Page 1

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Четете и в Интернет www.balchik.bg

Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Цена 0,30 лв.

5.V.2011 - 11.V.2011г.

Брой

18 (1953)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Áàë÷èê è åäíà îò íàé-áîãàòèòå íåìñêè îáùèíè ùå ñè ïàðòíèðàò Община Балчик и немската община Боксберг в Саксония ще развиват партньорско сътрудничество. Инициативата идва от немска страна с предложение за осъществяване на младежки, туристически и културен обмен, междуоб-

щинско сътрудничество, както и съвместно ползване на програми от Европейския съюз. Идеята за партньорство е обсъдена на среща в Балчик през април между кмета Николай Ангелов, почетния консул на България Ралф Хесе и гости от Герма-

ния. Община Боксберг е с около 6000 души население. Тя е с най-голяма територия в Саксония и има най-голямото находище на кафяви въглища и топлоелектрическа централа в Европа. Територията й е една от най-бога-

тите в Германия. Предвижда се рамковият договор да бъде подписан на 20 септември т.г. в рамките на празнично събитие в Боксберг, на което ще бъде поканено и българското посолство в Берлин.

Ñúâåòíèöèòå íå îäîáðèõà èçïúëíåíèåòî íà áþäæåòà çà ïúðâîòî òðèìåñå÷èå Касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първите три месеца на годината не срещна одобрението на Общинския съвет на сесията миналия четвъртък. За първото тримесечие в местната хазна са влезли 4 млн. 270 хиляди лева, колкото са и изразходвани, при заложена годишна рамка над 28 млн.лв. Близо 700 000 хиляди лева са вложени в изпълнение на капиталовата програма, за разви-

тие на спорта – близо 223 хиляди лева, а за културната програма – почти 75 000 лв. В момента общината има недостиг на бюджетни средства, коментира кметът Николай Ангелов в отговор на запитване от съветник за финансовото състояние на местната хазна. Причината е, че все още по-голямата част от данъчните постъпления не са внесени, което се компенсира с овърдрафт. По време на обсъждане-

то беше зададен въпрос защо има отчетени 616 лв. за Деня на връщане на Балчик в пределите на България, който е през септември, и как вече са изхарчени пари, които са предвидени за коледни и новогодишни празници. Директорът на дирекция “Бюджет, финанси и счетоводство” – Янка Павлова, отговори веднага, че в края на 2010 г. са останали неразплатени разходи, които са изплатени през януари т.г.

За сумата от 616 лв. от септември трябвало да се направи проверка. Неприемането на бюджетното изпълнение е продиктувано и от това, че в момента финансовата дисциплина в общината се базира на проекта за бюджет, внесен от кмета. Припомняме, че утвърдената рамка от ОбС през март се оспорва в съда частично от кмета, заради което все още не е в сила.

Íà 6 ìàé ñòàðò íà ðàëè “Àëáåíà 2011”

За осми път в началото на май край Балчик ще се проведе рали “Албена 2011”. Състезанието е част от националния шампионат по офроуд на България, чийто първи кръг тази година започва в Албена. Стартовата арка ще бъде издигната на централния паркинг в курорта. От 6 до 8 май по добруджанското трасе, с дължина над

700 км, ще мерят сили състезатели, дошли за офроуд и емоции. Маршрутът е създаден от най-опитните в този спорт българи. Достигането до финала ще е мисия за всеки екипаж. Организаторите гарантират провеждането на истинска автомобилна битка на трасето. До момента желание за участие са заявили 50 еки-

па. Организационният състав на рали “Албена 2011” е съставен от опитни състезатели по офроуд и професионалисти в различни области, а главният организатор е 43годишният варненец Пламен Тенев, участвал в над 50 надпревари през последните десет години. Има няколко първи места и многоб-

Ãîäèøåí êîíöåðò íà äåöàòà îò ôîðìàöèÿ “Ðèòúì”

ройни подиуми. Организатор на автосъбитието е младият клуб АСК “Черно море” – Варна, който съществува от няколко години, но е събрал най-изявените състезатели на морската ни столица. За изненадите на рали “Албена 2011” четете на стр.3 в интервю с Пламен Тенев Младите танцьори от всички групи на формация “Ритъм” към Общински детски комплекс изправиха на крака зрителите в читалище “Паисий Хилендарски” в следобеда на 1 май. Под бурни аплодисменти Марина Башева – ръководител на формацията, получи цветя в знак на благодарност от своите възпитаници. (Продължава на стр.6)

ÏÐÀÇÍÈ×ÅÍ ÊÎÍÖÅÐÒ на лауреатите от общинския конкурс МОЯТА БЪЛГАРИЯ 9 май (понеделник), 14.30 ч., НЧ “Паисий Хилендарски”

Îáùèíà Áàë÷èê îáÿâÿâà êîíêóðñ âúâ Ôåéñáóê çà íàé-èíòåðåñíà è çàáàâíà ó÷èëèùíà èñòîðèÿ Балчик е един от най-красивите и забележителни български градове, но най-голямото му богатство са децата. За Празника на града, който съвпада с Деня на славянската писменост и култура – 24 м ай, Община Балчик организира специален конк урс под името „Усмивки от училище” в най-предпочитаната от учениците форма – Фейсбук. На страницата на конкурса в социал ната мрежа всички те ще могат да споделят своята най-забавна, интересна и забележителна история, както да качат и снимка от преживяванията си в училище. Всички деца от училищата в града могат да вземат участие, като ще има специална награда за абитуриентите от випуск 2011г. Търсим историите и спомените на децата, свързани с преживяванията им от годините в училище, за да остане онова прекрасно чувство от безгрижното им детство в родния им град. Децата, които проявят оригиналност и творчество и споделят най-щурите си случки, ще получат награди. Специално жури - водещите на „Денят е прекрасен” по бТВ - Ива Дойчинова и Васко Мавриков, представители на общината и на училищната общност, ще селектира най-оригиналните истории. На официалния концерт за Празника на Балчик – 24 май, ще бъдат обявени и победителите. Страницата на конкурса може да откриете във Фейсбук под името – “Конкурс за децата на Балчик – Усмивки от училище”. ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СТЕ НАЙ-ГОТИНИЯ КЛАС:))) В НАЙКРАСИВИЯ ГРАД БАЛЧИК!

1,70 ëâ. ïðåäåëíà öåíà çà òàêñèòàòà

1,70 лв. на километър ще бъде пределната цена за такситата в община Балчик. Това предложение на постоянната комисия по обществен ред и транспорт бе одобрено от Общинския съвет на сесията на 29 април. Първоначалното проекто-

решение, продиктувано от исканията на таксиметровите превозвачи, бе по-високо - 2,50 лева за километър пробег, заради покачващата се цена на горивата. В момента такситата в Балчик возят на цени около 1,20 лева.

СРЕЩАТА НА ВИПУСК 1986 Г. ОТ ЕСПУ "ХРИСТО БОТЕВ" ще се проведе от 19:00 часа на 21.05.2011г.( събота ) в ресторант "Лотос". Цена на куверта: 25 лв. За връзка тел.: 0898-224-004, Атанас Атанасов

ÁÅÒÎÍΠÖÅÍÒÚÐ „Äîáðîòèöà ÁÑÊ”-ãð.Áàë÷èê ÏÐÎÌÎÖÈÎÍÀËÍÈ ÖÅÍÈ ÍÀ ÁÅÒÎÍÍÈ ÑÌÅÑÈ (за куб. м, без ДДС), както следва: Бетон В 7.5 – 102,50 лв. Бетон В 12.5 – 104,17 лв. Бетон В 15 – 105,83 лв. Бетон В 20 – 111,67 лв. Бетон В 25 – 119,17 лв. Бетон В 30 – 130,83 лв.

ГАРАНТИРАМЕ НАЙ–ВИСОКО КАЧЕСТВО Работим само с висококачествени плътни добавъчни материали с доказано качество - цимент (Девня), речен пясък, чакъл (Драгоево,Силистра). Разполагаме със собствен лицензиран „Орган за контрол” за бетони и строителни продукти, издаваме сертификати за съответствие.

ИСТИНСКИ БЕТОН БЕЗ ХИМИКАЛИ ЗА СМЕТКА НА ЦИМЕНТА ГАРАНЦИЯ ЗА 100 % КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

0899 115164; 05797 2001- Миткова


2

Ãîëÿì èíòåðåñ çà òúðãîâèÿ íà 24 ìàé

Голям интерес за търговия на Празника на Балчик – 24 май. За кратко време са заети над 230 търговски площи от разчертани общо 343 по алея “Ехо” в центъра на града. С всяка година интересът става все по-голям – и от местни, и от фирми извън общината, отбелязаха от стопанския отдел на Белия град. Тази година щандовете могат да бъдат разположени в рамките на три дни – от 21-ви до 24 май. Одобрението за поставяне на развлекателни съоръжения и павилиони ще се обявява до 10 май, а за маси, колички, витрини и други подобни – до

имотите ще се снабдяват от подстанция Царичино, а отпадните води ще се заустят в канализационната мрежа на кв. “Левски”. Имотите подлежат на здравна защита, а най-близко разположеният от тях е на около 1300 м от пистата за излитане и кацане на летище Балчик. Становището на Министерство на здравеопазването е, че жилищното строителство е възможно, ако пистата не функционира или летателната дейност не създава риск от наднормено натоварване на средата. В противен случай възложителят ще трябва да редуцира последствията от шума при градежа.

Крими 25 КВАДРАТНИ МЕТРА ОТ СКЛАД В БАЛЧИК СА ИЗГОРЕЛИ в първите минути на 3 май. Сигналът за пожар е подаден в 00.35 ч. Пламъците са унищожили още 3 фризера и 30 килограма хранителни продукти. Причината за огъня се изяснява, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на полицията. ***** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР ЗА СРОК ОТ ПЕТ ДЕНОНОЩИЯ” наложи Районен съд Балчик на 23-годишния В.И. от Балчик. Младият мъж е извършил непристойна проява, изразяваща се в сбиване в сладкарница в Балчик, с непознати за него лица, като с това си поведение грубо е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите. На свое редовно заседание, проведено на 27 април, Балчишкият районен съд разгледа акта за установено дребно хулиганство срещу В.И и му наложи административното наказание. ***** ПОЧЕРПЕН ДОБРИЧЛИЯ ЗАД ВОЛАНА ЗАСЯКОХА В АЛБЕНА. В първите минути на 27 април от полицейски автопатрул е спрян за проверка лек автомобил “Форд Ескорт”. Управлявал го 33годишният С.М. от Добрич.

