December 2016

Page 1

2016. december

2. oldal: A váratlan

Darvas-Kozma József

- Dr.

3. oldal: A fejsze már a

fák gyökerénél - Bartók

Csaba-Szilveszter

4. oldal: Szép advent -

Bakó Mária Hajnalka

Erdelyi katolikus csaladok lelkisegi havilapja

5. oldal: Jörg Zink em-

lékére - Bács Béla János, A várakozás szentsége, Advent - Pilinszky János 6-7. oldal: Karácsony éjszakája - P. Balla Barnabás: Oltárra emelt barátaink - Vitos Antal 8-9. oldal: Béres csepp, Neumann János életműve - Sárközi Sándor 10-11. oldal: Szent László év 3. - Darvas-Kozma József 12. oldal: Nagy buzgóságommal - Aleteia org. 13. oldal: Mese a visszajött murokról - Katóca 14. oldal: Derűs oldal 15. oldal: Rejtvények és megfejtők 16. oldal: Székely Karácsony - Széllyes Sándor


VII. évfolyam 12. szám

A váratlan

A nyár elején Suenens (1904-1996) belga bíboros-prímás egyik írását olvastam, amely váratlanul megérintett: „Mert a váratlan a Gondviselés szabálya. Ez a kiszámíthatatlan Isten ment meg minket és szabadít meg minden determinizmustól, kijátszva a szociológusok borúlátó jóslatait. Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit, az embereket. Ez reményem forrása.” Akkor egy kis papírra leírtam: „A váratlan a Gondviselés szabálya”, és az asztalomra tettem emlékeztetőnek, hogyha napirendemet kell alakítanom, akkor abban a Gondviselést lássam. Most, mikor a 2016-os év utolsó hónapja is elérkezett, mindegyre a „váratlan” bejelentések és kijelentések jutottak eszembe. Ilyenek: Szent XXIII. János pápa váratlan bejelentése, hogy összehívja a II. vatikáni zsinatot, valamint a 33 napig uralkodó I. János Pál pápa váratlan halála, továbbá a lengyel pápa megválasztása, na meg XVI. Benedek pápa lemondása. Ferenc szentatyánk viszont a „váratlan” fordulatok produkálásában jeleskedik. Ilyen volt a rendkívüli szentév bejelentése is. Fontosnak tartom idézni a Szentatyát: „Kedves Testvéreim és Nővéreim, sokszor gondoltam arra, hogyan tudná az egyház hatékonyabbá tenni a küldetését az irgalmasság tanújaként. Ez egy olyan út, mely a lelki megtéréssel kezdődik. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy meghirdetek egy rendkívüli jubileumot, amelynek középpontja az Isten irgalmassága. Az irgalmasságnak a szentéve lesz ez. Az Úr Szava fényénél kívánjuk azt megélni: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya” (vö. Lk 6,36). Ez a Szentév 2015. december 8-ával, Szeplőtelen Fogantatás ünnepével veszi kezdetét és 2016. november 20-ával zárul, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Mindenség Királya ünnepén. Rábízom ennek a jubileumnak a megünneplését az Új Evangelizálás Pápai Tanácsára, azért, hogy keltse életre azt, mint az egyház útjának egy új szakaszát abban a küldetésében, hogy elvigye minden személynek az irgalmasság evangéliumát.” A szentévet lezáró „Misericordia et misera” apostoli levelében a pápa kijelentette: „Nincs törvény, sem parancs, mely megakadályozhatná Istennek, hogy újra megölelhesse a fiát, aki visszatér hozzá és elismerve mindazt, amit hibázott, döntést hoz, hogy mindent újrakezd.” Az eltelt jubileumi évet úgy értékelte, hogy „abban bőségesen áradt Isten kegyelme. Mint egy heves és gyógyító szél, az Úr irgalma és jósága kiáradt az egész világra. Most tovább kell járni ezen az úton, a Léleknek engedelmeskedve, aki mindig új ösvényeket mutat, hogy azokon járva mindenkinek elvigyük az üdvözítő evangéliumot.” Végül Imaszándék decemberre

Általános: Hogy megszűnjön az egész világon a gyermek-katonaság sebe.

Ferenc pápa a nehézségben lévő családok megsegítésére buzdít. Megalapítja a szegények világnapját és azt az évközi időszak 33. vasárnapjára helyezi, mely Krisztus Király ünnepe előtt az utolsó évközi vasárnap. A „váratlanok” közé tartozik, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság Márton Áron Emlékévet hirdetett 2016-ra a szentéletű püspök születésének 120., püspökké szentelésének 77. évfordulója alkalmából. Jubileumi konferenciákat, rendhagyó történelemórákat, kiállításokat, rendezvényeket és a fiataloknak szóló vetélkedőket tartottunk. A Kárpát-medence magyarsága ezáltal mélyebben megismerhette az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában, a közösséget építő és védő püspököt. Az emlékév értékei közé tartozik a Márton Áron szoboregyüttes felavatása Csíkszeredában; ugyanitt a róla elnevezett Tehetséggondozó Központ felavatása; a nagy püspök exhumálása, felhozatala és kőkoporsóba helyezése a gyulafehérvári székesegyházban. A legfontosabb mégis az ő életpéldájának széleskörű megismertetése, ami kitörölhetetlen nyomot hagyott a jóérzésű lelkekben. A „váratlanok” közé tartozik Ferenc pápa Svédországban tett látogatása, hogy október 31-én a Lutheránus Világszövetség elnökével és főtitkárával együtt vezesse az ökumenikus megemlékezést a reformáció 500. évfordulójáról. A tengeren túlról más hangú „váratlan” megnyilatkozások is jöttek, a Sátán ajánlatai az amerikai elnökválasztás végső szavazása előtt. Így a sokak által feldicsért énekesnő személyében, aki felajánlotta, hogy hajlandó fajtalankodni a nyilvánosság előtt mindazokkal, akik az ő elnöknő-jelöltjére szavaznak. Hát, Trump győzelme „váratlan” meglepetést hozott. De itthoni tájakon se nélkülözzük a sátáni megnyilatkozásokat. Ezért ébredjünk fel a fantáziálásból és a pártoskodásból. Szükségünk van a jók összetartására, melyet az Istengyermek biztosít azoknak, akik hittel kérik. Kívánom, hogy adventünk „váratlan” útjain, azaz a Gondviselés útján találjunk el Őhozzá és kérjük: „Terjeszd fölém kezedet,/ Hogy az Istenszeretet/ Töltse el ma szívem, lelkem,/ Jászolod tövén”. Minden Kedves Olvasónak áldott karácsonyt és békés, boldog Szent László-évet kívánunk, a szerkesztőség nevében: a főszerkesztő

Missziós: Hogy az európai népek újra felfedezzék az örömöt és az élet

reményét adó Evangélium szépségét, jóságát és igazságát.

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja. Kiadja: Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. Címlapfotó:Dina Belenko.

