Page 1

เอกสารเผยแพร่ สถาบันสหสวรรษ

สงครามนกกระสา สถาบันสหสวรรษ
สงครามนกกระสา


สถาบันสหสวรรษสงครามนกกระสา ตัดตอนจากการปราศรัยของ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ หน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554

วั น นี้ ป ระชาชนอย่ า งพวกเราถู ก ใช้ เ หมื อ นเป็ น จิ้ ง หรี ด ที่ เขาปั่ น ให้ สู้ กั น แท้ จ ริ ง แล้ ว ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งในวั น นี้ เ ป็ น สงครามระหว่ า งกลุ่ ม ทุ น การเมืองกับกลุ่มทุนการเมือง จะขอขยายความตรงนี้ อี ก สั ก เล็ ก น้ อ ย การเมื อ งไทยจะมี ค นอยู่ ส องกลุ่ ม กลุ่ ม หนึ่ ง คื อ อภิ ม หาเศรษฐี แ ละนั ก การเมื อ งไม่ กี่ ต ระกู ล ที่ เ หลื อ ก็ คื อ ประชาชน อย่ า งพวกเราทั้ ง หลาย ประชาชนที่ ต้ อ งทำมาหาเลี้ ย งชี พ เพื่ อ ส่ ง เสี ย มหาเศรษฐี เหล่านี้ พวกนี้แหละคือตัวที่ปล้นประชาชน ซึ่งคอยเบียดบังและเบียดเบียน กิน เนื้อและสู บ เลื อ ดประชาชนในรูปแบบที่แยบยล ซึ่ง มั ก มาในรู ป ของธุ ร กิ จ ผู ก ขาด หรือโครงการขนาดยักษ์ ตลอดจนสัมปทานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้อง กั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ ำ มั น และก๊ า ซธรรมชาติ กระบวนการปล้ น ประชาชนมั ก มี อ งค์ ป ระกอบสำคั ญ สามอย่ า ง คื อ นั ก การเมื อ ง นายทุ น ใหญ่ และข้าราชการระดับสูง สามอย่างนี้คือสูตรสำเร็จของคอร์รัปชั่น บางคนก็เรียก ว่าสามประสาน บางคนเรียกสามชั่ว แต่ผมเรียกมันว่า สามเหลี่ยมทรราช จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง ไอ้ ส ามเหลี่ ย มทรราชนี้ มั น ทะเลาะกั น เอง กลายเป็ น สามเหลี่ ย มสองอั น รบพุ่ ง แย่ ง ชิ ง อำนาจกั น เอง สามเหลี่ ย มทรราชฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ของเศรษฐี ใ หม่ คื อ นายทุ น ของไทยรั ก ไทย เช่ น ชิ น คอร์ ป เอไอเอส เป็ น ต้ น ส่ ว นสามเหลี่ ย มอี ก อั น หนึ่ ง ก็ คื อ เศรษฐี เ ก่ า ต่ า งก็ มี นั ก การเมื อ ง และข้ า ราชการ สังกัดฝ่ายของตน พอเศรษฐีเก่ากับเศรษฐีใหม่รบกัน พวกเราคนที่ไม่มีโอกาสเป็น เศรษฐีไม่ว่าจะเป็นทั้งอย่างเก่าหรืออย่างใหม่ ก็เลยต้องออกมาตายแทน
สงครามนกกระสา

