Krisztus világa 2018 szept.

Page 1

Erdélyi keresztény családok lapja

IX. évfolyam 9. szám 2018. szeptember

Istenarc Reményik Sándor

Ha élet zengi be... Dr. Darvas-Kozma József Ave Ferenczes István

Vajdasági Értéktár 4. Sárközi Sándor

A csíksomlyói Szép/Segítő Szűz Mária Dr. Bakó Mária Hajnalka Átalakulás Bács Béla János fordítása

Az elég jó szülő Koncz Mária Magdolna

Miért legyen a tudós istenhívő? Cressy Morrison

Mindenütt jó, de a legjobb... együtt Katóca Szívem csendben az Úrra figyel Diószegi Orsolya

CSIT- fotóriport

Derűs oldal Rejtvények és megfejtők Fotó: Csúcs Péter


Színes a lapunk, színes volt a nyarunk. Sokszínű lesz az ősz is, akárcsak a sokszínű Bánát. Ott Excellenciás Roos Márton megyéspüspök nyugalomba vonulási kérelmének elfogadását követően Szentatyánk, Ferenc pápa május 16-án Ft. Pál József Csaba kanonokot, főesperest, a resicabányai plébánost nevezte ki a Temesvári Egyházmegye új főpásztorává. A püspökszentelés és beiktatás augusztus 6-án, Urunk színeváltozása ünnepén a temesvári Szent György-székesegyházban megtörtént. Az új püspök jelmondata: Serva eos in nomine tuo – Tartsd meg őket a te nevedben. Címerében a székely eredetre utaló nap és hold, a Szentháromság jelképe, valamint a bánsági egyházmegye hétnyelvűségére utaló jelkép szerepel. Pál József Csaba 1955. december 3-án Csíkcsomortánban született. A csíksomlyói Szent Péter és Pál templomban keresztelték meg, és ott volt elsőáldozó. Az Úr hívását követve középiskolai tanulmányait a Gyulafehérvári Kisszemináriumban, teológiai tanulmányait ugyanott a Hittudományi Főiskolán végezte. 1981. június 21-én szentelte pappá dr. Jakab Antal megyéspüspök. Ezt követően négy évig a marosvásárhelyi plébánián volt segédlelkész, majd 1985-

től a temesvári egyházmegyében Bakóváron, Buziásfürdőn, Niczkyfalván plébános. 1987-től püspöki kinevezéséig Resicabányán végezte lelkipásztori szolgálatát nagy hozzáértéssel és odaadással. 1994 óta a Vita Catholica Banatus egyházmegyei folyóirat felelős szerkesztője. A temesvári megyéspüspök augusztus 10-én, pénteken meghatódva állt a csíksomlyói Szent Péter és Pál templom oltára előtt, ahol 37 évvel ezelőtt bemutatta első szentmiséjét. Beszédében fölelevenítette gyerekkori emlékeit, kötődéseit, ahol gyermekként, iskolásként, ministránsként szolgált, és az elhivatás pillanatait. 11-én este a kegytemplomban, vasárnap szülőfalujában, Csíkcsomortánban mutatta be a legszentebb áldozatot. „Jólesik visszajönni a, somlyói Máriához… A csíksomlyói Szűzanya most különösen is, amikor püspökké kineveztek és felszenteltek, különös módon is nagyon-nagyon közel jött az én szívemhez, hiszen most szükségem van anyai szeretetre, anyai támogatásra; szükségem van, hogy tudjam, van valakim, aki nagyon hatalmas az imádságban és a szeretetben.” Mi is a Szűzanyával együtt imádkozunk Érted, Püspök atya, hogy a Jó pásztor igéje, a Szentlélek kegyelme segítsen a sokszínű temesvári egyházmegye építésében. Szeptember van. Iskolakezdés. Minden iskolának templomnak kell lennie. Jézus iskolájának. Nekünk a szeminárium valóban élet volt: tanultunk, lelki szabadságharcot vívtunk, így készültünk a papi szolgálatra. Ady sorai törnek fel lelkemben: „Hős harc az Élet és megélni szép, Én iskolám, köszönöm most neked, Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók Hogy az eljött élet-csaták között Ifjú vitézlők lengeteg szívét. Volt mindig hozzám víg üzeneted. Ha élet zengi be az iskolát, Tápláltad tovább bennem az erőt, Az élet is derűs iskola lesz. Szeretni az embert és küzdeni S szent frigyüket így folytatják tovább. S hűn állni meg Isten s ember előtt.” Emberi méltóságunk a jézusi szabadságra épül úgy, ahogy Madáchnál az angyalok kórusa énekli: „Szabadon, bűn s erény közt Választhatni, mily nagy eszme, S tudni mégis, hogy felettünk Pajzsul áll Isten kegyelme.” Kedves Olvasó! Ma szeretnénk egyre szabadabbá válni, ezért vállalnunk kell a lelki szabadságharcot. Tartsuk erősen a hit pajzsát, ragaszkodjunk Jézus és az Egyház tanításához. Legszentebb kérésünk ez legyen: Küldd el Szentlelkedet, és újítsd meg a föld színét! Dr. Darvas-Kozma József

Az imaapostolkodás szándéka szeptemberre:

2 Afrika fiataljaiért, hogy az afrikai kontinens fiataljai hozzáférhessenek a tanuláshoz és a munkához.


Miért legyen a tudós istenhívő?

