Vedleggshefte Strandlia

Page 1

NYE BOLIGER PÅ STRANDLIA - FAGERSTRAND VEDLEGGSHEFTE FOR SALGSTRINN 1, BOLIG 21-30


Innhold REGULERINGSBESTEMMELSER

7

REGULERINGSKART 15 UTKAST VEDTEKTER 21 UTKAST BUDSJETT 26 INFO OM SKJEGGKRE

34

KONTRAKT 39 INSTRUKS OM OPPGJØR

53

AVTALE OM KJØP

57

GRUNNBOKSUTSKRIFT 59

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 2

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 3


Bilder kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 4

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 5


FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

16.12.2021

0216-20150193

Strandlia del 2

Plantype: Vedtatt:

Detaljregulering dd.mm.20åå

Reguleringsbestemmelser

Datert:

dd.mm.20åå

Arkivsak:

åå/XXX

1. Planens hensikt

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging med frittliggende småhusbebyggelse som ene- og tomannsboliger, i tråd med kommunens boligsosiale handlingsplan, og skape et godt boligmiljø med beboere i ulik livsfase og alder.

Det regulerte området er vist på plankart med reguleringsgrense.

2. Plankart

Reguleringsplanen omfatter følgende plankart: 20150193 på grunnen/vannoverflate

3. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring Området kan bygges ut i etapper.

Opparbeidelse av Skogheimkrysset (fv. 157 og Myklerudveien) Krysset skal være opparbeidet eller det skal avsettes sikkerhet for andel av opparbeidelse før det gis igangsettingstillatelse til boliger i planområdet. Tilgang og tjenester for utrykningskjøretøy Tilfredsstillende forsynings- og trykkforhold for slukkevann, tilgjengelighet og fremkommelighet for brannvesen skal dokumenteres. Renovasjonsløsning skal godkjennes av Follo Ren. Før igangsettingstillatelse: Teknisk infrastruktur Før det gis igangsettingstillatelse for nye byggetiltak, skal teknisk plan for vei, vann, avløp, overvann, renovasjon og øvrig teknisk infrastruktur godkjennes av Nesodden kommune.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 6

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 7


Gjennomføringsavtale Før igangsettingstillatelse for nye anlegg innenfor planområdet skal det foreligge en gjennomføringsavtale for det kommunale anlegget, samt en påkravsgaranti som sikkerhet for opparbeidelse. Før brukstillatelse: Bebyggelse og anlegg Før midlertidig brukstillatelse kan gis, skal godkjent driftsklarbefaring på VA-anlegg være gjennomført og godkjent. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest for boliger må følgende være opparbeidet for hvert område/delområde: Nødvendig infrastruktur (atkomstvei, gang-/sykkelvei, EL/tele) - Lekeplasser - Private veier og parkeringsplasser - Renovasjonsløsning Utearealene skal være opparbeidet i henhold til utomhusplan før det gis ferdigattest for bebyggelsen. Nærlekeplasser skal ferdigstilles senest samtidig som tilgrensende boligfelt og lokaliseres slik at områdene er beskyttet mot trafikk, forurensninger og støy. Felles lekeplass, BLK skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for mer enn 50 % av all bebyggelse. Ved søknad om brukstillatelse eller ferdigattest i vinterhalvåret skal sesongavhengige arbeider være utført senest innen 1. juni påfølgende vår. 4. Fellesbestemmelser 4.1 Kulturminner

Dersom det under arbeid i området gjøres funn som viser eldre aktivitet (kulturminner), skal arbeidene straks stanses, og Viken fylkeskommune varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, §8. Arbeidene kan ikke gjenopptas før kulturvernmyndighetene har gitt sitt samtykke. 4.2 Støy Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/21, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy i arealplanleggingen, gjelder for hele planområdet. 4.3 Tekniske anlegg og overvann Tekniske anlegg, herunder vann og avløpsledninger, kabler for strøm, internett/tv/tlf og lignende, skal legges i bakken. Vann- og avløpsinstallasjonene skal innfri kommunens forskrifter og normer og forankres i en VA-rammeplan. Det tillates anlagt nettstasjon i henhold til e-verkets plan for internt fordelingsnett i området. Dimensjonering og plassering av nettstasjon skal godkjennes av Hafslund Nett. Overvann fra området beregnes som 20-års regn med klimafaktor 1,4.

Overvann skal håndteres lokalt innenfor planområdet ved infiltrasjon, fordrøyning eller ved at overvannet på annen måte utnyttes som ressurs. Det skal redegjøres for alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann ved søknad om rammetillatelse. Utslipp til kommunal ledning skal ikke overstige 20 l/s. Det tillates avvik fra dette dersom kapasiteten nedstrøms tillater dette. Overvannshåndteringen skal ikke føre til større belastning på nedstrøms

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 8

bekkedrag/terreng enn eksisterende situasjon. Det innebærer at overvann ikke skal medføre sår og skader på vegetasjon og terreng nedstrøms. 4.4 Avkjørsel og frisikt Nesodden kommunes veinormaler skal legges til grunn ved utforming av avkjørsler og frisiktsoner. 4.5 Terrengforming Bygninger og anlegg skal plasseres og området skal arronderes slik at det gir en god utnyttelse av dagens terreng. Terrengforming kan starte i formålsgrense. Stedlige steinmasser gjenbrukes innenfor planområdet for å tilstrebe massebalanse. Knusing og bearbeiding av steinmasser kan utføres på eiendommen. Det skal tilstrebes minst mulig bruk av støttemurer i planområdet. Støttemurer tillates etablert i tråd med utomhusplan L-100, datert 29.09.2021. Skråninger skal tilsås eller beplantes og framstå som grønne elementer i landskapet. For områdene BFS 4, 5, 6, 7 og 8 kan støttemurer med høyde maks 1,5 m etableres inntil 1 m fra tomtegrense. Ved støttemurer høyere enn 1,5 m skal klatreplanter etableres i nedkant av muren. Bruk av vegetasjon som busker og trær kan benyttes for å dempe den visuelle høydeforskjellen. 4.6 Utomhusplan Prinsippene i utomhusplan L-100, datert 29.09.2021 skal være førende ved utforming av området. 4.7 Miljøkrav og blågrønn faktor Det skal utarbeides et miljøprogram som beskriver overordnete miljømål, og en miljøoppfølgingsplan (MOP) som beskriver detaljerte tiltak. MOP skal bl.a. redegjøre for massebalanse og massetransport. MOP skal sendes sammen med rammesøknad for boliger. Blågrønn faktor skal beregnes og skal være på minimum 0,8. Blågrønn faktor beregnes for hele planområdet under ett.

5. Bestemmelser til arealformål

5.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 pkt. 1) Området skal benyttes til boligformål. 5.1.1.Frittliggende småhusbebyggelse (felt BFS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8) I feltene BFS 1, 2 og 3 kan det oppføres eneboliger eller tomannsboliger I feltene BFS 4, 5, 6 og 7 kan det oppføres eneboliger med sokkeletasje. I felt BFS 8 kan det oppføres eneboliger. Det tillates til sammen maks 62 boenheter i planområdet. I tillegg tillates sekundærleilighet i eneboligene, Innenfor delfeltene skal det avsettes areal til lek, felles opphold, internveier i minst 3,5 m bredde inkludert skulder og tekniske anlegg. Boligområdene skal ha adkomst fra felles vei f_SKV 1. Viste adkomster og adkomstpiler til delområder og enkelttomter er veiledende og kan tilpasses. Internveier skal ha nødvendig fremkommelighet for utrykningskjøretøy og prosjekteres i samsvar med retningslinjer for tilrettelegging for redningsmannskaper fra brannvesenet.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 9


5.1.2.Grad av utnytting Grad av utnytting fastsettes til 30%.

og samværsplass med benker. Tilrettelagt lekeplass og samværsplass skal være universelt tilgjengelig. Naturlig skrånende terreng skal så langt som mulig tilrettelegges som akebakke.

5.1.3.Høyder Maksimal tillatt gesimshøyde er 7,5 m, og maksimalt tillatt mønehøyde er 9,5 m. Ved flatt tak/pulttak er maksimal gesimshøyde = mønehøyde 9,5 m. Høyde måles fra gjennomsnittlig planert terreng, men maksimal gesims skal ikke på noe punkt være høyere enn 7,5 meter og maksimal møne skal ikke på noe punkt være høyere enn 9,5 meter. Takoppløft/ark tillates med inntil 1/3 av fasadelengden. Høyden på takoppløft/ark begrenses av mønehøyde, ikke gesimshøyde. Ved flate tak tillates i tillegg til gesimshøyden rekkverk iht. forskrift. Rekkverk skal plasseres på innsiden av parapet.

Det skal opparbeides nærlekeplasser i gangavstand fra boligene. Lekeplassene skal være beplantet og inneholde minimum samværsplass og to aktiviteter med utstyr. Arealer brattere enn 1:3 kan tillates medregnet i lekeplassarealet der dette gir en funksjon til lekeområdet, for eksempel som akebakke eller plassering av sklie.

5.1.4.Utforming Bebyggelsen skal ha innbyrdes felles utrykk og materialbruk med småhuskarakter, og fargesettes med en innbyrdes variasjon. Taktekking skal være i en mørk, matt tone. Det tillates etablert solenergianlegg på alle tak av all bebyggelse innenfor området. Når bebyggelsen er ferdig, skal terrenget arronderes slik som vist i utomhusplan L-100, datert 29.09.2021, for å bidra til god terrengtilpasning.

5.2.1 Kjøreveg (f_SKV 1-3) F_SKV 1 er felles adkomstvei for planområdet og reguleres med fortau på to sider fram til avkjørsel til felt BFS 1, og med fortau på en side fram til avkjørsel for felt BFS 3, 4 og 5. Regulert veibredde er 5,5 m + skulder og med utvidelse i sving. Hastigheten i f_SKV 1 skal være 30 km/t. Fartsdempende tiltak som for eksempel skilting skal iverksettes. Sikkerhetsavstanden mellom f_SKV1 og lekeplasser skal være minimum 3,75 m. Lekeplasser skal sikres med gjerde mot f_SKV 1. F_SKV 2 er felles adkomstvei for felt BFS 3-5. F_SKV 3 er felles adkomstvei for felt BFS 6, 7 og 8. Regulert veibredde for f_SKV 2-3 er 3 m + skulder.

