Page 1

×åñòèòà Áàáà Ìàðòà

Четете и в Интернет www.balchik.bg

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Цена 0,30 лв.

01.III.2012 - 07.III.2012г.

Брой

9 (1992)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Ïðîòåñòèðàùè ñðåùó ñêúïèòå ãîðèâà:

Èñêàìå öåíè, ñúîáðàçåíè ñúñ ñòàíäàðòà íà æèâîò! Скоро билетчето в градския рейс ще поскъпне с 10 стотинки

С автомобилно шествие балчиклии подкрепиха на 26 февруари националния протест срещу високите цени на горивата и настояха

стандарта на живот!” Под този лозунг над 30 автомобила в Балчик и техните водачи се опълчиха срещу високите цени на горивата и ло-

ста Марин Попов и Георги Ненков споделиха, че и в малкия град има будни хора, които се интересуват от политиката на страната, и

Колоната от автомобили тръгна от паркинг до бензиностанция в края на града и се спусна по тройката към паркинга до болницата. Изразът на недоволство продължи с пешеходно шествие до централния площад. Протестът завърши на паркинга пред “Аквилон”, където има друга бензиностанция. бизнесът и управляващите шия живот в България. “Сти- затова се присъединяват да се съобразят с финансите га сме мълчали! Докога?”, към националния протест, на обикновения човек, кой- скандираха протестиращи- който се проведе в няколко то понася всички удари на те. В неделя най-масовият града. бензин А95 в Белия град се Надяваме се да се обедикризата. “Те могат да го направят, търгуваше 2,65 лв. за литър, ним с варненското гражданние ще ги накараме! Иска- а дизелът – над 2,70 лв./ ско сдружение СИЛА и ако ме цени, съобразени със л. Организаторите на проте- се налага, да протестираме

пред рафинерията “Лукойл Нефтохим” в Бургас, която е основният играч на пазара, коментираха протестиращи. “Губим надежда, българинът все по-трудно закърпва семейния бюджет. С всеки изминал ден разходите стават все повече, а доходите не се променят. Много младежи мислят за трайно мигриране, което е отчайващо, след 50 години може да не останат хора в България. Искаме конкретни решения и действия за подобряване стандарта на живот и задържане на младите хора в България. Искаме резултати, а не – компромати”, каза в заключение Марин Попов един от организаторите на протестната инициатива в Белия град. “В Балчик цените на горивата са по-високи с 3-4 ст., зареждаме в по-големите градове”, добави Георги Ненков. По думите му със заплатите у нас е вече непосилно да се поддържа автомобил. ПРЕДВИЖДА СЕ ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНАТА НА БИЛЕТА В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ. До месец се очаква пътниците да плащат за придвижване в града 80 ст. Цената от 70 стотинки в момента е формирана при стойност на дизела 1,84 лева за литър и не е променяна от 2007 г., съобщиха от фирмата “Пътнически превози” ЕООД – основен превозвач в Балчик.

ÒÐÅÒÈ ÌÀÐÒ - ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß

3 март, 10.00ч., пл. “21 септември” ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЛАГ И ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ГЕРОИТЕ, ПАДНАЛИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО

Ñãðàäàòà íà ÂèÊ Áàë÷èê îñòàíà áåç òîê îò Å.ÎÍ Áúëãàðèÿ

Административната сграда на ВиК Балчик остана без ток заради задлъжнялост към електроразпределителната компания Е.ОН България. В момента клонът на добричкото водно дружество в Белия град има електричество достатъчно за работата на компютрите, получено чрез агрегат. Ситуацията създава смущения в работата ни, но ще се справим, коментира началникът Стилиян Касабов. Нямаме яснота кога ръководството в Добрич ще приключи преговорите и плащанията, добави той. По думите му задълженията към ВиК Балчик възлизат на около 1 млн. 145 хиляди лева. На некоректните абонати са изпратени предупреждения, а за месец януари на 63-ма клиенти – фирми и гражда-

ни, е прекъснато водоснабдяването. Началникът на балчишкото ВиК похвали жителите на село Църква като най-коректни платци и порица живущите в ромската махала “Младост” в Оброчище. Там редовните абонати се броят на пръсти, а някои дори нямат водомери. Още за отношенията между Е.ОН България и ВиК Добрич четете на стр.4

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746

Ïîñåòåòå íîâîîòêðèòàòà îïòèêà

Íîâî! Çà âñÿêà âòîðà ïîðú÷êà 10% îòñòúïêà

В ГР. БАЛЧИК, КВ. “ЛЕВСКИ”, намираща се до кафе “Акроза”,

където ще намерите богато разнообразие от диоптрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен лекар – специалист (офталмолог). Тел. за контакти: 0878 568257

Äàìáàòà êúì êóðîðòà Àëáåíà ïðîïàäà, ñâëè÷àíèÿòà ñå óâåëè÷àâàò

Докато в градската зона на дамбата предстоят обновления (повече на стр.3), то в старата южна част към курорта Албена морето продължава рушителното си въздействие. Около 100 метра от алеята е на път да влезе под вода, тъй като бетонната настилка е разкъртена заради подкопаните от морето каменни основи. Мястото е недостъпно заради увеличените свличания на земни маси. Миналата седмица беше направен обход на брегоукрепителното съоръжение. Свлачищният участък от корабчето “Арабела” до рибарското селище е почистен с машина. Още стоят скални блокове по няколко кубически метра, които са се свлекли от ската. Има опасност от свличането на нови земни маси в района на дамбата около “Фиш-Фиш”. Нанесени са щети и по новата част, на няколко места камъните са разместени.

Снимки: Ренета Маркова


2

ОБЩИНА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ–ТУЗЛАТА” ЕООД – гр.Балчик

О Б Я В Я ВА продажба на следните недвижими имоти: 1. Апартамент № 2, находящ се на ул. “Черно море” № 31, вх.В, етаж 1, в гр.Балчик, със застроена площ от 59.00 кв.м, при начална цена 15 700.00 лева. 2. Апартамент № 4, находящ се на ул. “Черно море” № 31, вх.В, етаж 2, в гр.Балчик,със застроена площ от 59.00 кв.м, при начална цена 15 550.00 лева. 3. Търговски обект, находящ се на партерния етаж на ул. “Черно море” № 31, в гр.Балчик, със застроена площ от 54.00кв.м, при начална цена 32 000.00 лева. Продажбата ще се проведе чрез търг с тайно наддаване с открито заседание. Начин на плащане – по банков път. Търгът ще се проведе на 21.03.2012 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Балчик, местност “Тузлата”, сградата на лечебното заведение. Тръжната документация може да се закупува от счетоводството на дружеството от 27.02.2012 г. до 16.03.2012 г., от 8.30 часа до 15.30 часа, срещу сума в размер на 20.00 лв., платима в брой, за всеки отделен обект. Право да огледа обекта има само закупилият тръжна документация за съответния обект. Огледите ще се провеждат всеки работен ден в периода от 27.02.2012 г. до 16.03.2012 г., след предварителна заявка на тел.0579/ 7-28-82. Краен срок за приемане на заявления за участие – 15.30 часа на 20.03.2012 г. в счетоводството на дружеството. Повторен търг ще се проведе на 20.04.2012 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Балчик, местност “Тузлата”, сградата на лечебното заведение.

Çàïèñâàò ïàöèåíòè çà ëå÷åíèå â “Òóçëàòà”

Специализираната болница за рехабилитация “Тузлата” край Балчик отваря официално врати на 19 март, съобщиха от лечебното заведение. Записванията в момента текат при засилен интерес. Комплексът е специализиран за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферна и централна нервна система и на деца с церебрална парализа. Вече е сключен договор със Здравната каса за лечение по седем клинични пътеки: първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия; болести на централна нервна система; детска церебрална парализа; болести на периферна нервна система; родова травма на централна нервна система; родова травма на периферна нервна система; болести на опорно-двигателен апарат. Максималният престой по пътеки на Здравната каса е 7 дни за възрастни и 10 дни за деца. Пациентската потребителска та-

ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 и чл. 77 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик , приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с решение № 748/ 17.02.2011 г.; решение № 379 от Протокол № 36/24.09.2009 г., решение № 505 от Протокол № 43/29.01.2010 г., решение № 843 по Протокол № 66/27.07.2011 г. и решение № 875 по Протокол № 67/30.08.2011 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 185/21.02.2012 г. на Кмета на Община Балчик 1. ОБЯВЯВА неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на 56 броя неурегулирани поземлени имоти в район Двете чешми, гр. Балчик – частна общинска собственост, съгласно приложението: 2. Конкурсни условия : 2.1. Цена - не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложението; 2.2. В конкурса имот право да участват жители на град Балчик – досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия; 2.3. За ползвател се счита лице, което отговаря поне на едно от следните условия : - Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от община Балчик (ОбНС – Балчик) съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ; - Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или Е.ОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество; 2.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. Двете чешми; 3. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 27.02 до 23.03.2012 г. на Касата на ОбАБалчик; 4. Депозитът за участие в конкурса се внася на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 ч. на 26.03.2012 г.; 5. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 ч. на 26.03.2012 г. в Информационния център на Община Балчик, пл. “21 септември” № 6; За справки: тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 1 март касиер, приемчик, складов работник, за Израел - строителни работници За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За Балчик - лекар За КК Зл. пясъци - камериерка, администратор, озеленител, готвач, пом.готвач Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

ВИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че всеки месец до 25-о число ще бъде публикуван график за засичане на блоковете на сайта на ВиК Балчик - www. vodabalchik.blogspot.com Стилиян Касабов, Началник ВиК - Балчик

01.III.2012 - 07.III.2012г. Брой 09 (1992)

кса за ден е 5,40 лв., която се формира като процент от сегашния размер на минималната работна заплата. За да се възползват от лечебните свойства на тузленската кал, първата стъпка на пациентите трябва да е посещение при личния лекар. По негова преценка се издава направление за хоспитализация, което е валидно един месец. Следващата стъпка е записване в лечебното заведение и уточняване на допълнителните изследвания, които трябва да бъдат представени пред медиците в “Тузлата”. За втора година болницата ще работи по програми на Националния осигурителен институт за профилактика и рехабилитация. По това направление престоят е 10 дни, с 15 лева доплащане за хранене на ден. Лечебното заведение разполага с 60 легла. Възможен е прием и без направление. Цената за десетдневни процедури без отсядане е от 200 до 270 лева, а

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на поземлени имоти за продажба чрез конкурс в местност Двете чешми, гр. Балчик № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