При извършената проверка за алкохол, техническото средство е отчело 1,2 промила в издишания от водача въздух. Образувано е незабавно производство. ***** ОТМЪКНАХА 20 МЕТРА МЕДЕН ПРОВОДНИК от помпена станция “Албена”. Съобщението за кражбата е подадено на 26 април. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия от служители на полицейското управление в Албена са установени извършителите на кражбата – Б.И. на 49 години и Е.Р. на 27 години, и двамата от Оброчище. По случая е образувано досъдебно производство. ***** НАКАЗАНИЕ 1 ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален общ режим ще изтърпи 22-годишният Веселин В. Сп. от Добрич. Окръжен съд – Добрич, одобри сключеното между него и прокуратурата споразумение за решаване на делото в досъдебното производство. Веселин Сп. се призна за виновен за това, че при условията на продължавано престъпление и в условията на повторност, в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи от курорта Албена на стойност 737 лв.

5.V.2011 - 11.V.2011г. Брой 18 (1953)

Êîëåãè íà àðåñòóâàíèÿ â Ðóìúíèÿ áàë÷èøêè ðèáàð äåéñòâàò çà îñâîáîæäàâàíåòî ìó

24 май. Таксите за ползване на местата съгласно обВероятното обвинение, щинска наредба са 40 ст. на което може да бъде повдигквадрат за ден за стрелбища и люлки, по 1,50 лева за павилиони и каравани, а за търговски маси и щендери – по 4,50 лева на квадрат за ден, без ДДС. Търговците, които ще ползват електрическа енергия, трябва да се обърнат към общинска администрация за изчисляв ане на к онсумацията. Таксите за търговия ще се плащат в общината или чрез управителя на сектор пазари, като платежният документ ще представлява разХристо Спасов решението за търговска дейност. нато от прокуратурата в Констанца на балчишкия рибар Христо Спасов, е за нерегламентиран риболов, с из-

Çàñòðîÿâàò êðàé ëåòèùåòî

Ново, нискоетажно жилищно строителство за целогодишно обитаване ще се строи върху 110 декара в местността “Летището” в Балчик . Трите парцела, чийто статут е сменен от земеделски, вече имат утвърдени планове за застрояване. Инвеститор е варненското дружество “Бридж Груп”. Плътността на строителството ще бъде до 60 на сто и височина до три етажа или 10 метра. Според плановете трябва да бъдат направени и паркинги за автомобили, обслужващи алеи и озеленяване около сградите, което трябва да е минимум 40%. Според становище на ВиК

ОБЩИНА

ползване на мрежи с по-малък размер на окото, коментира началникът на териториалното звено на агенцията по рибарство и аквакултури в Добрич Атанас Чолаков. От 13 април балчишкият капитан е арестуван на кораба си в румънското пристанище Мангалия, а не в Констанца, както първоначално бе тиражирано. Останалият екипаж е освободен. Изчаква се становището на агенцията по рибарство в Румъния. “Всичко е въпрос на доказване. От българска страна са представени всички документи”, каза още Чолаков. По думите на колеги на арестувания, на кораба не е имало мрежи и риба. Според освободения еки-

паж, при залавянето те са били накарани да извадят от морето мрежения инвентар на други риболовци, който е бил без марки. Обявената минимална мярка за задържане е 30 дни. Води се следствие. Заради задържането балчиклията Христо Спасов търпи големи загуби. Не е изключена вероятността за конфискуване на кораба, който с оборудването струва най-малко 100 хиляди лева, заяви председателят на рибарското сдружение в Балчик Росен Димов. Според териториалното звено на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Добрич нарушение на европейското законодателство няма и според регламента български кора-

би имат право на риболов във водите на общността. Според Росен Димов з адържането е неправомерно, тъй като не е нарушена бреговата граница от 12 мили. Корабът е бил задържан на 21 мили навътре от брега. “Ние ли не сме в Европа, или те не са?”, възмущава се той. Във връзка със забраната от 15 април за риболов с мрежени уреди – на попчета до 15 май и на калкан до 15 юни, се извършват ежедневни проверки. Последните установени бракониери са от Дуранкулак, заловени с калкан. Балчишките рибари са много по-примерни, посочи началникът на агенцията по рибарство в Добрич Атанас Чолаков.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РИБАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ РОСЕН ДИМОВ:

“Íàøèÿò ñúãðàæäàíèí è ïðèÿòåë å çàäúðæàí íåïðàâîìåðíî!”

- Господин Димов, като представител на рибарската общност в Балчик, вие следите къде се намира и в какво състояние е нашият съгражданин Христо Спасов. Вече седмици наред той е задържан в Румъния. Какви са изгледите? - Нашият съгражданин и приятел е задържан неправомерно. Тъй като той е член на Управителния съвет на нашето сдружение, ние сме много заинтересувани къде се намира и как е в момента. Разговарях с него. Той е на кораба си, който е задържан в Мангалия. Охраняван е от румънските власти. Може да напуска кораба единствено само с охрана, с полиция, за да си купи храна, евентуално един път седмично да се изкъпе. По неговите думи отношението е добро. Доколкото разбрах от разговора с него, понеже първоначално беше обвинен от граничните власти, че преминал в тяхната гранична територия, което не е вярно, това обвинение е отпад-

нало. В момента се изчаква обвинение от ИАРА – Румъния, каквото не би трябвало да има, при положение че според регламента на Европейския съюз над 12-милната зона са води на общността и нашите кораби могат да работят там. Той не е бил под 12-милната зона. Арестуването е станало на 21 мили от брега. - Колко време може да продължи арестът? - При първоначалното задържане са му обявили минимум 30 дни и в момента се води следствие. - Има ли обвинение за бракониерство? - Няма как да го обвинят в бракониерство, защото неговите мрежи са маркирани. Беше писано, че имало на кораба риба и мрежи. Вследствие се доказа при задържането, че граничните власти са видели опознавателни буйове на рибарски мрежи. Накарали са го да ги вдигне. Той им е съобщил, че не са негови, защото нямат марки. Това потвърждава и еки-

Ñ åâðîïåéñêè ñðåäñòâà ðåìîíòèðàò äèðåêöèÿ “Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå” Ремонтни дейности по оперативна програма “Регионално развитие” ще бъдат направени за помещенията на дирекция “Социално подпомагане” в Балчик, съобщи директорът на службата Евдокия Великова. Това ще се случи, след като Агенцията за социално подпомагане сключи договор с кмета на община Балчик за ползваните в момента общински помещения на ул. “Генерал Попов” в града. С решение на местния парламент в тази връзка е удъл-

жен срокът за ползване на двата етажа в сградата до 16 октомври 2018 година. В момента балчишката дирекция заема 14 стаи, приемна, архив, склад и санитарен възел на първи и втори етаж. Договорът за учредяване на вещно право з а п о л з в ане на п ъ р в и я етаж изтичаше на 17 юли 2013 г., докато срокът за ползване на втория етаж е до 16 октомври 2018 г. С решението на Общински съвет двата срока се уеднаквяват.

Ïðîèçâîäñòâî íà òðîòîàðíè ïëî÷è è áåòîííè áëîê÷åòà

с. Стражица www.farlap-ltd.com тел. 089/8555784

пажът, който е освободен. В момента на тяхното задържане не са имали мрежи и риба на кораба. Мрежите на Христо са проверени от нашата ИАРА, всички имат марки. И след като той е казал, че това не са негови мрежи, са ги отрязали и са ги пуснали. Те се възползват от това и казват, че е имало на борда риба и мрежи с малък размер. Но всичко това е било записано с камера, просто смешно обвинение, което разбрах, че сега е отпаднало. - Влязлата в сила забрана за риболов важи ли със същата дата и за Румъния? - Заповедта за забрана е от 15 април и важи еднакво както в България, така и в Румъния. - Какви загуби търпи този човек в момента? - Огромни загуби. Не пожелавам на никого – човекът е в много тежко положение. Детето му излезе от болницата след три операции, той още не го е виждал. А да не говорим, че той изтърва уло-

ва тази година. Разходите са големи заради далечното разстояние, платил е квоти, риболовни билети, на екипажа, горива. Той не е хванал риба, защото беше задържан и мрежите му са в морето. В момента по този начин се унищожава риба по време на забраната, мрежите са там, няма как да ги вдигне. Уж се борим да опазим рибата, а тази, която се хване, ще умре. Разговаря: Албена ИВАНОВА

Прекъсвания на електрозахранването Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД съобщава, че поради ремонт или профилактика ще бъде прекъснато електрозахранването: На 10.05.2011г. от 09.00 до 12.00 часа: Пристанище – Балчик, ул. “Тимок”, ул. “Вихрен”, ул. “А.Златаров”, част от ул. “Черно море”, част от ул. “Ивайло”, част от ул. “Приморска”, почивни бази около стар плаж и панорамен път. На 10.05.2011г. от 08.00 до 17.00 часа: ПГ по КОС “А.Константинов”, хотел “Париж”, бензиностанция “Калипсо”, част от в.з. “Сборно място”. На 12.05.2011г. от 10.00 до 12.00 часа: с.Безводица, с.Сенокос, с.Дъбрава, с.Пряспа, с.Дропла, с.Карвуна, с .Храброво, с.Змеево, ГРУ “ВИНДФМ” Балчик1,2, ГРУ “ЛОНГМ”. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61 или на адрес:http://www.eon-bulgariagrid.com/bulgarian/publications/_ROC_Silistra_Dobrich.htm

Във връзка с предстоящите чести спирания на водоподаването поради пускане в експлоатация на новата водопроводна мрежа “В И К” ИНФОРМИРА СВОИТЕ АБОНАТИ, че ще бъдат уведомявани за предстоящи спирания на водоподаването на уеб адрес: vodabalchik.blogspot.com Информацията ще бъде публикувана предходния ден, а при аварии ще бъде обявявана от момента на подготовка за отстраняване на повредите. Началник ВиК - район Балчик: Стилиян Касабов


5.V.2011 - 11.V.2011г. Брой 18 (1953)

РЕГИОНА

3

Íà 6 ìàé ñòàðò íà  Êðàíåâî ðàç÷èñòèõà ãëàâíàòà óëèöà ðàëè “Àëáåíà 2011”

(Продължение от стр.1) - Г-н Тенев, какво интересно сте подготвили тази година за състезателите и зрителите? - Формата на състезанието е рали рейд. Това предполага висока динамика, майстори зад волана и опитни навигатор и . Р аз но образн а т а пътна обс тановка и н еп р е дсказуемите метеорологични условия, даденост за периода, предполагат висок адреналин и тежко изпитание за екипажите. Погрижили сме се да създадем уникално изживяване на екипажите във всички класове. Желаем и тази година за осми пореден път нашето състезание да се превърне в най-значимото събитие, един форум на приятелството и професионализма, на мъжество и доблест. - Ще разкажете ли на нашите читатели откъде ще мине трасето на ралито? - Тази година дължината на трасето ще е над 700 км, разделена в три състезателни дни. Трасето е на площ от хиляди хектари из добру-

