Page 1

Четете и в Интернет www.balchik.bg

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Цена 0,30 лв.

23.II.2012 - 29.II.2012г.

Брой

8 (1991)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Áþäæåò’ 2012 - íåÿñåí

Продажбата на общинските акции в “Албена” АД - ябълката на раздора

След продължително дебатиране на 17 февруари съветниците в Балчик приеха общинския бюджет за тази година, без ясна рамка, с незавидното мнозинство от 13 гласа “за” и 8 “въздържали се”. Преди това местните парламентаристи решиха да изключат заложените 15 млн.лв. приходи от продажбата на общинските акции в “Албена” АД, без да променят рамката на бюджета от близо 24 млн.лв. Според проекта, внесен от кмета на Балчик Николай Ангелов, парите от акциите ще се използват за изплащане на инвестиционните кредити и трансфери по европроекти. При неосъществяване на сделката, от юли т.г. Общината започва да плаща главници по поетите дългове, което ще наложи ради-

кална ревизия на годишните финанси. “Такъв бюджет, с 15 млн. лв. дефицит, не мога да представя в нито една институция, защото е незаконен и ще го върна за преразглеждане”, обяви на сесията кметът. Продажбата на акциите в „Албена” АД да отпадне от бюджета бе предложение на Комисията по устройство на територията. Председателят й инж. Веселин Николов заяви, че за това е нужно отделно решение. След приемането на предложението съветникът Атанас Жечев контрира с думите: “Ще плащаме 500 хиляди лева лихви по кредитите на година, за да спечелим от албенските акции годишно 120 хиляди лева дивидент!” Председателят на бюдже-

ВЪЗПОМЕНАНИЕ На 23.02.2012г. се навършват 40 дни от смъртта на

Ãàâðàèë Èâàíîâ Ãàâðàèëîâ

От семейството

(дърводелеца) на 80 г. Не е вярно, че времето лекува, че мъката по теб ще избледнее, едно е вярно само, теб те няма и нас ужасно много ни боли!

тната комисия Росица Пенева отложи коментара си, а от най-голямата партийна група в местния парламент (ГЕРБ) обещаха до края на седмицата да излязат с обща позиция за мотивите за решението си. “Предложеният бюджет бе добре балансиран. Вие обезсмислихте работата на Общински съвет, като не приехте рамката, която дава възможност за социално, икономическо и културно развитие на общината, въпреки кризата. Не чухме никакви аргументи за това”, обърна се към колегите си общинският съветник Сияна Фудулова от БСП. Решението на местния парламент срещна недоволството на селските кметове. Кметът на Кранево Румен Николов обобщи

мнението на колегите си: “Прибираме се по селата и всеки трябва да обясни какво се случва. Това си е чиста проба начин да се спъва работата на Общината, на кмета и на селата. Сезонът в Кранево скоро ще дойде, колегите също са си предвидили мероприятия, които да изпълнят. Имам неплатени фактури от август месец м.г.” (Продължава на стр.3)

АСОЦИАЦИЯ ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА - 21 Със съдействието на ОБЩИНА БАЛЧИК Организират информационна и скринингова кампания за измерване на костната плътност 28 февруари (вторник), 10.00-16,00 ч., пенсионерски клуб №1, ул. “Дионисополис” №3 в центъра Цена: 5,00 лв.

ВНИМАВАЙТЕ!

Êðàäöè ìàñîâî îòìúêâàò êàïàöè íà øàõòè Освен дупките в семейния бюджет, кризата отвори и други, доста по-опасни. Офис и магазин по търговската улица “Черно море” в Балчик осъмнаха на 21 февруари без предпазни решетки пред помещенията. Така на клиентите им се наложи на влизане да прескачат трап с дълбочина повече от метър. За щастие пострадали няма. Полицията е сезирана по случая. В същата нощ е направен опит за вдигане и на трета предпазна решетка пред съседно помещение, но инсталиран климатик е попречил на крадците да отмъкнат метала. От общинското предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство” в Балчик съобщиха, че предишната нощ са откраднати пет броя метални решетки на улица “Д-р Златко Петков”, зад ловното дружество, както и капаци на шахти по улица “Ал. Стамболийски” и на общинския пазар в квартал “Балик”. Поръчани са нови предпазни съоръжения,

увери инж. Екатерина Стоянова – управител на общинската фирма. От пункт за вторични суровини коментираха, че крадците изобщо не стигат до тях, защото знаят, че не изкупуват такива материали. Битовите кражби напоследък зачестяват в Балчик. В района на квартал “Гемиджи” имаше серия набези в гаражи, от които бяха задигнати ел.инструменти и други вещи от бита. Повече са и случаите на откраднати метални проводници. През уикенда в Балчик наглостта на крадците достигна своя пик с грабеж от бензиностанция. Двама 21-годишни младежи са заплашили с нож продавача, завързали са го с тел и са откраднали 120 лева, монетник и мобилен телефон. Криминалните лица са установени по-късно от полицията след проведени незабавни оперативно-издирвателни мероприятия. (Още за случая на стр.2)

Íà 24 ôåâðóàðè 120 ìèíóòè ñìåõîòåðàïèÿ ñ êîìåäèÿòà íà Ãîãîë

ÆÅÍÈÒÁÀ

Николай Урумов и Мария Статулова ще играят на балчишка сцена на 24 февруари (петък) от 18.00 часа в НЧ “Паисий Хилендарски”. Заедно с Добричкия театър те ще представят “Женитба” от Н. В. Гогол. Режисьор на постановката е Павел Павлов. Билети се продават на касата на читалището Цена: 4 и 5 лв.

Çàïî÷âà èçäàâàíåòî íà àâòîáóñíè êàðòè ñúñ 70% íàìàëåíèå çà ïåíñèîíåðè è õîðà ñ óâðåæäàíèÿ

За инвалиди се издават и карти за безплатно паркиране

От 20 февруари започна приемът на документи от пенсионери и хора с трайна нетрудоспособност в Балчик за издаване на автобусни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и до района на вилна зона - спирка “Орехите”. Формулярите са достъпни в Информационния център на Общината и в клубовете на пенсионера в града. Молбите се подават в администрацията и трябва да са придружени с копие от пенсионното решение или решение на ТЕЛК. Тази година Общинският съвет намали социалните привилегии за хората от третата възраст, с което те ще плащат 30 на сто от автобусните карти. Това означава, че ще се доплащат около пет лева за месец, но точната цена ще стане ясна след договорирането с превозвача. Срокът за подаване на документи е 27 февруари за месеците март, април, май и юни. За оставащите две тримесечия съответно датите са – до 15 юни, и до 14 септември. Извън сроковете документи няма да се разглеждат, съобщават от администрацията. Общинска комисия ще изготви списъка на одобрените до 3 дни след крайния срок за подаване на документи. Картите ще се издават от превозвача от дата 5 март. Задължително условие е

пенсионерите и хората с увреждания да предоставят и актуална снимка. На основание Закона за движение по пътищата и кметска заповед Община Балчик вече издава карти за паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания. Заявленията и документи, доказващи инвалидността, се приемат в Информационния център. Безплатна карта могат да получат хората, които са с решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност над 71% вследствие на сърдечни, белодробни, зрителни заболявания или над 50% при заболяване на опорнодвигателния апарат. След подаване на заявленията, срокът за издаване на картите е 20 дни. Те ще са с валидност 3 години, но не повече от срока на експертизата. Документът, осигуряващ предимство при паркиране, се поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила и е валиден само в присъствието на притежателя му. Картата дава право за безплатно паркиране на определените и обозначени за тази цел места в цялата страна, както и в държавите от Европейския съюз. В случаите на злоупотреби, правата ще се отнемат за една година, предупреждават от Общината. (Обявленията четете на стр.2)

