Page 1

junio de 2007ko ekaina

baketik

1

Arantzazuko Bake zentroaren ideia etikoen aldizkaria Revista de ideas éticas del Centro por la paz de Arantzazu

Monográfico sobre las jornadas de reflexión celebradas en Arantzazu los días 23 y 24 de marzo de 2007

egungo lehentasun etikoak

Mateo Zuppi Miguel Herrero de Miñon Daniel Innerarity Victoria Camps Jose Antonio Marina

Nazioarteko politika Bakeranzko prozesua Gizartea eta politika Familia Hezkuntza


Instituzio laguntzaileak / Instituciones colaboradoras

Baketik 1 Argitaratzen du/Edita: Baketik (Gandiaga Topagunea - Arantzazu - 20567 O帽ati) Inprimaketa/Impresi贸n: Antza (Industrialdea 2.pab. - 20160 Lasarte) Lege Gordailua/Dep贸sito Legal: 2007ko ekaina/junio de 2007


junio de 2007ko ekaina

baketik

4

Presentación… ...de Baketik Baketik-en… ...de Baketikari Baketik aldizkariaren… ...y de este monográfico eta monografiko honen…

6 12

…aurkezpena

Aurkibidea Sumario

1

Arantzazuko Bake zentroaren ideia etikoen aldizkaria Revista de ideas éticas del Centro por la paz de Arantzazu

La doble crónica de las jornadas Jardunaldien kronika bikoitza Las comunicaciones Komunikazioak Política internacional por Matteo Zuppi Nazioarteko politika, Matteo Zuppi Proceso hacia la paz por Miguel Herrero de Miñón Bakeranzko prozesua, Miguel Herrero de Miñon Sociedad-política por Daniel Innerarity Gizartea-politika, Daniel Innerarity La educación por José Antonio Marina Hezkuntza, Jose Antonio Marina La familia por Victoria Camps Familia, Victoria Camps Los apuntes del moderador Moderatzailearen oharrak

20

Las primeras conclusiones de Baketik Baketik-en lehen ondorioak

22

Traducciones Itzulpenak 3


baketikaria 1

Presentación… …de Baketik El 14 de octubre de 2006 y promovido por los franciscanos se inauguró Baketik, el Centro por la paz de Arantzazu. El impulso promotor franciscano incluía la determinación de que el centro tuviese un carácter abierto, laico, plural, aconfesional y autónomo. Su misión es divulgar y promover el aprendizaje en la elaboración ética de conflictos. Es una «escuela» desde la que enseñar y ayudar a afrontar éticamente todo tipo de conflictos. Su objetivo es contribuir, tanto al interior como al exterior de la sociedad vasca, a la paz y a la reconciliación humana. Hacia adentro, prevenir nuevos conflictos destructivos y contribuir a preparar una convivencia reconciliada; y hacia fuera, prestar atención y apoyo a los conflictos olvidados y a los olvidados de los conflictos. El trabajo que desarrolla Baketik se basa en una ética humanista, siendo el primado de la persona y de la dignidad humana su columna vertebral. Durante su primer año, el principal programa de actuación de Baketik es el proyecto Bider Mila (x 1.000). Su objetivo inicial era que, antes de 2008, más de 1.000 personas hubieran asistido a un curso de elaboración ética de conflictos, para provocar un efecto multiplicador sobre la convivencia. En julio de 2007 serán más de 2.000 las personas que habrán pasado ya por alguno de estos cursos.

…de la revista Baketik Con esta revista ve la luz la primera publicación del Centro por la paz de Arantzazu. Es el embrión de un proyecto. Dentro de algún tiempo nos gustaría que Baketik tuviera un órgano de comunicación periódico. Éste es el primer paso, pero queremos ir de menos a más, poco a poco. Por eso, esta primera revista es de momento un monográfico. Progresivamente y cada vez con más periodicidad, iremos editando nuevos número hasta llegar a su publicación primero trimestral, y más tarde bimensual o incluso mensual. Es pronto todavía para saber cuáles serán su formato, secciones o número de páginas, pero sí sabemos cuáles serán sus objetivos: informar de las actividades de Baketik, divulgar reflexiones, opiniones, entrevistas o experiencias de interés desde el punto de vista ético y fomentar la participación e interacción de los/as amigos/as, socios/as y colaboradores/as de Baketik. También sabemos que esa revista del futuro, como este primer número, tendrá una doble edición electrónica y en papel.

…y de este monográfico La primera revista Baketik es un monográfico que recoge los principales contenidos de las «Jornadas de reflexión sobre prioridades éticas de nuestro tiempo» que celebró Baketik en Arantzazu el viernes 23 y el sábado 24 de marzo. Estas jornadas se centraron en cinco ámbitos y tuvieron como punto de partida las comunicaciones de cinco miembros del Comité Asesor de este Centro por la paz. Victoria Camps, desarrolló el tema de la familia; José Antonio Marina, la educación; Miguel Herrero de Miñón, el proceso hacia la paz; Daniel Innerarity, sociedad-política; y Matteo Zuppi, política internacional. La jornada del viernes estuvo dedicada a una sesión a puerta cerrada a la que estuvieron invitados todos los componentes del Comité Asesor y del Consejo Rector de Baketik y otros amigos y colaboradores de este Centro por la paz, hasta un total de 30 personas. En la jornada del sábado se celebró una mesa redonda abierta al público a la que asistieron 270 personas y en la que participaron los cinco ponentes y el moderador Mariano Ferrer. Esta revista incluye una crónica de las jornadas y del método de trabajo seguido en las mismas, las comunicaciones de los ponentes corregidas o ampliadas por ellos después de los debates, los apuntes del moderador y las primeras conclusiones de Baketik. Esperamos que todo ello sea de tanto interés para el lector, como para los que asistimos a las jornadas. Muchos de nosotros compartimos y explicitamos la sensación de que fue un privilegio participar en las mismas y escuchar lo que allí se dijo y cómo se dijo. 4 baketik 1


…aurkezpena Baketik-en… 2006ko urriaren 14an eta frantziskotarrek bultzatuta inauguratu zen Baketik, Arantzazuko Bake zentroa. Frantziskotarren bultzada sustatzaileak zentro hau plurala, laikoa, akonfesionala eta autonomoa izatea nahi izan zuen. Gatazkak ikuspegi etikotik lantzeko ikaskuntza hedatzea eta sustatzea da bere eginkizuna. Era guztietako gatazkei irizpide etikoekin aurre egiten irakasteko eta laguntzeko «eskola» bat da. Bere helburua, euskal gizarteari begira zein euskal gizartetik kanpora, bakeari eta giza berradiskidetzeari laguntzea da. Euskal gizarteari begira, gatazka suntsitzaile berriak prebenitzea eta bizikidetza adiskidetua prestatzea; eta kanpora begira, ahaztuta dauden gatazkei eta gatazketan ahaztuta geratzen direnei arreta jartzea eta laguntzea. Baketik-ek garatzen duen lana etika humanista batean oinarritzen da, pertsona eta giza duintasunaren defentsa direlarik bere bizkarrezurra. Bere lehen urtean, Baketik-en lan egitasmo nagusia Bider Mila proiektua da. Bere hasierako helburua, 2008a baino lehen, 1.000tik gora lagunek gatazkak etikoki lantzeko ikastaro batean parte hartzea zen bizikidetzan efektu biderkatzailea bilatzeko. 2007ko uztailean 2.000tik gora izango dira ikastaro hauetan parte hartu dutenak.

Baketik aldizkariaren… Aldizkari honekin Arantzazuko Bake zentroaren lehen argitalpena kaleratu dugu. Proiektu baten enbrioia da. Denbora gutxi barru Baketik-ek aldizkako komunikazio organo bat edukitzea gustatuko litzaiguke. Hau lehen urratsa da, baina piskanaka joan nahi dugu. Horregatik, lehenengo aldizkari hau momentuz monografikoa da. Aurrera egin ahala eta gero eta aldizkakotasun gehiagorekin, zenbaki berriak argitaratzen joango gara argitalpen hiruhilabetekarira, bihilabetekarira edo baita hilabetekarira ere iritsi arte. Oraindik goiz da bere formatua, atalak edo orri kopurua zeintzuk izango diren jakiteko, baina badakigu zeintzuk izango diren helburuak: Baketik-en ekimenei buruz informatzea, ikuspegi etikotik interesa sortzen duten gogoetak, iritziak, elkarrizketak edo esperientziak zabaltzea eta Baketik-eko lagunen, bazkideen eta kolaboratzaileen parte hartzea sustatzea. Era berean badakigu etorkizuneko aldizkari hori, lehenengo zenbaki hau bezala, paperean eta formatu elektronikoan argitaratuko dela.

eta monografiko honen… Baketik lehen aldizkaria Arantzazun martxoaren 23an eta 24an Baketik-ek antolatutako «Egungo lehentasunei buruzko gogoeta-jardunaldietan» landu ziren eduki nagusiak jasotzen dituen monografikoa da. Jardunaldi hauek bost alor jorratu zituzten eta Bake zentro honen Aholku Batzordearen bost kideren txostenak izan zituen abiapuntu gisa. Victoria Camps-ek familiaren gaia jorratu zuen; Jose Antonio Marinak, hezkuntza; Miguel Herrero de Miñon-ek bakeranzko prozesua; Daniel Innerarity-k, gizartea-politika; eta Matteo Zuppi-k nazioarteko politika. Ostiraleko saioa ateak itxita egin zen eta bertan Baketik-eko Aholku Batzordeko eta Aginte Kontseiluko kide guztiak eta Bake zentro honetako lagun eta kolaboratzaileak gonbidatu genituen, 30 laguneko taldea osatuz. Larunbatean mahai inguru publiko bat antolatu genuen non 270 lagun bildu ziren. Bertan bost txostengileek eta Mariano Ferrer moderatzaileak hartu zuten parte. Aldizkari honetan jardunaldien eta jarraitutako lan metodoaren kronika, txostengileen komunikazioak –eztabaiden ondoren eurek zuzenduta eta zabalduta–, moderatzailearen oharrak eta Baketik-en lehen ondorioak jasotzen dira. Irakurlearentzat hau guztia bertan egon ginenontzat bezain interesgarria suertatzea gustatuko litzaiguke. Gutako askok konpartitu eta adierazi genuen pribilegio bat izan zela bertan parte hartzea eta han esandakoa eta nola esan zen entzutea.

5


Jardunaldien kronika bikoitza

Jardunaldien kronika

Elurra, elur asko. Ostiral 23an goizeko 9.00etan Arantzazu metr

Ezin zen autoz heldu eta ez zegoen aparkatzeko inongo lekurik. Jardunaldiak 13.00etan hasiko ziren. Guztia behera zetorrela zirudien. Hainbat hilabeteetako lana airean‌ Baketikeko lantaldea lau pertsonek osatzen dugu: horietako bi Arantzazun harrapaturik gelditu ginen, asteartetik jaitsi ezinik, eta beste biak igo ezinik, lana etxetik egiten. Egia esan inaugurazio egunetik, urriaren 14tik, guztia oso ondo zihoan Baketik-entzat. Ikastaroei erantzuna izugarria izaten ari zen, 2.000 matrikulatu bost hilabetetan. Baino ez genuen lokartu nahi, ezta gure jarduera guztiak arlo bakar batera mugatu ere. Lehen unetik, etorkizun-senaz, gure jarduera ardatzak dibertsifikatuko zituzten ekimenak antolatu nahi izan genituen: eskolan antzerkiaren bidez indarkeria eta jarrera arrazistak prebenitzeko esperientzia pilotu bat urtarrila eta otsailan; Afrikari buruzko aste bat ekainean; Bake hezkuntzako Kongresu bat uztailean eta, martxoan, gogoeta jardunaldi batzuk gaur egungo lehentasun etikoei buruz bost arlotan zentraturik: nazioarteko politika, bakeranzko prozesua, gizartea, familia eta hezkuntza. Berehalako konponbideen bila genbiltzan. Lanaldiak beste leku batera aldatzea ere pentsatu genuen. 8.30ean Egino-ra joango 6 baketik 1

ginen, Mesedetakoek herri horretan duten Zentrora, toki aldaketa posible zen ala ez ikustera. Sarbidea irekita zegoen, baina, ez zegoen aparkatzeko tokirik. Autobus enpresa batekin kontaktuan jarri ginen gonbidatuak hara eramateko aukera aurreikusteko. Ekimen honek garrantzia estrategiko bat zuen Baketik-entzat, izan ere, Baketik-en hurrengo urteetako jarduera plana gidatu eta definitzeko ondorio baliagarriak atera nahi genituen hartatik. Nahi genuena zen, martxoaren 23 eta 24an, Aholku Batzordeko eta Aginte Kontseiluko ahal bezainbeste kide elkartzea gogoeta konpartitu hau egiteko. Jardunaldiek bi helburu beteko zituzten: Baketik-en barrura begira, etorkizuneko lerro estrategikoak definitzeko oinarri izango litzatekeen analisi praktikoko ariketa bat egitea; kanpora begira, gure gizartearen kezka-eremu nagusietan gaur egungo lehentasun etikoei buruzko gogoeta bat publikoki zabaldu eta konpartitzea. Bezperan txarrenaren beldur ginen. Elurra ez zen gelditzen eta elurra kentzeko makinak Arantzazutik bi kilometrora gelditu ziren. Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepideetako Departamentuarekin hitz egin genuen, OĂąatiko Udalarekin, eta baita enpresa pribatuekin


bikoitza

ro bat elurrez estalita zegoen.

ere elurra ken zezaten. Aldundiak saiatzeko konpromisoa hartzen du, baina ez digu emaitzik bermatzen. Ezin dute jakin. Bitartean, BegoĂąa, Olatz, Joseba, Ramon eta zazpi frailek palekin irekitzen dute aparkalekutik Baketik-eko aterainoko bidea. Ostiraleko jardunaldia Arantzazun hasiko zen bazkari batekin. Arratsaldeko 15.00etan ateak itxitako saioa hasiko zen; horretara gonbidatuak zeuden Aholku Batzordeko eta Aginte Kontseiluko kideak eta Bake Zentro honen beste lagun eta kolaboratzaile batzuk. Larunbateko saioa ateak irekitakoa izango zen bi zatitan banatuta. Txostengileen agerraldia komunikabideen aurrean 11.00etan eta mahai-inguru publikoa 11.30ean, zeinetara nahi zuena etorri ahal izango zen aurretik konfirmatuz gero. Larunbateko mahai-ingururako 15.000 gonbidapen baino gehiago banatu genituen postaz eta posta elektronikoz. 200 pertsona inguruk telefonoz baieztatu ziguten etorriko zirela. Baina, nor animatuko zen Arantzazura etortzera ekaitz harekin eta baldintza haietan? Txostengile bakoitzak bi orrialde baino gutxiagoko komunikazio labur bat aurkeztu behar zuen bai ateak itxitako ekitaldian, baita larunbateko ekitaldi publikoan ere. Komunika-

zio hauetako bakoitzak bere gaian zehaztu behar zituen lehentasun bat eta proposamen zehatzak. Ostiraleko saioan, txostengile bakoitzak laburki aurkeztuko zuen bere komunikazioa eta, ondoren, gonbidatu guztien arteko eztabaida irekiko zen. Partehartzaileek partehartze laburrak eta zehatzak egin beharko zituzten momentu bakoitzean aztertzen ari ziren lehentasun eta proposamenen inguruan. Larunbatean, mahai inguruan, txostengile bakoitzak bost minututan azalduko zuen bere komunikazioa, ondoren publikoarekin solasaldi irekia sortuz. Moderatzailea, bai ostiralean eta baita larunbatean ere, Mariano Ferrer kazetaria eta Beketik-eko laguna izango zen. 9.30ean Foru Aldundiko elurra kentzeko makinak eta eskabadora bat heltzen hasi dira. Bidea ireki da. Orain Arantzazuraino heldu daiteke. 13.00ak puntuan aparkalekua garbitzen amaitu dute. Lurra elur zopaz gainezka dago, inguruak makinek pilaturiko elur mendiz josiak. Itxura hondatzailea da, baina guri paisaia zoragarria iruditzen zaigu. Jardunaldiak aurreikusita bezala ospatu ahal izango ziren. Heltzen lehenak Sant´Egidioko Matteo Zuppi eta Jesus Romero izan ziren. Gero moderatzailea, Mariano Ferrer. Minutu batzuk 7