2

Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc. Szerkesztők: Balázs Tünde, Sárközi Sándor.


készülődés

Kr. e. 27-28. táján egy furcsa öltözetű, aszkéta életű prédikátor tűnik fel a Jordán vidékén. Ő volt Keresztelő Szent János, akit az Ószövetség utolsó prófétájának tartunk számon. Az adventi időszak egyik főszereplőjéről van szó, aki a pusztai remeteségből lépett elő és hirdetni kezdte a bűnbánatot, a megtérést és elkezdett keresztelni. A nép tömegesen vonult hozzá, persze akadtak olyanok is, akiket a kíváncsiság vonzott, például a farizeusokat, írástudókat és a szadduceusokat. „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” – kiáltotta János. A farizeusok körülnéztek, hogy vajon kiknek szólnak ezek a szavak, hiszen ők Ábrahám ivadékai s nincs szükségük megtérésre. Erre az ábrahámi rokonságra rögtön hivatkoznak is. De ezek a figyelmeztetések ránk, keresztényekre is vonatkoznak. Nekünk sem elég pusztán arra hivatkoznunk, hogy Jézus Krisztus megváltott minket. Az ember könnyen letérhet az igazság, a jóság útjáról. Ezért nekünk is szükségünk van olyan emberekre, akik olykor a fülünkbe kiáltják: „Térjetek meg! Térjetek meg, mert a fejsze már a fák gyökerén van!” Advent a bűnbánat időszaka is, erre szólít fel minket az Egyház Keresztelő János által, bár a bűnbánatot gyakran szeretjük halogatni, mint egy foghúzást. Szeretjük halogatni a megtérést, de még a szeretteinktől való bocsánatkérést is. A bűn egy lassan ölő méreg. Gondoljuk itt a különböző függőségekre vagy akár a kapzsiságra, gyűlöletre, ítélkezésre. Életünk megjobbításában nem

tarthatunk szünetet, és a bűn elleni harcot önmagunkban kell elkezdeni. Elsősorban a szívünket kell megtisztítanunk, melynek egyik eszköze a bűnbánat. Amikor II. Szent János Pál pápa az Egyesült Államokba látogatott, mindenfelé nagy tömegek fogadták. Ott elmondott beszédeinek alapgondolata ez volt: „Ébredjetek fel, tegyetek valamit, mert hallom lelketeken a láthatatlan bilincsek csörgését.” A pápa ezzel azt akarta kifejezni, hogy a fogyasztói társadalomban élő ember már nem ura önmagának. A pénz és a fogyasztás rabszolgája lett, pedig az evangéliumban Jézus figyelmeztet bennünket: „Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért?” (Mt 16,26) Ezzel arra akart figyelmeztetni bennünket, hogy nem elég az ajándékok sokasága a karácsonyfa alatt. Ha igazi karácsonyt szeretnénk, akkor nélkülözhetetlen a lelki nagytakarítás, hogy lelkünkben kiengesztelődjünk Istennel és önmagunkkal. Ha mindez pedig megvalósul, akkor tudjuk megélni a karácsony lényegét: önmagunk odaajándékozását rászoruló embertársainknak. Keresztelő Jánosnak jutott az a feladat, hogy előkészítse az embereket Jézus eljövetelére. Minket pedig arra figyelmeztet, hogy Isten irgalma és szeretete végtelen, ezért mindig lehetséges a hazatérés. Ne felejtsük el, hogy egyetlen próbaidőt kaptunk, éspedig ezt a földi életet, itt és most kell kimunkálni üdvösségünket. Bartók Csaba-Szilveszter, teológus, III. évfolyam 3


gyermekvárás

Advent, várakozás. A vágyakozás beteljesülése. Reménykedés, bizalom a kibontakozó eljövendőben. Krisztusvárás, Krisztus esemény a világban és a lélek mélyén. Születés és az új élet új reménye. Erőforrás és bátorság megélni a Szeretetet. Tiszteletben. A Szeretet hatalmát. Leleményesség, megteremteni a legszebbet, a legmagasztosabbat… Hálás vagyok, amiért advent liturgiája mélységesen a lelkembe íródott az – azt hiszem csak nálunk – szokásos rorátékkal, csendes lelki felkészüléssel a karácsonyra, az Úr Jézus születésére, a Szeretet ünnepére. Számtalanszor beszélgettünk el a kórházban, és nemcsak, a várandós kismamákkal ezekről a fogalmakról az év bármely időszakában. Ilyenkor mindig mélységesen átéltem a létezés titkát. Egyrészt mert ember van születőben, másrészt a várakozás időszaka csodálattal töltött el a maga sajátos misztériumával, ami erre az időszakra jellemző. Magasztos időszak, eshet az az év bármelyik szakaszába, a várandós anyának advent van, a személyes advent, saját kisgyermeke születésére vár az édesanya. Meghitt pillanatok ezek, amikor a lelkek beszélgetnek egymással, anya és gyermeke, mindenki más csupán boldog szemlélője az eseménynek a „szentek közösségében”, mert itt valami olyasmi történik, ami kiemel térből és időből, megérint az örök létezés bűvölete, beteljesíti azt a belső ragyogást, amelyre vágyakozott időtlen idők óta. Megérkezés. Ilyenkor azt éreztük, „de jó itt lenni”, állítsuk meg az idő kerekét, mert nem kívánunk elmenni innen, ebből a csodálatos lelki megélésből. Most, amikor első „szép korú” adventemet megkezdem, immár nyugdíjasként, meghatottan gondolok vissza a számos gyönyörű adventre, amit együtt tölthettem 4

a kismamákkal, kórházban vagy azon kívül, és akik számára sikerült adventté varázsolni az „édes teher” hordozásának néha nem könnyű pillanatait. Meghatottan gondolok a három legfontosabbra, amikor tudást, képességet meghaladó erőre volt szükségem, hogy tudjam tartani a lelket az anyukában, és kegyelemként éltem meg a születendő gyermekekkel való belső lelki kapcsolatomat is, ami megmaradt születésük után is. Az első „összefogást” a kórházpasztoráció megkezdése előtt jóval korábban kellett megtenni, amikor egy nagyon nehéz helyzetben lévő leendő fiatal kismama és gyermeke élete forgott kockán. Kevés segítség volt, mert csupán a gyerekek „kiscsoportja” sorakozott fel az ügy mellé, elszánt imával az élet mellett. Egy csodálatos jelenetet nem tudok elfelejteni, amikor kint dolgozunk a mezőn, és megszólalt a déli harangszó. Ahogy megegyeztünk, mindenki letette a gereblyét, villát (kaszálás ideje volt), és együtt imádkoztunk, ki a hegy lábánál, ki a tetőn, ki az oldalban, egymástól látható távolságban. Egymást is erősítettük a közös imával. És a várt/nem várt kisgyerek megszületett, épen, egészségesen. Mára már felnőtt férfi, és azt sem tudom, hogy tudja, milyen imaláncot fűztünk az életéért… Egy másik eset már a kórházban zajlott le, amikor az orvosok nem javallották a várva várt kislány születését, az anya egészségi okaira hivatkozva. Otthon a nyolc éves bátyus várta a testvért. Az édesanya kétségbeesetten menekült hozzám, önkéntelenül kapaszkodott belém. Átéreztem a fájdalmát, magamévá tettem. Imádkoztam. A Szentlélekisten mentő ötletet adott. Arra kértem, húzza az időt az abortusszal, azt bármikor meg lehet ejteni, de a gyermeket nem lehet feltámasztani többé. És húztuk az időt, imádkozva, remegve napról napra, hétről hétre. Ügyes diplomata volt, meg tudta tenni, és csodák csodája, eljött a nap, amikor boldogan világra hozhatta gyermekét, egészségben. A harmadik ilyen esetem megrázó volt, hosszú ideig tartott, és hajszálon múlt a kimenetele. Ikerfogamzás indult, de az egyik magzat magától elment. A megmaradtnak nem volt kilátása a túlélésre. Próbára tette az anyát, az apát, a kezelőorvost, mindenkit. Szigorú helyben ülést, fekvést kellett betartani az anyának hosszú hónapokon át. Ez alatt beszélgettünk órákon át, kimerítően. Természetes szülésre gondolni sem lehetett az anya állapota miatt. Császármetszés után közvetlenül viszont életveszélybe került az édesanya. Úgy nézett ki, hogy a baba túléli, de az anya nem. Ekkor fényképeztem aggódva, imádkozva azt a friss újszülöttet, aki felkerült a IV. kötet imakönyvemre. Hangomra figyelni kezdett és a hang irányába fordult, hiszen ismert, simogatás közben megfogta az ujjamat és úgy megszorította, hogy a kis körmei kifehéredtek a szorítástól. Hála Istennek, mára jól vannak, iskolás a gyermek. És szólnom kell azokról, akiket félt vállalni az édesanyjuk, családi okokból kifolyólag. Itt is van két büszkeségem, akikért hálát adok a Jó Istennek és az édesanyjuknak. Bizonyítottak. Megérte harcolni. Bakó Mária Hajnalka