Iskolakezdéskor szívesen ajánljuk minden kedves fiatal Olvasónknak Cressy Morrison 1944ben megfogalmazott gondolatait a tudomány és az istenhit kapcsolatáról. Gondolatai ma is megfontolandók. A. Cressy Morrison, a kiváló amerikai természettudósnak, a New York-i Academy of Sciences volt elnökének könyve jelent meg ezen a címen: MAN DOES NOT STAND ALONE (Az ember nincs egyedül). A tudós nem tudós társaihoz fordul, nem a kutatókhoz, hanem a széles közvéleményhez, és nekik magyarázza, miért kell egy tudósnak istenhivőnek lenni. Könyvéből maga a szerző készített kivonatot, s ezt közöljük az alábbiakban. Morrison szántszándékkal a legegyszerűbb formulákra redukálja le az istenhívő tudomány érveit és bizonyítékait. Az általa felvetett problémák többnyire bonyolultabbak Morrison tételeinél és érveleseinél. A gondolkodó embernek nem

teológiai megfogalmazást akar adni Istenről, azonban példái éppen egyszerűségükben megragadóak és hatásosak. Istenbizonyítékának lényege az, hogy a nemlét, a nem keletkezés, a megsemmisülés lehetőségei billiószorta nagyobbak, mint a létezésé, a létrejövésé, a fennmaradásé, a fejlődésé; éppen ezért, miután mégis az utóbbi győz az előbbi felett, a mérleg másik, önmagában billiószorta könnyebb serpenyőjét az Alkotó személye teszi súlyosabbá. Ennek a bizonyítéknak a mélysége vitathatatlan. A tudományos fejlődésnek még csak hajnalán vagyunk, de minél inkább világosodik, annál jobban feltárul előttünk minden vonatkozásban a Teremtő Eszmének hatása, kezenyoma. A tudás alázatával vegyük tudomásul egyre jobban, mindenben Isten jelenlétét. A főokok, amelyek Morrisont, a tudóst szükségképpen hívővé teszik: 3


1. Megdönthetetlen matematikai törvények igazolják, hogy a világot egy nagy szerkesztő intelligencia tervezte és tartja üzemben. Tegyük fel, hogy tíz, sorszámmal ellátott pénzdarabot teszünk a zsebünkbe, és ott alaposan összerázzuk. Próbáljuk most sorrendben kihúzni a filléreket zsebünkből. De úgy, hogy amikor egyet-egyet kihúztunk, azt megnézés után rögtön visszatesszük. Mikor az elsőt kihúzzuk, a valószínűség, hogy az egyes sorszámot húzzuk ki, egy aránya a tízhez. De ha arról van szó, hogy először kihúzzuk az egyest, és utána rögtön a kettest, akkor a valószínűség már csak egy a százhoz. Háromnál az arány már egy az ezerhez. Hogy egymásután húzzuk ki az egyest, kettest, egészen a tízig, egészen fantasztikusan kicsi a valószínűség, mindössze egy a milliárdhoz. Az életnek annyi lehetősége van, annyi fontos előfeltétele, hogy a dolgoknak egymáshoz való viszonyát a véletlen semmikép sem határozhatja meg. A föld óránként ezer mérföldes sebességgel kering tengelye körül. Ha száz mérföldes sebességgel keringene, a nappalok és éjszakák tízszer olyan hos�szúak volnának, mint most. A hosszú nappal alatt kiégne a vegetáció, de ami esetleg nem égne ki, az a hosszú hideg éjszakák alatt megfagyna. A nap hőmérséklete felületén 12.000 Fahrenheit fok. A föld éppen olyan messze van a naptól, hogy ez a hőfok elég legyen. Mert ha a nap a mostani hevének felét adná a földnek, megfagynánk, de ha a kétszeresét adná, ha fele távolság választaná el csak a földtől, minden élő lény megsülne. Ha a föld tengelyének elhajlása más volna, jég borítaná az egész föld felületét. Ha a föld és hold közötti távolság változna meg, akkor úgy megnőne a tenger árja, hogy valamennyi szárazföldet naponta kétszer víz borítaná el. – Ha a föld kérge csak tíz lábbal volna vastagabb, nem volna oxigén, elpusztulna minden állati élet. Ha az óceán mélyebb lenne valamivel, elnyelné az oxigént és a széndioxidot, úgy hogy nem lehetne növényi élet a földön. És ha a földet körülvevő levegőréteg ritkább lenne, a világűrben keringő meteorok állandó tüzeket okoznának. Mindezt számításba véve hinnünk kell: az, hogy minden úgy van, ahogyan van, nem lehet a véletlen műve. 4

2. Az élet találékonysága, az ahogy célját be tudja tölteni, szintén a mindent átható Értelem (Isten) biztos jele. Hogy mi az élet lényege, nem tudta még eddig megfejteni az ember. Az életnek nincs se súlya, se kiterjedése. Csak ereje van. A növekedő gyökér elrepeszti a sziklát. Az élet legyőzte a földet, vizet és levegőt, uralma alá hajtotta az elemeket, és arra kényszerítette őket, hogy akarata szerint változzanak és alakuljanak. Az élet szobrász. Formálja az élő lényeket. Festő, megrajzolja minden levélke alakját, megfest, kiszínez minden virágot. Muzsikus, tőle tanulnak énekelni a madárkák, zümmögni a bogarak. Csodálatos vegyész az élet. Különleges ízeket ad minden gyümölcsnek, fűszernek, illatot ad a virágoknak, fává és cukorrá változtatja az oxigént és szénhidrátot, és ezzel oxigént termel, hogy az állatok megfelelő levegőhöz jussanak. Nézzük a protoplazmának egy majdnem láthatatlan cseppjét. Ez az átlátszó, kocsonyás csepp mozog, erőt merít a napból. Ez a sejt, ez az átlátszó, ködszerű cseppecske magába foglalja az élet csíráját, és hatalmában áll ezt az erőt kicsinek és nagynak tovább adni. Ez a csepp erősebb a föld egész állat- és növényvilágánál, mert ő minden élet forrása. A természet nem teremt életet. Tűztől felhólyagzott sziklák és sótlan tengerek erre soha nem képesek. Mi hozta hát létre a földön az életet?” 3. Az állatok bölcsessége a jó Alkotó legbeszédesebb bizonyítéka. Ő ad az állatoknak ösztönt, ami nélkül tehetetlenek volnának. A lazac évekig él a tengerben, azután felúszik a folyóba, megtalálja azt a mellékfolyót, ahonnan elindult. Ha megpróbálják a nagy folyónak egy másik mellékfolyójába átvinni, rögtön megérzi, hogy nem ide tartozik, és a legnagyobb nehézségek közepette is megkeresi és megtalálja szülőhelyét. – De még sokkal csodálatosabb az angolnák élete. Az egész föld angolnái a Bermuda-szigetek partvidékén rakják le ikráikat. Miután így gondoskodtak utódokról, elpusztulnak. A tojásból kibújt pici halacskák csalhatatlanul tudják, hogy hova tartoznak. Megtalálják útjukat a végtelen óceánban, és soha nem fordul elő, hogy akár az európai, akár az amerikai vizeken nem oda tartozó angolnát lehetne találni. Ki adja hát a halaknak ezt a csodálatos képességet?


