Page 1

ИЗБОРИ 2011

Íèêîëàé Àíãåëîâ ÊÌÅÒ

Çà äà áúäå Áàë÷èê ïúðâè

25

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ платено съобщение

ИЗБОРИ 2011

ÄÂÀ ÈÇÁÎÐÀ – ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÈ – Ñ ÁÞËÅÒÈÍÀ ¹2

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè, æèòåëè íà Îáùèíà Áàë÷èê! Четете и в Интернет www.balchik.bg

Цена 0,30 лв.

27.Х.2011 - 2.ХI.2011г.

Брой

40 (1975)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

 íåäåëÿ èçáèðàìå ìåæäó Íèêîëàé Àíãåëîâ è Ñâåòîìèð Ìèõàéëîâ çà êìåò íà Áàë÷èê Шест села с кметове от първи тур, балотаж ще има в Оброчище Гласуваме и за президент - Росен Плевнелиев или Ивайло Калфин

Балчик ще избира своя 36,39% кмет на балотаж тази неде22,93% 13,24% 11,39% ля. Досегашният кмет Нико6,99% 6,23% 1,66% 1,17% лай Ангелов с 36,39 % и опонентът му от ГЕРБ Светомир Михайлов с 22,93% от гласовете на избирателите отиват на втори тур. (Продължава на стр.4) Н. Ангелов Св. Михайлов Кр. Михайлов У.Бекиров М. Протич П. Павлов Ив.Колева П.Петров

ИЗБОРИ 2011

Çà äà áúäå Áàë÷èê ïúðâè 25 Íèêîëàé ÀÍÃÅËΠÊÌÅÒ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Благодаря за голямото доверие и подкрепата, която ми оказахте на първия тур на изборите! Гласът на всеки от вас е още едно свидетелство, че Балчик уверено върви напред и промените през последните години са осезаеми за всеки. Не се съмнявам, че Балчик ще бъде пръв, когато знам, че зад гърба си имам потенциала на всички вас – хора, твърдо избрали Балчик за място, където да реализират своите способности, където да отгледат деца и внуци. Голямата активност пред избирателните секции е важен знак - вече сме осъзнали, че само от нас зависи онова, към което се стремим. Вече е ясен съставът на Общинския съвет. Сега

предстои да гласувате за личности! Да се доверите на човек, който не е зависим от партийния офис. Човек, който има достойнството и куража да поема отговорност! Свидетели сте, че през последните години аз изпълних всички поети ангажименти. Балчик е обновен, с нови улици, тротоари, детски площадки, зеленина. Градът ни е културен център с европейски измерения. Усвояваме успешно структурните фондове. Балчиклии, Предстои ни още един важен ден. Ден, в който трябва да докажем още веднъж, че можем да мислим не партийно, а Свободно! Да демонстрираме на децата си, че достойнството е по-важно от шума на банкнотите, раздавани край секциите! Защото това, което създадем днес, ще бъде основа за тяхното бъдеще! Балчик може и трябва да бъде пръв! Докажете го!

Ñåðâèç Áèòîâà òåõíèêà – Áàë÷èê

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

<> Извършва ремонт, поддръжка и профилактика на бяла техника <> Абонаментно обслужване и зазимяване: хотели, вили, апартаменти и др. ЖК “Балик”, срещу бл. 34

Тел. 089/9887277

Ñàëñà çà çà íà÷èíàåùè íà÷èíàåùè Ñàëñà

НОВА ГРУПА ЗА ВЪЗРАСТНИ от 19.00 ч. на 26.10.2011 г. (сряда) в салона на ОУ “Св.св. Кирил и Методий”

ПОСЕТЕТЕ Íîâî! НОВООТКРИТАТА Íîâî! Íîâî! ОПТИКА В ГР. БАЛЧИК, КВ. “ЛЕВСКИ”, намираща се до кафе “Акроза”,

където ще намерите богато разнообразие от диоптрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен лекар – специалист (офталмолог). Тел. за контакти: 0878 568257

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ВАШИЯТ КМЕТ

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ НА СТР.2 Платено съобщение

ÇÀËÎÆÍÀ ÊÚÙÀ ÊÚÙÀ ÇÀËÎÆÍÀ “Ôàêòîðèíã”

Áúðçè çàåìè ñðåùó çëàòî è òåõíèêà

Ж.К. “Балик”, ул. “Христо Ботев” 30, до бръснарския салон

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ

На 24.10.2011 г. се навършват 3 МЕСЕЦА без скъпата ни съпруга, майка и баба

СТАНКА ДЯКОВА КАРАДАЛИЙСКА на 66 години Липсваш ни! Много ни боли! Докато на този свят светуваме, за тебе вечно ще тъгуваме! ПОЧИВАЙ В МИР! От семейството

Благодаря на всички, които на 23 октомври застанаха пред урните, за да упражнят своето право на глас и да заявят категорично, че не искат някой друг да решава съдбата им. Благодаря на всички, които ни се довериха и подкрепиха листата за общински съветници на ПП ГЕРБ и кандидатурата ми за кмет на Община Балчик. Благодаря Ви за това, че партия ГЕРБ получи вашата сериозна подкрепа, която й осигурява наймного места в новия местен парламент на Балчик. Вие ми гласувахте доверие и на 30 октомври ще се явя на втория тур на изборите за кмет на Община Балчик, за да ги спечеля. На 30 октомври с Вашия вот ще решите какво управление и какво бъдеще за Община Балчик желаете. Ако искате промяна към по-добро, развитие и просперитет на нашата община, гласувайте с бюлетина №2, за да ГРАДИМ ЗАЕДНО ОБЩИНА БАЛЧИК през следващите четири години. Д-р Светомир Михайлов кандидат на ПП ГЕРБ за кмет на Община Балчик

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК, Благодарим на всички избиратели, които на 23 октомври 2011 г. подкрепиха КОАЛИЦИЯ “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, кандидатите й за общински съветници и кандидата й за кмет на Община Балчик Красимир Михайлов. Призоваваме Ви на втория тур на изборите на 30 октомври да подкрепите по-достойния кандидат за кмет на Община Балчик, който считаме, че е издигнатият от партия ГЕРБ д-р Светомир Михайлов. Красимир МИХАЙЛОВ кандидат за кмет на Община Балчик, Валентин АТАНАСОВ – председател на Общинската организация на ПП „Зелена партия” в Балчик, Веселин НИКОЛОВ – председател на ПД “Социалдемократи”, община Балчик

Ръководството на СДС – Балчик Благодари на жителите на общината за голямата подкрепа и оказаното доверие. Призовава нашите симпатизанти на втория тур на изборите на 30 октомври 2011 г. да подкрепят кандидата на ГЕРБ за кмет на Община Балчик д-р Светомир Михайлов. Д-р Маргарита КАЛИНОВА – председател на Общински съвет на СДС в Балчик УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК, Благодаря на всички, които на 23 октомври ми гласуваха доверие и дадоха своя вот за моята кандидатура за кмет на Община Балчик. Призовавам всички, които ме подкрепиха, на 30 октомври да подкрепят кандидата на ГЕРБ за кмет на Община Балчик д-р Светомир Михайлов. Мирена ПРОТИЧ – кандидат за кмет на Община Балчик ЧЕТЕТЕ ОЩЕ НА СТР.3

ÏÏ ÃÅÐÁ - áþëåòèíà ¹2

Платено съобщение

ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ


2

ИЗБОРИ 2011

27.Х.2011 - 2.ХI.2011г. Брой 40 (1975)

Çà äà áúäå Áàë÷èê ïúðâè! ПОЗИЦИЯ:

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И СЪГРАЖДАНИ!

Ïàâåë Ïàâëîâ Преди всичко искам да благодаря на всички мои привърженици и симпатизанти, които гласуваха за мен за кмет на Община Балчик. Винаги съм твърдял и съм убеден, че кметът на общината трябва да стои над партийните интереси и трябва да отстоява интересите на всички и всеки в общината. Важна е личността и личните качества, а не партийната принадлежност.

ÂÌÐÎ: ÄÀ ÏÐÅÈÇÁÅÐÅÌ ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÃÅËΠÇÀ ÊÌÅÒ, ÇÀ ÄÀ ÁÚÄÅ ÁÀË×ÈÊ ÏÚÐÂÈ! Уважаеми съграждани, приятели! Изказвам искрената си и найсърдечна благодарност на всички, които ни подкрепиха и гласуваха за ВМРО. Благодаря ви за високата избирателна активност, за това, че ни се доверихте. Фактът, че за ВМРО гласуваха толкова много хора е задължаващ, защото доверието поражда и голяма отговорност. Бъдещето на общината е във вашите ръце, вие ще определите кой и как да ви управлява! Затова ви приканвам на 30 октомври да отидете до избирателните секции и да дадете своя вот за стопанин на нашия град. Градът ни се нуждае от управник с опит, който е преодолял грешките на растежа и ги е оставил в миналото. Трябва ни управник, когото познаваме и който ни познава, който знае нуждите на града и започна да решава проблемите. Нека му се доверим, за да може да довърши започнатото! Трябва ни силен лидер, който е минал трънливата пътека на управление, а не човек, който тепърва ще се учи да управлява и ще се чуди как точно да заобиколи и омаловажи проблемите ни, вместо да ги реши. Нека да гласуваме за управника, когото познаваме и който ни познава, който живее при нас, защото в последните 4 години Балчик беше неговото голямо семейство.