Istenvárás

Pilinszky János:

Jörg Zink emlékére

A várakozás szentsége

(részlet)

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden egyéb súlyát és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek – megszületvén Betlehemben – maga a teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyhatunk: ami megtörtént, és akit kétezer esztendeje jólrosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből. A kortárs teológia egyik legkiemelkedőbb németországi alakja Jörg Zink, evangélikus lelkipásztor, számtalan cikk és könyv szerzője, filmek, rádió- és TVadások szerkesztője, 93 éves korában, 2016. szeptember 9-én az örök hazába költözött. Írásai és előadásai nagyon széles körben határozták meg olvasói és hallgatói életútját. Egyik legjelentősebb munkája a szentírásfordítása. Az alábbiakban az ő tollából származó sorokat olvashatunk a mai egyház feladatáról. „Ha meg kell fogalmaznom, hogy véleményem szerint igazából milyennek kell lennie az Egyháznak, akkor azt mondom: az Egyháznak egy út menti vendégfogadóhoz kell hasonlatosnak lennie, mely mindenki számára nyitott, aki az utcáról bejön. Olyan ház, mely bárkinek helyet biztosít, aki belép az ajtón, asztalt és padot kínál neki, minden betérőnek ételt és italt nyújt. Vendégfogadó, ahol nincsenek ellenőrök, sem kidobó fiúk, és záróra sincs. Ezt tanulhattuk az őspéldázatban, a jézusi ünnepi lakomáról. A nyitott ajtó és a közös étkezés, az egymással való beszélgetés, egymás meghallgatása és a megszületett kérdések megválaszolása, egymás helyre segítése, bátorítás az úton, ezek a jellemzői annak az Egyháznak, mely azt teszi, amit Jézus is tett. És ezek minden egyes krisztushívőnek is jellemzői, aki most a határok és feltételek nélküli meghívó feladatát ellátja, és ily módon, az igazi meghívó, Jézus alakja kirajzolódik rajta.” (Jörg Zink) Fordította: Bács Béla János

Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.

Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. 5


hagyományaink

Erdélyben, számomra „furcsa” fogalmat hallottam a karácsonyi éjféli mise után, ott meglévő szokásról. Ez a fogalom nem más mint a Mária-radina, Mária vacsorája. Nem is azért volt „furcsa”, mert valami idegen kifejezés lett volna, hanem mert nekem Mária „családja” (rodina) jelentést tartalmazta. DarvasKozma József csíkszeredai esperes plébános gondolatai segítettek megsejteni gazdag tartalmát ennek a hagyománynak.

P. Balla Barnabás pálos

Karácsony Ha

„Gyermekkorom gazdag emléke a Mária-radina, Mária vacsorája, vagyis mintegy a gyerekágyban fekvő Szűzanya keresztelői áldomása a neve: a kis Jézust a család szülöttjeként is köszöntik. Az éjféli misére mentünk, amikor nagyobbak lettünk, áldoztunk. Az éjféli misével megszűnt régen az ünnep előtti böjt. A szentmise után édesanyám a nővéremmel az ünnepi asztalt terítette. Ilyenkor az asztalra került a kolbász, töltöttkáposzta, kocsonya, kalács és gyümölcs. Ez alatt mi fiúk édesapámmal kimentünk és az állatok jászlába sarjút tettünk, az apró jószágnak szemet, akárcsak a vályúba. Még a kutyának is enni adtunk, hadd érezzék az állatok is, hogy Jézus megszületett. Csak ezután ültünk az ünnepi asztalhoz. S miután elfogyasztottuk a vacsorát, akkor tértünk pihenőre. Ez az elmélkedések nyomán fakadt mélységes néphit oly gazdag, mint a betlehemi pásztorok hite. Itt a díszletek nem takarták el szemünk elől a lényeget. Karácsony éjszakája nem csupán hangulat, hanem valóság. Jézus születése most is meghatározza életünket, jövőnket. Kapcsolat van az ég és a föld között, az emberek és a világ közt.” „Karácsony éjszakája nem csupán hangulat, hanem valóság.” Korunk nagyon a hangulatra helyezi a hangsúlyt, pedig nem a hangulat az, ami nyomasztja, hanem a valóság. Lengyelországban rádiót hallgatva megdöbbentett az új generáció nevén: Niet generáció (nem-generáció, vagy net-generáció). Azt jelenti, hogy ma csak az internet fontos, és nemet mond másra. NEM dolgozik, NEM szeret, NEM törődik semmivel. Bocsánat, ez így nem igaz. Azért valamivel törődik: legyen pénze a Netre, legyen aki eteti és minden igényét kiszolgálja. Virtuális világába nem fér bele a Hit, Szeretet, Érték. Csak a saját érdek a fő: legyen gyors a netem, és lehetőleg a legújabb eszköz álljon rendelkezésemre. Vajon hogyan készül a net-generáció adventben Urunk születésére? Kiszolgáltatja magát? Leadja a rendelést a modernebb, divatosabb kütyüre? „Jézus születése most is meghatározza életünket, jövőnket. Kapcsolat van az ég és a föld között, az emberek és a világ közt.” Tudjuk, a internet kapcsolat nélkül nem használható. Sajnos ez igaz az emberre is. Kapcsolata kell, hogy legyen az Ég és föld között (1); az ember és az ember között (2), valamint önmagammal sem árt normális kapcsolatban lenni (3). 6

Ebben a pontban gondoljunk a spirituális kapcsolatra Isten és énköztem.

