Page 1

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Четете и в Интернет www.balchik.bg

29 (2012) Âÿòúðíèòå ïàðêîâå çàïî÷âàò äà ñè ïðå÷àò? В унисон с правителственото разпореждане за 15 процента съкращения Цена 0,30 лв.

19.VІI.2012 -25.VІI.2012г.

Брой

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Ïðèåòà å íîâàòà ñòðóêòóðà íà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ Дирекциите се намаляват от пет на четири, няма да има трети зам.-кмет

Новата структура на общинската администрация – Балчик, бе приета от местния парламент на сесията на 17 юли. Тя е съобразена с приетия от правителството пакет от нормативни документи – новите правила за формиране на работните заплати на служителите в администрацията, класификатора на длъжностите, оценка на работата, както и нормативите за численост. 90 са утвърдените работни места: обща администрация от 62ма души и специализирана от 28. Няма да има трети заместник-кмет по туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология – каквато длъжност се заемаше до местните избори 2011. Тези дейности ще се поемат от зам.-кмета по строителството. Другият

зам.-кмет продължава да отговаря за финансите и стопанските дейности. В структурата на администрацията остават четири дирекции, като петата “Бюджет, финанси и счетоводство” се преобразува в отдел към дирекция “Местни данъци и такси, хуманитарни, стопански дейности и финанси”. Това е най-голямата дирекция, с общо 31 души и още два отдела – “Общинска данъчна служба” и “Хуманитарни, социални и стопански дейности”. 26 работни места включва дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” с общо три отдела: “Правно-информационно и техническо обслужване”, “Култура, протокол и връзки с обществеността” и отдел “Гражданска регистрация и администра-

тивно обслужване”, като в последния влиза целият фронт офис на общината. 11 души остават на работа в дирекция “Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология”. Вече няма да има отдели, отговарящи за еврофондовете и за туризъм и екология, а главни експерти. Дирекция “Устройство на територията, собственост и инвестиции” с общо 16 работни места обединява два отдела “Териториално селищно устройство и общинска собственост” и отдел “Инвестиционна дейност и контрол”. Четирите дирекции и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са на подчинение на секретаря, както и на ресорните зам.кметове, които от своя стра-

на са подчинени на кмета. Пряко под неговото ръководство са и кметствата по населени места, главният архитект, звеното “Вътрешен одит” и финансовия контрольор. Нови конкурси за длъжностите няма да се обявяват, тъй като няма съществени промени в структурата. Местното ръководство се е съобразило с правителственото разпореждане за 15 процента съкращение на администрацията. Част от съкратените работни места са били незаети. “Убеден съм, че структурирана по този начин, общинска администрация ще изпълнява успешно функциите си”, смята вносителят на предложението кметът Николай Ангелов.

Ñåðèîçíè ïîðàæåíèÿ â Áåçâîäèöà ñëåä ãðàäóøêà Къща в Балчик се запали от гръмотевица

Сериозни са пораженията в Безводица след градушката от 11 юли, достигнала големина на яйце. Нанесени са щети по покривите на общинските сгради в селото – здравна служба, читалище и детска градина, магазините, по много частни домове и автомобили. Изпочупени са прозорци, а селскостопанската продукция в дворове и бостани е унищожена, каза кметският наместник на селото Съби Василев. Продължителността на валежите с градушка е била 45 минути. В друго балчишко село Дъбрава дъждовете са наводнили една къща с гараж, а в парка на селището са паднали дървета. Хората със засегнатите къщи и автомобили нямат застраховка, добави кметът на село Безводица. На 12 юли беше направен

обход на общинските сгради в Безводица. Пораженията са от източната част на детската градина и здравната служба. Установи се, че има нанесени щети по мазилката, която се полага след изолацията на забавачницата, Стената е като след обстрел. По етернитовия покрив на пясъчника има дупки, някои от които с диаметър над 6 см. Жена от персонала на детското заведение показа запазени във фризера буци лед, паднали от небето. Счупени са два прозореца на здравната служба. Установи се още, че течовете в читалището и медицинския пункт не са вследствие на градушката. В двете села за няколко часа е имало проблеми с електрозахранването и са ви-

кани аварийни екипи за отстраняването им, споделиха кметовете им. От E.OH информираха, че няма нанесени щети, но за известно време превантивно са били изключени седем извода. По данни от метеостанцията на летище Балчик максималната температура в сряда след обяд е била 29.4 градуса, а падналият привечер пороен дъжд – 25 л/кв.м. По улиците се бяха образували реки, които се стичаха към морето. Отводнителните решетки в района на джа-

мията не са успели да поемат водата, в резултат на което е паднала подпорна стена и е наводнена една къща (още за този случай на стр.4). Морето в района на Морска гара беше мътно и сиво. Часове бяха необходими да възвърне нормалния си цвят. Покривна конструкция в Балчик е изгоряла, след като била поразена от гръмотевица, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР.

Източната стена на детската градина в Безводица, която в момента се ремонтира

Вятърните паркове започват да си пречат. До този извод се стигна, след като на сесията на Общински съвет от 17 юли тъй наречените “китайски ветрогенератори” отново не получиха одобрение. Припомняме, че на първо четене през март инвестицията бе стопирана заради неясноти. Дружеството “Перинея Балчик” има намерение да изгради 23 вятърни генератора в землищата на селата Гурково, Дъбрава, Соколово, Царичино и Тригорци. За реализацията на инвестицията компанията настоява да бъде дадено предварително съгласие за определяна на трасе за подземен електропровод и оптичен кабел за захранване на перките. Балчишките съветници не се съгласиха трасето да премине през предложените 47 общински имота – полски и асфалтови пътища, в землищата на тези села. Причината е, че трасетата на други вятърни компании – като “Вятърен парк Добруджа – 1 и 2”, които вече имат получено разрешение за строеж и платени такси, се препокриват с тези на “Перинея Балчик”. “Не искаме да пречим на колегите, но нека бъдат спазени сервитутите, тъй като става въпрос за средно напрежение. Нека още на ранен етап се предложат алтернативни трасета”, заяви представител на компания, която ще инвестира във вя-

търни генератори. От “Перинея Балчик” контрираха, че това е технически въпрос, който може да се уточни в хода на проектирането, като няма как да се влезе в конфликт с вече реализиращ се проект. След като съветниците “се въздържаха” да приемат предложението, внесено от съветника Атанас Атанасов, председателят на ОбС Виктор Лучиянов заяви пред инвеститорите, че на следваща сесия точката ще бъде внесена за трети път, ако подготвят справки, които да показват, че няма да се влезе в конфликт с останалите вятърни компании. Следващата сесия на Общински съвет се очертава през месец септември. Припомняме, че консорциумът от дружества, в който има и китайско участие, има намерение да вложи в Добруджа 1,5 млрд. евро. Инвеститорът от Китай проучва и възможността да гради завод за ветрогенератори, който да се конкурира с европейските производители. На сесията на 17 юли Общински съвет одобри предложението на друга вятърна компания - столичното дружество “Енертраг Методиево”, като изрази предварително съгласие за преминаване на подземно кабелно трасе през три имота по кадастралната карта на с. Пряспа.

Êîìèñèÿ çà çàùèòà îò äèñêðèìèíàöèÿ ÎÁßÂËÅÍÈÅ Месечната приемна на регионалния представител гр.Добрич на Комисия за защита от дискриминация с граждани от Община Балчик ще се проведе на 20 юли 2012 г. от 10.00 до 12.00 часа в Информационния център в сградата на Общинска администрация Балчик – пл. „21 септември” 6. Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси към г-жа Ширин Касаб – старши експерт при КЗД. Дискриминация означава неравно третиране на хора според техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и други признаци. Комисия за защита от дискриминация – гр.София, бул. „Драган Цанков” 35 Тел: 02/807 30 30; факс: 02/870 84 48; e-mail: kzd@kzd.bg КЗД – Регионален представител град Добрич – пл. „Свобода” 5, ет.8, ст.801 Тел./факс: 058/620 636; e-mail: dobrich.kzd@kzd.bg

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2

ОБЩИНА

Кратки НОВИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ ДЕЯН ДИМИТРОВ СТАВА ЧЛЕН НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ по устройство на територията, строителство и екология и Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности, решиха общинските съветници на заседание на 17 юли. Припомняме, че това се случва заради прекратяване пълномощията на съветника Стефан Павлов, който загина при катастрофа в началото на юни т.г. Предвижда се на следваща сесия съветниците да изменят Правилника за организацията и дейността си заради промени в чл. 34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вместо досегашните 60 процента от средната заплата в администрацията, съветниците ще получават месечно възнаграждение в размер 30 на сто, считано от 1 юли тази година. — ЗАРАДИ ПОВИШЕНИЯ БРОЙ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН, 12 ПОЛИЦАИ ОТ СТРАНАТА СА КОМАНДИРОВАНИ на територията на полицията в Албена. От 1-ви юли до края на август те ще съблюдават опазването на обществения ред и ще противодействат на престъпността в района на село Кранево и курорта Албена. За осигуряването на безопасността и спокойствие на летовниците, между балчишкия

кмет и директора на Областна дирекция на МВР – Добрич, е сключено споразумение, с което Община Балчик се задължава да осигури за командированите полицаи безплатно настаняване, столово хранене и пътни разходи. — ЧЕТИРИМА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ. Сумата, гласувана от Общинския съвет, е 1000 лв. — 11 СЪДИИ ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ СЪДЕБЕН РАЙОН ДОБРИЧ В ДЕЛЕГАТСКИТЕ СЪБРАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС ПРЕЗ ЕСЕНТА. Те бяха избрани на общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Добрич, и петте районни съдилища в областта. На него не са предложени кандидати за членове на ВСС. В събранието взеха участие 36 съдии от общо 57 съдии в шестте съдилища. Всеки от избраните делегати е получил между 35 и 30 гласа при тайно гласуване. Сред делегатите са председателите на Окръжен съд – Добрич Енчо Енчев, на Районен съд – Добрич Веселин Монов, и на Районен съд – Балчик Ивелина Велчева, Районен съд – Ген. Тошево Динко Динков и на Районен съд – Тервел Ганчо Драганов. Съдия Димитър Димитров представлява Районен съд – Каварна, уведомяват от пресслужбата на Добрички окръжен съд.