ถ้ า จะเล่ า เป็ น นิ ท านอี ส ป ก็ พ อเล่ า ได้ ว่ า ณ กาลครั้ ง หนึ่ ง มี น กกระสา สองตั ว จิ ก ตี กั น แต่ เ อาแพ้ เ อาชนะกั น ไม่ ไ ด้ ต่ า งจึ ง ไปเกณฑ์ เ อากบมาช่ ว ย รบ ฝ่ า ยหนึ่ ง ก็ ไ ปเอากบมาทาสี แ ดง อี ก ฝ่ า ยเอากบมาทาสี เ หลื อ ง แล้ ว ปล่ อ ย ให้กบมารบกัน ผมขอถามว่า แล้วไอ้ที่รบกันตายกันข้างถนนนี่ เป็นนกกระสา ตายหรือกบตาย? กบตายทั้งนั้นแหละ ความจริงเรื่องมันน่าอนาถกว่านั้นอีก เพราะว่ า ถ้ า นกกระสาตั ว ใดสามารถเอาชนะนกกระสาอี ก ตั ว ได้ อ ย่ า ง ราบคาบ ตัวชนะก็จะกินกบทั้งสองสี หรือถ้าหากนกกระสาสองตัวเจรจากัน ได้ มันก็จะเอากบทั้งหมดมาแบ่งกันกินอย่างปรีดิ์เปรมยิ่ง การต่ อ สู้ เ ท่ า ที่ เ ป็ น อยู่ วั น นี้ เ ป็ น เพี ย งการต่ อ สู้ กั น เพื่ อ ตั ด สิ น ใจแทน ประชาชน ว่าควรดื่มเบียร์ช้างหรือเบียร์สิงห์ดี จะใช้โทรศัพท์เอไอเอสหรือดีแทค หรื อ ทรู มู ฟ ดี เวลาเจ็ บ ป่ ว ยจะไปโรงพยาบาลพระรามเก้ า หรื อ โรงพยาบาล กรุ ง เทพ เวลาขึ้ น เครื่ อ งบิ น ควรจะใช้ แ อร์ เ อเชี ย หรื อ บางกอกแอร์ เวย์ และเวลา สร้ า งถนนควรใช้ อิ ต าเลี ย นไทยหรื อ ซิ โ นไทยดี ถ้ า จะต่ อ สู้ กั น เพื่ อ ประโยชน์ เ พี ย ง แค่นี้ เราจะไปต่อสู้ทำไม? แท้ จ ริ ง แล้ ว มวลชนทั้ ง ฝ่ า ยเหลื อ งและฝ่ า ยแดงต่ า งก็ ไ ม่ ใช่ ศั ต รู ข องกั น และกัน แต่ศัตรูตัวจริงของมวลชนทั้งสองฝ่ายคือสามเหลี่ยมทรราช ที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยส่ ว นใหญ่ ข องประเทศจะเป็ น เหยื่ อ ตลอดกาล ไม่ ว่ า ใครจะเข้ า มาปกครองประเทศ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองเห็นปั ญ หาตามความเป็ น จริ ง และ รู้ ทั น ทรราช มวลชนทั้ ง ฝ่ า ยเหลื อ งและฝ่ า ยแดงต่ า งก็ ม าต่ อ สู้ กั บ ความอยุ ติ ธ รรม ต่อสู้กับสองมาตรฐาน ต่อสู้เพื่อหาความเป็นธรรมในสังคม และมาต่อสู้เพื่อความ เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งของประเทศไทย โดยพื้ น ฐานแล้ ว มวลชนทั้ ง ฝ่ า ย เหลื อ งและฝ่ า ยแดงจึ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น เพี ย งแต่ ว่ า ความอยุ ติ ธ รรมใน สายตาของฝ่ายเหลืองเกิดจากกลุ่มทักษิณ ทว่าความอยุติธรรมในสายตาของฝ่าย แดงเกิดจากกลุ่มประชาธิปัตย์ผนวกกับกลุ่มอำมาตย์ ซึ่งแท้จริงแล้วก็ถูกต้องทั้งคู่


สถาบันสหสวรรษเราชาวกบทั้งหลาย เคยรู้ตัวหรือไม่ว่าพวกเราชาวกบ ล้วนถูกพวกนกกระสา ที่พวกเรานับหน้าถือตาเห็นเราเป็นอาหาร พากันสูบกินกบเราจนอ้วนพี

และเมื่อนกกระสาเกิดแตกคอกันขึ้นมา เพราะแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัว พวกมันก็มายุยงพวกกบอย่างเรา ให้แบ่งสี เลือกข้าง ให้พวกเราสู้กันเองเพื่อพวกมัน
สงครามนกกระสา

เมื่อนกกระสาตัวใดตัวหนึ่งชนะ กบทุกสีก็จะถูกกินอยู่ดี...