Te és Én, vagyis, emberi kapcsolataink, szerintem itt kell foglalkozni azzal is, hogy milyen a kapcsolatom az anyanyelvemmel; nemzetem hagyományaival, illetve a hivatásommal, mert ezek nélkül nem lehet normális kapcsolatom senkivel, mert nincs semmi, ami összekötne.

k

Szíriai szent Efré mondja: nagy d log halottat felt masztani, de mé nagyobb látni ö magam hibáit értékeit, mert csa így lehet normá kapcsolatban a ember önmag val.


ifiszentjeink oldal

Oltárra emelt barátaink

éjszakája

játékos ismerkedés szentekkel

bármelyik a három közül rosszul vagy egyáltalán nem működik, az a többire is kihat, és megszűnik a kapcsolat. 1. „Éppen, mint ahogy egyszerre örvendezünk és gyászolunk a mi Urunk Mária-radina, Mária vacsorája számomra azt mutatja születésén és szenvedésén, azonmód kisebb mértékben örvendezünk és gyámeg, hogy a család kell ahhoz, hogy normális geneszolunk is a vértanúk halálán. Gyászolunk bűneiért a világnak, amely vérráció nőjön fel, ahol lehetősége van arra, hogy tanúságra juttatta őket, s örvendezünk, hogy új lélek soroltatott az ég szentnormális kapcsolatot lásson, tanuljon, Ég és jeihez, Isten dícsőségére és az emberek üdvösségére.”- T. S. Eliot: Gyilkosság föld, Te és Én között és nem utolsó sorban a székesegyházban című drámájában így beszélt a néphez Becket Önmagával is. Mert a családban tanuljuk meg ezt a hármas kapcsolatrendszert. A Szent Tamás canterbury érsek életének utolsó karácsonyi prédikácsaládban tanulunk hinni, szeretni, értékeciójában. Vértanúhalála négy nap múlva következett be: II. Henrik ket elsajátítani és konfliktust megoldani. király zsoldosai megölték az oltár előtt. Mikor történt ez a gyaSebeinket is itt gyógyíttattuk, majd azoklázatosság a canterbury katedrálisban? nak adtunk sebeket, akik gyógyítottak. Azután, a sok heg miatt, inkább feladtuk, 2. „Mindenben, még az adakozásban is légy szerény. Egyszóval: mindenben úgy mert nehéz sebesülten sebet gyógyítani. légy, mint a názáreti Jézus.” Ez az igazi keresztény tanítás Boldog Charles Nem gyakoroljuk, amit a Szentcsalád de Foucauld naplójában olvasható. A Szahara szívének és szentjének életén látunk: „Ne könnyű legyen, hanem lenevezett misszionárius pontosan száz éve, 1916. december 1-jén halt hetséges”, mert aki szeret, annak lehetetlen meg az algériai Tamanrassetben, a sivatagi törzsek francia uralom elnincs. leni felkelésének lett áldozata. Az ő életmódját és tanítását követő „Az emberi szív, mihelyt megérzi Isten Fia szefrancia fiatalok szerzetesi kongregációt alapítottak, amely 1968-ban retetét, azonnal megnyílik és hirdetni akarja e misztériumot az éjféli misével, pásztorjátékkal és nyert pápai jóváhagyást. Mi a kongregáció elnevezése? betlehemessel, karácsonyfával, énekléssel, ajándékozással, Mária-radinával, azaz ünnepi vacso3. Az írói tehetséggel is megáldott Szent I. Damazusz pápának egyik rával. Íme, Isten Fia születésekor összeölelkezik nagy érdeme, hogy sürgette a Szentírás hivatalos latin fordítása elkéaz ég és a föld, az angyalok és az emberek, az szítésének fontosságát. Erre föltétlen szükség volt, ugyanis a világ emberek és a világ.” különböző részein használt latin fordtások nem egyeztek teljesen az Sokszor talán azért „furcsa” régi hagyomáeredeti szövegekkel. A rögtönzött, nem egységes fordítások idővel nyaink, szokásaink megnevezése, mert kényelmesebb átvenni a reklámok által ránk rendkívüli bonyodalmakat okozhattak volna az egyházban. Kit bíerőltetett szokásokat, mint megengedni Jézott meg a nagy pápa a Vulgata elkészítésével? zusnak, hogy megszülessen. Hiszen akkor nekem is döntenem kell: úgy akarok szeretni, 4. Magyarország második oltárra emelt uralkodója, Szent László ém ahogyan Ő. király 1095. július 29-én hunyt el Felvidéken. Először az általa doTalán idén több idő lesz a kapcsolatok tanulá1091-ben alapított somogyvári Szent Egyed bencés apátságban tására, javítására, hogy mire eljön Mária-radina, ég temették el. Innen 1180 körül Nagyváradra vitték, és a szintén Mária vacsorájának ideje, addigra ne csak egy önáltala alapított székesegyházban helyezték nyugalomra. Végső fogalom, szokás megismerésével gazdagodjunk, és hanem Annak a jelenlétével, akinek születésnapnyughelye Várad lett, és így beteljesedett hajdani kívánsága. ak jára készülünk. A középkorban a Szent László sírjánál tett eskünek perdönális „Hiszen az írások olvasása vagy dramatizálása, a szentmitő ereje volt, az itt hozott ítéleteket istenítéletnek nevezték. az sében való együtt imádkozás és éneklés, főképp a konszekráció Milyen címen maradt fenn a Szent László sírgászavai, ismét közénk hozzák az Urat, és lehetővé teszik vele a jánál megjelent istenítéletek jegyzőkönyvelegteljesebb találkozást, ami a földön elképzelhető. Így a Karáinek töredéke? csony nem idillikus hangulat csupán, nem is családi ünnep! Több annál! Szentségi találkozás Jézussal, aki a mi Megváltónk és ÜdÖsszeállította: Vitos Antal vözítőnk.” 7


1978-tól van forgalomban, gyógyhatású készítményként. 2000-ben hivatalosan is gyógyszerré nyilvánították, amely erősíti az immunrendszert, és jótékony hatású a daganatos betegségek gyógyításában. 2013 óta hungarikum. Megalkotója vitéz dr. Béres József (Záhony, 1920 – Budapest, 2006) Széchenyi-díjas kutató. Fia és menye vallanak róla. „Atyám rendkívül természetszerető kutatóként a növényekhez, a mezőgazdasághoz vonzódott. Pályafutása a kisvárdai gépállomáson kezdődik, aztán a Nyírségi Mezőgazdasági Kutatóintézetben folytatódik. A talaj minőségével, összetételével, később a burgonya és a dohány különböző betegségeivel foglalkozik. Ez a kutatómunka vezeti arra a felismerésre, hogy a talaj összetétele, adottsága, nyomelem-tartalma mennyire alapfontosságú a növények számára, illetve hogyan tudják felvenni ezeket a növények és hogyan tudják hasznosítani. Lényegében azt állapítja meg, mennyire szoros kapcsolat van a talaj nyomelem-ellátottsága és a növények életminősége, betegsége, egészsége között… Neves szakemberként előadásokat tart, így gazdák is hozzá fordulnak állategészségügyi kérdésekkel. Megállapítja, hogy ott is kiemelt fontossága van a nyomelemeknek. Mivel az állatok növényeket esznek, ha a növényben nincs elég nyomelem, akkor az állatok is szenvedhetnek a nyomelemek hiányától, hiszen nem jut be a szervezetükbe olyan mértékben, amennyire az kívánatos lenne. Később aztán a kisvárdai kórházban dolgozik egy laboratóriumban, ahol beteg emberek közelébe kerül. Az volt a feltevése, hogy talán a gyógyíthatatlan betegségek hátterében a nyomelem-hiány áll. Kezdetben egy-egy nyomelemet alkalmazott, később színesítve a palettát, szépen bontakozik ki a Béres csepp… Atyám megszállott kutató volt, aki hitt az igazában, hiszen óriási – alapvetően mezőgazdasági– kutatómunka állt a hátterében, sokat publikált is ezekről. A család is mindig mögötte állt és soha nem kételkedtünk az ő tudományos igazságában… Voltak olyan pontok ebben a szenvedéstörténetben, amikor a laborját lezárták, házkutatás volt a lakásunkban és fél évig tartott egy bűnvádi eljárás ellene, mert kuruzslással vádolták (1975). Aztán fokozatosan kibontakoztak a támogatók is. Ratkó Józsefről kell itt megemlékeznem elsősorban, mert ő kereste akkoriban, olyan betegeket vitt hozzá, mint például Balczó András, Kósa Ferenc, Csoóri Sándor, Illyés Gyula, Pozsgay Imre és sokan mások. Ez volt a támogatói kör. Illetve érdekes, hogy a patikusok is mennyire támogatták. Súlyos betegségekkel fordultak hozzá az emberek, és hittek benne.” „Menyeként gyakran kérdeztem tőle, hogyan lehet ezt kibírni? Mindig azt mondta nekem: „Tudod lányom, ha valaki tudja, hogy kettő meg kettő az négy, akkor nem tehet mást, képviselni kell az igazát. Nem lehet azt mondani, hogy legyen most három, máskor meg öt! Én tudom, hogy igazam van, és segíteniakarok másoknak is!” 1997-ben volt az első nagy elismerés, amikor köztársasági elnöki elismerést kapott Béres József, majd 2000-ben gyógyszerré minősítették a cseppet. Egy üldözött, kuruzslónak kikiáltott ember, kinek ilyen hányattatott sorsa volt, végül is elismerést ér el, nagyon felemelő dolog. Ma pedig huszonöt éves a Béres Részvénytársaság.” 8