№ на имота 02508.81.21 02508.81.22 02508.81.23 02508.81.25 02508.81.26 02508.81.27 02508.81.28 02508.81.30 02508.81.32 02508.81.33 02508.81.34 02508.81.36 02508.81.37 02508.81.38 02508.81.39 02508.81.41 02508.81.42 02508.81.43 02508.81.50 02508.81.51 02508.81.52 02508.81.53 02508.81.55 02508.81.57 02508.81.61 02508.81.68 02508.81.71 02508.81.74 02508.81.76 02508.81.78 02508.81.79 02508.81.81 02508.81.83 02508.81.85 02508.81.86 02508.81.87 02508.81.96 02508.81.100 02508.81.101 02508.81.119 02508.81.136 02508.81.137 02508.81.138 02508.81.139 02508.81.140 02508.81.141 02508.81.147 02508.81.149 02508.81.153 02508.81.155 02508.81.223 02508.81.16 02508.81.19 02508.52.31 02508.52.51 02508.81.159

Площ в м2 703 563 576 552 525 685 355 808 208 194 582 462 299 485 356 522 398 281 359 716 306 260 231 134 326 328 384 690 401 471 521 428 475 640 408 595 511 475 345 621 278 260 600 498 513 458 178 277 196 372 293 398 471 290 374 377

АОС Цена/ лв.Депозит/лв 3746/2009 12 270.00 1 227.00 3747/2009 9 780.00 978.00 3748/2009 10 000.00 1 000.00 3750/2009 9 590.00 959.00 3751/2009 9 120.00 912.00 3752/2009 12 060.00 1 206.00 3753/2009 6 170.00 617.00 3755/2009 14 110.00 1 411.00 3757/2009 3 530.00 353.00 3758/2009 3 290.00 329.00 3759/2009 10 110.00 1 011.00 3761/2009 8 030.00 803.00 3762/2009 5 080.00 508.00 3703/2009 8 425.00 842.00 3704/2009 6 180.00 618.00 3706/2009 9 070.00 907.00 3744/2009 6 760.00 676.00 3742/2009 4 917.50 492.00 3708/2009 6 282.50 628.00 3709/2009 12 530.00 1 253.00 3730/2009 5 355.00 535.00 3729/2009 4 550.00 455.00 3731/2009 4 042.50 404.00 3743/2009 2 275.00 227.00 3734/2009 5 705.00 570.00 3714/2009 5 687.50 568.00 3717/2009 6 720.00 672.00 3720/2009 12 420.00 1 242.00 3806/2009 7 218.00 722.00 3808/2009 8 478.00 847.00 3809/2009 9 378.00 937.00 3765/2009 7 704.00 770.00 3767/2009 8 550.00 855.00 3769/2009 11 520.00 1 152.00 3770/2009 7 440.00 744.00 3763/2009 10 850.00 1 085.00 3779/2009 9 320.00 932.00 4077/2011 8 550.00 855.00 4113/2011 6 240.00 624.00 4094/2011 12 730.50 1 273.00 4006/2011 5 700.00 570.00 4007/2011 5 330.00 533.00 4008/2011 12 300.00 1 230.00 4009/2011 10 250.00 1 025.00 4010/2011 10 550.00 1 055.00 4011/2011 9 400.00 940.00 4016/2011 3 650.00 365.00 4018/2011 5 700.00 570.00 4022/2011 4020.00 402.00 4024/2011 7 650.00 765.00 4115/2011 5 274.00 527.00 4068/2011 7 170.00 717.00 4065/2011 8 480.00 848.00 4062/2011 5 950.00 595.00 4056/2011 7 500.00 750.00 4027/2011 7 728.50 773.00

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР КЪМ БИБЛИОТЕКА НА НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1959” ПРЕДЛАГА безплатен интернет на читателите си, набиране и отпечатване на текстове, сканиране, ламиниране, попълване на анкетни карти на земеделски производители, запис на диск.

с престой – е от 270 до 530 лева според лукса на стаите и лечебните услуги. Телефоните за записване са: 0579/7 28 82; 0579/7 23 48; мобилен: 0882 52 83 20; e-mail: tuzlata@abv.bg. Повече информация може да бъде намерена на електронния сайт www.sbrtuzlata.com. Първите пациенти ще спечелят допълнителни бонуси, разкри управителят

на “Тузлата” д-р Камелия Кирчева. Здравното заведение обявява и търг за продажба на собствеността си в центъра на Балчик, а именно два апартамента на главната улица “Черно море” от по 59 кв.м с начални цени 15 700 и 15 550 лв., както и търговски обект с площ от 54.00 кв.м със стартова сума от 32 хиляди лева.

Един от красивите пайзажи край тузленското езеро

Прекъсвания на електрозахранването Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЦЕНТЪР УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ: поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването: На 05.03.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., в Балчик – ул. “Дунав”, пицария “Верони”, бензиностанция “Петрол”, читалище “В.Левски”, ул. “Черни връх”, част от ул. “Люлин”, част от ул. “Варненска”, част от ул. “Средна гора”, ул. “Янтра”, част от ул. “Тунджа”. На 06.03.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., в Балчик – бивша военна автомобилна школа, бивша база на ТПК в квартал “В.Левски”, част от ул. “Христо Ботев”, блокове: 3, 4, 5, 6 и 7, бензиностанция “Лафи” в квартал “Балик”. На 07.03.2012 г.,от 08.00 ч. до 17.00 ч., в Балчик – квартал “Балик”, блокове: 8, 9, 10, 11, комплекс “Форум”, ЖСК “Албена”, детска ясла, гаражи на горско стопанство, тунел на ул. “Черно море”, част от ул. “Г.Бенковски”, ул. “Х.Димитър”, ул. “Ст.Караджа”. На 08.03.2012 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., в Балчик – ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, детска градина, част от ул. “Христо Ботев”, площад “Възраждане”, част от ул. “Г.Бенковски, ул. “Р.Даскалов”, ул. “К. Райчев”, ул. “Добротица”, ул. “Кирил и Методий”, ул. “Ал. Стамболийски”, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Пушкин”. На 08.03.2012 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., Община Балчик ГРУ “Варна”. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09.00 ч. до 16.00 ч. в района на с.Брястово. На 09.03.2012 г. от 08.00 ч. до 12.00 ч., в Балчик – част от ул. “Д-р Зл.Петков”, част от ул. “Плиска”, част от ул. “З.Зограф”, автогара, бивша сграда на ТПК, ул. “Бяло море”, ул. “П.Евтимий”, ул. “Хр. Смирненски”, част от ул. “Черно море”. На 09.03.2012 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч., в Балчик – Спешен медицински център, поликлиника и болница. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61 или на адрес: http://www.eonbulgaria-grid.com/bulgarian/publications/_ROC_Silistra_Dobrich.htm

Îêîëî 9% áåçðàáîòèöà çà 2011 ãîäèíà

Около 9 на сто е средният процент на безработицата за 2011 година в община Балчик, или близо 730 души от икономически активните 8127 лица. Това е равносметката от изнесените данни на Регионалната служба по заетостта. С 10,3% ниво на безработицата приключва миналата година, или регистрирани безработни през декември 839 души. Преобладаващата част от тях са жените – над 500. Това е най-високото ниво на безработицата от април миналата година, когато равнището е било 10,7 %. От месец май до септември хората без препитание плавно са намалели до най-ниския процент от 5,5 на сто през септември, или общо 446 безработни. След края на лятото, през октомври нивото се покачва с около два процента. От анализа на данните е ясно, че най-тежкият месец е януари. Тогава са полагани наймного подписи в Бюрото по труда – общо от 1056 души, които представляват 13 %. Запазва се тенденцията нискообразованите хора по-трудно да се реализират на пазара на труда. Според последните изнесени данни това са: 283 души с начално и по-ниско образование, 127 с основно и 360 души със средно. Висшистите с регистрация в Бюрото по труда са само 69. Що се отнася до професионалната структура на безработните – без специалност и професия 488 души търсят работа със съдействието на местната трудова борса. Оказва се, че трудно намират препитание и тези, които са в предпенсионна възраст (на над 55 години) – техният брой е най-висок – 208 души.


01.III.2012 - 07.III.2012г. Брой 09(1992)

ОБЩИНА

ßçîâèðúò êðàé Îáðî÷èùå ïðåëÿ, áåç äà ñúçäàäå îïàñíîñò след извършени съвместни проверки с представители на НЕК „Язовири и каскади” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. От 11-ет опасни водоема, констатациите от миналата седмица са, че преливат общо 5 водни басейна в Добричка област. Няма основание за притеснение, направени са предписания за сваляне нивото на водата, успокояват от Областна администрация. Според специалисти по това време на годината се случва язовирът край найголямото балчишко село да прелива. Басейнът е с размери 52 декара и е сравнително малък. Вместимостта му е около 276 хиляди кубиС 40 л/секунда преливаше миналата седмица язовир “Ляхово”. По данни на чески метра, като в моменОбщинския съвет за сигурност тези показатели не представляват никаква та водата е под 200 хиляди, опасност. каза кметът на Оброчище Един от водоемите в об- хово” в землището на село на 23 февруари, съобщиха от Данаил Караджов. Нивото щина Балчик – язовир “Ля- Оброчище, преливаше на Областната управа – Добрич, трябва да се повиши наймалко с още два метра, за да се създаде опасност. На ЗАРАДИ ПРОфона и на времето такава веМЕНЛИВОТО роятност изобщо не същесВРЕМЕ УЛИЦА твува, добави Караджов. “ЗАХАРИ ЗОГРАФ” Обектът се стопанисва от ОТНОВО Е ЗАПЛАсдружение за напояване ШЕНА ОТ СВЛИЧА“Батовска долина”, което е НЕ НА СКАТОВЕ. направило контролирано Жена, живееща изпускане на водите през наблизо, апелира основния изпускател. Съоза поставяне на ръжението не прелива и се мрежа, която да наблюдава ежедневно. предпази минуваДругият балчишки язовир чите от евенту“Македонка”, който е с площ от ални свличания. близо 200 дка и е в землището От Общинския на село Гурково, е празен. съвет за сигурНа територията на областност заявиха, че та има 42 язовира, от които са поставени 27 са завирени, останалите ограничителни са сухи. Потенциално опасленти. Всяка ните водоеми са така разпогодина при преовлажняложени, че дори да има скъване и рязка промяна в сване на стена, няма опастемпературите се ност за инциденти, уверяват отцепват скални от Областна управа. късове.

