Page 1

“Die großen Gewinne in den frühen Phasen der deutschen Wehrmacht gegen die Alliierten am Ende der Unterstützung für die militärische Ausrüstung kämpfen nicht adäquat durchgeführt werden” “Zu denken, dass jedes Mal, wenn ich gewinnen oder verlieren an die Logistik. Dies ist das Schicksal des Logistik-Strategie. Tapferkeitsmedaille kann nicht darauf verzichten. Die Waffe ist nutzlos ohne Munition. Und die Waffe ist nutzlos ohne Munition. Obwohl es keine Munition für den Krieg, wenn nicht das Fahrzeug zu bewegen, um genügend Treibstoff mitführen.” Generalfeldmarschall Erwin Rommel

“การได เ ปรี ย บอย า งมากในการสู ร บขั้ น ต น ของกองทั พ เยอรมั น ต อ ฝ า ย สัมพันธมิตรไดสิ้นสุดลงเมื่อการสนับสนุนดานยุทโธปกรณแกกองทัพไมสามารถกระทําได อยางเพียงพอ” “การยุทธแตละครั้งถาอยากรูวาแพหรือชนะใหดูเรื่องการสงกําลังบํารุง การสง กําลังบํารุงเปนผูชี้ชะตาของการยุทธ ทหารที่เกงกลาไมสามารถทําอะไรไดถาขาดปน ถึง จะมีปนก็ไมมีประโยชนถาไมมีกระสุน และถึงแมวาจะมีกระสุนก็ไมมีประโยชนสําหรับ การสงครามเคลื่อนทีส่ มัยนี้หากไมมียานพาหนะจะบรรทุกและน้ํามันอยางเพียงพอ” จอมพล เออรวิน รอมเมล

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

1


การสงกําลังบํารุงในสนาม ยามปกติ(....ที่ไมปกติ....???.)

การสงกําลังบํารุงในสายงาน ศปก.ทบ.

ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในสนาม ตามคําสั่งของ ศปก.ทบ. ซึ่งได จัด ทํ าขึ้ น เป น ประจํา ทุ กป ป ระกอบด วยสาระสํา คั ญต า ง ๆ เพื่ อให หน ว ยที่ ป ฏิบั ติ การใน สนาม และหน ว ยสนั บ สนุ น ทางการส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ แ ละ ประสานงาน เพื่อใหภารกิจของหนวยบรรลุเปาหมาย และเกิดอุปสรรคนอยที่สุด.....สรุปคือ “ทหารไทยสมัยนี้ยังหามคิดนอกกรอบอยู. .เขาใจ.!!.” คําสั่ง ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติทที่ ุกหนวยตองยึดถือและปฏิบัติ  คํ า สั่ ง กองทั พ บกที่ 487/2543 ลง 3 ต.ค.43 เรื่ อ ง การกํ า หนดภารกิ จ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก  ระเบียบปฏิบัติประจําการสงกําลังบํารุงสนับสนุนหนวยปฏิบัติราชการสนาม ของกองทัพบก พ.ศ.2531  ระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย และหนวยเหนือที่กําหนด สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

2


 ระเบียบ คําสั่ง อนุมัติห ลักการ ขอบังคับ แบบธรรมเนียมทางการสงกําลั ง บํารุงของกองทัพบก ที่มีผลใชบังคับในการปฏิบัติภารกิจในสนามโดยอนุโลม  กําลังทหาร (ทบ.) ที่เขาปฏิบัติการตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในของ กอ.รมน. ใหยึดถือและปฏิบัติตามขอบังคับ กอ.รมน.วาดวยการดําเนินการดานพัสดุ พ.ศ. 2553 ระเบียบปฏิบัติประจํา กองอํ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรว า ดวยการสนับสนุน พ.ศ.2553 และระเบียบของ กอ.รมน. ที่เกี่ยวของเปนหลักและแนวทางตามขอ 1- 4 ....ไปหามาไวดูใหครบนะ...ทานสายสี่ที่รัก.... การเตรียมการของหนวยกอนเขาปฏิบัติการ  เตรียมสมอง (การจัดทําแผนหรือผนวกการชวยรบ) จะไปรบทัพจับศึกแตไมมีแผนในหัวกอตายเปลา...ศปก.ทบ.หวงใยทานจึงกําชับ ใหทุ กหนวยตอ งจัด ทํา แผนการชว ยรบ หรือ ผนวกการชวยรบประกอบแผนยุ ทธการหรื อ แผนเผชิญเหตุใหอุนใจไววาจะบูลางผลาญกันปานใด สายสี่ยังมีขาวใหทานกินเสมอ มี แตแผนที่นั่งเทียนเพอเจอเขียนในอากาศอยางเดียวกอไมไดตองมีการทดสอบในหวงเวลาที่ เหมาะสมดว ยวาทําไดแ ตบนกระดาษ ห รื อ เปล า รวมทั้งต องเสนอให หน วยเหนื อ หน ว ยสนั บ สนุ น ในพื้ น ที่ และ ทบ . (ศปก.ทบ.) ทราบด ว ยทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ตรวจสอ บและเ ร ง รั ด ติ ด ตามกา ร สนับสนุนให แกหนวยได ทันตามความ ตองการและตอเนื่อง.....ยกเวนวาทานจะรบการกุศลโดยใชทุนตนเองทั้งหมด  เตรียมของ (การตรวจสอบความพรอมรบดานยุทโธปกรณ)  มีโจทก(คูตอสู) มีสมอง(มีแผนการ) แตมีแคมือเปลาไปตีกับเขากอเอวังครับ ทาน ดั งนั้นกอนออกไปซัดกับชาวบานเขากอต องดูกอนวามี เครื่องทุนแรงครบหรือยั ง สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

3


ยุทโธปกรณหรือสิง่ อุปกรณของหนวยที่ยังขาดอัตราซึ่งอาจเกิดจากยังไมไดรับการแจกจาย หรือคางจาย (ไมรูวาจะหวงไปทําไมนักหนา), ยังอยูในระหวางการสงซอม (อันนี้นาเห็นใจ เพราะทั้งกองพันมีชางคนเดียว..คนอื่นเออรลี่หมด....เวรกรรม...), ยังอยูระหวางดําเนินการ ขออนุมัติจําหนาย (ยังสอบสวนไมเสร็จเพราะคนที่ใชตายไปแลวแตตองรับผิดทางละเมิด.. โอพระเจา...), ไดรับอนุมัติใหจําหนายแลวแตยัง ไมไดเบิกทดแทน(อาว..แบบนี้ทานสายสี่จะแกตัว ยังไงละ..) หรืออื่น ๆ ที่ทําใหยุทโธปกรณ หรือสิ่ง อุปกรณของหนวยขาดอั ตราในทุกกรณีดังกลา ว แลว(แลวแตทานสายสี่จะโม..) หนวยจะตอง รายงานตามสายการบังคับบัญชาใหหนวยเหนือ ทราบ เพื่อพิจารณาแกปญหาเสียกอนเปนลําดับแรก และตองคอยติดตามผลอยูเสมอ (สง กําลังแบบไทยๆ สงกระดาษไป กอไดกระดาษมานะครับจาวนายยย....)รวมทั้งแจงให ทบ. (ศปก.ทบ.) ทราบดวย เพื่อติดตามและเรงรัดหนวยเกี่ยวของดําเนินการตอไป (จะเร็วขึ้นถา มีเครื่องทุนแรง??)  ลําพังมีเฉพาะปนผาหนาไมในอัตรา สมัยนี้ไมมีทางไดกิน ขาศึกศัตรูเดี๋ยวนี้ ไมใชพวกบานนอกหลังเขาเหมือนสมัยกอนแลว ไฮเทคเหมือนกัน(บางทีมากกวาเราดวย เพราะเขามีลูกพี่ชวยเหลือ....แตของเราลูกพี่ไมเหลือ) ดังนั้นทานสายสี่ตองไปจับเขาคุยกับ ทานสายสามเพื่อตรวจสอบและเสนอความตองการสิ่งอุปกรณนอกอัตรา หรือสิ่งอุปกรณ พิเศษ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหนวยใหสําเร็จตามเปาหมาย (จะเอาไฮเทคขนาดไหนก็เพ อฝนกั นไปใหเต็ มที่ . .) โดยเสนอความตองการตามสายการ บังคับบัญชา จนถึง ทบ.(ศปก.ทบ.) เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงขอรับการสนับสนุนในพื้นที่หรือ ตามสายการสงกําลังตอไป (จะเร็วขึน้ ถามีเครื่องทุนแรง + กําลังภายใน??)  มีของครบแตรบไมได....ใหตายเถอะโรบิน!! ดังนั้นยุทโธปกรณหรือสิ่ ง อุปกรณตาง ๆ ตามอัตราที่หนวยนําไปใชปฏิบัติการในสนามตองเปนยุทโธปกรณ หรือสิ่ง อุปกรณที่ใชการไดอยางสมบูรณ ไมนํายุทโธปกรณหรือสิ่งอุปกรณที่งดใชการ หรืออยูใน สภาพใกล จะงดใช การไปใชใ นสนาม(ในประเด็ นนี้ กองทั พบางประเทศชอบนํ าไปใชจ น สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

4


กลายเปนหลักนิยมไปแลว..Believe its or not..) เพราะจะเปนการเพิ่มภาระในการซอม บํารุงในสนาม ซึ่งกระทําไดอยางจํากัด (ซอมไป..หลบกระสุนไป...) และยังเปนปญหา แกหนวยในการใชยุทโธปกรณหรือสิ่งอุปกรณนั้น ๆดวย ยุทโธปกรณหรือสิ่งอุปกรณตาม อัตราที่หนวยจะตองนําไปพรอมกับหนวย ไดแก  สป.5 ตามอัตรามูลฐาน, ชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัด (PLL) สําหรับหนวยใชและชิ้นสวนซอมตามอัตรา สะสม (ASL) สําหรับหนวยสนับสนุน  ยา แ ละ เ ว ช ภั ณฑ ตาม อัตรากําหนด  ยุ ท โธปกรณ ห รื อ สิ่ ง อุปกรณอื่น ๆ ที่หนวยเหนือกําหนด

 เตรียมหนวย (การเตรียมการอื่นๆ)  ตองทํ าใจไว ลวงหน าวาในการรบทัพจับศึ กมันตอ งมีอะไรหลายๆอยางที่ ตองใชอยางมากมายมหาศาล รวมทั้งหลายๆอยางอาจไมไดกลับมาหรื อกลับมาแบบไม เหมื อ นเดิ ม ดั งนั้ น หน ว ยจะต อ งทราบ และทํ า ความเขาใจตอระเบียบ คําสั่ง คําแนะนําตลอดจน ขอมูลทางดานการสงกําลังบํารุงที่หนวยเหนือ และ หน ว ยสนั บ สนุ น ได แ จกจ า ยให รวมทั้ ง ต อ งทราบ สถานการณ สง กํ า ลั ง บํ า รุ ง และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ จ ะ ขอรับการสนับสนุนในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อใหเปน สายสี่มืออาชีพที่ทุกคนหวังพึ่งได  ชกมวยตองมีพี่เลี้ยงและเจาของคาย การรบกอเหมือนกัน หนวยจะตอง ประสานกับหนวยสนับสนุน และหนวยเหนืออยางใกลชิดในทุกกรณีโดยตอเนื่อง ที่สําคัญ ตองรูวาหนวยไหนใหการสนับสนุนเรา....ไมงั้นไมมีขาวกินเดอ... สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