Béres csepp


Neumann János életműve

Neumann János (Budapest, 1903 – Washington, 1957) nemcsak a matematikában, hanem számos más tudományban: a számítástechnika, a fizika, a közgazdaságtan, a meteorológia, az automataelmélet és nem utolsósorban a játékelmélet terén is maradandót alkotott. A modern számítógépek működését megalapozta a Neumann-elvek megalkotása. A mai napig minden infokommunikációs eszköz – az asztali számítógéptől a laptopon keresztül, az okostelefonokon át az ipari alkalmazásokig – mind-mind azonos felépítésű, Neumann-elven működő rendszerek. 2013 óta informatikai életműve hungarikum. Már egész kisgyermekként rendkívüli nyelvtehetségnek számított, és kivételesen jó emlékezőtehetségű volt. Hat éves korában már folyékonyan tudott ógörögül, apjával e nyelven viccelődött. Tudott latinul is, anyanyelvi szinten beszélt németül, és több ismerőse szerint németül is gondolkodott. „Jancsi élvezte, hogy az eszét használja. Fejben nyolcjegyű számokat szorzott össze. Egyszer édesanyja a semmibe meredve hallgatott, erre Jancsi rákérdezett: - Mit számolsz, anyu?” Egyetemi tanulmányai után, 1930 és 1933 között félévenként Amerikában, félévenként Európában tanított. Végül letelepedett az Egyesült Államokban. Princetonban „John von Neumann” volt az új Magasabb Tudományok Intézetének legfiatalabb professzora. Csakhamar annak egyik vezető személyiségévé vált. Szobája bárki számára nyitva állt, mindenkit szívesen fogadott és segített problémája megoldásában. Egy új problémáról szinte pillanatok alatt megmutatta, hogy mit lehet bizonyítani, vagy milyen pontokra kell figyelni majd a bizonyítás folyamán. Fotografikus memóriája és kitűnő humorérzéke tette a társaság lelkévé is, minden történetre emlékezett, és remekül elő is tudta adni őket. Hallgatósága főleg a hosszabb történeteket lélegzet-visszafojtva élvezte, és feszült figyelemmel várta a csattanót. Látva a közelgő világháborút, bekapcsolódott a nácizmus elleni katonai előkészületbe. Részt vett az atomenergia felszabadításában és háborús célú felhasználásában, majd a békés energiatermelésre állításának irányításában is. Ez vezette az első mechanikai számológépekhez, amiből az IBMmel való kapcsolat fejlődött ki. 1945-től 1957-ig a princetoni Elektronikus Számítógép projekt igazgatója. Ekkor már az emberi agy, valamint az idegrendszer működését utánzó gépek kötötték le figyelmét. 1955-ben azonban megállapították, hogy csontrákja van, amely később a gerincét is megtámadta. A betegség kialakulását nagy valószínűséggel az atombomba előállításakor szerzett sugárfertőzés okozhatta. Betegsége alatt is folyamatosan A számítógép és az agy című előadásán dolgozott, azt még mindenképp szerette volna megtartani. A kézirat befejezetlen maradt... (Guba Krisztina tanulmányának alapján) Összeállította: Sárközi Sándor piarista

9


Darvas-Kozma József

Szent László év 3.

Szent István halálát követően, 1038-tól Péter uralkodott 1041 szeptemberéig, amikor az országból kénytelen volt elmenekülni. Helyébe a főurak Szent István sógorát, Aba Sámuelt ültették. Péter kényszerűségből a korábbi ellenfeléhez, III. Henrik német-római császárhoz menekült, aki támogatásáról biztosította. Be is tört 1042-ben, Nyitráig hatolt és visszavonult. 1043-ban a Dunától délre támadt, de a mocsaras területen elakadt. Aba Sámuel ekkor lemondott a Lajta és Fischa közti területről. 1044-ben a német oldalon harcoló magyarok segítették Henriket a Fertő-táji mocsaras vidéken történő átkelésben, aki július 5-én Győr alatt, Ménfőnél csatát nyert, Abát menekülés közben saját emberei ölték meg. Péter második uralkodását vazallusként kezdte, amiért a magyar nemesek és egyházi vezetők méltatlannak tartották Szent István trónján. Magatartásáért elmarasztalták, és 1046-ban a Vazul-fiakat visszahívták a magyar trónra. Levente és András hercegek engedelmeskedtek a hívó szónak és hazatértek Oroszországból. András (másképpen Endre) ügyes diplomáciai és katonai manőverekkel dolgozott. A fellázadt nép a menekülő királyt nem hagyta kijutni az országból. Ezért történt, hogy Pétert összekaszabolva, megvakítva hurcolták eléje. Fájdalmaiba rövidesen belehalt. Andrást 1047 elején koronázták meg Székesfehérváron. Levente ez időtájt meghalt. Mivel Andrásnak nem születtek gyermekei feleségétől, hazahívta öccsét, Béla 10

herceget, aki megkapta a nyitrai, bihari és al-dunai dukátust, valamint megtette örökösének. András király próbált a német császárral megegyezni, de az ellenséges maradt. A császár 1051-ben megindult páncélozott seregével, hogy mindent elsöpörjön. András és Béla a keleti taktikával a kiéheztetett németeket legyőzte. Henrik szabad elvonulást kért és meg is kapta. A vereségből nem tanuló császár 1052-ik év nyarán ismét Magyarországra támadt, de András király és a hadműveleteket irányító Béla herceg seregétől Pozsony várának vívásakor súlyos vereséget szenvedett. Szent István után ismét a régi, katonai erények vették át a döntő szót, András ezért is tartotta nagy becsben „Attila kardját”. A királynak 1053-ban fia született, Salamon, és 1056-ban meghalt nagy ellensége, III. Henrik. Ekkor András király közeledni kezdett a német császári udvarhoz és 1058-ban Salamont ifjabb királlyá koronáztatta. A német béketárgyalás záloga egy dinasztikus házasság létrejötte lett, melynek értelmében az 5 éves Salamonnal eljegyezték IV. Henrik 11 éves Judit nevű húgát. Ezek és az 1059-es tiszavárkonyi jelenet – korona vagy kard – után, Béla herceg belátta, hogy nemcsak uralkodói címe, de élete is veszélyben forog, ezért Lengyelországba menekült gyermekeivel együtt. Sógora támogatásával hadat gyűjtött, majd 1060-ban lengyel segítséggel tért vissza és megdöntötte András hatalmát.