Jardunaldien kronika bikoitza

beranduago taxi berean heldu ziren Victoria Camps eta Miguel Herrero de Miñon. Gutxinaka gutxinaka beste guztiak heltzen zihoazen, Jose Antonio Marina izan ezik, arratsaldean helduko baitzen. Guztira 30 pertsona bildu ginen. Arantzazuko Gogarte Etxean elkartu, ostatu hartu eta handik 200 metrora dagoen Sindika Jatetxera joan ginen bazkaltzera. Hotzean heldu ziren (ezin da hobeto esan). Guztiak oso egoki, ez zuten inolako nahigaberik erakutsi, baina beraien sentsazioak antzeman genitzakeen. «Nora etorri gara?». «Oinetako egokirik gabe, bi egunez ibili beharko ote dugu potzuz beteriko lur irristakor honetan?». «Hotz handia egiten du». «Nork esango ote zidan niri hona etortzeko, etxean hain ongi egongo nintzen eta?». Zailtasun gehien zituztenentzat autoetan antolatu genituen traslado motz baina neketsuak. Bazkaria etxekoa, goxoa eta atsegina izan zen. Alde guztietatik, hotza astintzeko balio izan zigun. 15.00etan Gandiaga Topagunera joan ginen, saioak ospatuko genituen eraikinera. 15.30ean hasiko zen lehena. Jonan Fernandez Baketik-eko zuzendariaren aurkezpen labur bat, moderatzailearen aholku batzuk eta Matteo Zuppik hartu zuen hitza, nazioarteko politikari buruzko bere komunikazioa azaltzeko. Genituen oztopoetako asko gainditu genituen, baina ez gintuen lasai uzten gure gonbidatuak, egindako ahalegina egin ondoren, inpresio txarrarekin joango ote ziren ideiak. Saioa era hotz batean hasi zen, oraindik ez genuen elkar ezagutzen. Miguel Herrerok lagundu zuen tenperatura igotzen Matteoren hizketaldiari kontrapuntua jarriz eta lehen saio hau animatuz. 16.30ean hasi zen bigarren saioa. Victoria Camps-en txanda zen, familiari buruzkoa zen bere komunikazioa. 17.30ean kafe bat hartzeko atsedenaldia egin genuen. 18.00etan Miguel Herrero de Miñon-ek hitz egin zuen, «Bakeranzko prozesua». 19.00etan ostiraleko saioekin amaitzeko Daniel Innerarity gizartea eta politikari buruz jardun zen. 8 baketik 1

Saioen klima eta giroa hobetzen eta epeltzen joan zen. Partehartzaileak, dinamikoak eta, batzuetan, dibertigarriak ere izan ziren. Oso ideia interesgarriak entzun ahal izan genituen. Gai bakoitzarentzako ordubeteko muga izatea arazoa izan zitekeela bazirudien ere, baditu bere abantailak: zehaztasun handiagoa, ideia eta eztabaida zentratuagoak. Eguna ondo zihoan, baina gure gonbidatuek honaino etortzeak merezi izan zuela pentsatzeko nahikoa ote zen? Atsedenaldia geneukan 21.00ak arte, Sindikan afaltzeko ordura arte. Denbora honetan heldu zen Jose Antonio Marina, bosgarren txostengilea, eta Matteo Zuppi, larunbateko saioan Sant´Egidioko bere laguna den Jesus Romerok ordezkatuko zuena, joan zen. Zailtasunak gehitzeko, ekaitzarekin Arantzazuko argiztatze publiko guztia izorratu zen. Gandiagatik Gogarte Etxerainoko bidea eta handik jatetxerainokoa ilunpetan egin behar genuen. Zuri, frantziskotarren zaintzailea autoarekin etorri zen Gandiagatik aparkalekura doazen eskailerak argiztatzera. Zer pentsatuko zuen Marinak honetaz guztiaz? Ilunpetan, hotzaz, elur eta lokatz artean… Beste fraile batek, Juan Ignacio Larreak, ez zuen atsedenik hartu iluntasun hartan argi apur bat emango zigun foko handi bat martxan jarri arte. Afaria oso atsegina izan zen, giroa lasaia zen, barea eta alaia. 30 pertsona inguruk, lauzpabosteko taldeetan mahaia, mahai-zapia eta elkarrizketa alaiak elkartrukatzen genituen. Zorionez, batzuetan aurrez ikusi ezin daitezkeen une magikoak gertatzen dira, zailtasuna, arazoa eta desabantaila, orduan, aukera, esperientzia eta abantaila moduan ikusten dira. Elkarrizketa sare haren erdian, norbaitek Marinari galdetu zion: «Eta zer diozu zure tomate eta baratzari buruz?». Jose Antonio zutik jarri zen, paretaren kontra jarri eta esan zuen: «Bihotza ikutu didazue», eta bere baratzaren, tomateen, azen, azaleen eta errododendroen historia kontatzen hasi zen. Serio hitz egiten zuen, baina oso era dibertigarrian. Mahai guztia bere azalpenei adi, galderak egiten eta barrez gustura, lasai eta algaraka,


bere baratzaren anekdota eta mintzaera zorrotzaren esamolde komikoekin. Gustura joan ginen handik, giroan atzematen zen. Orain, elurra, hotza eta iluntasuna beste sentsazio termiko batekin hautematen ziren. Larunbateko 8.00etan gosaria prest zegoen. 8.45ean, nahi zuenarentzat, Basilikara bisita gidatua antolatuta zegoen. Talde ederra bildu zen eta Larreak lagundurik korutik gozatu zuten espazio izugarri eta hunkigarriaz. 9.30ean bosgarren saioa hasten da. Jose Antonio Marinaren txanda da eta hezkuntzaz hitz egingo du. Azalpena oso interesgarria da eta elkarrizketa animatu eta partehartzailea sortzen du. Jada ez zegoen galdetu beharrik. Giroan nabaritzen zen guztia aldatuta zegoela. Etorri izanaz eta esperientzia honetan parte hartu izanaz pozik geunden. Merezi izan zuen. 10.30ean kafe bat hartzeko atsedenaldia, izan ere 11.00etan kazetariak etortzea aurreikusita dago. Bost txostengileek hartu eman bat izango zuten haiekin komunikazioen laburpen bat egiteko. Eguraldi txarra egiten du, Arantzazu urruti dago, larunbata da eta ziurraski hauteskunde aurretiko ekitaldi ugari egongo dira. Ez genuen prentsaren presentzia izugarria espero, baina kontua da ez zela komunikabide bakar bat ere etorri. Arraroa badirudi ere, inori ez zigun inporta izan prentsa etortzea ala ez, jardunaldiek zentzu handia zuten bere horretan eta emaitzei buruz izan genitzakeen aurreikuspen guztiak gainditzen ari ziren. Garrantzitsuena gelditzen zen, mahai-inguru publikoa. Zenbat jende etorriko zen? 11.30ean aretoa gainezka dago, 250 aulki daude eta 20 edo 30 pertsona zutik. Gure bost txostengileek ezin zuten sinetsi. ÂŤNola da posible eguraldi honekin hainbeste jende honaino etorri izana?Âť. Bost mintzaldiek, moderatzailearen papera eta bertaratutakoen galdera eta iritziek ekitaldi potente baten sentsazio konpartitua sortzen dute, askotan ikusten ez diren interes maila, aldarte intelektual eta zehaztasunarekin. Irteeran dena zorionak ziren. Jendea oso

gustura zegoen. Gehien errepikatutako esaldia ÂŤlaburregia iruditu zaitÂť zen. Ekitaldi publikoak antolatzen urte asko daramatzagunok, badakigu kritika hori dela horrelako ekitaldi bati egin dakiokeen laudoriorik onena. Ez da berdina etxetik 500km-ra bi egunetarako joan eta erdi hutsik eta giro hotz batean hitz egitea edo gainezka dagoen areto batean eta dena ematen duen publiko baten aurrean hitz egitea. 13.30ean bazkari bizkor batek amaiera ematen dio esperientziari. Txostengileetako batzuk hegazkina garaiz hartu behar dute. Agurtzean, besarkadak, zorionak eta esker zintzoak. Bi egun hauetan, behelainoak eta laino baxuek ez zieten utzi gonbidatuei Arantzuko paisaia ikusten. Joateko jatetxetik ateratzean, eguzki izpi batzuk sartzen uzten zituzten laino garai eta urdinguneak aurkitu genituen. Arantzazuk ematen zigun amaierako oparia zen.

9


Participantes

Participantes en los debates Ateak itxitako eztabaidetan parte hartu dutenak

Ponentes Txostengileak Victoria Camps

Profesora de Filosofía Moral en la UAB y miembro del Comité Asesor de Baketik.

José Antonio Marina

Catedrático de Bachillerato y miembro del Comité Asesor de Baketik.

Miguel Herrero de Miñón

Miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro del Comité Asesor de Baketik.

Daniel Innerarity

Profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos y miembro del Comité Asesor de Baketik.

Matteo Zuppi

Miembro de la Comunidad de San Egidio y y miembro del Comité Asesor de Baketik.

Moderador Moderatzailea Mariano Ferrer

10 baketik 1


a puerta cerrada

Asistentes Bildutakoak Anjel Lertxundi, escritor y miembro del Comité Asesor de Baketik. Jesús Romero, miembro de la Comunidad de San Egidio. Lourdes Idoiaga, Alcaldesa de Oñati. Iker Usón, Asesor del Departamento de Derechos Humanos. Empleo e Inserción Social de La Diputación Foral de Gipuzkoa. Jon Landa, Director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Felix Azurmendi, vicario de la Diócesis de Donostia. Arantxa Urretabizkaia, miembro del Consejo Rector de Baketik. Paul Ortega, miembro del Consejo Rector de Baketik. Marije Goikoetxea, miembro del Consejo Rector de Baketik. Itziar Hernandez, miembro del Consejo Rector de Baketik. Maite Aristegi, miembro del Consejo Rector de Baketik. María Oianguren, miembro del Consejo Rector de Baketik. Mikel Hernansanz, miembro del Consejo Rector de Baketik. Asier Arrese, miembro de la Fundación Naturgintza. Paul Ríos, Coordinador General de Lokarri. Iñaki Beristain, franciscano. Joxe Arregi, franciscano. Ruper Ormaza, miembro de Arantzazuko Adiskideak. Fausto Yudego, miembro de la Fundación TAU. Mireia Uranga, experta en Educación por la paz. Arantza Zugasti, codirectora de Noticias de Gipuzkoa. Aitor Sorreluz, filósofo y colaborador de Baketik. Marina Goikoetxea, coordinadora de Baketik. Jonan Fernandez, director de Baketik.

11


Comunicaciones

Las comunicaciones Política internacional por Matteo Zuppi Nos encontramos en un momento histórico en el que nuestra Europa –y Occidente en general– se siente más cercana que nunca al sufrimiento del mundo gracias a los medios de comunicación. Utilizando la parábola evangélica del Buen Samaritano podríamos decir que el camino entre Jerusalén y Jericó en el que encontramos al hombre medio muerto está en el salón de nuestra casa mientras vemos la televisión. Éste es un sentimiento contradictorio para nuestra sociedad puesto que contrapone de una manera objetiva los sentimientos de dolor ante el sufrimiento de los hombres y mujeres de nuestro mundo, a la vez que muchas veces crece en nosotros un sentimiento de impotencia y de irrelevancia que nos hace cambiar de canal para olvidar lo que vemos. Sin embargo, apaguemos o no la televisión, el sufrimiento de tantos pueblos está presente en nuestros días. Hay muchas guerras aún abiertas en el mundo, unas treinta, muchas de las cuales son aquellas guerras olvidadas en países remotos, en lugares que no aparecen en los medios de comunicación. A menudo se utilizan eufemismos para referirnos a lo que ocurre en Cabinda o en Casamance (por poner dos ejemplos de lugares en África con conflictos históricos que rebrotan intermitentemente) y les llamamos «conflictos de baja intensidad» o «conflictos menores». Sin embargo, en ellos mueren muchas personas –bastaría una para resultar escandaloso su olvido– pero también muere el futuro de muchos niños y niñas de regiones enteras de África, Asia y Latinoamérica. Luego están también las guerras de todos los días, la de Irak, la de Palestina e Israel. ¿Es posible vivir ignorando todo este sufrimiento? Ciertamente creo que no puesto que los conflictos, si no se terminan de una manera dialogada e inteligente, acaban hundiendo a los pueblos y extendiéndose a otras regiones, y acaban –sobre todo– extendiendo el pensamiento de que la guerra es inevitable. Y pienso que ante la guerra tenemos una gran responsabilidad puesto que la guerra, en una gran medida, es la «madre de todas las pobrezas», a la vez que una buena proporción de conflictos surgen en todo el mundo por motivos de pobreza y desigualdad. Desde septiembre de 2001 hemos asistido también a un nuevo fenómeno a nivel internacional que desde hacía algunas décadas había apuntado como causa de conflicto: el conflicto religioso. Hay algunos que han teorizado sobre el inevitable enfrentamiento entre las religiones (quieren

12 baketik 1

decir normalmente entre Islam y Cristianismo). Sin embargo, hay que decir que este pretendido conflicto esconde una utilización de la religión por parte de grupos armados y de grupos económicos. La pobreza ha originado en muchas partes el surgimiento de grupos fundamentalistas que han reivindicado la interpretación religiosa de las relaciones económicas (véase por ejemplo el caso de Argelia o Afganistán) apropiándose de la identidad religiosa como elemento de lucha y justificación de ésta. Ante este fenómeno no cabe otra alternativa que el diálogo y el conocimiento mutuo entre los verdaderos representantes religiosos, los verdaderos hombres de fe que guían a sus fieles. Un diálogo que no supone confusión sino respeto, colaboración y apuesta por la convivencia en nuestras ciudades. Estoy convencido de que una aproximación ética a la convivencia en Europa pasa por el respeto a las diferencias, el conocimiento de la propia identidad como punto de partida para el diálogo y la implicación activa en la lucha contra la pobreza en el mundo. Sólo así podremos afrontar los retos de este milenio de un modo constructivo y no creando muros alrededor de nuestras ideas, de nuestro bienestar o de nuestros miedos. En este sentido, considero que se deberían adoptar las siguientes propuestas de trabajo para afrontar estos retos: •Favorecer el conocimiento de las situaciones de conflictos en el mundo, especialmente de los más olvidados, estableciendo redes de solidaridad concreta entre nuestra sociedad y las víctimas de las guerras. •Promover el encuentro interreligioso en nuestras sociedades para fomentar el conocimiento y la colaboración mutua. Esta relación debe ser prioritaria con las personas de otras religiones que vienen de fuera de nuestro país para incentivar la acogida y evitar modelos de autoexclusión que den lugar a fenómenos de marginación y violencia.


