Page 1

หนังสือดีท่ คี วรอ่ าน

คู่มือฝ่ ายอานวยการที่สายสี่ทุกท่ านควรมี 2nd ASCOM: Support the Victory


คานา ในการฝึ กร่วม/ผสมคอบร้ าโกลด์ครั ้งหนึง่ เคยสงสัยว่าในการบรรยายสรุ ป ประจาวันให้ ผ้ บู ัญชาการกองกาลังเฉพาะกิจร่ วมผสมทราบนั ้น ทาไม สธ.๔ ของ สหรั ฐ จึ ง บรรยายสรุ ป สั ้นมาก ใช้ เวลาแค่ ห นึ่ ง นาที และมี ส ไลด์ แ ค่ ห้ าแผ่ น ในขณะที่ฝ่ายอ านวยการบางสายใช้ เ วลาเกื อ บครึ่ งชั่ ว โมง! เมื่ อได้ ซักถามกัน นอกรอบ คาตอบสั ้นๆที่ได้ รับคือ “More Words More Worry!!” เมื่อได้ มาใคร่ครวญกันแล้ วก็จริงอย่างที่เขาบอก เพราะหากงานส่งกาลัง บารุงของหน่วยมีปัญหาจนกระทั่ง สธ.๔ หรื อสายสี่แก้ ไม่ตกแล้ วจาเป็ นต้ องขึ ้นไป บรรยายสรุปยาวๆให้ ผ้ บู งั คับหน่วยทราบแล้ วตบท้ ายในทานองที่ ว่า “ ....การเข้าตี ของฝ่ ายเราในวันพรุ่งนี ้ คาดว่ากระสุนปื นใหญ่จะไม่เพียงพอ เนื ่องจากจัดส่งมาไม่ ทัน.....” ก็คงจะได้ ร้ ูชะตากรรมของหน่วยนี ้แล้ ว (และโดยเฉพาะชะตากรรมของตัว สายสีเ่ อง !!!) ดังนั ้น ในความรู้สกึ ลึกๆของคนที่เป็ นผู้บงั คับหน่วยเวลารับฟั งการ บรรยายสรุปคงจะลุ้นระทึกว่าสายสีจ่ ะชี ้แจงยาวไหม จึงไม่น่าจะเป็ นการกล่าวที่ เกินเลยว่าสายสีค่ ือผู้ชี ้ชะตาหน่วยตามชื่อหนังสือเล่มนี ้ ดังนั ้น หากสายสีข่ องหน่วยไม่อยากก่อเหตุระทึกขวัญจนต้ องชี ้แจงยาวๆ แล้ ว จึงจาเป็ นเหลือเกินที่ สายสี่ทุกท่านควรได้ พลิกไปอ่านในหน้ าต่อไปจนหมด เล่ม แล้ วท่านก็จะได้ พูดแบบเดียวกับสายสี่ของสหรัฐที่ว่า “More Words More Worry” หรือพูดแบบไทยๆในประโยคที่ผ้ บู งั คับหน่วยได้ ฟังแล้ วมีความสุขที่สดุ คือ “ ในด้ านการส่ งกาลังบารุ ง...ไม่ มีปัญหาข้ อขัดข้ องแต่ อย่ างใด...ครั บผม...”

THE LOGMAN

1


คูม่ ือการปฏิบัติงานด้ านการส่งกาลังบารุงของ บชร.2 ฉบับนี ้ นับเป็ นฉบับที่สามแล้ วที่ได้ จัดทาขึ ้น อันสืบเนื่องมาจากนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่กาหนดให้ ปี 2555 เป็ นปี แห่งการเรี ยนรู้และพัฒนา บุคลากรของ ทบ. โดยในฉบับแรกได้ แก่ “ส่งกาลังบารุงไม่ยงุ่ อย่างที่คิด” ซึ่งมีเนื ้อหาสาระที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานตามวงรอบการส่งกาลังโดยเน้ นงานในที่ตั ้งปกติเป็ นหลัก ฉบับที่สองได้ แก่ “ส่งกาลังบารุงใน สนาม ผู้สนับสนุนไปสู่ความมีชัย” ซึ่งมีเนื ้อหาสาระที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่งกาลังบารุงในสนามเป็ น หลัก ซึ่งทั ้งสองฉบับที่ผ่านมาได้ แจกจ่ายให้ หน่วยต่างๆ ถึงระดับกองพันไปแล้ วเมื่อปี 2555 และเนื่องจากในปี 2556 นี ้ ผบ.ทบ.ได้ กาหนดให้ เป็ นปี แห่งการพัฒนาการบริ หารจัดการและ การฝึ กของกองทัพบกที่มงุ่ ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ บชร.2 จึงได้ จัดทาสาหรับคูม่ ือฉบับที่สามนี ้ขึ ้นเพื่อให้ เกิด ความต่อเนื่องและเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว โดยได้ รวบรวมเนื ้อหาสาระ หลักการ หลักนิยม ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประสบการณ์ที่สั่งสมและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากการฝึ กทั ้งในระดับกองทัพ ภาคได้ แก่ การฝึ กแก้ ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกาลังบารุง (LOGEX) ของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งได้ ริเริ่ ม ทาการฝึ กมาตั ้งแต่ปี 2548 เป็ นหน่วยแรกของ ทบ. การฝึ กร่วมกองทัพไทย จนถึงการฝึ กร่วมผสมใน ระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดได้ แก่ การฝึ ก COBRAGOLD โดยมีความมุง่ หมายเพื่อให้ ฝ่ายอานวยการด้ านการ ส่งกาลังบารุงของหน่วยได้ นาไปใช้ เป็ นประโยชน์ในการฝึ กเพื่อให้ มงุ่ ไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของ ผบ. ทบ. ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานจริ งของหน่วยได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้ อมูล ปั จจัยต่างๆ หรื อหลักการ หลักนิยมบางส่วนของคูม่ ือฉบับนี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามสถานการณ์ ดังนั ้น ผู้ที่ นาคูม่ ือนี ้ไปใช้ อาจจาเป็ นต้ องมีการ ปรับเปลี่ยนให้ ทันสมัยและสอดคล้ องสถานการณ์จริ งได้ เองโดยหมัน่ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั ้งจากการ เรี ยนการสอนตามหลักสูตรต่างๆ การเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากระบบ e-Learning ตลอดจนจากการเรี ยน การสอนของหน่วย (Unit school) ซึ่งจะทาให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด บชร.2 หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคูม่ ือฉบับนี ้จะเกิดประโยชน์แก่ฝ่ายอานวยการด้ านการส่งกาลัง บารุงของหน่วย ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ เป็ นอย่างดี

ด้ วยความปรารถนาดี พลตรี (มารุ ต ลิ ้มเจริญ) ผู้บญ ั ชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2

THE LOGMAN

2


สารบัญ คานา สธ.4 กับการแสวงข้ อตกลงใจทางฝ่ ายอานวยการ สถานที่ตัง้ ทางการส่ งกาลังบารุง ประมาณการส่ งกาลังบารุง การคานวณทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการนาเสนอประมาณการทางการส่ งกาลังบารุง การเตรียมสนามรบด้ านการส่ งกาลังบารุง แนวทางการจัดการฝึ ก LOGEX ระดับส่ งกาลัง ********************

THE LOGMAN

3


หลักพืน้ ฐาน อานาจและความรั บผิดชอบของ ผบ.  ผู้บัง คับ บัญชาแต่ ผ้ เู ดียวเป็ นผู้รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติการ และละเว้ น การปฏิบตั ิการตลอดจนในความสาเร็ จ และความล้ มเหลวในการปฏิบตั ิ  มีอานาจและความรับผิดชอบในการใช้ ทรัพยากรทั ้งปวงที่มีอยู่ วางแผน จัดหน่วย อานวยการ ประสานงาน และ ควบคุม ทรัพยากรทั ้งสิ ้น เพื่อให้ บรรลุภารกิจที่ได้ รับมอบ วิธีแก้ ปัญหาทางทหาร  การประชุมตกลงใจ  การประมาณสถานการณ์ THE LOGMAN

4


 การเขียนข้ อพิจารณาฝ่ ายอานวยการ กรรมวิธีแก้ ปัญหา  เข้ าใจปั ญหา  รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา  กาหนดวิธีแก้ ปัญหา (หนทางปฏิบตั ิ) ที่น่าจะเป็ นไปได้  วิเคราะห์วิธีแก้ ปัญหา  เลือกวิธีแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ ลาดับขัน้ การปฏิบัติในการแสวงและการปฏิบัติตามข้ อตกลงใจ  แบบเดิม  การรับภารกิจ  การให้ ข่าวสาร  วิเคราะห์ภารกิจและให้ แนวทางในการวางแผน  ประมาณการของฝ่ ายอานวยการ  ประมาณสถานการณ์ ให้ ข้อ ตกลงใจและแนวความคิ ดในการ ปฏิบตั ิ  การทาแผนหรือคาสัง่  การอนุมตั ิแผน หรือคาสัง่  การจ่ายแผน หรือคาสัง่  การกากับดูแลการปฏิบตั ิ

THE LOGMAN

5


 แบบใหม่ ในแนวสอน 100-9: การประมาณสถานการณ์ ข องกองบัญชาการ ได้ จัดลาดับขั ้นการปฏิบตั ิในการแสวงและการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงใจ ออกเป็ น 4 กลุม่ งาน ดังนี ้  กลุม่ งานที่ 1 การวิเคราะห์ภารกิจ  กลุม่ งานที่ 2 การพัฒนาหนทางปฏิบตั ิ  กลุม่ งานที่ 3 การวิเคราะห์หนทางปฏิบตั ิ  กลุม่ งานที่ 4 การตกลงใจและการปฏิบตั ิ กระบวนการตกลงใจทางทหาร 4 กลุ่มงาน INPUT  ภารกิจ&เจตนารมณ์ หน่ วยเหนือ  ภารกิจแถลงใหม่  เจตนารมณ์ ผบ.  แนวทางวางแผน  ห/ป.ข้ าศึก  ห/ป.ฝ่ ายเรา  ห/ป.ข้ าศึก

 ผลการวาดภาพการรบ  ตารางตกลงใจ

PROCESS

OUTPUT

I Iวิวิเเคราะห์ คราะห์ภภารกิ ารกิจจ

 ภารกิจแถลงใหม่  เจตนารมณ์ ผบ.  IPB ขัน้ ต้ น

IIIIพัพัฒฒนา นาห/ป. ห/ป. IIIIIIวิวิเเคราะห์ คราะห์ ห/ป. ห/ป. IVIVตกลงใจ ตกลงใจ&&ปฏิ ปฏิบบัตัติ ิ ••เปรี เปรียยบเที บเทียยบบ ••เลืเลืออกกห/ป. ห/ป. ••ททาแผน/ค าแผน/คาสั าสั่ ง่ ง, ,แจกจ่ แจกจ่าายย

 ห/ป.ฝ่ ายเรา  ห/ป.ข้ าศึก  บันทึกผลจาลองยุทธ์  ตารางประสานสอดคล้ อง  กิจของหน่ วยรอง  แผนรวบรวมข่ าวสาร  เลือก,ปรั บ ห/ป.  ปรั บเจตนารมณ์  แผน/คาสั่ง

THE LOGMAN

6


กลุ่มงานพัฒนาหนทางปฏิบัติ กิกิจจเฉพาะ/กิ เฉพาะ/กิจจแฝง/ข้ แฝง/ข้ออจจากัากัดด งานที งานที่ จ่ จะกระท ะกระทา/ภารกิ า/ภารกิจจแถลงใหม่ แถลงใหม่

ข้ข้ออเท็เท็จจจริจริงง/ / สมมุ สมมุตติฐิฐาน าน

ข้ข้ออมูมูลลของสายงานอื ของสายงานอื่น่น ทีที่ ม่ มีผีผลกระทบ ลกระทบ

ทรั ทรัพพยากร ยากร ทีที่ ม่ มีอีอยูยู่ ่

 ร่ วมกาหนด ห/ป.ทางด้ านยุทธการ  กาหนดแนวความคิดในการส่ งกาลังบารุ ง  วิเคราะห์ งานการส่ งกาลังบารุ ง  คานวณงานการส่ งกาลังบารุ ง  กาหนดการควบคุมบังคับบัญชา  เตรียมข้ อความและภาพสังเขปของแนวความคิดในการส่ งกาลังบารุ ง

สนับสนุน ห/ป.1

สนับสนุน ห/ป.2

ตัวอย่ างการวิเคราะห์ ภารกิจ 1. รั บมอบภารกิจ 2. วิเคราะห์ ภารกิจ / เจตนารมณ์ ของ ผบ. หน่ วยเหนื อ ก. บก.ทท. -ภารกิจ : ป้องกันและตอบโต้ การรุ กรานโดยเปิ ดเผยจากกลุม่ ประเทศแดง ทางด้ านตะวันออก เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ -เจตนารมณ์ : ความมุ่งหมาย ให้ เหล่าทัพปฏิบตั ิการป้องกันประเทศ จากการรุกรานด้ วยกาลังทหารอย่างเปิ ดเผย ในทิศทางด้ านตะวันออก และบริเวณ ใกล้ เคียง THE LOGMAN

7


วิธีการ -ผนึกกาลังทั ้งสิ ้นที่มีอยู่ตามแนวความคิดยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ ดเสร็จ อันได้ แก่ กาลังรบหลักกาลังประจาถิ่น และกาลังประชาชน -ปฏิบตั ิการเชิงรุกให้ ได้ รับชัยชนะ และยุติสงครามโดยเร็ว โดยใช้ กาลัง ทางอากาศ และทางเรือ เข้ าปฏิบตั ิการในดินแดนของข้ าศึก เพื่อครองอากาศ และทะเล ณ ตาบลและเวลาที่ต้องการพร้ อมกับใช้ กาลังทางบกรุ กเข้ าไปในพื ้นที่ เป้าหมายสาคัญในชั ้นต้ น ตั ้งแต่เริ่มต้ นของสงครามหากสงครามยังดาเนินต่อไป จะใช้ กาลังทางบกทางเรือ และทางอากาศ ปฏิบตั ิการร่วมกันเข้ ายึดหรือทาลาย เป้าหมายสาคัญทางยุทธศาสตร์ ในดินแดนข้ าศึก ผลลัพธ์ : เพื่อยุติความขัดแย้ ง ในลักษณะให้ ได้ เปรียบในการรบและ อานาจทางการเมืองในโอกาสต่อไป ข. ทบ. -ภารกิจ : ป้องกันประเทศจาการรุ กรานด้ วยกาลังทหารอย่างเปิ ดเผย ใน ทิศทางด้ านประเทศเหลืองและส้ ม ปฏิบตั ิการรุกอย่างจากัดเข้ ายึดที่หมายสาคัญ ทางยุทธศาสตร์ ในดินแดนของข้ าศึกไม่เกินแนวจากัดการรุ ก เพื่อยึดรักษาพื ้นที่ สาคัญ ทาลายกาลังข้ าศึกและสถาปนาที่มนั่ ตั ้งรับต่อไป - เจตนารมณ์ ความมุ่งหมาย : ปฏิบตั ิการป้องกันประเทศ เพื่อขัดขวาง ยับยั ้ง ผลักดัน และทาลายการรุกรานของข้ าศึก วิธีการ -ทาการรบแตกหักตามแนวชายแดน ไม่ให้ ข้าศึกล่วงล ้าแนวชายแดนเข้ า มาได้ ตามยุทธศาสตร์ การป้องกันเขตหน้ า -ผนึกกาลังทั ้งสิ ้นที่มีอยู่ตามแนวความคิดยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

THE LOGMAN

8


-ปฏิบตั ิการรุ กโดยใช้ กาลังรุกเข้ ายึดที่หมายสาคัญทางยุทธศาสตร์ ใน ดินแดนข้ าศึก เพื่อครองความริเริ่ม และให้ ได้ มาซึง่ ความได้ เปรียบทางการรบ ผลลัพธ์ : ฝ่ ายเราสามารถสถาปนาความมัน่ คงตามแนวชายแดน และ สามารถยึดที่หมายสาคัญทางยุทธศาสตร์ ในดินแดนข้ าศึกได้ 3. IBP ขัน้ ต้ น ก. สภาพพืน้ ที่ปฏิบัติการ 1) ลักษณะอากาศ ภูมิภาคย่านนี ้โดยทัว่ ไปมีอากาศร้ อนชื ้น และอยู่ภายใต้ อิทธิพลของ ลมมรสุม ในฤดูฝน (พ.ค.–ต.ค.) ฝนที่ตกหนักจะทาให้ เกิดน ้าท่วมขังบริเวณที่ราบ ลุม่ แม่น ้าสายใหญ่และโดยรอบทะเสสาบประเทศส้ ม ทาให้ พื ้นที่ดงั กล่าวไม่ สามารถรับน ้าหนักยานพาหนะขนาดหนักได้ จะจากัดการเคลือ่ นย้ ายด้ วยยาน ยนต์ล้อและสายพาน ส่วนฤดูแล้ งพื ้นที่ราบส่วนใหญ่สามารถรับน ้าหนักยานยนต์ ขนาดหนักได้ 2) ลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่ ก) ประเทศไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศ โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสูง กว้ างใหญ่ลาดเอียงสูท่ างตะวันออกจดแม่น ้าขวาง ด้ าน ตะวันตกและด้ านใต้ มีเทือกเขาล้ อมรอบ ทาให้ เกิดแม่น ้าสายสั ้นๆ ไหลลงสูแ่ ม่น ้า ขวาง สภาพพื ้นดินส่วนใหญ่เป็ นดินปนทราย มีทางรถไฟผ่านทางแถบตะวันตก และด้ านใต้ ของภาค และมีข่ายทางที่ใช้ ได้ ทกุ ฤดูกาลเชื่อมต่อกันทุกจังหวัด ข) ประเทศเหลือง : ไทยมีพรมแดนติดกับเหลือง ประมาณ 1,750 กิโลเมตร เป็ นพรมแดนตามแม่น ้าขวาง 1,100 กิโลเมตร ส่วนที่เหลือใช้ สนั เขาเป็ น แนวพรมแดน พื ้นที่สว่ นใหญ่ใน เหลือง เป็ นภูเขาปกคลุมด้ วยป่ าไม้ พื ้นที่ราบมี ประมาณ 1 ใน 5 ของพื ้นที่ทั ้งหมดด้ านตะวันตกตามแนวแม่น ้าขวางบริเวณ ชายแดนติดต่อกับไทย เป็ นที่ราบลุ่ม ไร่นา พื ้นที่เพาะปลูก ป่ าโปร่ งสลับป่ าละเมาะ ส่วนบริเวณเทือกเขาเป็ นป่ าทึบสลับป่ าโปร่ ง สาหรับแม่น ้าขวาง ห้ วงฤดูฝนมีน ้าเต็ม THE LOGMAN

9


ตลิง่ ไหลเชี่ยว ฤดูแล้ งบางแห่งสามารถลุยข้ ามได้ สภาพเส้ นทางส่วนใหญ่ใน ประเทศสภาพทรุดโทรม ค) ประเทศส้ ม : ไทย – ประเทศส้ มมีพรมแดนติดต่อกันยาว 725 กิโลเมตร ด้ านเหนือของประเทศส้ มมีทิวเขาพนมเป็ นเส้ นกั ้นเขตแดนยาวประมาณ 300 กิโลเมตร พรมแดนตอนกลางเป็ นที่ราบพื ้นดินแข็ง ส่วนพรมแดนตอนใต้ พื ้นที่จะเป็ นที่ราบสลับเนินเขาและป่ าทึบ มีเทือกเขาบรรทัดเป็ นเส้ นเขตแดน ลักษณะภูมิประเทศในประเทศส้ มโดยทั่วไป มีลกั ษณะคล้ ายอ่างน ้า พื ้นที่ ตอนกลางของประเทศเป็ นที่ราบลุม่ ระหว่างแม่น ้าขวางกับทะเลสาบขนาดใหญ่ สาหรับบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ มีอาคารสิง่ ปลูกสร้ างถาวรหนาแน่นเป็ นเครื่องกีด ขวางการเคลือ่ นที่ทางทหาร 3) ลักษณะพืน้ ที่ทางทหาร ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการบริเวณยอดเนินและเทือกเขาตามแนวชายแดนจะ เกื ้อกูลต่อการตรวจการณ์ ส่วนป่ าทึบซึง่ มีอยู่ในพืน้ ที่จะจากัดการยิงของอาวุธวิถี ราบและมีผลทาให้ การยิงด้ วยการตรวจการณ์ของอาวุธวิถีโค้ งลดลง ขณะเดียวกัน สภาพป่ าและภูเขาจะให้ การซ่อนพรางจากการตรวจการณ์ทั ้งทางพื ้นดินและทาง อากาศเป็ นอย่างดี ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นที่ ของทหารราบ สาหรับภูมิประเทศสาคัญในการรุกออกนอกประเทศได้ แก่ พื ้นที่สงู ข่มตามแนวชายแดน แนวทางเคลือ่ นที่ที่สาคัญ - ตามถนนหมายเลข 1 จาก ม......... - ตามถนนหมายเลข 8 จาก ......... - ตามถนนหมายเลข 12 จาก ............ - ฯลฯ ข. สรุปผลของพื ้นที่ปฏิบตั ิการ THE LOGMAN

10


1) ผลต่อการปฏิบตั กิ ารทางทหารของฝ่ ายเรา สภาพพื ้นที่ปฏิบตั ิการเอื ้ออานวยต่อการตั ้งรับตามแนวชายแดน เนื่องจากมีลาน ้าหองและแม่น ้าขวางเป็ นเครื่องกีดขวางที่สาคัญทางด้ านเหลือง ทา ให้ ฝ่ายเราสามารถออมกาลังได้ ส่วนด้ านประเทศส้ มก็มีแนวเทือกเขาพนมเป็ น เครื่องกีดขวางที่สาคัญเช่นเดียวกัน เป็ นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นที่ของฝ่ ายตรงข้ าม 2) ผลต่อการปฏิบตั ิการของฝ่ ายตรงข้ าม หากฝ่ ายตรงข้ ามจะปฏิบตั ิการต่อฝ่ ายเรา เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ และแนวทางเคลือ่ นที่แล้ ว ถ้ าจะทาการรุกในพื ้นที่ที่มีแม่น ้าขวางเป็ นเส้ นเขตแดน ฝ่ ายตรงข้ ามต้ องใช้ ขีดความสามารถอย่างสูงในการทาการยุทธข้ ามลาน ้า ดังนั ้น แนวทางเคลือ่ นที่ที่ดีที่สดุ ที่ฝ่ายตรงข้ ามน่าจะใช้ เข้ าสูท่ ี่มนั่ ฝ่ ายเราคือ - ตามเส้ นทางหมายเลข 1 จาก ........... - ตามเส้ นทางหมายเลข 16 จาก............... - ตามเส้ นทางหมายเลข 68 ค. สถานการณ์ ฝ่ายตรงข้ าม 1) กาลัง ที่อยู่ตรงข้ ามพื ้นที่ ทภ.2 - ด้ านเหลือง คือ พล.ร.1 พล.ร.2 พล.น้ อย4 และ พล.น้ อย 5 - ด้ านประเทศส้ ม คือ พล.น้ อย 2, 11, 15, 23, และ 24 ซึง่ ขศ.ไม่มีขีดความสามารถในการรุ กด้ วยกาลังขนาดใหญ่ต่อ ไทยโดยลาพังได้ จะต้ องได้ รับการสนับสนุนกาลังเพิ่มเติมจากประเทศแดงเพื่อทา การรุกอย่างจากัดเข้ ายึดครองภูมิประเทศสาคัญตามแนวชายแดน 2) หากจะปฏิบตั ิการดังกล่าวในพื ้นที่ ทภ.2 ฝ่ ายตรงข้ ามจะใช้ กาลังดังนี ้ - ด้ านเหลือง 1 พล.ร. 1 พลน้ อย 3 พล.ร. 1 พล.ยน. - ด้ านประเทศส้ ม 5 พล.น้ อย () และ 2 พล.ร.()

THE LOGMAN

11


โดย พล.ร.และ พล.ร.() มีอานาจกาลังรบเท่ากับครึ่งหนึง่ ของ พล.ร.()หรือ พล.ร.ของไทย สาหรับการวางกาลังของฝ่ ายตรงข้ ามตามแผ่นบริ วาร การวางกาลัง ขศ. 3) สรุป หากเกิดปั ญหาขัดแย้ งถึงขั ้นต้ องใช้ กาลังทหารขนาดใหญ่ กบั ฝ่ ายเราแล้ วและจะได้ รับการสนับสนุนกาลังเพิ่มเติมจากประเทศแดงภายใน 7 วัน โดยจะทาการรุกอย่างจากัด เข้ ายึดครองภูมิประเทศสาคัญตามแนวชายแดนด้ าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีหนทางปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ และ อันตรายที่สดุ ที่น่าจะกระทาในพื ้นที่ ทภ.2 คือ เข้ าตีใน 3 ทิศทาง โดย : - ใช้ กาลัง 1 พล.ร. ( + ) () เข้ าตีทางด้ าน ข.ไชยะบูลี ตามเส้ นทาง หมายเลข 1 ผ่านเมือง....... - ใช้ กาลัง 2 พล.ร.() และเข้ าตี ตามเส้ นทางหมายเลข 16 ไปยังถนน หมายเลข 10 ผ่าน........ - ใช้ กาลัง 2 พล.ร.() และ 1 พล.ร.ยน.()เข้ าตี ตามเส้ นทางหมายเลข 68 ผ่าน......... 4. กาหนด กิจเฉพาะ,กิจแฝง,กิจสาคัญยิ่ง ก. กิจเฉพาะ -จัดเตรียมสนามรบให้ มีระบบการป้องกันในทางลึก , จัดเตรี ยมสนามรบด้ าน การข่าว, เตรียมการใช้ กาลังประจาถิ่นและกาลังประชาชน ในการรักษาความ มัน่ คงภายใน และต่อต้ านการก่อการร้ ายอื่น ๆ แทนกาลังรบหลัก -จัดวางกาลังป้องกันประเทศในทิศทางด้ านประเทศส้ มและเหลือง ตามแผน ยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็ จก่อนวัน ว. และพร้ อมปฏิบตั ิการรุกได้ ตั ้งแต่วนั ว.+ 1 -ทาการรบแตกหักตามแนวชายแดนตามยุทธศาสตร์ การป้องกันเขตหน้ า -ปฏิบตั ิการในพื ้นที่สว่ นหลัง -ปฏิบตั ิการรุ กอย่างจากัดออกนอกประเทศทางภาคตะวันออก ในประเทศส้ ม และเหลือง ไม่เกินแนวจากัดการรุ ก THE LOGMAN

12


-จัดตั ้ง กกล.ฉก.ร่วม ทภ.2 ตามการจัดเฉพาะกิจ -รับการสบทบ และควบคุมทางยุทธการต่อกาลังตามที่ได้ รับมอบ -ประสานการปฏิบตั ิกบั ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ในการปฏิบตั ิตามแผนการ พิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลัง -ดาเนินการตามแผนระดมสรรพกาลัง -ขึ ้นควบคุมทางยุทธการกับ บก.สูงสุดในวัน ว. -ตั ้งรับบริเวณชายแดนในเขตรับผิดชอบ ป้องกันรักษาพื ้นที่ในเขตตามแนว ชายแดน ไทย – เหลือง และ ไทย – ประเทศส้ ม โดยเฉพาะช่องทาง และพื ้นที่ สาคัญ ไม่ให้ ข้าศึกล่วงล ้าแนวชายแดน เพ่งเล็งพิเศษในทิศทาง .......... -เข้ าตีเมื่อสัง่ เพื่อรุกเข้ ายึดที่หมายสาคัญ ไม่เกิดแนวจากัดการรุ กในดินแดน ข้ าศึกเพ่งเล็งพิเศษบริเวณ.......... -เตรียมเข้ าตีในประเทศประเทศส้ ม ในทิศทาง ....... และ ขยายผลบรรจบกับ ทภ.1 …. เมื่อสัง่ -สถาปนาความมัน่ คง ณ ที่หมาย ถอนตัวเมื่อสัง่ -ประสานและสนับสนุนการปฏิบตั ิของ กกล.รพศ.ร่วม ในพื ้นที่ระวัง ป้องกันและควบคุมทางยุทธการ ต่อหน่วยรบพิเศษในพื ้นที่การรบ ข. กิจแฝง -เสริมสร้ างความพร้ อมของกาลังประจาถิ่น ให้ สามารถปฏิบตั ิการแทน กาลังรบหลักได้ ในพื ้นที่ที่ต้องการออมกาลัง -เสริมสร้ างความพร้ อมของกาลังประชาชน ที่จดั ตั ้งไว้ แล้ ว ให้ สามารถ ดาเนินการต่อภัยคุกคามระดับ 1 และระดับ 2 ในพื ้นที่สว่ นหลังได้ -จัดเตรียมเส้ นทางทางยุทธวิธี ให้ เกื ้อกูลต่อฝ่ ายเราในการรุกออกนอก ประเทศ โดยเฉพาะ บริเวณ................

THE LOGMAN

13


-ยึดรักษาภูมิประเทศและปมคมนาคมที่สาคัญ

ที่เกื ้อกูลต่อการบรรลุ

ภารกิจ -ทาลาย ลิดรอนศักยภาพในการรุกของข้ าศึก ตั ้งแต่นอกประเทศ -ประสานการใช้ กาลังทางอากาศ -วางแผนการรุกโต้ ตอบต่อกาลังข้ าศึก ในพื ้นที่ที่คาดว่าข้ าศึกจะล่วงล ้า แนวชายแดน เข้ ามาได้ -เตรียมจัดตั ้งศูนย์ปฏิบตั ิการในพื ้นที่สว่ นหลัง ค. กิจสาคัญยิ่ง -วางกาลังป้องกันประเทศในทิศทางด้ านประเทศส้ มและเหลืองตามแผน ยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็ จก่อนวัน ว.และพร้ อมปฏิบตั ิการรุกได้ ตั ้งแต่วนั ว.+1 -ทาการรบแตกหักตามแนวชายแดน ตามยุทธศาสตร์ การป้องกันเขตหน้ า -รุกอย่างจากัดออกนอกประเทศในประเทศส้ มและเหลือง ไม่เกินแนว จากัดการรุก -สถาปนาความมัน่ คง ณ ที่หมาย ถอนตัวเมื่อสัง่ -ยึดรักษาภูมิประเทศสาคัญและสาคัญยิง่ -ปฏิบตั ิการทางลึกเพื่อทาลายกาลังระลอกที่ 2 -ปฏิบตั ิการในพื ้นที่สว่ นหลังเพื่อดารงความหนุนเนื่อง 5. ทบทวนหน่ วยที่มีอยู่ ลาดับ 1. 8.

หน่วย บก.และ ร้ อย.บก.ทภ.2 ฯลฯ พล.ร.3 - ฯลฯ - กอง สพบ.พล.ร.3 - กอง พธ.พล.ร.3 - พัน.สร.3

สถานภาพความพร้ อมรบ 100% 90% 85% 85% 80% THE LOGMAN

14


9.

พล.ร.6 - ฯลฯ - กอง สพบ.พล.ร.6 - กอง พธ.พล.ร.6 - พัน.สร.6

95% 85% 85% 90%

6. พิจารณาข้ อจากัด ก.ข้ อบังคับ -ทาการรบแตกหักตามแนวชายแดนไม่ให้ ข้าศึกล่วงล ้าแนวชายแดนเข้ ามาได้ -จัดวางกาลังป้องกันประเทศให้ แล้ วเสร็จก่อนวัน ว. และพร้ อมปฏิ บตั ิการรุกได้ ตั ้งแต่วนั ว.+1 -การสมทบ การรับสมทบ และขั ้นควบคุมทางยุทธการ เป็ นผลเมื่อสัง่ -การเคลือ่ นย้ ายเข้ าวางกาลังตามแนวชายแดนเป็ นผลเมื่อสัง่ -การรุ กนอกประเทศต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก บก.ทท. ก่อนเท่านั ้น -การเปลี่ยนแปลงเส้ นแบ่งเขต จุดประสาน และเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ กาหนดไว้ ให้ หน่วยเกี่ยวข้ องประสานแผนกันโดยตรง และรายงานให้ ทบ.ทราบ ข. ข้ อห้ าม : แนวจากัดการรุก ไม่เกิน เมือง....................... 7.กาหนดข้ อเท็จจริ ง , สมมุติฐาน ก. ข้ อเท็จจริ ง -กาลังที่มีอยู่ ประกอบด้ วย นขต.ทภ.2 ,หน่วยขึ ้นสมทบ , หน่วยขึ ้นควบคุม ทางยุทธการตามการจัดเฉพาะกิจ ซึง่ จะขึ ้นกับ ทภ.2 ในวัน ต. -การวางกาลังป้องกันชายแดนในขั ้นปกติ คงเป็ นเหมือนเช่นปั จจุบนั การ เคลือ่ นย้ ายกาลังตามการจัดเฉพาะกิจ เพื่อวางกาลังตามแนวชายแดน จะ ดาเนินการเมื่อ ทบ.ประกาศวัน ต.แล้ ว และต้ องวางกาลังให้ แล้ วเสร็จก่อนวัน ว. -การดาเนินการตามแผนระดมสรรพกาลัง ตั ้งแต่เริ่ มระดมพล การฝึ ก จนถึง ขั ้นการใช้ กาลังพล ใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน THE LOGMAN

15


ข. สมมุติฐาน -การระดมสรรพกาลังเป็ นไปตามแผน -กาลังฝ่ ายข้ าศึกไม่มีขีดความสามารถในการทาการยุทธข้ าลาน ้า ด้ วยกาลัง ขนาดใหญ่ได้ -ทภ.1 และ ทภ.3 สามารถควบคุมสถาณการณ์ในพื ้นที่รับผิดชอบไว้ ได้ 8. ประเมินค่ าเกณฑ์ เสี่ยง เกณฑ์เสีย่ งที่ยอมรับได้ คือ การออมกาลังบริเวณ แนวชายแดนที่เป็ นแม่น ้าขวาง โดยใช้ กาลังกึ่งทหารและกาลังประชาชนเสริมกาลัง รบหลัก ทั ้งนี ้เพื่อรวมกาลังรบหลักเข้ าปฏิบตั ิการต้ านทานการรุกของข้ าศึกบริเวณ ช่องทางสาคัญ และรุกเข้ ายึดที่หมายสาคัญในดินแดนข้ าศึก มูลเหตุเกิดจาก สมมุติฐานว่าฝ่ ายข้ าศึกไม่มีขีดความสามารถทาการยุทธข้ ามลาน ้าด้ วยกาลังขนาด ใหญ่ได้

ตัวอย่ างข่าวสารขัน้ ต้ น 1.ที่ตงั ้ หน่ วยส่ งกาลังบารุ ง ปั จจุบนั กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตั ้งอยู่ที่ค่าย นารี อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 2.การส่ งกาลัง

THE LOGMAN

16

สุร


ข้ อเท็จจริง : การส่งกาลัง สป.1, สป.2 – 4 สป.3 และ สป.5 สามารถให้ การ สนับสนุนแก่ กกล.ฉก.ร่วม.ทภ.2 ได้ ไม่มีปัญหาขาดแคลน สป. หรือขาดแคลน ยุทธภัณฑ์หลัก สมมุติฐาน : เมื่อหน่วยเหนือได้ กาหนดสมมุติฐานว่า เมื่อประกาศวัน ต. จะมี การระดมสรรพกาลังด้ านส่งกาลังบารุงเพื่อให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผน ข้ อสรุป : ดังนั ้นด้ านการส่งกาลัง สป. จึงสามารถปฏิบตั ิได้ ตามแผนที่หน่วย เหนือกาหนดไว้ 3.การซ่ อมบารุ ง ข้ อเท็จจริง - สถานภาพอาวุธและยุทโธปกรณ์หลัก ปั จจุบนั ไม่ต่ากว่า 90% ตามนโยบาย ของ มทภ.2 - ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อม ณ หน่วยสนับสนุนทัว่ ไปทั ้งหมดจะได้ รับการแจกจ่ายให้ หน่วยใช้ งานได้ ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมไม่ได้ และชารุ ดต้ องส่งคืนส่วนหลังตั ้งแต่บดั นี ้ เป็ นต้ นไป จะได้ รับการทดแทนตลอดห้ วงเพียง 90 % สมมุติฐาน : เมื่อหน่วยเหนือได้ กาหนดสมมุติฐานว่า เมื่อประกาศวัน ต. จะมี การระดมสรรพกาลังด้ านส่งกาลังบารุงเพื่อให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผน ข้ อสรุป : ดังนั ้นด้ านการซ่อมบารุง สป. จึงมีการระดมทรัพยากรในพื ้นที่ของ ฝ่ ายพลเรือน ซึง่ จะสามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วยได้ ตามแผนที่หน่วยเหนือ กาหนดไว้ จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 4. การขนส่ ง ข้ อเท็จจริง : การขนส่ง ใช้ การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ เป็ นหลัก การ ขนส่งทางอากาศใช้ เฉพาะกรณีจาเป็ นเร่ งด่วน สมมุติฐาน : เมื่อหน่วยเหนือได้ กาหนดสมมุติฐานว่า เมื่อประกาศวัน ต. จะมีการระดมสรรพกาลังด้ านส่งกาลังบารุงเพื่อให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผน THE LOGMAN

17


ข้ อสรุป : ดังนั ้นด้ านการขนส่งจะมีการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรของฝ่ าย พลเรือนเพื่อให้ สามารถสนับสนุนหน่วยให้ ปฏิบตั ิภารกิจได้ จึงสามารถปฏิบตั ิได้ ตามแผนที่หน่วยเหนือกาหนดไว้ ได้ 5. การส่ งกลับสายแพทย์ และการรั กษาพยาบาล ข้ อเท็จจริง - การส่งกลับ : นโยบายการส่งกลับ (1) รพ.ในเขต กองพล 20 วัน (2) รพ.ในเขต ทภ. 30 วัน -การรักษาพยาบาล : จะให้ ใช้ สถานพยาบาลทหาร และสถานพยาบาล สาธารณสุขในพื ้นที่เป็ นหลัก เว้ นในกรณีที่อาจถึงแก่ชีวิต และไม่มีสถานพยาบาล ของทางราชการในพื ้นที่ ให้ ใช้ สถานพยาบาลพลเรือนได้ แต่ไม่เกิน 7 วัน สมมุติฐาน : เมื่อหน่วยเหนือได้ กาหนดสมมุติฐานว่า เมื่อประกาศวัน ต. จะมี การระดมสรรพกาลังด้ านส่งกาลังบารุงเพื่อให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผน ข้ อสรุป : ดังนั ้นด้ านการส่งกลับสายแพทย์ และการรักษาพยาบาลจะมีการ แสวงประโยชน์ จากรพ.ของฝ่ ายพลเรือนในพื ้นที่ จึงสามารถสนับสนุนหน่วยปฏิบตั ิ ได้ ตามแผนที่หน่วยเหนือกาหนดไว้ ได้ 6.เบ็ดเตล็ด : นา้ ข้ อเท็จจริง : ผบ.หน่วยทุกระดับ รับผิดชอบการตรวจความสะอาด และความ ปลอดภัยในการอุปโภค และบริโภค น ้าภายในหน่วย สมมุติฐาน : เมื่อหน่วยเหนือได้ กาหนดสมมุติฐานว่า เมื่อประกาศวัน ต. จะมี การระดมสรรพกาลังด้ านส่งกาลังบารุงเพื่อให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผน ข้ อสรุป : การใช้ น ้าอุปโภค และบริโภค ให้ พิจารณาแหล่งน ้าในท้ องถิ่น ซึง่ สามารถ สนับสนุนการปฏิบตั ิตามแผนได้