5


 คน..เปน ปจจัยที่หนึ่ง ของระบบการสงกําลั งบํารุง จะไปเสี่ย งเปนเสี่ย ง ตายในสนาม ไมใชไปเดินเลนที่หาง เจาหนาที่สายสี่ทุกคนจึงตองสามารถฝากผีฝากไขได หน ว ยต อ งตรวจสอบและพิ จ ารณาบรรจุ กํ า ลั ง พลที่ ต อ งใชค วามรู ความชํ า นาญพิ เ ศษ สําหรับหนวยสงกําลังบํารุงหรือสวนสนับสนุนการชวยรบ ไดแก พลประจําเครื่องมือ ชาง ซอมและเจาหนาที่สงกําลัง เปนตน  ทุกหนวยใหความสําคัญตอการจัดหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง ใหพรอมที่จะสนับสนุนหนวยตามแผนยุทธการ หรือแผนเผชิญเหตุ เมื่อมีการใชกําลังทุก ระดับไดทันที...ลองนึกดูวาถากระสุนหมดแตไมมีใครเอามาเพิ่มใหจะไดอารมณกันขนาด ไหน.....  เงิน..เปนปจจัยที่สองของระบบการสงกําลังบํารุง ซึ่งกอแนนอนอยูแลว กระสุนทุกนัดมันไมไดไปหาเด็ดไดตามตนไม น้ํามันทุกลิตรมันกอไมไดไปหาตักไดตามลํา หว ย เมื่ อ รู ว า จะต อ งไปทอ งยุ ท ธจั ก รแล ว ท า นสายสี่ที่ รัก จะต อ งเตรี ย มจั ด ทํ า ความ ตองการงบสงกําลังบํารุงประจําป โดยยึดถือแนวทางการเสนอความตองการที่ ศปก.ทบ. (ฝกบ.ศปก.ทบ.) กําหนดให ทั้งนี้ ขอใหหนวยเรงรัดเสนอความตองการถึง ศปก.ทบ.(ผาน ฝกบ.ศปก.ทบ.) ภายใน 20 วัน ภายหลังจากที่ห นวยไดรับทราบอนุมัติ แผนงานป องกั น ชายแดน และแผนงานรักษาความมั่นคงภายในประจําปแลว (ถาหลัง 20 วันไปแลวจะถือ วาเปนการรบการกุศล.....) การปฏิบัติของหนวยในระหวางที่อยูในสนาม  แนน อนวา สภาพในสนาม ขาวของต างๆมั นจะต องกระจัดกระจายแยก ย า ยกั น ไปหลายสาขา ไม มี ค ลั ง เ ก็ บ รักษาเหมือนที่หนวยปกติ ในสภาพ เช นนี้ ห น ว ยจ ะ ต อ งดํ า เนิ นกา ร ควบคุ ม ทางบั ญชี การเก็ บ รั ก ษาต อ สิ่ ง สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

6


อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนจาก ศปก.ทบ.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และให เปนไปตามระเบียบคํ าสั่ง ที่เกี่ย วของโดยเครง ครัด เพื่อ ใหทราบสถานภาพสิ่ งอุปกรณไ ด ตลอดเวลา และเปนการปองกันการสูญเสียจากอัคคีภัย หรือการโจรกรรม...ไมงั้นตอนจบ ภารกิจกลับมาหนวยปกติกอ...งานเขาครับเจานายยย...  บรรดาปนผาหนาไม รถรามาชาง ที่หนวยหอบเอาไปซัดกับชาวบานเขา นั้นอยาลืมวามันเปน “ของหลวง” หนวยจะตองจัดทําบัญชีรายการยุทโธปกรณ หรือสิ่ง อุป กรณ ที่ นํ า ใช ป ฏิ บั ติ ก ารโดยทั น ที ที่ เ คลื่ อ นย า ยเข า ที่ ตั้ ง หน ว ยในสนามเรี ย บร อ ยแล ว พรอ มรายงานตามสายการบัง คับ บัญชาถึง ทบ.(ศปก.ทบ.) ภายใน 1 เดือ น พรอ ม สําเนาใหหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง จนถึงกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบ สป.ทราบ ดวย โดยระบุชนิด, จํานวน, หมายเลขยุทโธปกรณ หรือสิ่ งอุปกรณ ใหแนชัด หากมีการ เปลี่ยนแปลงไมวากรณีใด หนวยจะตองรายงานใหหนวยเหนือ , หนวยสนับสนุนและ ทบ. (ศปก.ทบ.) ทราบทันทีและทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายการยุทโธปกรณดังนี้ อาวุธ เครื่องควบคุมการยิง กระสุน และวัตถุระเบิด ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือกล เครื่องมือพิเศษอื่น ๆ ที่หนวยเหนือมอบให ขอนี้ตองขอฝากเนนย้ํากันเปนพิเศษ เพราะไมรูวามันเปนเพราะอะไรกัน นัก กั นหนา....หน ว ยจึง ไมค อ ยจะรายงานกัน ที นี้ พอจะตอ งจํ าหน ายหรื อส ง ซ อมก อ มี ปญหาโดยเฉพาะการจําหนายเปนสูญเนื่องจากเอาไปขาย...เอยไมใช..เนื่องจากการรบ... ถาไม มีรายการที่วา ไวก อตองไปอธิบายกันยาวที่ กระทรวงการคลัง -เจาของ “ของหลวง” (อยาลืมวาทหารสมัยนี.้ .เบงไมไดแลวจา..)  ผบ.หนวยทุกระดับ จะตองดูแลและเอาใจใสการใชงาน การปรนนิบัติบํารุง ตลอดจนการซอมบํารุ งรัก ษาอาวุ ธยุท โธปกรณ ทั้งในและนอกอั ตรา โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง อาวุธพิเศษ ขอใหมีการกวดขันในเรื่องการใชใหถูกตองตามคูมือ เพื่อยืดอายุการใชงาน เชน กลองตรวจการณเวลากลางคืน GPS, วิทยุความถี่กาวกระโดด เปนตน รวมทั้งที่ไดรับ สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

7


การจายยืมเพราะถาเกิดชํารุดขึ้นมาแลวการทดแทนกระทําไดยากและไมไดทันทีที่ตองการ (โคตรแพงเลย!!...กลองบางตัวแพงกวารถยนตอีก..แมจาวววว)  หนวยควรบันทึกผลการใช สป.ตามอัตรา หรือ สป.ที่ไดรับเพิ่มเติม มีความ เหมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านมากน อ ยเพี ย งใด แล ว สรุ ป รายงานให ห น ว ยเหนื อ ทราบ (โดยเฉพาะอันที่มันไมไดเรื่องแตแพงบรรลัย...ตอไปจะไดไมตองไปเสียเงินซื้อ...เชื่อหรือไม วาสป.บางอยางมีเงินอยางเดียวซื้อไมไดนะ ตองโ.?.ดวย..)  ของเมื่อใชไปแลวมันตองหมดเปลืองไปหรือชํารุดเสียหาย แตถามัวแตนั่ง รอนอนรอมันคงจะมีมาใหหรอก...อยาลืมวาสงกําลังแบบไทยไทยสงกระดาษไป อาจได กระดาษมา ดังนั้นหนวยจะตองติดตาม และสอบถามหนวยเหนือ ในการสนับสนุนดานสง กําลังบํารุง ทั้งที่เปนการสนับสนุนตามระยะเวลาและการสนับสนุนเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อการทรงชีพของหนวย (หนวยในสนามมีเครื่องทุนแรงเยอะนะจะบอกให....)  หนวยจะตองรายงานสถานภาพการสงกําลังบํา รุง หรือปญหาขอขัดขอ ง ตาง ๆใหหนวยเหนือทราบ โดยรายงานตามแบบฟอรมการสงกําลังบํารุง ตามระยะเวลา ทุก หว ง 15 วัน รายงานถึ งห องปฏิบั ติก าร ศปก.ทบ. ในวั นที่ 17 และ 2 ของเดือ น ป ด รายงานเวลา 1600 เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (ขอนี้กอเหมือนกัน หนวยมักไมคอยจะ รายงานกัน สงสัยคงต องกําหนดรูปแบบใหมใหเ ปน “แบบฟอรมรายงานการสงกําลั ง บํารุงและขอเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํางวด” คงจะขยันรายงานกันมากขึ้น..)  เมื่อ อาวุธ ยุท โธปกรณ ชํา รุด เสี ยหาย จะตอ งรายงานด วนให หน วยเหนื อ ทราบตามสายการบังคับบัญชาทันที (แลวกอไปเตรียมหาทางหนีทีไลใหดี..)  การใช สป.5 หนวยจะตองเพงเล็งในดานการประหยัด และใชให กอประโยชนในการทําลายเปาหมายใหมากที่สุด โดยสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติ ตามที่หนวยเหนือกําหนด (ขอนี้อยาไปเถรตรงมากเกินไป...)  ในสนาม หนทางตางๆมันลําบาก ไมมีถนนซูเปอรไฮเวยหรือทางดวนผาน ฐานแนๆ ดังนั้นหนวยจะตองมีแผน หรือเตรียมการในเรื่องการขาดแคลนอาหาร, น้ํา , สป.3 และ สป.5 ไวเสมอ (แลวแตวาใครจะถูกหวย) เพราะการสนั บสนุนดานการส ง

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

8


กําลังโดย ฮ. บางครั้งอาจจะประสบปญหา สนับสนุนใหไมทันความตองการของหนว ย ทั้งนี้จะตองเพงเล็ง ไมทําใหหนวยขาดความคลองตัวในการปฏิบัติ  หนวยจะตองควบคุมใหกําลั งพลปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล และอนามั ย ดวยการใหมีเวชกรรมปองกันในเรื่องการปองกันไขมาลาเรีย การทําน้ําใหสะอาดกอนดื่ม ฯลฯ (ขอนี้เขาเตือนไวเพื่อไมใหกําลังพลของเรารบแพ..ยุง...)  หน วยจะตอ งวางแผนแก ปญหาในการอํา นวยความสะดวก ใหสามารถ ดําเนินการสง-รับ ผูปวยเจ็บออกจากพื้นที่ปฏิบัติการใหได ไมวาสถานการณจะบีบบังคับ อยางไร เพื่อดํารงขวัญของกําลังพลในหนวย โดยขอใหพิจารณาวางแผนการสงกลับทาง อากาศไวดวย (ในสนามไมมี 1669 นะ..) การปฏิบัติของหนวยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในสนาม  หนวยจะตองสํารวจความเสียหายของหนวยตามบัญชียุทโธปกรณทั้งปวง ที่หนวยนําไปใชในการปฏิบัติการวามันยับเยินขนาดไหน แยกรายการออกเปน ชํารุด สูญ หาย จากการกระทํ าของฝ ายตรงขา มหรื อจากการใช ง าน รายการที่จ ะตอ งส ง ซอ มและ สงคืนหลังจากไดรายงานขออนุมัติจําหนายแลว  รายงานผลการ สํารวจความเสียหายของหนวย ใหหนวยเหนือทราบตามสายการบังคับบัญชา พรอมดวย เหตุผล  รายงานขอเบิก สป.5 ใหครบอัตรามูลฐานโดยเร็ว (..ขอนี้สําคัญมากกก ....)  รายงานขอสงซอม หรือจําหนายอาวุธยุทโธปกรณที่ชํารุด สูญหาย พรอมดวยเหตุผล โดยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการจําหนาย สป. พ.ศ.2539 (ขอนี้ มีกองทัพบางประเทศชอบมั่วนิ่ม...เอาของที่ไมไดนําไปใชในสนามมาจําหนายกันหนาตา เฉยกอมี...)