Proceso hacia la paz por Miguel Herrero de Miñón Primero: Partiendo de que la paz es un bien para España en general y Euskadi en particular, reafirmar la convicción, basada en la experiencia, de que la definitiva superación de la violencia ha de ser POLÍTICA y no meramente policial. Por ello, sin renunciar a la presión policial y judicial y a la cooperación internacional en estos campos, las medidas de dicha naturaleza que se adopten han de coordinarse y de subordinarse al planteamiento político. La consecución de la paz es una política, por excelencia, de Estado y el Estado es uno y su dirección no corresponde ni a las normas abstractas, ni a los poderes singulares del mismo (judicatura), ni menos aún a los grupos de presión, sino a la dirección política que la Constitución atribuye al Gobierno (art. 97) respaldado por las Cortes. Por ser la pacificación una operación política ha de regirse por una razón política (arte de lo posible para conseguir lo necesario) y no por principios pertenecientes a otros órdenes, ya sean los jurídicos (puesto que el derecho es instrumento del recto quehacer político y no éste el ciego ejecutor de normas abstractas), ya los religiosos (que pueden coadyuvar a la paz, pero no condicionarla a sus propias categorías –v.gr. perdón, arrepentimiento, penitencia– ajenas a la Razón de Estado). Segundo: A la altura presente es claro que la solución política supone NEGOCIACIONES MULTIPLES. Unas con ETA para acabar definitivamente con la violencia; otra entre las fuerzas con representación parlamentaria para encauzar el conflicto político y la normalización institucional. Ambos procesos son distintos, pero la continuidad de la violencia impide el segundo y, a su vez el primero, esto es, el fin de la violencia requiere abordar el conflicto político. Sin que sea aceptable que ETA tutele la negociación política ni posible ésta sin la aquiescencia, al menos tácita, de la propia ETA. Ello requiere una negociación con ETA, confidencial y al máximo nivel, para conseguir una pública, solemne y fehaciente suspensión definitiva de toda forma de violencia y comienzo de su disolución a cambio del inicio de una negociación entre todas las fuerzas políticas sobre la normalización institucional. Desaparecida la violencia no habría inconveniente a la participación de HB. El inicio de la negociación no puede supeditarse a cuestiones previas, sino iniciarse con la negociación de dichas condiciones. La experiencia demuestra que en este tipo de negociaciones, tanto sobre el fin de la violencia como sobre la normalización institucional, son más importantes los políticos con formación que los servicios de información, y que sólo es fecunda la negociación sobre cosas concretas y estériles las declaraciones de principios genéricos y abstractos. La negociación no tiene por qué prenderse en el temor

ni la adicción por las palabras, sino utilizar las palabras –y su eventual halo de ambigüedad– para concordar pretensiones en gran medida sentimentales. Lo importante no es la interpretación afectiva que cada uno haga de las fórmulas acordadas (más aún, cuanto más satisfactoria ésta sea, mejor), sino la firmeza del acuerdo, la estabilidad de las fórmulas y la certeza común sobre sus consecuencias prácticas. Tercero: Con el fin definitivo de la violencia deberían ser simultáneas MEDIDAS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO, tanto POLÍTICAS como SOCIALES. Entre las primeras cabe destacar la instrumentación del proceso de autodesarme y desmovilización de ETA apoyado técnica y económicamente por el gobierno; amnistía; cese de la presión policial y judicial; excarcelaciones; medidas eficaces de reinserción con el consiguiente apoyo económico; garantías de discreción para asegurar el pleno respeto a la sensibilidad de las víctimas, evitar la apología y exaltación popular de los amnistiados, así como su recriminación y la correspondiente reacción contraria, etc. Las segundas suponen un pacto social de apoyo, con medios de comunicación y fuerzas sociales (v.gr. Iglesia, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones académicas, etc.), tanto en Euskadi como en España en general, para realizar una pedagogía, primero, de la distensión y el apaciguamiento y, después, de la reconciliación. La reconciliación ha de plantearse, por las razones atrás apuntadas, no en términos criptorreligiosos, sino en términos políticos. Ello supone, de un lado, excluir exigencias de «arrepentimiento» y de «perdón». Los cristianos podemos y debemos «arrepentirnos» y «perdonar», por razones que «a no todos es dado a entender» (Mt. 19,11) y que, por lo tanto, no podemos exigir a quienes perdonamos. Y, de otra parte, desarrollar una estrategia de olvido y la sublimación del dolor. Esto es, no insistir en las heridas ni manosear las cicatrices y encontrar puntos de encuentro (la historia vasca y española ofrece pistas para ello) sobre identidades compartidas, espacios públicos de interés común y construcción de un futuro más confortable para todos o, al menos, para una inmensa mayoría del pueblo vasco, transversal entre nacionalistas y no nacionalistas. A partir de ahí, en el juego democrático, sin violencia de ningún género, nada puede estar prescrito ni proscrito. 13


Comunicaciones

Sociedad-política

Hacia una nueva lógica del reconocimiento

por Daniel Innerarity Los derechos humanos han ido asociados tradicionalmente a una idea de igualdad pensada desde un modelo de homogeneidad, neutralidad y abstracción de las diferencias. Pero se trata de un modelo que es contestado desde diversas instancias porque no reconoce la peculiaridad de los sujetos. De esta incapacidad son buena muestra muchos de los actuales conflictos, que expresan más demandas de reconocimiento que de redistribución. La cuestión feminista y de la paridad, los derechos culturales, las políticas de integración, las reivindicaciones de plurinacionalidad, por ejemplo, lo que están exigiendo es formular una idea de igualdad más compleja y equilibrada, más acorde con el pluralismo real de nuestras sociedades. El proyecto de igualar las condiciones poniendo sistemáticamente entre paréntesis todo tipo de diferencias parece haber entrado en una profunda crisis. La tradicional distinción entre lo público y lo privado pretendía configurar un espacio público que habría de funcionar por renuncia de los individuos a su identidad, mediante la abstracción pública de la identidad. Era éste un modelo basado en el prejuicio de pensar que para constituir al otro como igual debíamos necesariamente hacer tabla rasa de lo que nos distingue de aquél que consideramos como semejante. Ese procedimiento de supresión de las diferencias ha sido indudablemente un factor de progreso en la ruptura con la sociedad del antiguo régimen, estructurada a base de ordenamientos de jerarquía y privilegios. Hay un momento de abstracción de las diferencias que resulta indispensable para pensarnos como semejantes, por encima y al margen de todo contexto. Pero el problema es saber si este procedimiento está en condiciones de gestionar el pluralismo de las sociedades contemporáneas. Todo apunta a que este modelo tiene que ser completado o transformado para hacer frente a los desafíos que, en materia de integración social y política, de reconocimiento y articulación de los equilibrios territoriales, plantea el nuevo pluralismo. El gran desafío del mundo actual consiste en cómo articular la convivencia en sociedades profundamente plurales evitando a la vez el modelo comunitarista y el modelo de la privatización de las identidades.

14 baketik 1

Que la idea de igualdad abstracta no da más de sí es algo que se percibe en su escasa capacidad de integración, cada vez más patente. La adhesión a principios jurídicos y políticos no basta para asegurar la cohesión del vínculo social y crear las condiciones de una pertenencia común o de una ciudadanía compartida. La experiencia histórica nos enseña tercamente que cuando la construcción del Estado se lleva a cabo pensando que para avanzar hacia lo común es necesario situarse radicalmente más allá de las diferencias, el resultado es que las diferencias son expulsadas de la esfera pública y lo propio se afirma frente a lo común. Tarde o temprano la negación pública de aquello que nos diferencia termina siendo percibida como una forma de exclusión, especialmente por aquellos que sienten como una desigualdad el lugar que se les adjudica en la circulación de las oportunidades sociales o en el reparto del poder. Las demandas de equidad han dado últimamente un giro imprevisto y nos exigen una nueva formulación de la igualdad que podría sintetizarse así: hay que volver a valorar las diferencias para avanzar en la lógica de la igualdad. La misma dinámica de la democratización que exige radicalizar la igualdad es la que nos conduce a entender la identidad como política y culturalmente diferenciada. No podemos poner entre paréntesis las diferencias reales si queremos reconocerlas en pie de igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres o entre miembros de grupos culturales que afirman sus identidades respectivas o entre comunidades con distintas aspiraciones de autogobierno. Son diferencias que han de ser reconocidas en igualdad, ciertamente, pero en tanto que diferencias. Estamos ante una transformación de la política exigida por la profundización en el pluralismo social. En el mundo


contemporáneo se ha producido un gran desplazamiento que es preciso tomar en cuenta para configurar realidades tan valiosas como el mundo común, lo público o la laicidad con el fin de integrar en ellas las diferencias y no simplemente neutralizarlas; no se trata de erradicarlas sino de reconocerlas bajo un régimen de igualdad. El mayor desafío de las sociedades contemporáneas consiste en integrar al individuo no ya por la privatización de sus pertenencias sino por el reconocimiento público de su identidad diferenciada, tanto desde el punto de vista del género, como desde su dimensión cultural o su identificación con una determinada comunidad política. Este es el gran dilema al que nos enfrentamos, la cuestión que mayores esfuerzos de imaginación y creatividad política nos va a exigir en los años venideros: avanzar en la extensión de los derechos completando el paso del universalismo abstracto de los derechos políticos al universalismo concreto de los derechos sociales y culturales. Si hubiera que llevar a cabo unas recomendaciones, yo distinguiría entre las conceptuales y las más prácticas. Respecto de las primeras, hay que tener en cuenta que para gestionar bien los conflictos que plantean las demandas de reconocimiento es necesario, de entrada, comprenderlas bien; no cometer el error de juzgarlas con otras categorías, de acuerdo con las cuales podrían reducirse a los conocidos litigios de carácter más bien económico que se han planteado tradicionalmente en las luchas sociales del estado del bienestar. Y requiere también desarrollar toda una cultura del esfuerzo por ponerse en el punto de vista del otro, evitando la traducción de sus sentimientos en nuestras propias percepciones. Se requiere diversificar y pluralizar la idea de lo que ha de ser considerado como «normal» en nuestras sociedades, en las que hay ya de hecho una gran pluralidad de criterios de valor y se nos ha desvanecido el prototipo por referencia al cual juzgábamos todo lo demás como correcto o extraño. Hemos de acostumbrarnos a pensar que, en realidad, vivimos en una sociedad de extraños, que todos somos raros para alguien, en uno, varios o incluso todos los aspectos. Desde el punto de vista más práctico, la gestión de los

nuevos conflictos culturales exige un liderazgo más psicológico, un acomodamiento más diplomático y un enfoque más multilateral. No es posible resolver un conflicto de reconocimiento sin tomar en consideración la autopercepción que tienen los implicados, desde fuera, como cuando se utilizan fórmulas del estilo de «a ti lo que te pasa es que…». En segundo lugar, diplomacia, que no es un medio suficiente pero sí necesario para la resolución de los conflictos. Pienso que es muy oportuno pensar el diálogo según el modelo de la diplomacia, como proponía Bruno Latour. Es la hora de la diplomacia porque ella es una manera de civilizar los antagonismos o las divergencias de intereses. Se podría decir que la cortesía es como el lenguaje de la sociedad mundial. Del mismo modo que las buenas maneras no acabaron con los conflictos que dieron lugar al mundo moderno, pero sí que ayudaron decisivamente a civilizarlos, la diplomacia puede hoy contribuir decisivamente a inventar esa gramática de las diferencias y los bienes comunes que estamos llamados a inventar. Y en tercer lugar: vivimos en un mundo en el que cada vez estamos menos dispuestos a ser excluidos, en posición subordinada. Incluso el actor más prescindible y más dispuesto a dificultar las soluciones debe ser tomado en consideración como protagonista… o debe creer que es considerado como tal.

15


Comunicaciones

La familia por Victoria Camps Como el conjunto de la sociedad, la institución familiar ha experimentado una serie de cambios que afectan a su estructura y a sus funciones. Entre éstas últimas, creo que son destacables dos por el hecho de que han sido y se mantienen como la justificación básica de la existencia de la familia. La primera función es la que realiza la familia como espacio de amor, afecto, cuidado de los más próximos y, entre éstos, de los más vulnerables. La familia protege al individuo de las agresiones que las otras relaciones sociales le infligen sin piedad. Tal función se mantiene a pesar de todas las crisis que se atribuyen a la institución familiar. Es más, habría que decir seguramente que si la familia sufre transformaciones inauditas, sin llegar a desaparecer como tal, es porque esa función afectiva es absolutamente necesaria. Los divorcios sucesivos, las familias monoparentales, las familias homosexuales sólo ponen más de manifiesto que la estructura familiar tiene un sentido irremplazable por algo que no se parezca mucho a la familia tradicional. Hay que decir al propósito que esa función afectiva y de cuidado sigue realizándola mayormente la madre, o la mujer en general. Los hombres son requeridos insistentemente para que se hagan cargo de las tareas familiares, pero siguen siendo sólo una ayuda. En raras ocasiones, el desempeño de las labores del cuidado se reparte simétricamente en una auténtica asunción de responsabilidad compartida. Esa desigualdad entre los géneros incide asimismo en la segunda función de la familia a la que quiero referirme más por extenso, que es la de la socialización y formación de la infancia, la adolescencia y la juventud. La formación de la persona, entendida como socialización pero sobre todo como transmisión de valores éticos y de una cierta visión de la realidad corresponde mayormente a la familia. La familia no es el único medio donde se inculcan tales valores, pero, sin duda, es el fundamental. Existe la convicción de que hoy los padres se ocupan menos de sus hijos, que tienen menos tiempo para ellos. Es un hecho que las mujeres tienen un estilo de vida cada vez más similar al de los hombres, si bien, como decía hace un momento, nadie las ha sustituido ni complementado a partes iguales en la tarea educativa que han asumido siempre casi en su totalidad. Las familias se ven obligadas a subrogar la educación cediéndosela a los abuelos, cangu-