THE LOGMAN

18


ตัวอย่ างแนวทางในการวางแผนของผู้บังคับบัญชา “ ตามหนทางปฏิบตั ิที่ กขว.ทภ.2 ชี ้แจงให้ ทราบนั ้น ผมมีความเห็นว่า หนทางปฏิบตั ิที่ข้าศึก น่าจะปฏิบตั ิมากที่สดุ คือ เข้ าตีหลักในทิศทางด้ าน .......... เข้ าสู.่ ......... เพื่อยึด ........ในขั ้นต้ น แล้ วมุ่งเข้ ายึด ....... เพื่อแบ่งแยกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเข้ ารวมเป็ นสหพันธรัฐอินโดจีนต่อไป โดยมีกาลังเข้ าตี สนับสนุนจากทิศทางด้ าน .......... จึงขอให้ นาหนทางปฏิบตั ิของข้ าศึกนี ้ไปพัฒนา หนทางปฏิบตั ิของเราต่อไป สาหรับภารกิจแถลงใหม่ ของ ทภ.2 นั ้นผมขอยืนยันตามที่ กยก.ทภ.2 ได้ ชี ้แจงไป คือ ทภ.2 ปฏิบตั ิการป้องกันประเทศในเขตรับผิดชอบในวัน ว. ป้องกัน มิให้ ข้าศึกรุกผ่านแนวชายแดน และปฏิบตั ิการรุ กเพื่อยึดที่หมายสาคัญในดินแดน ข้ าศึกเมื่อสัง่ เจตนารมณ์ ของ มทภ.2 ความมุ่งหมาย : ผมมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและรักษาพื ้นที่ในเขต จากการรุกรานของข้ าศึก ด้ วยการช่วงชิงความริเริ่ ม เข้ าลิดรอนศักยภาพของข้ าศึก แต่เนิ่น จะเห็นว่ากาลังฝ่ ายข้ าศึกที่จะรุ กเข้ าสูป่ ระเทศไทย มีระยะทางการ เคลือ่ นย้ ายกาลังค่อนข้ างไกลมาก จนอาจจะประสบปั ญหาด้ านการส่งกาลังบารุง อย่างมาก หรืออาจจะกล่าวได้ ว่าข้ าศึกจะเข้ าสูจ่ ดุ ผกผันแห่งดุลอานาจได้ ทาให้ ต้ องหยุดวางกาลังตั ้งรับเร่งด่วน เพื่อรอรับการเพิ่มเติมทางการส่งกาลังบารุง เพื่อ จะทาการรุกเข้ าสูป่ ระเทศไทยต่อไป วิธีการ -กาลังทางอากาศและกาลังรบพิเศษ ต้ องดารงการเกาะต่อฝ่ ายข้ าศึกอยู่ ตลอดเวลา เพื่อค้ นหาการวางกาลัง เจตนารมณ์และความพยายามหลักของฝ่ าย ข้ าศึก

THE LOGMAN

19


-ทาลายความหนุนเนื่องในการส่งกาลัง สป. ของข้ าศึก ด้ วยการตี โฉบ ฉวยตัดเส้ นทางส่งกาลังบารุงของข้ าศึก -ครองความเป็ นเจ้ าอากาศอย่างรวดเร็ ว และปฏิบตั ิการขัดขวางทาง อากาศต่อฝ่ ายข้ าศึก -สกัดกั ้นแนวทางการเคลือ่ นที่หลักของข้ าศึกทั ้ง 3 แนวทาง ในพื ้นที่ ปฏิบตั ิการของฝ่ ายเรา ผลลัพธ์ สุดท้ ายที่ต้องการ : กาลังข้ าศึกถูกลิดรอน ทาลาย หน้ าขอบหน้ าที่มนั่ จนไม่สามารถรุกผ่านแนวที่มนั่ ตั ้งรับหลัก คือแนวชายแดนของประเทศไทยได้ แนวความคิดในการปฏิบัติขนั ้ ต้ น ทภ.2 ป้องกันประเทศจากการรุกรานของข้ าศึก ดังนี ้ การปฏิบตั ิทางลึก : ต้ องปฏิบตั ิการแต่เนิ่นก่อนที่ข้าศึกจะเคลื่อนย้ าย กาลัง เข้ าใกล้ แนวการวางกาลังของฝ่ ายเรา โดยให้ พิจารณาใช้ กาลังทางอากาศ ยุทธวิธี ปื นใหญ่ สนาม หน่วยบิน ทบ. และกาลังรบพิเศษ เข้ าลิดรอนกาลังของ ข้ าศึก ที่ตั ้ง และเส้ นทางส่งกาลังบารุง การปฏิบตั ิการในพื ้นที่ระวังป้องกัน : ให้ ทกุ หน่วยจัดส่วนระวังป้องกัน ดารงการเกาะ แจ้ งเตือนข่าวสารการปฏิบตั ิของข้ าศึก การปฏิบตั ิในพื ้นที่กาลังรบหลัก : เนื่องจากพื ้นที่ตั ้งรับของเรากว้ างมาก เราต้ องตั ้งรับแบบคล่องแคล่ว โดยพิสจู น์ทราบด้ านเข้ าตีหลักของข้ าศึกให้ ได้ แต่ เนิ่นและวางกาลังที่มีอยู่ เพื่อหยุดและทาลายข้ าศึก ณ บริเวณหน้ าขอบหน้ าของ พื ้นที่ตั ้ง รับหน้ า จัดวางกาลังในลักษณะออมกาลังในบางพื ้นที่ที่มีเครื่องกีดขวางใน ลักษณะ เป็ นฉากกาบัง กองหนุน : ควรเป็ นกองหนุนที่มีความคล่องแคล่ว และวางกาลังในพื ้นที่ ที่สามารถเคลือ่ นย้ ายเข้ าปฏิบตั ิการได้ ในทุกทิศทาง

THE LOGMAN

20


การปฏิบตั ิการในพื ้นที่สว่ นหลัง : ใช้ กาลังประจาถิ่นและกาลังประชาชน ที่จดั ตั ้งไว้ แล้ วเข้ าเสริ มช่วยกาลังรบหลัก เกณฑ์ เสี่ยงที่ยอมรั บได้ การปฏิบตั ิการในครัง้ นี ้ เนื่องจากพื ้นที่รับผิดชอบกว้ างมากอย่างที่ผมแจ้ ง ให้ ทราบไปแล้ ว ดังนั ้น ผมยอมรับเกณฑ์เสี่ยงในการใช้ กาลังกึ่งทหารและกาลัง ประชาชนที่ได้ รับการฝึ กเป็ นอย่างดีแล้ ว เป็ นฉากกาบัง ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ แจ้ ง เตือนข่าวสาร รวมทั ้งต้ านทานการรุ กของข้ าศึกในขั ้นต้ นบริเวณแนวชายแดนที่เป็ น แนวลาน ้าขวาง และภูมิประเทศที่เป็ นเทือกเขาสลับซับซ้ อนไม่มีเส้ นทางการรุ กหลัก โดยจัดวางกาลังรบหลักให้ สามารถเคลือ่ นย้ ายกาลังเข้ าเสริมการปฏิบตั ิได้ เมื่อสัง่ การลวง ในขั ้นต้ นให้ ทกุ หน่วยวางกาลังโดยมีการปกปิ ดและการลวง ไม่ให้ ข้าศึกสามารถพิสจู น์ทราบส่วนตั ้งรับหลักของฝ่ ายเราได้ ในขั ้นการรุกออก นอกประเทศ ให้ ลวงเพื่อแสดงทิศทางการรุกในทิศทางที่เราไม่ใช้ จริง สาหรับความเร่งด่วนในการสนับสนุน มอบให้ กบั ส่วนตั ้งรับหลักในขั ้นต้ น และมอบให้ แก่สว่ นรุกออกนอกประเทศในขั ้นการรุกออกนอกประเทศ จึงขอให้ ทกุ ส่วนได้ วางแผนการปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่ผมให้ นี ้ ต่อไป ”

THE LOGMAN

21


ตัวอย่ างการบรรยายสรุปประมาณการส่ งกาลังบารุง 1. สมมุติฐานด้ านการส่ งกาลังบารุ ง ก. หน่ วยปฏิบัติการทางการส่ งกาลังบารุ ง ได้ แก่ บชร. มทบ. จทบ. สามารถ ดาเนินการดารงสภาพทางการส่งกาลังบารุง รวมทั ้งมีขีดความสามารถในการ สนับสนุนโดยตรง และสนับสนุนทัว่ ไปอย่างสมบูรณ์ ทั ้งนี ้หน่วยสนับสนุนดังกล่าว พร้ อมปฏิบตั ิการส่งกาลังบารุงตั ้งแต่วนั ต. ข. เส้ นหลักการส่ งกาลัง สามารถใช้ ได้ ทกุ ฤดูกาล เว้ นในฤดูฝนอาจต้ องมี การซ่อมแซมเพิ่มเติมบ้ าง 2. ผลการประมาณการ ด้ านส่ งกาลังบารุ ง ก. แนวความคิดในการส่ งกาลังบารุ ง 1) บชร.2 จัดตั ้ง 2 ส่วนแยก บชร. ทาหน้ าที่เป็ นหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป ให้ กบั 2 กองพลดาเนินกลยุทธในด้ านความพยายามหลัก 2) เพิ่มขีดความสามารถ มทบ./จทบ. เพือ่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นหน่วย สนับสนุนทั่วไป ให้ กบั กองพลดาเนินกลยุทธที่เหลือ 3.การเปรี ยบเทียบหนทางปฏิบัติด้านการส่ งกาลังบารุ ง ใช้ ปัจจัย“วิเคราะห์เชิง ตัวเลข” พิจารณาดังนี ้.ก. การส่ งกาลัง ให้ น ้าหนักปั จจัยเป็ น 3 เพราะถือว่าการส่งกาลังมีผลต่อความสาเร็จใน การปฏิบตั ิการครั ้งนี ้ความแตกต่างของหนทางปฏิบตั ิทั ้งสองอยู่ที่กองหนุนและส่วน ปฏิบตั ิการหลักในพื ้นที่กองพลด้ านใต้ กล่าวคือหนทางปฏิบตั ิที่ 1 กาลังส่วนใหญ่ ใช้ ปฏิบตั ิการในขอบหน้ าพื ้นที่การรบ ในด้ านความพยายามหลัก อยู่ภายใต้ การ ควบคุมของหน่วยเดียวกันและระยะทางในการส่งกาลังสั ้น ส่วนในหนทางปฏิบตั ิที่ 2 จะแยกกาลังในขอบหน้ าพื ้นที่การรบออกมาจัดตั ้งเป็ นกองหนุนของ ทภ. และ THE LOGMAN

22


เข้ าที่ตั ้ง ในพื ้นที่อีกแห่งหนึง่ ทาให้ มีที่ตั ้งที่จะต้ องรับการสนับสนุนเพิ่มขึ ้น รวมทั ้งระยะทางการส่งกาลังและเส้ นทางที่ใช้ ในการส่งกาลังก็เพิ่มมากขึ ้นด้ วย ดังนั ้นในด้ านการส่งกาลัง เมื่อพิจารณาตามหลักการส่งกาลังบารุ ง ในเรื่องความ ง่ายและความประหยัดแล้ วจะเห็นว่า หนทางปฏิบตั ิที่ 1 มีค่า เปรียบเทียบ มากกว่าหนทางปฏิบตั ิที่ 2 ข. การซ่ อมบารุ ง ให้ น ้าหนักปั จจัยเป็ น 3 เนื่องจากในพื ้นที่การรบทางด้ านใต้ มีการใช้ กาลัง 2 พัน ม. บรรทุกยานเกราะเข้ าปฏิบตั ิการจึงเพ่งเล็งในเรื่ องการซ่อมบารุง เป็ นปั จจัยสาคัญจากการประมาณการจะเห็นว่า หนทางปฏิบตั ิที่ 1 กาลังส่วนใหญ่ จะเข้ าปฏิบตั ิการในขอบพื ้นที่การรบ โดยเฉพาะในพื ้นที่ความพยายามหลักของ ข้ าศึกจะต้ องมีความต้ านทานกับกาลังระลอกแรกของข้ าศึกในแนวตั ้งรับหลัก จึง ต้ องประสบปั ญหาเรื่องการซ่อมบารุ งอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการซ่อมบารุง ระบบเครื่องยนต์หรือจากการเปลีย่ นชิ ้นส่วนซ่อม เนื่องจากเป็ นการปะทะกับกาลัง ระลอกแรกของข้ าศึก ในด้ านความพยายามหลักซึง่ แตกต่างไปจากหนทางปฏิบตั ิ ที่ 2 ที่แยกกาลังออกจากในแนวหน้ า จานวน 1 กรม ร. (-) ไปเป็ นกองหนุนของ ทภ. และเตรียมการปฏิบตั ิเมื่อสัง่ จึงทาให้ ลดในเรื่องการซ่อมบารุงของ กองหนุนลง ดังนั ้น ด้ านการซ่อมบารุง หนทางปฏิบตั ิที่ 2 จึงมีค่าเปรี ยบเทียบ มากกว่า หนทางปฏิบตั ิที่ 1 ค.การขนส่ ง ให้ น ้าหนักในเรื่องการขนส่งเป็ น 2 ในเรื่องการขนส่งนั ้นจะเห็นว่า หนทางปฏิบตั ิที่ 2 มีการจัดแยกกาลังในพื ้นที่ตั ้งรับหน้ าไปจัดตั ้งเป็ นกองหนุน อยู่ ในพื ้นที่อีกแห่งหนึง่ จะทาให้ งานด้ านการขนส่งสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ในการส่ง กาลังรวมทั ้งมีการใช้ เส้ นทางหลักการส่งกาลังเพื่อขนส่งเพิ่มขึ ้น ดังนั ้นเมื่อพิจารณา จากหลักการส่งกาลังบารุง ในประเด็น ทันเวลา และประหยัดแล้ วในงานด้ านการ ขนส่ง หนทางปฏิบตั ิที่ 1 จึงมีค่าเปรียบเทียบมากกว่าหนทางปฏิบตั ิที่ 2 THE LOGMAN

23


ง. การบริ การทางการแพทย์ ให้ น ้าหนักปั จจัยเป็ น 2 หนทางปฏิบตั ิที่ 2 ซึง่ มีกาลังพลปฏิบตั ิในแนว หน้ าน้ อยกว่าหนทางปฏิบตั ิที่ 1 ส่วนกาลังของข้ าศึกที่เข้ าตีมีขนาดเท่าเดิม และมี ความหนุนเนื่อง จึงคาดว่างานบริ การทางการแพทย์ อันได้ แก่ การส่งกลับและ การรักษาพยาบาลในหนทางปฏิบตั ิที่ 2 จะมีมากกว่า หนทางปฏิบตั ิที่ 1 เมื่อ พิจารณาจากหลักการส่งกาลังบารุงในประเด็น ทันเวลา และปลอดภัยแล้ ว หนทางปฏิบตั ิที่ 1 จึงมีค่าเปรียบเทียบมากกว่าหนทางปฏิบตั ิที่ 2 จ. ความเกือ้ กูลในการสนั บสนุนในอนาคต ให้ น ้าหนักปั จจัยเป็ น 2 หนทางปฏิบตั ิที่ 2 ซึ่งจะใช้ กาลัง 1 กรม ร.(-) เป็ นกองหนุนเข้ าตีผ่านกาลังในพื ้นที่การรบหน้ าเพื่อทาการยุทธบรรจบกับทภ.1 ณ ที่หมาย ก นั ้น เนื่องจากมีระยะทางไกล เมื่อพิจารณาหลักการส่งกาลังบารุงในเรื่อง การทันเวลาและความเชื่อถือได้ แล้ วจาเป็ นต้ องจัดตั ้งตาบลจ่ายเพิ่มเติม เพื่อลด ระยะทางในการส่งกาลังให้ กบั กองหนุนของ ทภ. แต่หนทางปฏิบตั ิที่ 1 นั ้น ใน การยุทธบรรจบยังใช้ กาลังในพื ้นที่การรบหน้ าเข้ าทาการยุทธบรรจบจึงไม่จาเป็ นจะ ตั ้งจัดตั ้งตาบลจ่ายเพิ่มเติม ดังนั ้น หนทางปฏิบตั ิที่ 1 จึงมีความเกื ้อกูลทางการ สนับสนุนในอนาคตมากกว่าหนทางปฏิบตั ิที่ 2 ฉ. เกณฑ์ เสี่ยงที่ยอมรั บได้ ด้านการส่ งกาลังบารุ ง การปฏิบตั ิของข้ าศึกต่อเส้ นหลักการส่งกาลังบารุงไม่สง่ ผลกระทบต่อ การขนส่ง 4.ข้ อสรุ ป ก. การส่งกาลังบารุง สามารถสนับสนุนได้ ทั ้ง 2 หนทางปฏิบตั ิ ข. ในแง่ของการส่งกาลังบารุง หนทางปฏิบตั ิที่ 1 เป็ นหนทางปฏิบตั ิที่ สามารถให้ การสนับสนุนได้ ดีที่สดุ ค. การแก้ ไขข้ อขัดข้ อง ทางการส่งกาลังบารุงในหนทางปฏิ บตั ิที่ 2 1) ด้ านการส่งกาลัง โดยการเพิ่มการสะสมสิง่ อุปกรณ์ ต่างๆ เพือ่ ดารง THE LOGMAN

24


สภาพด้ านการส่งกาลัง ให้ กองพลในแนวหน้ าอย่างต่อเนื่อง โดยยึด หลักการส่ง กาลังบารุงประเด็นที่ว่า ทันเวลา และเชื่อถือได้ 2) เพิ่มความสามารถในการบริ การทางการแพทย์ ณ ที่พยาบาลกอง พล เช่น จัดชุดศัลยกรรมสนามเพิ่มเติม ให้ กบั ที่พยาบาลกองพล รวมทั ้งเพิ่มความ รวดเร็ วในการส่งกลับ

เปรียบเทียบ ห/ป ปัจจัย

นำ้ หนัก

กำรส่ งกำลัง กำรซ่ อมบำรุง กำรขนส่ ง

3 3 2

กำรบริกำรทำงกำรแพทย์

2

ควำมเกือ้ กูลในอนำคต รวม

2 12

ห/ป 1 2 1 2 2

6 3 4 4

ห/ป 1 2 1 1

2

4

1

21

2 3 6 2 2 2

25

THE LOGMAN

25


กล่ าวทั่วไป ในการปฏิบตั ิการรบนั ้น ย่อมต้ องการการสนับสนุนทางการช่วยรบอย่าง ต่อเนื่อง ใกล้ ชิดและทันเวลา นัน่ คือ สถานทางการช่วยรบ ต้ องจัดตั ้งขึ ้นให้ เกื ้อหนุน ต่อการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธี ดังนั ้นก่อนที่จะปฏิบตั ิการใด ๆ ก็ตามต้ องมีการ วางแผนในรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดที่ตั ้งสิง่ เหล่านี ้ไว้ ด้วย ในระหว่างการ ปฏิบตั ิตามขั ้นตอน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและฝ่ ายอานวยการ เพื่อที่จะสนับสนุน ให้ ภารกิจของผู้บงั คับบัญชาบรรลุผล ฝ่ ายส่งกาลังบารุงก็จะสร้ างแนวความคิดใน การสนับสนุนขึ ้นเป็ นการวาดภาพทางความคิดเกี่ยวกับ ประเภท - วิธีการสนับสนุน ตลอดจนพื ้นที่สนับสนุนที่ตั ้งทางการส่งกาลังบารุงต่าง ๆ โดยอาศัยปั จจัยในการ พิจารณามาเป็ นเครื่องประกอบ เช่นข้ อพิจารณาเลือกพื ้นที่สนับสนุน ข้ อพิจารณา กาหนดที่ตั ้งสถานทางการช่วยรบเป็ นต้ น

THE LOGMAN

26


การดาเนินการสนับสนุน ในระดับกองร้ อย การสนับสนุนในสนามรบจะได้ จากขบวนสัมภาระของกองร้ อย และระดับ กองพันก็จะมีขบวนสัมภาระของกองพันให้ การสนับสนุนแก่หน่วยต่าง ๆ ของตน ซึง่ การจัดขบวนสัมภาระนั ้นมีการจัด 2 ลักษณะ คือ อาจจัดเป็ นขบวนสัมภาระรวม ของหน่วย(UNIT TRAINS)หรือแยกเป็ น 2 ขบวน คือ ขบวนสัมภาระรบ (COMBAT TRAINS) และขบวนสัมภาระพัก (FIELD TRAINS) ซึง่ การจะพิจารณาจัดลักษณะ ใดขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการในการกาบังและซ่อนพราง, ความรุนแรงของการปฏิบตั ิ ของข้ าศึกในพื ้นที่นั ้น และแบบของการปฏิบตั ิการ เช่น การเข้ าตี –ตั ้งรับ เป็ นต้ น ขบวนสัมภาระ (TRAINS) คือการจัดกลุม่ เจ้ าหน้ าที่ ยานพาหนะ และสิง่ อุปกรณ์ ที่รวมไว้ สาหรับสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงแก่หน่วย จัดเมื่อ : ตามปกติจะจัดเมื่อเตรียมการเคลือ่ นย้ ายเข้ าทาการรบ THE LOGMAN

27


ระดับหน่ วย : โดยปกติขบวนสัมภาระมักไม่นามาใช้ กบั หน่วยสูงกว่า กรม ขบวนสัมภาระของกองพลก็อาจจะเรียกได้ เมื่อมีสมั ภาระ และการดาเนินการ ส่วนใหญ่อยู่บนรถ ซึง่ จะประกอบด้ วยหน่วยยุทธ บริการต่าง ๆ ทก.หลังกองพล และ กพ.ของหน่วยต่าง ๆ ในอัตรา ในระดับกรม เนื่องจากไม่มีหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ สาหรับสนับสนุนหน่วยรอง (กองพัน)ของตนแต่จะมีหน่วยสาหรับสนับสนุนในส่วนบังคับบัญชา และส่วน สนับสนุนการรบซึ่งก็คือขบวนสัมภาระของกรม และเนื่องจากการปฏิบตั ิการต้ องมี การสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงอย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่อง จึงจัดตั ้ง พท. สนับสนุนกรมขึ ้น (BSA) ซึง่ อยู่ในพื ้นที่สว่ นหลังของกรม ในพื ้นที่นี ้จะมีการปฏิบตั ิ ของหน่วยสนับสนุนที่จัดมาจาก กรม สน. บางครั ้งอาจมีหน่วยจาก บชร.มาให้ การ สนับสนุนได้ ฝอ.4 กรม รับผิดชอบในการกาหนดที่ตั ้ง "พื ้นที่สนับสนุนกรม" (BSA) โดย ประสานกับ ฝอ.2, ฝอ.3,และ ผบ.หน่วยสนับสนุนที่จดั จากกองพล (อาจเป็ น ผบ. กรม สน.ส่วนแยกก็ได้ ) แต่อย่างไรก็ตาม ฝอ.3 ของกรมจะเป็ นผู้มีอานาจในการ เห็นชอบที่ตั ้งของพื ้นที่นี ้เนื่องจาก ฝอ.3 กรม เป็ นผู้รับผิดชอบการใช้ พื ้นที่ทั ้งสิ ้นของ กรม ที่ต้องพิจารณาแบ่งมอบการใช้ พ.ท.เพื่อปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ กัน ในพื ้นที่ สนับสนุนกรมจะมีการดาเนินงานในเรื่อง การซ่อมบารุงขั ้นสนับสนุนโดยตรงการ เก็บซ่อม - กู้ซ่อม สนับสนุนชิ ้นส่วนซ่อม การส่งกาลัง สป.1, 3 (ส่วน สป. 2 - 4 ไม่ จัดตั ้งตาบลจ่ายแต่จะจ่ายรวมกับ สป.ประเภทอื่นๆ ) มีตาบลรวบรวมศพ บริการ น ้าอาบ/ซักเสื ้อผ้ า ตาบลจ่ายน ้า บางครั ้งอาจเป็ นที่ตั ้งตาบลส่งกาลังกระสุนหน้ า จาก ทภ. (ATP) ได้ นอกจากนี ้ยังอาจเพิ่มเติมการปฏิบตั ิงานด้ านอื่นตามสมควร

THE LOGMAN

28


ปกติความต้ องการพื ้นที่ประมาณ 3000 x 4000 ตารางเมตร ห่างจากแนวปะทะ 20 - 25 กม.ซึง่ จะทาให้ หน่วยปลอดภัยจาก ป.ขนาด 130 มม.จาก ขศ. ในระดับกองพล จะมีการจัดตั ้ง "พื ้นที่สนับสนุนกองพล" (DSA) ขึ ้น ซึง่ พื ้นที่นี ้จะตั ้งอยู่ใน พื ้นที่สว่ นหลังของกองพล ในพื ้นที่สนับสนุนกองพลจะประกอบด้ วย บก.กรม.สน. และหน่วยรองของกรม สน. หรือหน่วยส่งกาลังบารุ งส่วนฐานของกองพลที่ได้ รับ ภารกิจให้ สนับสนุนหน่วยต่างๆ ในพื ้นที่สนับสนุนกองพล และยังเป็ นส่วนที่ให้ การ สนับสนุนแก่สว่ นของกรม สน.ที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่สนับสนุนกรม สธ.4 กองพล เป็ นผู้รับผิดชอบในการเลือกที่ตั ้งโดยทั่ว ๆ ไป โดยประสาน กับ สธ.3 ในเรื่องแผนทางยุทธวิธี กับ สธ.2 ในเรื่องภูมิประเทศและข้ าศึก กับ ผบ. กรม.สน.หรือ ผบ.หน่วยส่วนฐานกองพลในการให้ การสนับสนุน ปั จจัยพิจารณากาหนดพื ้นที่สนับสนุนกองพล ได้ แก่  แผนการปฏิบตั ิทางยุทธวิธี  ที่ตั ้งของสถานการส่งกาลังบารุงของ ทภ.  เส้ นหลักการส่งกาลัง (สลก.) ที่มาจาก ทภ.  ภูมิประเทศของ พ.ท.ปฏิบตั ิการ และข้ าศึก  การระวังป้องกัน ความต้ องการในการใช้ พื ้นที่ 7000 x 7000 ตารางเมตร ความต้ องการ แท้ จริงอาจเปลีย่ นแปลงไปตามภูมิประเทศและข้ าศึก ลักษณะพึงประสงค์ของพื ้นที่สนับสนุนกองพล (DSA)  ภูมิประเทศ : ปกปิ ดกาบัง, พื ้นแข็งและแห้ ง  การขนส่ง : มีข่ายถนน ทางรถไฟ สนามบิน (หรือพื ้นที่ใช้ เป็ น สนามบินได้ ) THE LOGMAN

29


 พื ้นที่ปฏิบตั ิการ : มีพื ้นที่ซ่อมบารุ ง พื ้นที่เก็บ สป. พื ้นที่จอด ยานพาหนะ พื ้นที่มีสงิ่ ปลูกสร้ าง ซึง่ ใช้ สงิ่ อานวยความสะดวกใน พื ้นที่ได้ ถนนพื ้นแข็งใกล้ สลก.ของ ทภ. ที่ตั ้งเหมาะสมไม่ขัดขวางใน เรื่องการติดต่อสือ่ สาร วิธีการกาหนดที่ตงั ้ สถานทางการช่ วยรบ สาหรับที่ตั ้งของสายยุทธบริการ ดังนี ้ ก. มอบหมายพื ้นที่เฉพาะ ให้ แต่ละสายยุทธบริการ ข. กาหนดพื ้นที่ทวั่ ไปให้ สายยุทธบริการเลือกที่ตั ้งแต่นอน แล้ วเสนอ สธ.4 ทราบ ในวิธีแรกโดยมอบหมายพื ้นที่เฉพาะให้ มีข้อดีข้อเสีย คือ ข้ อดี ก. ลดข้ อขัดแย้ งแต่ละสายงาน ข. การประสานในเรื่องภูมิประเทศน้ อยลง ค. ใช้ เวลาน้ อยลงในการไปเลือกที่ตั ้ง ข้ อเสีย ก. เป็ นการจากัดความริเริ่มของแต่ละสายยุทธบริการ ข. ได้ ที่ตั ้งไม่เหมาะสม ส่วนการกาหนดพื ้นที่ทวั่ ไปให้ มีข้อดี-ข้ อเสีย คือ ข้ อดี ก. ได้ ที่ตั ้งเหมาะสม ข. ไม่จากัดความริเริ่ม ข้ อเสีย ก. ใช้ เวลาในการเลือกที่ตั ้งมาก ข. เกิดปั ญหาข้ อขัดแย้ งในการเลือกที่ตั ้งมากขึ ้น

THE LOGMAN

30


สาหรับการจัดแบบมี กรม สน.นั ้น ผบ.กรม สน.เป็ นผู้รับผิดชอบในการ กาหนดที่ตั ้งหน่วยรองของตน แต่อย่างไรก็ตามต้ องให้ สอดคล้ องกับแผน และความ ต้ องการในการจัดตั ้งตาบลต่าง ๆ ของ สธ.4 ซึง่ อาจใช้ วิธีดงั กล่าวข้ างต้ นโดย อนุโลม

ปั จจัย “ADD” Ability to accomplish of the mission : ความสามารถในการปฏิบตั ิ ภารกิจให้ สาเร็ จ หมายถึงให้ อยู่ ณ ตาบลที่สามารถจะบรรลุภารกิจได้ โดยง่าย เมื่อ พิจารณาถึงเรื่องเวลาและระยะทางประกอบด้ วย ควรจะอยู่ในย่านที่สามารถให้ การสนับสนุนแก่หน่วยในกองพลเดียวกัน (เมื่อพิจารณาระดับกองพล) และรับการ สนับสนุนจากหน่วยเหนือ (ทภ.) ได้ โดยสะดวก ทันเวลาและนอกจากนี ้ยังมี  เกื ้อกูลการปฏิบตั ิในด้ านน ้าหนักของการให้ การสนับสนุน  ห่างจากหน่วยทหารในระยะทางรถวิ่งไป-กลับได้ ภายใน 1 วัน (ประมาณ 60 กม.)  หลีกเลี่ยงการขนส่งย้ อนกลับไปกลับมา  มีถนนที่เหมาะไป ข้ างหน้ า ข้ างหลัง และทางข้ าง  มีถนนในที่ตั ้งดี พื ้นดินแข็ง และมีโรงเรือนสาหรับวางสิง่ อุปกรณ์ ดาเนินงาน  อยู่ใกล้ หน่วยปฏิบตั ิงาน Defensibility : การป้องกัน หมายถึง ให้ อยู่ในทาเลที่เป็ นชัยภูมิ สามารถป้องกันตนเอง ได้ ง่ายทั ้งทาง พื ้นดินและทางอากาศ รวมทั ้งภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ เช่นอุทกภัย วาตภัย เป็ นต้ น โดยปกติ มักเป็ นลักษณะต่อไปนี ้ THE LOGMAN

31


    

ภูมิประเทศเหมาะแก่การป้องกัน หน่วยทหารประจาที่ตั ้งนั ้น ๆ สามารถที่จะทาการป้องกันให้ ได้ ปกปิ ด กาบัง ซ่อนพราง ใกล้ เคียงกับทหารฝ่ ายเรา มีความปลอดภัยของที่ตั ้ง

Dispersion : การกระจาย หมายถึงให้ มีพื ้นที่กว้ างขวางเพียงพอที่จะแยก และจัดระเบียบส่วน ปฏิบตั ิงานต่างๆ ออกไปให้ เกิดความสะดวกในการดาเนินงาน และไม่คบั คัง่ จนอาจ เกิดอันตรายร่ วมกันได้ ง่าย

การดาเนินการและที่ตัง้ ต่ างๆ สถานที่ตงั ้ ของพลาธิการ 1. กอง พธ.พล.  ใกล้ สถานที่ตั ้งซึง่ ตนดาเนินงาน (ตจ.สป.1 และ 3)  มีเสบียงสารองไว้ 1 วัน (อยู่ที่หน่วยต่าง ๆ อีก 1 วัน)  ให้ ถือว่า รยบ.2 1/2 ตัน ที่ใช้ ได้ อยู่ 48 คัน และมีความเร่งด่วนใช้ สาหรับ ขน สป.1, สป.3 จาก ตส.กองทัพ ไปยัง ตจ.พล. 2. ตจ.สป.1  อาจตั ้งขึ ้น 1 หรือหลายแห่ง  อาจมี สป. 2 และ 4 สารองไว้ ณ ที่ ตจ. นี ้ก็ได้  การเข้ าถึงง่าย ข่ายถนนดี และใกล้ เคียงกับเส้ นหลักการส่งกาลัง

THE LOGMAN

32


 ไม่ห่างจากขบวนสัมภาระของหน่วยต่าง ๆ มากนัก รวมทั ้งที่ตั ้งของ ตส. กองทัพด้ วย (ตั ้งแต่ 8 กม. ไม่เกิน 60  กม. หรือไป- กลับไม่เกิน 120 กม.)  ควรตั ้งบริเวณเดียวกับ ตจ.สป. 3  หลีกเลี่ยงตาบลที่กาลังก่อสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกขึ ้นมาใหม่  ห่างไกลที่พกั แรมของหน่วยอื่น ๆ อย่างน้ อย 1.5 กม.  ตั ้งใกล้ กอง พธ.พล.  ถ้ าทาได้ ควรอาศัยอาคารหรือมิฉะนั ้นควรมีที่กาบังตามธรรมชาติ  ไม่ตั ้งใกล้ ป. หรือ ชุมนุมหน่วยทหาร  มีเส้ นทางสารองเข้ าถึงได้  พ้ นระยะยิงของ ปื นใหญ่กลาง ของ ข้ าศึก  ให้ หน่วยรับเสบียงเดินทางไปกลับได้ ภายในเวลากลางวัน  กว้ างขวางพอสาหรับการจอดและกลับรถ  พื ้นแข็งไม่เป็ นหลุมโคลน  ดาเนินงานโดย ตอน สป.1 ของหมวดส่งกาลัง กอง พธ.พล.  ไม่เก็บ สป.1 มักจ่ายจนหมด  หน่วยรองเบิกโดยใช้ ใบเบิกเสบียงประจาวัน โดยแสดงยอดกาลังพลไว้ ล่วงหน้ า 2 - 3 วัน (48 – 72 ชม.)  มักจ่ายสบู่, ยาอาเตบริน เกลือเม็ด, กระดาษชาระ,ยาฆ่าแมลง,และ สิง่ ของบารุง ความสุขด้ วย  โดยปกติจ่ายของสดภายใน 24 ชม.  โดยปกติห่างจาก ตส.สป.1 ของกองทัพ 8-60 กม.  โดยปกติคานวณเพิ่มเสบียงอะไหล่ 10 เปอร์ เซ็นต์ก่อนสรุปยอดเบิกไป กองทัพ THE LOGMAN

33


3. ตจ.สป.3  กอง พธ.พล. เสนอความต้ องการไปยัง ตส.สป. 3 กองทัพภายใน 1-3 วัน (ตามปกติกองพลมีน ้ามันสารองก่อนประมาณ 1 วัน)  รับน ้ามันจาก ตจ.สป.3 กองทัพในลักษณะที่บรรจุถงั 20 ลิตร 200 ลิตร และรถยนต์บรรทุกน ้ามัน  แจกจ่ายโดยการแลกเปลีย่ นถังเปล่ากับถังเต็ม  ดาเนินงานโดยตอน สป. 3 ของหมวดส่งกาลัง กอง พธ.พล. (มีถงั 20 ลิตร อยู่ 3,000 ใบ จุประมาณ 60,000 ลิตร ) ซึง่ ตั ้ง ตจ. ได้ หนึง่ หรื อหลาย แห่ง  โดยปกติอยู่กลางแจ้ ง ห่างจากอาคารอย่างน้ อย 75 ม. มีทางระบายน ้าดี พื ้นดินได้ ระดับสาหรับกองภาชนะ หลีกเลี่ยงที่ต่าเพื่อมิให้ น ้ามันไหลไป รวมกัน ณ ที่ต่าซึง่ จะเกิดอันตรายเวลาเกิดเพลิง  พื ้นที่กว้ างขวางมีเส้ นทางเข้ าออกหลายเส้ นและซ่อนพรางดี กับให้ แยก กระจายกันเพียงพอ (ประมาณ 100 x 100 ม.)  ควรใกล้ ทางตามน ้าธรรมชาติ  ควรตั ้งใกล้ กบั ตจ.สป. 1  ดูลกั ษณะที่ตั ้งของ ตจ.สป. 1 กองทัพ  พัน.ถ.พล.มักไปรับ สป. 3 ตรงจาก ตส.สป. 3 กองทัพ 4. ตาบลรวบรวม สป.เก็บซ่ อม  รับ สป. เก็บซ่อมทั ้งปวง และยุทโธปกรณ์ที่ยดึ ได้ จานวนเล็กน้ อย แล้ ว แยกไปให้ สายยุทธบริการต่าง ๆ รับไป  หรือส่งกลับไปยังตาบลรวบรวมของกองทัพโดยใช้ รถที่ไปขนเสบียง ประจาวัน  ควรมีหลังคา พื ้นดินแห้ งแข็ง และการระบายน ้าดี THE LOGMAN