Äåñåò ôèðìè ñà êàíäèäàòèòå äà ðåìîíòèðàò äàìáàòà ñ åâðîïàðè

На 22 февруари бяха отворени офертите по откритата процедура за изпълнение на строително-монтажните работи по европейския проект “Защита на морския бряг на Балчик от абразията и ерозията в участъка между буни 204 и 205” по Оперативна програма “Регионално развитие”. Общо 10 фирми представиха обемната документация, изисквана от управляващия орган на европейската програма. Сред тях са дружества, които вече са печелили обекти в Балчик – “Хидрострой” с асфалтирането на пътища и “Станилов” с брегоукрепителната дамба. Тази седмица отварят офертите и за строителния надзор. Скоро предстои да бъдат обявени изпълняващите компании, след което ще се пристъпи към работа.

Припомняме, че с около 1 млн.лв. европари ще бъдат обновени буни трета и четвърта, както и бетонната настилка по алеята в района на “Тихия кът” и “Двореца”. Тетраедрите ще бъдат заменени с по-естетични каменни късове. Това е първата част от четириетапния проект за реконструкция на брегоукрепителните съоръжения в градската част на дамбата. Средствата се отпускат за предотвратяване на наводнения. При отваряне на надграждащи мерки по европрограмата, Община Балчик ще кандидатства и за следващите фази на изпълнение, които се оценяват на около 10 млн.лева. Ако се намери финансиране, ще бъде изграден риф-вълнолом, който ще допринесе за създаването на плажна ивица.

Комисията, която оценява офертите и ще излъчи класиран на първо място участник в обществените процедури.

3 Местни жители настояват

Äà áúäàò âçåòè ìåðêè ñðåùó îïàñíèòå ñãðàäè Да бъдат взети мерки срещу опасните сгради в Балчик. Това предупредиха местни жители заради срутените мазилки от рязката промяна на температурите. Такава е сградата, където се помещаваше бившата книжарница “Мъдрост” в центъра на града, както и Темелковият хан по главната улица. Заместник-кметът по строителството инж. Стели-

собственост. Една от найопасните постройки е на бившия Районен съд. Там продължават да функционират дирекция “Социално подпомагане” и Домашният социален патронаж, за които се търсят нови помещения. След рязкото затопляне на времето започна да се срутва опасна мазилка по главната улица “Черно море” от блока срещу църквата

ян Железов увери, че комисия ще документира представляващите опасност обекти и ще бъдат предложени мерки за безопасност по общинските сгради и дадени предписания за частната

“Св. Георги”. Районът е обезопасен със сигнална лента. Минувачите обаче не обръщат особено внимание на предупреждението за опасност, преминавайки през загражденията.

Ñìåòèùå ñå ðàçðàñòâà íà ãëàâíàòà óëèöà

Сигнал за нарастващо сметище по улица “Черно море” в Балчик подаде в редакцията ни г-жа Илиева. С всеки изминал ден отпадъците в празния парцел набъбват, при положение, че всички домове наоколо имат кофи за смет и контейнери, недоумява тя. От ре-

дакцията на вестника предложихме мястото да се хигиенизира от живеещите наблизо по време на акцията за почистване през май, но според Илиева дотогава има много време. По думите й купчината вече е нараснала дотолкова, че на помощ трябва да се притичва

Общината. Нашата репортерска проверка установи, че в празния двор, намиращ се на улици “Черно море” и “Поп Димитър” има много бутилки, опаковки, дунапрен, стари гуми. В храстите към главната улица е замотано дори бельо. Докато празна торбичка от-

всякъде може да долети, едва ли полиетиленовият плик с храна се е завързал преди доста време сам за същия храст. Оказва се, че вместо да идат до контейнера, някои все още предпочитат да изхвърлят боклука си през прозореца или в съседния празен двор, а след това да чакат друг да чисти. Въпреки че парцелът е частна собственост, преди време от общинското предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство” е направен опит за хигиенизиране. -Всеки може да се включи в националната кампания на бТВ “Да изчистим България!” Амбицията е всички ЗАЕДНО да направим света почист, по-уютен и по-зелен. От 4 години насам опитът “чистене на една държава за един ден” се предава от страна в страна. През 2012а акцията ще бъде глобална. Денят е 12 май. Как можеш да станеш част от инициативата – можеш да провериш на адрес http:// www.btv.bg/da-izchistim


4

РЕГИОНА

01.III.2012 - 07.III.2012г. Брой 09(1992)

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА КОМПАНИЯ Е.ОН БЪЛГАРИЯ:

ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик, и Заповед № 193/23.02.2012г. на Кмета на община Балчик. Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 04515.11.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бобовец, одобрена със Заповед №300-5-7/09.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ от 47 663 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собс твеност №3363/ 27.10.2008 г., на цена не по-ниска от 28 369лв. (двадесет и осем хиляди триста шестдесет и девет лева) за целия. Търгът ще се проведе на 20.03.2012 г. (вторник) от 10.00 часа в залата на Общинска администрация –Балчик, на адрес: площад “21-ви Септември” №6. Зак упуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 05.03.2012г. до 14,00 часа на 16.03.2012г. на касата на Общинска администрация – Балчик, ет.І. Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик, или по банков път в срок до 15.00 часа на 16.03.2012г. Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 16.03.2012г. в Информационния център на Община Балчик. Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10,00 до 14,00 ч., в периода от 12.03.2012 г. до 16.03.2012 г. Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 – Мартин Мицев – главен експерт Общински поземлен фонд

Крими АПАШИ ШЕТАТ ИЗ НИВИТЕ. Неизвестни са извършили кражба на 370 литра нафта и четири акумулаторни батерии от три трактора, паркирани в земеделска нива в близост до пътя Кранево – Албена. Сигналът за кражбата е подаден в полицията на 27 февруари. По случая се работи в условията на досъдебно производство. ОБРАХА ГОЛФ, ПАРКИРАН НА КОЛАРСКИ ПЪТ В ОКОЛНОСТИТЕ НА БАЛЧИК. 55-годишен гражданин на 26 февруари е съобщил в полицията, че неизвестен чрез взлом на стъкло е проникнал в управлявания от него Фолксваген Голф. Откраднати са мъжка чантичка, в която е имало около 400 лв., лични документи и дебитни карти. Работи се в условията на досъдебно производство. ЗАДЪРЖАХА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА КРАЖБИ ОТ ГАРАЖИ. Това са И.А. на 25 години, И.П. на 26 години, М.В. на 23 години, на В.И. на 24 години, Г.Р. на 22 години, всички от Балчик. През януари и февруари тази година, в различно съучастие помежду си, те

са извършили четири кражби. От складово помещение групата откраднала професионални кафемашини. Обект на посегателство са и гаражи, намиращи се в Балчик, от които са откраднати електрически инструменти, ел. проводници, токоизправители, разклонители и др. вещи. Лицата са криминално проявени и осъждани. Наложена им е постоянна мярка “Задържане под стража”. Работата по изясняване престъпната им дейност продължава. ЧЕТИРИ ДЕЦА ОБРАХА С ВЗЛОМ КРАНЕВСКА КРЪЧМА. Малолетните Д.А. на 11 години, С.Г. на 12 години, непълнолетните З.А. на 15 години и А.И. на 14 години, всички от Кранево разбили бирария в селото. Наред с хранителните продукти малките апаши задигнали и картини. Съобщение за взломната кражба е подадено на 21 февруари в полицейското управление в Албена. Извършителите са установени, а откраднатите вещи са намерени и върнати на собственика. По случая се извършва проверка.

ОБЯВА «ДИВ УИНД» АД, гр. София р-н Средец, бул.”Патриарх Ефтим ий” №36, тел . /ф акс +359 52622650; e-mail: diana.petkova@longman-bg.com, на основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на „Вятърен енергиен парк «Дъбрава», включващ 73 броя вятърни генератори, подстанция и съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура в землищата на селата Дропла, Дъбрава, Кремена, Царичино, Сенокос и Соколово, община Балчик, област Добрич”. Срещите ще се проведат на 02.04.2012 г. както следва: от 9,00 часа в сградата на пенсионерския клуб в с. Соколово, от 12,00 часа в сградата на пенсионерския клуб в с. Дъбрава и от 15, 00 часа в заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Балчик, площад “21 септември” №6. За жителите на селата Царичино и Сенокос ще се осигури транспорт до село Соколово, а за жителите на селата Дропла и Кремена – до с. Дъбрава. Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Докладът за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0002097 “БЕЛ ИТЕ СКАЛ И”, BG0002082 “БАТОВА” и BG0002061 “БАЛЧИК” за опазване на дивите птици и BG0000130 “КРАЙМОРСКА ДОБРУДЖА” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10,00 до 16,00 ч. в Община Балчик, гр. Балчик, пл. “21 септември” №6, кметство с. Дъбрава, кметство с. Дропла, кметство с. Соколово, кметство с. Сенокос, кметство с. Кремена, кметство с. Царичино, в РИОСВ-Варна и в офиса на „ДИВ УИНД” АД, гр. Варна, ул. „Княз Александър Батенберг” №12, офис 8. Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: www.riosvvarna.org. Писмени становища могат да се предоставят в офиса на „ДИВ УИНД” АД и в РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах” №4, както и на срещите за обществено обсъждане. Лице за контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Диана Петкова, тел. 052-622650, факс: 052-622650, моб. +359 896889752 e-mail: diana.petkova@longman-bg.com

ÂèÊ Äîáðè÷ ïðîòèâîçàêîííî ïðåêúñâà åëåêòðîñíàáäÿâàíåòî íà êëèåíòè íà Å.ÎÍ Áúëãàðèÿ

В пълно нарушение на българското законодателство и нормалните търговски взаимоотношения, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Добрич (ВиК Добрич) прекъсна в следобедните часове на 22 февруари, от свое електрическо съоръжение (трансформаторен пост „Помпена станция Алматий”), електрозахранването на 336 клиента на Е.ОН България във вилната зона в Добрич. Електрозахранването на района бе възстановено от служители на Е.ОН България Мрежи веднага след установяване на липсата на ток за потребителите, съобщават от електроразпре-

делителната компания. Допълнително, водното дружество е ограничило водоподаването към подстанция „Нона” в гр. Добрич, собственост на Е.ОН България Мрежи АД. И към момента Е.ОН България продължава да регистрира по сигнали на клиенти, прекъсване на електрозахранването от служители на водното дружество. Е.ОН България продължава да възстановява захранването, като на места на служителите се отказва достъп, за което се търси съдействие от органите на реда. Абсолютно незаконосъобразните наказателни действия от

БЛАГОДАРНОСТ Семейство Димитрови, живущи във в.з. “Бели скали”, изказваме сърдечна благодарност на нашия съсед Иван Асенов Първанов. На 22.02.2012 г. се запали коминът на вилата ни. Имаше голяма опасност да изгори вилата ни, тъй като горният етаж е т.нар. каратаван. Този Човек (с главно “Ч”) премина през гъстия дим с риск за живота си, изкачи се на покрива и отгоре погаси пожара. От пожарната също се отзоваха веднага след сигнала, но установиха само добрия резултат от намесата на г-н Първанов. Да си жив и здрав, Първанов! сем. Димитрови

Такси за детски ясли, детски градини и общински социални услуги Вестник “Балчик” се извинява за допуснатата фактическа грешка в публикацията “По-реални такси за общинските детски градини” от бр.8/23.02.-29.02.2012, стр.3. В статията невярно е посочено, че “децата с увреждания, сираците и децата на родители с увреждания се таксуват 15 лева за посещение на детска градина”. Според непроменени текстове в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, те са освободени от плащане. За повече яснота публикуваме раздела от общинската наредба, уреждащ таксите в детските заведения в община Балчик. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 г.; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 г.; доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 г.; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 г.; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г., изм. и доп. с Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; изм. и доп. с Решение 733 по Протокол № 58 от 31.01.2011 г.; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г. постановено по адм. дело № 836/2010 г. по описа на Административен съд Добрич; изм. с Решение 795 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 година по АД № 706/2011 на ДАС.; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 г.; изм. и доп. с Решение 58 по Протокол № 8 от 17.02.2012 г.

