Page 1

Parkschool voor Protestants Christelijk Waar elk talent telt Basisonderwijs

Schoolgids 2010-2011


Parkschool

Waar elk talent telt

De Parkschool is een basisschool midden in het prachtige Molenpark in de wijk Lombok. Het prachtige Molenpark biedt, behalve de originele Houtzaagmolen, volop groen en veel speel- en ontdekkingsruimte voor de kinderen. Elk talent telt De Parkschool: waar elk talent telt. Dat betekent: - Elk talent telt: we gaan uit van de eigen kracht van kinderen. Aanwezige talenten bij kinderen boren we aan, zowel binnen als buiten schooltijd - Rekenen en taal zijn voorwaarde voor talentontwikkeling. Op de Parkschool investeren we in rekenen en taalonderwijs van het hoogste niveau. - We werken en leren in kleine groepen. Elk kind en elk talent krijgt ruime individuele aandacht. - We zijn allemaal verschillend en hebben verschillende talenten. Dat wordt ingezet in de klas, zodat we veel van elkaar kunnen leren. - Met een speciaal technieklokaal boren we nieuwe talenten en interesses aan bij leerlingen. De Parkschool geeft techniekles in alle groepen. - De Parkschool is de enige basisschool in Lombok met in elk lokaal een digitaal schoolbord. Dit biedt leraren veel nieuwe mogelijkheden om onderwijs aan te laten sluiten bij de belevingswereld van kinderen. - Met de unieke Profijtklas krijgen leerlingen de mogelijkheid om met extra onderwijs een stapje hoger te kunnen reiken in het voortgezet onderwijs.

schoolgids 2010 - 2011 pagina 3

- Kinderen hebben een eigen inbreng, ze beslissen mee in speciale kindercommissies. - De Parkschool investeert veel in de onderwijstalenten van het docententeam. Met trainingen, opleiding voor het gebruik digitale schoolborden en studiedagen blijft het team scherp op haar eigen talent om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren. - Ook de talenten van ouders worden op alle niveaus ingezet. Ouders zijn op verschillende niveau’s betrokken: in de ouderraad, in de medezeggenschapsraad en bij de vele schoolactiviteiten. - De Parkschool werkt samen met het Christelijk Gymnasium Utrecht. Een grote groep talentvolle gymnasiasten helpt in het kader van een stage bij verschillende vakken. - In samenwerking met diverse organisaties biedt de Parkschool een groeiend aanbod van buitenschoolse activiteiten. Activiteiten op het gebied van sport, muziek, theater, techniek geven de leerlingen de mogelijkheid nieuwe talenten te ontdekken en te ontwikkelen.


Parkschool Waar elk talent telt

Inhoud Een woord vooraf 1. Waar zijn we trots op 2. Wat doen we op school 3. Kunstkoersplan van de Parkschool 4. De organisatie van het onderwijs 5. De zorg voor de kinderen 6. Speciale zorg, extra aandacht 7. Naar het voortgezet onderwijs 8. Het team 9. De ouders 10. De ontwikkeling van het onderwijs 11. De kwaliteit van het onderwijs 12. Schooltijden 13. Toelating, schorsing en verwijdering 14. Schoolverzekering voor kinderen 15. Tot slot Vakantierooster en studiedagen Samenstelling van het team

5 6 8 11 12 14 16 18 20 21 25 26 27 28 28 29 30 31

schoolgids 2010 - 2011 pagina 4


Parkschool

Waar elk talent telt

EEN WOORD VOORAF Voor een goede basis! Op de basisschool wordt het fundament (de basis) gelegd voor de gehele verdere schoolloopbaan van uw kind. Is het fundament goed, dan kun je er stevig op bouwen. Dan heb je de basis gelegd voor het voortgezet onderwijs en verdere studie. Samen met de ouders werken we aan de scholing, de persoonlijkheidsontwikkeling en de opvoeding van het kind. Scholen verschillen. Er zijn verschillende soorten basisscholen met verschillen in lesgeven en opvoeden, in omgaan met elkaar en in resultaten. U wilt een school kiezen die het best past bij uw opvattingen over opvoeden en onderwijs. Met deze schoolgids willen we u in de eerste plaats helpen bij het maken van uw keuze. In deze gids vertellen wij hoe onderwijs en opvoeding op de Parkschool zijn vormgegeven. De gids is ook voor ouders die onze school kennen omdat zij al kinderen bij ons op school hebben. Voor hen is het belangrijk om tweejaarlijks de nieuwe versie van de schoolgids te ontvangen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de (recente) ontwikkelingen.

niet. Daarom is het vooral belangrijk dat u de school ook bezoekt.. U kunt ons dan vragen stellen, wij kunnen u dan meer vertellen ĂŠn u kunt de school bekijken. Dat zegt vaak net zoveel als (misschien wel meer dan) de mooiste schoolgids. Wij nodigen u van harte uit om ons te bezoeken, zodat u kunt zien hoe ons team zich inzet voor de talentontwikkeling van onze kinderen. U kunt dan goed geĂŻnformeerd kiezen voor de school die het best bij uw kind past. Voor actuele informatie over de Parkschool verwijzen wij u naar onze website: www.parkschool-utrecht.nl. Annet Baart Directeur Parkschool

Deze schoolgids vertelt u niet alles, de hele school beschrijven kan natuurlijk

schoolgids 2010 - 2011 pagina 5


Parkschool Waar elk talent telt

1. W  AAR ZIJN WE TROTS OP Mooi gebouw, veel ruimte De Parkschool is een multiculturele school in het hart van Lombok. Ons gebouw ligt prachtig in het Molenpark. Door de ligging is er volop groen en speelruimte rond de school. Er is een voetbalkooi, een groot grasveld en natuurlijk het vernieuwde speelplein naast de school, met daaromheen een hek. Veilig voor de kleintjes! Op het speelplein is een tuin die de kinderen zelf onderhouden. Vlakbij ligt het Molenerf met de historische houtzaagmolen, een kleine kinderboerderij en een kinderdagverblijf.

Het ouderinitiatief In 2003 nam een aantal ouders gezamenlijk het initiatief om hun kinderen aan te melden bij de Parkschool. Door het organiseren van een speelgroep informatieavonden en het verspreiden van folders zetten zij zich actief in om van de Parkschool een gemengde school te maken. Dankzij dit initiatief hebben steeds meer ouders er in de afgelopen jaren bewust voor gekozen om hun kinderen op de Parkschool aan te melden. Door het initiatief is de populatie op de Parkschool een betere afspiegeling van de wijk. Veel ouders geven aan dat zowel de kinderen als zijzelf daardoor een betere binding met buurtgenoten hebben.

Zelfstandig werken Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Wij willen dat onze kinderen aan het einde

van de basisschool in staat zijn om, in belangrijke mate, zelf hun werk in te delen en keuzes te maken. Kinderen (en volwassenen) ontwikkelen zich het best wanneer zij zoveel mogelijk zelf de regie hebben over hun leerproces. Leerkrachten spelen hierin vooral een begeleidende en motiverende rol. Al in de kleutergroepen worden korte periodes voor het zelfstandig werken ingebouwd. Vanaf groep 2 werken we met behulp van dagtaken en vanaf groep 5 worden de periodes uitgebreid met weektaken. De kinderen in de bovenbouw leren, naast het werken met weektaken, deze ook zelf te plannen. Hierbij wordt steeds meer verantwoordelijkheid aan de kinderen gegeven en hebben de kinderen meer vrijheid in de keuze van activiteiten en werkvolgorde. En vanzelfsprekend: de kinderen behalen goede onderwijsresultaten, zodat zij na acht jaar die school voor voortgezet onderwijs kunnen kiezen die bij hen past qua interesse, aanleg en niveau.