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

9


 ดําเนินการสงคืนอาวุธยุทโธปกรณ และสิ่งอุปกรณที่ไดรับการจายยืมให เสร็จสิ้น พรอมทั้งรายงานใหหนวยเหนือทราบตามสายการบังคับบัญชา  รายงานขออนุ มั ติ ท ดแทนอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ ต า ง ๆ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จําหนาย โดยเสนอใบเบิกตามสายการสงกําลัง (ไปหาอานไดจากหนังสือ “สงกําลังบํารุง : ไมยุงอยางที่คิด” )  รายงานผลการปฏิ บั ติ พร อ มทั้ ง ข อ ขั ด ข อ ง ข อ เสนอแนะทั้ ง ปวงที่ เกี่ยวของกั บการสงกํ าลัง บํารุง ใหหน วยเหนือทราบ เพื่อ ยึดถือ เปน ขอมูลในการปรั บปรุ ง แกไขตอไป หากมี ป ญหาข อ ขัด ขอ งทางการส งกํ า ลัง บํา รุ ง ให รายงานให หน ว ย เหนื อหน วยสนับสนุนทั นที และจะต องติ ดตามผลการแกไ ขตามขั้น ตอน ของหนวยเหนืออยางใกลชิด ทั้งนี้หากหนวยมีความจําเปนตองแกไขปญหา แนวทางการเสนอความตองการดานการสงกําลังบํารุง เฉพาะหน า ตามสถานการณ ที่ บี บ บั ง คั บ ให ห น ว ยดํ า เนิ น การตามขี ด ของหน วนยในสนามตามแผนงานประจํ าป บัติการตามแผนงานปองกัน ในการสนั บาทีสนุ ทางการส กําลังบํารุง ตและสอดคล อหนวยปฏิ ความสามารถเท ่จะกระทํ าไดโงดยเหมาะสม องกับความจําเปน ชายแดน ิจารณากํ าหนดแนวทางการเสนอความต และจะตฝกบ.ศปก.ทบ.ได องรายงานใหหนวพยเหนื อทราบตามสายการบั งคับบัญชาทุกครัอ้งงการสงให ทภ. และหนวยตาง ๆ ในสนามในหวงเดือน ก.ย.ของทุกป โดยยึดถือ รปจ.การสงกําลังบํารุง ฯ เกณฑการสนับสนุนตามระเบียบ คําสั่ง อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงของ ทบ. ที่มี ผลใช บั ง คับ ในการปฏิบั ติ ภ ารกิ จ ในสนามโดย อนุ โ ลม และเกณฑ ที่ ศปก.ทบ.กํ า หนด โดยมี รายละเอีย ดประเภทของสิ่ง อุ ปกรณต ามขอบเขต ของงบสง กํ า ลั ง บํา รุ ง ที่ กํา หนดไว ใ นแนวทางการ เสนอความต อ งการดั งกล า ว ได แก ค าเครื่ องแต ง กาย, ค ายาและเวชภัณฑ, คาแบตเตอรี่แห ง, ค า สป.3, คายาและเวชภัณฑสําหรับสัตว, คาอาหารเสริมสําหรับสัตวและคาใชจายอื่น ๆ ซึ่ง คาใชจายแตละรายการไดกําหนดแนวทางการประมาณการไวในแตละป

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

10


1. คาเครื่องแตงกาย คิดเกณฑตามจํานวนกําลังพลประจําการที่ปฏิบัติงาน/ป ตามอัตราจา ยที่ ทบ.กําหนด โดยใหห นวยตามแผนงานปองกันชายแดน ขออนุมัติ แผน จั ด หาผ า น ฝกบ.ศปก.ทบ. และดํ า เนิ น การจั ด หาเอง ยกเว น ชุ ด นั ก บิ น ให พธ.ทบ. ดําเนินการจัดหา 2. คายาและเวชภัณฑ คิดเกณฑตามจํานวนกําลังพลประจําการที่ปฏิบัติงาน ตามอั ต ราเครดิ ตค า ยาและเวชภัณฑ ที่ ทบ.กํ าหนด โดยให พบ.รองจา ย แล วขออนุ มั ติ จัดหาทดแทนภายหลัง 3. คาแบตเตอรี่แหง คิดเกณฑ ตามความสิ้นเปลืองชนิดและจํ านวนเครื่องมื อ สื่อสารและเครื่องตรวจคนวัตถุระเบิด กลองตรวจการณและกลองเล็งแบบตาง ๆ ที่หนวย นําไปปฏิบัติงาน โดยให กช.และ สส. รองจายแลวขออนุมัติจัดหาทดแทนภายหลัง 4. คา สป.3 4.1 สป.3 ยานยนต คิดเกณฑ 20 กม./คัน/วัน จํานวน 300 วันปฏิบัติการตาม เกณฑความสิ้นเปลืองที่ ทบ.กําหนด เครื่องมือชางและเครื่องมือกล คิดเกณฑตามความ เหมาะสม สํ า หรั บ น้ํ า มั น อุ ป กรณ ต ามส ว นสั ม พั น ธ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น ให เ ฉพาะ น้ํามันหลอลื่นตามที่ ผบ.ทบ.ไดกรุณาอนุมัติหลักการไวแลว 4.2 สป.3 อ. คิดเกณฑตามจํานวน อากาศยาน แผนการปฏิบัติงานของหนวย และเกณฑความสิ้นเปลืองตามจํานวนชั่วโมงบิน และให ศบบ.เสนอความตองการน้ํามัน เชื้ อเพลิ งและน้ํา มัน อุป กรณอ ากาศยาน เพื่อ ใช สนั บสนุน อากาศยานของหนว ยบิ นทาง ยุทธวิธี (ชปบ. และบทบ.ยว.) ของ ทภ./กอ. รมน. ภาค และหนวยในสนามตาง ๆ ที่เขาไปทําการ ซ อ ม บํารุงตามวงรอบที่ ศบบ. รวมทั้ง สป.3 อ. ใน การ เดินทางเที่ยวกลับหนวย และที่ศบบ.ใชในการ ส ง กําลังชิ้นสวนซอม 4.3 การดําเนินการสนับสนุนตามแผนงานปองกันชายแดน ให พธ.ทบ.รองจาย สป.3 และ สป.3 อ. สนับสนุนหนวยเปนสวนรวม สําหรับแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

11


ของ กอ.รมน.การสนับสนุน สป.3 ยานยนต และน้ํามันอุปกรณ ใหปฏิบัติตามที่ กอ.รมน. กําหนด 4.4 สป.3 เรือหางยาว คิดเกณฑตามจํานวนเรือที่ปฏิบัติงาน 5. คาอาหารเสริม, คายาและเวชภัณ ฑสําหรับสัต ว คิดเกณฑ ตามจํานวน สัตว ที่ป ฏิบั ติง าน โดยให กส.ทบ.สนับ สนุ นจากงบประมาณที่ ตั้ง ไว ในแผนงานประจํา ป สําหรับ ศปก.ทบ.พิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑที่ทบ.กําหนด 6. คาใชจายอื่น ๆ 6.1 สป.5 ให ห น ว ยนํ า กระสุ น ตามอั ต รามู ล ฐานไปใช ป ฏิ บั ติ ง าน และ เบิกจายทดแทนตามสายงานปกติ 6.2 การซ อมแซมยานพาหนะสาย ขส. การเบิ กยางและแบตเตอรี่ รถยนต ใหหนวยเสนอความตองการตามความจําเปนที่แทจริง โดยยึดถือระเบียบ คําสั่ง และอนุมัติหลักการที่เกี่ยวของ 6.3 การซ อมแซม/ปรับ ปรุงอาคาร สํานั กงาน ที่ พัก ฐานปฏิบั ติการ และสิ่งอํ านวยความสะดวกต าง ๆ ใหห น ว ยเสนอความต องการตามความจํ าเป น ที่ แทจริง 6.4 สป.ป อ มสนาม ให ห น ว ยเสนอความต อ งการตามความจํ า เป น ที่ แทจริง 6.5 สป.ที่จําเปนรายการอื่น ๆ ใหหนวยและกรมฝายยุทธบริการ เสนอ ความตองการตามความจําเปน และใหยึดถือตามหลักเกณฑที่ ศปก.ทบ.กําหนด

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

12


งกําลังบํารุงในสนามยามปกติ ความรับระบบส ผิดชอบทางการส งกําลังบํารุง (ใครสนับสนุนใหใคร?)

กรณีไมมีการจัดหนวยสนับสนุนโดยตรงในสนาม จากขอจํากัดดานงบประมาณทําให ทบ.ตองจัดกําลังปฏิบัติราชการสนามโดยจัด เฉพาะหนวยกําลังรบและหนวยสนับสนุนการรบเปนหลักกอน เชน รอย ร. กกล.ปองกัน ชายแดน, รอย.ป.กกล.ปองกันชายแดน เปนตน โดยไมมีการจัดในสวนของหนวยสงกําลัง บํ า รุ ง สนั บ สนุ น โดยตรงในสนาม ตั ว อย า งกรณี นี้ ไ ด แ ก การจั ด กํ า ลั ง ของกองกํ า ลั ง สู ไพรินทร กองกํา ลังพิทักษไทย (กอ นกรณีเขาพระวิห าร) ถึงแมวาอาจมีการจัดหนวยส ง กําลังบํารุงบางสวนแตมีหนาที่เฉพาะการสนับสนุนภายในกองบังคับการเทานั้น เชน สวน บริการ สวนธุรการ สวนขนสง แตไมมีการจัดกําลังจากสวนฐานกองพล เชน กอง สพบ. พล., กอง พธ.พล. หรือ พัน .สร.พล.เพื่ อจั ดตั้ง ตําบลจา ยหรือสนับสนุนทางการสงกํ าลั ง บํารุงโดยตรงใหแกหนวยขึ้นตรงของกองกําลังปองกันชายแดนดังกลาว ในกรณีนี้การสงกําลังบํารุงจะยึดหลักการ 2 หลักการ ดังนี้  หลักความสัมพันธทางการบังคับบัญชา ความสัมพันธทางการควบคุมบังคับบัญชาตามหลักนิยมของกองทัพบก ได จําแนกไวดังนี้ 1. หนวยในอัตรา (Organic) คือ หนวยที่ถูกบรรจุมอบใหเปนสวนสําคัญ สวนหนึ่งของหนวยหนึ่งอยางถาวร เชน พัน.ร. เปนหนวยในอัตราของ กรม.ร. 2. บรรจุ มอบ (Assign) คือ การมอบหนว ยหรือ กํ าลั ง พลให อยู ใ นความ ควบคุ ม ของอี ก หน ว ยหนึ่ ง ทั้ ง ถาวรและกึ่ ง ถาวร หน ว ยที่ รับ บรรจุ ม อบจะควบคุ ม และ ดําเนินการตอหนวยหรือกําลังพลดังกลาวใหเปนไปตามพันธกิจหลัก 3. ขึ้น สมทบ (Attach) คือ การมอบหนว ยหรื อกํ าลัง พลใหกั บหนวยหนึ่ ง ชั่วคราว ผบ.หนว ยรับ การขึ้นสมทบจะมีอํา นาจควบคุม บังคั บบัญชาและรับผิ ดชอบต อ หน ว ยหรื อ กํา ลั ง พลที่ ม าขึ้ น สมทบเช น เดีย วกั บหน ว ยหรื อ กํา ลั งพลที่ อยู ใ นอัต ราของตน สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

