Krisztus világa - szeptember 2017.

Page 1

2017. szeptember

Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja

a mi Táborhegyünk


VIII. évfolyam 9. szám

Életminták

Tartalom 2. oldal: Életminták - főszerkesztő 3. oldal: Intelmek - Miklós Szilárd 4. oldal: Szent László-év 11. - Dr. Darvas-Kozma József 5. oldal: II. Szilveszter pápa 6. oldal: Életminta - Dr. Bakó Mária Hajnalka 7. oldal: Csak a csillagokon túl? - Matthias Mühl Játékos ismerkedés szentekkel Vitos Antal 8-9. oldal: Székely Nemzeti Múzeum - Sárközi Sándor 10. oldal: Virágok a hegyoldalban I. - Interjú Márk József ferencessel 11. oldal: A legbiztosabb pont - Nagy Csenge, Bardócz Csaba 12. oldal: A mi Táborhegyünk László Rezső 13. oldal: Ébredj és lépj! - a CsIT-ről 14. oldal: Kezdődik az iskola Katóca 15. oldal: Rejtvények és megfejtők

2

Az imaapostolkodás szándéka szeptemberre: Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai tanúságtételét tegyék az Irgalmas Jézust utánozva.

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön sokféleképpen igyekeztünk tiszteletünket kifejezni Szent István király, Magyarország alapítója és fővédőszentje iránt. A tisztelet valaki kiválóságának az elismerése. Szent István kiválóságát nemcsak a nemzet ismerte el, hanem a római katolikus anyaszentegyház 1083. augusztus 20-án, sőt 2000. augusztus 20án a keleti egyház is. Szent István emberi nagyságát hirdette és tiszteletének számtalan jelét adta, a neves francia író és diplomata, Paul Claudel (1868-1955). Vallomásából most két fontos mondatát idézem, mert a Szent László-cikkben megtalálja a kedves Olvasó: „Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom... S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna-medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást.” Szent István mindannyiunk számára etalon, hiteles mérték. Szent uralkodó, aki Isten törvényéhez igazodott, s úgy viszonyult Jézus Krisztus evangéliumához, mint alkotmányhoz. Illyés Gyula egy szóval így jellemezte Erdély szent püspökét, Márton Áront: Emberkatedrális! A nagy költő nyomán, mint székelymagyar – aki több mint félévszázaddal ezelőtt lettem Isten gyermeke, mégpedig az országalapító Szentkirály ünnepén –, azt mondom, hogy Szent István Emberország! Vagyis ország méretű ember. Utódai közül István király emberi nagyságát leginkább Szent László ismerte fel. Ezért a Szent István által megkezdett ország- és egyházépítő munka fontosságát tovább folytatta, és benne a nemzeti eszmény kereszténnyé lett, meggyökerezett. Az említett nagyságok mind feleszmélt emberek, akik örömet leltek abban, hogy önmagukat alakítják s ezáltal a világot is. Végső soron minden ember elé odanyílik – kivált most, az iskolakezdéskor – József Attila soraiban a tökéletesség kihívása: „A mindenséggel mérd magad.” Jézus, amikor az ember rendeltetését és a tökéletesség mércéjét tisztázza, így fogalmaz: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48) Nem erkölcsi törvényt közöl ezzel a felhívással, hanem kegyelmi erőt. Isten tökéletességével az lehet tökéletes, akiben Isten kegyelme működik. „A keresztség szentsége a megkeresztelt embert beiktatja az Egyházba, és kitörölhetetlen jeggyel rendeli a keresztény élet vállalására. A bérmálás szentsége a megkeresztelt embert még szorosabban kapcsolja az Egyház közösségébe, és még fokozottabban kötelezi a keresztény életre. A hívek tehát részesei az Egyház kegyelmeinek és életének, és szükségszerűen részesei az Egyház küldetésének és felelősségének. … A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet. Ezért a világban nem turista, nem is műkedvelő. Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot szeretetből.” – mondotta Márton Áron püspök. Az Életminták cím nagyon jól kifejezi lapszámunk tartalmát, mert egy keresztény életmodellt tár elénk. Ha úgy vesszük, átöleli az elmúlt ezredévet, és ezt az életmódot ragyogtatta fel Szent István, II. Szilveszter pápa, Szent Imre, Szent László, Boldog Özséb, a betegek és betegápolók, az egyház szentjei, népünk tagjai, mint Cserey Jánosné a Székely Nemzeti Múzeum alapítója, a gyémántmisés József ferences atya, és amit frissiben a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (aug. 15-20) villámcsődületében (flashmob) láttunk, amikor az ezer résztvevő, fiú és lány valami szokatlant, ötleteset csinált figyelemfelkeltés, a hétköznapi ember elgondolkodtatása. „Ébredj és lépj!” – mottó üzenete és célja, hogy a Szentlélek ébressze fel szívünket és ismerjük fel, hogy Istennek terve van velünk. Kedves Olvasó, szeptember a terménybetakarítás hónapja, de a jövő vetésének ideje is. A lap olvasása közben feladatot és szolgálatot teljesítő emberekkel és a világot kibontakozását segíteni akaró ifjakkal ismerkedhet meg. Ne feledje, hogy Önnek a két csoport valamelyikében van a helye, és Ön is lehet korunk nagy diplomatája. A magam és munkatársaim nevében békés, színpompás és vidám hónapot kíván, a főszerkesztő KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja. Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 2558-8389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.


Isten, hazánkért...

Intelmek...

Minden év augusztus 20-án olyan meghatóan szól jól ismert énekünk: „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga”. Szent István első királyunk és országunk alapítója, akiről joggal el lehet mondani: „tündöklő csillag”. A történészek és irodalmárok próbálják kikutatni, mikor és hogyan keletkezett az Intelmek könyve, melyet Szent István fiának, Imrének címzett. De ha nem is tudjuk átlátni a könyv keletkezése körüli problémás mozzanatokat, egy dolgot mégis nagyon világosan láthatunk a műből. Ez az értékes írás Szent István gondolkodásmódját és lelkiségét, értékrendjét nagyon világosan tükrözi. Őszintén és nagyon baráti hangon intézi fiához tanácsait a fiát féltő igazi és gondos atyai szív. Először is arra buzdítja fiát a Szent király, hogy őrizze meg a tőle kapott katolikus hitet. Ebben a kijelentésben nem valami általános hitről van szó. Nem egy olyan elnyűtt kijelentés ez, mint például: hinni kell munkánk sikerében, a cél elérésében, a gyógyulásban, stb. Itt az Istenbe vetett személyes hitről szól Szent István. A bizakodó hitről minden látszólagos kudarc ellenére. Josef Haydn-ról jegyezték fel a következő történetet: az Esterházyak udvari karmestereként volt egy nagyon tehetséges tanítványa, aki írt egy misét is. De Haydn nem volt megelégedve a Credoval, mert az pianóban kezdődött. Elégedetlenségének okát így magyarázta: A világnak oda kell kiáltani, hogy: Hiszek az Egy Istenben. Ilyen örömteli és magasztos hitről írhatott Szent István is fiának. A nagy király következő kérése az, hogy rója le tiszteletét a főpapság előtt. Ez a kérés is nagyon aktuális. Hiszen ma annyi támadás éri az egyház hierarchiáját. Sokan megkérdőjelezik a pápaság szükségességét és jelentőségét. Az egyház is hirdeti a demokrácia szüksé-