16 baketik 1

ros o actividades varias que entretienen a los niños mientras los padres están ausentes. Aún así, no creo que sea justo afirmar que los padres de hoy se responsabilizan menos de la educación de sus hijos que en otros tiempos. Tienen menos tiempo. O reparten sus prioridades de otra forma, debido –hay que insistir en ello- que la mujer ha visto cómo se iba abriendo su abanico de posibles preferencias. Los padres de hoy son, en general, más cultos, tienen menos hijos y les preocupa mucho la educación. Quizá le exigen demasiado a la familia, lo cual, unido a una cierta debilidad frente a los compromisos, lleva a divorcios frecuentes que afectan también a la continuidad en la formación de los hijos. Sea como sea, el problema no creo que esté tanto en una especie de desidia o indiferencia hacia la formación, sino en el desconcierto a la hora de abordarla. Nadie aprende a ser padre. Es una responsabilidad que hay que improvisar cada día a la luz de dificultades inesperadas. No obstante, en otras épocas de sociedades e ideas más homogéneas y con puntos de referencia más definidos, la tarea educativa se enfrentaba a menos sorpresas y situaciones inéditas. En nuestro caso, las generaciones educadas durante el franquismo se negaron a repetir los modos y maneras que ellas padecieron. Rechazaron cualquier forma de disciplina y coacción, los contenidos aparentemente dogmáticos, quedándose sin otra materia que la de unas cuantas abstracciones y, lo que es más básico, sin métodos eficaces para enseñar cómo hay que comportarse, qué merece ser preferido, qué trato merecen los demás, qué significa el respeto debido. La falta de contenidos claros que transmitir y el temor a mostrarse autoritarios han redundado en la casi desaparición de la autoridad paterna frente a los hijos. A esa reacción contra una educación rígida y dura, hay que añadir el crecimiento del bienestar económico y social, que ha tenido como consecuencia a unos padres que no querían privar a sus hijos de nada que pudieran darles. La sociedad de consumo nos acostumbra a una


oferta interminable e ilimitada. Moderarse ante las incitaciones del consumo es algo que hay que aprender y debe ser enseñado, pues la sociedad lo que enseña es lo contrario: comprar todo lo que materialmente se pueda comprar, sin limitación ninguna. Todo ello ha producido unas generaciones de padres superprotectores e hijos consentidos cómodamente anclados en una inmadurez prolongada. Habrá que preguntarse si la inmadurez no estaba más en los padres que en los hijos. No ha ayudado a corregir dicha tendencia la explosión de la psicología, con el énfasis en la bondad de las emociones, el temor a frustrar o traumatizar a la infancia con excesivas reglas y el énfasis en la importancia de la motivación, en lugar del esfuerzo y el sacrificio, para hacer lo que en principio no apetece. La relación entre la escuela y la familia no es idílica. Ha dejado de ser una relación de complicidad y de reconocimiento mutuo. Las familias tienden a censurar, en lugar de secundar, cualquier actuación escolar que trate de reprimir comportamientos incorrectos. Entre los docentes se observa una desconfianza generalizada hacia el reducido papel que los padres juegan en la educación de sus hijos. Unos y otros se reprochan mutuamente todos los fallos vinculados a la educación. Los medios de comunicación, desde la televisión a internet pasando por los videojuegos y los móviles, constituyen un entorno que atrae poderosamente a los niños y jóvenes y, si bien no es fácil determinar los posibles efectos nocivos en la formación de la infancia, lo cierto es que actúa más en contra que a favor de las influencias positivas que puedan llegarle por otros medios. La familia se siente impotente e incapaz de controlar la adicción a los medios y la exposición de sus hijos a todo tipo de contenidos. Opta, en general, por echar la culpa a la televisión y no actuar. Los párrafos anteriores sólo pretender proporcionar algunas razones que pueden explicar una realidad familiar caracterizada por los siguientes factores: •Disminución de la autoridad paterna. •Superprotección a la infancia y excesiva permisividad. •Impotencia ante la socialización realizada por los medios. •Desprecio de las formas. •Falta de respeto a la institución escolar. •Posibles propuestas

El libro de Anthony Giddens, La tercera vía, dedica un capítulo a «La familia democrática». Frente a la desintegración de la familia tradicional dice que la propuesta de los conservadores consiste en regresar al pasado: poner dificultades para el aborto, prohibir nuevas formas de familia, desincentivar los hogares monoparentales. La izquierda, por el contrario, debería basar su propuesta en los valores de la diversidad y la libertad, para promover la igualdad entre los sexos, la democratización de la familia consistente en un mayor respeto mutuo y negociación de la autoridad. A juicio de Blair, la familia contemporánea debe empeñarse en conseguir un equilibrio entre la autonomía y la responsabilidad, insistiendo, por ejemplo, en la responsabilidad compartida respecto al cuidado de los niños. Mi opinión es que tal propuesta hace excesivas concesiones a los nuevos «estilos de vida», sin tratar de corregir algunos aspectos derivados de tales nuevos estilos y del énfasis puesto en la autonomía de la persona por encima de cualquier otro valor, lo cual impide o hace muy difícil la corrección efectiva de disfunciones graves como la de la pérdida de la autoridad paterna. A mi juicio, una política de ayuda a las familias con el objetivo de que éstas adquieran la responsabilidad compartida entre padre y madre por la educación de sus hijos, debería proponerse actuaciones como las siguientes: •Armonizar la formación escolar y familiar. •Conciliar la vida familiar y la vida laboral. •Promocionar un servicio social por parte de los jóvenes en edad laboral. •Educar en valores instrumentales, sin los cuales los valores finalistas son pura retórica: disciplina, esfuerzo, abnegación, conciencia de los límites, constancia (Javier Elzo). •Propugnar el valor del compromiso como elemento nuclear de la vida familiar.

17


Comunicaciones

La educación por José Antonio Marina Comenzaré con una distinción terminológica. Entiendo por «moral» el sistema normativo elaborado por una cultura o una religión, que se basa en unos modelos de personalidad ideal, de comportamiento adecuado y de sociedad deseable. Cada cultura tiene su propia moral propia, que pueden entrar en confrontación. En cambio, entiendo por ética una moral transcultural, universalmente aceptable, y convincentemente fundamentada. Por desgracia, las culturas, y en especial las religiones, sienten gran recelo ante la posibilidad de una ética universal, como se está poniendo de manifiesto en España con el debate surgido sobre la nueva asignatura de «Educación para la ciudadanía». Creo que, en general, la gran prioridad ética de nuestro tiempo consiste en reconocer la posibilidad y la necesidad de establecer esa ética universal, como gran método para resolver los conflictos. Me gusta insistir a mis alumnos sobre la diferencia que hay entre «terminar un conflicto» y «resolverlo». Se resuelve cuando se termina, ciertamente, pero dejando a salvo principios fundamentales de la convivencia. De lo contrario, el conflicto retoñará. Señalada esta prioridad general, voy a ceñirme a la más específicamente educativa. En este momento, la gran prioridad ética me parece integrar una cultura de los derechos individuales con una cultura de la responsabilidad social. Las morales siempre han tenido un origen, una finalidad y una transmisión social. En su origen, todas han sido heterónomas, y la obediencia a la norma era su constitutivo esencial. Para nosotros, Antígona es una heroína moral, pero no lo era para sus contemporáneos. El coro de la tragedia de Sófocles la increpa por su soberbia, porque se ha creído autonomos, autónoma. Y esa autonomía, que para nosotros es símbolo de la libertad y grandeza humana, resultaba insolidaria para los griegos. Por una de esas aventuras de las ideas que resultan fascinantes, la moral cristiana comenzó a valorar la responsabilidad individual. El derecho a la «resistencia» frente a la norma pública fue la ideología de los mártires. Y la reforma protestante consolida a la propia conciencia como último tribunal moral. Pero esta apelación a la conciencia personal –procedente de la moral– hace añicos el sistema de la moralidad, que es social. Si yo soy mi propio legislador, ¿qué valor tiene la norma objetiva? ¿Por qué he de respetarla? La respuesta kantiana parecía muy convincente: porque así nos lo dice la razón. Pero, por desgracia, la

18 baketik 1

razón individual puede justificar muy razonablemente el comportamiento egoísta. Para librar ese escollo, los filósofos han tenido que «desindividualizar» de alguna manera la razón, mediante los procedimientos del «observador imparcial», o del «velo de la ignorancia», o de la «racionalidad dialógica». Pero lo cierto es que una moral basada en la autonomía personal, el tribunal superior de la propia conciencia, y el reconocimiento exclusivo de los derechos humanos, es una moral contradictoria, que acaba diluyendo el sentido de obligación moral. Por eso, me parece que la prioridad más urgente para la educación es restaurar la raíz social de la personalidad individual, desvelar la red ética que nos ampara a todos y que de puro eficaz se olvida. La democracia es un proyecto ético, y el sistema de derechos, y la seguridad social y el sistema educativo. Hay que explicarles que la disyuntiva está entre vivir en la selva o dar el salto al orbe ético. Es preciso volver a explicarles que vivimos en un sistema de reciprocidades. En este momento estoy redactando los libros de texto para la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía, que, según la entiendo, es una asignatura de ética básica que se acerca a la educación de los sentimientos (la antigua educacion de las virtudes) y por otra se prolonga hacia la participación política.


Los apuntes del moderador Mariano Ferrer Me pide Jonan dos folios con los apuntes que he ido tomando en el debate. Cuando modero, tomo notas por razones que no tienen necesariamente que ver unas con otras. Anoto, por supuesto, la frase feliz, la idea que me hace pensar o me sorprende, pero trato, sobre todo, de recoger hilos de los que poder tirar cuando el debate lo pida para profundizar, buscar ángulos nuevos, enfrentar dialécticamente a los ponentes o aclarar intervenciones que hayan podido quedar confusas o en contradicción con otras. Como no tendría sentido entender literalmente el encargo como transcripción de esas notas, lo interpreto como una invitación a recoger a voleo algunos fogonazos de la jornada de reflexión. Al apuntar Matteo Zuppi a la pobreza y a la religión como causas principales de los conflictos actuales en el mundo, recordé haber leído que la única religión verdaderamente universal hoy día es la economía, que el propósito último de nuestra sociedad es que crezca el producto interior bruto. En esas, alguien planteó que sería más correcto señalar como raíz de los problemas del mundo no a la pobreza sino a la riqueza, o mejor dicho, a la ambición de poseer que lleva a la explotación económica. No lo veamos como dos caras de la misma moneda; plantea dónde y cómo es preciso actuar primero si queremos hacer frente a los problemas de nuestro mundo. Cuando Victoria Camps nos dibujó el reto que le supone a la familia actual su función educadora, subrayó el desconcierto de unos padres que abdican de esa función por no estar seguros de lo que deben inculcar a los hijos ni de cómo hacerlo. Luego el debate amplió sobremanera el ámbito del desconcierto. ¿Qué es en realidad lo que está en crisis? ¿La institución familiar? ¿La madre/mujer trabajadora? ¿El compromiso responsable de todos con la vida familiar? ¿El ambiente externo que moldea a los hijos mucho más que la familia? ¿Todo? O nada, porque no era unánime ese retrato pesimista en relación con la familia «de antes». Al final la coincidencia más compartida –es difícil inculcar aquello de lo que no se da ejemplo– apunta a la sabiduría popular: para educar hace falta toda la tribu; para educar bien hace falta una buena tribu. A Herrero de Miñón le correspondió poner en el ruedo a un novillo muy toreado: el reto del proceso de paz. Era

inevitable tropezar en el nudo que plantea la exigencia de unos de terminar con la violencia antes de abordar el problema político, y la convicción de otros de que para terminar con la violencia hay que abordar el problema político. ¿Podemos salir de este dilema del huevo y la gallina? No es fácil, pero recojo la sugerencia de quien, partiendo de la dificultad de compaginar todos los valores en disputa, planteaba aceptar que hay conflictos que no tienen una solución perfecta y que buscarla supone negar la solución. Enseguida, el quiebro: un conflicto sólo se resuelve si quedan a salvo los principios fundamentales, los conflictos que no se solucionan éticamente rebrotan. Daniel Innerarity nos situó ante el reto de gestionar el pluralismo de las sociedades contemporáneas. Sugería que la adhesión formal a principios que afirmen la igualdad abstracta de todos no basta para garantizar la cohesión social, porque a la hora de la verdad no podemos prescindir del hecho de que somos diferentes. De manera que lejos de pretender anular las diferencias para afirmar lo común tenemos que poner en valor las diferencias que nos constituyen en lo que en realidad somos. Con un interesante apunte final: no hay una normalidad respecto de la cual otros son «raros»; todos somos extraños o raros para alguien. En la última sesión, José Antonio Marina habla de la aspiración a una ética universal y conecta con la dimensión universal de los derechos humanos presente en toda la jornada de reflexión. ¿Podemos pretender que sean universales los valores que en Occidente hemos formulado como derechos? ¿No supone la renuncia al voluntarismo misionero caer en la pasividad ante lo que entendemos como injusto? ¿Deberemos adelgazar los derechos reconocidos para encontrar puntos comunes que sean universales? Habla el desconfiado: en Occidente ya se adelgazan y no precisamente para universalizarlos.

19


Ondorioak

Baketik-en lehen ondorioak Jardunaldi hauek hiru interes gune zituzten Baketikentzat. Lehenik eta behin, bere Aginte Kontseilua, Aholku Batzordea eta beste lagun eta kolaboratzaileak biltzea gogoeta eremua konpartitzeko. Bestetik, diagnostiko eta lehentasun multzo bat finkatzea lehentasunezko bost eremutan: familia, hezkuntza, bakeranzko prozesua, gizartea-politika eta nazioarteko politika. Azkenik, etorkizunera begira, lan zehatzen plangintzetan adierazi ahal izango liratekeen ondorioak ateratzea. Lehen ondorio hauetan azken alderdi praktikoago honetan jarriko dugu arreta. Jardunaldi hauek ondoren banan-banan aipatzen diren proposamenak utzi dituzte gure mahai gainean. Momentuz, lan hipotesiak baino ez dira, ondorengo hilabeteetan horietan sakontzeko asmoa dugu.

Jardunaldien eredua

Jardunaldi hauen eredua egokia eta emankorra izan da. Bere formatuak eta metodologiak oso ondo erantzun diete helburuei. Etorkizunean errepikatu daitekeen eskema da Baketik-ek oinarri hartu behar dituen bakearen ikerketa eta gogoeta konpartitua errazteko.

Nazioarteko politika

Nazioarteko politikaren eremuan lehentasunak argi agertzen dira: txirotasunaren eta azpigarapenaren aurkako borroka, erlijioen eta zibilizazioen arteko elkarrizketa eta baterako existentzia baketsua. Eskubide eta askatasunen orokortzea arreta handiz egin behar da erasoa izan ez dadin. Mendebaldeak ÂŤmehetuÂť egin behar du konpartitu nahi dituen baloreen bolumena. Barrura begira sendotu egin behar ditu. Kanpora begira, desberdintasunaren zilegitasuna onartzea da premisa. Zehaztasunetara begiratuta, hiru ildo agertzen dira Baketik-en lan eremu potentzial gisa: erlijioen arteko elkarrizketa sustatzea, gatazken konponbide baketsu eta diplomatikoa sendotzea eta ahaztuta dauden gatazkei eta gatazketan ahaztuta geratu direnei arreta jartzea.

Bakeranzko prozesua

Bakearen lorpena da gizarte baten proiektu etiko nagusia eta hau lortzeko modurik onena politika eta elkarrizketa erabiltzea da. Euskal Herriko kasuan, bi lehentasun eskatzen ditu: ekintza politiko konpartitua indarkeriaren amaiera elkarrizketatuarentzat eta indar politikoen arteko negoziazioa gatazka politikoa bideratzeko eta normalizazio instituzionala lortzeko. Jardunaldi hauetan proposamen hau nabarmendu zen eta aztertzeko geratzen da: gizarte eragile desberdinak (eliza, sindikatuak, enpresarien elkarteak,

20 baketik 1


instituzio akademikoak, komunikabideak eta gizarte mugimenduak) bilduko dituen itun sozial handi bat sustatzea bake prozesua bultzatzeko.

torika hutsa direlako; gazteen artean boluntariotza bultzatzea trebakuntza pertsonal, akademiko eta profesionalaren parte bezala.