34


 รวมหรืออยู่ใกล้ ตจ.สป. 1 เพื่อให้ รถของหน่วยที่มารับเสบียงส่งคืน สป. เก็บซ่อมได้ สะดวก  ดาเนินงานโดยตอน สป. 2 และ 4 หมวดส่งกาลัง กอง พธ.พล.  ดาเนินการคัดแยกภายใน 24 ชม. (โดยเจ้ าหน้ าที่ของสายยุทธบริการ) ออกเป็ น o ใช้ ได้ เก็บเอาไว้ ใช้ ถ้ าเกินอัตราหรือเหลือใช้ ก็จัดส่งไปยังตาบล รวบรวมของกองทัพ o ซ่อมได้ ค้ มุ ค่า ซ่อมให้ ดีเพื่อเอาใช้ ในวันต่อไป o ซ่อมไม่ค้ มุ ค่า แยกชิ ้นส่วนที่ใช้ การได้ เพื่อนาไปใช้ ในงานต่อไป o ใช้ ไม่ได้ ส่งไปยังตาบลรวบรวม สป.เก็บซ่อมของกองทัพเพื่อ จาหน่ายต่อไป  โดยปกติยทุ โธปกรณ์ที่ยดึ ได้ จะส่งไปตามสายยุทธบริ การ  มักมี สป. 2 และ 4 สาย วศ. รวมอยู่ด้วย สถานที่ตงั ้ ของสรรพาวุ ธ 1.กอง สพบ.พล.  ตั ้งใกล้ สถานที่ตั ้งที่ตนดาเนินงาน คือ ตาบลรวบรวม สป.สาย สพ.  มักแยกหมวด ซบร. หน้ าไปสนับสนุนส่วนหน้ าของกองพล 2.ตาบลรวบรวม สป.สาย สพ.  ควรอยู่ย่านกลางที่หน่วยหลักของกองพล และหมวด ซบร.หลังตั ้งอยู่  ข่ายถนนดีเข้ าถึงง่าย  ควรมีลานจอดรถกว้ างขวางเพียงพอ พื ้นที่แข็ง  ปกปิ ดกาบังและที่ซ่อนพราง  รับ สป. เก็บซ่อมสาย สพ.จากหน่วยต่าง ๆ  ใกล้ เส้ นหลักการส่งกาลัง THE LOGMAN

35


 ใกล้ หน่วยปฏิบตั ิของสาย สพ.และกอง สพบ. 3.สานักงานกระสุนของกองพล  ตั ้ง ณ เส้ นหลักการส่งกาลัง ข้ างหลังจุดรวมของถนนสายใหญ่ๆ เพือ่ ให้ รถ ของหน่วยเลยไปขนกระสุนจาก ตส.สป. 5 กองทัพได้ สะดวก  เส้ นทางตรงที่สดุ ของหน่วยข้ างหน้ าไปยัง ตส.กองทัพ  อาจตั ้งนอกพื ้นที่ของกองพลก็ได้ แต่ต้องอนุมัติจากหน่วยเหนือก่อน สถานที่ตงั ้ ของทหารช่ าง 1. พัน.ช.พล.  ตั ้งอยู่ใกล้ ถนนที่มีสภาพดี  มีเส้ นทางเข้ าออกจากเส้ นหลักการส่งกาลังสะดวก  พ้ นระยะยิงของ ป. เบา  อยู่ย่านกลางหน่วยใช้  ปกปิ ดกาบังและที่ซ่อนพราง  พื ้นที่กว้ างขวางพอพื ้นแข็ง 2.ตาบลจ่ ายน้า  ปกติตั ้ง 3 แห่ง ในพื ้นที่สนับสนุนของกองพล 1 แห่ง และ กรม.ร. ในแนว หน้ าอีก 2 กรม กรมละ1 แห่ง เหลือสารองไว้ อีก 1 แห่ง  ใกล้ แหล่งน ้า  หน่วยต่าง ๆ ของกองพลที่อยู่ในพื ้นที่ข้างหลัง อาจรับน ้าจากตาบลจ่าย น ้าของกองทัพที่ตั ้งล ้าขึ ้นมาก็ได้ 3.ที่กองของ ช.  อาจตั ้งกอง สป. 2 และ 4 สาย ช. ล ้าขึ ้นไปอยู่ในพื ้นที่ของกรมก็ได้ โดยเฉพาะในเวลาตั ้งรับ  ตั ้งในย่านกลางพื ้นที่ของกองพล THE LOGMAN

36


 หน่วยต่าง ๆ เข้ าถึงง่าย  นอกนั ้นคงมีลกั ษณะเช่น พัน ช.พล. สถานที่ตงั ้ ทางการขนส่ ง 1.บก.จราจร  ตามธรรมดาตั ้งรวมกับ ทก.หลักของกองพล 2.ตาบลควบคุมการจราจร  ตั ้งบนถนนจุดสาคัญซึ่งมักมีการจราจรเสมอ  ตามปกติมีนายสิบ 1 พลทหาร 2 เป็ นอย่างสูง  ตั ้งได้ ไม่เกิน 8 แห่ง  กากับดูและการจราจร รวบรวมและหาข่าวสาร รายงานการมาถึงและ ผ่านพ้ น  มีวิทยุ  เป็ นตาบลที่พลขับต้ องการการชี ้ทาง เพื่อป้องกันการหลงทาง  เป็ นจุดที่ยานพาหนะจะเข้ าไปยังพื ้นที่ต่างๆ ซึง่ หน่วยไม่ได้ แสดง เครื่องหมายหรือมีเจ้ าหน้ าที่ไว้ ให้ 3.เส้ นหลักการส่ งกาลัง  ผช.หน.สธ. 4 กาหนด โดยประสานงานกับ สธ.2 และ สธ. 3 ผบ.ช.พล, กรม.ร., ฝสห., และ ผบ.ส.  พัน ช.พล. รับผิดชอบในการซ่อมบารุงให้ มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา อาจขอ ช่วยเพิ่มเติมได้  ไม่จาเป็ นต้ องมีเส้ นเดียว  ถ้ ามีเส้ นเดียวควรอยู่เส้ นกลาง  มิได้ หมายความว่ามีเส้ นเดียวที่ใช้ ในการส่ง กาลัง  การพิจารณาเลือก สลก. ใช้ ปัจจัย METT THE LOGMAN

37


สถานที่ตงั ้ ของทหารสื่อสาร 1.พัน.ส.พล.  โดยปกติตั ้งร่วมกับ ทก. หลักของกองพล 2 ตอนส่ งกาลังและซ่ อมบารุ ง  ควรตั ้งให้ ใกล้ กอง สพบ. หรือ กอง พธ.พล. หรือใกล้ เคียงกับชุดซ่อม สถานที่ตงั ้ ทางการแพทย์ 1.พัน.สร.พล.  ตั ้งใกล้ กบั ที่พยาบาลกองพล 2.ที่พยาบาลกองพล  อาจตั ้งล ้าไปข้ างหน้ าสถานที่บริการของ พธ. หรือ สพ. ได้ แต่ตามปกติ ใกล้ หรือรวมกับ พัน.สร.พล.  ข่ายถนนดี และเป็ นเส้ นตรงที่สดุ ไปยัง รพ.ส่งกลับของกองทัพ  พ้ นระยะยิง ป. เบา  ควรมีอาคาร (แต่ไม่จาเป็ นนักเพราะแต่ละหมวดมีกระโจม) แยกจาก หน่วยทหารหรือสถานที่ตั ้งอื่น ๆ  ควรอยู่ในย่านกลางของหน่วยที่ตนสนับสนุน  ใกล้ แหล่งน ้า หรือตาบลจ่ายน ้า  ห่างจากเป้าหมายทางทหารของ ป. และ บ.ข้ าศึก  ควรมีลานบินขึ ้นลงได้ ถ้ าทาได้  ใกล้ เส้ นหลักการส่งกาลัง  อยู่ในทิศทางส่งกลับตามปกติ  สามารถดาเนินการด้ วย 1 หมวดที่พยาบาลขอกองพล (อาจใช้ 2-3 หมวดก็ได้ ) THE LOGMAN

38


3.หน่ วยศัลยกรรมสนาม  ตั ้งใกล้ ที่พยาบาลของกองพล  รับคนไข้ ไว้ 2-3 วัน ความจุ 60 เตียง  ตามธรรมดาจัด 1 หน่วย ต่อ 1 กองพล คงขึ ้นอยู่กับกองทัพโดยมา สนับสนุนกองพลเท่านั ้น  พญ.พล.เสนอการใช้ หน่วยนี ้ไปยัง สธ.4 ซึง่ สธ.4 แจ้ งแก่ สธ. 3 ต่อจาก นั ้น สธ. 3 เสนอ เสธ.พล. แล้ วจึงขอไปยังกองทัพต่อไป สถานที่ตงั ้ เบ็ดเตล็ดของกองพล 1.ทก.หลักของกองพล  ตั ้งอยู่ในที่ที่เหมาะแก่การอานวยการยุทธ (ความลึกของกองพลประมาณ 15-30 กม.)  ได้ จากคาสัง่ ยุทธการของกองพล 2.ทก.หลังของกองพล  ตั ้งบนข่ายถนนดี ไปข้ างหน้ าและข้ างหลัง  มีทกี่ าบังและที่ซ่อนพราง 3. เส้ นเขตหลังของกองพล  อาจห่างถึง 30 กม. จากแนวหน้ า  เมือ่ กาหนดแล้ วต้ องมีพื ้นที่มากพอ เพื่อใช้ ในการดาเนินกลยุทธและการ ช่วยรบจะต้ องไม่มากจนเป็ นปั ญหาในการรับผิดชอบดินแดน  สธ.3 ประสานกับ สธ.4 และฝ่ ายกิจการพิเศษแล้ วเสนอ เสธ.พล. หรือ ผบ.พล. เมื่อได้ รับอนุมตั ิแล้ วก็ให้ สธ.3 นาเสนอกองทัพเพื่ออนุมตั ิที่ตั ้ง แน่นอนต่อไป  ควรมีแนวธรรมชาติที่สงั เกตเห็นได้ ง่าย

THE LOGMAN

39


4.แนวพรางแสงไฟ  อาจทับเส้ นเขตหลัง หรือไม่ทบั ก็ได้ 5.ขบวนสัมภาระของกองพล (แสดงไว้ เฉพาะเมื่อเห็นสมควร)  ถนนดีไปข้ างหน้ า ข้ างหลัง ทางข้ าง  มีการป้องกันจากหน่วยฝ่ ายเรา  พ้ นระยะยิงของ ป. กลาง (ห่างจาก แนวหน้ า 25 – 30 กม.)  กาบังซ่อนพราง  พื ้นแข็ง กว้ างขวางพอ  ใกล้ แหล่งน ้า

THE LOGMAN

40


THE LOGMAN

41


กล่ าวทั่วไป การปฏิบตั ิภารกิจ หรืองานอย่างใดอย่างหนึง่ ที่ได้ รับมอบหมายหรือที่คิด ริเริ่มขึ ้นมาเองให้ สาเร็จได้ ด้วยดีนั ้น อาจจะมีวิธีการ หรือหนทางปฏิบตั ิในการ แก้ ปัญหาเพื่อให้ บรรลุภารกิจ นั ้น ๆ ได้ ด้วยกันหลายวิธี ซึง่ โดยธรรมดาแล้ วผู้ที่ รับผิดชอบงานเหล่านั ้น ย่อมจะต้ องใช้ ความพินิจ พิจารณาวิเคราะห์งานเหล่านั ้น ให้ รอบครอบเสียก่อนที่จะลงมือกระทา ซึง่ การพินิจ พิจารณาดังกล่าว ก็คือการ พยายามหาหนทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ นัน่ เอง ในทางทหารจึงได้ กาหนดวิธีการหลัก เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ เกิดความมัน่ ใจว่า ปั จจัย ต่าง ๆ ที่จะมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ การทางทหารนั ้น ได้ รับการพินิจ พิจารณาอย่างมีเหตุผล และเป็ นไปอย่างมีระเบียบเป็ นขั ้นเป็ นตอน เพื่อให้ ได้ หนทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ซึง่ วิธีการแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ แก่.  การประชุมตกลงใจ  การทาข้ อพิจารณาของฝ่ ายอานวยการ THE LOGMAN

42


 การดาเนินตามขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานของ ผบ.- ฝอ. ประกอบด้ วย 9 ขั ้นตอน หรือ 4 กลุม่ งาน และขั ้นตอนที่ซบั ซ้ อน คือ การปฏิบตั ิงานที่ เรียกว่า "การประมาณการของ ฝอ." (Staff Estimates) และการ ประมาณสถานการณ์ของ ผบ. (Commander Estimate) การประชุมตกลงใจ เป็ นวิธีการแก้ ปัญหาที่ใช้ อยู่เป็ นประจา เมื่อปั ญหา ไม่ย่งุ ยากนักและ ผบ.สามารถประชุมสัง่ การให้ ใคร ทาอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ทาไม ได้ ส่วนการแก้ ปัญหาอีก 2 วิธี มีความมุ่งหมายเช่นเดียวกัน แต่มีข้อแตกต่าง กันอยู่เล็กน้ อย คือ การทาข้ อพิจารณาของฝ่ ายอานวยการ นิยมใช้ ทางานในเวลา ปกติ แก้ ปัญหาทางธุรการ ส่วนการประมาณการ/สถานการณ์นั ้น ส่วนใหญ่นิยมใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ทางยุทธวิธี ซึง่ รายละเอียดให้ ศกึ ษาจาก รส.101-5 ใน หัวข้ อเรื่อง การแก้ ปัญหาทางทหาร ในเอกสารแนวสอนฉบับนี ้ จะกล่าวถึงเรื่องการประมาณการของฝ่ าย อานวยการ โดยเฉพาะในเรื่องของการประมาณการส่ง กาลังบารุงเท่านั ้น

การประมาณการส่ งกาลังบารุง บารุง

การประมาณการส่งกาลังบารุง คือ กรรมวิธีทางตรรกวิทยา และ วิทยาศาสตร์ ซึง่ ดาเนินการโดยนายทหารฝ่ ายส่งกาลังบารุง เพื่อที่จะทาการ วิเคราะห์ปัจจัยทางการส่งกาลังบารุง ที่จะมีอิทธิพลหรือผลกระทบกระเทือนต่อ หนทางปฏิบตั ิทางยุทธวิธีซงึ่ ฝ่ ายยุทธการได้ กาหนดขึ ้น เพื่อหาว่าหนทางปฏิบตั ิใด ในแง่คิดของการส่งกาลังบารุ ง สามารถให้ การสนับสนุนได้ ดีที่สดุ การประมาณการส่งกาลังบารุงนั ้น เป็ นกรรมวิธีซงึ่ ต้ องดาเนินการ อย่างต่อเนื่อง ตั ้งแต่ก่อนการรบ ในระหว่างการรบ และแม้ กระทั่งหลังจากการรบ THE LOGMAN

43


เสร็จสิ ้นแล้ วก็ตาม ปกติการทาประมาณการส่งกาลังบารุ ง ในหน่วยระดับกองพล และต่ากว่าไม่จาเป็ นต้ องทาเป็ นข้ อเขียน แต่สาหรับหน่วยที่สงู กว่ากองพลขึ ้นไปนั ้น ปกติจะต้ องจัดทาเป็ นข้ อเขียนตามแบบฟอร์ มที่กาหนด การประมาณการส่งกาลังบารุง เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยทางการส่ง กาลังบารุงที่จะส่งเสริมให้ บรรลุภารกิจ เป็ นการสรุปและให้ ข้อเสนอแนะที่สามารถ กระทาได้ ตามหนทางปฏิบตั ิต่างๆที่กาหนดขึ ้นในแง่ของการส่งกาลังบารุง รวมถึง ผลกระทบกระเทือนของการส่งกาลังบารุงในแต่ละ หป.ด้ วย ในบางครั ้งเมื่อข่าวสาร หรือข้ อมูลต่างๆทางการส่งกาลังบารุงมีไม่เพียงพอ ย่อมจะกระทบกระเทือนต่อการ ทาประมาณการ จึงจาเป็ นจะต้ องกาหนดสมมุติฐานขึ ้นมาเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน ในการทาประมาณการก่อนจนกว่าจะได้ รับข่าวสารหรือข้ อมูลเพิ่มเติม ซึง่ การ ประมาณการนั ้นต้ องปรับปรุ งให้ ทนั สมัยอยู่เสมอตามข้ อมูลทีเปลี่ยนแปลงไปดังนั ้น การประมาณการที่เสนอต่อ ผบ. นั ้นเป็ นเพียงข้ อสรุปเพิ่มเติมที่ได้ จากวิธีการ ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ของฝ่ ายอานวยการนัน่ เอง การประมาณการส่งกาลังบารุง ถือว่าเป็ นรากฐานที่สาคัญยิ่งในการที่ จะวางแผนการส่งกาลังบารุงต่อไป ดังนั ้นการประมาณการส่งกาลังบารุงที่ถูกต้ อง เหมาะสมจึงเป็ นสิง่ สาคัญต่อการที่จะทาให้ แผนการส่งกาลังบารุงถูกต้ องเหมาะสม ไปด้ วย การวางแผนส่งกาลังบารุงทุกครั ้งต้ องมีการประมาณการส่งกาลังบารุง ก่อน การละเลยต่อการประมาณการส่งกาลังบารุงอาจทาให้ การวางแผนการส่ง กาลังบารุงผิดพลาด ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการปฏิบตั ิการทาง ยุทธวิธีของหน่วยได้ นายทหารฝ่ ายส่งกาลังบารุง จะต้ องประสานงานกับนายทหารฝ่ าย อานวยการอื่น ๆ ในการเตรี ยมการทาประมาณการของตน โดยการขอรับการ สนับสนุนข้ อมูลที่ได้ จากฝ่ ายอานวยการ อื่น ๆ และ แหล่งข้ อมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ ในการทาประมาณการส่งกาลังบารุ งได้ มาจาก.THE LOGMAN

44


 แผน/คาสั่งการช่ วยรบหน่ วยเหนือ ข้ อมูลที่ได้ จากแผน/คาสัง่ การช่วยรบของหน่วยเหนือนี ้ เช่น นโยบาย หรือข้ อจากัดต่าง ๆ ที่หน่วยเหนือได้ กาหนดขึ ้น รวมทั ้งหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงของหน่วยเหนือที่สมทบมา ให้ เป็ นต้ น  ฝ่ ายยุทธบริ การ หรื อหน่ วยสนับสนุนที่มีอยู่ในอัตรา เช่น กองพลแบบ 1 ซึง่ การจัดหน่วยสนับสนุนยังคงจัดตามสายยุทธบริ การ (กอง พธ.พล กอง สพบ.พล, พัน ส.พล, พัน สร.พล และ พัน ช.พล) หรือกองพลแบบ 2 ซึง่ การจัด หน่วยสนับสนุนเป็ นกรมสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ นผู้ปฏิ บตั ิในการผลักดัน งานด้ านการส่งกาลังบารุ ง ไปสูห่ น่วยรับการสนับสนุน ดังนั ้น จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับขีด ความสามารถในการให้ การสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงในด้ านต่าง ๆ รวมทั ้ง สถานภาพในเรื่องปริ มาณ สิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในความรับผิดชอบที่สามารถ จะให้ การสนับสนุนได้  รายงานการส่ งกาลังบารุ งตามระยะเวลา ซึง่ เป็ นรายงานที่ หน่วยรองรายงานขึ ้นมาให้ ทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางด้ านการส่งกาลังบารุ งของ หน่วยตน ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ทู าประมาณการหรือวางแผนทางการส่งกาลังบารุ ง สามารถเสนอแนะการใช้ หน่วยในการปฏิบตั ิการในการยุทธ รวมทั ้งเป็ นข้ อมูลใน การกาหนดความเร่ งด่วนในการให้ การสนับสนุน และทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ยงั ขาด แคลนได้ ต่อไป  ข้ อมูลทางการส่ งกาลังบารุ ง เป็ นแหล่งข้ อมูลที่สาคัญอีก แหล่งหนึง่ ในการทาประมาณการส่งกาลังบารุ ง เพราะเป็ นที่รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ ความสิ ้นเปลืองหรือความต้ องการสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของการรบแต่ละแบบ โดยอาศัยการเก็บสถิติตั ้งแต่สงครามในอดีตที่ผ่านมา จนถึงการรบที่มีอยู่ใน ปั จจุบนั

THE LOGMAN

45


 ประสบการณ์ ของตัวผู้ทาประมาณการเอง ซึง่ ก็ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ความรู้ จากการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาของผู้ทาประมาณการแต่ละคนซึง่ สามารถนามาใช้ ได้ การประมาณการส่งกาลังบารุง จะต้ องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่เสมอในกรณีที่ได้ รับข้ อมูลข้ อเท็จจริงใหม่ ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อการ ปฏิบตั ิหรือสมมุติฐานที่ได้ เคยกาหนดไว้ เดิมนั ้นใช้ ไม่ได้ ดังนั ้นเมื่อประมาณการส่ง กาลังบารุง ถูกพัฒนาขึ ้น ข้ อสรุปหรือข้ อเสนอแนะเดิมอาจเปลีย่ นไปจากเดิม ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่า ข้ อตกลงใจของผู้บงั คับบัญชาอาจมีการเปลีย่ นแปลงใหม่ก็ได้ เพื่อช่วยให้ นายทหารฝ่ ายส่งกาลังบารุ ง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ อย่างเป็ นขั ้นเป็ นตอนและมีระบบ จนบรรลุถึงข้ อเสนอแนะที่จะให้ แก่ ผู้บงั คับบัญชาได้ นั ้น จึงได้ มีการกาหนดรูปแบบของแบบฟอร์ มในการทาประมาณ การส่งกาลังบารุงขึ ้น แต่แบบฟอร์ มนี ้ไม่ใช่แบบฟอร์ มที่ตายตัว หัวข้ อต่าง ๆ ที่ กาหนดขึ ้นมาก็ไม่จาเป็ นที่จะต้ องทาให้ สมบูรณ์ครบทั ้งหมดก็ได้ เพราะจุดมุ่งหมาย ของแบบฟอร์ มก็เพื่อใช้ เป็ นเครื่องตรวจสอบว่าได้ มีการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ อย่าง ครบถ้ วนแล้ วเท่านั ้น การประมาณการส่งกาลังบารุงนี ้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการ แสวงข้ อตกลงใจของผู้ บังคับบัญชา หรือ ขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานของผู้บงั คับบัญชา และฝ่ ายอานวยการ

THE LOGMAN

46


THE LOGMAN

47


THE LOGMAN

48


THE LOGMAN

49


THE LOGMAN

50


THE LOGMAN

51


THE LOGMAN

52


THE LOGMAN

53


ตัวอย่ างการประมาณการส่ งกาลังบารุงระดับกองพล(เต็มรูปแบบ) ประมาณการส่ งกาลังบารุ งที่ 1 อ้ างถึง : แผนที่พิเศษ 1 : 250,000 แหลมทอง แผนที่พิเศษ 1 : 50,000 ระวาง ม.อู่ทอง 1. ภารกิจ พล.ร.3 เข้ าตีต่อไปใน 020800 ส.ค.- เพื่อยึดเมืองรัตนานคร (4197) และเนิน สูงทิศเหนือเมืองรัตนานคร,ป้องกันปี กทิศเหนือของ ทภ.2 เตรียมการเข้ าตีต่อไป ทางทิศตะวันตกเพื่อยึดเมืองกนกนคร (2404)และทาการกวาดล้ าง ขศ.ที่อ้อมผ่าน ด้ วย 2. สถานการณ์ และข้ อพิจารณา ก. สถานการณ์ ข่าวกรอง : ผนวก ข (ข่าวกรอง) ประกอบคาสัง่ ยุทธการที่ 3 ทภ.2 และประมาณการข่าวกรองที่ 4 - พล.ร.3 กาลังเผชิญหน้ าของ พล.ร.3 คือ กรม.ร.ที่ 35 และกาลังขนาดกรมของ พล.ปล. ที่ 11 บริเวณเมืองรัตนานคร 1) ลักษณะของพื ้นที่ปฏิบตั ิการ ก) ลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศในห้ วงเวลา 1 - 3 ส.ค. มีหมอกลง จัดในตอนเช้ าตรู่ ทัศนวิสยั 300 - 600 เมตร เลยเวลา 1000 ไปแล้ ว ทัศนวิสยั ไม่ จากัดแต่กลับจะมีฝนเล็กน้ อยกระจายในตอนบ่าย อุณหภูมิ ต่าสุด 21C สูงสุด 36.C มีลมผิวพื ้นพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 18 กม./ชม. ข) ภูมิประเทศ ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการไม่มีสงิ่ กีดขวางใด ๆ เป็ นอุปสรรคต่อ ทหารเดินเท้ า นอกจากลาน ้าสาย 3 ที่ขวางกั ้นเป็ น นต./นป. โดยแยกลักษณะเป็ น ดังนี ้ (1) ถนน มีข่ายถนนหลายสายในพื ้นที่ สะพานที่อยู่ในถนนที่ไม่มีผิว จราจร โดยทัว่ ไปรับน ้าหนักได้ อย่างสูง 12 ตัน ถนนที่อยู่เลย นต./นป.ตามเส้ น หลักการรุกนั ้นค่อนข้ างจากัด และเป็ นปั ญหาในการสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการ THE LOGMAN

54


(2) แม่น ้า แม่น ้าสาย 3 ไหลผ่านจากทิศใต้ ไปทางทิศเหนือ ขวางหน้ า แนวทางเคลือ่ นที่ของกองพล บริเวณ บ.หนองสาความลึกโดยทัว่ ไป 2-3 ฟุต กว้ าง 65 ฟุต ตลิง่ บางแห่งชัน สูงไม่เกิน 1ถึง 1.5 เมตร ลาดชัน 30 . พื ้นท้ องน ้าเป็ นทราย ปนกรวด ยานยนต์ล้อไม่สามารถลุยข้ ามได้ จนถึง 021700 ส.ค. - หลังจากนั ้น สามารถลุยข้ ามได้ ด้วยความลาบาก ทะเลสาบบริเวณแม่น ้าสาย 3 ยานยนต์ข้าม ไม่ได้ ห้ วยกระพี ้กว้ าง 55 ฟุต และห้ วยสักกว้ าง 60 ฟุต ยานยนต์ลยุ ข้ ามได้ ด้วย ความลาบาก (3) ทางรถไฟ มีทางรถไฟวิ่งผ่านพื ้นที่เข้ าสู่รัตนานคร 2 สาย เหมาะที่จะ ใช้ ในการสนับสนุนทางการช่วยรบในด้ านบนได้ ดี (4) สิง่ ปลูกสร้ าง มีหมู่บ้านกระจัดกระจายแต่สามารถใช้ เป็ นพื ้นที่ สนับสนุนด้ านการส่งกาลังบารุงได้ เป็ นอย่างดี (5) ลักษณะพันธุ์ไม้ ให้ การกาบังได้ อย่างจากัด แต่ให้ ผลในการซ่อน พรางดีสาหรับการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยเฉพาะทางด้ าน อ.ทุ่งแก 2) กาลังและวางกาลังของฝ่ ายตรงข้ าม ก) ประมาณการข่าวกรองที่ 4 - พล.ร.3 ข) กาลังเผชิญหน้ าของ พล.ร.3 มี 5 พัน.ปล.สนับสนุนด้ วย 5 พัน.ป. และ 1 พัน ถ.วางกาลังด้ านตะวันตกของแม่น ้าสาย 3 กาลังเพิ่มเติม 1 พัน ถ.และ 1 พัน ปล.จาก พล.ปล.ที่ 11 ซึ่งกาลังจาก กรม ปล.37 ของ พล.ปล.11 กาลังขัดขวาง หน่วยอื่น ๆ ของกองทัพเราในทางทิศใต้ กาลังเผชิญหน้ า คาดว่ามีประมาณ 65% ค) ฝ่ ายตรงข้ ามมีการปฏิบตั ิการแบบกองโจรระดับ 1 ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการ กอง ลว.ที่ 20 แจ้ งว่าทางปี กทิศเหนือจรดชายฝั่ งทะเลไม่มีการปะทะกับฝ่ ายตรง ข้ าม 3) ขีดความสามารถของข้ าศึก ก) ที่มีผลกระทบต่อภารกิจ THE LOGMAN

55


(1) ตั ้งรับในที่มนั่ ปั จจุบนั ตั ้งแต่บดั นี ้ด้ วยกาลัง 5 พัน ปล., 5 พัน.ป.และ 1 พัน ถ. (2) ปฏิบตั ิการรุกโต้ ตอบ โดยตีตรงหน้ าในทิศทาง บ.หนองสา - ม.อู่ทอง และพัฒนาเป็ นที่มนั่ ตั ้งรับแข็งแรงต่อไป (3) เข้ าตีโอบต่อปี กทิศเหนือหรือปี กทิศใต้ ของเราอย่างใดอย่างหนึง่ (4) เพิ่มเติมกาลังในการเข้ าตีหรือตั ้งรับด้ วยกาลัง 1 พัน ปล.และ/หรือ 1 พล.ปล. (5) รบหน่วงเวลาในที่มนั่ ปั จจุบนั หรือในที่มนั่ ตามลาดับขั ้นเข้ าหาเมือง รัตนานคร (6) ถอนตัวไปทางทิศตะวันตกของเมืองรัตนานคร (7) ปฏิบตั ิการโจมตีทางอากาศ ในพื ้นที่ของ ทภ.ด้ วย บ.ขับไล่ 25 เที่ยว บ.โจมตี 25 เที่ยวและ บ.ทิ ้งระเบิด 20 เที่ยวต่อวัน (8) ใช้ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ในการรบกวน/ขัดขวางการติดต่อสือ่ สาร ข) ผลกระทบต่อการส่งกาลังบารุง (1) ข้ าศึกสามารถปฏิบตั ิการยุทธเคลือ่ นที่ทางอากาศ ด้ วยหน่วยขนาด กองร้ อย (+) ต่อพื ้นที่ ส่วนหลังของกองพล (2)กาลังที่อ้อมผ่านสามารถขัดขวางการสนับสนุนโดยการยิงเล็งตรงและ ยิงเล็งจาลอง (3) ตีโอบต่อปี ก ทางด้ านใต้ เพื่อตัดเส้ นทางการติดต่อได้ (4) รบกวน / ขัดขวางในพื ้นที่สว่ นหลังด้ วยอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกล (5) ปฏิบตั ิการโจมตีทางอากาศ ด้ วย บ.ขับไล่, บ.โจมตี และ บ.ทิ ้งระเบิด ตามขีดความสามารถที่มีอยู่ ข. สถานการณ์ ทางยุทธวิธี

THE LOGMAN

56


1) การวางกาลังของหน่วยหลักทางยุทธวิธีในปั จจุบนั ร.60 และ ร.59 วาง กาลังในแนวฝั่ งทิศตะวันออกของแม่น ้าสาย 3, ร.58 และ ม.พัน.20 เป็ นกองหนุน อยู่ในบริเวณพื ้นที่ทิศเหนือและทิศตะวันออก บ.พังโคน (ดูแผ่นบริวารยุทธการ) 2) หนทางปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้ ก) หนทางปฏิบตั ิที่ 1 เข้ าตีเวลา 020800 ส.ค. - ด้ วยกาลัง 3 กรม(- 1 กองพัน)เคียงกันในทิศทาง อ.ทุ่งแก (626) ถนนเมืองรัตนานคร เข้ ายึดเมืองรัตนา นครและเนินสูงทิศเหนือเมืองรัตนานคร โดยวางน ้าหนักกรมทางด้ านทิศเหนือเมื่อ ผ่านแนวต้ านทานแรกแล้ วจะมุ่งเข้ าสู่ ทม. กองหนุนจะใช้ กวาดล้ างกาลังฝ่ ายตรง ข้ ามที่หน่วยหลักผ่านไป การปฏิบตั ิการทางลึกโดยใช้ การโจมตีทางอากาศ และ อว.ระยะยิงไกล เพื่อมิให้ ขศ.ในแนวที่สองมาเพิ่มเติมกาลังได้ ข) หนทางปฏิบตั ิที่ 2 เข้ าตีเวลา 020800 ส.ค.- ด้ วยกาลัง 3 กรม(- 1 กอง พัน)เคียงกันในทิศทาง เนิน 91 - เนินสูงบริเวณ 5297 - เนิน 105 - เมืองรัตนานคร เข้ ายึดเมืองรัตนานครและเนินสูงทิศเหนือเมืองรัตนานคร โดยวางน ้าหนักต่อกรม ด้ านเหนือ กองหนุนจะใช้ กวาดล้ างกาลังที่อ้อมผ่าน การปฏิบตั ิการทางลึกโดยใช้ การโจมตีทางอากาศ และ อว.ระยะยิงไกล ค) หนทางปฏิบตั ิที่ 3 เข้ าตีเวลา 020800 ส.ค.- ด้ วยกาลัง 2 กรมเคียงกัน ในทิศทาง บ.สิงห์ - เนินสูง บริเวณ 5297 - เนิน 105 เมืองรัตนานคร ซึง่ เป็ นส่วนเข้ า ตีหลัก 1 กรมหนุนเคลือ่ นที่ตามกรมทางด้ านเหนือเพื่อกวาดล้ างกาลัง ขศ. และ พิทกั ษ์ พื ้นที่สว่ นหลังการปฏิบตั ิทางลึกใช้ การโจมตีทางอากาศและ อว.ระยะยิงไกล 3) การปฏิบตั ิในอนาคต เมื่อยึดเมืองรัตนานครได้ แล้ ว ทาการตีต่อไปทางทิศ ตะวันตกเพื่อยึดเมืองกนกนคร ค. สถานการณ์ กาลังพล

THE LOGMAN

57


1) ยอดอัตราอนุมตั ิรวม 18,580 อัตรา บรรจุประมาณ 94% ชกท.ตาแหน่งที่ ขาดแคลน ได้ แก่ จนท.ทะเบียนศพ,จนท.ทาลายล้ างพิษ ,ช่างซ่อม ถ.และช่างซ่อม เครื่องควบคุมการยิง(รวมหน่วยสมทบแล้ ว) 2) สถานภาพบรรจุจริง 17,620 การสูญเสียในระหว่างการยุทธที่คาดไว้ วัน

ยอด กพ.

สูญเสีย รวม

ว. ว+1

16,278 16,022

820 547

กลับเข้ า ปฏิบตั ิ หน้ าที่ 563 252

กลับ จาก รพ. 1 1

การ ทดแทน

ยอดเมื่อ สิ ้นวัน

คิดเป็ น% พร้ อมรบ

0 150

16,022 15,626

86% 84%

หมายเหตุ สาหรับ ห/ป.ที่ 3 การสูญเสียจะมากกว่าประมาณการที่คาด ไว้ บ้าง 3) เมื่อเข้ าปฏิบตั ิการกาลังพลจะทดแทนได้ ใน วัน ว + 1 เพียง 150 คน 4) ที่ตั ้งสถานการกาลังพล ดูแผ่นบริวารการช่วยรบของกองพล ง. สถานการณ์ กิจการพลเรื อน 1)คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นและมีผลกระทบต่อประชาชนมาจากการโจมตี ทางอากาศและการระดมยิงจาก ป.ของข้ าศึกอย่างหนัก ส่วนการจัด จนท.ติดต่อ กับฝ่ ายบ้ านเมืองนั ้นให้ ปฏิบตั ิตาม รปจ.ของทภ. ขณะเดียวกันจะมีประชาชนจากอู่ ทอง, หนองสา, ทุ่งแก อพยพไปทางทิศตะวันออกบนถนนจะหนาแน่นตั ้งแต่บดั นี ้ 2) การร้ องขอแรงงานพลเรือนและความต้ องการสิง่ อุปกรณ์เรี ยกเกณฑ์ ให้ สง่ คาขอถึง สธ.5 ห้ ามใช้ พลเรือนในเขตกรมในแนวหน้ า รายละเอียดดูจากประมาณ การ กร. 3) มีแรงงานพลเรือน 500 คน สามารถหามาใช้ งานได้ เมื่อแจ้ งล่วงหน้ า 2 ชม.

THE LOGMAN

58


จ. สถานการณ์ ส่งกาลังบารุ ง : คลัง ทภ.และ ตส.จะให้ การสนับสนุนเป็ นพื ้นที่ แก่ พล.ร.3 ในการปฏิบตั ิการครั ้งนี ้ โดยการสนับสนุนยุทโธปกรณ์รายการสาคัญ สป.ที่มีอยู่ในขณะนี ้มีเพียงพอชุด ซบร.เคลือ่ นที่ 3 ชุด จาก พัน.ซบร.ที่ 21 ของ ทภ. จะสมทบตั ้งแต่ ว - 1 ถึง ว + 3 ยุทโธปกรณ์หลักต่าง ๆ จ่ายไปแล้ วและหน่วยได้ ทดสอบระบบอาวุธเรี ยบร้ อยแล้ ว ชิ ้นส่วนซ่อมตามอัตราสะสม มีชิ ้นส่วน 90 % ของ ชิ ้นส่วนใน 85 % ของรายการ และได้ ปลดเปลื ้องค้ างจ่ายจานวน 220 รายการแล้ ว ชิ ้นส่วนซ่อมสะสมมีเพียง 6.8 % ที่มีระดับต่ามาก 1) การซ่อมบารุง ก) ปั จจัยเวลาในการซ่อมบารุ ง (1) ซบร. ณ ที่ตั ้งหน่วย 10 ชม. (2) ซบร. ขั ้นการ สน.โดยตรง (ในพื ้นที่สนับสนุนกรม) 24 ชม. (3) ซบร. ขั ้นการ สน.โดยตรง (ในพื ้นที่ สนับสนุนกองพล) 72 ชม. (4) ซบร. ขั ้นการ สน. ทัว่ ไป 96 ชม. ข) สถานภาพชิ ้นส่วนซ่อมตามอัตรา , ชิ ้นส่วนซ่อมที่ขาดแคลน มีดงั นี ้ (1) เครื่องยนต์ ถ. (เอ็ม 48 เอ 5) (2) เครื่องยนต์ รยบ. ขนาด 5 ตัน (3) เฟื องเกียร์ รยบ. ขนาด 5 ตันขึ ้นไป (4) ลากล้ อง ป. (เอ็ม 109) (5) ชิ ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (PLL) ของหน่วยมี 92 % (6) ชิ ้นส่วนซ่อมตามอัตราสะสม (ASL) ขาด 6.8 % ของรายการสะสม (7) ไม่มีการขาดแคลนอื่นที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิการยุทธ ค)การถอดปรน (เว้ นแต่เพื่อการสะสม) อนุมตั ิให้ กระทาได้ ระดับ สน. โดยตรง ง) ลาดับความเร่งด่วนในการ ซบร. ในปั จจุบนั ได้ แก่ THE LOGMAN

59


(1) ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , รสพ. เอ็ม 113 (2) ป.อัตตาจร เอ็ม 109 (3) รยบ. ขนาด 2 1/2 ตัน ขึ ้นไป จ) สถานภาพยุทโธปกรณ์รายการที่สาคัญ มีดังนี ้ รายการ

อนุมตั ิ

บรรจุ

ใช้ การได้

ถ. รสพ. ป. รยบ.2 1/2 ตัน รยบ. 5 ตัน รถบรรทุกน ้ามัน ขนาด 5,000 กล.