gességét, de az egyház felépítése Krisztuson alapszik. Sőt az egyház hierarchiájának megadott tisztelet elsősorban magának Krisztusnak, az örök Főpapnak szól. Ezt valamiképpen megérezte már Szent István is, és ezért kéri fiát erre a tiszteletadásra. Harmadszor kiemeli a türelem erényét. A türelem nélkül elviselhetetlenné válhat egy-egy család, de az egész társadalom élete is. Tudjunk alkalmazkodni, tudjuk elfogadni vagy tolerálni mások véleményét. De főleg az a fontos, hogy az Úr Jézus tanítása szerint tudjunk megbocsátani. Szent István tudta, mennyire fontos a türelem, különösen egy uralkodó számára. Hiszen csak türelemmel tud megnyerni magának egy egész népet az uralkodó. De imádságra is inti Szent Imre herceget a Szent Király. Hisz az evangéliumból is ez tűnik ki: az ima minden keresztény embernek az erőforrása. Hatalmas ereje van az őszinte szívvel végzett imának, és ezt Szent István is nagyon jól tudta. Egy bonctani professzorral történt meg a következő eset: Egy idős asszony holttestét készítette elő arra, hogy növendékeinek előadást tartson. Amikor a szorosan összekulcsolt kezet szét akarta nyitni. egy olvasó esett ki belőle. A professzor nem volt képes arra, hogy ezt a holttestet felboncolja, mert édesanyja jutott eszébe, aki sokat imádkozta a rózsafűzért. Miben lehet példakép számunkra Szent István? Példát adott mindannyiunknak az őszinte keresztény életre. Nemcsak fiát, de minket is int a hit megőrzésére, az egyház iránti hűségre, a türelemre és az imádságos lelkületre. Kérjük Szent István királyunkat, hogy imái által Isten kedves gyermekei lehessünk! Miklós Szilárd III. éves kispap

3


tiszták, hősök, szentek....

István és László Szent László-év 11.

4

Szent László a szentistváni alapokra épített. Szent István király Intelmek Imre herceghez c. művében megfogalmazta társadalmi felfogását, amely szerint olyan keresztény magyar királyságot kell fenntartani és megőrizni, amely szerves része Krisztus Egyházának, amely a belső harmónián alapul. Egy olyan multikulturális királyság, amely felhasználja ugyan a régit, ám egyúttal újat is teremt, ezáltal nem csupán egy nyelven és egyetlen kulturális hagyományon nyugszik. Szent István igazi támasza II. Szilveszter pápa volt. Ő küldte István királynak Szent Koronát és az apostoli vexillumot, a zászlós keresztet. Szent Istvánról egy francia író és diplomata, Paul Claudel (1868-1955) kijelentette: „Az imént kezembe került Szent István király könyve, az ő Intelmei fiához. A nagyszerű gondolatok olvasása közben éreztem, minő nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek már kilencszáz évvel ezelőtt, a mai európai emberiség hajnalán ilyen hallatlan eszű királya volt. Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom... S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna-medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást.” Miért Szent István a messzi középkor legnagyobb politikusa? Azért mert mint uralkodó mindig Isten törvényéhez igazodott. Úgy viszonyult Jézus Krisztus evangéliumához, mint alkotmányhoz. Szent László az egyházszervezés István által megkezdett munkáját tovább folytatta. Szóval és példájával erősítette meg a keresztény vallást. A tíz püspökség és az azok keretein belül létrehozott megyei esperességek is kiállták a próbát. Szent László a püspökök megsegítésére támogatta (vagy ha nem volt, akkor létrehozta) a székeskáptalanokat és társaskáptalanokat, melynek tagjai a kanonokok voltak. Kezdetben a püspök tanácsadói és főmunkatársai voltak, akik regula szerinti közösségekben éltek, az előírt “kánonok” szerint. A püspöki székhely intézményeit, a székesegyházat szolgálták, a káptalani

iskolát és a káptalani hiteleshely munkálatait vezették. Szent László alapította Gyulafehérváron a Szent Mihályról elnevezett székeskáptalant, és a Marostól délre eső területek hivatali intézésével, vagyis a közjegyzői teendők végzésével bízta meg. A Marostól északra eső területek hiteles-helyi munkáját a kolozsmonostori bencés apátság végezte. A gyulafehérvári káptalani iskola valóságos fellegvára volt a középkori erdélyi írás-olvasás elsajátításának és a papképzésnek, majd a plébániai iskolák létrehozásának. A szerémi görög ritusú püspökség az uniós mozgalom során kánonilag egyesült a kalocsai latin rítusú érsekséggel, de a távolságok miatt Bács és Kalocsa két székhellyel. Hasonlóan rendelkezett a bihari püspökség központjáról, mert Váradon székesegyházat építtetett a Boldogságos Szűz tiszteletére és átköltöztette a püspökséget. Nyitrai társaskáptalant püspökség alapítási céllal gazdagon megadományozta. Amikor Horvátország az ő befolyása alá került, megszervezte a zágrábi püspökséget (1091), azt Szent István égi pártfogása és a kalocsai érsekség alá rendelte. A szerzeteseket a világi papokhoz hasonlóan pártolta, s ennek legszebb emléke a somogyvári Szent Egyed apátság. Ezen kívül még három monostort alapított (a Nyitra megyei Koloson, a Tolna megyei Bátán, Biharban Szent Jobbon). A Szent Márton-monostor (Pannonhalma) birtokait az ő parancsára foglalták oklevélbe. Szent László egyházpolitikája virágzó jövőt biztosított a szerzetesi közösségnek emellett a francia-magyar és itáliai kapcsolatoknak, ami hazánk Európához fűződő kapcsolatát erősítette. A hazai kortársak előtt Szent László mint a haza bajnoka (athleta patriae) jelent meg és a lovagi eszménykép tökéletes megtestesülése volt. Nem csoda, hogy 1093 húsvétján László király bodrogi udvarába követek jöttek és kérték a királyt, hogy legyen az első zarándoksereg (kereszteshad) vezére Jeruzsálembe. Dr. Darvas-Kozma József


hazánkat így mentsd meg...