Крими ПИЯН ВОДАЧ В АЛБЕНА И ХУЛИГАНСТВО В КРАНЕВО НА 14 ЮЛИ На 14 юли, в 3:50 ч. на КПП Албена, автопатрул спира за проверка лек автомобил „Рено” с варненска регистрация. При последвалата проверка за алкохол на водача Н.В. (26г.), е отчетено наличието на 1.93 промила алкохол. По случая е образувано незабавно производство по описа на РУП Албена. На същата дата в 8:10 ч. в РУП Албена е получено съобщение за нарушаване на обществения ред и спокойствие в село Кранево. Пристигналите служители, установяват, че М. Г. (35г.) от Добрич извършва непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение и държание към гражданите. На извършителя на деянието е съставен акт за проява на дребно хулиганство. С решение на Балчишки районен съд от 14 юли, на М.Г. е наложено административно наказание – задържане за пет денонощия в РУП Албена. — КРАЖБИ ОТ ХОТЕЛСКИ СТАИ И ОТКРАДНАТА УКРАИНСКА КОЛА В АЛБЕНА Неизвестен е проникнал в хотелската стая в Албена и е извършил кражба на сумата от 300 лева и мобилен телефон. Сигналът е подаден на 12 юли в РУП

Албена. По случая е образувано досъдебно производство. На същата дата са регистрирани още две кражби от хотелска стая в К.К. Албена и от частен имот в село Оброчище. Обект на кражбите са лични документи и пари. За времето от 23:50 часа на 11 юли до 7:15 часа на 12 юли е извършено и противозаконно отнемане на МПС в К.К. Албена. Обект на посегателството е лек автомобил „Тойота” с украинска регистрация. На 10 юли в Албена е получено съобщение за кражба на мобилен телефон и 500 лв. от частен дом в с.Оброчище. -НА 16 ЮЛИ Е РАЗБИТА ВИЛА ВЪВ ВИЛНА ЗОНА „ОВЧАРОВСКИ ПЛАЖ”. При пристигане на място, сформираната оперативна група от балчишката полиция установява, че неизвестен е извършил кражба на два броя лаптопи, бинокъл и пари. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУП Балчик. Същия ден кражба на раница е регистрирана на територията на РУП Албена. По данни на тъжителката, за времето от 18:10 до 18:50 ч., от ресторант в Албена неизвестен е откраднал раницата й с мобилен телефон и пари.

19.VII.2012 - 25.VІI.2012г. Брой 29 (2012)

Êà÷åñòâîòî íà çúðíîòî å äîáðî

На финала е жътвата на ечемика в Добричкия регион, информираха от областната служба по земеделие. В Балчишко са прибрани средно по 310 кг зърно от декар от общо 23 300 дка, което е 95% от всички площи. В областта ожънатите ниви са 58 200 дка или 98%, като средният добив от декар е по-голям – 406 кг. Наймалко е продукцията в Тервелско – по 230 кг. В Каварна реколтата е почти двойно повече – 450 кг от декар. Най-високият добив до момента при пшеницата в областта – 510 кг, е регистриран в Балчик и Добрич град, като средният за региона е с 35 кг по-малко. Найслаба отново е реколтата в Тервел, където се прибира средно по 350 кг от декар. В община Балчик са ожънати 66% от всичките 138 600 дка с пшеница. Жътвата за областта като цяло е в по-напреднал стадий – обработени са 75% от засетите над милион и 100 000 дка. Върви прибирането и на маслодайната рапица. До момента са ожънати 29 000 дка в областта и 1500 дка в общината, което е съответно 90 и 83% от нивите. Добивите са съответно 232 и 210 кг. Както вестник “Бал-

чик” вече писа, голяма част от площите с тази култура пропаднаха поради лоши климатични условия. 100 % е ожъната пшеницата в най-голямата балчишка коо п ер ац и я “Ч ер но море”. Прибрани са средно по 5 58 к г от д ек ар . Проливният дъжд от миналата седмица е забавил

края на жътвата, но не е създал проблеми. “Качеството на зърното тази година е добро. Хлебарите мог ат д а правят хляб без подобрители”, каза председателят Младен Мартинов. По думите му цената на хляба може да се повиши, тъй като пшеницата се изкупува поскъпо с цели 25 процента

или по 450 лв. за тон. Миналата година цената по това време е била 360 лв. /тон. В Добричкия регион добивите тази година са с около 20 на сто по-ниски от миналата стопанска год и на, но к ачес т в ото на зърното е много по-добро, изчисляват хора от бранша.

Балчик в пиксели (личен архив на Мирко Радославов Мирков)

Вършитба в с. Гурково в двора на Радослав Мирков, 1945 г. Радослав е правият до колелото на парния котел

Äà ïîìîãíåì íà Íèêîëà! НИКОЛА ДИКОВ СИМЕОНОВ: SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK: BIC TTBBBG22 IBAN BG12 TTBB 9400 5525 9223 60 Да помогнем на 26годишния Никола от Балчик, който страда от тежко заболяване на бъбреците. Болестта хроничен гломерулонефрит е в напреднала фаза и при последния преглед му е била поставена и диагноза хронична бъбречна недостатъчност 3-4 степен. Сега той ходи на диализа по 3 пъти седмично и се е записал в националната картотека за трансплантация и чака за донор на бъбреци. Той търси вариант и за трансплантация в чужбина, но за целта са нужни средства, непосилни за него и семейството му . Дарителски кутии са поставени в: Супермаркет “Аквилон”, Бар “Негро”, рецепция на хотел “Лотос”, мол “Двете кули” – Варна, мебелна къща “Лазур”–Варна За контакти: еmail: Nikola_Dikov@mail.bg GSM: 0895040206 GSM: 0885124928 Благодаря на всички, които ми помагат и ще ме подкрепят в този толкова тежък за мен момент. Вече вярвам, че заедно с Вас ще мога да се справя и ще продължа напред.

Тези гледки няма да бъдат видими за минувачите, когато се отворят европейски програми за направа на контейнери под земята. Това каза кметът Николай Ангелов в отговор на въпроса кога ще бъдат намерени удачни места за сметосъбиращите кофи, които освен че не са приятна гледка и носят миризми, но и пречат на видимостта на водачите. В много европейски столици има кошчета за смет, под които се намира големият контейнер, уточни Ангелов. Той добави, че по улица “Приморска” през летните месеци се изхвърля огромно количество отпадъци от заведенията. Там контейнерите се изпразват ежедневно.

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 19 юли касиер, продавач-консултант, камериерки, готвач, домакин (детска градина) За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За Балчик зареждач За КК Албена шофьор кат. Д, маникюрист, лекарпедиатър, работник ВиК, сервитьор За Кранево готвач, сервитьор За КК Зл. пясъци готвач, пом. готвач, ОТЗ, мияч на съдове, камериерка За Израел строителни работници: керамични облицовки, мазилки, кофражисти, арматуристи За Германия: домашен помощник Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

Прекъсвания на електрозахранването в община Балчик Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, че поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването: На 19.07.2012 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч., с.Брястово, ГРУ “Топола” и ГРУ “Божурец”. Временни смущения са възможни от 09.00 ч. до 16.00 ч. в ГРУ “Варна”. На 27.07.2012 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. с.Оброчище: ул. “Комсомолска”, ул. “Ср.гора”, ул. “Добруджа”, ул. “Мусала”, ул. “Пирин”, ул. “Калиакра”, ул. “Малина”, ул. “Рила”, училище в с.Оброчище, кметство Оброчище. Временни смущения са възможни от 09.00 ч. до 10.00 ч. в с.Рогачево, с.Оброчище, с.Църква, с.Ляхово, П/С Оброчище, кв.Младост. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61 или на адрес: http://www.eon-bulgariagrid.com/bulgarian/publications/_ROC_Silistra_Dobrich.htm


19.VII.2012 - 25.VІI.2012г. Брой 29 (2012)