Vreedzame school We vinden het belangrijk dat de kinderen goede sociale vaardigheden ontwikkelen en leren zorg te dragen voor hun omgeving. Doordat de kinderen plezier hebben in spelen, leren en werken ontwikkelen ze al doende een goede werkhouding. Dit alles kan alleen maar als het schoolklimaat prettig en vooral veilig is. Daarom hanteren onze leerkrachten, kinderen en ouders duidelijke regels en afspraken. Bovendien maken we gebruik van de lessenmethode ‘De Vreedzame School’, waarbij de kinderen op een

schoolgids 2010 - 2011 pagina 6


Parkschool

Waar elk talent telt

speelse manier leren over conflicten en het zelf oplossen ervan. Een aantal kinderen uit de bovenbouw hebben een training tot mediator gevolgd: zij zorgen ervoor dat dreigende conflicten op het schoolplein op een goede manier worden opgelost.Zo maken we samen een Vreedzame School waarin kinderen leren wat wel en wat niet kan. Zij leren waar hun grenzen liggen. Daarin vinden ze veiligheid en zekerheid. De Parkschool is een veilige school waar kinderen met plezier en onderling respect kunnen leren en zich kunnen ontplooien.

Aandacht voor talent De Parkschool schenkt gerichte aandacht aan de talenten die kinderen ontplooien. Dat betekent dat we leerlingen die iets speciaals presteren - of dat nu tijdens

of na schooltijd is – in de schijnwerper willen zetten. Dat gebeurt via het speciale ‘talentenbord’, dat op een centrale plek in de hal van de school hangt. Bijvoorbeeld: ‘Ayse kent alle letters’, of ‘Wessel heeft zijn zwemdiploma gehaald’. Eens per jaar wordt er een ‘talentdag’ georganiseerd, waarin kinderen kennis kunnen maken met muziek, dans of drama.

Samenwerking Christelijk Gymnasium De Parkschool werkt sinds 2009 samen met het Christelijk Gymnasium (CGU), de school aan de overkant van de Leidseweg. In het kader van een brede maatschappelijke stage helpen scholieren van het Christelijk Gymnasium mee bij verschillende vakken. Ze begeleiden groep 8 bij de Cito eindtoets, ze lezen en spelen met kleuters, ze helpen kinderen met extra werk en ze assisteren bij technieklessen.

Kinderen doen mee! Op de Parkschool willen we de kinderen zoveel morgelijk zelf laten mee-beslissen over de dingen die hen direct aangaan. De kinderen worden daarom samen met hun ouders uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de tienminutengesprekken, waarin hun rapport wordt besproken. De Parkschool kent drie ‘kindercommissies’: de Feestcommissie, de Boeken/Kunstcommissie en de Parkschool Kinderperscommissie. In ieder van deze commissies zitten vertegenwoordigers uit alle groepen (vanaf groep 3). Onder leiding van een leerkracht wordt vergaderd, en worden er activiteiten georganiseerd. De kinderen die aan deze commissies deelnemen worden zo geoefend in een aantal belangrijke vaardigheden, waar-

schoolgids 2010 - 2011 pagina 7


Parkschool Waar elk talent telt

onder de vaardigheid om met elkaar te kunnen samenwerken en het delen en dragen van verantwoordelijkheden.

hebben wij schooltuintjes en zamelen we regelmatig papier in.

Profijtklas

Innovatieve school Techniek: al doende leren Om zoveel mogelijk in te spelen op verschillende leerstijlen van de kinderen hebben we geïnvesteerd in een apart technieklokaal en leskisten met technisch materiaal. Iedereen krijgt twee keer per maand lessen in het technieklokaal. Daar kunnen de kinderen allerlei technische proeven doen, maar ook zagen en timmeren. Spelenderwijs, onderzoekend en in groepjes werken de kinderen samen aan allerlei technische opdrachten. In de toekomst willen we techniekonderwijs duidelijker vormgeven binnen het lesprogramma.

In 2010 is de Parkschool gestart met het project ‘Profijtklas’. In de Profijtklas wordt aan een kleine groep speciaal geselecteerde kinderen uit groep 6 en 7 na schooltijd extra onderwijs aangeboden. Het doel van de Profijtklas is dat de kinderen net een stapje hoger kunnen reiken in het voortgezet onderwijs. In de Profijtklas wordt daarom veel aandacht besteed aan begrijpend lezen en aan studievaardigheden. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van algemene kennis door museumbezoek, inzet van gastdocenten en excursies. De ouders van de Profijtklasleerlingen worden nauw bij het project betrokken.

Digitale schoolborden Onze school heeft geïnvesteerd in digitale schoolborden. Daarmee lopen we voorop in Utrecht. Veel lesmethoden zijn digitaal beschikbaar. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik van deze digitale schoolborden. De lesstof kan op het bord heel beeldend worden uitgelegd.

Moderne school De Parkschool is tot op heden de enige school in Utrecht die is aangesloten op een supersnelle glasvezel internetverbinding. Dat is ideaal voor het gebruik van de digitale schoolborden.

Duurzaamheid De Parkschool hecht er grote waarde aan dat haar leerlingen worden opgevoed in bewustwording over het milieu. Zo zijn er op het dak van de Parkschool zonnepanelen geplaatst,

schoolgids 2010 - 2011 pagina 8


Parkschool

Waar elk talent telt

2. W  at doen we op school Nieuw op school Als uw kind nieuw is op de Parkschool is dat best wel even wennen. We werken heel anders dan op het kinderdagverblijf. School kan voor vierjarigen heel intensief zijn. Voor sommige kinderen kan het beter zijn om in het begin halve dagen naar school te gaan. Dit verschilt erg per kind. De leerkracht kan u hierbij adviseren. Op vrijdag is er inloopspeelochtend. Ouders mogen een kwartier in de klas meespelen met hun kind. Het is leuk om dan de werkjes in de klas te bekijken en contact te leggen met andere ouders. Voor meer informatie over het reilen en zeilen in de onderbouw verwijzen we u naar de leerkrachten.

In de onderbouw Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door ervoor te zorgen dat er veel spel- en ontwikkelingsmateriaal is waarvan kleuters kunnen leren. Leerkrachten van de kleutergroepen zorgen voor een rijke taalomgeving. Spelend en werkend rond aansprekende thema’s worden zoveel mogelijk situaties gecreëerd waarin kleuters worden uitgenodigd te luisteren, te verwoorden en te beleven. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs.

Veel aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, het (samen) spelen en werken, de creatieve vorming, de ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek en het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. Voor kleuters die thuis weinig of geen Nederlands spreken gebruiken we “Ik & Ko”, een programma voor Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit programma wordt voortgezet in de groepen 3 en 4 met “Met zoveel woorden”.

Nederlandse taal In het taalonderwijs wordt, veel meer dan vroeger, aandacht besteed aan leren spreken en luisteren. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om hun eigen mening, de dingen die zij willen vertellen, de reacties die zij willen geven, goed onder woorden te brengen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om te luisteren naar de bedoeling van wat de ander zegt. Vanzelfsprekend leren we kinderen ook nog steeds volgens de correcte spelling te schrijven. Onze school werkt met de volgende methodes: “Ik & Ko”, Met zoveel woorden” en “Taalleesland”.

Lezen Voor het vak lezen gebruiken we de methodes “Veilig leren lezen”, “Estafette” en “Taalleesland”. Verder beschikt elke klas over klassikale

schoolgids 2010 - 2011 pagina 9


Parkschool Waar elk talent telt

leesboeken, niveauleesboeken en bibliotheekboeken. Door onze samenwerking met de bibliotheek op de Kanaalstraat, waar elke klas maandelijks nieuwe leesboeken kan lenen, beschikken we altijd over actuele, nieuwe leesboeken.

Schrijven Wij gebruiken de methode “Schrijftaal”. Deze methode besteedt aandacht aan de juiste aanpak bij het goed leren schrijven, de motorische ontwikkeling, het technisch goed weten te vormen van symbolen of lettertekens en het expressief schrijven.

Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode “Real English”. Dit is een communicatieve methode, waarin de nadruk ligt op het spreken van de taal.

Rekenen en wiskunde Voor dit vak gebruiken we de methode “Alles Telt”. Binnen deze methode wordt goed rekening gehouden met de niveauverschillen die er tussen de leerlingen kunnen optreden. Zo krijgen leerlingen die de stof snel en goed beheersen extra uitdagende lesstof aangeboden, en zijn er voor leerlingen die het moeilijk vinden speciale lessen waarin de stof op hun niveau wordt aangeboden. Er is veel aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden binnen een zorgvuldige opbouw. Daarbij staat het verwerven van inzicht voorop. Voor kinderen die wat meer aan kunnen gebruiken we aanvullend de lesmethode “Rekenmeesters”.