13


ยกเวน เรื่ องอํ านาจหนาที่ ทางธุร การกําลั งพลได แก การเลื่ อนยศ ปลด ยา ย และ สับเปลี่ยนตําแหนง 4. การสนั บ สนุ น (Support) คื อ การที่ ห น ว ยใดหน ว ยหนึ่ ง ไปสนั บ สนุ น หนวยอื่นๆ เพื่อใหภารกิจสําเร็จและยังคงอยูใตบังคับบัญชาของหนวยเดิมของตน 5. การควบคุมทางยุทธการ (Operational Control) คือ การมอบหนวยใด หนวยหนึ่งใหอยูในความควบคุมของ ผบ.หรือ ฝอ.ของอีกหนวยหนึ่งเพื่อใหมีสิทธิ์สั่งการใน การปฏิบัติภารกิจตางๆได การควบคุมทางยุทธการมิไดรวมถึงความรับผิดชอบงาน ธุรการ การสงกําลังบํารุง การรักษาวินัย การจัดภายในและการฝก อยางไรก็ตาม การควบคุมทางยุทธการยังรวมอํานาจหนาที่ในการใหคําแนะนําในการฝกรวมดวย นอกจากนั้น เนื่องจากในการปฏิบัติการรบอาจมีเหลาทัพอื่นเขารวมในการ ปฏิบัติการดวย ดังนั้นหลักความสัมพันธทางการบังคับบัญชาของหนวยที่เขารวมในการ ปฏิบัติการตองปฏิบัตติ ามหลักพื้นฐานการยุทธรวมดวย ซึ่งไดจําแนกไวดังนี้ 1. การควบคุมทางยุทธการ (Operational Control :OPCON)เปนการ มอบหนวยใดหนวยหนึ่งใหอยูในความควบคุมของอีกหนวยหนึ่งเพื่อใหมีอํานาจสั่งการใน การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต า งๆได หน ว ยควบคุ มทางยุ ท ธการไม มีค วามรั บ ผิ ด ชอบและ อํานาจหนาที่ในเรื่องของการสงกําลังบํารุง ธุรการ วินัย การจัดและการฝกตอหนวย ที่มาขึ้นการควบคุมทางยุทธการ 2. การควบคุมทางยุทธวิธี (Tactical Control :TACON) เปนอํานาจการ บังคับบัญชาตอกําลังที่ไดรับการแบงมอบหรือขึ้นสมทบหรือตอขีดความสามารถทางทหาร หรือกองกําลังที่พรอมปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ซึ่งอํานาจดังกลาวจะมีจํากัดเฉพาะและการสั่ง การระยะใกล (Local Direction) การควบคุ มการดํ าเนิ นกลยุ ท ธ การเคลื่ อนยา ย การ ดําเนินการยุทธที่จําเปนเพื่อปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ การควบคุมทางยุทธวิธีสามารถใชโดย ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตั้งแตผูบัญชาการรบลงไป การควบคุมทางยุทธวิธี ไมรวมถึ ง อํานาจในการจัดทางธุรการ และการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง ซึ่งผูบังคับบัญชา หนวยตนสังกัดยังคงรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวอยู นอกจากจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

14


3. การสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Mutual Support) เปนการปฏิบัติระหวาง หนว ย ความสั มพั นธท างการสนั บสนุนสามารถกํา หนดขึ้ นโดยผู บังคั บบั ญชาของหนว ย เหนื อ ระหว างผู บังคั บบั ญชาหนว ยรองสองหนวย เมื่ อหน วยใดหนวยหนึ่ง ถูกกํ าหนดให ชวยเหลือ ปองกัน ทําใหสําเร็จภารกิจโดยสมบูรณ หรือดํารงความตอเนื่องใหกับอีกหนวย หนึ่ง 4. การขึ้นสมทบ (Attach) เปนการมอบหนวยหรือกํ าลังพลใหกับหนว ย หนึ่ง เป นการชั่ว คราว ผู บัง คับ บัญชาของหนว ยรั บการขึ้น สมทบจะควบคุ มบั งคั บบั ญชา หนวยที่มาขึ้นสมทบเชนเดียวกับหนวยในอัตราของตน โดยรับผิดชอบในดานการสงกําลัง บํารุง ธุรการ การฝก การยุทธ เวน การเลื่อน ลด ปลด ยาย 5. การบังคับบัญชาทางยุทธการ (Operational Command) คือการมอบ อํานาจใหแกผูบังคับบัญชา เพื่อมอบภารกิจหรือกิจเฉพาะแกผูบังคับหนวยรองในการใช กํา ลัง รบหรื อ เพื่ อมอบอํา นาจการควบคุ มทางยุท ธการ แต ไมร วมถึงความรั บผิ ดชอบ เรื่องธุรการและการสงกําลังบํารุง 6. การบรรจุมอบ (Assign) เปนการมอบหนวยหรือกําลังพลใหไปอยูใน ความควบคุ ม ของอี กหน ว ยหนึ่ง ซึ่ ง การมอบดั ง กล า วจะเปน การถาวรหรื อ กึ่ งถาวรก็ ไ ด หนวยที่รับมอบจะควบคุมและดําเนินการตอหนวยหรือกําลังพลที่มาบรรจุมอบใหเปนไป ตามพันธกิจหลัก  หลักสายการสงกําลัง หลักการแรก : ปฏิบัติตามที่ระบุไวในผนวกการสงกําลังบํารุงหรือผนวกการ ชวยรบประกอบแผน/คําสั่งยุทธการที่มีผลบังคับใช หากในหลักการแรกไมระบุไวหรือมีรายละเอียดไมเพียงพอใหปฏิบัติตาม หลักการตอไปนี้ หลักการที่สอง : ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจําวาดวยการสงกําลังบํารุง หนวยปฏิบัติราชการสนามของกองทัพบก พ.ศ.2531

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

15


หลักการที่สาม : ปฏิบัติต ามคํา สั่งกองทัพบก ที่ 487/2543 เรื่ อง กํ าหนด ภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก “ 4.2.2 กองทัพภาค รั บผิดชอบในการสนับสนุ นทางการส งกําลังบํารุ ง ใหแกหนวยในอัตราและหนวยอื่นๆ ที่กองทัพบกมอบหมายใหมีที่ตั้ง หรือ เข าปฏิบั ติ ก ารอยู ในพื้ น ที่ ของกองทั พภาค หรือ พื้ น ที่ที่ ก องทัพบกกําหนด โดยมี กองบัญชาการชวยรบ มณฑลทหารบกและ จังหวัดทหารบกเปนหนวยปฏิบัติการสนับสนุน 4.2.2.1 กองบัญชาการชวยรบ สนั บสนุน ทางการสง กํา ลังบํ ารุ งแก หนวยตาง ๆ ในอัตรากองทัพภาค และหนวยของกองทัพบก ตามผนวก ข 4.2.2.2 มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก สนับสนุนทางการส ง กําลังบํารุงใหแกหนวยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ - สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไปสิ่งอุปกรณประเภท 1 เวนกรณีที่กองทัพบกไดกําหนดระเบียบหรืออนุมัติหลักการเปนอยางอื่นไวโดยเฉพาะให ถือปฏิบัติตามระเบียบหรืออนุมัติหลักการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น - สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไปสิ่งอุปกรณประเภท 2 และ 4 สายยุท ธโยธา, สายแพทย (ยาและเวชภั ณฑ สิ้น เปลื อ ง) และสายพลาธิ ก าร (เครื่องแตงกาย เครื่องนอน เครื่องใชประจํากายและประจําหนวย) - สนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณประเภท 3 - สนั บ สนุ น โดยตรงสิ่ ง อุ ปกรณ ประเภท 5 ฝ ก -ศึ กษาและ สะสมสิ่งอุปกรณประเภท 5 สํารองสงคราม ตามระดับสะสมที่กองทัพภาคมอบหมายให - สนับสนุนการซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณสาย ยุทธโยธา - การเคลื่อนยาย และการขนสง กําลังพล สิ่งอุปกรณและ สัตว - การรักษาพยาบาล และการสงกลับ

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

16


- เป น ตํ า บลส ง กํ า ลั ง ของกองบั ญชาการช ว ยรบ ตามที่ กองทัพภาค หรือกองทัพบกกําหนด เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา การแจกจายและ การจําหนายสิ่งอุปกรณ - การดํ า เนิ น การเกี่ย วกั บ อสัง หาริ ม ทรั พ ย การก อ สร า ง ซอมแซม ปรับปรุง อาคาร สิ่งปลูกสรางและสาธารณูปโภค การติดตั้งและซอมสิ่งอํานวย ความสะดวก ตามนโยบายการแบงมอบงานที่กองทัพบกกําหนด 4.2.2.3 การมอบความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยงาน ทางการสงกําลังบํารุงของหนวยในบังคับบัญชาของกองทัพภาคใหอยูในอํานาจของแมทัพ ภาคที่จะสั่งการ โดยไมขัดแยงกับหลักการสงกําลังบํารุงที่กองทัพบกกําหนด และจะตอง แจงใหกรมฝายยุทธบริการและหนวยที่เกี่ยวของทราบดวย 4.2.3 หนว ยทหารซึ่งมี หนวยสงกําลั งบํารุงในอั ตรา หรื อไดรับหนว ย สนับ สนุน ทางการสงกําลังบํ ารุ งมาสมทบ ดําเนิน การสนั บสนุนทางการสงกํ าลั ง บํารุง ใหแกหนวยรองของตนและหนวยอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ 4.2.5 หนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค) และหน ว ยต างกองทั พภาค หากหน ว ยจั ด กํ าลั งเข าปฏิ บั ติ ก ารในสนามในพื้ น ที่ กองทั พภาคใด ให ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองบั ญชาการช ว ยรบในอั ต ราของ กองทัพภาคนั้น เวนแตจะมีการสั่งการเปนอยางอื่น 4.2.6 มณฑลทหารบกที่ 11, มณฑลทหารบกที่ 14, มณฑลทหารบกที่ 21, จังหวัดทหารบกพิษณุโลก, จังหวัดทหารบกทุงสง ไมตองดําเนินการสนับสนุนทางการสง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ให แ ก ห น ว ยทหารในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งที่ ก รมฝ า ยยุ ท ธบริ ก าร หรื อ กองบัญชาการชวยรบใหการสนับสนุนโดยตรงแกหนวยนั้น ๆ อยูแลว ” จากหลักการดังกลาวสามารถสรุปไดตามตารางดังนี้ หนวยใช (ในสนาม) หนวยในกองพล (ต่ํากวากองพัน) หนวยในกองพล (ระดับกองพันขึ้นไป)

หนวยสนับสนุน โดยตรง -

หนวยสนับสนุน ทั่วไป บชร./มทบ./จทบ. (ผาน กกล.ฯ) บชร./มทบ./จทบ.