Кратки БЛИЗО 1300 ДЕКАРА ЧАСТНИ ОБЩИНСКИ ГОРИ КРАЙ БАЛЧИК ЩЕ БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ С ДЪРЖАВНИ. Това ще се случи по предложение на кмета, с решение на Общински съвет и одобрението на Областна управа. Стойността на имотите е за над 40 млн.лева. Замяната е продиктувана от факта, че държавните имоти, които се намират край Тузлата, са с подходяща локализация за реализиране на обекти и съоръжения, свързани с техническата и социалната инфраструктура, се посочва в докладната записка на кмета. Общинските масиви се намират на пръснати места, предимно в местностите Летището и Момчил. — НО ВОИ ЗГРА ДЕНО ТО ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В КВ. “БАЛИК” В БАЛЧИК ЩЕ СЕ СТОПАНИСВА ОТ ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО”, РЕШИ БАЛЧИШКИЯТ СЪВЕТ НА 17 ЮЛИ. ЗА МЯСТОТО ДО БИВШАТА АВТОШКОЛА Е РАЗРАБОТЕН МАЩАБЕН ПРОЕКТ, включващ: футболно игрище, комбиниран терен за волейбол и баскетбол, площадки за тенис на маса и фитнес на открито, както и детски кътове, съблекални и кафене. На първи етап в най-многолюдния балчишки квартал е изградено мини футболното игрище, което вече се ползва от жителите на Балчик. — КОМПЛЕКС “БУТИК ВИЛАС” ЩЕ СЕ НАРИЧА ЗАТВОРЕНИЯТ КОМПЛЕКС С 26 ИНДИВИДУАЛНИ КЪЩИ, намиращ се извън регулация в землището на с. Рогачево. Комплексът ще бъде включен в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на Републик а България. Решение за това беше взето на последната сесия на Общинския съвет. До момента са изградени 16 къщи. Във връзка с продажбата на тези жилища е необходимо даването на адми ни стр ат ивен адрес. Предложението за именуване на обекта от местно значение е постъпило от инвеститора “Слънчев дом” ООД – Варна. — НОВОИЗГРАДЕНАТА ПО ПРОЕКТА ИСПА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В БАЛЧИК, КОЯТО Е СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА “ВИК” ЕООД – ДОБРИЧ. Решение за това взе на последната си сесия местният парламент. Кметът на общината Николай Ангелов е упълномощен от общинските съветници да подпише договор за срок не по-дълъг от десет години. През юни тази година с подобен договор, на вод-

ния оператор беше предоставено управлението, поддръжката и експлоатацията на пречиствателната станция в Балчик. Това е изискване по Споразумението между Общината и Министерство на околната среда и водите по реализацията, последващата експлоатация, поддръжката и отговорността за правилното управление на средствата, предоставени по ИСПА за интегрирано управление на водите в Балчик. Съгласно него всички новоизградени активи ще бъдат собственост на общината, а експлоатацията и поддръжката им ще бъдат осигурени от Регионалното водно дружество – Добрич, което е 100% държавна собственост. — ОБЩИНСКИ ИМОТ ОТ 2500 КВ. М В РАЙОНА НА ИТАЛИАНСКАТА ФАБРИКА В КВ. “ЛЕВСКИ” ЩЕ БЪДЕ ПРОДАДЕН НА ТЪРГ в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Общинските съветници одобриха пазарната му оценка от 45 000 лв. като начална цена за провеждане на търга. Купилият имота се задължава да опазва преминаващата през него канализация, като гарантира достъпът до нея със съответния сервитут според действащата нормативна уредба. За терена има интерес за изграждане на предприятие за производство и търговия с млечни продукти. — ПАРКИНГИТЕ “ДВОРЕЦА”, ПО АЛЕЯ “ЕХО” И ПО УЛ. “АЛБЕНСКИ ПЪТ” ЩЕ СЕ ОТДАДАТ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ДО 1 МАРТ 2015 Г. след провеждане на публичен търг. Спечелилият под наем паркинг “Двореца” се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята, водеща до парковия комплекс. Началната годишна наемна цена е 5639 лв. За общо 90те п ар ко мес та п о ал ея “Ехо” и ул. “Албенски път”, стартовата годишна наемна цена е малко над 4200 лв. Това решение на Общинския съвет е продиктувано от факта, че договорите за наем на тези площи за паркиране са за една година и изтичат на 4 август т.г. Срокът на наем е увеличен с цел по-доброто им стопанисване.

ИНВЕСТИЦИИ

3

Èíñòàëàöèÿ çà ïðîèçâîäñòâî íà åíåðãèÿ îò áèîìàñà, êîíñåðâíà ôàáðèêà, ñêëàäîâå çà ïðîäóêöèÿ è äðóãè ñúîðúæåíèÿ ùå ïðàâè “Àëáåíà” ÀÄ êðàé Áàë÷èê

Общински съвет одобри два ПУП-Плана за застрояване в района на Балчик. Собственик на имотите е “Албена” АД. ПУП-овете са разработени във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса с мощност 999 KW, складове за зърно или друга селскостопанска продукция, предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в имот от 78 дка. Ще бъде изграден и стопански двор – силажни ями, върху терен от близо 50 декара в местността Момчил. Пуповете са минали всички процедури и към тях не са предявени възражения в законовия срок. Те трябва да бъдат обнародвани в “Държавен вестник”. Инсталацията за биогаз ще работи с материали от растителен произход – силажна царевица, силаж на цели растения, плодове и остатъци от зеленчуци, листа и трева. Крайният продукт ще бъде специално пригоден за използване в селското стопанство - течен оборски тор. Инсталацията се предвижда да включва два

резервоара за разграждане, всеки с диаметър 26 м и височина 8 м, резервоар за съхранение на остатъчни вещества с диаметър 32 м и същата височина, както и две гондоли – 96 и 57 куб.м. Високоенергийният газ ще се получава в резултат на ферментацията на възобновяеми източници – силаж на царевица, трева, цели растения, зърно. Продуктът ще се подава към комбинирана централа, където посредством генератори ще се произвежда топлинна и ел. енергия, която ще се пренася до електроразпределителната мрежа в района. От отработените газове и водното охлаждане чрез топлообменници ще се произвежда топла вода. Складовете за зърно съществуват и в момента и ще се използват по предназначение. Предприятието за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци се залага да се разположи в съществуваща постройка. За съхранение на доставената суровина са предвидени два броя силажни ями с обща площ над 4800 кв.м. Инвестиционното намерение предвижда и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с

Äåñòèëåðèÿ çà ëàâàíäóëà ùå ïðàâÿò â Ñåíîêîñ Още един ПУП-План за застрояване получи от местния парламент зелена светлина тази седмица и касае имот в с. Сенокос с площ от 20 дка. Върху него “Димов 2002” ЕООД възнамерява да изгради дестилерия за свежа лавандула с капацитет от 1200 дка лавандула, сервиз за ремонт на селскостопанска техника и водовземно съоръжение. Тръбният кладенец за добив на подземни води ще се използва за напояване на насаждения от лавандула и царевица. На по-късен етап ще бъде направен фуражен цех. ПУП-ът е минал всички процедури и към него не са предявени възражения в законовия срок. Той трябва да бъде обнародван в “Държавен вестник”. Инвестиционното намерение предвижда на кладенеца да се монтира помпа с номинален дебит 10 л/сек. Според изчисленията необ-

ходимото водно количество за напояване на 100 дка лавандула и 300 дка царевица, средно при три поливки през сезона, е 63 000 куб.м средногодишно, или 525 куб. м/ден. То може да се осигури с дебит от 6 л/сек през периода от 15 май до 15 септември. В мнението на РИОСВ – Варна, се казва, че водовземането ще се осъществи от подземно водно тяло, което е определено в лошо химично състояние по съдържание на нитрати, желязо и натрий. Въведени са мерки за прилагане на добри земеделски практики, както и контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита, имащи отношение към инвестиционното предложение, пише още в документа. Мнението на регионалната инспекция е да не се извършва оценка на въздействието на проекта върху околната среда.

дълбочина около 1000 м и годишен сезонен обем на черпене 51 400 куб.м. Мнението на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, е да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за това инвестиционно намерение, тъй като реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и видове, обект на опазване в

защитени зони. Заради поредно инвестиционно намерение на “Албена” АД в селското стопанство, в програмата за разпореждане с общински имоти ще бъде включен за продажба и имот от 242 декара в местността Момчил – земя шеста категория. Дружеството има намерение да придобие и още общинска земя в района, след като са закупили масиви и от частни лица.

“АЛБЕНА” АД ПОЛУЧИ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ В МЕСТНОСТТА МОМЧИЛ. Целта на водовземането е промишлено питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти и напояване на земеделски култури. Разрешителното е издадено от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район. Параметрите разрешават среден денонощен дебит 3,3 л/сек. за периода от 1 май до 31 октомври. Разрешеният годишен воден обем е 51 400 куб.м. Срокът на разрешителното е 10 години. Титулярят ще заплаща такса за водо-

вземане, определена на база разрешения обем вода, температура и според целта. Изискванията за мониторинг гласят ежегодно изследване на химическия състав на черпените подземни води. До 18 месеца от влизане в сила на разрешителното, съоръжението за водовземане трябва да бъде изградено. Задължително е да се проследява водното ниво в кладенеца и да има оборудване с нивомер за измерване на подземните води в процеса на експлоатация. Водовземната техника ще бъде включена в публичния регистър на съоръженията за минерални води към МОСВ.

Íîâ òúðãîâñêè îáåêò â Áàë÷èê

Във всеки район на Балчик – по един My market. Такава цел си поставя Николай Николов, един от собствениците на открития миналата седмица в Балчик магазин. Персоналът в момента е от седем души, като тенденцията е да се открият още пет работни места. Това е вторият за града и 32-ри за страната обект от търговската верига с послание към клиентите “Всеки ден с мисъл за вас”. След проливния дъжд на 11 юли отец Георги отслужи водосвет и освети магазина. Гостите от централата във Варна, дошли за откриването, споделиха, че до края на годината ще се отворят още няколко обекта в Белия град. Николов добави, че предстои да се направи по един магазин на автогарата и в района на Гемиджи чешма. Те ще бъдат от типа квартален магазин и ще имат съответно четири и пет души персонал. В по-дългосрочен план има идея и за маркет в района на Двореца.