5.1.5.Utearealer Minste uteoppholdsareal (MUA) er 300 m2 pr boenhet. Ikke-overbygde terrasser og takterrasser kan medregnes i MUA. Minimum 80 % av MUA skal være på terreng. Kvartalslekeplass f_BLK 1 medregnes i MUA fordelt likt på alle boliger i området. Lekeplasser og fellesarealer i de enkelte delfelt medregnes i MUA fordelt likt på boligene i delfeltet. Det skal anlegges interne, bilfrie gangforbindelser mellom husrekkene og de ulike delfelt. Trapper er tillatt på ikke-kjørbare gangarealer. På kjørbare internveier skal det iverksettes fartsreduserende tiltak som skilting eller bommer. Sikkerhetsavstander til kjørevei iht. veinormen N101 kap.2 følges. 5.1.6.Universell utforming Lekeplasser og felles oppholdsarealer skal så langt som mulig være universelt tilgjengelige, unntatt der terreng og/eller funksjon ikke egner seg for dette.

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 pkt. 2) Områdene skal være tilgjengelige for allmennheten. Avkjørsler til boligområdene BFS 1, 2 og 3 etableres med nedsenket kantstein.

5.2.2 Fortau (f_SF 1-2) I området skal det anlegges fortau i 2,75 m bredde + skulder som vist på plankartet. Fortau skal opparbeides med kantstein av granitt. 5.2.3 Annen veigrunn grøntareal (f_VG) Annen veigrunn er en del av overvannshåndtering og ivaretar funksjonen som flomvei for overvann. Veiskjæringer/fyllinger skal tilsås, revegeteres eller behandles på annen tiltalende måte med permeable flater. 5.3 Grønnstruktur (pbl. § 12-5 pkt. 3) 5.3.1 Blågrønn struktur (f_GBG) Området skal tjene som grøntareal, og kan benyttes til fri ferdsel for allmennheten. Berørte arealer skal revegeteres. Revegetering skal så langt som mulig utføres med stedlige toppmasser med naturlig frøbank. Trær og busker som plantes skal være av norsk opphav og sikres tilstrekkelige vekstforhold til å oppnå en naturlig utvikling.

5.1.7.Parkering Parkering skal opparbeides med maks 2 plasser pr boligenhet, og med minst en plass i garasje eller carport. For sekundærleiligheter skal det opparbeides 1 parkeringsplass. Garasjer og bakkeparkering kan anlegges utenfor byggegrenser og inntil 1 m fra formålsgrense. Det skal være plass til minimum to sykkeloppstillingsplasser ved hver boenhet.

5.3.2 Naturområde (f_GN 1,2 og 3) Områdene er eksisterende naturarealer og kan benyttes til fri ferdsel for allmennheten. Hogst i disse områdene er ikke ønskelig og kun tillatt som ledd i naturlig skjøtsel av området eller for framføring av kommunaltekniske anlegg. Stier kan anlegges. I område GN3 er det tillatt å opparbeide felles oppholdsplass/grillplass, gapahuk og lignende installasjoner. Sti til området kan utformes med trapp.

5.1.8. Øvrige kommunaltekniske anlegg (f_BKT) I området skal det anlegges nettstasjon/energianlegg (Trafo) og trykkøkningsstasjon for vann. Trafo skal plasseres iht. retningslinjer fra leverandør.

5.3.3 Turveg (f_GT) Området skal opparbeides som gjennomgående turvegdrag gjennom boligområdet og kan benyttes til fri ferdsel for allmennheten. Det skal anlegges sti med grusdekke, og trappeløp er tillatt der det er nødvendig for å oppnå god framkommelighet. Belysning er tillatt.

5.1.9.Lekeplass (f_BLK 1-2) Alle lekeplasser i området skal være felles og offentlig tilgjengelige. F_BLK_1 er kvartalslekeplass felles for områdene BFS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Lekeplassen skal utformes slik at den gir mulighet for flere typer aktivitet og samvær for flere aldersgrupper og til alle årstider. Minimum utstyr er tre forskjellige lekeapparater med forskjellige funksjoner

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 10

6. Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 11-8) 6.1 Flomfare (H320) Området omfatter flomsone til vassdrag. Det skal tas hensyn til ferske prognoser for økt intensitet og mengde nedbør som følge av endring av klima ved all planlegging og alle nye tiltak.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 11


Det skal planlegges slik at det ikke oppstår fare for skade ved flom. Ved bygging eller inngrep nærmere flomsonen enn 15 meter skal det dokumenteres i rammesøknad hvordan flomsikringstiltak er iverksatt.

Sone med angitte særlige hensyn 560 Bevaring av naturmiljø

H560

6.2 Bevaring naturmiljø (H560) Området er hensynssone for naturmiljø. Det skal opprettholdes som natur. Skogbunn og vegetasjon skal opprettholdes. Ferdsel med maskiner er ikke tillatt. Det kan drives skjøtsel etter godkjent skjøtselsplan.

Bestemmelsesområder Området reguleres til: Bestemmelser etter pbl. § 12-7 nr. 1 Midlertidig bygge- og anleggsområde

#1-2

7. Bestemmelsesområde

7.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1-2) Områdene kan benyttes som midlertidig område for rigg, anlegg og masselagring mens de øvrige områdene opparbeides. Det tillates opparbeidet et midlertidig anlegg for bearbeiding av masser med tilhørende sortering og mellomlagring. Knuseverk og produksjonsanlegg for matjord skal betjene reguleringsområdet og foredling skal skje til eget forbruk. Dersom disse områdene ikke blir bebygget skal de istandsettes på en estetisk tiltalende måte med planering og tilsåing eller revegetering. Revegetering skal så langt som mulig utføres med stedlige toppmasser med naturlig frøbank. Trær og busker som plantes skal være av norsk opphav og sikres tilstrekkelige vekstforhold til å oppnå en naturlig utvikling Ved ferdigstillelse i vinterhalvåret skal sesongavhengige arbeider være utført senest innen 1. juni påfølgende vår.

8. Eierform

Felt markert med o_ er offentlige. Felt markert med f_ er felles. Øvrige felter er annen eierform (privat). Fellesområder skal sikres med tinglyste rettigheter og plikter for bruk og vedlikehold for de enkelte boliger eller sameier

9. Arealformål

Området reguleres til:

Bebyggelse og anlegg 1111 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 1560 Øvrige kommunaltekniske anlegg 1610 Lekeplass

BFS 1-8 f_BKT f_BLK 1-3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2011 Kjøreveg 2012 Fortau 2019 Annen veggrunn – grøntareal

f_SKV 1-3 f_SF1-2 f_VG

Grønnstruktur 3002 Blågrønn struktur 3020 Naturområde 3031 Turveg

f_GBG f_GN 1-3 f_GT

Hensynssoner Fareområde 320 Flomfare

H320

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 12

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 13


Reguleringskart

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 14

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 15


STRANDLIA - FAGERSTRAND - 16

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 17


Med Oslofjorden i front og skogen i bakkant er dette et herlig sted å bo

Bilder kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme. Platting leveres ikke.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 18

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 19


Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av seksjoner i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en overordnet ramme, og kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, som følge av kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, fradeling av matrikler, endret organisering mv. Det tas uttrykkelig forbehold om hvordan eiendommene blir oppdelt, størrelsen på sameiet herunder oppdeling i antall seksjoner, og organisering av bod- og utomhus arealene. Det vises for øvrig til de forbehold som er tatt inn i prospekt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger før overlevering.

UTKAST VEDTEKTER FOR STRANDLIA II BOLIGSAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet den xx.xx.xx

Vedtekter og budsjett

1.

Navn og opprettelse

1.1

Sameiets navn er Strandlia II boligsameie. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst den xx.xx.xx

2.

Eiendommen

2.1

Bebyggelsen og tomten gnr. 25, bnr. 23 i Nesodden kommune ligger i sameie mellom de 52 eierseksjonene som bebyggelsen og tomten er oppdelt i. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.

2.2

Tomten og alle deler av bebyggelsen er oppdelt slik at hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett til hver sin del av tomten og til hver sin del av bygning. Det er carport og/eller integrert garasje tilhørende seksjonene.

3.

Rettslig rådighet over seksjonen

3.1

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter har den enkelte seksjonseier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse.

3.2

Den enkelt seksjonseier står fritt til å bygge på, oppføre garasje, terrasse og lignende på det grunnareal seksjonseier disponerer eksklusivt, innenfor de krav som følger av reguleringsplanen og dens bestemmelser, samt øvrige offentlige regler som regulerer slike forhold.

3.3

Den enkelte seksjonseier kan kun benytte angitt parkeringsplass utenfor egen seksjon.

3.4

Det er ikke tillatt med vask av bil på tillegg grunn.

Side 1 av 5 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 20

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 21


4.

Bruken av bruksenheter

4.1

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruksenhet og rett til å benytte bruksenheten til det den er beregnet til, og for øvrig til bruk som er i samsvar med tiden og forholdene.

4.2

Bruksenheten må ikke brukes slik at bruken på urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre seksjonseiere.

4.3

Den enkelte seksjonseier må akseptere naturlig ferdsel på sin egen tomt ved ut og inn manøvrering fra naboens tomt.

5.

Vedlikehold, påkostninger og forsikring

5.1

Det påligger den enkelte seksjonseier å besørge og bekoste utvendig og innvendig vedlikehold av bruksenheten og utearealer som seksjonseieren har enerett til å bruke.

5.2

Seksjonseierne har felles vedlikeholdsansvar for vann- og avløpsledninger fra kommunal ledning frem til kummer med stoppekran inne på sameiets tomt. Den enkelte seksjonseier har eneansvar for ledninger fra fordelingskum inn til bruksenheten.

