Page 1

2013-à çàïî÷íà áåç ôàòàëíè íàçäðàâèöè

Четете и в Интернет www.balchik.bg

Цена 0,30 лв.

10.I.2013 - 16.I.2013г.

Брой

От спешния кабинет в Балчик обобщиха, че празничните и почивни дни са преминали без сериозни инциденти. От Общинския съвет за сигурност потвърдиха то-

ните места дни преди дългоочакваната нощ бяха хранителните магазини и щандовете за месни продукти и зеленчуци. Кулинарни изненади, забавни томболи и ат-

ва – единствените сигнали там са за недостатъчно добро улично осветление. Новогодишните празници преминаха спокойно и за пожарникарите в Белия град. На 30 декември е регистриран един пожар в село Царичино, завършил за щастие без жертви. Битовият инцидент е възникнал в резултат на боравене с открит огън в необитаема къща, което е в разрез с правилата за пожарна безопасност. Бездомници са запалили дърва, за да се стоплят, каза шефът на пожарната Антон Антонов. С празнична премяна, Балчик посрещна за Коледа и Нова година основно румънци, по-малко българи и рускоговорящи. Румънската реч завладя като цяло балчишките улици в почивните дни и напомни за лятното оживление. Най-посещава-

рактивни програми приготвиха ресторантьорите за вечерните си посетители, някои от които тотално позволиха на клиентите си да пренебрегнат забраната за пушене на обществени места.

1 (2032)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

ЗАРАДИ ПО-ВИСОКИТЕ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО В СТОЖЕР

Ïëàùàìå ïîâå÷å çà ñìåò îò Áþäæåò 2013 ùå å êàòî òàçè ãîäèíà ìèíàëîãîäèøíèÿ - áëèçî 24 ìëí.ëâ.

Четете на стр.3

В усложнена зимна обстановка на 20 декември местният парламент в Балчик определи размера на три основни налога - такса смет, туристически и патентен данък. Такса смет се завишава с един промил или с между 20 и 30 лева годишно за средностатистически имот. Причината са по-високите отчисления за тон депониран отпадък, които се дължат в Министерство на околната среда от общини, които нямат действащи сметища. Друга причина е съфинансирането, нужно за бъдещото регионално депо в Стожер. След продължителни дебати как да се формира такса смет и неколкократния коментар, че държавата вменява на Общината да покачва такса смет – Общинският съвет прие нова Наредба за местните такси и це-

ни на услуги. Общината търпи двойна санкция заради това, че сметището е закрито, а се използва. В същото време изграждането на регионалното депо в Стожер се спряга от 2009 г., но все още не е факт. Санкцията, която се налага в такива случаи, е двойното облагане за тон депониран отпадък: през 2013 г. – 30 лева за тон депониран отпадък вместо 15 лв., през 2014 г. – 70 лева на тон вместо 35 лв., а за 2012 г. дължимото към РИОСВ е по 18 лв./т. Очаква се регионалното депо ще бъде завършено през 2015 г., с което отчисленията към държавата ще бъдат намалени. Това е най-солидарната и несправедлива такса, коментираха местни депутати. Някои от тях поставиха въпроса за количественото измерение на отпадъците и че

е време да бъде въведена такава система. Сред найдискриминираните са собствениците на сгради с висока данъчна оценка – като офис в центъра, който не генерира смет, но ще плаща най-много. Част от съветниците се заканиха, че няма да присъстват на сесията в края на тази година, когато ще се обсъжда размерът за 2014-а, а други предложиха да се подготви декларация до законодателя с цел да бъде прекратена тази несправедливост. Балчишки депутати изразиха мнение, че се попада в омагьосан кръг, без местната управа да е виновна за забавената работа по регионалното депо. Надеждите са, че то ще бъде завършено след две години, иначе ще бъдат загубени милиони европейски средства по програма “Околна среда”.

Направено бе предложение да отпадне освобождаването на тези, които не ползват имотите си, но то не бе прието, тъй като законът дава възможност за това, а общинската наредба е поднормативен акт. Кметът на Соколово коментира, че има собственици на имоти, които не ги обитават и не поддържат околното място, както налагат разпоредбите. Кой тогава трябва да плаща за почистването, попита той, с което аргументира мнението си, че не трябва да има освобождаване от такса. В крайна сметка при доказване с документи от Енерго Про и ВиК дружеството ще се доказва дали имотът се ползва, или не. При доказана злоупотреба и деклариране на неверни данни, каквито опити се правят, се начислява таксата в пълен размер. (Продължава на стр. 2)

Ñâåòîçàð Ñòîÿíîâ îò Áàë÷èê çà âòîðà ïîðåäíà ãîäèíà áå íàé-áúðç íà Áîãîÿâëåíèå ЧЕТЕТЕ НА СТР.3

НОВОГОДИШНА НАЗДРАВИЦА! Под звуците на българска народна музика и традиционните дунавски ритми балчиклии извиха дълги хора в Новогодишната нощ в квартал “Балик”. Новогодишната наздравица в Балчик бе вдигната заедно с аксаковска фолклорна група. Поздрав към присъстващите отправи зам.-кметът Митко Петров. Море от заря заля небето над града точно в полунощ и за пореден път събуди възхищение у тези, които очакват светлините на Новата година да греят сърцата им и през следващите 12 месеца.

На 5 януари се навърши 1 година без нашия скъп син

Симеон Димитров Симеонов Липсваш ни! Обичаме те!

Áåáå ‘2013 îùå ñå î÷àêâà

И този път Балчик не се сдоби с бебе по празниците. Най-близко до приза “Бебе 2013” е бъдещото детенце на Шефка Яшар от ул. “Калиакра” в Белия град, чийто термин е на 9 януари. Новородените в общинската болница за 2012 г. са 91– от които 44 момичета и 47 момчета.

Последното родено бебе в Балчик се появи на бял свят на 27-ми декември, Стефановден. То е момиче и носи звучното българско име Теодора – 116-ото бебе в регистрите за 2012 в отдел ГРАО. Констатацията е, че раждаемостта намалява. През 2011-а в регистрите на Акушеро-гине-

Балчиклии и тази година показаха, че тачат традицията на Йордановден цията първите бебета да кологичното отделение в са все момчета, като 2004Балчик са влезли имената а е посрещната с близнаци на 113 деца, а в общинския – братче и сестриче. Бебеотдел са записани именато на Шефка също се очакта на 136 отрочета. Друга ва да бъде момче. То обатенденция е младите роче може и да не получи дилки да предпочитат приза “Бебе 2013”, тъй каздравните заведения в Дото на 10 януари е планувабрич и Варна. но друго раждане със секПрипомняме, че първоцио. От 2009 г. всички новото бебе за 2012 г. в Балчик родени получават знак от проплака чак на 14 януаимето на Общината с нари. От 2005 г. насам в Бедпис “Роден в Балчик”. лия град се наложи тради-

Мама и татко ÏÎ ÑËÓ×ÀÉ ÊÎËÅÄÍÈÒÅ È ÍÎÂÎÃÎÄÈØÍÈÒÅ ÏÐÀÇÍÈÖÈ

ìàãàçèí “Ìåñîìàíèÿ”

ïîçäðàâÿâà ñâîèòå êëèåíòè è èì ïðåäëàãà ÑÂÈÍÑÊÎ ÒÐÓÏÍÎ ÌÅÑÎ ÏÎ 6.20 ËÂ/ÊÃ

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2

ОБЩИНА Кратки

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ, Общинска администрация – Балчик, уведомява избирателите, че могат да се подават писмени заявления до Кмета на Община Балчик за промени. До 19 януари е срокът за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Вписването на избиратели в избирателните списъци, желаещи да гласуват по настоящ адрес, се извършва след писмено искане до Общинска администрация за град Балчик и до кметствата до 12.01.2013г. включително. Избирателните списъци са обявени пред секциите и на сайта на Община Балчик - balchik.bg. — В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА 15 ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА БЯХА ПОДПОМОГНАТИ ФИНАНСОВО. Парите са за лечение, купуване на лекарства и консумативи или за подпомагане на семейства. На последната си сесия за 2012 г. местният парламент отпусна за целта общо 2400 лв. — М ЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ДАДЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТТА между Общината и софийската фирма “Жук Лимитид” ЕООД по отношение на имот от 507 кв. м, намиращ се във вилна зона “Изгрев”. Общинският дял от 117 кв. м ще бъде изкупен по пазарна оценка – 4095 лв., която беше одобрена от ОбС. — АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА 123-МА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА и детски градини, които имат право на транспортни разходи през тази учебна година, считано от 15 септември 2012 г., одобриха общинските съветници на 20 декември м.г. От тях 95 работят в училища, а 28 в детски градини в общината. Наймного са пътуващите в посока Добрич – над 80. Живеещите във Варна са 16. Балчиклии, работещи в общинските училища или детски градини в селата, са 19. Бройката се допълва от четири жени, които живеят в общината, но също пътуват до работното си място в друго общинско селище. Най-много педагогически кадри с право на пътни – 26, има в помощното училище в Кранево. Следват СОУ – Оброчище с 25, основното училище в Сенокос с 16 и Соколово с 13. Пътуват възпитатели, начални учители, математици и специалисти по български език и литература. Редовни пътници са и директорите на три училища – в Оброчище, Соколово и Кранево. Общинс кият съветник Иванка Бързакова предложи преди да се дават пари за пътуващи преподаватели, да се прави справка дали има безработни учители в община Балчик. — ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИДЕНА ФЕРМА В РАЙОНА СРЕЩУ ЧЕТВЪРТА БУНА, ЮЖНО НА КРАНЕВО, е постъпила в Басейнова дирекция – Варна. Намерението на “Мидитина” ЕООД – Варна, е да култивира черна мида. Предвижда се миденото поле да бъде от типа “дълги линии”, на разстояние 30-40 м една от друга, закотвени с бетонови котви. Разстоянието между котвите ще бъде 40-50 м. На носещите въжета, които ще са с дължина около 100 м, ще бъдат поставени поплавъци. На тях ще се захващат колекторите – въжета с дебелина 815 мм и дължина 3-5 м. Проектът предвижда използването

