Page 1

18/33 Az 1933-as év nagy szenzációt hozott mind a régészet, mind a biblikus tudósok számára. Ebben az évben kerültek elő az ún. Lákisi-levelek, amelyeket cserepekre, osztrakonokra írtak Kr. e. 587-ben. Lákis két évezreden át Palesztina egyik legrégibb, hadászatilag kulcsfontosságú városa volt. A honfoglalás során Józsue foglalta el, majd Salamon fia Roboám erőddé építette. Szancherib asszír uralkodó Kr. e. 690 körül elfoglalta, s ezt ninivei palotájának falán megörökíttette. A babiloni hadjárat során Kr. e. 586-ban esett el Jeruzsálem elfoglalása előtt. A Kr. e.-i 2. században végleg elpusztult. Romjait 1932-ben kezdték feltárni. Itt találtak rá a fent említett

Belso béke, külso békétlenség Lákisi-levelekre. A levélváltás Jáus várparancsnok és Jeruzsálemben tartózkodó tisztje, Hósájáhu között folyt. Ezek fontos tudósításokat tartalmaznak a közeledő végveszedelemről. Egyiptom Babilon elleni lázadásra biztatja Judea királyát. A király és a vezető emberek vakon követik Egyiptom utasítását, anélkül, hogy számolnának az egyenlőtlen erőviszonyokkal. Egy vékony réteg, Jeremiás próféta vezetésével alkotja a békepártot, és a feltétlen meghódolást tanácsolja. Ebben a drámai légkörben íródtak a levelek. A beosztott azt írja: „Jeremiás tudja, amit tenni készülnek...” A levél megnevezi a prófétát, akire nem hallgatnak, akinek életére törnek. Ez visszatükrözi, ami a mai olvasmányban van: „Ölesd meg kérünk ezt az embert, mert

2019. augusztus 18.

szánszándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét...” (Jer 38,4-6. 8-10) A király pedig tétova ember, mindig annak ad igazat, akivel éppen beszél, aki mindenkivel és minden áron békét akar. Aki így tesz, talán sokáig, élete végéig ellavíroz a békesség vizein, de mocsárszagú, poshadt béke ez, amely mélyén zavaros minden. Az egyetlen valódi béke, békességben élni önmagammal, ahogy Balassi kérte: „Adj már csendességet, lelki békességet,/ mennybéli Úr!” Ehhez három dolog kell: kiállni az igaz és a jó mellett, és megőrizni a szeretetet. Vagyis hűségesnek kell maradnunk a lelkiismeretünkhöz. Ez nemcsak erőss egyéniséget, akaraterőt kíván, hanem bölcsességet is. A lelkiismeret azt is megköveteli, hogy a jót akarjuk, a meggyőződésünket kövessük, a békességet keressük és lehetőleg mindenkivel szeretetben éljünk. Vannak dolgok, amikben semmiféle békesség kedvéért nem engedhetünk, nem térhetünk le az igaz útról csak azért mert egyik családtagunk, vagy vezető azt szeretné, hogy falazzunk valami nem tiszta ügyben. Vagy maradjunk némák a békesség végett. Ezért mondja Jézus: „Azért jöttem, hog y tüzet g yújtsak a földön.” (Lk 12,49-53) Jeremiás Isten szavához hű maradt. A szentlecke Krisztust állítja elénk örök példaképül. Ő az Atya akarta önmagához maradt hű, s azokért is meghalt, akiknek kénytelen volt ellentmondan és „most az Isten trónjának jobbján ül.” (Zsid 12,1-4) Lelkiismeretesen vívjuk meg az életben ránk váró küzdelmeket. Dr. Darvas-Kozma József

„Juhaim hallgatnak szavamra ... és a nyomomban járnak.” Jn 10,27.