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2

Ïåðèîäè÷åí êîíòðîë íà âîäîåìèòå â îáëàñòòà

Констатациите от извършените проверки към момента сочат, че няма пряка опасност за инциденти в населените места на Добричка област. Изпратени са предписания към собствениците и ползвателите на водоеми за намаляване на нивото на водата. В област Добрич има 42 язовира, от които 27 са завирени /с вода/, останалите са сухи. 35 от тях са общинска собственост, 4 са на “Напоителни системи” ЕАД Варна. Три от водоемите се управляват от сдружения, единият от тях е в община Балчик – язовир “Ляхово”, собственост на сдружение за напояване “Батовска долина”. Потенциално опасни, според обобщенията на Областна управа, са 11 от водоемите, но те са разположени така, че дори да има скъсване на стена, няма опас-

ност за инциденти. Този извод е направен при съвместните проверки от Областна администрация Добрич и НЕК “Язовири и каскади” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Изготвени и изпратени са съответните предписания към собствениците и ползвателите на водоемите за намаляване нивото на водата в язовирите. Разпоредени са превантивни мерки във връзка с очакваните валежи и снеготопене. Част от тях са денонощно наблюдение на водните обекти, организация за оповестяване и извеждане на населението при опасност от наводнения, както и почистване на водосборните пунктове. За неизпълнение на разпоредбите ще бъде търсена наказателна отговорност, съобщават от пресцентъра на Областна управа.

ЗА КАСОВ БОН НА СТОЙНОСТ 24.50 ЛВ., КОЙТО НЕ СЪДЪРЖА НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО И СТОЙНОСТ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ, БАЛЧИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ПОСТАНОВИ ГЛОБА ОТ 500 ЛВ. На 1 август 2011 г. от служители на НАПВарна, е проверен ресторант “Ти амо” в Албена. За извършена консумация на стойност 24.50 лв. им бил издаден фискален касов бон, който не съдържал споменатите реквизити, но сумата била въведена във фискалното устройство. За

констатираното нарушение на търговеца е съставен акт за 1000 лв., който е обжалван. Съдът приема, че данъчните органи правилно са наложили административно наказание, но не са взели предвид обстоятелствата, които са от значение за определяне на размера му – нарушението е за първи път и не е довело до неотразяване на приходите. Затова глобата е намалена на 500 лв. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Административен съд - Добрич.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РПК “ЧЕРНО МОРЕ” ГР. БАЛЧИК

ПОКАНА     На основание чл.25 ал.1 и чл.27 ал.1 точка 1 от Устава на РПК “Черно море” – град Балчик, и Решение № 35 по Протокол № 13 от 17 февруари 2012 г. на Управителния съвет на РПК “Черно море” – град Балчик, Управителният съвет свиква членовете на РПК “Черно море” – град Балчик на редовно Общо събрание на 30 март 2012 г. (петък) от 16.00 часа в залата на снекбар “Круни” (Търговски комплекс “Круни – Хали”) град Балчик, при следния ДНЕВЕН РЕД : 1. Утвърждаване решения на УС на РПК “Черно море” за приемане на нови членове и за прекратяване на членство на членове на РПК “Черно море”. Докладва: Член на УС 2. Отчет на УС на РПК “Черно море” за дейността на РПК “Черно море” през 2011 година. Докладва: Председателят 3. Годишен финансов отчет на РПК “Черно море” за 2011 година и предложение за разпределение на печалба/загуба. Докладва: Гл. счетоводител 4. Отчет на Контролния съвет на РПК “Черно море” за дейността му през 2011г. Заключение по отчета на УС и годишния финансов отчет за 2011г. на РПК “Черно море”. Докладва : Председателят на КС 5. Доклад на регистрирания одитор “Финстаб” ООД по годишния финансов отчет за 2011г. на РПК “Черно море”. Докладва: Одиторът или Член на УС 6. Освобождаване от отговорност на председателя, членовете на УС и членовете на КС на РПК “Черно море” за дейността им през 2011 година. Докладва: Член на УС 7. Одобряване на Основни насоки за развитие дейностите на РПК “Черно море” през 2012 г. и програма за управление на РПК “Черно море” през 2012 г. от председателя й. Докладва: Председателят 8. Определяне на регистриран одитор за одит на РПК “Черно море” през 2012г. Докладва: Член на УС Забележка: Ако не се явят необходимия брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите членове (чл.28 ал. 2 от Устава) 20 февруари 2012 г. УС на РПК “Черно море” град Балчик град Балчик

ОБЩИНА

23.II.2012 - 29.II.2012г. Брой 08(1991)

Çàïëàøèõà ñ íîæ è çàâúðçàõà ñ òåë ïðîäàâà÷ íà áåíçèíîñòàíöèÿ â Áàë÷èê

Ограбиха бензиностанция в Балчик. Извършителите са задържани за срок от 24 часа, съобщават от областната дирекция на полицията. Това са 21-годишните балчиклии С.Р. и В.Т. Двамата са направили самопризнания, а част от откраднатата сума и отмъкнатия мобилен телефон са намерени. По случая се работи в условията на досъдебно производство. Съобщението за извършен грабеж в бензиностан-

ция в Балчик е подадено на тел. 112, около 03.00 часа на 19 февруари. Нощният екшън се развил като по филмите. С.Р. и В.Т. посетили бензиностанцията. Единият заплашил с нож продавача и го привел в безпомощно състояние. Другият крадец влязъл в сградата на бензиностанцията и взел от чекмедже 120 лв., монетник и мобилен телефон. Пострадалият бензинджия бил завързан с тел за колона, намираща се в близост до

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 23 февруари продавач-консултант, касиер, приемчик, складов работник, за Израел - строителни работници За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За Балчик: лекар Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