на акватория на Черно море с площ 180 дка, отстояща южно на 0,6 мили от нос Екрене и 0,1 мили от бреговата линия, в крайбрежните морски води. Инициативата на фирма “Медитина” касае изменение на координатите на района на ползване в Черно море за аквакултури и свързаните с тях дейности. Писмени възражения и предложения от заинтересовани лица могат да се представят в Бас ейнова дирекция за управление на водите в Черноморски регион – Варна, ул. “Александър Дякович” №33. — ПОДПИСАХА ПЪРВИЯ ДОГОВОР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКО ПИСТАНИЩЕ Директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов и кметът на Община Бургас Димитър Николов подписаха на 8 януари договор за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище “Сарафово” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”. Това е първият одобрен проект по мярка “Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки” от ОП “Рибарство”. През миналия декември стана ясно, че по програмата са договорирани почти 125 млн.лв. На 18 декември в Сандански се проведе десетото изнесено заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013 г.). Договорени са общо 124 991 462,84 лв. (63,17 %), а са изплатени 37 789 623,84 лв. (19,10%). Регистрирани са 376 проекта, от които са одобрени 190. Извършени са плащания по 116 проекта. Броят на проектите с окончателно плащане е 91. От главна дирекция “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия отбелязват значителното подобрение на работата по програмата, особено при договорирането на средства, но има все още какво да се желае относно напредъка на програмата. На 17 декември м.г. се състоя среща между Управляващия орган на ОП “Рибарство”, представители на Европейската комисия, FARNET и Местните инициативни рибарски групи (МИРГ). На срещата беше обсъдена работа на 6-те групи у нас (една от които в Балчик), възможностите за тяхното развитие и съответно на рибарските области. — С 0,7 % Е НАМАЛЯЛО ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТ ВО В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ през празничните дни в сравнение с 2011 г., сочат сравнителните данни на ЕНЕРГО-ПРО. Kомпанията доставя електроенергия на 1,1 милиона клиенти в областите Варна, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич, Разград, Търговище и Шумен. Количес твото електроенергия, потребено на 24, 25, 31 декември 2012 и 1 януари 2013 г., е общо 82,67 милиона киловатчаса. Традиционно най-високо е ползването на електроенергия през Новогодишната нощ. Пикът от над 1,26 милиона киловатa е регистриран в 19,00 ч. на 31 декември 2012 г. За сравнение, на 31 декември 2011 г. максималната консумация на електрическа енергия е регистрирана в 18,00 ч. и възлиза на 1,3 милиона киловатa. На Бъдни вечер – 24 декември 2012, най-високо потребление е регистрирано в 18 ч. – 1,14 милиона киловатa. То е с 16% по-високо в сравнение с количес твото на консумираната електроенергия в същия час на 24 декември 2011 г.

10.I.2013 - 16.I.2013г. Брой 1 (2032)

ЗАРАДИ ПО-ВИСОКИТЕ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО В СТОЖЕР

Ïëàùàìå ïîâå÷å çà ñìåò ... (Продължение от стр.1) Кметът Николай Ангелов коментира, че Балчик ще трябва да акумулира средства за изграждане на претоварната станция – която ще бъде на наша територия като част от регионалното депо и ще струва по проекта 8 млн.лв. Специалист от Общината успокои, че макар и завишена, таксата, внасяна в РИОСВ, след това ще се инвестира отново в Балчик за рекултивация на старото битово сметище. Данъчното бреме за жилищни имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица в Балчик вече ще се формира на база 3,1

промила от данъчната оценка на имота. За вилни зони промилите са 4, а за имоти, използвани с производствена и търговска цел, налогът е 5,5 промила. За КК Албена и всички населени места в община Балчик с организирано сметосъбиране промилите са също 5,5. За местност “Момчил” и територии, прилежащи към Балчик – таксата ще се формира на база 0,69 промила от данъчната оценка на имота. С влизането в сила на новата наредба се очаква да се повиши събираемостта на общинските такси и цени на услуги, като ще се сведе до минимум възможността за некоректно отношение и

избягване на плащане. Туристическият данък се завишава малко над законовия минимум заради отпадналото 30-процентно изравняване, обявено за противоконституционно м.г. За обект 1 звезда ще се дължи 30 ст. за нощувка, за две звезди – 45 ст., за три – 60 ст., съответно за 4 и 5 звезди – 75 ст. и 90 ст. Община Балчик отчита по-малко приходи от туристически данък през 2012 г., тъй като хотелиерите не са внесли предвидените изравнителни суми. Балчишките депутати занижаха данъците за автобуси и камиони с около 30 процента по инициатива на пре-

возвачи, които са направили съпоставка с налозите в съседни общини. Патентният данък бе одобрен на законовия минимум за втора некурортна зона. За Балчик, Кранево и Албена стойностите също се намаляват и са съобразени с поощряване на малкия бизнес и подобряване на услугите. По-малко ще плащат хотелиери и ресторантьори с цел бизнесът да излезе наяве. Налозите за голяма част от услугите, които се извършват с ръчен труд, са на всички минимуми по закон. Промените влизат в сила с одобрените нови текстове в Наредбата за местните данъци.

Íîâà ãîäèíà - íîâè ïðåâîçâà÷è - íîâà àâòîãàðà? Нови превозвачи търси Община Балчик по всички направления от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. Основните маршрути са по линиите Варна, Добрич, Албена, Калиакра, София. Обявлението е публикувано в регистъра на обществените поръчки. Оферти се приемат до 18 януари 2013-а. В тази връзка със заповед на областния управител се разрешава на Община Балчик да продължи настоящите договори за изпълнение на обществен превоз на пъ-

тници по автобусните линии до сключване на нови договори с избраните превозвачи, но не за повече от две години. Припомняме, че м.г. балчишкият парламент гласува промени в общинската транспортна схема. Ще се появи нова линия №4, която ще обслужва само живеещите в горната част на града – кварталите “Балик” и “Левски”. Ще се подобри разписанието и обхватът на градски линии номер 3 и 1. С промените в общинската транспортна схема жителите на Рога-

Крими

лото. Установено е, че водачът на МПС, А.Д. (27г.) от Оброчище не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Последвалата проверка за алкохол с техническо средство отчита наличието на 1,56 промила в издишания от водача въздух. По случая е образувано бързо полицейско производство по описа на РУП - Албена. — КРАДЕЦ СИ “НАПАЗАРИ” ПРЕДИ КОЛЕДА. За извършена кражба от магазин за хранителни стоки, намиращ се в Балчик, е съобщено в балчишката полиция на 19 декември около 7:15 ч. Неизвестен извършител е проникнал през неукрепен вратопрозорец в търговския обект и извършил кражба на цигари от различни марки на стойност около 2 000 лв., различен по вид алкохол, на стойност около 450 лв., месни продукти, пари в монети на стойност 200 лв., ваучери на Глобул и М-Тел. По случая е образувано досъдебно производство. — ОТКРАДНАХА ТЕЛЕВИЗОР В ЗМЕЕВО Съобщение за взлом на частен дом в село Змеево е получено на 18 декември около 4:30 ч. в РУП - Балчик. Установено е, че неизвестен, чрез взлом на входна врата, е проникнал в имота. По данни на пострадалия е извършена кражба на телевизор. По случая се работи в условията на досъдебно производство.

ЗАСЯКОХА НЕЛЕГАЛЕН ДЪРВОДОБИВ КРАЙ ОБРОЧИЩЕ На 26 декември, при провеждане на специализирана полицейска операция съвместно със служители на Държавно ловно стопанство, в землището на село Оброчище са установени З.И. (23г.), Н.А. (31г.) и Р.Ч. (28г.) и тримата от село Оброчище. Същите са добивали и превозвали дърва за огрев от държавния горски фонд без надлежно разрешително. На тримата извършители са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за горите. Работата по случая продължава. — ТРУП НА 65-ГОДИШЕН МЪЖ Е ОТКРИТ В ЧАСТЕН ДОМ в балчишкото село Сенокос, съобщават от пресцентъра на МВР. Тялото е намерено от полицията на 26 декември в 18:05 ч. Трупът е изпратен в съдебна медицина град Добрич за аутопсия. Работата по случая продължава. — В РАННИТЕ ЧАСОВЕ НА СТЕФАНОВДЕН Е ЗАЛОВЕН ПИЯН ВОДАЧ БЕЗ КНИЖКА В ОБРОЧИЩЕ На 27 декември в 2:40 ч. в село Оброчище лек автомобил “Ауди” със софийска регистрация не спира при подаден светлинен и звуков сигнал на патрулен автомобил по КАТ при РУП Албена. Автомобилът е последван и е спрян за проверка по улица “Бели брези” в се-

чево ще имат по-добър обществен транспорт, както и живеещите в другите села от Батовската долина – Оброчище, Църква и Кранево. Тази година ще се обсъжда и местоположението на автогара Балчик. Един от вариантите е държавата да предостави за целта непродадената част от бившата

автошкола в ЖК “Балик”. Ако бъде отказано, друг от вариантите е Гарадокът, където има достатъчно терен за автогарова дейност. Тази година изтича наемният договор за сградата на настоящата автогара, на чийто собственик Общината плаща месечно 2500 лева.

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА свободни работни места към 10 януари Балчик - лекар Карвуна - лекар (2)

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39


10.I.2013 - 16.I.2013г. Брой 1 (2032)

ОБЩИНА

3

Áþäæåò 2013 ùå å Ñâåòîçàð Ñòîÿíîâ çà âòîðà ïîðåäíà êàòî ìèíàëîãîäèøíèÿ ãîäèíà áå íàé-áúðç íà Áîãîÿâëåíèå - áëèçî 24 ìëí.ëâ.

Около 22-24 милиона лева се очаква да бъде рамката на бюджет 2013 в община Балчик. Това обобщи пред журналисти балчишкият кмет Николай Ангелов, посочвайки, че проектът в момента се подготвя и ще се доближава до миналогодишния размер. Тази година няма да допуснем бюджетът да страда заради забавените европейски плащания и ще се насочим изцяло към изпълнение на спечелените европроекти, които възлизат на около 80 млн.лв., каза той и разясни, че на Общината ще са й необходими оборотни средства. В тази връзка капиталовата програма с общински пари ще бъде намалена. Припомняме, че това ще са инвестиции в ново оборудване и ремонт на помещения в общинската болница, разширение на канализацията и рехаби-

литация на водопроводната мрежа в кв. Изток и вилни зони, както и в повишаване капацитета на двете пречиствателни станции в Балчик и Албена. Друга част от европейското финансиране ще се насочи за античната крепост в кв. Хоризонт и религиозната местност Текето край Оброчище, които до 2014 година ще влязат в един общ културно-исторически маршрут. Община Балчик ще продължи използването на овърдрафт в размер до 700 000 лева през следващите шест месеца, тъй като има европейски проекти, по които е забавено възобновяването на средствата. Става въпрос за три проекта – укрепване на свлачище “Сборно място”, рехабилитация на улици и повишаване на енергийната ефективност в образованието.