หนวยสนับสนุน ระดับคลัง กรมฝายยุทธบริการ กรมฝายยุทธบริการ

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

17


หนวยนอกกองพล (ขึ้นสมทบ กกล.) หนวยนอกกองพล (ขึ้ น ควบคุ ม ทาง ยก. กกล.) หนวยนอก ทภ. (ขึ้นสมทบ ทภ.) หนวยนอก ทบ.

-

บชร.

กรมฝายยุทธบริการ

บชร./มทบ./จทบ.

บชร./มทบ./จทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

บชร.

บชร.

กรมฝายยุทธบริการ

เหลาทัพ

เหลาทัพ

เหลาทัพ

Example เพื่องายตอความเขาใจ จะขอยกตัวอยางการพิจารณาสายการสงกําลังของกอง กําลังปองกันชายแดนหนวยหนึ่งของ ทภ.6 ดังนี้ การจัดเฉพาะกิจและที่ตั้ง : กองกําลังพิทักษไทย (ปงบประมาณ 25XX)  บก.กองกําลังพิทักษไทย ที่ตั้ง อ.เมือง จว.ส.ย. - มว.รวป. (จัดจาก รอย.บก.พล.ร.20) - มว.บริการ (จัดจาก รอย.บก.พล.ร.20) - มว.บต. (จัดจาก พัน.สต.กส.ทบ.ขึ้นสมทบ กกล.) - มว.สร. (จัดจาก พัน.สร.20) - มว.ส. (จัดจาก ส.พัน.20)  พัน.ร.202 - บก.พัน. (จัดจาก ร.26 พัน.2) ที่ตั้ง อ.ปลากด จว.สุริยะ - รอย.ร.2021 (จัดจาก ร.26 พัน.1) ที่ตั้ง อ.กันดาร จว.ศรีแกว - รอย.ร.2022 (จัดจาก ร.28 พัน.3) ที่ตั้ง อ.เขาปา จว.สุริยะ - รอย.ร.2023 (จัดจาก ร.28 พัน.4) ที่ตั้ง อ.บานดิน จว.บุรินทร  รอย.ป.กกล.ฯ (จัดจาก ป.พัน.83)ที่ตั้ง อ.กันดาร จว.ศรีแกว สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

18


 ฉก.ทพ.66 (ขึ้นควบคุมทางยุท ธการ กกล.ฯ)

ที่ ตั้ง อ.ลายทอง จว.

บุรินทร  นรข.เขต ด.บ. (จัดจาก นรข.ขึ้ นควบคุ มทางยุทธการ) ที่ ตั้ง อ.เขมา จว. ดอกบัว จากการจัดเฉพาะกิจและที่ตั้งดังกลาวเมื่อพิจารณาตามหลักการความสัมพันธ ทางการบั ง คั บบั ญชาและหลั กการสายการส ง กํ า ลั ง มี ข อ พิจ ารณาในการกํ า หนดความ รับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง ดังนี้ 1. บก.กกล.พิทักษไทย มีฐานะเปนหนวยใช เนื่องจากไมมีหนวยสนับสนุน โดยตรงดังนั้นหนวยนี้จะรับการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงจากหนวยสนับสนุนดังนี้ - สป.1 (เสบียง ข และ ค) รับการสนับสนุนจาก บชร.6 - สป.2 รับการสนับสนุนจาก บชร.6 - สป.3 รับการสนับสนุนจาก จทบ.สุริยะ - สป.4 รับการสนับสนุนจาก บชร.6 - สป.5 รับการสนับสนุนจาก บชร.6 หรือ จทบ.สุริยะ(เมื่อเปน ตส.) - ยา/เวชภัณฑ รับการสนับสนุนจาก รพ.คายสุริยะ - ชิ้นสวนซอม รับการสนับสนุนจาก บชร.6 - การซอมบํารุงขั้นสูงกวาระดับหนวย สงซอมที่ บชร.6 - การขนสง รับการสนับสนุนจาก บชร.6 หรือ จทบ.สุริยะ 2. มว.รวป.,มว.บริการ,มว.สร. และ มว.ส.บก.กกล.พิทักษไทย แมวาหนวย เหล า นี้ บ างหน ว ยดู ค ล า ยกั บ เป น หน ว ยสนั บ สนุ น แต จ ริ ง ๆแล ว เป น หน ว ยบริ ก ารและ อํานวยความสะดวกใหแกผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการภายใน บก.กกล.พิทักษไทย จึง มี ฐ านะเป น หน ว ยใช ดั ง นั้ น หน ว ยเหล า นี้ จ ะรั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยสนั บ สนุ น เชนเดียวกับ บก.กกล.พิทักษไทย

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

19


แตเนื่องจากหนวยเหลานี้เปนหนวยระดับต่ํากวากองพันจึงไมใชหนวยเบิกตาม ระเบียบการสงกําลัง ดังนั้นการขอรับการสนับสนุนจึงตองให บก.กกล.พิทักษไทย เปน หนวยเบิกให 3. มว.บต. หมวดบรรทุ ก ต า งเป น หน ว ยของกองพั น สั ต ว ต า ง กรมการสั ต ว ทหารบก ซึ่ง ทบ.สั่งใหขึ้นสมทบ กกล.พิทักษไทย ในประเด็นนี้มีขอพิจารณาที่นาสนใจคือ ในฐานะที่เปนหนวยนอก ทภ.6 ซึ่งเขามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ทภ.6 ตามหลักสายการสง กํา ลัง มว.บต.จะรั บการสนั บสนุน จาก บชร.6 แตเ มื่อ พิจ ารณาจากหลัก ความสัม พัน ธ ทางการบังคับบัญชา หนวยนี้มีฐานะเปนหนวยขึ้นสมทบ กกล.พิทักษไทย ดังนั้นจะตอง รั บ การสนั บ สนุ น จาก กกล.พิ ทั ก ษ ไ ทย โดยให บก.กกล.พิ ทั ก ษ ไ ทย เป น หน ว ยเบิ ก ให เชนเดียวกับ มว.รวป.,มว.ขส.,มว.สร. และ มว.ส. 4. บก.พัน.ร.202 มีฐานะเปนหนวยใช เนื่องจากไมมีหนวยสนับสนุนโดยตรง ดังนั้นหน วยนี้จะรับการสนับสนุน ทางการสงกําลั งบํารุง จากหน วยสนับสนุน เชน เดียวกั บ บก.กกล.พิทักษไทย 5. รอย.ร.2021 มีฐานะเปนหนวยใช แตเนื่องจากเปนหนวยระดับต่ํากวากองพัน จึงไมใชหนวยเบิกตามระเบียบการสงกําลัง ดังนั้นการขอรับการสนับสนุนจึงตองให บก. พัน.ร.202 เปนหนวยเบิก และเนื่องจากหนวยนี้มีที่ตั้งที่ อ.กันดาร จว.ศรีแกว ดัง นั้นเมื่อพิจารณาจาก แนวความคิดในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบกตามคําสั่ง ทบ.ที่ 487/2543 ที่ระบุไววา “มอบความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงใหแกกองทัพภาค เปนหนวยดําเนินการ สนับสนุน หนวยใช ที่อยูในเขตพื้นที่ใหมากที่สุ ด โดยการกระจายสิ่งอุป กรณ การ บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ออกไปยังสถานที่ตั้งการสงกําลังบํารุงใน สว นภูมิภ าค” และหลั ก การสง กํ า ลัง บํ ารุ ง ในเรื่อ ง การประหยั ด ดั ง นั้น ในการรั บ สิ่ ง อุปกรณบางรายการเชน สป.3 และ สป.5 บชร.6 อาจสั่งใหหนวยไปรับสิ่งอุปกรณไ ด โดยตรงที่ค ลังของ มทบ.82 จว.ด.บ. ซึ่ งเปนหนวยสนั บสนุ นในพื้น ที่ จว.ศรีแ กวแทนที่ จะตองมารับสิ่งอุปกรณที่ บชร.6 หรือ จทบ.สุริยะ แตหนวยจะตองสงรายชื่อผูมีสิทธิ์รับสิ่ง อุปกรณตามระเบียบที่เกี่ยวของให มทบ.82 กอนจึงจะสามารถรับสิ่งอุปกรณได สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

20


นอกจากนั้น เนื่องจากหนวยนี้จัดกําลังจาก ร.26 พัน.1 ซึ่งเปนคนละหนวยกับ บก.พัน.ร.202 ซึ่งจัดกําลังจาก ร.26 พัน.2 ในดานการซอมบํารุงจึงมีขอพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ - การซอ มบํ า รุง ระดับ หนว ย เช น การเปลี่ ย นชิ้ นส วนซ อม หน ว ยจะต องใช ชิ้นสวนซอมตามอัตรา (PLL) ซึ่งตองนํามาจากที่ตั้งปกติ (ร.26 พัน.1) ทําการซอมโดยชาง ซอมบํารุงของกองรอย - การซ อ มบํ ารุ ง สู ง กว า ระดั บ หน ว ย เนื่ อ งจากไมมี ห น ว ยสนั บสนุ น โดยตรง ดังนั้นในการสงซอมหนวยอาจดําเนินการได 2 แนวทางดังนี้ 1) สงซอมไปที่หนวยปกติ (ร.26 พัน.1) ในแนวทางนี้จะเหมาะกับการสง ซอมสิ่ง อุป กรณ ครบชุ ดที่ สามารถจั ดสิ่ง อุป กรณที่ ใชก ารได จากหน วยปกติมาทดแทนใน ระหวางการซอมได เชน อาวุธประจํากาย ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร โดยหนวยจะ นําสิ่งอุ ปกรณที่ ชํารุดส งกลับไปที่หนว ยปกติ( ร.26 พัน .1) เพื่อใหห นวยปกติสงซอ ม ตามสายการสงกําลังตอไป ขณะเดียวกันก็จะนําสิ่งอุปกรณที่ใชการไดมาทดแทนที่หนวย ในสนามตอไป แตหนวยจะตองรายงานแกไขบัญชียุทโธปกรณที่นําออกปฏิบัติราชการ สนามใหถูกตองตรงกันดวย 2) สงซอมไปที่ บชร.6 ในแนวทางนี้จะเหมาะกับการสงซอมสิ่งอุปกรณที่ ไมสามารถจัดสิ่งอุปกรณที่ใชการไดจากหนวยปกติมาทดแทนในระหวางการซอมได เชน อาวุธประจําหนวยบางรายการ ยานพาหนะบางรายการ และยุทโธปกรณพิเศษ โดย หนวยจะสงซอมผาน พัน.ร.202 แลว พัน.ร.202 สงซอมไปที่ บชร.6 ตอไป 6. รอย.ร.2022 และ รอย.ร.2023 ปฏิบัติเชนเดียวกันกับ รอย.ร.2021 แต การรับสิ่งอุปกรณในสวนของ รอย.ร.2022 สามารถรับไดที่ จทบ.สุริยะและในสวนของ รอย.ร.2023 สามารถรับไดที่ จทบ.บุรินทร 7. รอย.ป.กกล.พิทักษไทย มีฐานะเปนหนวยใช เขาที่ตั้งที่ อ.กันดาร จว.ศรี แกว แตเนื่องจากเปนหนวยระดับกองรอยจึงไมใชหนวยเบิกตามระเบียบการสงกําลัง แต หนวยนี้ไมมีหนวยบังคับบัญชาระดับกองพันดังนั้นการเบิกสิ่งอุปกรณตองให กกล.พิทักษ ไทย ดําเนินการเบิกให สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

