Page 1

140 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÎÁÅÑÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÂÀÑÈË ËÅÂÑÊÈ

Четете и в Интернет www.balchik.bg

Цена 0,30 лв.

14.II.2013 - 20.II.2013г.

Брой

6 (2037)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Ãàðíèçîííèÿò ñòîë ñòàâà îáùèíñêè, òàì ùå å Äîìàøíèÿò ïàòðîíàæ Върви процедура по прехвърлянето

Съвсем скоро бившият гарнизонен стол, държавна собственост към Министерство на отбраната, ще стане общински и ще бъде мястото, където ще се помещава Домашният социален патронаж и клубът на запасните офицери. Процедурата е на ниво Областна управа, където се изготвя нужната документация за прехвърлянето, съобщи кметът на Балчик Николай Ангелов. В момента кухнята на Домашния патронаж, която обслужва над 100 домуващи, се помещава в болницата, а канцеларията е на втория етаж в старото кметство. По другите искания на Община Балчик за предоставяне на държавни активи не е получено одобрение. Отказано е предоставянето на части от бившата автошкола в квартал “Балик”. Първо ще бъдат обявени отново за продан и ако купувач не се яви, ще се мисли за преобразуването им в общински. Идеята е там да се премести автогарата – за настоящата сграда към момента Общината плаща наем.

ЧАКАМЕ И РИБАРСКИЯ ПОРТ, ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО ОТКАЗВА ДА ДАДЕ СТАРИТЕ СГРАДИ НА ВМС Държавата отказва да предостави за общински нужди сградите към бившата военноморска база, които не са причислени към ри-

барското пристанище. По думите на кмета остава надеждата, че портът ще бъде прехвърлен от държавно предприятие “Рибни ресурси” към Общината: “за да бъде хванат последния влак за усвояване на 4 млн.евро

ОБЩОГРАДСКО ПОКЛОНЕНИЕ 10,30 часа пред Паметника на Апостола в кв. “Левски” 19 февруари

Äà ñè ñïîìíèì çà ÂÀÑÈË ËÅÂÑÊÈ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - български революционер, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет, национален герой.

Още на стр.5 По повод 140 години от гибелта на най-великия българин Васил Левски ПП ГЕРБ ОРГАНИЗИРА ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ, ПОСВЕТЕНО НА АПОСТОЛА

Ще са нужни сериозни средства за ремонта на бившия гарнизонен стол, който е изоставен от години.

на 19 февруари (вторник) от 18:00 ч. в НЧ “Васил Левски” - Балчик

БЛАГОДАРНОСТ Колективът на детско отделение при МБАЛ-Балчик ЕООД благодари на Миглена Александрова, Мария Михайлова, Живка Близнакова, Ивелина Димитрова и Донка Гроздева за дарението от консумативи, конвекционни печки, дрехи и играчки. Нека постъпката на тези хора, съхранили милосърдието в тези трудни времена, насърчава и други благодетели. Бъдете здрави и благословени!

по оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013). Идеята е там да се направи рибен пазар и цялата съпътстваща рибарска инфраструктура. До момента стопанисващата фирма към земеделското министерство не е направила почти нищо, подчерта още Ангелов. Рибарската картина мо-

жеше да се завърши изцяло, ако държавата не беше отказала да предостави на Общината неизползваемата част от бившата военноморска база, която е между лодкостоянките и рибарското пристанище. По проект на Местната инициативна рибарска група Шабла – Каварна - Балчик, се очаква да бъдат усвоени 155 хиляди евро

Мястото, което ще се модернизира, и имотът, който Министерство на отбраната отказа да предостави.

за модернизация на лодкостоянките и бараките пред старата мелница в Балчик по програмата за развитие на сектор “Рибарство”. Предвижда се направата на фундаменти за рибарските постройки, съоръжения и такъми. Мястото ще разполага с хелинг – съоръжение за вдигане и спускане на лодки по вода. С друг надграждащ проект рибарската група ще си осигури нови рибарски помещения, ледогенератори и друга техника, обясниха от ресорнат а д и р ек ц и я в О б щи на Балчик. Там се намира и ембл емат и чнат а с т ар а мелница, която тази година по проект за развитие на туристическите атракции подлежи на основна реконструкция. В тази връзка ще бъде съборен и неизползваемият градски пазар в непосредствена близост. А какво е запланувало военното ведомство за необитаемите стари сгради сред предстоящите инвестиции – не е ясно. “Министерството е решило да печели пари”, е коментарът на кмета Николай Ангелов.

Äîáðèíàòà â òåá ñòðóè. Î áè÷òà òè ìå èçãàðÿ. Á ëèçîñòòà òè ìå âëóäÿâà. È ñêàì âå÷íî äà ñè ñ ìåí! Äèäè “ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – ВАРНА” ЕООД търси да назначи за производствената база на фирмата в гр. Балчик Ðàáîòíèê îçåëåíÿâàíå, ðåäîâíà ñìÿíà – æèòåë íà Áàë÷èê Подаване на документи всеки делничен ден от 13.00ч. до 15.00 ч. на ул. “Камчия” № 8 гр. Балчик.

Èçìèé ìå ñàì

ПЪРВАТА ДЕНОНОЩНА АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ

в Балчик на бензиностанция “Лафи – Балик” (срещу “Аквилон”)

ВЕЧЕ РАБОТИ Това е най-евтиният вариант за миене на кола – пестиш време и пари, вършиш си сам най-добре работата, не се цапаш, не се мокриш, пък и малко “фитнес” е винаги полезно

ЧИСТО И ПРОСТО, И ДЕНОНОЩНО

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2

ОБЩИНА

Ïåíñèîíåðèòå è õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ùå ïî÷àêàò çà êàðòèòå ñúñ 70% íàìàëåíèå â ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò

Пенсионерите и хората с увреждания, които ще ползват социалната привилегия за пътуване в градския транспорт със 70 процента намаление, ще трябва да изчакат. Това заявиха от Община Балчик в отговор на запитване от възрастни хора, които желаят час по-скоро да се възползват от това си право, одобрено на януарската сесия на Общински съвет. Причината е, че в момента администрацията е в процедура на обществена поръчка за избор на нови превозвачи, в което число са и градските линии. Макар че кандидатът за тях е само един, процедурата не е приключила. Предстои обсъждането на ценовите предложения и цената на градското билетче, след което ще може да се изчислят 30-те процента, които ще се плащат за месечна карта. Ако всички изисквания са спазени, около 15 март вече се очаква да има действащ договор с новия стар изпълнител за градските линии – “Пътнически превози”. Освен това за изпълнението на този вид превоз е нуж-

но провеждането на още една, макар и съкратена, обществена процедура по допълнително договаряне цената на картата. Това означа, че вероятно през април пенсионерите и хората с увреждания ще могат да се възползват от утвърденото намаление. Няма кандидати за линията Балчик – Албена, защото тя е обвързана с други две, по-непечеливши – от Добрич за балчишките села Дропла и Дъбрава. Това допълнително ще затрудни издаването на картите с намаление, които дават право за пътуване до вилна зона – спирка “Орехите” (част от направлението за Албена). По отношение на другите линии в общината – повече от един са кандидатите за направленията Балчик – Добрич, Балчик – Варна, Балчик – Змеево – Дропла, Църква – Рогачево – Оброчище. До избор на новите превозвачи, с решение на областния управител, са удължени договорите на старите изпълнители максимално до две години.