ОБЩИНА БАЛЧИК СЪОБЩЕНИЕ за издаване на карти с намаление за вътрешноградския транспорт на пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност Община Балчик уведомява, че от 20.02.2012г. се приемат молби за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка “Орехите” по ред определен със Заповед №170/ 17.02.2012г. на кмета на общината. 1. Молби по образец могат да подават пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик. 1.1. Формуляри могат да се получат от Информационния център и от клубовете на пенсионера на територията на гр.Балчик. 1.2. Молбите се подават лично в Информационния център на община Балчик, с представяне на документ за самоличност и приложени: - копие от разпореждане за отпускане на пенсия; - копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност; 1.3. Служител от отдел “Информационен център” сверява данните от документа за самоличност с попълнените в молбата и удостоверява това с подпис. 1.4. Завеждат се само коректно попълнени молби на пенсионери и инвалиди с постоянен адрес на територията на община Балчик. 2. Сроковете за подаване на молби за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка “Орехите” са както следва: § за месец III, IV,V,VI 2012 г.- от 20 до 27 февруари 2012г. § за месец VII,VIII,IX 2012 г.- от 01 до 15 юни 2012г. § за месец X, XI, XII 2012 г. - от 01 до 14 септември 2012г. 2.1. Молби, подадени след посочения краен срок за съответния период, не се разглеждат. 3. Определена от Кмета комисия разглежда молбите до 3 работни дни след крайния срок за подаване и изготвя протокол със списък на одобрените. 4. Утвърденият от кмета на Община Балчик списък се предава на превозвача на който е възложено издаването на картите, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка . 5. Издаването на картите в офиса на превозвача, започва 6 дни след крайния срок за подаване на молби, както следва: § за месец III, IV,V,VI 2012 г. - от 05.03 2012г. § за месец VII,VIII,IX 2012 г. - от 22.06. 2012г. . § за месец X, XI, XII 2012 г. - от 21.09. 2012г. 5.1.При получаването се представя документ за самоличност, предоставя се актуална снимка за картата, и се заплаща сума в размер на 30% от стойността и (съгласно Решение № 50, т.3 от Протокол №6/26.01.2012г. на ОбС Балчик). НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ - Кмет на Община Балчик ПРИЕМНИ ДНИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНАТА ЗА ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА НА ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК кметства М есец февруари Соколово 27 (понеделник) от 10.00 Кметски наместничества Дропла 27 (понеделник) от 12.00 Дъбрава 27 (понеделник) от 15.00 Змеево 27 (понеделник) от 13.30

ч. ч. ч. ч.

бензиностанцията. След това двамата извършители се

оттеглили в неизвестна посока.

Крими 18-ГОДИШЕН ОТ ОБРОЧИЩЕ ОТКРАДНА МЕДЕН ПРОВОДНИК ОТ ЕЛ. ТАБЛО. Служител на ЕОН-България” е съобщил на 20 февруари в полицията, че е откраднат три метра меден проводник от ел. табло в Оброчище. Извършителят на деянието – 18-годишният Б.Р. от същото село е задържан. Работи се в условията на досъдебно производство. ***** ХВАНАХА ЧЕТИРИМА МЛАДЕЖИ ДА КРАДАТ ЖЕЛЯЗО. На 15 февруари в РУП Балчик е получено съобщение от гражданин, че четири лица извършват кражба на желязо от бивша лятна дискотека в Балчик. На мястото отива полицейски екип, който установява извършителите Т.К. на 21 го-

дини, Д.Д. на 22 години, В.Д. на 24 години и М.Д. на 19 години, всички от Балчик. Младежите са отведени в полицейското управление, а откраднатите железни отпадъци са иззети. Същия ден полицаите задържаха други трима в момент на извършване на кражба. Обект на посегателството е железен редуктор от рибарска лодка, в близост до пристанището в Балчик. Намерени и иззети са инструменти, с които е извършена кражбата, а И.А. на 26 години, И.А. на 25 години и А.А. на 35 години са задържани за срок от 24 часа. Те са криминално проявени, осъждани за различни престъпления. По случаите са образувани досъдебни производства.

ОБЩИНА БАЛЧИК ЗАПОВЕД № 1261 гр. Балчик 21.12.2011г. На основани чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99а от Закона за движение по пътищата и постъпили молби за издаване на карти за паркиране за хора с увреждания, НАРЕЖДАМ: Да се издават Карти за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания (Приложение №1), при спазване на следния ред: 1. Желаещите да ползват карта за паркиране, лица, с постоянен/настоящ адрес в община Балчик, които вследствие на увреждане не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протези, патерици или чужда помощ и имат определен с ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 50% или вследствие сърдечни , белодробни, зрителни заболявания имат определен с ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 71%, подават заявление в отдел “Информационен център”, Община Балчик по образец. 2. Към заявлението се прилагат: - копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 71% вследствие сърдечни, белодробни, зрителни заболявания или над 50% при заболяване на опорно-двигателния апарат (сверява се с оригинала при подаване на документите); - копие от лична карта/за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител (сверява се с оригинала при подаване на документите); - актуална цветна снимка; - копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания /за децата от негов родител (сверява се с оригиналите при подаване на документите). 3. Картите се изготвят от длъжностно лице от отдел “Стопански дейности”, което води регистър на издадените карти. 4. Срокът на издаване е 20 дни от датата на подаване на заявлението. 5. Срокът на валидност е 3 (три) години, но не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК. 6. При получаване правоимащото лице поставя подпис на картата, след което тя се ламинира. При подаване на документите от упълномощено лице, то взема картата и я връща за ламиниране след поставен подпис от конкретния ползвател. 7. Такса за услугата не се заплаща. 8. Картите се поставят на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв начин, че предната страна на картата да е ясно видима за проверка. 9. Картата е валидна само при присъствието на притежателя и, като водач или пътник, придружена с решение на ТЕЛК/ НЕЛК. 10. Издадената от Община Балчик карта дава право на притежателя й да ползва безплатно специални съоръжения за паркиране на определените и обозначени за тази цел места в цялата страна, както и на територията на Европейския съюз. 11. В случай на неправомерно използване, картата се отнема за срок от една година. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-н Митко Петров – зам.-кмет на Община Балчик. Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ - Кмет на Община Балчик


23.II.2012 - 29.II.2012г. Брой 08 (1991)

Áúäåùåòî íà “Ñïà öåíòúð Êðàíåâî” ùå ñå ÷åðòàå íà äðóãà ñåñèÿ За какво ще се използва новоизградената сграда на дружеството “Спа център Кранево”, станало изцяло общинска собственост чрез общински кредит от 4,2 млн.лв.?! Това обсъждаха в началото на февруарската си сесия балчишките съветници. Общинският съветник Христо Николов внесе предложение доскорошното акционерно дружество да се преобразува като еднолично в ЕАД, да бъде приет нов Съвет на директорите и Устав. Дебатът бе дали то да съществува като фирма под името “Търговски център Кранево”, или да стане частна или публична общинска собственост, управлявана директно от общинските структури. Припомняме, че основната идея за изкупуване на 51% от акциите, собственост на “Стар Груп” ООД, бе кметство Кранево да се премести в новата сграда заедно с други служби, нуждаещи се от помещения. Решението за това преди близо три години доведе до оставката на тогавашния председател на ОбС и събирането на протестни подписки заради цената на сделката. Кметът на Кранево Румен Николов и някои жители тогава се обявиха в подкрепа, желаейки кметството и други ведомства да се преместят там, а в старото кметство да се настани училище. В изказванията на сесията на 17 февруари бяха дадени препоръки имуществото на дружеството да премине под директното управление на Общината и да не се

назначават нови хора, които да го управляват. Бъдещето на сделката “Спа център Кранево” ще се обсъжда на следваща сесия, след като вносителят оттегли предложението си. Сред вариантите са дружеството, сто процента общинска собственост, да бъде ликвидирано или да се управлява като търговско от Съвет на директорите. В активите му влизат парцели с площ 1126 кв.м и 6710 кв. м в Кранево (апортирани от Община Балчик при учредяване през 2006 г. и представляващи 49% дялов капитал), заедно с построения от съдружника “Стар Груп” ООД – Варна, триетажен търговски комплекс с общо 32 обекта и РЗП от 2434 кв.м. Преди повече от пет години фирмата е създадена с предмет на дейност хотелиерство, туроператорство, ресторантьорство, строителство, рекламни, спортни, анимационни и други услуги, а обявената инвестиционна политика е изграждане и експлоатация на модерен спа център в Кранево, нов пазар в селото и благоустрояване на района около него и централната част. След три години (на 15 май 2009 г.) Общинският съвет взе решение да стане стопроцентов собственик на дружеството чрез кредит. Тогава бе взето решение да бъдат купени други два парцела в Кранево (5 дка и 3 дка) за сумата от 500 хил.евро, съгласно предварителен договор на “Спа център Кранево” АД.