In de groepen 1 t/m 4: Aan de hand van de thema’s uit ‘‘Ik & Ko’’, onderwerpen uit de belevingswereld van de kinderen, feesten en allerlei gebeurtenissen wordt in spel, werk en gesprekken aandacht besteed aan oriëntatie op de wereld van het kind. In de groepen 5 t/m 8 hanteren we methodes voor wereldoriëntatie. Voor aardrijkskunde: ‘‘Wijzer door de wereld’’. Voor geschiedenis: ‘‘Bij de tijd’’ (de nieuwe versie). Voor natuuronderwijs: ‘‘Leefwereld’’. Voor verkeer: ‘‘Claxon’’, ‘‘Op voeten en fietsen’’ en de ‘‘Jeugdverkeerskrant’’ van 3VO.

Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer)

schoolgids 2010 - 2011 pagina 10


Parkschool

Waar elk talent telt

Expressie-activiteiten en creatieve vorming (tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama) Naast de kennisvakken besteden we op school ook ruim aandacht aan creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama. Deze vakken brengen evenwicht in het leerprogramma; niet alleen het verstandelijk leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming is belangrijk. Wij gebruiken bij deze vakken de methode “Moet je doen”. Verder maken wij gebruik van de projecten van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Hierbij behoren o.a.: theaterbezoek, klassieke muziek en theater op school, schilderkunst, dans en film. Kinderen kunnen ook kiezen voor de verlengde schooldag die wordt aangeboden door het UCK. Hierdoor komen alle kinderen via de school in aanraking met al deze vormen van kunst.

Cultuur en godsdienst Wij kenmerken onze school als een ‘ontmoetingsschool’. Er zitten veel kinderen met verschillende religies en opvattingen op de Parkschool. Wij vinden het belangrijk dat mensen met verschillende geloven elkaar leren kennen, vertrouwen en respecteren. Op onze school spreken we met elkaar over ons geloof en andere wereldgodsdiensten. We leren overeenkomsten en verschillen kennen. Al doende willen we wederzijds respect en vertrouwen bevorderen. Er is gemiddeld 1 uur per week ingeroosterd voor onderwijs over geestelijke stromingen. Daarnaast werken we met de methode ‘‘De Vreedzame

School’’. Vanaf groep 3 wordt er gebruik gemaakt van de lessenmethode ‘‘Trefwoord’’.

Bewegingsonderwijs Tweemaal per week krijgen de kinderen gymnastiek. De Parkschool heeft hiervoor een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst.

‘t Peuterpark In het gebouw van de Parkschool zit de peuterspeelzaal en een voorschool. De voorschool is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar die extra aandacht voor de taalontwikkeling goed kunnen gebruiken. In de aanbouw is bovendien ruimte voor na- en buitenschoolse opvang. We werken hiervoor nauw samen met Ludens. Kinderen van de Parkschool hebben voorrang bij toewijzing van naschoolse opvangplaatsen. Veel peuters gaan na ’t Peuterpark naar de Parkschool; een natuurlijke overgang omdat ze het gebouw en een aantal kinderen van de nieuwe klas al kennen.

Naschoolse activiteiten voor kinderen Op diverse dagen na schooltijd worden er activiteiten georganiseerd waar kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen. De bedoeling is dat kinderen het leuk vinden om zich te ontplooien buiten de reguliere schoolactiviteiten. Op diverse dagen na schooltijd worden er activiteiten georganiseerd waar kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen. De Parkschool spant zich in om het

schoolgids 2010 - 2011 pagina 11


Parkschool Waar elk talent telt

aanbod voor naschoolse activiteiten zo aantrekkelijk en zo breed mogelijk te maken. Daartoe zoekt zij steeds de samenwerking met andere scholen en maatschappelijke organisaties in de wijk Lombok.

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

directie en MR besloten om een drie jaar durende financiële regeling te treffen waarbij ouders worden gecompenseerd om de stijgende overblijfkosten te betalen. De overblijf bij Ludens kost € 3,00 per overblijfbeurt. In de komende jaren zal de school een deel hiervan voor haar rekening nemen.

Buitenschoolse activiteiten vinden plaats onder of na schooltijd, maar altijd buiten het schoolgebouw. Op onze school wordt aan de volgende activiteiten deelgenomen: - Schoolzwemmen voor groep 4 (deelname is verplicht). - Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op kamp. - Bibliotheekbezoek. - Excursies naar musea, kinder boerderij, Natuur- en Mileu-educatie (NME) e.d. - Bezoek aan de verkeerstuin. - Deelname aan het verkeers examen (groep 8).

Naschoolse en tussenschoolse opvang We zijn er trots op dat we een ruimte hebben voor na- en tussenschoolse opvang die aan de school is vastgebouwd. Informatie krijgen over en inschrijven voor overblijf en na- en buitenschoolse opvang kan bij Ludens kinderopvang, tel: 030 - 28 518 61 of www.ludens.nl. Kinderen van de Parkschool hebben bij plaatsing voorrang op kinderen van andere scholen

Tegemoetkoming overblijfkosten Aangezien de overblijfmogelijkheid bij Ludens pas sinds februari 2009 wordt aangeboden op de Parkschool, hebben

schoolgids 2010 - 2011 pagina 12


Parkschool

Waar elk talent telt

3. K  unstkoersplan van de parkschool Waarom we Kunst & Cultuur belangrijk vinden op school? Kunst & Cultuureducatie is een uitwerking van onze missie ’elk talent telt’. Het is van belang omdat we kinderen willen toerusten voor de toekomst, zodat jonge mensen straks goed mee kunnen doen in de samenleving; kunst en cultuur vormen daar een belangrijk onderdeel van.

wereld staat’. School in de Wereld is een landelijk project voor het basisonderwijs, ontwikkeld door het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie). Doel van het project is dat iedereen zich welkom voelt op school, ongeacht verschillen in uiterlijk, land van herkomst of cultuur. Als school hechten wij veel waarde aan respect en verdraagzaamheid. In Utrecht is, in overleg met de andere betrokken basisscholen, gekozen voor de invalshoek ‘ontmoetings-

Omdat : - het op meerdere intelligenties een beroep doet, niet alleen de verbale. - helpt om kerndoelen van andere leergebieden te bereiken. - het ruimte biedt voor individuele ontwikkeling door het opdoen van persoonlijke, vormende ervaringen. - het bijdraagt aan een beter, rijker leerklimaat. - het gelegenheid biedt om te scheppen. - mengvormen stimuleert van individueel en gemeenschappe- lijk leren. - ruimte biedt voor eigen initiatief - inspiratie aanreikt uit andere culturen. Voor meer informatie over de Kunst en cultuurkoers van de Parkschool, een document dat nu in de maak is, verwijzen we naar de website.

School in de Wereld De Parkschool is deelnemer van het project School in de Wereld. ‘Een School in de Wereld is een school waar het voor iedereen goed toeven is en die midden in de multiculturele

schoolgids 2010 - 2011 pagina 13


Parkschool Waar elk talent telt

onderwijs’. Het belangrijkste doel hiervan is dat kinderen bij het ontmoeten van kinderen van een andere School in de Wereld leren van elkaars cultuur en spelenderwijs wederzijds vertrouwen en respect opbouwen. Het team van de Parkschool blijft zich samen met de kinderen en ouders inzetten om een School in de Wereld te blijven.

De Parkschool in de wijk Onze school staat letterlijk en figuurlijk midden in de wijk Lombok. Dat houdt in dat we actief meedoen met wijkactiviteiten, zoals de Burendag en Koninginnedag. Daarnaast nodigen we onze buren geregeld uit bij activiteiten die door school georganiseerd worden. Wanneer we voorstellingen maken worden de mensen van het wijkcentrum Lombok en kinderopvang De Blauwe Koala uitgenodigd. Daarnaast werken we samen met een aantal organisaties die in Lomkok actief zijn, zoals Circusschool Diedom, Houtzaagmolen De Ster, Het Wilde Westen en Millsound Studio’s.

Huiswerk

remediërende en verrijkende programma’s. Deze lesmethodes worden extra beeldend, doordat we in al onze lokalen gebruik maken van digitale schoolborden. Onze computercoördinator zorgt voor de begeleiding van onze leerkrachten, bereidt nascholing voor, en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de invoering en de borging van het computerondersteund deel van ons onderwijs.