A darázs legyőzi a szöcskét. Azután lyukat ás a földbe és oda beteszi zsákmányát, vigyázva, hogy el ne pusztuljon, hanem mint táplálék töltse be szerepét utódainál. Lerakja petéit úgy, hogy a pici darazsak rögtön megtalálják a szöcskét, ehessenek belőle, de még mindig ne öljék meg, mert a döglött rovar húsától elpusztulnának. Amikor a darázsanya elraktározta a szöcskét, lerakta petéit és így gondoskodott utódairól, elrepül és elpusztul. Utódait nem ismeri. De előbb megfelelően gondoskodott róluk, mert különben elpusztulna a darazsak népe. Hogy hogyan gondoskodjék, ezt nem leshette el, nem tanulhatta senkitől, ez a tudománya veleszületett.

6. Ha a természet célszerű berendezkedését nézzük, be kell látnunk, hogy csak végtelen Bölcsesség tudta ezt ilyen tökéletesen megoldani. Sok évvel ezelőtt egy kaktuszfajtát honosítottak meg Ausztráliában. Kerítés céljára telepítették oda a kaktuszokat. Nem lévén ott ennek a növényfajtának állati ellensége, a kaktuszok hihetetlen mértékben növekedtek és szaporodtak, úgyhogy akkora területet borított be a kaktusz, mint amekkora Anglia. Farmokat tett tönkre, arra kényszerített embereket, hogy falujukat, városukat elhagyják. Rovartannal foglalkozó tudósok kezdték a kérdést tanulmányozni, míg végül találtak egy rovart, amelynek egyetlen tápláléka a kaktusz. Ilyen rovarokat telepítettek Ausztráliába és ezeknek sikerült a kaktuszok szaporodását megfelelő korlátok közé szorítani.

4. Az emberben több van, mint állati ösztön, az ember értelmes. Egyetlen más lény sem tud tízig számolni, sőt nem is érti meg, hogy a számok mit jelentenek. Míg az állati ösztön egyetlen fuvolahang, szép, de egyhangú, az emberi agyban benne van a zenekar valamennyi hangszerének minden hangja. Erről kár is többet beszélni. Értelmünk megengedi, hogy tisztán lássuk: azért vagyunk ilyenek, mert a Szellemnek egy szikrája van bennünk. 5. Az élet feltételéről tudunk valamit, amit Darwin még nem tudott: ez a gének csodája. Ezek a gének olyan elképzelhetetlenül aprók, hogy ha össze tudnók gyűjteni az egész mennyiséget, ami a földön az életet lehetővé teszi, az mind elférne egy gyűszűben. De a génből és társából, a kromoszómából mégis jut a földön minden egyes élő sejtbe. Ez a gén állapítja meg minden élet jellegét. Elképzelhetetlen ugyan, hogy egy gyűszűnyiből hétmilliárd embernek juthasson, mégis: az hogy jut, ma már nem kérdés. Mivel lehet ezt megmagyarázni? A fejlődés a sejtben kezdődik, ami a gént magába foglalja. Hogy néhány millió atom, a legparányibb génbe zárva, hogyan uralkodhatik a földön az egész élet felett, ezt csak az Alkotó Szellemmel tudjuk megmagyarázni. Semmi más nem magyarázza meg ezt az előrelátó, mindenre kiterjedő értelmet.

7. De mindentől eltekintve: az maga is elég bizonyíték, hogy az ember megalkotta Isten fogalmát. Ez az ember képzelőtehetségének köszönhető, annak, hogy el tud képzelni láthatatlan lényt. Ez a tulajdonság valamennyi élő lény közül kizárólag az emberben van meg. Ez a képessége beláthatatlan lehetőségeket nyit meg előtte. Ezért képzeli el az eget, azt, hogy Isten mindenben és mindenhol jelen van, de sehol annyira, mint az emberek szívében. „Isten nagyságát hirdeti az ég, a mennybolt vallja kezei művét.” (18. zsoltár) Forrás: https://vigilia.hu/node/Vigilia_1947_02_facsimile.pdf 5


Szívem csendben az Úrra figyel Honnan ered a művészet? Mi tulajdonképpen a művészet? Honnan az a sok ötlet, forma, szín, miért éppen egy kör van a vásznon és miért azok a színkombinációk vagy alapanyagok? Miért pont ez a kompozíció? Amikor egy műalkotással találkozunk, zárt térben, múzeumban, vagy akár a szabadban, bizonyára elgondolkodunk ilyen és hasonló kérdéseken. Hogyan született meg? Hogyan „hozta létre” a művész? Művészettörténészként engem is folyamatosan ezek a kérdések foglalkoztattak, ugyanis én csak elméleti szinten tanultam művészetet, pontosabban művészettörténetet, rajzolni, illetve festeni sajnos nem, vagy csak keveset tanultam. A lényeg mindig elsiklott. Évek után, hogy megtaláljam a válaszokat, föl kellett húznom a bakancsom, és egyedül el kellett indulnom Szent Jakab útján. A Gondviselésnek köszönhetően, folyamatosan művészekkel ismerkedtem meg, már az első naptól kezdődően. Körülbelül az út felénél lehettem, amikor megismertem egy nagyon értékes francia hölgyet, aki az egyik szálláson önkénteskedett. Föltettem neki is a kérdést. Honnan jön az ihlet, hogy fessen? Honnan ez az élet a festményekben? Egyszerűen válaszolt: kezével az égre mutatott. Ebből az egyszerű válaszból mindent megértettem. Isten jelenléte. Röviden csak ennyi a művészet. Mert hiába a kézügyesség, ha nincs benne esszencia, mélység, isteni szikra, amit sokan inspirációnak neveznek. Bárhogy is nevezzük, mostmár tudom, hogy Isten kell hozzá. Elcsendesedés, ráhangolódás, Vele-levés, befele tekintés. Ez a művészet. Isteni kapcsolat kell hozzá, nem számít, hogy soha nem festettél, vagy soha nem tudtál rajzolni (vagy csak azt hitted, hogy nem tudsz rajzolni), vagy éppen nem művészeti egyetemet végeztél. A művészet Istentől van. Én ezt megtanultam. 6

