Page 1

Четете и в Интернет www.balchik.bg

Цена 0,30 лв.

16.II.2012 - 22.II.2012г.

Брой

7 (1990)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Êðàéáðåæèåòî íà Êðàíåâî íàéìíîãî ïîñòðàäà îò âúëíèòå

На 8 февруари един от ресторантите на брега в Кранево осъмна в прибоя, а арктическият студ превърна пясъците в лед Както през месец март на 2010 г., така и тази зима, заедно с усложнената зимна обстановка, морето се разбушува повече от обичайното и нанесе поражения край брега. В Кранево миналата седмица четириметровите бурни вълни унищожиха за

пореден път крайбрежния път към рибарското селище. Под ударите на морската буря бяха и няколко крайбрежни ресторанта на южния плаж и хотели на първа линия. Целият централен плаж беше залят, вълните бяха завзели около 150 метра от су-

шата. Над половин метър бе морската вода в двора на международния детски лагер, чиято стена не устоя на водното пришествие. Според кмета на селото Румен Николов вълнението е поголямо от минали години. Той се опасяваше, че море-

то може да затлачи река Краневска и това да доведе до разлив върху околните терени, но за щастие това не се случи заради добре свършената работа по почистването в края на миналото лято. (Продължава на стр.3)

Áàë÷èê ïîäàäå ðúêà ßçîâèðèòå â îáùèíà Áàë÷èê íå ñà îïàñíè íà ñ. Áèñåð Дюшеци, одеяла, възглавници и домакински съдове са част от помощта, която Община Балчик изпрати в петък към бедстващите от наводненията в Община Харманли. “Акцията е координирана с колегите от засегнатия район”, заяви главният секретар Марияна Ангелова и допълни, че се изпращат само материали, за които е заявена необходимост. Пратката, натоварена в два товарни автомобила, включва също пейки и маси, съобщават от Общината. В дарителската акция се включиха и общински съветници от Балчик. Припомняме, че в дире-

кция “Социално подпомагане”- Балчик, се събират помощи за бедстващите хора от наводнението в село Бисер. До момента много граждани са проявили съпричастност с предоставянето на лични вещи. Предстои да бъде направена организация за транспортиране на помощите до най-нуждаещите се чрез Агенцията за социално подпомагане, уведомиха от социалната служба. От партийния съвет на БСП благодариха на отзовалите се граждани в организираната от тях акция за събиране на дрехи и одеала за нуждаещите се.

Язовир “Ляхово” е в добро състояние и няма видими пукнатини, се казва в докладна записка на кмета на село Оброчище Данаил Караджов. Миналата седмица кметът на Общината Николай Ангелов разпореди проверка на язовира с цел да се предотвратят евентуални наводнения след интензивното снеготопене, съобщават от Общината. По думите на Данаил Караджов сдружението, което стопанисва язовира, е осигурило наблюдение на нивото и то не се е променяло от години. Изпускателните съоръжения са в изправност и при необходимост може да се понижи нивото на водата. Когато това се наложи, сто-

паните са длъжни да го направят при подходящи метеорологични условия, съответстващи на нормативната база, и да се информира Басейнова дирекция. Язовир „Македонка” е вторият на територията на общината. Той е ретензионен и състоянието му е задоволително. Извършено е почистване на растителността в обхвата на основния изпускател на съоръжението. Със Заповед №151/06.02.2012 г. на кмета на Община Балчик на служителите от помпена станция “Македонка” са вменени задължения по оповестяване при движение на високи води към с. Вранино, Каварненско.

139 ãîäèíè îò îáåñâàíåòî íà Âàñèë Ëåâñêè ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА 19 февруари (неделя) от 11:00 ч., паметника на Дякона в кв. Левски В усложнената зимна обстановка

“Ðîäèëêà” â øåñòèÿ ìåñåö âäèãíà íà êðàê öÿëà ðîòà èíñòèòóöèè

Случаите на злоупотреби със спешния телефон 112 и с телефона на Общинския съвет за сигурност по време на стихия се увеличават. Много хора могат да изпаднат наистина в бедствено положение, а да няма кой да им помогне, защото институциите са подведени към пресилени ситуации. Това коментират от Общинския съвет за сигурност в Балчик, с апел към гражданите за повече отговорност, когато се ангажира огромен ресурс от хора и техника, най-често в екстремни метеорологични условия за оказване на спешна помощ. Последният такъв случай е с псевдородилка от балчишкото село Тригорци. Около полунощ на 7-ми срещу 8-ми февруари на телефон 112 е получено обаждане, че бременна жена е на път да ражда. По веригата са алармирани редица институции – Общинският съвет за сигурност, Областна управа, Областният комуникационно информационен център на ОУ ПБЗН, кметовете на Балчик и на селата Гурково и Тригорци, общинско предприятие „Благоустрояване и комунално стопанство” и не на последно място спешните центрове в Балчик и Добрич. Каква обаче се оказва истината?! Дежурният акушергинеколог констатира, че здравнонеосигурената жена е бременна в шестия месец, не е

имало признаци за раждане и Спешна помощ е алармирана неправомерно. Тя е изписана на следващия ден. Кметският наместник на Тригорци Елица Карлукова обяви, че това не е първата ситуация на семейството, което чака шесто дете, да търси медицинска помощ посред нощ. Специално за този случай ще им бъде потърсена отговорност, с лед к ато бъде изготвено лекарско становище. От Общинския съвет за сигурност подчертаха, че високопроходимата линейка в Балчик е само една и ако се реагира на подобни сигнали, истински нуждаещите се от помощ ще останат без покритие. Оттам допълниха, че според регламентиращите документи за злонамерени обаждания се съставят актове, като институциите имат техническа възможност да установят подателите. Със сигналите за помощ често злоупотребяват и водачите, тръгнали на път неподготвени за зимата.

Ïàðêèíã “Ìîðñêà ãàðà” òúðñè íàåìàòåë

Общинският паркинг пред Морска гара се отдава под наем. На 5 март е насрочен търг с тайно наддаване. Началната годишна цена за площта от декар и половина е над 6700 лева без ДДС. Срокът на договора е само за една година. Тръжни книжа ще се продават от 22 февруари до 1 март в администрацията. Според програмата за разпореждане с общински имоти предстои да бъде обявен за отдаване под наем и паркингът на Двореца, който е с площ от 1200 кв.м. Припомняме, че миналото лято местата за паркиране пред Морска гара бяха безплатни, с решение на предходния Общински съвет, но в края на сезона съ-

щите съветници гласуваха зоната отново да бъде отдадена под наем. Тогава местните парламентаристи удължиха наемния срок за паркинг “Двореца”, но решението бе оспорено от областния управител в Административния съд – Добрич. Поради тази причина ще бъде обявено ново наддаване. Тепърва настоящият Общински съвет ще решава кои площи да останат свободни и кои платени за лятото. На този етап без такса се очертава да бъдат пл. “Рибарски”, временните паркинги до “Тихия кът” и алея “Ехо”, както и паркоместата до товарното пристанище. Платен, с едночасов гратисен престой, е покритият паркинг в центъра.