Кратки ТЪРСИ СЕ ФИРМА, КОЯТО ДА ИЗГОТВИ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, С КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЪЗЛОЖЕНИ ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОЕКТА ЗА РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В АЛБЕНА. Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност над 32 млн.лв. Като резултат от изпълнението на обявената от Община Балчик обществена поръчка, за не повече от два календарни месеца трябва да бъдат изготвени два пълни комплекта документации – за инженеринг и независим строителен надзор. Крайният срок за закупуване на документи е 26 февруари, а за предаване на офертите – 5 март. Необходимите книжа могат да се закупят от касата на Общината, a поръчката е обявена на сайта balchik.bg. — ДОБРИЧКАТА ФИРМ А “АГРОСВЯТ 98” СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА ЗА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТ ЕЛСТВО ОТ “ДОБРИЧКИ ПАНАИР”, а фирма “Дюпон Пионер” беше удостоена с приз за иновации. Грамота за високи постижения в селекцията на зърнено-житни култури получи Добруджанският земеделски институт - Генерал Тошево. Наградите бяха връчени в рамките на XIX специализираното изложението “Борса за семена и посадъчен материал”, което се проведе от 5 до 9 февруари. В него участваха близо 60 фирми – производители и вносители представиха семена и посадъчен материал, торове, техника, специализирана литература. Борсата беше посетена от стотици земеделски стопани, за да се запознаят с най-новите предложения за градините и стопанствата си. — РАЗКРИВАТ ПАРАЛЕЛКА “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” През новата учебна година се разкрива за първи път паралелка “Пътно строителст-

во” в гимназията по строителство в Добрич, заради нуждата от квалифицирани кадри за местния бизнес. Това стана ясно след проведеното в края на януари заседание на Комисията по заетост, на което беше обсъдено и съгласувано предложението на Регионалния инспекторат по образование (РИО) за държавния план-прием през учебната 2013/2014 г. 1594 са децата от областта, които ще завършат 7-ми клас и 901, които завършват основното с и образование. Според промените в новия закон за образование, прием ще има само след седми клас. В предложениeто на РИО са заложени 19 профилирани и 14 професионални паралелки с кандидатстване след завършен 7-ми клас. Езиковите паралелки представляват найголям интерес за кандидатгимназистите. Традиционни професии като строителен техник и електротехник не са сред предпочитаните, въпреки високото стартово заплащане, коментират от РИО. — БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, кохезионната политика, преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС 2014 - 2020, ролята на регионите за развитието на ЕС това са част от темите, които ще бъдат обсъждани от 13 до 15 февруари в Европейската комисия в Брюксел. Част от българската делегация ще бъде и областният управител на Добрич Желязко Желязков. Областните управители ще имат възможност да се срещнат с българския еврокомисар Кристалина Георгиева. По време на пребиваването си в белгийската столица те ще посетят Европейския парламент и Комитета на регионите. Всички разходи за пътуването до Брюксел се поемат от Европейската комисия, съобщават от Областна управа.

14.II.2013 - 20.II.2013г. Брой 6 (2037)

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ С ДЕЦА ДО 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Ñòàðòèðà èçäàâàíåòî íà áåçïëàòíè àáîíàìåíòíè êàðòè íà äåöà îò íóëà äî ñåäåìãîäèøíà âúçðàñò

Започна издаването на безплатни абонаментни карти на деца от нула до седемгодишна възраст за градския транспорт в Балчик. До края на този месец родителите трябва да снабдят децата си с този документ, който ще се издава ежегод-

но от определения изпълнител - “Пътнически превози”. За целта трябва да бъде представено удостоверение за раждане на детето, съобщиха от офиса на фирмата превозвач, намиращ се в автогарата в града. Според обобщените спра-

вки децата на тази възраст в община Балчик са около 760. Документът е необходим и се явява застраховка на малките пътници в случай на инцидент. Това се прави в изпълнение на европейските изисквания и важи за цялата стра-

на. За междуградския транспорт превозвачите са задължени да издадат нулев билет. Проверки за спазването на новите разпоредби ще се правят от Държавната автомобилна инспекция.

По повод Деня на влюбените - 14 февруари

ÀÍÒÈÑÏÈÍ êàìïàíèÿ â “Ãëîáàëíè áèáëèîòåêè”

По повод на Втория етап от Националната АНТИСПИН кампания - Ден на влюбените, 14 февруари, Регионалната здравна инспекция – Добрич, организира и ще проведе регионална кампания в партньорство с общините и училищата от региона. До края на февруари ме-

дицинските специалисти ще изнасят лекции и беседи в училищата. Всяко училище ще отбележи 14 февруари с разнообразни форми и прояви по избор на учениците – изработка на рисунки, колажи, пана, на “Валентинки” с оригинални послания, подреждане на табла с материали за СПИН, провеждане

Öåíòðîâå çà îáùåñòâåíà ïîäêðåïà è ñîöèàëíà ðåõàáèëèòàöèÿ ðàçêðèâàò òàçè ãîäèíà Общият капацитет е 70 места

Според Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.), през тази година в община Балчик ще бъдат разкрити два центъра – единият за обществена подкрепа, а другият за социална рехабилитация и интеграция. Преди дни местният парламент одобри кандидатстването пред Агенцията за социално подпомагане, откъдето ще трябва да разрешат разкриването на социалните услуги и да заложат държавно финансиране за тези дейности. Тепърва ще се уточнява какъв сграден фонд ще се използва за целта, но Общината разполага с такъв в цялата си селищна система. Центърът за обществена подкрепа ще бъде с капацитет 40 места. Ще предлага разнообразен спектър от социални услуги за деца и семейства, които са в момент на затруднение, като ще оказва подкрепа според специфичните им нужди и

личностно развитие. Вторият център за социална рехабилитация и интеграция ще бъде с капацитет до 30 места и също ще е държавно делегирана дейност. Там ще се извършват рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение, индивидуални програми за социално включване. Ще предлага специализирано оборудване и обзавеждане според конкретните потребности и ще създава оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите. Още преди изготвянето на социалната стратегия е направено проучване за броя на лицата, които евентуално биха се възползвали от тези услуги. Предвижда се до 2015 г. поетапно капацитетът на центровете да се увеличи, но в момента на дневен ред стои определянето на най-подходящите сгради.

БЮРО ПО ТРУДА

ОБЯВЯВА свободни работни места към 14 февруари Балчик - учител по химия и биология, лекар, калолечител Карвуна - лекар За справки 0579/7-21-47

РАБОТА В ИСПАНИЯ Агенция по заетостта обявява набиране на кандидатки за бране на ягоди, малини и боровинки в Испания. Търсят се жени между 18 и 45 години, с опит в селскостопанската работа и с подходящи физически данни, предвид начина на бране и високите температури. Записват се всички желаещи, които отговарят на условията. Крайната дата на кандидатстване е 18 февруари 2013 г. За информация: Дирекция “Бюро по труда” - Добрич, стая 607

на викторини по темата и др. На 15 февруари от 14.00ч. по пилотен проект на “Глобални библиотеки” за Ездраве в библиотеките от област Добрич ще бъде изнесена първата онлайн беседа от сътрудник на дирекция “Профилактика на болестите и промоция на здравето” на тема “Контрацепция и не-

желана бременност”, съобщават от инспекцията. В община Балчик библиотеките от мрежата “Глобални библиотеки” са в НЧ “П. Хилендарски”, “В. Левски” и селата Оброчище, Гурково и Соколово, където желаещите могат да се присъединят към АНТИСПИН кампанията.

Крими

чено на 8 февруари. Установено е, че чрез демонтаж от тунелна дренажна галерия е извършена кражба на осем метра релса, част от релсовия път на съоръжението. Установени са извършителите на деянието – С.Ш. (25г.), М.С. (27г.), К.К. (18г.) и Р.Р. (23г.), и четиримата от Балчик. Работата по случая продължава. — ИЗНЕСОХА ШЕСТ ПЛАЗМЕНИ ТЕЛЕВИЗОРА В КРАНЕВО Съобщението за извършена кражба от ваканционно селище в Кранево е получено на 7 февруари. Установено е, че неизвестен е проникнал в имота и е извършил кражба на шест плазмени телевизори. По случая се работи в условията на досъдебно производство по описа на РУП - Албена.