Gizartea-politika

Hezkuntza

Azken mendean giza eskubideak berdintasun (birbanatze) ideia homogeneizatzaile eta desberdintasunen abstrakzioarekin lotu dira. Mende berriari begira gatazkek zerikusi gehiago izango dute desberdintasunaren onarpenarekin birbanaketarekin baino. Hau da gidaritza enpatikoen, diplomaziaren eta guztiak aintzat hartzearen bidez gizartetik eta politikatik zaindu behar den lehentasuna. Joera hori agerian geratzen den eszenatoki bat mundu egoera aldakorrean inmigrazioak duen eragina da. Kalean, proposamen zehatzak beharko lituzkeen Baketik-en lan eremu potentzial gisa, euskaldun berriekiko, inmigraziotik datozenekiko eta, bereziki, gure hezkuntza sistema eta bizimoduetara egokitu behar duten adin txikiko eta gazteekiko desberdintasunaren onarpenaren bidez, bizikidetza integratua eratzearen erronkarekin topo egiten dugu.

Hezkuntzan lehentasun etiko nagusia giza eskubideen kultura gizarte erantzukizunaren kultura batekin integratzea da. Eskubideak eta betebeharrak bateratzea. Honek esan nahi du bizitza gatazkatsua –helburu zintzoekin– berreskuratzea, trebetasun sozial edo teknika psikologikoen gainetik egitura etikoa berreskuratzea, edo giza portaeraren bertuteen eta aukeren nolabaiteko hezkuntza berreskuratzea. Etika gizakiaren asmorik onena da. Kontzeptu marko honetan, esploratzea merezi duen proposamen zehatza irakaslegoa, ikaslegoa eta gurasoak nahastuko dituen itun etiko bateruntz aurrera egitea da.

Familia

Familiari begira, bi dira lehentasun azpimarragarriak: familiaren bizimoduaren oinarri gisa erantzukizun pertsonalaren zentzua berreskuratzea eta seme-alabekiko konpromisoa, hezkuntza eta familia-bizikidetza berreskuratzea eta honek lehen ezbeharraren aurrean atzera ez egitea esan nahi du. Horrez gain, beharrezkoa da eskolako eta familiako formakuntza bateratzea, eta bizitza familiarra eta bizitza laborala bateratzea. Bi proposamen zehatz geratzen dira Baketik-en mahai gainean: hezkuntza etikoa bultzatzea balore instrumentaletan hauek gabe balore finalistak erre-

21


Traducciones

Traducciones Itzulpenak

La doble crónica de las jornadas Nieve, mucha nieve. El viernes 23 a las 9.00h Arantzazu estaba sepultada en un metro de nieve. No se podía acceder en coche ni había espacio alguno para poder aparcar. Las Jornadas empezaban a las 13.00h. Parecía que todo se venía abajo. Varios meses de trabajo en el aire… El equipo de Baketik lo formamos cuatro personas: dos nos quedamos atrapadas en Arantzazu, sin poder bajar desde el martes, y otras dos sin poder subir, trabajando desde nuestra casa. La verdad es que desde la inauguración, el 14 de octubre todo estaba funcionando muy bien para Baketik. La respuesta a sus cursos estaba siendo impresionante, 2.000 matriculados en sólo cinco meses. Pero no queríamos dormirnos en los laureles ni circunscribir toda nuestra actividad a un único campo. Desde el primer momento, quisimos organizar otras actividades que diversificasen, con visión de futuro nuestros ejes de actuación: una experiencia piloto de prevención de conductas violentas o racistas mediante el teatro en la escuela en enero y febrero; una semana sobre África en junio; un Congreso de Educación para la paz en julio, y en marzo unas jornadas de reflexión sobre prioridades éticas de nuestro tiempo en cinco ámbitos: política internacional, proceso hacia la paz, sociedad, familia y educación. Buscábamos soluciones de urgencia. Incluso nos planteamos trasladar las sesiones de trabajo a otro lugar. A las 8.30h nos vamos a Egino, al Centro que las Mercedarias tienen en esta localidad para comprobar si es posible el cambio de recinto. El acceso estaba abierto pero no había sitio para aparcar. Entramos en contacto con una empresa de autobuses para prever la posibilidad de trasladar a los/as invitados/as. Esta iniciativa tenía una importancia estratégica para Baketik porque con ella pretendíamos extraer conclusiones útiles para orientar y definir nuestros planes de actuación de los próximos años. Queríamos reunir, durante el 23 y el 24 de marzo, 22 baketik 1

a todos los miembros del Comité Asesor y del Consejo Rector que fuese posible para hacer esa reflexión compartida. Las jornadas cumplirían un doble objetivo: hacia adentro de Baketik, realizar un ejercicio de análisis práctico que sirva de base a la definición de sus líneas estratégicas de futuro; hacia afuera, divulgar y compartir públicamente una reflexión sobre prioridades éticas de nuestro tiempo en espacios de preocupación preferente en nuestra sociedad. La víspera nos temimos lo peor. La nevada no cesaba y las máquinas quitanieves se habían quedado a dos kilómetros de Arantzazu. Hablamos con el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el Ayuntamiento de Oñati, incluso con empresas privadas para que nos retiraran la nieve. La Diputación asume el compromiso de intentarlo, pero no nos garantiza el resultado. No pueden saberlo. Mientras tanto, Begoña, Olatz, Joseba, Ramón y siete frailes abren con palas un camino desde el aparcamiento hasta la puerta de entrada a Baketik. La jornada del viernes, se debía iniciar con un almuerzo en Arantzazu. A las 15.00h se iniciarían las sesiones a puerta cerrada, a las que estaban invitados los componentes del Comité Asesor y del Consejo Rector de Baketik y otros amigos y colaboradores de este Centro por la paz. La jornada del sábado sería abierta al público y tendría dos partes. Un contacto de los ponentes con los medios de comunicación a las 11.00h y una mesa redonda a las 11.30h, a las que estaban invitadas a acudir todas las personas que lo deseasen, previa confirmación de asistencia. Habíamos distribuido más de 15.000 invitaciones por correo postal y electrónico para la mesa redonda del sábado. Cerca de 200 personas habían confirmado su asistencia por teléfono. Pero, ¿quién se animaría a venir hasta Arantzazu con aquel temporal y en aquellas condiciones? Los ponentes debían presentar tanto en la sesión de trabajo a puerta cerrada como en la mesa redonda del sábado una comunicación breve que no debía superar los dos folios. Cada una de estas comunicaciones debía identificar en su tema una priori-

dad y propuestas concretas. Durante la sesión del vienes, cada ponente expondría su comunicación brevemente y, a continuación, se abriría el debate entre todos los invitados. Los participantes deberían realizar intervenciones breves y concretas en torno a prioridades y propuestas del tema que se estuviera tratando. El sábado, en la mesa redonda, cada ponente expondría en cinco minutos su comunicación y a continuación se abriría un coloquio con el público asistente. El moderador tanto de la sesión del viernes como de la del sábado sería el periodista y amigo de Baketik, Mariano Ferrer. A las 9.30h empiezan a llegar las máquinas quitanieves de la Diputación y una pala escavadora. Se abre el camino. Ahora ya se puede llegar hasta Arantzazu. A las 13.00h en punto han terminado de limpiar el parking. El suelo está encharcado por un fango de nieve aguada, alrededor una sucesión de montañas de nieve acumulada por las máquinas. El aspecto es desolador, pero a nosotros nos parece un paisaje maravilloso. Las Jornadas se podrían celebrar tal y como estaba previsto. Los primeros en llegar fueron Matteo Zuppi y Jesús Romero de la Comunidad de San Egidio. Después el moderador, Mariano Ferrer. Unos minutos más tarde llegan en el mismo taxi Victoria Camps y Miguel Herrero de Miñón. Poco a poco, van llegando todos los demás, excepto José Antonio Marina que llegaría al atardecer. En total nos juntamos 30 personas. Nos reunimos en la Casa de Ejercicios de Arantzazu, donde nos alojaríamos y nos desplazamos a comer a 200 metros al Restaurante Sindika. Fue una llegada en frío (nunca mejor dicho). Todos/as muy correctos/as, no expresaron ningún desagrado, pero podíamos intuir sus sensaciones: «¿A dónde hemos venido?». «¿Tendremos que caminar sin calzado adecuado por este suelo encharcado y resbaladizo durante dos días?». «¿Hace mucho frío?». «¿Quién me habrá mandado venir, con lo bien que hubiera estado yo ahora en mi casa?». Organizamos en coches los cortos pero trabajosos traslados para quienes más dificultades pudieran tener. La comida fue


casera, sabrosa y agradable. Nos permitió entrar en calor desde todos los puntos de vista. A las 15.00h nos trasladamos a Gandiaga Topagunea, el edificio en el que celebraríamos las sesiones. A las 15.30h daba inicio la primera. Una breve presentación de Jonan Fernandez, director de Baketik, unos consejos introductorios del moderador y tomó la palabra Matteo Zuppi, para exponer su comunicación sobre la política internacional. Habíamos superado muchos de los obstáculos que teníamos, pero no nos dejaba tranquilos la idea de que nuestros/as invitados/as, después del esfuerzo que habían hecho, se fueran con una mala impresión. Se había iniciado la sesión de forma un poco fría, todavía prácticamente no nos conocíamos. Miguel Herrero nos ayudó a elevar la temperatura poniendo el contrapunto a la intervención de Mateo y animando esta primera sesión. A las 16.30h se inició la segunda sesión. Le tocaba el turno a Victoria Camps, su comunicación era sobre la familia. A las 17.30 hicimos un descanso para el café. A las 18.00, intervenía Miguel Herrero de Miñón, «proceso hacia la paz». A las 19.00h terminábamos las sesiones del viernes con la intervención de Daniel Innerarity sobre sociedad-política. El clima y el ambiente de las sesiones fue mejorando y caldeándose. Fueron participativas, dinámicas e incluso divertidas. Se escucharon ideas muy interesantes. La limitación de una hora para cada tema podía parecer un inconveniente, pero tiene ventajas: más concisión, ideas y debates más centrados y menos dispersos. La jornada iba bien, pero ¿sería suficiente para que nuestros/as invitados/as pensasen que merecía la pena haber venido hasta aquí? Teníamos un descanso hasta las 21.00h, hora de la cena en Sindika. En ese tiempo llegó José Antonio Marina, el quinto ponente, y marchó Matteo Zuppi que en la jornada del sábado sería sustituido por su compañero de la Comunidad de San Egidio, Jesús Romero. Para añadir más dificultades, con el temporal se había ido la luz de todo el alumbrado público de Arantzazu. El trasla-

do de Gandiaga a la Casa de ejercicios y de aquí al restaurante debíamos hacerlo a oscuras. Zuri, el guardián de los franciscanos vino con su coche para intentar alumbrar las escaleras que descienden de Gandiaga al aparcamiento. ¿Qué pensaría José Antonio Marina de todo aquello? A oscuras, con frío, entre nieve y barro… Otro fraile Juan Ignacio Larrea, no paró hasta colocar un gran foco que nos diese un poco de luz en aquella oscuridad. La cena fue muy agradable, el ambiente era relajado, distendido y alegre. Cerca de 30 personas compartíamos mesa, mantel y conversaciones animadas en grupos de cuatro o cinco personas. Afortunadamente, a veces se producen momentos mágicos imprevisibles que pueden hacer que la dificultad, el problema o la desventaja se perciban como posibilidad, experiencia y ventaja. En medio de aquella red de conversaciones, alguien preguntó a Marina: «¿Y qué nos cuentas de tus tomates y de tu huerta?«. José Antonio se puso de pie, se apoyó contra la pared y dijo: «Me habéis tocado el corazón», y empezó a contarnos la historia de su huerta, de sus tomates, berzas, azaleas y rododentros. Hablaba en serio, pero de forma muy divertida. Toda la mesa pendiente de sus explicaciones, haciéndole preguntas y riéndonos a gusto, relajados/as y a carcajadas, con las anécdotas de su huerto y los giros cómicos de su expresión rigurosa. Nos fuimos contentos/as, se veía en el ambiente. Ahora la nieve, el frío y la oscuridad se percibían con otra sensación térmica. A las 8.00h del sábado estaba preparado el desayuno. A las 8.45h, para quienes lo quisieran, estaba organizada una visita guiada a la Basílica. Se congregó un buen grupo que acompañado por Larrea disfrutó desde el coro de su espacio imponente y sobrecogedor. A las 9.30h se inicia la quinta sesión. Le toca el turno a José Antonio Marina para hablar de educación. La exposición es muy interesante y genera un coloquio muy animado y participado. Ya no hacía falta preguntar, se notaba en el ambiente que todo había cambiado. Estábamos contentos/as de haber venido y formado parte de esta experiencia. Había merecido la pena.

A las 10.30h, un pequeño descanso para tomar café porque a las 11.00h está previsto que lleguen los medios de comunicación. Los cinco ponentes tendrían un encuentro con ellos para hacerles un resumen de sus comunicaciones. Hace mal tiempo, Arantzazu está lejos, es sábado y probablemente haya una gran proliferación de actos políticos pre-electorales. Preveíamos un presencia no muy amplia de la prensa, pero no vino ni un solo medio de comunicación. Curiosamente, a nadie nos importó que la prensa llegara o no, las jornadas estaban teniendo un gran sentido en sí mismas y estaban superando las expectativas que todos/as podíamos tener sobre su resultado. Quedaba lo más importante, la mesa redonda pública. ¿Cuánta gente vendría? A las 11.30h la sala está a rebosar, se habían colocado 250 sillas y hay 20 ó 30 personas de pie. Nuestros cinco ponentes no se lo pueden creer. «¿Cómo es posible que con este tiempo tanta gente haya venido hasta aquí?». Las cinco intervenciones de los ponentes, el papel del moderador y las preguntas y opiniones de los/as asistentes crean una sensación compartida de acto potente, con un nivel de interés, talante intelectual y concreción poco habitual. A la salida todo son felicitaciones. La gente está muy contenta. La frase más repetida es: «me ha parecido demasiado corto». Los que llevamos mucho tiempo organizando actividades públicas, sabemos que esa crítica es el mejor elogio que se le puede hacer a un acto de este tipo. Los ponentes también están muy contentos. No es lo mismo irte a 500 km de tu casa dos días y hablar en una sala medio vacía y con un ambiente frío o hacerlo en una sala rebosante y con un público entregado y volcado. A las 13.30h una comida rápida pone punto final a esta experiencia. Algunos de los ponentes tienen que coger el avión a tiempo. En la despedida, abrazos, felicitaciones y agradecimientos sinceros. Durante estos dos días, la niebla y las nubes bajas impidieron que nuestros/as invitados/as pudieran ver el paisaje de Arantzazu. Al salir del restaurante para 23


Itzulpenak marchar, nos encontramos con nubes altas y claros que dejaban filtrar algunos rayos de sol. Era el regalo final que nos daba Arantzazu.