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2 ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17.02.2012 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 2. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 3. Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на “СПА център Кранево” АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието – търговската фирма на дружеството. Вносител: Христо Николов Христов – общински съветник 4. Предложение за отпускане на финансови помощи. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД 5. Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мария Ангелова Хайнригс, по отношение на ПИ 02508.1.269. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 7. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ “СПЕКТЪР – ЕКСПРЕС – ГЕОРГИ РУСЕВ”, по отношение на ПИ 02508.86.46. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 8. Предложение за одобряване на ПУП – Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV/110кV, оптична кабелна линия, свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 9. Предложение за одобряване на ПУП – Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV, оптична кабелна линия, свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 10. Предложение за одобряване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на с. Рогачево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 11. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 12. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ “Полиция” Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 13. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ “Полиция” Албена. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 14. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 15. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Граничен полицейски участък – Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 16. Предложение за отпускане на гориво на сектор “Пробация”, звено Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 17. Предложение за одобряване средства за покриване на разходите за ДДС по проект на ОУ “Антим І” град Балчик за безвъзмездна финансова помощ от Японското правителство. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 18. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод Ср.НкV и оптичен кабел за захранване на вятърни генератори”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 19. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 110 кV и оптичен кабел между подстанция 110/СрН, намираща се в част от ПИ № 18160.106.82 с. Гурково, община Балчик, и подстанция ВС 110 кV “Тригорци”, намираща се в ПИ № 73095.501.514 по плана на с. Тригорци, община Балчик”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 20. Предложение за погасяване на заем от централен бюджет, отпуснат по проект САПАРД. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 21. Предложение за обявяване на имот – публична общинска собственост: полски път с отпаднало предназначение, ПИ № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, за частна общинска собственост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината Виктор Лучиянов Председател на ОбС-Балчик

ОБЩИНА

16.II.2012 - 22.II.2012г. Брой 07(1990)

Според проектопрограмата за туризма

Áëèçî ìèëèîí ëåâà âëèçàò â ïîäêðåïà íà òóðèñòè÷åñêèÿ áèçíåñ Осветяват хълма в центъра на Балчик

Ако проектопрограмата за развитие на туризма в община Балчик бъде приета и изпълнена, 950 хиляди лева ще бъдат изразходени в подкрепа на туристическия бизнес. След като бяха инвестирани милиони в нови пътища и тротоари, около 400 хиляди лева ще в л я з ат з а л анд ш афт но проектиране и изграждане на зелени площи в Балчик и селищата в общината. Още толкова са разчетени за подобряване на тури-

стическата инфраструктура – 240 хиляди лева за нови тротоари на ул. “Черно море” в Кранево, 30 хиляди за ефектно осветяване на белия хълм със светещия кръст в центъра на Балчик. Според проекта за развитие на туризма други 70 хил.лв. ще бъдат насочени за направата на места за афиши, както и за изложбени табла по алея дамба и пред туристическите информационни центрове в Балчик и Кранево. 60 хиляди лева са разче-

тените пари за възстановяването на осветлението по крайбрежната алея. За подобряване информаци онното обслужване на турис т и т е с а з ал о ж ени 2 0 хил.лв., нужни за указателни табели, информационни табла и светещи пана на входно-изходните артерии на града. Предвидените дейности в туристическата програма включват и реклама в страната и чужбина за 130 хил.лв. Ще се участва в туристически изложения,

ще бъдат изработени рекламни материали и туристически справочник за хотели и ресторанти. Направленията за развитие на един от основните отрасли в община Балчик са обсъдени от Консултативния съвет по туризъм в края на месец януари. Очаква се документът да бъде утвърден този петък (17 февруари) с приемането на общинския бюджет от местния парламент.

Ïðåäëîæåíèå çà ïîâèøàâàíå íà òàêñèòå â äåòñêèòå ãðàäèíè

Предвиждат се промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Проектопредложението, което ще обсъжда Общински съвет на заседание в петък, касае промяна в размера на таксите за ползване на детските градини. Предвижда се родителите да плащат месечни такси в размер на 35.00 лв., колкото е месечната помощ за дете до 18 години. Размерът на таксата за деца на самотни майки и студенти - редовно обучение, е 15,00 лв. Когато две деца от едно семейство са приети в детски заведения, също ще се дължи 15 лева за всяко от децата, гласят предложенията за промени. За ползването на намаления или освобождаване от такса родителите ще трябва да представят заявление с документи, доказва-

щи обстоятелствата за право на ползване. Направените предложения са в посока завишаване на таксите, тъй като действащите в момента не са променяни от десет години и отдавна не отразяват направените разходи, коментират от администрацията. В град Балчик и 11 села в общината функционират 14 забавачници, с общо 805 деца в 34 групи. Събраните такси през 2011 г. са в размер на 42 839 лева. Тези пари не покриват дори една трета от средствата за храна, в размер на 134 841 лева, и представляват само 6 % от издръжката на детските градини, която се поема изцяло от общинските приходи в размер на 717 506 лева за 2011 г. При запазване на досегашната среднодневна месечна посещаемост, от 10-12 деца в група, се очаква приходите

Крими НЕИЗВЕСТЕН Е ПРОНИКНАЛ В КЪЩА в Балчик и е извършил кражба на моторна резачка. За кражбата е съобщено на 13 февруари в полицията. ***** ДЖИП “ТОЙОТА” ИЗГОРЯ ВЪВ ВИЛНАТА ЗОНА. Обгоряла е и стена на дървена постройка. Съобщение за възникналия пожар е получено на 12 февруари около 12.30 часа. Причината за пожара се изяснява. ***** ЗАЛОВИХА МЪЖ И ДЕТЕ, КРАЛИ В ОБРОЧИЩЕ. На 8 февруари в РУП Албена е съобщено, че неизвестен е проникнал в частен дом в село Оброчище. Откраднати са ел. отоплителна печка, въдици и зарядно устройство за акумула-

тор. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия са установени извършителите – Е.И. на 56 години и 14-годишният Х.В., които са от същото село. Вещите, обект на кражбата, са намерени и върнати на собственика. По случая се извършва проверка. ***** ОЩЕ ЕДИН ОБРАН ГАРАЖ. Този път обектът на кражбата се намира по улица “Г. С. Раковски” в Балчик. Съобщението за откраднати 20 метра алуминиев проводник, 30 метра меден проводник, електрожен и удължител е получено на 7 февруари в полицията в града. Работи се в условията на досъдебно производство.