ЗАДЪРЖАХА 67-ГОДИШЕН, ШОФ ИРАЛ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ Лек автомобил “Форд” с английска регистрация е спрян от автопатрул на 11 февруари около 16:30 часа, по главен път I-9 от Албена в посока Оброчище. При извършената проверка за алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,95 промила в издишания от водача въздух. С полицейска заповед за срок от 24 часа в РУП Албена е задържан Л.Ч. (67г.). По случая е образувано бързо полицейско производство. — ОТКРАДНАХА РЕЛСА ОТ ДРЕНАЖНА ГАЛЕРИЯ Съобщение за извършена кражба в Балчик е полу-

Темида 24-ГОДИШЕН БАЛЧИКЛИЯ Е НАКАЗАН ЗА ЗАКАНА ЗА УБИЙСТВО И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧУЖДА ВЕЩ Наказание пробация с две пробационни мерки получи 24годишният М. М. Ч. от Балчик, след като Районният съд одобри сключеното между него и Прокуратурата споразумение за решаване в досъдебното производство на наказателното му дело. Наложени са му задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок. М. Ч. се признава за виновен, че на 25.05.2012 г. пред дискотека в Балчик се е заканил с убийство на гражданка на същия град и това заканване е могло да възбуди ос нователен страх за осъществяването му. Същия ден на същото място е унищожил стъклото и повредил боята на задната дясна врата на лек автомобил „Рено Лагуна”, с обственост на балчиклия. Причинената щета е оценена на стойност 143,50 лв., които са възстановени до приключване на производст-

вото. М. Ч. има средно образование, не е семеен, не работи, осъждан е, съобщават от пресцентъра на съда. — 18-ГОДИШЕН БАЛЧИКЛИЯ Е ПОДСЪДИМ ЗА КРАЖБА НА РЕЗАЧКИ НА ДЪРВА Районен съд – Балчик, гледа миналата седмица наказателно дело срещу 18-годишния М. В. Анг. от Балчик. Прокуратурата иска той да бъде признат за виновен, че на неустановена дата през ноември 2011 г. в града, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, след предварит ел ен с г овор с друго непълнолетно лице и с 21-г одиш ен т огав а мл адеж, противозаконно е отнел две моторни резачки за рязане на дърва, всичко на обща стойност 1848 лв. от владението на балчиклия. Държавното обвинение уточнява, че случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати на собственика.


14.II.2013 - 20.II.2013г. Брой 6 (2037)

ОТБЛИЗО

3

Íàé-ãîëåìèÿò ïðîáëåì ïðåä îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå ÁÊÑ, çà êîéòî ïëàùàò âñè÷êè, å âàíäàëùèíàòà КАКВИ СА ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НИ КАТО ГРАЖДАНИ – интервю с управителя на общинското предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство” – инж. Екатерина Стоянова Най-големият проблем пред общинското предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство” в Балчик, за който плащат всички, дори и самите извършители, е вандалщината. Това каза управителят инж. Екатерина

Стоянова, призовавайки да пазим и бъдем непримирими като данъкоплатци. Найзасегнати са спирките, кошчетата, пейките за отдих. Обичайно гражданите търсят съдействие от общинската фирма за почистване

Спирката на пл. “Рибарски” - изрисувана и изкривена - Г-жо Стоянова, може би упреците и изискванията към предприятието, което ръководите, са най-големи, защото всеки иска да му е чисто и подредено. Какво знаят и не знаят гражданите за своите отговорности и за какво най-често се жалват? - Да започнем с чистотата. В тази дейнос т са ангажирани около 40 души, в това число и шофьори. Сами разбирате, че е непосилно толкова хора да поддържат всички общи части. Затова има общинска наредба, която регламентира кой за какво трябва да се грижи. Най-често гражданите ни търсят за почистване на тротоари – било то от лед или треви. Според текстовете в тази наредба задължение на гражданите е да чистят прилежащите тротоари. Наша отговорност е да помитаме тротоарите в централната част, дамбата, местата за отдих и да изхвърляме сметта. Отстраняването на паднали или опасни дървета на обществени места, по тротоари, паркове и в зелени площи е наше задължение, но в частните дворове такава услуга не правим, нямаме и утвърдени цени за това. В такива случаи се търсят частни фирми. Наболял проблем са кучетата не само при нас, но и в цялата страна, защото се работи частично по въпроса, а и законът позволява това. Преди години разполагахме с приемник – изолатор, който впоследствие беше затворен. Сега сме на етап работен проект на нов приют за безс топанствени кучета край града, направени са съгласувания с инстанциите ВиК, Енерго Про. Т.е. сега трябват средства, които не са налични. - Тъжно впечатление ми прави как на Запад хората поддържат много к расиви зелени площи пред домовете си, а при нас не е така. - Да, там всеки го прави със собствени с или и средства. Ние правим озеленяване и зацветяване за сметка на данъкоплатците. Обаче как да бъдат градинките красиви, когато през деня засеем нови цветя, а през нощта са вече отскубнати. - Как можем да променим този манталитет? - Промяната у нас по отношение на чистотата, опазване-

то, озеленяването и зацветяването пред домовете ни трябва да започне още от детската градина. Знам, че към Общински детски комплекс има вече извънкласни форми в това направление. Всички заедно трябва да формираме тази промяна в поколенията. - Ако запретна ръкави да почистя сухата растителност от двора си и около него, къде мога да я изхвърля? Задавам този въпрос във връзка с предстоящото пролетно почистване. Много домове ще бъдат “разтоварени” от натрупаните боклуци през зимата, но ще станат ли почисти улиците ни и най-вече крайпътните гористи места – любими сметоскривалища? - Нашата работа е да извозваме битовите отпадъци. Останалите – най-вече от растителен произход, гражданите трябва сами да ги извозят до сметището. - Това не се случва. - Да, не се случва. Изхвърлят се пред оградата, долу на тротоара. Извозваме ги, въпреки допълнителните разходи. Единият ни трактор общо взето прави това, отново за сметка на данъкоплатците. По време на пролетно-почистващата кампания ще обявим местата за събиране на отпадъци в цялата община. Ще направим така, че тези които искат да почистят, да бъдат максимално удовлетворени от труда си и облика, който ще остане. Ще осигурим чували и ръкавици. - Граждани питат, особено

на тротоари от лед и трева, за справяне с безстопанствените кучета. Според общинска наредба задължение на ползвателите е да поддържат прилежащите си площи. Почистването от сняг започва при спиране на снеговалежа, допълня тя. Не е ясно кога ще бъде готов новият кучешки приют – на етап работен проект е, съгласуван с всички институции, но предстои количествено-стойностната сметка и набавянето на средства, отбеляза управителят на ресорното предприятие. Общо в разностранната дейност на БКС са постоянно ангажирани само 114 души, отговарящи за пазари и паркинги, обреди, озеленяване, сметопочистване, поддръжка на общинска собс-

твеност, дейности против кърлежи и гризачи. Бюджетът за това е около милион и половина лева. Тази година ще се финансира покупката на нови контейнери и кофи, както и камион, който по-ефективно ще почиства улиците. Във всички населени места в общината е въведено организирано сметоизвозване. Нерядко гражданите се сблъскват с проблема – липсваща кофа. За поставянето на нова пари не се дължат, уточни инж. Стоянова. Тази година контейнерите, които пречат на пешеходци и на видимостта на превозните средства, ще бъдат изместени, доколкото е възможно, на по-удачни места.

през лятото, на каква честота се изхвърлят кофите и големите контейнери? - Честотата на извозване е различна за различните зони и сезони. През лятото в приморската част на града контейнерите – тип бобър, се изхвърлят два пъти през деня, а през зимата веднъж дневно, а кофите в централната и крайбрежната зона по утвърден график според сезона. В кв. „Гемидижи” кофите се изхвърлят веднъж седмично, а „бобрите” два пъти седмично. В квартала контейнерите между блоковете ежедневно, а кофите - веднъж седмично. - Как м оже да се предотврати лошата миризма през лятото? - Миризмата зависи от вида на отпадъка. Голяма част от заведенията на ул. “Приморска” и в района на Двореца изхвърлят храни в съдовете за смет и при високите температури се получава точно това. По принцип малките кофи се почистват от ползвателя, могат да се обработват с хлорна вар. - Ако ни изчезне кофата за смет, какво правим? - Това е чест проблем. Обикновено кофите се крадат вечер и на сутринта гражданите ни сигнализират. В такива случаи се подава молба до БКС и ние я възстановяваме. Пари за то-

ва не се дължат. Ползвателят трябва сам да си я вземе от склада ни в промишлената зона на града. - Един друг проблем с контейнерите – поставянето им на места, които пречат на видимостта на превозните средства, а и на пешеходците, особено когато са на тротоара. Не е приятно, особено ако се носят лоши миризми и има опасност някоя котка да скочи върху теб. - За съжаление на много мал-

Градинки за пример в малък град в Холандия.