50 52 90 861 210 21

48 50 90 850 184 19

46 46 84 785 172 17

% ความ พร้ อมรบ 92 88 93 91 82 81

2) การส่งกาลัง ก) ตส.ของ ทภ.ให้ การสนับสนุนแก่ พล.ร.3 ตั ้งอยู่บริเวณ อ.นิมิตร คือ ตส.623(สป.1) ตส.652 (สป.3) และ ตส.กระสุนที่ 938 การแจกจ่าย ณ ที่ตั ้ง หน่วย เว้ น สป. 5 ข) คลังของกองทัพทุกสายยุทธบริการตั ้งอยู่ในบริเวณพื ้นที่การสนับสนุน ของ ทภ.บริเวณเมืองซาง ทางทิศตะวันออกของ ม.อู่ทองประมาณ 45 กม. การ แจกจ่าย ณ ที่ตั ้งหน่วย ค) สป.1 หน่วยสะสมเสบียง ค. 3 วันส่งกาลัง , กองพล เสบียง ข. 2 วันส่ง กาลัง ง) สป.2 มีสะสม 2 วันส่งกาลังประมาณ 5% ของเครื่องอาภรณ์ภัณฑ์ ต้ องมีการซ่อมแซม รสพ.,รยบ. 5 ตัน และใหญ่กว่า รถบรรทุกน ้ามันเป็ น สป.ที่ ผบ. ควบคุม จ) สป.3 THE LOGMAN

60


(1) ระดับสะสม 1 วันส่งกาลัง (ถังขนาดใหญ่) (2) " 2 วันส่งกาลัง (ถังบรรจุขนาดเล็ก) (3) ยานยนต์ทกุ ชนิดเติมเต็มถัง, ยอดรวม 104,700 แกลลอน ฉ) สป.4 มีสะสม 2 วันส่งกาลัง (1) การขาดแคลนระดับ ทภ.ยังมีอยู่ (2) สป.4 เพื่อสร้ างฉากขัดขวางยังเป็ น สป.ที่ ผบ.ควบคุม (3) แจกจ่าย ณ.ตส.สาหรับหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย ช. (4) สป.ฉากขัดขวางมี ลวดหนาม 2,000 ขด ลวดหีบเพลง 580 ขด ช) สป.5 (1) อัตรากระสุนที่ใช้ ได้ ดงั นี ้ (นัด/กระบอก/วัน) ค. 81 มม. 40 ค. 4.2 นิ ้ว 70 ป. 105 มม. 100 ป. 155 มม. 80 (2) การร้ องขอเพื่อเพิ่ม อกช.สามารถกระทาได้ แต่เท่าที่จาเป็ นเท่านั ้น ซ)แผนที่ มีเพียงพอในการปฏิบตั ิการยุทธ การแจกจ่ายตาม รปจ.ของ ทภ. ด)ไม่มีการขาดแคลนยุทโธปกรณ์ที่จะทาให้ เกิดความเสียหายอย่าง ร้ ายแรงในกองพล และอัตรามูลฐานของ สป.ทุกประเภทมีครบ (ตามสถานภาพ การส่งกาลังบารุง) ต) น ้า ไม่ขาดแคลนในปั จจุบนั แต่เมื่อเลย นต./นป.ไปแล้ ว ต้ องจัดตั ้ง ตจ.น ้า และจัดหาแหล่งน ้าเพิ่มเติม 3) การบริการ ก) ได้ รับการสนับสนุน 1 พัน.ช.สนาม ของ ทภ. THE LOGMAN

61


ข) การขาดแคลน จนท.พิสจู น์ทราบและส่งกลับศพ ต้ องขอเพิ่มเติมจาก ทภ.เพื่อให้ การฝึ กฝนเพิ่มเติมแก่ จนท.ของ กรม. สน. ค) ความต้ องการชุดป้องกัน นชค. มีไม่พอหาก ขศ. มีการใช้ อาวุธเคมี 4) การขนส่ง ก) ข่ายถนนดี สะพานตามถนนลาดผิวการจราจรเป็ นสะพานสองทาง ชั ้น 60 สาหรับสะพานตามถนนที่ไม่ลาดผิวการจราจรรับน ้าหนักได้ สงู สุด 12 ตัน ถนน ผ่าน ม.ยาง อ.นิมิตร เมืองอู่ทองเป็ น สลก.ของ ทภ. ข) เส้ นทางอยู่ในสภาพดี ตลอดจนถึง นต./นป. เมื่อเลยออกไปสภาพถนน ชารุดมากต้ องการการซ่อมแซม ค)เมื่อเริ่มปฏิบตั ิการจนถึงวัน ว+1 เส้ นทางจะหนาแน่นจากการ เคลือ่ นย้ ายหน่วยการส่งกาลังเพิ่มเติมและประชาชนอพยพหนีภัย ง) ระยะทางการส่งกาลังเพิ่มเติมดังนี ้ (1) ระยะห่างระหว่าง ตส.ทภ.กับ พท.สนับสนุนกองพล ประมาณ 45 กม. (2) ระยะห่างระหว่างพื ้นที่สนับสนุนกองพล ไปยังพื ้นที่ของกรม ประมาณ 25 กม. (3) ระหว่างการเข้ าตี การขนส่ง สป.5 ของหน่วยจะเพิ่มระยะทางมาก ขึ ้น จ) ขีดความสามารถในการขนส่ง (1) ระยะไกล เส้ นทางไม่มีผิวจราจรได้ 200 ตันสั ้น บนถนนได้ 280 ตันสั ้น/วัน (2) ระยะใกล้ เส้ นทางไม่มีผิวจราจรได้ 460 ตันสั ้น บนถนนได้ 520 ตันสั ้น/วัน (3) ขนส่ง สป.3 ได้ ประมาณ 280,000 ลิตร/วัน THE LOGMAN

62


ฉ) ความต้ องการการขนส่งและตารางการแจกจ่าย สป. ประเภท สป. 1

ตันสันต่ ้ อวัน 31 + 26

2

30 + 10

3 4

ตามความจาเป็ น ตามที่อนุมตั ิ

5

ตาม อกช.

ชิ ้นส่วนซ่อม

20

ตารางการแจกจ่ายหน่วย - จ่าย ณ ที่ตงหน่ ั ้ วย (พื ้นที่สน.กรม) - ประจาวัน , วัน ว.ไม่ต้องบรรทุก - จ่าย ณ ที่ตงหน่ ั ้ วย, ประจาวัน - จ่าย ณ ที่ตงหน่ ั ้ วย, ประจาวัน - ตามที่ ผบ.อนุมตั ิ - จ่าย ณ ที่ตงหน่ ั ้ วยเฉพาะหน่วย ช. - จ่าย ณ ตส.(ทภ.)/ตส.หน้ า ทภ. - จ่าย ณ ที่ตงหน่ ั ้ วย - ประจาวัน

5) การส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาล ก) รพ. 512 ที่ ทภ.จัดตั ้งขึ ้นอยู่บริเวณ อ.นิมิตรในการสนับสนุน พล.ร.3 ข) มีการปฏิบตั ิการของ ทภ.ที่อื่น จึงไม่สามารถจัดชุดศัลยกรรมสนาม ของ ทภ.มาให้ การสนับสนุน พล.ร.3 ได้ ซึง่ ในขณะนี ้ได้ พยายามขอจาก ทภ.มา สนับสนุนแล้ วแต่ยงั ไม่สาเร็จ ค) พัน.สร.พล. จัดตั ้งที่พยาบาลกองพล รักษาพยาบาลได้ 460 เตียง ง) การส่งกลับฯ ทาได้ ตามขีดความสามารถ ไม่มีการขาดแคลนพาหนะ ส่งกลับ จ) ผู้เจ็บป่ วย ต้ องการการศัลยกรรมฉุกเฉินก่อนการส่งกลับ และขณะนี ้ ยังไม่มีชดุ ศัลยกรรมสนามของ ทภ. มาสนับสนุน ฉ) นโยบายการส่งกลับ 7 วัน 6) แรงงาน ห้ ามใช้ แรงงานพลเรือนในเขตกรมในแนวหน้ า

THE LOGMAN

63


7) การก่อสร้ าง ความต้ องการในการก่อสร้ าง ได้ แก่ ตาบลสะสม/รวบรวม สป.ต่าง ๆ ด้ านหน้ าเมื่อรุ กออกไป ซึ่งต้ องปราศจาก ขศ. มาปฏิบตั ิการ และไม่ อนุมตั ิให้ มีการสร้ างอาคารถาวร 8) อื่น ๆ ก) ทก.หลังของกองพลและสถานที่ตั ้งทางการช่วยรบของกองพลทั ้งหมด ปั จจุบนั ตั ้งอยู่บริเวณ บ.งันซึง่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองอู่ทองประมาณ 16 กม. ข) เมื่อการยุทธสามารถรุ กคืบหน้ าไปได้ ควรได้ เตรี ยมการกาหนดเส้ นเขต หลังใหม่ ค) ป.พัน.111 (155 มม. อจ.) คงสมทบกับกองพลต่อไป ฉ. สมมุติฐาน 1)การสนับสนุนของ 1 พัน.ช.สนามจาก ทภ.จะช่วยให้ มีขีดความสามารถใน การเข้ าตีข้ามลาน ้าสาย 3 ได้ 2)พล.ร.3 มีสถานภาพเป็ นส่วนรวมประมาณ 90% เมื่อเริ่มต้ นการยุทธ 3)สถานภาพโดยส่วนรวมของฝ่ ายตรงข้ ามไม่เพิ่มขึ ้นอย่างผิด สังเกตก่อนการ เข้ าตี 4)ฝ่ ายเรามีกาลังทางอากาศก ้ากึง่ กันและสามารถครองความเหนือกว่าทาง อากาศเฉพาะเวลาและตาบลที่ต้องการ 5) สธ.3 ประมาณการว่าภารกิจจะบรรจุผลใน วันที่ 2 ของการยุทธ 3. การวิเคราะห์ ก.ความพอเพียงของพืน้ ที่ เนื่องจากกองพลปฏิบตั ิการในพื ้นที่รับผิดชอบจึงมี พื ้นที่พอเพียงในการกาหนดเป็ นพื ้นที่สนับสนุนกองพลและกรมต่าง ๆ เมื่อการรุก คืบหน้ าไปได้ จะเห็นว่าใน ห/ป ที่ 1 และ 2 มีพื ้นที่ที่เกื ้อกูลต่องานการส่งกาลังบารุ ง ได้ แก่บริเวณ อ.ทุ่งแก และตามเส้ นทางดังกล่าวที่ม่งุ เข้ าสูเ่ มืองรัตนานคร ในขณะที่ ห/ป ที่ 3 พื ้นที่สนับสนุนจะเป็ นบริเวณ อ.หนองสา ที่มีความล่อแหลมต่อการปฏิบตั ิ THE LOGMAN

64


ตามขีดความสามารถของข้ าศึก อย่างไรก็ตามฝ่ ายตรงข้ ามมีการปฏิบตั ิการแบบ กองโจรระดับ 1 ทุกพื ้นที่ 1) ความต้ องการพื ้นที่ ก) พื ้นที่สนับสนุนของกองพลต้ องการบริเวณเมืองอู่ทอง และ อ.ทุ่งแก หรือ อ.หนองสาขึ ้นอยู่กบั ห/ป ที่เลือก ส่วนพื ้นที่สนับสนุนกรมนั ้นต้ องการบริเวณ หลัง นต./นป. ตั ้งแต่ปัจจุบนั (ว-1) ถึง วัน ว.จากนั ้นจะเป็ น พื ้นที่ด้านหน้ า นต./นป. ในวันถัดมา ข) สถานการช่วยรบ จาเป็ นต้ องจัดตั ้งในบริเวณเมืองอู่ทองแต่เนิ่น ก่อน การออกตีจะเริ่ ม เพราะข้ อจากัดในการเคลือ่ นย้ ายและผลที่ต้องการทางยุทธวิธี 2) ภูมิประเทศและเส้ นทางด้ านหน้ า นต./นป.เมื่อไม่คานึงถึง ห/ป แล้ ว จาเป็ นต้ องมีการกวาดล้ าง ขศ.ที่อ้อมผ่านเสียก่อนเพื่อหน่วยสนับสนุนจะ ปฏิบตั ิงานได้ ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นด้ านทิศเหนือหรือทิศใต้ แต่อย่างไรก็ตามภูมิ ประเทศด้ านทิศเหนือเกื ้อกูลด้ านการกาบังและซ่อนพรางให้ มากกว่าด้ านทิศใต้ ข. ยุทโธปกรณ์ และการบริ การ 1) การซ่อมบารุง คาดว่าไม่มีปัญหาที่สาคัญในเรื่องการซ่อมบารุง แม้ จนท. ซบร. จะขาดแคลนบ้ างก็ตาม สถานภาพการซ่อมบารุ งเป็ นไปตามข้ อ จ. 1) เพื่อ เตรียมการต่อไป ควรกาหนดลาดับในการซ่อมบารุงให้ กบั ถ.เอ็ม 48 เอ 5, รสพ. เอ็ม 113, ป., รยบ.2 1/2 ตัน หน่วย ซบร.ต้ องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการ ซบร./เก็บกู้จะสามารถดาเนินการได้ อย่างรวดเร็ว 2) การส่งกาลัง คาดว่าจะไม่มีการขาดแคลน สป.ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามต้ อง พิจารณา สป.3, สป.5 และ ชิ ้นส่วนซ่อมฯ ในส่วนของ สป.5 นั ้นไม่สามารถ สนับสนุนได้ ทกุ ห/ป เนื่องจาก ห/ป ที่ 3จะใช้ กระสุนมากกว่า อกช. ค่อนข้ างมาก ซึง่ อาจทาให้ ไม่มีกระสุนใช้ งานได้ เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่ได้ คาดคะเน หรือเมื่อมี ภารกิจจาเป็ นต่อเนื่องต้ องกระทา THE LOGMAN

65


ก) สป.1 ไม่มีปัญหา มีพอเพียงตามสถานภาพ ( ข้ อ 2.จ.2) ) ข) สป.2 และ 4 ไม่มีปัญหา และต้ องสารวจ สป.เกินอัตรา ค) สป.3 ไม่มีปัญหา ง) สป.5 อัตรากระสุนมูลฐานมีครบ แต่ ทภ.จากัดการใช้ กระสุน ค.81 มม., ค. 4.2 นิ ้วป 105 มม.และ ป.155 มม. เมื่อวิเคราะห์กระสุนที่ต้องการ กับ กระสุนที่ใช้ ได้ เป็ นดังนี ้ อาวุธ ค.81 มม. ค.4.2 นิ ้ว ป.105 มม. ป.155 มม.

หนทางปฏิบตั ิที่ 1 ต้ องการ ใช้ ได้

หนทางปฏิบตั ิที่ 2 ต้ องการ ใช้ ได้

หนทางปฏิบตั ิที่ 3 ต้ องการ ใช้ ได้

45,30 65,70 95,100 80,85

50,40 90,80 100,100 100,85

60,40 110,100 180,140 120,100

40,40 70,70 100,100 80,80

40,40 70,70 100,100 80,80

40,40 70,70 100,100 80,80

ห/ป ที่ 1 และ 2 สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ ส่วน ห/ป ที่ 3 นั ้นใช้ กระสุน จานวนมาก 3) การบริการ ในแต่ละ ห/ป จะมีผลกระทบเนื่องจาก ก) จนท. พิสจู น์ทราบและส่งกลับศพไม่พอเพียง และจะมีผลเสียต่องาน การพิสจู น์ทราบและส่งกลับคัง่ ค้ างมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะเมื่อศพผู้ตายไม่ได้ รับการ ทาพิธี และส่งกลับโดยทันที ซึง่ ห/ป ที่ 3 จะมีงานต้ องปฏิบตั ิมากกว่า ห/ป อื่นๆ 4) การขนส่ง ก) ความต้ องการขนส่งตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 2.จ.4) ฉ) ซึ่งไม่เกินขีด ความสามารถในการขนส่ง ข)มีปัญหาเรื่องระยะทางส่งกาลังเพิ่มมากขึ ้นจากปั จจุบนั มาก เมื่อรุก คืบหน้ าออกไป

THE LOGMAN

66


ค)การจราจรทางถนนของยานพาหนะขนาดหนักต้ องถูกจากัดอยู่บนถนน ลงผิวการจราจรเนื่องจากสะพานตามถนนที่ไม่ลงผิวรับน ้าหนักอย่างสูงได้ เพียง 12 ตัน ง)ความสับสนและความแออัดของเส้ นหลักการส่งกาลัง ทั ้งทิศเหนือและ ทิศใต้ จ)การยุทธในปั จจุบนั ต้ องเลือกเส้ นหลักการส่งกาลังเพิ่มเติม เส้ นหลัก การส่งกาลังที่น่าจะใช้ มีอยู่สองเส้ นทาง คือ (1) ถนนเมืองอู่ทอง - อ.ทุ่งแก - เมืองรัตนานคร (ก) สภาพของถนนดี ไม่มีข้อจากัดใด ๆ (ข) ยาวประมาณ 37 กม. (ค) ข่ายถนนชั ้นสองดีมาก (ง) เส้ นทางปลอดภัยจากขีดความสามารถในการเข้ าตีโอบของฝ่ าย ตรงข้ าม ต่อปี กทิศใต้ ของฝ่ ายเรา (จ) มีข่ายถนนสารองที่ดีไปยัง ตส.ของกองทัพ (ฉ) สนับสนุนหนทางปฏิบตั ิที่ 1 และ 2 ได้ ดีที่สดุ (2) ถนนเมืองอู่ทอง - อ.หนองสา - เมืองรัตนานคร (ก) สภาพถนนดี มีจดุ ล่อแหลมบริเวณ อ.หนองสา (ข) ยาวประมาณ 35 กม. (ค) ข่ายถนนชั ้นสองดีมาก (ง) เสีย่ งต่ออันตราย ถ้ าฝ่ ายตรงข้ ามเข้ าตีโอบปี กทิศใต้ ของเรา (จ) ถ้ าเมืองอู่ทองกลับกลายเป็ นเครื่องกีดขวาง เนื่องจากการเข้ า ตีโอบของฝ่ ายตรงข้ าม จะต้ องทาทางอ้ อมไปสู่ ตส.ของกองทัพ ซึง่ มีระยะไกลมาก (ฉ) สนับสนุนหนทางปฏิบตั ิที่ 3 ได้ ดีที่สดุ

THE LOGMAN

67


ค. การรั กษาพยาบาลและการส่ งกลับสายแพทย์ จานวนผู้ป่วยเจ็บโดยประมาณที่ไม่สามารถลาเลียงไปได้ เพราะต้ องการการ ศัลยกรรมฉุกเฉินนั ้นเกินขีดความสามารถด้ านศัลยกรรมของที่พยาบาลกองพลจะ ทาได้ และปั จจุบนั ไม่มีชดุ ศัลยกรรมสนามของกองทัพมาให้ การสนับสนุนแก่กอง พล แต่จานวนผู้บาดเจ็บอื่นๆ ไม่เกินขีดความสามารถและจานวนเตียงที่สามารถ รับได้ โดยเฉพาะ ห/ป ที่ 3 จะมีผ้ บู าดเจ็บมากกว่า ห/ป อื่นๆ ง. เบ็ดเตล็ด 1)เส้ นเขตหลังที่เป็ นอยู่ในขณะนี ้ทาให้ หน่วยต้ องรับผิดชอบ พื ้นที่มากเกิน ความจาเป็ น 2)ขณะนี ้สถานที่ตั ้งทางการส่งกาลังบารุงของกองพลอยู่ห่างจากแนวปะทะ ปั จจุบนั ในทางทิศตะวันออก 35 กม. ซึง่ ระยะนี ้จะห่างมากเกินไป ถ้ าการเข้ าตี คืบหน้ าไปได้ ตามแผน 4. การเปรี ยบเทียบ ข้ อขัดข้ องทางการส่งกาลังบารุง และหนทางปฏิบตั ิต่าง ๆ ทางยุทธวิธีมีการ ประเมินค่าดังต่อไปนี ้ ก.ปั ญหาเรื่องความล่อแหลมของ พื ้นที่สนับสนุนด้ านทิศใต้ มีสงู กว่า ข.ข้ อขัดข้ องทางการส่งกาลังบารุงที่สาคัญ ที่ได้ พิจารณาแล้ วในขั ้นวิเ คราะห์ มี ดังนี ้ 1) การส่งกาลัง สป.5 อัตรากระสุนที่ใช้ ได้ ซึง่ กองทัพอนุมตั ินั ้น ไม่สามารถให้ การสนับสนุนได้ ทกุ หนทางปฏิบตั ิ 2) ขาด จนท.ด้ านพิสจู น์ทราบและส่งกลับศพสาหรับการบริ การ ต้ องมีการฝึ ก หรืออบรมเพื่อใช้ งานได้ ก่อน 3) การขนส่ง ในเรื่องการพิจารณาเลือก สลก. เพื่อใช้ ในการสนับสนุนการส่ง กาลังบารุง THE LOGMAN

68


4) การรักษาพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์กองทัพไม่สามารถจัดชุด ศัลยกรรมสนามให้ ได้ ค. หนทางปฏิบัติทางยุทธวิธี ข้ อดี - ข้ อเสีย 1) ห/ป ที่ 1 ก) ข้ อดี (1)หน่วยเข้ าตีใช้ พื ้นที่ ด้ านเหนือของพื ้นที่ปฏิบตั ิการทาให้ มีข่ายถนน สาหรับใช้ ในการส่งกาลังบารุ งเพิ่มเติม ที่มีการปกปิ ด-กาบัง ดีกว่า (2)การระวังป้องกัน พื ้นที่สนับสนุนกระทาได้ ง่ายกว่า และไม่ล่อแหลม ต่อการปฏิบตั ิการของ ขศ.ทั ้งทางพื ้นดินและทางอากาศ (3)การสูญเสียยุทโธปกรณ์และกาลังพลจะมีประมาณเท่ากับ หรือน้ อย กว่าที่คานวณได้ เล็กน้ อย ข) ข้ อเสีย (1) ระยะทางส่งกาลังเพิ่มเติม จะยาวกว่าทางด้ านใต้ (ห/ป.3) เล็กน้ อย (2) สิง่ อานวยความสะดวกในเรื่องของอาคาร สิ่งก่อสร้ างมีน้อยกว่า ทางด้ านใต้ 2) ห/ป.ที่ 2 ข้ อดี/ข้ อเสีย เช่นเดียวกับ ห/ป ที่ 1 แต่ความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน สนับสนุนจะกระทาได้ น้อยกว่า ห/ป ที่ 1 เพียงเล็กน้ อย 3) ห/ป ที่ 3 ก) ข้ อดี (1)มีสงิ่ อานวยความสะดวก, อาคาร สาหรับใช้ ใน พื ้นที่สนับสนุนมากกว่า (2) มีระยะทางส่งกาลังเพิ่มเติมสั ้นกว่า และเป็ นเส้ นทางที่สะดวก ข) ข้ อเสีย THE LOGMAN

69


(1)มีการสูญเสียยุทโธปกรณ์และการใช้ สป.5 สูงมากกว่าและมากกว่า อกช.ด้ วย (2)การสูญเสีย กพ.จะมีมาก (จากประมาณการ สธ.1) ซึง่ ต้ องการการ รักษาพยาบาลและการส่งกลับสูงขึ ้น (3)ที่ตั ้งล่อแหลมต่อการปฏิบตั ิการตีโอบทางด้ านทิศใต้ และการกาบัง ซ่อนพรางไม่พอเพียง หากไม่สามารถตรึง/ทาลาย ขศ.ทางด้ านใต้ ได้ จะมีผลกระทบ อย่างมากต่อ สลก.และระบบส่งกาลังบารุงของฝ่ ายเรา ง. วิธีการแก้ ไขข้ อขัดข้ อง 1) ความล่อแหลมของ พื ้นที่หากต้ องปฏิบตั ิตาม ห/ป.3 กองพลต้ องจัดหน่วย รบให้ การระวังป้องกันแทนที่จะเป็ นการป้องกันตนเองของหน่วยสนับสนุนตาม ห/ ป.ที่ 1 และ 2 2) สาหรับ ห/ป ที่ 1 และ 2 ถึงแม้ จะไม่มีการแก้ ไข อกช. ก็คาดว่าการยุทธ คราวนี ้น่าจะได้ รับความสาเร็จ แต่สาหรับหนทางปฏิบตั ิที่ 3 นั ้น อกต.เกินกว่า อกช.มาก ดังนั ้น ถ้ าปฏิบตั ิตามหนทางปฏิบตั ินี ้โอกาสที่จะได้ รับความสาเร็ จจะมี น้ อยลง ซึง่ วิธีแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ ควรเป็ นการขออนุมตั ิเพื่อเพิ่ม อกช.ให้ เพียงพอ 3) งานพิสจู น์ทราบและส่งกลับศพต้ องมีการอบรม จนท.เพื่อใช้ งานก่อนที่จะ ได้ รับการบรรจุกาลังพลจาก สธ.1 เพราะเป็ น ชกท.ที่ขาดแคลน 4) ข่ายถนนด้ านทิศเหนือถ้ าพิจารณาเลือกเป็ นเส้ นหลักการส่งกาลังจะเกื ้อกูล แก่ ห/ปที่ 1 และ2 เท่า ๆ กัน มากกว่า ห/ป ที่ 3 สาหรับข่ายถนนด้ านทิ ศใต้ เหมาะที่ จะเป็ นเส้ นหลักการส่งกาลังเพื่อใช้ ในการสนับสนุน ห/ป ที่ 3 เมื่อต้ องเลือกหนทางนี ้ 5) ปั ญหาการส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาลนั ้น มีผลกระทบเท่า เทียมกันทุกหนทางปฏิบตั ิซงึ่ วิธีการแก้ ปัญหาในเรื่องนี ้ก็โดย

THE LOGMAN

70


ก) ขอให้ รพ.สนาม ของ ทภ. เคลือ่ นย้ ายขึ ้นมาข้ างหน้ า และตั ้งอยู่ใน บริเวณใกล้ เคียงกับที่สนับสนุนกองพล หากการร้ องขอชุดศัลยกรรมสนามไม่ บรรลุผล ข) ขอ ฮ.พยาบาลสนับสนุนเพื่อส่งกลับผู้ป่วยเจ็บอาการสาหัส ตรงไปยัง รพ.ของ ทภ. 6) เส้ นเขตหลัง ควรกาหนดตามแนวถนนสาย 16 ทางทิศตะวันออกของอู่ทอง ประมาณ 3 กม.ซึง่ ทอดตัวตามแนวทิศเหนือ -ใต้ เมื่อการเข้ าตีข้ามลาน ้าสาย 3 ไป แล้ ว จ. เมื่อพิจารณาประเมินค่ าปั จจัยต่ าง ๆ ข้ างต้ น แล้ วจะเห็นว่า ห/ป ที่ 1 เป็ นหนทางที่สามารถให้ การสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงได้ ดีที่สดุ รองลงมาคือ ห/ป ที่ 2 5. ข้ อสรุ ป ก.การยุทธครั ้งนี ้สามารถให้ การสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงได้ ข.ห/ป ที่ 1 เป็ นหนทางที่สามารถให้ การสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงได้ ดีที่สดุ ค.การสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงตามปกติ สามารถสนับสนุนได้ ยกเว้ น ดังต่อไปนี ้ 1) ชุดศัลยกรรมสนามของกองทัพยังไม่สามารถมาให้ การสนับสนุนแก่กองพล ได้ 2) ถ้ าเลือก ห/ป ที่ 3 แล้ ว อกต.เกินกว่า อกช. อย่างมาก 3) ถ้ าเลือก ห/ป ที่ 3 แล้ ว ต้ องพิจารณาการระวังป้องกัน พื ้นที่ สนับสนุนกอง พลที่ลอ่ แหลมทางด้ านใต้ 4) การขาดแคลน จนท.เพื่อพิสจู น์ทราบและส่งกลับศพ ง. การแก้ ไขข้ อขัดข้ องทางการส่งกาลังบารุง

THE LOGMAN

71


1) ร้ องขอการสนับสนุนชุดศัลยกรรมสนามของ ทภ. แจ้ งถึงความจาเป็ นเพื่อให้ สถานภาพด้ านการรักษาพยาบาลสูงขึ ้น โดยอาศัยจานวนผู้ป่วยเจ็บที่คาดคะเนไว้ เป็ นมูลฐานหรือขอเปลีย่ นแปลงที่ตั ้ง รพ.ของ ทภ. ให้ ใกล้ พื ้นที่ สนับสนุนกองพล 2) ถ้ าเลือก ห/ป ที่ 3 แล้ ว ต้ องขออนุมตั ิเพิ่ม อกช.จากกองทัพและต้ องมีการจัด หน่วยระวังป้องกัน พื ้นที่สนับสนุนกองพลเพิ่มเติมจากที่เป็ นอยู่ในขณะนี ้ 3) ต้ องขอ จนท.พิสจู น์ทราบและส่งกลับศพเพิ่มเติมจาก ทภ. หรือให้ การ ฝึ กฝนเพิ่มเติมแก่ จนท.ของ กอง พธ. พล. ---------------------หมายเหตุ 1. ข้อวิ เคราะห์ ยุทโธปกรณ์และบริ การ-การส่งกาลัง สป.ประเภทต่าง ๆ การทีจ่ ะได้ว่ามี ปั ญหาหรื อไม่นนั้ ใช้การวิ เคราะห์ /เปรี ยบเที ยบระหว่างความ ต้องการกับ สป.ทีม่ ีอยู่ 2. ความต้องการ สป.และอื ่น ๆ หาได้จากประสบการณ์ ของผูท้ า ประมาณการ ประกอบการคานวณโดยใช้ข้อมูลการส่งกาลังเป็ นเกณฑ์ โดยมี พืน้ ฐานจากยอดกาลังพล/ยุทโธปกรณ์ ทีจ่ ะนาเข้าปฏิ บตั ิ การเป็ นหลัก สามารถหา ความต้องการ การใช้ สป.1, 2-4, 3 และ 5, หาสถานภาพการ ซบร., การ รักษาพยาบาลได้ เป็ นต้น ส่วนทีม่ ีอยู่ ได้จากสถานภาพ/รายงานต่างๆ ทีค่ วบคุม อยู่ในขณะนัน้

THE LOGMAN

72


THE LOGMAN

73


THE LOGMAN

74


 ในการคานวณสามารถแนวทางการปฏิบตั ิได้ หลายแนวทาง โดย ยึดถือตามแนวสอนของ รร.สธ.ทบ.หรื อตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดในการฝึ กหรือตาม แนวทางที่หน่วยริเริ่ มก็ได้ แต่ในตัวอย่างประกอบบทความนี ้ได้ นาแนวทางการ คานวณของ รร.สธ.ทบ.มาใช้ ประกอบเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจมากขึ ้น

ข้ อมูลการช่ วยรบสาหรับการคานวณ เปอร์ เซ็นต์ การสูญเสียยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ถ. รสพ. ป.สนาม ฮ

ตัง้ รั บ 30% 20% 10% 30%

รบหน่ วงเวลา เข้ าตี 25% 35% 15% 25% 10% 15% 30% 30%

ไม่ มีการปะทะ 5% 5% 5% -

THE LOGMAN

75


ประเภทของการสูญเสีย (การสูญเสียรวม) เว้ น ฮ. ยุทโธปกรณ์ ถูกทาลายหรื อซ่อมไม่ได้ สามารถซ่อมได้

ตัง้ รั บ 20% 80%

รบหน่ วงเวลา 25% 75%

เข้ าตี 15% 85%

ไม่ มีการปะทะ 10% 90%

ประมาณการซ่ อมบารุ ง (ยุทโธปกรณ์ ที่สามารถซ่อมได้ ) เว้ น ฮ. ระดับการซ่ อม ส่งกลับเขตหลัง ซ่อมที่หน่วย (10 ช.ม.) ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง (24 ช.ม.) ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทัว่ ไป (72 ช.ม.)

ตัง้ รั บ 25% 20% 20%

รบหน่ วงเวลา เข้ าตี 35% 35% 15% 25% 20% 15%

ไม่ มีการปะทะ 35% 35% 15%

25%

30%

15%

25%

การทดแทนยุทโธปกรณ์ ที่ถกู ทาลายและส่งกลับเขตหลัง เว้ น ฮ.  วัน ว. ถึง วัน ว+1  วัน ว+2 ถึง ว+5

ทดแทน 100% ทดแทน 60%

 วัน ว+6 ถึง ว+10

ทดแทน 80%

เปอร์ เซ็นต์ การสูญเสียของกาลังพล 1. ตัง้ รั บ - กองพล กรมอิสระ 5% - หน่วยขึ ้นสมทบกองพล 3% - นขต.ทภ. 2% - ป.ทภ. 2% THE LOGMAN

76


2. เข้ าตี - กองพล กรมอิสระ 7% - หน่วยขึ ้นสมทบกองพล 5% - นขต.ทภ. 2% - ป.ทภ. 2% 3. ร่ นถอยและรบหน่ วงเวลา - กองพล กรมอิสระ (มีการปะทะ) 7% - หน่วยขึ ้นสมทบกองพล (มีการปะทะ) 3% - กองพล กรมอิสระ (ไม่มีการปะทะ) 2% - หน่วยขึ ้นสมทบกองพล (ไม่มีการปะทะ) 2% - นขต.ทภ. 1% - ป.ทภ. 2% 4. ประเภทของการสูญเสีย - ตายในการรบ (KILL IN ACTION) 18% - สูญเสียในการรบ (LOST IN ACTION) 10% - บาดเจ็บในการรบ (WOUND IN ACTION) 72% 5. การส่ งกลับและรั กษาพยาบาล - นโยบายส่งกลับเขตหลัง 30% - นโยบายส่งคืนหน่วยในเขตหน้ าประจาวัน 10% - 20 % ของกาลังพลที่บาดเจ็บสามารถให้ การรักษาพยาบาลใน รพ. สนามของ ทภ.ได้ - เริ่มใน วัน ว+2 จานวน 10% ของผู้ป่วยใน รพ.ของกองทัพจะถูกส่งคืน กลับหน่วยต้ นสังกัด หมายเหตุ 1. ข้อมูลการช่วยรบนีเ้ ป็ นข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบการคานวณได้กรณี ทีไ่ ม่มีข้อมูลอื ่นที ่ THE LOGMAN

77


เชือ่ ถือได้มากกว่า 2. หน่วยสามารถปรับแก้ % ตามสถิ ติจริ งที ่ได้จากการปฏิ บตั ิ งาน สถานการณ์ทีพ่ ฒ ั นาไป

หรื อตาม

คานวณสถานภาพการซ่ อมบารุง

1. ยอดยุทโธปกรณ์เริ่ มแรก =วัน ว. เท่ากับยอดที่บรรจุจริง วันต่อ ๆ ไปใช้ ยอด ของยุทโธปกรณ์ภายในสิ ้นวันก่อน อัตราการสูญเสีย =หาได้ จาก%การสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์และแบบ การปฏิบตั ิการ( ภารกิจ) 2. การสูญเสีย (ซ่อมไม่ได้ ) =คานวณได้ จากการสูญเสียรวม x % การสูญเสีย ตามภารกิจ 2.1 ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมได้ =(การสูญเสียรวม)–(การสูญเสียที่ซ่อมไม่ได้ ) THE LOGMAN

78


2.2 ส่งคืนเขตหลัง 2.3 ซ่อมที่หน่วย

=(ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมได้ ) x % ของการส่งกลับเขตหลัง =(ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมได้ ) x % การซ่อมขั ้นหน่วย ตามภารกิจ 2.4 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = (ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมได้ ) x % การซ่อมขั ้น สนับสนุนโดยตรง จะได้ จากหน่วยสนับสนุนโดยตรงส่งคืนให้ ในวันถัดไป(ส่งคืนในวัน ว +1 ) 2.5 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทัว่ ไป = (ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมได้ ) x % การซ่อมขั ้น สนับสนุนทัว่ ไป จะได้ จากหน่วยสนับสนุนทัว่ ไปที่ส่งคืนใน 3 วัน (ส่งคืนในวัน ว + 3 ) 3. การทดแทนจากเขตหลัง = (การสูญเสีย+การส่งกลับเขตหลัง) x % ของการ ทดแทน 3.1 ซ่อมที่หน่วย = ใช้ ตวั เลขได้ จาก ข้ อ 2.3 3.2 ส่งคืนจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง = ใช้ ตวั เลขที่ได้ ในวันก่อนวัน ว. จากข้ อ 2.4 3.3 ส่งคืนจากหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป = ใช้ ตวั เลขที่ได้ ในวันก่อนวัน ว.จากข้ อ 2.5 4. วัน ว + ................. = เป็ นตัวเลขของวันก่อน ซึง่ เป็ นยอดยุทโธปกรณ์ เริ่มแรกของวันต่อไปสาหรับข้ อ 1 5. สถานภาพของการซ่อมบารุ ง 5.1 รับไว้ ซ่อมในวันก่อน ได้ จากจานวนที่ยังซ่อมไม่เสร็จในวันก่อน 5.2 รับไว้ ซ่อมใหม่ ใช้ ตวั เลขจากข้ อ 2.4 และ 2.5 5.3 ส่งคืนกลับจากหน่วยซ่อม ใช้ ตวั เลขจาก 3.2 และ 3.3 ตัวอย่ างการคานวณสถานภาพการซ่ อมบารุ ง หน่วย พล.ถ. 20 ยุทโธปกรณ์ ถ. M 48 A 5 ภารกิจ ตัง้ รั บ THE LOGMAN

79


ห้ วงระยะเวลาการปฏิบตั ิการ วัน ว. ถึง ว. + 3 (รวม 4 วัน) ข้ อมูล  จานวน ถ. ในวัน ว. = 324 คัน  การสูญเสียประจาวัน = 30 % (การสูญเสียรวม)  การซ่อมบารุง o ถูกทาลาย หรือไม่สามารถซ่อมได้ = 20 % o สามารถซ่อมได้ = 80 % แยกได้ เป็ น - ส่งกลับเขตหลัง = 35 % - ซ่อมที่หน่วย = 20 % ( เสร็จภายใน 10 ชม. ) - ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 20 % ( เสร็จภายใน 24 ชม. ) - ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทัว่ ไป = 25 % ( เสร็จภายใน 72 ชม. ) วิธีคานวณ วัน ว. 1. การสูญเสียรวม = 324(ยอดยุทโธปกรณ์เริ่ มแรก) X 0.30 (% การสูญเสี ย) = 97 2. ประเภทการสูญเสีย 2.1 ถูกทาลายและไม่สามารถซ่อมได้ = 97 x 0.20 = 19 คัน ที่ซ่อมได้ = 97 – 19 = 78 คัน 2.2 ส่งกลับเขตหลัง = 78 x 0.35 = 27 คัน 2.3 ซ่อมที่หน่วย = 78 x 0.20 =16 คัน(ส่งคืนภายในหน่วยวันเดี ยวกัน ) 2.4 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 78 x 0.20 =16 คัน (ส่งคื นหน่วย ภายในวัน ว. + 1 ) 2.5 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยทั่วไป = 78 x 0.25 = 19 คัน(ส่งคื นหน่วย ภายใน วัน ว. + 3 ) 2.6 การสูญเสียรวม = 97 คัน (จากข้อ 1 ) THE LOGMAN