джанските потайности на Североизточна България. То стига на места до границата със северната ни съседка Румъния, като догодина може да “отскочим” и до там. - Какво представляват дните на грохот и какво ще се случи тогава? - Тъй като форматът рали рейд е сравнително млада дисциплина у нас, изискваща по-специално подготвени автомобили, в рамките на “Албена 2011” ще се проведе и трофи дейс - дни на грохот. Това е състезание в състезанието, изразяващо се в екстремно трудни за преодоляване етапи с автомобили, подготвени да превземат и най-тежките пресечени терени. Трофи дейс ще се проведат на 6 и 7 май в района на Батова. - Откъде може да се наблюдава състезанието? - От съображения за сигурност желаещите да наблюдават ралито трябва да стоят само на определените за зрители места. Първия ден - над Оброчище, на горната страна на асфалтовия път, втория ден - на същото място. За сервизен парк е определен полигонът на Балчик. Третия ден - село Изворско, на края на изоставената кариера. Стартът ще бъде даван в 9.00 ч., а финалът се очаква след около 5-6 часа. Разговаря: Марияна Върбанова

Ñúäúò äàäå õîä íà ñúäåáåí ñïîð çà èìîò íà äàìáàòà

Окръжен съд – Добрич, даде ход на гражданското дело, образувано по искови молби на държавата, представлявана от министъра на Регионалното развитие чрез пълномощника си Областния управител на Област Добрич Желязко Желязков против „РЕНКОН” ООД – гр. София, и „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД – гр. София. Държавата моли да бъде прогласена нищожността на договор от 09.06.2009 г. за продажба на право на собственост на недвижим имот – частна държавна собственост – земя с площ 10 636 кв. м. Контрактът е сключен между Областния управител Ердинч Хаджиев като продавач и „РЕНКОН”ООД като купувач. Като основание за иска държавата посочва противоречие на договора за покупко-продажба със закона и невъзможен предмет. Сделката се отнас я за имот, попадащ изцяло в „Брегоукрепително съоръжение – Дамба Албена – Балчик”. Според ищеца той има трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти, а начинът му на трайно ползване е „крайбрежна ивица”. В исковата молба е посочено, че за имота съществува забрана да бъде собственост на физически и юридически лица, тъй като представлява изключителна държавна собственост. Договорът за продажбата му е подписан в нарушение на Конституцията на Република България, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и на Закона за държавната собс твеност. Държавата претендира, че вторият ответник „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД не е придобил правото на собственост върху имота по силата на правна сделка, сключена между него и „РЕНКОН” ООД. Ищецът иска „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ”

ООД да бъде осъден да предаде владението му. Ответникът „РЕНКОН” ООД оспорва исковата молба на държавата като недопустима, тъй като в нея били заявени претенции против отделни страни, които не са другари в процеса. Фирмата твърди, че Административен съд – Добрич, е прогласил нищожност на Заповед на Областния управител на Област Добрич за обявяване на купувач по публичния търг за имота, а предходните действия по търга са редовни и той следва да продължи от отмененото като незаконосъобразно действие. “ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД претендира, че искът на държавата за установяване на правото й на собственост е неоснователен, тъй като е придобил с обствеността върху имота на валидно правно основание – сделка, сключена с „РЕНКОН” ООД. В съдебната зала на 27 април представителят на държавата заяви, че поддържа исковете и помоли съдът да допусне съдебно-техническа експертиза. Двамата ответници не се предс тавляваха в съдебното заседание. Окръжен съд – Добрич, допусна да бъде изготвена съдебно-техническа експертиза за попълване на делото с доказателства. Вещото лице трябва да идентифицира спорния имот и да отговори какъв е бил неговият статут преди актуването му като частна държавна собственост, ползва ли се брегоукрепителното съоръжение по предназначение, има ли изработен ПУП за имота, какво е било трайното му предназначение, има ли промени в характеристиките му и по какъв начин са извършени те. Делото е отложено за 01.06.2011 г., съобщават от Добричкия окръжен съд.

çà îñíîâíèÿ ðåìîíò Навесите към 13 обекта, разположени на тротоара на главната улица “Черно море” в Кранево, са вече съборени от общо 14, за които преди около месец бе издадена заповед на кмета на общината за отстраняване. Причината е реконструкцията на главното трасе по одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони, която започва тази седмица. До края на годината трябва да бъдат усвоени близо 2,5 млн.лв. за ремонта на две възлови улици. Общо пет от постройките към търговските обекти са били принудително демонтирани, тъй като собствениците им са отказали да сторят това. До 5 май е срокът за отстраняването на последния останал обект, разположен върху общинския тротоар, съобщи кметът на Кранево Румен Николов, като демонтирането му вече е започнало. Засегнати на прага на новия сезон от реализацията на проекта са подали жалби в Административния съд в Добрич за спирането на изпълнение-

Тези обекти по главната улица в Кранево вече са демонтирани то. На въпроса защо се отстраняват само навесите на южния тротоар, краневският кмет разясни, че той е два пъти по-широк и е шест метра. От него ще бъдат отнети територии за още една пътна лента, 80 сантиметра зелена част, с което ще останат два метра пешеходна

зона. Той добави, че проектът е бил обявен на обществеността и в определения срок никой не е възразил. “Някои претендират за големи загуби, а не са коректни данъкоплатци. В момента за никой от навесите за събаряне няма разрешение за поставяне върху общинския тротоар. В Кранево има

над 130 обекта, а само няколко протестират”, коментира още Румен Николов. Той е убеден, че над 90% от съселяните му подкрепят реализацията на проекта и уточни, че фирмата изпълнител няма да попречи на сезона. Ще осигурим нормален комфорт за летовниците, увери кметът Николов.

Ñúáèðàò ñå ìíîãî ïîâå÷å îò Âëèçà â ñèëà Ñòðàòåãèÿ çà íà ñîöèàëíèòå óñëóãè ïðîãíîçíèòå êîëè÷åñòâà ñìåò ðàçâèòèå Общинска стратегия за и достоен живот.

До изграждане на регионалното депо в с. Стожер община Балчик ще продължи да ползва депото в квартал “Момчил”, гласи утвърден от местния парламент отчет на актуализираната Общинската програма за управление на отпадъци. От документа става ясно, че до изграждане на регионалното депо в с. Стожер ще продължи да се ползва депото в квартал “Момчил”. Там за миналата година са събрани над 46 хиляди тона отпадъци, които според специалистите са значително повече от прогнозните близо 5800 тона. Вероятната причина за многократното надвишаване на средните норми за страната е в липсата на прецизна измервателна система, се посочва в отчета. От района на Балчик, вилните зони, Тузлата и 16 селища са събрани за година 26 440 тона отпадъци от общинското предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство”. 17 167 тона е количеството на сметта, извозена от селата Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква, от наетото дружество “Нуши – 66”. В курорта Албена боклуците са около 6288 тона. На депото за строителни отпадъци са изхвърлени 18 709 т. В община Балчик е въведено разделно сметосъбиране, за да се намали количеството на сметта. Разположени са общо 120 съдове. Отчитат се обаче много нарушения от страна на гражданите при разделното изхвърляне на отпадъците. Финансирането по спечелен проект от Министерство на околната среда и водите за закриване и рекултивация на сметището в Балчик все още се бави, тъй като се изчаква отварянето на депото в Стожер, което ще обслужва регион Добрич. Част от него ще бъде пре-

товарна станция върху 15 декара край Балчик в местността “Момчил”, където ще се сепарират и временно ще се съхраняват битовите отпадъците от трите морски общини в областта. Капацитетът ще е 70 тона на денонощие. Според направените отчети в Балчишко са издадени седем акта по Закона за управление на отпадъците, но нарушенията са много повече, отчитат проверяващите. Сериозно замърсяване има в ромския квартал “Изток” в Балчик. Многобройни сигнали за безразборно изхвърляне на неразрешени отпадъци в съдовете за разделно събиране са подадени в община Балчик от граждани и от сепариращото дружество. От администрацията призовават местните жители за коректно изхвърляне на сметта, тъй като на недобросъвестните ще бъдат налагани санкции според разпоредбите за опазване на околната среда. Според Закона за управление на отпадъците глобите за физически лица са от 300 до 1000 лв. При повторно нарушение глобите се удвояват. Санкция се налага, когато се изхвърлят масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци или ги смесва с други материали по начин, затрудняващ тяхното последващо оползотворяване. Това се смята за нарушение, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно сметосъбиране. В Белия град с тази цел са поставени 120 съдове и са ангажирани три дружества. Жителите на Балчик могат да подават сигнали за нарушения в ресорния отдел по екология в общината и на телефон 0579/ 7-10-45.

развитие на социалните услуги в община Балчик за периода 2011-2015 г. бе приета на заседание на Общинския съвет. Стратегията представя развитието на социалната политика в общината, дефинира целите и задачите на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на жителите от социални услуги и подкрепа. Включените в стратегията услуги се отнасят за всички рискови групи на територията на общината - продължително безработни, младежи без работа, лица и деца с трайни увреждания, многодетни семейства, непълнолетни родители, деца в риск и други. Стратегията включва превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца, преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица и грижа за старите хора за по-добър

Успоредно с петгодишна стратегия бе одобрен и годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик. Целта е да бъдат подобрени грижите най-вече за хората и децата с увреждания, както и за възрастни, които не могат да обслужват сами бита си. С тази цел функционират Домашният социален патронаж, който обгрижва и осигурява храна за сто души, както и обществена трапезария, чрез която се предоставя топла храна за 72-ма потребители. Над 80 души в община Балчик са включени в социални програми за домашен помощник, социален и личен асистент. Близо 1500 потребители от 14 населени места са обхванати в дейността на пенсионерските клубове с цел осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време. За социалното включване на хората с увреждания функционира клуб, в който членуват почти 230 души.

Ìåñåö çà áîðáà ñ àëåðãèèòå è àñòìàòà

71% от участниците в анкета смятат, че страдат от алергична болест под една или друга форма. Едва 1/3 от тях са пос етили някога лекар във връзка с проблема, показва проучване, проведено сред близо 3000 анкетирани, съобщават от Националната пациентска организация, по повод Световния ден за борба с астмата, който тази година се отбелязва на 3 май (всеки първи вторник на месеца). Астматиците в България са между 823 000 и 1 190 000 души. Между 34,6% и 40,9% от участниците съобщават, че имат алергична/сенна хрема или че лекар им е поставял та-

зи диагноза. Ако за наличието на болестта се съди по разпространението на основните й прояви сред участниците, този процент нараства до 62,6. Така при население на страната от 7 351 234 души, хората с алергична сенна хрема са между 2 541 000 и 4 603 000 души, което потвърждава констатацията, че епидемията на 21 век са алергиите. От 3 май в различни градове на страната започват инициативи, посветени на Месеца н а ал ер г ии те и ас тм ата. В Балчик ще бъде обявен ден за безплатни прегледи в началото на месец юни в медицинския център.