ДА НАПРАВИМ НАШИЯ ГРАД ПО-ХУБАВ, КАТО СЕ ОБЕДИНИМ И В НЕДЕЛЯ ОТИДЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ ЗАЕДНО ЗА НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ – КМЕТЪТ НА БАЛЧИК! Атанас Атанасов

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ИЗЦЯЛО И НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМ КАНДИДАТУРАТА НА НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК. ДА ОБЯСНЯ ЗАЩО: Нямам нищо против ГЕРБ и привържениците на тази политическа партия, обаче техният кандидат за кмет д-р Светомир Михайлов няма нито административния опит, нито връзките с обществеността в гр. Балчик. През последните две години д-р Михайлов не живее постоянно в Балчик и е загубил изцяло връзка с живота на хората в града, а още по-малко с хората от общината. Недопустимо е да си избираме за кмет човек, който през последните две години не е направил нищо в полза на община Балчик и бидейки депутат в Народното събрание, не е допринесъл с нищо за развитието на общината. На Николай Ангелов, в ролята му на кмет на община Балчик, се падна тежката задача да реализира интегрирания проект за водоснабдяване и канализация на гр. Балчик. Не по-лека беше задачата по цялостното възстановяване на улиците на града след приключването на проекта. Въпреки всички проблеми, той се справи блестящо с тази задача. До края на годината Балчик ще придобие вид на съвременен и модерен град с чисти и подредени улици, равни тротоари, подредени градинки и т.н. – нещо, което е мечта за хората в кв.Левски, откакто са се родили. Той има стройна и ясна програма за развитието на общината през следващите четири години, в която програма е залегнало пълното благоустрояване на града и тенденции за развитието на туризма като основен отрасъл на населението. ЗАТОВА ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ МОИ ПОДДРЪЖНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА 30 ОКТОМВРИ 2011 Г. ДА ПОДКРЕПЯТ КАНДИДАТУРАТА НА НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК!

Благодаря на всички, които подкрепиха БСП в Балчик! Днес всеки един от нас оценява изборния ден, но за нас остава важното - моралната победа, която постигнахме в Балчик и общината. За нас няма да чуете, че сме се продали, купувайки чужди гласове. За всеки един обаче трябва да е ясно, че вотът на гражданите от Балчик зависи от две секции, които продават не само душите си, но продават и бъдещето на всеки един от нас, който живее в града, който обича и иска да се случват добри неща в него. Ние от БСП спечелихме сърцата на много хора. Благодарим на всички! Играхме честно, играхме почтено и съм сигурна, че това няма да бъде забравено. В неделя ни предстои поредната битка и вярвам, че ще подкрепим правото на можещите, правото на знаещите и интелигентни хора, които заслужават победа!

ДА СИ ИЗБЕРЕМ КМЕТА И ПРЕЗИДЕНТА! НЯМАТЕ СЪМНЕНИЕ ЗА КОГО ГОВОРЯ НАШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Е ИВАЙЛО КАЛФИН, А НАШИЯТ КМЕТ Е НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ!

НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ, ЗАЩОТО САМО ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПРЕМ ЛЪЖАТА, ЗАЩОТО ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ!

Ãëàñóâàéòå ñ áþëåòèíà ¹25 çà áúäåùåòî íà Áàë÷èê!

Óâàæàåìè æèòåëè íà îáùèíà Áàë÷èê! Ние, новоизбраните кметове на села от Община Балчик, се обръщаме с благодарност към всички наши избиратели, оказали ни подкрепа както през изминалия мандат, така и на последните избори. Благодарим от сърце на всички, които непосредствено участваха в провеждането и организацията на тези избори. Благодарим на всеки, който е допринесъл за доброто им протичане. С гордост и признателност приемаме вашия нов вот, който ни гласува доверие за следващите четири години. Вашето доверие ни задължава да работим всеотдайно за развитието и добруването на селата ни и цялата община. Това добруване ще зависи и от правилния и точен подход към нашите проблеми от страна на Общинската управа. Ако искаме селата ни да се развиват и благоустрояват, ако искаме Балчик да става все по-хубав, нека да преизберем НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ за кмет на Общината ни. Като кметове ние апелираме към всички вас:

Сияна Фудулова Председател на Обс БСП Балчик

25

Нека на 30 октомври да отидем заедно до урните и да дадем своя вот, защото не сме безразлични съм съдбата на селата си! Нека чрез гласуване да покажем кой искаме да ни управлява! Да не се поддаваме на съмнения, страх и провокации, защото знаем, че работим за по-доброто бъдеще на община Балчик!

Íèêîëàé Àíãåëîâ å íàøèÿò êìåò! Äà ãî ïðåèçáåðåì! Ãëàñóâàéòå ñ áþëåòèíà ¹ 25! Áàë÷èê ùå áúäå ïúðâè! Румен Николов– Кмет на Кранево Минко Попов - Кмет на Соколово Тодор Георгиев – Кмет на Гурково Михаил Милчев – Кмет на Сенокос

платено съобщение

ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ


27.Х.2011 - 2.ХI.2011г. Брой 40 (1975)

ИЗБОРИ 2011

3

ÄÂÀ ÈÇÁÎÐÀ – ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÈ – Ñ ÁÞËÅÒÈÍÀ ¹2

ÑÈËÍÀ ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÇÀ Ä-Ð ÌÈÕÀÉËΠÁàë÷èê çàñëóæàâà äà ñè âúðíå ÷åòèðèòå ñåçîíà

“Приемам Балчик като лична кауза, защото имам роднини тук”, - с тези думи известният български актьор Владислав Карамфилов – Влади Въргала, откри концерта в препълнената зала на народно читалище “Паисий Хилендарски” в Балчик, на който бяха представени кандидатите на ГЕРБ за кмет на Община Балчик д-р Светомир Михайлов и за общински съветници. Творецът изрази своята безрезервна подкрепа за д-р Михайлов и неговия екип и обяви, че по този повод предоставя хитовия си филм “Операция “Шменти капели”, на който е сценарист, сърежисьор и изпълнител на главната ро-

ля, и който балчиклии ще могат да гледат безплатно на 28 октомври. Гости на концерта в НЧ “П. Хилендарски” бяха народните представители Ваня Донева и Румен Иванов, който е член на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ, областен лидер на ПП ГЕРБ и председател на Областния предизборен щаб. Пред стотиците балчиклии в залата Румен Иванов сподели, че приема Балчик като лична кауза, но има грях към гражданите на Балчик. “Преди четири години Николай Ангелов дойде при нас и ни помоли да го подкрепим. Като млада партия повярвахме, но, уви, той излъга не само нас, но и вас – гражданите на Балчик. Думите на актьора Любо Нейков, че в Балчик има два сезона – прашен и кален, ме огорчават. Затова ние в партия ГЕРБ взехме решение да подкрепим моя колега д-р Светомир Михайлов. Уверен съм, че с него Балчик ще придо-

бие друг облик и повече няма да се срамуваме от нашия избор. ГЕРБ носи стабилност и работи за нова България. Така ще работим и в община Балчик с новоиз-

брания кмет д-р Светомир Михайлов и никой от нас няма да трябва повече да се срамува. С подкрепата на нашите кандидати за президент и вицепрезидент Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, с нашия кандидат за кмет д-р Светомир Михайлов и листата на ГЕРБ за общински съветници Балчик ще бъде преобразен, няма да е прашен и кален, а ще се върнат четирите сезона. Заедно ще градим една нова България и един нов Балчик”, каза още Румен Иванов. Подкрепата си за кандидата на ГЕРБ за кмет на Община Балчик д-р Михайлов заяви и депутатът Ваня Донева, която увери всички жители на община Балчик, че той е техният кмет, кметът на община Балчик. Д-р Светомир Михайлов сподели с присъстващите в залата някои основни задачи от своята предизборна програма, която ще се превърне в програма за управ-

ление на Община Балчик през следващите четири години. Не са малко задачите в нея, дошли от балчиклии, от жителите на общината по време на срещите в рамки-