1. Orseolo Péter (Velence, 1011 – Székesfehérvár, 1046 vagy 1059. augusztus 30.) Magyarország királya 1038 –1041, valamint 1044–1046 között. 2. Sámuel (990? – 1044. július 5.) Magyarország harmadik királya, 1041–1044 között. 3. I. András - magyar névváltozatban I. Endre - (1015 körül – 1060. december 5. előtt) Magyarország királya 1046–1060 között. 4. I. Béla - ragadványnevén Bajnok Béla - (Dévény, 1016 – Dömös, 1063. szeptember 11.) Árpád-házi magyar király 1060–1063.

A menekülő beteg királyt elfogták, zirci udvarházában tartották, ahol meghalt. Az általa alapított tihanyi apátságban temették el. András felesége, Anasztázia és gyermekei IV. Henriknél találtak menedéket. Béla herceget még azon év december 6-án királlyá választották és megkoronázták. Három éves uralkodása mély nyomot hagyott az emberek emlékezetében. Béla gondoskodása a falvak népe felé fordult. Szabályozta a piaci árakat, hogy ezzel megakadályozza a kereskedők illetéktelen hasznát és a nép kiuzsorázását. Ő a párviadal hőse, komoly erőfeszítéseket tett a békéért. Összes német foglyaival lovagias módon bánt, s végül valamennyit hazabocsátott. Sőt a vezérek közül Weimari Vilmos, mint Béla Zsófia lányának jegyese tért haza. Pénzt is veretett, melynek körirata: „Rex Bela – Sancta Maria” felírás világosan tanúskodik arról, hogy Szent István örökségét komolyan vette és folytatta. Ő is alapított egy bencés apátságot Szekszárdon. 1063-ban, amikor hírt vett a német birodalmi sereg megindulásáról, még azt is felajánlotta, hogy lemond a trónról, s megelégszik korábbi hercegségével. Fiát is kész volt túszként felajánlani, hogy elkerülje az öldöklést. A várható német támadás visszaverésére készülődve Dömösön országgyűlést tartott, ahol beomlott trónja halálosan összezúzta. Ilyen állapotban indult hadserege után, amikor szeptember 11-én Dévény mellett elhunyt. Szekszárdon temették el, akiben volt valami a lovagból, a ’mesebeli herceg’-ből, aki

5. Salamon (1053 – 1087 márciusa?), Árpád-házi magyar királyi herceg, 1057-től ifjabb király, 1063–1074 között Magyarország hetedik királya 6. I. Géza (Lengyel Királyság, 1044? – Vác, 1077. április 25.) Árpád-házi magyar király 1074–1077 között. 7. I. László - gyakran Szent László, horvátul Ladislav I - (1046. június 27. – Nyitra, 1095. július 29.) magyar király 1077-től, horvát király 1091-től haláláig.

bátor viadal után elnyeri a királykisasszonyt, de megkegyelmez a legyőzöttnek is. Neki azonban nem kegyelmeztek. Béla fiai Géza, László és Lambert menekülni kényszerültek. A gyermek IV. Henrik helyett a német sereget a harcias Nordheimi Ottó herceg vezette, aki megkapta Salamon anyjától „Attila kardját”. Salamont a németek trónra ültették, s a herceg vis�szatért hazájába. A magyar király udvarában ismét megnövekedett a német eredetű „vendégek” befolyása. Akadt egy bölcs gondolkodású főpap Dezsgyőri püspök, majd kalocsai érsek, aki élt az intelem jogával. 1064. január 20-án megkötötték a viszályt lezáró békét a felserdült Salamon és Béla fiai között. A megbékélés látványos megnyilvánulásaként Salamon és Géza közösen ünnepelték meg a húsvétot Pécsen és 1064. április 11-én maga Géza helyezi Salamon fejére a koronát. A hercegek az ország egyharmarészét kapták. Géza apjához hasonlóan lovagias szellemű, békés természetű, az alatta állókkal kegyesen viselkedő, bosszúállást nem ismerő jellem. Még nála is kiválóbbnak, határozottabbnak mutatkozott öccse, László. Az alattvalók, a nép szemében hamar feltűnt az előnyös különbözőségük Salamontól. András fia is vitéz, bátor ember volt, de örökölte apja ravaszságra hajlamos és bosszúállásra képes természetét, mely keménnyé, s ugyanakkor mégis befolyásolhatóvá tette. (folytatjuk)

11


ifi oldal

12

Egyszer ki is raktam a 17 éves fiamat, mikor nem ment el egy szentmisére. Nagy buzgóságommal tönkretettem a családot. Arra használtam fel őket, hogy jó színben tűnjek fel a közösség előtt, hogy bebionyítva látszódjék a tény, hogy ez a nő, aki szegény és bűnös volt, hányódott egész életében, megérdemli, hogy ehhez a külváros katolikus közösséghez tartozzék. Ez viszont az én szempontomból soha nem sikerült, sőt a gyerekeimet is eltávolítottam Istentől. Ha most kellene tennem, nem így járnék el. Attól féltem, hogy mit mondanak az emberek, ha gyerekeim nem lesznek hívő katolikusok, miközben egyetlen feladatom a lelki üdvük segítése kellett volna legyen. Most évekkel később, mikor már kirepültek a családi házból, rájöttem, hogy nem kötelezheagy változáson mentem keresztül! Én vagyok a két lábon járó tem őket a hitre, ha pici koruktól nem úgy nemegtérés. Pár hónapja az életem a feje tetejére állt – minden, attól kezd- veltem őket, hogy ez természetes legyen. Még ve ahogyan éltem az életem, minden amit igaznak éreztem. Egy részeges az utóbbi szerencsés esetben is meg kell tanítani a gyerekeket kérdezni. Szeretni kell őket bárlátogatóból egy hívő római katolikus lettem alig egy év alatt. (...) Egyértelmű volt számomra, már változásom kezdetekor, hogy az életem és sokat imádkozni értük. De tudatában kell lenni annak, hogy Isten szeretete sokkal nacélja, a misszióm, hogy elmondjam, akinek csak tudom, mit tett velem Jézus Krisztus. Az életem a bizonyíték arra, hogy soha senki nincs túl gyobb, mint amilyen az enyém valaha is lehet. Mert ha Isten képes volt engem a jó útra témessze a megváltástól! ríteni, akkor ezt bárkivel bármikor megteszi. Azt hihetné a Kedves Olvasó, hogy a gyerekeim hívő katolikusok... Igaz? Amikor a gyerekeim miatt pánik uralkodik el Tévedés. Négy édesgyermek és három nevelt gyermek anyja vagyok. Egy rajtam, ezt az imát suttogom: keresztény családdá váltunk az új férjemmel és az ő gyerekeivel. Azt hittem, hogy ez egy „boldogan éltek, amíg meg nem haltak” történet kezdete az Drága Jézus Krisztus, kérlek segíts, hogy életünkben. Tévedtem. Ma csupán két gyermekem hívő katolikus, a töbolyan anyja lehessek gyermekeimnek, biek egyáltalán nem hisznek. amilyennek lennem kell. Kérlek, add Előtte életem bűnnel volt átitatva, mindennel, amit el tud képzelni a Kedmeg a szeretet kegyelmét, amikor ves Olvasó, a gyilkosságot kivéve, ilyen körülmények közül próbáltam elmeg akarom mondani nekük, hogy kötelezett katolikussá válni egy külvárosi középosztálybeli közösségben. mit tegyenek. Higgyek abban, hogy Bizonytalan voltam abban is, hogy hová tartozom. Soha nem éreztette elkapod őket a zuhanás előtt, ahogy velem senki, mégis tele voltam frusztrációval, nem voltam biztos abban, engem is elkaptál. hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy teljes értékű tagja legyek a közösségnek. Drága Szűz Mária, kérlek vezess olyan embereket gyerekeim életébe, akik Csak azt éreztem, mennyire félresikerült vagyok én is és az egész családom. bemutatják nekik Fiad. Segíts bíznom Lassan-lassan egy fúriává változtam. Megmondtam a gyerekeimnek, hogyan az Úrban és gyermekeimben, és segíts öltözhetnek, hogyan üljenek, imádkozzanak, viselkedjenek helyesen. Ezzel hinnem abban, hogy Ő még jobban kapcsolatosan, nem engedtem, hogy kérdéseket tegyenek fel, és tisztáztam, szereti őket, mint én. Ámen hogy aki nem vesz részt a szentmiséken annak nincs helye a házamban. forrás: Aleteia, fordította, Balázs Sára