80


3. การส่งคืน 3.1 ทดแทนจากเขตหลัง 19 + 27 = 46 คัน 3.2 ซ่อมที่หน่วย = 16 คัน 3.3 ส่งคืนจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง = 0 คัน (จากวันก่อน......ว. - 1) 3.4 ส่งคืนจากหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป = 0 คัน (จากวันก่อน......ว. – 3 ) รวม = 46 + 16 = 62 คัน การสูญเสียสุทธิ = 97 – 62 = 35 คัน 4. สถานภาพภายในสิ ้นวัน 4.1 ว.+ 1 = 324 – 35 = 289 คัน 4.2 % ของยุทโธปกรณ์ = ( 289 /324 ) x 100 = 89 % 5. สถานภาพการซ่อมบารุง 5.1 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 0 + 16 = 16 คัน 5.2 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทัว่ ไป = 0 + 19 = 19 คัน ว. + 1 1. การสูญเสียรวม = 289 x 0.30 = 87 คัน 2. ประเภทการสูญเสีย 2.1 ถูกทาลายและไม่สามารถซ่อมได้ = 87x 0.20 = 17 คัน ที่ซ่อมได้ = 87 – 17 = 70 คัน 2.2 ส่งกลับเขตหลัง = 70 x 0.35 = 25 คัน 2.3 ซ่อมที่หน่วย = 70 x 0.20 = 14 คัน (ส่งคืนภายในหน่วยวันเดี ยวกัน) 2.4 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 70 x 0.20 = 14 คัน(ส่งคืนหน่วย ในวัน ว + 2 ) 2.5 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทั่วไป = 70 x 0.25 = 17 คัน (ส่งคืนหน่วย THE LOGMAN

81


ในวัน ว + 4 ) 2.6 การสูญเสียรวม = 87 คัน 3. การส่งคืน 3.1 ทดแทนจากเขตหลัง = 17 + 25 = 42 คัน 3.2 ซ่อมที่หน่วย = 14 คัน(ภายในวันเดียวกัน) 3.3 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 16 คัน (จากวันก่อน............ว.) 3.4 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทั่วไป = 0 คัน (จากวันก่อน.............ว.- 2) รวมส่งคืน = 72 คัน มาจาก (42 + 14 + 16) การสูญเสียสุทธิ = 87 – 72 = 15 คัน 4. สถานภาพภายในสิ ้นวัน 4.1 ว + 2 = 289 – 15 = 274 คัน 4.2 % ของยุทโธปกรณ์ = (274 / 324) x 100 = 85 % 5. สถานภาพการซ่อมบารุง 5.1ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 16 + 14 – 16 = 14 คัน 5.2 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทั่วไป = 19 + 17 – 0 = 36 คัน ว+2 1.การสูญเสียรวม = 274 x 0.30 = 82 คัน 2.ประเภทการสูญเสีย 2.1 ถูกทาลายหรือไม่สามารถซ่อมได้ = 82 x 0.20 = 16 คัน ที่ซ่อมได้ = 82 – 16 = 66 คัน 2.2 ส่งกลับเขตหลัง = 66 x 0.35 = 23 คัน 2.3 ซ่อมที่หน่วย = 66 x 0.20 =13 คัน (ส่งคืนกลับหน่วยภายในวัน เดียวกัน) THE LOGMAN

82


2.4 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 66 x 0.20 = 13 คัน (ส่งคื นหน่วย ในวัน ว. + 3 ) 2.5 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทั่วไป = 66 x 0.25 = 17 (ส่งคืนหน่วย ในวัน ว. + 5 ) 2.6 การสูญเสียรวม = 82 3. การส่งคืน 3.1ทดแทนจากเขตหลัง = (16 + 23) x 0.60 = 23 คัน (0.60 คือ % การ ทดแทน) 3.2 ซ่อมที่หน่วย = 13 คัน (ภายในวันเดียวกัน) 3.3 ส่งคืนจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง = 14 คัน (จากวันก่อน....ว. + 1 ) 3.4 ส่งคืนจากหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป = 0 คัน (จากวันก่อน......ว.- 1 ) รวมส่งคืน = 50 คัน มาจาก (23 + 13 + 14) การสูญเสียสุทธิ = 82 – 50 = 32 คัน 4. สถานภาพภายในสิ ้นวัน 4.1 ว. + 3 = (274 – 32) = 242 คัน 4.2 % ของยุทโธปกรณ์ = (242 / 324) x 100 = 75 % 5. สถานภาพการซ่อมบารุง 5.1 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 14 + 13 – 14 = 13 คัน 5.2 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทั่วไป = 19 + 17+ 17 = 53 คัน ว+3 1.การสูญเสียรวม = 242 x 0.30 = 73 คัน 2.ประเภทการสูญเสีย 2.1 ถูกทาลายและไม่สามารถซ่อมได้ = 73 x 0.20 = 15 คัน ที่ซ่อมได้ = 73 – 15 = 58 คัน THE LOGMAN

83


2.2 ส่งกลับเขตหลัง = 58 x 0.35 = 20 คัน 2.3 ซ่อมที่หน่วย = 58 x 0.20 = 12 คัน (ส่งคืนทีห่ น่วยภายใน วันเดียวกัน) 2.4 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 58 x 0.20 = 12 คัน (ส่งคื นหน่วยใน วัน ว.+ 4 ) 2.5 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทั่วไป = 58 x 0.25 = 14 คัน (ส่งคืนหน่วยใน วัน ว.+ 6 ) 2.6 การสูญเสียรวม = 73 คัน 3.การส่งคืน 3.1 ทดแทนจากเขตหลัง = (15 + 20 ) x 0.6 = 21 คัน (0.6 คือ %การ ทดแทน ) 3.2 ซ่อมที่หน่วย = 12 คัน (ภายในวันเดียวกัน) 3.3 ส่งคืนจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง = 13 คัน (จากวันก่อน ...ว. + 2 ) 3.4 ส่งคืนจากหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป = 19 คัน(จากวันก่อน ..........ว.) รวมส่งคืน = 65 คัน ...............( 21 + 12 + 13 + 19 ) การสูญเสียสุทธิ = 73 – 65 = 8 คัน 4.สถานการณ์ภายในสิ ้นวัน 4.1 ว + 4 = 242 – 8 = 234 คัน 4.2 % ของยุทโธปกรณ์ = (234 / 324 ) x 100 = 72 % 5.สถานภาพการซ่อมบารุ ง 5.1 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง = 13 + 12 – 13 = 12 คัน 5.2 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทั่วไป = 53 + 14 – 19 = 48 คัน

THE LOGMAN

84


สรุ ป สถานภาพจานวน ถ. ใน พล.ถ.ที่ 20 ภายในสิ ้นวัน ว. ว + 1 ว + 2 จานวน ถ. 289 274 242 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง 16 14 13 ซ่อมที่หน่วยสนับสนุนทัว่ ไป 19 36 43

ว+3 234 12 48

การวิเคราะห์ จะเห็นได้ ว่า จานวน ถ.ที่ต้องการการทดแทนจากเขตหลัง จานวน 132 คัน (วัน ว.= 46 ,ว. + 1= 42 ,ว + 2 = 23, ว + 3 = 21 ) แต่ในห้ วงของการ ปฏิบตั ิการ ถ.ที่ชารุ ดได้ รับการซ่อมบารุงจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง และหน่วย สนับสนุนทั่วไป สามารถส่งคืน หน่วยได้ จานวน 117 คัน ดังนี ้ วัน ว. = 16 คัน ( จากซ่อมที่หน่วย ) ว. + 1 = 14 ( จากซ่อมที่หน่วย ) + 16 ( จากหน่วยสนับสนุนโดยตรงในวัน ว. ) ว. + 2 = 13 ( จากซ่อมที่หน่วย ) + 14 ( จากหน่วยสนับสนุนโดยตรงในวัน ว. + 1 ) ว. + 3 = 12 ( จากซ่อมที่หน่วย ) + 13 ( จากหน่วยสนับสนุนโดยตรงในวัน ว. + 2 ) และ + 19 ( จากหน่วยสนับสนุนทัว่ ไปใน วัน ว. ) รวม = 117 คัน จานวน ถ. 132 + 117 = 249 คัน เกือบเท่ากับ 4.5 กองพัน ถ. ที่จะต้ อง สนับสนุนให้ แก่กองพลในห้ วง 4 วันปฏิบตั ิการ การซ่อมบารุงในหน่วยสนับสนุน โดยตรงจะเข้ าได้ ในวันที่ 2 ที่หน่วยซ่อมบารุ งสนับสนุนทัว่ ไปจะยังไม่คงที่จนกว่า จะถึงวัน ว.+3 และสิ ้นวัน ว + 3 จะมี ถ.เข้ าหน่วยที่ซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง 12 คัน, สนับสนุนทัว่ ไป 48 คัน

THE LOGMAN

85


อัตราการสูญเสียรถถัง ความมุ่งหมายของตารางที่ข้างล่างนี ้เพื่อใช้ สาหรับผู้วางแผนได้ ประมาณ การการสูญเสียรถถังก่อนที่จะมีข้อมูลอย่างอื่นที่เหมาะสม การพิจารณาการ สูญเสียรวมถึงข้ อจากัดในการทาสงครามตามแบบที่ภัยคุกคามต่อฝ่ ายเรา และ กาหนดสมมุติฐานว่ามีเจ้ าหน้ าที่ซ่อมบารุงอย่างเพียงพอสาหรับการซ่อม และยุบ รวมได้ อัตราการสูญเสียตามตารางนี ้ไม่จาเป็ นจะต้ องตายตัวเสมอไป สาหรับการ วางแผน ผู้วางแผนต้ องระลึกอยู่เสมอว่า 80 % ของการสูญเสียที่สามารถซ่อมได้ จะต้ องได้ รับการซ่อมจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง ซึง่ เฉลีย่ ในการซ่อมสาหรับ ยุทโธปกรณ์ที่สามารถซ่อมได้ 10 คัน ต่อ ชัว่ โมง 72 การใช้ ตาราง 1. ตารางนี ้จัดทาเป็ น % ของการสูญเสียตามแบบของการปฏิบัติการ และระดับ การปฏิบตั ิของหน่วย 2. ตัวอย่าง ผบ.พล.ตกลงใจที่จะจัดส่วนกาบัง ซึง่ จะประกอบกาลัง ประมาณ 30 – 50 % จากหน่วยดาเนินกลยุทธ ภารกิจของส่วนกาบังคือการรบหน่วงเวลาและ เป็ นการรบที่รุนแรง ซึง่ ผบ.พล.คาดว่าจะสูญเสียรถถังไป 70 – 75 % ของจานวน รถถังที่เข้ าปฏิบตั ิการในวันแรก ส่วนการรบในระดับปานกลางคาดว่าจะสูญเสีย 30 % ของจานวนรถถังที่เข้ าปฏิบตั ิการในวันแรกของการรบ (วันที่ 2 และวันที่ 3 % การสูญเสียให้ คิดจากยอดรถถังที่เหลือจากการรบในวันแรก) ถ้ าการรบเกิน 3 วัน อัตราการสูญเสีย หาได้ จากประสบการณ์ ตารางที่ 1 อัตราการสูญเสียรถถัง รบหน่วงเวลา (พท.ส่วนที่กาบัง) ตั ้งรับ (พท.ตั ้งรับหลัก) ระดับการปฏิบตั ิ ระดับของการปฏิบตั ิ เบาบาง ปานกลาง รุนแรง ปานกลาง รุนแรง THE LOGMAN

86


วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3

12 % 13 % 7%

30 % 18 % 11 %

75 % 8% 6%

22 % 12 % 6%

54 % 14 % 10 %

ตัวอย่าง : การหาจานวน ถ.ที่มีใช้ ได้ สาหรับการปฏิบตั ิการรบในสิ ้นวัน ว + 3 กาหนดให้ หน่วย : ถ.พัน.20 มี ถ.จานวน 54 คัน แยกสมทบ 1 กองร้ อย 17 คัน ภารกิจ : ตั ้งรับ วิธีคานวณ ถ.พัน.20 มี ถ. จานวน 54 คัน แยกสมทบ 1 กองร้ อย จานวน 17 คัน ฉะนั ้น เหลือ ถ. จานวน 37 คัน กxข=ค ค x .8 = ง ค–ง=จ ก–จ=ฉ วัน ว. 37 x .54 = 20 20 x.8 = 16 20 – 16 = 4 37 – 4 = 33 ว + 1 33 x.14 = 5 5 x.8 = 4 5–4=1 33 – 1 = 32 ว + 2 32 x.1 = 3 3 x.8 = 2 3–2=1 32 – 1 = 31 1.1 ก x ข = ค ก = จานวน ถ.ที่มีอยู่ในวันแรกของการปฏิบตั ิการ ข = % ของการสูญเสีย ค = จานวน ถ.ที่สญ ู เสียในระหว่างวันปฏิบตั ิการ (จากการซ่อมฯ และ สูญเสียจากการรบ) 73 1.2 ค x 0.80 = ง .80 = % การสูญเสียที่สามารถซ่อมฯ และคืนหน่วยเพื่อใช้ ปฏิ บตั ิการ ภายใน 10 ชม. โดยหน่วยซ่อมในอัตราและหน่วยซ่อมสนับสนุนโดยตรง ง = จานวน ถ.ที่ทาการซ่อม 1.3 ค – ง = จ THE LOGMAN

87


จ = จานวน ถ.ที่สญ ู เสียจากการรบ/หรือทาการซ่อมในระหว่างวัน ปฏิบตั ิการ 1.4 ก – จ = ฉ ฉ = จานวน ถ.ที่ยงั คงมีใช้ อยู่ในสิ ้นวันปฏิบตั ิการ และสามารถใช้ ปฏิบตั ิการได้ ในวันถัดไป หมายเหตุ จานวนตัวเลข พิ จารณาให้เป็ นจานวนเต็มเสมอ เพื่อสนองความต้ องการของ ผบ. ฝ่ ายส่งกาลังก็จะได้ ข้อมูลไว้ สาหรับใน การวางแผนดังตัวอย่าง สธ.4 ก็จะประมาณการได้ ว่า วันแรกจะสูญเสีย ถ.ไป จานวน 20 คัน เนื่องจากการรบ/หรือเนื่องจากการซ่อมบารุ ง จากข่าวสารอันนี ้จะ ช่วยในการวางแผนการกาหนดเจ้ าหน้ าที่ในการซ่อมบารุง การเก็บกู้ และส่งกาลัง ชิ ้นส่วนซ่อม และสามารถจะทราบได้ ว่าหน่วยต้ องการการทดแทน ถ.ในห้ วง 3 วัน อย่างน้ อย 8 คัน สธ.4 อาจจะริเริ่มเพื่อประกันให้ เกิดความมัน่ ใจว่า การเตรียมการ ในการทดแทนควรจะต้ องกระทาล่วงหน้ า รวมทั ้งเสนอการจัดลาดับความเร่งด่วน ในการทดแทนแก่หน่วยด้ วย หมายเหตุ 1. ความต้ องการการทดแทน 8 คัน ได้ มาจาก ก. ในวันแรก สูญเสีย 20 ซ่อมได้ 16 ต้ องการทดแทน 4 สาหรับวันที่ 2 ข. ในวันที่ 2 สูญเสีย 5 ซ่อมได้ 4 ต้ องการทดแทน 1 สาหรับวันที่ 3 ค. ในวันที่ 3 จะสูญเสีย 3 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของห้ วงเวลาปฏิบตั ิการ จึง ต้ องการล่วงหน้ า เพื่อทดแทนในสิ ้นวันที่ 2 ทันทีโดยไม่ต้องคิดถึงจานวนที่จะซ่อม ได้ ในวันสุดท้ าย ความต้ องการการทดแทนสาหรับห้ วงเวลาปฏิบตั ิการ = 4 + 3 + 1 = 8 2. การทดแทนยุทโธปกรณ์ (จากตารางท้ ายบท) THE LOGMAN

88


ก.วัน ว. ถึง ว + 1 ทดแทน 100 % ของยุทโธปกรณ์ที่ส่งซ่อมเขตหลัง + ถูกทาลาย ข. วัน ว. + 2 ถึง ว. + 5 ทดแทน 60 % ของยุทโธปกรณ์ที่สง่ ซ่อมเขตหลัง + ถูกทาลาย ค. วัน ว. + 6 ถึง ว. + 10 ทดแทน 80 % ของยุทโธปกรณ์ที่สง่ ซ่อมเขต หลัง + ถูกทาลาย

THE LOGMAN

89


จากตัวอย่างการคานวณที่ผ่านมานั ้นเนื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ มีการใช้ กนั กว้ างขวางแล้ ว ฝอ.4 อาจใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ คานวณ เช่น Microsoft Excel Microsoft Access มาอานวยความสะดวกได้ ตัวอย่างการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยคานวณ

THE LOGMAN

90


คานวณสถานภาพการรักษาพยาบาล

THE LOGMAN

91


วัน ว 1. วันปฏิบตั ิการ 1.1 ยอดกาลังพลเริ่ มแรก X % การสูญเสีย =การสูญเสียรวม 1.2 การสูญเสียสุทธิ = การสูญเสียรวม - การทดแทน-จานวนที่สง่ กลับจาก รพ. 1.3 วัน ว. + 1 (ยอดกาลังพลวันถัดไป) = ยอดกาลังพลเริ่มแรก-การสูญเสียสุทธิ 1.4 %กาลังพล = ยอดภายในสิ ้นวัน÷ยอดกาลังพลเริ่ มแรกใน วัน ว. 1.5 สถานภาพกาลังพลพร้ อมรบ = ยอดภายในสิ ้นวัน÷อัตราอนุมตั ิ X100 = % 2. เข้ ารักษาพยาบาลใน รพ.สนาม = การสูญเสียรวมในข้ อ 1.1 x % ของกาลังพล ที่บาดเจ็บ x % ของกาลังพลที่เข้ ารับการรักษาตามนโยบายส่งกลับ วัน ว. + 1 1. การคานวณใน วัน ว. + 1 เช่นเดียวกัน วัน ว. 2. ยอดกาลังพลเริ่มแรก ใช้ ยอดกาลังพลภายในสิ ้น วัน ว. (ข้ อ 1.3 ของ วัน ว.) ตัวอย่ างการประมาณการสูญเสียกาลังพล, การส่ งกลับ และการรั กษาพยาบาล กาหนดให้ พล.ร.20 : มียอดกาลังพล 17,558 คน ภารกิจ : ตั ้งรับ การทดแทน : 150 คน / วัน % การสูญเสีย 5 % % ของกาลังทหารที่บาดเจ็บ 72 % % ของกาลังพลที่เข้ ารับการรักษาตามนโยบายการส่งกลับ 20 % นโยบายการส่งคืนหน่วยประจาวันในเขตหน้ า 10 % วัน ว. 1. วันปฏิบตั ิการ = วัน ว. ภารกิจ : ตั ้งรับ THE LOGMAN

92


1.1 17,558 x 0.05 = 878 คน 1.2 878 - 150 = 728 คน 1.3 ว. + 1 กาลังพล = 17,558 - 728 = 16,830 คน 1.4 % กาลังพลในสิ ้นวัน ว. = (16,830 ÷17,558 ) x 100 = 96 % 2. เข้ ารักษาพยาบาลใน รพ.สนาม = 878 x 0.72 x 0.2 = 126 คน วัน ว. + 1 1. วันปฏิบตั ิการ = วัน ว. + 1 1.1 16,830 x 0.05 = 842 คน 1.2 842 - 150 = 692 คน 1.3 วัน ว. + 2 กาลังพล = 16,830 - 692 = 16,138 คน 1.4 % กาลังพลในสิ ้นวัน ว. + 1=(16,138÷17,558 )x100 = 92 % 2. เข้ ารักษาพยาบาล ใน รพ.สนาม = 842 x 0.72 x 0.2 = 121 ว. + 2 1. วันปฏิบตั ิการ = วัน ว. + 2 1.1 16,138 x 0.05 = 807 คน 1.2 807 - 150 - 25 = 632 คน (หมายเหตุ 25 มาจากนโยบาย ส่งคืน 10 % ของ (126+121)) 1.3 วัน ว. + 3 กาลังพล = 16,138 - 632 = 15,506 คน 1.4 % กาลังพลในสิ ้นวัน ว.+2 =(15,506÷17,558) x 100 = 88 % 2. เข้ ารักษาพยาบาลใน รพ.สนาม =807 x 0.72 x 0.2 = 116 คน ว+3 1. วันปฏิบตั ิการ = วัน ว + 3 THE LOGMAN

93


1.1 15,560 x 0.05 = 775 คน 1.2 775 - 150 - 34 = 591 คน (34 มาจาก 10 % ของ 126+121+116-25) 1.3 ว. + 4 กาลังพล = 15,506 - 591 = 14,915 คน 1.4 % กาลังพลในสิ ้นวัน ว.+3 = (14,915÷17,558)x 100 = 85 % 2. เข้ ารักษาพยาบาลใน รพ.สนาม = 775 x 0.72 x 0.2 = 112 คน การคานวณหายอดกาลังพลที่รับการรั กษาพยาบาลที่ รพ.สนาม วันปฏิบตั ิการ วันเริ่มต้ นที่ รพ. วัน ว. 0 ว. + 1 126 ว. + 2 247 ว. + 3 338

ส่ง รพ.ในระหว่างวัน 126 121 116 112

ส่งคืนหน่วยเดิม 0 0 25(247x0.10) 34(338x0.10)

เหลือที่ รพ.สนาม 126 247(126+121) 338(247+116-25) 416(338+112-34)

สรุปสถานภาพกาลังพลและการรักษาพยาบาล ภายในสิ ้นวัน ว. ว.+ 1 ว.+ 2 ว.+ 3 ว.+…… ยอดกาลังพล 16,830 16,138 15,506 14,915 ส่ง รพ. 126 121 116 112 ฯลฯ เข้ ารับรักษาใน 126 247 338 416 โรงพยาบาล หมายเหตุ 1. การส่งคืนหน่วยประจาวันในเขตหน้าจาก รพ.10 % ของจานวนผูป้ ่ วย จะเริ่ มใน วัน ว.+ 2 2.ยอดกาลังพลทีร่ ับการรักษาใน รพ.สนาม นาไปเปรี ยบเทียบกับขี ดความสามารถ ของ รพ.(จานวนเตียงที ่ได้รับ) 3. ถ้าเกิ นขี ดความสามารถของ รพ.สนาม ต้องนาส่ง รพ.ในเขตหลัง (รพ.ทัว่ ไป) THE LOGMAN

94


4. ต้องมีการประสานกับ สธ.1 เรื ่องการคานวณ การสูญเสียในการประมาณการ การส่งกลับและรักษาพยาบาล 5. ประสานกับ สธ.4 กองทัพในการส่งกลับไปยังเขตหลัง 6. ถ้าต้องการวิ เคราะห์ ขีดความสามารถของ พัน.สร.พล. ก็คิดจานวนผูบ้ าดเจ็บ x 50 % (ส่งกลับเขตหลัง 30 %, รพ.สนาม 20 %)

THE LOGMAN

95


ตัวอย่างการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยคานวณ

THE LOGMAN

96


คานวณ สป.3

ตัวอย่างการคานวณเป็ นรายคันต่อหน่วย

THE LOGMAN

97


ตัวอย่างการคานวณเป็ นยอดรวมต่อหน่วย

THE LOGMAN

98


คานวณ สป.5

อัตรากระสุนที่ต้องการนามาเปรี ยบเทียบกับอัตรากระสุนที่ใช้ ได้ เพื่อที่จะ หาขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามภารกิจ การวิเคราะห์ กระทาได้ โดยนาเอาอัตรากระสุนมูลฐาน - อัตรากระสุนที่ ต้ องการ + อัตรากระสุนที่ใช้ ได้ ในแต่ละวัน ถ้ าหากว่าอัตรากระสุนที่ใช้ ได้ ไม่ เพียงพอกับความต้ องการ หป. อาจจะต้ องทบทวนใหม่หรือเปลีย่ นแปลงหรือ ทภ. จะต้ องให้ ความมัน่ ใจได้ ว่าจะสามารถอนุมตั ิอตั รากระสุนที่ใช้ ได้ เพิ่มขึ ้น ให้ นาเอาจานวนอาวุธที่มีอยู่ x อัตรากระสุนที่ใช้ ได้ x นน.กระสุนต่อ 1 นัด จะได้ น ้าหนักกระสุนรวมที่จะต้ องทาการขนส่ง และพิจารณาเปรียบเทียบกับขีด ความสามารถในการขนส่งของหน่วยรอง ถ้ าหากเกินขีดความสามารถของหน่วย รองแล้ วอาจร้ องขอการสนับสนุนการขนส่งเพิ่มเติมได้

THE LOGMAN

99


ตัวอย่ างการประมาณการความต้ องการ สป.5 หน่วย : พล.ร.20 วัน : วัน ว. ถึง วัน ว.+ 3 ภารกิจ : ตั ้งรับ สิง่ ที่กาหนดให้ (หาได้จากข้อมูลการช่วยรบ) อัตรากระสุนมูลฐาน อัตรากระสุนที่ต้องการ อัตรากระสุนที่ใช้ ได้ อาวุธ วัน ว ว+1.ว+2.ว+3 วัน ว. ถึง ว + 3 ปบค.105 มม. 175 180 190 120 ปกค.155 มม. 150 140 150 120 ถ. 105 มม. 70 65 35 20 จรวด (TOW) 16 7 8 3 ค. 4.2 " 160 100 120 80 วิธีการคานวณ วัน ว. อาวุธ อัตรากระสุนมูลฐาน (+) อัตรากระสุนที่ใช้ ได้ (-) อัตรากระสุนที่ต้องการ = สถานภาพ ปบค. 105 มม. 175 120 180 115 ปกค. 155 มม. 150 120 140 130 ถ. 105 มม. 70 20 65 25 จรวด (TOW) 16 3 7 12 ค. 4.2 " 160 80 100 140

วัน ว.+ 1 ปบค. 105 มม. ปกค. 155 มม. ถ. 105 มม. จรวด (TOW) ค. 4.2 "

115 130 25 12 140

120 120 20 3 80

190 150 35 8 120 THE LOGMAN

45 100 10 7 100 100


ว+2 ปบค. 105 มม. ปกค. 155 มม. ถ. 105 มม. จรวด (TOW) ค. 4.2 "

45 100 10 7 100

120 120 20 3 80

190 150 35 8 120

- 25 70 -5 2 60

150 8 120

40 -3 20

ว+3 ปบค. 105 มม. ปกค. 155 มม. ถ. 105 มม. จรวด (TOW) ค. 4.2 "

70 2 60

120 3 80

หมายเหตุ 1. จากการคานวณ จะเห็นได้ว่าใน วัน ว+2 กระสุน ปบค.105 มม. และกระสุน ถ.105 มม. จะไม่มีเหลืออยู่เลย และในวัน ว+3 ก็เช่นกัน จรวดต่อสูร้ ถถัง TOW เริ่ มหมดไป 2. ด้วยวิ ธีการคานวณดังตัวอย่างนี ้จะสามารถทาให้เราประมาณการความต้องการ สป.5 ได้ว่าเราจะเริ่ มเบิ กทดแทนอัตรากระสุนมูลฐานเมือ่ ใด เท่าใด ถ้าการสู้รบ ต้องเนิ่ นนานออกไป

THE LOGMAN

101


ตัวอย่างการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยคานวณ

คานวณสถานภาพยุทโธปกรณ์ ประจาวัน 1. ยอดยุทโธปกรณ์เริ่ มต้ น X % การสูญเสีย = การสูญเสียรวม 2.การสูญเสียรวม – จานวนส่งคืนจากการซ่อม - การแจกจ่าย/ทดแทน = การ สูญเสียสุทธิ 3. ยอดเริ่มวัน - สูญเสียสุทธิ = ยอดยุทโธปกรณ์ ของวันถัดไป ก. % ความพร้ อมรบของยุทโธปกรณ์ = (ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ งานได้ X 100) ÷ จานวนยุทโธปกรณ์ที่อนุมตั ิ (ตาม อจย.) ข. % สถานภาพของยุทโธปกรณ์ = (ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ งานได้ X 100) ÷ จานวนยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั ้น หมายเหตุ ข้อ 3ก. ใช้สาหรับแสดงถึงสภาวะของการแจกจ่าย/การบรรจุ 3ข. ใช้สาหรับแสดงถึงปั ญหาการซ่อมบารุ ง

THE LOGMAN

102


THE LOGMAN

103


งานของฝ่ ายส่งกาลังบารุงจะเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลเชิงตัวเลขเป็ นหลักซึง่ จะ แตกต่างกับในสายงานอื่น ดังนั ้น การนาเสนอข้ อมูลผลผลิตของฝ่ ายส่งกาลังบารุง ในขั ้นตอนของการแสวงข้ อตกลงใจของฝ่ ายอานวยการ จึงจาเป็ นต้ องมีเทคนิคใน การนาเสนอที่ผ้ บู ังคับบัญชา และฝ่ ายอานวยการอื่นๆเข้ าใจได้ ง่าย มองเห็นภาพ ที่ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการตกลงใจมากขึ ้น ตัวอย่างแนวทางที่จะได้ กล่าวถึงต่อไปนี ้ เป็ นแนวทางหนึง่ ซึง่ ได้ ประยุกต์ มาจากการฝึ กร่วมผสมกับมิตรประเทศ และเห็นว่าเป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่มีความ เหมาะสมต่อไปนาไปใช้ งาน อย่างไรก็ตามหน่วยอาจมีแนวทางอื่นที่เหมาะสม THE LOGMAN

104


กว่าก็สามารถดาเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะค่าตัวชี ้วัดต่างๆ เพื่อมิให้ เกิดความสับสน

ควรมีมาตรฐานที่เดียวกัน

LOGEX 53

สถานการณ์ทางการส่งกาลังบารุง หน่ วย กกล.สุรนารี สถานภาพทางการส่งกาลังบารุงห้วง 24 - 72 ช.ม.ต่อไป รายการ

สป.1 สป.3 (MRE)

สป.5

อาวุธ เครื่อง ยาน สป. หน่ วย สลก. หน่ วย หน่ วย ประจา สื่อ ยนต์ พิเศษ ซบร. ขส. บริการ หน่ วย สาร รบ สาย พ.

หน่ วย ส่วนฐาน กกล.ฯ

GGG

AGG

GG A

GGG

AGG

R AG

WWW

GGG

GGG

GGG

GGA

ฉก.ร.16

GGG

GGG

GGG

GGG

GGG

GGG

GGG

GGG

A AG

WWW

GGG

ฉก.ร.23

GGG

GG A

GG A

GGG

GGG

GGG

GGG

GGG

GGG

WWW

GGG

......

GG A

GG A

G AR

GGG

GGG

ARB

GGG

GGG

GGG

WWW

GGG

LOGEX 53 รห ัสสี

ชุดข้อมูล ชุดที่ 1 – 24 HOURS ชุดที่ 2 – 48 HOURS ชุดที่ 3 – 72 HOURS

G A R B

100 - 80% 79 - 60 % 59 - 40 % น ้อยกว่า 39% ไม่ได ้ควบคุม

แบบฟอร์มการรายงาน เกณฑ์ประมาณการ และการควบคุมระดับ สป. ระเบียบ ทภ.2 ฯ (เฉพาะการฝึ ก) w

การแสดงสถานภาพโดยรหัสสี สถานภาพ สป. 80 - 100 % สัญลัก ษณ์

สีเ ขียว

G

สถานภาพ สป. 60 - 79 %

สัญ ลักษณ์

สีเ หลือง

A

สถานภาพ สป. 40 - 59 %

สัญ ลักษณ์

สีแดง

R

สีดา

B

สถานภาพ สป. 0 - 39 % สัญ ลักษณ์

THE LOGMAN

105


A R A

ตัวอย่างการประมาณการ 24,48,72 ช.ม.ข้ างหน้ าในรายการยานยนต์รบ ของหน่วย พล.ร.3 THE LOGMAN

106


การประเมินสถานภาพเส้ นหลักการส่ งกาลัง

ตัวอย่างการประเมินสถานภาพ สลก.ในพื ้นที่ จว.ส.ร. : ถนนหมายเลข 214 มีผวิ จราจรชารุ ดใช้ ความเร็วได้ ไม่เกิน 35 ก.ม./ช.ม. และมีหน่วยยานเกราะใช้ เป็ นเส้ นทางเคลื่อนย้ ายหน่วยทาให้ เกิดความคับคัง่ ส่วนถนนเส้ นที่เหลือไม่มีปัญหาข้ อขัดข้ องในการใช้ เส้ นทาง THE LOGMAN

107


การประเมินสถานภาพการบริการสาย พ.

การประมาณการสถานภาพการบริการสาย พ.

ใช้ได้/มีอยู่

จากรายงานของ พญ.หรือหน่วย สร.หรือจากการ ประมาณการสถานภาพการรักษาพยาบาล

THE LOGMAN

108


บอกแล้ว...ว่าให้สายสีเ่ ขา อ่านหนังสือเล่มนี… ้ … ซวยตู!!!

THE LOGMAN

109


การจัดเตรี ยมสนามรบด้ านการส่งกาลังบารุง (Logistics Preparation of the Battlefield: LPB)เป็ นกระบวนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทางด้ านส่งกาลัง บารุง อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ เพื่อพิจารณาผลกระทบกระเทือน ต่อการ ปฏิบตั ิในการส่งกาลังบารุ ง ทั ้งนี ้เพื่อกาหนดหนทางปฏิบตั ิการส่งกาลังบารุงของ ฝ่ ายเรา และจากัดการส่งกาลังบารุงของฝ่ ายตรงข้ าม ในรูปแบบแผ่นภาพ ซึง่ ทา ให้ เข้ าใจง่าย

กระบวนการจัดทา LPB กระบวนการจัดทา LPB มี 4 ขั ้นตอนคือ ๑. กาหนดสภาพแวดล้ อมด้ านการส่งกาลังบารุง ๒. อธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้ อมด้ านการส่งกาลังบารุ ง ๓. การวิเคราะห์/ประเมินค่าการส่งกาลังบารุง ๔. พิจารณาเลือก ห/ป ของการส่งกาลังบารุงฝ่ ายเรา และ ห/ป ในการขัดขวางการส่งกาลังบารุงของฝ่ ายตรงข้ าม THE LOGMAN

110


ขัน้ ที่ 1 : กาหนดสภาพแวดล้ อมด้ านการส่ งกาลังบารุ ง กาหนดขอบเขตของ พ.ท.ในการส่งกาลังบารุ ง ได้ แก่ การกาหนด AO  ได้ รับจาก ผบ./หน่วยเหนือ ( ได้ รับจากแผ่นบริวารของหน่วยเหนือ )  สธ. 4 อนุมานขึ ้นเอง  เป็ น พ.ท. ที่ ผบ.ควบคุม สัง่ การต่อกาลัง /อาวุธในอัตราได้ โดยตรง การกาหนด AI  เป็ นพื ้นที่ครอบคลุมปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ องที่อาจกระทบกระเทือนต่อการ ส่งกาลังบารุง  เป็ นพื ้นที่ที่ สธ.4 อนุมานขึ ้นเอง

THE LOGMAN

111


ขัน้ ที่ 2 : การอธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้ อม การพิจารณาผลกระทบของสภาพแวดล้ อมในพื ้นที่ ปกติมีปัจจัย พิจารณาจากพันธกิจการส่งกาลังบารุ ง  การส่ งกาลัง สป.1 จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ ที่ตั ้ง, ขนาด ของที่ จาหน่ายอาหารสด, ร้ านค้ าอาหารแห้ ง , โรงสี/ที่จาหน่ายข้ าวสารในพื ้นที่ เป็ นต้ น สป.2-4 จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพ สป. ของ หน่วย (เว้ น ไม่ต้องกล่าวถึงได้ ) สป.3 จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ ที่ตั ้ง, ขนาด, ขีดความ สามารถของสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิง, คลังเก็บน ้ามันเชื ้อเพลิง ของส่วนราชการ พลเรือนและพลเรือนในพื ้นที่

THE LOGMAN

112


สป.5 จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับที่ตั ้ง,ขนาดของร้ านขายปื น คลังเก็บวัตถุระเบิดของส่วนราชการพลเรือนและพลเรือนในพื ้นที่  การซ่ อมบารุ ง จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ ที่ตั ้ง, ประเภท และขนาดหรือขีด ความสามารถของสถานที่ ซบร. ของส่วนราชการพลเรือนและพลเรือนในพื ้นที่ เช่น ร้ านซ่อมรถ, ซ่อมจักรยานยนต์, ร้ านขายอะไหล่รถยนต์, รถจักรยานยนต์, ร้ านซ่อม หรือขายเครื่องมือช่าง, อะไหล่เครื่องใช้ ไฟฟ้า  การบริ การทางการแพทย์ จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ ที่ตั ้ง, ขีดความสามารถของ สถานพยาบาลของส่วนราชการพลเรือนและพลเรือนในพื ้นที่ เช่น โรงพยาบาล , สถานีอนามัย ,หน่วยกู้ภัย , อปพร. เป็ นต้ น  การขนส่ งและเส้ นทางการเคลื่อนที่ จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ ที่ตั ้ง และจานวนของ รถโดยสาร ต่างๆ,รถบรรทุกต่างๆ รวมทั ้งวิธีการติดต่อ รวมทั ้งแสดงข่ายถนนในพื ้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในพื ้นที่ AO , AI  การบริ การ จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับที่ตั ้ง และขีดความสามารถของ อาคาร, สถานที่, สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ, สถานีบริการโทรศัพท์, ชุมสายโทรศัพท์, สถานีควบคุมกระแสไฟฟ้า, แหล่งน ้าอุปโภคบริโภค, โรงผลิต น ้าประปา , หน่วยกู้ภัย และสถานีดบั เพลิง ในพื ้นที่  เบ็ดเตล็ด จัดเตรี ยมรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับรายการอื่น ๆ ด้ านการส่งกาลังบารุง ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิโดยตรง สรุปผลผลิตในขั ้นที่ 2 นี ้ คือ แผ่นบริวารสถานภาพทรัพยากร ได้ แก่ ๑. แผ่นบริวารงานด้ านการส่งกาลัง ( แยกตามแต่ละชนิด สป. ) THE LOGMAN

113


๒. ๓. ๔. ๕. ๖.