те на предизборната кампания. Основни моменти в програмата са извършване на качествени ремонтни дейности на инфраструктурните обекти и сериозен контрол, включително и с участие на гражданите. Предвижда се да бъде разработен финансов план за успешно излизане от кризисната ситуация с бюджета на община Балчик. “По време на срещите ни балчиклии алармираха, че през последните четири години достъпът до кмета и заместниците му е бил на практика невъзможен. Това ще бъде променено”, заяви д-р Михайлов. И допълни, че Община Балчик е с едни от най-високите местни данъци и такси в страната. Балчиклии обаче не живеят найдобре и не вземат най-големите заплати. Затова намерението на екипа на ГЕРБ е да се преразгледат местните данъци и такси, за да се намали данъчната тежест. Предвижда се още централният плаж да бъде приведен в по-добро състояние след своевременното му отдаване на концесия. При неуспех на концесията, да се премине към вариант, както в Бургас, при който плажът бе отдаден безвъзмездно от МРРБ за стопанисване от общината. Участъкът между тунела и квартал “Левски” по маршрута на автобус №1, който в момента е зле поддържана гора и нерегламентирано сметище, да се превърне в градски парк, предвижда още програмата на др Михайлов. Той увери, че ще съдейства да се ускори изграждането на рибарско селище в Балчик, а представител на рибарското сдружение ще бъде приобщен към общината с цел по-адекватна и навременна комуника-

ция. Той се ангажира още да се осигури Домашен социален патронаж и за селата от общината, за да могат и живеещите там да получават грижи и топла храна.

Да се провеждат изнесени заседания на Общинския съвет през определен период от време в населените места от общината и да се изградят изнесени приемни на кметския екип по селата, също е заложено в програмата на д-р Михайлов. Категорична подкрепа с думи и песен даде за кандидата на ГЕРБ за кмет на Община Балчик и кандидатите за общински съветници и певецът Веселин Маринов, а цялата зала на крака пя с него песента “За теб, България”.

РЕАКЦИЯ Изненадани сме от манипулациите, които се извършват с тиражирането на информация за организиран от радио „Добруджа” публичен дебат между кандидатите за кмет на Община Балчик. Лицата, които разпространяват информация за такъв дебат, би следвало първо коректно да проверят дали такава проява все пак ще се проведе. Нашата информация от радио „Добруджа” е, че след като д-р Светомир Михайлов изрази невъзможността си да участва в такъв дебат поради натоварената си програма и ангажираността си през визирания ден – 27 октомври 2011 г., публичният дебат е отменен, за което организаторите са уведомили и двете страни. Предизборен щаб на ПП ГЕРБ, Балчик

ÏÏ ÃÅÐÁ - áþëåòèíà ¹2

Д-Р СВЕТОМИР МИХАЙЛОВ – КАНДИДАТ НА ГЕРБ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК, кани балчиклии и жителите на общината на премиерата за Балчик на хитовия български филм

“Îïåðàöèÿ - Øìåíòè êàïåëè”

със сценарист, сърежисьор и изпълнител на главната роля

ВЛАДИ ВЪРГАЛА 28 октомври 2011 г. 18,00 ч. НЧ “П. Хилендарски”, Входът е свободен

платена публикация

ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ


4

ИЗБОРИ 2011

27.Х.2011 - 2.ХI.2011г. Брой 40 (1975)

 íåäåëÿ èçáèðàìå ìåæäó Íèêîëàé Àíãåëîâ è Ñâåòîìèð Ìèõàéëîâ çà êìåò íà Áàë÷èê

Шест села с кметове от първи тур, балотаж ще има в Оброчище Гласуваме и за президент - Росен Плевнелиев или Ивайло Калфин Балчик ще избира своя кмет на балотаж тази неделя. Досегашният кмет Николай Ангелов с 36,39 % (3731 гласа) и опонентът му от ГЕРБ Светомир Михайлов с 22,93% (2351) от гласовете на избирателите отиват на втори тур. Останалите кандидати от всичките осем се подреждат така: Красимир Михайлов от коалиция “Зелена партия и Социалдемократи” с 13,24%, Урал Бекиров от ДПС с 11,39%, независимата Мирена Протич - 6,99 %, Павел Павлов от РЗС – 6,23%, Ивелина Колева от “Атака” 1,66% и Петър Петров от ДСБ с 1,17 %. Това са

закова, Христо Петров. ДПС загуби едно от представителствата си и също ще бъде с четирима депутати, трима от тях – Бедри Кемал, Урал Бекиров и Ерджан Тургут, продължават работата си в Общинския съвет, ново лице е Исмаил Исмаил. СДС подкрепи влиянието си с още един съветник в този мандат, общо трима: д-р Маргарита Калинова, Стефан Диков и свежото попълнение Никола Аркалиев. Новата коалиция „Зелена партия и Социалдемократи”, но От 26-те листи за общинс- включваща политически сики съветници с най-високи ли вече присъствали в балпроценти са гласовете за чишкия парламент, ще бъде нелиев – 33,55%, за Ивайло Калфин – 26,84%, а за Меглена Кунева са гласували 17,64% от избирателите.

ÃÅÐÁ å ïúðâà ïîëèòè÷åñêà ñèëà â ìåñòíèÿ ïàðëàìåíò

Дълги опашки се извиха пред изборните помещения

данните от обработените 36 секционни протокола в община Балчик. При попълване на сложната документация са допуснати грешки, които не са съществени и няма да се отразят върху изборните резултати, коментира председателят на Общинската избирателна комисия Георги Каров. От промените насам Белият град не е избирал кмет на първи тур. От раз си избраха селски кмет шест селища от общо седем в общината, където се проведе такъв вот. В пет от тях печелят досегашните кметове – в Гурково Тодор Георгиев, в Сенокос Михаил Милчев, в Соколово Минко Попов, в Кранево Румен Николов и в Стражица Шукри Али. Новият кмет на село Ляхово е Реджеб Реджебов от ДПС, който заема мястото на управлявалия 24 години преди това Асан Мехмедов. Балотаж ще има в най-голямото балчишко село Оброчище – между досегашния кмет Данаил Караджов и Иван Петков – също бивш кмет. Партийната равносметка по селата от първия тур – кметовете на ДПС са двама, на БСП е един, останалите трима са независими.

ГЕРБ – 17,62%, следвани от бюлетините за БСП – които са 13,55 %. Като трета политическа сила, била първа в досегашния мандат, се явява ДПС с 13,04%. Следват СДС с 8,39%, ВМРО – 5,20%, коалиция „Зелена партия и Социалдемократи” с 5,15%, РЗС – 4,19%, НДСВ – 3,52 %. ГЕРБ измества ДПС като първа политическа сила в новия 21-местен парламент, в който партиите намаляват от седем на шест. Спечелените гласове осигуряват на ГЕРБ шест места в Общинския съвет, БСП и ДПС печелят по четири, СДС е с 3 места, а ВМРО и коалиция “Зелена партия и Социалдемократи” ще бъдат представлявани с по двама общински съветници. Партия „Атака” загуби представителството си, новост в Общинския съвет е ВМРО с двама души – Красимир Кунев и Атанас Атанасов. Първият в листата на ГЕРБ е партийният кандидат за кмет и народен представител Светомир Михайлов, следват досегашните местни депутати Стефан Каров и Стефан Павлов, новите лица Христо Христов, Виктор Митраков, Росица Пенева. Влизането на седмия, Силвия Тодорова, ще стане ясно след резултатите от втория тур. БСП увеличи присъствието си с още един общински съветник и ще гласува с общо четирима представители – председателят на партията в Балчик и бивш народен В президентския вот бал- представител Сияна Фудучиклии са дали най-много от лова, досегашният съветник гласовете си за Росен Плев- Атанас Жечев, Иванка Бър-

Ïëåâíåëèåâ âîäè è â îáùèíà Áàë÷èê

представена от бившия и кандидат за кмет в тези избори Красимир Михайлов и Веселин Николов, и двамата втори мандат общински съветници. Професионалистите, които ще взимат решения в полза на местната общност през следващите четири години, са лекари, инженери, икономисти, педагози, бизнесмени и други специалисти.