II. Szilveszter pápa Aurillac-i Gerbert, Saint-Simon faluban, Aurillac-tól 7 kmre született, a franciaországi Auvergne tartományban. Az aurillaci bencés kolostorban nevelkedett, majd Spanyolországban matematikát és természet-tudományokat tanult. Természettudományi jártasságáért varázslónak is tartották. Kora legműveltebb polihisztora, akinek tudását XIII. János pápa és I. Ottó császár is megcsodálta. Híressé tette a reimsi székesegyházi iskolát, bevezette az abakuszt, az ingaórát és az arab számok használatát, ami leegyszerűsítette a számtani műveleteket. Hidraulikus emelőszerkezetet tervezett. Az iskolákban a trivium után bevezette a quadriviumot. Szeretett tanítani, de őmaga is szüntelenül tanult. Propagálta az orgona használatát. Ő nevelte II. Ottó császárt. Közben bobbiói bencés apát, érseki titkár lett, és diplomata feladatokat látott el. Végül III. Ottó szolgálatába állott. Ekkor V. Gergely pápa ravennai érsekké nevezte ki. A pápa halála után a császár emelte pápaságra 999. április 2-án. A császárral együttműködve hagyta jóvá a gnieznói érsekség és a lengyel püspökségek alapítását. Ő küldte István királynak a koronát és az apostoli vexillumot; megerősítette székén 1000-ben Domonkos esztergomi érseket és a többi magyar püspököt. II. Szilveszter pápa politikai ideálja egy egységes keresztény hitű, soknyelvű és kulturálisan sokszínű országok Európája. Vallotta: lehetséges egy olyan egyetemes európai birodalom megteremtése, amelynek alapja a keresztény hit, és ez létrehozza a békét, majd pedig megvalósítja azt a társadalmi és kulturális előrehaladást és igazságot, amelyet a szeretet és a szociális gondoskodás koronáz meg. A bencés pápa eszménye, Szent István király Intelmek Imre herceghez c. művében is testet öltött, mely szerint olyan keresztény magyar királyságot kell fenntartani és megőrizni, amely szerves része a Corpus Christinek. II. Szilveszter pápa 1003. május 12-én hunyt el. A római San Giovanni in Laterano bazilika jobb oldali második pillérénél nyugszik. Fölötte egy márvány dombormű van két jelenettel: a felső részen a Magyarok Nagyasszonya előtt hódolatát kifejező Szent István és Szent László király látható, alatta pedig az a jelenet, amikor a pápa átadja a Szent Istvánnak szánt királyi koronát az Asztrik apát vezette magyaroknak. A szöveg emelkedett hangon dicséri a pápát: „A franciának született Gerbert... a Világ Legfőbb Pásztora lett. Ő és III. Ottó császár... ketten ragyogták be a kort bölcsességük fényével, a század ujjongott, a bűn megsemmisült.... Míg érte jött a halál, a világ félelembe dermedt, eltűnt a béke, a győzelmes Egyház megingott, nyugalma véget ért.” 1909-ben Fraknói Vilmos érsek e márvány domborművel állított emléket a korona-küldő pápának, aki nagyra értékelte a magyarokat. D-K J.

II. Szilveszter pápa sírhelye fölött lévő dombormű a San Giovanni in Laterano bazilikában

Damkó József alkotása

5


könyvek

6

A betegeimnek szánt második kötet kézikönyv Életminta címmel jelent meg (Státus kiadó, Csíkszereda 2008). Ez folytatása Az Ének Hatalmának. Míg abban az egyházi énekeink alapján van összeállítva a liturgikus év, ebben az egyházi év ünnepei emelkednek ki a maguk sajátos mondanivalójával. Ez a negyedik kötet imakönyv, kamilliánusok és betegek számára. A kötetet (ugyanúgy mint a harmadikat) Imets László, Csíkszeredai grafikusművész munkái illusztrálják, borítóján egy újszülött babával, az első kézfogásban. Ezt a kötetet is Tamás József püspök úr ajánlásával indítottuk útjára, álljon itt most az ő meglátása: „Ennek a könyvnek ÉLETMINTA a címe, mert egy keresztény életmodellt tár elénk. Sokféleképpen élheti az ember életét, ahogy erre rengeteg példát látunk. Sőt egy emberi életen keresztül is többfélét megélhetünk. Gyermekkorában általában úgy él az ember, ahogy arra szülei és az iskola tanítják és amiben gyakoroltatják. Fiatal korában, amikor már önállóságra tett szert, nagyon sokan szakítanak a gyermekkorban tanult életmóddal, és a példabeszédbeli tékozló fiút követik: az atyai ház megkötöttségeiből kitörve, vágyaik sólyom szárnyán száguldoznak az úgynevezett szabadság levegő-egében. A felnőttkor idejét sokaknak a munka, a pénzszerzés, az anyagiak biztosítása, a létbiztonság megalapozása határolja be. A nyugdíjba vonulás, az öregkor már nagyobb teret enged arra, hogy átgondolja életét és számot vetve vele, önmagával, lelkével, lelkének igényeivel is foglalkozzon, azok kielégítését is keresse. Természetesen azok a legszerencsésebbek, akik görbe utak nélkül egyenesen ívelnek fölfelé, Isten felé. Persze azok is szerencsések, akik görbe utak útvesztőiben rádöbbenek nyomorúságos helyzetükre, mint a tékozló fiú is és vissza tudnak térni az atyai házba. Ez a könyv olyan életmintát vázol fel, amelyet Isten vár el tőlünk ahhoz, hogy életünk gyümölcsöző legyen az örökélet számára is. Ez az életminta egyaránt segítséget nyújt azoknak, akik sosem távolodtak el a helyes úttól, de azoknak is, akik tévelygéseikből szeretnének visszatalálni az atyai házba. Isten áldása kísérje a szerző munkáját és a könyv használóit. Csíkszereda, 2007 okt. 15, Tamás József püspök.” Amint azt előző kötetnél említettem, ez a két kézikönyv tájékoztató jelleggel jött létre, hézagpótlóként, hogy aki el