แผ่นบริวารงานการซ่อมบารุง แผ่นบริวารการบริการทางการแพทย์ แผ่นบริวารด้ านการขนส่ง แผ่นบริวารด้ านการบริ การ แผ่นบริวารอื่นๆ ตามความเหมาะสม

THE LOGMAN

114


THE LOGMAN

115


THE LOGMAN

116


THE LOGMAN

117


ขัน้ ที่ 3 : การวิเคราะห์ /ประเมินค่ าด้ านการส่ งกาลังบารุง ในขั ้นนี ้จะทาการวิเคราะห์ผลกระทบแหล่งทรัพยากรด้ านการส่งกาลัง บารุงในพื ้นที่ความรับผิดชอบโดยมีขั ้นตอนโดยประมาณ ดังนี ้  ทบทวนความรู้งานด้ านการส่งกาลังบารุ งทั ้งในอัตราของหน่วยและจากแหล่ง ทรัพยากรในพื ้นที่เข้ าปฏิบตั ิการ โดยพิจารณาผลกระทบทางการส่งกาลัง บารุงทั ้งฝ่ ายเราและฝ่ ายตรงข้ าม  วิเคราะห์งานด้ านการส่งกาลังบารุ งของฝ่ ายตรงข้ าม เช่น โดยนาเอาแผ่น บริวารสถานภาพทรัพยากรทั ้งหมดมาประเมินรวมกัน ( แผ่นบริ วารผสมงาน การส่งกาลังบารุง )  การวิเคราะห์แผ่นบริ วารผสมงานการส่งกาลังบารุง  โครงสร้ างการส่งกาลังบารุงของฝ่ ายตรงข้ าม ( อาจพิจารณาจาก THE LOGMAN

118


วิธีการที่ฝ่ายตรงข้ ามเคยใช้ ในการส่งกาลังบารุ งในการปฏิบตั ิที่ผ่านมา )  ความสัมพันธ์ ของบุคคล, องค์ กร ที่เป็ นฝ่ ายตรงข้ ามกับเจ้ าของ ธุรกิจแหล่งทรัพยากรด้ านการส่งกาลังบารุงต่างๆ ในพื ้นที่ความรับผิดชอบ  รูปแบบการปฏิบตั ิงานด้ านการส่งกาลังบารุงที่ฝ่ายตรงข้ ามปฏิบตั ิ บ่อยๆ ( หลักนิยมของฝ่ ายตรงข้ าม ) ในขัน้ นี จ้ ะต้ องวิเคราะห์ ให้ ได้ ว่า  ฝ่ ายตรงข้ ามมีขีดความสามารถในการส่งกาลังบารุงอย่างไร , มี โครงสร้ างการส่งกาลังบารุงเป็ นเช่นใด , หลักนิยมในการส่งกาลังบารุง ( ถ้ าเป็ น การปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ รูปแบบใหม่ของ ทบ. ก็คือการที่ฝ่ายตรงข้ ามใช้ ในการ ส่งกาลังบารุงบ่อยๆ หรือมักกระทาเป็ นประจา )  ในการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ในขั ้นที่ 2 จะต้ องจัด ระดับความสาคัญของแหล่งทรัพยากรนั ้น ๆ และกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิของ ฝ่ ายเรา/ฝ่ ายตรงข้ ามต่อแหล่งทรัพยากรนั ้น ๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั ฝ่ ายเรา และ / หรือ ขัดขวางการใช้ ประโยชน์ของฝ่ ายตรงข้ าม สรุ ปผลผลิตในขัน้ ที่ 3 นี ้ คือ แผ่นภาพงานด้ านการส่งกาลังบารุง ได้ แก่  แผ่นภาพหลักนิยมการส่งกาลังบารุงของฝ่ ายตรงข้ าม ซึง่ จะเป็ น เครื่องมือในการพิสจู น์ทราบและประเมินค่าขีดความสามารถในการส่งกาลังบารุง ตลอดจนความล่อแหลมของฝ่ ายตรงข้ ามได้ อย่างต่อเนื่อง  กาหนดเป้าหมายที่ค้ มุ ค่าทางด้ านการส่งกาลังบารุ ง ( HVT – HIGH VALUE TARGET ) และเป้าหมายคุ้มค่าสูงสุด HPT ( HIGH PAYOFF TARGETS )

THE LOGMAN

119


 ทาตารางประสานสอดคล้ อง ( MATRIX ) เพื่อหาสิง่ ชี ้สอบมาอธิบาย ถึงระบบการส่งกาลังบารุ งของฝ่ ายตรงข้ าม ทั ้งนี ้เพื่อให้ สธ. 3 ใช้ ในการวางแผน ต่อไปว่าจะตอบโต้ ด้วยวิธีและเครื่องมืออะไร ณ HVT หรือ HPT ซึง่ สธ.4 กาหนด ขึ ้นตามแนวความคิดในการปฏิบตั ิของตน จากรายการ HVT

THE LOGMAN

120


ขัน้ ที่ 4 : พิจารณา ห/ป ด้ านการส่ งกาลังบารุง  กาหนดวัตถุประสงค์ / ผลลัพธ์ / เป้าหมาย ทีเ่ ป็ นไปได้ ทางด้ านการส่ง กาลังบารุงของฝ่ ายตรงข้ าม โดยให้ พิจารณาเจตนารมณ์ของฝ่ ายตรงข้ ามเป็ น ลาดับแรก  กาหนด ห/ป ในการส่งกาลังบารุ งที่เป็ นไปได้ ทั ้งฝ่ ายเราและฝ่ ายตรงข้ าม โดยพิจารณาจาก o ความเหมาะสม : ห/ป ต้ องมีโอกาสสาเร็จตามวัตถุประสงค์ / ผลลัพธ์ / เป้าหมายที่ต้องการ o ความเป็ นไปได้ : ต้ องมีทรัพยากรเพียงพอสนับสนุน ห/ป นั ้นๆ o การยอมรับได้ : ต้ องสูญเสียไม่มากเกินกว่าเกณฑ์เสี่ยงของ ผบ.ชา o ความแตกต่าง : ห/ป แต่ละ ห/ป ต้ องมีความแตกต่างกัน อย่างชัดเจน o ถูกหลักการ : ห / ป ต้ องเป็ นไปตามหลักนิยม, ไม่ขดั ต่อ ระเบียบ กฎ ข้ อบังคับ ต่าง ๆ สรุ ปผลผลิตในขัน้ นีค้ ือ  ห/ป การส่งกาลังบารุง (วิธีการ / แนวทาง / การใช้ ประโยชน์)  ห/ป ในการขัดขวางการส่งกาลังบารุงของฝ่ ายตรงข้ าม

THE LOGMAN

121


กล่ าวทั่วไป การฝึ กแก้ ปัญหาที่บงั คับการ (CPX)ประกอบระบบจาลองยุทธมีลกั ษณะ เช่นเดียวกับการฝึ กแก้ ปัญหาที่บงั คับการ(CPX)แบบปกติ เพียงแต่มีการนาเอา เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ ามาประกอบการฝึ กซึง่ ในระบบจาลองยุทธนั ้นมีการออกแบบ และจัดทาขึ ้น โดยกาหนดหลักการและกฎเกณฑ์จากการเก็บข้ อมูลจากสภาพจริ ง ทั ้งเพื่อที่จะได้ ผลการปฏิบตั ิการต่างๆ ในการจาลองยุทธใกล้ เคียงกับการปฏิบตั ิการ รบในภูมิประเทศจริ งให้ มากที่สดุ แต่ในการฝึ กด้ านการส่งกาลังบารุงที่เป็ นการ แก้ ปัญหาที่บงั คับการ ประกอบระบบจาลองยุทธนั ้น ยังไม่มีการกาหนดหลักการ และกฎเกณฑ์ ให้ สอดคล้ องกับระบบจาลองยุทธ จึงทาให้ ระบบการส่งกาลังบารุง ในการฝึ กปั ญหาที่บงั คับการประกอบระบบจาลองยุทธไม่สมจริง และไม่สอดคล้ อง THE LOGMAN

122


กับการฝึ กทางด้ านยุทธวิธี จึงจาเป็ นจะต้ องมีการกาหนดกฎเกณฑ์การฝึ กส่งกาลัง บารุงในการฝึ กแก้ ปัญหาที่บังคับการประกอบระบบจาลองยุทธขึ ้น เพื่อให้ การฝึ ก ใกล้ เคียงกับสภาพการส่งกาลังบารุงจริง ๆ และยังสอดคล้ องกับระบบจาลองยุทธ อีกทางหนึง่ ด้ วย ในส่วนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้เป็ นแนวทางหนึง่ ในการกาหนด กฎเกณฑ์ดังกล่าวที่กองทัพภาคที่ 2 ได้ นามาใช้ ในการฝึ กแก้ ปัญหาที่บงั คับการ ทางการส่งกาลังบารุงหรือการฝึ ก (LOGEX) ระดับกองทัพภาคในห้ วงที่ผ่านมา ซึง่ อาจนาไปปรับแก้ ตามความเหมาะสมของการฝึ กในแต่ละระดับได้ นอกจากนั ้นยัง อาจนามาปรับใช้ กบั การปฏิบตั ิงานจริงได้ ในขั ้นการจัดทาประมาณการ

กฎเกณฑ์ การฝึ กเกี่ยวกับระยะเวลา งานทางการส่งกาลังบารุ ง แบ่งออกเป็ น 5 งาน ดังนี ้. การส่งกาลัง  การซ่อมบารุง  การขนส่ง  การบริการทางการแพทย์  การบริการอื่น ๆ ดังนั ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับการฝึ กประกอบระบบจาลองยุทธ และงาน การส่งกาลังบารุงใกล้ เคียงกับสภาพการส่งกาลังบารุ งจริงๆ จึงอาจพิจารณาแยก กาหนดกฎเกณฑ์ระยะเวลาในการฝึ กส่งกาลังบารุงออกตามงานได้ ดงั นี ้. ระยะเวลาในการได้ รับสิ่งอุปกรณ์ จากการเบิก ระยะเวลาในการได้ รับสิง่ อุปกรณ์ในการเบิกงานทางการส่งกาลังกาหนด ให้ ได้ รับสิง่ อุปกรณ์ที่เบิกที่ถกู ต้ องตามหลักการและระเบียบคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง ภายในระยะเวลา 6 ชม. โดยนับจากหมู่วนั เวลา เริ่มวางใบเบิก THE LOGMAN

123


 ระยะเวลาในการได้ รับสิ่งอุปกรณ์ จากการซ่ อมบารุ ง การซ่อมบารุงแบ่งการซ่อมออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้. การซ่อมระดับหน่วย  การซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง  การซ่อมบารุงสนับสนุนทัว่ ไป  การซ่อมบารุงระดับคลัง ดังนั ้นเพื่อให้ ได้ รับยุทโธปกรณ์ที่สง่ ซ่อมในแต่ละประเภท ที่ปฏิบตั ิได้ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ รับยุทโธปกรณ์ คืนหน่วย ตามระยะเวลาของการส่งซ่อมบารุง ตามแต่ละประเภท โดยให้ ยดึ ถือจากหมู่วนั เวลาที่หน่วยเริ่มทาการส่งซ่อมดังนี ้. การซ่อมบารุงระดับหน่วย ใช้ ระยะเวลา 1 ชม.  การซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง ใช้ ระยะเวลา 6 ชม.  การซ่อมบารุงสนับสนุนทัว่ ไป ใช้ ระยะเวลา 12 ชม.  การซ่อมบารุงระดับคลัง ใช้ ระยะเวลา 24 ชม.  ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ าย ความเร็ วในการเคลือ่ นที่ของยานพาหนะ เป็ นไปตามหลักการและ กฎเกณฑ์ในระบบการจาลองยุทธ กล่าวคือ ความเร็ว การเคลื่อนที่ของหน่วยใน การเคลือ่ นย้ ายด้ วยยานพาหนะ จะขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อม เช่น ลักษณะภูมิ ประเทศ เวลากลางวัน หรือกลางคืน ความลาดเอียงของพื ้นที่ เป็ นต้ น  ระยะเวลาในการส่ งผู้ป่วยเจ็บกลับหน่ วยต้ นสังกัด ให้ ถือเกณฑ์ การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากโรงพยาบาลประจาถิ่น หรือ โรงพยาบาลเขตภายใน ถ้ ารักษาเกิน 30 วัน ให้ เบิกกาลังทดแทนตามสายการ เบิกกาลังทดแทน แต่หากรักษาหายไม่เกิน 30 วัน มีสภาพร่างกายสามารถ ปฏิบตั ิการรบได้ ให้ สง่ กลับหน่วยต้ นสังกัด โดยถือเกณฑ์ตามที่เข้ ารับการรักษา THE LOGMAN

124


จากที่พยาบาลแต่ละหน่วย โดยนับระยะเวลาที่จะส่งกลับหน่วยต้ นสังกัด จากหมู่ วันเวลาที่หน่วยต้ นสังกัดส่งตัวเข้ ารักษา ดังนี ้. รักษาที่พยาบาลกรม ส่งคืนหน่วยใน 12 ชม.  รักษาที่พยาบาลกองพล ส่งคืนหน่วยใน 24 ชม.  รักษาที่พยาบาลกองทัพ ส่งคืนหน่วยใน 48 ชม.  รักษาที่รพ.ในพื ้นที่สว่ นหลังของ ทภ.ส่งคืนหน่วยใน72 ชม.  การบริ การอื่น ๆ จะไม่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับระยะเวลาในการดาเนินการ จึงไม่มีการ กาหนดกฎเกณฑ์ห้วงระยะเวลาในการบริการไว้ ในระบบการฝึ กแก้ ปัญหาที่บงั คับ การประกอบระบบจาลองยุทธ

กฎเกณฑ์ การฝึ กส่ งกาลัง สป.1  โดยอาศัยเส้ นทางส่งกาลังและเครื่องมือขนส่งที่มี่อยู่ จึงกาหนดย่านเสบียง สป.1 เป็ น 3 วัน (เริ่มมื ้อเย็น )  เกณฑ์ การเบิก o เสบียง ประเภท ก ถือยอด กพ. เป็ นเกณฑ์เบิก o เสบียง ประเภท ข,ค เบิกทดแทนตามที่ได้ ใช้ ไป o เสบียง ประเภท ก เบิกตามอัตราสิ ้นเปลือง x กพ.ที่รับการ สนับสนุน  สป.ประเภท 1 ตามอัตราพิกัด หากไม่มีกาหนดไว้ ในผนวกคาสัง่ ประกอบการฝึ ก ให้ ยดึ ถือเกณฑ์ ดังนี ้ o กองร้ อย เสบียง ประเภท ค 1 วัน o กองพัน เสบียง ประเภท ข 1 วัน เสบียง ประเภท ค 1 วัน THE LOGMAN

125


เชื ้อเพลิง 1 วัน o กองพล เสบียง ประเภท ข 2 วัน เสบียง ประเภท ค 2 วัน เชื ้อเพลิง 2 วัน o อาหารสาหรับแรงงานพลเรือน และเชลยศึกให้ เลี ้ยงดูเช่นเดียวกับ ทหารแต่ถือเกณฑ์ การจ่ายปริมาณ 4/5 ของที่จ่ายให้ ทหาร  เกณฑ์ เบิกตามวันส่ งกาลัง เสบียง ประเภท ก ลาดับ

รายการ

หน่ วย นับ

จานวนต่ อ กพ. 100 คน

1.

ข้ าวสาร

กก.

100

2.

เนื ้อสัตว์,ปลา,ไข่

กก.

25

3.

ผัก,ผลไม้

กก.

60

4.

น ้ามันพืช

กก.

6

5.

พริกแห้ ง

กก.

1

6.

กะปิ

กก.

2

7.

กระเทียม

กก.

2

8.

น ้าปลา

กก.

10

9.

น ้าตาล

กก.

2

10.

เกลือ

กก.

1

รวม

219

THE LOGMAN

126


เสบียง ประเภท ข ลาดับ

รายการ

1. 2.

อาหารกระป๋ อง ข้ าวสาร รวม

หน่วย นับ กระป๋ อง กก.

จานวนต่อ กพ.100 คน 300 100 400

น ้าหนัก (กก.) 54 101 155

หมายเหตุ : น้าหนักรวมทัง้ ภาชนะทีบ่ รรจุดว้ ย เสบียง ประเภท ค ลาดับ 1.

รายการ อาหารสาเร็จรู ป

หน่วย นับ ชุด

รวม

80

จานวน น ้าหนัก (กก.) 100 80

ในส่วนของเสบียง ประเภท ง ให้ ถือเกณฑ์สิ ้นเปลืองแต่ละรายการ ตามความจาเป็ น  แบบฟอร์ มการเบิก สป.1 ในการฝึ ก ลาดับ

รายการ

หน่วย นับ

ยอด กพ. ของหน่วย

เบิก วัน แรก

เบิก วันที่ 2

เบิก วันที่ 3

รวมเบิก 1 ย่าน เสบียง

รวมทังสิ ้ ้น

THE LOGMAN

127


 การหาสถานภาพการส่ งกาลัง สป. ประเภท 1 ในสนาม ลาดับ

1.

รายการ

2.

เสบียง ก. เสบียง ข.

3.

เสบียง ค.

4.

เสบียง ง.

หน่วย นับ

ยอด ยก มา

รับมา งวดนี ้

จ่ายไป ปั จจุบนั

สถาน ภาพ ปั จจุบนั

24 ชม.

48 ชม.

72 ชม.

รวมทังสิ ้ ้น (ร้ อยละ)

 ข้ อกาหนดเพิ่มเติม o การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ให้ ปิดรายงานทุกวัน เวลา 1300 ส่งถึงหน่วยรับรายงานในเวลา 1330 o รอบเสบียง ให้ เริ่มรับเสบียงและวางใบเบิกในมื ้อกลางวัน แล้ว นาไปเริ่มประกอบในมื ้อเย็น o ย่านเสบียงในการเบิก 3 วัน จานวน 9 มื ้อ ดังนั ้นในการคิด เปอร์ เซ็นต์ในการจ่าย สป.1 ประเภท ก. ถือว่าตัดจ่ายมื ้อละ 10 % o เสบียงประเภท ข. ถือว่าเป็ นเสบียงหลักที่ใช้ ในการรบ มีความ มุ่งหมายใช้ แทนเสบียงประเภท ก.เมื่อไม่มีสงิ่ อานวยความสะดวกในการเก็บเย็น o เสบียงประเภท ค. ใช้ ในเมื่อไม่สามรารถจัดตั ้งครัวเลี ้ยงรวมได้ THE LOGMAN

128


o เสบียงประเภท ค. ใช้ เฉพาะเมื่อจาเป็ น เช่น หน่วย ลว. หรือ พลขับ ที่ต้องเดินทางไป กลับ เกินกว่า 1 วัน หรือหน่วยที่ออกปฏิบตั ิราชการเป็ นอิสระ o การใช้ สญ ั ลักษณ์สถานภาพ สป.1 ในสนาม - จานวนสถานภาพ 80 - 100 % สัญลักษณ์ สีเขียว - จานวนสถานภาพ 60 - 79 % สัญลักษณ์ สีเหลือง - จานวนสถานภาพ 40 - 59 % สัญลักษณ์ สีแดง - จานวนสถานภาพ 0 - 39 % สัญลักษณ์ สีดา o การควบคุมระดับสิง่ อุปกรณ์ประเภท1 ของ สย.บชร. และ ตส.ทภ. ถ้ าไม่มีการกาหนดในผนวกประกอบคาสัง่ ในการฝึ กให้ ยดึ ถือดังนี ้ - ระดับเกณฑ์ปฏิบตั ิการ 3 วัน - ระดับเกณฑ์ปลอดภัย 2 วัน - ระดับเกณฑ์ สะสม 5 วัน - เวลาในการเบิกและส่งสิง่ อุปกรณ์ 8 วัน - เกณฑ์เบิก 13 วัน - จุดเพิ่มเติม (ใช้ ไปเหลือ) 10 วัน o การรายงานให้ รายงานสถานภาพเป็ นจานวนสิง่ อุปกรณ์ ตาม ระเบียบการรายงานทางการส่งกาลังบารุ ง

THE LOGMAN

129


กฎเกณฑ์ การฝึ กส่ งกาลัง สป.2-4  การส่งกาลัง สป.2 และ 4 ให้ ยดึ ถือ ระเบียบ ทบ. ว่าด้ วยการส่งกาลัง สิ่ง อุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534 เป็ นหลัก  การเบิกสิง่ อุปกรณ์ ที่เกินอัตราอนุมตั ิ สิ่งอุปกรณ์ที่รายการควบคุม หรือสิ่ง อุปกรณ์ ที่ขาดแคลนให้ เสนอผ่านตามสายการบังคับบัญชา เพื่อขอรับการ สนับสนุนจากหน่วยที่ได้ รับมอบอานาจอนุมัติให้ เบิก จาก ทบ. หรือกรมฝ่ าย ยุทธบริการ  สป. ที่ควบคุม ได้ แก่ o รสพ. o สป. ป้อมสนาม o รยบ. 5 ตัน และขนาดใหญ่ o เครื่องหาพิกัดด้ วยดาวเทียม o รถบรรทุกน ้ามัน o ปื นซุ่มยิงและกล้ องเล็ง o สป.4 เพื่อสร้ างฉากขัดขวาง o กล้ องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน o เครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม  เกณฑ์ การประมาณการ สป.4 ประเภท สป.ป้อมสนาม ขนาดของฐานปฏิบตั ิการที่มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 150 เมตร ในการ สร้ างฐานปฏิบตั ิการแบบกึง่ ถาวรจะใช้ ลวดหนามหีบเพลงและกระสอบทราบดังนี ้. ลวดหีบเพลง -วงแนวแรก 2 ชั ้น ใช้ ลวดหีบเพลง 75 ขด และใช้ หลัก 240 หลัก -วงแนวที่สอง 2 ชั ้นใช้ ลวดหีบเพลง 100ขด และใช้ หลัก 300 หลัก THE LOGMAN

130


สรุป วาง 2 แนว ๆ ละ 2 ชั ้น ใช้ ลวดหีบเพลงทั ้งสิ ้น 175 ขด และใช้ หลัก 550 หลัก  กระสอบทราย -กระสอบทรายที่กาบังจุดต้ านทานปิ ดแบบกึง่ ถาวรใช้ จดุ ละ 250 ใบ -กระสอบทรายล้ อมรอบที่ตั ้งฐานใช้ 2,000 ใบ -ที่ตั ้งที่ตรวจการณ์ ใช้ กระสอบทราย จุดละ 100 ใบ เกณฑ์ การประมาณการ สป.ป้อมสนาม ของแต่ ละ บก.หน่ วย o บก.หน่วยระดับ มว. ใช้ กระสอบทราย 250 ใบ o บก.หน่วยระดับ กองร้ อย ใช้ กระสอบทราย 350 ใบ o บก.หน่วยระดับ กองพัน ใช้ กระสอบทราย 400 ใบ o บก.หน่วยระดับ กรม ใช้ กระสอบทราย 500 ใบ o บก.หน่วยระดับ กองพล ใช้ กระสอบทราย 1,000 ใบ o หลุมบังเกอร์ /บุคคล ใช้ กระสอบทราย 50 ใบ o จุดวางอาวุธประจาหน่วย ใช้ กระสอบทราย 100 ใบ หมายเหตุ กระสอบทราย 1 ใบ เมือ่ บรรจุทรายหรื อวัสดุ วางได้ขนาดสูง 8 ซม. กว้าง 20 ซม.และยาว 30 ซม. การคานวณขนาดฐานปฏิ บตั ิ การที ่มีขนาดต่างจากเกณฑ์ทีก่ าหนดให้ ใช้ขนาดของฐานปฏิ บตั ิ การทีก่ าหนดเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ สป. ตามอัตราส่วน

THE LOGMAN

131


 ความต้ องการ สป. 2 - 4 ให้ ใช้ เกณฑ์ ความต้ องการดังนี.้ ลาดับ

รายการ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ปลย.5.56 มม. ปรส. 106 มม. เครื่ องยิงจรวดแบบต่างๆ ปก.7.62 มม. ปก. 0.50 นิ ้ว ปบค. 105 มม. ปกค. 155 มม. ปตอ. 40 มม. ปตอ. 12.7 มม. ค. 60 มม. ค. 81 มม. ค.120 มม. ปก.93 บน.ถ. ปก.93 บน.รสพ. ป.ถ.76 มม. รยบ. 1/4 ตัน, ฮัมวี่ รยบ. 3/4 ตัน และ 1 ตัน รยบ. 2 1/2 ตัน รยบ. เทท้ าย รยบ. 5 ตัน รสพ. ถ.

ข้ อมูลการทดแทนใน 30 วัน/1,000 พล. ทภ. เขตหลัง 1.436 0.618 1.784 0.053 0.004 0.652 0.225 0.203 1.357 0.084 0.018 0.434 0.172 0.145 0.024 0.002 0.005 0.013 0.006 0.009 0.004 0.652 0.225 0.203 0.652 0.225 0.203 0.079 0.012 0.067 0.022 0.236 0.021 0.067 0.022 0.321 0.119 0.275 0.214 0.086 0.132 0.199 0.370 0.624 0.011 0.022 0.023 0.052 0.010 0.006 0.236 0.021 0.067 0.022 -

THE LOGMAN

คน รวม 3.83 0.057 1.080 1.459 0.790 0.026 0.005 0.019 0.013 1.080 1.080 0.091 0.089 0.257 0.080 0.715 0.432 1.150 0.052 0.068 0.257 0.089

132


กฎเกณฑ์ การฝึ กส่ งกาลัง สป.3  เกณฑ์ การเบิก สป.3 ของหน่ วยใช้ o การเบิกสป.3 ธุรการให้ ทาการเบิกทดแทน สป.3 ตามอัตราพิกดั o การเบิก สป. ทางยุทธวิธี จะต้ องเสนอความต้ องการ สป. 3 ตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ เกณฑ์ ความต้ องการ สป.3 ของหน่วย เป็ นเกณฑ์ในการเสนอความต้ องการ  การรายงานสถานภาพ สป.3 ของหน่วยใช้ ในขั ้นต้ นให้ รายงานเป็ นจานวน สป.3 แยกแต่ละชนิด และเมื่อมีการใช้ ให้ รายงานเป็ นครั ้งคราว รวมทั ้งให้ สรุปรายงานเป็ นวงรอบ ส่งให้ หน่วยสนับสนุน และ หน่วยเหนือ  การใช้ สญ ั ลักษณ์สถานภาพ สป.3 ในสนาม ของหน่วยใช้ o สถานภาพ สป.3 80 - 100 % สัญลักษณ์ สีเขียว o สถานภาพ สป.3 60 - 79 % สัญลักษณ์ สีเหลือง o สถานภาพ สป.3 40 - 59 % สัญลักษณ์ สีแดง o สถานภาพ สป.3 0 - 39 % สัญลักษณ์ สีดา  การควบคุมสิง่ อุปกรณ์ประเภท 3 ของ สย.บชร. และ ตส.ทภ. o ระดับสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 ถ้ าไม่มีการกาหนดในผนวกประกอบ คาสัง่ ในการฝึ กให้ ยึดถือดังนี ้  ระดับเกณฑ์ปฏิบตั ิการ 7 วัน  ระดับเกณฑ์ปลอดภัย 3 วัน  ระดับเกณฑ์สะสม 10 วัน  เวลาในการเบิก และส่งสิง่ อุปกรณ์ 3 วัน  เกณฑ์เบิก 13 วัน  จุดเพิ่มเติม 3 วัน THE LOGMAN

133


o การรายงานให้ รายงานสถานภาพเป็ นจานวนสิง่ อุปกรณ์ ให้ บชร. และหน่วยเหนือตามระเบียบการรายงานทางการส่งกาลังบารุง  ข้ อมูลความต้ องการ สป.3 ของหน่ วยใน พล.ร./ม.ในการประมาณการ ลาดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

หน่วย บก.ร้ อย.บก.พล. ร้ อย.ลว. ร้ อย.ลว.ไกล. ร้ อย.สห. กอง พธ.พล. กอง สพบ.พล. พัน.ส.พล. พัน.สร.พล. พัน.ช.พล. ร้ อย.บ.พล. พัน.ม.(ถ.) พัน.ม.(ยานยนต์) บก.ร้ อย.บก.กรม ป. พัน. ปกค. 155 มม. พัน. ปบค. 105 มม. พัน.ปตอ. บก.ร้ อย.บก.กรม ร. ร้ อย.ค.หนัก ร้ อย.รสพ. มว.ต่อสูร่ ถถัง พัน.ร./ม. บก.ร้ อย.บก.กรม ม.

ความต้ องการน ้ามันเชื ้อเพลิง (ลิตร/กม.) เบนซิน ดีเซล หมายเหตุ 3.95 3.85 9.1 24.80 0.3 1.05 2.55 1.05 2.45 15.05 5.15 24.5 13.2 6.65 14.7 15.75 8.30 50.45 0.3 1.05 18.1 200.20 30.60 10.65 5.20 3.80 ลากจูง 9.80 31.35 9.30 17.45 9.45 128.50 3.80 8.70 4.70 0.70 16.4 0.70 1.00 0.70 4.90 8.00 4.8 5.24 THE LOGMAN

134


23.

กรม สน.

26.75

79.75

พล.ร. แบบ 2

กฎเกณฑ์ การฝึ กส่ งกาลัง สป.5  การเบิกทดแทน และการเสนอความต้ องการ สป.5 แต่ละชนิดให้ เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ประกอบระเบียบ ฯ  การควบคุมสถานภาพ สป.5 ให้ ควบคุมและรายงานจานวนตามรายการ ที่กาหนด  การรายงานสถานภาพ สป.5 ของหน่วยใช้ ในขั ้นต้ นให้ รายงานจานวน สป.5 แยกแต่ละชนิด เมื่อมีการใช้ ให้ รายงานตามห้ วงระยะเวลาและให้ ทาการเบิกทดแทนทันที โดยเกณฑ์การใช้ สป.5 ให้ เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ที่แนบประกอบระเบียบ ฯ  การใช้ สญ ั ลักษณ์สถานภาพ สป.5 ในสนามของหน่วยใช้ ให้ คิดใน ภาพรวมทุกชนิด โดยใช้ เกณฑ์ ดงั นี ้.o สถานภาพ 80-100% สัญลักษณ์ สีเขียว o สถานภาพ 60 - 79 % สัญลักษณ์ สีเหลือง o สถานภาพ 40 - 59 % สัญลักษณ์ สีแดง o สถานภาพ 0 - 39 % สัญลักษณ์ สีดา THE LOGMAN

135


 การควบคุมสิง่ อุปกรณ์ประเภท 5 ของ สย.บชร. และ ตส.ทภ. หากไม่มี กาหนดในผนวกประกอบคาสัง่ ให้ ยดึ ถือดังนี ้.o ระดับสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 5 ขนาด 0.50 นิว้ ลงมา  ระดับเกณฑ์ปฏิบตั ิการ 10 วัน  ระดับเกณฑ์ปลอดภัย 5 วัน (1/3ของเกณฑ์สะสม )  ระดับเกณฑ์สะสม 15 วัน  เวลาในการเบิกและส่งสิ่งอุปกรณ์ 5 วัน  จุดเบิก ใช้ ไป 1/ 5 ของระดับสะสม o ระดับสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 5 ขนาดเกินกว่ า 0.50 นิว้ และ อื่น ๆ  ระดับเกณฑ์ปฏิบตั ิการ 10 วัน  ระดับเกณฑ์ปลอดภัย 5 วัน  ระดับเกณฑ์สะสม 20 วัน(1/3 ของเกณฑ์สะสม )  เวลาในการเบิกและส่งสิ่งอุปกรณ์ 5 วัน  จุดเบิก ใช้ ไป 1/ 5 ของระดับสะสม  การรายงานให้ รายงานสถานภาพ สป.5 เป็ นจานวนสิ่งอุปกรณ์ให้ แยก แต่ละชนิดให้ คลัง ทภ. และหน่วยเหนือทราบ เมื่อมีการจาหน่ายและ เบิกทดแทนสาเนาให้ ทราบด้ วยทุกครัง้

THE LOGMAN

136


THE LOGMAN

137


กฎเกณฑ์ การฝึ กซ่ อมบารุง  ปั จจัยเวลาในการซ่ อมบารุ ง o ซบร. ณ ที่ตั ้งหน่วย 10 ชม. o ซบร. ขั ้นการ สน. โดยตรง 24 ชม. o ซบร. ขั ้นการ สน. ทัว่ ไป 72 ชม.  ใน วัน ว.จะได้ รับยุทโธปกรณ์ 100 % , วัน ว. + 2 ถึง ว. 5 ได้ รับ 60 % , วัน ว. + 6 ถึง ว. + 10 ได้ รับ 80 %  ประเภทการสูญเสีย o ในการดาเนินกลยุทธในแต่ละครั ้ง ให้ มีการจาหน่ายการสูญเสีย ยุทโธปกรณ์ในการซ่อมบารุง ณ ที่ตั ้งหน่วย 10 % ของ ยุทโธปกรณ์หลัก ประกอบด้ วย ยานพาหนะ อาวุธ ปื นใหญ่ รถถัง และ รสพ. o เมื่อระบบแจ้ งการประเมินผลการสูญเสียของระบบจาลองยุทธ ให้ ถือเป็ นการสูญเสียที่ต้อง ซบร. ขั ้นสนับสนุนโดยตรง 80 % และ ซบร. ขั ้นหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป 20 %  นโยบายความพร้ อมรบของยุทโธปกรณ์หลัก ต้ องไม่น้อยกว่า 80 %

THE LOGMAN

138


กฎเกณฑ์ การฝึ กการขนส่ ง  ในการขนส่งนั ้น หน่วยระดับกองพล จะมีเครื่ องมือใช้ งาน ดังนั ้นกองพลจะ ร้ องขอได้ ก็ต่อเมื่อเกินขีดความสามารถ และต้ องการยานพาหนะเพิ่มเติมจาก จานวนที่มโี ดยร้ องขอตามสายการบังคับบัญชา ทั ้งนี ้ต้ องระบุจานวนกาลังพล หรือ สป.ที่ต้องการบรรทุก  การขนส่งในพื ้นที่ ทภ. ใช้ การขนส่งทางถนน และทางรถไฟ เป็ นหลัก ส่วน การขนส่งทางอากาศใช้ ในกรณีจาเป็ น และเร่ งด่วนเท่านั ้น  ตัวเลขในการวางแผนการขนส่งด้ วยรถยนต์ แยกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้. อัตราการบรรทุก สป. ทั่วไป และกาลังพล

THE LOGMAN

139


 การบรรทุก สป.3 ลาดับ

ชนิด สป.3

ขนาดถัง (แกลลอน) 58

จานวนถังที่บรรทุก 1 คัน ฮีโน่ นิสสัน 24 24

1.

น ้ามันอากาศยาน

2. 3.

น ้ามันเบนซิน น ้ามันก๊ าด

58 88

24 24

24 24

4. 5.

น ้ามันดีเซล น ้ามันหล่อลื่น

88 8

24 361

24 361

 การรายงานตามวงรอบ ให้ รายงานในเรื่องการขนส่งดังนี ้.o การรายงานสถานภาพเส้ นทางหลักการส่งกาลังแยกเป็ นปั จจุบนั , 24 ชม. ,48 ชม. และ 72 ชม. o การใช้ สญ ั ลักษณ์ ในการรายงานสถานภาพเส้ นทางหลักการส่งกาลัง  เส้ นทางมีสภาพดีใช้ งานได้ ตลอดห้ วงเวลา และห้ วงดังกล่าวมีการ เคลือ่ นย้ ายหน่วยตามคาสัง่ การเคลือ่ นย้ าย ใช้ สญ ั ลักษณ์ สเี ขียว  เส้ นทางขรุขระ ชารุด 20 % ขึ ้นไป และห้ วงการรายงานมีการ เคลือ่ นย้ ายหน่วยตามคาสัง่ การเคลือ่ นย้ ายไม่เกินหน่วยระดับกรม ใช้ สญ ั ลักษณ์สเี หลือง  เส้ นทางขรุขระชารุด 40 % ขึ ้นไป และห้ วงการรายงานมีการ เคลือ่ นย้ ายหน่วยตามคาสัง่ การเคลือ่ นย้ ายไม่เกินหน่วยระดับกอง พล ใช้ สญ ั ลักษณ์สี แดง  สภาพเส้ นทางถนนไม่สามารถใช้ สญ ั จรไป - มาได้ และห้ วงการ รายงานมีการเคลือ่ นย้ ายหน่วยตามคาสัง่ การเคลือ่ นย้ ายมากกว่า หน่วยระดับกองพล หรือมีหน่วยรถถัง ขนาด กรม ม. ใช้ เส้ นทาง ใช้ สัญลักษณ์ สดี า THE LOGMAN

140


o การรายงานประสิทธิภาพหน่วยขนส่ง ให้ รายงานตามวงรอบที่กาหนดใน รปจ. โดยใช้ สญ ั ลักษณ์ ดงั นี ้.  ยานพาหนะพร้ อมเคลือ่ นย้ าย คิดเป็ น 80 - 100 % ของอัตรา อนุมตั ิ ใช้ สญ ั ลักษณ์ สีเขียว  ยานพาหนะพร้ อมเคลือ่ นย้ าย คิดเป็ น 60 - 79 % ของอัตราอนุมตั ิ ใช้ สญ ั ลักษณ์ สีเหลือง  ยานพาหนะพร้ อมเคลือ่ นย้ าย คิดเป็ น 40 - 59 % ของอัตราอนุมตั ิ ใช้ สญ ั ลักษณ์ สีแดง  ยานพาหนะพร้ อมเคลือ่ นย้ าย คิดเป็ น 0 - 39 % ของอัตราอนุมตั ิ ใช้ สญ ั ลักษณ์ สีดา

THE LOGMAN

141


กฎเกณฑ์ การบริการทางการแพทย์  การรั กษาพยาบาล ในการปฏิบตั ิในแต่ละวันให้ ถือยอดกาลังพลเป็ นหลัก และให้ คิดเกณฑ์ การสูญเสียกาลังพล o การสูญเสียกาลังพลในการฝึ กครั ้งนี ้จะหมายถึง การสูญเสียกาลัง พลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการรบ ส่วนผู้ที่ตายในสนามรบนั ้นจะ ใช้ ยอดจากการประมวลผลจากระบบจาลองยุทธ หรือจากบ่งการ เท่านั ้น เกณฑ์การสูญเสีย ได้ แก่  การตั ้งรับ คือ ยอดการสูญเสียกาลังพล ณ เวลา ปิ ด ยอดรายงานจานวน 5 % ของกาลังพลที่เข้ าปฏิบตั ิการ  การเข้ าตี คือ ยอดการสูญเสียกาลังพล ณ เวลา ปิ ด ยอดรายงานจานวน 10 % ของกาลังพลที่เข้ าปฏิบตั ิการ o ในยอดของจานวนผู้สญ ู เสียในแต่ละครั ้งใน จะแยกเป็ นจานวน ของ ผู้สญ ู เสีย ดังนี ้  เข้ ารับการรักษาพยาบาลในสนามของหน่วยเอง จานวน 60 % ของจานวนของผู้สญ ู เสียในครัง้ นั ้น  เข้ ารับการรักษาพยาบาลในสนามของหน่วยเหนือขึ ้นไปอีก 1 ระดับ จานวน 40 % ของจานวนของผู้สญ ู เสียในแต่ละ ครั ้ง  ส่วนการจะส่งกลับผู้ป่วยเจ็บที่ไม่เป็ นไปตามระบบการ ส่งกลับจะใช้ บ่งการเพื่อให้ หน่วยแก้ ปัญหาแบบเร่งด่วน  การส่ งกลับของกาลังพลที่เข้ ารั บการรั กษาคืนหน่ วย การส่งกลังกาลังพลที่เข้ ารับการรักษาคืนหน่วยเพื่อเข้ าทาการรบนั ้น ให้ ทุกหน่วยรับและรายงานยอดกาลังพลในทุกเวลา 1300 โดยคิดยอดคืนหน่วยวัน THE LOGMAN

142


ละ 30 % ของกาลังพลที่เข้ ารับการรักษาพยาบาลอยู่ ณ วันนั ้น ทั ้งของกาลังพล ที่เข้ ารับการรักษาที่พยาบาลของหน่วยเอง และของหน่วยเหนือ  การส่ งกลับสายแพทย์ ในการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บในการคานวณของรับการสนับสนุน ให้ ใช้ เกณฑ์ การบรรทุกผู้ป่วยของยานพาหนะ ดังนี ้.o บ.ลาเลียง C - 130 คนไข้ นงั่ 92 คน นอน 74 คน o ฮท.1 คนไข้ นงั่ 6 คน นอน 3 คน o รยบ. 1/4 ตัน คนไข้ นงั่ 2 คน นอน 2 คน o รยบ. 1 ตัน คนไข้ นงั่ 8 คน นอน 5 คน o รถพยาบาล (ติดเปล 3 เปล) คนไข้ นงั่ 3 คน นอน 3 คน o รยบ. 2 1/2 ตัน คนไข้ นงั่ 72-136 คน นอน 28-60 คน o รถไฟพยาบาล คนไข้ นงั่ 24 คน นอน 24 คน  การสุขาภิบาลในสนาม ให้ ยดึ ถือคาสัง่ ทบ. (คาชี ้แจง) ที่ 86/7102 เรื่อง การปฏิบตั ิการ สุขาภิบาลในสนามเป็ นหลัก ซึง่ ที่เกี่ยวข้ องในการฝึ กครั ้งนี ้ได้ แก่ เกณฑ์เฉลี่ย ความต้ องการน ้า โดยให้ ถือความต้ องการในห้ วงวันหนึง่ /ทหารคนหนึง่ มีความ ต้ องการน ้าดังนี ้ o ในค่ายพักกึง่ ถาวร จานวน 20 – 40 แกลลอน o ในค่ายพักชัว่ คราว จานวน 15 แกลลอน o ในค่ายที่พกั แรมหรือในการเดินทาง จานวน 2 แกลลอน o ในระหว่างการปฏิบตั ิการรบ  เกณฑ์ปกติ จานวน 1 แกลลอน  เกณฑ์ต่า(ไม่นานเกิน 3 วัน) จานวน 1/2 แกลลอน o สาหรับสัตว์วนั หนึง่ ต้ องการน ้า จานวน 5-10 แกลลอน THE LOGMAN

143


การรายงานทางการส่ งกาลังบารุง แบบฟอร์ มการรายงานการส่ งกาลังบารุ งประจาวัน รายงานการส่งกาลังบารุงประจาวัน หน่วย…………… ห้ วงเวลาตั ้งแต่……………………….ถึง…………………….. อ้ างถึง………………………………………………………… ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. กล่ าวทั่วไป ก. ภาพการส่งกาลังบารุงโดยรวม ข. ความเร่ งด่วนในการสนับสนุนในปั จจุบนั ค. การปฏิบตั ิงานด้ านการส่งกาลังบารุ งที่สาคัญในห้ วงเวลา 2. สถานที่ตงั ้ ทางการส่ งกาลังบารุ ง 3. สถานภาพทางการส่ งกาลัง ก. สป.1 รายการ

คงเหลือใน ปั จจุบนั จานวน สถานะ

ความต้ องการใน 24 ชม. ต่อไป จานวน สถานะ

ความต้ องการใน 48 ชม. ต่อไป จานวน สถานะ

ความต้ องการใน 72 ชม. ต่อไป จานวน สถานะ

ความต้ องการใน 24 ชม. ต่อไป จานวน สถานะ

ความต้ องการใน 48 ชม. ต่อไป จานวน สถานะ

ความต้ องการใน 72 ชม. ต่อไป จานวน สถานะ

เสบียง….