Ðåêîðäíî âèñîêà èçáèðàòåëíà àêòèâíîñò С рекордно висока избирателна активност приключи във всичките 36 секции изборният ден в община Балчик. Общо гласувалите за местна власт са 11 088 души или 61,73 на сто от имащите право на глас 17 963 . За нов държавен глава са пуснали бюлетини 59,21 на сто, или 11 139 души от 18 812 избиратели по списъци. Пред някои от секциите се образуваха дълги опашки през деня, с над 50 души и изчакване повече от 30 минути, за да се гласува за президент и нова местна власт. Най-много хора са гласували в секция №27 в Оброчище – общо 586, както и на ул. “Средна гора” в Балчик – 580, Соколово – 570. В процентно отношение най-нис-

ка е била активността в секцията в квартал “Изток” – около 48%. Към 17,00 ч. избирателната активност бе 51,76 % за местна власт и 49,56 % за държавен глава, към 13,00 ч. процентът на гласувалите бе съответно 30,74 % и 29,48%, а към 10,00 ч. – 14,11% и 13,51%. От началото на изборния ден в 6,00 ч. до първото обобщение в 7,00 часа бяха гласували 548 души - 3,94 % от избирателите в списъците за избор на местна власт и 3,74 % от тези за държавен глава. През целия ден регистрираните застъпници бяха общо 753-ма. Оценката на Общинска избирателна комисия в Балчик е, че изборният ден е преминал спокойно, с една подадена жалба за агитация в секцията в с. Тригорци. Най-често запитванията от секционните избирателни комисии са били за това кой има право да гласува и да бъде дописван. Като цяло двойният вот не затрудни гласоподавателите, но забави гласуването. Струпване на хора след удължаването на изборния ден с един час е имало в квартал “Изток” в Балчик и в Кранево, съобщиха от ОИК. Макар че нямаше подадени писмени жалби за купуване на гласове, нещо което партийните офиси определят като недоказуемо, се понесоха коментари, че това е било факт. В подкрепа на това търговци се изказаха, че в изборния ден са ос-

танали без дребни банкноти заради купувачите с едри пари от по 50 и 100 лв. Кандидати за кметове в Кранево са изразили още преди изборите опасения, че вотът ще бъде опорочен заради одобрените над 150 заявления за гласуване по настоящ адрес в населеното място.

Ïîäêðåïàòà çà áàëîòàæà Организационно-техническата подготовка за балотажа на 30 октомври започна в община Балчик. Изборните книжа ще бъдат разпределени в събота – от 13,00 часа за секциите по селата, а от 15,00 ч. – за града. Изборният ден в неделя започва в 6,00 часа и продължава до 19,00 ч., ако Централната избирателна комисия не вземе решение за удължаване. Дежурните телефони за заявка на транспорт и запитвания в изборния ден са: 7-10-55 и 7-10-71 за Общинска администрация и 722-09 за Общинска избира-

Николай Ангелов независим 36,39%

НА БАЛОТАЖ

телна комисия, с код за Балчик 0579. За кмет избираме между Николай Ангелов и Светомир Михайлов, а за президент - между Росен Плевнелиев и Ивайло Калфин. Някои политически сили вече обявиха подкрепата си за балотажа. БСП, НДСВ, “Българска социалдемокрация”, ЗНС и ВМРО застават зад кандидатурата за кмет на Николай Ангелов, към които се присъединява и неспечелилият кандидат за кмет от “Ред, законност и справедливост” Павел Павлов. Кандидатът на ГЕРБ Светомир Михайлов добавя за балотажа и подкрепата на СДС, на коалиция “Зелена партия и Социалдемократи”, както и на независимия кандидат за кмет Мирена Протич. Лидерът на ДПС Бедри Кемалов заяви, че ще останат неутрални и ще гласуват по съвест. Вероятно е в четвъртък да обявят подкрепата си за един от кандидатите. От ДСБ и “Атака” съобщиха, че не са взимали подкрепящо решение за втория тур.

Светомир Михайлов ГЕРБ 22,93%

Кмет на община Балчик № Кандидат

Гласове %

2

2351

22.93%

1168

11.39%

170

1.66%

120

1.17%

639

6.23%

717

6.99%

3731

36.39%

1357

13.24%

Светомир Константинов Михайлов ПП "ГЕРБ"

7

Урал Джевджетов Бекиров ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

9

Ивелина Маринова Колева ПП "АТАКА"

11 Петър Димитров Петров ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 14 Павел Иванов Павлов ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 24 Мирена Атанасова Протич ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 25 Николай Добрев Ангелов ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 28 Красимир Ангелов Михайлов КОАЛИЦИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"


ИЗБОРИ 2011

27.Х.2011 - 2.ХI.2011г. Брой 40 (1975)

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ çà Áàë÷èê (2011-2015)

5 НА БАЛОТАЖ

Иван Петков ОБТ 27,87%

ПП ГЕРБ - 6 места (1781 гласа, 17.62%)

Данаил Караджов ГЕРБ 49,18%

Кмет на кметство Оброчище № Кандидат

Гласове %

2

480

49.18%

90

9.22%

10

1.02%

272

27.87%

103

10.55%

5

0.51%

16

1.64%

Данаил Петров Караджов ПП "ГЕРБ"

Светомир Константинов Михайлов лекар

Стефан Каров Стефанов мениджър

Стефан Стоянов Павлов - бизнесмен

втори мандат

втори мандат

Христо Николов Христов предприемач

Росица Василева Пенева инженерхимик

Виктор 8 Стоил Илиев Николов Лучиянов Митраков ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" частен бизнес 28 Мария Стойкова Кирова

?

Силвия Атанасова Тодорова технически изпълнител

КОАЛИЦИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 32 Иван Петков Иванов ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи" 41 Огнян Илиев Дервенов ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОГНЯН ИЛИЕВ ДЕРВЕНОВ

ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” - 4 места (1370 гласа, 13.55% )

42 Стефан Георгиев Николов

Атанас Жечев Георгиев агробизнесмен

ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" 44 Димо Стефанов Карамфилов

втори мандат

ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

Сияна Атанасова Фудулова - банкер икономист

Христо Петров Христов Иванка Георгиева инженер-енергетик Бързакова - педагог

ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” - 4 места (1318 гласа, 13.04%) Бедри Кемалов Мустафов строителен бизнес трети мандат

Ерджан Хюсеин Тургут историк, специалист социални дейности, трети Урал Джевджетов мандат Бекиров - лекар

четвърти мандат

Исмаил Ахмед Исмаил - специалист комуникационни системи

ПП “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” - 3 места (848 гласа, 8.39%) Стефан Панайотов Диков ресторантьор втори мандат

Маргарита Калинова Вичева лекар четвърти мандат

Никола Марков Аркалиев сектор сигурност

ПП “ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” - 2 места (526 гласа, 5.20%) Атанас Илиев Атанасов мениджър охранителна фирма

Красимир Трифонов Кунев лесовъд

КОАЛИЦИЯ “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” - 2 места (521 гласа, 5.15%) Красимир Ангелов Михайлов икономист втори мандат

Веселин Георгиев Николов инженер втори мандат

ВИК НАПОМНЯ НА СВОИТЕ АБОНАТИ, че е необходимо да извършат зазимяване на водомерните шахти в имотите си. Препоръчваме ви, където не се консумира вода, да бъдат изпразнени тръбите от възможно най-ниската точка и да се източи водата от водомера от изпускателя на крана (ако има такъв), с цел предотвратяване на замръзване на останалата вода. Показанията на водомерите няма да бъдат засичани от инкасаторите, а ще се начислява консумирана вода на базата на минал период. През пролетта след разкриването на водомерните шахти ще бъде направено изравняване. Началник ВиК Балчик - инж. Касабов

ГЛАСУВАНЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за Балчик Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове и проценти 2. ПП “ГЕРБ” - 1781 гласа, 17.62% 3. ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” - 34 гласа, 0.34% 5. ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” - 33 гласа, 0.33% 7. ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” - 1318 гласа, 13.04% 8. ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” - 1370 гласа, 13.55% 9. ПП “АТАКА” 217 гласа, 2.15% 11. ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” - 130 гласа, 1.29% 14. ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” - 424 гласа, 4.19% 17. ПП “ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” - 526 гласа, 5.20% 22. ПП ЕСИ - 192 гласа, 1.90% 23. ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” - 40 гласа, 0.40% 26. ПП „ДРОМ” - 220 гласа, 2.18% 27. ПП “ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” - 144 гласа, 1.42% 28. КОАЛИЦИЯ “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” - 521 гласа, 5.15% 29. ПП “ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА” - 166 гласа, 1.64% 30. КОАЛИЦИЯ “ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК” - 209 гласа, 2.07% 31. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” - 22 гласа, 0.22% 32. ПП “ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи” - 135 гласа, 1.34% 33. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЖИВКО РУСЕВ ИВАНОВ - 275 гласа, 2.72% 34. ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” - 98 гласа, 0.97% 37. ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” - 290 гласа, 2.87% 39. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ МИЛЕНА РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА -212 гласа, 2.10% 40. ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” - 268 гласа, 2.65% 42. ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” - 356 гласа, 3.52% 43. ПП “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” - 848 гласа, 8.39% 44. ПП “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” - 279 гласа, 2.76% ОБЩИНА БАЛЧИК СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Общинска данъчна служба Ви уведомява, че: 1. На 30 октомври 2011 г. изтича срокът, в който се плаща втора и последна вноска за данък върху превозните средства за 2011г. 2. На 30 октомври 2011 г. изтича срокът, в който се плаща втора и последна вноска за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2011г. 3. На 31 октомври 2011 г. изтича срокът, в който се плаща четвърта и последна вноска за патентен данък за 2011г