Diószegi Orsolya


Christ in der Gegenwart 2018. június 17. Manapság a türelem nem túlságosan elterjedt erény. Az emberek szeretnének mindent azonnal megkapni. És ez nem csak az üzleti szférában érvényes, ahol elvárjuk, hogy a megrendelt árut lehetőleg még aznap kézbesítsék, a meghibásodásról értesített szerelőcsapat pedig azon nyomban megérkezzen. Személyes életünkben is rögtön akarunk mindent: az orvosság egy szempillantás alatt vegye le lázunkat, a terápiás ülésszak végén pedig haladéktalanul legyünk úrrá félelmeink fölött. Némelyek olyan tanácsok után kutatnak, hogy miként tudnának néhány nap alatt megváltozni. A lelki életben is hasonló türelmetlenséget tapasztalhatunk. Segítség után vágyódnak az emberek ezen a területen is, mi módon tapasztalhatnák meg Istent, és hitükből táplálkozva miként élhetnének jól. Hasson minden a lehető leggyorsabban. Mintha éppen ebbe az élethelyzetbe fonná bele Jézus a magától növekvő mag reményteljes és derűlátó példázatát. Eszerint nem szükséges túlságosan erőlködnünk azért, hogy a belénk ültetett mag szárba szökkenjen. Elegendő hozzá a földműves türelme, aki elveti a magot, utána nyugovóra tér, majd újra felkel. Nem ellenőrzi minden nap a sarjat. „Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan.” (Mk 4,27) A föld „magától” termi gyümölcsét. Ez görögül így hangzik: automaté. Automatikusan, önmagától, cselekvő hozzájárulásunk nélkül növekszik a vetés. Ezt a csodát Isten a termőföldben viszi végbe, és hasonló módon, bennünk is csodát művel. Ő érleli a lelkünkbe ültetett szavának magvát. A mi dolgunk pedig az, hogy teljesítsük az éppen soron következő feladatunkat. Dolgozni, aludni, majd ismét felkelni és munkához látni, türelmetlen várakozás nélkül, mert a vetés szárba szökken, akár akarjuk, akár nem. Manapság korszerűnek tűnik mindent megváltoztatni. A cégeket és az egyházakat is folyamatosan újraszervezik. Gyakori, hogy ezáltal nem válnak ezek jobbá. És vannak olyanok, akik önmagukat akarják zabolátlan erővel, mindenáron megváltoztatni. Úgy vélik, rövid idő alatt sikerülhet ez nekik. A megváltozás azt az eredményt célozza meg, hogy más emberré váljak. Mert így, amilyen vagyok, az nem jó. Ezzel ellentétben a krisztusi üzenet

más: átalakulás. Az átalakulás célja, hogy egyre inkább magam legyek. És ez a folyamat sokkal szelídebb, mint a megváltozás. Az átalakulás azt sugallja: minden, ami legbensőmben van, annak szabad léteznie. Olyan, amilyen. Megbecsülöm magam ilyennek, amilyen vagyok. De még nem vagyok az, aki lényegem szerint lehetnék. Jézus példabeszéde erre az átalakulásra utal, mely gyakran épp olyan észrevétlen történik, akár a vetés növekedése. Az átalakulásnak hosszútávon észlelhető a hatása. Sok embert ismerek, akik folyton változtatnak valamit, mégis mindig ugyanazok maradnak. Mert átalakítani csak azt lehet, amit elfogadunk. Ha folyton változtatni akarunk magunkon, mert valamit nem tudunk elfogadni, akkor az, ami zavar minket, mindig bennünk marad. Minden eucharisztia ünnepen átalakulásnak lehetünk tanúi. Azáltal, hogy életünket, úgy ahogy van, Isten elé helyezzük, bízunk abban, hogy Lelke átjár, és egyre inkább olyanná alakít, amilyennek Ő minket kezdettől fogva elgondolt. A kicsírázó, majd növekvő maghoz hasonlóan alakulunk igazi önmagunkká. És ezen igazi lényünk gyümölcsöt terem, és áldássá lesz mások számára is. A megváltozni akarásban gyakran fedezhető fel a másság utáni egoista vágy. Nem vagyok elégedett korlátaimmal. Teljesen más ember akarok lenni. De ha folyamatosan harcolok önmagammal, több mint bizonyos, hogy nem leszek áldás a körülöttem levőknek. Ellenkezőleg – magam ellen tanúsított agresszivitásom kedvezőtlenül hat a környezetemre is. Életem akkor lesz gyümölcsöző, ha Jézus szavait befogadom, és azok kapcsolatba hoznak engem azzal az egyedi szóval, melyet Isten rajtam keresztül akar elmondani. Minden ember – így véli Romano Guardini teológus (1885-1968) – egyedi és megismételhetetlen szó, melyet Isten csak általa mond ki. A mi feladatunk az, hogy ez a szó egyre inkább tisztán kivehetően csendüljön fel a világban. Fordította: Bács Béla János

7


Doroszlói és gombosi leánytáncok

Vajdasági értéktár 4.

Zombortól délre fekszik Doroszló, a nyugat-bácskai, zömében magyarok lakta, viseletéről híres település, a vidék három leghagyományőrzőbb közösségének (Doroszló, Gombos, Kupuszina) egyike. Népe római katolikus. Mai neve a 13. századból származik, akkori birtokosáról kapta. A falut a török elpusztította, újratelepítése 1752-ben kezdődött meg, dunántúli magyarokkal. Legtöbbjük Tolna megyéből érkezett. Az óhazával való rokonságtartás sokáig megmaradt, így az új faluban is hasonlóképpen alakult a viselet kialakulása, változása. Más-más időszakokban németek és szlovákok is megtelepültek itt. A második világháborút követően a kitelepített német lakosság helyére szerb telepesek jöttek, ami nagymértékben megváltoztatta a falu nemzetiségi arculatát is. Az 1990-es évek háborúja a menekültek újabb hullámát hozta magával, ezzel párhuzamosan pedig a magyar fiatalok elvándorlását.