5.3

5.4

7.2

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til årsmøte skal skje med minst åtte og høyst 20 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog minst tre dager. Innkallingen skal skje skriftlig. Når en seksjonseier ikke selv bruker seksjonen, skal innkallingen sendes den postadresse som seksjonseieren har oppgitt. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i årsmøtet. Det kan ikke treffes vedtak i noe anliggende som ikke er angitt i innkallingen. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen. Skal et forslag, som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen eller i et vedlegg til innkallingen. 7.3

Det er felles boligforsikring for alle seksjoner. Forretningsfører tegner forsikring ved innflytting. Slik at alle er forsikret ved overtakelsestidspunkt. Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for innboforsikring. Ved fremtidig utvendig vedlikehold skal alle boligene overflatebehandles med samme farge som fastsettes av årsmøte og som er innenfor gjeldene reguleringsbestemmelser. På utvendig kledning er det benyttet fargekode:

Fordeling av felleskostnader - ansvaret utad

6.1

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet og som ikke faktureres den enkelte seksjonseier direkte.

6.2

Felleskostnadene fordeles etter sameiebrøk.

6.3

Kabel-tv/internett fordeles likt mellom seksjonene.

6.4

For seksjonseiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk iht. seksjonsbegjæringen.

6.5

Støttemurer inkl gjerde inngår under felles vedlikeholdsansvar for sameiet, selv om deler av denne står på den enkelte seksjonseiers seksjon.

7.

Årsmøte

7.1

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøte.

Deltakere Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags, tale og stemmerett. Seksjonseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. En seksjonseier kan møte med fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Enhver seksjonseier har rett til å ta med seg en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren kan få rett til å uttale seg hvis årsmøtet gir tillatelse med vanlig flertall.

7.4

Seksjon -XX (FARGEVALG OPPGIS AV UTBYGGER I FDV). 6.

Berammelse og innkalling Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Ledelse og protokoll Årsmøtet skal ledes av styreleder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Under møtelederens ansvar skal det føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én seksjonseier, som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede. Protokollen skal sendes alle seksjonseiere.

7.5

Stemmeberegning og flertallskrav I årsmøtet regnes stemmene etter antall seksjoner, slik at hver seksjon har én stemme. Når ikke loven eller vedtektene setter strengere krav, treffes alle vedtak med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. For fastsettelse og endringer av vedtektsbetemmelser kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Likeledes kreves det minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer for vedtak om: a)

samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,

b)

samtykke til reseksjonering som nevnt i § 20 annet ledd annet punktum, for øvrig jfr. § 49 i Lov om eierseksjoner

Side 3 av 5

Side 2 av 5 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 22

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 23


For vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, kreves tilslutning fra samtlige seksjonseiere.

8.5 Representasjon Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter, herunder vedtak som er truffet av årsmøtet eller styret.

7.6 Ugildhet i årsmøter Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemming om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 7.7 Saker som behandles i det ordinære årsmøtet Det ordinære årsmøtet skal 1)

behandle styrets årsberetning,

2)

behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for

9.

9.1 Årsmøtet, styret eller andre som etter esl. § 40 representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 10.

Mislighold

10.1

Pålegg om salg Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

foregående kalenderår,

8.

3)

valg av styremedlemmer

4)

behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Mindretallsvern

Styret

Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seksjonen kreves solgt gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg, så langt de passer.

8.1 Styrets oppgaver og myndighet Sameiet skal ha et styre bestående 3 - tre medlemmer. Årsmøtet velger styrets leder. Styrets medlemmer velges for 2 år

10.2

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av loven eller vedtektene eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Denne regelen kommer også til anvendelse i forhold til bruker som ikke er seksjonseier (leier eller annen bruker).

8.2 Styremøter Styrelederen har ansvar for at styremøte holdes så ofte som det trengs. Styremøtet skal ledes av styrets leder. Hvis styrelederen ikke er til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

Krav om fravikelse (utkastelse)

11.

Forhold til lov om eierseksjoner For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, eller dersom vedtektene strider mot ufravikelige bestemmeleser i eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr 65.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som var til stede. Protokollen underskrives ved møtets avslutning eller senere. 8.4 Ugildhet ved vedtak i styret Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen, i eller utenfor styremøte, av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

Side 4 av 5

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 24

Side 5 av 5

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 25


Strandlia II boligsameie Normalbudsjett 2023 - ett driftsår hensyntatt samtlige boliger UTKAST Konto 3600 3630 8050

Inntekter Felleskostnader drift Bredbånd/kabel-tv Renteinntekter Bank

780 000 280 800 0

Sum inntekter 6700 5330 6710 6792 5390 5400 6200 6290 6670 Note 1 7500 7760 Note 2

pr 12 05 2022 Pr enhet/år 450 pr enhet

1 060 800

Kostnader Revisjonshonorar Styrehonorar Forretningsførerhonorar Andre forvaltningstjenester - HMS Andre honorarer/teknisk Arbeidsgiveravgift Elektrisk energi Oppvarming Kostnader sameier Generelt rep. og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Andre driftskostnader

7 000 62 400 90 000 25 000 20 000 8 798 10 000 0 0 70 000 286 000 0 400 800

Sum kostnader

979 998

Inntekter - kostnader

80 802

Endring av disponible midler pr 31.12.

80 802

Innbetaling fra sameierne ved kjøp Endring av disponible midler

260 000 0 340 802

Antall boliger

1 200 pr enhet

konsulenter

pr kvm

5 500 pr enhet

Faktureres direkte fra

Fagerstrand kommune

Strandlia II boligsameie Note 1 Rep og vedlikehold 6603 Elektro 6604 Utvendig vedlikehold 6613 Vedlikehold ventilasjon 6614 Brannsikring 6619 Annet vedlikehold 6630 Egenandeler forsikring 6609 Annet vedlikehold Sum rep og vedlikehold

Note 2 Andre driftskostnader: 6320 Renovasjon 6950 Bredbånd/kabel-tv 6780 Vaktmester/driftsavtaler 6781 Renholdskostnader 6782 Snøbrøyting 6860 Møter, kurs 6870 Kostnader tillitsvalgte 6878 Årsmøte 7770 Bank og kortgebyer Sum driftskostnader

Kr 5 000,- pr seksjon

oppstartkapital til sameiet

Pr enhet ÅR 0 50 000 0 0 0 0 20 000

35 000 280 800 0 0 50 000 10 000 10 000 10 000 5 000

Felleskostnader drift pr m² / mnd, gj.snitt

Eks garasje og bredbånd/kabel-tv

Antall boliger

72 6,0

Dette budsjettet er laget på grunnlag av estimerte kostnader, det er usikkerhetsfaktorer i budsjettet med tanke på serviceavtaler. Vi har satt som forutsetning i budsjettet at kommunen fakturerere kommunale avgifter direkte til alle seksjonseierne.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 26

Container

Kr 450,- pr mnd

Leie lokale/servering

400 800

10 830

Driftskostnader pr m² / år, gjennomsnitt

Nødlys/brannalarm/røykluker

70 000

52

Sum m² BRA bolig

Serviceavtale ventilasjon

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 27

52


Lys og luft i herlige omgivelser. Et sted det er lett å trives.

Bilder kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme. Platting leveres ikke. STRANDLIA - FAGERSTRAND - 28

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 29


Bilder kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme. Platting leveres ikke.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 30

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 31


Informasjon om skjeggkre

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 32

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 33


STRANDLIA - FAGERSTRAND - 34

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 35


Bilder kun ment som inspirasjon. Avvik vil forekomme. Trivelige familieboliger med store takterrasser

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 36

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 37


Omsetningsnummer: Oppdragsnummer: Dato: Bolignummer: Eierform: Salg ved:

xx xx xx xx xx Bakkegruppen AS org.nr 998 81 7862

KJØPEKONTRAKT om rett til bolig eller fritidsbolig under oppføring med tomt

Kontrakt

Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad mm. (Bustadoppføringslova/buofl) av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, først ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn. Mellom KONTRAKTENS PARTER Navn:

XX

Adresse: Telefon: E-post:

XX XX XX

Fnr: XX

heretter kalt kjøperen, og

Foretaksnavn: XX Adresse: XX

Org.nr:

XX

1

Bilder kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 38

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 39


1.

KONTRAKTSOBJEKT

1.1 Selger overdrar herved til Kjøper: a)

Bolignr: XX i boligprosjektet XX med foreløpig adresse XX i XX kommune. Eierseksjonen består av ideell sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæring samt tinglyst enerett til bruk av: Bolignr: XX i. Tilleggsareal grunn, som omfatter privat ute-/hageareal ii. Parkering som beskrevet i vedlegg til kontrakt bilag nr 1 - Leveransebeskrivelse

I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere obligasjon(er) Kjøperen må la tinglyse på Eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer på størrelsen på gebyr og avgifter som er fastsatt av offentlig myndighet. Kjøper har ansvar for dette. Omkostningene nevnt ovenfor forfaller til betaling samtidig med restvederlaget i henhold til avsnitt 4. oppgjør nedenfor.

Eiendommen gnr XX, bnr XX i XX kommune. Det tas forbehold om endelig gn og bnr. Endelig snr tildeles senere. b) Felles andel av utomhussameie. c) Felles andel av velforening.

FORBEHOLD FRA SELGER

3.1 Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

1.2 Kjøper har fått seg forelagt bygningsmessig beskrivelse av Boligen og overtar denne overensstemmende med spesifikasjoner og beskrivelser som beskrevet i avsnitt 14, vedlegg til kontrakt, bilag nr 1-5. Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke forringer Boligens kvalitet og funksjon i vesentlig grad, samt eventuelle endringer som følge av pålegg fra myndighetene. 1.3 Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens foreløpige tomtegrenser, samt reguleringsplan for området. Endelige tomtegrenser og tomteareal fastsettes av oppmålingsvesenet i kommunen før overtakelse for Selgers regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når det gjelder endelige tomtegrenser.