ко места в нашия град е удобно да се сложат кофите за смет така, че да не пречат на никого. Допълнително пък гражданите се сърдят, ако съдът е поставен далеч. Сега вече ремонтите на улиците приключиха и ще пристъпим към обособяване на по-удачни места, доколкото е възможно. - Преди време кметът беше споделил една западна практика – контейнерите да се поставят под земята. Възможно ли е това да се случи и при нас? - Разбира се. - Отговаряте и за общинските жилища. Има ли голям наплив на хора, които нямат дом? - Бих казала, че напливът сега не е толкова голям, след като малко се промениха изискванията. Около 30 са картотекираните семейства, които чакат за дом. Наемната цена от 1 януари т.г. се покачи на 40 ст. от 30 ст. на квадратен метър. Изчислява се по определени показатели, но средно е около 30 лева за апартамент и около 10-15 лева за къща – те са стари постройки. Основните изисквания за кандидатстване са лицата да нямат собствени

Между хотелите на крайбрежната алея стои старата сграда на БКС. Вероятно атрактивното парче земя ще влезе в Програмата за разпореждане с общински имоти, ако се намери друго по-подходящо място за общинското предприятие. имоти в общината, да не са извършвали разпоредителни сделки през последните десет години. Текущата поддръжка на общинските домове е отговорност на наемателите. - Идва пролетта, ще тръгнем повече на чист възду х. Къде ще е найблагоприятното място за разходка, озеленено, подредено? Конкретно за алея “Ехо”, имате ли намерения за промяна на визията? - През последните месеци усилията ни бяха насочени към паркозоната около Паметника на Васил Левски. Бяха пренаредени всички плочи, есента засяхме дръвчета. На кръговото кръстовище в близост смятаме да засадим рози, ниска растителност, която няма да пречи на движението. Отбелязването на годишнината от обесването на Васил Левски тази година ще бъде в обновена обстановка. Парковото място е благоустроено, основно благодарение на допълнително наетите по социална програма работници – общо 35 души като помощници в строителството, озеленители и пътни строители. Почасово се ангажират и хора по други социални направления, а има и такива, които полагат обществено полезен труд след отсъдено наказание. И тези работници са ни полезни, защото дейностите, които изпълняваме, не са малко. На алея “Ехо” ще продължи обичайната поддръжка. На този етап други инвестиции от наша страна не са запланувани. - Кога се извършват обработките срещу гризачи и к ърлежи? - Миналата година времето

беше сухо и по отношение на това спестихме част от профилактиката. Зимата се обработва против гризачи, а през май и август основно се правят мероприятия за унищожаване на широк спектър вредители като бълхи и кърлежи. - Граждани сигнализират, че няма кошчета на крайбрежната дамба в новата й част. Няма къде да си изхвърлят отпадъците, докато се разхождат. - Много е отдалечено и не ни е възможно да обслужваме тази част. Сложихме няколко, които след това не намерихме. Оттам изчезна и една пейка... Съвестните хора си носят отпадъците до най-близките съдове за смет, които са в района около Двореца. - Как се справяте с вандализма? - Това е най-големият ни проблем – ВАНДАЛИЗМЪТ, силно изразен върху спирките и кошчетата. За пример посочвам спирката на площад “Рибарски” и пред сладкарница “Шоколино”. Палят се кошчетата, липсват метални части, ритат се, чупят се, на места изтърбушени до неузнаваемост. Счупени и липсващи са и пейки. Изградените детски площадки и съоръжения в града също не са пощадени. - Какъв е апелът Ви срещу всичко това? - Да пазим, защото средствата за възстановяване са от нашия джоб като данъкоплатци. - Как се справяте с управлението на толкова „разнолико” предприятие – което носи критиките на мнозина? - Напрежението не е малко, понякога не спим, а работният ден продължава повече от денонощие. Всички искат да им е благоустроено и чисто, затова трябва всеки един от нас да противодейства на вандалщината. Разговаря: Албена ИВАНОВА


4

РЕГИОНА

Кратки НАЙ-ГОЛЯМ Е ОТНОСИТЕЛНИЯТ ДЯЛ НА СЕМЕЙСТВАТА С ДЕЦА ПОД 18 ГОДИНИ В ОБЩИНИТЕ БАЛЧИК И ТЕРВЕЛ (ПО 37.0%), а най-малък - в община Шабла (28.1%). Това сочи проучване на териториалното статистическо бюро в Добрич при НСИ. Към 1 февруари 2011 г. в областта има 19 717 семейства с деца под 18 години или 35.2% от всички семейства. С най-висок относителен дял в семействата с деца под 18 години са семействата с едно дете - 62.6%, семействата с две деца са 31.5%, а с три и повече деца - едва 5.8%. Към 1.02.2011 г. в област Добрич са преброени 56 030 семейства, в които живеят 153 696 лица. В сравнение с 2001 г. семействата в областта намаляват с 9 612, а лицата в тях - с 33 298. Анализът показва, че все още преобладават пълните нуклеарни семейства, съставени от двама съпрузи с никога невстъпвали в брак деца. Към 1.02.2011 г. те са 26 346, или 47.0%. Най-голям е относителният дял на семействата с деца в общините Добрич-град (64.6%) и Балчик (63.1%), а най-малък в община Добрич-селска (52.9%). С найвисок относителен дял на семейства с три и повече деца е община Крушари 9.8% от всички семейства в общината. — РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН” СЕ СЪСТОЯ НА 8 ФЕВРУАРИ в Областна управа, на която присъстваха представители на осемте общини, РЗИ, РИОСВ, ДГС Добрич и мениджъра на проекта „Да изчистим България за един ден” - Мария Лазарова от btv Media Group. Надеждите са т.г. към националната кампания за почистване на страната да се включат повече хора. Стана ясно, че това е найголемият проект в света, с участието на общо 96 страни. България е на пето място по активност и на второ място по брой доброволци. Държавата ни е лидер в количеството събрани отпадъци. Североизточният район на България е на трето място в страната по активност. Област Добрич е над средния процент активност - 5,2%. 7 181 са доброволците в областта през 2012 г. Добрите резултати се дължат на сериозните усилия и добрата организация на институции, фирми, училища, неправителствени организации, медии. Картата за маркиране на мръсни зони ще бъде активна от 01.03.2013 г. Периодът за маркиране ще бъде 40 дни. Минала година от 3000 маркирани зони е почиствано на 2500 от тях. На 20, 21 и 22 април е депонирането на отпадъците. От страна на Област-

на администрация ще бъде сформиран екип, който да координира кампанията. — ЗАБРАНЯВА СЕ РИБОЛОВА ПРЕЗ 2013 Г. В ОПРЕДЕЛЕНИ РИБНОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) налага ограничения в риболова през 2013 г. в определени рибностопански обекти или в зони от тях. Забраната за риболов е във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми. Всяка година, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти. Във водите на Черно море се забранява стопанският риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 миля от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на даляните, определени със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА. В заповедта са изредени крайбрежни зони, в които се забранява стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи уреди. Сред тях са местата на вливане на топлите води на ТЕЦ “Варна” в Черно море и пред устията на реките. Ограничителната заповед е публикувана на интернет страницата на ИАРА www.iara.government.bg. — МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВАРНА ЗАПОЧВА ДА ИЗГРАЖДА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ФИЛИАЛИ В РАЗЛИЧНИ ТОЧКИ НА СТРАНАТА, СРЕД КОИТО Е И ДОБРИЧ. Това потвърди пред журналисти ректорът на университета проф. Красимир Иванов. Първият филиал ще заработи в Сливен. След това първоначално с програми за обучение само на медицински сестри и акушерки, а после и по другите специалности, ще бъдат отк ри т и б ази в Д об р и ч и Шумен. Идеята за разкр и в ане на мед и ц и нс к о учебно заведение в областния град е обоснована с кадровия дефицит и острата необходимост от обезпечаване със специалисти в сферата на здравеопазването. Според Областната управа в Добрич реализирането на това перспективно начинание, ще е в интерес на младите хора, желаещи да получават образование „на място”, а жителите на областта ще имат достъп до специализирана и професионална медицинска помощ.