РАЗДЕЛ ІV Такси за детски ясли, детски градини и общински социални услуги Чл. 29 (Изм. и доп. с Решение 58 по Протокол № 8 от 17.02.2012 г. ал. 1, 2 и 3) (1) За ползването на детски градини и Обединено детско заведение, родителите или настойниците заплащат месечни такси в размер на 35.00 лева. (2) Размерът на таксата за деца на студенти - редовно обучение и деца на самотни майки, чийто баща е неизвестен, е 15,00 лева. (3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения в общината, се заплаща такса по 15,00 лева за всяко от децата. Чл. 30 Не се заплаща такса за ползване на детски градини и детски ясли за: 1. Децата, на които един или двама родители са инвалиди с над 50 % инвалидност, децата сираци, децата на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг. 2. За трето, четвърто и следващи деца от многодетни семейства, когато първите две са настанени в общинско детско заведение или пос ещават училище, след представяне на документ от съответното учебно заведение. 3. За децата с тежки хронични заболявания и инвалиди след представяне на документ от ЛКК. Чл. 31 (1) Отменена ал. 1 с Решение 58 по Протокол № 8 от 17.02.2012 г., ал. 2 става ал. 1 и ал. 3 става ал. 2) (1) За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 2 и ал. 3 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, родителите или настойниците представят заявление с приложени съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване. (2) Заплащането на намаления размер на такс ата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец след месеца от подаване на декларацията. Чл. 32 При отсъствие на децата от детската градина или детската яс ла, такс ата не с е заплаща за времето на отсъствието, когато родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

страна на ВиК Добрич са в отговор на основателни и напълно легални действия от страна на Е.ОН България, която на 22 февруари прекъсна електрозахранването в осем административни обекта на ВиК Добрич в градовете Добрич, Тервел, Генерал Тошево, Балчик и Каварна. Компанията бе принудена да приложи крайната мярка, след като ВиК дружеството натрупа задължения за над 4 млн. лева. Задълженията на ВиК Добрич към Е.ОН България след 2010 г. до момента са нараснали над три пъти. Прекъсването на електрозахранването, което Е.ОН България е предприела за административни обекти на дружеството, няма да наруши водоснабдяването на жителите на област Добрич, тъй като доставките на електроенергия до помпените станции на дружеството не са преустановени. Компанията неведнъж е правила компромиси в името на обществената значимост на дейността на ВиК Добрич, но съгласно закона, е длъжна да

третира всички клиенти равноправно и не може да позволи преференциално отношение към свой длъжник. Последвалата реакция на водното дружество е в противоречие със законите на страната. Компаниите от Групата Е.ОН България редовно заплащат своите задължения към ВиК Добрич и нямат прос рочена сметка. С прекъсването на водоснабдяването в обекти, собственост на Е.ОН България, водоснабдителното дружество иска да отклони вниманието от основния проблем – голямата задлъжнялост на ВиК Добрич към Е.ОН България Продажби и многократни неспазвания на поетите ангажименти за погасяване на своите задължения. Е.ОН България е информирала Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за случая. Компанията е в контакти и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в търсене на решение за изплащане на задълженията на ВиК дружеството, уведомяват от пресцентъра на дружеството.

Ñðîêúò çà ðåãèñòðàöèÿ íà çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè çà ñòîïàíñêàòà ãîäèíà å óäúëæåí äî 25 ìàðò

Лицата, които не са регистрирани или пререгистрирани като земеделски производители за стопанската 2011/2012 г., няма да могат да кандидатстват по схеми и мерки по Програмата за развитие на селските райони, както и по схеми за държавни помощи, но ще могат да кандидатстват по схема-

та за директно плащане на площ за обработваните от тях земеделски земи, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. След последните изменения в Наредба № 3 от 1999 г. срокът за регистрация/пререгистрация на земеделски производители за стопанската 2011/2012 г. е удължен до 25 март т.г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, “Захарни изделия-Варна” ЕООД с адрес на управление гр. Варна, ЗПЗ, уведомява засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за “Изменение на план за регулация и изграждане на база за производствени и складови дейности за захарни изделия”. Новопостроените обекти ще бъдат технологично и функционално свързани със съществуващата производствена база за захарни изделия, собственост на възложителя в имот ПИ № 02508.72.93 с площ 6,066 декара. Разширяването на търговските и складови площи ще позволи устойчиво развитие, като оптимизира разходите за складиране без кръстосване на технологични потоци и повиши производителността и асортимента, продиктувано от повишеното търсене на предлаганите от дружеството продукти. В новопостроените сгради ще бъдат въведени в експлоатация нови производствени линии, заедно със съпътстващо оборудване към тях с производен капацитет 250 кг/ч. и асортимент: захарни, шоколадови и трайни сладкарски изделия. В новообособените сгради ща бъдат монтирани производствени линии, със зони: цех за смесване и замесване; цех за печене и охлаждане, тункване и опаковане, склад за готова продукция, склад за опаковъчни материали и склад за суровини. Не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Територията, предмет на ИП, попада в урбанизираната зона на гр. Балчик с изградена техническа инфраструктура - водопроводна и електропроводна мрежи, пътни връзки. За водоснабдяване при реализирането на проекта ще се използва площадковия водопровод от съседния имот, собственост на инвеститора, който е свързан с водопроводна мрежа на град Балчик. Канализация: Предвижда се канализацията на новоизградените обекти да бъде включена в съседния имот, собственост на инвеститора и част от разглеждания ПУП със съответните зони за пречистване, заустена към градската канализация. Електроснабдяване на имотите ще бъде изпълнено на база представения ПУП и ПРЗ, направени проучвания за настоящата схема за ел. захранване на гр. Балчик и извършени разчети за вероятните максимални изчислителни товари. Електроснабдяването на имотите ще се осъществява по схема, съгласувана с Е.ОН България Мрежи АД - клон Добрич, посредством присъединяването на обекта към ел. разпределителната мрежа. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да влезе в конфликт с ползването на съседни терени. Ще бъде спазена съвместимостта за този вид обекти. Становища и мнения относно предложението се приемат в Община Балчик, адрес гр. Балчик, площад “21 септември” №6, тел. 0579/7-10-45, и в РИОСВ –Варна, ул. “Ян Палах“ №4, тел. 052 678 848. “Захарни изделия – Варна” ЕООД


01.III.2012 - 07.III.2012г. Брой 09(1992)