Nødvendig offentlig godkjenning, herunder reguleringsvedtak, ramme- og igangsettingstillatelse ol Tilfredsstillende forhåndssalg Tilfredsstillende finansiering og åpning av byggelån Selskapets styre hos Selger beslutter byggestart

3.2 Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil Kjøper motta skriftlig melding, om hvorvidt byggingsarbeidene, vil bli igangsatt. Ved igangsetting av byggearbeidene vil melding til Kjøper også inneholde opplysninger om planlagt tidspunkt/periode for overtagelse.

3.4 Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse, jfr buofl § 10. Anslaget er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av offentlig saksbehandling, inngåelse av en for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt og byggelånsavtale, samt fremdrift i prosjekt- og byggearbeid.

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

2.1 Kjøpesummen for Eiendommen utgjør kr XX. 2.2 Kjøpesummen forfaller til betaling etter bestemmelsen i § 3. Kjøpesum skal ikke indeksreguleres. 2.3 Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen, herunder utgifter til vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp, elektrisitet og mva. er inkludert i kjøpesummen. Dette gjelder dog ikke for omkostninger nevnt under pkt. 2.5 2.4 Kjøpesummen og omkostninger betales som følger: Kjøpesum og omkostninger Kontraktssum Tilkoblingsavgift bredbånd/tv og seksjonering/etablering av sameiet og likviditetstilskudd til sameiet Dokumentavgift av seksjonens ideelle andel av tomteverdi Tinglysningsgebyr skjøte Tinglysningsgebyr for pantedokument Panteattest kjøper Samlet kjøpesum og omkostninger

• • • •

3.3 Dersom forbeholdene ikke er avklart innen dato XX, har Kjøper, og Selger, rett til skriftlig å annullere kontrakten. Kjøper skal i så tilfelle få tilbakebetalt delinnbetaling inklusive renter, med rentesats som for ordinære bankinnskudd. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

1.4 Den samlede ytelse som overdras til Kjøper er heretter kalt Eiendommen eller Boligen.

2.

3.

Beløp XX 23 000,XX 585 585 207 XX

3.5 Kjøper må være innforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og overtagelse, og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning. 3.6 Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke og det vil derfor frem-komme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. 3.7 Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene i prosjektet. Interessent oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning. 3.8 Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Utbygger leverer kvalitet K2 iht NS3420 T: 2019-Maler og beleggsarbeider. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende.

,,,,-

3.9 Det kan være avvik mellom de plantegninger og skisser som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning ut over dette.

3

2 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 40

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 41


3.10 Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. 3.11 Selger står fritt til å bestemme bolignummer samt endre antall eierseksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte boliger og biloppstillingsplasser. Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og salgsoppgave.

4.

OPPGJØR

4.8 Før nøkkel til Eiendommen kan utleveres og skjøtet tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til punkt 2.5 være disponibelt på klientkonto. Det tar vanligvis 10-20 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt til oppgjør overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. For eventuelt omtvistet beløp gjelder buofl. § 49.

4.9 Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og Kjøper ikke kan prestere fullt oppgjør etter denne kontrakt, vedtar Kjøperen utkastelse fra Boligen uten søksmål og dom, idet han da ikke har rett til å besitte eiendommen, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for kjøpesum.

5.

4.1 Oppgjøret mellom partene foretas av:

HEFTELSER OG TINGLYSNING/SIKKERHET

5.1 Boligsameiet har pant i hver seksjon, jfr. lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr 65 § 31. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jfr panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1.

Bakkegruppen Oppgjør AS Org.nr: 928 785 688 Drammensveien 165, 0277 Oslo E-post: oppgjør@bakke-as.no

5.2 For øvrig overdras Boligen fri for andre økonomiske heftelser enn de Kjøper selv måtte påhefte i forbindelse med betaling av kjøpesummen.

4.2 Betaling av vederlaget Kjøperen betaler vederlaget (inkl. Kjøpesummen, omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter) på følgende måte: Det forutsettes at delinnbetaling/forskudd på kjøp av eiendommen innbetales til klientkonto når utbygger varsler at i. forbeholdene er hevet og selger har stilt garanti iht buofl § 12. Beløpet skal være fri egenkapital. ii. Den resterende del av kjøpesum, kjøpsomkostninger og eventuelle tilvalg innbetales senest 1 -en- uke innen overtagelse. Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nummer xx. Alle innbetalinger skal merkes med KID-kode XX. Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på klientkonto. 4.3 Det er en forutsetning for utbetaling til Selger av noen del av kjøpesum og for tilleggsarbeid at Selger har stillet tilfredsstillende bankgaranti for beløpet, jfr buofl § 47, 3.ledd. Stilles ikke slik garanti kan eventuelt innbetalt og deponert del av Kjøpesummen først utbetales sammen med det resterende av Kjøpesummen etter at skjøte er tinglyst og Kjøper har hatt anledning til å overta seksjonen. 4.4 Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når lovens vilkår om å sikre kjøper er oppfylt. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter buofl §§ 12 og 47 godskrives derfor selger renter av innestående på klientkonto til enhver tid. Renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper tilfaller kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd. 4.5 Dersom kjøpesum, omkostninger eller øvrige krav ikke blir betalt helt eller delvis ved forfall, påløper det renter lik den til enhver tid gjeldene prosentsats for forsinkelsesrente av det til enhver tid utestående beløp fra forfall til betaling finner sted. 4.6 Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen 20 dager etter forfall, regnes dette som vesentlig mislighold som gir Selger rett til å heve kontrakten en uke etter skriftlig varsel. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt i Kjøpers eventuelle innbetalte terminbeløp, herunder også renter og andre omkostninger som påløper grunnet Kjøpers mislighold.

Kjøper har fått seg forelagt elektronisk utskrift fra grunnboken og har gjort seg kjent med denne, se avsnitt 14. vedlegg til kontrakt og bilag 6. Kjøper er gjort kjent med at grunnbokutskriften omfatter hele eiendommen (før seksjonering). 5.3 Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette oppgjørsmegler dersom utleggsforretninger varsles eller blir avholdt innen overtagelse. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som grunnbokutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette oppgjørsmegler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen. 5.4 Selger gir herved Bakkegruppen Oppgjør AS ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som fremgår av bekreftet grunnbokutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. 5.5 Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning av nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. I forbindelse med utbygging av tomten vil det kunne bli tinglyst erklæringer som sikrer muligheten for adkomst, legging av vann- og avløpsledninger, samt tilknytning av disse, tilknytning til fjernvarmeanlegg og legging av el-kabel over eiendommen. 5.6 Skjøte på seksjonen utstedes av Bakkegruppen Oppgjør AS og e-tinglyses med Bank-ID når oppgjør, ifølge kontrakten, har funnet sted. In-blanco skjøte aksepteres ikke. Kjøper er ansvarlig for at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonslovens § 23. 5.7 Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til Bakkegruppen Oppgjør AS som lyder på et beløp minst tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst, eller skal tinglyses, av Bakkegruppen AS. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for partenes rettigheter og plikter etter avtalen. 5.8 Oppgjørsmegler skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning.

4.7 Selger har deretter rett til å selge Eiendommen på nytt. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell differanse ved en lavere salgssum samt eventuelt annet tap som Selger måtte være påført.

4 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 42

5 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 43


6.

ENDRINGER OG TILLEGGSARBEIDER

6.1 Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, forutsatt at disse ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44. I den grad det tillates endringer utover tilvalgsliste, må Kjøper påregne betydelige kostnader til administrasjon, tegningsrevisjoner osv. Selger kan kreve tilleggsvederlag ved endringer og tilleggsarbeid, jfr buofl § 42.

6.2 Likeledes kan Selger kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som forårsaket av forhold på forbrukerens side etter buofl § 43.

8.

OVERTAGELSE OG FERDIGBEFARING

8.1 Forventet ferdigstillelse er fra X kvartal XX. Dette under forutsetning av byggestart x. kvartal xx. Dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Ved senere byggestart endres overtagelse tilsvarende. Med byggestart menes fra det tidspunkt støp av plate til det aktuelle hus faktisk igangsettes. Gravearbeider i grunnen er ikke å anse som byggearbeid. 8.2 Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha Eiendommen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet, og det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel.

6.3 Kjøper er gjort oppmerksom på at dette er et prosjekt med mange boliger som gjennomføres i en planlagt serieproduksjon. Det vil derfor i alminnelighet ikke bli godtatt endringer eller tilleggsbestillinger utover tilvalgslisten, da dette vil gripe inn i den planlagte produksjonsprosessen, jfr buofl § 9, annet ledd. 6.4 Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for Selger, og som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. 6.5 Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal det bestilles skriftlig av Selger eller den Selger har utnevnt. Kjøper er ansvarlig for å betale hele kjøpesummen, inkludert endringene, til Bakkegruppen Oppgjør AS klientkonto.

7.

7.7 Selger står fritt til å engasjere forretningsfører for sameiet og for sameiets regning. Evt avtale inngått med forretningsfører kan ikke sies opp før etter 2 år fra og med overtagelse.

MEDLEMSKAP I BOLIGSAMEIE/UTOMHUSSAMEIE/VELFORENING

7.1 Kjøper og hans rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av Sameiet i henhold til lov om eierseksjoner. Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder driften av fellesarealene. 7.2 Kjøper er kjent med at sameiet, i henhold til lov om eierseksjoner § 25, har legalpant som sikkerhet for sameierens forpliktelser overfor sameiet. 7.3 Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for Sameiet, vedtekter for utomhussameiet og velforening. Likeledes plikter Kjøper å betale sin andel av driftsutgiftene for Boligen fra overtakelsestidspunktet. Se avsnitt 14, vedlegg til kontrakt, bilag nr 7 og 8. Driftsbudsjettet kan bli justert etter endringer i konsumprisindeks, vedlikeholdsbehov, sameiets egne vedtak mm. Budsjett over driftsutgiftene samt vedtektene stadfestes av Sameiet i ekstraordinært sameiermøte sammen med forretningsfører. I møtet velges det styre for sameiet. Det er ikke tatt stilling til om området vil bestå av et eller flere sameier. 7.4 Regler for styring og drift av Boligsameiet følges av Eierseksjonsloven. Det tas forbehold om at det kan bli nødvendig med endringer i vedtektene som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter som vilkår for omregulering/igangsettelse. 7.5 Kjøper er innforstått med og aksepterer at sameiebrøk kan bli gjenstand for endringer som følge av eventuelle endringer i Selgers planer for utbygging og utnyttelse av området. 7.6 I den grad det er nødvendig for gjennomføring av Selgers utbyggingsrettigheter i medhold av Kjøpekontrakten plikter Kjøper å medvirke til evt. nødvendige vedtak i sameiets besluttende organer.

