Page 1

B Æ L U M - S O L B J E R G S K O L E O G B Ø R N E H AV E

FO R S LAG TIL I T-S TRATE G I IMPLEMENTERINGSPLAN FOR 2011-2014


SCENARIET I 2014 Der er Smart-boards i alle klasser. Alle elever har deres egne computere og en meget stor del af undervisninger er styret/støttet af IT-baseret software. Generelt er klasserne præget af meget ro, da børnene har tilbagefalds rutiner ifb. med lektionernes start mm. – Børnene ved altid, hvad de kan gå i gang med af niveausvarende stof, og der skal derfor ikke anvendes ressourcer af betydning på at skaffe hele klasses samlede opmærksomhed ift. samlede instruktioner. – Og når der er behov for samlede instruktioner, vil børnene være mere tilbøjelige til at høre efter, da de vil have erfaret at fælles instruktioner, i langt højere grad er centret omkring stof, der er relevant og tilgængelig for alle. Der hænger stadig et Smart-board på lærerværelset. Smart-boardet bliver ofte anvendt af lærere til at give hinanden gode fif og ideer til hinandens undervisning. Behovet for fagligt begrundet specialundervisning er nærmest forsvundet, da alle elever med alvorlige indlæringsvanskeligheder er udstyret med supplerende IT-udstyr. Scanner – Scannerpen mm. Og deres faglærere har meget let ved at rådgive og vejleder dem samt deres forældre i hensigtsmæssig brug af disse materialer. – som et element i ansvarliggørelse af forældre til elever med store faglige udfordringer kunne det overvejes om en visitation af specialudstyr skulle gøre betinget af at børnenes forældre deltog i et mindre kursus, hvor de lærte om hensigtsmæssig brug af materialet. Børn vil således ikke længere blive visiteret til specialundervisning med udgangspunkt faglige problemer, men skolen vil råder over en/flere pædagogiske IT-superbrugere, der i perioder kan tilknyttes klasser for at giver supervision og hjælpe med at implementer nye og mere hensigtsmæssige rutiner. Skolens mediatek samt skolens læsevejleder støtter processen. Alle prøver og tests er IT-basserede, så der skal ikke længere anvendes ressourcer til at rette og tolke på disse. Skolen rummer et socialt pædagogisk beredskab der kan træde til og støtte når der er sociale problemstillinger i klasserne. Bælum-Solbjerg Skole føler sig i 2013-2014 med udgangspunkt i ovenstående generelt klar til at gøre op med / eksperimentere med en traditionel opdeling i klasser.


HVORDAN NÅR VI DERTI L

1.

2011 – 2012 Skolen etablerer et beredskab med 10 – 15 egne ”IT-rygsække”. Formål: Behovet for specialundervisning mindskes og alle lærere får erfaringer med Scannere, CD ord, elektroniske bøger mm. Pris ca. 15.000 kr.

2.

Der vælges endnu en IT-forsøgs-klasse. Klassen vælges efter, at der denne gang skal være tale om en klasse med store faglige udfordringer; samt en klasse hvor lærerne er meget motiverede for at arbejde IT- baseret. Formål: Skolen og skolens lærere får endnu flere erfaringer og viden ift. IT- baseret klasseundervisning. Pris ca. 75.000 kr.

3.

Der etableres et Smart-board på lærerværelset. Formål: Der etableres en kultur, hvor lærere på let tilgængelig vis bliver optaget af at give hinanden gode ideer ift. Smart-boardets anvendelse. Pris ca. 25.000 kr.

4.

Skolens læsevejleder samt skolens IT-vejledere skal have mulighed for at givet øget supervision ift. IT-støttet undervisning Samlet investering 2011-2012

1. 1.

115.000 kr.

2012 – 2013 Der etableres Smart-board samt computere i alle klasser og til samtlige elever på 0 kl. – 4 kl. Pris ca. 320.000 kr. 2013 – 2014 Der etableres Smart-board samt computere i alle klasser og til skolens resterende klasser ny 0 kl. samt 6 kl. – 9 kl. Pris ca. 320.000 kr.

IT-strategi 2011-2014  

Forslag til it-strategi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you