Komunikazioak Nazioarteko politika, Matteo Zuppi Historiaren une honetan, gure Europa –eta Mendebaldea orokorrean– inoiz baino hurbilago dago munduko oinazeengandik komunikabideen jardunari esker. Ebangelioko Samaritar Zintzoaren parabola erabiliz, Jerusalem eta Jerikoren arteko bidearen tarte batean hil zorian zegoen gizon hura orain gure etxean aurkitu ohi dugu, telebistaren bestaldean. Sentipen hau kontraesankorra da gure gizartearentzat, gure munduko gizon eta emakumeen oinazea modu objektiboan erakusten baitzaigu, nahiz eta aldi berean gure baitan nahikoa maiz ezintasunaren sentimendua agertzen den edota garrantzirik gabeko gertakizunak zaizkigula diruditen, telebista-katea aldatzeraino ikusten dugun hori ahaztearren. Alabaina, telebista itzali ala ez, hainbat herri eta herritarren sufrimendua present dago gure egunerokoan. Orain ere munduan gerra askoren arrastoa dago, hogeita hamarren batena, eta hauetarik asko ahazturik ditugun urrutiko herrietako gerrak dira, komunikabideetan agertzen ez diren tokietakoak alegia. Maiz, leungarriak erabili ohi ditugu Cabindan edota Casamancen gertatzen ari denari aipamena egiterako momentuan (Afrikako herri pare bat agertzearren non etenik gabe su hartzen duten bi gatazka historikoek), eta «intentsitate apaleko» edota «gatazka txikietako» aferak direla adierazi ohi dugu. Aitzitik, hauetan ere jende asko hil ohi da –hildako bat nahikoa den arren ahaztura eskandalagarri bihurtzeko–, eta hauetan ere hil egiten da halaber Afrikako, Asiako edota Latinoamerikako mutiko eta neskatila askoren etorkizuna. Gero, egunerokoak zaizkigun gerrak daude, Irakekoa, Palestina eta Israelen artekoa. Posible da sufrimendu honi guztiari bizkarra emanez bizitzea? Egia badiot, ezetz uste dut, elkarrizketa 24 baketik 1

medio zentzumenez bukatzen ez diren gatazka horiek euren herriak eta herritarrak suntsitzen dituztelako eta arazoa eskualde gehiagotara hedatzen delako, eta –bereziki– gerra zerbait sahiestezina den pentsamoldea barreiatzen dutelako. Eta gerraren aurrean erantzukizun handia dugula iritzi diot, gerra oro, neurri handi batean bederen, «txirotasun guztien ama delako», mundu osoan zehar gatazka askoren sorburuaren oinarrian pobrezia eta berdintasunik eza egoteaz batera. 2001. urteko irailetik hona nazioarte mailan nolatan fenomeno berri bat agertu den ikusi ahal izan dugu, hamarkada batzuk lehenagotik gatazkaren iturburu moduan ulertzen zena: erlijio-gatazka alegia. Badaude erlijioen arteko talka sahiestezinaren inguruan teorizatu izan dutenak (Islama eta Kristautasuna aipatu nahi izaten dute normalean). Arren, talde armatuek eta ekonomikoek erlijoaz egiten duten erabilera ezkutatu ohi da gatazka hauen atzean. Txirotasunak talde fundamentalisten susperraldia ekarri du toki askotan eta talde hauek hartu-eman ekonomikoei erlijioaren interpretazioa erantsi diote (ikus adibiderako Algeria edo Afganistango kasuak) eta erlijio-nortasunaren jabe egin dira borrokarako erabiliz, borrokaren errealitatea bera ere zuzenetsiz. Honen aurrean, elkarrizketa eta fededunak gidatzen dituzten erlijio-ordezkari desberdinen arteko elkar ezagutza dira ditugun alternatiba bakarrak. Elkarrizketa honek ez du nahasmendua ekarriko, begirunea, lankidetza eta gure hirietako bizikidetasunaren aldeko apustua baizik. Ziur naiz Europako bizikidetasunaren alde egin daitekeen hurbiltasun etikoak, halabeharrez, desberdintasun guztiekiko begirunea esan nahi duela, bakoitzak bere nortasunaz duen ezagutza izango delarik elkarrizketarako eta munduan barreneko txirotasunaren aurkako borroka aktiboaren abiapuntu. Soilik horrela izango dugu aukera milurteko berri honen erronkei modu eraikitzailean aurre egiteko, eta ez gure ideiak, gure ongizatea eta gure beldurretatik babestuko gaituzten harresiak eraikiz. Zentzu honetan, aipatutako erronka hauei aurre egin ahal izateko hurrengo lan

proposamenak indarrean jarri beharko genituzkeela iritzi diot: •Munduan gatazka egoeraren bat bizi dutenekiko ezagutza sustatzea, ahaztuen daudenekiko bereziki, gure gizartearen eta gerren biktimen artean elkartasunerako sare zehatzak finkatuz •Gure gizartean erlijio desberdinen arteko topaketak bultzatzea elkarren arteko ezagutza eta lankidetza sustatzeko xedearekin. Horrelako hartu-emanek gure herrietatik kanpora jatorria duten pertsonekin lehentasuna izan behar dute, pertsona hauei gure gizartera harrera errazteko eta baztertze eta indarkeria arazoak ekar ditzaketen auto-bazterketa ereduak ekiditeko.

Bakeranzko prozesua, Miguel Herrero de Miñon Lehenik eta behin: Espainarentzat orokorrean, eta Euskal Herriarentzat bereziki, bakea ondasuna dela abiapuntu hartzen baldin badugu, indarkeriaren behin betiko gainditzea POLITIKOA izan behar duen –eta ez soilik poliziaren bidezkoa– uste osoa berretsi nahi dut, eta nire eskarmentua oinarri hartzen dut honetarako. Hortaz, poliziaren eta epaileen presioari hala nola esparru hauetako nazioarteko lankidetzari uko egin gabe, norabide hauetan hartuko diren neurriak ikuspegi politikoarekin koordinatu eta uztartu beharko lirateke. Bakearen lorpena, oso nagusiki, Estatupolitika da, eta Estatua bakarra da, eta bere gidaritza ez dagokio araudi abstraktoei, ez eta Estatuko botere singularrei (epailetza), eta are gutxiago presioa eragiten duten taldeei. Estatu-politika honen gidaritza Konstituzioak dioenez Gobernuari dagokio (97. Artikulua), Gorteen babesarekin. Bakegintzarena jardunbide politikoa denez, arrazoi politiko batek gidaturikoa izan behar du (posiblearen artea beharrezkoa den hori lortu ahal izateko), eta ez dute berau beste alorretako lehentasunek zuzendu behar, berdin alor juridikoaz ari baldin bagara (zeren zuzenbidea politikaren jardunbide zuzenerako lanabesa da eta ez arau abstraktoen eragile itsua), berdin elijioaren alorraz (zeintzuek bakea lortzen


lagun dezaketen, baina ez Estatu-arrazoiarekin zerikusirik ez duten euren kategorien –barkamena, damua, aitortza– menera baldintzatu). Bigarrenik: egun gauden egoeran egonik, argi dago konponbide politikoak NEGOZIAZIO ANITZAK eskatzen dituela. Batetik, ETArekin, behin betiko indarkeriarekin amai dezan; bestetik, Parlamentuan ordezkaritza duten indar politikoen artekoa, hauek arazo politikoa bideratu eta erakundeen normalizazioa erdiets dezaten. Bi prozesu hauek desberdinak dira, baina indarkeriak bere horretan irauteak bigarrena galarazten du eta, aldi berean ere, lehendabizikoa. Hau da, indarkeriarekin amaitzeak arazo politikoari ekitea eskatzen du. Eta hau guztia negoziazio politikoaren gidaritza ETAk beregain hartzea onartezina izanik, eta negoziazio politikoa bera ere ezinezkoa izanik halaber ETAren onespenik gabe, taktikoki baldin bada ere. Honek guztiak ETArekin negoziazio bat eskatzen du, isilpekoa eta maila gorenekoa, behin betiko indarkeria modu guztien etenaldia lortzeko, jendaurrekoa, berealdikoa eta frogagarria. Halaber, bere desegitearekin hasteko eta honen trukean, erakundeen normalizazioaren harira indar politiko guztien arteko negoziazioari ekiteko. Indarkeria desagertzen denean ez da inolako arazorik izango Herri Batasunaren parte hartzerako. Negoziazioaren hasiera ezin da aurreeztabaidetara baldintzatu. Aldiz, baldintza hauek eztabaidatuz ekin behar zaio negoziazioari. Esperientziak erakusten duenez, horrelako negoziazioetan –bai indarkeriaren amaieraren bai erakundeen normalizazioaren harirakoak– prestakuntza duten politikariek informazio zerbitzuek baino garrantzi handiagoa dute. Eta negoziazioa ernalgarria izango da baldin eta afera zehatzetaz hitz egiten den, antzuak izanik printzipio orokorren konturako adierazpen abstraktoak. Negoziazioak ez du zergatik sua hartu behar hitzek eragin dezaketen beldur edota atxikimenduaren ondorioz. Aldiz, hitzak erabili behar ditu –noiz edo noiz hitzen anbiguotasun-itzala baliatuz halaber– nahikoa maiz sentimentalak diren

asmoak adosteko. Adostu diren formulen karira norberak afektiboki egin dezakeen irakurketa ez da garrantzitsua (are gehiago, irakurketa hau orduan eta egokiago, hobe). Garrantzitsuena akordioaren zurruntasuna da, formulen egonkortasuna eta praktikoki hauek izango dituzten ondorioekiko guztien ziurtasuna. Hirugarrenik: Indarkeriaren behin betiko amaierarekin batera, LAGUNTZA ETA SOSTENGU NEURRIAK hartu beharko dira, POLITIKOAK zein GIZARTEARI eragingo dizkiotenak. Lehendabizikoen artean, ETAren autodesarmatze eta autodesmobilizatze prozesua teknikoki eta ekonomikoki Gobernuak hartu beharreko neurriak; amnistia; poliziak eta epaileek eragiten duten presioaren etetea; presoak kartzelatik ateratzea; bergizarteratzeko neurri eraginkorrak eta honek dakarren laguntza ekonomikoa; diskreziorako bermeak biktimen sentikortasunari erabateko begirunea erakutsi ahal izateko, apologia eta amnistia lortuko dutenen jendaurreko goraipamena sahiestea, hala nola hauen gaitzespena eta aurkako erantzuna ekiditea, hauek guztiak nabarmendu daitezke. Bigarrenei dagokienez, gizartearen itun orokor baten kontura ari naiz, guztiena, hedabideena eta gizartean dauden erakundeena (Eliza, sindikatuak, enpresarien elkarteak, irakaskuntza munduko erakundeena), hala Euskal Herrian nola Espainian, distentsioaren eta baretzearen aldeko pedagogia egiteko lehendabizi eta adiskidetzeari ekiteko gero. Arestian aipatu ditudan arrazoiak direla kausa, adiskidetzearen aferari irizpide politikoekin ekin behar zaio, eta ez erlijio-irizpideekin. Honek eskatzen du, alde batetik, «damu» edota «barkamen» eskaerei uko egitea. Kristauok «damua» erakutsi eta «barkamena» eska dezakegu eta hala egin behar dugu, «guztiok ulertu ez ditzakegun» arrazoiak direla kausa (Mt. 19, 11) eta, honexegatik, ezin diogu horrelakorik eskatu barkatzen diogunari. Eta, bestetik, ahazturari eta oinazearen sublimazoari begira estrategia abian jarri behar da. Hots, ez dugu oinazearen gainean ozpina jaurtiki behar, ez ditugu orbainak setati gatzatu behar. Elkar topo egiteko puntuak aurkitu behar ditugu (Euskal Herriko eta Espainia-

ko historiak zer irakatsia badute), nortasunak partekatzeko, guztien arreta izango duten herri-plazak, guztion artean erosoagoa izango zaigun etorkizuna eraikitzeko. Bederen, Euskal Herriko herritarren gehiengo handi batentzat, abertzaleak eta abertzaleak ez direnen arteko etorkizun zeharkatzailea. Eta hemendik aurrera, demokraziaren jokoan, inolako indarkeriaren arrastorik gabe, guztiak izan behar du posible.

Gizartea-politika, Daniel Innerarity Aitorpenaren logika berri baterantz Giza eskubideak tradizionalki berdintasunaren ideia batekin erlazionatu izan ditugu. Berdintasunaren ideia hau homogeneitatearen, neutraltasunaren eta desberdintasunen abstrakzio batetik ulertu izan da. Baina eremu desberdinetatik eredu hau kolokan jarri izan dute, subjektuen berezitasunik onartzen ez duelako. Ezgaitasun honen adibide dira egun bizi ditugun gatazketako asko, zeintzuk aitorpenerako eskaera gehiago adierazten duten birbanatzeko baino. Feminismoaren afera eta parekotasuna, kultur-eskubideak, integraziorako politikak edota nazioaniztasunaren aldeko aldarrikapenak, adibiderako, hauek guztiek berdintasunaren ideia hori konplexutasun gehiagorekin eta oreka handiagoz azaldu dadin eskatzen dute, gure gizartearen benetazko aniztasunarekin bat etortzeko alegia. Baldintzak berdindu gura eta sistematikoki edozein desberdintasun parentesi artean jarri nahi dituen egitasmoak krisialdi larri batean sartu direla ematen du. Publikoaren eta pribatuaren arteko desberdintasun tradizionalak gizabanakoek euren nortasunari uko egin ostean funtzionatu beharko lukeen esparru publiko bat egituratu nahi zuen, nortasunaren abstrakzio publikoa medio. Eredu honen oinarriaren arabera, bestearen berdintasuna eraiki ahal izateko, halabeharrez, pareko den horrengandik desberdin dugun edozer arraso ezabatu behar genuela ulertzen zuen. Desberdintasunak ezabatzeko prozedura hau, inolako zalantzarik gabe, garapenerako faktorea izan da gizarteak erregimen zaharrarekin apurtzeko tenorean, erregi25