In de bovenbouw krijgen de kinderen huiswerk. Een belangrijke reden hiervoor is de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Bovendien krijgen kinderen soms huiswerk wanneer extra oefening gewenst is.

ICT (informatie- en communicatietechnologie) De Parkschool maakt gebruik van computers bij het onderwijs. We hebben diverse computerprogramma’s voor taalverwerving, rekenen, wereldoriëntatie, leren lezen, vormen- en kleurenleer etc. Een aantal programma’s behoort bij de door ons gehanteerde lesmethodes, daarnaast gebruiken we

schoolgids 2010 - 2011 pagina 14


Parkschool

Waar elk talent telt

4. De organisatie

De interne begeleiding en leerlingzorg

van het onder-

De kleuterafdeling bestaat uit twee gemengde groepen 1 / 2. Op onze kleuterafdeling wordt naast de groepsleerkrachten een extra leerkracht ingezet. Zij geeft de kleuters die dat nodig hebben extra hulp. Ook is er drie dagen per week een onderwijsassistent werkzaam bij de kleuters. Zij assisteert de leerkrachten, begeleidt kinderen in allerlei spel- en werksituaties en helpt kinderen die op de computer werken.

De interne begeleider zorgt ervoor dat de toetsen van ons leerlingvolgsysteem worden afgenomen. Zij ondersteunt en adviseert leerkrachten bij het maken en uitvoeren van groepsplannen en handelingsplannen voor individuele kinderen naar aanleiding van de toetsgegevens. Zij onderhoudt contacten met externe instanties m.b.t. zorgleerlingen. Zij geeft leerkrachten pedagogischdidactische ondersteuning en adviseert de schoolleiding op allerlei terreinen zoals de aanschaf en invoering van lesmethodes, het hanteren van methodieken, de planning en het organiseren van nascholing, etc.

De midden- en bovenbouw

Groepering

De groepen 3 tot en met 8 hebben een eigen groepsleerkracht. Daarnaast heeft elke groep een aantal dagdelen per week ondersteuning van een leerkracht die kinderen in kleine groepen begeleidt.

Onze kleuters zitten in gemengde groepen 1 / 2. De groepen 3 t/m 8 zijn jaargroepen. Dat betekent dat de kinderen in 3 t/m 8 in groepen zitten met kinderen van hun eigen leeftijd. Voor elke groep hebben we een jaarprogramma vastgesteld. Binnen elke groep krijgen kinderen extra stof aangeboden als ze

wijs De onderbouw (de kleuterafdeling)

schoolgids 2010 - 2011 pagina 15


Parkschool Waar elk talent telt

meer aan kunnen. Maar ook wanneer een kind wat minder snel vooruit komt, kunnen we de leerstof aanpassen aan de behoefte van het kind. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om extra begeleiding en ondersteuning in te zetten. Hiervoor hebben we 4 extra leerkrachten in onze formatie opgenomen. Zij helpen kinderen individueel of in een kleine groep, wanneer mogelijk in het eigen lokaal, maar soms ook apart, lekker rustig in een van onze kleine lesruimten. De kinderen worden meestal weer snel verder geholpen en zo voorkomen we grote achterstanden.

Groepsgrootte De Parkschool is een kleine school met ongeveer 150 leerlingen verdeeld over acht groepen. Iedereen kent elkaar en daar voelen de kinderen zich veilig bij. We hanteren een groepsgrootte van ongeveer 20 kinderen. In de groepen 1 t/m 8 zijn regelmatig groepjes van ongeveer 5 kinderen uit de groep aan het werk bij een van de extra leerkrachten. Hierdoor realiseren we naast extra individuele hulp ook groepsverkleining.

Voor het eerst naar school Kleuters mogen naar de basisschool wanneer zij 4 jaar oud zijn. Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 2 jaar worden ingeschreven. Vanzelfsprekend bestaat voor u en uw kind de gelegenheid om eerst te komen kijken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de schoolleiding. Kleuters mogen, voordat zij 4 jaar zijn, een aantal ochtenden of middagen komen wennen. Ook is er de mogelijkheid uw kind op te geven voor de peuterspeelzaal/voorschool die in de school aanwezig is. Het programma van de peuterspeelzaal/voorschool heeft een doorgaande lijn met de groepen 1 en 2 van de school.

De voorzieningen in en om het schoolgebouw Naast de 8 groepslokalen voor de groepen 1 t/m 8 hebben we de beschikking over: - Een prachtig schoolplein met tuin - Ons speellokaal voor spel- en bewegingsonderwijs voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 - De gemeenschapsruimte - 4 lesruimten voor werken in kleine groepen - Het technieklokaal - De werk/lesruimte van onze intern begeleider - De koffiekamer voor de leerkrachten met (bescheiden) bibliotheek en orthotheek - De directiekamer - 2 magazijnen met alle lesmaterialen en de documentatiekar - In het park een voetbalkooi, een basketbalplek en diverse speeltoestellen - En sinds januari 2003 Peuterspeelzaal / Voorschool ‘t Peuterpark

schoolgids 2010 - 2011 pagina 16


Parkschool

Waar elk talent telt

5. D  e zorg voor kinderen

Het leerlingvolgsysteem

Onderwijs op maat Vanaf het begin worden de vorderingen o.a. op het gebied van taal, lezen en rekenen enkele malen per jaar getoetst. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde. De resultaten van de toetsen worden door de groepsleerkrachten, de intern begeleider en de leerkrachten voor extra taal- en rekenhulp (remedial teachers) besproken. Naar aanleiding van de toetsgegevens wordt het onderwijsprogramma van kinderen aangepast en wordt extra hulp ingezet. Dit geldt voor kinderen die extra leerstof aan kunnen en kinderen die herhaling nodig hebben.

Voor ieder kind wordt een leerlingdossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren. Naast de toetsen die bij onze lesmethodes behoren gebruiken we het Citoleerlingvolgsysteem. Hierin zijn de volgende toetsen opgenomen: Groep 1 1x per jaar rijmtoets 1x per jaar woordenschattoets 1x per jaar Cito ordenen Groep 2 2x per jaar synthese 2x per jaar letterkennis 2x per jaar woordenschat 1x per jaar benoemsnelheid cijfers en letters Groep 1 en 2 2x per jaar PRAVOO Groep 3 en 4 1 x per jaar Cito lezen met begrip 1x per jaar Cito woordenschat 2x per jaar Cito Spelling 2x per jaar Cito rekenen en wiskunde Groep 5 t/m 8 1 x per jaar Cito begrijpend lezen 1 x per jaar Cito leeswoordenschat 2 x per jaar Cito Spelling 2 x per jaar Cito rekenen en wiskunde Groep 7 Cito-Entreetoets groep 7 Groep 8  Cito-Eindtoets basisonderwijs. Groep 3 t/m 6 2 x per jaar AVI-toets (technisch lezen) Groep 1 t/m 8 EGGO; leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling

schoolgids 2010 - 2011 pagina 17


Parkschool Waar elk talent telt

De toetsen behorend bij de lesmethodes vertellen ons of de kinderen de aangeboden lesstof onder de knie hebben en de toetsen uit het Citoleerlingvolgsysteem geven ons informatie over de resultaten van ons onderwijs, vergeleken met landelijke gegevens. Verder wordt eens in de twee jaar in oktober de ‘veiligheidsthermometer’ afgenomen. De ouders worden geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek. Hieruit kan worden afgelezen of kinderen en leerkrachten zich veilig voelen in en om de school.