БЮРО ПО ТРУДА ДОБРИЧ За Балчик: лекар, работник овощарство (с. Ляхово), готвач Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

Задълженията се изпълняват доброволно в закон оус танов ените срокове чрез плащане: • касово – в касата на отдел “Общинска данъчна служба” към Община Балчик на адрес: пл. “21 Септември” № 6, етаж 2, с работно време 8.00 до 16.30 часа; • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане (вносна бележка) чрез банка по: IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15 банков код - UNCR BGSF “Уникредит Булбанк” АД код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти – 44 21 00 код за вид плащане –

такса за б и т о в и отпадъци – 44 24 00 код за вид плащане – данък върху п р ев о з ни т е средства – 44 23 00 код за вид плащане – патентен данък – 44 14 00 Справки могат да се правят на място в отдел “Общинска данъчна служба”, Община Балчик, и на тел.: 0579/7 28 49; 7 10 88. Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Прекъсвания на електрозахранването Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЦЕНТЪР УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ: В периода от 17.10.2011 г. до 31.10.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., ще бъде прекъсвано електрозахранването на: част от ул. “Средна гора”, ул. “Ком”, ул. “Росица”, част от ул. “Янтра”, част от ул. “Стара планина”, ул. “Огоста”, ул. “Родопи”, ул. “Ропотамо”, ул. “Странджа”. Прекъсването на електрозахранването на горепосочените улици ще бъде веднъж седмично в този период. Ремонтните работи ще бъдат извършвани през работно време. На 04.11.2011г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Брястово. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61.


6

ИЗБОРИ 2011

Èçáðàíè íà ïúðâè òóð

Кмет на кметство Сенокос

Михаил Милчев трети мандат БСП

27.Х.2011 - 2.ХI.2011г. Брой 40 (1975)

Гласове за избиране на президент и вицепрезидент 33,55% Община Балчик 26,84% Община Балчик

№ Кандидат

Гласове

%

8

316

81.87%

70

18.13%

Михаил Атанасов Милчев

17,64% Община Балчик

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 43 Красимир Иванов Георгиев ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

40,13% страната НА БАЛОТАЖ

28,84% страната

14,05% страната

Румен Николов втори мандат независим

Кандидат

Гласове

%

№ Кандидат

Гласове

%

1

Меглена Щилиянова Кунева

1753

17.64%

2

60

11.32%

3335

33.55%

253

2.55%

130

1.31%

68

0.68%

405

4.07%

2668

26.84%

269

2.71%

77

0.77%

49

0.49%

255

2.57%

51

0.51%

27

0.27%

402

4.04%

32

0.32%

30

0.30%

Кмет на кметство Кранево

Цветелина Благоева Белчева ПП "ГЕРБ"

Любомир Христов Христов /Инициативен комитет 2

28 Георги Йорданов Раднев

136

Маргарита Стефанова Попова

25.66%

ПП ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ": 30 Красимира Кирилова Любенова

9

1.70%

3

Сали Шабан Ибрям Валентина Иванова Гоцева

КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК" 38 Румен Петков Николов

325

ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО

61.32%

4

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Кмет на кметство Ляхово

Росен Асенов Плевнелиев

Румен Димитров Христов Емануил Николов Йорданов

Реджеб Реджебов първи мандат ДПС

КП СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени Земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС "Радикали", БДФ

№ Кандидат

Гласове

%

7

191

72.35%

Реджеб Ибрямов Реджебов

5

Николай Христов Кисьов

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 8

Емиш Мехмедова Реджебова

ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

18

6.82%

6

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 40 Асан Халидов Мехмедов

Мария Василева Капон

Стефан Георгиев Солаков Галина Асенова Василева

55

ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

20.83%

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

8

Минко Попов втори мандат независим

Кмет на кметство Соколово

Стефан Ламбов Данаилов ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

9 № Кандидат

Гласове %

2

22

4.14%

182

34.27%

19

3.58%

Ивайло Георгиев Калфин

Волен Николов Сидеров Павел Димитров Шопов

Веселин Георгиев Милчев

ПП АТАКА

ПП "ГЕРБ"

12 Алексей Илиев Петров 28 Марчо Марев Митев

Николай Личков Георгиев /Инициативен комитет

КОАЛИЦИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

13 Николай Нанков Ненчев 30 Васил Керчев Липовански

Жеко Стоянов Иванов

КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК"

ПП БЗНС

35 Минко Маринов Попов

304

57.25%

14 Атанас Марков Семов

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ МИНКО МАРИНОВ ПОПОВ

Поля Николова Станчева

44 Юзджан Басри Ахмед

4

0.75%

ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

Кмет на кметство Стражица

ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ 15 Павел Михайлов Чернев Анелия Димитрова Делчева

Шукри Али втори мандат ДПС

ПП ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА 16 Димитър Демиров Куцаров

№ Кандидат

Гласове

%

7

212

85.14%

37

14.86%

Шукри Али Шукри

Камелия Кирилова Тодорова /Инициативен комитет 17 Красимир Дончев Каракачанов

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 8

Севал Аптраманова Костова

Даниела Проданова Симидчиева - Димитрова

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

Кмет на кметство Гурково

Тодор Георгиев трети мандат независим

№ Кандидат

Гласове

%

11 Каню Иванов Морянов

9

2.68%

59

Ангел Бойчев Мирчев ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ 19 Николай Кирилов Василев Владимир Емил Савов /Инициативен комитет

21 268

79.76%

Светослав Емилов Витков

91

0.92%

44

0.44%

Венцислав Емилов Мицов /Инициативен комитет

17.56%

ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 36 Тодор Иванов Георгиев ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

18 Андрей Иванов Чорбанов

20

ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 17 Ивайло Пламенов Джилянов

ПП ВМРО - Българско национално движение

Венцислав Йорданов Йосифов Емилиян Крумов Димитров /Инициативен комитет


27.Х.2011 - 2.ХI.2011г. Брой 40 (1975)

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹69

от заседание на Общински съвет, проведено на 14 октомври 2011 година Т.1. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Безводица до назначаване на кметски наместник, поради освобождаване на кмета с Решение на ОИК. Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС РЕШЕНИЕ 899: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 461 от 27.09.2011 година от г-н Митко Петров – зам.-кмет на община Балчик, Общински съвет – Балчик, избира Съби Крумов Василев за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Безводица до края на настоящия мандат. Решението е гласувано със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.2. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС РЕШЕНИЕ 900: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 469 от 06.10.2011 година, Общински съвет – Балчик, избира Митко Стелиянов Петров – зам.-кмет на общината за временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението е гласувано със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.3. Предложение за повторно приемане на Решение 894, прието по Протокол № 68 от заседание на Общински съвет – Балчик, на 20.09.2011 г. Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС РЕШЕНИЕ 901: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, приема повторно Решение 894, прието по протокол № 68 от заседанието на Общински съвет – Балчик, проведено на 20.09.2011 г. Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.4. Предложение за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство (13 населени места), за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 902: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, като взе предвид предстоящите избори за общински съветници и кметове и кандидатурите на кметове на кметства на територията на община Балчик за кметове и общински съветници и регистрацията им като такива, както и законоустановеното правомощие на Общинския съвет в изпълнение разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от Закона местното самоуправление и местната администрация да избере в 7-дневен срок преди края на мандата с решение на Общинския съвет временно изпълняващ длъжността кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, Общински съвет Балчик: РЕШИ: 1. Общински съвет - Балчик, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на долупосочените населени места, находящи се в Община Балчик, както следва: За кметство с. Бобовец - Ажда Шукри Шакир За кметство с. Гурково - Ася Чавдарова Попова За кметство с. Дропла - Гюлтен Февзи Нофелова За кметство с. Змеево - Николинка Георгиева Стойкова За кметство с. Кранево - Надя Куртева Димитрова За кметство с. Ляхово - Мирал Мералова Осман За кметство с. Оброчище - Димитричка Петрова Николова За кметство с. Рогачево - Недялка Николова Димитрова За кметство с. Соколово - Анка Димитрова Колева За кметство с. Сенокос - Емилия Канева Станева За кметство с. Стражица - Елена Желева Ковачева За кметство с. Църква - Светла Атанасова Туканова За кметство с. Кремена – Марияна Асенова Инджева 2. Упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение. Решението е гласувано със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.5. Предложение за сключване на Меморандум за разбирателство между община Балчик и Фондация ЛУМОС. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 903: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик за периода 2011 – 2015 година, приета с решение на ОбС Балчик № 793 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г., Общински съвет - Балчик: РЕШИ: 1. Дава съгласие Община Балчик да сключи Меморандум за разбирателство с Фондация Лумос – Клон България - партньор на МРРБ и Държавната агенция за закрила на детето в процеса за деинституционализация за обединяване на усилията и в подкрепа на изпълнението на Националната стратегия “Визия за деинституционализацията на Децата в Република България” и Плана за действие към нея. 2. Възлага на кмета или упълномощено от него лице да подпише Меморандум за разбирателство и други документи, необходими за осъществяване на сътрудничеството.