Doroszlói Szentkút Doroszló határában a Mosztonga-patak mellett ősi idők óta van egy kutacska, mely körül egykori templom és kolostor romjai látszanak. A kút a már középkorban is kedvelt zarándokhely volt, majd a török ezt is elpusztította. 1792-ben egy Zábóczky János nevű gombosi lakos, szemét a kút vízében megmosva, visszanyerte szeme világát, azóta 80 csodás eset történt a Szentkúton. Amikor a mai Vajdaság területét elcsatolták Magyarországtól, s az itteni hívek nem juthattak el az addig kedvelt búcsújáró helyekre: Máriagyűdre, Máriaradnára, ill. a szegedi alsóvárosi búcsúba, jelentősége megnőtt. Ma a vajdasági magyarság legkedveltebb búcsújáró helye. A Szentkutat húsvéthétfőn nyitják meg és szeptemberben, Mária neve napján zárják be. Ebben az időben a Szűzanya iránti hálából emeltetik a Rózsafüzér titkait ábrázoló freskókat. Elsősorban a magyarok és a sokácok közkedvelt búcsújáró helye, de Bácska és Bánát egyéb katolikus lakói is szívesen jönnek ide. A németek a kitelepítésükig látogatták. 8

Népi tánckincsünk legarchaikusabb fajtáját ké böjti időszak és a mulatság nélküli ünnepnapok karikázók, a bácskai csirajozás és tüskömtánc. csiraj- és tüskömtánc énekei népzenénk törzsr nántúli karikázó dallamokhoz tartoznak. Tempó rikázók szinte minden dallamváltozata megtalá sok versszakkal énekelték, amelyekkel kommuni közt a fiatalok. Kovács Endre, a táj legjelentőse tója írja a csirajról: „Mi hát a csiraj? Böjti leánykörtánc, melyet má öreganyái énekeltek és táncoltak a maguk ide makra és mulatságokra különféle vallási tilalm A csirajt viszont egész éven át szabad volt tá leánykák vasárnap meg ünnepnapok délutánja melyikük háza elé az utcára táncolni. A kezdé voltak, hárman-négyen kapaszkodtak össze, és táncoltak. Ilyenkor maga a kör forgott. Később körben egy vagy két leánypár forgott. Minden ve után a táncoló pár egyike visszaállt a körbe, a a körülállók közül új párt választott, akivel m nótát táncolt. Így cserélődtek, amíg meg nem unták sötétedett. A körben állók nem táncoltak, csak é A Vajdaság népi építészetét egyébként leginkább alapanyag, azaz a föld határozta meg. A vert falú téglából épült házak még ma is sok településen A fűrészelt fa, majd az égetett tégla megjelené tatott a falusi házakon: ezek a távoli Tisza-m oromzatú házai.


épezik a tavaszi k lánykörtáncai, a A hagyományos rétegéhez, a duójuk gyors, a kaálható. Általában ikáltak is egymás ebb néprajzkuta-

ár a nagyanyáink ejében. Más vigalmak vonatkoztak. áncolni. A serdülő ain kiálltak valaésre, amíg kevesen s énekük ütemére b körbe álltak, a ersszak, ill. strófa bennmaradt pedig még egy versszakot, k, vagy rájuk nem énekeltek.” b a helyben talált ú, majd a vályogn megtalálhatóak. ése sokat változmente napsugaras

Népviselet A 18. századra teszik a doroszlói népviselet kialakulását, ami természetesen az évek során módosult. A női viseletet a 19. század utolsó harmadában is még a házi szövésű kendervászonból állították elő. A kezdetben fél lábszárig érő szoknyák harang alakúak voltak, s csupán a 20. század harmincas éveiben kezdik felvenni mai bokorugró, ringó alakjukat. A női népviselet különféle darabjai mutatják a viselő korát, családi állapotát (lány, menyasszony, újmenyecske, idős asszony), a nap jelentőségét, amikor viselik (menyasszony, gyászoló, nagyböjt, nagypéntek, nagyünnep, alkalmi-színpadi viselet). A keményített, fodrosra vasalt alsószoknyák, péntők száma idővel szaporodott, kettő-három-négy is előfordul. Mindezeknek az alsó szélét a 20. században szebbnél szebb fehér lyukhímzéssel, slingeléssel díszítették. A másik hímzett ruhadarab a nők köténye. Jelenleg a fehér selyem- vagy vászonkötényekre színes pamutcérnával nagy virágmintákat hímeznek. Cipőjük a spanglis fekete cipő, s fehér harisnyát húznak a lábukra. A férfiak viselete már csak a színpadi táncokon jelenik meg. Régi kelléke a csizma, a nadrág, a szép pirosbársony mellény. Az újabb ingeken sok a hímzés, szalagdísz. Doroszló, Gombos vagy Kupuszina (Bácskertes) településein a népviselet családi értéket jelent, áthagyományozódik.