8.3 Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse jfr buofl § 10. Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til fremdrift og gjennomføring i byggeprosjekter som det foreliggende, herunder mht. om offentlige godkjennelser oppnås og om en adekvat, tilfredsstillende entreprisekontrakt inngås. 8.4 Dersom arbeidene forsinkes grunnet forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og dekning av sine merkostnader jfr buofl. § 11 og 43. 8.5 Dersom arbeidene forsinkes grunnet forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på fristforlengelse jfr buofl § 11. Selger plikter i så tilfelle å varsle Kjøper skriftlig så snart Selger blir oppmerksom på at dette kan skje. 8.6 Dersom Selger oversitter avtalt overtagelsesdato, gjelder bestemmelsene i buofl § 18 om dagmulkt og § 19 om erstatning. Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers ville være urimelig. 8.7 Ca 12 uker før ferdigstillelse vil Selger skriftlig varsle Kjøper om tidspunkt for forhåndsbefaring og overtakelse. Ved forhåndsbefaring vil Boligen besiktiges av Kjøper og Selger i fellesskap. Selger fører referat fra forhåndsbefaringen. På overtakelsesforretningen skal Selger og Kjøper foreta en ferdigbefaring hvor Boligen besiktiges i fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle mangler noteres. Protokollen undertegnes av begge parter. Overtagelsesforretning kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele Boligen kan bebos. Ved besiktigelse skal Kjøperen si ifra om de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende boligen og som bygger på mangler han med rimelighet burde oppdage i forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes av Kjøper etter overtakelsen. Dersom Kjøperen gjør gjeldende tilbakeholdsrett på grunn av mangel ved eiendommen, plikter oppgjørsmegler å tilbakeholde slik del av kjøpesummen, jfr buofl § 31. Tilbakeholdsretten gjennomføres ved deponering av beløpet på klientkonto og gjøres gjeldende ved påtegning på overtagelsesprotokollen av hvilket beløp og hvilke mangler ved Eiendommen tilbakeholdelsen gjelder. Protokollen skal signeres av begge parter. Beløpet kan ikke motregnes for andre eller nye krav, feil eller mangler. For mangler som måtte avdekkes etter overtagelsesforretningen, gjelder de alminnelige reklamasjonsregler. Boligen overtas i byggrengjort stand. 8.8 Boligen anses for overlevert på dato for overtagelsesforretning. Hvis Kjøper etter behørig varsling, jfr buofl § 15, uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, anses Boligen som godkjent og overtatt. Dersom Kjøper tar

6 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 44

7 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 45


Boligen i bruk uten at overtagelsesforretning er avholdt, er Boligen likevel å anse som overtatt av Kjøperen, jfr buofl § 14. 8.9 Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på boligen senest på overtakelsesdagen. Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen, men kjøper er gjort kjent med at denne normalt foreligger lang tid etter overtakelse. 8.10 Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår arbeider, herunder utomhusarbeider på den enkelte seksjon og på fellesarealer. Eventuelle gjenstående arbeid, skal utføres innen rimelig tid, hensyntatt årstid og rasjonell fremdrift. For gjenstående arbeider utomhus på hver seksjon, aksepterer partene at det holdes tilbake kr 10 000,- for plen og kr 10 000,- for asfalt. Disse blir stående på klientkonto til selger har ferdigstilt utomhus og kjøper har bekreftet dette skriftlig. 8.11 Overtakelse av fellesarealer gjennomføres med styret. Kjøper gir med sin underskrift på denne kontrakten styret fullmakt til å gjennomføre overtakelse av fellesarealer. Selger kan beslutte at overtagelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige. Det føres protokoll fra overtagelsesbefaringen(e) og eventuelle mangler som skal utbedres av Selger protokolleres. Det vil bli stilt en samlegaranti §47 for gjenstående arbeider på sameiets fellesarealer/uteområder. Ref avsnitt 9.3 Garanti. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at garanti kan nedkvitteres tilsvarende. 8.12 Risikoen for Boligen går over på Kjøper ved overtakelse. Overtar ikke Kjøper til fastsatt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha overtatt Boligen. Alle utgifter vedrørende Boligen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres av Kjøper fra og med overtakelsesdagen. 8.13 Kjøper har ikke rett til å overta Boligen før hele kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter er innbetalt og registrert på klientkonto. Såfremt fullt oppgjør er bekreftet innbetalt, og Kjøper i overtagelsesprotokollen har bekreftet at kjøpesummen (med fradrag for eventuelt deponert del av vederlaget) kan utbetales så snart tilfredsstillende garantistillelse er stillet eller skjøte er tinglyst, utleveres nøkler til Eiendommen ved overtagelsesforretningen. Selger sørger for å innhente bekreftelse på at fullt beløp er innbetalt. 8.14 Selger plikter å rette erkjente feil/mangler som inngår i protokollen, så snart arbeidet kan gjøres med hensyn til årstidene og en rasjonell fremdriftsplan. Ellers vises til buofl § 10 og 11. Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre eventuelle utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00. 8.15 Skulle det for øvrig være feil/mangler ved Eiendommen som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen ikke vesentlig reduserer boligens bruksverdi. 8.16 Inntil byggeprosjektet, herunder bl.a. samtlige boliger, er ferdigstilt, har Selger rett til å bruke og ha stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom. Eventuelle skader dette måtte påføre Eiendommen, skal Selger snarest utbedre.

9.

GARANTI FOR OPPFYLLELSE AV AVTALEN

9.3 I tillegg vil det bli stilt en garanti §47 for gjenstående arbeider på sameiets fellesarealer/uteområder ved ferdigstillelse av første bolig. Garantien gjelder selgers forpliktelse til å ferdigstille fellesarealene i sameiet. Garantien kan trappes ned etter hvert som selger del overleverer og vil falle helt bort ved ferdigstillelse.

10. FORSIKRING 10.1 Selger holder bygningen forsikret i byggeperioden. Deretter oppretter Selger forsikring av Eiendommen vil bli fullverdiforsikret i byggeperioden, bygningen i Boligsameiets navn og for Boligsameiets kostnad f.o.m. overtagelsesdato og gjeldende i minst 6 måneder. Deretter står Boligsameiet fritt til å endre forsikring og forsikringsvilkår etter eget ønske. Kjøper må selv tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra og med overtagelsesdatoen. 10.2 Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller Selger, som har plikt til snarest å utbedre skaden. Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen Kjøper under forutsetning av at denne har foretatt oppgjør ifølge kontraktens bestemmelser. Selger vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting, jfr buofl § 17.

11. MANGLER – REKLAMASJON 11.1 Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Boligen, må Kjøper reklamere skriftlig overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. Vil Kjøper gjøre gjeldende som mangel et forhold som ble eller burde ha blitt oppdaget under overtakelsesforretningen, må dette skje så snart som mulig, jfr buofl § 30. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, jfr buofl § 30. 11.2 Mangler som er påberopt i rett tid vil bli utbedret av Selger innen rimelig tid etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for Kjøper. 11.3 Cirka 1 år etter overtakelsen innkaller selger til en kontrollbefaring av Boligen. Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av Kjøper og Selger. Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan Selgeren kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00. 11.4 Skulle det oppstå mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den betydning manglene har for Boligens bruksverdi, har Selgeren rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring. 11.5 I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, krymping av trevirke eller plater og derav følgende sprekker i tapetmaling m.v. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer og setninger/bevegelser i konstruksjonen pga ytre påvirkninger. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Det omfattes ikke av garantien.

9.1 Selger stiller garanti for riktig oppfyllelse av kontrakten med 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i inntil 5 år etter overtakelsen, jfr buofl § 12 tredje ledd. Garantien stilles straks etter at forbeholdene fra Selger er frafalt. Garantien gjelder for selgers plikt til oppfyllelse av kjøpekontrakten. Tilleggsbestillinger vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse.

11.6 Selger tar ikke ansvaret for skjeggkre i boligen. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Selv om det per i dag ikke er en kjent metode for å utrydde skjeggkre,

9.2 Garantien skal utstedes som samlegaranti for kjøperne i Prosjektet, eller personlig til hver enkelt kjøper.

8

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 46

9

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 47


finnes det tiltak som bringer forekomst av skjeggkre ned på et akseptabelt nivå. Skjeggkre gjør liten skade, men kan virke sjenerende. Det omfattes ikke av garantien 11.7 Selgeren er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøpers bruk av eiendommen.

Avtalen kan kun endres skriftlig og ved undertegning av begge parter. Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller gjennomføringen av denne handel, skal partene søke å løse den oppståtte konflikt i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved domstolsbehandling ved den faste eiendoms verneting.

12. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 12.1 Kjøpers adgang til å avbestille følger av buofl §§ 52-54. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper.

14. VEDLEGG TIL KONTRAKT, BILAG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

12.2 Transport av Kjøpekontrakt er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra Selger. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann via 3sidig skjøte, men Selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til Kjøper. Det vil ikke bli gitt samtykke til transport av Kjøpekontrakten avtalt senere enn 45 dager før overtagelse. Transportgebyr er satt til kr 50 000,12.3 Selger påberoper seg opphavsrettigheter til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt. Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av Bustadsoppføringslova ved evt. videresalg som også medfører garantistillelse. 12.4 Salgsprospekt er ikke bindende for Boligens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, men eventuelle endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. Kjøper er gjort kjent med at alle 3D-presentasjoner, VR-modell, planer, skisser, bilder i prospekt, tilvalgsliste og annet salgsmateriell er av illustrativ karakter, og utarbeidet før gjennomført detaljprosjektering. Materialet kan derfor vise bygningsvolumer, innredning, beplantning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen. 12.5 Ved en eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter signert kontrakt, vil det påløpe et administrasjonsgebyr til oppgjørsmegler på kr. 20.000,- inkl. mva. som innbetales til Bakkegruppen Oppgjør AS sin driftskonto. 12.6 Partene er enige om at e-post kommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes som skriftlig kommunikasjon, jfr buofl § 6 a. Beskjeder, meldinger etc. må, for å anses forpliktende, fremsettes skriftlig 12.7 Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje etter forutgående avtale med Selger eller utførende entreprenør. Eventuelle besøk fra Kjøper skal være avtalt på forhånd, og en representant fra Selger eller utførende entreprenør skal være til stede.