4

ОБЩИНА Кратки

ОТПАДАТ ТЕКСТОВЕТЕ, КОИТО СПИРАТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ, подадени от собствениците или ползватели на имоти, с непогасени задължения за местни данъци и такси. Това гласят одобрени от Общински съвет промени в общинската наредба за администриране на местните такси и цени на услуги. Те са наложени от излязло съдебно решение на Добричкия окръжен съд и писмо на областния управители, придружено със становище на обмудсмана на България. ***** ПРОМЕНЯ СЕ МАРШРУТНОТО РАЗПИСАНИЕ ПО ЛИНИЯ БАЛЧИК – ЗМЕЕВО, с решение на местния парламент. Началният час на тръгване от Балчик вместо 15.00 ч. ще бъде 12.30 ч. В обратна посока автобусът ще потегля от Змеево в 13.25 ч., вместо в 16.05 ч., както беше досега. По този начин се осигурява връзка между Балчик и селата на обяд, а желаещите да пътуват покъсно могат да ползват автобуса Добрич – Дропла с прикачване в Сенокос. Във връзка с изразено недоволство на пътуващите по тази линия е проведена анкета от началника на автогарата в Балчик. Всички от питаните предпочитали да бъде променен часът на тръгване от Балчик на 12.30 ч. Отмяната на маршрутните разписания по линиите Балчик – Кранево – Рогачево и Балчик – Оброчище – Църква и утвърждаването на разписание по линията Балчик - Църква - Кранево Балчик бяха отложени за следващо заседание, тъй като надделя мнението да се проучат по-подробно потребностите на пътуващите чрез превозвачите и кметовете на населените места. ***** ПЕТ ПЪТЯ С ОТПАДНАЛО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НАМИРАЩИ СЕ В БИВШИЯ СТОПАНСКИ ДВОР НА БАЛЧИК, ЩЕ БЪДАТ ПРОДАДЕНИ ЧРЕЗ КОНКУРС. Общата им площ е 5586 кв. м, а от продажбата им в общинската хазна се очаква да влязат над 139 хиляди лева. Общинските имоти бяха включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Желание да придобие пътищата е заявила кооперация “Черно море”, която е собственик на сградите и прилежащите им терени в бившия стопански двор, а пътищата се намират между тях и не се ползват по предназначение. Припомняме, че в края на май 2010 г. с решение на Общинския съвет улиците бяха обявени за частна общинска собственост. ***** 20 АПАРТАМЕНТА В ЖК “БАЛИК” ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ НА НАЕМАТЕЛИТЕ ИМ ОБЩИНА БАЛЧИК. Жилищата във вход “В” на блок 39 бяха включени в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с решение на местния парламент. В раздела на програмата “Имоти, които Общи-

на Балчик има намерение да продаде” съветниците не включиха предложените от кмета 13 ниви в землищата на селата Змеево, Гурково, Дропла и Пряспа. ***** С ПРОЕКТ ЗА 800 000 ЛЕВА Е КАНДИДАТСТВАЛА ОБЩИНА ВАРНА по програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Парите са за реализирането на иновативни събития, които ще минат под знака на „Варна – културна столица на Европа“. Дали е спечелен, ще стане ясно през май, съобщи на пресконференция шефът на дирекция „Култура“ Жана Андреева. Към каузата ще бъде направен опит да бъдат привлечени и управниците на съседни общини. Сред тях са Добрич, Балчик, Каварна, Плиска, Преслав, Шумен, Девня и други, пише варненският „Народно дело”. Целта е да се разрасне обхватът на културните събития, които ще бъдат включени в програмата, с която Варна ще се кандидатира за столица през 2019 г. Междувременно всичко, което през тази и следващите години ще се случва във Варна с общински средства ще минава под тази шапка. ***** ВСЕКИ ТРЕТИ БЪЛГАРИН Е ЗАЯВИЛ ЖЕЛАНИЕ ДА ПОЧИВА ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ. Това каза на пресконференция на 3 май в Несебър Мария Иванова директор на дирекцията “Туристическ а политика” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, предаде Радио Варна. Данните от направеното проучване сочат, че 85 процента от българите са с положителна нагласа за почивка у нас. Очакваният ръст на приходите от нощувки на българи през това лято е 5-6 процента спрямо миналата година. През 2010 г. приходите от български туристи в това перо са били 32 милиона лева. Българите са отдъхвали наймного в Приморско и в курорта Константин и Елена. Най-висока посещаемост на чужди туристи през миналата година е имало в комплексите Слънчев бряг и Златни пясъци. ***** ПРОБИТЕ ЗА РАДИАЦИЯ В ХРАНИТЕ У НАС СА ОТРИЦАТЕЛНИ, заявяват от Българска Агенция по безопасност на храните. Въз връзка с публикуване на данни за наличие на радиация при хранителни продукти, Българска агенция по безопасност на храните извърши официален контрол на хранителни продукти с произход цялата страна. Всички проби са отрицателни за наличие на радионуклиди. Взети са 10 проби от зелена салата, спанак, краставици, домат, репички, краве мляко от различни райони в България, които са изследвани за радиация в акредитирана Централна лаборатория по ветеринарносанитарна експертиза към Българска агенция по безопасност на храните.

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 62

от заседание на Обински съвет, проведено на 28.04.2011 година 1. Предлож ение за одобряване отчет на актуализираната общинска Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 791: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, одобрява представения отчет на актуализираната общинска Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Балчик. Гласували със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 2. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето 2011 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 792: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ППЗЗДт., Общински съвет – Балчик: 1. Приема “Общинска програма за закрила на детето 2011 г.”. 2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия по изпълнение на настоящото решение, като сведе същата до знанието на всички посочени в общинската програма отговорни институции за изпълнение на заложените в нея дейности и цели. Гласували със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

5.V.2011 - 11.V.2011г. Брой 18 (1953) Общински съвет - Балчик: 1. Утвърждава промени в Маршрутно разписание № 3.2 по линия Балчик – Змеево, както следва: Балчик 12.30 ч. и от Змеево 13.25 ч. Разстоя Час, минути маршрут Час, минути ние км прис- стои тръгприс- стои тръгтига ва тига ва 0 12.30 АГ.Балчик 3 12.34 1 12.35 кв.Левски 6 12.42 2 12.44 Соколово 1,2,3 11 12.56 1 12.57 Дъбрава 6 13.04 1 13.05 Сенокос 3 13.09 1 13.10 Пряспа 4 13.14 1 13.15 Дропла 5 13.20 Змеево 13.25 5 Дропла 13.30 1 13.31 5 ДЗС Кремена 13.37 1 13.38 2 Кремена 13.41 1 13.42 11 Царичино 13.53 1 13.54 7 кв.Левски 14.01 1 14.02 3 АГ Балчик 14.05

2. Упълномощава кмета на община Балчик да обяви чрез публикация в местния печат и интернет страницата на общината, новите маршрутни разписания. Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

РЕШЕНИЕ 798: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик, отлага за следващото заседание разглеждането на т. 2 и т. 3 от проекта, а именно: - Отменя Маршрутни разписания № 2.11 и № 2.12 по линия Балчик – Кранево – Рогачево и № 2.21, № 2.22 и № 2.23 по линия Балчик – Оброчище – Църква (утвърдени с Решение № 330/15.05.2009 г.) 3. Предложение за одобряване на Общинска стратегия - Утвърждава Маршрутни разписания по линия Балчик за развитие на социалните услуги в община Балчик за Църква – Кранево – Балчик, № 2.1; 2.2 периода 2011 – 2015 година. Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 793: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от 8. Предложение за прекратяване участието на община ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 19, ал. З от Закона Балчик в Дружество с ограничена отговорност “СПОРТЕН за социално подпомагане, Общински съвет Балчик ЦЕНТЪР – БАЛЧИК”. РЕШИ: Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината Приема Общинска стратегия за развитие на социалните РЕШЕНИЕ 799: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, услуги в Община Балчик за периода 2011 - 2015 година . т. 8 и 9 от ЗМСМА и чл. 5.7 oт Дружествения договор на Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 “Спортен център - Балчик” ООД, Общински съвет - Балчик, прекратява участието на Община Балчик в Дружество с 4. Предложение за одобряване на Годишен план за ограничена отговорност “Спортен център - Балчик” със действие по изпълнението на Общинската стратегия за седалище и адрес на управление в гр. Балчик, развитие на социалните услуги в община Балчик за 2011 ул.”Варненска” № 16, като прехвърля дяловото си участие година. от 40% в капитала на дружеството на номинална стойност Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик от 112 240 лв. (сто и дванадесет хиляди, двеста и РЕШЕНИЕ 794: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от четиридесет лева) на другия съдружник в дружеството ЕТ ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 19, ал. З от Закона “Петър Милев” гр. Балчик. Разноските по прехвърлянето за социално подпомагане, Общински съвет Балчик да са за сметка на приобретателя ЕТ “Петър Милев”. РЕШИ: Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме Приема Годишен план за действие по изпълнението на необходимите фактически и правни действия за Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в изпълнение на решението. община Балчик за 2011 г. Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 “Въздържал се” – 3 5. Предложение за приемане на поправки в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 795: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 8 и чл. 11, ал. З предложение трето от ЗНА, Общински съвет – Балчик, РЕШИ: Приема поправки в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик § 1. В чл. 18, ал. З се отменя. § 2. В чл. 19, ал. 6 се отменя. § 3. Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат. Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

9. Одобряване ПУП-План за застрояване на ПИ № 02508.540.230 по кадастралната карта на Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 800: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик, одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.540.230 по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Жм” (жилищни нужди). II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 10. Одобряване ПУП-План за застрояване на ПИ № 02508.540.229 по кадастралната карта на Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 801: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик, одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.540.229 по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Жм” (жилищни нужди). II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

6. Предложение за сключване на рамков договор за партньорство между община Балчик и община Боксберг (Саксония) Германия. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 796: На основание чл. 21, ал. ІІ във вр. с ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, дава съгласие да бъде сключен рамков договор за партньорство между Община Балчик и Община Боксберг (Саксония) Германия. Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия за 11. Одобряване ПУП-План за застрояване на ПИ № изпълнение на решението и да подпише рамковия договор 02508.540.21 по кадастралната карта на Балчик. от името на Община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината Гласували със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 РЕШЕНИЕ 802: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 7. Предложение за промени в общинската транспортна Общински съвет - Балчик, одобрява ПУП-План за схема. застрояване за ПИ № 02508.540.21 по кадастралната Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на РЕШЕНИЕ 797: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с застрояване и отреждане за “Жм” (жилищни нужди). ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2 от ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на приемане на решението, същото да бъде изпратено за транспортни схеми и за осъществявaне на обществен обнародване в “Държавен вестник”. превоз на пътници с автобуси и леки автомобили (обн.ДВ Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.45/02.06.2006 г.), (Продължава на стр.5)


5.V.2011 - 11.V.2011г. Брой 18 (1953)

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ...

