Issuu on Google+

2012KO MARTXOAK 28 BILERAREN AKTA

ACTA DE LA SESIÓN DEL 28 DE MARZO DE 2011

Organoa: Udalbatza. Batzarra: ohikoa. Deialdia: Lehenengoa. Eguna: 2012.03.28 Ordua: 21:30tan. Tokia: Udaletxeko areto nagusia.

Órgano: Pleno. Sesión: ordinaria. Convocatoria: primera. Día: 28.03.2012. Hora: 21:30 horas. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Bertaratuak:

Asistentes:

Alkatea: Ion Tabar Cayuela.

Alcalde: Ion Tabar Cayuela.

Zinegotziak: Aner Galarza Barandiaran Imanol Igoa Lopez

Concejales: Aner Galarza Barandiaran Imanol Igoa Lopez

Bertaratu ez direnak: Iker Larrea Ondarra Juan Maria Ayestaran Erdocia Francisco Miguel Ondarra Ondarra Amaya Aleman Frutos

No asisten: Iker Larrea Ondarra Juan Maria Ayestaran Erdocia Francisco Miguel Ondarra Ondarra Amaya Aleman Frutos

Idazkaria:

Secretaria: Eunate Nicuesa Chacón.

Eunate Nicuesa Chacón.

1.-AZKENEKO AKTAREN ONESPENA

1.-APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

2011eko abenduaren 14an egindako bileraren Vista el acta de la sesión celebrada el día 14 akta ikusirik, aho batez, ONARTU DA. diciembre de 2011, por unanimidad, SE APRUEBA.

2.- 2011KO KONTUAK

2.-CUENTAS 2011

Idazkariak 2011ko Kontuen azalpena eman ondoren eta espedientea azterturik, zinegotzi guztien adostasunarekin, erabaki zuen 2011ko ekitaldiko kontuak hasiera batean onestea.

La Secretaria expone el expediente de Cuentas del año 2011 Visto el expediente el Pleno, por unanimidad de los concejales, acuerda aprobar inicialmente las cuentas del ejercicio año 2011.

Aditzera ematen da agiriak ikusgai egonen direla La documentación se encuentra en Udalaren Idazkaritzan 15 egun balioduneko secretaria municipal para que durante el período epean, , herritar eta interesdun guztiek aztertu de 15 días hábiles pueda ser examinada por los eta bidezko juzgatzen dituzten erreklamazioak, interesados y formular las reclamaciones, reparos


kexak edota oharrak aurkez ditzaten.

y observaciones que estimen oportunos.

Transcurrido el plazo sin que se presente Epea bukatutakoan inork erreklamaziorik reclamación alguna, entenderán aprobadas aurkeztu ez badu, behin betiko onetsitzat joko definitivamente. dira 3.-RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJALES 3.-ZINEGOTZI KARGUARI UKO EGITEA Francisco Miguel Ondarra Ondarra eta Juan Mª Ayestaran Erdociak izenpetutako idatziak, zinegotzi karguari uko egiteari buruzkoa, 39 ta 40 sarrera erregistro zenbakiarekin eta 2012ko martxoaren 26ko datarekin aurkeztu ziren. Idatziek karguari borondatez uko egiteko arrazoiak adierazten zituzten. Francisco Miguel Ondarra Ondarra eta Juan Mª Ayestaran Erdociak Udal honen zinegotziek 2011ko ekainaren 11n hartu zuten kargua, Bildu koalizio politikoan, maiatzaren 22an izan ziren toki hauteskundeak izan ondoren. Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erreglamendua onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 EDren 9.4 artikulua eta Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 LOren 182. artikulua betez, Udalbatzak aho batez ERABAKI DU:

Visto el escrito de renuncia al cargo de concejal suscrito por Juan Mª Ayestaran Erdocia y por Francisco Miguel Ondarra Ondarra presentado por registro de entrada con el nº 40 y 39 respectivamente en fecha 26 de marzo de 2012, en virtud del cual se ponen de manifiesto las razones que les han llevado a formalizar la renuncia voluntaria al cargo. Visto que Juan Mª Ayestaran Erdocia y Francisco Miguel Ondarra Ondarra, Concejales de este Ayuntamiento, tomaron posesión de este cargo por la lista presentada por Bildu –Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen el día 11 de junio de 2011 tras las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo. En cumplimiento de los artículos 9.4 RD 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente ACUERDO:

1.- Francisco Miguel Ondarra Ondarrak 1.- Tomar conocimiento de la renuncia al aurkeztu duen udaleko zinegotzi karguari cargo de concejal del Ayuntamiento presentada buruzko ukapenaren gaineko ezagutza hartzea. por Francisco Miguel Ondarra Ondarra. 2.- Juan Mª Ayestaran Erdociak aurkeztu 2.- Tomar conocimiento de la renuncia al duen udaleko zinegotzi karguari buruzko cargo de concejal del Ayuntamiento presentada ukapenaren gaineko ezagutza hartzea. por Juan Maria Ayestaran Erdocia.