Leveransebeskrivelse Plantegning Fasadetegninger og snitt Prospekt og salgsoppgave m/vedlegg og salgstegninger Skisse til utomhusplan Elektronisk utskrift av grunnboken Vedtekter Utkast til budsjett for sameiet Reguleringsbestemmelser og kartutsnitt

Kjøper erklærer ved inngåelsen av Kjøpekontrakten å ha satt seg inn i de ovennevnte dokumenter, prospekt/salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse, og annen dokumentasjon som har vært tilgjengelig før kjøp, samt fått muligheten til å stille spørsmål ved disse. Vedlegg til kontrakt, følger som bilag, og sammen med denne Kjøpekontrakten utgjør de alle kontraktsdokumentene. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider med hverandre, skal dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Skriftlige tilleggsavtaler til denne Kjøpekontrakten som er signert av begge parter og datert etter Kjøpekontrakten, gjelder foran Kjøpekontrakten. I den utstrekning avtalebestemmelser ellers kan tolkes slik at de er i motstrid med preseptoriske bestemmelser i bustadoppføringslova vil lovens regler ha forrang. I tillegg til kontraktsdokumentene har Kjøper satt seg inn i Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven på www.lovdata.no Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig fullmakt til å representere den/de andre på overtakelsesforretningen. UNDERSKRIFT

12.8 Ved motstrid mellom Leveransebeskrivelsen og tegninger gjelder Leveransebeskrivelsen.

Kjøpekontrakten, som består av 12 sider inkludert instruks om oppgjør, er undertegnet elektronisk med BankID.

12.9 Selger står fritt til å endre bolignummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner/andeler i øvrige salgstrinn.

Kjøper:

Selger:

Sted, dato: …………………………..

Sted, dato: …………………………..

13. TVISTER Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten, samt bilag og medfølgende dokumenter, og bekrefter at den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter mv. som ikke er tatt med, er således ikke avtalt mellom partene.

11

10 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 48

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 49


15. INSTRUKS OM OPPGJØR - Oppgjøret mellom partene foretas av: Bakkegruppen Oppgjør AS (org.nr 928 785 688) Drammensveien 165, 0277 Oslo - Snarest etter kontraktsmøtet bes Kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med Bakkegruppen Oppgjør AS ved behov for inneståelseserklæringer. - Det er Kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer iht. til Kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til meglers klientkonto XX. og merkes med XX. Kvittering(er) sendes til oppgjør@bakke-as.no - Det kan ikke tas pant i det kjøpte objektet for forskuddsinnbetalingen. - Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er innbetalt på klientkonto innen 1 uke før overtagelse, jfr. Kjøpekontrakten. - All tinglysning av dokumenter på Eiendommen skal foretas av Bakkegruppen Oppgjør AS. Kjøper må påse at panterettsdokumenter til banken er sendt over til Bakkegruppen Oppgjør AS i god tid før overtagelse. NB! Dette må være på plass før oppgjør kan tas. - Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør før: Kjøper har overtatt eiendommen, og at oppgjørsmegler har mottatt signert overtagelsesprotokoll. Skjøte og Kjøpers evt. pantedokument er tinglyst.  (Evt. garanti iht. bustadoppføringslova § 47 er stilt av selger) - Oppgjør kan ta inntil 10 dager fra overtagelsesprotokoll er oppgjørsmegler i hende. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg.

12 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 50

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 51


Instruks om oppgjør. Oppgjøret mellom partene foretas av Bakkegruppen Oppgjør AS og gjennomføres i henhold til denne kontrakt inngått mellom kjøper og selger. Oppgjøret mellom partene foretas av oppgjørsmegler. Oppgjørsavdelingens adresse er: Bakkegruppen Oppgjør AS, org.nr. 928 785 688 Postboks 4129 Sjølyst, 0217 Oslo E-post: oppgjor@bakke-as.no Tlf: 90 652 112

Instruks om oppgjør

Det er kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer iht. kjøpekontrakt. Innbetaling av hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert til oppgjørsmeglers klient kto 1813.60.30880 3 virkedager før overtagelsesdato, den XX.XX-XXXX. Alle innbetalinger skal merkes med KID-kode: XXXXXXXXXX

Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er valutert på meglerforetakets klientkonto 3 dager før overtagelse og senest siste virkedag før overtakelse, jf. kjøpekontraktens § 2. All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av oppgjørsavdeling. Kjøper må påse at pantedokumenter er Bakkegruppen Oppgjør AS i hende i god tid før overtakelse. Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør før: -

pantedokument med urådighetserklæring er tinglyst hele kjøpesummen og omkostninger er innbetalt fra kjøper og er disponibel på oppgjørsmegler sin klientkonto kjøper har overtatt eiendommen selger/oppgjørsmegler har mottatt signert overtakelsesprotokoll skjøte og kjøpers eventuelle pantedokument er tinglyst.

Selger gjøres oppmerksom på at det normalt tar 2-3 uker fra overtakelse til utbetaling av oppgjør. Dette grunnet behandlingstid hos Statens Kartverk, oppgjørsavdelingen samt postgangen.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 52

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 53


Bilder kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 54

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 55


STRANDLIA, FAGERSTRAND AVTALE OM KJØP AV NY BOLIG Strandlia, Trinn 1 Undertegnende bekrefter herved bindende kjøpsavtale vedrørende bolig i boligprosjektet Strandlia, del av gnr: 25 bnr: 23 (m/fl) i Nesodden kommune. Her kan du velge hus i prioritert rekkefølge: Boligpri 1: _____ Boligpri 2:_____ Boligpri 3:_____ Boligpri 4:_____ Boligpri 5_____ Total kjøpesum iht til prisliste: Kroner:__________________________________ + omkostninger i henhold til gjeldene satser.

Avtale om kjøp

Betalingsplan: 100.000,- som delbetaling (forskudd). Finansieringsbevis skal fremvises hvis selger krever dette. Vederlaget skal innbetales til oppgjørsansvarlig klientkonto. Videre informasjon og detaljer om betaling vil komme frem i kontrakten. Kjøpesummen vil bli finansiert på følgende måte: _____________________________________ Egenkapital, (oppgi bank, referanseperson og tlf) _________________________________________ Lån (oppgi bank, referanseperson og tlf) _____________________________________________ Salg av egen bolig (adresse)

kr: ____________________________ kr:__________________________ kr:__________________________

Ved innlevering av dette skjema har kjøper gjort seg kjent med salgsprospekt, prislister og salgsoppgave på prosjektet. Dette skjemaet er bindende for kjøper fra det tidspunkt det er undertegnet. Ved avbestilling gjelder bustadoppføringslovens bestemmelser. Denne kjøpsavtale blir erstattet av prosjektets standard kjøpekontrakt, som signeres på kontraktsmøte. Navn (1):_____________________________________________

Fnr (11 siffer):______________________

Navn (2):_____________________________________________

Fnr (11 siffer):______________________

Adresse:___________________________________________

Postnr/Sted:_______________________

Tlf priv: __________________

Mobil: ________________ Epost:_____________________________

Sted/dato ________________________ Signatur 1:_________________________________ Signatur 2: _______________________________________ Alle undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpetilbud er bindene. Selgers signatur: __________________________________________________________________

Thomas Johan Hagen Prosjektselger Bakke Mobil: +47 95 13 47 07

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 56

E-post: thomas.johan@bakke-as.no STRANDLIA - FAGERSTRAND - 57


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett

Grunnboksutskrift

1998/4219-1/5 05.06.1998

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT VEDERLAG: NOK 0 ROSENDAHL HARALD F.NR: 080258

2005/11352-1/5 30.11.2005

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT VEDERLAG: NOK 0 ROSENDAHL ASTRI BETH F.NR: 070265

2009/736017-1/200 02.10.2009

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT VEDERLAG: NOK 0 EVENSEN KARIN ROSENDAHL F.NR: 270864 HALVORSEN JØRGEN A R F.NR: 311088 SCHEIDL HELGA KAROLINE F.NR: 300562

IDEELL: 1/12

IDEELL: 1/2

IDEELL: 2/12 IDEELL: 1/12 IDEELL: 2/12

HEFTELSER Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten. 1914/900116-1/5 17.04.1914

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:26 Bestemmelse om vannrett

1914/900117-1/5 26.10.1914

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:25 Bestemmelse om strandlinje

1915/900160-1/5 20.04.1915

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:24 Bestemmelse om båt/bryggeplass

1916/900225-1/5 07.03.1916

BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: "DAL"

1918/900312-1/5 22.10.1918

ERKLÆRING/AVTALE RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:29 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1918/900313-1/5 22.10.1918

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:30 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1919/900332-1/5 21.01.1919

BEST. OM ADKOMSTRETT RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:40 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

Side 1 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 58

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 59


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1924/900334-1/5 07.03.1924

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:66 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:88 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:90 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1924/900336-2/5 21.03.1924

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:38 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:55 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:73 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1924/900337-1/5 05.09.1924

1920/900332-1/5 17.11.1920

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:57 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:75 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1924/900203-2/5 07.11.1924

1921/900312-1/5 10.03.1921

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:61 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:67 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:91 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1925/900584-1/5 23.02.1925

1921/900313-1/5 21.10.1921

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:35 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:43 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:68 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1926/900201-2/5 22.02.1926