Ïî-ðåàëíè òàêñè çà îáùèíñêèòå äåòñêè ãðàäèíè Таксите за детските градини в община Балчик се повишават. Предложението бе прието на сесия на Общински съвет миналия петък, с въведени промени в общинска наредба. Родителите ще плащат месечно 35.00 лв., колкото е помощта за дете до 18 години. Размерът на таксата за деца на самотни майки и студенти - редовно обучение, ще е 15,00 лв. Толкова ще се таксуват и семействата с две деца в детско заведение, гласят промените. Действащите в момента такси не са променяни от десет години и отдавна не отразяват реалните разходи, коментират от администрацията. В град Балчик и 11 села на общината функционират 14 забавачници, с общо 800 деца в 34 групи. Събраните такси миналата година са едва 43 хиляди лева, които не покриват дори една трета от парите за храна – общо 135 хиляди. Освен това те представляват само 6

% от цялостната общинска издръжка на детските градини от близо 718 хиляди лева за м.г. С предложените промени, при запазване на досегашната средна посещаемост от 10-12 деца в група, се очаква приходите от такси да се увеличат един път и половина, посочват специалистите от администрацията. На сесията на местния парламент съветничката Иванка Бързакова предложи таксата за дете да бъде 25 лева, колкото е досегашният таван, защото съществува опасност много деца да отпаднат. Но в последвалата дискусия надделя мнението таксата за дете да бъде 35 лева. Остава в сила социалната привилегия - 15 лева да се таксуват децата с увреждания, сираците и децата на родители с увреждания. Многодетните семейства са освободени от плащане за услугите в детските градини.

ВИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че всеки месец до 25-о число ще бъде публикуван график за засичане на блоковете на сайта на ВиК Балчик - www. vodabalchik.blogspot.com Стилиян Касабов, Началник ВиК - Балчик

ОБЩИНА

3

Áþäæåò’ 2012 - íåÿñåí

(Продължение от стр.1) След като гласуваха да отпадне продажбата на акциите в „Албена” АД, съветниците стигнаха до патова ситуация, осъзнавайки, че отхвърлят приходи в бюджета от 15 млн.лв. Това наложи излизане в кратка почивка. След връщане в заседателната зала и последвалото ново гласуване, до промяна не се стигна, дори гласовете “за” бяха подсилени с още два (14 “за”, трима “въздържали се” и четирима “против”). За отпадане продажбата на акциите гласуваха шестимата съветници от ГЕРБ, тримата представители на СДС, двамата местни депутати от коалиция “Зелена партия и социалдемократи” и трима от ДПС. След това, в противовес на всички нормативни изисквания – бюджетът бе гласуван с 15 милиона повече разходи от приходите, с въздържането на съветниците от ГЕРБ и коалиция “Зелена партия и социалдемократи”. На 17 февруари бе последният законов срок за приемане на бюджета. Очаква се обаче, заради така създалата се ситуация, до две седмици годишните финанси отново да влязат на заседание. В действията на сесията мнозина заподозряха умишлено спъване на общинската работа заради партийно нареждане и междуличностни конфликти. Пред вестник “Балчик” общинският съветник от СДС Стефан Диков пожела да аргументира гласуването си против продажбата на акциите. Според него, ако се предложат на фондовата бор-

са само 1/3 от акциите, Общината ще спечели повече. По думите му голямото количество акции на пазара ще доведе до поевтиняване, каквото вече се е случило след обявяване на общинските намерения – цените са паднали на 52 лева. Той прогнозира още, че акциите на “Албена” АД може да се повишат догодина и Общината да загуби, ако продаде сега целия си пакет. Тези 15 млн.лв., изчислени на база 50 лева на акция, са ниска цена, която няма гаранция, че ще получим. Затова искаме предложението да се разгледа като отделна точка, извън бюджета, коментира още Диков. Той добави, че с частичната продажба на албенските активи ще могат да се покрият част от общинските кредити и не е нужно всички дългове да бъдат погасени през т.г. Община Балчик е собственик на 7,13% от капитала на “Албена” АД в размер на 304 674 бр. акции. През последния месец цената на една акция на фондовата борса варира между 58 и 52 лв. Най-големите акционери в “Албена” АД – “Албена Холдинг” АД (53.94%) и “Албена Инвест - Холдинг” АД (20.58%), на този етап не коментират дали проявяват интерес към общинските акции, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

четените 200 хиляди за футбола. Те бяха разпределени за провеждане на купата по културизъм (20 хил.лв.) и по пет хиляди лева за клубовете по тенис на маса, баскетбол, кикбокс, радиоклуб. Завишените пари по различните спортове няма да се ползват за изплащане на хонорари и заплати, решиха още местните депутати. С 15 гласа “въздържал се” и 6 гласа “за” не бе прието предложението на съветника от БСП Христо Петров за намаляване на средствата за издръжка на Общински съвет. Той предложи парите за различни разходи на общинския съветник да бъдат намалени от до две минимални на една минимална заплата месечно. “Минималната заплата т.г. се покачва на 290 лева. Така че нека 70 560 лева по това перо да отидат в резерва, има много болни хора, а има и злоупотреби. Намалихме социалните придобивки, нека и ние сме съпричастни към кризата”, аргументира са Петров. “Първо трябва да бъдат направени промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет”, заяви в отговор на казаното председателят на балчишките депутати Виктор Лучиянов. В подкрепа предложението на колегата си от БСП, Атанас Жечев изнесе данни за разходи на обСЪВЕТНИЦИТЕ НЕ ПРИЕХА щински съветници. По думиДА НАМАЛЯТ те му има депутати, чиито ИЗДРЪЖКАТА НА имена той спести, които изОБЩИНСКИ СЪВЕТ минават по 1000 километра на ден, за да се срещат с изВ началото на дебатите за бирателите. От представени бюджет - 2012 съветниците разходни документи се вижорязаха с 40 000 лева раз- дало, че съветник в един и

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ПОЛУЧИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА РОГАЧЕВО, ПРЕДВИЖДАЩ ПРОИЗВОДСТВОТО НА РИБА И ЗЕЛЕНЧУЩИ. Според проекта в местността Дренака в землището на село Рогачево ще бъде изграден рибарник. В него ще се развъждат местните видове риба - черноморски калкан, ципура и лаврак. Халето, в което ще бъдат разположени изкуствените надземни басейни, ще бъде с капацитет на добив до 150 т риба годишно. Планът предвижда в останалата част от имота, който е малко над шест декара, да бъдат изградени оранжерия за зеленчуци от холандски тип. Също така ще бъдат построени складове, работни помещения, офиси и товарни платформи. -ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ЩЕ БЪДАТ ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТОТОПУНКТОВЕ, реши на последната си сесия Общински съвет. Единият е на ул. “Д-р Желязко Бончев” до автошколата в ЖК “Балик”, където има и други преместваеми обекти, а другият е на улица “При-