gyerekoldal

Nagy hó esett, a völgyeket, a hegyeket magas hó takarta. A nyuszinak elfogyott az ennivalója, útnak indult hát, hogy szerezzen valamit. Egyszer csak boldogan felkiáltott: - Hohó! Két murkot találtam! Megette az egyik répát. Maradt még egy. Azt gondolta a nyuszi: „Nagy a hó, hideg az idő. A csacsi otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem ezt a murkot, hadd lakjék jól!” Szaladt a nyuszi a csacsi házához, hanem a csacsi nem volt otthon. Letette a murkot, s otthagyta a csacsi házában. Azért nem volt otthon a csacsi, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy nagy, édes krumplit, örömmel vitte haza. Belépett a házába, látta a murkot, csodálkozott nagyon: „Hát ez hogy került ide?” A csacsi megette az édes krumplit, aztán azt gondolta: „Nagy a hó, hideg az idő. A bárányka otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a murkot, hadd lakjék jól!” Szaladt a csacsi a bárányka házához, hanem a bárányka nem volt otthon. Letette a murkot, s otthagyta a bárányka házában. Azért nem volt otthon a bárányka, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy káposztát, örömmel vitte haza. Belépett a bárányka a házába, látta ám a murkot, csodálkozott nagyon: „Hát ez hogy került ide?!” Megette a káposztát, aztán azt gondolta: „Nagy a hó, hideg az idő. Az őzike otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki azt a murkot, hadd lakjék jól!” Szaladt a bárányka az őzike házához, hanem az őzike nem volt otthon. Letette a murkot, s othagyta az őzike házában. Azért nem volt otthon az őzike, mert ő is ennivaló után járt. Talált is karalábét, örömmel hazavitte. Belépett az őzike a házába, látta a murkot, csodálkozott nagyon: „Hát ez hogy került ide?!” Az őzike megette a karalábét, aztán azt gondolta: „Nagy a hó, hideg az idő. A nyuszi otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a murkot, hadd lakjék jól!” Szaladt az őzike a nyuszi házához. Hanem a nyuszi már jóllakott és aludt édesen. Az őzike nem akarta fölkelteni a nyuszit, letette hát a murkot s otthagyta. Felébredt a nyuszi, s nagyra nyitotta a szemét csodálkozásában: „Ejnye! Visszajött a murok! Nohát!” Gondolkozott egy keveset a nyuszi, s hamar kitalálta, hogy csak a barátai hozhatták neki ajándékba. (Népmese)

Állathírességek A fenti mese négy barátja nemcsak e mesének szereplői, hanem más történetekben ill. rajzfilmekben is találkozhattatok velük. Az alábbi rejtvény első legnagyobb nyúlfajta a oszlopában egyikük rajzfilmbeli flamand óriás (a felnőtt súlya min. 7 kiló). A legkisebb nyúlnevét találjátok, akinek történetét fajta a színes (holland) törpe (a egy Felix Salten nevű osztrák báfelnőtt súlya max. másfél kiló). csi írta meg a múlt század elején A világ legnagyobb és legdrá(született Zalcmann Zsigmondgább nyuszija a brit Darius. ként Pesten), s majd Walt Disney Majdnem 23 kilót nyom és rajzfilmesítette meg 1942-ben. majdnem 130 cm hosszú? Melyik állatról van szó?

Tudtad?

a

1 2 3 4 5 1. Ebben a városban született Jézus 2. Ők köszöntötték Jézus születésekor a pusztán tanyázó pásztorokat 3. Így kezdődik legismertebb karácsonyi énekünk: „… az angyal” 4. A pásztorokat köszöntő angyalok éneke: „Dicsőség a magasságban Istennek, és…. a földön a jóakaratú embereknek!” 5. Ilyen a mi Istenünk, aki eljött hozzánk (más szóval: kegyelmes)

Írd meg, ha tudod a választ! 1. Honnan tudta a mesebeli nyúl, hogy a murkot a barátai hagyták ott neki ajándékba? 2. Miért jó, ha az embernek vannak barátai? 3. Szerinted milyen egy igazi barát? 4. Melyik állat neve található a rejtvényben és mi ez a név?

(Válaszodat ide várom:lorinczevakatalin@yahoo.com vagy: 530230, Csíkszereda, Márton Áron utca 80. sz.)

Katóca 13


derűs oldal

Kedves Angyal! Szeretnék egy új biciklit, egy playstationt, néhány G.I. Joet, egy dobszettet, egy pónit és egy tubát! Szia: Béla Kedves Béla! Ki a csodának jut manapság eszébe Béla nevet adni? Az Angyal. A 20 éves „gyerek” levelet ír az Angyalnak:

Kedves Angyal! Kérlek legyen világbéke! Angyal: Lehetetlent nem tudok teljesíteni. A gyerek: Akkor értsem meg a nok gondolkodását. Angyal: Fiam, hogy is volt az a világbékés dolog?

Kedves Angyalka! Hagytam neked sütit és tejet a fa alatt, és répát a rénszarvasoknak az ajtó elott. Szeretettel: Zsuzsi Kedves Zsuzsi! Utálom a tejet, a répától pedig egész éjjel a képembe recsegnek a szarvasok. Ha tényleg be akarsz vágódni, akkor inkább hagyj egy kis Chivas Regalt és egy doboz Tobbleronét a fa alatt! Az Angyal! Kedves Angyal! Én nagyon-nagyon szeretnék egy kiskutyát idén! Légyszi, légyszi, légyszi, LÉGYSZI! Jani Kedves Jani! Lehet, hogy ez a buta könyörgés nálatok hatni szokott, de nálunk semmire sem jutsz ezzel. Idén is pulóvert kapsz! Az Angyal

Érkezik a postára egy levél, az Angyalnak címezve. A postások felbontják, kiderül, egy kisgyerek írta: - „Kedves Angyalka! Mi nagyon szegények vagyunk, így nem tudok a szüleimnek ajándékot venni. Jó lenne, ha tudnál küldeni nekem 20.000 forintot.” A postások megsajnálják, gyűjtést rendeznek, össze is jön 10.000 forint, ezt elküldik a kisfiúnak. Megérkezik a köszönőlevél, izgatottan olvassák: -„Kedves Angyalka! Köszönöm a pénzt, de képzeld, ezek a postások felét lenyúlták!” A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől: – Tudjátok-e, hol lakik Isten? Nem tudjuk, milyen lelkülettel kérdezte, mindenesetre néhány tanuló jelentkezett. – A mennyben – mondta az egyik. – A tiszta szívben – mondta egy másik. – A főutcán, balra az utolsó házban! – kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. – Amikor az apukámmal arra sétáltam – mesélte a kisfiú –, apa a következőket mondta: „Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, nyolc gyermeke van, cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten.” Év vége: - Komám, én ki nem állhatom Andrást! - Há... én se. - Miért, te mennyivel tartozol neki?