от заседание на Обински съвет, проведено на 28.04.2011 година (Продължение от стр.4) 12. Предложение за отдаване под наем на част от имоти за поставяне на кафе - автом ати чрез публично оповестен конкурс. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 803: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 от НОРПСУРОИ, Общински съвет – Балчик, дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на кафе - автомати части от следните имоти - публична общинска собственост: 1.1. Част от двора на Общинска болница – Балчик (пред спешния център); 1.2. Част от подхода към Футболен стадион – Балчик (пред съблекалните); 2. Частите от имоти – публична общинска собственост, да бъдат отдавани под наем за срок до 5 (години) и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на кафе – автомати; 3. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 146.00 лв., без ДДС за кафе-автомат (площ от 0.5 м2), съгласно НОАМТЦУТ на Община Балчик. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

ОБЩИНА Обособена част от първи етаж на четириетажна масивна нежилищна сграда с идентификатор 02508.84.228.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, с административен адрес: гр. Балчик, ул. “Генерал Попов” №24, състояща се от осем стаи (канцеларии), архив, коридор и санитарен възел с обща площ от 104 м2. 3. Определя срок на безвъзмездното правото на ползване: до 16.10.2018 г. 4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 17. Предложение за попълване състава на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове; Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт; Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и култура. Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС – Балчик РЕШЕНИЕ 808: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, избира Стефан Панайотов Диков за член на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове. Гласували със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

РЕШЕНИЕ 809: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, избира Стефан Панайотов Диков за член на Постоянната комисия по обществен ред, 13. Предложение за отдаване под наем на част от имот сигурност. Транспорт. – публична общинска собственост, чрез публично Гласували със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 оповестен конкурс. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 810: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, РЕШЕНИЕ 804: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; Общински съвет - Балчик, избира Стефан Панайотов Диков чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 17, за член на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт ал. 2 от НОРПСУРОИ, Общински съвет – Балчик, дава съ- и култура. гласието си книжарница с площ от 25 м2, представляваща Гласували със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 обособена част от имот: Градски исторически музей - публична общинска собственост, да бъде отдадена под наем 18. Предложение за отмяна на Решение 776 прието по съгласно предназначението си, за срок от 5 (пет) години. Протокол № 61 от заседание на ОбС – Балчик, проведено 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при на 31.03.2011 година. провежданe на процедура за отдаване под наем на Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС – книжарницата чрез публично оповестен конкурс, Балчик определена съгласно действащата тарифа, в размер на РЕШЕНИЕ 811: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 473.09 лв., без ДДС. общински съвет Балчик не приема предложението за 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши отмяна на Решение 776, прието по Протокол № 61 от последващите правни и фактически действия по заседанието на Общински съвет - Балчик, проведено на провеждане на публично оповестения конкурс за отдаване 31.03.2011 година. Гласували със “За” – 0, “Против” – 11, “Въздържал се” – 6 под наем. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 19. Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 14. Предложение за приемане отчета за касовото общинска собственост, през 2011 година. изпълнение на бюджета на община Балчик за периода Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик от 01 януари до 31 март 2011 година. РЕШЕНИЕ 812: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет РЕШЕНИЕ 805: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от Балчик, не приема предложението по т. 1 за допълване ЗМСМА, Общински съвет – Балчик, не приема на Програмата в Раздел ІІІ Б – “Имоти, които Община Балчик изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета има намерение да продаде”. Гласували поименно със “За” – 5, “Против” – 2, на Община Балчик за първото тримесечие на 2011 година. Гласували поименно със “За” – 2, “Против” – 3, “Въздържал се” – 10 “Въздържал се” – 13 ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински 15. Предложение за определяне на пределни цени за съвет - Балчик, актуализира годишната програма за таксиметров превоз на пътници на територията на община управление и разпореждане с имотите – общинска Балчик. собственост по реда на ЗОС през 2011 г., приета с решение Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината № 752 от 17.02.2011 г., като допълва: РЕШЕНИЕ 806: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 1. Раздел ІІІ Г – “Имоти, които Община Балчик има ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 5 от Закона за намерение да продаде на настанените в тях наематели”, със следните имоти: автомобилните превози, Общински съвет - Балчик: - Двадесет броя апартаменти в сграда етажна собстве1. Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на ност – вход В на бл. 39 в жк “Балик” гр. Балчик с идентификатор на сградата 02508.77.62.2 по кадастралната карта Община Балчик в размер на 1.70 лв. Гласували със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 2 на гр. Балчик. Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, 16. Предложение за даване на съгласие за учредяване “Въздържал се” – 0 безвъзмездно право на ползване на част от имот – частна 2. Раздел ІІІ Б – Допълнение “Имоти, които Община общинска собственост, на Дирекция “Социално Балчик има намерение да продаде” със следните имоти: подпомагане” - Балчик. 1.1. Поземлен имот № 02508.55.178 по кадастралната Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица РЕШЕНИЕ 807: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, с площ от 952 м2; 1.2. Поземлен имот № 02508.55.22 по кадастралната чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик; §34 и § 35 от карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица ПЗР на ЗИД на Закона за социалното подпомагане и във с площ от 892 м2; 1.3. Поземлен имот № 02508.55.180 по кадастралната връзка с писмо вх. № 24-04-33/18.04.2011 г. от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” - гр. Балчик: карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица 1. Прекратява правото на ползване на Агенция за соци- с площ от 2 568 м2; ално подпомагане, учредено с решение 453 по Протокол 1.4. Поземлен имот № 02508.55.177 по кадастралната № 48 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица 30.05.2003 година, по отношение на имот – частна общин- с площ от 1 016 м2; ска собственост, представляващ: Обособена част от първи 1.5. Поземлен имот № 02508.55.182 по кадастралната етаж на четириетажна масивна нежилищна сграда с иден- карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица тификатор 02508.84.228.1 по кадастралната карта на гр. с площ от 158 м2. Балчик, с административен адрес: гр. Балчик, ул. “Генерал Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, Попов” №24, състояща се от осем стаи (канцеларии), ар- “Въздържал се” – 0 хив, коридор и санитарен възел с обща площ от 104 м2. 20. Предложение за продажба чрез конкурс на пътища Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 с отпаднало предназначение в бившия стопански двор, 2. Общински съвет - Балчик, дава своето съгласие и град Балчик. учредява безвъзмездно право на ползване на Агенция за Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик социално подпомагане гр. София, ул. “Триадица” №2, РЕШЕНИЕ 813: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; представлявана от Ивайло Цветанов Иванов – чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във Изпълнителен Директор за нуждите на Дирекция връзка със свое Решение № 605 от 28.05.2010 г. , Общински “Социално подпомагане” - гр. Балчик, част от имот съгласно съвет - Балчик, дава съгласието си да се проведе конкурс АОС № 48/1997 г. – частна общинска собственост, а именно: за продажба на следните имоти – частна общинска

5 собственост: 1.1. Поземлен имот № 02508.55.178 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 952 м2; 1.2. Поземлен имот № 02508.55.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 892 м2; 1.3. Поземлен имот № 02508.55.180 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 2 568 м2; 1.4. Поземлен имот № 02508.55.177 по кадастралната карта на Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 1 016 м2; 1.5. Поземлен имот № 02508.55.182 по кадастралната карта на Балчик, представляващ второстепенна улица с площ от 158 м2. 2. Конкурсът да се проведе при следните условия: 2.1. Начална цена: не по-ниска от: - 23 800.00 лв. (двадесет и три хиляди и осемстотин лева) за поземлен имот № 02508.55.178 по кадастралната карта на Балчик; - 22 300.00 лв. (двадесет и две хиляди и триста лева) за поземлен имот № 02508.55.22 по кадастралната карта на гр. Балчик; - 64 200.00 лв. (шестдесет и четири хиляди и двеста лева) за поземлен имот № 02508.55.180 по кадастралната карта на гр. Балчик; - 25 400.00 лв. (двадесет и пет хиляди и четиристотин лева) за поземлен имот № 02508.55.177 по кадастралната карта на гр. Балчик; - 3 950.00 лв. (три хиляди деветстотин и петдесет лева) за поземлен имот № 02508.55.182 по кадастралната карта на Балчик; 2.2. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани по Закона за кооперациите; 2.3. Кандидатите следва да са собственици на имоти, разположени в съседство на имотите, предмет на конкурса; 2.4. Кандидатът, спечелил конкурса и сключил договор за продажба се задължава да опазва съществуващите водопроводи и елпроводи, като гарантира достъпа за тяхното обслужване със съответния сервитут. 3. Упълномощава кмета на Община Балчик да проведе конкурса и сключи договор за продажба. Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК: Стефан Павлов

ÏÐÈÅÌÍÀ ÃÐÈÆÀ Å ØÀÍÑ ÇÀ ÄÅÖÀÒÀ äà ðàñòàò â ñåìåéíà ñðåäà Ако желаете да сбъднете една детска мечта, да върнете една детска усмивка, да направите щастлив живота на едно дете, лишено от обич, ласка и грижа, обърнете се към Дирекция “Социално подпомагане” в гр. Балчик. Подробна информация може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа или на тел. 0579/ 7 37 98 – отдел “Закрила на детето” или всеки понеделник в приемния ден на директора на Дирекция ”Социално подпомагане” от 9.00 до 12.30 часа.

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 5 май: готвачи, сервитьор, камериерки, администратор, поддръжка ВиК За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За Балчик: лекар, администратор (английски, руски, немски), камериер, екскурзовод (английски, руски, немски), аниматор (английски, руски, немски), сервитьор, готвач, спасител, работник поддръжка (ВиК, ел. инсталации), работник в кухня За Албена: администратор (английски, руски), камериер, спасител, сервитьор, готвач, работник в кухня, мед. сестра, рехабилитатор/кинезитерапевт, ОТЗ, озеленител, ездач на коне, работник пералня За Кранево: администратор (английски, руски), камериер, сервитьор, готвач, барман, лекар, администратор (английски, руски, немски), камериер, екскурзовод (английски, руски, немски), аниматор (английски, руски, немски), сервитьор, готвач, спасител, работник в кухня, главен готвач, възпитател (математика, физика) За КК Златни пясъци: администратор (немски, руски), камериер, продавач (руски, английски) , спасител, рехабилитатор (английски, руски), сервитьор, готвач, работник в кухня, пиколо, пом.готвач, ОТЗ, аниматор, сладкар Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2


6

ТРАДИЦИИ

Ãîäèøåí êîíöåðò íà äåöàòà ...

(Продължение от стр.1) На годишния концерт на танцова формация “Ритъм” с много настроение няколко танца представиха наймалките сладури. Малките дами изкусно размятаха поли, а младите господа потропваха в ритъма на чарлстон. Вече пораснали, танцьорите от средната група показаха, че вървят смело напред в овладяването на танцовото изкуство. Изпълненията им започнаха с Ча-ча, продължи-

ха в ритъма на хип-хоп, след това пренесоха зрителите в катуна на унгарските цигани и в далечна Финландия. Боси на сцената се понесоха в новия еврейски танц “Саламати” най-големите момичета. Батковците им партнираха в сложната плетеница от стъпки. За пореден път гостите на концерта аплодираха любимата “Буба Мара”, рока, украинския танц и китката от балкански ритми.

Един класически Дон Кихот представи солистът Димитър Василев. Той изгради още един образ по време на концерта – този на клоуна. Красива ча-ча, изпълнена с много страст, изигра Митко с Димитричка Георгиева. В годишния концерт на “Ритъм” участие взеха и танцьори от танцов клуб “Стар денс” във Варна, официален член на Българската федерация по акробатичен рокендрол.