21


ในส ว นของการรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ แ ละการส ง ซ อ มคงดํ า เนิ น การในแนวทาง เชนเดียวกับ รอย.ร.2021 8. ฉก.ทพ.66 เปนหนวยที่จัดกําลังจาก กรม ทพ.66 ซึ่งเปนหนวยขึ้นตรง ทภ.6 มีความสัมพันธทางการบังคับบัญชาในฐานะเปนหนวยขึ้นควบคุมทางยุทธการตอ กกล. พิทักษไทย เขาที่ตั้งที่ อ.ลายทอง จว.บุรินทร ในกรณีนี้เนื่องจากเปนหนวยขึ้นควบคุมทาง ยุทธการตอ กกล.พิทักษไทย กกล.พิทักษไทยจึงไมไดรับผิดชอบในเรื่องการสงกําลังบํารุง ใหแกหนวย ดังนั้น การดําเนินการตามวงรอบการสงกําลังหนวยตองขอรับการสนับสนุน จาก บชร.6 โดยตรง และในสวนของการรับสิ่งอุปกรณบางรายการสามารถรับไดที่ จทบ. บุรินทร 9 นรข.เขต ด.บ. เปน หนวยของ ทร. ขึ้นควบคุมทางยุ ทธการตอ กกล.พิทัก ษ ไทย เขาที่ตั้งที่ อ.เขมา จว.ด.บ. ในกรณีนี้เนื่องจากเปนหนวยนอก ทบ. ทภ.6 และ กกล. พิทักษไทย จึงไมไดรับผิดชอบในเรื่องการสงกําลังบํารุงใหแกหนวย ดังนั้น การดําเนินการ ตามวงรอบการสงกําลังหนวยตองขอรับการสนับสนุนจาก ทร. โดยตรง อยางไรก็ตามในกรณีจําเปนเรงดวน หนวยนี้สามารถขอรับการสนับสนุนจาก กกล.พิทักษไทย หรือ ทภ.6 ในลักษณะการเบิกยืมสิ่งอุปกรณบางรายการที่ใชรวมกันได เชน สป.3, สป.5, สป.ปอมสนาม เปนตน โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจําการสง กําลังบํารุงรวมสนับสนุนกองทัพไทยที่มีผลบังคับใช

กรณีที่มีการจัดหนวยสนับสนุนโดยตรงในสนาม หนวยสนับสนุนโดยตรงในสนาม สามารถจัดไดในหลายลักษณะ โดยทั่วไปแบง ไดเปน 2 ลักษณะดังนี้ 1. จัดในลักษณะเฉพาะกิจ โดยจัดสวนตางๆของหนวยฐานกองพลหรือหนวย สนับสนุนในระดับสูงกวา เชน มว.สงกําลัง สป.3 กอง พธ.พล., มว.ซบร.กอง สพบ.พล., สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

22


มว.ขส.รอย.บก.พล., ชุดทําลายลางวัตถุระเบิด พัน.สพ.กระสุน บชร. มาประกอบกําลังเปน หนวยสนับสนุนโดยตรงของกองกําลังปองกันชายแดน ตัวอยางเชน การจัดหนวยบริการ และสนับสนุน กกล.พิทักษไทย 2. จัดในลักษณะหนวยสนับสนุนโดยตรงตามสายยุทธบริการ โดยหนวย ฐานกองพลจัดกําลังเปนหนวยสนับสนุนโดยตรงของกองกําลังปองกันชายแดนคลายกับ การจัดหนวยสนับสนุนโดยตรงในพื้นที่สนับสนุนของกองพลในยามสงคราม เชน กอง พธ. กกล., กอง สพบ.กกล. เปนตน ในกรณีนี้การสงกําลังบํารุงจะยึดหลักการ 2 หลักการ ดังนี้  หลักความสัมพันธทางการบังคับบัญชา เนื้อหาสาระคงเชนเดียวกับที่กลาวมาขางตน  หลักสายการสงกําลัง ปฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ ง กองทัพ บก ที่ 487/2543 เรื่อ ง กํ าหนดภารกิ จ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก โดยมีเนื้อหาสาระ เชนเดียวกับที่กลาวมาขางตน จากหลักการดังกลาวสามารถสรุปไดตามตารางดังนี้ หนวยใช (ในสนาม) หนวยในกองพล (ต่ํากวากองพัน) หนวยในกองพล (ระดับกองพันขึ้นไป) หนวยนอกกองพล (ขึ้นสมทบ กกล.) หนวยนอกกองพล (ขึ้ น ควบคุ ม ทาง ยก. กกล.) หนวยนอก ทภ.

หนวยสนับสนุน โดยตรง หนวยสนับสนุน โดยตรง กกล. (ผาน กกล.) หนวยสนับสนุน โดยตรง กกล. หนวยสนับสนุน โดยตรง กกล. บชร./มทบ./จทบ.

หนวยสนับสนุน ทั่วไป บชร./มทบ./จทบ.

หนวยสนับสนุน ระดับคลัง กรมฝายยุทธบริการ

บชร./มทบ./จทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

บชร./มทบ./จทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

บชร./มทบ./จทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

บชร.

บชร.

กรมฝายยุทธบริการ

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

23


(ขึ้นสมทบ ทภ.) หนวยนอก ทบ.

เหลาทัพ

เหลาทัพ

เหลาทัพ

Example เพื่องายตอความเขาใจ จะขอยกตัวอยางการพิจารณาสายการสงกําลังของกอง กําลังปองกันชายแดนหนวยหนึ่งของ ทภ.5 ดังนี้ การจัดเฉพาะกิจและที่ตั้ง : กองกําลังสูไพรินทร (ปงบประมาณ 25XX) บก.กองกําลังสูไพรินทร ที่ตั้ง อ.เมือง จว.บ.ด. - มว.รวป. (จัดจาก รอย.บก.พล.ร.8) - มว.ส. (จัดจาก ส.พัน.8)  หนวยบริการและสนับสนุน กกล.สูไพรินทร (บส.กกล.ฯ) ที่ตั้ง อ.เมือง จว.บ.ด. - บก.บส.กกล.ฯ (จัดจาก บก.พล.ร.8) - มว.สงกําลัง สป.1 (จัดจาก กอง พธ.พล.ร.8) - มว.สงกําลัง สป.3 (จัดจาก กอง พธ.พล.ร.8) - มว.ซบร. (จัดจาก กอง สพบ.พล.ร.8) - มว.ขส. (จัดจาก รอย.บก.พล.ร.8) - มว.สร. (จัดจาก พัน.สร.8)  ฉก.ร.10 ที่ตั้ง อ.บานดาน จว.ล.ช. - บก.ฉก.ร.10 (จัดจาก ร.10) ที่ตั้ง อ.บานดาน จว.ล.ช. - พัน.ร.1001 (จัดจาก ร.10 พัน.1) ที่ตั้ง อ.บานดาน จว.ล.ช. - พัน.ร.1002 (จัดจาก ร.30 พัน.2) ที่ตั้ง อ.สาลี จว.ล.ช. สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

24


 มว.ลว.กกลฯ(จัดจาก รอย.ม.(ลว)8 พล.ร.8)ที่ตั้ง อ.นาขาว จว.ล.ช.  พัน.ป.กกล.สูไพรินทร ที่ตั้ง อ.บานดาน จว.ล.ช. - บก.พัน.ป. (จัดจาก ป.พัน.10) - 1 รอย.ป.105 มม. (จัดจาก ป.พัน.10) - 1 รอย.ป.105 มม. (จัดจาก ป.พัน.38) - 1 รอย.ป.155 มม. (ขึ้นสมทบ กกล.ฯ จัดจาก ป.พัน.911 พล.ป.)  รอย.ช.กกล.ฯ (จัดจาก ช.พัน.8) ที่ตั้ง อ.เมือง จว.บ.ด.  ชุดเรดาห (จั ดจาก รอ ย.ป.คปม.พล.ป. ขึ้นสมทบ ทภ.5 ขึ้นควบคุ มทาง ยุทธการ กกล.ฯ) ที่ตั้ง อ.บานดาน จว.ล.ช.  ฉก.ทพ.51 (ขึ้นควบคุมทางยุทธการ กกล.ฯ) ที่ตั้ง อ.ชวนชม จว.ล.ช.  นรข.เขต น.ส. (จัดจาก นรข.ขึ้นควบคุมทางยุทธการ) ที่ตั้ง อ.เมือง จว.น.ส.  จากการจั ด เฉพาะกิ จ และที่ ตั้ ง ดั ง กล า วเมื่ อ พิ จ ารณาตามหลั ก การ ความสัมพันธทางการบังคับบัญชาและหลักสายการสงกําลัง มีขอพิจารณาในการกําหนด ความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง ดังนี้ 1. บก.กกล.สูไพรินทร มีฐานะเปนหนวยใช จะรับการสนับสนุนทางการสง กําลังบํารุงจากหนวยสนับสนุนดังนี้ - สป.1,สป.2-4, สป.3 รับการสนับสนุนจาก บส.กกล.ฯ - สป.5 รับการสนับสนุนจาก บชร.5 หรือ มทบ.84 (เมื่อเปน ตส.) - ยา/เวชภัณฑ รับการสนับสนุนจาก รพ.คาย มทบ.84 - ชิ้นสวนซอม รับการสนับสนุนจาก บส.กกล.ฯ - การซอมบํารุงขั้นสูงกวาระดับหนวย สงซอมที่ บส.กกล.ฯ - การขนสง รับการสนับสนุนจาก บส.กกล.ฯ 2. มว.รวป.และ มว.ส.บก.กกล.ฯ มีฐานะเปนหนวยใช ดังนั้นหนวยเหลานี้ จะรับการสนับสนุนจากหนวยสนับสนุนเชนเดียวกับ บก.กกล.ฯ