Doroszlói szüretbál A régebben még tekintélyes mennyiségben előforduló szőlőskertekben történt szüreteket követte a szüretbál, melyet a „bajkúti” búcsút követő három héten belül rendeztek. A szüretbálat megelőzi a lovaskocsis felvonulás, a megállókon a rezesbanda által megkezdett dallamnak megfelelő táncot járják. Az esti bálon a „szőlőlopás” folyamán a szőlőcsőszök igyekeznek a tolvajt tetten érni: akit nyakon csípnek, azt a bíró díszhelye mellett kialakított „áristomba” zárják. Innen csak váltságdíjjal lehet szabadulni. Összeállította: Sárközi Sándor piarista 9


a gyereknevelést, amikor még kevés élettapasztalattal és pénzzel rendelkezik; vagy váratlanul válik szülővé stb. A társadalom is egyre bonyolultabb és hajszoltabb, mintha egyre több stresszel terhelné a családokat és bennük a gyerekeket, akik egyre több viselkedési problémákkal küszködnek. Úgy érezhetjük, manapság nehezebb dolga van egy szülőnek, mint a korábbi generációkban, és sokkal nagyobb követelményeket támasztanak velük szemben. Az elég jó szülőnek korszerű képességekre és módszerekre van szüksége, amelyek segítségével képes otthont teremteni gyermekei számára, amely otthonból érett, felelősség-, szeretetteljes, önmagában Ferenczes István

Ave

Mária, tenger csillaga, szamáron hurcolt kismama, elesetteknek édene, gyászbaborult arc ébene, szólatlan szóló orgona, kunyhóból épült palota, hajnalok első sugara, telehold bársony udvara, gyere be házunkba, ékes: többé senki sem lesz éhes. Bruno Bettelheim a gyermeknevelésről írt könyvének ezt a címet adta: Az elég jó szülő. Sokan érzik úgy, hogy telitalálat volt a címadás, mert egy fontos felismerésre utal: „Ha valaki jól akarja felnevelni gyermekét, nem kell feltétlenül tökéletes szülőnek lennie, mint ahogy a gyermektől sem kell elvárni, hogy tökéletes ember legyen vagy váljék belőle. A tökéletesség a halandó ember számára nem elérhető. A tökéletességre törekvés rendszerint megakadályozza, hogy elnézők tudjunk lenni… Az viszont igenis lehetséges, hogy elég jó szülők legyünk – vagyis olyan szülők, akik jól nevelik a gyermeküket. Ha erre törekszünk, nevelési hibáinkat bőségesen ellensúlyozni fogják azok a helyzetek, melyekben helyesen cselekszünk.” Az biztos, hogy szülőnek lenni az egyik legnehezebb feladat. Ráadásul ezt sokféle körülmény is nehezítheti:a gyerek születésekor a legtöbb ember házastársként is még csak „tanulja” egymást; vagy éppen akkor kezdi 10

Libanon lenge cédrusa, tekints reánk, mint Jézusra, messzibe révült látszatom, Mária, tiszta fájdalom, homlokod fölött glória, tizenkét csillag-bóbita, lelkünk örök szabadsága, kertünk egy szál aranyága, szirtek fölötti halihó, a neveddel meghalni jó. Áldott vagy, szüzek virága, hasonlítasz édesanyánkra, ahol te vagy, ott nincs ború, békébe hull a háború, fagyban virágzó mirtuszág, utolsó útra szőtt ruhánk, örökös utolsó esély, amíg velünk vagy, van remény, teveled kellene múlani, a kötényedbe hullani…


Fotók: Csúcs Péter

bízó ifjú emberként lépnek ki a való életbe. De minden gyermek más, és a szülők sem egyformák. Szokták mondani, minden gyermekhez más könyv kell, és a szülők mindig konkrét problémákkal állnak szemben, melyek egyedi megoldást igényelnek. Mindezeket figyelembe véve meg lehet tanulni néhány alapelvet, amelyek segítenek családra és személyre szabni, családunk értékrendjének és saját helyzetünknek megfelelően (át)alakítani a gyermeknevelést segítő módszereket. Szülőnek lenni hosszú távú feladat, ezért érdemes számba venni a hosszú távú célokat. Sokszor ott a kísértés és a veszély, hogy a hétköznapok taposómalma miatt, vagy akár a tömegkultúra nyomása, a másoknak való megfelelés és a versengés hatására a legjobb út helyett a legkönnyebbet választjuk. Viszont az is elégedettséggel töltheti el a szülőt, ha tudja, mindent megtett, ami emberileg lehetséges, hogy gyermekei számára a lehető legjobb indulást biztosítsa. A gyermek megszületésével a szülő viselkedése reflektorfénybe kerül, tudatos és tudattalan megnyilvánulásai modellértékűek lehetnek gyermeke számára. A gyermeknevelés folyamatát a bizonytalanság és a reménykedés érzése kíséri, sohasem tudhatja a szülő bizonyosan, hogy az őt körülvevő sokféle példából a gyermek kreatív módon hogyan alkotja meg személyiségét. Bettelheim szerint, ha valaki olyan családban nő fel, ahol meghitt és jó kapcsolat van a szülők között, valamint a szülők és a gyermekek között, akkor ő maga is képes lesz tartós, szoros és kielégítő kapcsolatokat létrehozni másokkal, és ezáltal értelmessé teszi a saját és a mások életét is. Annak a gyermeknek, akit elég jól neveltek, alakuljanak bárhogy is az életkörülményei, lelki élete gazdag és tartalmas lesz. Koncz Mária Magdolna 11


Ég és Föld között Istennel A csíksomyói Szép/Segítő Szűz Mária

Boldogasszonya, Nagyasszonya csak nekünk, magyaroknak van. Más nemzetek ezt nem értik, mi pedig azt nem értjük, hogy nekik miért nincsen. Hány Boldogasszony/ Nagyasszony ünnepünk van egy év folyamán? A Szűzanya az első a szentek között. Csíksomlyói kegyszobra nekünk a legszebb. Hogyan mondják mind a mai napig a csíki falvakban, nemcsak a Gyimesekben, a kisgyermekeknek a „szép”-et? A Szűzanyának ismerjük dátumhoz kötött fogantatása, születése és a nevenapját. Csíksomlyón ezt az utolsó kettőt rendszerint összevonva tartjuk meg. Ennek az ünnepnek külön neve is van. Hogyan nevezzük ezt az ünnepet, és hogyan számítjuk ki, hogy évről évre mikorra esik? Kész csoda, hogy ez a gyönyörűséges csíksomlyói kegyszobor épségben fennmaradt nekünk. Hány évesre becsülik a kegyszobrot? A csíksomlyói Szűzanya kegyszobra az ismert Máriaszobrok között a legmagasabb. Milyen magas? A Szűzanya-szobor két oldalán ezüst plakettek és hálatáblák vannak elhelyezve. Mit jelképeznek ezek? A csíksomlyói Szűzanya szentélye a magyarság legkeletibb zarándokhelye. Melyik a legnyugatibb zarándokhelyünk, és hol van az? Dr. Bakó Mária Hajnalka 12