akar időzni liturgikus évünk szépségeiben, legyen alkalma rá, és aki tudását szeretné gyarapítani a témában, az találjon finoman felvázolt erkölcsi kódexet az ismert Tízparancsolat mellé, élje át Jézus Krisztus egyetlen parancsolatát, a feltétlen szeretet parancsát. Idézzük most a könyv bevezetőjét: „Életminta az a terv, ami szerint felépítjük életünket, berendezkedünk a személyes, családi, vallási és társadalmi életbe. Minden teremtményben él egy isteni terv az életről, ami tükrözi Teremtőjét. Az ember, Isten képmása és hasonlatossága őrzője, szabad akarata által kialakítja saját életmintáját, ami egyedivé, megismételhetetlenné és isten-emberivé teszi. Tisztelettel és szeretettel hívom meg a Kedves Olvasót, hogy időzzön el az Életminta gondolatai között, hátha talál magának olyan útjelzőket, amelyek segíthetik az Istentől kapott, személyes életminta-terve kialakításában és annak megvalósításában. Az első rész egy konkrét lelkiségi mintát mutat be, a világi (nem szerzetes) vallásos ember életének megszervezésére az erdélyi Kamilliánus Családok Közösségének Életmintájáról és működési módjáról. Ennek a résznek önálló tartalomjegyzéke és könyvészete van (az olasz-magyar fordítások a szerkesztő munkái). A második részben megtalálhatja a Saját Nevét, mint az emberi személy önazonosságát kifejező jelentést (a gyulafehérvári római katolikus naptár alapján). Ezt követik a mozgó ünnepek, valamint a csíksomlyói kegytemplom ünnepei és liturgikus rendje. A harmadik rész bibliaóra. Jézus Krisztust ismerteti meg az Újszövetség könyveinek rövid bemutatásával: a négy Evangélium, az Apostolok cselekedetei, a Szent Pál levelei, a Katolikus levelek és a Jelenések könyve. Ezt követi az Apokrif irodalom rövid tájékoztatója. A negyedik rész a liturgikus év szépségét és gazdagságát kínálja Adventtől Krisztus Király ünnepéig. A könyv sok internetes vonatkozást tartalmaz, a gyorsabb eligazodás kedvéért, a mai kor igényeinek megfelelően.” Ezzel a négy kötettel (Imakönyv, Zarándokúton, Az Ének Hatalma és Életminta), Isten kegyelméből befejeződött a kamilliánusok és betegek számára írott imakönyvek ciklusa. Hátra van még két megjelent fordítás, amit a jövőben ugyanígy bemutatunk. Dr. Bakó Mária Hajnalka


szentek

Christ in der Gegenwart 2017. július 2.

Oltárra emelt barátaink Matthias Mühl

Csak a csillagokon túl? Vannak, akik azt mondják: Isten jó, fenséges, örökké létező, sebezhetetlen… De az anyagi világ dolgai a daemones világába, valamint láthatatlan hatalmak alá tartoznak. És ebből kihagyják az Istent, mintha ezek az anyagi dolgok nem tartoznának rá is. És ezek az emberek megpróbálják különböző áldozatok bemutatása árán, minden lehetséges kuruzslással és jóslással keresni az utat, hogy itt és most eligazodjanak életükben. – Így fogalmazott prédikációjában Szent Ágoston egyházatya (354-430) az észak-afrikai Hippó városának egyházközsége előtt. A prédikáció-részletből elsősorban az válik világossá, hogy az akkoriban élő keresztények világszemlélete szerint szakadék tátongott Isten és a világ között, mely szemlélet a kései ókorra általánosan jellemző volt. Hallgatósága nagy része számára a keresztények Istene egy másik élet Istene volt, egy másik világban, túl a csillagokon, a magasságok Istene, aki Konstantin császár 313-ban történt megtérése óta a császár Istene lett, amint ezt Peter Brown történész megfogalmazta. Nehezen volt elképzelhető, hogy egy ilyen fenséges Isten, aki az államfő magas céljaihoz illett, foglalkozna a hétköznapok banális dolgaival is, melyek az egyes emberek életében bírtak fontossággal. Habár az idők és a helyek is megváltoztak Szent Ágoston óta, nem veszített időszerűségéből az a kérdés, hogy miként viszonyulnak egymáshoz Isten és a világ. Bizonyára ma is széles körben tartanák helyesnek azt a kijelentést miszerint Isten – ha valóban létezik – nem törődik és nem is akar törődni a világ dolgaival. Szent Ágoston azonban arra emlékeztet, hogy a keresztények Istene nem ilyen. Ő ugyanis annyira hatalmas, hogy nemcsak a másvilágon, túl a csillagokon van jelen, hanem ugyanúgy a kis dolgokban, a hétköznapokban is. A keresztények arra alapoznak, hogy a hatalmas Isten az ő életükben, hétköznapi gondjaik között is megszólítható – minden egyéb csak kuruzslás. Fordította: Bács Béla János

játékos ismerkedés szentekkel

Umbria tartomány mint gyöngyszem helyezkedik el Olaszország középpontjában. Lakói istenfélő és istenszerető emberek, akik leginkább arra büszkék, hogy megőrizték hitüket, amelyet tiszteletre méltó őseiktől örököltek. A tartomány híres szentek szülőföldje: itt látta meg a napvilágot Nursiai Szent Benedek, Assisi Szent Ferenc, Assisi Szent Klára, Casciai Szent Rita és mások, akik századokon át dicsőséget és hírnevet szereztek Umbriának. Az említett szentek közül, születési sorrendben, ki a legelső? Szent Ágoston püspököt a keresztény ókor legnagyobb gondolkodójaként tartják számon. Csodálatos bölcsességéhez és nagy tudásához ámulatba ejtő szorgalom társult. Rendkívüli erővel tudott dolgozni: sohasem tudta, mit jelent időt pazarolni, a legrövidebb időt is okosan felhasználta. Mesébe illően sokat írt. Első életrajzírója, Possidius is elcsodálkozott ezen: „Annyi művet írt és tett közzé..., hogy komoly megterhelést jelentene még egy tudósnak is mind átolvasni vagy ismerni.” Az ókori római művelődés kincseinek egyik átmentője, Sevillai Szent Izidor egyházatya is hasonlóképpen vélekedik midőn, azt írja, ha valaki azt állítaná magáról, hogy ő elolvasta Szent Ágoston minden munkáját, azt az embert minden bizon�nyal hencegőnek tartanák. Szent Ágoston püspöknek melyik az a hatalmas műve, amely 22 könyvből áll, amelyen igen fárasztó munkával közel 13 évet dolgozott, és amely átfogja az emberiség egész történetét? II. Lajos tragikus sorsú magyar királyról azt mondják, hogy idő előtt született, korán nősült, korán lett király és korán halt meg. És valóban így is volt. 1506. július 1-jén jött világra: születésébe édesanyja belehalt. Kilenc éves korában már feleségül vette Habsburg Mária hercegnőt. Tizedik évében járt, amikor 1516. március 13-án elfoglalta a trónt. Húsz évesen halt meg: 1526. augusztus 29-én Mohács közelében, harctérről menekülve a Csele patakba fulladt. Védőszentje közel három évszázaddal korábban élt Szent IX. Lajos király volt, aki szintén korán házasodott és már 22 évesen Franciaország trónján ült. Második keresztes hadjárata idején több ezer katonájával és fiával együtt járvány áldozata lett. Hány évesen halt meg Szent IX. Lajos király? Összeállította: Vitos Antal