ПО-ДЪЛГА БЕ КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ Коледната ваканция за учениците започна предсрочно още на 20 декември 2012. Причината бе обилният снеговалеж, поледица и силният вятър, които рязко затрудниха движението в цялата област. Интензивният снеговалеж, започнал в седмицата преди Коледа, затвори училища, пътища от републиканската мрежа и наложи използването на военна верижна техника за доставката на хляб и изваждане на автомобили от преспите, сред които камиони и автобус, както и за транспортирането на пациенти на хемодиализа. Междуградският транспорт също бе парализиран. Като цяло водоподаването и електрозахранването остана нормално. Зимната виелица отложи заплануваните коледни тържества в читалища и училища. Тази седмица нов студ скова общината до минус десет градуса. Три микробуса аварираха на 8 януари в местността Кулака край Балчик заради обледявания.

СНЕЖЕН БАЛЧИК, декември 2012 снимка Венцислав Чаков

морето, а след спасяването му десетки се докоснаха до него и получиха благословия за здраве и късмет. Освен наградите, Община Балчик осигури всичко необходимо за безопасното провеждане на празника, включително и монтирана стълбичка.

Калените и смели мъже на Йордановден в Балчик За броени секунди 24-годишният балчиклия Светозар Стоянов за втора поредна година достигна пръв до богоявленския кръст на Йордановден в Балчик. Пред погледите на стотици балчиклии от кея на морска гара скочиха 22-ма смелчаци. Най-възрастният участник бе 53-годишният Ангел Ангелов – многократен победител в спасяването на кръста, а най-младият и скачащ за първи път – 17годишният единадесетокласник Стефан Тодоров. Неизменно сред йордановденските мъже на 6 януари бе и седемкратният победител в надплуването пожарникарят Марин Байчев. Сред тях имаше плувци освен от Балчик, но и от Разград, Добрич, както и англичанинът Пол Бълок (43 г.) от балчишкото село Соколово, който е избрал за втора родина България и изучава българските традиции. Много от участниците скачаха в януарското море за пореден път, пожелавайки си здраве. В надпреварата участваха петима спортисти от СКЛА “Черно

море” – Балчик. Те си пожелаха олимпийски титли на Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 г. Освен благословията на свещениците Стратия и Георги, най-бързият плувец получи парична награда 200 лева от кмета на общината Николай Ангелов, а останалите ентусиасти – по 50 лв. Съревнованието бе много оспорвано след като отец Георги даде старт на ритуала по спасяването на кръста. В жестока конкуренция ръката на Светозар се оказа с милиметър по-дълга от съперника най-близо до него. Това е четвъртото скачане за кръста на четвъртокурсника в Пловдивския университет по хранителни технологии. “Пожелавам си преди всичко здраве, продължавам само напред и нагоре”, сподели победителят, който си има приятелка и очаква подходящия момент, за да пристъпи към посериозната стъпка. В слънчевия мразовит януарски ден едни загряваха с текила, други се разтриваха с морска вода, а трети

тракаха зъби по къси гащи и хавлии. Температурата на водата бе около пет градуса, колкото бе и на въздуха, но наличието на вятър подсилваше усещането за студ. Богоявление е един от най-почитаните празници в Балчик. Колкото и мразовито да е времето, стотици балчиклии се стичат винаги на кея – за да станат част от Великия богоявленски ритуал. Празникът започна с утринна Златоустова литургия в балчишките храмове. Малко преди обяд от храм “Св.Георги Победоносец” тръгна литийно шествие към пристана пред площад “Кап. Георги Радков”. По традиция точно на обяд след Великия водосвет, отец Георги хвърли дървения кръст възможно най-навътре в

ИМЕТО ЙОРДАН В ОБЩИНАТА НОСЯТ 168 МЪЖЕ (93ма само от Балчик) – найвъзрастният е роден 1923 г., а най-малкият – през октомври 2012 г. Йорданките са 110 (64 от града). Най-възрастната жена с това име е родена през 1924 г. в село Царичино, а най-малката – в Балчик през 2005 г., което означава, че през последните седем години никой не е избрал да кръсти дъщеря си с това име. 451 СА МЪЖЕТЕ С ИМЕТО ИВАН в общината, които празнуваха в деня след Йордановден – 7 януари (Ивановден). Най-възрастният от тях е Иван Маринов Иванов от балчишкото село Дъбрава, роден през 1923 г. и през месец февруари ще навърши 90 години. Най-малкият Иванчо (Красимиров Станев) е от село Оброчище, роден е през декември 2012г. Само за град Балчик мъжете с името Иван са 250 – като най-възрастният е Иван Мичев (1924 г.). Иванките са общо 174, от които 88 само в Балчик. Най-възрастната е от село Църква (1921 г.), а най-малката е родена 2009 г. Имената, свързани със Свети Йоан Кръстил, са сред най-предпочитаните в община Балчик, показват справките на общинския отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване”.

È â Àëáåíà è Êðàíåâî õâúðëÿõà êðúñòà

Ñúñ çàòîïëÿíå íà âðåìåòî çàïî÷âà îáíîâÿâàíåòî íà äàìáàòà

При последната морска буря в дните около 20 декември 2012 върху крайбрежната алея бяха изхвърлени много камъни и образувани пясъчни наноси, които препречиха движението и компрометираха защитното съоръжение.

Още в началото на 2013 г., когато атмосферните условия позволят, започват строителните работи по проекта за защита на морския бряг на Балчик от абразията и ерозията. Ще бъде направена рехабилитация на брегозащитната дамба в участъка между буна трета и четвърта. Изпълнението на европейския проект дава начало на първия етап от поредица мащабни дейности и е предпоставка за образуване на изкуствена ивица. След като се сключи договор със строителя, за няколко месеца частичното обновяване на алеята ще бъде приключено. Безвъзмездното финансиране е за близо 1 млн.лв. Освен ремонт на дамбата и двете буни, тетраедрите ще бъдат заменени с едри скални блокове. С изпълнението на цялостния проект ще бъдат предотвратени материални загуби в близост до морето и намалени потенциалните неблагоприятни последици.

За втора година Тодор Желев извади Богоявленския кръст в Албена За втора поредна година дина. Ако хвърленият във воТодор Желев извади богоя- дата кръст замръзне, това вленския кръст в Албена, съ- предвещава здраве и плодообщават от пресцентъра на родие през годината. Ако комплекса. Шестима мъже времето е студено и сухо, скочиха във водите на Чер- значи годината ще е плодоно море, а след голяма бит- родна и добра. ка 26-годишният добричлия, За трета поред година оскойто е действащ спасител, ветеният богоявленски улови Светият кръст. Преди кръст бе хвърлен в морето ритуала йеромонах Филип от мостика до кораба „АраКирилов отслужи тържест- бела”. вена литургия. В Кранево също хвърляха Според народното пове- богоявленския кръст. В морие на Йордановден или рето от централния плаж се Богоявление, който извади хвърлиха общо 6 момчета кръста от водата ще е чес- като най-бърз бе 25-годитит и здрав през цялата го- шният Румен от Добрич.