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

25


แตเนื่องจากหนวยเหลานี้เปนหนวยระดับต่ํากวากองพันจึงไมใชหนวยเบิกตาม ระเบียบการสงกําลัง ดังนั้นการขอรับการสนับสนุนจึงตองให บก.กกล.สูไพรินทร เปน หนวยเบิกให 3. หนวยบริการและสนับสนุน กกล.ฯ (บส.กกล.ฯ) ในฐานะหนวยสนับสนุน โดยตรงในการดํ าเนิน การตามสายการสง กํา ลัง จะรับ การสนับ สนุ นจากหน วยสนั บสนุ น ทั่วไปดังนี้ - สป.1 (เสบียง ข และ ค) รับการสนับสนุนจาก บชร.5 - สป.2 รับการสนับสนุนจาก บชร.5 - สป.3 รับการสนับสนุนจาก มทบ.84 - สป.4 รับการสนับสนุนจาก บชร.5 - สป.5 รับการสนับสนุนจาก บชร.5 หรือ มทบ.84 (เมื่อเปน ตส.) - ยา/เวชภัณฑ รับการสนับสนุนจาก รพ.คาย มทบ.84 - ชิ้นสวนซอม รับการสนับสนุนจาก บชร.5 - การซอมบํารุงขั้นสูงกวาระดับหนวย สงซอมที่ บชร.5 - การขนสง รับการสนับสนุนจาก บชร.5 หรือ จทบ.ล.ช.,มทบ.84 4. บก.ฉก.ร.10 มีฐ านะเปนหนวยใช หนว ยนี้จะรับการสนั บสนุน ทางการส ง กําลังบํารุงจาก บส.กกล.ฯ และเนื่ องจากหนวยนี้มีที่ตั้ งที่ อ.บานด าน จว.ล.ช. ดัง นั้นเมื่ อพิจารณาจาก แนวความคิดในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบกตามคําสัง่ ทบ.ที่ 487/2543 และหลักการ สงกําลังบํารุงในเรื่อง การประหยัด ดังนั้นในการรับสิ่งอุปกรณบางรายการเชน สป.5, สป.ปอมสนาม บชร.5 อาจสั่งใหหนวยไปรับสิ่งอุปกรณไดโดยตรงที่คลังของ จทบ.ล.ช. แตหนวยจะตองสงรายชื่อผูมีสิทธิ์รับสิ่งอุปกรณตามระเบียบที่เกี่ยวของให จทบ.ล.ช. กอน จึงจะสามารถรับสิ่งอุปกรณได 5. พัน.ร.1001 และ พัน .ร.1002 มี ฐานะเป นหนว ยใช หนว ยนี้ จะรับ การ สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงจาก บส.กกล.ฯ

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

26


และเนื่องจากหนวยนี้มีที่ตั้งที่ใน จว.ล.ช. บชร.5 อาจสั่งใหหนวยไปรับสิ่ง อุปกรณบางรายการไดโดยตรงที่คลังของ จทบ.ล.ช. เชนเดียวกัน 6. มว.ลว.กกล.สูไพรินทร มีฐานะเปนหนวยใช หนวยนี้จะรับการสนับสนุน ทางการสงกําลังบํารุงจาก บส.กกล.ฯ และเนื่องจากเปนหนวยระดับหมวดซึ่งไมใชหนวย เบิกตามระเบียบการสงกําลัง การดําเนินการตามวงรอบการ สงกําลังตองให บก.กกล.ฯ ดําเนินการให และเนื่องจากหนวยนี้มีที่ตั้งที่ใน จว.ล.ช. บชร.5 อาจสั่งใหหนวยไปรับสิ่ง อุปกรณบางรายการไดโดยตรงที่คลังของ จทบ.ล.ช. เชนเดียวกัน 7. พัน.ป.กกล.สูไพรินทร มีฐานะเปนหนวยใช หนวยนี้จะรับการสนับสนุน ทางการสงกําลังบํารุงจาก บส.กกล.ฯ ในกรณีนี้ มีขอพิจ ารณาเพิ่มเติม ในประเด็นของ รอย.ป.ซึ่ง จัดกําลั งมาจาก กองพั นต างๆ นั้ น ถึ ง แม วา ในหลั ก การส งกํ า ลัง บํา รุง จะมี บส.กกล.ฯ เปน หนว ยใหก าร สนับสนุน โดย พัน.ป.กกล.ฯ เปนหนวยดําเนินการ แตในทางปฏิบัติอาจจําเปนตองรับ การสนับสนุนจากหนวยปกติในบางเรื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายการยุทโธปกรณที่มีใช เฉพาะในหนวยนั้นๆ เชน อาวุธ, ยานพาหนะ, ชิ้นสวนซอม, เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้ง การซอมบํารุงในบางรายการซึ่งหนวยอาจจําเปนตองนํายุทโธปกรณกลับไปสงซอมที่หนวย ปกติแลวนํายุทโธปกรณที่มีสภาพดีมาใชทดแทน ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติประจําวาดวยการ สงกําลังบํารุงหนวยปฏิบัติราชการสนามของกองทัพบก พ.ศ.2531 ระบุใหหนวยตองนํา ยุทโธปกรณและชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดจากที่ตั้งปกติมาใชปฏิบัติราชการสนามดวยอยู แลว และเนื่องจากหนวยนี้มีที่ตั้งที่ใน จว.ล.ช. บชร.5 อาจสั่งใหหนวยไปรับสิ่ง อุปกรณบางรายการไดโดยตรงที่คลังของ จทบ.ล.ช. เชนเดียวกัน 8. รอย.ช.กกล.สูไพรินทร มีฐานะเปนหนวยใช ดังนั้นหนวยเหลานี้จะรับ การสนับสนุนจากหนวยสนับสนุนเชนเดียวกับ บก.กกล.ฯ

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

27


แตเนื่องจากเปนหนวยระดับต่ํากวากองพันจึงไมใชหนวยเบิกตามระเบียบ การสงกําลัง ดังนั้นการขอรับการสนับสนุนจึงตองให บก.กกล.สูไพรินทร เปนหนวยเบิก ให ในกรณีนี้ มี ข อ พิจ ารณาเพิ่ ม เติ ม ในประเด็น คล ายกั บ รอ ย.ป. โดยในทาง ปฏิบัติอ าจจําเปนตองรับการสนับสนุ นจากหนวยปกติ (ช.พัน.8) ในบางเรื่องโดยเฉพาะ เครื่องมือชาง, ชิ้นสวนซอม, ยานพาหนะสาย ช. รวมทั้งการซอมบํารุงในบางรายการซึ่ง หนว ยอาจจํา เป นตอ งนํา ยุท โธปกรณ กลับ ไปสงซ อมที่ หน วยปกติแ ลวนํ ายุ ทโธปกรณที่ มี สภาพดีมาใชทดแทนเชนเดียวกัน 9. ชุดเรดาห หนวยนี้มีฐานะเปนหนวยใชเชนเดียวกันแตมีขอพิจารณาเปน พิเศษคือเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธทางการบังคับบัญชา หนวยนี้จัดจาก รอย.คปม. พล.ป. ขึ้นสมทบ ทภ.5 และ ทภ.5 สั่งใหขึ้นควบคุมทางยุทธการ กกล.ฯ และเขาที่ตั้งที่ อ. บานดาน จว.ล.ช. ในกรณีนี้การสงกําลังบํารุงของหนวยนี้จะตองรับการสนับสนุนจาก บชร.5 โดยตรงเนื่ อ งจาก กกล.ฯ ไม ต อ งรั บ ผิ ด ชอบด า นการส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ให แ ก ห น ว ย แต เนื่องจากเปนหนวยระดับต่ํากวากองพันไมมีฐานะเปนหนวยเบิกตามระเบียบการสงกําลัง ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การตามวงรอบการส ง กํ า ลั ง จึ ง ต อ งให ทภ.5 ดํ า เนิ น การให และ เนื่องจากหนวยนี้มีที่ตั้งใน จว.ล.ช. บชร.5 อาจสั่งใหหนวยไปรับสิ่งอุปกรณบางรายการ ไดโดยตรงที่คลังของ จทบ.ล.ช. เชนเดียวกัน นอกจากนั้นเนื่องจากหนวยนี้เปนหนวยที่มียุทโธปกรณเฉพาะ ในทางปฏิบัติ อาจจํ า เป น ต อ งรั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยปกติ (ร อ ย.ป.คปม.พล.ป.) ในบางเรื่ อ ง โดยเฉพาะ เครื่องเรดาห, ชิ้นสวนซอม, เครื่องมือสื่ อสาร รวมทั้งการซอ มบํารุงในบาง รายการซึ่ ง หน ว ยอาจจํ า เป น ต อ งนํ า ยุ ท โธปกรณ ก ลั บ ไปส ง ซ อ มที่ ห น ว ยปกติ แ ล ว นํ า ยุทโธปกรณที่มีสภาพดีมาใชทดแทนเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามในสวนของการซอมบํารุง แมวาหากพิจารณาตามหลักความสัมพันธทางการบังคับบัญชาแลวหนวยนี้จะตองสงซอม ไปที่ บชร.5 โดยตรง แตเนื่องจากหนวยเขาที่ตั้งในพื้นที่ที่หางไกลจาก บชร.5 ดังนั้นเพื่อ เปนการลดภาระของหนวย ทภ.5 สามารถสั่งการให กกล.สูไพรินทร (โดย บส.กกล.ฯ )ให สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

28


การสนับสนุนการซอมบํารุงแกหนวยในบางกรณีก็ได ซึ่งเปนไปตามหลักการสงกําลังเรื่อง การรวมการสนับสนุน 10.ฉก.ทพ.21 เปนหนวยที่จัดกําลังจาก กรม ทพ.21 ซึ่งเปนหนวยขึ้นตรง ทภ.5 มีความสัมพันธทางการบังคับบัญชาในฐานะเปนหนวยขึ้นควบคุมทางยุทธการตอ กกล.ฯ เขาที่ตั้งที่ อ.เชียงคาน จว.ล.ช. ในกรณีนี้เนื่องจากเปนหนวยขึ้นควบคุมทางยุทธการตอ กกล.ฯ กกล.ฯ จึง ไมไ ดรับ ผิด ชอบในเรื่อ งการส ง กํา ลัง บํ ารุ งให แก ห นว ย ดั งนั้ น การ ดําเนิน การตามวงรอบการส งกํ าลัง หน วยตอ งขอรั บการสนับ สนุ นจาก บชร.5 โดยตรง และในสวนของการรับสิ่งอุปกรณบางรายการสามารถรับไดที่ จทบ.ล.ช. 11. นรข.เขต น.ส. เป น หน ว ยของ ทร. ขึ้ น ควบคุ ม ทางยุ ท ธการต อ กกล.สู ไพรินทร เขาที่ตั้งที่ อ.เมือง จว.น.ส. ในกรณีนี้เนื่องจากเปนหนวยนอก ทบ. ทภ.5 และ กกล.ฯ จึงไมไดรับผิดชอบในเรื่องการสงกําลังบํารุงใหแกหนวย ดังนั้น การดําเนินการตาม วงรอบการสงกําลังหนวยตองขอรับการสนับสนุนจาก ทร. โดยตรง อยา งไรก็ ตามในกรณีจํ าเป นเรง ดว น หนว ยนี้ สามารถขอรั บการสนับ สนุ น จาก กกล.ฯ หรือ ทภ.5 ในลักษณะการเบิกยืมสิ่งอุปกรณบางรายการที่ใชรวมกันได เชน สป.3, สป.5, สป.ปอมสนาม เปนตน โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจําการสงกําลัง บํารุงรวมสนับสนุนกองทัพไทยที่มีผลบังคับใช