1

2

3

7


székely értéktár

8

A múzeum, melyet 1875-ben alapított özv. Cserey Jánosné Imecsfalván, jelenleg Sepsiszentgyörgyön található, a Kós Károly által tervezett épületcsoportban. Ez a jelentős tudományos intézmény a székelység és a székelyföldi regionális örökség kutatását, bemutatását vállalta fel. Az épületegyüttesben Könyvtár, Természettudományi, Régészeti-történelmi és Néprajzi osztály működik. Az intézményhez tartozik ezenkívül a sepsiszentgyörgyi képtár, az erdélyi művészeti központ, valamint a kézdivásárhelyi, a csernátoni, a baróti és a zabolai külső múzeumi egység is. I. Belső múzeumi osztályok A Könyvtár számottevő régikönyv-, sajtó- és egyéb különleges gyűjteménnyel rendelkezik. Legkiemelkedőbb értéke az itt őrzött Apor-kódex, amelybe 1500 körül többek között az első magyar bibliafordítás (15. század) zsoltárait másolták. A Természettudományi osztályon Közép-Kelet Európa egyik legteljesebb pliocén- és negyedkori emlősfauna-kollekciója mellett a legnagyobb romániai nagygomba-gyűjtemény, a több mint 23 000 példányt számláló Diószeghy László-féle lepkegyűjtemény, valamint egy igen jelentős botanikai kollekció található. A Régészeti-történelmi osztály régészeti gyűjteményanyaga 50 000 tételnyi. A múzeum kiemelten a Kovászna megyei Erősd újkőkori–rézkori festett kerámiás kultúráját, a lécfalvi újkőkori lelőhely anyagát, a zabolai és petőfalvi Árpád-kori temetők leleteit kutatta és rendszerezte. A régészeti alapkiállítás a térség 35 ezer évnyi tárgyi kultúráját mutatja be a látogatónak. A történelmi gyűjteményből a székely rendek középkori katonáskodásának az emlékanyaga, az 1848-as relikviák (pl. Bem tábori nyomdája), a több mint 250 darabos fegyvergyűjtemény, valamint a jelentős művelődéstörténeti értékű bútor- és üvegkollekció kiemelendő érték. A Néprajzi osztály több mint 15 000 darabot számláló állományból kiemelkednek a 17–18. századi úrihímzések gazdag gyűjteménye, a jelentős kályhacsempe- és kerámiakollekció, faragott és festett régi bútorok, valamint a hagyományos népi gyermekjátékok. Szabadtéri kiállításban egy 18. századi, részben eredeti berendezésű alcsíki ház tekinthető meg.

II. Külső egységek Gyárfás Jenő Képtár, Sepsiszentgyörgy: A Képtár 19 századi festészeti, szobrászati, grafikai alkotásaiban: Gyárfás Barabás Miklós, Zsögödi Nagy Imre, a nagybányai festőko művészei, Varga Nándor Lajos és mások műveiben gyönyör hetünk. Erdélyi Művészeti Központ, Sepsiszentgyörgy: A 2012 megalakult új egység az 1945 után kiemelkedőt alkotó helyi elszármazott erdélyi művészek munkáit gyűjti egybe. Incze László Céhtörténeti Múzeum, Kézdivásárhely: A hes örökség és az 1848–49-es emlékanyag mellett látványos a zeum 19–20. századi tűzoltókocsikat felvonultató gyűjtemény legismertebb kollekció az itt kiállított, mintegy 350 darabos „Z és Andris” babaméretű viseletgyűjtemény. A múzeum szakemb dicséri a neves Bogdán fényképészcsalád napfényműterme is, a ma már fotográfiatörténeti kiállítóhely. Haszmann Pál Múzeum, Csernáton: Hírét az egyedülálló zőgazdasági gépparknak és technikatörténeti gyűjteményne látványos öntöttvaskályha-kollekciónak, s nem utolsósorban a főiskola kereteiben működtetett népművészeti alkotótáboro köszönheti. Erdővidék Múzeuma, Barót: Bányászattörténeti és céhes e kek, ipar- és helytörténeti tárgyak kollekciója és kiállítása. Kiem dő értékű a székelyföldi üveghuták, valamint az erdővidéki faz sok termékeinek gyűjteménye. Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola: Egyedülálló gyűjtem és megragadó kiállítás a moldvai magyarok népművészetéb mindennapi életéből. A hagyományos moldvai magyar életuta seleteken, kézműves termékeken és falvaik szobabelsőin követh nyomon. A telken berendezett régi székely házban rendkívül ga helytörténeti gyűjtemény is megtekinthető. A Székely Nemzeti Múzeum 2015-ben volt 140 éves. Ezz múltjával ma a magyar nyelvterület egyik jelentős közg teménye és tudományos-művelődési intézménye, s a Szé Értéktár rangos képviselője. Összeállította: Sárközi Sándor pi (Forrás: Székely Nemzeti Múzeum hon


Apor-kódex

Gyárfás Jenő: Gábor Áron halála

9–20. Jenő, olónia rköd-

2-ben vagy

A céa múye. A Zsuzsi bereit amely

ó meek, a népoknak

emlémelkezeka-

mény ből és ak vihetők azdag

zel a gyűjékely iarista nlapja)

Úrihímzés

9


interjúsorozat

Virágok aban I. hegyoldal Márk József ferences atya

- Idén augusztus 20-án ünnepelted a csíksomlyói kegytemplomban pappá

10

szentelésednek60.évfordulóját,gyémántmisédet.60évcsaknemannyi, amennyit én eddig összesen éltem. - Ez az ünnep a hálaadás ünnepe mindazon kegyelmekért, amiket adott nekem a Jóisten a 60 év alatt. És öröm, hogy a sok-sok nehézség ellenére, amit az életben viselni kellett, a 90 életév alatt, a papi élet szépségét és örömét mutatta meg nekem, engedte, hogy élhettem Isten jóságát és irgalmát.