4

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹20

ОБЩИНА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се” 6. Шивашки, кожарски, кожухарски и 300 40 плетачни услуги 7. Търговия, изработка и услуги за 500 500 изделия от благородни метали 8. Обущарски и шапкарски услуги 40 40 По първа точка от дневния ред: Предложение за промяна 9. Металообработващи услуги 300 100 в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 10. Бръснарски и фризьорски услуги, 300 60 територията на Община Балчик. ветеринарно-фризьорски услуги, за 1 работно място Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 11. Машинописни и/или копирни услуги на брой 270 180 РЕШЕНИЕ 265: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връус тройства зка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 и чл. 11, ал. 3 предложение трето 12. Козметични услуги, поставяне на 270 130 от ЗНА, Общински съвет - Балчик, Р Е Ш И: татуировки на брой работно място Приема поправки в действащата Наредба за определяне раз13. Маникюр, педикюр на брой работно място 270 60 мера на местните данъци на територията на Община Балчик 14. Часовникарски услуги 270 60 във връзка с намаляване размера на патентен данък и обяве15. Тапицерски услуги 300 180 ните за противоконституционни алинеи четвърта и пета на чл. 16. Автомивки, ремонт, регулиране и 300 190 61с от ЗМДТ (публикувано РКС № 5 в ДВ бр. 30 от 2012г.) отнобалансиране на гуми сно туристически данък: 17. Авторемонтни, автотенекеджийски, 500 280 &1. В чл. 41 (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост автобояджийски услуги и др. услуги по от броя на местата за сядане: техн. обслужване и ремонт на МПС 1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 65.00 лева 18. Ремонт на електро-и водопроводни инсталации 300 100 2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 130.00 лева 19. Стъкларски услуги 300 100 &2. В чл. 41 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке 20. Поддържане и ремонт на битова техника, 270 47 се определя в зависимост от допустимата максимална маса на уреди, аудио-визуални уреди, климатици, състава от превозни средства, от броя на осите и вида на ремонт на музикални инструменти окачването на влекача, пос очени в свидетелството за 21. Отдаване на видеокасети под наем 300 300 регистрация на влекача, както следва: 22. Компаньонски и компаньони 3000 3000 Брой оси Допустима максимална Данък (в лева) 23. Масажистки и масажисти 500 500 на седловия маса на състава от задвижваща други 24. Гадатели, екстрасенси,бионерготерапевти 2000 2000 влекач/ превозни средства, ос/оси с системи 25. Фотографски услуги 300 200 влекача посочена в свидетелството пневматично за 26. Посреднически услуги при покупко100 100 за ремарке за регистрация на или с окачване, окачване продажба, замяна и отдаване под наем влекача (в тона): прието за на задна недвижими имоти равна или по-малка еквивалентно на вижващата ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: повече от от пневматичното ос/оси 18 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се” А) с две оси 18 11 36 27. Санитарни възли, наети под аренда 300 150 18 20 36 84 28. Ключарски услуги, ремонт на брави, 198 50 20 22 84 191 поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт 22 25 247 444 на шевни машини 25 26 444 780 29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на 50 50 26 28 444 780 запалки, ремонт на велосипеди, 28 29 430 520 коминочистачни услуги 29 31 520 850 30. Заложни къщи 3000 3000 31 33 850 1180 31. Продажба на вестници, списания, 30 30 33 38 1180 1795 българска и преводна литература 38 1310 1780 32. Ремонт на компютри, компютърна и др. 300 300 Б) с три и 36 38 832 1155 електронна офис техника (копирни апарати, повече оси 38 40 1155 1596 факс-апарати, принтери и др.) 40 1596 2362 33. Игри с развлекателен или спортен &3. В чл. 41 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима характер - за брой съоръжения максимална маса над 12 т. с е определя в зависимост от 33.а). Развлекателни игрални автомати 100 100 допустимата максимална мас а, броя на осите и вида на и други игри, функциониращи чрез вкарването окачването, както следва: на монети или жетони Брой оси Допустима Данък (в лв.) 33.б). Минифутбол, тенис на маса, 8 8 на максимална задвижваща ос/оси други хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, моторното маса с пневматично системи минибаскетбол, бридж, табла превозно равна поили с окачване, за окачване 33.в). Зали за боулинг и кегелбан - за игрален 40 40 средство или малка прието за на коридор и билярд - за маса повече от еквивалентно задвижващата 34. Фитнесцентрове и спортни зали: -за кв. м: 4 1,50 от на пневматичното ос/оси -за фитнес уред: 300 300 А) с две оси 12 13 40 80 35. Химическо чистене, пране и гладене 133 133 13 14 80 218 за брой съоръжения 14 15 218 308 36. Мелничарски услуги 15 308 697 36.а). Мелници за брашно:- на линеен 18 18 Б) с три оси 15 17 80 138 сантиметър от дължината на млевната линия 17 19 138 282 36.б). Мелници за фураж стационарни 600 600 19 21 282 366 37. Услуги с атрактивен характер 21 23 366 564 37.а). корабчета, на брой 750 750 23 564 877 37.б). лодки, на брой 450 450 В) с четири 23 25 366 372 37.в). яхти, на брой 900 900 оси 25 27 372 580 37.г). джетове, на брой 900 900 27 29 580 920 37.д). влакчета, на място 30 30 29 920 1365 37.е). файтони, на място 75 75 &4 В чл. 42 Данъкът за плавателните средства е в размер, 37.ж). водни ски, водни планери и сърфове, 150 150 както следва: водни колела, вкл. надуваеми, водни т. 3. за един джет - в размер 200 лв. увеселения, на брой оборудване ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 37.з). зимни ски (вкл. ски-екипировка), 150 150 18 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се” зимни кънки, сноубордове, шейни, на брой оборудване &5. В чл. 50 Приложение № 2 се изменя така: 37.и). въртележки, виенски колела, 150 150 Приложение № 2 към чл. 50. блъскащи колички, велосипеди и рикши, на място Зона Населени места/улици 37.к). детски колички и моторчета, на брой 150 150 І-ва гр. Балчик, КК Албена и с. Кранево 37.л). стрелбища, на брой 300 300 ІІ-ра Всички останали населени места в Община Балчик 38. Обучение на водачи на МПС - за едно МПС &6. В чл. 56 Приложение №3 се изменя така: 38.а). мотопеди, мотоциклети 200 200 Приложение № 3 към чл. 56. 38.б). други МПС 400 400 Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 39. Услуга “Пътна помощ” на ППС - дейност с 1 ППС 2000 2000 Патентни дейности, І-ва ІІ-ра 40. Услуга със земеделска и горска техника, за брой техника съгласно чл. 61 от ЗМДТ зона зона 40.а). комбайн 330 330 1 2 3 40.б). трактори, тракторни ремаркета, 110 110 1. Хотели и други средства за настаняване 25 25 самоходни шасита и др. самоходни и самодвижещи се машини с не повече от 20 стаи - за стая 1 и 2 звезди 40.в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 11 2. Заведения за хранене и развлечения в &7. В чл. 58, ал. 1 се изменя така: лева за място за консумация, вкл. и на Чл. 58 (1) Размерът на дължимия туристически данък за 2013г. открити площи или за обект: за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, а) ресторанти: -1-2 звезди 5 1 както следва: - 3 звезди 10 6 1. категория 1 звезда - 0,30 лв. за нощувка; б) заведения за -1-2 звезди 5 1 2. категория 2 звезди - 0,45 лв. за нощувка; бързо обслужване: - 3 звезди 10 3 3. категория 3 звезди - 0,60 лв. за нощувка; в) питейни заведения, -1-2 звезди 5 1 4. категория 4 звезди - 0,75 лв. за нощувка; с изключение буква “е”: - 3 звезди 10 2 5. категория 5 звезди - 0,90 лв. за нощувка. г) кафе - сладкарници: -1-2 звезди 5 1 &8. В чл. 58 алинеи четвърта и пета обявени за - 3 звезди 10 3 противоконституционни с РКС №5 в ДВ бр. 30 от 2012 г. д) барове: дневни - 2 звезди 20 5 “&9. Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и - 3 звезди 50 10 в местния печат. нощни - 2 звезди 30 5 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: - 3 звезди 60 20 18 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се” е) бюфети, каравани и павилиони - за обект 300 75 3. Търговия на дребно до 100 кв.м за 1 кв.м нетна търговска По втора точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова площ 15 2 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 4. Платени паркинги за 1 място за паркиране 10 10 цени на услуги на територията на Община Балчик. 5. Дърводелски услуги 300 50 Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 20 декември 2012 година

10.I.2013 - 16.I.2013г. Брой 1 (2032) РЕШЕНИЕ 266: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 8 от ЗНА, Общински съвет - Балчик, РЕШИ : 1. Отменя НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 г.; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 г.; доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 г.; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 г.; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г., изм. и доп. с Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; изм. и доп. с Решение 733 по Протокол № 58 от 31.01.2011 г.; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г. постановено по адм. дело № 836/2010 г. по описа на Административен съд - Добрич; изм. с Решение 795 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 г. по АД № 706/2011 на ДАС; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 г.; изм. и доп. с Решение 58 по Протокол № 8 от 17.02.2012 г.; Решение № 58/ 17.02.2012 г. е отменено с Решение 82/09.03.2012 г.( във връзка със Заповед № РД-11-01-09 от 01.03.2012 г. на Областен управител); доп. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 г., отменено с Решение 215 по Протокол № 16 от 16.08.2012 г.) 2. Приема НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК. (Наредбата е достъпна в Интернет на адрес www.balchik.bg) 3. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 16 “За”, 0 “Против”, 2 “Въздържали се” По трета точка от дневния ред: Предложение за одобряване пазарна оценка за учредяване право на пристрояване от 9 м2 за тераса, към апартамент с идентификатор 02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 267: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, и във връзка с молба вх. № 94С-1486-1/17.09.2012 г., Общински съвет – Балчик, одобрява пазарна оценка в размер на 135.00 лв. (сто тридесет и пет лева) за учредяване право на пристрояване от 9 м2 (девет квадратни метра) за тераса, към собствен апартамент с идентификатор 02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, собственост на Стелиян Христов Атанасов. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 16 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се” По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “Жук Лимитид” ЕООД гр. София, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. “Изгрев” Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 268: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, и във връзка със заявление вх.№ 94С-1311-2/03.12.2012 г., Общински съвет Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Жук Лимитид” ЕООД с ЕИК 201783619, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. “Якубица” №19, ет. 5, представлявано от пълномощника Строимир Спасов, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по кадастралната карта на гр. Балчик вилна зона “Изгрев” (УПИ І, кв. 21 по ПУП на вилна зона “Изгрев”), целият с площ от 507 м2, като “Жук Лимитид” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 117.00 м2 (сто и седемнадесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4258/2012 г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4095.00 лв. (четири хиляди и деветдесет и пет лева), без ДДС. 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 16 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се” По пета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 269: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Решение 122 т. 15г по Протокол 12/17.05.2012 г. и докладни записки и списъци, представени от директорите на училища с вх. №№ 31-04-16/26.09.2012; 31-05-32/24.10.2012; 31-05-37/13.11.2012; 24-07-7/18.10.2012; 31-25-5/ 04.09.2012; 31-72-4/04.09.2012 г., Общински съвет - Балчик, реши: 1. Утвърждава актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, считано от 15 септември 2012 г., съгласно Приложение №: 11-А (Приложението е достъпно в Интернет на адрес www.balchik.bg) ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се” По шеста точка от дневния ред: Предложение за удължаване срока за погасяване на банков кредит от община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 270: На основание чл. 21, ал. ІІ във вр. с ал. І, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Балчик, дава съгласие Община Балчик да сключи допълнително споразумение (анекс) към договор за банков кредит № 77/10.01.2012 г. с “УниКредит Булбанк” АД-София за удължаване срока за погасяване на предоставения банков кредит с още шест месеца. Възлага на кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 16 “За”, 0 “Против”, 1 “Въздържали се” По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД РЕШЕНИЕ 271: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, отпуска еднократни финансови помощи, както следва: 1. Мария Кънчева Василева от с. Храброво, за закупуване на консумативи, в размер на 200.00 (двеста) лева. 2. Иванка Илиева Райчева от с. Гурково, за подпомагане на болната й майка Марина Илиева, в размер на 200.00 (двеста) лева. 3. Еленка Ангелова Гогова от гр. Балчик, за подпомагане погребението на майка й, в размер на 100.00 (сто) лева. 4. Станка Кирова Мирчева от с. Храброво, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева. 5. Таня Руменова Стефанова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева. 6. Шерифе Алиева Мехмедова от с. Ляхово, за закупуване на лекарства, в размер на 200.00 (двеста) лева. 7. Ресмие Аптураман Адемова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева. 8. Исмаил Али Исмаил от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 9. Събка Ангелова Митева от с. Соколово, за лечение но сина й Добрин Пенчев, в размер на 200.00 (двеста) лева. 10. Севинч Адинан Асенова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200 (двеста) лева. 11. Ибрям Исуфов Садулов от с. Соколово, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 (сто) лева. 12. Василка Кирова Тодорова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 13. Ганка Върбанова Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева. 14. Николинка Тимофеева Николова от с. Змеево, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 15. Мартина Динкова Канаврова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се” Виктор Лучиянов - председател на ОбС - Балчик