3.- Aipatu zerrendan hautagai gehiagorik ez dagoenez, Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 LOren 182.3 artikuluan zehaztutakoaren arabera Bildu koalizioaren ordezkariak aurkeztutako idatzian Mª Izaskun Kintana Etxeberria eta Egoitz Urritza Lazkoz proposatzen ditu Bakaiku Udaleko zinegotzi karguak betetzeko. Halaber, Hauteskunde Batzorde Zentralari eskatzea, Mª Izaskun Kintana Etxeberria eta Egoitz Urritza Lazkozi dagozkien agiriak bidal ditzaztela, horiek kargua hartu ahal izateko.

3.- Visto que no hay más candidatos en la lista a la que pertenecen los renunciantes, tomar conocimiento del escrito presentado por la representante provincial de la coalición Bildu – Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen, en el que propone a Mª Izaskun Kintana Etxeberria y a Egoitz Urriza Lazkoz como candidatos para cubrir las vacantes de los concejales del Ayuntamiento de Bakaiku. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 182.3 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General. Por ello, solicitar a la Junta Electoral Central que remita la correspondiente credencial 4.- Hauteskunde Batzorde Zentralari para que pueda tomar posesión de su cargo. honako hau helaraztea: erabaki honi buruzko ziurtagiria, uko egitearen idatzien kopiak eta uko 4.- Remitir certificación de este acuerdo a egin dutenen zerrendan hautagai (bere taldeak la Junta Electoral Central junto con la copia de los proposatutakoak) direnen dokumentazioa. escritos de renuncia y la documentación referente a las personas a las que corresponde cubrir las vacantes designados por la coalición de la misma lista que los renunciantes

4.- BASO LANAK 2012

4- TRABAJOS FORESTALES 2012

Osoko Bilkurak ADOSTU DU:

El Pleno ACUERDA:

1.Onartzea, 2012. urtean Bakaikuko 1.-Aprobar el Pliego de condiciones técnicas para komunalean egin beharreko baso lanen la contratación de trabajos forestales en el monte comunal de Bakaiku durante el 2012 kontrataziorako baldintza teknikoen Plegua. 2.- Aprobar el gasto de 4842,21 euros IVA incluido 2.-Lan horiek aurrera eramateko 4.842,21 para ejecutar las obras euroko gastua, BEZ barne, onartzea. 3.- Lizitazio honetan parte hartzeko gonbidapena hurrengo enpresa hauei luzatzea; Construcciones Bakaikoa S.L., Santiago Lopez Galarza eta Construcciones Santesteban

3.-Invitar a participar de la licitación a las siguientes empresas: Construcciones Bakaikoa S.L., Santiago Lopez Galarza, Bartolo S.L. y Construcciones Santesteban.

4.-Eskaintzak, maiatzaren 4an, astelehena, 3.- La apertura de sobres se celebrará el próximo día 14 de mayo, lunes, a las 13:00 horas en el 13:00etan irekiko dira, Bakaikuko Udalean. ayuntamiento de Bakaiku


5.- NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUKO DIRULAGUNTZA

5.- SUBVENCION DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

233/2012 Ebazpena otsailaren 23koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, interes orokorreko edo sozialeko obra eta zerbitzuak egiteko langabeak kontratatzeko diru-laguntzak arautzen dituena ikusirik eta herrian langabezian dauden petsonak daudela kontutan harturik,

Vista la Resolución 233/2012 de 23 de febrero del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo por la que se regula la concesión de subvenciones a las Entidades locales por la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y considerando la existencia de vecinos de la localidad en situación de desempleados

Udalbatzak, aho batez ADOSTU DU: 1.-Hurrengo eginkizun hauek onartzea: -osasun etxea, udaletxea eta gainerako udal eraikinen garbiketa. -kale, plaza eta jardinen garbiketa -ubide, arekak eta landa bideen garbiketa eta mantentze lanak Lan horiek egiteko, langabetu bat kontratatuko da 5 hilabeterako eta bi orduz.

El Pleno por unanimidad de los presentes ACUERDA: 1-Aprobar la realización de las siguientes tareas: -Limpieza de consultorio médico, ayuntamiento y escuela pública -Limpieza de calles, plazas, jardines, frontón y otros espacios públicos. -Mantenimiento y limpieza de regatas, caminos, cunetas y zonas verdes. Para llevar a cabo estas tareas se contratará a una persona desempleada durante 5 meses para dos horas 2. -La financiación de la parte no subvencionada será a cargo de la partida presupuestaria 1.322.1310.

6.- UDAL-KUDEAKETARAKO PROGRAMA

6.- PROGRAMA GESTIÓN MUNICIPAL

Alkateak azaltzen du Animsa enpresak eskeintza berria aurkeztu diela Iturmendi eta Bakaikuko udalei. Horien ezaugarriak eta baldintzak azterturik Udalbatzak onartu du: 1.-Udaletxeko kudeaketa programa ta zerbitzu informatikoa Animsak enpresarekin kontratatzea

El Alcalde explica que la empresa Animsa ha ofrecido una nueva oferta para los ayuntamientos de Iturmendi y Bakaiku. A la vista de los sevicios y las condiciones ofertadas; el Pleno por unanimidad ACUERDA: 1.- Contratar con la empresa Animsa el programa de gestión informática del ayuntamiento.