Magyarok fénye,

ország reménye 1038. Nagyboldogasszony ünnepének vigilíáján István király az ország vezetőinek és püspökeinek társaságában végrendelkezett. Országát és koronáját, népét és lelkét a Szűzanyának ajánlotta fel. Kire bízhatta volna jobbra, mint Máriára, akire a mennyei Atya az ő egyszülött Fiát, Jézusát bízta. Augusztus 15én az örökkévalóságba költözött. A magyar nép érezte, hogy István király személyében a dinasztia megalapítója, a kimagasló uralkodó és államalapító, az erős és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani hunyt el. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta; mindazonáltal békeszerető volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett, harcias nemzetét a gyümölcsöző béke világába vezette, és szállásterületén mozgó, nomád életvitelű népet a helyhez kötöttségre szoktatta.

Az ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett, egyrészt történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és más sorsüldözötteknek menedéket nyújtott. A Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló embereknek vendéglátást és kedvező átvonulást és hoszpiciumokat biztosított. Szent István halálakor – a Képes Krónika szerint „Azonnal Mag yarország-szerte g yászra fordult a lantpengetés, az ország népe mind, nemesek és nem nemesek, gazdagok és szegények eg yaránt siratták a szent király halálát, bőséges könnyhullatással és sok jajszóval g yászolták az árvák keg yes atyját. A szomorúság és fájdalom jeléül g yászruhát öltöttek, az ifjak és szüzek három évig nem táncoltak, elhallgatott a mindenféle nyájas, édeshangú muzsikáló szerszám, hű szívek siralmával siratták őt; vigasztalhatatlan, nag y volt a siralom” (70. rész). Népünk a méltatlan vezetők miatt, énekben fogant fájdalommal szólítgatja évszázadokon át a Szentkirályt: „Ah, hol vag y, mag yarok tündöklő csillaga, ki voltál valaha országunk istápja? Hol vag y, István király? Téged mag yar kíván, g yászos öltözetben, teelőtted sírván.” Negyvenöt év után (1083. aug. 20) emberi nagysága a szentség fénye által eszményi magasságba került: Magyarok fénye, ország reménye, légy áldott Szent István király! Az áldó megemlékezés mellett az igaz hit plántálójának közbenjárását eleink énekével kérjük: Szent hitben tarts meg, Jézusnál áldj meg, Légy áldott Szent István király!


Figyelmükbe folytatás a 18-32 es lapszámból

Lelóczky Gyula:

Egy megdöbbento történet

hMa 1230 -tól Szent István búcsú hargitafürdőn. 00 hSzerdán 18 órától jegyeskurzus. hPénteken keresztelői felkészítő 1800 órától.

Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat. Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: Isten gyermeke lett Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett: Bálint-Incze Viktor – Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. CsapAmbrus László dát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak elKeresztes Dániel lenállni. Mind az enyémek! Rencz Ábel – Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte Jézus. Bíró Evelin-Krisztina – Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan háPleth Zelma-Franciska zasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, Házasságot kötött meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket Bartos István és és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élPeter Zsuzsanna vezni – mondta a Sátán. Keresztes Csaba és – Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból? Bács Csilla – Megölőm őket! – felelte a Sátán. Sipos Laurențiu és – Mennyit kérsz értük? – érdeklődött tovább Jézus. Nistor Mariana – Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semVitus Zsolt Péter és mire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. LeköpBíró Tünde nek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked! Halottaink – Mennyit kérsz? – kérdezte újból Jézus. A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta: Csíszer Lajos 85 éves – A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! Jézus így szólt: Hirdetett szentmisek 700 Pál Anna (11. évf.)/ id. Lenk Gyula, Ilona – Megegyez1900 Tarr és a Pályi cs. h. tünk! – aztán kifi- hétfo zette az árat… 700 Bartos István/ Bara Attila (2. évf.) Ezzel George kedd 1900 Bálint Márta Thomas plébános 700 Gábor Ignác, Amália/ Gál Amália és szülei szerda 1900 Antal György (3. évf.) fogta a madárkalitkát és lement a csütörtök 700 Cuscovszki Géza, Rozália, Topor Imre cs. h./ Balló István, Rozália 1900 Varga József (6 hetes)/ Kéménes Árpád (6 hetes) szószékről. 700 Tóke Mária, András/ Szávuly László (évf.) péntek 1900 Márton Piroska/ László Marcella (6 hetes) 00 szombat 730 Karácsony Anna (33. évf.), Antal Ferenc/ Petres Ignác, Margit, Veronka 7 Koncz Lenke, Jenő