10.I.2013 - 16.I.2013г. Брой 1 (2032)

РЕГИОНА

Îáëàñòíèÿò îò÷åòå êîíòðîë ïî Ìîæåì äà èçáåãíåì çàêîíîñúîáðàçíîñò íà áàíêîâèòå òàêñè ïðè àêòîâåòå ïðåç 2012 ã. ñúäåáíèòå ïëàùàíèÿ

В рамките на основните правомощия на Областния управител е упражняваният контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. През 2012 г. Областният управител е издал 57 заповеди за връщане на решения. Пред Административен съд – Добрич, са образувани 15 административни дела с предмет – жалби на Областен управител срещу решения на общински съвети, като от тях осем са прекратени, поради отмяна на решенията от страна на общинския съвет; две са прекратени, като неподлежащи на административен контрол; три решения на общински съвети са отменени от съда; две са висящи. Областният е върнал за ново обсъждане решения на общинските съвети, в частта относно нарушения на процедура по приемането на бюджета; едно от върнатите решения е оспорено пред съда, като на първа инстанциия съдът е отменил решението на общинския съвет; другите върнати решения, касаещи нарушена процедура по приемането на бюджета, са отменени от общинските съвети. Срещу административни актове на Областния управител са предявени шест жалби, респективно образувани са административни дела. По две от делата, жалбите са оставени без разглеждане, а съдебните производства са прекратени. Другите четири дела са висящи. По инициатива на Областния управител бяха образувани осем граждански дела, за обявяване нищожността на договори за покупко-продажба на недвижими имоти

– частна държавна собственост (Дамба „Албена – Балчик”), както и за установяване, че недвижимите имоти са публична държавна собственост и предаване владението върху същите. Всички осем дела са спечелени, като договорите са обявени за нищожни, установена е собствеността на държавата, като публична и изключителна, а ответниците са осъдени да предадат владението върху имотите на България. Решенията по делата са влезли в законна сила. Също по инициатива на Областния управител на област Добрич беше предявена искова молба срещу наемател на морски плаж, за заплащане на неустойка за неизпълнение на договор за отдаване под наем на обект – морски плаж. На първа инстанция делото е спечелено, обобщават от пресцентъра на Областна управа. — 9733 ДОКУМЕНТА СА ОБРАБОТЕНИ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ През изминалата година приоритет в политиката на Областна администрация – Добрич, бе да отговаря оптимално на растящите потребности на гражданите и бизнеса, и да подобрява качеството на административното обслужване с осигуряване на ефективни и достъпни услуги за потребителите, уверяват от пресцентъра на службата. През 2012 там са обработени 9733 документи, от които са съставени 2627 преписки. Те се отнасят до ръководната дейност, регионалното развитие, административния контрол, административно-правното обслужване, държавната собственост и др.

Ïúðâà ïðîáàöèÿ çà íåïðàâîìåðíî ïîëçâàíå íà âîäà 50-ãîäèøåí îò Êðàíåâî å íàêàçàí Първият случай на пробация за кражба на вода вече е факт в община Балчик. Наказание пробация с две пробационни мерки за срок от 6 месеца наложи Районен съд – Балчик, на 50-годишния Л. Б. М. от Кранево. Съдът одобри на 3 януари сключеното между него и Районна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване на делото му в досъдебното производство. Със споразумението той се признава за виновен, че за периода от 22.03.2012 г. до 30.05.2012 г. в Кранево сам е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, собственост на оператора „ВиК” ЕООД – Добрич, с което е създал условия за непълно отчитане на потребеното количество вода. За това деяние Л. М. е наказан със задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и със задължителни периодични срещи с пробационен служител. Балчишкият съд одобри подписаното между него и Районна прокуратура спора-

зумение, след като Л. М. се призна за виновен и заяви, че доброволно го е подписал и разбира последиците му на влязла в сила присъда. Той има полувисше образование, семеен е, не е осъждан. —

Това е един от десетките случаи, в които задлъжнялото водно дружество констатира незаконни връзки към мрежата си. Засечените в Добричка област са наймного в Балчик, Каварна и Добрич. Продължава спирането и на неизрядните потребители – всеки ден между пет и десет абоната, предимно в ромските махали на Балчик. От общо три аварийни групи, една е ангажирана с тази дейност. Често обаче, когато багерите се насочат към некоректните платци, сметките биват бързо платени. А за засечените незаконни отклонения се налагат солени глоби и актове на полицията. В балчишката пробационна служба досега са били регистрирани провинители за кражба на ток, но не и на вода.

Можем да избегнем банковите такси при съдебните плащания. Свидетелство за съдимост е възможно да се

че в края на годината е имало проблем с това устройство, който е бил разрешен на 28 декември. Допълнително

плати с всички видове дебитни и кредитни карти, без да се дължи такса за банков превод. Това разясниха от пресцентъра на Балчишкия районен съд след запитване на местна жителка, възмутена от двойното таксуване. На 27-ми декември 2012 г. жената изважда две свидетелства за съдимост – нужни й пред различни работодатели. Държавната такса е пет лева за тази услуга, а банковият превод – 4 лева. Така младата жена е платила за двата еднакви документа общо 18 лева, без да бъде информирана за предимствата на ПОС терминала, с който щеше да си спести общо осем лева. От пресцентъра на съда отвърнаха,

ще бъде дадено указание на работещите да насочват гражданите, че могат да намалят размера на плащаните суми, увериха от пресцентъра. Припомняме, че Районен съд – Балчик, предлага плащане на държавна такса чрез ПОС терминални устройства от 11 декември м.г. Те са общо две и са поставени в деловодството и в регистратурата, за да бъдат достъпни за всички посетители. Чрез услугата потребителите на съдебни услуги имат възможност да заплащат всички видове държавни такси. Въвежда се за улеснение на клиентите и им дава възможност те да намалят разходите си.

Äîáðè÷êè àäìèíèñòðàòèâåí ñúä îòìåíè íàëîæåíàòà íà ëåòèùå Áàë÷èê òàêñà çà áèòîâè îòïàäúöè

Добричкият административен съд отмени наложената на летище Балчик такса за битови отпадъци, която с лихвите достига почти 8200 лв. Първоначално определеният от Общината налог от 11 800 лв. бил коригиран на тази сума, която впоследствие е обжалвана от софийския аеропорт. Твърди се, че наложената такса е незаконосъобразна. Съдът посочва, че според Закона за местните данъци и такси таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Законът дава възможност общинският съвет да определи реда, по който лицата, ползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Добричките магистрати считат, че тъй като тази процедура не е регламентирана, служебно е следвало да се установи ползват ли се услугите. След като това не е сторено, то законът е приложен непра-

вилно, което от своя страна влече материалната незаконосъобразност на акта. Те отбелязват, че дължимостта на таксата за услугата поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, се определя от два кумулативни елемента – принадлежността на имота към територията на съответното населеното място и предоставяне на услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населеното място. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, се казва в решението на съда. В настоящия казус той счита, че такса за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване не се дължи, тъй като по делото не са представени каквито и да било доказателства, удостоверяващи предоставянето и действителното извършване на процесната услуга. Оспорваното решение не е мотивирано. Съставът на съда счита, че при издаване на акта са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават същия и налагат неговата отмяна в обжалваната му част. Решението подлежи на обжалване.

5 Темида ДЕЛО ЗА ДЪРЖАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ Районен съд – Балчик, гледа на 27 декември предложеното от Районна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване в досъдебното производство по наказателното дело срещу 48-годишния Т. П. Т от гр. Варна. С подписаното с прокуратурата споразумение той се признава за виновен, че на 12.12.2012 г. в Балчик, в лек автомобил „Форд транзит” е държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по Закона за акцизите и данъчните складове. Това са 150 броя кутии с цигари марка „BOHEMI nouveau” – 80 мм, на обща стойност 1125 лв. Случаят е немаловажен, уточнява държавното обвинение. Прокуратурата предлага за извършеното престъпление на Т. Т. да бъде наложено наказание 5 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Т. Т. е декларирал, че е съгласен с постигнатото споразумение и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред. Той има средно образование, не е семеен, не е осъждан. — ГРАЖДАНИН НА КОСОВО Е ПОДСЪДИМ ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА Балчишкият съд даде ход на наказателно дело срещу 35-годишния В. Ц. от Косово. Срещу него е повдигнато обвинение, че на 14.08.2009 г. в курортен комплекс в общината, градинка пред хотел, в близост до паркинг, е причинил на 29-годишен тогава гражданин на Горна Оряховица средна телесна повреда, изразяваща се в увреждания в лявата слепоочна област и изпадане в безсъзнателно състояние, веднага след нанасяне на удара, което е обусловило разстройство за здравето, временно опасно за живота. — 2 ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПОЛУЧИ 23ГОДИШЕН ЗА КРАЖБА НА ПАРИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ Наказание 2 години лишаване от свобода при строг режим в затвор от закрит тип наложи Районният съд на 23-годишния Д. С. Д. от Балчик. Той бе признат за виновен, че на 07.10.2011 г. и на 15.02.2012 г. в Балчик, в условията на „опасен рецидив”, след предварителен сговор с други три лица е отнел 800 лв. и метални изделия на стойност 22,50 лв., от владението на двамата им собственици, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои. Съдът допусна делото да протече като съкратено съдебно следствие по молба на подсъдимия и след като той призна вината си и фактите по обвинителния акт. По този ред е постановено наказанието му, като първоначално наложеното му 3 години лишаване от с вобода при строг режим е намалено с 1/3 и определено той да изтърпи 2 години лишаване от свобода при строг режим в затвор от закрит тип. Съдът групира това наказание с наложеното му с влязла в сила на 27.03.2012 г. присъда наказание 2 години лишаване от с вобода при строг режим. Той е осъден за кражба, извършена при опасен рецидив. Вещите, предмет на престъплението, са възстановени на собственика. Д.С.Д. има начално образование, не е семеен, безработен е, многократно е осъждан, съобщават от пресцентъра на съда. — 24-ГОДИШЕН Е ПОДСЪДИМ ЗА ШОФИРАНЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ Балчишките магистрати гледаха на 08.01.2013 г. предложеното от прокуратурата