สถาบันสหสวรรษทั ก ษิ ณ ประกาศตั ว สู้ กั บ อำมาตย์ ทำตั ว เป็ น หั ว หน้ า ไพร่ โธ่ ! ! ใครจะโง่ พอที่ จ ะมองว่ า ทั ก ษิ ณ เป็ น ไพร่ ไพร่ อ ะไรมี เ งิ น เป็ น แสนล้ า น แท้ จ ริ ง แล้ ว ทั ก ษิ ณ เป็ น อภิ ม หาอำมาตย์ ต่ า งหาก ในช่ ว งที่ ทั ก ษิ ณ มี อ ำนาจใหญ่ คั บ ฟ้ า ในหมู่ นั ก ธุรกิจต่างรู้กันดีว่า จะไม่มีโอกาสทำมาหากินได้เลย ถ้าไม่ใช่พวกทักษิณ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งทุ ก วั น นี้ จึ ง เกิ ด จากการเสี้ ย มของ สามเหลี่ ย มทรราชสองกลุ่ ม ให้ ม วลชนปะทะกั น เอง โดยความจริ ง แล้ ว สามเหลี่ ย มทรราชทั้ ง สองกลุ่ ม นั่ น แหละคื อ ศั ต รู ข องประชาชน ทั้ ง กลุ่ ม ทั ก ษิ ณ และกลุ่มอำมาตย์ต่างก็สร้างปัญหาให้กับประเทศพอกัน ดั ง นั้ น เราควรที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น เพื่ อ กำจั ด สามเหลี่ ย มทรราช ไม่ ว่ า จะ เป็นฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดง และอย่าเพียงเพื่อเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมทรราชของ พรรคหนึ่ ง ไปเป็ น ของอี ก พรรคหนึ่ ง แต่ ค วรที่ จ ะต้ อ งทำแบบล้ า งบ้ า นล้ า งเมื อ ง ซึ่งไม่ใช่ ท ำโดยนั ก การเมืองกะล่อนสอพลอ หรือโดยทหารที่ ห ลั ง ปฏิ วั ติ แ ล้ ว ก็ เ อา ผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง แต่ต้องขับเคลื่อนโดยประชาชนคนธรรมดาอย่าง พวกเรา เพื่ อ สร้ า งรั ฐ บาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่ อ ประชาชน อย่างแท้จริงกันเสียที ผมขอร้ อ งท่ า นทั้ ง หลายว่ า หน้ า ที่ ข องประชาชนที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด นั้ น ไม่ ใช่ เพียงแต่กระทำความดี แต่ต้องขัดขวางและปราบปรามคนชั่วด้วย แม้พวกเราคน ดี นั บ พั น คนร่ ว มกั น ทำความดี นั บ พั น วั น ก็ จ ะยั ง ไม่ ส ามารถชดเชยความชั่ ว ที่ นั ก การเมื อ งเพี ย งชั่ ว คนเดี ย วทำในเวลาหนึ่ ง วั น ถึ ง เวลาแล้ ว ครั บ ที่ พ วกเราคน ไทย จะต้องมาร่วมใจกันทุบทิ้งและสร้างใหม่การเมืองไทย

ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันสหสวรรษ
สงครามนกกระสา

ถึงเวลาแล้วหรือยัง

ที่เราชาวกบทั้งหลาย ที่จะต้องรู้ ให้เท่าทันนกกระสา และลุกขึ้นมาร่วมมือกัน ต่อสู้และปกป้องตัวเองจากนกกระสาจอมละโมบ


สถาบันสหสวรรษ
10

สงครามนกกระสา


สถาบันสหสวรรษ

11

เรื่ อ งของกบหลงสี สิริอัญญา หนังสือพิมพ์ “แนวหน้า” 28 กุมภาพันธ์ 2555

ช่วงนี้นิทานเรื่อง นกกระสากับกบ กำลังเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญและฮือฮา กันเป็นอันมาก เพราะนิทานเรื่องนี้จะทำให้เข้าใจสภาพความเป็นไปในบ้านเมือง ของเรากระจ่างชัด สามารถทะลุทะลวงม่านควันและมายาภาพทั้งหลายได้อย่าง น่าอัศจรรย์ นิทานเรื่องนกกระสากับกบ ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงนิทานเก่าดั้งเดิมในเรื่อง ราวของนิ ท านอี ส ป แต่ เ ป็ น เรื่ อ งราวที่ จ ำลองขึ้ น ใหม่ และเป็ น ผลิ ต ผลทางความ คิดของนักวิชาการชื่อดังของประเทศไทย คือ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ คิดเรื่องนี้แล้วก็พูดกันภายในวงแคบ ต่อมา ก็ มี ค นเอาไปขยายความทางสถานี โ ทรทั ศ น์ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ฮื อ ฮาและทำให้ ค นทั้ ง หลายสามารถอ่ า นเกมกลอั น ชั่ ว ร้ า ยที่ ก ำลั ง ครอบงำสั ง คมไทยของเราอยู่ ดั ง นั้ น จึงต้องนำมาเล่าขานเพื่อบรรณาการแด่ท่านผู้อ่านสักครั้งหนึ่ง นิ ท านเรื่ อ งนกกระสากั บ กบ ที่ ว่ า นี้ เป็ น เรื่ อ งของนกกระสาสี แ ดง กั บ นกกระสาสี ฟ้ า ทะเลาะแย่ ง ชิ ง ผลประโยชน์ กั น แต่ น กกระสาพวกนี้ ฉ ลาดแกม โกง ถึ ง จะจิ ก ตี แ ย่ ง ประโยชน์ กั น ก็ ไ ม่ อ ยากเจ็ บ ตั ว ของตั ว เอง จึ ง วางแผนให้ พวกกบมารบและตายแทน นกกระสาสี แ ดงก็ เ อาสี แดงไปป้ า ยกบจำนวนหนึ่ ง แล้ ว หลอกให้ ก บเหล่ า นั้ น สำคั ญ ผิ ด คิ ด ว่ า เป็ น พวกเดี ย วกั น กั บ นกกระสา ส่ ว นนกกระสาสี ฟ้ า ก็ เ อาสี เหลื อ งไปป้ า ยกบอี ก จำนวนหนึ่ ง แล้ ว หลอกให้ ก บเหล่ า นั้ น สำคั ญ ผิ ด คิ ด ว่ า เป็ น