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 16 февруари продавач-консултант, касиер, управител на магазин, приемчик, складов работник, охрана за Израел - строителни работници За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За Балчик: лекар, инкасатор ВиК, стоковед, оператор Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

от такси да се увеличат един Ако текстовете бъдат одопът и половина, посочват брени от Общински съвет, специалистите от админис- промените влизат в сила трацията. от датата на обнародване. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА BG051PO001-1.1.03 „РАЗВИТИЕ”

ОБЯВА Община Балчик организира обучение за безработни лица по проект “Нов избор – развитие и реализация”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема BG05PO001-1.1.03 „Развитие”. В нея могат да бъдат включени регистрирани в Бюро по труда - гр. Балчик, безработни лица. Завършилите успешно курса ще получат свидетелство за професионална квалификация ІІІ степен. След приключване курса на обучение, лицата ще бъдат назначени на работа за 1 година. За повече информация: Силвия Славова, мл. специалист НП „ОСПОЗ” към Общинска администрация гр. Балчик, тел: 0579/ 7 10 49, e-mail: s.slavova@balchik.bg и раздел „Проекти” на сайта на община Балчик: www.balchik.bg ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш.№238/ 27.02.2009г., Решение 885/30.08.2011г. от Протокол 67 и Заповед № 162 от 14.02.2012 г. на Община Балчик 1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на паркинг – публична общинска собственост: 1.1. Паркинг “Морска гара” гр. Балчик с площ от 1 472 м2, представляващ ПИ № 02508.86.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена: 6 721.32 лв., без ДДС. 2. Цел на търга: отдаване под наем на посочения имот съгласно описаното предназначение. 2.1. Срок на договора – 1(една) година от сключване на договора. 2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговски закон. Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 22.02.2012г. до 01.03.2012г. на касата на ОбА-Балчик. Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 02.03.2012г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл.”21-септември” №6. Търгът ще се проведе на 05.03.2012г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА – Балчик. За справки: тел. 7-10-70 – Димитров Сигнализирайте Областния управител за некоректно отношение от страна на институции и ведомства на територията на Област Добрич! Областният управител Желязко Желязков се обръща към жителите на Област Добрич с призив да сигнализират незабавно за нередности, лошо административно обслужване и некоректно отношение към граждани от страна на служители на държавни ведомства и институции на територията на областта. Сигналите можете да изпращате на електронния адрес на Областна администрация Добрич: governor@dobrich.government.bg, или да подавате в Бюрото за комплексно обслужване на Областна администрация на адрес: ул. “Независимост”№5.


16.II.2012 - 22.II.2012г. Брой 07 (1990)

РЕГИОНА

3

Êðàéáðåæèåòî íà Êðàíåâî íàé-ìíîãî ... (Продължение от стр.1) По думите на Румен Николов най-важното е, че не са нанесени поражения по изградения нов колектор на пречиствателната станция “Албена”. Кметът припомни, че при подобно голямо вълнение през март 2010 г. отвеждащото съоръжение на станцията беше разрушено.

мите постройки. В южната част на комплекса буквално морето навлизаше в река Батовска и резервата “Балтата, като заливаше всичко наоколо. Дамбата в Балчик също не остана пожалена от февруарското море и бе посипана с пясък и камъни. Бурният вятър, духащ няколко дни, образува големи вълни.

съборени във водата, трета буна е продължила да пропада, но тя е включена в предстоящия ремонт по спечелен европейски проект. Това съобщи след направен оглед заместник-кметът по строителството на община Балчик инж. Стелиян Железов. По новоизградената част от дамбата, както и по стария участък, има изхвър-

Бушуващото море на 8 февруари пред комплекс “Двата петела” в Балчик По време на опасната ситуация, в която нямаше бедстващи хора, плажът бе почти прибран от морето. Сериозни щети бяха нанесени по временните обекти. В курорта Албена бе залят целият плаж, с премествае-

СИЛНОТО МОРСКО ВЪЛНЕНИЕ НЕ НАНЕСЕ СЪЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ПО КРАЙБРЕЖИЕТО НА БАЛЧИК. Констатирани са частично изместени камъни, част от каменните блокове на втора буна са

лени камъни и пясък. Укрепеният чрез фонд “Стихийни бедствия” участък до новия плаж не е пострадал, леко изкривен е парапетът към направения подстъп за втора буна. В Кранево щетите ще ста-

нат ясни, след като изчезне ледът от залетите площи. Но пораженията попадат основно на територията на община Аксаково. Зам.-кметът по строителството е убеден, че новоизграденият отвеждащ колектор от пречиствателна станция Албена, в който бяха вложени около 300 000 лв., няма да е засегнат от морето. По думите му тръбите се намират на два метра под нивото на пясъка. Опасенията обаче остават за старата част от колектора. Комисия от специалисти предстои да протоколира пораженията по брега. — ПО ВРЕМЕ НА ЗИМНАТА ВИЕЛИЦА, когато минималните температури варираха между 13 и 19 градуса под нулата, пътищата в община Балчик останаха проходими. Вятърът създаде проблеми с електроснабдяването в селата Змеево и Безводица. Според кмета на Безводица Съби Василев селото е било без електричество 27 часа. От местния клон на Е.ОН България обясниха, че възстановяването на аварията е зависело от работата на екипите в Добрич. Поради същата причина в едно от най-отдалечените балчишки села липсваше и вода. На фона на всеобщите негодувания от клопките на зи-

Ïðåç ñåïòåìâðè ìîæå äà çàïî÷íå ðåêîíñòðóêöèÿòà íà ðèáàðñêîòî ïðèñòàíèùå През септември може да започне реконструкцията на рибарското пристанище в Балчик. Това съобщи Борислав Стоянов – управител на държавното предприятие “Рибни ресурси”, което от миналата година е стопанин на крайбрежното съоръжение. Стоянов призна, че има забавяне на процедурата по осигуряване на европейски-

те средства за развитие на сектор “Рибарство”, но увери, че най-късно до половин година ще бъде готово заданието с подробния устройствен план. До 4 милиона евро на пристанище могат да бъдат вложени, каза той. Крайният срок за усвояване на европарите е до 2013 г., с възможност за още две години довършителни работи.

Припомняме, че новите стопани на бившия военноморски пристан имат намерение да развият услугите на рибарското пристанище – ще се прави рибна борса, съоръжена с ледогенератори, складове за рибарски инвентар, стаи за почивка на рибарите, дори рибен ресторант и детски кът. Управителят на “Рибни ре-

Ледена кора се образува на рибарското пристанище. Там водата е по-спокойна и студът си казва думата. Такова явление не се наблюдава всяка зима. Рибарското пристанище в Балчик е много закътано и за разлика от други места, там няма нанесени щети след голямата вълна миналата седмица. В неделя рибарите използваха поомекналото време, за да направят текущи ремонти и стегнат лодките си.