Местните депутати дадоха зелена светлина за допускане изработването на ПУП – План за регулация и застрояване на четири имота в района на товарното пристанище. Три от имотите са собственост на “Зърнени храни България” АД и са предназначени за складова дейност. Четвъртият е публична общинска собственост за транспорт и паркиране. В този обхват ще се обособи нова улица, обслужваща входа на пристанище - Балчик. Образуват се нови имоти с предназначение – обслужващи дейности и улична регулация.


4

ОБЩИНА

19.VII.2012 - 25.VІI.2012г. Брой 29 (2012)

Íîâàòà êàíàëèçàöèÿ íàâîäíÿâà êúùà Íÿêîëêî ñèãíàëà çà äî äæàìèÿòà ïðè âñåêè ãîëÿì äúæä íîñåùà ñå “След поройния дъжд, паднал миналата седмица в сряда, за пореден път се наводни къщата ни на ул. “Черно море” №6. Откакто е направена новата канализация, при всеки по-голям дъжд шахтите по ул. “Вихрен” бълват. Всичката тиня и кал се

излива на улицата, прелива през тротоара и влиза в къщата. Дюшемето в стаите на първия етаж е изгнило, изхвърлихме мебелите. Сега се наводнихме за трети път”,

със сълзи на очи се жалваха в редакцията ни Маргарита Тенева и Камелия Чолакова. Според двете жени има грешка в проекта за канализацията и водите, вместо да се стичат към колектора, се връщат в обратна посока. На два пъти са изг-

раждали със собствени средства малка подпорна стена, която сега отново е рухнала. Репортерска проверка установи, че водата в стаите е

общински специалисти, които направиха оглед и установиха, че от пороя е съборена част от подпорна стена. Компрометирана е част от асфалтовата настилка на

Ïî ñõåìà “Åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò è çåëåíà èêîíîìèêà” ñå ïðèåìàò åêîïðîåêòè ñ ïîëåçíè çà îêîëíàòà ñðåäà òåõíîëîãèè

Стартиралата схема “Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма “Конкурентоспособност 20072013” представиха на 17 юли в Балчик от Областния информационен център – Добрич. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е насочена към малки и средни предприятия. Целите на програмата са подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие, намаляване на отпадъците и въвеждане на енергоспестяващи технологии. Иновативното в нея е, че за пръв път се съчетават в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа “на едно гише”. На срещата стана ясно, че допустим по програмата може да бъде например проект за купуване на нов газов котел за подмяна на стария на въглища, както и за внедряване на нови ефективни електромотори за приложение в системи за задвижване, врати, помпи, лентови транспортьори и др. Финансиране по отворената схема може да се спечелии за но-

во производствено оборудване като преси, смесители, сушилни, с което да се намали енергийната интензивност. Чрез програмата се дава възможност за направа на соларна система за подгряване на вода или да се закупят котли за покриване на собствените нужди от то-

плина и пара. За финансиране могат да кандидатстват юридически лица, еднолични търговци и кооперации, които имат персонал по-малък от 250 души и годишен оборот, непревишаващ 97,5 млн. лв. Малките предприятия трябва да могат да осигурят наймалко 80% от общите разходи на проекта предварително. Това може да стане чрез банков заем, собствени средства или комбинация от двете. Дейности в секторите риболов, развъждане на риба и други водни организми, производство и преработка на селскостопански продукти не се допускат за кандидатстване. Няма да се финансират товарен автомобилен транспорт, въгледобив, стоманодобив и

íåïðèÿòíà ìèðèçìà â ðàéîíà íà Äàìáàòà

била около 50 см, подовете са потънали в тиня. Във вторник по обяд екип на ВиК продуха канализацията. Работниците извадиха парцали и други боклуци, заплетени в отводнителните решетки. Същия ден след обяд къщата беше посетена от

корабостроене. Недопустими са също производство, продажба и разпространение на тютюневи изделия, алкохол, хазартни игри, оръжия. Списъкът на материали и оборудване, допустими за финансиране, е специфичен за програмата. Той включва

директно допустими предварително одобрени позиции, с което се ускорява процесът на кандидатстване. В същото време списъкът е отворен и може да бъде допълван, разясниха представящите схемата. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. Размерът на финансирането зависи от идеята и може да достигне 50% от общо допустимите разходи. Проектни предложения могат да се подават най-късно до 31.10.2013 г. На срещата присъстваха представители на Общината, на бизнеса, на банковия сектор, на консултантски компании, неправителствени организации.

около 20 м по дължината на улицата. Тази седмица комисия, включваща представители на изпълнителя на проекта ИСПА, на пътната отсечка, ВиК и други институции, ще посети отново мястото. По въпроса ще се разговаря и с проектантите.

Няколко сигнала за носеща се неприятна миризма в района на Дамбата в Балчик са постъпили през уикенда на дежурния телефон за бедствия и аварии. Търговци се жалваха, че в събота и неделя, когато е започнала да се носи смрадта, туристите са минавали със запушени носове и питали дали градът има изградена пречиствателна станция. Екологът Мария Кунева от общинската администрация информира, че са проверени две тръби, от които изтича вода. По едната тече минерална, а по другата – дренажна. Тъй като морската вода не се движи, има и застояване на водорасли, каза тя. По подобен сигнал, в края на юни е направена съвместна инспекция от Регионалната здравна инспекция и Областна администрация. Резултатът от проверката гласи, че изтичане на фекалии няма. По проекта ИСПА за подобряване водния цикъл на града, има напълно нова ав-

ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/ 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед №710/ 16.07.2012 г. на Кмета на Община Балчик ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрени схеми: 1.1. Тротоарна площ на ул. “Приморска”, гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.86.49 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор, с площ 15 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 290.70 лева (двеста и деветдесет лева 70 ст.), без ДДС. 1.2. Терен до бивша автошкола на ул. “Д-р Желязко Бончев” в ЖК “Балик”, гр. Балчик, представляващ част от ПИ 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на : - пункт на Български спортен тотализатор с площ от 15 м2, с начална годишна наемна цена 290.70 лева (двеста и деветдесет лева и 70 ст.), без ДДС. - три броя търговски обекта, всеки с площ от 10 м2, с начална годишна наемна цена всеки - 156.60 лева (сто петдесет и шест лева и 60 ст.), без ДДС. - офис с площ от 20 м2, с начална годишна наемна цена 387.60 лева (триста осемдесет и седем лева и 60 ст.), без ДДС. 1.3. Тротоарна площ на ул. “Черно море”, гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор, с площ 15 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 290.70 лева (двеста и деветдесет лева и 70 ст.), без ДДС. 1.4. Тротоарна площ на ул. “Черно море”, гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за вестници, с площ 5 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 96.90 лева (деветдесет и шест лева и 90 ст.), без ДДС. 2. Срок на договора - пет години 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Търгът ще се проведе на 06.08.2012 г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. ”21 - септември” № 6. Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 19.07.2012 г. до 02.08.2012 г. на касата на ОбА - Балчик. Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 03.08.2012 г. до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА-Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация. За справки: тел. 7-10-41, 7-10-70 Веселина Маринова

томатизация и помпи в каловата станция, които работеха перфектно. Всичко е въпрос на експлоатация и поддръжка, възможно е да има запушени преливници до старата болница и рибарското пристанище, коментираха от фирмата – изпълнявала строителния надзор. -В събота на тел. 112 жител на Канево е сигнализирал за теч на питейна вода по ул. “Карабунар”. Дежурният от Общината се е обадил на телефона за аварии и повреди на ВиК. Течът е отстранен същия ден, информира гражданинът, подал сигнала.

“Ëèöàòà íà íàäåæäàòà” â Áîòàíè÷åñêàòà ãðàäèíà

От 16 юли до 27 юли Център за психично здраве – Варна, с подкрепата на Университетски ботанически градини към СУ „Св. Климент Охридски” представя изложбата „Лицата на надеждата”. Експозицията е разположена в галерията към Ботаническата градина в Балчик. В рамките на гостуването ще се проведе пленер на открито, на който младежите, участващи в арт студиото към Метадоновата програма, ще рисуват сред красивата природа на комплекса. Събитието се осъществява и с подкрепата на СНЦ „Институт за кариерно развитие” и Народно читалище „Варненски будители”, в чиято сграда е постоянната експозиция на произведенията. Изложбата разкрива другото лице на зависимостта – човешката потребност да откриваш смисъл и признание в живота си, да съхраниш надеждата си за свободен от наркотиците живот.

50 õèëÿäè ëåâà çà òåàòðàëíèÿ ôåñòèâàë ïðåç ñåïòåìâðè Община Балчик ще отпусне 50 хиляди лева на сдружението “Виа Понтика” за организиране на фестивала “Младите в изкуството”, който е включен в културния календар на общината. Всяка година през първите две седмици на септември студенти от академиите по изкуствата се представят в Балчик. Двигатели на фестивала, в който имат превес театралните постановки, са братята актьори Веселин и Красимир Ранкови, родом от Белия град.