Кратки морска” до спирката за курорта Албена. След процедурите по поставяне и отваряне на обекта до школата ще свършат мъките на тотоманиаците от квартала, които са принудени да пускат фишовете си в пунктовете до църквата или до храма на Кибела. -ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЯВИ ПОЛСКИ ПЪТ В ЦАРИЧИНО – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, за частна. Причината е отпадналото предназначение на площта от 788 кв.м. Промяната е направена по предложение на Дамян Дамянов – собственик на всички имоти от масиви 3 и 4 по кадастралната карта на Царичино. Пътят между тях обслужва единствено парцели, собственост на Дамянов. Земеделският производител смята да създаде модерен масив с трайни насаждения – лози и овошки, отговарящи на всички съвременни земеделски изисквания. С инвестиционното си намерение той възнамерява да кандидатства за финансиране по европейски и национални програми. За целта той трябва да е собственик на

целия имот, което наложи взимането на решението. -СЕЛИЩНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ПОЛЯНИТЕ И БАЛЧИШКИТЕ ВИЛНИ ЗОНИ БЕЛИТЕ СКАЛИ И СБОРНО МЯСТО ВЛИЗАТ В РЕГУЛАЦИЯ. Ще бъде изготвен ПУП – план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост, за споменатите местности. Решение за това беше взето на заседанието на местния парламент. Процедурата за изработване на ПУП-а ще бъде стартирана с обявяване на обществена поръчка. Изготвянето на плана ще бъде финансирано от общинския бюджет. -ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО Общинският съвет даде съгласие за възмездно придобиване от страна на община Балчик на 21743/ 217862 идеални части от правото на строеж върху имот в землището на с. Стожер. Парцелът, отреден за регионално сметище, е с обща площ 217 862 кв. м. Срокът на правото е 30 години срещу сумата от 37 132 лв. Разходите ще бъдат за сметка на резерва в община Балчик.

същ ден е заредил автомобила си с гориво за 100 лв., а покъсно същия ден е напълнил резервоара си за още 130 лв. ФИНАНСИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА СПОРЕД РАЗЧЕТИТЕ НА КМЕТА 23 млн. 788 хиляди лева е рамката на сборния бюджет на община Балчик за 2012 година, която внесе кметът Николай Ангелов. Според текстовете с приоритет ще се обслужват плащанията по общинския дълг и европейски проекти, следват заплатите и осигуровките, както и издръжката на социални, здравни и образователни заведения. 7 млн. 35 хиляди лева е държавната отговорност, а 16 млн. 753 хиляди лева са предвидените приходи от местни дейности. Целевата субсидия за капиталови разходи от 318 хиляди лева ще се използ в а з а и з г р аж д ане на спортна площадка в квартал “Балик” и за основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа. Цялата рамка на капиталовите вложения възлиза на близо 7 млн.лв. Почти 2,5 млн.лв. са парите за развитие на спорта, основната част от които са за капиталови вложения по градския стадион и спортни площадки. 950 хиляди са разчетени за изпълнение на Програмата за развитие на туризма, а за културния календар – 600 хил.лв. Определеното общинско финансиране на болницата е 824 хиляди лева. Предложеният максимален размер на плащанията по поети общински дългове за т.г. е 1 млн. 856 хиляди лева.

Îáùèíàòà äàðÿâà ãîðèâî çà îðãàíèòå íà ðåäà

7600 литра ще бъде отпуснатото гориво за автомобилите на органите на реда полицията в Балчик и Албена, за Пожарната, Граничния полицейски участък и сектор “Пробация”, с решение на Общински съвет от 17 февруари. Дарението се прави за защита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред, особено по време на туристическия сезон и селскостопанската кампания, както и за осъществяване на протижопожарен контрол и превантивна дейност. За РУ на МВР – Балчик, са предвидени 3250 литра бензин за обходи, за полицията в Албена - 2000 литра, а за пожарната – 1250 литра. Граничният полицейски участък ще получи 500 литра дизелово гориво за опазване на държавната граница и обществения ред в крайбрежната зона. Други 600 литра бензин ще се използват за сектор “Пробация”, за да се постигат целите на наказанието.


4

ОБЩЕСТВО

Ïëàíîâå íà âÿòúðíè ãåíåðàòîðè âëèçàò â äåéñòâèå Четири ПУП – парцеларни плана, отнасящи се за вятърни генератори в общината, получиха одобрение на последната сесия на местния парламент. Двата проекта са предложени от “Вятърен парк Добруджа”. Подземните електропроводи 33кV и оптичните кабелни линии, които ще бъдат изградени по тях, ще свържат общо 30 ветрогенератора (16 в землището на Соколово и 14 в Тригорци) с възловата станция в Тригорци. Кабелните трасета ще бъдат с обща дължина почти 44 километра. Предвижда се и очакъляване на съществуващи полски пътища, общинска собственост, с приблизителна дължина 29 км, за да се осигури достъп до съоръженията. Другите два ПУП-а са вне-

сени от “Енерджи инвест” ЕАД. С тях се регламентира изграждането на подземен електропровод и оптичен кабел за захранване на перки в землището на Гурково и свързването на подстанцията в същото село с тази в Тригорци. Плановете са минали всички процедури и няма подадени възражения в законовия срок. Те трябва да бъдат обнародвани в “Държавен вестник”. В хода на приемането на точките, касаещи вятърните генератори, бе предложено да се инициира среща с инвеститорите в региона, на която да се обсъдят възможностите и желанията на компаниите да инвестират в подобряване на инфраструктурата.

ОБЩИНА БАЛЧИК ЩЕ ПРЕКРАТИ СЪСОБСТВЕНОСТТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДВА ИМОТА, като бъде изкупен общинският дял в тях. От двете сделки в общинската хазна трябва да влязат общо над 9200 лв. На 7938 лв. са оценени 81 кв. м, притежание на Общината, които са част от имот с обща площ малко над 1000 кв. м. Представител на ЕТ “Спектър – Експрес – Георги Русев”, който е собственик на останалата част от парцела, е подал заявление за ликвидиране на съсобствеността. Общият имот, който е разположен на стотина метра от морето, се намира в обособен търговски център между улиците “Приморска” и “Черно море”. В дела на мо-

лителя има построени две масивни сгради. Едната, със застроена площ от 729 кв. м, се състои от сутерен и четири етажа, а другата е едноетажна и заема почти 90 кв. м. Към момента празните парцели в региона са с пазарни оценки в порядъка на 80-100 евро за кв.м. За общинския дял се искат по 98 лв./кв. м, тъй като частта е маломерна и не може да бъде предложена на трето лице за продажба. Същите са мотивите за определяне на пазарна оценка от 35 лв./кв.м за 37 квадрата от имот, обща собственост на Общината и Мария Хайнригс. Целият парцел е около 730 кв.м и се намира във вилна зона “Изгрев”. Общинската част е оценена на почти 1300 лв.