Èçëîæáà “Äàðîâå îò ïðèðîäàòà” В ОУ “Антим I” гр. Балчик по повод Световния Ден на Земята – 22 април, се проведе поредната инициатива - изложба на тема “Дарове от природата”. С това мероприятие се даде възможност да се включат широк кръг от ученици 5-и и 6-и клас. С голям ентусиазъм те участваха в предварителната подготовка, събиране, оформяне и подреждане на изложбата, която съдържа многообразие от пролетни цветя, плодове, зеленчуци и билки под прякото ръководство на биолога на училището Марина Василева. Заедно с другите инициативи: почистване на училищния двор и засаждане на цветя и дръвчета, предоставени от Ботаническа градина и общинското предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство” – гр. Балчик, те подкрепят глобалната инициатива за опазване на околната среда. Румяна Петрова, директор на ОУ “Антим I”

През април отборът по футбол при ПГ за КОС “Алеко Константинов” - Балчик, се класира на второ място на областните ученически игри след отбора на СОУ “Св. Климент Охридски” - град Добрич. Снимка: Емилия Донева

ПРАЗНИЧНИ ОБИЧАИ ПО ГЕРГЬОВДЕН 6 май На този ден почитаме Св. Георги победоносец. Той е живял по време на управлението на Диоклетиан, бил е войник и след като добре се справял с длъжността си, бил многократно повишаван. Млад останал без родители и наследил голямо богатство и имение. Император Диоклетиан, както предшествениците си, преследвал християните, разрушавал храмовете им, а тях самите подлагал на мъчения. Георги разбрал за това и се подготвил – освободил слугите, раздал парите и имотите си на нуждаещите се. Императорът събрал войните и управителите на земите си, за да им даде указания как да изпълняват заповедите му. Тогава Георги се изправил, разкрил вярата си и я защитил, упреквайки непрос ветените за деянията им. Императорът познавал храбростта на Георги и за да не го погубва, му предложил да принесе жертва на идолите, за да бъде пощаден. Младежът отказал да се отрече от вярата си и започнал гордо да обяснява колко са грешни другите и как трябва да приемат истинския Бог. Това разгневило присъстващите и Диоклетиан наредил опълчилият се да бъде изтезаван, докато не се отрече от вярата. Последвали неописуеми жестокости, които Георги стоически изтърпявал. Самият Бог му се явявал и лекувал раните му. Въпреки всички мъчения осъденият оставал ведър, а по тялото му нямало следи от предходните мъчения. Това накарало много хора да се замислят и да приемат християнството. В тъмницата му идвали тайно хора, които искали да бъдат поучени за словото Божие. Дори съпругата на императора, виждайки чудотворното изцеление на раните, повярвала в Исус. Диоклетиан, след като разбрал, че няма как да „вразуми” момъка, издал смъртна присъда за него и за собствената си съпруга. Александра припаднала по пътя към мястото на наказанието и починала, а Георги бил съсечен с меч. Това е един от най-празнуваните дни в страната. Отбелязва се като имен ден на носещите имената Георги, Гергана, Гинка, Галина, Галя, Ганка, Ганчо, Габриела и др. Традиционно ястие на този празник е приготвянето на цяло агне, което вероятно е свързано със езическите жертвени ритуали, дошли от Славянската религия. Съществува легенда за обреден ритуал, че на Гергьовден агнето се коли до бяла стена на къща или друга стопанска постройка. Кръвта, която блика от прерязаното гърло на агнето, по правило облива стената. По петната, които остават, се гадае каква ще бъде годината добра и плодородна или бедна. Друг ритуал повелява, кръвта на закланото гергьовско агне да се поръси по земята, за да носи плодородие. Като цяло празникът се свързва с началото на лятното полугодие, скотовъдната дейност и плодородието. Смята се, че на Гергьовден дъждът е плодороден и целебен. Народът разделя годината на два цикъла: летен - от Гергьовден до Димитровден, и зимен от Димитровден до Гергьовден. От Гергьовден започва новата скотовъдна година, доенето на млякото, клането на агнета, подновяването на трудовите договори. 6 май е обявен и за официален празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската армия. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ЧЕСТИТО НА ИМЕННИЦИТЕ! Подготви: Маруся Банова Исторически музей

5.V.2011 - 11.V.2011г. Брой 18 (1953)

Áàë÷èøêè ñåëà ïðàçíóâàò ïðåç ìàé През месец май голяма част от селата в община Балчик отбелязват своите празници. Първи празнуваха жителите на село Царичино на 1 май, когато се заформи общоселско празненство с музика и участието на певческа група от Балчик. На 2-ри май в общината празнуваха Безводица и Оброчище. В известното село на щъркелите празничната наздрави-

ца вдигнаха по обяд, а в найголямото село на областта поздрав поднесоха изпълнителите Поли Паскова и Здравко Мандаджиев. Празниците на селата продължават на 6 май - в Пряспа, Дропла, Стражица и Кремена, а на 9 май – в Дъбрава. Както всяка година, навсякъде сборовете вървят със сергии, скара и въртележки.

И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.” (Йоан, 1/1-5)

ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ! Днешният ден е ден на светла радост. Възлюбени Братя и Сестри, нека всички ние, като синове и дъщери на един небесен БАЩА, като чеда на една света ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, като рожби на светлината да се слеем в едно сърце и една душа, и според призива на ЦЪРКВАТА да се поздравим братски с радост и неописуем възторг с пасхалния поздрав ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – ВОИСТИНА ВОСКРЕСЕ. Прот. Стратия Александров Председател на Църковното Настоятелство Храм „Св. ВМЧК Георги Победоносец”

6 ìàé - Ñâ. ÂÌ×Ê ÃÅÎÐÃÈ ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÅÖ Братя и сестри в Господа, Всеки ден Православният църковен календар ни поднася за възпоменание почитане и молитвено призоваване и образец за подражание светии – различни по пол, възраст, образование, професия, семейно и обществено положение. Пътеките на праведните – според премъдри Соломон, е като лъчезарно светило, което свети все повече и повече „Притчи Соломонови 4:1” В градината на Църквата има много светии. Едно неувяхващо цвете и един мил и любим на всяко православно сърце е „Св. ВМЧК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”. Свети ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ е роден и живял в КАПАДОКИЯ през втората половина на III-ти век, във времето на римския император ДИОКЛЕТИЯН. Св. Георги бил син на благочестиви, знатни, благородни родители – християни, кръстен и обучен, и възпитан в истините на християнската вяра. Младежът Георги – образован, умен, снажен и мъжествен – постъпил на служба във войската. Едва 20-годишен, получил висок чин – военен трибун – началник легион. Георги не е останал равнодушен към гонението на християните и открито се обявил за християнин, и пострадал мъченически. Велики и непостижими са за нашите слаби сили подвизите на великомъченика ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ! Но все пак можем да подражаваме преди всичко на вярата му, като бъдем и ние твърди и непоколебими в нея, да понасяме страданията, да водим борба срещу злото, да помагаме на нуждаещите се, да посещаваме и утешаваме болни, и найвече да се обръщаме към СВ. ГЕОРГИ със сърдечна молитва. От името на Църковното настоятелство и от мое име, най-сърдечно Ви честитим светлия празник в чест на Св. ВМЧК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ и ВИ каним на СВЕТАТА БОЖЕСТВЕНА СЛУЖБА. По традиция ще бъде осветен рибен курбан и раздаден на всички присъстващи. СЛУЖБИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СЛЕДНИЯ РЕД: 5 май 16:30 ч. – Тържествена вечерня 6 май 08:00 ч. – утрина, 09:00 ч. СВ. БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ, молебен и празничен водосвет за здраве и благополучие на именниците и присъстващите в храма Председател на Църковното настоятелство протойерей Стратия Александров

Ëåòåí Íèêóëäåí - 9 ìàé ХРАМ “СВ. НИКОЛА” На 09.05.2011г. (понеделник) - Пренасяне мощите на Св.Николай Мирликийски Чудотворец от гр. Мир Мала Азия в гр. Бари Италия през ХІ век. 8,00 ч. в храм “Св.Николай Мирликийски Чудотворец” в кв. “Гемиджи”, Балчик - Празнични Утреня, Св.Литургия, Водосвет и освещаване на оброк от риба за здраве на миряните. На празника са поканени членовете на сдружението на рибарите в Балчик. ДА СЕ ПОМОЛИМ ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ! протойерей Георги Петков


5.V.2011 - 11.V.2011г. Брой 18 (1953)

КУЛТУРА

Óñïåõ â Ïàíàãþðèùå íà ïåâöèòå îò Îáùèíñêè äåòñêè êîìïëåêñ

Седмият Национален фестивал-конкурс за млади изпълнители на българска патриотична песен “Родолюбие” в Панагюрище събра над 450 участници от 36 населени места в България. Тази година той бе посветен на 135 години от Априлското въстание и 155 години от рождението на Райна Княгиня. Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на града Георги Гергинеков. Организатори са Община Панагюрище, Общински детски комплекс и РИО - Пазар-

джик. Конкурсът е за вокални формации и индивидуални изпълнители в три възрастови групи. Участниците изпълняват две песни от български автори, едната с патриотично съдържание. Със своето първо участие на Национален конкурс, вокална група “Морски перли” при ОДК - Балчик, с ръководител Мила Маврова заво юва трето мяс- “Морски перли” при ОДК с ръководител Мила Маврова то във втора възрастова “Родолюбие” и диплом. ка Кацарева, връчи на малгрупа, сред силна Сред 37 индивидуални из- кия балчиклия сребърен конкуренция ме- пълнители в първа група медал и диплом. На него бе жду дванадесет малкият Александър Танев присъден и призът за найгрупи. За отлично- извоюва второ място. Жури- добра сценична реализация то си представяне то на конкурса, в състав: Кра- – плакет и диплом. бе отличена с симир Гюлмезов, Мими ИваОбщински детски бронзова купа нова, Развигор Попов и Дочкомплекс - Балчик

Òâîðåöúò å âðúçêàòà ìåæäó èçêóñòâîòî è õîðàòà Дечко Узунов (22.02.1899 - 26.04.1986) „При бай Дечко се събираха много пътища и всеки минал през тях по своему отнасяше със себе си нещо от това кръстовище - малка надежда, част от светлината и вярата му, от неизчерпаемата му жизненост...Д.Узунов много направи, много остави и още повече раздаде...Той виждаше повече, защото гледаше със сърцето си. Той можеше повече - защото рисуваше с душата си.” С тези думи Светлин Русев се прощава с големия, неповторим Дечко Узунов. Роден е на 22.02.1899г. в гр. Казанлък в семейството на търговеца на бои и лакове Хри-