14.II.2013 - 20.II.2013г. Брой 6 (2037)

Ïîâèøåíèòå ñìåòêè çà ÿíóàðè - çàðàäè ïîäúëúã ïåðèîä è ïî-ñòóäåí äåêåìâðè

Проверете колко дни включва сметката ви за януари, съветват от ЕНЕРГО-ПРО

Средната сметка на битовите клиенти за януари 2013 г. е с около 25 % по-висока от средната сметка за януари 2012 г. 13,8 % от тази разлика се дължи на увеличението на цената на електроенергията от 1 юли 2012 г. Останалата част от повишението е в резултат на по-дългия отчетен период, включен в сметките за януари, по-големия брой празнични почивни дни през 2012 г. и по-ниските средни температури. Както и в предходни години, сметката за електроенергия през януари е по-висока от тази за предходния месец. Това се дължи основно на факта, че заради 9 празнични почивни дни в края на декември и началото на януари, отчитането на потребената енергия през декември приключва с няколко дни по-рано от обичайното. С други думи, сметката за декември включва консумацията на електроенергия за по-малко дни, а сметката за януари – за повече. Например: клиент, чиято консумация на електроенергия обичайно се отчита на двадесет и пето число на месеца, вместо на 25 декември, е бил отчетен на 17 декември, заради струпването на почивни дни. Това означава, че неговата сметка за декември обхваща 22 дни. За да се възстанови нормалния цикъл на отчет, с който клиентът е свикнал и той отново да бъде отчетен на 25то число, консумацията му, на база на която се изчислява сметката му за януари, е отчетена на 25 януари. По този начин сметката му за януари ще обхване периода от 17 декември до 25 януари. Така на практика сметката за януари не се явява сметка за календарен месец, а за 40 дни. Ако се приеме, че няма никаква промяна в навиците на клиента и температурите не се променят през целия период от 1 декември до 1 февруари, математически сметката му за януари ще

бъде почти двойно по-голяма от тази за декември, само поради факта, че включва двойно повече дни. КОЛЕДНИТЕ СТУДОВЕ ВДИГНАХА ДОПЪЛНИТЕЛНО СМЕТКИТЕ ЗА ЯНУАРИ В действителност върху консумацията и респективно сметките за електроенергия оказва влияние и външната температура. Значителното понижение на температурите в дните около Коледа също оказа влияние върху размера на сметките. Средните температури през декември бяха с около 8 градуса по-ниски в сравнение с ноември. Освен това, декември 2012 като цяло е по- студен и от декември 2011 г. ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ СА ОТРАЗЕНИ В СМЕТКИТЕ ЗА ЯНУАРИ Допълнителен фактор, който оказа влияние върху сметката за електроенергия за януари, която включва в себе си празничните дни на декември, е и принципно по-високото потребление на енергия по празниците. УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТОКА С 13,8 % ОТ 1 ЮЛИ 2012 ВДИГНА СМЕТКИТЕ СПРЯМО 2011 Г. Върху размера на сметката за електроенергия оказва въздействие и цената на ел.енергията. Поради увеличението на цената от 1 юли 2012 г., влязло в сила с решение на Държавната комисия за енергийно и водно

ОБЩИНА БАЛЧИК ЗАПОВЕД №139/Балчик, 12.02.2013 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение №328/25.01.2002г.),чл.22,ал.5 и чл.24, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (приета с решение №266/20.12.1012г. на ОбС,) във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ О П Р Е Д Е Л Я М: 1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 15.02.2013г. до 10.03.2013г., както следва: 1. Пл. “Рибарски” – до тото пункта. 2. Център - спирка пл. “21-ви септември” 3. Пред мебелна къща “Круни” 4. Пл. “Възраждане” – до автобусната спирка 5. Кв. “Балик”- общински пазар 6. Кв. “Балик” - пред сладкарница “Шоколино” 7. Кв. “Балик” – пред супермаркет “Аквилон” 8. Кв. “Балик” - пред търговски комплекс “Форум” 9. Кв. “Левски” – до таксиметровата стоянка 10. Кв. “Левски” – пред супермаркет “Фреш” 2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща. 3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров – зам.-кмет на Община Балчик. Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на Общината и се сведе до знанието на РУП – Балчик, за сведение и на общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ Кмет на Община Балчик

регулиране, при аналогична консумация сметката за януари 2013 ще е с 13,8 % повисока от тази за 2012 г. Информация относно сметките или индивидуалния отчетен период клиентите могат да получат на интернет страницата на компанията, в центровете за обс-

лужване на клиенти и на тел. 0700 161 61. Консултантите на компанията са на разположение на клиентите за отговор на въпроси и предоставяне на допълнителна информация. Пресинформация на Енерго-Про

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÏÐÎÒÅÑÒ ÏÐÎÒÈÂ ÑÂÎÅÂÎËÈßÒÀ ÍÀ ÅÍÅÐÃÎÐÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÍÈÒÅ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ íà 17 ôåâðóàðè След гражданските протести на 10 февруари в редица градове в страната срещу високите сметки за ток, тази неделя предстоят нови. На 17 февруари в областния град Добрич протестиращи ще се съберат пред храм “Св. Георги” от 11,00 ч., а маршрутът ще продължи до сградата на “Енерго-Про” и обратно. Миналата неделя в протестите там се включиха и балчиклии, съобщи Александър Куртев – координатор на протестния митинг в Добрич. Смисълът ще е поголям, ако във всеки град се организира протест, каза още той, но до сряда (13 февруари) в Балчик не бе подадено известие за това. Исканията на протестиращите в енергийния сектор: 1. Национализация на ЕРПтата; 2. Премахване на всички посредници - НЕК да поеме тяхната функция; 3. Разсекретяване на всички догово-

ри в сектора Енергетика; 4. Търсене на отговорност на подписалите ги лица; 5. Да се премахне задължителното изкупуване на ел. енергията от НЕК; 6. Конкретна, прозрачна и последователна политика за развитие на ВЕИ инсталации в дългосрочен план. Исканията в сектор “Топлинна енергия” са: 1. Индивидуални договори с топлофикационните дружества с право на прекратяване с едномесечно предизвестие от страна на клиентите; 2. Уредите да отчитат в МВт/ч.; 3. Реално отчитане на изразходваната топлоенергия.

ЕНЕРГО-ПРО ПРИЗОВА КЛИЕНТИТЕ СИ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ КОМПАНИЯТА, АКО ИМАТ ПРИТЕСНЕНИЯ ОТНОСНО СМЕТКИТЕ ЗА ЯНУАРИ “Напълно разбираме недоволството на хората от високите сметки за електроенергия и нееднократно сме декларирали нашата готовност напълно безплатно да направим проверка на сметката на всеки клиент, който е пожелал това. От началото на годината сме консултирали над 2 130 клиенти относно сметките за януари”, се казва в писмо до медиите, изпратено от електроразпределителното дружество по повод протестите на 10 февруари и насрочените нови. До момента има само един основателен сигнал от клиент, на който е начислена служебна енергия, поради неосигурен достъп на отчетник до електромера. След направената проверка на адреса, сметката на клиента е коригирана. За периода от 1 януари до 8 февруари 2013 г., са подени писмени жалби от 302 клиенти за високи януарски сме-

тки. Тази цифра е с 6,5 % по-малка в сравнение с приетите жалби за сметки през същия период на 2012 г. От началото на годината са приети 400 молби за разсрочване на сметки, всяка от които се разглежда индивидуално, информират от Енерго-Про. “Протестът не променя нашата позиция и отношението ни към клиентите. Ние продължаваме да бъдем открити и готови да съдействаме, в случай че клиентите ни имат затруднения да заплатят сметкит е с и . Н е п о д к р еп я ме проявите на насилие при п о л о ж ени е, че в и наг и сме били открити за диалог. Благодарим на всички мирно протестиращи, защото сме убедени, че, за да има смислен диалог, който да доведе до положителен резултат, е необходимо да има такова разбиране и от двете страни”, е становището на дружеството.