сурси” Борислав Стоянов обяви, че за първа година са започнали да събират и проверяват документите на домуващите корабособственици. Все още те не са таксувани за престой на рибарското пристанище, но скоро ще бъдат сключени договори за това. ***** НА ГОДИШНО-ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ТАЗИ СЪБОТА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ В БАЛЧИК ПРЕИЗБРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИ РОСЕН ДИМОВ. В Управителния съвет на дружеството има двама нови членове. Това са Димо Марков и Пламен Димитров. В ръководството на балчишкото рибарско сдружение остават Динчер Хаджиев и Христо Спасов. ***** БУШУВАЩОТО НА 7 СРЕЩУ 8 ФЕВРУАРИ МОРЕ Е СЪБОРИЛО ОГРА ДАТА НА МОРСКИЯ КЛУБ И Е ОТНЕСЛО ДВЕ ЛОДКИ – тренировъчния оптимист, подарен на клуба след закриването на морския клуб в Каварна, и комбат Boat, даден временно за обучение на децата от приятел на клуба. Треньорът Валери Илиев се обръща за съдействие към всички, които могат да помогнат за локализирането и изваждането им от морето. Рибари съобщават, че от голямата буря са изчезнали две лодки - дървена и пластмасова.

Част от залетите площи в курорта Албена пред хотел “Лагуна Бийч” мата, има и хора, които оценяват, че отговорните институции полагат усилия да се справят с усложнената обстановка. Нашият съгражданин Иван Апостолов, изненадан от идеално почистения до асфалт път за Варна, сподели: “Въпреки снегова-

лежа и навяванията, пътищата бяха добре почистени. И с к ам д а бл агод ар я на фирмите, които се грижат за зимното поддържане. Имаме винаги претенции да ни е чисто, а не почистваме дори пред собствения си двор”.

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ ОТ БАЛЧИК, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА УЛОВ НА КАЛКАН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА, са одобрени, информира председател я т на рибар ското с д р уж е ни е Росен Димов. Специалн о т о р аз р еш ително за улов на калкан може да им бъде издадено в териториалните сектори на ИАРА Добрич, Варна и Бур-

гас. В раздел “Уведомления” на Интернет страницата на ИАРА www.iara.government е публикуван списъкът на одобрените кораби. Там се намира и заповедта на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Н ай д ено в з а и з дав ане на специално разрешително за улов на калкан, к ак т о и Мет од и кат а з а разпределяне квотата за калкан за 2012 година.

Един от поредните кораби под турски флаг на пристанище Балчик, акостирал в събота вечер. На него бе натоварена пшеница, която отплава за Италия. Веднага след това зърно за същата дестинация изнесе и втори по-голям плавателен съд. Според човек от екипажа корабът се е борил цели пет дни с щорма на Босфора, докато пристигне в Балчик. Там моряците са станали свидетели на морска стихия, погълнала три плавателни съда.


4

ОБЩЕСТВО

Ïîñêúïíàõà âúãëèùàòà è äúðâàòà Има покачване на цените на дървата и въглищата в Балчик. В града може да бъде купено твърдо гориво за отопление в достатъчни количества. Заради големите студове от началото на месеца търговците поизчерпаха наличностите си. Последните слънчеви дни дадоха възмоност на някои да направят доставки. В общи линии, ако на едно място има брикети в изобилие, обектът не предлага дърва и въглища. При друг търговец може да се намерят донбаски въглища, а при трети – дърва.От бранша коментираха, че се купува всичко, но в по-малки количества. Хората гледат да изкарат зимата, вземат по няколко кубика дърва или въглища в чували, сподели търговец. Дървата вече се продават

с пет лева повече от миналата седмица. Могат да се купят между 65 и 75 лв. за кубик според вида - метровки, нарязани или нацепени. Въглищата от новите доставки са по-скъпи и насипните вървят по около 350 лева за тон. Покачването при различните търговци е между 20 и 50 лева.

Òîòîïóíêò â êâàðòàëà ùå èìà Кога най-сетне ще отвори тотопункт в ЖК “Балик”? Това попита на редакционния ни телефон тотоманиакът Вичо Вичев. На мнозина вече четвърти месец им се налага да слизат в центъра на града за попълване на фишовете. Преобладаващата част от хората живеем в квартала и е редно тук да има пункт на Българския спортен тотализатор, смята той. По време на ремонта на главната улица в Балчик преместваемият обект беше преместен и затворен. От Общинския експертен съвет по устройство на територията са приети схеми за разполагане на преместваеми обекти върху имоти, публична общинска собственост.

На сесията на Общински съвет този петък съветниците ще разгледат предложение за отдаване под наем на общински терени за целта. Единият е на ул. “Д-р Желязко Бончев” до автошколата в ЖК “Балик”, където има и други преместваеми обекти, а другият е на улица “Приморска” до спирката за курорта Албена. Това означава, че сегашният тотопункт до храма на Кибела и затвореното тото в “Балик” ще се изместят в близост до старото си местоположение. Без промяна остава тотопунктът до автогарата. Първият тотомилионер за тази година е късметлия от Трявна, който на 9 февруари уцели печелившата комбинация с фиш за 5,60 лв.

Îêðúæåí ñúä – Äîáðè÷, ðåøàâà äåëî ïî èñê ñðåùó Ïðîêóðàòóðàòà çà 30 000 ëåâà Окръжен съд – Добрич, обяви за решаване гражданското дело, образувано по искова молба на 52-годишния Спиридон Ив. Сп. от с. Сенокос, област Добрич, срещу Прокуратурата на Република България. Той моли Прокуратура да бъде осъдена по Закона за отговорността на държавата и общините да му заплати 30 000 лв. обезщетение за причинени му неимуществени вреди. Спиридон Сп. твърди, че те са претърпени в резултата на водено срещу него наказателно производство, което е приключило с влязла в сила на 13.03.2008 г. оправдателна присъда. Ищецът претендира също за законна лихва върху сумата и съдебни разноски. С присъдата Районен съд – Добрич, е признал Спиридон Сп. за невинен и го е оправдал за това, че на 18.02.1998 г. в съучастие с друго лице, като извършител с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и поддържал у добричлия, в качеството му на управител на дружество с ограничена отговорност заблуждение – сключил договор за покупкопродажба на два броя зърнокомбайни „Форшрит” – 517, и с това причинил на дружеството имотна вреда в размер на 25 милиона неденоминирани лева, представляваща големи размери. Ищецът е бил привлечен като обвиняем по следствено дело на Окръжна следствена служба и му била наложена мярка за неотклонение задържане под стража за времето от 12.10.1999 г. до 07.02.2000 г. Наказателното производство срещу него продължило общо 9 години и 5 месеца и приключило с влязла в сила оправдателна присъда на Районен съд – Добрич. Спиридон Сп. претендира, че е претърпял неимуществени вреди – опозорено е доброто му име на човек и търговец, бил злепоставен в обществото, имал физически и психически