- A hívek arcából mit láttál-éreztél? - Érdeklődést, tiszteletet, szeretetet, akár jelen voltak, akár a távolból jelezték. Meghatódottságot. - A szentmise után egy kisfiút megáldottál… - Az unokatestvérem fia, akinek a Márk keresztnevet adták. Székelyföldön nem szokás ilyen keresztnevet adni. Nekem a vezetéknevem Márk… És hogy ne haljon ki a Márk nemzetség, gondolom talán azért adták neki a Márk nevet. - És ragyogott az arcod. - Mert volt amiért… Volt-e, amikor papságodban-szerzetességedben mélypontra jutottál? - Egy betegség nyomán nagy nehézség szakadt rám, akkor nagyon el voltam keseredve, depressziós lettem. Már nem azt irigyeltem, aki boldog volt, hanem aki meghót. Akkor is imádkoztam, kértem, hogy segítsen a Jóisten át a nehézségeken. De aztán az Ő erejével, orvosok, orvosságok segítségével megszabadultam. - Vannak-e különösen kedves imádságaid? - A noviciátus elején megtanultam néhány magánimát, könyvekből tanultam, és még most is mondom magamban, felkelés után és lefekvés előtt. Ennek főrésze a tökéletes bánat felindítása, majd a hit-remény-szeretet felindítása. Nagyon fontosnak tartom, mert az ember tele van gyarlóságokkal, hibákkal, de Isten irgalmát kell kérni, és egész biztosan el is nyerjük, mert végtelenül irgalmas és szeret minket. És van még benne hálaadás és kérések is, szolgálatunkhoz. - Hogyan indult a hivatásod, meghívásod? - Igen jó papjaink voltak Csíkszenttamáson, már elemi osztályos korunkban is. Örökké ministráltunk, szerettük a papunkat, ez sokat jelent a gyermeknek, irányt ad. - Valószínűleg nem lehet elválasztani papi életedtől a ferences életet… - Idekerültem a tanítóképzőbe, Csíksomlyóra, és a polgári tanárok mellett tanítottak bennünket a ferences barátok is: énekre-zenére Boros Valér testvér tanított. Rendszeresen bejártunk a kegytemplomba énekelni a kórusba, és szentmisére. Orgonálhattam is, megszerettem a templom légkörét. Lelkesedtünk a szépért, a jóért. Felvetődött bennem és néhány társamban, mi lenne, ha belépnénk a rendbe? Megkérdeztük a házfőnök atyát, Hajdú Leandert: milyen jövő vár ránk, ha belépünk a rendbe? - Engem is a szerzetesrendem lelkülete vonzott… - Leander atya szép jövőt festett nekünk. Akár még misszióba is elküldhetnek bennünket, mondta.


keskeny út

- Lett volna kedved misszióba menni? - Fiatalon mindent vállaltunk volna, még a kereszthalált is… A fő az volt, hogy szerettük ezt az életformát. De nem úgy volt, hogy azonnal beadtuk a kérést. Hanem elmentünk haza, s emlékszem, három hétig gondolkoztam. Egyik nap elhatároztam, hogy belépek, beadom a kérést, másik nap pedig, hogy nem adom be. Ez a küzdelem három héten keresztül folyt. Aztán júliusban jelentkeztünk. Azonnal felvettek. - Édesanyád mit szólt hozzá? - Akarta, valósággal repült, nagyon szerette a Jóistent. Akkor elárulta, hogy leánykorában apáca szeretett volna lenni… - Az én édesanyám is… - De a szülők nem engedték, és férjhez adták. És most azt látta, hogy a Jóisten bennem vitte végre akaratát… Nagyon biztatott, hogy menjek, de nekem meg kellett gondolni, 19 éves voltam, láttam, hogy le kell mondanom a családról, polgári eredményekről… - Én még bőgtem is… - Én nem, mert nem sajnáltam, nem irigyeltem a világot annyira. - Szent Ferenc életéből akár akkor, akár később mit szerettél meg? - Először is azt, hogy ő Istennek egészen átadta az életét. A másik pedig, hogy nem sajnálta, hogy elhagyta a világot, megtapasztalta Jézus kérdését: Kinek nagyobb dolog szolgálni, az úrnak-e vagy a szolgának? S az úr maga az Isten, a szolga pedig az ember. Szent Ferenc válasza az volt, hogy természetesen az Úrnak. Akkor tedd meg, amit jobbnak látsz, mondta neki a jelenésben Jézus. És akkor, amikor a világ a meggazdagodásra törekedett (még az egyház is túlgazdagodott, és ezért kellett a reform, de nem a vallásreform, hanem az életreform), Szent Ferenc mindent elhagyott Jézusért. Javait és jövőjét felajánlotta Istennek. - És közben nem lett boldogtalan. - Az öröm szentje volt, még a hangyákat és virágokat is megcsodálta. Hát még az Urat! Kérdezte: Sárközi Sándor piarista - Folytatjuk -

A legbiztosabb pont! A Tusványoson 2017-ben is változatos programok várták a Keskeny út sátorban az érdeklődőket. Minden nap szentmisével kezdődött, ahol Bilibók Géza, Tódor Attila, Puskás Attila és László Rezső atyák szolgáltak. Szerdán A Biblia és reformáció című kiállítás megnyitójára került sor, melyet a reformáció 500. évfordulójának alkalmából állított össze a Magyar Biblia Társulat. A megnyitót egy fesztiválos áhítat követte. Délben Blága Botond és Enikő nagycsaládos házaspár Ásó, kapa, nagyharang, vagy már az anyakönyvvezető közbe kell lépjen?- szerintünk családban élni jó című előadásának lehettünk részesei. A házaspár megtérés-történetét, bizonyságtételét hallgathattuk meg, emellett, jelenlegi életvitelükről is beszámoltak. A délután – minden egyes nap – a népszerű Láthatatlan színházé volt, ami lelki támaszt nyújtott a fesztiválozóknak, illetve elgondolkodtató kérdésekkel szembesítette őket. A napot gitáresttel zártuk. Éneklés és beszélgetés, tea és zsíros kenyér mellett. A Tusványos második napjától az áhítatot megelőzően keresztény meditáción vehettek részt az érdeklődők, ami lehetőséget nyújtott elcsendesedésre a fesztiválos pörgésben. Előadást tartott Homa Ildikó szociális testvér, kolozsvári pszichológus, ,,Képzelj egy tükröt; gondold, hogy belenézel; hidd el, amit látsz.” Ruszka Sándor ,,…ember vagyok és szeretlek, minek is bántottalak?” című előadásában az emberközi kapcsolatokról, azok fontosságáról osztotta meg gondolatait. A pénteki napot Marosán Csaba színművész Luther Asztalánál című formabontó előadása zárta. Az idei év utolsó tusványosi napján a Keskeny út sátor programja a Bonus Pastor Alapítvány meghívottaival zajlott, melyet Kozma Ferenc moderált. A meghívottak a saját „szabadulásuk” történetét mesélték el. Öröm volt hallgatni, hogy van szabadulás az alkohol, drog vagy egyéb szenvedélyek rabságából, amihez az Alapítvány több lehetőséget kínál. A Keskeny út sátor a Tusványoson immár biztos pontnak számít, hiszen ez volt a tizenharmadik alkalom, amikor részt vettünk Erdély legnagyobb fesztiválján, és egy ideje a több tucat programsátor közül a miénk a legrégebb óta folyamatosan, ugyanazon név alatt futó programsátor. Nagy Csenge, Bardócz Csaba

11


pálosok a ifi hegyen oldal

Hargitafürdő,

a mi Táborhegyünk

12

Fényképezett: Csúcs Mária

Az idei augusztus 20-i Szent István búcsú kincsekben és élményekben gazdagította a Hargitafürdőre érkező zarándokokat (és helyieket). A búcsús ünnepségre a hargitafürdői fatemplom fenyőkkel körülvett udvara új formát öltött. Egyházi közösségünk formálódásakor néhány álmot helyezett a Jóisten a szívünkre, melyből egy újabb lépést megvalósulni látunk. Akkori egyik álmunk: „Álmunk egy olyan közösségi tér kialakítása, ahol a közösségi életet megélhetjük. Álmunk, hogy templomunk és környéke, a falunk olyan legyen, hogy itt lenni, felüdülést jelentsen a teljes ember számára – lelkileg, érzelmileg, fizikailag, és szociálisan – és békés, feltöltekezést szolgáló zöld és egészséges övezetben éljünk.” Hargitafürdő és templomunk környéke egyre inkább ez irányba mozdul ki.