14.II.2013 - 20.II.2013г. Брой 6 (2037)

Из старите вестници Бр.10/17-23 март 1998г., в. БАЛЧИК

Áàë÷èêëèè ïðîâåæäàò ðåôåðåíäóì íà 12 àïðèë Общината да премине на подчинение на Варна, искат голям част от жителите й Решението бе взето на общинската сесия в сряда. Целта на референдума е да бъде сондирано мнението по въпроса населението иска или не при ново териториално-административно деление на страната Община Балчик да остане към Варна. Или с други думи казано, балчиклии не искат да бъдат под управленската шапка на Добрич. Въпреки че по върховете все още само се говори за новото териториално-административно деление, няма дори проектозакон, балчишките съветници, изразявайки настроенията на избирателите си, решиха да изпреварят събитията и да направят допитване до народа. Според юристите е рано да се взема подобно решение, но според лидерите на политическите сили в общината и движението за защита интересите на гражданите на град Балчик моментът е назрял. Три срещи са имали по този въпрос политическите сили, първата – непосредствено след митинга, касаеща възстановяването на териториално-данъчна служба – Балчик. Последвали са още две, на които оформилото се единно мнение е да се подеме инициатива за цялостното отделяне от град Добрич и преминаване към Варна. Според председателя на движението за защита интересите на гражданите на Балчик Марин Димитров диктатът на Добрич, който трае повече от 35 години, не е донесъл нищо добро на балчиклии. По-добре да те рита ат, отколкото магаре, бе емоционалното му обяснение за исканата промяна. Балчик е морски град и е повече от естествено да влезе в състава на черноморска област, както е било в миналото, уточни кандидатът на историческите науки. Референдумът трябва да бъде обявен по-с коро, категорични бяха в общинския съвет, защото в добричкия общински съвет също не стоят със скръстени ръце и работят по въпроса, споделиха запознати. Неофициални сондажи в няколко села – Рогачево, Оброчище и Кранево, сочат, че техните жители приемат ориентацията на общината да е към Варна. Уточнено бе още, че финансирането на референдума ще става със средства от общинския бюджет. Фирми и граждани също ще могат да го подпомагат. — Бр.11 (24-30 март 1998 г.)

Ðåôåðåíäóìúò ïðåç àïðèë íÿìà ïîëèòè÷åñêè îòòåíúê Журналисти и лидери на политическите сили в Балчик обсъждаха предстоящия референдум на среща миналия вторник. Поводът за насрочената пресконференция бе интересът на медиите към първопричините, предизвикали насрочването му. Подготовката за референдума е в ход. Бюлетините, бели на цвят, вече са поръчани за изработка. 2-2,5 млн.лв. приблизително се очаква да глътне референдумът, оповести кметът Кръстьо Митев. Точната цифра ще бъде известна след около десетина дни. Въпросът върху избирателните бюлетини ще бъде формулиран така, че да не допуска двусмислие. Неговият пълен текст е: При извършване на административно-териториални промени в страната община Балчик да остане към административно-териториална единици област, с административен център гр. Варна. Според присъстващите много се спекулира в медиите с понятието смяна на управленските шапки. Разделянето на страната на региони не е в съответствие нито с Конституцията, нито със Закона за административното и териториално делене, бе категорично подчертано на срещата. Десетки са примерите през годините, включително и в момента за дискриминация на общината от страна на добрички регионални структури. Това обаче няма нищо общо с населението на Добрич, нито пък е повод за формиране на вражески отношения между двата града. Референдумът няма политически оттенък, зад него застават всички политически сили. Когато става дума за съдбата на Балчик и общината, цветовите различия не важат, бе изказаното единодушно мнение. Това, че регионалната структура на СДС в Добрич може да не одобри позицията на местните сини по този въпрос, не ни смущава, заяви пред журналистите председателят на СДС в Балчик Александър Мирчев. Не го изненадаха и плъзналите слухове, че местното СДС може да бъде отлъчено заради подкрепата си на референдума. Това, смятам, е вече факт, допълни той. Съвсем целенасочено балчишки представител не бе избран в регионалния съвет на СДС. В рубриката “Из старите вестници” продължава поредицата от публикации, които описват едногодишната сага на балчишкия местен референдум, проведен на 12 април 1998 г. СЛЕДВА

IN MEMORIAM 9 ГОДИНИ ОТ КОНЧИНАТА НА МАРИН ДИМИТРОВ общественик, археолог, гражданин, инициатор на I-я референдум в Балчик “Да премине ли Балчик към Варна, или да остане към Добрич” ---Напразно тука не живя – Балчик обичаше и с него се гордя, известен го направи за света. Да му е лека и пръстта!

ОБЩЕСТВО

5

Ôëàåðè ñúñ çàâåòèòå íà Àïîñòîëà ùå èçðàáîòè è ðàçïðîñòðàíè Ó÷åíè÷åñêèÿò ïàðëàìåíò Флаери със заветите на Апостола на Свободата ще изработи и разпространи Общинският ученически парламент в Балчик по повод 140-ата годишнина от обесването на Васил Левски. Това е една от задачите, които са набелязали младите парламентаристи на общо заседание на 5 февруари. На него присъстваха 27 от общо 30-те легитимно приети членове и 1 почетен. Учениците приеха календарен план февруари-юни за всички мероприятия, в които ще вземат участие. На 19 февруари те ще се присъединят към общоградското поклонение пред паметника на Дякона в кв. “Левски”. На 2 март се навършват 3 години от официалното учредяване на Ученическия парламент в Балчик към Общински детски комплекс (ОДК). Събитието ще бъде отбелязано с изработка на официална фейсбук страница и презентация, посветена на организацията. На 3 март – Националния празник на България, клуб „Компютър“ при ОДК ще организира от 11,30 ч. викторина, посветена на 135 години от Освобождението. По слу-

чай 22 март - Международен ден на водата, ще бъде съставена група за посещение на пречиствателната станция в града и запознаване с технологичните методи на работа. До края на учебната година парламентът на децата ще организира изнасяне на лекции – презентации, посветени на най-големите проблеми на младежта – аг-

ресията и наркотиците. Директорът на ОДК – г-жа Тинка Сивриева представи на присъстващите основните промени, заложени в проектозакона за предучилищното и училищно образование, което е на второ четене в Народното събрание. Ерсин Исмаилов, Председател на УП

Одобреният от учениците краен вариант за лого на Ученическия парламент

Отбелязването на 140-ата годишнина от обесването на Васил Левки тази година ще бъде в обновена обстановка