хен специализират и живеят и други млади творци като Елисавета Багряна, Фани Мутафова, Николай Лилиев, Константин Щъркелов, Симеон Радев, които формират приятелското му обкръжение и стават модели за портретите му. През 1924г. завършва образованието си при проф. Стефан Иванов, а през 1925г. е дебютът му в изложбата „Родно изкуство”. По този повод Сирак Скитник пише: „ Узунов има тайната да вижда одухотворената форма, което прави човешкото лице да не прилича на себе си, всеки миг да го мени и все пак да остава неговата същност.” Д. Узунов е поет на жизнените чувства, за когото меланхолията и отвлечените размисли са далеч от истинските подбуди - облаците и цветята, любовта, родното в пейзажа от Златна Добруджа и тракийския чернозем. Един от най-младите членове на дружес твото “Родно изкуство”, той не престава да търси националното. От 1926г. е щатен художник в М и н и с т е р с т в от о на просветата (до 1932г.). Тогава започва да преподава живопис в Художествената акаКартина на Дечко Узунов - “Пейзаж демия. Извънреот Балчик”, която е притежание на ден професор е от 1937г., а редовенгалерията ни от 1942 до 1963г. сто Узунов, човек светски и с Сред учениците му са художартистични маниери. Първите ниците Атанас Пацев, Георги му рисунки са по детски наив- Баев, Лика Янко, Мария Столани и несръчни, закачени с щип- рова, Светлин Русев. Учебнаки за пране на двора, но някак та система на Д. Узунов се постранно искрени, живи, създа- лзва с авторитета на „най-сводени спонтанно, с неповтори- бодната” в академията. Но томо въображение, с възторг и ва не пречи „тайните на занаяпочуда от света. През 1919г. е та” и тези никога необясними приет в Държавното художес- „прости истини” за изкуството твено рисувално училище да стигнат до студентите му. (днес Националната художесУчаства в много общи худотвена академия) в класа на жествени изложби на дружеспроф. Петко Клисурски. През твото „Родно изкуство” в Бъл1922г. заедно с Иван Пенков за- гария и чужбина - Белград, Пилминават за Мюнхен на специа- зен, Ню Йорк, Атина, Берлин, лизация при проф. Карл фон Ма- Москва, Хамбург, Виена. Прави ар. Тук той се запознава с твор- шест самостоятелни изложби чеството на Рембранд, Велас- в София, по една в Казанлък и кес, Тициан, Рубенс, Либерман Сливен, а също и в чужбина. и Щук. По същото време в МюнОставеното от Узунов худо-

жествено наследство е изключително разнообразно по теми, жанрове и видове. Твори живопис, графика, илюстрация, сценография, декоративно - монументална живопис. Работи в жанровете голо тяло, портрет, пейзаж, натюрморт, фигурална композиция с библейски, митологически, исторически и съвременни сюжети. Сюжетно-тематично творбите му могат да се групират условно в няколко цикъла от пейзажи, глави, портрети и композиции, които по различен начин допълват, обогатяват и разширяват представата за творец, който не разказва, а внушава. Особено място в изкуството му заема образът на българката. Една галерия от образи с изтънчена духовност, нравствена чистота, мъдрост и вътрешна сила. А самият творец определя живописта като „много сложен процес. Тя е и състояние подобно на това на поета, седнал пред белия лист, преди още да е започнал да пише”. Узунов рисува стенописи в казанлъшката църква „Свети Йоан Предтеча”, в старозагорската опера, в Народната опера, НДК и съдебната палата в София. Илюстрира множество книги - на Ангел Каралийчев, Емилиян Станев, Й. Стубел. По покана на Н. Масалитинов и Кръстьо Мирски създава декорите и костюмите на театрални и балетни постановки като: „Престъпление и наказание”, „Професията на г-жа Уорън”, „Почивка в Арко Ирис”, „Тракия” и др. Изключителната творческа дейност на Д. Узунов е съчетана и с голяма по мащаб обществена дейност. От 1925г. е член на дружеството „Родно изкуство”, а от 1935г. - на Ротари клуб. Председател е на Съюза на дружествата на художниците в България между 1939 и 1940г., както и на Съюза на българските художници между 1965 и 1969г. През 1966г. е народен представител в Третото народно събрание на НРБ. От 1973г. е действителен член на БАН. Между 1973-1979г. е последователно вицепрезидент, президент и почетен президент на Международната асоциация за пластични изкуства. През 1976г. е поканен за почетен член на Мексиканската академия на изкуствата, а през 1983г. – на Руската академия на изкуствата. Носител е на много награди и отличия: сребърен

диплом на Ватикана за фреските с образите на св. Св. Кирил и Методий (1937г.), награда от румънския крал Михай с румънски кръст за изкуство (1946г.), орден НРБ-І степен (1961г.), звание „заслужил художник” (1963г.), орден за литература и изкуство на Министерството на културата на Франция (1979г.) и др. Умира на 26.04.1986г. в София. Притежание на художествена галерия в Балчик е една негова творба - “Пейзаж от Балчик” (на снимката). Това е акварел от 50-те години на ХХ в. с размери 54/38, откупен през 1963г. На предния план на картината се откроява разклонено дърво в черно. Зад него се виждат две къщи с керемидени покриви. Едната е в подножието на дървото, а другатазад клоните му. Гамата е топла - в кафяво с черни и оранжеви акценти. Работата с акварела е в техниката „мокро в мокро” (Рисува се върху мокра повърхност, цветовете преливат един в друг и след като изсъхнат, придават изключителна мекота и нежност на изображението). Детайлите са изведени тук-там с черен и кафяв контур, а излъчването е спокойно. Ще завърша отново с думите на Светлин Русев, защото какво по-хубаво от признанието на един велик ученик към своя велик учител: “Изкуството му има много от поразяващата сила на импровизацията, на неповторимостта. От поетичните акварелни видения до големите обобщения на маслените платна, от декоративномонументалните произведения до най-интимните камерни вълнения - всичко е белязано с неповторимата индивидуалнос т на това дечкоузуновско внушение. Истината, че човек единствено от себе си не може да избяга и се скрие, е особено валидна за изкус твото. Лош или добър, честен или прикрит, тъжен или весел - в творчеството си авторът застава цял, освободен от всичко външно и заедно с това - неприкрит с нищо пред съда на времето, освен с истината на творбите си. При Дечко Узунов творецът и човекът органично се допълват- по-точно това са двете страни на едно и също слънчево начало”. Димитрина Станчева уредник ХГ

7 Ñîêîëîâñêèÿò õîð ïîçäðàâè ïåâèöàòà Âåðêà Ñèäåðîâà

“Там, където излиза хлябът на България. Там, където и пръстта мирише на топъл хляб.” Това е Добруджа за голямата народна певица Верка Сидерова в автобиографичната и книга “Лале ли си” по повод 85-годишния й юбилей. Огледалната зала “Нели Божкова” в Добрич, препълнена до краен предел, стана свидетел на много топло и сърдечно тържество, водено от Румяна Цинцарска с много обич и признателност към голямата певица на До-

бруджа. Квартет “Деница” при Национален фолклорен ансамбъл “Филип Кутев”- София, и Професионален фолклорен ансамбъл “Добруджа” – Добрич, изпълниха нейни песни и просълзиха публиката. Битов хор “Добруджански гласове” при НЧ “Просвета –1900” – с. Соколово, също поздрави юбилярката с бавна автентична песен и я отрупаха с лалета и зюмбюл. На многая лета! Кина Липованска – секретар на НЧ “Просвета”, с. Соколово

Ръководителят на соколовския хор Стаматка Кирилова получава автограф от добруджанската певица Верка Сидерова

ÏÐÈÇÈÂ

Народно читалище „Просвета-1900” - село Соколово, обявява СЪБИРАТЕЛСКА АКЦИЯ за книги от български писатели и поети, които ще подарим на наши сънародници в Молдова. Любителските състави от читалището са поканени от кмета на село Твърдица, Република Молдова, да изнесат концерти по случай 24 май, който се чества в този край като официален празник. Тук, в Училище по изкуствата, в Музикален колеж и в Дом на културата, се съхранява българския фолклор, учи се майчиния език и родната история. Ние искаме да зарадваме хората, които с искрен патриотизъм пазят своя българския корен и самосъзнание. Уважаеми съграждани, прегледайте личните си библиотеки, отделете по няколко книги и ни помогнете да занесем частица от България при нашите сънародници в чужбина. Препоръчителен списък: Панонски легенди. Иван Вазов «Под игото», «Епопея на забравените». Иван Вазов - Стихосбирки, Разкази, «Немили-недраги». Любен Каравелов «Българи от старо време». Г. Караславов «Снаха». Антон Страшимиров «Хоро». Елин Пелин «Гераците», разкази. Й. Йовков «Земляци», «Старопланински легенди», «Песента на колелетата». Гео Милев «Септември». Пейо Яворов. Стихосбирки. Пенчо Славейков «Ралица». Елисавета Багряна. Стихосбирки. Димчо Дебелянов. Стихосбирки. Никола Фурнаджиев «Пролетен вятър». Атанас Далчев «Поезия на вещния свят». Йордан Радичков. Разкази. Димитър Талев «Железният светилник». Димитър Димов «Тютюн». Антон Дончев «Време разделно». Емилиян Станев «Антихрист». Генчо Стоев «Цената на златото». Николай Хайтов «Диви разкази». Школи за гайда, тамбура, гъдулка, кавал. Пиеси за народен оркестър, дискове с народна музика и песни. Видеоматериали за български градове, забележителности, туризъм. Учебници по българска морфология, синтаксис и стилистика. Книгите и материалите предавайте в срок до 13 май 2011 г. в читалището с. Соколово и отдел „Хуманитарни дейности” в Община Балчик.


8

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА тел.: 7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” тел.: 7-26-11, раб.време 8.0017.00ч., почивни дни – събота и неделя НЧ“В. Левски” Тел.: 7-20-86

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ЕТНОГРАФСКА КЪЩА тел.7-21-77, раб. време всеки ден - 8-12.00-12.30-16.30ч. ВЗАИМ НО У ЧИЛИЩЕ по заявка на телефон 7-21-77

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 0879998946, раб. време от 9.00-12.00 – 13.00-16.00ч поч. дни - събота и неделя

ДКИ КЦ ДВОРЕЦА 7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 7-20-58 МЕД. ЦЕНТЪР тел. центр. 7-26-91; 7-28-66

Спешен кабинет 7-24-42 ПОЛИЦИЯ тел.: 166, 7-24-31, 7-24-32

ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА тел.: 160 БЮРО ПО ТРУДА тел. 7-21-47

ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, тел.: 7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27, раб. време от 8.00-12.00, 12.30-16.30

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО тел.: 7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО тел.: 7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК тел.:7-21-65 ДЕЖУРЕН тел.:0884377567 СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ тел.: 7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС тел.: 7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА тел.: 7-26-41 РАЙОНЕН СЪД тел.7-50-44 ПРОКУРАТУРА тел.7-26-18 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 7-10-77 ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ тел.: 7-25-23 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ХРАМОВЕ “Св. Петка” - 7-70-35 “Св. Георги” - 7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ тел.: 7-36-98 ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ тел.:7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай Ангелов – кмет на община Балчик, тел: 7-10-31/ 7-20-70, факс: 7-41-17 Митко Петров – зам.-кмет по финанси, тел: 7-10-35, факс: 7-29-80 Къймет Тургут - зам.-кмет по туризъм, тел: 7-10-61 Инж. Стелиян Железов - зам.кмет по строителство, тел:7-10-35, факс: 7-29-80 Ертоп Ханджиев - гл. секретар, тел: 7-10-34 Стефан Павлов - председател Общински съвет, тел: 710-84 РЕКЛАМ НА АГЕНЦИЯ “ БК ДИЗАЙН” К-с “Марина Сити”, тел. 0888942523 АУТО ПЛЮС - всичко за

Вашия автомобил “Ч.море” 69, тел.0882400395

Ìàëêè îáÿâè Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ.

Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви зсе приемат до вторник включително

5.V.2011 - 11.V.2011г. Брой 18 (1953)

Ìàãèÿòà íà áúëãàðñêèÿ ôîëêëîð ïðåäñòàâèõà â Áàë÷èê çëàòíèòå ìîìè÷åòà îò „Äðàãîñòèí Ôîëê Íàöèîíàë” Разтърсващ български фолклор звуча в Балчик в изпълнение на формацията „Драгостин Фолк Национал” – финалист на конкурса на БиБиСи „Нека народите пеят 2011”. Златните момичета на българския композитор Стефан Драгостинов представиха прочувствена частица от мащабния проект „Звуковите икони на България”. Божествените им гласове, артистизмът на техния диригент и аплодисментите на развълнуваната публика изпълниха до краен предел църквата „Св.св. Константин и Елена”. Някои от песните вокалната формация представи премиерно в Балчик, а една от тях ще звучи на авторитетния конкурс във Великобритания. Приятелите на Балчик ще продължат да си сътрудничат с балчишкия хор „Черноморски звуци”, обяви проф. Драгостинов, който е подарил на местната хорова група три свои произведения с типичния му творчески почерк. С тях съставът на Бе-

лия град завоюва златен медал на престижен конкурс за аматьорски хорове в чешката столица Прага м.г. „Това за нас бе един урок по трудолюбие”, благодари след концерта диригентът на балчишкия хор Валентина Георгиева, поднасяйки подаръци на момичетата. Концертът в Белия град се състоя само няколко часа, след като българските певици поздравиха на живо в ефир принц Уилям и неговата съпруга Кейт в деня на тяхната сватба на 29 април. Певческият благослов прозвуча като продължение и пред балчишката публика. „Драгостин Фолк Национал” е финалист на престижния международен конкурс, организиран от БиБиСи, съвместно с Европейския съюз за радио и телевизия. На един от деветте финалисти ще бъде присъдена легендарната „Сребърна Купа на Розата”. На 16 октомври в Салфорд, Великобритания, ще се срещнат повече от 500 приятели от цял

Освен професионализъм и оригинален репертоар – българските певици впечатляват с лъчезарност, младежки дух и готовност за импровизации. На финала на концерта двата приятелски колектива (хор “Черноморски звуци” и формацията “Драгостин Фолк Национал”) си направиха обща снимка за спомен.

свят. Развръзката ще можем да проследим чрез ефира на Българското Национално Радио, което номинира „Драгостин Фолк” за участие

в т.нар. хорова евровизия. та”, той после ще бъде пръв „Тези, които са на финала между равни. Целта ни е да в Манчестър, са девет хора, отидем и да запеем като при една потресаваща до- един вселенски хор повече минация на Скандинавско- от 500 души. Конкуренцията Балтийски състави – седем е огромна, но ако бъдем от девет. Останалият свят са първи сред първите, това ще представени от България и бъде прекрасно. Смятам, че САЩ. Това са великолепни успехът ни ще бъде много готе победители ще формират изпълнители. Всеки един от лям”, сподели за вестник отбора на България, който тях, който докосне мечтана- “Балчик” проф. Стефан Драще представи страната на та „Сребърна Купа на Роза- гостинов. световния финал в края на септември в Германия. Квалификациите ще се играят в три дни от 21 до 23 май на “Блек Сий Рама”, “Лайтхаус” и “Тракийски скали”, а националният финал ще Отборът на Балчик остава Шабла. Вторият балчишки бъде на 25 юни в “Пирин във “В” група, тъй като се из- отбор “Балик” е десети, с 25 голф клуб”. плащат задълженията на точки. В събота от 18,00 чаклуба, информира изпълни- са той ще гостува в Каварна телният директор на “Чер- на втория отбор на първодвама водопроводчици. номорец” Митко Тошев. Кад- дивизионния “Калиакра”. Тел.0579/7-21-65 4-1 рите на школата продължа- “Черноморец – 2” ще почиРЕСТОРАНТ “Селена” на- ват да играят. През уикенда ва, тъй като отборът на бира персонал - бармани, децата победиха “Спартак” Стражица, с когото трябвасервитьори, готвачи. Варна с 1:0 в Оброчище, до- ше да играе, се отказа. За Тел. 0897090229 5-2 бави той. неделя е предвидена контЗАВЕДЕНИЕ търси готвач. “Черноморец-2” за момен- рола в Оброчище от 17.00 чаТел. 088/999 0915 2-1 та е на второ място в Облас- са с тима на Стожер. ТЪРСИМ ЧОВЕК С АНГ- тна група мъже Добрич – изМомчетата се подготвят за ЛИЙСКИ за сервиране на за- ток, с 50 точки. На първо мя- есента, когато ще играят във куски към заведение на хо- сто в групата с 53 точки е “Чи- “В” група и трябва да натрутел на половин работен ден. ракман” – Селце. Трети, на пат опит, каза Тошев, който Тел. 088/9233684 2-2 четири точки след балчик- е и треньор на втория отбор КОМПЛЕКС “РЕДЖИНА лии, е “Нефтяник-2010” – на “Черноморец” – Балчик. МАРИЯ” ТЪРСИ да назначи за постоянно готвачи. Тел. 089/8619498 3-3 ЛАФИ ЕООД На 14-15.05.2011 год. в залата на шахматен клуб (BALCHIK.NET), ТЪРСИ: мон“Балчик” ще се проведе турнир по табла. тьор на телекомуникационНачало 09.00 часа на 14.05.2011 г. на техника. Изисквания: Справки и записвания в залата на ШК “Балчик” – ул. компютърна грамотност, шо“Дионисополис” № 3. фьорска книжка. Молба и Осигурени са материални и предметни награди. CV в офиса на адрес: ул. “ВарКрасимир Кирчев ненска” бл.2, бх.Б; e-mail: Председател на ШК “Балчик” office@balchik.net 4-3

Çàïî÷âàò ãîëô-òóðíèðèòå êðàé Áàë÷èê

Първия за годината голф турнир “Св. Георги” организира голф комплексът “Лайтхаус Голф Ризорт” край Балчик. Надпреварата, чийто формат е индивидуален Стейбълфорд, ще се проведе на 7 май, а 6 май е обявен за тренировъчен ден. Съвместен голф-турнир организират трите голф игрища в региона. С него се пос-

тавя началото на веригата от голф-турнири за наградата на Мерцедес-Бенц в България. Това е най-голямото и най-старо събитие в областта на аматьорския голф в света, събрало заедно 58 000 клиенти и приятели на марката от 43 страни само през 2010 г. Турнирът ще се проведе в два кръга – квалификации и национален финал. Крайни-

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ къща 115 кв. м със 760 кв. м дворно място , Балчик.Тел. 089/8611507 5-1 ПРОДАВАМ гараж 22 кв. м, тухлен, пред бл. 24. Тел. 088/7713961 3-1 ПРОДАВАМ апартамент 68 кв. м, НС, с акт 16 в ЖК “Балик”, срещу бл. 34. Тел. 088/7802874 10-3 ПРОДАВАМ апартамент НС зад общински пазар в ЖК “Балик”. Тел. 088/ 9921187; 088/5011694 5-5 ПРОДАВАМ парцел от 640 кв. м в кв. “Левски” с изглед към главен път, подходящ за строежи, от собственик. Тел. 088/9614762 5-5 ПРОДАВА пчеларска платформа за 40 кошера. Тел. 088/9336135 2-1 ПРОДАВАМ автомобилно ремарке и Ситроен С-5 2004 г. Тел. 088/9904859 3-3 РАЗПРОДАЖБА хладилници, разни старинни тъкани предмети. Оглед, договаряне. Овчаровски плаж. Тел. 088/8764591 4-1 КУПУВАМ

КУПУВАМ земеделска земя в Гурково, Тригорци, Царичино, Соколово, Дъбрава, Дропла, Сенокос. Тел. 089/ 9457479; 087/8438684 1-1 КУПУВАМ земеделска земя: райони Балчик, Каварна, Шабла. Тел.052/673403; 087/

9173453; 087/8673453

6-6

ПОД НАЕМ

ДАВАМ под наем самостоятелна стая с баня и тоалетна. Тел. 087/8769612 2-1 КВАРТИРИ, вила, екстри, тържества, купони, 20 легла, 10 лв. работници - 6 лв. Тел. 088/8764591 4-1 ДАВАМ магазин под наем, 70 кв.м, на централната търговска улица в кв. “Левски”. Тел. 088/8552899 3-1 СТАЯ хотелски тип, без хазяи, баня, хладилник, кабелна. 12 лв., над три дни отстъпка. Тел. 089/5115075 2-2 ПОД НАЕМ двустаен, южен , след ремонт, в Авиограда, 180 лв., дългосрочно. Тел. 087/8407507 5-4 ДАВАМ ПОД НАЕМ/ПРОДАВАМ лозе втора клетка до пожарната. Тел. 089/6721875 2-1 ДАВАМ магазин под наем по редицата на “Шоколино”. Тел. 089/9894433 2-1 РАБОТА

ЕЛ. ТЕХНИК пенсионер с НН, СрН, ВН търси работа. Тел. 088/5920827 3-1 ХОТЕЛ “Мистрал” търси администраторка с английски и руски език. Тел. 088/ 9505070 1-1 БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ЛАФИ” ТЪРСИ да назначи касиер - барман. Тел. 089/ 7945049 3-1 “ВиК” ТЪРСИ да назначи

“×åðíîìîðåö” íàåñåí èãðàå âú⠓” ãðóïà

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÒÀÁËÀ

УСЛУГИ

ЕТ “МОРСКИ БРИЗ” - гр. Балчик, организира сватби, банкети, рождени и именни тържества и др. мероприятия с богато меню и добри цени. Заведението е на алея “Дамбата” под “Двореца” 4-1 БЮРО ЗА ЗАПОЗНАНСТВА. ЗАПОЗНАНСТВА ЗА НЕСЕМЕЙНИ. 4-2 ТЕЛ. 0879-052-660

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; “ВАРНА ПРЕС”

2011 бр.18  

5.05.-11.05.2011

Advertisement