споразумение за решаване в досъдебното производство на наказателно дело срещу 24-годишния Д. К. М. от с. Рогачево. Д. М. се признава за виновен, че на 06.08.2012 г. в Кранево е управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества, установено по надлежния ред. За извършеното престъпление се налага наказание пробация с две пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител. — 30-ГОДИШНА ДОБРИЧЛИЙКА ПОДСЪДИМА ЗА ШОФИРАНЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ Назакателното дело се гледа в балчишкия съд тази седмица. 30-годишната М. Сл. Ж. от Добрич е подсъдима за това, че на 28.08.2012 г. в Албена е управлявала лека кола с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно – 1,43 промила, установено по надлежния ред. При изпълнение на завой по улица в курорта, тя навлязла в насрещната лента и се ударила в насрещно движеща се кола, управлявана от украински турист. Служителите на реда направили проверка на водачите за алкохол. Пробата на украинския гражданин показала, че той не е употребил. М. Ж. била придружена до спешния център в Балчик, където й била взета кръвна проба. Химическата експертиза е определила, че концентрацията на алкохол в кръвта й е в количество 1,43 промила. М. Ж. има висше образование, работи, не е семейна, не е осъждана. — 23-ГОДИШЕН Е ПОДСЪДИМ ЗА ДЪРЖАНЕ НА ИЗГУБЕНА ВЕЩ Балчишкият с ъд разгледа миналата седмица наказателно дело срещу 23-годишния Р. К. В. от Варна. Районна прокуратура предлага той да бъде признат за виновен, че на 16.08.2012 г. в Кранево в служебен автомобил е намерил чужда движима вещ – мобилен телефон марка „SAMSUNG GALAXY S3”, и в продължение на 1 седмица не е съобщил за това на собственика – руска гражданка. Държавното обвинение иска той да бъде освободен от наказателна отговорност и санкциониран по административен ред с глоба. В прокурорското постановление се посочва, че през лятото на 2012 г. Р. В. е работил като шофьор на фирма за превоз на туристи. Със служебния автомобил „Фолксваген голф 1” – кабрио, на 16.08.2012 г. той изпълнявал служебните си задължения, като извършил курс с туристи от руски произход, настанени в детски лагер в с. Кранево, до плажа на нос Галата. Сред тях била и собственичката на мобилния телефон. След приключване на работния ден Р. В. почистил колата и забелязал под една от задните седалки мобилния телефон. Той предположил, че някой от туристите го е загубил. Взел го с намерение да го върне, но не знаел как. Затова решил да го ползва за себе си и му поставил своя СИМ карта. Собственичката на телефона заявила в РУП – Албена, че го е загубила. При проведените оперативно - издирвателни мероприятия служителите на реда открили, че той се ползва от Р. В. След разобличаването му, той го е предал доброволно на органите на реда. Така са възстановени причинените от престъплението имуществени вреди. Р. В. не е осъждан. Тези обстоятелства мотивират Районна прокуратура – Балчик, да поиска той да бъде санкциониран по административен ред.


6

ОБЩЕСТВО

30 äóøè, íàåòè íà ãðàæäàíñêè äîãîâîð â ÄÊÈ “Äâîðåöà”, îñòàíàõà áåç ðàáîòà îò 2 ÿíóàðè Нямат право на обезщетения от трудовата борса От началото на годината 30 души, назначени на граждански договори в държавен културен институт “Двореца” в Балчик, останаха без работа. След проверка на Инспекцията по труда са издадени постановления за сключване на трудови договори, което нямаме право да сторим, заради щата от осем души, утвърден от принципала Министерство на културата, съобщи директорът на Двореца Ивелина Радилова. Това е много нисък брой, при положение, че сме поискали щат от 25 души, за да изпълняваме нормално широките си функции, коментира тя. Това е причината по-голямата част от персонала от години наред да бъде наеман на граждански договори - за извършва-

не на конкретна работа като почистване, поддръжка, информационно обслужване, портиери за насочване на посетителите. До края на този месец в Административен съд – Добрич, предстоят 16 дела на “Двореца” срещу постановленията на трудовата инспекция. Според разпоредбата на културното министерство държавният институт има щатни места само за: директор, главен счетоводител, домакин и касиери. Новите условия налагат да бъдат организирани обществени процедури за избор на външни фирми, които да извършат съответната дейност, което ще струва почти двойно и ще затрудни контрола, обясни Радилова и реторично попита коя фирма пре-

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ОБЯВЛЕ НИ Е Месечната приемна на регионалния представител гр.Добрич на Комисия за защита от дискриминация с граждани от Община Балчик ще се проведе на 11 януари 2013 г. от 10.30 до 12.30 часа в Информационния център в сградата на Общинска администрация - Балчик – пл. „21 септември” 6. Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси към гжа Ширин Касаб – регионален представител на КЗД в гр.Добрич. Дискриминация означава неравно третиране на хора според техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и други признаци. *Комисия за защита от дискриминация – гр.София, бул. „Драган Цанков” 35, тел: 02/807 30 30; факс: 02/870 84 48; e-mail: kzd@kzd.bg *КЗД – Регионален представител град Добрич – пл. „Свобода” 5, ет.8, ст.801, тел./факс: 058/620 636; e-mail: dobrich.kzd@kzd.bg

длага наемането на музейни уредници, каквито по щат няма. Предстои провеждането на процедури за наемане на външни изпълнители. “След разговори в Министерство на културата преди празниците, ми бе разпоредено да прекратя всички договори. За мен това е двоен удар. Чисто човешки да съобщя на толкова хора на 2 януари, че остават без работа. Второ, че дейността ни е ограничена. Добре, че сезонът е мъртъв. Ако това се беше случило в разгара на сезона, последствията щяха да са много по-сериозни. В момента хотелската база е с незначителна заетост, а приходите от вход са най-ниските в годината. Ще имаме време да се окопитим. Създадохме добър екип, предстои в най-кратък срок да проведем процедури по ЗОП, при които работата ще бъде възлагана на външни изпълнители. Ще настоявам същите хора, които бяха при нас, да бъдат отново назначени”, обеща Радилова и заяви, че ще се справят с проблемите. Сред основните дейности на ДКИ КЦ “Двореца” са създаване и разпространение на културни ценности, организиране на културни и научни мероприятия, опазване на културно наследство, популяризиране на недвижимото културно наследство, стопанска дейност, популяризиране на етнокултурното разнообразие на религиите. Най-потърпевши от ситуацията са хората, останали без работа. Те нямат право на парично обезщетение в Бюро по труда, защото са работили на граждански до-

говори. За тях зимата ще бъде още по-дълга и студена. -В АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ДОБРИЧ, ТРЪГВАТ ДЕЛА СРЕЩУ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ПРЕМАХНАТИТЕ БАРИЕРИ НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА Освен продължаващите спорове между Софийския университет и Министерство на културата, респективно Ботаническата градина и Двореца, са повдигнати съдебни дела и срещу балчишката управа. На 10 януари ще се гледат два съдебни спора на Софийския университет срещу премахнатите преди два месеца две бариери на ведомството – от централния и служебния вход. Припомняме, че бариерата на централния вход бе монтирана преди половин година, с цел обозначаване границите на стопанисвания имот и за спазване на пропускателен режим на моторни превозни средства. Още тогава от местната администрация съобщиха, че за бариерата няма издавано разрешително. Съоръженията са премахнати и по сезиране на областния управител. Междувременно работата на двете каси – на Двореца и на градината, продължава. В края на миналата година е проведена среща за подписване на ново споразумение между Министерство на културата и Софийския университет за съвместно управление на държавния имот, но до съгласие не се е стигнало. На мястото на бариерата са поставени преместваеми съоръжения.

Îðãàíèçèðàõà ïîäïèñêà ïðîòèâ ðåñòðèêöèèòå êúì ëîâöèòå, ñâúðçàíè ñúñ çàùèòà íà ÷åðâåíîãóøàòà ãúñêà дем доволни, защото има намаление на популацията на заека, както и изменение на миграционния път Виа Понтика и все по-малко пъдпъдъци идват при нас, каза Кунев. Той се надява, че 2013 година ще донесе повече наслука.

49 души от Балчик се включиха в подписката, организирана от Ловно-рибарското дружество Балчик, против предложенията на зелени организации за увеличаване защитата и забраните във връзка с червеногушата гъска. Това съобщи за в. “Балчик” специалистът по лова в

дружеството Красимир Кунев. Има защитени територии, които изпълняват предназначенията си и ние се съобразяваме с това. Няма нужда да се увеличават по територия и по време рестрикциите към ловците, категоричен е Кунев. От 2012 г. не можем да бъ-

С писмо от 13 декември м.г. Министерството на околната среда и водите е отправило покана до Националното ловно-рибарско сдружение за обсъждане на проект за ограничаване на лова на водоплаващ дивеч в района на Дуранкулашкото, Шабленското и Езерецкото езеро. В писмото се казва, че екоминистерството заедно с Министерството на земеделието планират да ограничат лова в този район за периода 1 януари – 28 февруари със заповед по чл. 42, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. След

проведени разговори засега това допълнително ограничение на лова е стопирано. Ловно-рибарските сдружения от Черноморския регион са против издаването на такава заповед, защото тя би засегнала над 5000 местни ловци, както и много други български и чуждестранни ловци, идващи в района. Съгласно действащото законодателство в региона има създадени две защитени територии – “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”. Досега ловците стриктно спазват забраните. Нещо повече, ловно-рибарската организация в Шабла работи съвместно с Българското дружество за защита на птиците по проект “Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” по програма Лайф плюс на Европейската комисия.

10.I.2013 - 16.I.2013г. Брой 1 (2032)

Ïðåç 2013 ã. Äîìàøíèÿò ïàòðîíàæ â Áàë÷èê ùå ðàçøèðè ïðåäëàãàíèòå ñîöèàëíè óñëóãè Над 100-те души – потребители към Домашния социален патронаж в Балчик, посрещнаха новогодишните празници с подобаваща трапеза. Това увери управителят на службата Нели Иванова, след като социалните работници са се погрижили домуващите да получат храна за почивните дни. След обичайното пилешко месо и кайма през годината, сега възрастните хора си припомниха вкуса на свинското, пържолите и други месни ястия. За съжаление през последните две години дарители, които да желаят да подобрят живота на пенсионерите, в община Балчик няма. За празниците подготвяме малко по-скъпа храна, каза управителят Нели Иванова. Максималната сума, която се очаква потребителите да платят през януари за ползваните услуги през декември, е около 70-80 лева. Срещу тази сума обаче повечето от подпомаганите получават супа, основно ястие и половин хляб дневно. Единственото дарение от последните години за доброто на възрастните е от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, които са предоставили конфискувана риба.