Áúëãàðè è àíãëè÷àíè ïðàçíóâàõà çàåäíî Òðèôîí Çàðåçàí â Ñîêîëîâî

Трифон Зарезан е български народен празник в чест на свети Трифон. Празнуват не само лозарите, но кръчмарите и градинарите. Въпреки студеното време, в село Соколово спазихме традицията по зарязване на лозята. Стопанинът и производител на хубаво вино Андрей Вълчев и кметът Минко Попов извършиха ритуала и благословиха за още по-добра реколта през тази година. В празника се включиха и англичаните, които живеят постоянно при нас. С интерес наблюдаваха и участваха в зарязването. Накичени с венци от лозови пръчки всички се хванаха на хорото. На празничната трапеза не липсваше нищо, защото хората са трудолюбиви и си произвеждат всичко. Англичанинът Пол, който от две години живее в селото, и участва в ритуала на Йордановден в памет на своя баща, подари паричната си награда на читалището. Със средствата ще бъде закупена детска литература. Езиковата бариера не е пречка, щом има желание и настроение. Живеем заедно, трябва да се разбираме, уважаваме и празнуваме. А празникът продължи до късно вечерта и недоволни нямаше. Анка Йорданова Снимка: Вероника Милър

23.II.2012 - 29.II.2012г. Брой 08 (1991)

Êëóá “Õèíàï” ùå ïðîäúëæè äà îòñòîÿâà èíòåðåñèòå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ

Ще съдействаме по всички наболели въпроси и последици от кризата. Това обеща Димка Малева - председател на балчишкия клуб на хората с увреждания “Хинап” на проведено тази събота отчетно събрание. В началото на срещата служители от местната дирекция “Социално подпомагане” разясниха новости от последната година и половина за членовете с ТЕЛК решения.

мощи. Отскоро в социалното подпомагане е предвидена и добавка за военноинвалидите. Каква може да бъде помощта? За транспортни услуги, за лекарствени продукти и диетични храни, за информационни и комуникационни услуги, за наем на общинско жилище, безплатно пътуване по БДЖ два пъти годишни в двете посоки. Хората с увреждания подлежат на подпомагане и

ност на интеграционните добавки може да бъде 42,25 лева и то за хора, които се обслужват с помощта на придружител, обясниха на срещата с клуб “Хинап” социалните служители Вили Чалъкова и Станислава Митева. Председателят на неправителствената организация Димка Малева разясни на пенсионерите и хората с увреждания каква е процеду-

Разменяйки си чаши на признателност, членовете на клуб “Хинап” затвърдиха приятелството помежду си. На снимката:Димка Малева (вдясно) дарява гл.редактор на “Балчишки Телеграф” Маруся Костова Според степента на увреждане хората в неравностойно положение имат право на различни финансови по-

за винетни стикери. Копие от ТЕЛК решение може да послужи и за данъчни облекчения. Максималната стой-

рата за ползване на отстъпката от 70% в градския транспорт и условията за издаване на карта за безплатно

паркиране. Местата за инвалиди в Балчик са малко и са винаги заети, труднодостъпна за хората с увреждания е Общинска данъчна служба, сигнализираха засегнати по този повод. Ще се борим всички заедно, заяви им Малева. Тя обеща съдействие по наболелия от един месец въпрос - осигуряване на дърва за огрев на достъпни цени. Друг поставен въпрос на срещата също получи своя отговор. Кой е освободен от потребителска такса при лекар? Пред кабинетите на медиците е обявен списък с всички заболявания, за които потребителят не заплаща. Пред събралите се над 70 души председателят на клуб “Хинап” направи кратък отчет за стореното през 2011 г. - участие в пролетното почистване, в големите ни празници, фестивали, благотворителни изяви и обществени каузи. Наниз от нови приятели бележи още 2011 година, отбеляза тя и пожела повече здраве, добър дух и щастие на членовете през 2012 г. Последваха възрожденски стихове и песни, както и поздрави за всички именници (от декември до февруари). Пролетните празници клуб “Хинап” ще отбележи на 17 март в Добрич, заедно с приятелите си от клубовете в Тервел, Челопечене, Варна и домакините.

Áàë÷èøêèòå óëèöè âëèçàò â Ãóãúë

Известните коли на Google, оборудвани с камери върху покривите си, плъзват из общо 72 български града, курортни селища и забележителности в България. В този списък попада Балчик и Албена, както и съседните ни областни градове Добрич и Варна. През следващите дни мобилните снимачни станции на интернет гиганта ще започнат да обикалят и фотографират улиците на тези селища, съобщават от Google. Заснетите кадри ще бъдат обработели и вкарани в популярната услуга Google Street View, към която и България официално се присъединява. Целият процес по заснемането и обработката ще отнеме няколко месеца. В райони, където Street View е наличен, потребителите могат да получат достъп до изоб-

ражения на нивото на улицата, чрез приближаване до най-ниското ниво на Google Maps, или чрез плъзгане на оранжевата „Pegman“ икона на лявата страна на картата върху осветената в синьо улица. Потребителите могат да проверят ресторант преди пристигането си, да направят планове за пътуване, да си уговорят място за среща, и дори да получат помощ за домашното си по география. Предприемачите също могат да се възползват от Street View технологията чрез безплатно вграждане на Google Maps директно в техните уебсайтове. Функцията може да подпомогне популяризирането на вериги хотели или да повиши познаваемостта на местна библиотека или ресторант. Към момента услугата е налична в общо 30 държави от це-

БЛАГОДАРНОСТ За учтивото обслужване и внимание искам да благодаря на служителката Снежина от служба ГРАО в Община Балчик. Нека всички служители в нашия град бъдат като нея и тя им служи за пример. Само за няколко секунди на 21 февруари 2012 г. тя ми предостави информация за мой роднина от 1949 г. Благодаря ти, Снежина – красиво момиче, с красива душа! Йорданка Димова, на 80 г., гр. Балчик ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР КЪМ БИБЛИОТЕКА НА НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1959” ПРЕДЛАГА безплатен интернет на читателите си, набиране и отпечатване на текстове, сканиране, ламиниране, попълване на анкетни карти на земеделски производители, запис на диск.

лия свят. От Google гарантират, че лицата на всички български граждани и регистрационните табели на автомобилите, които попаднат под камерите на колите, ще бъдат замъглени, каквато е практиката в останалите държави. Street View бе пусната официално на 25 май 2007 г. Първоначално тя бе достъпна само за няколко града на територията на САЩ. Големият интерес към нея доведе до бурното и разширение и днес тя е достъпна не само в Щатите, но и в Канада, държавите от Западна Европа, Япония, Австралия, Южна Африка, Бразилия и др. Повече информация за новата услуга и графика на заснемане ще можете да намерите на страница на услугата Street View за България. Списък на селищата, в които колите на Google ще сни-

мат: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Пазарджик, Шумен, Хасково, Перник, Добрич, Велико Търново, Благоевград, Ямбол, Казанлък, Враца, Кърджал и, Габрово, Видин, Асеновград, Кюстендил, Търговище, Димитровград, Петрич, Монтана, Силистра, Разград, Карлово, Ловеч, Свищов, Горна Оряховица, Ду пница, Смолян, Велинград, Нова Загора, Сандански, Севлиево, Самоков, Ботевград, Троян, Гоце Делчев, Поморие, Несебър, Боровец, Пампорово, Банск о, Старосел, Мелник, Златоград, Широка лъка, Приморско, Копривщица, Созопол, Дюни, Слънчев бряг, Свети Влас, Елените, Обзор, Лозенец, Царево, Ахтопол, Жеравна, Албена, Балчик, Златни пясъци, Св. Св. Константин и Елена, Каварна, Трявна и Боженци.

ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА ПРОГРАМА “ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в партньорство с Регионалните здравни инспекции, общини и неправителствени организации, организира Националната информационна АНТИСПИН кампания. Тя е насочена към популяризиране на безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и към толерантното отношение към хората, живеещи с болестта. Мотото на кампанията е “Презерватирай се!” и има за цел да напомни, че постоянната и правилна употреба на презервативи е ефективен начин за предпазване от ХИВ и други сексуално преносими инфекции. Кампанията стартира на 1-ви декември 2011г. – Световен ден за борба срещу СПИН. Вторият й етап се проведе в Деня на влюбените – 14 февруари, а третият ще отбележи Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН през третата неделя на месец май.


23.II.2012 - 29.II.2012г. Брой 08 (1991)

ОБРАЗОВАНИЕ

Çàïî÷âàò íîâîâúâåäåíèÿòà â ÎÓ “Àíòèì I” ñ ïàðèòå îò ÿïîíñêàòà ïîìîù

С 26 100 лева Община Балчик ще подпомогне училище “Антим І” в града за изпълнение на проекта “Подобряване на материалната база и училищния двор”, изпълняван чрез безвъзмездната финансова помощ на японското правителство. Договорът с Министерство на икономиката за предоставяне на помощта бе подписан през септември 2011 и е със срок за изпълнение 11 месеца. В стойността на проекта от 130 712 лева не е включен ДДС. Едно от условията е дължимото ДДС да се поеме от бенефициента, заради което Община Балчик отпуска финансирането на учебното заведение. Преди новата учебна година ще бъдат ремонтирани санитарните помещеНа 15 февруари учениците от третите класове в ОУ “Антим І” с трепет, вълнения, стаите за педагогичес- ние и ентусиазъм изработиха мартеници в работилницата на Баба Марта “Знам кия персонал и съблекални- и мога да го направя”. Целта на класните ръководители Митка Игнатова и Ивелите във физкултурния салон. на Тодорова е децата да научат повече за обредите, свързани с празника, и да Предвидено е освежаване на изработят образци, съответстващи на българската традиция. Основните макоридорите, в които ще бъдат териали, както повелява традицията, са бели и червени вълнени конци. Към плепоставени индивидуални уче- тениците са добавени нетрадиционни и традиционни материали за украшения, нически шкафчета. С парите като чесъна, който прогонва злите сили, звънчета, кратунки, пъстроцветни мъучилищната библиотека ще се ниста, малки парички, дори рисувани весели лица от картон. Пресъздадени са разсдобие с три нови компютъ- лични вариации на Пижо и Пенда, и щъркелчета, предвестници на пролетта, зарара, а една от стаите ще бъде ждането на новия живот и пролетното настроение, съобщават от училището. преустроена като конферентна зала. По проекта де- кътове за отдих в училищния на нови маси и столове. Ос- но подменено с енергосцата ще се радват на нови двор, а в училищния стол – ветлението ще бъде частич- пестяващо. Асен Петьов, Симона Пламенова, Сечил Танжу, Ростислав Козарев, Марин Здравков, Димитър Казаков, Габриела Николова и Виктория Пламенова от ІІ кл.на ОУ "Антим І" бяха отличени със сертификат в Националното състезание по информационни технологии - IT Знайко - ІІ кръг. Основна цел на състезанието е да предостави възможност на учениците да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи. Партньори на Сдружение "Образование и технологии" при организиране и провеждане на IT Знайко са фирми от бизнеса като Майкрософт - България, Потребител БГ, дечица.ком и др., информира директорът на училището Румяна Петрова.

5 СПОРТ

Áàë÷èêëèè íå îòñòúïâàò âòîðîòî ìÿñòî â “Èçèäà êúï” Общинското дерби в турнира “Изида” завърши с победа на волейболистите от Балчик. На 12 февруари те се наложиха над “Вихър” от Сенокос с 2:1 гейма. Следващата неделя балчиклии почиваха, а сенокосци отстъпиха с 3:0 пред “Изида”. Във временното класиране след XVII кръг начело на класацията са ветераните на “Добруджа” с 38 точки (14 победи и две загуби). Волейболистите от балчишкия тим са

на второ място с 33 точки (12 победи и три загуби). Със същите точки, но с една победа по-малко, е третият отбор – “Йонивел”. “Вихър” е на 11о място със 17 точки. Пети кръг от пролетния полусезон ще се играе на 26 февруари. От 10.30 часа балчиклии ще покажат уменията си срещу отбора на “Изида”, а от 12.00 ч. волейболистите от Сенокос ще мерят сили с каварненския отбор “Калиакра”.

Футбол МИТКО ТОШЕВ ПОДАДЕ ОСТАВКА НА 16 ФЕВРУАРИ. Той няма да заема повече длъжност във футболния клуб “Черноморец”. Предстои избор на треньор, съобщи Атанас Атанасов - член на Управителния съвет. Срещите от пролетния дял на шампионата в Североизточната “В” група започват на 4 март. В много кратък срок новият треньор трябва да прецени кои от досега играещите футболисти ще останат в отбора и дали ще бъдат привлечени външни хора, информираха от ръководството на клуба. ***** “СПОРТИСТ” Е ТАЗГОДИШНИЯТ ПОБЕДИТЕЛ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФУТБОЛЕН ТУРНИР “АЛБЕНА КЪП”. В спор за трофея отборът от Своге победи с 2:0 “Добруджа” (Добрич). Мачът се игра на 16 февруари. На трето място се класира “Светкавица” от Търговище. ***** ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕ-

ТО ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ФУТБОЛНИЯ ТУРНИР ЗА АМАТЬОРИ “АЛБЕНА КЪП”. Наградният фонд ще бъде 15 000 лева, съобщават организаторите от “Албена” АД и “Турист спорт Холидейс”. Всеки отбор, включил се в турнира, ще получи рекламен футболен екип от домакините. Наградният фонд ще бъде разпределен между първите осем тима в крайното класиране, като лъвският пай от 4000 лева ще бъде за шампионите. Вицешампионите ще получат 3000 лева. Двата отбора, достигнали до полуфиналите, ще приберат по 2000 лева. Заелите от пето до осмо място ще си тръгнат с по 1000 лв., съобщават организаторите. Надпреварата ще се проведе от 7 до 10 юни, а крайният срок за записване е 30 май. Регистрацията за участие в аматьорския футболен турнир става на сайта albenacup.com, където е поместен и регламентът.