Ðîäåí ïî ïðèçâàíèå Като всички момчета и Данчо мечт аеше от дете да я х н е самолет, когато порасне. Във всяка игра в китното село Лозево,близо до Шумен, той чуваше мотора на оня “звяр”, с който прелетя хиляди километри. Малчуганът не изневери на мечтата си. Макар и в компанията на селските деца, във всяка игра той виждаше себе си като бъдещ авиатор. Нито за миг не преставаше да си мисли, че когато възмъжее, ще облече мундира на летец и ще ми-

не като стрела ниско над родното си място, а всички, които го познават, ще се гордеят с него и с очи ще проследят бялата ивица, която Данчо оставя след себе си. Минава време. След ВВУ – Долна Митрополия, той получава заслужено диплом за летец. Младият левент постъпва на служба в летището на Балчик. Опознава колегите си и се вписва в техния колектив. Става им ясно, че ще служат на родината безкомпромисно и всеотдайно. Те, всички, заживяват като едно голямо семейство. Изпълняват своя върховен дълг, като военни. Стават част от Варшавския мирен договор. Приляга им Балчик и го обикват като свой град. Създават семейства, имат

ОБЩИНА Решението е гласувано със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.6. Предложение за вземане на решение за удължаване продължителността на изпълнение на проект “Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 904: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предложение трето и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с решение № 568 по протокол № 47 от заседание на Общински съвет, проведено на 17.05.2010, решение № 860 по протокол № 66 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.07.2011 и изпълнение на проект “Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик” по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 “Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/ 1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Общински съвет - Балчик, РЕШИ: 1. Общински съвет - Балчик, дава съгласие да бъде удължен срокът на изпълнение на проекта “Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик”, по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 “Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” с 12 месеца, като общата продължителност на проекта е 24 месеца, от 13.12.2010 до 13.12.2012 г. 2. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161РО001/1.1-09/ 2010/013 от 13.12.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за проект “Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик” упълномощава Кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” - Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”: 2.1. В размер до 1 001 769,32 лева (един милион хиляда седемстотин шестдесет и девет лева и 32 ст.), представляваща 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР на бенефициента, съставляваща 85 % от общите допустими разходи по проекта; 2.2. За срок до 13.02.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ); 3. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с удължаване срока на договора за безвъзмездна финансова помощ и получаване на авансово плащане по Договор № BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. 4. Общински съвет – Балчик, упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проектното предложение. Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.7. Предложение за даване на съгласие за сключване на договори за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 905: На основание чл. 21, ал. 2 във вр.с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 511 от 29.01.2010 г. на Общински съвет – Балчик, Общински съвет – Балчик, не дава съгласие за сключване на договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г.Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и “Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Георги Бенковски” в гр.Балчик”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013г, приоритетна ос «Устойчиво и интегрирано градско развитие», схема BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска». Решението е гласувано поименно със “За” – 7, “Против” – 0, “Въздържал се” – 12 Т.8. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на град Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Претоварна станция за твърди битови отпадъци”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 906: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. ІІ от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик, одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на местност “Момчил”, гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Претоварна станция за твърди битови отпадъци”. ІІ. Задължава Кмета па общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”

деца и дават младежки, свеж облик на града. Включват се в обществения живот. Не пропускат и културния афиш, доколкото имат свободно време. За всички е осигурено жилище от МО. Училищните настоятелства получават тяхната подкрепа и помощ. Но, дойде новото време и всичко се промени. Няма ги военните. Няма го летището, което даваше хляб на стотици граждани. Без тях градът осиротя. Само Данчо остана, за да ни разказва спомени, събирани и предадени от смелите ястреби на България – летците, пребивавали тук, на брега на морето. Кой от тях загинал, кой се преселил в друг град, а някой не могъл да се раздели с оня мирис на морето и останал завинаги до него. Данчо е един от тях. Избра си балчиклийка за най-близък човек в живота и вече толко-

ва години живеят успешно. Решили са да остаряват заедно. Пожелавам им го от сърце. Явно билетите, които си е купувал за музея на млади години, не са били излишни. А как му прилича да бута количката на милото си внуче. В сините му очи се оглежда цялата радост, събрана и акумулирана от небесната вис. Но той намира смисъла на живота и в друга посока. Балчишката общественост нямаше да знае толкова за всички летци и командири, участници в балчишкото ято, от създаване на летището в Балчик до сега. Цели 70 години. Поредната музейна сбирка в сградата на бившето военно летище – Балчик също е дело на о.р. Йордан Иванов. Сладкодумен и позитивен в отношението си към хората, той съумява да събуди интереса ни към ония, които често стряскаха съня ни в

7 Решението е гласувано със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.9. Предложение за обявяване на имоти, публична общинска собственост – пътища с отпаднало предназначение в стопански двор с. Соколово, за частна общинска собственост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 907: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6 ал. 1 от ЗОС чл. 14, ал. 3, т. 3 от Правилника за приложение на закона за пътищата; чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, и заявление вх. № 39-032/10.08.2011 г. от ЗКПУ “Сокол” с. Соколово, представлявана от председателя Деньо Цонев Попов: 1. Общински съвет – Балчик, обявява имоти, публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение, представляващи пътища в “Стопански двор” с. Соколово, община Балчик, както следва: 1.1. ПИ № 67951.501.1031 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 2 224 м2; 1.2. ПИ № 67951.501.1030 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 788 м2. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на банкомати. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 908: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 от НОРПСУРОИ, Общински съвет – Балчик, дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на банкомати, части от следните имоти - публична общинска собственост: 1.1. Част от сградата на Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”; 1.2. Част от сградата на “Медицински център І” ЕООД гр. Балчик; 2. Частите от имоти – публична общинска собственост, да бъдат отдавани под наем за срок до 5 (години) и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на банкомати; 3. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 288.00 лв. за банкомат (1 м2), без ДДС, съгласно НОАМТЦУТ на Община Балчик. Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Т.11. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносител: д-р Урал Бекиров – общински съветник РЕШЕНИЕ 909: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молби от граждани, Общински съвет – Балчик, отпуска еднократна финансова помощ, както следва: 1. Атанаска Колева Златева от град Балчик, за оперативна интервенция, в размер на 1000.00 (хиляда) лева; Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 2. Юсеин Мустафов Изетов от с. Ляхово, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева Решението е гласувано поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Стефан Павлов, Председател на Общински съвет

ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с Решение №238/ 27.02.2009г., Решение 908 от Протокол 69/ 14.10.2011г. на ОбС-Балчик и Заповед №992/ 26.10.2011г. на временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Балчик. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от свободен нежилищен имот, пу блична общинска собственост: 1. Част от сградата на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Балчик с площ 1.0 м2 за поставяне на банкомат. 2. Цел на конкурса: Отдаване под наем на описаният имот за поставяне на банкомат. 2.1. Начална годишна наемна цена в размер на 288.00 лева, без ДДС 2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора. 3. Конкурсни условия: 3.1. Регис трация на кандидатите по Търговс кия Закон, притежаващи лиценз за извършване на банкова дейност. Закупуване на конку рсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.11.2011г. до 10.11.2011г. на касата на ОбА-Балчик. Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 11.11.2011г. до 16,00ч. в Информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл. “21-септември” №6. За справки: тел. 0579/ 7-10-70 – Димитров

изпълнение на бойния си дълг. А животът му е низ от преодоляване на препятствия, някои приятни, други рискови и страшни. Но той не се отрича от тях, защото те са

негови – на родения по призвание летец о.р. Йордан Иванов. Разказвай, Даньо, разказвай на невръстните момченца, за да слушат и обикват професията на най-смелите мъже – летците. Приносът на българите в световната авиация е нена(На земляка ми летец, дминат. Бъдете живи и здраизвършил подвиг) ви и подвизите ви да оживяЩастлив си бил, Йордане, ват във филми, картини, стиче служил си на българската хове и романи. Благодарим родна полоса, ви! Пенка Димитрова че в миг небето родно синьо

Íà Äàí÷î

пред теб е блесвало като роса. Прорязвал синевата много пъти, без страх изпълнил си дълга, във полет обучавал си момчета, и винаги спасявал си честта. С криле метални, птица бързокрила, с юнашки мишци, все напред си бил. Родината така те е дарила: да бъдеш неин верен син.