Schoolarts Kinderen in het basisonderwijs krij-

gen in de loop van de jaren een aantal onderzoeken en zogenoemde screenings. Hieronder geven wij een overzicht van het pakket van de GG en GD: - screening emblyopie (lui oog, diepte zien) - screening logopedie - Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO)

Schoolmaatschappelijk werk Sinds een aantal jaren hebben we op school een schoolmaatschappelijk werker. Soms lopen ouders rond met vragen en/of zorgen die zij bij de opvoeding ervaren. Soms zitten kinderen met een probleem en zoeken zij hulp. Niet altijd is een leerkracht de aangewezen persoon om advies te vragen. Dan is onze schoolmaatschappelijk werker beschikbaar. Zij kan ouders en kinderen een luisterend oor bieden en helpen bij het zoeken naar een oplossing van hun probleem. Wij hebben een schoolmaatschappelijk werkster via de opvoedpoli. Zij is een keer per week op school aanwezig. Via de leerkracht van uw kind, of via Ans Harterink, de intern begeleider van de Parkschool kunt u een afspraak regelen.

schoolgids 2010 - 2011 pagina 18


Parkschool

Waar elk talent telt

6. S  peciale zorg, extra aandacht De Parkschool biedt speciale leerlingenzorg voor kinderen met specifieke behoeften.

Extra hulp in de eigen school Voor de groepen 1 tot en met 5 hebben we naast de groepsleerkracht de beschikking over extra leerkrachten. Deze extra leerkrachten (remedial teachers) werken nauw samen met de groepsleerkrachten. In intensief overleg tussen beiden worden de resultaten en uit te voeren werkzaamheden besproken van de kinderen die extra hulp krijgen.

pleegd wanneer een kind desondanks onvoldoende vorderingen maakt in zijn cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling. Zij analyseert de vorderingen en het gedrag, brengt deze in kaart en doet handelingsvoorstellen in samenwerking met de groepsleerkrachten. De ouders worden hierbij betrokken. Indien nodig wordt er contact gelegd met een orthopedagoog.. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, kan de school extra ondersteuning aanvragen van het ‘zorgplatform’, waar scholen uit Utrecht expertise kunnen krijgen voor kinderen met bijzondere leerproblemen.

Wanneer de groepsleerkracht merkt dat een kind moeite heeft met bepaalde leerstof,krijgt het kind les in een kleinere groep met meer individuele aandacht en meer instructietijd. De interne begeleider wordt geraad-

schoolgids 2010 - 2011 pagina 19


Parkschool Waar elk talent telt

Wanneer een kind meer aan kan dan de leerstof in het jaarprogramma krijgt het extra leerstof aangeboden. In sommige gevallen is er meer nodig.

Leerlingen met Leerling Gebonden Financiering Met ingang van 1 augustus 2003 is er een wetswijziging aangenomen voor leerlingen met speciale behoeften. Het gaat hierbij om een rechtsregeling voor ouders die hun kind met een handicap binnen het reguliere basisonderwijs willen plaatsen. Men noemt dit beleid de Leerling Gebonden Financiering of het “Rugzakje”. Bij toelating van deze leerlingen hanteert de school een stappenplan waarin de afweging wordt gemaakt of de combinatie van de handicap en de extra (onderwijs-) ondersteuning die noodzakelijk is in overeenstemming zijn met de mogelijkheden van de school.

Verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften Soms komt het voor dat een leerling echt beter op zijn plaats is op een school voor speciaal onderwijs. In dat geval zullen de schoolleiding en de intern begeleider samen met de ouders alle daartoe nodige stappen overleggen en ondernemen. De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt aan hen toestemming gevraagd. De eventuele aanmelding van een kind op een speciale school gebeurt door de ouders. De Stichting PC-Samenwerkings-verband schrijft jaarlijks het zgn. “Zorgplan”. Dit zorgplan is het kerndocument van ons samenwerkingsverband. In dit zorgplan staat alles beschreven over de speciale ondersteuning die de basisschool kan krijgen voor kinderen die vroeger naar het speciaal onderwijs werden verwezen en die nu gewoon op de eigen basisschool blijven. Verder staat daarin beschreven hoe en wanneer een kind dat niet op de gewone basisschool hoort, kan worden verwezen en toegelaten op een speciale school voor basisonderwijs. Dit zorgplan ligt ter inzage op school. Een belangrijke rol bij verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs speelt de Permanente Commissie Leerlingenzorg. De PCL heeft de wettelijke taak om op aanvraag van de ouders te beoordelen of plaatsing van een kind op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is.

schoolgids 2010 - 2011 pagina 20


Parkschool

Waar elk talent telt

7. N  aar het voortgezet onderwijs Op de Parkschool is er ruimschoots aandacht voor de laatste fase van de schooltijd op de basisschool: de schoolkeuze van een school voor voortgezet onderwijs (VO), de voorlichting, de toetsen, de adviezen, de contacten met het VO en de evaluatie. Voor de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs is in Utrecht de POVO procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs) ontwikkeld. Voor de ouders van kinderen van groep 8 vindt er in oktober een ouderavond plaats, waarin voorlichting gegeven wordt over deze POVO-procedure. Vervolgens wordt in november/december een pre-advies met de te verwachten schoolkeuze gegeven. Dit advies krijgt u schriftelijk. U kunt naar aanleiding van dit 1e advies een gesprek aanvragen met de schoolleiding en de groepsleerkracht van groep 8. In deze maanden werken de kinderen aan de Utrechtse keuzelessen. Daarin maken ze kennis met het voortgezet onderwijs. Op www.kijkoponderwijs. tv staan alle Utrechtse scholen op de kaart. Kinderen kunnen samen met ouders op open dagen en lesmiddagen de scholen bezoeken. Het definitieve schooladvies geven wij in de maand maart. Voor dit advies wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. U kunt dan in overleg met de schoolleiding en de groepsleerkracht van groep 8 nog gerichter de keuze van u en uw kind bepalen. In februari nemen de kinderen van groep 8 deel aan de CITOeindtoets.

De schoolleiding en de groepsleerkracht van groep 8 hebben in de tweede helft van maart het “rapportage- en adviesformulier� ingevuld. Dit formulier bevat alle gegevens die het voortgezet onderwijs verder nodig heeft om een kind te kunnen plaatsen. Dit formulier wordt met de ouders besproken en na goed bevinden door ouders en school ondertekend. In maart wordt een uitwisseling middag georganiseerd. De Parkschool onderhoudt nauwe contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs. In het eerste schooljaar dat uw kind op de nieuwe school zit, komt de brugklascoordinator van die school minimaal een keer, meestal twee keer met ons alles wat goed en nog niet goed gaat bespreken. Wij adviseren en bemiddelen waar nodig. Ouders en kinderen die dat op prijs stellen kunnen altijd contact met ons opnemen wanneer zij vragen of problemen hebben waar zij p de nieuwe school niet goed mee terecht kunnen. de rapporten die uw kind op het voortgezet onderwijs krijgt worden gedurende de eerste twee jaar door de school voor voortgezet ondewijs in kopie aan ons toegezonden.

schoolgids 2010 - 2011 pagina 21


Parkschool Waar elk talent telt

8. Het team

Uitstroom In groep 8 wordt een school­advies gegeven voor de doorstroming van de kinderen naar het voortge­zet onderwijs. Hieronder ziet u een overzicht van onze uitstroom in de laatste jaren. In de afgelopen jaren­gingen onze kinderen vooral naar het Gerrit Rietveld College, het Delta College, het Leidsche Rijn College, het Bonifatius College, het St. Gregoriuscollege en Via Nova College. Met alle scholen waar leerlingen van onze school naar toe gaan onderhouden wij nauwe contac­ten, zodat wij weten hoe ‘onze’ kinderen het doen in het voortgezet onderwijs. Wij zien zo ook of ons schooladvies juist was.

Samenstelling van het team 8 groepsleerkrachten voor het de begeleiding van een groep 4 leerkrachten voor extra ondersteuning van individuele kinderen 1 interne begeleider 1 leerkracht onderbouw voor hulp aan andere leerkrachten en kinderen 1 conciërge met zorg voor gebouw, materialen en ‘de inwendige mens’ De directeur

De schoolleiding De leiding van de school is in handen van Annet Baart. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is vijf dagen per week bereikbaar op school.

Welke leerkracht staat voor welke groep Op de binnenzijde van het omslag staat een overzicht van alle leerkrachten en verdere medewerkers met daarbij hun taken.