ข. สป.3 รายการ

คงเหลือใน ปั จจุบนั จานวน สถานะ

เบนซิน….

THE LOGMAN

144


ค. สป.รายการสาคัญ อาวุธ รายการ ใช้ การได้ ..............

ยานพาหนะ รายการ ใช้ การได้ .............

เครื่ องมือสื่อสาร รายการ ใช้ การได้ ...........

4. สถานภาพทางการซ่ อมบารุ งประจาวัน ก.สป.หลักที่ถกู ทาลายจากการรบ ข.สป.หลักส่งซ่อมขั ้นหน่วย ค.สป.หลักส่งซ่อมหน่วยสนับสนุนขั ้นเหนือ ง.สป.หลักที่ได้ รับคืนจากการซ่อมประจาวัน จ.สป.หลักที่ได้ รับการทดแทนจากเขตหลังประจาวัน ฉ.ประเมินสภาพหน่วยซ่อมบารุ ง ปั จจุบนั

24 ชม.ต่อไป

48 ชม.ต่อไป

72 ชมต่อไป

48 ชม.ต่อไป

72 ชมต่อไป

5. เส้ นหลักการส่ งกาลัง ก.เส้ นหลักการส่งกาลังหลัก ข.เส้ นหลักการส่งกาลังรอง ค.ประเมินสภาพเส้ นหลักการส่งกาลัง ปั จจุบนั

24 ชม.ต่อไป

6. การขนส่ ง ก.การขอการขนส่งจากหน่วยเหนือในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา ข.ประเมินสภาพหน่วยขนส่งในอัตรา ปั จจุบนั

24 ชม.ต่อไป

48 ชม.ต่อไป

72 ชมต่อไป

7. การรั กษาพยาบาลและการส่ งกลับสายแพทย์ THE LOGMAN

145


ก.จานวนผู้ป่วยในที่พยาบาลกองพล………………….คน ข.จานวนผู้ป่วยที่สง่ กลับเขตหลัง…….………………..คน ค.ประเมินสภาพหน่วยรักษาพยาบาลในอัตรา ปั จจุบนั

24 ชม.ต่อไป

48 ชม.ต่อไป

72 ชมต่อไป

8. การบริ การนา้ 9. แผนการปฏิบัติงานในห้ วง 24 ชม.ต่ อไป 10. ปั ญหาข้ อขัดข้ องเร่ งด่ วน : -------------------------------------------ตัวอย่ าง รายงานการส่ งกาลังบารุ งประจาวัน หน่วย พล.ร.8 ห้ วงเวลาตั ้งแต่ 071800 มิ.ย. 45 ถึง 081300 มิ.ย. 45 อ้ างถึง ผนวก ซ (การส่งกาลังบารุง) ประกอบแผนยุทธการที่ 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. กล่ าวทั่วไป 1.1 ภาพการส่งกาลังบารุงโดยรวม : พล.ร.8 สนับสนุนทางการส่งกาลังบารุง ต่อ นขต.และหน่วยขึ ้นสมทบโดยต่อเนื่อง จัดตั ้ง ตจ.หน้ า และหน่วยสนับสนุนใน อัตราและที่ขึ ้นสมทบสนับสนุนหน่วยในแนวหน้ าอย่างใกล้ ชิ ด ยังไม่ ปรากฏการ คุกคามต่อสถานที่ตั ้งทางการส่งกาลังจาก ขศ. เส้ นหลักการส่งกาลังทุกเส้ นใช้ การได้ สายการส่งกาลังตามปกติ เตรี ยมจัดชุดซ่อมเคลือ่ นที่สนับสนุนหน่วย ในสนามเมื่อได้ รับการร้ องขอได้ ภายใน12 ช.ม. ยังไม่มีความต้ องการยานพาหนะ ในขนส่งกาลังพลขนาดใหญ่ การบริการสายแพทย์เป็ นไปตามนโยบายส่งกลับ

THE LOGMAN

146


การบริการอื่นๆในสนาม ได้ แก่ การเสริมความมัน่ คงแข็งแรงของที่มนั่ ยังไม่ ปรากฏมีการใช้ อาวุธ นชค.ในพื ้นที่ 1.2 ความเร่งด่วนในการสนับสนุนในปั จจุบนั : ฉก.ร.1 ร.2 และ ร.3 ตามลาดับ 1.3 การปฏิบตั ิงานด้ านการส่งกาลังบารุงที่สาคัญในห้ วงเวลา 1.3.1 ได้ รับการสนับสนุนกล้ องตรวจการณ์ในเวลากลางคืนจาก สย.บชร. จานวน 20 ชุด 1.3.2 จัดชุดซ่อมบารุ งเคลือ่ นที่จาก กอง สพบ.พล.ร.8 สนับสนุน ฉก.ร.1 2. สถานที่ตงั ้ ทางการส่ งกาลังบารุ ง 2.1 ทก.หลัง พล.ร.8 ตั ้งอยู่ที่ บ.โดนสูง จว.ส.ร. พิกดั QV 125645 2.2 กอง สพบ.พล.ร.8(-) ตั ้งอยู่ที่ บ.โดนสูง จว.ส.ร. พิกดั QV 123642 2.3 กอง พธ.พล.ร.8(-) ตั ้งอยู่ที่ บ.โดนสูง จว.ส.ร. พิกดั QV 128640 2.4 ตจ.สป.1 (ร.1) ตั ้งอยู่ที่ บ.ภูมิสรอล จว.ศ.ก. พิกดั QV 847760 2.5 ตจ.สป.1 (ร.2) ตั ้งอยู่ที่ บ.บันเทิง จว.บ.ร. พิกดั QV 985760 2.6 ตจ.สป.3 ตั ้งอยู่ที่ บ.นายาว จว.บ.ร. พิกดั QV 955574 2.7 ตาบลรวบรวม สป.เก็บซ่อม ตั ้งอยู่ที่ บ.สนม จว.บ.ร. พิกดั QV 128740 2.8 ที่พยาบาลกองพล ตั ้งอยู่ที่ บ.หนองนกน ้า จว.ส.ร. พิกดั QV 985760 3. สถานภาพทางการส่ งกาลัง 3.1 สป.1 รายการ

เสบียง ข เสบียง ค เสบียง ง

คงเหลือใน ปั จจุบนั จานวน สถานะ 8,000 เขียว 7,580 เขียว 500 เขียว

ความต้ องการใน 24 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 8,000 เขียว 7,580 เขียว 500 เขียว

ความต้ องการใน 48 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 8,000 เขียว 7,580 เขียว 500 เขียว

ความต้ องการใน 72 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 5,000 เขียว 1,250 เขียว 500 เขียว

3.2 สป.3 THE LOGMAN

147


รายการ

เบนซิน 91 เบนซิน 95 ดีเซล

คงเหลือใน ปั จจุบนั จานวน สถานะ 30,000 เขียว 30,000 เขียว 50,000 เขียว

ความต้ องการใน 24 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 20,000 เขียว 25,000 เขียว 20,000 เขียว

ความต้ องการใน 48 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 10,000 เขียว 20,000 เขียว 7,000 เขียว

ความต้ องการใน 72 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 9,000 เขียว 16,000 เขียว 1,500 เขียว

3.3 สป.5 รายการ

กปล. กปก.

คงเหลือใน ปั จจุบนั จานวน สถานะ 145,800 เขียว 59,000 เขียว

ความต้ องการใน 24 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 120,000 เขียว 20,000 เขียว

ความต้ องการใน 48 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 95,000 เขียว 5,000 เขียว

ความต้ องการใน 72 ช.ม.ต่อไป จานวน สถานะ 50,000 เขียว 950 เขียว

3.4 สป.รายการสาคัญ อาวุธ รายการ ปพ.86 ปลย.5.56 มม.

ใช้ การได้ 155 2,879

ยานพาหนะ รายการ ใช้ การได้ รยบ.1 /4 ตัน 125 รยบ.ยูนิม็อก 560

เครื่ องมือสื่อสาร รายการ ใช้ การได้ VRC-46 98 PRC-624 312

4. สถานภาพทางการซ่ อมบารุ งประจาวัน 4.1 สป.หลักที่ถกู ทาลายจากการรบ 4.1.1 รยบ.1/4 ตัน จานวน 5 คัน 4.1.2 ถ.เอ็ม 41 จานวน 6 คัน 4.1.3 ปบค.105 มม. จานวน 1 กระบอก 4.2 สป.หลักส่งซ่อมขั ้นหน่วย 4.2.1 ปลย.5.56 มม. จานวน 165 กระบอก 4.2.2 รยบ. 2 1/2 ตัน จานวน 46 คัน 4.2.3 AN/PRC-77 จานวน 12 ชุด 4.3 สป.หลักส่งซ่อมหน่วยสนับสนุนขั ้นเหนือ 4.3.1 รยบ.ยูนิม็อก จานวน 9 คัน ส่งซ่อมที่ สย.2 บชร.2 THE LOGMAN

148


4.3.2 ปกค. 155 มม. จานวน 2 กระบอก ส่งซ่อม สย.2 บชร.2 4.4 สป.หลักที่ได้ รับคืนจากการซ่อมประจาวัน - รยบ.ฮัมวี่ 8 คัน รับคืนจาก สย.2 บชร.2 4.5 สป.หลักที่ได้ รับการทดแทนจากเขตหลังประจาวัน : ไม่มี 4.6 ประเมินสภาพหน่วยซ่อมบารุง ปั จจุบนั เขียว

24 ช.ม.ต่อไป เขียว

48 ช.ม.ต่อไป เขียว

72 ช.ม.ต่อไป เขียว

5. เส้ นหลักการส่ งกาลัง 5.1 เส้ นหลักการส่งกาลัง.หลัก ถนนหมายเลข 11 5.2 เส้ นหลักการส่งกาลังรอง ถนนหมายเลข 5 5.3 ประเมินสภาพเส้ นหลักการส่งกาลัง ปั จจุบนั เหลือง

24 ช.ม.ต่อไป เหลือง

48 ช.ม.ต่อไป เหลือง

72 ช.ม.ต่อไป แดง

หมายเหตุ เส้ นทางเป็ นหล่มโคลนจะมีปัญหาการเคลือ่ นย้ าย ยุทโธปกรณ์หนัก 6. การขนส่ ง 6.1 การขอการขนส่งจากหน่วยเหนือในรอบ 24 ช.ม.ที่ผ่านมา : ขอรถพ่วง ชานต่าจาก สย.บชร.2 เคลือ่ นย้ าย ถ. 16 คันจากที่รวมพลขั ้นต้ นพิกดั QV 526987 ไปยังพิกดั QV 698231 แล้ วเสร็ จเมื่อ 070900 มิ.ย.45 6.2 ประเมินสภาพหน่วยขนส่งในอัตรา ปั จจุบนั เหลือง

24 ช.ม.ต่อไป เหลือง

48 ช.ม.ต่อไป เหลือง

72 ช.ม.ต่อไป เหลือง

หมายเหตุ รยบ.มว.รถยนต์บรรทุก กอง พธ.พล.ร.3 งดใช้ การ 9 คัน 7. การรั กษาพยาบาลและการส่ งกลับสายแพทย์ 7.1 จานวนผู้ป่วยในที่พยาบาลกองพล 80 คน THE LOGMAN

149


7.2 จานวนผู้ป่วยที่สง่ กลับเขตหลัง 15 คน 7.3 ประเมินสภาพหน่วยรักษาพยาบาลในอัตรา ปั จจุบนั เขียว

24 ช.ม.ต่อไป เขียว

48 ช.ม.ต่อไป เขียว

72 ช.ม.ต่อไป เหลือง

หมายเหตุ สป.สายแพทย์รายการเลือดกรุ๊ป เอบี เริ่มขาดแคลน 8. แผนการปฏิบัติงานในห้ วง 24 ชม.ต่ อไป 8.1 ย้ ายที่ตั ้ง ที่พยาบาลกองพลไปที่พิกัด QV 897778 เพื่อสนับสนุนการรุก ของ ฉก.ร.1 8.2 เพิ่มเติมจานวน สป.3 ณ ตจ.อีก 15% เพื่อสนับสนุนการรุกของ ฉก.ร.1 8.3 ส่งซ่อม รยบ.2 1 / 2ตัน จานวน 3 คัน ที่ สย.2 บชร.2 9. ปั ญหาข้ อขัดข้ องเร่ งด่ วน 9.1 ขอรับการสนับสนุนหน่วย ช.ทภ.ปรับปรุ ง ถนนหมายเลข 11 ให้ ใช้ การได้ ตลอดเส้ นทางภายใน 48 ช.ม. 9.2 ขอรับการสนับสนุนเลือดกรุ๊ปเอบีภายใน 72 ช.ม. ----------------------------------

THE LOGMAN

150


THE LOGMAN

151


กล่ าวทั่วไป  ประเภทความต้ องการ ความต้ องการ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ ความ ต้ องการขั ้นต้ น ความต้ องการทดแทน ความต้ องการเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง และความต้ องการตามโครงการ o ความต้ องการขัน้ ต้ น (Initial Requirement) ได้ แก่ ความต้ องการ สิง่ อุปกรณ์ที่ทหาร หรือหน่วยต้ องการมีไว้ เพื่อปฏิบตั ิภารกิจของตน ซึง่ สิง่ อุปกรณ์นั ้น ๆ ยังไม่เคยได้ รับมาก่อน และเป็ นความต้ องการสิง่ อุปกรณ์ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้  การรับทหารเข้ าประจาการใหม่  การจัดตั ้งหน่วยใหม่  การกาหนดมาตรฐานสิง่ อุปกรณ์ใหม่  การเพิ่มจานวนและรายการเนื่องจากการแก้ อตั รา  รายการที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จ่ายครั ้งแรกแก่หน่วยที่ยงั ไม่ได้ รับ อนุมตั ิอตั รา THE LOGMAN

152


 รายการที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จ่ายครั ้งแรกซึ่งเกินจานวนจาก อัตรา  การอนุมัติจ่ายสิง่ อุปกรณ์ใหม่ เพื่อแทนสิง่ อุปกรณ์เดิมที่ยงั ใช้ การได้ ซึง่ ได้ รับคืนจากหน่วยทหาร  การจ่ายครั ้งแรกให้ แก่หน่วยนอกกองทัพบกตามคาสัง่ กองทัพบก o ความต้ องการทดแทน (Replacement Requirement) ได้ แก่ ความต้ องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้ เคยได้ รับมาแล้ ว และเป็ นความต้ องการสิง่ อุปกรณ์ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้  เพื่อทดแทนสิง่ อุปกรณ์ที่หมดเปลืองไปหรือชารุ ดเนื่องจาก การใช้ และ รวมทั ้งทดแทนชิ ้นส่วนซ่อมที่ชารุดด้ วย  เพื่อทดแทนสิง่ อุปกรณ์ที่ถกู ละทิ ้ง ทาลาย ข้ าศึกทาให้ เสียหาย โจรกรรม หรือเสียหายโดยเหตุอื่น ๆ  เพื่อการทดแทนสิง่ อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมบารุ ง โดย ใช้ สงิ่ อุปกรณ์สารองเพื่อการซ่อมบารุง o ความต้ องการเพื่อรั กษาระดับส่ งกาลัง (Level & in Transit Requirement) ได้ แก่ ความต้ องการสิง่ อุปกรณ์ที่หน่วยส่งกาลัง ต้ องการเพิ่มเติมให้ เต็มระดับส่งกาลัง คือ  ระดับปลอดภัย  ระดับปฏิบตั ิการหรือวงรอบการจัดหา  เวลาในการเบิกและจัดส่งหรือเวลาล่วงหน้ าในการจัดหา o ความต้ องการตามโครงการ(Project Requirement) ได้ แก่ ความ ต้ องการสิ่งอุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจากความต้ องการตามปกติ เพื่อ สนับสนุนโครงการหรือการปฏิบตั ิการพิเศษตามแผน และ THE LOGMAN

153


วัตถุประสงค์ของกองทัพบก เช่น สิง่ อุปกรณ์ประเภท 4 โครงการ จัดตั ้งหน่วยใหม่ และโครงการระดมสรรพกาลัง เป็ นต้ น

หลักฐานที่นามาใช้ คานวณความต้ องการ o อัตรา  อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ Table of Organization and Equipment (TOE) อจย.หรือ TOE.นี ้ เป็ นอัตราสาหรับหน่วยทหารที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เช่น กองพันทหารราบ กองพันทหารม้ า กองพันทหารปื นใหญ่ เป็ นต้ น อจย.หรือ TOE.นี ้จะมีอตั รายุทโธปกรณ์บรรจุไว้ ใน ตอนที่ 4  อัตราสิง่ อุปกรณ์ (อสอ.) หรือ Table of Allowance (TA) คือ อัตราที่กองทัพบกกาหนดขึ ้นและแจกจ่ายแก่หน่วย ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วย อฉก. เพราะใน อฉก.ไม่มีตอนที่ 4 ยุทโธปกรณ์  อัตราอนุมัติอื่น ๆ เช่น อัตราพิกดั (Prescribe Load ListPLL) อัตราสะสม (Authorize Stockage List - ASL) อัตรากระสุนมูลฐาน (Basic Load) เป็ นต้ น  อัตราต่าง ๆ ดังกล่าวใช้ เป็ นหลักฐานในการคานวณความ ต้ องการขั ้นต้ น (Initial Requirement) o ปั จจัยทดแทน (Replacement Factor) คือ ตัวเลขแสดงความ สิ ้นเปลือง ของสิง่ อุปกรณ์ถาวรเป็ นร้ อยละหรือพันละต่อเดือน โดย กาหนดตัวเลขทศนิยมตัวอย่างเช่น ปั จจัยทดแทนของ ปลย.เอ็ม 16 THE LOGMAN

154


เท่ากับ .002 หมายความว่า ปลย.เอ็ม 16 1000 กระบอกจะชารุด สูญหาย หรือเสียหายไปเป็ นจานวน 2 กระบอกในห้ วงเวลา 1 เดือน  ปั จจัยทดแทนนี ้ใช้ เป็ นหลักฐานในการคานวณความ ต้ องการทดแทนและความ ต้ องการเพื่อรักษาระดับส่ง กาลังสาหรับสิง่ อุปกรณ์ถาวร o อัตราสิน้ เปลือง (Consumption Rate) คือตัวเลขที่แสดงความ สิ ้นเปลืองของสิง่ อุปกรณ์ใช้ สิ ้นเปลือง เช่น อาหาร น ้ามัน กระสุน เป็ นต้ น ตัวเลขที่กาหนดมิได้ กาหนดเป็ นทศนิยมดังเช่น ปั จจัย ทดแทน แต่จะกาหนดเป็ นมาตราอย่างใดอย่างหนึง่ ตามความ เหมาะสม เช่น ข้ าวสาร กาหนดเป็ น กก./คน/วัน กระสุนกาหนดเป็ น นัด/กระบอก/วัน  อัตราสิ ้นเปลืองนี ้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการคานวณความ ต้ องการ สาหรับสิ่งอุปกรณ์ใช้ สิ ้นเปลือง o การพยากรณ์ (Forecast) คือ วิธีการที่ใช้ ในการคานวณความ ต้ องการทดแทนของสิง่ อุปกรณ์ ถาวร และสิง่ อุปกรณ์ ใช้ สิ ้นเปลือง ใน เมื่อไม่มีปัจจัยทดแทนและอัตราสิ ้นเปลือง

สายทางเดินส่ งกาลัง  สายทางเดินส่ งกาลัง (Supply Pipe Line) หมายถึง สายทางเดินของสิง่ อุปกรณ์นบั ตั ้งแต่ริเริ่มผลิตหรือจัดหาจนถึงสิง่ อุปกรณ์นั ้น ถึงมือผู้ใช้ หรือหน่วย ใช้ สายทางเดินดังกล่าวมิได้ นบั เป็ นระยะทาง แต่จะนับเป็ นเวลา โดยธรรมดา จะนับเป็ นวันส่งกาลังหรือ ในบางกรณีอาจจะนับเป็ นปริมาณสิง่ อุปกรณ์ ก็ได้ สายทางเดินส่งกาลังจะเริ่มจากโรงงานผลิต หรือแหล่งทรัพยากรจาก ภายใน และภายนอกประเทศไปสู่คลัง โดยยานพาหนะอะไรก็ได้ เช่น รถยนต์ THE LOGMAN

155


รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน เป็ นต้ น จากคลังสิ่งอุปกรณ์จะไหลไปสูห่ น่วย สนับสนุนทั่วไป หน่วยสนับสนุนโดยตรง และไปยังหน่วยใช้ ตามลาดับ การ ไหลของสิง่ อุปกรณ์ ดงั กล่าวเปรียบเทียบได้ กบั การไหลของน ้าประปาซึง่ ไหลไป ตามท่อจากโรงกรองน ้าไปยังถังน ้าขนาดใหญ่ และจะไหลต่อไปสูส่ ถานีจ่าย ย่อย จากสถานีจ่ายย่อยน ้าจะไหลไปสู่ผ้ ใู ช้ จะเห็นได้ ว่าการไหลของน ้า ดังกล่าว ท่อทางเดินจากโรงกรองน ้า ในถังน ้าขนาดใหญ่ ท่อทางเดินไปยัง สถานีจ่ายย่อย ถังน ้าที่สถานีย่อย ท่อทางเดินไปยังผู้ใช้ น ้า จะต้ องมีน ้าเต็มถัง และเต็มท่อตลอดเวลา สายทางเดินส่งกาลังก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ จะต้ องมี ปริมาณสิง่ อุปกรณ์เต็มอยู่ในสายทางเดินส่งกาลังอยู่ตลอดเวลา ระดับส่ งกาลัง (Level of Supply)  ระดับส่ งกาลัง หมายถึง ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ ณ ที่ตั ้งการส่งกาลังต่าง ๆ ที่ ได้ รับอนุมัติให้ สะสมไว้ เพื่อสนับสนุนการส่งกาลังให้ สมบูรณ์ และต่อเนื่องกัน โดยปกติจะต้ องกาหนดเป็ นจานวนวันส่งกาลัง หรืออาจกาหนดเป็ นจานวนสิ่ง อุปกรณ์ ก็ได้  ระดับส่ งกาลัง นี ้ใช้ เพื่อความมุ่งหมายในการวางแผน และควบคุมการ ปฏิบตั ิงานส่งกาลัง  การรั กษาระดับส่ งกาลัง ก็คอื การควบคุมให้ มีปริ มาณสิง่ อุปกรณ์เต็มอยู่ใน สายทางเดินส่งกาลังอยู่ตลอดเวลา ดังนั ้นการรักษาระดับส่งกาลังจึง หมายรวมทั ้งสิง่ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในครอบครอง และสิง่ อุปกรณ์ที่สงั่ ซื ้อหรือเบิกไว้ ตัวอย่างเช่น ระดับปลอดภัย เป็ นปริมาณสิง่ อุปกรณ์ในครอบครอง แต่ปริมาณ สิง่ อุปกรณ์ ตามเวลาล่วงหน้ าในการจัดหาเป็ นปริมาณที่สงั่ ซื ้อ o ทบ. เป็ นผู้กาหนด ระดับส่งกาลังของกองทัพบก โดยกาหนดเป็ นวัน ส่งกาลัง เมื่อ ทบ. กาหนดวันส่งกาลังออกมาแล้ ว หน่วยงานที่ THE LOGMAN

156


รับผิดชอบในการสะสมสิ่งอุปกรณ์ จะต้ องแปลงจากจานวนวันเป็ น ปริมาณสิง่ อุปกรณ์  การคานวณความต้ องการเพื่อรั กษาระดับส่ งกาลัง o สป.ถาวร  ความต้ องการเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง = ความต้ องการ ขั ้นต้ น X ปั จจัยทดแทน Xจานวนเดือนในสายทางเดินส่ง กาลัง o สป.ใช้ สิ ้นเปลือง  ความต้ องการเพื่อรักษาระดับ ส่งกาลัง = ความต้ องการ ขั ้นต้ น X อัตราสิ ้นเปลือง Xเวลาในสายทางเดินส่งกาลัง o สป.ที่ไม่มีปัจจัยทดแทนและอัตราสิ ้นเปลือง  ความต้ องการเพื่อรักษาระดับ ส่งกาลัง = สถิติความ สิ ้นเปลือง X เวลาในสายทางเดินส่งกาลัง  ความต้ องการขั ้นต้ นของ สป.ใช้ สิ ้นเปลืองให้ ดจู ากอัตราสิ ้นเปลือง เช่น กระสุน กาหนดเป็ น นัด/กระบอก/วัน ความต้ องการขั ้นต้ นต้ องเป็ นจานวนปื นมิใช่ จานวนกระสุน ถ้ าเป็ นอาหาร ความต้ องการขั ้นต้ นต้ องเป็ นจานวนกาลังพล เป็ นต้ น

องค์ ประกอบของสายทางเดินส่ งกาลัง องค์ประกอบทางสายทางเดินส่งกาลัง จะประกอบไปด้ วยวงรอบการ จัดหา (Procurement Cycle) หรือวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (Reorder Cycle) หรือ วงรอบการเบิก(Requisitioning Cycle) หรือระดับปฏิบตั ิการ (Operating Level) ระดับปลอดภัย (Safety Level) และเวลาล่วงหน้ าในการจัดหา (Procurement Lead Time) หรือ เวลาในการเบิกและจัดส่ง (Order and Shipping Time) THE LOGMAN

157


o วงรอบการจัดหา หรือวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม หรือวงรอบการเบิก หรือ ระดับปฏิบตั ิการ คือห้ วงเวลาที่กาหนดไว้ ระหว่างการจัดหา การสัง่ หรือการเบิก ครัง้ หนึง่ กับอีกครั ้งหนึ่ง โดยกาหนดเป็ นวันส่งกาลัง o วงรอบการจัดหา หรือวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม หรือวงรอบการเบิก หรือ ระดับปฏิบตั ิการ นี ้ นอกจากจะเป็ นตัวกาหนดเวลาในการริเริ่ มจัดหา หรือเบิกสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติม มาสะสมไว้ เพื่อรักษาระดับ ส่งกาลังแล้ ว ยังใช้ เป็ นมูลฐานในการคานวณปริมาณสิง่ อุปกรณ์ซงึ่ ต้ องการใช้ ใน การปฏิบตั ิงานระหว่างห้ วงเวลาในการสัง่ เพิ่มเติมครั ้งหนึง่ กับอีกครั ้ง หนึง่ o การคานวณปริมาณสิง่ อุปกรณ์ตามวงรอบการจัดหา หรือวงรอบการ สัง่ เพิ่มเติม หรือวงรอบการเบิก หรือระดับปฏิบตั ิการ จะต้ อง พิจารณาว่าสิง่ อุปกรณ์นั ้นเป็ น สป.ถาวร หรือ สป.ใช้ สิ ้นเปลือง หรือ สป.ที่ไม่มีทั ้งปั จจัยทดแทนและอัตราสิ ้นเปลือง ดังตัวอย่างต่อไปนี.้ ตัวอย่ างที่ 1 คลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.รับผิดชอบสนับสนุน ปลย.เอ็ม 16 ให้ แก่ หน่วยต่าง ๆ รวมทุกหน่วยแล้ ว จานวนความต้ องการขั ้นต้ น = 100,000 กระบอก ปั จจัยทดแทนสมมติว่ากาหนดไว้ = .002 ระดับส่งกาลังของคลัง ทบ.กาหนด วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (Reo/cye) ไว้ = 90 วัน หรือ 3 เดือน ให้ คานวณหาปริมาณ สิง่ อุปกรณ์ ตามวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม วิธีทา ความต้องการเพือ่ รักษาระดับ ส่งกาลัง = ความต้องการขัน้ ต้น X ปั จจัย ทดแทน X จานวนเดือนในสายทางเดิ นส่งกาลัง = 100,000 X .002 X 3 = 600 กระบอก หมายความว่า คลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.จะต้องสะสม ปลย.เอ็ม 16 ไว้ ตาม วงรอบการสัง่ เพิ่ มเติ ม จานวน 600 กระบอก THE LOGMAN

158


ตัวอย่ างที่ 2 คลังแสง สพ.ทบ.รับผิดชอบสนับสนุนกระสุน ปลย.เอ็ม 16 ให้ แก่ หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ.รวมแล้ วต้ องสนับสนุนกระสุน ปลย.เอ็ม 16 ให้ แก่ ปลย. เอ็ม 16 จานวน 100,000 กระบอก สมมติว่าอัตราสิ ้นเปลืองกาหนดไว้ 10 นัด/กระบอก/ วัน ทบ.กาหนดวงรอบการสัง่ เพิ่มเติมไว้ 90 วัน ให้ คานวณหากระสุนตามวงรอบ การสัง่ เพิ่มเติม วิธีทา ความต้องการเพือ่ รักษาระดับ ส่งกาลัง = ความต้องการขัน้ ต้น X อัตรา สิ้ นเปลือง X เวลาในสายทางเดิ นส่งกาลัง = 100,000 X 10 X 90 = 90,000,000 นัด หมายความว่า คลังแสง สพ.ทบ.ต้องสะสมกระสุน ปลย.เอ็ม 16 ไว้ตาม วงรอบการสัง่ เพิ่ มเติ ม จานวน 90,000,000 นัด เพือ่ สนับสนุน ปลย.เอ็ม 16 จานวน 100,000 กระบอก ตัวอย่ างที่ 3 คลังในสหรัฐ ฯ แห่งหนึง่ รับผิดชอบสนับสนุนสีซ่อมบารุ งต่อยุทธ บริเวณ ยุโรป อัตราสิ ้นเปลืองของสียงั ไม่มีการกาหนดเอาไว้ แต่มีข้อมูลการจ่ายใน 8 ไตรมาสที่ผ่านมา เฉลี่ยแล้ วในอัตราประมาณเดือนละ 10,000 แกลลอน ทบ. กาหนดระดับส่งกาลังสีไว้ สาหรับวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม = 90 วัน หรือ 3 เดือน ให้ คานวณหาปริมาณสี ตามวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม วิธีทา ความต้องการเพือ่ รักษาระดับ ส่งกาลัง = สถิ ติความสิ้ นเปลือง X เวลาใน สายทางเดิ นส่งกาลัง = 10,000 X 3 = 30,000 แกลลอน หมายความว่า คลังแห่งนัน้ ต้องสะสมสี ตามวงรอบ การสัง่ เพิ่ มเติ ม จานวน 30,000 แกลลอน เพือ่ สนับสนุนยุทธบริ เวณยุโรป THE LOGMAN

159


ระดับปลอดภัย (Safety Level) ระดับปลอดภัย คือ ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ที่สะสมไว้ เพิ่มเติมจากปริ มาณสิง่ อุปกรณ์ ตามวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม หรือระดับปฏิบตั ิการ เพื่อให้ สามารถ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนในเมื่อมีเหตุขัดข้ องในการสัง่ เพิ่มเติม ตามปกติ หรือในเมื่อความต้ องการไม่เป็ นไปตามที่ได้ คาดคะเนไว้ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงความต้ องการในทางเพิ่ม ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ตามระดับปลอดภัย เป็ นปริมาณสิ่งอุปกรณ์ ที่อยู่ใน ครอบครองเช่นเดียวกับ ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ตามวงรอบการสัง่ เพิ่มเติมหรือระดับ ปฏิบตั ิการ ซึง่ ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ทั ้ง 2 รายการนี ้ รวมกันเข้ าเราเรียกว่า “เกณฑ์ สะสม” (Stockage Objective)

เกณฑ์ สะสม (Stockage Objective) คือ ปริมาณสูงสุดของสิง่ อุปกรณ์ในครอบครองเพื่อให้ การสนับสนุนการ ปฏิบตั ิการเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ประกอบด้ วย ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ตามวงรอบการ สัง่ เพิ่มเติม และระดับปลอดภัย  ระดับปลอดภัย (Safety Level) เป็ นปริมาณสิ่งอุปกรณ์ต่าสุดในครอบครอง  เวลาล่ วงหน้ าในการจัดหา หรื อ เวลาในการเบิกและจัดส่ ง o เวลาล่วงหน้ าในการจัดหา (Procurement Lead Time) จะประกอบ ไปด้ วยเวลาล่วงหน้ าทางธุรการ (Administrative Lead Time) กับ เวลาล่วงหน้ าในการผลิตและส่งมอบ (Production Lead Time and Delivery Time)

THE LOGMAN

160


 เวลาล่วงหน้ าทางธุรการ เริ่มตั ้งแต่วนั ริเริ่มดาเนินการ จัดหาจนถึง วันลงนามในสัญญา  เวลาล่วงหน้ าในการผลิตและส่งมอบ นับตั ้งแต่วนั ลงนาม ในสัญญา จนกระทัง่ ได้ รับสิง่ อุปกรณ์ งวดแรก o สรุ ป เวลาล่วงหน้ าในการจัดหานั ้น นับตั ้งแต่วนั ริเริ่ มจัดหา จนกระทัง่ ได้ รับสิง่ อุปกรณ์งวดแรก  เวลาในการเบิกและจัดส่ ง (Order and Shipping Time) จะนับตั ้งแต่หน่วย เบิกสิง่ อุปกรณ์ไปยังหน่วยจ่ายจนถึงวันที่ได้ รับสิ่งอุปกรณ์ นั ้น o ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ตามเวลาล่วงหน้ าในการจัดหาหรือเวลาในการ เบิก และจัดส่งนี ้ มิได้ เป็ นสิง่ อุปกรณ์ที่อยู่ในครอบครอง แต่เป็ น ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ในสายทางเดินส่งกาลัง ถ้ าเอาปริมาณสิง่ อุปกรณ์ ในครอบครอง คือ เกณฑ์สะสม (SO) รวมเข้ ากับปริมาณสิง่ อุปกรณ์ ตามเวลาล่วงหน้ าในการจัดหาหรือเวลาในการเบิกและ จัดส่งจะเรียกว่า เกณฑ์ความต้ องการ (Requirement Objective) หรือเกณฑ์เบิก (Requisitioning Objective)

เกณฑ์ เบิก (RO)  เกณฑ์ เบิก (RO) หมายถึง ปริมาณสูงสุดในครอบครองรวมกับที่เบิกไว้ ซึง่ เป็ นปริมาณสูงสุดในสายทางเดิน ส่งกาลังของหน่วยจ่าย จะประกอบไปด้ วย ระดับปลอดภัย (SL) ระดับปฏิบตั ิการ (OL) และเวลาในการเบิกและจัดส่ง (OST) ซึง่ จะเขียนเป็ นสูตรได้ ดังนี ้ o RO = SL + OL + OST o หรื อ RO = SO + OST