1921/900314-1/5 21.10.1921

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:60 Bestemmelse om strandlinje

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:77 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1926/900202-2/5 22.02.1926

1922/900601-1/5 10.05.1922

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:86 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1926/900203-2/5 22.02.1926

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:87 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1926/900204-2/5 22.02.1926

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:94 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1926/900198-1/5 07.07.1926

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:76 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1927/900197-1/5 13.08.1927

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1927/900198-1/5 05.12.1927

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:0216 GNR:25 BNR:103 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:2 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1919/900333-1/5 05.03.1919

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:37 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1920/900330-1/5 21.01.1920

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:53 Bestemmelse om strandlinje Bestemmelse om båt/bryggeplass

1920/900331-1/5 07.07.1920

BNR:62 BNR:63 BNR:64 BNR:65 BNR:81

1922/900603-1/5 09.06.1922

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:42 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1922/900606-1/5 24.11.1922

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:69 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1924/900338-2/5 08.01.1924

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:91 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1924/900335-1/5 13.02.1924

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:59 Bestemmelse om strandlinje Bestemmelse om veg

Side 2 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 60

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 61

BNR:39 BNR:41 BNR:72 BNR:97

BNR:70 BNR:78 BNR:89 BNR:101

Side 3 av 21


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Bestemmelse om strandlinje

1927/900199-1/5 05.12.1927

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:102 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1944/2236-1/5 30.08.1944

1929/900159-1/5 09.04.1929

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:92 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:93 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:122 Bestemmelse om strandlinje Bestemmelse om veg

1949/3754-1/5 17.09.1949

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:118 Bestemmelse om strandlinje Bestemmelse om veg

1932/900157-1/5 21.09.1932

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:108 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1950/905159-1/5 21.02.1950

ELEKTRISKE KRAFTLINJER GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1951/625-1/5 10.02.1951

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:168 Bestemmelse om strandlinje

1951/808-1/5 23.02.1951

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:176 Bestemmelse om strandlinje

1951/1246-2/5 03.04.1951

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:178 Bestemmelse om strandlinje

1951/1648-1/5 26.04.1951

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:167 Bestemmelse om strandlinje

1951/2137-1/5 04.06.1951

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:179 Bestemmelse om strandlinje

1951/4063-1/5 02.10.1951

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:171 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:172 RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:181 Bestemmelse om strandlinje

1951/4109-1/5 05.10.1951

BESTEMMELSE OM VEG Vegvesenets betingelser vedtatt

1952/786-1/5 22.02.1952

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:182 Bestemmelse om strandlinje

1952/787-1/5 22.02.1952

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:183 Bestemmelse om strandlinje

1952/4375-1/5 30.09.1952

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:188 Bestemmelse om strandlinje

1952/4376-1/5 30.09.1952

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:189 Bestemmelse om strandlinje

1952/4816-1/5 23.10.1952

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:187 Bestemmelse om strandlinje

1954/1002-1/5 06.03.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:196 Bestemmelse om strandlinje

1935/900239-1/5 04.09.1935

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:85 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1935/900240-1/5 02.10.1935

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:139 Bestemmelse om vannrett

1937/163-1/5 18.01.1937

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:121 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1937/2338-1/5 07.10.1937

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:124 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1938/880-2/5 19.04.1938

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:117 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1938/881-2/5 19.04.1938

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:115 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1938/882-1/5 19.04.1938

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:128 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om strandlinje

1938/2816-1/5 03.11.1938

ELEKTRISKE KRAFTLINJER

1939/348-2/5 03.02.1939

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:133 Bestemmelse om strandlinje Med flere bestemmelser

1939/1663-1/5 19.06.1939

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3022 GNR:58 BNR:30

1942/3004-1/5 17.10.1942

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:133

1944/1381-1/5 27.05.1944

BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:136 Bestemmelse om båt/bryggeplass

Side 4 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 62

Side 5 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 63


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1954/1572-1/5 06.04.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:197 Bestemmelse om strandlinje

1954/1573-2/5 06.04.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:198 Bestemmelse om strandlinje

1954/1574-1/5 06.04.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:199 Bestemmelse om strandlinje

1954/1575-2/5 06.04.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:201 Bestemmelse om strandlinje

1954/1576-1/5 06.04.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:202 Bestemmelse om strandlinje

1954/1577-1/5 06.04.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:203 Bestemmelse om strandlinje

1954/1578-1/5 06.04.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:204 Bestemmelse om strandlinje

1954/1579-1/5 06.04.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:205 Bestemmelse om strandlinje

1954/3345-2/5 17.07.1954

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:200 Bestemmelse om strandlinje

1956/3076-2/5 11.10.1956

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:215 Bestemmelse om strandlinje

1956/3077-1/5 11.10.1956

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:214 Bestemmelse om strandlinje

1956/3692-2/5 29.11.1956

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:217 Bestemmelse om strandlinje

1958/202-1/5 20.01.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:223 Bestemmelse om strandlinje

1958/203-1/5 20.01.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:220 Bestemmelse om strandlinje

1958/264-2/5 24.01.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:227 Bestemmelse om strandlinje

1958/265-1/5 24.01.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:224 Bestemmelse om strandlinje

1958/367-1/5 31.01.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:225 Bestemmelse om strandlinje

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1958/433-1/5 06.02.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:228 Bestemmelse om strandlinje

1958/440-1/5 07.02.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:229 Bestemmelse om strandlinje

1958/467-2/5 11.02.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:233 Bestemmelse om strandlinje

1958/468-1/5 11.02.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:231 Bestemmelse om strandlinje

1958/1042-2/5 29.03.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:232 Bestemmelse om strandlinje

1958/1230-2/5 19.04.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:230 Bestemmelse om strandlinje

1958/1432-1/5 05.05.1958

ERKLÆRING/AVTALE Overenskomst mellom bnr.16 og 23 ang.veihold. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1958/2166-1/5 23.06.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:208 Bestemmelse om strandlinje

1958/2237-1/5 27.06.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:177 Bestemmelse om strandlinje

1958/3234-1/5 10.09.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:226 Bestemmelse om strandlinje

1958/3560-2/5 03.10.1958

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:207 Bestemmelse om strandlinje

1959/1828-1/5 15.05.1959

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:237 Bestemmelse om strandlinje

1959/1829-1/5 15.05.1959

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:239 Bestemmelse om strandlinje

1959/1830-1/5 15.05.1959

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:242 Bestemmelse om strandlinje

1959/1914-1/5 22.05.1959

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:238 Bestemmelse om strandlinje

1959/1942-2/5 23.05.1959

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:241 Bestemmelse om strandlinje

1959/2043-1/5 29.05.1959

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:240 Bestemmelse om strandlinje

Side 7 av 21

Side 6 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 64

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 65


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1959/2639-1/5 29.06.1959

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:235 Bestemmelse om strandlinje

1959/3187-1/5 05.08.1959

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:210 Bestemmelse om strandlinje

1960/2473-1/5 21.06.1960

ERKLÆRING/AVTALE Best. om fjerning av et hus på parsell 154.

1961/912-1/5 14.03.1961

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:255 Bestemmelse om strandlinje

1961/1495-1/5 18.04.1961

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:212 Bestemmelse om strandlinje

1964/1105-1/5 09.03.1964

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:274 Bestemmelse om strandlinje

1964/1177-1/5 13.03.1964

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

01.06.1968

RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:295 Bestemmelse om strandlinje

1968/2758-2/5 08.06.1968

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:299 Bestemmelse om strandlinje

1968/2836-1/5 11.06.1968

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:300 Bestemmelse om strandlinje

1968/6634-1/5 04.12.1968

ERKLÆRING/AVTALE Forbud mot handel i konkurranse med bnr.86,283 m.fl.

1971/2001-2/5 31.03.1971

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:307 Bestemmelse om strandlinje

2002/11876-1/5 28.11.2002

ERKLÆRING/AVTALE RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:55 Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område Med flere bestemmelser

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:275 Bestemmelse om strandlinje

2006/394364-1/200 22.08.2006

ELEKTRISKE KRAFTLINJER RETTIGHETSHAVER: FOLLO NETT AS ORG.NR: 982 560 713

1964/5679-2/5 14.10.1964

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:280 Bestemmelse om strandlinje

2016/535120-1/200 15.06.2016

1964/5680-1/5 14.10.1964

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:279 Bestemmelse om strandlinje

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. RETTIGHETSHAVER: NESODDEN KOMMUNE ORG.NR: 944 383 565 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

1964/5681-1/5 14.10.1964

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:278 Bestemmelse om strandlinje

2019/884809-1/200 01.08.2019 21.00

BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:443

1965/1821-2/5 06.04.1965

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:284 Bestemmelse om strandlinje

1965/4153-1/5 17.08.1965

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:125 Bestemmelse om strandlinje

1966/4121-1/5 23.08.1966

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:287 Bestemmelse om strandlinje

1966/5877-2/5 22.11.1966

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:294 Bestemmelse om strandlinje

1966/5878-1/5 22.11.1966

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:0216 GNR:25 BNR:150 Bestemmelse om strandlinje

1967/2539-1/5 30.05.1967

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:288 Bestemmelse om strandlinje

1967/4900-1/5 26.09.1967

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR:3023 GNR:25 BNR:298 Bestemmelse om strandlinje

1968/2650-2/5

BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 66

GRUNNDATA

Side 8 av 21

1913/900068-1/5 28.07.1913

REGISTRERING AV GRUNN DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:3023 GNR:25 BNR:2

1914/900009-1/5 10.02.1914

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:24

1914/900010-1/5 10.02.1914

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:25

1914/900011-1/5 10.02.1914

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:26

1918/900016-1/5 23.02.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:67

1918/900174-1/5 08.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:29

1918/900175-1/5 08.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:30

1918/900189-1/5 22.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:35

1918/900190-1/5 22.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:37

1918/900191-1/5 22.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:38

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 67

Side 9 av 21


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1918/900192-1/5 22.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:39