7.- 69/10 AUZIA

7.- CONTENCIOSO 69/10

Alkateak jakinarazi dio Osoko Bilkurari epaia El Alcalde pone en conocimiento del Pleno que se eman dela (59/2012 epaia) Ana Arbizuk eta ha dictado sentencia 59/2012 en relación al


Juana Larraza Ondarrak udalaren aurka jarritako 69/2010 ohiko prozeduraren gainean. Prozedura Bideberrialde 12 helbidean dagoen etxebizitzarako xehetasun azterketaren onetsi eta obra lizentzia emateagatik jarri zuten interesatuek. Juan Maria Zelaia eta Marta Zubikoa dira etxebizitzaren sustatzaileak.

procedimiento ordinario 69/2010 interpuesto por Dª Ana Arbizu y Juana Larraza Ondarra contra el ayuntamiento con motivo de la aprobación del estudio de detalle y la concesión de licencia de obras para la vivienda sita en Bideberrialde nº 12 cuyos promotores son Juan Mª Zelaia y Marta Zubikoa.

Alkateak azaldu du udal arkitektoarekin eta udala ordezkatzeko izendatutako abokatuen taldearekin gaia aztertu ondoren, erabaki dutela bigarren instantzian apelatzea.

El Alcalde explica que tras las mantenido reuniones con la arquitecta municipal y el equipo de abogados designados para representar al ayuntamiento se ha considerado conveniente apelar en 2º instancia

Osoko Bilkura jakinaren gainean geratu da, eta bigarren instantzian errekurritzeko erabakia El Pleno se da por enterado y ratifica el recurrir en berretsi du. 2ª instancia

8- ALKATEAREN EBAZPENAK

8.-ALKATEAREN EBAZPENAK Alkateak azken bilera geroztik ebazpenen berri eman du:

emandako Se da cuenta de la resoluciones dictadas por el Alcalde desde la última sesión

9.-MOZIOAK

9.- MOCIONES

Bakaikuko Udalbatzak aho batez, hurrengo mozio hauek onartu zituen:

El Pleno del ayuntamiento aprobó por unanimidad los siguientes mociones:

A) HERRIRA mugimenduaren mozioa

A) Moción del movimiento HERRIRA

B) Ante la reforma laboral

B) Lan erreformaren aurrean

C) Central Nuclear de GAROÑA

C) GAROÑAko Zentral Nuklearra

D) Plataforma HIRU MUGAK BATERA

D)HIRU MUGAK BATERA Plataformakoa

E) Declaración 8 de MARZO

E)MARTXOAK 8ko adierazpena

10.- ESKARIAK ETA GALDERAK

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Hainbat Aseguru Konpainiak aurkeztutako aurrekontuak ikusi, primaren zenbatekoa baloratu eta konpainiek eskainitako estaldura aztertu da, eta egiaztatu da Udalaren aurrekontuetan nahikoa dirua badagoela

A la vista de los presupuestos presentados por diferentes Compañias Aseguradoras, valorándose la cúantia de la prima y las coberturas ofrecidas por cada una de ellos, Y disponiendo de crédito suficiente para ello en los presupuesto del


kontratazioa egiteko,

ayuntamiento,

Bakaikuko Osoko Bilkurak, bertaratutako El Pleno del Ayuntamiento de Bakaiku por guztien onespenarekin, ERABAKI DU: unanimidad de los presentes ACUERDA: 1.- Estudio Sate aseguru-artekaritzarekin honako 1.- Contratar con la correduria de seguros Estudio poliza hauek kontratatzea: Sate, las siguientes polizas: -Erantzun eurotan.

Zibileko

asegurua,

900

-Seguro Mulitrriesgos, udalaren ondasun higiezinak estaltzen dituena, 980,79 eurotan. -Istripu-asegurua, zazpi zinegotzientzat eta udaleko hiru langileentzat, 590 eurotan. -Udalaren furgonetaren asegurua, 474 eurotan

Besterik gabe, 22:20etan, bilera amaitutzat jo dugu eta eztabaidatu eta erabakitakoa jasota geratzeko, agiri hau egin dut neronek, idazkariak, egiaztatua, eta Alkateak sinatua.

-Responsabilidad Civil por 900 euros -Seguro Multirriesgos que cubre los bienes inmuebles del ayuntamiento por 980,79 euros -Seguro de accidentes para los siete concejales y tres trabajadores del ayuntamiento por 590 euros -Seguro de furgoneta del ayuntamiento por 474euros

Y no habiendo m谩s asuntos que tratar y siendo las 22:20 horas se levanta la sesi贸n por el Sr. Alcalde de la que se extiende la presente acta que conforme lo firma el Alcalde y la Secretaria, que lo certifica.


2011ko abenduaren 14ko Bakaikuko udalbatzaren akta.