19.VII.2012 - 25.VІI.2012г. Брой 29 (2012)

РЕГИОНА

Чрез Стратегията за развитие на местната инициативна рибарска група

Ïî÷òè âñÿêà èäåÿ â ñåêòîð “Ðèáàðñòâî” ìîæå äà áúäå îñúùåñòâåíà Стратегията за развитие на местната инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна –Балчик представи на 17 юли в Балчик нейният председател Нелко Йорданов. Мерките за изпълнение на стратегията са по два основни приоритета. Първият има за цел разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област. Това може да стане чрез повишаване на конкурентоспособността на рибарската област, като се насърчи предприемачеството и се стимулира привличането на външни за територията инвестиции. Може да се разнообразят дейностите чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите, посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство”. Мярката “Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” има за цел да повиши ефективността и конкурентоспособността на сектора. Това може да стане чрез изграждане на малки борси и

тържища; доставка и монтаж на специализирано оборудване за общо ползване от рибарите – ледогенератори, живарници; инвестиции в малки преработвателни съоръжения; доставка на специализирана складова техника; закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/ или изпълнение на проекта. Повишаване качеството на жизнената среда в полза на рибарските общности може да стане чрез изграждане и модернизиране на свързана с рибарството инфраструктура, повишаване сигурността на рибарите в морето, предоставяне на услуги, подпомагащи рибарските стопанства, подобряване на достъпа до туристически атракции. Оползотворяване на местните природни и културни ресурси е вторият приоритет в Стратегията на местната инициативна рибарска група. Това може да стане чрез преструктуриране и пренасочване на икономически дейности чрез насърчаване на екотуризма. Условието е

тези дейности да не водят към повишаване на риболовното усилие. По тази мярка могат да се организират курсове за придобиване на умения, свързани с морето – водолазни, яхтинг, сърф и да се купува необходимото оборудване; може да се организират спортни и културни събития (включително и международни), свързани с морето като регати и риболовни състезания. Друга мярка цели запазване уникалността на природата – най-голямото богатство на рибарската общност. По нея може да се защити околната среда в рибарските области, за да се запази тяхната привлекателност, възможно е да се обновяват и развиват крайбрежните рибарски селища и да се съхранява и развива природното и архитектурно наследство. Кандидати по отделните мерки могат да бъдат общини, кооперации, рибарски сдружения и производители на продукти от риболов и аквакултури, училища, музеи, читалища. Финансирането

Нелко Йорданов председател на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик по отделните мерки варира от 1000 до 155 000 евро. “Няма значение откъде са кандидатите, изискването е дейностите да бъдат в една от трите общини. Почти всяка идея може да бъде осъществена”, каза в заключение Нелко Йорданов. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за рибарство по приоритетна ос “Устойчиво развитие на рибарските области”.

55-ãîäèøåí ðèáàðñêè êîðàá îò Áàë÷èê ùå áúäå íàðÿçàí çà ñêðàï

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сключи три договора с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на обща стойност 983 569 лева. Два от договорите са за нарязване на риболовни кораби за скрап, а третият е за модернизация на рибопреработвателно предприятие в Бургас. Единият сключен договор е с фирма от Долна Митрополия за скрапиране на балчишкия риболовен кораб кораб “Афала”. Плава-

телният съд е с обща дължина 18 метра, брутотонаж 39 БТ и на възраст 55 г. Безвъзмездната финансова помощ, която бенефициентът ще получи е в размер на 179 537 лв. Другият подписан договор е с каварненска компания за нарязване на риболов ен к о р аб “В енер а” з а скрап. Корабът е с обща дължина 9,2 метра, брутотонаж 4,32 БТ и на възраст 15 години. Определената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 46 593 лв.

Жестокост Чайка с отрязан крак беше извадена миналата седмица от морето. Мократа птица едва плуваше във водата до трета буна. Оказа се, че другият й крак е многократно ув и т и з д р ав о в ъ р зан с ъ с с ез ал . С л ед немалки усилия от с т р ана на п л ажуващи тънката нишка, която вече се беше впил а в к р ак а на чай к ат а, б еш е отстранена. Деца и възр аст ни бяха въ змутени от жестокостта, п р о я в ена к ъ м птицата.

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 0579/7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

Корабът “Афала” в рибарското пристанище в Балчик, няколко дни преди да бъде транспортиран до Варна, за да бъде нарязан за скрап

Ïðÿñíà ðèáà îò Ãúðöèÿ çà ãîñòèòå â êóðîðòà Àëáåíà За поредна година курортен комплекс Албена предлага на своите гости прясна риба и морски деликатеси от Гърция, съобщи зам.-директорът на сектор „Експлоатация” Христо Пенев. „До края на сезона постоянно ще се доставят прясна ципура, лаврак, калмари, сафрид, октопод, фриза, раци, аншуа, койо и др. Рибата и морските деликатеси ще влизат в нашите ресторанти директно от мрежите на рибарите в Кавала. Фирма Калони, която е с 50-годишна история в производството на пушена, маринована и осолена риба, ще внася своите продукти за гостите на Албена. Рибата и морските деликатеси ще бъдат на бюфет масите в хотелите.

ФИРМА ОТ ГЕРМАНИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КВАЛИФИЦИРАНИ ШОФЬОРИ НА ТИР Работата е на трудов договор, с осигуровки. Изискват се основни знания по немски език. За връзка: (телефон в Германия) 0049/1636012958 Email: tsn@hotmail.de

5 Темида СЪДЕБЕН СПОР М ЕЖДУ ДКИ „КЦ „Д ВОРЕЦА” И ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ФИРМА Районен съд – Балчик, разглежда тази седмица гражданско дело, образувано по искова молба на ДКИ „Културен център „Двореца” срещу „Полиарт” ООД – с. Арбанаси, община Велико Търново. ДКИ „Двореца” моли дружеството да бъде осъдено да му заплати сумата от 6 908 лв. и законната лихва върху нея. Ищецът претендира, че по договор 25.01.2005 г. „Полиарт” ООД от свое име и за своя сметка срещу възнаграждение, управлява и осъществява дейността на изложбена зала – галерия, във вила „Тихо гнездо” и тунела. С анекс към договора, срокът на действие бил удължен от 3 на 5 години. Предвидено било той автоматично се продължава за следващи 5 години. На 10.02.2010 г. контрактът изтекъл, но след като никоя от страните не възразила за неговото прекратяване със седемдневно писмено предизвестие, той автоматично бил продължен за нови 5 години до 2015 г. С договора „Полиарт” ООД е поело задължение да пос тига и отчита предварително прогнозирана годишна печалба на възложителя в размер на 3 000 лв. Това трябвало да става на две равни вноски, като първата се плати към 1 април, а втората към 31 август на текущата година. ДКИ „КЦ „Двореца” посочва в исковата си молба, че дружеството не е отчело втората вноска 2009 г., двете дължими вноски за 2010 г. и първата за 2011 г., или общо сумата от 6000 л в . „ Д в ор ец а” и з ч и с л я в а дължимата по тези вноски лихва на 908 лв. Ответникът „Полиарт” ООД намира предявения срещу него иск като неоснователен. Дружеството посочва, че с анекс към договора от 2.01.2005 г. страните са постигнали съгласие дължимата сума да се приспада от стоки, дълготрайни материални активи, материали или възложена работа по договореност между тях. Фирмата е отдавала под наем на ДКИ „КЦ „Двореца” кабинки за спасители и други плажни пособия и извършила рамкиране на 64 броя картини на ищеца. За двете дейности тя имала издадени фактури. С тези аргументи „Полиарт” моли съдът да постанови, че няма дължими суми към ДКИ „КЦ „Двореца”, а ако се установят такива, те да бъдат редуцирани до доказания размер в хода на съдебното производство. Дружеството моли също искът срещу него да бъде отхвърлен. — 29-ГОДИШЕН ОТГОВАРЯ ЗА ШОФИРАНЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ Районен съд – Балчик, разгледа предложеното от Районна прокуратура споразумение за решаване на наказателното дело срещу 29-годишния Ив. Ян. Д. от гр. Каварна. Със споразумението се предлага той да бъде признат за виновен в това, че на 07.07.2012 г. около 3,10 ч. в комплекс Албена е управлявал автомобил „Фиат Браво” с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,75 промила. Държавното обвинение иска той да бъде наказан с пробация с двете задължителни пробационни мерки: „регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 месеца и „срещи с пробационен служител”. Предлага се още той да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 месеца. Подписвайки споразумението с прокуратурата, Ив. Д. се е признал за виновен и се е съгласил делото му да не се разглежда по общия ред.