Itzulpenak men hauen egituraren oinarrian hierarkiaren antolamendua eta erregaliak zeudenez. Desberdintasunen abstrakzioan geure buruak kideko ulertzeko beharrezkoa den une bat dago, edozein testuingururen gainetik edo hemendik kanpo. Baina arazoa hurrengoa da: jakin behar dugula prozedura honek baldintzarik ote duen ala ez gizarte garaikideen aniztasuna kudeatu ahal izateko. Zantzu guztien arabera, eredu hau osatu eta eraldatu beharrean gaude aniztasun berri honek azaleratzen dituen erronkei aurre egin ahal izateko, integrazio sozial eta politikoan, lurraldeen arteko oreka aitortu eta arautzeko. Sakonki anitzak diren gizarteetan bizikidetasuna nola arautzen den jakitea da egungo munduaren erronkarik handiena, aldi berean eredu komunitarista eta nortasunak pribatizatzen dituen modeloa alde batera utzita. Berdintasun abstraktoaren ideak ez duela gehiagorako ematen ikusten dugu gero eta nabarmenago den integraziorako bere ahalmen urria dela-eta. Printzipio juridiko eta politikoekiko atxikimendua ez da nahikoa lokarri gizartearen kohesioa ziurtatzeko eta nonbaiteko partaide izateko baldintzak edota herritartasun partekatua sortzeko. Historiaren eskarmentuak setati agerian jartzen du, Estatua eraikitzean aurrera egin ahal izateko desberdintasunetatik haruntzago kokatu behar dugula uste izan denean, desberdintasunak esparru publikotik kanporatuak izan direla, berezkoa dena guztiona denaren aurrean nabarmenduz. Garaiz ala beranduago, desberdintzen gaituen hori publikoki ezeztatzea bazterketa modu baten gisan antzematen da, bereziki boterea banatzeko unean edota aukera sozialen gurpilean hartu duten tokia desberdintasun baten antzera ulertzen dutenen kasuan. Ekitatearen aldeko eskakizunek azkenaldi honetan ezusteko norantza hartu dute eta berdintasunaren aferarentzat formulazio berri bat aldarrikatzen dute, modu honetan laburbil daitekeena: desberdintasunak berriz ere baliosten jakin behar dugu berdintasunaren logikan aurrera egin ahal izateko. Berdintasuna errotik atxikitzea eskatzen duen demokratizazioaren dinamika berberak eramaten gaitu politikoki eta kulturalki desberdina den nortasuna uler26 baketik 1

tzera. Desberdintasunak berdintasunez ulertu nahi baldin baditugu, ezin ditugu desberdintasun erreal hauek parentesi artean sartu. Gizon eta emakumeen artekoak adibiderako, edota talde kultural jakin bateko kideen artean –zeintzuk bakoitzak bere nortasuna aldarrikatzen duen– edota autogobernurako helburu desberdinak dituzten komunitateen artean. Onartu beharreko desberdintasunak dira hauek, berdintasunean onartu beharrekoak noski, baina desberdinak direla ontzat hartuz. Gizarte aniztasunean sakontzeak bultzatutako politikaren eraldaketa baten aurrean gaude. Mundu garaikidean desplazamendu handi bat eman da eta mundu komuna bezain garrantzitsua den errealitatea egituratzeko unean aintzakotzat hartzea ezinbestekoa da hau, edota publikotasuna zein laikotasuna zehazterakoan, bertara desberdintasunak eraman nahi baldin baditugu, eta ez soilik hauek ezeztatu; afera ez da desberdintasunak errotik kentzea, hauek berdintasunezko erregimen baten arabera ulertzea baizik. Gizarte garaikideen erronkarik handiena gizabanakoa integratzea da, ez soilik bereak dituen ondasunetan pribatizatuz, baizik eta bere nortasun bereizia publikoki onartuz, hala generoaren ikuspegitik nola dimentsio kulturalean edota komunitate politiko batekiko bere identifikaziotik. Hauxe da aurrean dugun dilema handia, etorriko diren hurrengo urteotan irudimenezko ariketarik eta sormen politikorik handienak eskatuko dituena: eskubideen bidean aurrera egitea eskubide politikoen unibertsalismo abstraktoa eskubide sozial eta kultural zehatzekin osatzeko xedearekin. Aholkuren bat eman behar izango banu, aholku kontzeptualen eta praktikoagoak direnen arteko desberdintasuna egingo nuke. Lehendabizikoei dagokienez, aitorpenak eskatzen dituzten gatazkak ongi kudeatu nahi baldin baditugu, kontuan hartu behar dugu, hasteko, beharrezkoa dela hauek ongi ulertzea: ezin ditugu hauek beste kategoria baten arabera epaitu zeren, horrela jardunez gero, ezagunak zaizkigun auzien irizpideetara mugatzeko arriskua izango genuke, irizpide ekonomikoak gehienetan, tradizionalki hauen arabera azaldu direnez ongizate-estatuan

eman diren gizarte-borrokak. Eta honek ahalegin kultura bat garatzea eskatzen du bestearen ikuspuntuan kokatzen ikasteko, bestearen sentimenduak gure pertzepzioaren arabera ekidituz beti ere. Gure gizarteetan «normaltzat» hartu behar den hori ahalik eta modurik zabalenean eta anitzenean ulertzean dago koxka. Izan ere, dagoeneko, gure gizarteetan baloreen eredu asko aurki daiteke eta desagerturik dago jadanik zuzentasunez edota arroztasunez epaitu ahal izateko lagungarri genuen erreferentziazko prototipoa. Arrotzen gizarte batean bizi garela pentsatzera ohitu behar dugu, zinez, non guztiak gara arrotzak norbaiten begietara, aspekturen batean, aspektu batzuetan, edota aspektu orotan. Ikuspegi praktikoago batetik, gatazka kultural berrien kudeaketak psikologikoagoa izango den lidergoa eskatzen du, diplomatikoagoa izango den akomodazioa eta fokatze multilateralagoa. Aitorpengatazka bat ezin da gainditu gatazkan inplikatuta daudenen autopertzepzioa aintzat hartu gabe, kanpotik, «zuri gertatzen zaizuna zera da…» eta jite honetako formulak erabiltzen direnean bezala. Bigarrenik, diplomazia, gatazkak gainditzeko unean beharrezkoa dena, nahiz eta ez den nahikoa. Egokia deritzot diplomaziaren ereduaren arabera ulertzen den elkarrizketari, Bruno Latourrek proposatzen zuen bezala. Diplomaziaren tenorea da, berak zibilizatzen dituelako etsaitasunak edota interesen desadostasunak. Adeitasuna munduko gizartearen hizkuntza litzatekeela esan daiteke. Mundu garaikidea ekarri zuten gatazkak konpontzeko unean portaera onak nahikoak izan ez baziren ere, hauek gatazkak zibilizatzen lagundu zuten eta, honen antzera, diplomazia lagungarri gerta dakiguke gaur desberdintasunen gramatika berri hori asmatzeko, asmatu beharko ditugun ondasun komun horiek azaltzeko. Eta hirugarrenik: bizi garen mundu honetan gero eta prestutasun gutxiago dugu baztertuak izateko, menpeko izateko. Aktorerik ez ezinbestekoena ere, soluziobideak oztopatzeko gogorik gehien dituen hori ere, protagonistatzat hartu beharrean gaude… bederen, bera dela protagonista hark uste izateraino.


Familia, Victoria Camps Gizarteak bere osotasunean bezala, familiak ere aldaketa batzuk izan ditu eta hauek bere egiturari eta bere funtzioei eragiten diete. Azken hauen artean, bi dira nabarmentzekoak, familiaren izatea justifikatzeko unean bi hauek aipatu izan direlako eta oraindik ere bi hauek aipatzen direlako. Familiaren lehendabiziko funtzioak maitasunaren esparrua adierazten du, afektuarena, hurbilen daudenen zaintzarena, eta hauen artean ahulenena. Familiak beste gizarte harremanek errukirik gabe eragiten dituzten erasoetatik norbanakoak zaintzen ditu. Funtzio honek bere horretan dirau, familiaren instituzioari onartzen zaizkion krisialdiak krisialdi. Are gehiago, familiak sinesgaitzak diruditen eraldaketak ezagutu izan baditu ere, ez da desagertzeraino iritsi, eta honen atzean dagoen arrazoia ziurrenera erabat beharrezkoa den aipautako funtzio afektiboa da. Dibortzio segidakoek, gurasobakarreko familiek, familia homosexualek, hauek guztiek agerian uzten dute familiaren egiturak familia tradizionalaren egituraren antzekoa ez den zerbaitentzat ordezkaezina den zentzu bat duela. Esan behar da funtzio afektibo eta zaintzako hau oraindik ere amak egin ohi duela, emakumezkoek orokorrean. Behin eta berriz gizonezkoei eskatu izan zaie etxeko lanen ardura beregain hartu behar dutela, baina artean soilik lagungarri izatera iristen dira. Oso gutxitan banatu ohi dira zaintzarako ardurak modu simetriko batean, erantzukizun partekatua izateko moduan. Generoen arteko desberdintasun honek modu zabalago batean aipatu nahi dudan familiaren bigarren funtzioari eragiten dio. Funtzio hau haurtzaroaren, nerabezaroaren eta gaztaroaren sozializazioa eta formazioa da. Pertsonaren formazioa, sozializazio moduan ulerturik hau, baina batez ere balore etikoen eta errealitatearekiko ikuspegiaren transmisioa bezala aintzat hartuta, familiari dagokio oso neurri handian. Ez da familiarena halako baloreak irakasten diren eremu bakarra baina, zalantzarik gabe, funtsezkoena da. Uste sendoa dugu

oraingo gurasoek euren seme-alabei denbora gutxiago eskaintzen dietela. Egia da emakumezkoek gizonezkoen bizimodutik gero eta antzekoagoa den bizimodua dutela nahiz eta, arestian nioen bezala, inork ez duen euren tokia hartu hezkuntzaren esparruan utzi duten hutsune hori betetzeko, orain artean ia kasik eurek bere egin duten hori alegia. Familiak seme-alaben hezkuntza aitona-amonen zein zaintzaileen esku utzi beharrean aurkitzen dira, edota gurasoak kanpoan dauden bitartean semealabak jarduera desberdinak egiten dituzte zer egin izan dezaten. Hala eta guztiz ere, oraingo gurasoek iraganekoek baino ardura gutxiago hartzen dutela adieraztea ez dut uste zuzena denik. Denbora gutxiago dute. Edota euren lehentasunak beste modu batean banatzen dituzte, emakumezkoek lehentasunen sorta nolatan zabaldu den ikusi izan dutelako –hau azpimarratu behar da berriz ere. Egungo gurasoak, orokorrean, kulturadunagoak dira, seme-alaba gutxiago dute eta hezkuntzak asko kezkatzen ditu. Agian, familiari geihegi eskatzen diote eta honexegatik, konpromisoaren aurrean duten ahultasunarekin batera, dibortzioak sarri ematen dira, honek ere eragina duelarik seme-alaben heziketari jarraipena emateko unean. Nolanahi ere, ez dut uste heziketarekiko utzikeria edota axolagabetasuna denik aurrean dugun arazoa, heziketari ekiteko unean dagoen nahasmendua baizik. Gurasoa izateko ez dago lekziorik inorentzat. Egunero ustekabeko zailtasunen argipean inprobisatu behar den erantzukizuna da. Aitzitik, ideia homogeneoagoak eta erreferentziazko puntu zehatzagoak zituzten iraganeko gizarteetan, heziketaren zereginak ezusteko gutxiago izan eta egoera berri urriagoei aurre egin behar zien. Gure kasuan, frankismoaren garaian hezitutako belaunaldikoek uko egin zioten eurek pairatu zituzten modu eta erak errepikatzeari. Disziplina eta edozein derrigortze moduri, hala nola eduki irudiz dogmatikoei bizkarra eman zioten eta, orduan, soilik abstrakzio batzurekin gelditu ziren eta, oraindik ere funtsezkoena dena, metodo eraginkorrik gabe nola portatu, zerk merezi duen lehentasuna, besteek zer

nolako tratua merezi duten, zein den zor zaion begirunearen esanahia‌ eta horrelako gauzak erakusteko. Tansmitzeko eduki garbirik ez izateak batetik, eta autoritarioak izateko beldurrak bestetik, gurasoen euren seme-alabenganako aginpidea ia kasik desagertarazi du. Heziketa modu zorrotz eta gogor honi emandako erantzunari ongizate ekonomikoaren hazkundea erantsi behar zaio, honen eraginez gurasoek euren semealabeei ahal zuten guztia eman izan dietelako, ia kasik ezer ukatu gabe. Kontsumoaren gizarteak eskaintza mugagabe eta amaitezinera ohitzen gaitu. Kontsumora zirikatzen gaituztenean modu hotzean erantzutea ikasi eta irakatsi behar den kontua da, gizarteak irakasten duena guztiz kontrakoa baita: materialki eros daitekeen guztia erosi, inolako mugarik gabe. Honen guztiaren ondorioa neurri gehiegizkoan babesleak izan diren gurasoak eta luzaroan heldutasunik gabeko egoera batean sustraiturik mizke hazitako seme-alabak izan dira. Heldutasunik eza seme-alabengan baino gehiago gurasoengan ote zegoen galdegin beharko dugu. Psikologiak eztanda egin izanak ez du egoera konpontzen lagundu, zeinaren ondorioz guztia emozioen oberatasunaren menera dagoen, gehiegizko arauekin haurtzaroa zapuzteko eta traumatizatzeko beldurrez, bereziki motibazioari garrantzia emanez, ahaleginari eta sakrifizioari eman ordez, hasiera batean, bederen, gogorik ez dagoen arren hori egiteko. Komunikabideek, telebistatik hasi eta interneteraino, bideo-jokoekin eta mugikorrekin jarraituz, hauek guztiek haur eta gazteak oso modu boteretsuan erakartzen dituzte. Hartara, hauek guztiek haurtzaroan izan dezaketen eraginaren kalteak zehaztea erraza ez den arren, egia da beste bideetatik irits dakiekeen eragin positiboen aurka egiten dutela gehiago. Familiak ezin du euren seme-alaben hedabide hauekiko menpekotasuna kontrolatu; ez daki nola jardun. Orokorrean, ezer ez egitearen alde agertzen da, erru guztia telebistari botaz. Aurreko parrafoek familiaren errealitatea azaldu dezaketen hainbat arrazoi agertu nahi dute soilik: •Gurasoen aginpidearen murrizketa. 27


Itzulpenak •Haurtzaroaren gehiegizko babesa eta permitibitatea. •Hedabideek bideratutako sozializazioaren aurrean ezgaitasuna. •Desprecio de las formas. Formekiko mespretxua. •Eskolari begirune falta. •Proposamen posibleak Anthony Giddens-en La tercera vía liburak «La familia democrática» deneko kapitulua erakusten du. Familia tradizionalaren suntsipenaren aurrean, berak dioenez, kontserbadoreen proposamena atzera egitea da: abortua zaildu, familia egitura berriak debekatu, gurasobakarreko etxeak sustatzeari utzi. Ezkerrak, bere aldetik, aniztasunaren eta askatasunaren baloreetan oinarritzen du bere proposamena, sexuen arteko berdintasuna sustatzeko, familiaren demokratizazioak elkarrekiko begirune handiagoan eta aginpidearen negoziazioan oinarri duela. Blairren irudiz, egungo familiek autonomiaren eta erantzukizunaren arteko oreka lortze aldera buru belarri lan egin behar dute. Adibidez, haurrak zaintzeko unean erantzukizun partekatua nabarmendu zuen berak bere kasuan. Niri ustez, proposamen honek «bizimodu» berriei kontzesio gehiegi egiten dizkie, bizimodu berri hauetan abiapuntu duten aspektu batzuk zuzentzen ahalegindu gabe, pertsonaren autonomia beste edozein gauzaren gainetik dagoela kasurako, eta honek galarazi edota oso zail egiten du hainbat akatsen zuzentze eraginkorra, gurasoen aldetik galdutako aginpidea adibiderako. Niri iritziz, aitak eta amak euren semealaben hezkuntzarekiko erantzukizun partekatua hartzeko helburuarekin familiak lagunduko lukeen politikak hurrengo ekinbideak izan beharko lituzke: •Eskolako hezkuntza eta etxekoa harmonizatu. •Etxeko bizitza eta lanekoa ongi uztartu. •Lanean dauden gazteentzat zerbitzu soziala eskaini. •Balore instrumentaletan hezi, hauek gabe hondarreko baloreak retorika hutsa direlako: disziplina, ahalegina, pairamena, mugekiko kontzientzia, iraunkortasuna. (Javier Elzo) 28 baketik 1

•Konpromisoaren garrantziaren alde egin familiaren jardunaren mamia bezala.