THE LOGMAN

161


 เกณฑ์ ความต้ องการ (RO) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิง่ อุปกรณ์ คงคลัง รวมกับที่สงั่ ซื ้อ ซึง่ จะเป็ นปริ มาณสูงสุดในสายทางเดิน ส่งกาลังของหน่วย ระดับคลัง ซึง่ จะประกอบด้ วยระดับปลอดภัย (SL) วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (Reo/cye) และเวลาล่วงหน้ าในการจัดหา (PLT) ซึง่ จะเขียนเป็ นสูตรได้ ดงั นี ้ o RO = SL + Reo/cye + PLT o หรื อ Ro = SO + PLT  เกณฑ์ ความต้ องการรวม (Gross RO) o ในหน่วยระดับคลัง (หน่วยแจกจ่ายรายใหญ่ ) จะมีเวลาที่เสียไปใน การรายงานสถานภาพ เพราะในหน่วยระดับคลังอาจมีคลังย่อย กระจัดกระจายอยู่หลายพื ้นที่ ทาให้ การรวบรวมใบรายงาน สถานภาพต้ องใช้ เวลาพอสมควร จึงต้ องเอาเวลาที่เสียไปนี ้เข้ ามา นับรวมกับ เกณฑ์ความต้ องการด้ วย เวลาที่เสียไปในการรายงาน สถานการณ์สิ่งอุปกรณ์ (Stock Status Lag Time) หรือ SSLT นี ้จะ นับจากวันตัดยอดจนถึงวันคานวณความต้ องการเพื่อการจัดหา เพิ่มเติม นอกจาก SSLT แล้ วในบางครั ้งหน่วยจ่ายมีของไม่พอจ่าย จึงต้ องลงบัญชีค้างจ่าย (Due-Out) ไว้ ดังนั ้น จึงต้ องเอาค้ างจ่าย (DO) รวมเข้ ากับเกณฑ์ ความต้ องการอีกด้ วย จากเกณฑ์ ความ ต้ องการ เมื่อรวมเข้ ากับ SSLT และค้ างจ่าย (DO) แล้ วเราเรี ยกว่า “เกณฑ์ความต้ องการรวม” (Gross RO) ซึง่ จะเขียนเป็ นสูตรได้ ดงั นี ้ o Gross RO = RO + SSLT + DO o หรื อ Gross RO = SL + Reo/cye + PLT + SSLT + DO  เกณฑ์ ความต้ องการสุทธิ (Net RO) o เกณฑ์ความต้ องการรวมนั ้น เป็ นความต้ องการทั ้งสิ ้นในสายทางเดิน ส่งกาลัง แต่ในการจัดหาหรือการสัง่ เพิ่มเติมนั ้น จะต้ องหักทรัพย์ สนิ ที่มีอยู่ในครอบครอง (OH) และค้ างรับ (Due In) ออกเสียก่อน THE LOGMAN

162


มิฉะนั ้นแล้ วจานวนที่จดั หาหรือสัง่ เพิ่มเติมจะเกินความต้ องการที่ แท้ จริง ซึง่ จะเขียนเป็ นสูตรได้ ดงั นี ้ o Net RO = Gross Ro - OH – DI

การรักษาระดับส่ งกาลัง ความต้ องการระดับส่งกาลังต่าสุดของสิง่ อุปกรณ์ในครอบครอง ก็คือ ระดับปลอดภัย (SL)กล่าวคือ เราจะไม่ยอมให้ สิ่งอุปกรณ์ในครอบครองลดระดับต่า ไปกว่าระดับปลอดภัย และในทางกลับกันเราจะไม่ยอมให้ สงิ่ อุปกรณ์ในครอบครอง มีปริมาณเกินกว่าเกณฑ์สะสม (SO) ดังนั ้น เป้าหมายในการรักษาระดับ ส่งกาลังก็ คือ ควบคุมปริมาณสิง่ อุปกรณ์ ให้ มีจานวนขึ ้น-ลงอยู่ระหว่างเกณฑ์สะสมกับระดับ ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ดี ในการปฏิบตั ิบางครั ้งปริ มาณสิง่ อุปกรณ์อาจลดต่ากว่า ระดับปลอดภัยในกรณีเกิดอุปสรรคขัดข้ องในการสัง่ เพิ่มเติม และ/หรืออัตรา สิ ้นเปลืองเปลีย่ นแปลงไปในทางเพิ่ม และในบางครั ้งปริ มาณสิง่ อุปกรณ์อาจมี ปริมาณเกินเกณฑ์สะสมได้ ในกรณีที่สิ่งอุปกรณ์ สงั่ เพิ่มเติม เข้ ามาสู่ระบบคลังเร็ว กว่ากาหนดเวลา และ/หรือความสิ ้นเปลืองเปลีย่ นแปลงไปในทางลด การรักษาระดับส่งกาลังจะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเมื่อเราสามารถตอบ คาถาม 2 ข้ อนี ้ได้ ข้ อแรก จะจัดหาหรือสัง่ เพิ่มเติมเมื่อใด และ ข้ อสอง จะจัดหาหรือสัง่ เพิ่มเติมจานวนเท่าใด การจะจัดหาหรือสัง่ เพิ่มเติมเมื่อใด กาหนดได้ 2 แบบ คือ การใช้ วงรอบ การสัง่ เพิ่มเติม (Reo/cye) และการใช้ จดุ เพิ่มเติม (Reo/PT) วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (Reo/Cye) กาหนดเป็ นเวลาอาจเป็ นเดือนหรือเป็ น วันก็ได้ แต่โดยธรรมดามักจะกาหนดเป็ น “วันส่งกาลัง” THE LOGMAN

163


ตามรูปสมมุติว่า คลังแห่งหนึ่ง ทบ.กาหนดวงรอบการสัง่ เพิ่มเติมไว้ 90 วัน ระดับปลอดภัย 30 วัน และเวลาล่วงหน้ า 60 วัน ในกรณีเช่นนี ้ คลังแห่งนั ้น จะต้ องทาการจัดหาเพิ่มเติมทุก ๆ รอบ 90 วัน หรือวงรอบ 3 เดือน หรือจะกล่าวอีก นัยหนึง่ ก็คือ จัดหาเพิ่มเติมเมื่อครบรอบ 3 เดือน สมมุติว่า วันที่ 1 ม.ค. ...... เป็ นวันที่สงั่ เพิ่มเติมครั ้งสุดท้ ายการสัง่ เพิ่มเติม ครั ้งต่อไป ก็จะต้ องเป็ น 1 เม.ย. ...... ซึง่ เป็ นวันครบรอบ 3 เดือน สิ่งอุปกรณ์ที่จดั หา เพิ่มเติมนี ้จะได้ รับในอีก 60 วัน ข้ างหน้ า ตามเวลาล่วงหน้ าในการจัดหา การจัดหาหรือการสัง่ เพิ่มเติม โดยใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (Reo/cye) นี ้ เหมาะสาหรับรายการสิง่ อุปกรณ์ที่มีความสิ ้นเปลืองอย่างสม่าเสมอ และแน่นอน เช่น อาหาร เพราะอาหารนั ้นทุกคนบริโภคในอัตราที่เท่ากัน และต้ องบริโภคทุกวัน (วันละ 3 มื ้อ) ความต้ องการจึงเป็ นไปอย่างสม่าเสมอและแน่นอน

จุดเพิ่มเติม (Req/PT) จุดเพิ่มเติม หมายถึง ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ ณ ระดับที่ต้องการจัดหาหรือสัง่ เพิ่มเติม ซึง่ จะเท่ากับผลรวมของปริ มาณสิง่ อุปกรณ์ ตามระดับปลอดภัย (SL) กับ เวลาล่วงหน้ าในการจัดหา (PLT) ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ ณ จุดเพิ่มเติม จะเป็ น THE LOGMAN

164


ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ต่าสุดในสายทางเดิน ส่งกาลัง ณ ระดับการแจกจ่ายรายย่อย อาจเรียกจุดนี ้ว่า “จุดเบิก” เพราะระดับนี ้การได้ มาซึง่ สิ่งอุปกรณ์สว่ นใหญ่มักจะ ได้ มาด้ วยการเบิก จุดเพิ่มเติม (Reo/PT) จะกาหนดเป็ นปริ มาณสิง่ อุปกรณ์ กล่าวคือ เมื่อ ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ในครอบครองลดระดับมาถึงจุดเพิ่มเติมจะต้ องทาการจัดหา หรือสัง่ เพิ่มเติมทันที ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ ณ จุดเพิ่มเติม=ระดับปลอดภัย(SL) + เวลาล่วงหน้ า ในการจัดหา (PLT)

สมมุติว่า คลังแห่งหนึง่ ทบ.กาหนดระดับส่งกาลังไว้ ตามรูป ในกรณีเช่นนี ้ คลังแห่งนี ้จะต้ องจัดหาสิง่ อุปกรณ์เพิ่มเติมทันทีเมื่อปริ มาณในครอบครองลดระดับ มาถึงจุดเพิ่มเติม จุดเพิ่มเติมสาหรับกรณีนี ้ = 90 วัน หมายความว่า ถ้ าปริ มาณสิง่ อุปกรณ์ ลดระดับลงเหลือ = 90 วัน ส่งกาลังคลังแห่งนั ้นจะต้ องทาการจัดหาหรือสัง่ เพิ่มเติมทันที ซึง่ อุปกรณ์ที่จดั หาเพิ่มเติมไปนั ้น จะได้ รับในอีก 60 วัน ข้ างหน้ า ตาม เวลาล่วงหน้ าในการจัดหา การจัดหาหรือสัง่ เพิ่มเติมโดยใช้ จดุ เพิ่มเติมนี ้ เหมาะสาหรับการจัดหาสิง่ อุปกรณ์ รายการที่มีความสิ ้นเปลือง ไม่แน่นอนและไม่สม่าเสมอ เช่น กระสุน เพราะ กระสุนนั ้นถ้ ามีสถานการณ์ รบหนักความสิ ้นเปลืองกระสุนก็มีมาก ถ้ าไม่มีการรบ THE LOGMAN

165


เลยความต้ องการกระสุนก็ไม่มี ดังนั ้น ความสิ ้นเปลืองกระสุนจึงไม่แน่นอนและไม่ สม่าเสมอ  ข้ อแตกต่ างระหว่ างการใช้ วงรอบการสั่งเพิ่มเติม กับ จุดเพิ่มเติม ถ้ าเปรียบเทียบ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติมกับจุดเพิ่มเติมแล้ วจะเห็นข้ อ แตกต่างอย่างชัดเจนดังต่อไปนี ้ วงรอบการสั่งเพิ่มเติม จุดเพิ่มเติม - กาหนดเป็ นเวลา - ห้ วงเวลาจัดหาเพิม่ เติมแต่ละครัง้ จะ คงที่

-กาหนดเป็ นปริมาณสิง่ อุปกรณ์ -ห้ วงเวลาจัดหาเพิม่ เติมแต่ละครัง้ จะ เปลี่ยนแปลง

- จานวนสิง่ อุปกรณ์ที่จดั หาแต่ละครัง้ จะเปลี่ยนแปลง - เหมาะสาหรับสิง่ อุปกรณ์รายการที่มี ความต้ องการอย่างสม่าเสมอและ แน่นอน

-จานวนสิง่ อุปกรณ์ที่จดั หาแต่ละครัง้ จะคงที่ - เหมาะสาหรับสิง่ อุปกรณ์รายการที่มี ความต้ องการไม่แน่นอนและไม่ สม่าเสมอ

การพิจารณาว่าควรจะใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม หรือจุดเพิ่มเติมนั ้นมีข้อ ควรพิจารณาดังนี ้  สิง่ อุปกรณ์ รายการใดที่มีความต้ องการที่แน่นอนและสม่าเสมอ ควรใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (Reo/cye)  สิง่ อุปกรณ์ รายการใดที่มีความต้ องการไม่แน่นอนและไม่ สม่าเสมอควรใช้ จดุ เพิ่มเติม (Peo/PT)  อาจใช้ วิธีผสม โดยใช้ Reo/cye เป็ นหลักสาหรับสิง่ อุปกรณ์ที่มี ความต้ องการที่แน่นอนและสม่าเสมอ แล้ วใช้ วิธีจดุ เพิ่มเติม (Reo/PT) เข้ าช่วยเมื่อจาเป็ น เช่น กรณีข้าวสาร เป็ นความ ต้ องการที่สม่าเสมอควรใช้ Reo/cye แต่ถ้าความต้ องการเพิ่ม THE LOGMAN

166


ทันทีกล่าวคือได้ รับการสมทบกาลังพลทันที 5,000 คน ในกรณี นี ้จะต้ องใช้ Reo/PT เข้ าช่วย  จะจัดหาหรื อสั่งเพิ่มเติมจานวนเท่ าใด คาตอบในกรณีนี ้ก็คือ จะต้ องจัดหาหรือสัง่ เพิ่มเติมเท่ากับเกณฑ์ความ ต้ องการสุทธิ (Net RO) ไม่ว่าการริเริ่มจัดหานั ้นจะกระทาโดยใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (Reo/cye) หรือจุดเพิ่มเติม (Reo/PT)  เกณฑ์ ความต้ องการสุทธิ (Net RO) = เกณฑ์ ความต้ องการรวม (Gross RO) - คงคลัง (OH) - ค้ างรั บ (DI)  Net RO = Gross - OH - DI  Gross RO = SL + Reo/cye + PLT + SSLT + DO ตัวอย่ างในการคานวณความต้ องการ ตัวอย่ างที่ 1 สมมุติว่า ทบ.มอบหมายให้ คลังพลาธิการทหารบกรับผิดชอบในการ จัดหา ข้ าวสารเลี ้ยงดูทหาร ซึง่ มีที่ตั ้งอยู่ในเขต กทม.มีกาลังพล 10,000 คน ทบ. กาหนดระดับส่งกาลังไว้ สาหรับระดับปลอดภัย 30 วัน วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม 90 วัน และเวลาล่วงหน้ าในการจัดหา 60 วัน อัตราสิ ้นเปลืองข้ าวสารตามข้ อมูลส่ง กาลังกาหนดไว้ ว่า 100 กก./100 คน/วัน วันที่ 1 เม.ย. ..... เป็ นวันครบรอบการสัง่ เพิ่มเติมมีข้าวสารเหลือคงคลังจานวน 920,000 กก.ไม่มจี านวนค้ างรับและค้ าง จ่าย เวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพก็ไม่มีเช่นเดียวกัน เพราะคลัง สป.1 ใน กทม.มีแห่งเดียว และตั ้งอยู่ใกล้ เคียงกับกองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ อยากทราบว่าคลัง พธ.ทบ.จะต้ องจัดหาข้ าวสารเพิ่มเติมจานวน เท่าใด วิธีทา ความต้องการเพือ่ รักษาระดับ ส่งกาลัง = ความต้องการขัน้ ต้น X อัตรา สิ้ นเปลือง X เวลาในสายทางเดิ นส่งกาลัง = 10,000 x 1 x 180 THE LOGMAN

167


= 1,800,000 กก. ปริ มาณข้าวสาร 1,800,000 กก.นีเ้ ป็ นจานวนข้าวสารในสายทางเดิ นส่ง กาลังซึ่งเป็ นผลรวมของ SL (30 วัน), Reo/cye (90 วัน) และ PLT (60 วัน) รวมเป็ น 180 วัน หรื อ = RO นัน่ เอง *** RO = 180 วัน หรื อเท่ากับปริ มาณข้าวสาร 1,800,000 กก. Gross RO = RO + SSLT + DO = 1,800,000 + 0 + 0 = 1,800,000 กก. Net RO = Gross RO - OH - DI = 1,800,000 - 920,000 - 0 = 880,000 กก. *** คลัง พธ.ทบ.จะต้องจัดหาข้าวสารเพิ่ มเติ มใน 1 เม.ย. จานวน 880,000 กก. หมายเหตุ ข้ าวสาร จานวน 880,000 กก.ที่คลัง พธ.ทบ.จัดหาเพิ่มเติมนี ้ จะได้ รับ ในอีก 60 วันข้ างหน้ า ตามเวลาล่วงหน้ าในการจัดหานัน่ คือในวันที่ 31 พ.ค. ...ใน ระหว่างรอรับข้ าวสารที่จัดหาเพิ่มเติมไปนี ้ คลัง พธ.ทบ.จะต้ องจ่ายข้ าวสารคงคลัง ให้ หน่วยรับการสนับสนุนไปอีกวันละ 10,000 กก.เป็ นเวลา 60 วัน ซึง่ จะเป็ น ปริมาณข้ าวสาร 600,000 กก.ดังนั ้นในวันที่ 31 พ.ค. ...ข้ าวสารคงคลังจะเหลือ 320,000 กก. (920,000 - 600,000) และในวันเดียวกันนี ้ข้ าวสารที่จดั หาเพิ่มเติม จะมาถึงจานวน 880,000 กก. รวมกับข้ าวสาร คงคลังที่เหลือ จะเป็ นจานวน 1,200,000 กก. (880,000 + 320,000) ข้ าวสารจานวน 1,200,000 กก.ที่มีในวันที่ 31 พ.ค. ... นี ้ จะเท่ากับ ปริมาณข้ าวสารในเกณฑ์สะสม (SO) พอดี กล่าวคือ SO = SL + Reo/cye หรือ = 120 วัน อัตราสิ ้นเปลืองวันละ 10,000 กก.จะเป็ นปริมาณข้ าวสาร 1,200,000 กก. ซึง่ เป็ นปริมาณสูงสุดในครอบครอง THE LOGMAN

168


ตัวอย่ างที่ 2 สมมุติว่า คลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.รับผิดชอบในการสนับสนุน ปลย. เอ็ม 16 แก่หน่วยทหารหลายหน่วยรวมความต้ องการขั ้นต้ น 10,000 กระบอก ปั จจัยทดแทนกาหนดไว้ เท่ากับ .002 ทบ.กาหนดระดับส่งกาลังเอาไว้ สาหรับระดับ ปลอดภัย 30 วัน วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม 90 วัน และเวลาล่วงหน้ าในการจัดหา 60 วัน เวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพไม่มี ค้ างรับ และค้ างจ่ายไม่มี ใน 1 เม.ย. คลังได้ ทาการสารวจพบว่า ปลย.เอ็ม 16 ลดจานวนลงเหลือเท่ากับจุด เพิ่มเติม (Reo/PT) คลังจึงได้ ทาการสัง่ เพิ่มเติม อยากทราบว่าคลังจะต้ องสัง่ เพิ่มเติมเป็ นจานวนเท่าใด วิธีทา ความต้องการเพือ่ รักษาระดับ ส่งกาลัง = ความต้องการขัน้ ต้น X ปั จจัย ทดแทน Xจานวนเดือนในสายทางเดิ นส่งกาลัง = 10,000 X .002 X (1+3+2) = 10,000 X .002 X 6 = 120 กระบอก *** RO = 120 กระบอก Gross RO = RO + SSLT + DO = 120 + 0 + 0 = 120 กระบอก Net RO = Gross RO - OH - DI = 120 - (10,000 x .002 x 3) - 0 = 120 - 60 = 60 กระบอก *** คลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.จะต้องสัง่ ปลย.เอ็ม 16 เพิ่ มเติ มใน 1 เม.ย. ....เป็ นจานวน 60 กระบอก THE LOGMAN

169


หมายเหตุ ในตัวอย่างที่ 2 นี ้ ไม่ได้ บอกว่า ปลย.เอ็ม 16 คงคลังมีเหลือจานวน เท่าใด แต่บอกว่าเหลือเท่ากับจุดเพิ่มเติมใน 1 เม.ย. ... โดยใช้ สตู รความต้ องการ เพื่อรักษาระดับส่งกาลัง = ความต้ องการขั ้นต้ น X ปั จจัยทดแทน X จานวนเดือนใน สายทางเดินส่งกาลัง ซึง่ ในที่นี ้จานวนเดือนในสายทางเดินส่งกาลัง ณ จุด Reo/PT จะเท่ากับ SL + PLT = 1 + 2 = 3 เดือน ดังนั ้นจานวน ปลย.เอ็ม 16 ณ จุดเพิ่มเติม จะเหลือเท่ากับ 10,000 X .002 X 3 = 60 กระบอก จานวน ปลย.เอ็ม 16 ที่สงั่ เพิ่มเติมใน 1 เม.ย.... จานวน 60 กระบอก นี ้ จะได้ รับในอีก 60 วันข้ างหน้ า คือ ประมาณวันที่ 31 พ.ค....ในระหว่างที่รอรับ ปลย.เอ็ม 16 ที่สงั่ เพิ่มเติมไปนั ้น คลัง จะต้ องจ่าย ปลย.เอ็ม 16 ไปอีกประมาณ 40 กระบอก (10,000 X .002 X 2) ใน วันที่ 31 พ.ค.... จะเหลือ ปลย.เอ็ม 16 คงคลังจานวน 20 กระบอก ซึง่ เท่ากับระดับ ปลอดภัยพอดี (10,000 X .002 X 1) และในวันเดียวกันนี ้ ปลย.เอ็ม 16 ที่จดั หาไป จานวน 60 กระบอก ก็จะมาถึงพอดี เมื่อรวมกับ ปลย.เอ็ม 16 คงคลังที่เหลือ 20 กระบอก จะเป็ น 80 กระบอก ซึง่ เท่ากับเกณฑ์ สะสมพอดี ตัวอย่ างที่ 3 สมมุติว่า คลังในสหรัฐ ฯ แห่งหนึง่ รับผิดชอบสนับสนุนสีเพื่อใช้ ในการ ซ่อมบารุ งต่อยุทธบริเวณแห่งหนึ่ง คือยุทธบริเวณยุโรป อัตราความสิ ้นเปลืองไม่มี แต่มีข้อมูลการจ่ายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ผลเฉลีย่ เดือนละประมาณ 10,000 แกลลอน ทบ.กาหนดระดับส่งกาลังของคลังไว้ สาหรับระดับปลอดภัย 30 วัน วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม 90 วัน และเวลาล่วงหน้ าในการจัดหา 60 วัน เวลาที่เสียไป ในการรายงานสถานภาพ ไม่มี ค้ างรับ และค้ างจ่ายก็ไม่มีเช่นเดียวกัน ใน 1 เม.ย... สีคงคลังลดระดับมาเท่ากับจุดเพิ่มเติมพอดี อยากทราบว่าคลังแห่งนั ้นจะต้ อง จัดหาสีเพิ่มเติมจานวนเท่าใด วิธีทา

THE LOGMAN

170


ความต้องการเพือ่ รักษาระดับส่งกาลัง = สถิ ติความสิ้ นเปลือง X เวลาใน สายทางเดิ นส่งกาลัง = สถิ ติความสิ้ นเปลือง X (SL + Reo/cye + PLT) = 10,000 X (1+3+2) = 60,000 แกลลอน หรื อเท่ากับ RO Gross RO = (SL + Reo/cye + PLT) + SSLT + DO = 60,000 + 0 + 0 แกลลอน Net RO = Gross RO - OH - DI = 600,000 - 30,000 - 0 = 30,000 แกลลอน *** คลังจะต้องจัดหาสีเพิ่ มเติ มจานวน 30,000 แกลลอน ใน 1 เม.ย. หมายเหตุ สีคงคลังเหลือใน 1 เม.ย....จานวน 30,000 แกลลอน ซึง่ เป็ นจานวนสีที่ เท่ากับจุดเพิ่มเติม จุดเพิ่มเติม = SL 1 เดือน กับ PLT 2 เดือน รวม 3 เดือน ความ สิ ้นเปลืองของสีประมาณเดือนละ 10,000 แกลลอน เวลา 3 เดือน จึงเท่ากับ 30,000 แกลลอน สีจานวน 30,000 แกลลอน ตามที่คลังจัดหาเพิ่มเติมไปใน 1 เม.ย....นั ้น จะได้ รับใน 2 เดือนข้ างหน้ า คือประมาณวันที่ 31 พ.ค. ในระหว่างเวลา 2 เดือนที่ รอรับสีที่จดั หาไปนี ้ คลังต้ องจ่ายสีคงคลังไปอีกประมาณ 20,000 แกลลอน ใน 31 พ.ค... จะเหลือสีคงคลังประมาณ 10,000 แกลลอน ซึง่ เท่ากับระดับปลอดภัยพอดี และในวันเดียวกันนี ้ก็จะได้ รับสีที่จดั หาเพิ่มเติมไปจานวน 30,000 แกลลอน รวม กับสีคงคลังที่เหลือ 10,000 แกลลอน จะเป็ นจานวนสีทั ้งสิ ้น 40,000 แกลลอน ซึง่ เท่ากับเกณฑ์ สะสมพอดี จากตัวอย่างทั ้ง 3 ตัวอย่างนั ้น จะเห็นได้ ว่ามีสงิ่ สาคัญที่จะต้ องพิจารณา อยู่ 2 ประการ คือ THE LOGMAN

171


1. ควรจะเอาหลักฐานอะไรมากาหนดความต้ องการ ปั จจัยทดแทน หรือ อัตราความสิ ้นเปลือง หรือการพยากรณ์ คาตอบปั ญหานี ้ก็คือ ถ้ าเป็ น สป.ถาวร ก็ ต้ องใช้ ปัจจัยทดแทน ถ้ าเป็ น สป.ใช้ สิ ้นเปลือง ก็ต้องใช้ อตั ราสิ ้นเปลือง แต่ถ้า สป. รายการนั ้นไม่มีทั ้งปั จจัยทดแทนและอัตราสิ ้นเปลือง ก็ต้องใช้ การพยากรณ์ ตาม ตัวอย่างที่ 1 อาหารเป็ นของใช้ สิ ้นเปลือง เราใช้ อัตราสิ ้นเปลือง ตามตัวอย่างที่ 2 ปื นเอ็ม 16 เป็ นของถาวรเราใช้ ปั จจัยทดแทน และตามตัวอย่างที่ 3 สีเป็ นของใช้ สิ ้นเปลือง แต่ไม่มีอตั ราสิ ้นเปลืองเราจึงจาเป็ นต้ องใช้ การพยากรณ์จากข้ อมูลการ จ่ายที่ผ่านมา 2. ในการริเริ่มจัดหานั ้น ควรจะใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติมหรือจุดเพิ่มเติม คาตอบปั ญหานี ้ก็คือ ถ้ าสิง่ อุปกรณ์ รายการใดเป็ น สป.ที่มีความต้ องการที่แน่นอน และสม่าเสมอควรใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม ถ้ า สป.รายการใดมีความต้ องการไม่ แน่นอนและไม่สม่าเสมอ ก็ควรใช้ จุดเพิ่มเติม ตามตัวอย่างที่ 1 ความต้ องการ ข้ าวสารเป็ นความต้ องการที่แน่นอน และสม่าเสมอ ยิ่งกว่านั ้นยังกาหนดอัตรา สิ ้นเปลืองเข้ าไว้ ในอัตรา 100 กก./คน/วัน ในกรณีเช่นนี ้ควรใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม ตามตัวอย่างที่ 2 ความต้ องการปื น เอ็ม 16 เป็ นความต้ องการที่แน่นอน ทั ้งนี ้เพราะ ได้ กาหนดปั จจัยทดแทนเข้ าไว้ แล้ วเท่ากับ .002 แต่ความต้ องการที่แน่นอนนั ้นบาง ทีก็ไม่สม่าเสมอได้ เหมือนกัน ดังนั ้นในกรณีของปื น เอ็ม 16 จะใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติมหรือจุดเพิ่มเติมก็ได้ ตามตัวอย่างที่ 3 กรณีสี มีความต้ องการ ไม่แน่นอน และไม่สม่าเสมอ นอกจากนี ้ยังไม่มีอัตราความสิ ้นเปลืองอีกด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ ควร ใช้ จดุ เพิ่มเติม สรุ ป ต่อคาถามที่ว่า จะจัดหาเมื่อใด : คาตอบก็คือ จัดหาตามวงรอบการสัง่ เพิ่มเติมหรือจัดหาตามจุดเพิ่มเติม และต่อคาถามที่ว่า จะจัดหาจานวนเท่าใด : คาตอบก็คือ จัดหาจานวนตามเกณฑ์ความต้ องการสุทธิไม่ว่าการริเริ่มจัดหานั ้นจะ ใช้ มลู ฐานจากวงรอบการสัง่ เพิ่มเติมหรือจุดเพิ่มเติม การดาเนินการตามคาตอบ THE LOGMAN

172


ของคาถามทั ้งสองประการ ดังกล่าวแล้ วจะทาให้ สามารถควบคุมปริ มาณสิง่ อุปกรณ์ ให้ ขึ ้นลงอยู่ระหว่างระดับปลอดภัย กับเกณฑ์ สะสมตามหลักการได้ อย่างไรก็ดี บางครั ้งสิ ้นอุปกรณ์อาจลดระดับต่ากว่าระดับปลอดภัยได้ ในทาง กลับกันในบางครั ้งสิง่ อุปกรณ์อาจเพิ่มระดับเกินกว่าเกณฑ์สะสมได้ เช่นเดียวกันไม่ ว่าปริมาณสิง่ อุปกรณ์ จะต่ากว่าระดับปลอดภัยหรือเกินกว่าเกณฑ์ สะสม เราก็ สามารถแก้ ไขได้ ด้วยการจัดหาในครั ้งต่อไป โดยวิธีการตอบคาถามที่ว่า “จะจัดหา เมื่อใด และจะจัดหาจานวนเท่าใด”  ข้ อที่ควรระวังสาหรั บ SSLT มีข้อที่ควรระวังสาหรับเวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพ (SSLT) ว่า เมื่อใดควรจะเอามารวม เมื่อใดไม่ควรจะเอามารวม ซึง่ มีข้อพิจารณาดังนี ้ o ไม่รวมมี 2 กรณี คือ  วันตัดยอด รายงานสถานภาพสิง่ อุปกรณ์เป็ นวันเดียวกับ วันคานวณความต้ องการเพื่อการจัดหา ในกรณีเช่นนี ้ เวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ก็ไม่มี  กรณีที่ใช้ จดุ เพิ่มเติม ในกรณีเช่นนี ้เรากาหนดเป็ นปริ มาณ สิง่ อุปกรณ์ กล่าวคือ เมื่อสิง่ อุปกรณ์คงคลังลดจานวนลงถึง จุดเพิ่มเติมก็จะต้ องทาการจัดหาเพิ่มเติมทันทีและการ จัดหาเพิ่มเติมแต่ละครั ้งก็มีปริมาณเท่ากันถ้ าไม่มีค้างรับ และค้ างจ่าย ดังนั ้นเกณฑ์ ความต้ องการรวม (Gross RO) จึงไม่ต้องเอา SSLT เข้ ามารวมด้ วย o กรณีที่รวม SSLT เข้ ามาด้ วยนั ้น มีกรณีเดียว คือ กรณีที่ใช้ วงรอบ การสัง่ เพิ่มเติม(Reo/cye) และวันตัดยอด กับวันคานวณความ ต้ องการ นั ้นไม่ใช้ วนั เดียวกัน ขอให้ กลับไปดู ตัวอย่างที่ 1 อีกครั ้ง THE LOGMAN

173


ตามสถานการณ์ตามตัวอย่างที่ 1 วันตัดยอดรายงานสถานภาพสิง่ อุปกรณ์เป็ นวันที่ 1 เม.ย....ซึง่ เป็ นวันเดียวกันกับวันคานวณความ ต้ องการเพื่อทาการจัดหาเพิ่มเติม ในกรณีเช่นนี ้ SSLT ก็ไม่มี แต่ถ้า สมมุติว่าวันตัดยอดรายงานสถานภาพสิง่ อุปกรณ์เป็ นวันที่ 28 มี.ค ....ในกรณีเช่นนี ้ เวลาที่เสียไปในรายงานสถานภาพสิง่ อุปกรณ์ จะ เสียไป 3 วัน ข้ าวสารจะใช้ หมดไป 30,000 กก. จะต้ องเอาข้ าวสาร จานวนนี ้มารวมเข้ ากับจานวนเกณฑ์ ความต้ องการรวม (Gross RO) ด้ วย ส่วนข้ าวสารคงคลังนั ้นให้ คิดวันตัดยอดรายงาน ไม่ใช่คิดในวัน คานวณความต้ องการ

การแจกจ่ ายรายใหญ่ กับรายย่ อย เปรี ยบเทียบระดับการแจกจ่ ายรายใหญ่ กับ การแจกจ่ ายรายย่ อย การแจกจ่ ายรายใหญ่ การแจกจ่ ายรายย่ อย (Whole Sale) (Retail) (1)ระดับปลอดภัย (SL)

(1)ระดับปลอดภัย (SL)

(2)วงรอบการสัง่ เพิม่ เติม(Reo/Cye) หรื อวงรอบการจัดหา (PLT)

(2)วงรอบการสัง่ เพิม่ เติม(Reo/Cye) หรื อ วงรอบการเบิก (Reo/Cye) หรื อ ระดับ ปฏิบตั ิการ (OL)

(3)เกณฑ์สะสม (SO)=SL+Reo/Cye หรื อ =SL+Pro/Cye

(3)เกณฑ์สะสม (SO)=SL+Reo/Cye หรื อ =SL+Req/Cye หรื อ =SL+OL

(4)เวลาล่วงหน้ าในการจัดหา (PLT)

(4)เวลาในการเบิกและจัดส่ง (OST)

(5) จุดเพิม่ เติม (Reo/Pt)=SL+PLT (6) เกณฑ์ความต้ องการ (RO) = SL + Reo/Cye + PLT

(5) จุดเบิก=SL+OST (6) เกณฑ์เบิก (RO) = SL + OL + OST

THE LOGMAN

174


(7)เกณฑ์ความต้ องการรวม (Gross RO) = SL + Reo/Cye + PLT + SSLT + DO (8) เกณฑ์ความต้ องการสุทธิ (Net RO)= Gross RO - OH - DI

(7) เกณฑ์เบิกรวม (Gross RO) = SL + OL + OST + DO (8) เกณฑ์เบิกสุทธิ (Net RO) = Gross RO - OH - DI

วงรอบการสอบทาน (Review Cycle)  วงรอบการสอบทาน คือห้ วงระยะเวลาที่กาหนดให้ ทาการสอบทานเพื่อทราบ ปริมาณสิง่ อุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิง่ อุปกรณ์ ในครอบครอง  วงรอบการสอบทานนี ้ต้ องกาหนดให้ มีขึ ้นสาหรับสิง่ อุปกรณ์ทกุ รายการใน ระบบควบคุมการส่งกาลัง (Supply Controlled)  วงรอบการสอบทานโดยธรรมดาจะกาหนดดังนี ้ o รายการที่มีต่ากว่า (Low dollar value items) อย่างน้ อยปี ละครัง้ o รายการที่มีค่าปานกลาง (Medium dollar value items) อย่างน้ อย 6 เดือนต่อหนึง่ ครัง้ o รายการที่มีค่าสูง (High dollar value items) อย่างน้ อย 3 เดือน ต่อ หนึง่ ครั ้ง o รายการที่มีค่าสูงมาก(Super - high dollar value items) อย่างน้ อย 3 เดือนต่อหนึง่ ครัง้  อย่างไรก็ดี การกาหนดวงรอบการสอบทานนั ้นย่อมสัมพันธ์ กบั วงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (Reo/Cye) และจุดเพิ่มเติม (RP) กล่าวคือ ถ้ าใช้ วงรอบการสัง่ เพิ่มเติมจานวนวงรอบการสอบทานอย่างน้ อยก็ต้องเท่ากับวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม ส่วนกาหนดเวลาของวงรอบการสอบทานนั ้นต้ องใกล้ เคียงและก่อน ถึงกาหนดวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม แต่ถ้าใช้ จดุ เพิ่มเติม วงรอบการสอบทานก็ THE LOGMAN

175


กาหนดแน่นอนไม่ได้ ต้ องทาการสอบทานอยู่เสมอ มิฉะนั ้นจะไม่ทราบ ว่า ปริมาณสิง่ อุปกรณ์คงคลังลดระดับลงมาถึงจุดเพิ่มเติมเมื่อใด

การกาหนดระดับส่ งกาลัง  PLT หรือ OST จะกาหนดตามความเป็ นจริ ง  SL จะกาหนดเท่ากับ PLT หรือ OST ที่สามารถกระทาได้ ในเวลาฉุกเฉินหรือ ในเวลาเร่ งด่วน  Reo/Cye หรือ OL ขึ ้นอยู่กบั ความถี่ในการจัดหาหรือการสัง่ เพิ่มเติม แต่จะ เท่ากับหรือน้ อยกว่า PLT หรือ OST ไม่ได้ ดงั รูป

ตามรูปวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม เท่ากับ เวลาล่วงหน้ าในการจัดหา ในกรณี เช่นนี ้ หมายความว่า จุดเพิ่มเติมเท่ากับเกณฑ์สะสมพอดี (90 วัน) ปั ญหาที่ว่าจะ จัดหาเมื่อใด คาตอบก็คือจัดหาตามจุดเพิ่มเติมซึง่ เท่ากับเกณฑ์สะสมพอดีนั ้น เป็ นไปไม่ได้ ทั ้งหลักการ และ การปฏิบตั ิ

THE LOGMAN

176


ตามรูปวงรอบการสัง่ เพิ่มเติม (50 วัน) น้ อยกว่า เวลาล่วงหน้ าในการ จัดหา (60 วัน) ในกรณีเช่นนี ้ จุดเพิ่มเติมจะเท่ากับ 90 วัน ส่วนเกณฑ์ สะสมจะ เท่ากับ 80 วัน ซึง่ เป็ นไม่ได้ เลยทั ้งหลักการและการปฏิบตั ิ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวแล้ ว จึงได้ กล่าวว่า วงรอบการสัง่ เพิ่มเติมนั ้นจะต้ อง กาหนดให้ มากกว่าเวลาล่วงหน้ าในการจัดหาเสมอ ********************

THE LOGMAN

177


ถึงพลไพร่ ก็มิอาจ หากขาดการ ส่ งกาลัง

ใจกล้ า รบให้ หนุนเนื่อง บารุ งให้

และสามารถ มีชัยได้ เครื่องปั จจัย ได้ ทันการ

ด้ วยความปรารถนาดีจาก

พลตรี มารุต ลิ ้มเจริญ ผู้บญ ั ชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ และคณะผู้จดั ทา

THE LOGMAN

178


คณะผู้จัดทาคู่มือการส่ งกาลังบารุง

พล.ต.มารุต พ.อ.เสริมศักดิ์ พ.อ.กฎ พ.อ.อรรถ พ.อ.เภา พ.อ.ภาณุพงษ์ พ.อ.จิรเดช พ.อ.สมลักษณ์ พ.อ.จักรพันธ์

ลิ ้มเจริญ นิยะโมสถ ภาคการ สิงหัษฐิ ต โพธิ์เงิน พุทธาศรี เหมะธุลนิ ดวงกลาง ขันมัน่

ผบ.บชร.๒ / หน.คณะทางาน รอง ผบ.บชร.๒ / รอง หน.คณะทางาน รอง ผบ.บชร.๒ / รอง หน.คณะทางาน เสธ.บชร.๒ / คณะทางาน ผบ.ศคบ.บชร.๒ / คณะทางาน รอง เสธ.บชร.๒ / คณะทางาน รอง ผบ.ศคบ.บชร.๒ / คณะทางาน หก.กกบ.บชร.๒ / คณะทางาน เลขานุการคณะทางาน

***************** www.2ascom.com

THE LOGMAN

179


THE LOGMAN

180

Ebooks 561014 001  
Ebooks 561014 001  
Advertisement