A mellékelt két rejtvény megoldásaival kapcsolatos témákban indul egy újabb verseny, amelynek végén a nyertesek között a következő jutalmakat osztjuk ki: I. helyezett: 3 drb. 50 lejes könyvutalvány, II. helyezett: 2 drb. 50 lejes könyvutalvány, III. helyezett: egy 50 lejes könyvutalvány, IV-VIII. helyezettek: egy évi előfizetés a Krisztus világa keresztény családi lapra. 1. (szeptemberi) feladat: a.) Írjátok meg a két rejtvény megoldásának magyar megfelelőit (2 pont), illetve b.) a két rejtvény megoldása milyen kapcsolatban áll egymással (2pont)! (Ha egyedül nem megy, kérjetek segítséget testvéretektől, szüleitektől!) Várom leveleitek! Ilyen állat a mesebeli doktor Esztelen Dzsem Virág, mely egyben lánynév Szándék Dalol Hangot ad a szúnyog (vagy légy) Helyváltoztatás autóval Nem tilos (de nem is fogoly)

Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com, postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80 sz., 430211, Csíkszereda, Hargita megye. Katóca


Ismét együtt volt hát a nagycsapat: HERCEG, a nemeslelkű ifjú oroszlán, az erdő leendő királya; DOKTOR, az okos kis bagoly, aki orvosnak tanul; MEKEGŐ, a tudálékos kecskegida (a híres Mekk Elek unokája); barátja NYOLC, a kis matematikus teknősbéka; PÖTYIKE, pontosabban mondva RÓZSÁCSKA királykisasszony (hiszen Pötyike, a katicabogár, mielőtt hazaért volna Rózsaországba, a Manók országából elhozott két szem fekete cukorkából az egyiket bevette, s az egy időre megszüntette a játékok manójának varázslatát, s így már nem Pötyike, a katicabogár várt ránk, hanem Rózsácska királykisasszony) és természetesen jómagam, aki nemrég tértem vissza barátaim meghívására a Mese Birodalmába. - De jó újra együtt lenni! - kiáltott fel Mekegő. - Bizony nagyon jó, hogy még a nagyvakáció egy kis részét is együtt tölthetjük - hagyta jóvá Herceg, mire mi mindannyian nagyokat bólogattunk. - Menjünk el Oázis szigetére, ahol mindenki kedvére szórakozhat! - állt elő a javaslattal Mekegő. - Én még nem jártam ott- mondta Nyolc -, de úgy hallottam, ott mindenki szereti: ember, állat, tündér, manó… - És főként a szülők szeretik nagyon ezt a helyet, mert nagyon biztonságos - vette át a szót Doktor-, ugyanis a legtehetségesebb őrzőangyalok vigyáznak az ott vakációzó gyerekekre, kis állatokra, tündér és manó lányokra, fiúkra. - Én tudom az utat, mely elvezet a szigetre - mondta Pötyike, azaz Rózsácska királykisasszony -, mert katicabogárként már jártam ott. - Hát akkor induljunk! Mert mindenütt jó, de a leg-

jobb együtt! - akartam mondani, de Evetke, a kis mókus felszaladt a vállamra és… (Szavamat ne felejtsétek, csak most tűnt fel, Evetkét azóta nem láttuk, hogy megérkeztünk a legidősebb tündér szigetére...) Szóval Evetke a vállamon állva, kis kezében egy borítékot lobogtatva így kiáltott: - Holnap lesz Alázat, Türelem és Jóság lakodalma! Mindannyian hivatalosak vagyunk oda! Itt a Meghívó! - s a borítékot átnyújtotta Hercegnek. (Remélem, még emlékeztek, ők azok a hármas ikrek, azaz királyfiak, akik teljesen egyformák, csak a szemük színe más, s akik azért indultak világgá, hogy feleséget keressenek maguknak...) Amint Herceg kinyitotta a borítékot, a szivárvány színeiben pompázó Meghívó egy csodálatos zene kíséretében kirepült. Aztán azt láttuk, hogy az aranytintával írt szavak betűi elhagyják a lapot és mintha egy láthatatlan kéz ott, szemünk láttára írná, egymás után jelentek meg a levegőben a Meghívó szavai, de közben hallottuk is e szavakat: Kedves Barátaink: Herceg, Doktor, Mekegő, Nyolc, Pötyike, Evetke és Katóca! Nagy örömmel tudatjuk Veletek, hogy megtaláltuk Szívünk Párját, akikkel holnap örökre összekötjük életünket! Szeretnénk, ha osztoznátok boldogságunkban és velünk ünnepelnétek! Várunk szeretettel, Jóság, Türelem és Alázat Kelt.: Szívország, királyi palota - Tyuhaj! - kurjantott egy nagyot Mekegő, amint a Meghívó szavai újra visszakerültek a lapra, az pedig visszakerült a borítékba. - Lagziba megyünk! De jó, hogy az ikrek megtalálták szívük párját! De vajon kikre esett a három királyfi választása, kik a menyasszonyok? 13


- Mikor volt a mohácsi vész? - kérdi a tanító néni Pistikét. A gyerek bambán maga elé bámul, de a társai nem hagyják cserben és nagy buzgalommal súgnak neki. - 1514 - hallatszik hátulról. - 1546 - sejlik halkan balról. - 1526 - jobbról pedig ez. - No fiam - sürgeti a tanító néni -, megmondod végül, mikor volt a mohácsi vész? Bizonytalan hangon megszólal Pistike: - Tanító néni kérem, a vélemények megoszlanak... *** A történelemtanár felszólítja Pistikét. - Pistike, mesélj nekünk Hunyadi László lefejezéséről! Pistike hallgat. - Na mi az - sürgeti a tanár -, miért nem beszélsz? - Mert annyira felháborít a dolog, hogy nem találok rá szavakat. Idézetek iskolai dolgozatokból A katonák életüket és halálukat kockáztatták. Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik. Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai. Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik. A középkorban a várakat katakombákkal lőtték. Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet. Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa. Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt. Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg. Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt. Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg. Egyiptom őslakói a múmiák. A Bibliát Gutenberg találta fel. Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt. A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal. A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé. Eötvös József többek között Budán született. Petőfi egy nagy paraszt költő volt. Mindent odaadott volna a szerelmének, de nem volt semmije. A Hunyadi László olyan ballada amelyben a főhőst feldolgozzák! A fáraó a múmia alapanyaga. 14