болки, влошило се здравословното му състояние. Окръжен съд – Добрич, прие като доказателства по гражданския процес следственото и наказателното дело срещу Спиридон Сп. и изслуша свидетел за преживяното от него и семейството му. Адвокатът на ищеца пледира пред съда, че повдигнатото обвинение и арестът на подзащитния му са влошили неговите отношения с близки и приятели, станали са причина да спаднат доходите му и са предизвикали проблеми във физическото и психическото му здраве. Адвокатът обясни, че преди образуването през 2005 г. на наказателното дело, завършило с оправдателната присъда, обвинителният акт срещу Спиридон Сп. е бил внасян в съда и връщан за доразследване. Съдебните заседания в Районния съд не са били отлагани по негова или на защитника му вина. Адвокатът помоли съда да уважи иска на Спиридон Сп. като доказан и обоснован. Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич, заяви, че искът не е доказан по размер. Според прокурора по делото не са събрани доказателства, че воденото срещу Спиридон Сп. наказателно производство е довело до влошаване на физическото и психическото му здраве и е увредило доброто му име. Ответникът намира също претенцията за силно завишена, тъй като от значение било не само продължителността на наказателното производство, но и времето, през което е продължило досъдебното производство срещу ищеца – 6 год. След 06.10.2005 г. делото е било в съдебна фаза и Прокуратурата не би могла да носи отговорност, смята държавното обвинение. Окръжен съд – Добрич, ще обяви решението си на 08.03.2012 г., съобщават от пресцентъра на съдебната инстанция.

На това място допреди няколко месеца се намираше тотопунктът в квартал “Балик”

Àëáåíà äàâà îáåêòè ïîä íàåì çà ëÿòî 2012

Списък на обектите за отдаване под наем обяви “Албена” АД. Своите наематели очакват 12 обекта в хотел “Добруджа”. Цените за тях варират от 6 500 до над 30 000 лв. Повече от 20 хил. лева се искат за всеки от трите павилиона в хотел “Славянка”, магазините в “Нов Кардам” са по 12 хил. лева., а в “Оазис” – от 10 до 20 000 лв. Най-високи са наемните цени в “Доростор” – от 26 до 65 хиляди лева трябва да приготвят желаещите да наемат един от четирите магазина. 19 са обектите, които Албена АД отдава под наем в базар “Нептун”. Най-нисък е наемът за мястото, където се правят татуировки с игла – 8 хил. лв., а най-висок (над 60 хиляди лв.) за трите магазина, в които се продават хранителни и алкохолни стоки и плувнонадувни артикули. Майстори на прическата могат да наемат за 15 хил. лв. фризьорския салон в хотел “Фламинго”. Около 6 хиляди лв. се ис-

кат за коафьорските обекти в хотелите “Добруджа”, “Лагуна маре” и “Гергана”. По алеята на художниците има 13 обекта, които очакват наемателите си срещу суми от 4 до 20 хил. лв. Под наем се отдават още открити щандове, места за продажба на ръчно плетиво, картички и канцеларски материали. От спортните обекти найвисок за 2012 г. е наемът на велорикшите – 25 000 лв. За конно-спортната база и ресторанта към нея се искат 20 хил. лв. Търсят се наематели за нощен бар “Плейбой” и лоби бара на хотел “Добруджа”. По 4 хил. лв. е наемът за атракциите стрелба с лък, въздушна или лазерна пушка. От 3500 до 6500 лв. е цената на тенис кортовете и водните топки в басейните на някои от хотелите. В почти същия диапазон са наемите на кушетките за масаж. Желаещите да продават цветя по заведенията на комплекса ще трябва да броят по 3300 лв.

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

16.II.2012 - 22.II.2012г. Брой 07 (1990) Морската авиация в защита на Българското Черноморско крайбрежие, 1916

ÏÐÎÂÀËÅÍÎ ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ

В края на 1915г. руският флот провежда няколко неуспешни бойни похода срещу Варна. Лошото време и действията на германските подводници осуетяват нападенията на противника. През февруари 1916г. той предприема нов опит за нанасяне на артилерийско-авиационен удар срещу българската военноморска база. Неприятелското морско командване планира да стовари върху варненското пристанище артилерийската мощ на новия си дредноут “Императрица Екатерина Великая” и едновременно с това да нанесе авиационен удар по него с водосамолети, базирани на авиотранспорти. За нападение е привлечена втора маневрена група в състав: линейния кораб “Императрица Екатерина Великая” с командир капитан I ранг А. Сергеев, ескадрените миноносци “Счастливый” с командир капитан II ранг Г. Фус и “Пылкий” с командир капитан II ранг В. Улянов (и двата тип “Новик”), авиотранспортите “Император Александр I” с командир капитан I ранг А. Заев и “Император Николай I”, есминците “Лейтенант Пущин”, ”Живой” и “Капитан-лейтенант Баранов”. Ескадрата отплава от Севастопол на 24.II.1916г. (8.III. н. ст.) под командването на контраадмирал Андрей Покровски – началник щаб на руския черноморски флот. Сутринта на следващия ден тя приближава Варна. “Лейтенант Пущин” под флага на началника на четвърти дивизион капитан II ранг И. Подяполски и “Живой” се откъсват напред за изясняване на обстановката. В 8 ч. и 55 мин. “Лейтенант Пущин” с командир капитан II ранг Головизин спира, за да разстреля изплавала мина. В този момент под корпуса на ескадрения миноносец, между третия и четвъртия димоход, се взривява друга мина. Корабът се пречупва на две и започва да потъва. Носовата и кърмовата му част застават вертикално и известно време се държат на повърхността. “Живой” се приближава към потъващия есминец и спуска на вода две лодки. В 9 ч. и 5 мин. от борда му забелязват някакъв предмет, който вземат за перископ. “Живой” изстрелва по въображаемата подводница 13 “гмуркащи” се и 20 фугасни 75-мм снаряди. От водата успяват да извадят само началника на четвърти дивизион ескадрени миноносци капитан II ранг Подяполски (според български архивни данни той е взет в плен), командира на “Лейтенант Пущин” и още двама офицери. В морето край н. Иланджик е изоставен не само екипажът на потъналия кораб, но и едната лодка на “Живой”. Втората лодка се преобръща в момента, в който есминецът дава ход. Загиват 51 руски моряци. Петима офицери и десет моряци се добират до брега и са взети в плен (според наши данни четирима офицери и единайсет моряци). Командирът на “Живой”, правомерността на постъпката на когото е твърде нееднозначна, е осъден. Междувременно германски хидроплани предприемат въздушно нападение срещу корабите от ескадрата. Водосамолет №507 с екипаж младши подофицер Улбрих - пилот, и вицефелдфебел Винике - наблюдател, в две поредни атаки от височина 450м хвърля по 5 бомби по ескадрените миноносци и постига попадение в юта на един от тях. Есминците от руската ескадра са атакувани и три пъти последователно от водосамолет №534 с екипаж мичман I ранг Ринсберг - пилот, и старши подофицер Витман - наблюдател. От същата височина върху им са хвърлени 9 бомби. Отново един е улучен в юта. Точно бомбопускане предизвиква пожар на бака на друг от тях. Според други наши архивни източници авиационните бомбардировки причиняват пожари на 2 руски бойни кораба. Два ескадрени миноносеца на противника са толкова повредени, че след като достигат до Одеса, се налага от там да бъдат откарани на буксир до Николаев за ремонт. Това, както и потъването на “Лейтенант Пущин”, принуждава неприятеля да се откаже от предварително замисленото нападение. Гореизложеното опровергава изразеното в досегашни изследвания становище, че като цяло резултатът от въпросните въздушни бомбардировки е доста слаб. Според руски публикации командирът на ескадрата взема решение да отмени нападението, имайки предвид доклада за откриването на перископ и появата на германските водосамолети. Пак според тях германските летци преувеличават резултата от бомбардировките. По време на нападението водосамолетите са обстреляни с артилерийски и картечен огън. Хидроплан №507 е улучен от 3 картечни куршума, а един разкъсва десния ръкав на наблюдателя вицефелдфебел Винике. Шест куршума улучват фюзелажа (корпуса), крилата и лодките на водосамолет №534. Неговият пилот мичман I ранг Ринсберг явно е роден под щастлива звезда. Един куршум минава между краката му, без да го засегне и пробива крилата. Любопитно е да се отбележи, че 10 месеца покъсно същият невероятен късмет има друг германски летец младши подофицер Ланге. В морския бой при Балчик пилотираният от него водосамолет бомбардира крайцера “Память Меркурия” и го улучва с една бомба. Въздушната атака е посрещната със силен зенитен огън. Четири картечни куршума улучват лодките и крилата на водосамолета, а един, пробивайки седалката, минава между краката му. Съвременни руски изследвания обръщат внимание на цяла поредица от грешки и пропуски, допуснати при планирането и подготовката на готвения удар по българската военноморска база. Не е проведено предварително разузнаване на подхода към Варна и самото пристанище. Изпращането на два ескадрени миноносеца на импровизирано разузнаване няма успех, а само разкрива замисъла на руското командване и дава възможност на морската авиация да се подготви за атака срещу ескадрата. При приближаване на военноморска база Варна не е организирано противоминно осигуряване, което води до потъването на “Лейтенант Пущин” и осуетява замисления удар. Става очевидна явната слабост на зенитното въоръжение на корабите. Старите есминци могат да водят огън по самолетите само със 7,62-милиметрови картечници. Дарин Канавров