12

สงครามนกกระสา

พวกเดียวกันกับนกกระสา และเพื่อให้กบสีเหลืองสำคัญผิดคิดว่านกกระสาสีฟ้า เป็นพวกเดียวกัน ก็เอาสีเหลืองมาทาตัวเองด้วย ดั ง นั้ น จึ ง ก่ อ เกิ ด สภาพเป็ น สองพวกสองสี ขึ้ น คื อ นกกระสาสี แ ดงกั บ กบสี แดงพวกหนึ่ ง นกกระสาสีฟ้าที่ทาสีเหลืองและกบสี เ หลื อ งอี ก พวกหนึ่ ง ต่ า งพวก ต่างยึดถือสีเดียวกันว่า เป็นพวกเดียวกัน และเห็นพวกที่สีต่างกันเป็นศัตรูกัน จน หลงผิดลืมคิดไปว่าแท้จริงแล้วนกกระสานั้น ไม่ว่าสีแดงหรือสีเหลืองก็กินกบเป็น อาหารทั้งนั้น และหลอกกบให้ตายแทนด้วยกันทั้งนั้น จากนั้นก็ปั่นหัวกบให้หลงผิดหนักขึ้น จนกระทั่งเกิดความชิงชังตั้งตัวเป็น ศัตรูกัน ถึงขนาดฆ่าฟันกันเองได้ ทั้งที่เป็นกบด้วยกันทั้งสิ้น นกกระสาก็ยืนหัวร่อ คิ ก คั ก เพราะไม่ ต้ อ งเหนื่ อ ย ไม่ ต้ อ งเจ็ บ ตั ว และไม่ ต้ อ งตาย ปล่ อ ยให้ พ วกกบ เหนื่อย เจ็บตัวและตายแทน นกกระสาสีแดงนั้นเจ้าเล่ห์เชิงชั้นสูง และมีความเก่งกล้าสามารถมากกว่า นกกระสาสี ฟ้ า ปะทะกั น ที ไรก็ ช นะทุ ก ที แต่ บั ง เอิ ญ คราวหนึ่ ง นกกระสาสี ฟ้ า ได้ ราชสี ห์ ม าช่ ว ย ตะเพิ ด นกกระสาสี แ ดงออกไป นกกระสาสี ฟ้ า ก็ ก ลายเป็ น เจ้ า บึ ง นั้นแทน พอนกกระสาสีฟ้าเป็นเจ้าบึงแล้ว ก็ลงมือกินกบสีเหลือง จับยัดข้อหาผู้ ก่อการร้ายบ้าง ส่งไปติดคุกเขมรบ้าง และใช้เล่ห์หวังจะดึงเอากบสีแดงมาเป็น พวก เอางบหลวงไปประกันตัวให้พ้นผิด จนพวกกบสีเหลืองรู้เช่นเห็นชาติ พา กั น ประณามประจานกั น ลั่ น ทุ่ ง และเป็ น เหตุ ส ำคั ญ ทำให้ น กกระสาสี ฟ้ า พ่ า ย แพ้แก่นกกระสาสีแดงอีกครั้งหนึ่ง เมื่ อ นกกระสาสี แ ดงมี อ ำนาจกลายเป็ น เจ้ า บึ ง แล้ ว ก็ ไ ม่ ต่ า งอั น ใดกั บ นก กระสาสี ฟ้ า เริ่ ม หาทางกำจั ด พวกกบสี แ ดง แต่ เ พราะเชิ ง ชั้ น เจ้ า เล่ ห์ เ พทุ บ ายล้ ำ ลึ ก กว่ า ดั ง นั้ น จึ ง ค่ อ ยๆกำจั ด ตั ว ร้ า ยกาจก่ อ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารหลากหลาย จากนั้ น ก็