Templomunk tere, eddigi meghitt hegyi szépségét követően, most még használatóbbá vált, ahol a terület rendezésével több helyet kapnak a hívek, a látogatók, és ráadásul a kialakult támfalak padokká, ülőkékké vagy épp eldőlőkké lettek. A tér központi, körkörös része, mintegy asztal köré gyűjti össze az ideérkező „családot”. A központi tér méretei és kialakítása révén alkalmas lett a szabadtéri szertartásokra, programokra, s mindemellett megnyitja a területet a látogatók, hívek számára. Udvarunkon rendünk, a pálos rend alapítója is megjelent pirogránit szoborban, a neki külön kialakított kis, esténként megvilágított téren. Ahogy a fotókat készítő Csúcs Mária fogalmazott: „Mikor nem vagytok otthon, a rendalapítótok imádkozik értetek!” Együtt a család: a menny és a föld. A szobrot Varga Gábor szobrászművész készítette Dombóváron. Költségeit Dobróka László állta, egykori pálos településünkről, Pálosvörösmartról. Az udvar új formáját a hívek és vendégeink hozzáállása mellett a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának és Hargita Megye Tanácsának köszönhetjük. A kivitelezést Garden Proiect végezte. A búcsús ünnepünkön a szentmisét Csóka János tartományfőnök atya mutatta be, melyben Szent István bátorságát állította elénk, aki kora kihívásaival szembement. Győzelmét nem „superman”-sége adta, hanem hogy Isten elé térdelt, a vezetést tőle kérte és azt követte. Népünknek, és egyenként tagjainak, ma is nagy küldetést szán a mi Urunk.


CsIT

Régi ismerősökkel

találkoztak, érdekes programokon vettek részt, jövőjüket segítő és építő útmutatókkal gazdagodtak, új barátokra találtak, léleksimogató és bátorító élményekkel erősödtek meg, és a közösségben, szentmisékben, szentségimádásnál Isten közelségét is megtapasztalhatták az augusztus 19-én záruló Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó résztvevői. A több mint három évtizedes múlttal büszkélkedő CSIT célja: lehetőséget nyújtani a keresztény értékrendhez ragaszkodó fiatalok találkozására, Istenhez közeledésükre, a közösségi élmény megtapasztalására, hogy ezáltal is vonzóvá váljon számukra a keresztény közösséghez tartozás.

Így tanított a szentbeszéd második felében János atya a hittel és böjttel átszőtt imára, ahogy Szent Istvánnál és a mai kopt keresztényeknél látjuk a muszlim világban. Hogy a hittel átjárt ima milyen, elmondotta: „A muszlimok idegesek, ha a kopt pápa imát hirdet...” Szent István, Boldog Özséb a maguk idejében a maguk helyén voltak. Isten nagy dolgokat valósított meg általuk, és ezt napjainkban is folytatja. A hargitafürdői templom és udvara a helyén van, s az Úr ugyanúgy akarja a mi Táborhegyünket használni nagy dolgok megalapozására. Ezért befejezésül egy másik álmunkat osztjuk meg: „Álmunk egy olyan közösség, ahol a szenvedő, depressziós, kiábrándult és összezavarodott ember szeretetet, elfogadást, segítségnyújtást, megbocsátást, útmutatást és biztatást találhat.” Így várunk mindenkit a Táborhegyre! László Rezső pálos atya

Ébredj és lépj! Ébredj és lépj! Ezzel a mottóval szervezte idén Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóját a Gyulafehérvári Főegyházmegye Ifjúsági Főlelkészsége. A rendezvényt 45 fős csapat szervezte. Az őket segítő 170 önkéntessel együtt négy nap alatt készítették elő a találkozó helyszínét. A találkozón 14 és 30 év közöttiek vettek részt. Minden reggel a ferencesek gondolatébresztőjével és FitZum-mal, vagyis zumbázással kezdődött a program. Délelőtt a résztvevők korcsoportonként hallgatták egy-egy léleképítő gondolat üzenetét. A 14-16 év közöttiek csoportjának András Teréz magyartanár, a 17-19 éveseknek Kovács Imola művészettörténész, Margulescu Cotiso, a marosvásárhelyi Imádság Házának vezetője pedig a huszonéveseknek tartotta a léleképítő előadásokat. Minden napnak volt egy üzenete és célja. Szerdán arra hívták fel a fiatalok figyelmét, hogy „a Szentlélek az, aki felébreszti a szívünket!”, és aznap arra kérték a fiatalokat, ismerjék fel: Istennek terve van velük! A következő napokon arra kérték a résztvevőket, hogy engedjék Istent életükbe - gyógyíthassa szívüket, megújult szívvel járják Jézus útját - döntsenek és fogadják szívükbe Jézust, tegyék láthatóvá életükben Isten tervét - éljenek Isten tervében. A tanításokon elhangzottakat kiscsoportos beszélgetések követték, amelyeken tovább gondolhatták a nap témáit. Ebéd után több mint harmincféle műhelymunka várta a résztvevőket. A textil-festéstől a focibajnokságig, a selfi-versenytől a társasjáték-bajnokságig mindenki azt a foglalkozást választhatta, ami a legvonzóbb volt számára. Esténként néptánc-tanítás, filmvetítés, „tehetség-mutató”, pénteken dicsőítő koncert is színesítette a programot. Meghitt és lélekemelő volt a találkozó fénypontjának tekintett, és a kegytemplomban, Tamás József püspök részvételével tartott Szentségimádás, amelyet tanúságtétel és Csiszér László zenés áhítata kísért. Minden nap volt szentmise is. A CSIT-et idén is flashmob és a találkozó himnusza zárta. A programokat különben a csitinfo.ro honlapon és a CSIT facebook oldalán is bárki követhette. A napindítókat, tanításokat felvételről, a délutáni szentmiséket a közösségi portálon, és a youtube-csatornán élő adásban is közvetítették. Így a rendezvény iránt érdeklődők is ízelítőt kaphattak a találkozó hangulatából, a helyszínen lévők pedig később a felvételeket újranézve 13 is felidézhetik élményeiket. Részletek a CSIT sajtóközleményéből


gyerekoldal

Kedves Gyerekek! Weöres Sándor:

Kezdődik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, 17 15 14 19 15 13 - 2 15 14 19 15 13, kezdődik az iskola, 3 18 1 11 1 18 22 15 14 4 15 13. Kora reggel rohanás, , nem könnyű a tanulás, . Tízpercben nagy futkosás, , torkod fájdul, ne kiálts, .