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

29


กรณีที่มีการจัดหนวยสวนแยกกองบัญชาการชวยรบในสนาม การจัดสวนแยกกองบัญชาการชวยรบ จะใชในกรณีที่มีหนวยรับการสนับสนุนใน สนามเปนจํานวนมาก ถึงแมวาหนวยรับการสนับสนุนอาจจะไมไดจัดกําลังในรูปแบบของ กองพลดํ า เนิ น กลยุ ท ธ ก็ ต าม รวมทั้ ง มี เ หตุ ผลความจํ า เป น ในเรื่ อ งการจั ด เฉพาะกิ จ ระยะทางตามเสนหลักการสงกํ าลัง การสะสมสิ่งอุปกรณ และความจําเปนทางดา น ยุท ธการ กองทั พ ภาคอาจสั่ง ให บชร.จั ดตั้ ง ส ว นแยกเพื่อ ให ก ารสนั บ สนุ น หน ว ยอย า ง ใกลชิดในห วงระยะเวลาที่กําหนดก็ได ตัวอยางเชน การจั ดสวนแยก บชร.2 สนับสนุ น ทภ.2 สน.ในภารกิจการปราบปราม ผกค. การจัดสวนแยก บชร.2 สนับสนุน ศปก.ทภ.2 ในภารกิจปองกันชายแดนกรณีพิพาทเขาพระวิหาร เปนตน เมื่อมีการจัดสวนแยก กองบัญชาการชวยรบจะจัดหนวยสงกําลังบํารุงสนับสนุน โดยจัดจากกองพันที่เปนหนวยขึ้นตรงของกองบั ญชาการชวยรบ กลุมของหนวยสงกําลัง บารุงเหลานี้เรียกวา “สวนแยกกองบัญชาการชวยรบ”โดยมี “กองบังคับการสวนแยก(บก. สย.บชร.)” ซึ่งอยูในกองบังคับการของกองบัญชาการแยกไปควบคุมบังคับบัญชา การจัดส วนแยก บชร. ไมมีอัต ราการจัดที่แน นอนขึ้นอยูกับพัน ธกิจที่ไ ดรับมอบ จาก ทภ. แนวความคิดในการจัด สย.บชร.นั้นจะตองจัดใหสมบูรณเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน สงกําลังบํารุงไดซึ่งมีแนวความคิดในการจัด 2 ลักษณะ ไดแก 1. การจัด สย.บชร. ในลักษณะเฉพาะกิจ ในกรณีที่หนวยกําลังรบเขาปฏิบัติการในพื้นที่ของ มทบ./จทบ.อาจกําหนดให มทบ./จทบ.เปนตําบลสงกําลัง สป.ไดบางประเภท แตเนื่องจากขีดจํากัดของ มทบ./จทบ. เอง จึงอาจจําเปนตองจัดหนวยสงกําลังบํารุงจาก กองบัญชาการชวยรบซึ่งหนวยสงกําลัง บํารุงที่วานี้อาจจะอยูภายใตการบังคับบัญชาของกองบัญชาการชวยรบหรือสมทบใหกับ มทบ./จทบ.ก็ไดซงึ่ จะตองใชสิ่งอํานวยความสะดวกจาก มทบ./จทบ. ในพื้นที่ การจัด สย.บชร.ในลั กษณะเฉพาะกิจ ตอ งพิจ ารณาให สามารถสนับ สนุ นให ภารกิจ สําเร็ จ เช น บาง สย.บชร. มีเ พียงการสง กําลัง เทานั้ น ไม มีหนว ย ซบร.หรื อหนว ย บริการ, บาง สย.บชร. มี เพียงหนวยสง กําลัง สป.1 หรือสง กําลัง สป.3 เทานั้น เปนต น สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

30


ซึ่งขีดความสามารถของ สย.บชร. นั้น จะสามารถใหการสนับสนุนหนวยระดับกองพล ได 1 หนวยตอ 1 สวนแยก นอกจากนี้กองทัพภาคอาจกําหนดให มทบ./จทบ. แปรสภาพเปน ตําบลสงกําลังของ ทภ. ซึ่ง บชร. สามารถจะใชประโยชนตอตําบลสงกําลังดังกลาว เพื่อ สนับสนุนหนวยตางๆของกองทัพภาคได 2. การจัด สย.บชร.ในลักษณะสมบูรณแบบ การประกอบกําลังของ สย.บชร.ในลักษณะนี้ สามารถใหการสนับสนุนการสง กําลังบํารุงแกห นวยรับการสนั บสนุนไดทุกประเภทของ สป.และทุกสายยุท ธบริการ ซึ่ ง รูปแบบการจัดตามปกติจะมีลักษณะตามภาพ

ตอนควบคุมการสงกําลังบํารุง

รอย.สพ.กระสุน สย.บชร.๒

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

31


การสงกําลังบํารุงในกรณีที่มกี ารจัดสวนแยก บชร.นั้น ไมแตกตางจากกรณีที่ไม มีสว นแยก บชร.แต อย างใดเนื่อ งจาก สย.บชร.ก็คื อ บชร.นั้ นเอง ดัง นั้นอํ านาจในการ อนุ มั ติ ต ามวงรอบการส ง กํ า ลั ง ของ ผบ.สย.บชร.จึ ง เที ย บเท า กั บ อํ า นาจของ ผบ.บชร. (ยกเวนอํ านาจในการอนุมัติจํ าหนาย) การมี สวนแยกก็ เปรียบเสมือนการตั้ งสาขาของ บชร.ในทองถิ่นเพื่อใหบริการลูกคาอยางใกลชิดนั่นเอง แตเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นจึงขออธิบายเปนรูปภาพดังนี้

สายสงกําลังบํารุง เพิ่มเติมระดับสะสม

สย.บชร.2

สนับสนุนโดยตรง สนับสนุนทั่วไป

บชร.2 เพิ่มเติมระดับ สะสม

เพิ่มเติมระดับ สะสม

มทบ. จทบ.

สง สป.

หนวยขึ้นควบคุม ทางยุทธการ กกล.ปองกันชายแดน

กกล.ปองกันชายแดน สนับสนุนโดยตรง

นขต.และ หนวยขึ้นสมทบ กกล.ปองกัน ชายแดน

**** เมื่อ มทบ. และ จทบ. เปน ตส.ทภ.2

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

32


สายการสงกําลัง สป.1( เสบียง ข. , ค. ) นขต. / หนวยขึ้น สมทบ กกล.ฯ หนวยขึ้นควบคุมฯ

อนุมัติ

ศปก.ทภ.2

กกล.ฯ ตําบลจาย สป.1 กกล.ฯ

แผนแจกจาย

เบิก/รับ

สย.บชร.2

เบิก/รับ

ศปก.ทบ.

บชร.2

เบิก/รับ

สั่งการ

พธ.ทบ.

มทบ. , จทบ.

กกล.ฯ หนวยขึ้นสมทบ ศปก.ทภ.2

เสนอความตองการ เบิก/รับ

เบิก / รับ

สายการสงกําลัง สป.2-4  การขอรับการสนับสนุน สป.พิเศษ ,สป.ควบคุม ,สป.นอกอัตรา และ สป. ที่มี เทคโนโลยีสูง นขต. / หนวยขึ้น สมทบ กกล.ฯ หนวยขึ้นควบคุมฯ

อนุมัติ

ศปก.ทภ.2

กกล.ฯ ตําบลจาย กกล.ฯ เบิก/รับ

กกล.ฯ

ศปก.ทบ.

แผนแจกจาย

เบิก/รับ

สย.บชร.2

บชร.2

เบิก/รับ

สั่งการ

กรมฝายฯ

มทบ. , จทบ.

หนวยขึ้นสมทบ ศปก.ทภ.2

เสนอความตองการ เบิก/รับ

เบิก / รับ

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

33


สายการสงกําลัง สป.3  การขอรับการสนับสนุน สป.3 ปฏิบัติการ และธุรการ นขต. / หนวยขึ้น สมทบ กกล.ฯ

อนุมัติ

ศปก.ทภ.2

กกล.ฯ

ศปก.ทบ. สนับสนุน งบประมาณ

ตําบลจาย กกล.ฯ

สย.บชร.2

หนวยขึ้นควบคุมฯ กกล.ฯ

บชร.2

ทดแทน ระดั บ

พธ.ทบ.

ทดแทน ระดั บ

มทบ. จทบ.

หนวยขึ้นสมทบ

ทดแทน ระดั บ

รายงานการใช เบิกทดแทน จาย สป.3

ศปก.ทภ.2

การสงกําลัง สป.5  การเบิกรับ สป.5 ทดแทนอัตรากระสุนมูลฐานของหนวยที่ใชไป นขต. / หนวยขึ้น สมทบ กกล.ฯ

หนวยขึ้นสมทบ ศปก.ทภ.2

เบิก/รับ

กกล.ฯ

รายงาน

สย.บชร.2 มทบ. จทบ.

ศปก.ทภ.2

ศปก.ทบ. สพ.ทบ.

บชร.2 เบิกทดแทน ระดับ

เบิ กทดแทน ระดั บ

แผนก1-6 5 แผนก กองคลั ง แสง กองคลังแสง สพ.ทบ. สพ.ทบ.

รายงานการใช สป.5 เบิกทดแทน รับ สป.5

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

34


การสงกําลัง สป.5  การเบิกรับ สป.5 ทดแทนอัตรากระสุนมูลฐานของหนวยที่ใชไป นขต. / หนวยขึ้น สมทบ กกล.ฯ

เบิก/รับ

กกล.ฯ

ศปก.ทภ.2

รายงาน

สย.บชร.2 มทบ. จทบ.

หนวยขึ้นสมทบ

ศปก.ทบ. สพ.ทบ.

บชร.2 เบิ กทดแทน ระดั บ

เบิกทดแทน ระดับ

แผนก 5 กองคลังแสง สพ.ทบ.

ศปก.ทภ.2

รายงานการใช สป.5 เบิกทดแทน รับ สป.5

การบริการสายแพทย ศปก.ทภ.2 นขต. / หนวยขึ้น สมทบ กกล.ฯ

ศปก.ทบ.

OOOO

ทก.กกล.ฯ XX

สย.บชร.2 รพ.คายสุรนารี

XXXX

รพ.พระมงกุฎฯ

XXXX รพ.มทบ./จทบ.

หนวยขึ้นสมทบ ศปก.ทภ.2

สงกลับทางรถพยาบาล สงกลับทางอากาศยาน รายงานผูปวยเจ็บ

สงกําลังบํารุงในสนาม : ผูสนับสนุนไปสูความมีชัย

35

support to win  

this document of ascom2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you