Viganò

Az új ember 3. Az új Isten-ember viszony Az Isten-ember viszony különféleképpen jelentkezik a különböző vallásokban; egyesekben a távolságtartás, és szinte az elidegenedés formáját veszi fel; másokban pedig az azonosulás formáját. hA vallások az istenségeknek fedett vagy égre tárt földi templomokat és tereket tartanak fenn, ahol az emberek gesztusokkal és rítusokkal tisztelik Istent. hA Bibliában az ember viszonya Istennel szövetségi és közösségi formát nyer; benne Isten áldást, jólétet, békét ígér; és az ember elfogadja. hAz Ószövetség nagy vallásos lelkei keresik Istent, az Ő arcát, az Ő ajándékait: „A te arcodat akarom keresni. Ne rejtsd el előlem arcodat” (Zsolt 26,8-9); „Keg yelmed többet ér, mint az élet” (Zsolt 63,4); „Nekem jó az Istenhez tartozni” (Zsolt 73,28). A próféták leginkább a szövetség lelki tartalmát helyezték előtérbe (=szeretetet) Isten és az ember között; magasztalták az Isten hűségét, siratták a nép hűtlenségét és egy új és végleges szövetséget ígértek. Jézus Krisztus tanította, hogy a szentségekkel ténylegesül az Isten és ember közti új szövetség, az Ige hallgatása, az Atyával való közösség és saját maga odaajándékozása. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet..., az ... élni fog általam” (Jn 6,56-57), növekszik az Istennel való közösségben. hA keresztények Isten templomának tekintik nemcsak az Egyházat, de minden megkereszteltet. Jézus ígérete szerint Isten – az Atya, a Fiú és a Szentlélek – benne lakik a hívők szívében: „Hozzá meg yünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23) Ez a fönséges és titokzatos közösség a Szentháromsággal nagy újdonságok hordozója az ember életében.

A horgászó macska A nag ymacska meg a kismacska eg yütt horgászott. Szitakötő röppent el mellettük. A kismacska azonnal lecsapta a horgászbotot, és üldözőbe vette a szitakötőt, de a szitakötő elmenekült. A kismacska üres manccsal tért vissza a partra. Ezalatt a nag ymacska jókora halat fogott. Kicsit később pillangó szállt el a közelben. A kismacska megint letette a horgászbotot, és a pillangó után vetette magát, de a pillangó tovalibbent, s a kismacska ismét üres manccsal tért vissza a partra. A nag ymacska ezalatt megint kövér halacskát fogott. - Hát az én horgomra miért nem akad eg yetlen kicsinyke hal sem? - háborgott a kismacska. A nag ymacska ránézett, és azt felelte: - A horgászásra kell fig yelned, nem holmi szitakötőket meg pillangókat üldöznöd. Ha nem fig yelsz, soha nem fogsz eg yetlen halat sem. A kismacska meg fogadta a nag ymacska tanácsát. Amikor megint feltűnt eg y szitakötő, üg yet sem vetett rá. Nem tellett sok időbe, a kismacska jókora halat emelt ki a vízből. Do Buy

lSzerkeszti: Szent Kereszt PlébánialCsíkszereda, 530230, Kossuth Lajos u. 38 sz., Harghita mege lhttp://csikszeredaszentkereszt.ro/lplebcsik@gmail.comltel/fax:0266-311-726lFőhat. eng. szám:385/2004lBankszámla szám: RO29 RNCB 0159 0154 1320 00001lNyomtatja a Tipographic nyomdal

Profile for Balazs Tunde

Egyházkozsegi apostol 18-33  

Egyházkozsegi apostol 18-33  

Advertisement