П. Димитрова

СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ от редакцията на в. “Балчик” към Йордан Иванов автор на поредицата публикации за 70годишната история на летище Балчик. Благодарим ти, че вестникът ни привлече повече редовни читатели.


8

ИСТОРИЯ

27.Х.2011 - 2.ХI.2011г. Брой 40 (1975)

1 ноември - Ден на народните будители

ÁÀË×ÈÊËÈÈ - ÏÈÎÍÅÐÈ ÍÀ ÌÓÇÅÉÍÎÒÎ ÄÅËÎ Â ÞÆÍÀ ÄÎÁÐÓÄÆÀ

Тази година се навършват 50 години от възстановяването на музейното дело в Балчик. Уместно е да припомним, че идеята за създаване на музей тук възниква преди повече от 100 години и минава през различни перипетии. За чест и гордост на балчиклии няколко страници от излязлата преди пет години “История на музейното дело в България” са посветени на тези важни исторически факти. Днес те са в научно и обществено обръщение, благодарение на многогодишната изсл едовател ска дейн ост осъществявана от Исторически музей. Въпросните фактологически свидетелства се коментират в настоящото изложение. В края на ХIХ и началото на ХХ в. Балчик преживява бурен стопански възход. По това време той се превръща в житния пазар на Южна Добруджа и е нейният най-голям експортен житарски пункт, трети в България след Варна и Бургас. Само за една година (юни 1909 - юни 1910 г.) тук е изградена най-голямата мелница у нас, една от най -модерните на Балканския полуостров. В монографията си “Стопанският живот на град Балчик (1878-1944)”, плод на близо 20годишен труд, дългогодишният изследовател на стопанската история на Добруджа, Цветолин Недков, я определя като индустриалната перла на Балчик и областта. Създаването й бележи връх в неговото икономическо развитие, символ е на европейската индустриална култура и на предприемаческия дух на жителите му. Икономическият му просперитет е съпътстван от духовен подем. Създава се атмосфера, благоприятстваща културните начинания. Има две печатници. През първото десетилетие на миналия век излизат в различно време 8 вестника. В навечерието на Балканската война в града, който по онова време брои около 7000 души, се получават 442 чужди вестника. Очевидно не само пристанището е било врата към света. Балчиклии са били жадни да се информират за световните новини, за новостите в различните сфери, не само от българския печат, а директно от чуждите издания. За тях те са били своеобразен прозорец към света. Освен любознателността им този впечатляващ факт илюстрира висока образованост и съответната езикова култура. Различни театрални трупи са чести гости на Балчик Настъпилият културен подем е благоприятна почва, в която се ражда идеята за създаване на музей, като специализиран институт за съхраняване и опазване на археологически находки, материални и духовни ценности, илюстриращи различни етапи от многовековното минало на Балчик. През лятото на 1898 г. към третокласното училище в града е създадена минерално-геологическа сбирка. Тя има природонаучен характер и съдържа оригинални образци от вкаменелости на праисторически представители на фауната. Приблизително по това време Балчик е посетен от Фердинанд. Като обръща внимание върху грижите, които следва да се полагат за опазване на самобитна старинна архите-

ктура на града, българският владетел посочва една от къщите, разположени на брега, като найподходяща за създаване на музей. Целесъобразността на това предложение явно е отчетена и осмислена от местните власти. През м. юли 1907 г. Карел Шкорпил и Анани Явашов - представители на ВАД (Варненско археологическо дружество), по покана на тогавашния балчишки кмет Ст. Задгорски, извършват първите археологически проучвания в града. При разкопките е открита една изключително ценна находка - гробница на римски лекар, с интересен погребален инвентар-общо 71 находки. Откриването на този значим античен паметник и на веществени свидетелства, илюстриращи богатата материална култура на Балчик през древността, подтикват местното ръководство към идеята за създаване на музей. В продължение на две години археологическите находки от проучванията се съхраняват в третокласното училище и в касата на общината. През това време Варненското археологическо дружество прави на няколко пъти постъпки пред балчишката община и околийския началник за предаването на въпросните паметници във варненския музей. Случаят е отнесен и до министъра на просвещението, тъй като съгласно устава на дружеството (утвърден от споменатото министерство) последното се грижи за събирането и опазването на старините на окръга. Отказвайки да предаде находките, в писмо до ВАД от 10.VII.1908 г., балчишкият околийски началник се позовава на обстоятелството, че кметът Задгорски възнамерява да се уреди музей в Балчик. Извършените археологически проучвания събуждат и стимулират интереса на балчиклии към изследване на миналото, към събиране на културни паметници и документални свидетелства за историята на родния им град. За това допринася и активната пропагандна дейност на ВАД. По решение на неговото настоятелство Х.Шкорпил и Б.Райков са натоварени да изнесат сказки в Балчик, Каварна, Добрич, Провадия и поголемите села в окръга. На 27.V.1912 г. двамата активисти на дружеството се срещат с жителите на Балчик. В салона на училище “Хр.Ботев” е изнесена лекция за историята на древния град. Тя има осезаемо пропагандно въздействие. За членове на ВАД се записват 27 балчиклии. Взето е решение в Балчик да се открие клон на ВАД и да се изготви правилник за неговата работа. Гореспоменатата среща е повод да бъде представено пред балчиклии изследването на братя Шкорпил, посветено на историята на града. Отпечатано е като самостоятелно издание и според местния вестник “Куриер” “добре е гражданите ни да се снабдят с тази настолна книга”(изследването е публикувано в т.V на Известия на Варненското археологическо дружество 1912 г.). Трудът засяга въпроси, свързани с историята на Балчик в хронологичен порядък, от основаването на града, по време на Великата гръцка колонизация, до средата на ХIХ в. Тази публикация документира резултатите

от първото археологическо проучване на територията на Балчик. Историческите превратности и последвалите национални крушения правят трудно осъществими всякакви културни начинания. През 30-те години на миналия век инициативата за откриване на музей най-после намира практическа реализация. Според досегашни проучвания, основаващи се на сведения, почерпени от български печатни източници (в. “Добруджански глас”), през лятото на 1937 г. музеят в Балчик вече посреща посетители, а в средата на с. г. в града отваря врати и картинна галерия - първата в Южна Добруджа. Според излезлия преди няколко години т.4 История на Добруджа той е открит през 1935 г. Според някои румънски изследвания в две зали са експонирани археологическите ценности, в други две - картини, а официалното откриване на музея е било към юли 1937 г. Помещава се в специално адаптирана за целта самостоятелна сграда, до самия морски бряг. Преобладаващата част от изложените ценности са археологически находки. Идеята да се съберат експонати е спонтанно подкрепена от местното население. Фондът значително нараства от направените дарения. В експозицията на галерията са представени няколко десетки живописни творби с основна тематика “Балчик и черноморското крайбрежие”. През 30-те години на миналия век е открит още един музей. Той се помещава в лятната кралска резиденция. Съдържа колекция от етнографски ценности, огнестрелно и хладно оръжие, картини. Обособяването на самостоятелни специализирани учреждения за съхраняване на ист орич ески и худож ествени ценности подтиква към по-пълно представяне на материалната и духовна култура на добруджанци. През 1936/37 г. в Балчик се подготвя откриването на музей, който следва да представи етнографското богатство на цяла Добруджа. Амбициите на организаторите са твърде големи. По своя интериор и многообразие на експонати, музейната експозиция следва да превъзхожда всички други, съществували дотогава в Румъния. Между факторите, допринесли за появата на културните институти, следва да изтъкнем едно съществено обстоятелство. През 30-те години на ХХ в. Балчик е “открит” като прелестен екзотичен кът от редица румънски творци. “Сребристият бряг”, както сполучливо го наричат те, привлича с магнетичния си чар изтъкнати художници. Неповторимият природен декор става обект на разнообразни творчески интерпретации. От друга страна, развитието на туризма след 1930 г. привлича голям брой летовници. Балчик е предпочитано място за отдих на интелектуалните среди. По крайбрежието израстват десетки вили на представители на обществено-политическия елит. Наличието на значителен интелектуален потенциал обуславя и стимулира интереса към миналото на древния град. Важно значение имат и местните културни традиции, а също постоянният стремеж на балчиклии към пълноце-

нен духовен живот. Сведенията за инициаторите, ангажирали се със създаването на музея и галерията, са твърде оскъдни. Според в. “Добруджански глас” дейно участие в това

КУПУВАМ земеделска земя в Каварна, Шабла, Дуранкулак, Ген. Тошево, Добрич, Тервел, Тутракан, Силистра. Тел. 088/ 6462784; 087/8462784 2-2 КУПУВАМ земеделска земя в Балчик, Соколово, Гурково, Тригорци, Храброво, Царичино, Сенокос , Кремена. Тел. 087/ 8462784 2-2 КУПУВАМ земеделска земя в Гурково, Царичино, Дропла, Балчик, Тригорци, Соколово, Сенокос. Тел. 089/5718383; 088/ 8593699 2-2 КУПУВАМ земеделска земя в облас т Добрич. Тел. 088/ 7273880 3-3 КУПУВАМ земеделска земя в община Тервел. Тел. 088/ 7273880 3-3 КУПУВАМ земеделска земя -общините Каварна, Шабла, Балчик. Плаща веднага. Тел.