ÏÐÎÒÎÊÎ˹8 от заседание на Общински съвет, проведено на 17 февруари 2012 година Т.1. Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на СПА “ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието – търговската фирма на дружеството. Вносител: Христо Николов Христов – общински съветник Оттеглена от вносителя. Т. 2. Предложение за отпускане на финансови помощи. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД РЕШЕНИЕ 57: На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик, отпуска еднократни финансови помощи, както следва: 1. Живка Жекова Стоянова от град Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева. 2. Галя Стойчева Костадинова от град Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева. 3. Елинка Гошева Мишкова от с. Гурково, за лечение на Бисер Юлиев Мишков, в размер на 200.00 (двеста) лева. 4. Никола Диков Симеонов от град Балчик, за лечение, в размер на 1000.00 (хиляда) лева. 5. Димо Кръстев Господинов от с. Сенокос, за лечение, в размер на 1000.00 (хиляда) лева. Помощта да се получи от кмета на с. Сенокос. 6. Ерол Аби Керим от град Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лв. 7. Юнал Хасанов Черкезов, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева. 7. Станислава Стоянова Станева от с. Бобовец за лечение на внучката й Юлкер Сашева Михайлова, в размер на 500.00 (петстотин) лева. Гласували поименно “За” - 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.3. Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 58: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, Общински съвет – Балчик Р Е Ш И : 1. Променя чл. 29, чл. 31 и чл. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, както следва: Чл. 29 (1) За ползването на детски градини и Обединено детско заведение родителите или настойниците заплащат месечни такси в размер на 35.00 лева. (2) Размерът на таксата за деца на студенти - редовно обучение и деца на самотни майки, чийто баща е неизвестен е 15,00 лева. (3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения в общината се заплаща такса по 15,00 лева за всяко от децата. Чл. 31 (1) Отменя се. Ал. 2 става ал. 1 и се изменя така: (1) За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 2 и ал. 3 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, родителите или настойниците представят заявление с приложени съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване. Ал. 3 става ал. 2 и се изменя така: (2) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец след месеца от подаване на заявлението. Чл. 36 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет, както следва: 1. По чл. 29 - 32 - до 10-то число на следващия месец; 2. По чл. 33 - 34 - до 25-то число на следващия месец; 3. По чл. 35 - в тридневен срок от приключване на всяка смяна. 2. Направените промени в НОАМТЦУОБ да се публикуват в местния печат. 3. Измененията влизат в сила от датата на обнародване. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. Гласували поименно “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 2 гласа Т.4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мария Ангелова Хайнригс, по отношение на ПИ 02508.1.269. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 59: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1072-1/16.01.2012 г., Общински съвет Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мария Ангелова Хайнригс от гр. София, по отношение на ПИ № 02508.1.269 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХV, кв.27 по ПУП на в.з. “Изгрев”), целият с площ от 737 м2, като Мария Хайнригс изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 37.00 м2 (тридесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4184/2012 г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1295.00 лв. (хиляда двеста деветдесет и пет лева), без ДДС. 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Гласували поименно “За” - 19 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ “Спектър – Експрес – Георги Русев”, по отношение на ПИ 02508.86.46. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 60: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, и във връзка със заявление вх. № 94Д-1013-1/18.01.2012 г., Общински съвет Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЕТ “Спектър – Експрес – Георги Русев” с ЕИК 834016916 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Димитър Ковачев” № 1, представлявано от Георги Митев Русев чрез пълномощника си Димитрин Георгиев Русев, по отношение на ПИ № 02508.86.46 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 1006 м2, като ЕТ “Спектър – Експрес – Георги Русев” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 81.00 м2 (осемдесет и един квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4185/ 2012 г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 7938.00 лв. (седем хиляди деветстотин тридесет и осем лева), без ДДС. 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Гласували поименно “За” - 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.6. Предложение за одобряване на ПУП – Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV/110кV, оптична кабелна линия, свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 61: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик, одобрява: І.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV/110кV, оптична кабелна линия, свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци, община Балчик с Възлова станция “Тригорци” с. Тригорци,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Балчик”. І.2 Транспортно – комуникационен план за подобряване на съществуващи пътища, публична общинска собственост: ПИ №№ 73095.25.51; 73095.27.40; 73095.31.25; 73095.31.26; 73095.27.39; 73095.22.10; 73095.22.13; 73095.37.17; 73095.23.54; 73095.29.26 и 73095.18.29 – полски пътища в землището на село Тригорци, Община Балчик; ПИ № 67951.19.2 – полски път в землището на село Соколово, Община Балчик и ПИ № 24387.28.36 – полски път в землището на село Дъбрава, Община Балчик, за достъп до 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци, Община Балчик, за срока на тяхното изграждане и експлоатация. ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта. Гласували т. ІІ “За” - 16 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. Гласували цялото предложение “За” - 16 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа Т.7. Предложение за одобряване на ПУП – Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV, оптична кабелна линия, свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 62: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик, одобрява: І.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 33 кV, оптична кабелна линия, свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово, община Балчик с Възлова станция “Тригорци” с. Тригорци, Община Балчик”. І.2 Транспортно-комуникационен план за подобряване на съществуващи пътища, публична общинска собственост: ПИ №№ 67951.54.63, 67951.55.49, 67951.25.58, 67951.25.59, 67951.37.59, 67951.34.50, 67951.24.36, 67951.13.42, 67951.24.36, 67951.24.37, 67951.37.58, 67951.36.61, 67951.44.52, 67951.15.44, 67951.22.60, 67951.22.58, 67951.15.42, 67951.16.42, 67951.11.24 с начин на трайно ползване “полски пътища“ и ПИ № 67951.48.28 с начин на трайно ползване “ведомствен път“ по КК на село Соколово, община Балчик, за достъп до 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово, Община Балчик, за срока на тяхното изграждане и експлоатация. ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта. Гласували т. ІІ “За” - 16 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. Гласували цялото предложение “За” - 16 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа Т.8. Предложение за одобряване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на с. Рогачево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 63: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик, одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Пп” (производство на риба и зеленчуци). ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. Гласували “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.9. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 64: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 от НОРПСУРОИ Общински съвет – Балчик, дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на преместваеми обекти (съгласно одобрени схеми) части от следните имоти - публична общинска собственост: 1.1. Тротоарна площ на ул. “Приморска” гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.86.49 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор и автобусна спирка; 1.2. Терен до бивша “Автошкола” на ул. “Д-р Желязко Бончев” в ж.к. “Балик” гр. Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор; три броя търговски обекти и офис. 2. Частите от имоти – публична общинска собственост, да бъдат отдавани под наем за срок до 5 (години) и след провеждане на публичен търг. Гласували поименно “За” - 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.10. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ “Полиция” Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 65: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет - Балчик: 1. Дава съгласие да бъде закупено 3 250 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на РУ на МВР Балчик, предвид необходимостта от защита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон и селскостопанска кампания през 2012 г. Гласували поименно “За” – 19 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 1 глас 2. Определя месечен лимит на автомобилите, собственост на община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик, както следва: - за бензинови – 100 литра; - за снабдени с газова уредба – 150 литра. 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дарствен акт. Гласували цялото предложение поименно “За” - 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.11. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ “Полиция” Албена. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 66: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет – Балчик: 1. Дава съгласие да бъде закупено 2 000 литра бензин А-95 Н, който да бъде използван за нуждите на РУ на “Полиция” - Албена, предвид необходимостта от защита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон през 2012 г. 2. Определя месечен лимит на автомобилите, собственост на община Балчик и предоставени за ползване на РУ на “Полиция” - Албена, както следва: - за бензинови – 100 литра; - за снабдени с газова уредба – 150 литра. 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дарствен акт. Гласували поименно “За” - 19 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 1 глас Т.12. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 67: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във

5 връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет - Балчик: 1. Дава съгласие да бъде закупено 1 250 литра бензин А-95 Н, който да бъде използван за нуждите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Балчик, за осъществяване на противопожарен контрол и превантивна дейност, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон и селскостопанската кампания за 2012 г. Гласували поименно “За” – 15 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 4 гласа 2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дарствен акт. Гласували поименно “За” - 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.13. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Граничен полицейски участък – Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 68: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС , Общински съвет – Балчик: 1. Дава съгласие да бъде закупено 500 литра дизелово гориво, което да бъде използвано за нуждите на Граничен полицейски участък - Балчик, към Гранична Дирекция “Гранична полиция”, за опазване на държавната граница и обществения ред в крайбрежната зона на територията на община Балчик, през активния летен сезон на 2012 г. 2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дарствен акт. Гласували поименно “За” - 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.14. Предложение за отпускане на гориво на сектор “Пробация”, звено Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 69: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет – Балчик: 1. Дава съгласие да бъде закупено 600 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на сектор “Пробация”, звено Балчик, за постигане на целите на наказанието “Пробация” за 2012 г. 2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дарствен акт. Гласували поименно “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 2 гласа Т.15. Предложение за одобряване средства за покриване на разходите за ДДС по проект на ОУ “Антим І” град Балчик за безвъзмездна финансова помощ от Японското правителство. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 70: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 4 и чл. 8, ал. 4 от Закона за общинския бюджет (ЗОБ), Общински съвет – Балчик: 1. Дава съгласието си да бъдат предоставени на ОУ “Антим I” допълнителни бюджетни кредити под формата на трансфери в размер до 26 100 лв., за покриване на разходите за ДДС по проекта “Подобряване на материалната база и училищния двор при ОУ “Антим I” гр. Балчик”. Стойността на предоставените трансфери между бюджетните сметки на разпоредителите да бъде за сметка на предложения резерв по бюджет 2012 г. в местни дейности. 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението. Гласували поименно “За” - 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.16. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод Ср.НкV и оптичен кабел за захранване на вятърни генератори”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 71: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик, одобрява: 1.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод Ср.Н кV и оптичен кабел за захранване на вятърни генератори”, намиращи се в ПИ №№ 18160.106.77, 18160.108.53, 18160.24.72, 18160.21.40, 18160.56.83, 18160.56.85, 18160.61.50, 18160.28.37, 18160.28.39, 18160.107.51, 18160.105.67, 18160.105.69, 18160.42.35, 18160.107.46, 18160.30.59, 18160.30.60 в землището на с. Гурково Община Балчик. ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта. ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. Гласували “За” - 17 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа Т.17. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 110 кV и оптичен кабел между подстанция 110/СрН, намираща се в част от ПИ № 18160.106.82 с. Гурково, община Балчик, и подстанция ВС 110 кV “Тригорци”, намираща се в ПИ № 73095.501.514 по плана на с. Тригорци, община Балчик”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 72: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик, одобрява: 1.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 110 кV и оптичен кабел между подстанция 110/СрН, намираща се в част от ПИ № 18160.106.82 с. Гурково, Община Балчик, и подстанция ВС 110 кV “Тригорци”, намираща се в ПИ № 73095.501.514 по плана на с. Тригорци, Община Балчик” за захранване на вятърни генератори, намиращи се в ПИ №№ 18160.106.77, 18160.108.53, 18160.24.72, 18160.21.40, 18160.56.83, 18160.56.85, 18160.61.50, 18160.28.37, 18160.28.39, 18160.107.51, 18160.105.67, 18160.105.69, 18160.42.35, 18160.107.46, 18160.30.59, 18160.30.60 в землището на с. Гурково, Община Балчик. ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта. ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. Гласували “За” - 17 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа Т.18. Предложение за погасяване на заем от централен бюджет, отпуснат по проект САПАРД. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 73: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик, утвърждава погасителен план на отпуснатия от централен бюджет временен безлихвен заем по проект САПАРД, както следва: 1. Размер на заема 242 073,47 лева 2. Срок на погасяване 5 години (от 2012 г до 2016 г. вкл.) 3. Източник на погасяване обща изравнителна субсидия 4. Годишен размер на погасяване 48 415 лева ІІ. Задължава кмета на общината в срок до 29.02.2012 г. да представи в Министерството на финансите погасителния план за одобряване. Гласували поименно “За” - 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.19. Предложение за обявяване на имот – публична общинска собственост: полски път с отпаднало предназначение, ПИ № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, за частна общинска собственост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от ЗОС; чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, и във връзка със Заявление вх. № 94Д-579-1/20.01.2012 г. от Дамян Монев Дамянов, Общински съвет - Балчик: (Продължава на стр. 6)