Parttimers en vervanging Op de Parkschool werken de meeste leerkrachten in een fulltime baan. Sommige leerkrachten werken enkele Scholen

2005-2006

2006-2007

2008-2009

VSO

0

2

0

VMBO

7

7

5

VMBO theoretische leerweg

3

6

7

HAVO/VWO

2

6

4

Totaal

12

21

16

schoolgids 2010 - 2011 pagina 22


Parkschool

Waar elk talent telt

dagen per week. Zij delen hun groep met een andere parttimer. In geval van ziekte wordt allereerst getracht dit binnen het schoolteam te vangen. Soms kan een parttimer een poosje fulltime gaan werken of kan een leerkracht die belast is met werken in kleine groepen een poosje de afwezige collega vervangen. Soms is het mogelijk om een geschikte vervanger te vinden. We proberen eigenlijk altijd eerst iemand uit ons eigen team in te zetten. Lukt dit niet dan wordt vervanging buiten de school gezocht.

het omslag ziet u een overzicht van studiedagen en vakantiedagen.

De begeleiding en inzet van stagiaires van Pabo’s Ook dit jaar bieden wij studenten van de lerarenopleiding (de Pabo) weer de gelegenheid bij ons ‘het vak te leren’. Zij komen in het kader van hun studie lesgeven en onderzoek doen. Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen kiezen voor het vak van leerkacht en helpen hen graag bij hun studie. Sommige studenten zijn al zover gevorderd in hun opleiding dat ze een aanstelling als Leraar-In-Opleiding (LIO) bij ons hebben. Dit betekent dat al veel lesgevende taken zelfstandig worden uitgevoerd.

Scholing van leraren Ook leraren moeten regelmatig terug in de schoolbanken om op de hoogte te blijven van ont­wikkelingen in het onderwijs en om zich verder te verdiepen in aspecten van het lesge­ven. U merkt hier meestal niets van omdat de nascholing vaak in de avonduren of op woensdagmid­dag is. Af en toe hebben de leerkrachten een studiedag. De kinderen hebben dan vrij. Deze studiedagen worden het begin van het schooljaar samen met de vakantiedata aan u bekendgemaakt. Op de binnenzijde van

schoolgids 2010 - 2011 pagina 23


Parkschool Waar elk talent telt

9. De ouders Het belang van de betrokkenheid Het is erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Ouders op de Parkschool zijn actief via de Ouderraad, de MR en gaan als begeleider mee bij de uitjes. Het is voor kinderen een extra stimulans als ouders met hen “meeleven�. We stellen het bijzonder op prijs als ouders regelmatig op school komen om over het werk en de vorderingen van hun kind te praten. Kinderen vinden het fijn als zij thuis met hun ouders kunnen praten over hoe hun schooldag was.

Vragen mag altijd! Wij stellen het erg op prijs als ouders belangstelling tonen voor de school. U bent dan ook altijd welkom voor vragen, opmerkingen of gewoon even een

babbeltje met een van ons. Voor een gesprek met de schoolleiding kunt u een afspraak maken, of op goed geluk binnenlopen. Wilt u even rustig de tijd hebben om iets met een leerkracht te bespreken, kunt u het best een afspraak maken na schooltijd.

Rapport- en informatieavonden We starten elk schooljaar met een informatieavond. U kunt dan kennismaken met de groepsleerkracht en andere ouders uit de groep van uw kind. U krijgt dan informatie over het programma van dat schooljaar, de gebruikte onderwijsmethoden en -materialen, excursies etc. Drie keer per jaar organiseren we een avond waarop we de voortgang van uw kind bespreken. Op die avonden verwachten we dat ook de kinderen aanwezig zijn. Tijdens die avonden stellen we ouders in de gelegenheid om het werk van hun kinderen te bekijken.

Huisbezoek De thuissituatie verschilt per kind en is vaak zeer bepalend voor wat een kind uiteindelijk bereikt op school. We vinden het belangrijk dat we ook op de hoogte zijn van de thuissituatie van onze leerlingen. We zijn dan veel beter in staat om de kinderen te begrijpen en te begeleiden. De leerkrachten maken voor een huisbezoek een afspraak met u. Als u verderop in een schooljaar graag nog eens de leerkracht op huisbezoek wilt hebben, kunt u hem of haar met een gerust hart uitnodigen.

Koffieochtenden Regelmatig organiseren ouders een koffie- / thee-ochtend (of middag). De personeelskamer van de school is dan het domein van de ouders. Samen drinken ze gezellig thee of koffie en

schoolgids 2010 - 2011 pagina 24


Parkschool

Waar elk talent telt

praten over van alles en nog wat. Soms nodigen zij iemand van bijvoorbeeld “Opvoedingsvoorlichting” of de GG&GD uit om samen met hen te spreken over opvoeding, spelen, leren, de ontwikkeling van kinderen en dergelijke onderwerpen. Onze koffie ochtenden worden altijd druk bezocht.

Ouderactiviteiten Al geruime tijd zijn de Parkschoolouders actief om buurtbewoners te attenderen op het goede onderwijs en de rustige, veilige sfeer in de Parkschool. Dit doen ze door mee te denken over de profilering van de school in de wijk en door het organiseren van maandelijkse informatieochtenden, waar geinteresseerde ouders met hun peuters kunnen kennismaken met de school. We verwachten dat de Parkschool hierdoor steeds meer de functie van multiculturele buurtschool kan vervullen. Bent u geïnteresseerd in dit ouderinitiatief, neem dan contact op met de schoolleiding. Wij verbinden u graag door!

Hoe wij u informeren over schoolzaken Een goed contact tussen ouders en school is belangrijk. Daarom geven wij graag duidelijk informatie over onze school. In deze schoolgids vertellen wij u over veel inhoudelijke en belangrijke onderwerpen. U ontvangt onze schoolgids als u uw kind bij ons inschrijft en vervolgens elk nieuw schooljaar. In deze schoolgids staat achterin, op de binnenzijde van het omslag, een namenlijst van het personeel. Op de laatste pagina van deze schoolgids treft u een overzicht van vakanties en vrije dagen aan. Ook de regeling voor extra verlof voor kinderen wordt daarop vermeld. Verder wordt u een paar dagen van te voren altijd

schriftelijk geïnformeerd over bijzonderheden, zoals een excursie, een bezoek aan de kinderboerderij, festiviteiten etc. Daarnaast krijgt u eens per 2 weken een nieuwsbrief met het laatste nieuws.

Ouderraad Sinds het voorjaar van 2007 is de ouderraad actief. De ouderraad organiseert samen met de school allerlei activiteiten, van Sinterklaas tot kunstprojecten. Ook nieuwe leden voor de ouderraad zijn welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Esmeralda Francino.

Medezeggenschapsraad Sinds 1 februari 1984 is het wettelijk verplicht dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. De MR werkt volgens het “reglement Medezeggenschapsraad”. Doel van de MR is: medezeggenschap van schoolteam en ouders over de beslissingen die de directie ten aanzien van de school neemt te realiseren. Voor een aantal zaken heeft de schoolleiding instemming nodig van de MR. Dit betekent dat de meerderheid van de leden van de MR akkoord moeten gaan. Voor andere onderwerpen moet de MR in de gelegenheid gesteld worden een advies uit te brengen, vóór er besluiten genomen zijn. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten (Chitra Ramrattansing en José van Gink) en twee ouderleden (Robin Berg en Stijn Bollinger). Zij geven adviezen en nemen besluiten over allerlei zaken die te maken hebben met het beleid van de school, bijvoorbeeld het aanstellen van nieuw personeel, de vaststelling van het formatieplan en de inhoud van de schoolgids. Eén lid van de MR heeft zitting in de Gemeenschappelijke

schoolgids 2010 - 2011 pagina 25


Parkschool Waar elk talent telt

Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bestuur van de school over onderwerpen die alle scholen van het bestuur aangaan, bijvoorbeeld de klachtenregeling op scholen, de minimum- en maximumbedragen van de ouderbijdrage etc.

Hulp van ouders Op een school moet vaak veel meer gebeuren dan alleen het lesgeven. Het organiseren van een aantal activiteiten is zonder hulp van ouders niet mogelijk. Regelmatig zullen wij u daarom om hulp vragen bij het organiseren van bijvoorbeeld een kinderfeest. Ouders die graag actief bezig willen zijn in de school kunnen met de groepsleerkracht van hun kind of met de schoolleiding contact opnemen. U bent hiervoor van harte welkom.