16.II.2012 - 22.II.2012г. Брой 07 (1990)

Íåñòàíäàðòíî ãîäèøíî îò÷åòíî-èçáîðíî ñúáðàíèå íà êëóá “Õèíàï” â Áàë÷èê На него служител на дирекция “Социално подпомагане” - Балчик, ще разясни новости за членовете с ТЕЛК решения. Паркирането в синята зона за превозните средства на хората в неравностойно положение е друга тема, която ще бъде обсъждана на срещата. Под знаците на доброто, признателността и вярата в приятелството ще започне събранието. С “чашата на приятелството”, поднесена на човека срещу теб, и със специално пожелание поздравяваме всички именници от зимните месеци. Един ще е мъдрецът, най-дълго живял и членувал в клуба, който ще получи специалния Бастун на дълголетието. Колективът ще подпомогне финансово хората, пострадали от наводнението в с. Бисер. Ще пеем и рецитираме за приятелството. Ще отбележим с преклонение и 19 февруари – годишнината от обесването на Васил Левски. Ще бъде определена група, която ще поднесе цветя на паметника. Със специални слова ще отбележим Националния ни празник - 3-ти март. Няма да пропуснем и глътка червено вино за кураж, вяра и сила в утрешния ден и обичта между хората. Не на последно място председателят Димка Малева ще направи отчет за едногодишната дейност. След изказванията и предложенията ще бъдат наздравицата и веселието. Денят е 18 февруари от 10.30 ч. в р-т “Морско око”. ОЧАКВАМЕ ВИ! УС на клуб “Хинап”

Ñèëíî ïðåäñòàâÿíå íà áàëè÷êëèè â øàõìàòíè òóðíèðè Ивайло Спасов се представи отлично на 49-ия турнир по шахмат от веригата “МГУ” (Минно-геоложки университет) и зае заслужено второто място. От изиграните шест партии той успя да спечели пет. Турнирът се състоя на 28 и 29 януари в София. В град Пловдив от 29 януари до 5 февруари се проведе 34-ят мемориал “Георги Трингов” (откритото първенство на България). Участваха 267 състезатели от България, Сърбия, Гърция, Грузия, Италия и САЩ. Изключително силно състезание, личаха имената на Иван Чепаринов, Кирил Георгиев, Васил Спасов, Юлиан Радулски – гросмайстори, участници в националния отбор на България. На форума играха и представители на ШК “Балчик” – мс Найден Добрев и Пламен Петров. Запомнящо представяне и на двете момчета. Найден (двукратен победител в Балканското първенство за аматьори) игра чудесно. От девет изиграни партии, той постигна 6 точки и 32-ро място от 267 участници. Успя да победи международния майстор Ивайло Енчев. Направи престижни ремита с гросмайсторите Милко Попчев и Ненад Лукич. Съвсем малко не му достигна да покрие първия си бал за международен майстор. Пламен (трикратен областен шампи-

он за юноши) също се представи добре. Направи 4.5 т. с добри игри. В най-хубавата си партия успя да победи мс Ростислав Раев, направи ремита с двама международни майстори Коста Ангелов от Варна и Ванко Стаменков от Македония. Държавно индивидуално първенство за мъже – полуфинал се проведе от 6 до 12 февруари отново в Пловдив. Първите шест в крайното класиране получават право да играят на финал с найсилните шахматисти в България. Наши участници отново бяха мс Найден Добрев и Пламен Петров. Изключително трудно състезание всеки се стреми да даде всичко от себе си. Залогът е участие на финал. До 8-ия кръг Найден имаше реални шансове за първи път да играе финал, но една неточност в по-добра позиция го лиши от напълно заслужения финал. Пламен също се раздаде максимално, но си пролича липсата на по-сериозни турнири, а също така и натрупаната умора. За две седмици и двамата изиграха по 18 партии по класически шах. Искам да благодаря на Найден Добрев и Пламен Петров за това, че играха изключително отговорно и достойно защитиха името на ШК “Балчик”. Красимир Кирчев Председател на ШК “Балчик”