— 41-ГОДИШЕН ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА КРАЖБА НА 225 КГ ВЪГЛИЩА Тази седмица Районен съд – Балчик, внася наказателно дело срещу 41-годишния К. Ян. Анг. от гр. Балчик за кражба на 225 кг домбаски въглища. Според обвинителния акт на Районна прокуратура – Балчик, на 10 и 13 февруари 2012 г., при условията на продължавано престъпление в Балчик, от мазе в жилищен блок, чрез разбиване на прегради, здраво направени за защита на имот и използване на специални технически средства, той е отнел 9 броя чували с домбаски въглища с общо тегло 225 кг и на обща стойност 90 лв. Държавното обвинение посочва, че през февруари 2012 г. К. Анг. не работел и не разполагал с парични средства и по тези причини трудно преживявал. Той забелязал, че балчиклия, който се грижел за болен и неподвижен негов съсед, доставя въглища в чували за последния. Чувалите били складирани в мазето на съседа на подсъдимия. К. Анг. решил да ги открадне и на 10.02.2012 г. взел кирка от своята маза и отишъл до тази на съседа. С кирката той разтворил едната халка на катинара, с който била заключена вратата, и след като влязъл в мазето, пренесъл до площадката на апартамента си 4 чувала с въглища. К. Анг. нямал ел. ток у дома си и ги изгорил. На 13.02.2012 г. той отново слязъл с кирката до мазата на съседа си. Този път счупил катинара и взел останалите 5 чувала с домбаски въглища. Използвал ги да се топли. Направената съдебнооценителна експертиза е установила, че отнетите от подсъдимия 9 чувала с домбаски въглища струват 90 лв. К. Анг. е признал вината си в досъдебното производство. — НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ПРИ КАТАСТРОФА Балчишкият съд разглежда наказателно дело срещу 21-годишния М. Б. З. от Балчик. Прокуратурата иска той да бъде признат за виновен, че на 18.07.2009 г. в Балчик при управление на лек автомобил „Ситроен” е нарушил правилата за движение – чл. 37, ал. 1 и чл. 47 от Закона за движение по пътищата, и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на долен крайник на 34-годишен мъж. Държавното обвинение иска той да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание. Разследването е установило, че на 18.07.2009 г. М. З. се е движел по път със стръмен наклон по посока болницата на Балчик. При спускане той е подал светлинен сигнал за изменение на посоката си на движение на ляво с намерение да завие. Приближавайки кръстовище, подсъдимият е намалил скоростта на автомобила и е извършил маневрата със скорост от 15 км в час. Прокуратурата посочва, че той не бил възприел движещия се в насрещната лента по път с предимство мотопед, управляван от 34-годишен мъж. При сблъсъка между двете превозни средства, водачът на мотопеда паднал на пътното платно. Изготвената по делото съдебно-медицинска експертиза показва, че получените при падането телесни увреждания са обусловили затруднение на движението на десен долен крайник за период от 3-4 месеца и представляват средна телесна повреда, съобщават от пресцентъра на съда.


6

ОБЩЕСТВО

Ó÷àñòíèöè â êîíôåðåíöèÿ äàðèõà ëþáèìè êíèãè íà áàë÷èøêè áèáëèîòåêè джа и автори, които пишат на тази тема. По време на конференцията бяха обсъдени предизвикателствата пред книгата и четенето през второто десетилетие на 21 век и бяха представени успешни проекти “Коменски”, насочени към насърчаване на четенето. Особен интерес предизвика добричката инициати-

Дарения от книги постъпиха в централната библиотека при НЧ “Паисий Хилендарски” и в създадената тази година библиотека в “Двореца”. Благотворителната инициатива “Подари книга” е включена в конференцията “Насърчаване на четенето”, която се проведе от 10 до 13 юли в града. Всеки от около 70-те индивидуални участници в мероприятието представи своя любима книга и направи дарение на двете библиотеки. Сред тях има албуми, енциклопедии, ръчно изработени и рисувани от деца азбучни приказки. Центърът за развитие на човешките ресурси – организатор на конференцията, също се включи в подпома-

ва “Литературна разходка”. Участниците в обсъждането изслушаха доклад, чиято тема беше поощряване на четенето в многоезична среда. Разделени на групи, те споделиха национални добри практики в насърчаването на четенето в предучилищната и началната училищна степен.

гането на двете книгохранилища с няколко кашона литература. “Дарението е голямо и стойностно, ще го разпределим според нуждите на всички библиотеки от общината”, каза ръководителят на централната библиотек а Иванка Томова. До края на тази седмица се очаква да заработи читалнята в ДКИ КЦ “Двореца”. Като начало ще се предлагат вестници и списания, а на по-късен етап ще заработи и библиотеката, информира директорът на центъра Ивелина Радилова и поясни, че идеята е да се предлагат подбрани книги, свързани с историята на “Двореца”, Балчик и Добру-

Èçäàòåëñòâî “Ñèåëà” ùå ïðåèçäàäå “Õèìåðà çà æèâîò” 3000 лева ще отпусне Община Балчик за преиздаването на книгата “Химера за живот”, чийто автор е 18-годишната Росица Траянова от града. Първото издание на дебютния й роман бе спонсорирано от Община Добрич, тъй като Росица е възпитаничка на езиковата гимназия там. В книгата, която просълзи много читатели, тийнейджърката от Балчик разказва историята на едно момиче, изгубило се по фаталния път на алкохола, наркотиците и проституция-

та. Посланието на авторката към младите хора е: “Нека това не е твоята история”. Първият роман на Росица е изкупен в рамките на 5-6 месеца. Предложение за преиздаване е направено от издателство “Сиела”. Наскоро Росица Траянова издаде и първата си поетична книга “Шепот”. Книгата й бе една от деветте творби, които получиха финансиране от Община Добрич за книгоиздаване и книгоразпространение през месец април т.г.

 Àëáåíà îáó÷àâàò ìëàäåæè íà òâîð÷åñêî ïèñàíå На 16 юли в Албена се откри първият уъркшоп по творческо писане за младежи. Писането за комерсиални цели не е лесна задача и всеки опитал се да пише за по-голяма публика от собственото си семейство, знае, че му е нужна насока и коректив. Ето защо от курорта Албена са решили да “сблъскат” двата най-престижни университета в България и да видим студентите на Софийския университет “Св. Климент Охридски” или на Нов български универс итет са по-добри в оригиналното писане. От 16 до 20 юли студентите имат възможност да работят с най-успелите и утвърдени писатели у нас, преподаватели и журналисти. Започва се с курса по поетическо писане, който ще водят поетите Владимир Левчев и Йордан Ефтимов. Следват съветите на дългогодишния главен редактор на сп. Playboy и настоящ на сп. Biograph Георги Неделчев. Програмата продължава с практически курс по писане на

сценарий под ръководс твото на главните сценаристи на хитовия сериал “7 часа разлика” Милена Фучеджиева и Любен Дилов-син. Носителят на наградата ВИК за 2005 г. Емил Андреев ще разкрие опита си в един от най-атрактивните художествени жанрове – краткия разказ. А най-успешната жена романист у нас Людмила Филипова, автор на седем бестселъра, заедно с доц. д-р Иван Иванов от Софийския университет “Св. Климент Охридски” имат нелеката задача да дадат практически знания на студентите как се пише най-популярния жанр – романът. Наситената практическа програма ще приключи с финалния “сблъсък” между студентите. Ще им бъде поставена творческа задача, а най-добрият ще бъде отличен с грамота. Организаторите планират да поставят началото на ежегодна младежка програма, която да доведе до откриването на новите български писателски таланти.

Предвижда се разширяване на помещенията в централната библиотека. Ще се премахне остъклението до приемната за възрастни. Идеята е читалнята и справочният фонд да се изтеглят в разширението. Това ще стане след смяна на дограмата.

19.VII.2012 - 25.VІI.2012г. Брой 29 (2012)

Ãîòâà÷ íà Ìàéêúë Äæåêñúí è Ìàäîíà ãëåçè òóðèñòèòå â Àëáåíà Кулинарен виртуоз от Франция, който е готвил на Майкъл Джексън, Мадона и AC/DC, глези туристите в курорта Албена. Той се казва Алан Ламонтан и работи в ресторанта “Синьо небе”, намиращ се на 17-ия етаж в хотел “Добруджа”. „Избрах да работя в България, защото имате прекрасна природа. Харесвам страната Ви заради спокойствието, слънцето и морето. Работил съм в Германия, Франция, Англия и в Америка, но тук се чувствам най-добре. В родната си Франция съм се учил от едни от най-големите майстори в готварството, но най-големия и безценен опит съм взел от родителите ми. Майка ми е италианка, а баща ми французин. Двамата научиха мен, трите ми сестри и брат ми още като деца да можем да готвим. На пет годинки правих специалитети и сосове, каквито и готвачите в ресторантите не могат да приготвят. Готвил съм за известни хора, като Майкъл Джексън обичаше салата с цветя, а Мадона си падаше по рибните деликатеси и италианска храна. В Албена гостите най-много обичат да им приготвям френски традиционни специалитети”, сподели Ламонтан. Неговата голяма мечта е ресторантът, в който работи, да стане най-известният в България. Именно заради това винаги дава най-доброто от себе си в кухнята и винаги изненадва своите клиенти с рецепти, които присъстват само в неговото меню. „Много от кулинарните ми произведения са от моите родители. С годините малко съм ги попроменил и съм ги направил още по-вкусни”, разказва френският специалист. Той има три деца - двама синове на 15 и 23 г. и дъщеря на 28 г., която живее в Англия и

работи като мениджър в ресторант. “Единият ми син е идвал три пъти в Албена. Много му харесва плажа, храната, морето. Нашето семейство е голяма реклама на България за нашите приятели във Франция, тъй като постоянно по Фейсбук и скайп им показваме със снимки колко е красиво тук”, разказа още Ламонтан. Неговото хоби през свободното време е да се грижи за плодоведете и зеленчуците в градината си. Най-вкусните пици в България пък се правят в италианския ресторант Ti Amo, където работи 36-годишният готвач Тициано Рус о. Италианецът пристигна в Албена, след като натрупа солиден стаж в авторитетни ресторанти във Франция, Англия и в родината си. От 21 години той е в кухнята, а в Милано е имал собствен ресторант, който е бил близо до стадиона на футболен клуб Милан “Сан Сиро”. “При мен често започнаха да идват да обядват или вечерят много звезди на италианското кино, популярни личности от спорта и политика като Макс Биаджи, Валерия Марини, Чеки Гори и др. В България съм отскоро и искам да донеса вкуса на Италия. Туристите в Албена много харесват пастата, която приготвям, както и рибните специалитети. С много любов правя и десертите тарта със свежи плодове, мус ананас и семифредо”, разказа Русо.