6

ÏÐÎÒÎÊÎ˹8

от заседание на Общински съвет, проведено ... (Продължава от стр. 5) 1. Обявява имот – публична общинска собственост № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, с площ от 788 м2, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – полски път, за частна общинска собственост. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението. Гласували поименно “За” - 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.20. Предложение за вземане на решение за създаване и процедиране на ПУП-ПУР за в.з. “Белите скали”, в.з. “Сборно място” и селищно образувание “Поляните”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 75: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА , чл. 5, ал. 1, чл. 124 , ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 от ЗУТ, Общински съвет – Балчик, РЕШИ: 1. Дава съгласие да бъде създаден ПУП-ПУР (план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ) за в.з. “Белите скали”, находяща се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ. 2. Дава съгласие да бъде създаден ПУП-ПУР (план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ) за в.з. “Сборно място”, находяща се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ. З. Дава съгласие да бъде създаден ПУП-ПУР (план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ) за селищно образувание “Поляните”, находящо се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ Възлага на кмета на Община Балчик да стартира процедура за изработване на “Изготвяне на ПУП - ПУР за в.з. “Белите скали”, в.з. “Сборно място” и селищно образувание “Поляните”, находящи се на територията на община Балчик, чрез обявяване на обществена поръчка по предвидения ред, съобразно предвидения финансов ресурс. Гласували “За” - 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.21. Предложение за кандидатстване за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/ 2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 76: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик: 1. Одобрява представения проект на Договор за партньорство между община Балчик, община Добрич, община Добричка и община Каварна за кандидатстване по Проект “Пъстрото лице на Добруджа” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. 2. Декларира, че след подписване на договора за партньорство ще бъде осигурен собствен принос в размер, съответстващ на процентното разпределение между партньорите по подписания Договор за партньорство и поетото задължение за съфинансиране на 5% на общо допустимите разходи по бюджета на проекта, но не повече от 4 165.00 лева. 3. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/ 3.2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. 4. Декларира, че при приемане на проектното предложение за кандидатстване по проекта, задължителните дейности по същия (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) ще бъдат изпълнени в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта. 5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение, в т.ч. да подпише договор за партньорство в одобрения вид. Гласували “За” - 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.22. Предложение за даване съгласие за възмездно придобиване на идеални части от право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 77: 1. Общински съвет - Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС дава съгласие за възмездно придобиване от страна на община Балчик на 21743/217862 ид. части от правото на строеж за срок от 30 години върху ПИ №000056, целия с площ 217, 862 дка по КВС на землището на с. Стожер, община Добричка, с начин на трайно ползване – сметище (Регионално депо за отпадъци Стожер) за сумата от 37 132 лв. (тридесет и седем хиляди сто тридесет и два лева) без ДДС. 2. Разходите за заплащане на правото на строеж да бъдат за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи от бюджета на община Балчик. 3. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите съгласно закона действия. Гласували “За” - 21 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Т.23. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2011 г. до 31 декември 2011 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 78: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Балчик, приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2011 година, както следва: 1. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г. в приходната си част в размер на 24 608 176 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч. - за делегирани от държавата дейности в размер на 6 966 687 лева - за местни дейности 17 641 489 лева 2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 24 608 176 лева, съгласно Приложения № 2 и 2 А в т.ч. - за делегирани от държавата дейности в размер на 6 966 687 лева - за дофинансиране на държавни дейности 1 696 183лв. - за местни дейности 15 945 306лв. 3. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно Приложение № 3 и 3а. 4. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет – Балчик, за 2011 г. в размер на 226 099 лв. , както и средствата за представителни разходи в размер на 40 210 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение №4. 5. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2011г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 9 016 883 лв., съгласно Приложение № 5.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 6. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2011г. в размер на 523 422 лв., съгласно Приложение № 6. 7. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2011г. в размер на 1 349 804 лв. съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно Приложение №: 8 общо за 570 838 лв. 8. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС, извършени през 2011 г, както следва: Кмет - служебни командировки в страната 1498,06 лв. - служебни командировки в чужбина 908,41 лв. Председател на ОбС - служебни командировки в страната 706,50 лв. - служебни командировки в чужбина 0 лв. Гласували “За” - 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 2 гласа Т. 24. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 79: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от ЗОБ; чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от НСОИОБ, Общински съвет – Балчик, утвърждава сборния бюджет на Община Балчик за 2012 г., както следва: 1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 г.: - плащания по обслужване на общинския дълг; - плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми; - заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии; - храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения. 2. Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2012 г. в размер на 23 788 178 лв., съгласно Приложение №: 1, в т.ч. - приходи държавна отговорност 7 034 968 лева В т. ч. преходен остатък от 2011г 946 443 лева - приходи от местни дейности 16 753 210 лева 3. Утвърждава сборен бюджет на разходите за 2012 г. по отговорности, дейности, функции, разпоредители, съгласно Приложение №: 3 в общ размер на 23 788 178 лева, в т .ч. по отговорности както следва: - разходи за дейности държавна отговорност 7 034 968лв. - разходи за дейности държавна отговорност финансирани с местни приходи (дофинансиране) 1 299 518 лева - разходи за местни дейности 15 453 692 лева както и бюджетите за 2012 г. на всеки един разпоредител с бюджетни кредити, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОБ и чл. 32 от НСОИОБ, по дейности, отговорности и параграфи от ЕБК, съгласно приложенията, както следва: Разпоредители Общ бюджет в т.ч. Държавна отговорност —————————————————————————— - Общинска администрация 16 137 100 лв. 3 085 426 лв. - Кметство Гурково 296 719 лв. 35 558 лв. - Кметство Кранево 377 188 лв. 57 923 лв. - Кметство Соколово 249 029 лв. 76 249 лв. - Кметство Сенокос 228 528 лв. 50 120 лв. - Кметство Оброчище 675 662 лв. 200 653 лв. - Кметство Стражица 206 800 лв. 59 067 лв. - Общ.П “БКС” 1 688 400 лв. нула - Исторически музей 115 590 лв. 83 590 лв. - СОУ “Хр.Смирненски”, Оброчище 696 256 лв. 570 756 лв. - СОУ “Хр.Ботев” 676 271 лв. 619 633 лв. - ОУ “Антим I” 614 592 лв. 547 592 лв. - ОУ “Кирил и Методий” 489 269 лв. 424 129 лв. - ОУ “В.Левски”, Соколово 203 181 лв. 165 051 лв. - ОУ “Г.С.Раковски” Сенокос 256 167 лв. 211 795 лв. - ПГ за КОС “Ал.Константинов” 207 414 лв. 177 414 лв. - Помощно училище с. Кранево 670 012 лв. 670 012 лв. 4. Утвърждава увеличението на разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности над стандарти 2012 г. с допълнително финансиране на база неусвоен бюджет през 2011 г., останал като преходен остатък в размер на 946 443 лева, по функции, дейности и разпоредители, съгласно Приложение №: 2, както следва: - функция “Общо държавни служби” 6 137 лв. - функция “Отбрана” 333 621 лв. В т.ч. по решение СБ 6/2010г за ПСОВ Албена 246 244 лв. - функция “Образование” 241 634 лв. В т.ч. дейност ЦДГ 26 631 лв. дейност Училища 190 483 лв. стипендии 5 711 лв. извън училищни дейности 6 567 лв. проект “Коменски” ЦДГ Оброчище 12 242 лв. - функция “Здравеопазване” 367 лв. - функция “Социални грижи и подпомагане” 345 054 лв. В т.ч. ДСХИ сезонен дом - функция “Култура” 19 630 лв. В т.ч. Читалища 16 161 лв. Музей 1 838 лв. Ученическа спортна дейност 1 631 лв. 5. На основание § 28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г и чл. 5 от ПМС №: 367/ 29.12.2011 г., Общински съвет утвърждава план сметките на приходите и разходите на всяка действаща извънбюджетна сметка за 2012г. в т.ч. за ИБСФ – Кохезионен и Структурен Фонд (КСФ) и ИБСФ – Разплащателна Агенция (РА), съгласно Приложения №: 4 и 4а. 6. Утвърждава разчета за капиталови разходи, съгласно Приложения №: 5 и №:10 по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч. - целева субсидия за капиталови разходи общо 318 200 лв., от тях: за обект: Изграждане на спортна площадка ж.к.”Балик” 106 200 лв. за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа 212 000 лв. 7. Утвърждава бюджета на Общински съвет за 2012 г. в размер на 336 790 лв. и разходите за представителни цели общо в размер на 46 000 лева, на председателя на Общински съвет, кмета на общината, кметове и кметски наместници и на сдружението на кметовете, на основание чл. 13, т. 3 от ПМС №: 367/2011 г., съгласно Приложение № 6. 8. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност, съгласно Приложение №: 7 в общ размер на 505 909 лв., в т.ч. - за делегирани от държавата дейности 221 209 лв. - до финансиране от местни приходи 284 700 лв. 9. Утвърждава разходи по програмата за развитие на спортната дейност на територията на общината през 2012 г., в размер на 2 449 158 лв., в т.ч. за капиталови разходи на стойност 2 092 000 лв., съгласно Приложение № 8. 10. Утвърждава разходи за финансиране на празници и чествания по календарния план на общината за 2012 г. в размер на 600 000 лв., съгласно Приложение № 9. 11. Утвърждава програмата за развитие на туризма на територията на община Балчик през 2012 г. в размер на 950 000 лв. 12. На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг (ЗОД), Общински съвет - Балчик, приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г., съгласно приложения отчет и справка към него. 13. На основание чл. 11 от Закона за общинския дълг, Общински съвет определя: - максимален размер на поет общински дълг през 2012 г. 700 000 лв. - общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2012 г., 618 780 лв. - максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2012 г. общо в размер на 1 318 780 лв. - максимален размер на плащанията през 2012 г. 1 856 342 лева по поети общински дългове.