Hezkuntza, Jose Antonio Marina Terminologia-bereizketa batez hasiko naiz. «Moral» diodanean, kultura edota erlijio batek egindako sistema arau-emaile baten harira ari naiz, pertsonalitate ideal baten eredua, portaera egokia eta gizarte desiragarria dituenak bere oinarrian. Kultura bakoitzak bere morala du, eta hauek batak bestearekin talka egin dezakete. Aldiz, etika diodanean, kultur desberdinak zeharkatzen dituen morala esan nahi dut, unibertsalki onartua, eta modu sinesgarrian oinarritua. Zoritxarrez ordea, kulturek, eta erlijioek bereziki, mesfidantza izan ohi dute etika unibertsal baten aukeraren aurrean, «Herritartasunaren hezkuntza» ikasgai berriak piztu duen eztabaidaren kontura Espainian berriki agerian jarri den bezala. Nire ustez, eta orokorrean, gure denborak lehentasun etiko nagusi bat du eta hau etika unibertsal horren aukera onartzean eta bere beharra eratzean datza. Izan ere, etika unibertsal hau izango litzateke gatazkak gainditzeko metodo nagusia. Nire ikasleei «gatazka bukatzearen» eta «gatazka gainditzearen» arteko diferentzia nabarmendu ohi diet. Bukatzen denean gainditu ohi da, egia da, baina bizikidetasunari eragiten dioten funtsezko oinarriak salbu uzten baditugu. Hartara, behin lehentasun hau aipatu dudala, heziketarekin harremana duen horri lotuko natzaio. Une honetan, nire iritziz, lehentasun etiko nagusiak gizabanakoaren eskubideen kultura eta erantzukizun sozialaren kultura uztartu beharko lituzke. Moral orok betidanik hasiera, helburua eta transmisio soziala izan dute. Jatorrian, guztiak heteronomoak izan dira, eta euren funtsezko osagarria arauari zor zitzaion obedientzia zen. Guretzat, Antigona moralezko heroia da, baina ez da horrela bere garaikideentzat. Bere harrokeria zela-eta Sofoklesen tragediako abesbatzak liskar egiten dio, autonomos sentitu delako, autonomoa. Eta autonomia hori da alegia, guretzat askatasun eta gizatasunaren handitasunaren ikur dena, elkartasunaren aurkakoa dena grekoentzat.

Kitzikagarria suertatzen den ideien abentura horietako baten ondoren, kristautasunaren morala norbanakoaren erantzukizuna balioesten hasi zen. Arau publikoaren aurrean «erresitentziarako» eskubidea martirien ideologia izan zen. Eta erreforma protestanteak norbanakoaren kontzientzia moralaren azken epaitegi moduan finkatzen du. Aldiz, norbanakoaren kontzientziari egiten zaion apelazio honek –moralean jatorria duena– moralitatearen sistema birrintzen du, morala soziala delako. Ni nire lehendabiziko legegilea baldin banaiz, zein da arau objektiboak duen zentzua? Zergatik erakutsi behar diot begirunerik? Kant-ek eman zion erantzunak konbentzitzeko modukoa zirudien: arrazoiak halaxe esaten digulako. Baina, zoritxarrez, norbanakoaren arrazoiak jarrera berekoia justifika dezake oso modu arrazoizkoan. Ataka horren gainetik salto egiteko, filosofoek arrazoia nola edo hala «desnorbanakotu» egin dute, «behatzaile impartziala», «ezjakintasunaren ohiala» edota «arrazionalitate dialogikoa» bezalako prozedurak erabilita. Baina egia dena zera da, norbanakoaren autonomian, epaitegi gorena bakoitzaren kontzientzian eta giza eskubideen onarpen esklusiboan oinarri duen morala kontraesankorra dela eta, hau horrela, bere agindu morala ahultzen joaten dela. Honexegatik, nire ustez, hauxe litzateke hezkuntzak duen lehentasuna: norbanakoaren pertsonalitatearen erro soziala berreskuratzea, guztiok babesten gaituen eta hain eraginkorra izategatik ahazten dugun sare etikoa jakitera ematea. Demokrazia egitasmo etikoa da. Eta egitasmo etikoak dira halaber eskubideen sistema, gizarte segurantza eta heziketa sistema. Azaldu behar dugu soilik bi aukera ditugula: basoan bizi ala mundu etikora jauzi egin. Beharrezkoa dugu azaltzea elkarrekikotasun sistema batean bizi garela. Une honetan «Herritartasunaren hezkuntza» ikasgai berrirako testuliburuak idazten ari naiz. Ulertu dudanaren arabera, batetik, oinarrizko etika irakatsi nahi duen ikasgai hau sentimenduen heziketaraino hurbiltzen da (iraganeko bertuteen heziketa) eta bestetik, parte hartze politikoraino luzatuko da.


Moderatzailearen oharrak Eztabaida-saioan zehar hartu ditudan oharren kontura bi folio idazteko eskakizuna luzatu dit Jonanek. Moderatzaile lanak egiten ditudanean, oharrak hartu ohi ditut, baina honen arrazoia ez da gauza batek hurrengoarekin derrigorrez izan behar duen lotura. Noski, esaldi biribil hori hartu ohi dut, pentsatzera derrigortu edota harritu nauen ideia halaber, baina gauza ororen gainetik, eztabaidan sakontzeko baliagarri izan daitezkeen hariak bildu ohi ditut, angelu berriak bilatuz, hizlariak aurrez aurre jartzeko, edota ilun zein kontrajarriak izan daitezkeen esandako horiek hizlariek argitu ditzaten eskatzeko. Hartu ditudan ohar horiek literalki hemen agertzeko manatuak inolako zentzurik izango ez lukeelakoan, hausnarketarako jardunaldi hauetan hartutako hainbat mutur agertuko ditut horrenbestez, purraka egin ere. Matteo Zuppik egungo gatazken arrazoi nagusiak txirotasuna eta erlijioa direla aipatu zuenean, noizbait nonbait egun dagoen erlijio unibertsal bakarra ekonomia dela irakurri izana gogoratu nuen, gure gizartearen hondarreko helburua barne-produktu gordina handitzea dela alegia. Horretan geundela, norbaitek zehaztu zuen hobe genukeela txirotasunaren ordez aberastasuna aipatuko bagenu munduko arazoen iturburu moduan edota, hobeki esanda, esplotazio ekonomikoa dakarren gauzen jabe izateko askonahiak. Ez dezagun txanpon bakarraren bi aurpegi moduan ikusi: zehaztasun honek gure munduak agertarazten dizkigun arazoei aurre egiteko non eta nola ekin erakusten digu. Victoria Camps-ek egungo familiek heziketaren funtzioaren harira duten erronka marraztu zuenean, funtzio honi uko egiten dioten gurasoak azpimarratu zituen, euren seme-alabekin nola jardun ez dakitelako, ez daudelako ziur zer den hauei irakatsi behar dietena. Gero, eztabaidak honen harirako nahasmendua oraindik ere gehiago sakondu zuen. Zer da benetan krisialdian dagoena? Familiaren instituzioa? Kanpoan lan egiten duten amak/emaku-

mezkoak? Familiarekiko guztien erantzukizunezko konpromisoa? Familiak baino, kanpoko testuinguruak eraginkortasun handiagoz moldekatzen dituela gure seme-alabak? Hau guztia? Ala ezer ez, «iraganeko» familiarekin alderatzen zen erretratu ezkor horrek ez baitzuen guztion adostasunik lortu. Eta azkenean hobekien bat etorri ginenekoak –zaila da ezer irakastea honen eredu ez bagara– jakinduri herrikoa hartzen du hizpide: tribu guztia behar dugu hezitzeko; ongi hezitzeko tribua ona izan dadin behar dugun bezala. Herrero de Miñon-ek hainbat bider toreatu izan den zekorra zezen-plazan sartu zuen berriz ere: bake prozesuaren erronka. Arazo politikoari ekin aurretik indarkeriarekin amaitu behar deneko batzuren eskakizunek eta, bestetik, indarkeriarekin amaitu ahal izateko ezinbestekoa dela arazo politikoari ekitea ziotenen iritziek talka egin zuten, halabeharrez. Arraultza ala oiloa, zein den lehena erabaki behar duen dilema honetatik irteteko modurik ba al dugu? Ez da gauza erraza, baina hizlarietako baten hausnarketa gogora ekarri nahi dut zeinek, tirabiran dauden balore guztiak uztartzeak dakarren zailtasunetik abiatuz, konponbide perfektua ez duten gatazkak egon badaudela onartzea proposatu zuen, konponbide perfektua bilatzeak konponbidea ukatuko duelakoan. Eta berehala, haustura: oinarrizko printzipioak salbu gelditzen badira soilik gaindituko da gatazka, etikoki gainditzen ez diren gatazkak berriz ere su hartzen dutelako. Daniel Innerarity-k gizarte garaikideek euren aniztasuna kudeatzerakoan duten erronkaren aurrean jarri gintuen. Berdintasun abstraktoa adierazten duten printzipioekiko guztion atxikimendu formala ez dela nahikoa gizartearen kohesioa ziurtatzeko iradoki zuen, azken buruan ezin baitiogu bizkarra eman desberdinak gareneko kontuari. Honexegatik, denena den hori azpimarratzeko tenorean desberdintasunak ukatzetik urruti, benetan garen hori eraikitzea ahalbidetzen duten desberdintasunak aintzat hartzeko ideia babestu zuen. Bukaera aldera ohar interesgarria mahaigaineratu zuen: ez dago normaltasunik besteak «arraroak» direla esateko; guztiak gara arrotzak edota arraroak norbaiten begitara.

Azkeneko saioan, Jose Antonio Marinak unibertsala izango den etika baten aldeko nahiaz hitz egin zuen. Bere hitzak hausnarketa-saio guztian zehar present egon zen giza eskubideen dimentsio unibertsalarekin lotu zituen. Mendebaldean eskubide moduan ikusten ditugun baloreak unibertsalak izatea aldarrika dezakegu? Ez al da misiolariaren boluntarismoari uko egitea baldin eta injustoa denaren aurrean pasibitateak gailentzen bagaitu? Onartutzat jotzen ditugun eskubideak mehetu behar al ditugu unibertsalak izango diren puntu komunak topatu ahal izateko? Eta mesfidatiak hartu du hitza: Mendebaldean ere eskubideak mehetu ditugu, eta ez preziski hauek unibertsalizatzeko. Mariano Ferrer

Primeras conclusiones de Baketik Estas jornadas tenían para Baketik tres focos de interés. En primer lugar, reunir a su Consejo Rector, a su Comité Asesor y a otros amigos y colaboradores para compartir un espacio de reflexión. En segundo lugar, asentar un conjunto de diagnósticos y prioridades en cinco ámbitos preferentes: familia, educación, proceso hacia la paz, sociedad-política y política internacional. En tercer lugar, extraer conclusiones que pudieran traducirse en planes concretos de trabajo de cara al futuro. En estas primeras conclusiones nos centraremos principalmente en esta última vertiente más práctica. Estas jornadas han dejado en nuestra mesa las propuestas de actuación que se enumeran a continuación. De momento son sólo hipótesis de trabajo, sobre las que en los próximos meses pensamos profundizar. Modelo de las jornadas El modelo de estas jornadas ha sido satisfactorio y productivo. Su formato y metodología ha respondido muy bien a los objetivos para los que estaba pensado. Representa un esquema que puede reproducirse en el futuro para facilitar la investi29


Traducciones gación por la paz y la reflexión compartida en la que debe asentarse Baketik. Política internacional En el terreno de la política internacional aparecen con claridad las prioridades: lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, diálogo interreligioso y entre civilizaciones y coexistencia pacífica. La universalización de derechos y libertades debe hacerse con la máxima cautela para que no sea agresión. Occidente debe «adelgazar» el volumen de los valores que pretende compartir. De puertas para adentro debe reforzarlos. De puertas para fuera, la premisa es reconocer la legitimidad de la diferencia. En el terreno de lo concreto, tres líneas aparecen como potenciales campos de trabajo para Baketik: fomentar el diálogo interreligioso, potenciar los espacios de resolución pacífica y diplomática de los conflictos y prestar atención a los conflictos olvidados y a los olvidados de los conflictos. Proceso hacia la paz La consecución de la paz es el principal proyecto ético de una sociedad y la mejor forma de alcanzarla es el ejercicio de la política y el diálogo. En el caso vasco implica dos prioridades: una acción política compartida para el final dialogado de la violencia y una negociación de las fuerzas políticas para encauzar el conflicto político y alcanzar la normalización institucional. Una propuesta concreta destacó en estas jornadas y queda en estudio: promover un gran pacto social de apoyo al proceso de

30 baketik 1

paz que incorpore a diferentes agentes sociales: iglesia, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación y movimientos sociales. Sociedad-política En el último siglo los derechos humanos se han asociado a una idea de igualdad (redistribución) homogeneizadora y con abstracción de las diferencias. En la perspectiva del nuevo siglo los conflictos tendrán más que ver con el reconocimiento de la diferencia que con la redistribución. Ésta es una prioridad que deberá ser atendida social y políticamente mediante liderazgos empáticos, diplomacia, e inclusión. Un escenario en el que ya se manifiesta esta tendencia es el impacto de la inmigración en una situación mundial cambiante. A pie de calle y como potencial campo de trabajo para Baketik en el que se necesitan propuestas concretas, nos encontramos con el reto de facilitar una convivencia integrada mediante el reconocimiento de la diferencia con los nuevos/as vascos/as, los que proceden de la inmigración, y especialmente con los menores y jóvenes que se incorporan a nuestro sistema educativo y modos de vida. Familia En relación a la familia, dos son las prioridades que destacan: recuperar el sentido de la responsabilidad personal como presupuesto de la vida familiar y recuperar el sentido del compromiso por los/as hijos/as, la educación y la convivencia

familiar, lo que implica no renunciar a la primera adversidad. Además, es necesario armonizar la formación escolar y familiar, y conciliar la vida familiar y la vida laboral. Dos propuestas concretas quedan en la mesa de trabajo de Baketik: impulsar una educación ética en valores instrumentales sin los cuales los valores finalistas son pura retórica; promocionar el voluntariado de los jóvenes como parte de su formación personal, académica y profesional. Educación La gran prioridad ética en la educación es integrar una cultura de los derechos humanos con una cultura de la responsabilidad social. Armonizar derechos y deberes. Lo que significa recuperar el sentido de vida conflictiva y con objetivos nobles, recuperar el sentido de la vinculación social, recuperar la estructura ética por encima de habilidades sociales o técnicas psicológicas, o recuperar una cierta educación de las virtudes y de las posibilidades de la conducta humana. La ética es la mejor invención del ser humano. En este marco de conceptos, una propuesta concreta que merece ser explorada es avanzar hacia un pacto ético con tres grandes patas que involucre al profesorado, al alumnado y a padres y madres.


para que el dinero sirva

para algo más diruak beste zerbaiterako

balio dezan

Hazte socio/a de Baketik Baketik-en bazkide egin zaitez

El dinero puede servir para algo más Diruak beste zerbaiterako balio dezake

Con poco

8,5 euros al mes

podemos hacer mucho. Gutxirekin

hilean 8,5 euro arantzazu

asko egin dezakegu.

www.baketik.org

943-251005

baketik

Bake zentroa. Gatazken lantze etikoa

Centro por la paz Elaboración ética de conflictos


www.baketik.org

arantzazu

entra

943-251005

baketik

Bake zentroa. Gatazken lantze etikoa

Centro por la paz Elaboraci贸n 茅tica de conflictos

Profile for Baketik

Baketik-1_eu_es  

Primer número de la revista Baketik dedicado a las jornadas de reflexión celebradas los días 23 y 24 de marzo de 2007.

Baketik-1_eu_es  

Primer número de la revista Baketik dedicado a las jornadas de reflexión celebradas los días 23 y 24 de marzo de 2007.

Profile for baketik
Advertisement