Klachtenprocedure Soms hebben ouders klachten, wensen, verlangens omtrent de gang van zaken op school. Doorgaans worden die zaken op plezierige wijze met elkaar besproken tijdens contactavonden of een huisbezoek. Als er een klacht is met betrekking tot een bepaalde leerkracht of de schoolleiding, wilt u dan eerst met hem of haar persoonlijk praten? Dat kan meestal gewoon na schooltijd of anders na een telefonische afspraak. Bijna altijd kan in een persoonlijk gesprek met de leerkracht de klacht worden opgelost. Hebt u het gevoel dat er aan uw klacht, wens of verzoek geen recht is gedaan, dan kunt u bij de directeur terecht. Deze zal proberen te bemiddelen en ouder en leerkracht weer tot elkaar te brengen teneinde de klacht

of het probleem gezamenlijk op te lossen. Als er na de bovenstaande twee stappen nog geen oplossing is gevonden, dan kunt u zich tot het schoolbestuur wenden. Het bestuur zal samen met u en de school proberen tot een oplossing te komen. Lukt dit ook niet, dan is er nog een wettelijk vastgelegde mogelijkheid om de klacht door de Landelijke Klachten-commissie Primair en Voortgezet Onderwijs te laten behandelen. Op school en bij ons bestuur kunt u desgewenst alle informatie hierover verkrijgen.

Seksuele intimidatie Er is een aparte klachtenregeling voor seksuele intimidatie. Alle scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht hiervoor een regeling te hebben. Het bestuur heeft een commissie ingesteld die klachten op het gebied van seksuele intimidatie behandelt. Op school zijn er twee vertrouwenspersonen die fungeren als praatpaal en verwijzer voor iedereen (personeel, ouders en kinderen). Als u om wat voor reden dan ook niet bij hen terecht kunt, kunt u ook rechtstreeks naar de klachtencommissie van het bestuur gaan. Onze vertrouwenspersonen zijn Ans Harterink en Rita Ruysendaal.

Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een door het schoolbestuur aan de ouders gevraagde bijdrage. De ouders en leerkrachten in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte van de te vragen bijdrage. Het doel van de bijdrage is als regel de bekostiging van niet gesubsidieerde schoolzaken, zoals vieringen, excursies en kosten van bijzondere educatieve projecten. Ook de kosten van ouderactiviteiten zoals koffieoch-

schoolgids 2010 - 2011 pagina 26


Parkschool

Waar elk talent telt

tenden, oudervoorlichting e.d. kunnen uit de ouderbijdrage worden betaald. Het beheer van de ouderbijdrage ligt bij de schoolleiding, maar de inning en het beheer wordt dit jaar overgedragen aan de ouderraad. Het schoolbestuur heeft daarvoor eindverantwoordelijkheid. In verband daarmee wordt jaarlijks door de directie een “jaarrekening” bij het bestuur ingediend. Het bestuur draagt zorg voor controle op de “jaarrekening”. De ouderbijdrage bedraagt € 37,50 per kind. Ouders ontvangen in januari een verzoek om betaling. Als u vragen heeft omtrent het schoolgeld dan kunt u hiervoor terecht bij de schoolleiding. Alle vragen betreffende het schoolgeld worden vertrouwelijk behandeld.

Nadere informatie Nadere informatie over het onderwijs onder meer over de algemene rechten en plichten van ouders en kinderen – kunt u vinden in de onderwijsgids van het Ministerie van Onderwijs. En natuurlijk via de directie van de school.

10. D  E ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS Bij de Parkschool werken we continu aan de verbetering van het onderwijs in de school. We zijn actief op diverse terreinen:

Weer Samen Naar School Alle basisscholen werken op het gebied van de zorgverbreding nauw met elkaar samen in een zgn. Samenwerkingsverband W.S.N.S. (Weer Samen Naar School). Zoals het woord ‘zorgverbreding’ aangeeft, gaat het om het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen in de klas (onderwijs op maat, omgaan met verschillen). Op het niveau van de school (een goed leerlingvolgsysteem, kindbesprekingen) en op bovenschools niveau (overleg, advisering,

schoolgids 2010 - 2011 pagina 27


Parkschool Waar elk talent telt

verwijzing). Uiteindelijk is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk kinderen op een gewone basisschool onderwijs kunnen volgen en zo min mogelijk kinderen worden verwezen naar een basisschool voor speciaal onderwijs. Daarom: “Weer Samen Naar School”.

Nieuwe werkwijzen, methodes en materialen Onderwijskundig beleid bij ons op school krijgt onder meer gestalte met behulp van trainingen en nascholing van leerkrachten en de vernieuwing van lesmateriaal. Het team heeft zich de afgelopen jaren geschoold in ‘zelfstandig werken’, interactieve werkvormen en gelaagde en verlengde instructie. De afgelopen jaren hebben we het taal- en leesonderwijs geactualiseerd en hiertoe nieuwe methodes aangeschaft. De invoering hiervan wordt begeleid door onze onderwijsadviesdienst Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS). Ook hebben we veel geïnvesteerd in methodes voor woordenschatontwikkeling en Nederlands als tweede taal (voor kinderen die van huis uit geen Nederlands spreken).

Ondersteuning bij onderwijsverbetering Bij de verbetering van ons onderwijs werken wij samen de educatieve dienst CPS. CPS helpt ons op de volgende terreinen: - Leerlingbegeleiding. - Het verder verbeteren van ons onderwijs. Onderwerpen hierbij zijn: invoering nieuwe methoden, onderwijs op maat, interactief leren en klassenmanagement.

Toetsen Aan de hand van de resultaten van diverse toetsen kunnen wij vaststellen welke lesstof voldoende is aangeboden en welke lesstof meer aandacht behoeft. Ook voor individuele kinderen zijn toetsen van belang, aan de hand van de uitkomsten kan voor individuele kinderen zo nodig extra hulp worden gepland. Aan de hand van de resultaten van deze toetsen kunnen we ons onderwijs aanpassen en verbeteren.

schoolgids 2010 - 2011 pagina 28


Parkschool

Waar elk talent telt

11. D  E KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Onze school richt zich op het behalen van goede resultaten. Daarom houden wij nauwgezet de resulta­ten van onze leerlingen en oud-leerlingen bij. Wij gaan regelmatig na hoe de ontwik­ keling van elk kind verloopt. Daarnaast kijken wij ook wat de resultaten zijn van groepen kinderen. Een goed inzicht in de resultaten van onze kinderen helpt ons het onder­wijs goed aan te passen aan de ontwikke­ling van de kinderen en nieuwe ontwikke­ling te bevorderen. Resultaten van kinderen zijn niet altijd makkelijk te meten. Het resultaat van ons onderwijs is meer dan de cijfers voor de leervakken. Het gaat om de totale ontwikkeling van het kind. Dus ook om sociale vaardigheden en het gedrag, creativiteit, de werkhouding, zelfvertrou­wen en zelfstandigheid. Dat zijn immers net zo belangrijke zaken, maar veel lastiger om te meten. Nog moeilijker is het om te meten wat de school precies bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind. Elk kind heeft immers een andere achtergrond en eigen leermogelijkheden. De thuissituatie verschilt per kind en ook de leermogelijkheden, de intelligentie en aanleg, zijn voor elk kind verschillend en bepalen voor een groot deel wat het kind uiteindelijk op school bereikt. Eerder beschreven we welke toetsen we gebruiken om de vorderingen van de kinderen in beeld te brengen. Samen met de leerkrachten kunt u aan de hand van de toetsgegevens een beeld krijgen over hoe het met uw kind gaat. Vanaf het schooljaar 2010/2011 starten we met een nieuw en uitgebreid rapport. In dit rapport worden onder meer de

behaalde toetsresultaten opgenomen. Daardoor krijgt u een goed beeld van de ontwikkeling die uw kind doormaakt. Drie keer per jaar vindt er een bespreking van de resultaten plaats. Bij die bespreking is behalve de leerkracht en de ouders ook het kind aanwezig. Samen kunnen we dan vaststellen wat er goed gaat en wat er nodig is om de dingen die juist wat minder goed gaan te verbeteren. We maken dan afspraken waarin duidelijk wordt wie in de komende periode wat gaat doen om die gewenste verbetering tot stand te brengen.