01.III.2012 - 07.III.2012г. Брой 09(1992) 14. Утвърждава норматив за разходи за СБКО на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на финансиране от общината (без персонала в поделенията на делегиран бюджет), в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от ПМС №: 367/2011г за изпълнение на ЗДБРБ за 2012 г. 15. Определя размера на признатите разходи за пътуващи учители и служители от общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 3 от ПМС №: 367/29.12.2011 г., както следва: а/ на служители, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик 100 % б/ на учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината 90 % в/ на учители и служители, приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация 85 % г/ утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2012 г., съгласно Приложение №: 11. 16. На основание чл. 14, т. 2 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет определя резерв в местни дейности в размер на 600 000 лева, за неотложни и непредвидени разходи. 17. Утвърждава финансиране на МБАЛ Балчик ЕООД в размер на 824 000 лева, в т.ч. разходи за капиталови трансфери 24 000 лева. 18. При възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от Кохезионните и структурни фондове на ЕС в т.ч. и по ОП “Човешки ресурси”, поради забавяне от страна на финансиращия орган на преводи по утвърдени искания за междинни плащания, Общински съвет дава своето съгласие временно от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани временни безлихвени заеми за ИБСФ КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите. 19. Общински съвет - Балчик, утвърждава заложените по бюджет 2012 г. средства за фонд “Работна заплата” на заетия персонал в държавни и местни дейности (без персонала в звената на делегиран бюджет), съгласно Приложение №: 13 и в изпълнение на приетото изменение на ПМС №: 67 / 2010 г. от 20.01.2012 г. 20. Утвърждава план-график за погасяване на задълженията на Община Балчик към 31.12.2011 г. и график на постъпленията от вземания от минали години, съгласно приложение №: 14. 21. В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗОБ Общински съвет оправомощава Кмета на Общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, да преценява и при спазване общия размер на бюджета за 2012 г.: 21.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, по искания на ръководителите на съответните бюджетни поделения и разпоредители с бюджетни кредити, след 30.06.2012 г, с изключение на средствата за заплати, осигурителни плащания и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности от функция “Образование”. 21.2. Да прехвърля бюджетни кредити след 30.06.2012 г. за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности. 21.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в местни дейности. 22. Общински съвет задължава Кмета на Общината: 22.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 22.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол. 22.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения. 22.4. В изпълнение на чл. 25, ал. 1 от ЗОБ да внася в Общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета. 22.5. В изпълнение на § 47 ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., в срок до 28.02.2012 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция “Образование”. 23. Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия по изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2012 г. Нова точка 24. По предложение на общински съветници и Постоянни комисии: Силвия Атанасова Тодорова: Увеличаване разходната част на бюджета на читалище с. Стражица с 2000 (две хиляди) лева, за сметка на други разходи за културата. Гласували поименно “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа Никола Марков Аркалиев: 1. Финансиране на Спортен клуб по бокс и кик бокс “Фуриозо” с 5000 (пет хиляди) лева, за сметка на футбола. Гласували поименно “За” – 13 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 8 гласа 2. Финансиране провеждането на Световна купа Гранд При “Дионисополис” с 20 000 (двадесет хиляди) лева, за сметка на футбола. Гласували поименно “За” – 17 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 4 гласа Атанас Жечев Георгиев: Допълнително финансиране бюджета на читалище с. Сенокос с 2000 (две хиляди) лева, за сметка на други разходи за културата. Гласували поименно “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа Иванка Георгиева Бързакова: Да отпадне абзаца: (Заетият персонал в Целодневни Детски Градини с право на безплатна храна, нямат право на средства за СБКО) в т. 14 на проектобюджета. Гласували поименно “За” – 16 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 5 гласа Д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД, по предложение на комисията: - В Приложение № 8, раздел ІІІ, т. 6 - Баскетболен клуб “Черноморец” от 5 000 да стане 10 000 лева, за сметка на футбола; Гласували поименно “За” – 15 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 6 гласа - В Приложение № 8, раздел ІІІ, да се допише т. 7 - Клуб по тенис на маса – Балчик – 5 000 лева, за сметка на футбола; Гласували поименно “За” – 17 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 4 гласа - В Приложение № 8, раздел ІІІ, да се допише т. 8 – Радиоклуб Балчик – 5 000 лева, за сметка на футбола; Гласували поименно “За” – 16 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 4 гласа - Гласуваните средства да не се използват за изплащане на хонорари, заплати, премии. Гласували поименно “За” – 15 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 6 гласа Инж. Веселин Николов – председател на ПКУТСЕ, по предложение на комисията: Да отпаднат заложените за продажба акции на община Балчик от Албена АД. Гласували поименно “За” – 12 гласа, “Против” – 4 гласа, “Въздържал се” – 5 гласа Прегласуване поименно “За” – 14 гласа, “Против” – 4 гласа, “Въздържал се” – 3 гласа Гласували поименно предложения бюджет “За” – 13 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 8 гласа (ПРИЛОЖЕНИЯТА СА ДОСТЪПНИ НА www.balchik.bg или в секретариата на Общински съвет) Виктор Лучиянов, Председател на ОбС - Балчик


01.III.2012 - 07.III.2012г. Брой 09(1992)

×åñòèòà Áàáà Ìàðòà! Първият ден от третия месец в годината е празник за нас, българите. На този ден се кичим едни други с мартеници, като си пожелаваме здраве, успехи, мир и любов. Жестът, с който мартеницата се закичва близо до сърцето на ближния, е благословия – една вечна благословия за живот, неподвластна на времето. Това е един жизнерадостен празник, пазен хилядолетия в родовата памет на българите и свързан със символиката на древното космологично мислене, което за наш укор потъва в забрава и дори на пазара се заменя с “кичова символика”. Първият символен елемент е цветът – бял и червен. Както се посочи: едно тълкувание вижда в червения цвят царския цвят, а в белия – жреческия цвят. Според друго тълкувание това са цветовете на смъртта (земната смърт – червен цвят) и живота (небесния, отвъдния живот – бял цвят). Някои виждат символиката на цветовете свързана с древния слънчев календар, който са употребявали нашите прадеди. Цветовете: черен, червен, жълт, син и бял се тълкуват като цветове на петте календарни цикли, които обхващат сътворението и еволюцията на света. Вторият символен елемент е възелът. Обикновената, най древната и автентична форма на мартеницата е тази: два конеца, бял и червен, усукани, завършват в двата края с пискюли. Пискюлът се образува като в края се прави възел и се поставя брада от конеца. Белият и червеният конец се усукват и се връзват в средата на възел-панделка, и се закачат с карфица на дрехата. Възелът е космичен символ – символът от небесния архитектурен план – това е центърът на Галактиката, център на живота. Възелът като космически символ присъствува и в украсата на коня – опашката на коня вързана на възел – това изображение на коня е типично за цивилизациите на конните народи. Вероятно възелът в мартеницата е символ на конника, още пътешественика. Третият символен елемент е човешката фигура, която наподобява пискюла. Мартеницата символизира сътворения човек, още единството на човешкия род. Във всеки случай в древната форма на мартеницата, която и днес се повтаря, присъстват две фигури – мъжка и женска. В Библията, книга Битие, глава 1, стих 27 четем: “И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори”. Ала мартеницата е по-древна от Библията, понеже нейните преносители – конните племена са много по-древни жители на планетата Земя. Следователно мартеницата играе роля на Слово Божие – информация, която трябва да бъде предадена и заМартенички бели, помнена от човеците, и която небели и червени. съмнено е била извор на древноКолко сте красиви, то писмено и изобразително извесели, засмени. кус тва. Това са трите основни символЕто Пижо, Пенда ни елемента на мартеницата. За със усмивка до уши. древните българи тя е Слово БоЗайо, Ежко, Мечо, жие, в което е запечатана точна приятели добри. информация за сътворението на света и човека; идеята за вечен От приказки герои живот. Бог сътвори света с люза малките деца. бов и всичко, което Бог сътвори За мама мартеница беше добро и хубаво. Нека с вясама ще изплета. ра в доброто, мира и любовта и вечния живот да кичим мартеМартенички чудни, ницата всяка година. обич вий носете! Честит Празник, Българи! Бели сте, червени. Накичете се с мартеница за Злото пропъдете! здраве и късмет! За Вас подбра: Маруся Параскева Атанасова Банова - Исторически музей

Ìàðòåíè÷êè

Íà 1-âè ìàðò îòêðèâàò èíôîðìàöèîíåí öåíòúð â ÷èòàëèùå “Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè” На 1 март от 14,00 ч. е официалното откриване на информационния център в централната библиотек а при читалище “Паисий Хилендарски”. Центърът е създаден по Програма “Глоб@лни библиотекиБългария”. Доставени и конфигурирани са 6 работни ме-

ста, мултимедиен проектор, екран и лаптоп. На разположение на потребителите са 5 компютъра с безплатен достъп до Интернет, разположени в двата сектора за обслужване - Детски отдел и Заемна за възрастни, съобщи ръководителят на библиотеката Иванка Томова.

×åñòèò ïðàçíèê, ñàìîäåéöè! Скъпи самодейци, месец март е женски месец. Но той започва с най-прекрасния ден 1-ви март, Ден на самодееца и Баба Марта. По този повод искам да поздравя хор “Добруджанки” с ръководител Магдалена Христова. На всички желая много здраве и творчески успехи през 2012 г. Поздравявам нашия обичан и уважаван бивш диригент Сава Тихолов, който даде много от себе си и положи много труд за хора. Благодарение на неговите усилия участвахме в интернационален фолклорен фестивал в Италия и прославихме нашите български народни песни. По повод празника сърдечни поздрави и за групите “Бяло цвете” и “Неспокойни вълни” към клуб “Хинап” с ръководител Невелина Николова. Стойка Георгиева - самодеец в хор “Добруджанки” при НЧ “Васил Левски” - Балчик

ОБЩЕСТВО

7

Ñðåäèùíèòå ó÷èëèùà ñå âêëþ÷âàò â ïðîãðàìà íà ïðîñâåòíîòî ìèíèñòåðñòâî çà âúâåæäàíå íà öåëîäíåâíà îðãàíèçàöèÿ íà ó÷åáíèÿ äåí îò ïúðâè äî îñìè êëàñ ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Балчик e бенефициент по европейски проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден”, съобщават от сайта на учебното заведение. Проектът цели подпомагане процеса на поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІІ клас от средищните училища. Периодът на реализация е 36 месеца - от края на 2011 г. до октомври 2014 г. Осъществява се с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целодневната организация на учебния процес ще включва пълния образователен цикъл (задължителна подготовка, задължително избираема подготовка, свободно избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене) за постигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност. Очаква се да бъдат ограничени рисковете за отпа-

дане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание. В рамките на проекта се предвижда подобряване на материалната база за осигуряване на подходяща образователна среда. Сред заложените цели са преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците За цялата страна конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ по проекта от 180 млн.лв. е Министерство на образованието, младежта и науката. Ще бъдат обхванати общо 136 600 ученици от I до VIII клас, уча-

стващи в целодневната организация на учебния процес общо за учебните 2011/ 2012, 2012/2013 и 2013/2014 г. В обучения по програмата ще се включат най-малко 4000 учители и служители в средищните училища. Началникът на просветния отдел в община Балчик Галина Неделчева съобщи, че в проекта на министерството се включват всички средищни училища: СОУ “Христо Ботев”, ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, ОУ “Антим І”, ОУ “Васил Левски” – с. Соколово, СОУ “Христо Смирненски” с. Оброчище, ОУ “Г. С. Раковски” – с. Сенокос.

Íèêîëàé Óðóìîâ “íå ñå îæåíè” íà áàë÷èøêà ñöåíà Някой път като започнеш, така, в свободното си време да мислиш, току-виж накрая решиш най-после да се ожениш. Живееш, живееш и накрая ти става много гадно, убеден е Иван Кузмич Подкальосин, главният герой във великолепната комедия на Гогол – “Женитба”. И започва нареждането и организирането на една толкова трудна работа, каквато е женитбата. Сватовницата шета, събира кандидати и ги докарва чак до шес тима, бъ дещата булка се срамува и се колебае кого да избере, между кандидатите се поражда съперничество, намесва се енергичният и хитър Кочкарьов, който иска непременно да ожени приятеля си…В срещата между Подкальосин и Агафя Тихоновна като че ли нещата се нареждат. Обаче в стаята прозорецът е отворен…

Това невъзможно събитие – женитбата на един позастаряващ ерген, представи на 24 февруари в Балчик Добричкият театър. В главната

роля се превъплъти един любим актьор на балчиклии – Николай Урумов, тръгнал преди години към голямата сцена от Белия град. Позна-

Ãîëÿì èíòåðåñ êúì Àëáåíà íà òóðèñòè÷åñêàòà áîðñà â Ñîôèÿ

При огромен интерес към Албена премина туристическата борса в София “Ваканция и СПА Eкспо“. Курортният комплекс участва със самостоятелен щанд, който бе посетен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и от Жельо Стайков, който 11 години е ръководил курорта Албена. Посетителите на най-голямото в България изложение имаха възможност да се сдобият с над 20 вида рекламни материали. На място гостите можеха да правят онлайн резервации за сезон 2012, а срещу това бъдещите летовници получаваха подарък – книгата с избрани разкази на Йордан Йовков – “Албена”, която бе отпечатана от акционерното дружество и издателство “Захари Стоянов”. Близо 150 души присъстваха на презентацията на “Албена” АД, на която туроператори и посетители бяха информирани за новостите в комплекса за това лято. В

нея бе акцентирано на трите Б-та – безопасност, безплатни услуги и системата b2b Изложението се проведе под патронажа на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма от 16-и до 18-и февруари. В борсата тази година се включиха над 280 компании от 16 страни. Тридневната проява бе 29-а по ред, с акцент върху културния туризъм. 200 КНИГИ “АЛБЕНА” С ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА ЙОРДАН ЙОВКОВ ДАРИ едноименният курортен комплекс на Регионална библиотека “Дора Габе” – Добрич. 150 от произведенията, отпечатани от издателство “Захарий Стоянов”, са на български език, а 50 – на руски. Част от книгите ще влязат във фонда на регионалната библиотека, а други вече са преразпределени за книгохранилища в областта. От печат вече излязоха и изданията на румънски и английски.