ви дейности – 10 души. Те ще обгрижват общо 50 лица, от тях 30 с трайни увреждания, т.е. с документ от ТЕЛК, и още 20-ет, които са с ограничено самообслужване, но нямат документ, удостоверяващ здравословното им състояние. Това са хора, които ще бъдат от цялата община, а не само в Балчик, обясниха от патронажа. “Разширението на обхвата на Домашния социален патронаж е огромна мечта на хората по селата, където има много нуждаещи се”, каза Нели Иванова. Разговаряли сме с кмета на общината. Най-напред ще се погрижим за сградния фонд и оборудването, след което ще се промени капацитетът и разкриването на още работни места, уточни тя. Предвижда се да има работни места като санитари, защото на възрастните хора не им е нужна само храна, но и помощ в почистването, пазаруването и доставянето на лекарства. Дори и едно медицинско лице да бъде назначено, за да осигурява ежемесечната нужда от лекарства, ще бъде огромно облекчение за нуждаещите се по селата, каза Иванова. ПРЕЗ 2013 Г. ЩЕ ПРОДЪЛЖИ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, чрез който лични асистенти осигуряват помощ на хора с увреждания, предимно деца и лежащо болни. Удължава се от 19 декември 2012 г. до 8 март 2013 г., съобщи Нели Иванова. Това е много добре, защото личният асистент се грижи само за тях, няма ангажимент към втори потребител, въпреки символичната заплата, която получава. Обществената трапезария ще продължи до 30 април. 72-мата потребители ще продължат да получават топла супа, ястие с месо и половин хляб на ден и през първите месеци на 2013 г.

ПРЕЗ 2013 Г. ДОМАШНИЯТ ПАТРОНАЖ ЩЕ РАЗШИРИ ПРЕДЛАГАНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. Ще продължи работата на личните асистенти до началото на март. Удължен е и договорът за предоставяне на топла храна чрез тъй наречената обществена трапезария. Освен това се започва работа по нов проект, чрез който други 50 души, освен настоящите 115 потребители, ще получат възможност за подпомагане в бита си, а други 20-ет ще бъдат назначени в помощ на немощните болни и възрастни хора, съобщи управителят Нели Иванова. Всички са добре дошли да ползват услугите – подава се ПРАВЯТ МОНИТОРИНГ заявление до кмета, с предоставени лични данни, ка- НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В то задължително условие е ОБЛАСТТА лицето да получава пенсия, На 3 януари в Областна адподчерта Иванова. Хората с министрация се проведе рабодоход до 150 лева месечно тно заседание на Звеното за ползват облекчение и зап- мониторинг и оценка за изпъллащат с до петдесет процен- нение на Областната стратета от пенсията си. Ако тази гия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011сума бъде надхвърлена, 2015г.). Представители на образходите се поемат от бю- щинските администрации докджета на Домашния патро- ладваха за постигнатите ренаж. Останалите потребите- зултати в развитието на соли заплащат стойността на циалните услуги през 2012г. и консумираната храна, която готовността за разкриване на според предпочитаното ме- нови социални услуги през ню и количество, както и 2013 г. За Община Балчик стаброй дни в месеца, е между на ясно, че през 2013 г. е предвидено изграждането на Цен30 и 80 лева. Хората могат тър за обществена подкрепа и да ползват отпуск и времен- Център за социална рехабилино да не ползват услугите ни, тация и интеграция. Изпълнябез да губят право на тях, ват се услугите: Домашен соуточни още управителят на циален патронаж; Личен асистент; Обществена трапезария; патронажа. НОВОТО СОЦИАЛНО ЗВЕНО ПРЕЗ 2013 Г. Към патронажа ще бъде създадено звено за подкрепа на възрастни хора в нужда по спечеления от Община Балчик проект. Ще бъдат назначени общо 20 души – едно лице за оказване на подкрепа за социално включване, за лична помощ – 9 души, а за комунално-бито-

Пенсионерски клуб; Здравен медиатор; Ресурсен кабинет. Закрит е Сезонният дом за възрастни хора, са докладвали представителите от Балчик. На последваща среща, след разискване на констатациите от мониторинга, се очакват евентуални предложения за актуализиране на Областната стратегия за социални услуги, които трябва да бъдат предоставени в Областна администрация до края на февруари.


10.I.2013 - 16.I.2013г. Брой 1 (2032)

Ìëàäè êîëåäàðè ïðîäúëæàâàò òðàäèöèèòå За пореден път самодейците от НЧ “Васил Левски” в Балчик доказаха, че съхраняват и популяризират българските традиции. Коледният им концерт на 23 декември напълни залата на читалището с любители на фолклора. По стара българска традиция всички бяха благословени от коледарската група. На сцената се изявиха всички формации, ръководени от Галина Гавраилова – “Веселие”, “Балик” и детската танцова школа. Танцьори от всички възрасти жизнерадостно тропаха български хора и караха сърцата на зрителите да трептят от вълнение. Възпитаниците на гайдарската

КУЛТУРА

7

Ãîëÿì êîëåäåí êîíöåðò â Çìååâî

школа, ясните гласове на певиците от хор “Добруджанки” и диригентката им Магдалена Христова повдигнаха още повече настроението в залата. Своята балканска китка, аранжирана с валс и тиуст, поднесоха децата от танцова формация “Ритъм” при Общински детски комплекс - Балчик. Публиката посрещаше и изпращаше с бурни аплодисменти всички изпълнители. В края на концерта на сцената се качиха млади коледари. Сълзи на умиление бликнаха в очите Голям концерт организина по-възрастните, когато младежите споделиха, че са раха на 26 декември жителите на с. Змеево по повод научили песните от своколедните и новогодишните ите бащи и дядовци. празници. В него взеха участие самодейци от Змеево, Гурково, Стражица и деца от танцовата школа при НЧ

“Паисий Хилендарски” в Балчик. Десислава и Андрияна, възпитанички на музикалното училище в Добрич, п о з д р ав и ха с ъ с ел я ни т е с и . В с и чк и и з п ъ л нени я бяха възнаградени с бурни ръкопляскания. Дв ет е

мл ад и нар о д ни п ев и ц и през декември 2012 г. участваха в телевизионно фолклорно предаване. С лед концерта беше дадена почерпка за всички, а малките самодейци получиха подаръци. Читалищното ръководс-

тво сърдечно благодари на земеделската кооперация в Змеево, с чиято финанс о в а п о мо щ децата са зарадвани.

ването, сплотеност между членовете на семейството, добронамереност и позитивизъм. Разучаването на народни песни, фолклорни игри, стихотворения, помогна за предизвикване интереса на децата към традициите и при-

общаването им към националните и общочовешки ценности. Пресъздадената битова обстановка събуди любознателността и желанието на децата за участие в празника. Това непринудено и емоционално тържество пока-

за, че децата, като един естествен продължител на родословието и родовата памет , са готови за възприемане на духовното богатство и култура на българския народ. Живка Анещева, ЦДГ “Чайка”

Читалищен секретар Веселина Йовчева

Áàáà, äÿäî, âíó÷å

Община Балчик е пример за развитие на художествената самодейност сред възрастните хора В писмо до кмета на община Балчик Николай Ангелов, Централният съвет на Съюзът на пенсионерите – 2004, най-сърдечно благодари за оказаното съдействие и всеотдайна помощ за създаване на условия за развитие на художествената самодейност и разнообразяване на живота на възрастните хора в община Балчик. На 16, 17 и 18 ноември в София се проведе Седмият Национален преглед на художествената самодей-

ност на пенсионерските и читалищни колективи, организиран и проведен в София от Съюза на пенсионерите – 2004, с участие на самодейни пенсионерски колективи, които достойно представиха Балчишкия район. “Благодаря Ви за изключително човешкото отношение и съпричастност към съдбата на възрастните хора и помощта, която им оказвате”, казва в писмото председателят на пенсионерската организация Цветан Минков.

В студените зимни дни българи и чужденци продължават да посещават Двореца и Ботаническата градина. Преди Коледа някои от тях смело газеха в снежните преспи из разсадника и с изненада откриваха изградения скоро скелет на летния параклис. От необичайно място, между кактусите и кипарисите, пред тях сякаш хвърляше светлина стъклописа на Божията майка. Силно въздействащи са двете икони и кандила, поставени на масичка от балчишки камък, металният свещник и стъклописа. Идеята е през лятото малкият параклис да бъде обвит от пълзящи растения. Божият олтар е осветен от отец Стратия на 25 ноември – патронния празник на СУ “Св. Климент Охридски”

Под този надслов в края на 2012-а във ІІа група ”Палавите мечета” на ЦДГ “Чайка” с педагози Живка Анещева и Венета Мицева се проведе празник, посветен на едни от най-обичаните хора в семейството – баба и дядо. С много вълнение и умиление бабите и дядовците слушаха изпълненията на своите внучета – най-обичаните същества на света. Връзката между бабата, дядото и внучето е по-специална – винаги баба и дядо намират време и търпение да отговарят без досада на непрекъснатите детски въпроси, да прочетат поредната увлекателна приказка, да приласкаят внучето след лудория или пакост. Целта на тази инициатива бе да се приобщят децата към ценностите на семейството – доброта, хармония в отношенията, уважение към възрастните, топлота в общу-

Ãóðêîâëèè îòáåëÿçàõà 165 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Õðèñòî Áîòåâ На 6 януари те изнесоха поетичен рецитал. Той беше съпроводен с мултимедия, показваща снимки от живота на поета – революционер и песни за него. Инициативата беше посрещната с интерес от гурковлии. Гости на тържеството бяха деца от клуб “Приятели на книгата” в Балчик, информира читалищният секретар Албена Войчева. Самодейките се подготвят за посрещането на Бабинден (21 януари). По

традиция, с музика и облечени в народни носии, те ще посетят кмета и кооперацията в селото. Ще почетат и акушерката в здравната служба, след което ще се отдадат на веселие.