Tussentijds verlaten van de school Wanneer u uw kind tussentijds naar een andere basisschool overschrijft (bijvoorbeeld wegens verhuizing) maakt de groepsleerkracht samen met de intern begeleider het “onderwijskundig rapport”. In dit onderwijskundig rapport wordt het volgende beschreven: - Personalia van het kind - Namen, adres, beroep van de ouders; evt. gegevens van voogd / verzorger - Gegevens van de school - Bijzondere gegevens van het kind - Gegevens over de vorderingen bij leeren vormingsgebieden - Overzicht van de gebruikte methoden Dit rapport wordt aan de nieuwe school van uw kind gegeven, zodat deze zo goed mogelijk kan aansluiten bij het werk dat uw kind bij ons op school deed. Uiteraard wordt u in de gelegenheid gesteld dit rapport te lezen. Daarnaast krijgt de nieuwe school de beschikking over de kwartaalrapportage (het “rapport”) van uw kind.

schoolgids 2010 - 2011 pagina 29


Parkschool Waar elk talent telt

12. SCHOOLTIJDEN

Schoolverzuim

Groep 1 en 2: Ochtend: van 8.30 tot 12.00 uur Middag: van 13.00 tot 15.00 uur Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij

Als uw kind niet naar school kan wegens ziekte, of later komt wilt u ons dan v贸贸r half 9 bellen. Wordt uw kind tussen de middag ziek, wilt u ons dan v贸贸r 1 uur bellen?

Extra verlof U kunt voor speciale gelegenheden (bijvoorbeeld voor een huwelijksfeest) extra verlof voor uw kind aanvragen. Dit verlof moet u minimaal 14 dagen van te voren aanvragen bij de schoolleiding.

Groep 3 en 4: Ochtend: van 8.30 tot 12.00 uur Middag: van 13.00 tot 15.00 uur Woensdagmiddag vrij Groep 5, 6, 7 en 8: Ochtend: van 8.30 tot 12.00 uur Middag: van 13.00 tot 15.00 uur Woensdagmiddag vrij Let op! Alle groepen gaan woensdag om 12.15 uur uit.

Extra verlof voor verlenging van een schoolvakantie is niet toegestaan. Ongeoorloofd verzuim wordt door ons gemeld bij de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht.

Pauzes groepen 3, 4 en 5: 10.15-10.30 uur groepen 6, 7 en 8: 10.45-11.00 uur

Aantal uren onderwijs Groepen 1 t/m 4: minimaal 3520 uur. Dat is gemiddeld 880 uur per leerjaar. Groepen 5 t/m 8: minimaal 4000 uur. Dat is gemiddeld 1000 uur per leerjaar.

schoolgids 2010 - 2011 pagina 30


Parkschool

Waar elk talent telt

13. Toelating, schorsing en verwijdering

besluit een inspanningsverplichting om gedurende een periode van 8 weken een andere school voor het kind te zoeken. Tijdens deze periode kan de kind eventueel worden geschorst.

Toelating Als de ouders zich kunnen vinden in de uitgangspunten van de school, worden kinderen bij aanmelding toegelaten tot onze school. Als de school zou besluiten om een kind niet toe te laten, worden de volgende stappen gezet: 1 Het besluit wordt schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de ouders meegedeeld. 2 In dezelfde brief wordt de ouders gewezen op de mogelijkheid binnen 30 dagen een verzoek om herziening van het besluit in te dienen. 3 Het schoolbestuur neemt binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek en na overleg met de rijksinspectie een definitief besluit. Daarbij geldt de eis, dat de ouders in de gelegenheid moeten zijn gesteld te worden gehoord.

Schorsing Schorsing kan nodig zijn, indien er sprake is van wangedrag van een kind en mag hoogstens een week duren. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgaaf van reden(en) aan de ouders van het kind en de rijksinspectie meegedeeld.

Verwijdering Bij verwijdering ziet de school geen mogelijkheden meer het kind op verantwoorde wijze te begeleiden. De stappen die bij verwijdering gezet worden, zijn gelijk aan de procedure bij het niet toelaten van een kind (zie hierboven bij “toelating�), bovendien heeft de school vanaf de dagtekening van het

schoolgids 2010 - 2011 pagina 31


Parkschool Waar elk talent telt

14. S  CHOOL VERZEKERING VOOR KINDEREN Uw kind is via school verzekerd bij wettelijke aansprakelijkheid en de gevolgen van lichamelijk letsel voor de tijd dat het op school aanwezig is, ook tijdens het overblijven, en voor de tijd die nodig is om naar school en naar huis te gaan. Bovendien is uw kind verzekerd bij door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). MateriĂŤle schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat

schoolgids 2010 - 2011 pagina 32


Parkschool

Waar elk talent telt

15. TOT SLOT Waarom een schoolgids voor ouders? In deze schoolgids wordt vermeld wat een school kinderen en ouders te bieden heeft op het gebied van onderwijs en opvoeding. Dat vinden wij een goede zaak, want er zijn in Utrecht veel basisscholen die onderling nogal verschillen. De ene school is de andere niet. Een groot aantal basisscholen - waaronder onze school - hoort bij de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (P.C.O.U.). Deze P.C.O.U.-scholen onderscheiden zich van andere, doordat bestuur, directies, leerkrachten en medewerkers vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs willen verzorgen voor alle kinderen die de scholen bezoeken. In deze schoolgids vermelden wij in het kort de doelen die wij nastreven, de activiteiten die wij ondernemen en de resultaten die wij daarmee bereiken. De schoolgids is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad. Stichting PCOU Kaap Hoorndreef 66 3563 AW Utrecht website: www.pcou.nl tel 030-2723123

schoolgids 2010 - 2011 pagina 33


Parkschool Waar elk talent telt

Vakantierooster en studiedagen Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie Tulpvakantie Tweede pinksterdag Zomervakantie

18 t/m 22 oktober 2010 20 december 2010 t/m 31 december 2010 21 t/m 25 februari 2011 25 april t/m 6 mei 2011 13 juni 2011 4 juli t/m 14 augustus 2011

Lesvrije dagen – studiedagen team Vrijdag 10 september 2010 Maandag 25 oktober 2010 Vrijdag 16 november 2010 Woensdag 15 juni 2011

schoolgids 2010 - 2011 pagina 34


De samenstelling van het team voor het jaar 2009/2010 Groep 8

Rita Ruysendaal (ma-di-woe) Astrid Meyer (do-vrij)

Groep 7

Chitra Ramrattansing

Groep 6

Machteld Lankhuijzen (ma-di-woe-do) Saskia Sanal (vrij)

Groep 5

José van Gink (di-wo-do-vrij) Sherida Lew Yen Tai (ma)

Groep 4

Kyra Wessels (ma-di-woe-do) Sherida Lew Yen Tai (vrij)

Groep 3 Groep 1/2 (Kikkersloot)

Daniëlle Tanis

Groep 1/2 (Zwanennest) Directeur

Marjolein Jonker (ma-di-do-vrij) Saskia Sanal (woe)

RT Kleuters

Jamila Tag

RT groep 3 t/m 8

Lia Dobber Sherida Lew Yen Tai

IB

Ans Harterink

Onderwijsassistent

Wilma Mouton-Endeveld (donderdag)

Anja Jacobse (ma-di)

Annet Baart

Vakleerkracht gymnastiek Onno Haars (di-do) Logopedist

Lisa Vingerling

Conciërge

Aleikos Makridis

Op school zijn we gewend om veel te filmen en te fotograferen; indien u GEEN toestemming voor publicatie van die foto’s of filmpjes wilt geven, dan dient u dat van tevoren aan de directie van de school te melden.


Parkschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Parkschool voor P.C. basisonderwijs van Riebeeckstraat 40 Utrecht Postbus 6032 3503 PA Utrecht telefoon 030-2932631 e-mailadres parkschool@pcou.nl website www.parkschool-utrecht.nl

Schoolgidsparkschool2011 2012  

De Parkschool is een basisschool midden in het prachtige Molenpark in de wijk Lombok. Het prachtige Molenpark biedt, behalve de originele Ho...

Schoolgidsparkschool2011 2012  

De Parkschool is een basisschool midden in het prachtige Molenpark in de wijk Lombok. Het prachtige Molenpark biedt, behalve de originele Ho...

Advertisement