Angel Boligan elgondolkodtató rajzai

A vezetékes telefonnak márpedig Székely tudósok megálmegvan az értelme: azzal keres- lapították, hogy a disznóhús és a szilvapálinka sük meg a mobilunkat. fogyasztása 100%-ban Ne magyarázzák necsökkenti annak a kockem a vezeték nélküli kázatát, hogy valakiből komunikációt, mikor már muszlim terrorista le75 éve imádkozom! gyen! 14


rejtvények és megfejtők

A novemberi keresztrejtvény megfejtése:

Keresztrejtvény „ Adj csöndes éjt szüleimnek, adj csöndes éjt mindenkinek. Istenem,/ én járva kelve, fölvirradva/ és lefekve ...“. Ady versének befejező részét a rejtvény vízszintes 3. és függőleges 1. számú soraiba rejtettük el.

1

2

3

4

5

6

7

A 8

12

13

14

15 18

17 T

20

21

22

25

26

29

30

32

33

35

16 19

23

24

27

28 31 34

36

37

38 42 43

9 10 11 TT

39 44

40 45

41 46

47

Vízszintes: 3. ... se mondjak s megbocsátó. Függőleges: 1. S így nemes szavakra találjak. Helyes megfejtők: Bagosi Elisabeta - Felsővisó, Boros Klára - Csíkszentkirály, Fülöp Hajnal - Madéfalva, György Ilona - Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Halmi Ibolya - Marosludas, Kozma Éva - Gyergyóújfalu, Kardos Mária - Szőkefalva, Madaras Vilma – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Sólyom Csilla Gyergyóújfalu, Szőcs József – Madéfalva. Az új megfejtést december 25-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Bagosi Elisabeta - Felsővisó

Oltárra emelt barátaink, novemberi megfejtés:

1. A Forliban tartott papszentelés alkalmával. 2. Ostiában halt meg 3. Egyiknek sem volt tagja, ugyanis akkor még 48 49 50 nem léteztek nyugaton szerzetesrendek. 4. I. Károly T néven. 5. Traianus császár. Helyes megfejtők: György Ferenc – Csíkszereda, Halmi Ibolya - Marosludas. Vízszintes: 1. Így kezdődik január! 12. Védelem. 13. Görög istennő, Az új megfejtést december 25-ig várjuk! Héliosz napisten és Perszéisz lánya. 14. Időszerű. 16. ... Jim, Joseph Conrad műve. 17. Háziszárnyas. 18. Férfinév, névnapját május 15-én ünnepeljük. 20. Jemen fővárosa. 23. Ománi, spanyol és norvég gkj. 24. Este fele! 25. Erkölcstannal foglalkozó filozófus. 28. Épületszárny. 29. Vatikáni, zambiai és spanyol gkj. 30. Állat fogával átharap. 31. Étlen élet! 32. Egyén – románul. 33. A szép fenyőerdőkre szokták mondani. 35. Téli sport. 36. Ilyen hamar? 37. Két szó: egész és libahang. 38. A sziget című mű írója (Robert). 41. Részben ráemel! 42. .... király – William Shakespeare műve. 44. Rőtvad csoportja. 48. Az egykori román és magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya (Imre). 50. Időnként író. Függőleges: 2. Üzleti ügyben engedmények árán is megegyezésre törekedve tárgyalni valakivel. 3. Ezen a helyen kutat. 4. Mauritániához tartozik! 5. Nem valódi ellenérték. 6. ... -de-Bretagne, egy franciaországi település az Ille-et-Vilaine megyében. 7. Római számok, összegük:1052. 8. Kakukk tollak! 9. Kossuth-díjas magyar író, „A feleségem története“ című mű írója (Füst). 10. Jegyzetelek. 11. Nitrogén és kripton vegyjele. 15. Szóhoz jutni engedő. 19. Román este! 21. Kettőzve: Zola regénycím. 22. Kiradírozó. 24. Eleresztette. 26. Szent ..., ebben a párizsi kolostorban alapították meg a 17. században a lazarista szerzetesrendet. 27. Azonosan simuló. 28. Viszonyítási alapul megállapított áram, amelyhez felár járulhat. 34. Répaszelet! 36. Keménnyé dermed. 38. A József és testvérei című mű írója (Thomas). 39. A közelebbi, kelta eredetű nyelvet beszélő nép tagja. 40. Forgatom a földet. 43. Eme sor azonos hangzói. 45. Egy kicsit kócrágó! 46. Bogárlábak! 47. Beóciai hős. 49. A Jupiter bolygó Galilei által felfedezett négy nagy holdjának egyike. Készítette: Korodi Zoltán – Tusnádfürdő

Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy a Hargita Gyöngye nemcsak a fizikai szomjúságot oltja, hanem a lelki szomjúságra is ad segítséget. A Hargita Gyöngye a szomjas öröme! 15


Széllyes Sándor

Székely Karácsony Hóba temetkezett csíki havasokon, Áron – egymagában – fenn a Madarason. – Uram – fohászkodik –, Fiad megszületett, Karácsony este van… Hogyha megteheted, Te, aki rendezed ezt a nagyvilágot, Juttass nekünk is egy kicsi boldogságot. – Hallottalak, Áron, de nem mondtad kinek? – A népemnek, Uram, szegény székelyeknek. Az Úr kicsit hallgat, majd így szól: Áron! Jókedvemben kaptál… legyen úgy… nem bánom. De még mielőtt a kérést teljesítem, Valamit meg kéne magyarázni nekem: Én a székelyekről hallottam eleget, Mondtak már rólatok hideget, meleget… Tudom – hívők vagytok –, sokat imádkoztok, De szidásomban is világelsők vagytok. Hallom, magatokat székelynek valljátok, S kiválasztott népem neveit hordjátok: Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid, Az egész Biblia – egész Ábrahámig… Ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem, Hogy Csicsó – Názáreth, s Ditró – Jeruzsálem. Aztán – ha jól értem – magyar a beszéded, S mégis a székelyek boldogságát kéred… Miféle náció, ha a nyelve magyar? – Ó, Uram, – szólt Áron – a székely is magyar, Csak egy kicsivel több. Úgy legalább három vagy négy fokkal. Ott állt a sok fenyő keményen, vigyázzban, Gyertyák pislákoltak ezer csíki házban, Megkondult Csíksomlyó máriás harangja, S szelíd korholással szólott az Úr hangja: – Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet: Ez a „kicsivel több” megmagyaráz mindent. Én megértettelek, és most érts meg te is: Kicsivel ezért több a szenvedésetek is.