- Apa, a szomszéd bácsi megszólt téged a tegnap! - Úgy, és mit mondott! - Azt, hogy rosszul neveltél! *** - De fiam..., hányszor figyelmeztettelek, hogy kerüld azokat a csibész fiúkat, és játssz inkább jólnevelt gyerekekkel! - Én megpróbáltam, apa, de a szüleik nem engedik! *** Pistike tűnődik... - Nem értem. Ha rossz vagyok, apa rögtön elfenekel. Ha jó vagyok, anya rögtön lázmérőt dug a hónom alá. *** - Apa, télen nem nőnek az almák? - Nem fiam, télen csak az áruk nő! *** - Anya, mehetek sétálni? - Ilyen piszkos kézzel? - Nem, anyu, a barátaimmal! *** Anyuka kérdi a kisfiától: - Na kisfiam, hogy telt az első nap az iskolában? - Az első?! Csak nem azt akarod ezzel mondani, hogy holnap is oda kell mennem?


Keresztrejtvény

„Ó, bámulatos csodája a szeretetnek! Az …“. (Aranyszájú Szent János) Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 1. számú soraiban van elrejtve.

Vízszintes: 12. A mostani, pontosan meg nem határozott időben. 13. Íme, irodalmiasan. 14. Nagyon nagy hőmérséklet. 15. Francia névmás. 16. Csak félig tovább! 17. …-Darja, Közép-Ázsia két leghosszabb folyója közül az egyik, hossza 2540 km, a forrása a Pamír-hegységben van. 18. Kocsma része. 20. Tubák tartalma! 21. Síkság, alföld. 23. Származik. 25. Egymásba kapcsolt fémkarikák sora. 27. Részesültem-e

A július-augusztusi keresztrejtvény

Vízszintes 1. Az apostolok a kenyértörésben Függőleges 14. És az imádságban Helyes megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Balázs Ferenc – Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Kedves Piroska – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Péli Szidónia – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Szőcs I. József – Madéfalva, Tamás Ágnes – Szentegyháza.

benne? 29. … ovo, eleve, eredendően - latinul. 30. Pán hangszere. 32. Fejetlen élet! 33. Spanyol és norvég gkj. 34. Kiválóan, elsőrangúan. 37. Magyar operaénekesnő (Gabriella, 1902-1975). 39. Deutérium, lantál és kálium vegyjele. 40. Állati, emberi petesejt. 42. Ekkor indul! 43. Televízió márka. 45. Csikk, cigarettavég - románul. 46. Élesít. 47. … King Cole, amerikai jazz-muzsikus, énekes, zongorista. 49. Indulatosan szidalmaza. 52. Sumér város. 53. Elrejtőzve hosszasan figyel. 54. Ezen a napon a névnapját szeptember 15-én ünneplő hölgy, holnap meg Erika következik. Függőleges: 2. Dávid leszármazottja Joákim júdai király unokája. 3. … öcsémhez - Petőfi Sándor verse, de szent királyunk neve is. 4. Mi? - oroszul. 5. A névnapját január 26-án ünneplő hölgy szintén. 6. Eme Verne Gyula kapitánya! 7. Személyünknél. 8. Japán író, „A homok as�szonya“ c. mű alkotója (Kóbó). 9. Vuk apjával kapcsolatos. 10. Az izmot a csonthoz rögzítő rostos képződmény. 11. Karneváljáról híres brazil város. 15. Mózes öt könyve, az Ószövetség egy része. 19. Vásárolta. 22. Angolna - németül. 24. Fölfelé száll, mozog. 26. Magyar író, a „Déli harang“ c. mű alkotója (Gábor). 28. Kenyértésztából kettős hurokba vagy karikába font, vékony, rúd alakú ropogós sütemények-e? 31. … reakció, proton-elektron-proton reakció, deutérium előállítására (röviden). 35. Domború hátú, fogólapos, ősi pengetős hangszer. 36. Két tagadószó. 38. Letakarja. 41. Város Bosznia-Hercegovina északkeleti részén. 44. Ív alakú. 48. Angyalrang. 50. Az e-nek félhanggal lefelé módosításával származó hang. 51. Mázol. 53. Alá. Készítette: Korodi Zoltán, Tusnádfürdő

Ég és föld között Istennel

Helyes válaszok: 1. Esztergom, 1224. március 5-én. 2. Kunigunda. 3. Tizenöt. 4. A Szent Kinga gyűrűje. 5. Július 24-én. Megfejtők: György Ferenc – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Péli Szidónia – Csíkszereda. A megfejtéseket szeptember 15-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Molnár Margit – Madéfalva.

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi keresztény családok lapja. Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, László Rezső, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 2558-8389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

15


Reményik Sándor

Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem, Tán lét-előtti létem emlék-képe! Fölibe ezer réteg tornyosul, De érzem ezer rétegen alul, Csak nem tudom, mikép került a mélybe. Egy istenarc van eltemetve bennem, Néha magamban látom, néha másban, Néha állok, mint fosztott ág, szegényen Ha rossz órámban eltűnik egészen Alter-egóm az örök vándorlásban. Egy istenarc van eltemetve bennem, A rárakódott világ-szenny alatt. A rámrakódott világ-szenny alól, Kihült csillagok hamuja alól Akarom kibányászni magamat. Egy istenarc van eltemetve bennem, S most ásót, csákányt ragadok. Testvéreim, jertek segítsetek, Egy kapavágást ti is tegyetek, Mert az az arc igazán én vagyok. Egy istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor, tiszta, nyugodt erő, Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világ-szennye rakódott reája, Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.