Àâñòðàëèåö ïå÷åëè ãîëô òóðíèðà Âèâàêîì Ïðî-Àì 2012 Гол ф профес ио на листъ т Ш е йн Макхенри спеч е л и про ведения миналата седмица Виваком Про-Ам 2012 голф турнир с награден фонд от 20,000 евро. Базираният в Австрия австралиец, Шейн Макхенри, завърши наравно с останалия на второ място англичанин Гари Бърч. Двамата излязоха един срещу друг в плейоф на най-драматичната, осемнадесета дупка, на голф игрище БлекСиРама край Балчик. Макхенри показа по-здрави нерви и с отличен удар от 200 м постави топката на 6 м от дупката. Съперникът му Гари Бърч завърши с два удара повече, след като получи наказателен удар за изкарване на топката извън очертанията на терена (out-ofbounds). Макхенри сподели: “Победих, защото приятелите ми, с които играх последните няколко дни, много ме подкрепяха. Освен това имах възможността да играя първи, което ми помогна”. Трети остана Морган Олофсън (Швеция). В от-

борното класиране първото място спечели отборът от аматьори на професионалиста Джонатан Франсън. Втори е от-

борът на Бекир Кара, в който имаше и двама български представители – Илиана Димитрова и Тодор Чаков. Трети за-

върши отборът на спечелилия в индивидуалното класиране при професионалистите Шейн Макхенри.

Äåöà îò Áàë÷èê ñ íàãðàäè îò “Star basket camp”

Десет деца от баскетболен клуб “Балчик” участваха в първия за страната „Star basket camp”. Те се представиха добре и спечелиха индивидуални награди. Във възрастовата група до 12 години в игра три на три, известна още като стрийтбол, е отличен Георги Дучев. При по-големите – до 14 години, Станислав Диков и Ерик Торосян заеха първо място в играта трима срещу трима. Освен това Ерик е първи в играта един срещу

един, а Станислав – втори на баскетболни умения. Децата имаха възможност, само след една година тренировки, да се докоснат до същината на нещата и да се срещнат с връстници от страната, сподели балчишкият треньор Даниел Димитров. Участието в баскетболния лагер е осъществено с подкрепата на Община Балчик, нотариус Обретен Обретенов и “Захарни изделия – Варна” АД. Първата група на баскет-

болната ваканция, която се проведе от 6 до 16 юли в Трявна, включваше 90 баскетболисти от България на възраст 12 - 16 г. В момента се провеждат занятията с втората и текат записванията за третата група. Занятията се водят от сръбски треньори. Организаторът на баскетболната ваканция “Star basket camp” - Саша Топчов, има идея тя да се разраства и да стане най-големия камп на Балканите.


19.VII.2012 - 25.VІI.2012г. Брой 29 (2012)

Èçëîæáà “Ìîðñêè ïåéçàæè” íà Ïåòúð Äà÷åâ (1896 – 1968) 17-31 юли в “Двореца”

В прохладните и уютни зали на галерия “Тихото гнездо” в Двореца на17 юли беше открита изложбата “Морски пейзажи” на художника Петър Дачев. При откриването директорът на Регионалния исторически музей гр.Добрич, г-жа Надежда Иванова поздрави гостите и сподели, че изборът на датата на изложбата не е случаен. Тя съвпада с рождения ден на автора. Кураторът на изложбата д-р Кремена Митева представи творческата биография на Петър Дачев и сподели, че се надява чрез няколко поредни бъдещи изложби името и творчеството на този все още малко познат български художник да станат известни на повече хора. На откриването присъстваха колеги, художници, ценители на българското изобразително изкуство. 30-те живописни творби, подредени в Двореца, са само част от богатото художествено наследство, съхранявано в Историческия музей в Добрич (повече от 3 000 творби). Авторът ни е оставил стотици рисунки, акварели и живописни платна, които тепърва предстои да бъдат проучени и представени на любознателната публика. Интересен факт от художествената биография на

П.Дачев е познанството му с Гео Милев и принадлежността му към поетичния кръг на сп. “Пламък”, около който кръжат имената на художниците Иван Бояджиев, Христо Каварналиев, Николай Дюлгеров и др. Макар и без академична диплома (следва само две години в Художественото индустриално училище в София при проф. Цено Тодоров), той е забелязан още с първата си изложба през 1924 г. Няколко месеца по-късно Дачев заминава за Цариград. Там посещава с прекъсване Академията за изящни изкуства. Заедно с Владимир Димитров – Майстора, който по това време също е там, съзерцават и рисуват приказния град. От това пътуване се ражда цикълът “Цариградски мотиви”, а през 1943 г. издава книгата си “Непозна-

тият Цариград”- репортажи с негови скици от Цариград. До края на живота си П. Дачев прави още две изложби, през 1948г. и 1964 г. По повод третата му изложба Кирил Кръстев отбелязва: “Интересно е, че графикът П. Дачев е минал с успех в маслената живопис…” Изложбата добива истинската си цена с поредицата картини от Балчик – свещена Мека за българските художници. В някои от пейзажите живописната материя става специфично мека и флуидна, нервните линии на урвите, дворовете и улиците, допринасят леко за красотата на панорамата.Тия множествени пространствени форми са овладени със сигурна и стегната композиция, колоритът е доведен до топла сива тоналност, която свързва земята и покритите с пръст къщи в рядко живописно единство.” Тридесетте творби, включени в изложбата, са рисувани между 50-те и 60-те години на ХХ век. Показани са пейзажи от Балчик и скалистия черноморски бряг около Каварна, изпълнени с темпера, маслени бои и пастел. В някои от пейзажите “Рибари на брега”, “Балчик” колоритът е в плътни дълбоко звучащи тонове, на места с експресивни внушения.

При други светлината е дадена не като изкуствено търсен акцент, а е обляна цялата картина и потапя всичко в завладяваща въздушна пространственост. В изложбата ценителят на изкуството ще намери и една друга красота, тази на художествено изградената картина, където обработена чрез колоритни полутонове, материята е придобила вътрешна деликатност, а външно е организирана в стройна игра на формите, която притегля погледа и чрез него навлиза дълбоко в душата. И над всичко стои способността на художника да улавя възвишения космически говор на природните гледки. Изложбата ще продължи до 31 юли. Христина Панайотова, Магистър по културно историческо наследство

КУЛТУРА

7

 Áàë÷èê ó÷ðåäèõà ìåæäóíàðîäíà ôåäåðàöèÿ ïî øàøêè 64

На 12 юли в Балчик, точно в 12.00 часа, четири страни – Русия, България, Узбекистан и Молдова, учредиха Международна федерация по шашки 64. Офисът на тази организация ще бъде в Санкт Петербург, а филиалът – във Варна. За президент на федерацията е избран Владимир Лангин от Русия. Целта, която си поставя новата международна организация, е да се даде равноправен статут на всички видове национални шашки, които се играят на шахматната дъска от 64 полета,

съобщи председателят на Българската федерация по шашки Богдан Янев. Шашките се играят на дъски с 64, 100 или друг брой клетки. На вторите играят главно Холандия, Франция и техните колонии. На 64 клетки играят бившият Съветски съюз и много други държави – Чехия, Турция, Италия, Испания. Всяка страна си има свои правила. Целта ни е всички, които играят на 64 клетки, да запазят своята самобитност и своите правила, но да съществуват и като официално предста- вяне и пред целия свят, поясни той и добави, че стратегическата цел е да се наберат 40 страни, след което ще се кандидатства шашките да получат статут за олимпийски спорт. Богдан Янев е известен с идеята си шахматът и шашките да влязат в учебната програма. “В България този спорт се играе от 40 години. Целта ни е да го наложим срещу наркотиците, алкохола и насилието”, сподели Янев. Той е убеден, че шашките могат да станат олимОт името на Световната организация по шашки пийски спорт преди шаха, забеше изказана огромна благодарност на домакина на щото са по-проста, по-привсъстезанието – ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в Бал- лекателна, по-лесно разбичик. С пожеланието догодина школото да има свой раема игра от него, но също отбор по шашки, председателят на Българската фе- имат много големи стратедерация по шашки Богдан Янев подари телевизор на гически замисли. учебното заведение. Учредяването на новата

Международна федерация по шашки 64 стана по време на световния шампионат по шашки за младежи до 19 години, който се проведе от 7 до 15 юли в Балчик. В него участваха 143 младежи от 15 страни – Азербайджан, Беларус, България, Естония, Унгария, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Туркменистан, Украйна, Узбекистан. Общо делегациите наброяваха 260 души. Това е 19-то по ред световно първенство, което се провежда всяка година. Предишното му издание е било в Талин, Естония. Още не е уточнено кога и къде ще бъде следващото. Това трябва да направи новото ръководство на организацията.