Ó÷àñòíèöè îò êëóá “Êîìïþòúð” ïðè ÎÄÊ íàïðàâèõà ïðåçåíòàöèè çà Ëåâñêè

 ÷èòàëèùå “Âàñèë Ëåâñêè” çàïîçíàõà ó÷åíèöè ñ äåëîòî íà Àïîñòîëà

“Заветите на Левски” бе ри в НЧ “Васил Левски” по България. “Антим І” бяха представени темата на презентацията, повод 139-ата годишнина от Пред учениците от втори, факти от живота и делото на изнесена на 16 и 17 февруа- гибелта на великия син на трети и четвърти клас на ОУ Апостола - Васил Левски. Участниците имаха възможност да се запознаят с някои от малкото останали вещи на Левски - косите на Дякона, запазени от майка му, тасчето му за вода и личния му пистолет. Децата научиха и кои са най-важните завети на Апостола. Думи, изречени преди повече от век, но валидни и в нашето съвремие. Вечни думи, казани простичко, но с огромна сила. След презентацията се проведе викторина, която даде възможност на децата да затвърдят научените факти за великия българин, да се поучат от делата му и да следват заветите му. Иванка Йорданова, секретар на НЧ “Васил Левски – 1959”

На 20 февруари в компютърния кабинет на Общински детски комплекс учениците Виктория Петрова - III клас, Ангел Димитров - V клас, Пламена Димитрова - VII клас, Жоро Иванов - IX клас, Ерсин Исмаил - X клас, Иван Анещев - X клас, Михаела Великова - VII клас - участници от клуб “Компютър”, в присъствието на гости - ученици и родители, представиха викторина с лично творчество. Децата с много майсторство, патриотизъм и патос представиха презентации, стихотворения и реч, посветени на 139 годишнината от гибелта на Васил Иванов Кунчев - Левски. За пореден път се доказа, че идеята на Апостола е жива, учениците с гордост и чест си припомниха делото на Левски и се поклониха пред паметта на най-великия българин на всички времена. Пламен Иванов, ст. учител ИКТ


6

ВИТРИНА

СПРАВОЧНИК АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.00 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-35, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-35, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - гл. секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН к-с Марина Сити, 088/8942523

Ìàëêè îáÿâè Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ.

Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

23.II.2012 - 29.II.2012г. Брой 08 (1991)

Äåí ñëåä ïîêëîíåíèåòî ïðåä Ëåâñêè ìóðãàâè ìëàäåæè îñêâåðíèõà ïàìåòòà ìó На 19 февруари отбелязахме 139 години от гибелта на Васил Левски. Както всяка година на този ден, край паметника на Апостола в Белия град се стекоха ученици, родители с деца, пенсионери и общественици. “Левски е личен идеал на всеки честен просветен и мислещ

българин. Идеал, в който възпитаваме децата си”, каза пред присъстващите Иванка Йорданова - секретар на читалище “Васил Левски”. Слово за Дякона изнесе Мая Иванова, зам.-директор на ОУ “Антим I”. Заупокойна молитва отслужиха свещениците Георги и Ма-

рин. В прослава на родолю- волюционер в нашата истобивото дело на Васил Ива- рия, а възрастни жени запанов Кунчев бяха изпълнени лиха свещи в нозете му. стихове и песни. След това На следващия ден в редабалчиклии сведоха глави пред делото и паметта на Левски. Цветя и венци на признателност бяха поднесени пред паметника на най-великия български ре-

Äðîïëà ñå ïîÿâè â ðàéîíà íà Áàë÷èê

Застрашената от изчезване птица – дропла, бе забелязана миналата седмица в района на голф игрището до летище Балчик. Ловец от Белия град, с 12годишен опит, сподели, че за втори път се натъква на редкия вид. Той потърси съдействието на журналисти, за да изтъкне, че обвиненията на орнитолози срещу ловуващите за отстрелване на застрашени видове са неоснователни. Фотографът на в. “Балчик” Марияна Върбанова “Знаем, че в България те също стана очевидец на застрашения от изчезване са единични екземпляри и вид никога не бихме стреляли по тях”, категоричен бе той. кониери са отстреляли дро- на Българското дружество Неотдавна в медиите из- пла край Дуранкулак. Ивай- за защита на птиците в Долезе информация, че бра- ло Иванов – представител брич, потвърди това, като

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ двустаен апартамент в ЖК “Балик”, бл. 34. Тел. 087/9375459 3-1 ПРОДАВАМ парцел на асфалтов път, 640 кв.м, регулация, ул. “Стара планина”, собственик, 36 500 лв. Тел. 088/9614762 5-2 ПРОДАВАМ гараж, ЖК “Балик”, бл. 20, вх. А. Тел. 088/7251671 5-1 ПРОДАВАМ тристаен апартамент в ЖК ”Балик” Тел. 088/6693748 2-2 ПРОДАВА стопански двор - 4000 кв.м с къща и стопанска постройка, Балчик. Тел. 088/8977818 5-5 РАЗПРОДАЖБА на об-

завеждане. Тел. 0579/7-5070; 088/5209717 5-3 ПРОДАВАМ компютър с плосък монитор, 500 лв. Тел. 088/8942523 2-1 ДЪБОВО дюшеме на половин цена - ограничено количество, от производител, до 9.03.12г. Тел. 087/ 9322533 1-1 КУПУВАМ

Тел. 088/8427288; 089/ 5718383 3-2 КУПУВАМ земя в общините Балчик, Каварна, Шабла. Тел. 087/8263071 15-6

заяви, че в тялото на птицата са открити ловни сачми. По думите му основната причина този вид да изчезне от региона са изградените преди повече от половин век в интерес на земеделието полезащитни пояси. Според него заради това в момента в България никъде няма установено гнездене на дропли. През годините са наблюдавани само единични птици, какъвто е и случаят в Балчик на 16 февруари. Причината е студът и търсенето на храна. Дроплата е птица, която търси широките полета и е силно чувствителна към ограничение-

кцията на вестника се обади възмутена нашата съгражданка Мария Дикова. Видяла как неколцина добре облечени мургави младежи късат цветята от венците на паметника. След като работещи в магазин на близо се развикали, групата се оттеглила. След няколко минути компанията се върнала и кощунството продължило, докато се провикнали други възмутени граждани. “Това е поругаване на честта на Левски. Демонстративно го правеха, с крясъци бутаха венците и дърпаха цветята. За каква интеграция става дума?!” – едва сдържаше гнева си госпожа Дикова. “Щом като няма реакция, нищо няма да се промени. Лошото е, че сме апатични”, каза тя. Живеещи в блоковете срещу бившата школа споделиха, че накъсани цветя имало пред един от входовете. Нашата репортерска проверка установи, че от венците липсват цветя, част от които бяха захвърлени в калта до паметника.

то на видимостта, каквото се явява полезащитният пояс. На тази едра птица и е нужно повече време, за да реагира при наличие на опасност, добави орнитологът Ивайло Иванов. Според местни горски служители в района на Балчик дропли не са наблюдавани от много години, а преди повече от половин век тук са гнездели. Дори в Балчишка община има село, което носи името Дропла. Други очевидци съобщиха миналата седмица, че са наблюдавали двойка от редките птици в землището на село Царичино.

Àâòîøêîëà Àâòîøêîëà “Âîëàí” “Âîëàí” ÅÎÎÄ ÅÎÎÄ

~ ОРГАНИЗИРА ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ “В” И “М” ~ ВЪЗСТАНОВЯВА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ Всяка събота от 8,00 до 13,00 ч. в учебен център на ул. “Варненска” №2. Тел.: 0877/ 795616; 0888/795616; 0899/795616

РАБОТА

АВТОМИВКА търси работник, ТД, СО, процент от оборота. Тел. 089/9925902 4-1 ПИВНИЦА “Червените камъни” търси сервитьор/ ка, целогодишно. Тел. 089/5700568 5-2

КУПУВАМ зем.земя в Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла, Кремена, Сенокос, Балчик. УСЛУГИ Тел. 088/8427288; 089/ 5718383 3-2 СОНДАЖИ за вода, изКУПУВАМ зем.земя в об- ливни пилоти, инженерна щина Балчик, Каварна, геология. Ген.Тошево, Шабла, ДобТел. 087/8901155 рич, изготвям документи. 10-10

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2012 бр.08  

23.02-29.02.2012