Page 1

HISTORISCHE RUBRIEK 2009, nr. 9 INFORMATIE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING Lezing Op woensdag 11 november a.s. houdt Johan Frieswijk uit Beetsterzwaag voor ons een lezing over Socialisme in en rond Bakkeveen tussen 1880 en 1940. Rond 1880 vindt in de Friese Zuidoosthoek, waar de levensomstandigheden voor de arbeiders in de venen in die jaren bedroevend zijn, de opkomst van het socialisme plaats. Iedereen kent de namen van Domela Nieuwenhuis, Geert van der Zwaag en anderen. Ook in Bakkeveen vindt het socialisme weerklank. Johan Frieswijk, die als historicus jarenlang aan de Fryske Akademy heeft gewerkt, kent de geschiedenis van de rode beweging in onze streken als geen ander. Hij kan er ook prachtig over vertellen. Er is dus alle reden om de woensdagavond van de 11de vrij te houden. De lezing in de Dúnhoeke begint om precies acht uur. De kinderen met hun Sint Maartenlichtjes zijn dan al langs de deur geweest. Voor leden van de Historische Vereniging is de toegang uiteraard gratis. Niet-leden betalen € 3,--

Nog een lezing Op een zondagmorgen eind november 1944 stortte een Amerikaanse bommenwerper met de naam ‘Seattle Sleeper’ neer bij Haulerwijk. Negen vliegers wisten nog net op tijd uit het toestel te springen. Vele ouderen herinneren zich deze zondagmorgen. Jan Slofstra reconstrueert in een lezing voor de Historische Vereniging Haulerwijk en Omstreken de crash van de ‘Seattle Sleeper’ en de lotgevallen van de vliegers. Het spannende verhaal wordt geïllustreerd met tal van lichtbeelden. De lezing vindt plaats op maandag 23 november a.s. in De Enter te Haulerwijk. Niet-leden betalen een entreeprijs van € 2,50.

Foto’s bespreken Woensdagavond 25 november kunnen in het gebouw van SCW-Dúnhoeke weer 10-tallen foto’s worden bekeken, becommentarieerd en bediscussieerd. Doel is tot een goede beschrijving van de ruim 1700 aanwezige foto’s te komen. Op www.bakkeveen.nl komen binnenkort weer nieuwe series foto’s door Siebren Roelsma. Dit jaar is er in december ook nog een foto-avond en wel op woensdag 16 december. Alle avonden beginnen om 19:30 uur en duren ruim 2 uren. Verslag van de genealogie-avond en de fietstocht langs de bronnen van het Ald-Djip komt in de volgende uitgave. Ingezonden mededeling DE VOORGANGER VAN DE SLÛSWACHTER De afgelopen jaren is het historisch besef in ons dorp enorm toegenomen wat heeft geresulteerd in de oprichting van de historische vereniging en daardoor het vastleggen van, en informatie geven over historische informatie over ons dorp. In de introductie van de nieuwe naam van ons dorpsblad in het vorige nummer op pagina 1. zegt Jan van Dalen dat de voorganger van het klupblad het onregelmatig verschijnende blad van de voetbalvereniging zou zijn. Om historische informatie (hoe klein ook) niet in de toekomst verloren te laten gaan bijgaand een rectificatie op het genoemde artikel. De voorganger van ons huidige klupblad is het Beaken-krantje wat tussen 1965 en 1972 maandelijks werd verspreid in Bakkeveen, Wijnjeterp, Waskemeer en een deel van Haulerwijk (langs de vaart). Ook werd het Beaken-krantje op het Hout onder de vakantiegangers verspreid. De oplage bestond uit ca. 1000 exemplaren. Alleen dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers was het te danken dat het blad zolang heeft bestaan.

De taken waren goed verdeeld: een vaste stencillaar (met de hand), een tiental mensen die het blad vouwden (later werd er een elektrische vouwmachine aangeschaft), advertentiewervers en bezorgers. Wat stond er zoal in: Dorps- en verenigingsnieuws, dokters- en kerkdiensten en allerlei ingezonden stukken en artikelen. In vele opzichten leek het Beaken-krantje op ons huidige dorpsblad de Slûswachter en kan dus met recht de voorganger van ons dorpsblad worden genoemd. Zijn er mensen (b.v. de vrijwilligers) die nog ergens een Beaken-krantje hebben liggen of die nog leuke anekdotes weten over de tijd dat het krantje uitkwam. Alle informatie(hoe klein ook) is zeer welkom! HencoNijland@hotmail.com , Nijefeansterwei 2.


Een advertentie uit de Leeuwarder Courant van toen Zoals de meeste lezers wel weten, is het hele archief van de Leeuwarder Courant (vanaf de oprichting in 1752 tot heden) op het internet te vinden. We hebben hier al eerder een aantal berichten uit oude jaargangen afgedrukt. Deze keer ziet U een advertentie uit de Leeuwarder Courant van 4 februari 1870. Hij gaat over de verkoop van de boerderij ‘Allardsoog’, staande op het einde van de Miumerswyk en gebouwd door Allard Scheltinga in 1785. Tegelijk worden de bijbehorende bouw- en weilanden, alsmede een aantal complexen al dan niet ontgonnen veen, te koop aangeboden. Om dat geheel aan te duiden, wordt in de aanhef de thans vergeten term ‘zathe’ (meestal geschreven als ‘sate’) gebruikt. Eigenlijk zit er een heleboel interessante informatie in deze advertentie. Het blijkt o.a. dat op de heide achter de boerderij nogal wat schapen en bijen werden gehouden. Verrassend is dat bij de Allardsoog ook nog een 60 ha veengrond aan de Zevenhuister kant van de Groninger grens hoorde. Een deel daarvan blijkt al te zijn afgegraven. In het Pompsterveld, dat is ten noorden van de Bremerweg, wordt een drietal klijndobben genoemd. Daar zat dus nog klijn (in het Fries klyn), winbare baggelturf. Om aan te geven dat de boerderij en de landerijen goed bereikbaar waren, wordt verwezen naar de ligging aan de Miuwmerwyk en aan de Drentsche Weg. Met de laatste wordt bedoeld de Nieuwe Drentse Weg, die een twintig jaar eerder was aangelegd ter vervanging van de sterk verstoven Oude Drentse Weg. De boekjes die te verkrijgen waren in de herberg van De Haan zijn de toen zo bekende verkoopboekjes.

2009 11  
2009 11  
Advertisement