тата от екрана Мария Статулова влезе успешно в ролята на сватовницата, а останалите персонажи бяха великолепно изиграни от ак-

тьорите на Добричкия театър. Представлението “Женитба” забавлява зрителите повече от два часа и естествено завърши с овации.

Âêëþ÷âàìå ñå â êóëòóðíè ìàðøðóòè ïî òóðèñòè÷åñêè åâðîïðîåêò С няколко забележителности Балчик ще се включи в регионалното рекламиране на туристическия продукт и формирането на културни маршрути по европейски проект. Това са старата мелница в града, която предстои да бъде реновирана, религиозната местност Текето край балчишкото село Оброчище, църквите и фестивалите. Преди това да се случи, в срок до 15 март Балчик, заедно с общините Добрич - водеща, Добричка и Каварна ще кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез проект “Пъстрото лице на Добруджа” по оперативна програма “Регионално развитие”. Целта е постигане на устойчиво развитие на туризма в региона чрез развитие на регионални туристически продукти и повиша-

ване ефективността на регионалния маркетинг. Максималната стойност на проекта е 500 000 лв. При одобрение 50 процента от средствата ще бъдат за водещия партньор (град Добрич), а останалите пари ще се делят поравно между другите – по 16,66%. Всеки от бенефициентите в проекта ще трябва да осигури собствен принос в размер на 5%. Сумата, гласувана за това от местния парламент, е не повече от 4165 лв. Община Балчик декларира, че при приемане на проектното предложение, задължителните дейности по него ще бъдат изпълнени в период до една година след приключването им. Проектът за договор между общините беше одобрен от Общински съвет на сесията от 17 февруари.


8

ВИТРИНА

СПРАВОЧНИК АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.00 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-35, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-35, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - гл. секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН к-с Марина Сити, 088/8942523

Ìàëêè îáÿâè Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ.

Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

01.III.2012 - 07.III.2012г. Брой 09(1992)

Ñòàíàõà ÿñíè îáùåñòâåíèöèòå íà 2011ã.

Обществениците на 2011г. с председателя на Общинския съвет Виктор Лучиянов (в средата) и организатора на церемонията Маруся Костова (вдясно)

Снимка Венци Димитров

ФУТБОЛ

Îòëàãàò ïúðâè êðúã îò ïðîëåòíèÿ ïîëóñåçîí?

Тони Златков е новият треньор на футболния отбор “Черноморец” - Балчик, съобщи Атанас Атанасов от Управителния съвет на клуба. Първата тренировка под негово ръководство отборът направи миналия четвъртък. От играещите през миналия полусезон футболис-

ти са напуснали четирима. Толкова са и новите играчи – един от Варна и трима от Добрич. По програма първият кръг на пролетния дял на шампионата в Североизточната “В” група трябва да бъде на 4 март. Тогава балчиклии трябва да гостуват на “Локомотив” в Каспичан. До-

макините са подали молба за отлагане на мача, тъй като теренът бил заледен, информираха от “Черноморец”. Очаква се и решение на Футболния съюз за цялостно отлагане на първи кръг поради лоши метеорологични условия, допълниха от футболния клуб.

Очаквано и заслужено Съставът за популярни песни при читалище “Паисий Хилендарски” получи груповото отличие “Общественик на годината”. На церемонията, състояла се в следобеда на 24 февруари в р-т “Ел Симпатико”, бяха връчени общо десет приза. Наградите, присъдени от редакцията на вестник “Балчишки Телеграф”, бяха връчени от председателя на Общински съвет Виктор Лучиянов и зам.кмета по строителството инж. Стелиян Железов. Съставът за популярни песни, с диригент Райко Тонев, поздрави присъстващите с песен, с което затвърди 20-годишното си достойно присъствие на сцена. Другите общественици са: Христина Сивкова – над 20 години ръководител на клуба на учителите-пенсионери, наградена за втори път; Тодор Тодоров – диригент на Общинския хор на пенсионерите, дългогодишен учител по музика; Тодор Георгиев – кмет на село Гурково, отличен за най-добре организирани мероприятия от всички села в общината; Румяна Петрова – директор на ОУ “Антим І”, което през 2011 г. стана на 70 години; Георги Йовчев – журналист, поет, с издадени две стихосбирки,

активен член на литературния клуб “Йордан Кръчмаров; Иван Статев – поет и активен член на литературния клуб; Стела Дакова – дългогодишен учител, журналист, член на литературния клуб; Стойка Георгиева – председател на клуба на военноинвалидите и военнопострадалите; Пламен Банчев – секретар над 20 години на читалище “Паисий Хилендарски” и повече от 30 години театрален самодеец. Отличените благодариха за признанието и отправиха топли думи към присъстващи и организатори. Най-големият подарък за всички наградени бе комичният моноспектакъл на актьора Николай Урумов – “За секса, политиката и други просташки неща” по Митко Динев. В него той каза много истини, някои горчиви, но погледнати с насмешка. “Българинът има чувство за хумор, но няма повод за смях …Живеем в страна, където може да не се плаща когато работиш, но се плаща на тези които не работят”, това са фрагменти от тъжната част на представлението, което завърши с позитивния призив: “Смейте се, защото е доказано от учените, че най-дълго живее този, който найчесто умира от смях!”

Шахматен турнир на 10 и11 март Начало на състезанието: 10.00 часа на 10 март (събота). Записване в залата на ШК “Балчик”, ул. “Дионисополис” № 3.

Община Балчик ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ (участват отбори от общинските училища, момичета и момчета 5-7 кл., юноши и девойки 8-10 кл. и 11-12 кл.) ВОЛЕЙБОЛ 28.02-05.03, място СОУ “Христо Ботев”, начало 13,00 ч. на 2 и 5 март БАСКЕТБОЛ 6-9.03, място СОУ “Христо Ботев”, начало 13,00 ч. на 6, 7, 9 март ШАХМАТ 8 март, място ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, 14.30 ч. ТЕНИС НА МАСА 12 март, място ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, 13,30 ч. БАДМИНТОН 10 март, място СОУ “Христо Ботев”, начало 10,30 ч. ФУТБОЛ 14-20 март

Балчик в пиксели

Ято бели лебеди си хареса нива край Царичино. През миналата седмица кметският наместник на Царичино Георги Генов забелязал две двойки. Броят им се увеличил и на 29 февруари лебедите бяха вече 20. Прекрасните птици се разхождаха близо до пътя за Каварна. Когато шумът от преминаващите автомобили ги подплашеше, те прелитаха над пояса в съседна нива, но пак се връщаха. Кръжащите в небето птици носеха много пролетно настроение. Според запознати е нормално по това време на годината край морето или из нивите, където има храна, да се видят порасналите “грозни патенца”.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ДЪБОВО дюшеме на половин цена - ограничено количество, от производител, до 9.03.12г. Тел. 087/9322533 2-1 ПРОДАВАМ апартамент, НС зад общински пазар, ЖК “Балик”. Тел. 088/9921187; 088/5011694 5-1 ПРОДАВАМ двустаен апартамент в ЖК “Балик”, бл. 34. Тел. 087/9375459 3-2 ПРОДАВАМ парцел на асфалтов път, 640 кв.м, регулация, ул. “Стара планина”, собственик, 36 500 лв. Тел. 088/9614762 5-3 ПРОДАВАМ гараж, ЖК “Балик”, бл. 20, вх. А. Тел. 088/7251671 5-2 РАЗПРОДАЖБА на обзавеждане. Тел. 0579/7-50-70; 088/5209717 5-4

ЗАЛОЖНА КЪЩА “ФАКТОРИНГ” ПРОДАВА: лаптоп Сони, резачка Штил, DVD Нипон, DVД Самсунг, мобилен телефон Нокиа и злато от 56 лв./гр. Тел. 088/6438785 3-1 ПРОДАВАМ компютър с плосък монитор, 500 лв. Тел. 088/8942523 2-2 КУПУВАМ

КУПУВАМ зем.земя в Каварна, Шабла,Ген.Тошево, Добрич, Тервел, Тутракан, Силистра.Тел. 088/6462784; 087/8462784; 2-1 КУПУВАМ зем.земя в Балчик, Царичино, Соколово, Сенокос, Гурково, Тригорци, Храброво. Тел. 087/8462784; 088/6462784 2-1 КУПУВАМ зем.земя в Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла, Креме-

на, Сенокос, Балчик. Тел. 088/8427288; 089/5718383 КУПУВАМ зем.земя в община Балчик, Каварна, Ген.Тошево, Шабла, Добрич, изготвям документи. Тел. 088/8427288; 089/5718383 3-3 КУПУВАМ земя в общините Балчик, Каварна, Шабла. Тел. 087/8263071 15-7 РАБОТА

АВТОМИВКА търси работник, ТД, СО, процент от оборота. Тел. 089/9925902 4-2 ПИВНИЦА “Червените камъни” търси сервитьор/ка, целогодишно. Тел. 089/5700568 5-3 УСЛУГИ

СОНДАЖИ ЗА ВОДА, инженерна геология, изливни пилоти. Тел. 087/8901155 10-1

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

На 24 февруари морето в Балчик беше благосклонно към рибарите. Мрежи, пълни с кефал, привлякоха мнозина на брега пред “Каваците”. Снимката ни изпрати Иван Иванов от Балчик

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2012 бр.09  

1.03-07.03.2012