สถาบันสหสวรรษ

13

แบ่ ง กลุ่ ม กบสี แ ดงออกเป็ น หลายกลุ่ ม แล้ ว ตั ด เชื อ กกบสี แ ดงที่ เ อะอะโวยวายหิ ว ไม่เลิกออกไปก่อน พอเป็ น เจ้ า บึ ง เท่ า นั้ น เจ้ า นกกระสาสี แ ดงก็ เริ่ ม นโยบายฉ้ อ ฉลโกงกิ น อย่างมหาวายร้ า ย จนกบสีแดงและกบสีเหลืองก็ เ ดื อ ดร้ อ นไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น ราคาน้ ำ มั น และก๊ า ซที่ ขึ้ น เป็ น รายวั น มั น ไม่ ไ ด้ ขึ้ น เฉพาะกั บ พวกสี เ หลื อ ง เท่านั้น แต่มันขึ้ นเอากับทุกพวก ทุกผู้ทุกคน และที่ได้ รับความเดือดร้อ นมาก ที่สุดก็คือพวกกบสีแดงนั่นแหละ นกกระสาสีแดงครั้นได้เป็นเจ้าบึงแล้วก็ฮึกเหิมลำพองยิ่งนัก ประกาศลั่น ทุ่ ง ลั่ น บึ ง ว่ า ป่ า นี้ เ ป็ น ของกู กู เ ป็ น ใหญ่ ก ว่ า ใคร กู จ ะจั ด ระเบี ย บตามใจกู จนปั่ น ป่วนวุ่นวายไปทั้งบึงทั้งหนองทั้งป่า ทำให้ประดาเหยี่ยว ประดาราชสีห์ และเสือ สางช้างหมีต่างๆ พากันฉงนสนเท่ห์ว่า นกกระสาสีแดงมันจะบ้าบอคอแตกกันไป ถึงไหน บ้างก็รำคาญทำนิ่งเฉยเสีย บ้างก็ขอแบ่งอาหารมากินกันตามประสาของ นักเลียทั้งหลาย แต่ ท ว่ า ป่ า อั น กว้ า งใหญ่ ไ พศาลนั้ น หาใช่ ว่ า จะมี แ ต่ นั ก เลี ย พวกเดี ย วไม่ และหาใช่ว่าจะมีพวกขี้รำคาญหรือพวกพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทองก็หาไม่ หากยังมีจำพวกที่ซุ่มจ้องและติดตามดูพฤติกรรมพฤติการณ์ของนกกระสาสีแดง อยู่ ในขณะเดียวกันนั้นบรรดากบทั้งหลาย ก็มีตาสว่างขึ้นโดยลำดับ กบสี เหลืองนั้ น รู้ เช่ น เห็ น ชาติอยู่แล้วว่า นกกระสาไม่ว่ า สี ไ หนก็ เ ป็ น ภั ย แก่ ตั ว ทั้ ง สิ้ น และวั น นี้ ก บสี แ ดงจำนวนไม่ น้ อ ยก็ เริ่ ม เห็ น และเข้ า ใจความจริ ง แล้ ว ว่ า กบทั้ ง หลายนั้นก็คือเผ่าพันธุ์เดียวกัน และศัตรูของกบก็คือนกกระสานั่นเอง ก็ต้องดูกันต่อไปว่ากบจะจัดการนกกระสา หรือจะมีฝูงเหยี่ยว ฝูงเสือสาง ช้างหมีมาตะเพิดนกกระสาต่อไป!


14

สงครามนกกระสา

เติ้ง เสี่ยว สา กล่าวไว้ว่า กบ สีอะไรก็ ได้ ล้วนกินอร่อยทั้งนั้น


สถาบันสหสวรรษ

เติ้ง เสี่ยว กบ กล่าวไว้ว่า กบ สีอะไรก็ ได้ ขอเพียงให้รู้เท่าทัน นกกระสา

15


... ณ กาลครั้งหนึ่ง มีนกกระสาสองตัวจิกตีกัน แต่เอาแพ้เอาชนะกันไม่ ได้ ต่างจึงไปเกณฑ์เอากบมาช่วยรบ ฝ่ายหนึ่งก็ ไปเอากบมาทาสีแดง อีกฝ่ายเอากบมาทาสีเหลือง แล้วปล่อยให้กบมารบกัน ...

www.sahasavas.org Email : sahasavas@yahoo.com Tel. 662-196-2088 Fax. 662-196-2089 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมษายน 2555

สงครามนกกระสา  

ประชาสัมพันธุ์ "สงครามนกกระสา" วันนี้ประชาชนอย่างพวกเราถูกใช้เหมือนเป็นจิ้งหรีดที่เขาปั่นให้สู้กัน แท้จริงแล้วความขัดแย้งทางการเมืองในวันนี้...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you