088/8908877 10-5 ПОД НАЕМ ДАВАМ стаи и апартаменти под наем, ул. “Приморска” №13.Тел. 088/8587267 3-3 РАБОТА ЗАВЕДЕНИЕ “Червените камъни” търси готвач/ка за постоянна работа. Тел. 089/5700568 4-1 УСЛУГИ “ДАНЧО ЯНЕВ” ЕООД ПОЧИСТВА септични ями(шахти). Тел. 088/6905981; 0570/8-25-56 10-7

ято инициатива преди половин век в Балчик е възстановен първият музей в Южна Добруджа. На нейния възрожденски ентусиазъм дължим и възстановяването на първата художествена гале-

снимка личен архив Иван Чернев начинание вземат Елиза Братияну - съпруга на известния румънски държавник Йон Братияну, и кметът на града Г.Фотину. По косвени данни можем да съдим, че към инициативата е бил съпричастен и Димитър Желев директор на частната българска прогимназия в Балчик. Музеят има печална участ. В края на месец август 1940 г., по-малко от месец преди освобождението на града, експонатите и картините от експозицията са натоварени на парахода “Ойтуз” и отнесени в Румъния. Задигнати са интересни колекции и сбирки, съдържащи значителни материални и духовни ценности. Сред тях правят впечатление живописните творби - общо около 55, редки старопечатни издания, няколко антични статуи и мраморни глави, епиграфски паметници, монети. Вероятно някои от епиграфските и нумизматичните свидетелства са били уникални. С найголяма историческа стойност за Балчик е статуята на бог Дионис - символ на неговото древно минало. Задигнатите ценности са невъзстановими. Отнасяйки ги със себе си, румънците откъсват завинаги една важна страница от древния летопис на града, оставяйки дълбока празнина в неговата историческа памет. Похищението на археологическите паметници лишава поколенията от ценна информация за най-ранното минало на добруджанския край. Липсата на музея се оказва твърде осезаема. Една година след неговото ограбване ръководството на града се обръща с призив за възстановяването му. В един от августовските броеве на силистренския вестник “Подем” от 1941 г. е отпечатано следното съобщение: “Балчишкото градско общинско управление апелира към всички добруджанци и всички обичащи Добруджа българи, да дадат подкрепата си за възстановяването на единствения добруджански музей в Балчик. Всяка една археологическа вещ, картини, монети, статуи или документи и икони, които напомнят за далечното или близко минало от робството на Добру-

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ ПРОДАВАМ апартамент, ЖК “Балик”, бл. 10,вх.а, ет.8, ап. 23. Тел. 087/8119048 4-1 ПРОДАВАМ жилищно таванско помещеие, 30 кв. м в ЖК “Балик”. Тел. 089/9130702 4-1 ПРОДАВАМ къща със 760 кв. м дворно място гр. Балчик. Тел. 089/8611507 5-3 ПРОДАВАМ цялостно обзавеждане за хол, цена 200 лв. Тел. 089/6796009 4-1 РАЗ ПРОД АЖБА (неделя), легла, мебели, печка, хладилник, пералня, климатик, телевизор, одеяла. Тел. 0888/ 764591; 0892/450485 5-5 КУПУВАМ КУПУВАМ земеделска земя, район Балчик, Каварна, Шабла, на пазарни цени. Тел. 087/ 8673453; 089/9871045;052/ 673403 5-1

джа, представляват интерес за музея…” Публикуването му в “Подем”- вестник за национална култура, орган на общогражданския комитет за културно и стопанско повдигане на Силистра едва

РЕКЛАМ НА АГЕНЦИЯ “ БК ДИЗАЙН” К-с “Марина Сити”, тел. 0888942523

АВТОУСЛУГИ “ДАРКО 65” ЕООД тел.088/9667665

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39

ÀÊÓÌÓËÀÒÎÐÈ È ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÈ ÃÀÇÎÂÈ ÑÈÑÒÅÌÈ ÍÀ ÈÇÃÎÄÍÈ ÖÅÍÈ

Фирма “Гаги - Милена Петрова” гр. Балчик, ул. “Камчия”№7 тел. 089/6796009

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

ли е случайно. Следва да отбележим, че в края на 1898 г. учителският съвет при Държавното педагогическо училище в крайдунавския град взема решение за изграждане на музей. Той е узаконен през м. януари следващата година, макар и по мащабите си да не надхвърля рамките на една музейна сбирка. Явно авторите на апела са имали информация за опита на силистренци в изграждането на експозиция. В този смисъл, тук те са разчитали на най-сериозно разбиране и подкрепа, считали са, че предвид изложените причини именно в Силистра ще срещнат единомишленици, които милеят и ратуват за проучването, съхраняването и опазването на културно-историческите ценности. При това призивът има общонационално звучение. Той надхвърля рамките на региона и е отправен не само към добруджанци, но и към всички българи. Прави впечатление категорично изразеното становище, че в случая става дума за възстановяване на единствения добруджански музей. Самото съобщение във вестника е недвусмислено обществено признание, че той е първият културен институт от подобен род в Южна Добруджа и явно е правил впечатление на съвременниците си. Поместен в отделна сграда, специално адаптирана за целта, балчишкият музей е спечелил престиж като самостоятелно културно учреждение и средище за съхранение на духовни и материални свидетелства за миналото на града и региона. Изложеното до тук свидетелства, че музейното дело в Балчик има едновековни традиции. Жителите му се нареждат между онези родолюбци, които първи в България осмислят необходимостта от събиране и популяризиране на историческите паметници. С това те дават своя принос в общонационалната културна история. Предстоящият ден на народните будители е добър повод да се обърнем с думи на благодарност към онези незнайни наши деди, които давайки израз на родолюбието си, ръководейки се от идеята да съхранят за нас, за идните поколения, безценните свидетелства на миналото, не са пестили време и усилия за тяхното проучване, събиране и опазване. Тук е мястото да изразим своето заслужено уважение на учителката Клара Петкова, по чи-

рия в многострадалния добруджански край. Празникът на народните будители е добър повод и да припомним и заслугите на десетките знайни и незнайни дарители, благодарение на които в продължение на половин век музея е създал, доокомплектовал и увеличавал своите фондове. Родолюбивият им принос за нарастване постъпленията от културно-исторически ценности, обогатяващи музейните фондове и експозиции, е свидетелство за голямата обществена подкрепа, на която ИМ се радва вече половин век. Тя намира израз не само в даренията на експонати, картини, фотоси, документи и пр. Днес, в условията на перманентна стопанска криза, тя се проявява и под други форми. Музеят получава средства за реализиране на различни свои инициативи, намира подкрепа и чрез вложен безвъзмезден труд за осъществяване на негови начинания. Тази обществена съпричастност към неговата дейност направи възможно миналата година да бъде отпечатано едно популярно изследване, посветено на 100годишнината от построяването на мелницата на Анонимното индустриално дружество - ярък и красноречив пример за “българското чудо” на балчишкия бряг, забележителен паметник на българската индустрия, вписващ се в националните стопански постижения на България, най-важния символ на Балчик. По стечение на обстоятелствата, тази година, в която музеят отбелязва важен юбилей, експозицията му се обогати с уникален модел на хидроплан “Фридрихсхафен FF33Е”, благодарение отново на родолюбивата обществена подкрепа на балчиклии. Надяваме се, че в. “Балчик” ще информира по-подробно читателите си в следващите броеве. Юбилеят на Историческия музей и Денят на народните будители са и повод за равносметка. Затова, обръщайки се с лице към миналото, да припомним още веднъж приноса на онези незнайни местни родолюбци, спомогнали за съхраняването и популяризирането на многовековното ни културно наследство и да благодарим на нашите настоящи духовни съмишленици, дарители за безкористната им морална и материална подкрепа, без която усилията ни не биха били резултатни. Дарин Канавров

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2011 бр.40  

27.10-02.11.2011