Äà ñè ñïîìíèì çà ÂÀÑÈË ËÅÂÑÊÈ

ВАСИЛ ЛЕВСКИ - български революционер, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет. Тази година се навършват 140 години от обесването му. 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. - Роден в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и на Гина Василева Караиванова. Има две сестри Яна и Марийка, и двама братя - Христо и Петър. 1845 г. - 1848 г. - Васил на осем години постъпва в килийното училище в Карлово, учи и в местното взаимно училище 1851 г. - Баща му, след постепенно загубване на зрението, умира. 1855 г. - 1856 г. - Учи в класното училище в Стара Загора 1858 г. - Става монах и приема името Игнатий. 1861 г. - Игнатий решава да се посвети на народното дело. 1862 г. - Взема участие в Първата българска легия на Раковски в Белград. Тук получава името си Левски, поради лъвският скок по време на военни упражнения. 1864 г. - 1866 г. - Учител във Войнягово, Карловско. 1866 г. - 1867 г. - Учител в с. Еникьой, с. Конгас, Добруджа. 1867 г. - Става знаменосец на четата на Панайот Хитов 1867 г. - 1868 г. - Участва във Втората легия на Раковски в Белград. 1868 г. - април, напуска Втората легия, разтурена от сръбското правителство и се отправя в Румъния, в Турну Мъгуреле. 1868 г. - есента пребивава в Букурещ и се готви да премине в България, подкрепен с 30 лири от Българското общество в Букурещ, чрез Димитър Ценович. 7-11 декември 1868 г. - отива до Цариград и се връща в Южна България. януари-февруари 1869 г. - предприема първата си обиколка из България, Южна и Северна, с агитационно-проучвателна цел. февруари - април 1869 г. - пребивава в Румъния. 1869 г.- прави втората си обиколка из България и поставя основите на първите революционни комитети в България. април-май 1872 г. - Участва в Общото събрание на БРЦК в Букурещ. Края на юни 1872 г. - напуска Букурещ и продължава да действа като Апостол. 22 септември 1872 г. - Димитър Общи организира обира на турската поща в Арабаконак. След залавянето на участниците започва провала в организацията. 1 юли 1872 г.- завръща се в България след тримесечно отсъствие, Носи със себе си със себе си много екземпляри на отпечатания устав на БРЦК. 14 декември 1872 г. - специалната следствена комисия в София, оглавена от генерал Али Саиб Паша започва процеса по обира на пощата в Арабаконашкия проход от малка чета, начело с Димитър Общи. 26 декември 1872 г. (вечерта) - пристига в Къкринското комитетско ханче със съдържател Христо Цонев Латинеца, придружен от Николчо Цветков, от където на другия ден през Севлиево и В. Търново смята да замине за Букурещ. 27 декември1872 г. - призори е заловен от турската полиция, при което е ранен. 4 – 8 януари 1873 г. - разпити на Левски. 14 януари 1873 г. - заключителен протокол на Следствената комисия със смъртната присъда над Васил Левски. 22 януари 1873 г. - потвърждаване на смъртната присъда над Левски от султан Абдул Азис. края на януари 1873 г. - решение на Старозагорския и Чирпанския комитети за освобождаване на Левски, начело с Колъо Ганчев и Атанас Узунов. 6 февруари 1873 г. (ст. ст., нов ст. 19 февруари) - обесване на Васил Левски в София.

ОБЯВА Със заповед на Министъра на отбраната е обявен конкурс за заемане на офицерски, сержантски и войнишки длъжности в резерва във военни формирования:

1200 ÂÀÊÀÍÒÍÈ ÄËÚÆÍÎÑÒÈ Â ÑÓÕÎÏÚÒÍÈ ÂÎÉÑÊÈ, ÂÎÅÍÍÎÂÚÇÄÓØÍÈ ÂÎÉÑÊÈ È ÂÎÅÍÍÎÌÎÐÑÊÈ ÑÈËÈ

ÌÅÑÒÀÒÀ ÇÀ ÁÀË×ÈÊ ÑÀ 50

Срок за подаване на документите – 28.03.2013г. Информация за необходимите документи, ред и условия за кандидатстване може да намерите в Областен военен отдел – Добрич, офиса за военен отчет в община Балчик, както и на интернет адрес: http://www.comd.bg/bg/content/startira-nabiraneto-nakandidati-za-dobrovolniya-rezerv-za-2013g Тел. 0579/7-21-81; 058/66-47-64

Êóïóâà/ïðîäàâà çåìåäåëñêà çåìÿ â îáëàñò Äîáðè÷ Òåë. 0878 263 071 РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39


6

ВИТРИНА

СПРАВОЧНИК АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.30 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-32, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-33, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 0700 111 22 РЗИ ДОБРИЧ 058/600 614 НАП 070018700 АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 0700 122 99 АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 АГРОМ АРК НЕДВИЖИМ И ИМОТИ ул. Дионисополис1 0884/781046; 0579/7-31-64 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН ЖК “Балик”, бл. 22, 088/8942523,тел.ф.72304

14.II.2013 - 20.II.2013г. Брой 6 (2037)

Ïî÷òè 2,5 ìëí. ëâ. ñå çàëàãàò çà ñïîðòà 2,440 млн. лв. е проектобюджетът за развитие на спорта през тази година в община Балчик. Основната част от тях – 1,9 млн., е за капиталови вложения в спортни площадки и реконструкцията на стадиона. За миналата година по тази дейност са отчетени 1,4 млн. лв., като почти още толкова са останалите неразплатени сметки към строителя на новия градски стадион и това всъщност са основните общински задължения, пренесени от 2012-а. Тази година спортното съоръжение ще бъде завършено, обяви кметът Николай Ангелов и добави, че има кандидат инвеститор за с топанисване на спортната база.

В проектобюджета се завишава с над 120 хиляди лева финансирането на футболните клубове – общо 409 хил. лв. За “Черноморец” – Балчик, са заложени 200 000 лв., а за клуба от село Оброчище – 19 хил. лв. По 10 000 лв. са планирани за селата Сенокос, Дропла, Соколово и Стражица. Според проекта другите спортни клубове ще бъдат подпомогнати със 113 хил. лв. - морския клуб (30 хил.лв.), лека атлетика (25 хил.лв.), баскетболния (5 хил.лв.), клуб по кикбокс (5000 лв.), волейболния (3 хил.лв.), и шах клуба (3000 лв.) Предвидени са 32 хил. лв. за нови лодки на морския клуб. За световната купа по бодибилдинг “Ди-

Ëåêîàòëåòèòå íè îòêðèâàò ñúñòåçàòåëíàòà ãîäèíà

Тази седмица лекоатлетите от балчишкия клуб “Черно море – 2005” откриват състезателната 2013 г. От 13 до 16 февруари в Добрич се провеждат държавните индивидуални първенства за момчета и момичета под 16 години, за юноши и девойки старша възраст и за мъже и жени в зала. В тях ще вземат участие над 20 балчишки спортисти от всички възрасти. Големите ще мерят сили на тласкане на гюле, а тези под 14 години – на трибой. На 16 февруари на подготвителен лагер в Пловдив ще за-

минат петима лекоатлети с треньора Андриан Андреев. Една седмица републиканските шампиони Айхан Апти, Даниел Джахани, Вилимир Караиванов, Борис Йорданов и Екатерина Димова ще тренират на базата, където на 23 и 24 февруари ще се проведе държавното първенство по зимни хвърляния. Преди състезанието към тях ще се присъедини и останалата част от отбора. Групата може да надхвърли 30 души, информира треньорът на лекоатлетите.

онисополис” разчетената сума е 10 000 лв. Не са заложени средства за радиоклуба, клуба по водомоторен спорт и мотокроса в с. Змеево. За пенсионерския спортен клуб “Здравец” се предвиждат 1500 лв. И тази година ще се финансират ученическите спортни игри по календара на Министерството на образованието, които започват тази седмица. Тазгодишните средства са намалени наполовина и са 9000 лв. Парите за спорт, к акто и цялата рамка на общинския бюджет, ще се гледат на 21 февруари на заседание на местния парламент.

Волейбол Отборите от общината запазват местата си във временното класиране след приключване на пети кръг на турнира “Изида волей къп” – “Балчик” е четвърти, а “Вихър” (Сенокос) – осми. В неделя балчиклии записаха първата си загуба този полусезон – с 1:2 от домакините “Изида”. Сенокосци отстъпиха с 0:3 от лидера “Йонивел”. На 17 февруари волейболистите от Балчик ще почиват, а “Вихър” ще мери сили с деветия в таблицата – “Скития”. Двубоят е от 16:00 ч. в залата в градския парк в Добрич.