Eltelt a szép, napsütéses, pihentető nyári vakáció, és itt a (remélem, általatok is) várva várt tanévnyitó: kezdődik az iskola. Erre az alkalomra egy verset és egy dalt választottam ki számotokra, megfűszerezve egy kis játékkal. Weöres Sándor: Kezdődik az iskola című versében, a szakaszok második sora mindig ugyanaz, és ez elmondható a negyedik soráról is. Ha az alábbi kódtáblát használva a versszakokba beékelt számok helyett beírod a betűket, megkapod a teljes verset. A „Hívogat az iskola” kezdetű dal szövegében (melynek szerzője Iványi Mária) a szakaszok utolsó két sora ugyanaz, ennek szövegét is nektek kell megkeresnetek. Ha a hiányos dalszöveg utáni betűkígyó 2. betűjétől (piros betű) kiindulva csupán minden második betűt írjátok, majd a betűkígyó végére érve (zöld betű) visszafele a korábban átugrott betűket is elolvassátok, megkapjátok a dalszöveg hiányzó részét. Kívánok Nektek sikeres keresést és jó tanévet! Katóca

Zsemlye és vajaskenyér, , morzsát szedhet az egér, . Énekóra, la-la-la, , reng a terem ablaka, . Tornaóra, egy-kettő, , leszakad a háztető, . Kintről benéz egy szamár, , iskolába sose jár, .

Kódlista: A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E=5 F=6 14

G = 7 M = 13 T = 19 H = 8 N = 14 U = 20 I = 9 O = 15 V = 21 J = 10 P = 16 Z = 22 K = 11 R = 17 X = 23 L = 12 S = 18 Y = 24

Hívogat az iskola Hívogat az iskola Kapuját kitárja .

,

Jó barátunk lesz a könyv És a falitábla , .

Számolunk és olvasunk Vidám nóta járja , . AKBIÁSLPOAK JSTIÁ KSNOÜM JGNYEEMR TEÁH


rejtvények és megfejtők

A július-augusztusi keresztrejtvény megfejtése:

Keresztrejtvény Jézus mondja az apostoloknak: „ ...“. (Mt. 10,16) Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 2. és függőleges 14. számú soraiba van elrejtve.

Vízszintes: 12. Valamely vallásfelekezet hitére vonatkozó ismeretek tanításával foglalkozó személy. 13. Részben arra űz! 14. ... fogas, halfajta. 15. Angol lány! 16. Lágerban lakik! 17. Egy köbdeciméter űrtartalom mérésére használt mértékegység. 19. Veder tartalma! 20. Rendfokozat legnagyobb foka. 23. Vatikáni, norvég és spanyol. gkj. 24. Ellenérték. 25. 6 – 12 főből álló egység a szakaszon belül. 26. A győzelem istennője a görög mitológiában (római megfelelője Victoria). 28. ... oldal, Karácsony Benő műve. 30. Curriculum ..., önéletrajz. 32. Énem. 34. Hessen bejárata! 35. Kuvikk tollak! 36. Sopron központja! 38. Ébren vagyok. 41. ... a sánc alól, Nagy István önéletrajzi regénye. 42. Nagyot mond, füllent. 43. Becézett Ella. 44. Emberi testalkat, termet. 46. Úton található finom szemcsék tömegén. 49. Lapos fenekű, széles, különösen ételek tartására való edény. 50. Kezével, karjával többször szorít valamit.

Függőleges: 1. „ ... áldott a keze írása“ - Arany János: Mátyás anyja. 2. Híres amerikai vízesés. 3. Éhesen. 4. Zambiai, ománi és osztrák gkj. 5. Zakota azonos hangzói. 6. Sütésre, főzésre alkalmas növényi olaj. 7. Oktat. 8. Eme szellemóriás. 9. Kiütés a ringben. 10. Román szürke! 11. Nauru fővárosa. 15. Görögországi gkj. 18. Becézett Erikával. 21. Rum vagy konyak, cukor és forró víz keverékéből álló ital. 22. Ros ...., zsidó Újév. 23. Bűnt követ el. 27. Erdélyi magyar költő, írói álnevei: Krizbai Géza, Ipp Dániel (Jenő). 29. A ..., Franz Kafka regénye. 31. Hordó űrtartalmát meghatározó távolabbi személy. 33. A ... tutaja, Théodore Géricault francia festő 1819-ben készített képe. 34. Féltucat műalkotó. 37. Párolt rizsből és birkahúsból készült török étel. 39. Bolyhos – románul. 40. „Túl az Óton ... malom. Bút s bánatot törnek azon ...“- népdal. 42. Némán lök! 45. Épületszárny. 47. Hálószövő rovar. 48. Ponk része! 50. Saját kezével, röviden. Készítette: Korodi Zoltán – Tusnádfürdő

Vízszintes: 1. Veletek örüljek, mert szentet Függőleges: 14. adtatok a menyországnak Helyes megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Bagosi Erzsébet – Felsővisó, Boros Klára – Csíkszentkirály, Dávid Imre – Kézdivásárhely, Fazakas Ilona – Kézdivásárhely, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ilona – Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Halmi Ibolya – Marosludas, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Kovács Erzsébet – Kézdivásárhely, Kovács Zsuzsanna – Torja, Madaras Vilma – Csíkszereda , Márton Erzsébet – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Szőcs I. József – Madéfalva, Tamás Ágnes – Szentegyháza, Tomanek Erzsébet – Medgyes, Tempfli Mária – Kézdivásárhely, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Séra Xántusz Katalin – Kézdivásárhely, Udvari Hanga – Csíkszentkirály, Vitos Antal – Csíkszentmárton. A megfejtéseket szeptember 25-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Madaras Vilma – Csíkszereda.

Oltárra emelt barátaink, július-augusztusi megfejtés: 1. 1297-ben (augusztus 19-én) 2. Philothea 3. Boldog Gizella királyné 4. Peru. Helyes megfejtők: Nagy Rozália – Borszék, György Ferenc – Csíkszereda, Séra Xántusz Katalin – Kézdivásárhely, Tempfli Mária – Kézdivásárhely. A megfejtéseket szeptember 25-ig várjuk!

Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy a Hargita Gyöngye nemcsak a fizikai szomjúságot oltja, hanem a lelki szomjúságra is ad segítséget. A Hargita Gyöngye a szomjas öröme! 15


A médiacsapat fotózott a CSIT-en