È â Äðîïëà ïðàçíóâàõà Самодейният колектив за стари градски песни при читалище “Велко Ангелов – 1940” – с. Дропла, взе участие в коледното тържество в Младежкия дом на град Добрич на 12 декември. Коледното тържество в Дропла се проведе на 18 декември. Самодейците при читалището поздравиха всички

участници в празника с коледарски песни. Молитвата за здраве и берекет изрече станеникът Иван Енчев Радев, който е на 82 години. За празничното настроение се погрижиха Галин Ганчев и Мими Ганчева от Балчик. Читалищен секретар с. Дропла, Йорданка Симеонова

ÏÎÊÀÍÀ ÇÀ ÊÎÍÖÅÐÒ *12 януари (събота) 16.00ч.,НЧ “П. Хилендарски”, Балетен спектакъл

В КОЛЕДНАТА НОЩ


8

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.30 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-32, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-33, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 0700 111 22 РЗИ ДОБРИЧ 058/600 614 НАП 070018700 АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 0700 122 99 АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 АГРОМ АРК НЕДВИЖИМ И ИМОТИ ул. Дионисополис 1 0884/781046; 0579/7-31-64 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН ЖК “Балик”, бл. 22, 0888942523,тел.ф.72304

10.I.2013 - 16.I.2013г. Брой 1 (2032)

Îáÿâèõà Àéõàí Àïòè çà àòëåò ¹1 çà 2012 ã. Айхан Апти е спортист №1 за 2012 г. на балчишкия клуб по лека атлетика “Черно море 2005”. От национални първенства през миналата година Айхан спечели два златни и два сребърни медала. На Шампионата по зимни хвърляния през март той стана държавен шампион в дисциплината хвърляне на чук при юношите старша възраст. Тогава Апти не само постави национален рекорд, но и покри норматива за Световното първенство в Испания. На същото състезание той печели сребърен медал на мятане на диск. През март балчишкият лекоатлет се състезава и за Европейската купа по зимни хвърляния в Черна гора. С второто злато Айхан се окичи в

тя спечели златен и сребърен медал в тази дисциплина и стана бронзова медалистка в мятането на диск. С пълна колекция медали – златен, сребърен и бронзов в хвърлянето на чук, Даниел Джахани е пети в класацията на балчишкия клуб по лека атлетика. Шести е националният шампион по хвърляне на копие за юноши младша възраст Вилимир Караиванов. През юни той спечели първото злато за клуба си в този спорт. В актива си Вилимир има и един бронзов медал. Носителят на сребърно отличие от държавното първенство по зимни хвърляния, в хвърлянето на чук за старша възраст - Петър Коцовски, е седми. Следва го Петър Радев, който спечели

ТОП10 на СКЛА “Черно море - 2005”, треньорът Андриан Андреев, председателят на клуба Десислава Андреева и Здравко Димитров

Спортист №1 Айхан Апти хвърлянето на чук на държавното първенство за юноши и девойки старша възраст, което се проведе на 13 и 14 юни в Сливен. Два дни по-късно той стана сребърен медалист в същия спорт при мъжете. През юли Апти участва в Световно първенство за юноши и девойки старша възраст в Барселона. Втори в класацията, с по един сребърен и бронзов медал на хвърляне на чук, е Борис Йорданов, който с е с ъстезава в най-трудната възрас т – при мъжете. Трети, с един сребърен медал в хвърлянето на чук за юноши старша възраст и две четвърти места в дисциплината мятане на диск, е Светослав Борисов. През юни той направи своя дебют на състезание в чужбина, като участва на Балканиадата в Турция. Единственото момиче, намерило място в десятката сред железните мъже, е Екатерина Димова, която записа името си в историята на България като първа рекордь орка на хвърляне на чук за момичета под 16 г. и девойки младша възраст с трикилограмов уред. През 2012 г.

бронзов медал на същото състезание. В десетката са още Янислав Петров и Христо Банков. Наградените спортисти получиха купи, грамоти и предметни награди от Община Балчик. Преди да връчи отличието на лекоатлет №1, кметът на общината Николай Ангелов пожела на балчишките спортисти много успехи и повече медали от международни състезания. “Надявам се тази година да направим първата копка на така жадуваната база в Балчик, която да стане националната база на България”, каза той. Единадесетата купа беше връчена на кмета за съдействието, което оказва. Приятели на клуба и треньори от региона се включиха в награждаването на десетте найдобри балчишки спортисти. Възпитаниците на Андриан Андреев благодариха за успехите, постигнати под неговите грижи, и му подариха скулптура на орел. “Нека този орел винаги да е в небето, никога да не се приземява и заедно с него винаги да имаме успехи”, каза развълнуваният треньор. Тържеството за обявяване

на най-добрите състезатели на отбора се състоя на 5 януари в читалище “Васил Левски”. Залата беше изпълнена от роднини и приятели на лекоатлетите, граждани. Те с интерес следяха слайд шоуто, в което бяха отразени състезанията на балчишките лекоатлети за м.г. Много емоционални водещи на церемонията бяха двама чукохвърлячи, студенти от Националната спортна академия – Иван Ангелов и неколкократният национален шампион и бивш състезател в Балчик Здравко Димитров. За 2012 г. СКЛА “Черно море - 2005” има картотекирани 24 със тезатели. Възпитаниците на треньора Андриан Андреев са поставили три национални рекорда в дисциплината хвърляне на чук – за юноши старша възраст, за момичета до 16 г. и за девойки младша възраст. Балчишките лекоатлети са участвали в десет национални състезания и три пъти са представяли България – на Балканиадата в Турция, на Европейската купа по зимни хвърляния в Черна гора и на Световното първенство за юноши и девойки в Испания. От републикански първенства са спечелени общо 17 медала – пет златни, седем сребърни и пет бронзови. Регистрираните за т.г. лекоатлети са 32-ма, което е рекорд в историята на клуба. През 2013 г. СКЛА “Черно море - 2005” ще бъде домакин на три състезания от календара на Българската федерация по лека атлетика. На 6 април улиците на града ще бъдат трасе на републиканското първенство по спортно ходене. Турнирът по хвърляния “Дионисополис” ще бъде на 18 май, а на 1 ноември ще се проведе за втори път мемориалът “Огнян Илиев”.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ къща 70 кв. м с двор 500 кв. м в Балчик, кв. “Левски”, 42 хил. лв. Тел. 0877/866180 3-1 ПРОДАВАМ гарсониера 35 кв. м, Балчик, ВВС блокове. Тел. 0892/921954 2-1 ПРОДАВАМ апартамент, ЖК “Балик”, кооперация, тухла, 14 000 евро. Тел. 0898/ 276578 2-1 ПРОДАВАМ апартамент НС, цена по договаряне. Тел. 0889/921187; 0895/ 685559 5-5 ПРОДАВАМ парцел в регулация, 640 кв.м, на ул. “Ст. планина”, лице на асфалтов път. Тел. 0889/614762 5-5 ПРОДАВАМ къща 115 кв.м с дворно място 780 кв. м, Балчик. Тел 0898/611507 5-5 ПРОДАВАМ Ситроен C3 2003 г., 1.4 дизел, климатик,

отлична и напълно обслуже- Соколово, Дропла, Сенокос, на, 6500 лв., 142 000 км. Тел. Пряспа, Балчик, Кремена. 0888/355554 1-1 Тел .089 5/71 8383 ;088 8/ КУПУВАМ 593699 6-3 КУПУВАМ зем.земя в КаКУПУВАМ зем.земя в обварна, Шабла, Ген.Тошево, щини Каварна, Балчик, Ген. Добрич, Тервел, Силистра, Тошево, Шабла, Добрич. ЦеВарна. Тел. 0878/462784; на 1200-1500 лв. Тел. 0888/ 6-3 0886/462784 2-1 593699, 0895/718383 ПОД НАЕМ КУПУВАМ зем.земя в БалДАВАМ двустаен апартачик, Соколово, Сенокос, Царичино, Храброво и др. Тел. мент под наем, ЖК “Бaлик”, бл. 20. Тел. 0884/521972 5-4 0886/462784; 0878/462784 ДАВАМ апартамент под 2-1 КУПУВА земеделска земя наем, ново строителство, в общини Балчик, Каварна, обзаведен, лукс. Тел. 089/8769533 1-1 Ген.Тошево. Най-добри цени и условия! Тел. 0885/838354; 0579/7-70-11 3-2 КУПУВАМ парцел “Двете Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. чешми”, първа линия, към Приемане и плащане - на болницата. Тел. 0899/ касата на Община Балчик 155028 2-2 Тел. 0579/7-23-39 КУПУВАМ зем.земя в ГурОбяви се приемат до ково, Царичино, Тригорци, вторник включително

Ìàëêè îáÿâè

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

32-ìà àìàòüîðè ñå âêëþ÷èõà â ïúðâèÿ òóðíèð ïî áèëÿðä

32-ма непрофесионални играчи се включиха в Първия любителски турнир по билярд, провел се на 22 декември в билярд клуб “Марина” и организиран от младежката организация на ГЕРБ в града. Турнирът се проведе в пет кръга на принципа на директните елиминации. Показвайки завидни умения, купата грабна Жеко Жеков и спечели СПА уи-

кенд, предоставен от хотел „Реджина Мария” в Балчик и карта за отстъпка в билярд клуба. На второ място остана Тихомир Стефанов, двубоят за бронза стечели Стефко Стефанов, а Димитър Романов се подреди четвърти. Поощрителна купа получи дамата, престрашила се да се участва – Вероника Стоянова. Дария Бабенкова

Êîëåäåí øàõìàòåí òóðíèð На 21 декември м.г. в залата на шах клуб “Балчик” се състоя състезание по шахмат. Турнирът се проведе в пет кръга по Швейцарската система по 30 мин. на човек. В крайното класиране трима души завършиха с еднакъв брой точки. Шахматната богиня Каиса беше най-благосклонна към Александър Станчев. Крайно класиране: 1. Александър Станчев 2. Красимир Кирчев 3. Пламен Петров 4. Христо Генчев 5. Стелиян Мичев

6. Христо Митев 7. Валентин Петров 8. Иван Статев Бих искал да завърша с една мисъл на първия официален световен шампион Вилхелм Щайниц: “Шахматът не обича слабите духом. Той е сложна игра, изискваща много труд, мисловни усилия и щателно изследване. Само честната, неприятна и болезнена критика може да ви отведе до целта.” Красимир Кирчев, председател на Шах клуб “Балчик”

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 0579/7-23-39 bkpress@abv.bg

Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; “ДИ ПРЕС”ООД; РПК “ЧЕРНО МОРЕ”; АГЕНЦИЯ “СТРЕЛА” ЕООД

2013 бр.01  
2013 бр.01  

10.01-16.01. 2013 г.

Advertisement