Изграденият преди по-малко от десет години градски пазар в приморската част на Балчик, така и не намерил търговци и купувачи, се руши и скоро ще бъде тотално съборен с реконструкцията на старата мелница

Çàïî÷âàò ó÷åíè÷åñêèòå èãðè С надпревари по тенис на маса на 15 февруари от 13:00 ч. в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Балчик започват общинските ученически игри. Състезателите от пети до 12 клас ще бъдат разделени в три възрастови групи. Традиционно те ще мерят сили в пет вида спорт: волейбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат и футбол, съобщи Галина Неделчева, началник отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности” в Общината. Волейболните срещи ще се играят от 18 до 22 февруа-

ри, а баскетболните двубои са планирани за 25, 26 и 27 февруари. Надпреварите по двата вида спорт ще бъдат в СОУ “Хр. Ботев”. За всеки ден са предвидени по три мача, първият от които е с начален час 13:00. Състезанията по шахмат ще бъдат на 28 февруари в Общинския детски комплекс. Футболните срещи ще се играят навън при затопляне на времето. Ученическите игри са вписани в Националния спортен календар на Министерство на образованието, младежта и науката.

ГРАФИК 1. ТЕНИС НА МАСА – 15 февруари 2013 г., 13.00 ч., ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- Балчик 2. ВОЛЕЙБОЛ – 18.02.2013 г. – 22.02.2013 г., СОУ “Хр. Ботев” - Балчик 18.02.2013.,13.00 ч. І среща СОУ “Христо Ботев” – СОУ Оброчище – момчета V - VІІ ІІ среща СОУ “Хр. Ботев” – СОУ Оброчище – момичета V - VІІ ІІІ среща ОУ Сенокос – ОУ “Антим І – момчета V - VІІ 19.02.2013 г., 13.00 ч. І среща ОУ “Антим І” – СОУ Оброчище – момчета V - VІІ ІІ среща СОУ “Христо Ботев” – ОУ Сенокос – юноши VІІІ - Х ІІІ среща СОУ “Хр. Ботев” – ОУ “Св.св. К. и Методий”– девойки VІІІ-Х 20.02.2013 г., 13.00 ч. І среща ОУ Сенокос – СОУ “Хр. Ботев” – момчета V - VІІ ІІ среща СОУ Оброчище – ПГ за КОС – юноши ХІ - ХІІ ІІІ среща ОУ “Антим І” – СОУ “Христо Ботев” – девойки VІІІ - Х 21.02.2013 г., 13.00 ч. І среща ОУ Сенокос – СОУ Оброчище – момчета V - VІІ ІІ среща СОУ “Христо Ботев” – СОУ Оброчище – девойки ХІ - ХІІ ІІІ среща СОУ “Христо Ботев” – ПГ за КОС – юноши ХІ - ХІІ 22.02.2013 г., 13.00 ч. І среща СОУ “Христо Ботев” – ОУ “Антим І” – момчета V - VІІ ІІ среща СОУ “Христо Ботев” – СОУ Оброчище – юноши ХІ - ХІІ ІІІ среща ОУ “Антим І – ОУ “Св.св. К. и Методий” – девойки VІІІ - Х 3. БАСКЕТБОЛ – 25 – 27 февруари 2013 г., СОУ “Хр. Ботев” - Балчик 25.02.2013 г., 13.00 ч. І среща СОУ “Хр.Ботев” – СОУ Оброчище – момчета V-VІІ ІІ среща СОУ Оброчище – ПГ за КОС – юноши ХІ - ХІІ клас ІІІ среща ОУ “Кирил и Методий” – СОУ “Хр. Ботев” – юноши VІІІ – Х клас 26.02.2013 г., 13.00 ч. І среща ОУ “Св.св. Кирил и Методий”– СОУ Оброчище – момчета V - VІІ ІІ среща СОУ “Хр. Ботев” – СОУ Оброчище – юноши VІІІ – Х ІІІ среща СОУ “Хр. Ботев” – ПГ за КОС – юноши ХІ - ХІІ клас 27.02.2013 г., 13.00 ч. І среща СОУ “Хр. Ботев” – ОУ “ Кирил и Методий”– момчета V-VІІ ІІ среща ОУ “Кирил и Методий”– СОУ Оброчище – юноши VІІІ–Х ІІІ среща СОУ “Хр. Ботев” – СОУ Оброчище – юноши ХІ - ХІІ клас 4. ШАХМАТ – 28 февруари 2013 г., 13.00 Ч., в Общински детски комплекс Балчик 5. ФУТБОЛ

Ôóòáîëèñòèòå âå÷å òðåíèðàò

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ апартамент НС зад общински пазар в ЖК “Балчик”, цена по договаряне. Тел. 0894/433329; 0895/685559 5-4 ПРОДАВАМ гараж срещу бл. 24. Тел. 0887/713961 3-3 ПРОДАВАМ зем. земя 1 дка в м. “Летището”, Балчик. Тел. 0894/014019 1-1 ПРОДАВАМ тристаен апартамент, 110 кв.м, в ЖК “Балик”, бл.36, вг. Г, ет. 5, след основен ремонт. Тел. 0892/771250 2-1 ПРОДАВАМ парцел от 1 дка с 200 кв. м лозе до пожарната - Балчик. Тел. 0897/ 956817 3-1 ПРОДАВАМ тристаен апартамент, ЖК “Балик”, бл. 7, 65 000 лв, може замяна с

доплащане. Тел. 0885/ 079116 2-1 ПРОДАВАМ парцел 640 кв.м, регулация, ул “Ст. планина”, лице на асфалтов път, 55 лв./кв.м (договаряне) Тел. 0889/614762 5-1

КУПУВАМ зем. земя в Балчик, Каварна, Шабла, Варна, Добрич на най-високите цени. Тел. 0885/331296 3-1 ПОД НАЕМ

ДАВАМ магазин под наем, оборудван, ул. “Кирил и МеКУПУВАМ тодий” №1, наем 190 лв. Тел. КУПУВАМ зем. земя в об- 0895/645453 4-4 щини Балчик, Каварна, Ген. УСЛУГИ Тошево, Шабла, Добрич, ТерФИРМА ПОЧИСТВА И ОТвел. Изгодни цени!!! Тел. 0895/ ПУШВА битова и промишле718383; 0888/593699 10-2 на канализация, машинно КУПУВАМ зем.земя в Ка- със спирали. Тел. 0886/ варна, Шабла, Ген.Тошево, 905981 и 0570/8-25-56 10-4 Добрич, Тервел, Силистра, Варна. Тел. 0878/462784; 0886/462784 2-2 Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. КУПУВАМ зем.земя в БалПриемане и плащане - на чик, Тригорци, Гурково, Сокасата на Община Балчик колово, Сенокос, Царичино, Тел. 0579/7-23-39 Храброво. Тел. 0886/462784; Обяви се приемат до 0878/462784 2-2 вторник включително

Ìàëêè îáÿâè

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

Тренировките на футболистите от “Черноморец” - Балчик, бяха подновени на 12 февруари. Уточнени са числеността на отбора и неговият състав. Групата ще бъде от 19 футболисти, десет от които пътуват от Варна. Първите няколко занятия спортистите ще проведат на крайбрежната алея. След това най-вероятно ще се играе на стадиона в Соколово, тъй като този в Оброчище е в много лошо състояние, съобщи треньорът Тони Златков. За 20 февруари

във Варна се уговаря контрола с отбора от Сливница “Сливнишки герой”, който играе в Югоизточната “В” футболна група и е на подготовка в района, каза още треньорът. Пролетният полусезон започва на 3 март. Тогава “Черноморец” ще гостува на съименника си от Бяла, Варненско. Във втори кръг балчиклии са домакини и ще посрещнат “Добруджа”. Мачът ще бъде на 10 март.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 0579/7-23-39 bkpress@abv.bg

Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; “ДИ ПРЕС”ООД; РПК “ЧЕРНО МОРЕ”; АГЕНЦИЯ “СТРЕЛА” ЕООД

2013 бр.06  

14-20.02.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you