ШАХМАТ ШАХМАТЕН КЛУБ “БАЛЧИК” свиква своите членове на Общо събрание на 19 февруари 2012 г. в 17.00 ч., което ще се проведе в шахматния клуб на ул. “Дионисополис” № 3. Дневен ред: 1. Отчет на дейността на ШК “Балчик” за 2011 г. 2. Приемане на спортен календар за 2012 г. 3. Приемане на нови членове. 4. Разни При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. От ръководството

КУЛТУРА

5

На 24 февруари 120 минути смехотерапия с комедията на Гогол - “Женитба”

Ëåñíî ëè å äà îæåíèø ïîçàñòàðÿâàù åðãåí? Николай Урумов и Мария Статулова ще играят на балчишка сцена на 24 февруари (петък) от 18.00 часа в залата на НЧ “Паисий Хилендарски”. Заедно с Добричкия театър те ще представят “Женитба” от Н. В. Гогол. Режисьор на постановката е Павел Павлов. “Женитба” е първата комедия на Гогол, която дълги години остава незавършена заради цензурата. В първоначалната си редакция е

била кръстена “Женихи” (1833 г). В нея не са съществували Подкальосин и Кочкарьов, а момата Евдотя е небогата помещица. Две години по-късно тя става търговска дъщеря и съревнованието между кандидат-женихите по естествен начин довежда до заглавието “Женитба”. Започната преди “Ревизор”, тази пиеса е довършена много след него и дописана по времето на “Мъртви души” през 1841г.

Николай Урумов, когото познаваш така добре от “Лалугер” (ако не си го гледал, не пропускай!), ще се превъплъти в застаряващия и категорично отказващ да се ожени ерген - Иван Кузмич Подкальосин. Ролята на сватовницата изпълнява не по-малко обичаната (от “Забранена любов”) Мария Статулова. Ще станеш свидетел на нареждането и организирането на една толкова трудна работа, каквато е женитбата. Ще се посмееш на Кузмич, който се съпротивлява и не иска да се венчае за нищо на света, изпитвайки ужас от това да бъде женен. И ще видиш как накрая намира изход от ситуацията.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Çà ïîëîâèí âåê ïëîùèòå ñ ëîçÿ â îáëàñòòà ñà íàìàëåëè ñåäåì ïúòè Лозарството и винопроизводството се развиват по българските земи още от времето на древните траки. И до ден днешен в страната ни се почита традиционният празник на лозарите и виното, макар мнозина да отбелязват и деня на влюбените. Преди 50 години, в далечната 1960 г., в окръг Толбухин тогава - днес област Добрич, е имало 42 460 дка засадени с винени сортове лозя и 1 471 дка десертни сортове. Годината с най-много площи с лозови насаждения е 1969г. - тогава е имало 55 339 дка с винени лозя и 5 998 дка с десертни. За 50 години площите с винени и десертни сортове в областта са намалели със 7 пъти и през 2010г. са едва 6 086,8 дка, отчитат от териториалното бюро на Националния статистически институт в Добрич. От лозовите масиви през 1960г. в Добруджа са произведени 11 432 тона винено грозде и 247 тона десертно, а през 1969г. - 20 166 тона винено и 1 849 т десертно. През 2010г. в целия североизточен статистически район, обхващащ областите Добрич, Варна, Търговище и Шумен, са добити 17 447 тона грозде общо. През 1965г. в областта са произведени 1 412 000 л гроздови вина, а през найдобрата 1969г. количествата са над два пъти повече – 3 357 000 л вино. За послед-

ните 40 години производството на вина е свито 13 пъти в сравнение с 1969г., като през 2009г. са произведени 107 хил. л бели вина и под 160 хил. л червени. Потреблението на алкохолни напитки в нашата област за 2010 г. е 26,9 литра средно на лице при 23,6 л на лице в страната, което ни нарежда на 12-о място в страната. Първенци по консумацията на алкохол са от област Видин. Виното присъства все порядко на трапезата на добруджанеца. За 10 години потреблението му се свива с повече от 30% и през 2010 г. в област Добрич консумацията е едва 6 л средно на лице. Въпреки че изпитото вино в областта е малко над средните за страната – 5,5 литра средно на човек, това ни отрежда 13-ата позиция. През 2010 г. на всеки от областта се падат по 0,9 л ракия, което е с 40% по-малко от изпитото през 2009г. Консумацията на останалите спиртни напитки сумарно е 0,2 л средно на лице. По потребление на ракия за 2010 г. се нареждаме на последно място. От алкохолните напитки добруджанци най-много предпочитат бирата – 19,9 литра средно на човек, при 15,8 л в страната. Това ни прави 6-и сред всички 28 области, посочват от териториалното бюро на Националния статистически институт в Добрич.

ВИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че всеки месец до 25-о число ще бъде публикуван график за засичане на блоковете на сайта на ВиК Балчик - www. vodabalchik.blogspot.com Стилиян Касабов, Началник ВиК - Балчик

Öåðåìîíèÿòà“Îáùåñòâåíèê íà ãîäèíàòà” ùå ñå ñúñòîè íà 24 ôåâðóàðè Заради лошите метеорологични условия церемонията “Общественик на годината” в Балчик, насрочена за 10 февруари, се отложи, съобщиха организаторите от вестник “Балчишки Телеграф”. Мероприятието ще се състои на 24 февруар и о т 1 4 .0 0 час а в ресторант “Ел Симпатико” и ще започне с моноспектакъла на актьора Нико-

лай Ур умов – “За секса, политиката и други просташк и неща”. То гав а ще б ъ д ат наг р ад ени д ес ет общественици от сферата на художествената самодейност, спорта и организаторск ата работа. Голямата награда ще бъде присъдена на Състава за популярни песни, който през 2011 г. навърши 20 години от основаването си.

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

XVII ОБЩИНСКИ КОНКУРС “МОЯТА БЪЛГАРИЯ” Мото на конкурса:

“ÌÎßÒÀ ÁÚËÃÀÐÈß – ×ÈÑÒÀ È ÊÐÀÑÈÂÀ“ · за написване на стихотворение, разказ, есе; · за рисунки и приложни творби; · за изпълнение на музикални и танцови творби: · за мултимедия (слайдшоу, клип) В конкурса могат да участват ученици от Община Балчик.

ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: Конкурси в училища – до 30.03. 2012 г. Общински конкурс “Моята България” 20.04.12 г. от 14.00 ч. в ОДК - Откриване на Общинска изложба “Моята България“ 20.04.12 г. от 14.30 ч. в ОДК - Конкурс за мултимедия 26.04.12 г. от 13.00 ч. в НЧ “П. Хилендарски” - Конкурс за певци и танцьори 09.05.12 г. от 14.30 ч. в НЧ “П. Хилендарски - Празничен концерт на отличените участници Краен срок за представяне на конкурсните творби и заявки за участие: 30 март 2012 г. в Общински детски комплекс Допълнителна информация на телефони: 7-10-52 – Г. Неделчева 7-29-67 – Т. Сивриева; 7-21-79 - ОДК ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР КЪМ БИБЛИОТЕКА НА НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1959” ПРЕДЛАГА безплатен интернет на читателите си, набиране и отпечатване на текстове, сканиране, ламиниране, попълване на анкетни карти на земеделски производители, запис на диск.