Äåöàòà îò Áàë÷èê ñ íàãðàäè îò ôåñòà íà àíãëèéñêèÿ åçèê

18-годишната Невена Димитрова спечели Гран при в категория “Вокал” на Международния фестивал на английския език “Светът в детските длани”, който се проведе за пореден път от 6 до 12 юли в Балчик. Още едно гласовито дете от Балчик – Александър Танев, беше отличено с първо място в същата категория. Приз за театрално изкуство бе присъден на езиковата школа от Белия град “Blue Sky”. Децата много вдъхновено представиха приказката “Новите дрехи на царя”. “Фестивалът премина на много високо ниво, всички колективи се представиха чудесно. Доказателство за

това са връчените три награди Гран при”, сподели впечатленията си организаторът Светлана Атанасова. Тя добави, че конкуренцията при театралните школи е била много голяма, тъй като представянията им са били на почти професионално ниво. С Гран при в тази категория е отличена езиковата школа “Надежда” от Москва. Третата голяма Невена награда – за рецитиране на английски език, бе присъдена на възпитаник от същата школа.

Тази година бе особено успешна за възпитаничката на НУИ “Добри Христов” - Варна, с педагог Мила Маврова. Невена спечели Първа награда в Международен конкурс „Радост на брега” гр. Ахелой и получи едногодишна стипендия от Министерството на културата, предоставяна на талантливи ученици, лауреати на национални и международни конкурси през 2012г. Първа награда от VI Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче” – гр. Варна, Първа награда в Международен форум на изкуствата „Слънце, дружба, мир” – гр.Обзор и Първа награда Димитрова - Десети Международен фестивал на младите дарования “Златната рибка” – гр. Варна са другите призови постижения през годината за талантливата млада певица от Балчик.

“Ðúöåòå ñúòâîðÿâàò èñòèíàòà” â Àëáåíà

Езиковата школа от Белия град “Blue Sky”

Тази седмица в Албена се открива изложбата “Ръцете сътворяват истината”. Своите произведения в нея показват художници от Търговската улица в курортния комплекс. Творбите са подредени в Културно-информационния център, а гостите в Албена ще имат възможност да посетят изложбата до 20 юли. Своите творби показват Райко Божинов, Георги Георгиев, Алексей Николов, Георги Железаров, Роси и Анджелика, Веси Кулева, Росица Ковачева. Те представят портрети, карикатури върху тениски, бижута от рог, художествена керамика и художествена обработка на дърво.


8

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.00 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-35, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-35, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - гл. секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 АГРОМ АРК НЕДВИЖИМ И ИМОТИ ул. “Дионисополис”1 0884/781046; 0579/7-31-64 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН ЖК “Балик”, бл. 22 - партер, 088/8942523

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. Приемане и плащане - на касата на Община Балчик

19.VII.2012 - 25.VІI.2012г. Брой 29 (2012)

Àïòåêàð ñ èçëîæáà îò ãîáëåíè â ãàëåðèÿòà

Балчишката галерия представя и творби от Втория международен конкурс за карикатури

“Аз съм най-щастливият човек, защото споделям пред вас мечтата си”. С тези думи аптекарят от Балчик Калоян Лазов представи в събота първата си самостоя-

телна изложба от гоблени с пейзажи от Балчик. В присъствието на близки, приятели и ценители на приложното изкуство в художествената галерия бе открита експозицията от 28 гоблена – 19 от които авторски и други 9 – дело на жена му, сестра му и дъщеря му. Уникалното е, че някои от тях представят за първи път Двореца с фотографска точност. За едно от ръкоделията си Лазов използва между 25 и 90 цвята конци. Положеният труд е нелек – 10-12 часа в почивните дни и около 6 часа след работния ден, сподели авторът на гоблени. “Благо-

дарение на това моята съпруга ме търпи”, пошегува се Лазов, който преди години се е преселил в Балчик и започнал да пресъздава града чрез бродериите. По всичко личи, че любимите му места са градините на бившата лятна резиденция на румънската кралица, които преобладават в творбите му. Изложбата ще гостува до 3 август. Това е второто представяне на Калоян Лазов в залите на галерията. Пред жителите на Белия град той показа майсторството си през 2010 г. с участието си в изложбата от гоблени на балчиклии, организирана

специално за Нощта на музеите. Неговата постоянна експозиция може да бъде видяна през цялата година и в централната аптека, където той работи. “Сега малко ще си почина. Следващата ми изложба ще бъде с акцент върху други емблематични места в Балчик”, сподели аптекарят по професия и майстор на гоблени по призвание. За усърдната си работа той получи признанието на зрителите – много цветя и благопожелания. УСПОРЕДНО С НЯКОЛКО ДРУГИ ИЗЛОЖБИ, БАЛЧИШКАТА ГАЛЕРИЯ ПРЕДСТАВЯ И ТВОРБИ ОТ ВТОРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРИ Залата на смеха – така можем да наречем една от експозициите, която гостува в Балчик до края на август. Карикатурите са част от Втория международен конкурс “Ми-

рият конкурс отново е обявен в Интернет пространството, с участието на над 200 карикатуристи от 53 страни, представящи над 500 карикатури. Рейтингът на конкурса пред Световната федерация е три звезди от пет възможни, с което изпреварва другите два подобни по тема международни конкурси. Популярността му сред българските и чуждестранни автори значително нарасна, както и качеството на изпратените карикатури, което затрудни много журито поради ниския награден фонд и многото отлични творби. Челните места в последното издание принадлежат на автори от Иран, Йовча Савов от България, както и на украинец и американец. Изложбата “Миди и риби” пътува от 2011 г. в цялата страна, със спирка в Балчик това лято. На вниманието на балчишката публика се представят автори от България,

За пореден път се затвърди традицията, че местните хора успяват да оживят залите на културния дом

Ñâåòîâíèÿò ïðîáåã íà õàðìîíèÿòà ïðåìèíà ïðåç Áàë÷èê

20 участници в Световния пробег на хармонията преминаха през Балчик на 14 юли. Към посланиците на мира от различни европейски държави се присъединиха и спортистите от Морския клуб на Белия град.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ гараж, ЖК “Балик” - канал, ток, вода. Тел. 089/9204249 2-1 ПРОДАВАМ апартамент в ЖК “Балик”, бл. 34, ет. 6 и фризер “Силтал”. Тел. 087/ 8595773 2-1 ПРОДАВАМ гарсониера в Балчик. Тел. 088/9499500 3-2 ПРОДАВАМ лек автомобил марка “Мицубиши”, 10 год. Тел. 089/4014019 2-2 ПРОДАВАМ 1 дка земеделска земя в м. “Летището”, Балчик. Тел. 089/4014019 2-2 ПРОДАВАМ изгодно парцел 640 кв. м, регулация, ул. “Ст. планина”, лице на асфалтов път.

Тел. 088/9614762 5-4 ПРОДАВАМ гараж, срещу бл. 24.Тел. 088/7713961 5-4 ПРОДАВАМ вилно място, 1062 кв.м, застроена площ 55 кв.м, Белите скали. Тел. 0579/7-50-70; 088/5209717 10-8 ЕКОСМЕСКИ на ниски цени, ул. “Черни връх” 14, зад читалището в кв. “Левски”. Тел. 089/9399677 10-8

готвям документи. Тел. 088/ 8427288; 089/5718383 3-1 КУПУВАМ зем. земя в Балчишки, Каварненски, Ген. Тошевски, Шабленски, Добрички райони. Тел. 098/8879083 2-1 ПОД НАЕМ

ДАВАМ под наем бивша компютърна зала на гърбана ресторант “Красина”. Тел. 088/5335279 4-3

КУПУВАМ

РАБОТА

КУПУВАМ зем.земя в Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла, Сенокос,Пряспа, Балчик, Кремена. Тел. 088/8427288; 089/ 5718383 3-1 КУПУВАМ зем.земя в община Каварна, Ген. Тошево, Шабла, Балчик, Добрич, из-

АВТОМИВКА “Карт Бланш” търси работник, целогодишно, ТД, СО, %, ул. “Ропотамо” №1. Тел. 088/8271212 5-5 КОКТЕЙЛ-БАР “НОВ ПЛАЖ” набира персонал сервитьор и барман, спасител за Нов плаж. Тел. 089/9199746 5-5

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

ди и риби” (2010). Първото издание е осъществено през 2009 г. с участието на 100 автори от над 35 страни с над 200 карикатури. Инициативата се осъществява чрез покани до всички световни сайтове за карикатури, както и до изявени майстори. Изложбата гостува в различни градове и институции в страната. Вто-

Молдова, Русия, Индонезия, Пуерто Рико, Китай, Македония, Бразилия и други страни. Проявата се организира от Съюза на българските художници, секция “Карикатура”, съвместно със Световната федерация. В началото на август в Балчик ще гостува изложба от Финландия.

БАЛЧИКЛИЯТА АЙХАН АПТИ СЕ КЛАСИРА НА 25ТО МЯСТО В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ В ХВЪРЛЯНЕТО НА ЧУК НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ЗА ЮНОШИ В БАРСЕЛОНА. Спортният форум се проведе от 10 до 15 юли в испанския град. Балчиклията записа успешен опит от 67.16 м и не успя да се квалифицира за финалите. Квотата, даваща директно място сред 12-ицата, беше 72.50 м – почти с 1.5 м над

българския национален рекорд за старша възраст (71.11 м), поставен през март тази година от Айхан Апти. На финалите Аршаф Амгад Елсейфи от Катар подобри световния рекорд в дисциплината. Катарецът спечели титлата с 85.57 м (с уред от 6 кг). Постижението е с повече от два метра над досегашния върхов резултат от 82.97 м, поставен през 2009 г., съобщава сайтът BGathletic.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2012 бр.29  

19-25.07.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you