1918/900193-1/5 22.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:40

1918/900194-1/5 22.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:41

1918/900195-1/5 22.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:42

1918/900196-1/5 22.10.1918

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:43

1920/900005-1/5 21.01.1920

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:53

1920/900098-1/5 07.07.1920

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:55

1920/900184-1/5 17.11.1920

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:57

1920/900213-1/5 17.12.1920

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:60

1920/900214-1/5 17.12.1920

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:61

1920/900226-1/5 17.12.1920

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:59

1921/900024-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:62

1921/900025-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:63

1921/900026-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:64

1921/900027-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:65

1921/900028-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:66

1921/900029-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:68

1921/900030-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:69

1921/900031-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:70

1921/900032-1/5 23.02.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:72

1921/900135-1/5 07.09.1921

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:73

1922/900111-1/5 10.05.1922

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:75

1922/900112-1/5

REGISTRERING AV GRUNN

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

10.05.1922

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:76

1922/900113-1/5 10.05.1922

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:77

1922/900114-1/5 10.05.1922

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:78

1922/900115-1/5 10.05.1922

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:79

1922/900116-1/5 10.05.1922

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:80

1922/900117-1/5 10.05.1922

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:81

1923/900242-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:85

1923/900243-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:86

1923/900244-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:87

1923/900245-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:88

1923/900246-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:89

1923/900247-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:90

1923/900248-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:91

1923/900249-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:92

1923/900250-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:93

1923/900251-1/5 07.12.1923

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:94

1924/900247-1/5 19.12.1924

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:97

1926/900197-1/5 07.07.1926

GRENSEJUSTERING

1926/900081-1/5 20.09.1926

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:102

1930/900102-1/5 04.11.1930

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:108

1932/900034-1/5 06.04.1932

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:111

1933/900026-1/5 22.02.1933

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:115

Side 11 av 21

Side 10 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 68

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 69


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1933/900027-1/5 22.02.1933

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:116

1944/298-1/5 31.01.1944

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0216 GNR:25 BNR:150

1933/900028-1/5 22.02.1933

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:117

1944/1843-1/5 12.07.1944

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:154

1933/900029-1/5 22.02.1933

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:118

1944/3101-1/5 05.12.1944

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:156

1936/2796-1/5 07.11.1936

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:121

1944/3102-1/5 05.12.1944

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:157

1937/230-1/5 25.01.1937

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:122

1945/1448-1/5 05.07.1945

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:159

1937/2201-1/5 18.09.1937

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:124

1946/221-1/5 01.02.1946

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:161

1938/30-1/5 06.01.1938

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:125

1946/222-1/5 01.02.1946

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:162

1938/315-1/5 11.02.1938

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:128

1946/1079-1/5 07.05.1946

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:163

1938/3363-1/5 22.12.1938

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:133

1946/1209-1/5 20.05.1946

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:164

1939/799-1/5 29.03.1939

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:134

1947/42-1/5 04.01.1947

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:165

1941/896-1/5 03.04.1941

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:136

1947/43-1/5 04.01.1947

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:166

1942/1893-1/5 26.06.1942

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:138

1949/2223-1/5 07.06.1949

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:167

1942/1959-1/5 03.07.1942

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:139

1949/2224-1/5 07.06.1949

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:168

1942/2151-1/5 15.07.1942

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:141

1949/2225-1/5 07.06.1949

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:169

1942/2462-1/5 20.08.1942

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:142

1949/2226-1/5 07.06.1949

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:170

1942/2516-1/5 27.08.1942

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:143

1949/2227-1/5 07.06.1949

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:171

1943/798-1/5 29.03.1943

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:148

1949/2228-1/5 07.06.1949

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:172

Side 13 av 21

Side 12 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 70

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 71


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1951/606-1/5 09.02.1951

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:177

1954/1256-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:199

1951/607-1/5 09.02.1951

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:176

1954/1258-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:200

1951/1175-1/5 21.03.1951

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:178

1954/1260-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:201

1951/1922-1/5 19.05.1951

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:179

1954/1263-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:202

1951/2655-1/5 30.06.1951

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:180

1954/1264-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:203

1951/3710-1/5 10.09.1951

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:181

1954/1267-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:204

1951/3711-1/5 10.09.1951

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:182

1954/1268-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:205

1951/3712-1/5 10.09.1951

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:183

1956/2446-1/5 21.08.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:207

1952/3621-1/5 23.08.1952

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:184

1956/2447-1/5 21.08.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:208

1952/3622-1/5 23.08.1952

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:185

1956/2448-1/5 21.08.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:209

1952/3623-1/5 23.08.1952

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:186

1956/2449-1/5 21.08.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:210

1952/3624-1/5 23.08.1952

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:187

1956/2450-1/5 21.08.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:211

1952/3625-1/5 23.08.1952

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:188

1956/2600-1/5 04.09.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:212

1952/3626-1/5 23.08.1952

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:189

1956/2830-1/5 18.09.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:214

1952/5505-1/5 22.11.1952

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:190

1956/2831-1/5 18.09.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:215

1954/1252-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:197

1956/3424-1/5 08.11.1956

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:217

1954/1255-1/5 23.03.1954

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:198

1957/4521-1/5 30.12.1957

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:220

Side 15 av 21

Side 14 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 72

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 73


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1957/4522-1/5 30.12.1957

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:221

1958/3548-1/5 02.10.1958

1957/4523-1/5 30.12.1957

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:222

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:239

1958/3549-1/5 02.10.1958

1957/4524-1/5 30.12.1957

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:223

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:240

1958/3550-1/5 02.10.1958

1957/4525-1/5 30.12.1957

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:224

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:241

1958/3551-1/5 02.10.1958

1957/4526-1/5 30.12.1957

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:225

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:242

1961/303-1/5 26.01.1961

1957/4527-1/5 30.12.1957

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:226

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:255

1964/419-1/5 28.01.1964

1957/4528-1/5 30.12.1957

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:227

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:274

1964/420-1/5 28.01.1964

1958/193-1/5 20.01.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:228

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:275

1964/3713-1/5 02.07.1964

1958/194-1/5 20.01.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:229

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:278

1964/3714-1/5 02.07.1964

1958/195-1/5 20.01.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:230

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:279

1964/3715-1/5 02.07.1964

1958/196-1/5 20.01.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:231

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:280

1965/626-1/5 30.01.1965

1958/197-1/5 20.01.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:232

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:284

1965/5108-1/5 04.10.1965

1958/198-1/5 20.01.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:233

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:287

1965/5646-1/5 28.10.1965

1958/513-1/5 14.02.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:235

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:288

1966/527-1/5 02.02.1966

1958/3341-1/5 16.09.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:236

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:293

1966/528-1/5 02.02.1966

1958/3546-1/5 02.10.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:237

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:294

1966/529-1/5 02.02.1966

1958/3547-1/5 02.10.1958

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:238

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:295

1966/1662-1/5 04.04.1966

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:296

Side 16 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 74

Side 17 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 75


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

1966/1663-1/5 04.04.1966

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:297

1986/7771-1/5 11.07.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:464

1967/914-1/5 23.02.1967

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:298

1986/13472-1/5 12.11.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:467

1967/1347-1/5 20.03.1967

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:299

1987/11378-1/5 28.10.1987

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:478

1967/1348-1/5 20.03.1967

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:300

1988/1912-1/5 18.02.1988

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:477

1971/2001-1/5 31.03.1971

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:307

1988/8639-1/5 25.08.1988

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:480

1980/5663-1/5 27.06.1980

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0216 GNR:25 BNR:374 EIENDOMMEN ER GATEGRUNN

1999/2889-1/5 21.04.1999

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0216 GNR:25 BNR:499

1980/5664-1/5 27.06.1980

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:375

1999/9108-1/5 13.10.1999

GRENSEJUSTERING GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1980/11280-1/5 05.12.1980

GRENSEJUSTERING

1999/9111-2/5 13.10.1999

GRENSEJUSTERING GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1981/7074-1/5 07.08.1981

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:373

2001/651-1/5 22.01.2001

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:504

1986/2392-1/5 27.02.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:453

2015/327130-1/200 15.04.2015

AREALOVERFØRING AREAL OVERFØRT TIL: KNR:3023 GNR:25 BNR:521 VEDERLAG: NOK 0

1986/2393-1/5 27.02.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:454

2015/476892-1/200 01.06.2015

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:563

1986/2394-1/5 27.02.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:455

2016/504943-1/200 07.06.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:564

1986/2395-1/5 27.02.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:456

2016/610390-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:607

1986/2396-1/5 27.02.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:457

2016/610404-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:608

1986/2397-1/5 27.02.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:458

2016/610418-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:565

1986/2398-1/5 27.02.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:459

2016/610436-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:566

1986/2399-1/5 27.02.1986

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:460

2016/610444-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:567

2016/610455-1/200

REGISTRERING AV GRUNN

Side 18 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 76

Side 19 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 77


Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Kommune: 3023 NESODDEN Gnr: 25 Bnr: 23

Data uthentet: 10.05.2022 kl. 07.35 Oppdatert per: 10.05.2022 kl. 07.35

05.07.2016

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:568

01.01.2020 00.00

TIDLIGERE: KNR:0216 GNR:25 BNR:23

2016/610464-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:569

2016/610475-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:570

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

2016/610491-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:571

2016/610499-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:572

2016/610511-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:573

2016/610527-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:574

2016/610545-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:575

2016/610555-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:576

2016/610567-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:578

2016/610583-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:579

2016/610595-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:580

2016/610603-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:581

2016/610612-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:582

2016/610619-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:583

2016/610635-1/200 05.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:584

2016/659079-1/200 19.07.2016

REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3023 GNR:25 BNR:601

2020/451901-1/200

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Side 21 av 21

Side 20 av 21 STRANDLIA - FAGERSTRAND - 78

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 79


STRANDLIA - FAGERSTRAND - 80

STRANDLIA - FAGERSTRAND - 81


Thomas Johan Hagen Prosjektselger Bakke Mobil: +47 95 13 47 07 E-post: thomas.johan@bakke-as.no

S TR A N D L I A - FAGERS TR A N D Bakke

bakke-as.no | strandlia.no