6

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.00 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-35, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-35, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - гл. секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН к-с Марина Сити, 088/8942523

Ìàëêè îáÿâè Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ.

Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

16.II.2012 - 22.II.2012г. Брой 07 (1990)

Ôóòáîëíè íåâîëè çàðàäè ïàðè Местни футболисти и членове на Управителния съвет на футболен клуб “Черноморец” – Балчик, инициираха среща с кмета Николай Ангелов на 10 февруари. Момчетата от три месеца не са получавали заплати, не искат да започват тренировки и питат какво ще е бъдещето на футбола, за който пари не са отпускани през последните месеци. Трябваше да започнем подготовката си преди месец, но сме в неизвестност, коментираха футболистите. Искаме да играем тук, пред наша публика, срещу малко пари, които нямат нищо общо със заплатите в “Б” група, каза един от местните състезатели Добри Добрев. Възнагражденията са между 200 и 300 лв. за месец, като максимумът много рядко се достига, каза той. “Докато не оправят организационно футболния клуб и докато не бъде приет общинският бюджет, пари няма да бъдат преведени”, категоричен беше кметът Николай Ангелов след проведени разговори с представители на Управителния съвет. Той добави, че в проекта за бюджет има предвидени 200

Местни футболисти от “Черноморец” и част от Управителния съвет на клуба очакват срещата с кмета Николай Ангелов хиляди лв. за “Черноморец”. На 11 февруари футболис- жат до изясняване на ситуаСпоред него не е редно тите от града започнаха са- цията в отбора. един човек – в лицето на Ми- моподготовка и ще продълтко Тошев, да изпълнява СЪОБЩЕНИЕ всички длъжности в клуба – На 23 март 2012 г. от 18.00 ч. в салона на НЧ председател на Управител“Паисий Хилендарски” ще се проведе ново годишно отчетно-изборно събрание на ФК “Черния съвет, технически диреноморец”- гр. Балчик, при следния ДНЕВЕН РЕД: ктор и треньор. 1. Отчет за дейността през 2011 г. Самият Митко Тошев 2. Избор на нов Управителен съвет. коментира това в трето ли3. Разни це: “Човекът – пречка за фуПри липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен тбола, ще премисли и найред. вероятно ще се откаже.” Белият град - красив и през зимата

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла, Кремена, Сенокос, Балчик. Тел. 088/8427288; 089/5718383 3-1 КУПУВАМ зем.земя в община Балчик, Каварна, Ген.Тошево, Шабла, Добрич, изготвям документи. Тел. 088/8427288; 089/5718383 3-1 КУПУВАМ зем.земя в Каварна, Шабла,Ген.Тошево, Добрич, Тервел, Тутракан, Силистра.Тел.087/8462784; 088/6462784 2-2 КУПУВАМ зем.земя в Балчик, Царичино, Соколово, Сенокос, Гурково, Тригорци, КУПУВАМ Змеево. Тел. 087/8462784; КУПУВАМ зем.земя в Гур- 088/6462784 2-2

ПРОДАВАМ парцел на асфалтов път, 640 кв.м, регулация, ул. “Стара планина”, собственик, 36 500 лв. Тел. 088/ 9614762 5-1 РАЗПРОДАЖБА на обзавеждане. Тел. 0579/7-50-70; 088/5209717 5-2 ПРОДАВАМ тристаен апартамент в Ж.К.”Балик” Тел. 088/6693748 2-1 ПРОДАВАМ двустаен апартамент в гр. Балчик, кв. Левски.Тел. 0879375459 ПРОДАВА стопански двор - 4000 кв.м с къща и стопанска постройка, Балчик. Тел. 088/8977818 5-4

КУПУВАМ земя в общините Балчик, Каварна, Шабла. Тел. 087/8263071 15-5 КУПУВАМ Opel “Corsa”, бензин, 5 врати, до 20.00 ч. събота и неделя. Тел. 0579/ 7-52-82 1-1 РАБОТА

ПИВНИЦА “Червените камъни” търси сервитьор/ка, целогодишно. Тел. 089/ 5700568 5-1 УСЛУГИ

СОНДАЖИ за вода, изливни пилоти, инженерна геология.Тел. 087/8901155 10-9 ФИРМА “ДАНЧО ЯНЕВ” ЕООД почиства и отпушва септични ями и канали. Тел. 0570/8-25-56;088/6905981 12-12

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

Ïúðâè ñúñòåçàíèÿ íà ëåêîàòëåòèòå íè çà 2012 СКЛА “Черно море – 2005” - Балчик, откри новата състезателна година. В мразовитите дни от 8 до 10 февруари балчишките лекоатлети преодоляваха зимната стихия по пътищата до Добрич и потвърдиха девиза на клуба “Само силните оцеляват”. На държавното индивидуално първенство (ДИП) за момичета и момчета до 16 год. в зала, което се проведе в областния град, за първи път на състезание участваха трима атлети от клуба. Те мериха сили с връстниците си в дисциплината тласкане на гюле. Христо Банков зае шесто място, а Петър Стоев и Екатерина Димова са осми. В републиканското първенство за момичета и момчета до 14 години взе участие наймалкият лекоатлет от Балчик. Никола Янъков мери сили в трибоя: 60 м, скок дължина и 800 м, като завърши успешно и трите дисциплини. При юношите младша възраст (зала) в сектора за тласкане на гюле Вилимир Караиванов стана 14-и, а Даниел Джахани – 15-и. В старшата възраст в същата дисциплина участаваха Янислав Григоров, Петър Радев и Петър Коцовски. За финал се класираха двамата съименници, като Радев завърши шести, а Коцовски е осми. На 3 и 4 март лекоатлетите от СКЛА “Черно море” ще участват в държавното първенство по зимни хвърляния в София. Там ще се състезават на диск, копие и в “балчишката” дисциплина хвърляне на чук. Ако Айхан Апти успее да покрие норматива, в средата на март ще се състезава за Европейска купа по зимни хвърляния в Бар, Черна гора. Очакваме да се класира и за световното първенство за юноши и девойки старша възраст, което ще се проведе през юли в испанския град Барселона, информираха от ръководството на клуба.

Àâòîøêîëà Àâòîøêîëà “Âîëàí” “Âîëàí” ÅÎÎÄ ÅÎÎÄ

~ ОРГАНИЗИРА ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ “В” И “М” ~ ВЪЗСТАНОВЯВА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ Всяка събота от 8,00 до 13,00 ч. в учебен център на ул. “Варненска” №2. Тел.: 0877/ 795616; 0888/795616; 0899/795616

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2012 бр.07  

16.02-22.02.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you