Page 1

ลาดับ

หน่วย

ทีใ่ บเบิก

สรุปใบเบิกหน่วยยังไม่มารับ สป. คลัง สป.2,4 สาย ช. ประจาเดือน มิ.ย. 56 ทะเบียน รายการ สป. จานวน หน่วยนับ จ่าย

1 2 3 4 5

ทภ.2 กกล.สุรนารี พล.พัฒนา 2(ร้อย.คม.1 กอง สน.) บก.และ ร้อย บก.พล.พัฒนา 2 บก.และ ร้อย บก.กรม พัฒนา 2

E7/55 E25/56 E06/56 E08/56 E24/56

126188 140581 143248 145829 140583

6 7

มทบ.22 (มว.ตถ.ร.6) มทบ.22

E/56 E3/56

141242 เข็มทิศเลนเซติกซองพร้อม 140809 สีและอุปกรณ์ผสมสี

8 9 10 11

มทบ.22 มทบ.22 ( ป.พัน.6) มทบ.22 ( ร.6) มทบ.22 ( ร.6 พัน.1)

E/55 อตม./55 E/55 E/55

144278 129254 143554 143555

แผนที่ 1/250,000

12 13 14 15

มทบ.22 ( ร.6 พัน.2) มทบ.22 ( ร.6 พัน.3) มทบ.23 มทบ.23 ( ม.พัน.6 )

E/55 E/55 E/56 E10/56

143556 143558 144279 126676

แผนที่ 1/250,000

ชุดผลิตน้้าดื่ม ระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สีและอุปกรณ์ผสมสี แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000

แผนที่ 1/50,000 L 7018 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 ตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41

ว.ด.ป.

1 ชุด 17 ก.ย.55 6 ชุด 8 เม.ย.56 3 รายการ 30 เม.ย.56 1,080 แผ่น 11 มิ.ย. 56 378 แผ่น 11 มิ.ย. 56

540 2,950 594 378

แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น

8 เม.ย. 56 17 ก.ย.55 8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56

378 378 540 10

แผ่น แผ่น แผ่น ชุด

8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56 22 เม.ย.56

E/56 E/56

143505 แผนที่ 1/250,000 143506 แผนที่ 1/250,000

378 378

แผ่น แผ่น

8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56

18 มทบ.23 ( ม.พัน.6 )

E/56

143492 แผนที่ 1/250,000

432

แผ่น

8 เม.ย. 56

E/56 E/56 E/56 E22/56 E19/56 E/56 E/56 E20/56

143571 143535 143491 141707 139488 143495 143503 139514

432 แผ่น 8 เม.ย. 56 432 แผ่น 8 เม.ย. 56 432 แผ่น 8 เม.ย. 56 80 ชุด 22 เม.ย.56 7 รายการ 22 เม.ย.56 378 แผ่น 8 เม.ย. 56 594 แผ่น 8 เม.ย. 56 3 EA 22 เม.ย.56

E14/55 E/55

132208 ระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 144280 แผนที่ 1/250,000

5 378

EA แผ่น

22 เม.ย.56 8 เม.ย. 56

143508 143509 413501 143511 143536 144277

594 378 378 378 432 378

แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น

8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56

มทบ.23 ( ป. พัน.6) มทบ.23 ( ป. พัน.8) มทบ.23 (ม.6) มทบ.23 ( ม.6 ) มทบ.23 ( ม.6 ) มทบ.23 (ม. พัน.14) มทบ.23 (ร.8 ) มทบ.24

27 มทบ.24 28 มทบ.24 29 30 31 32 33 34

มทบ.24 (ร.13) มทบ.24 (ร.13 พัน.1) มทบ.24 (ร.13 พัน.2) มทบ.24 (ร.13 พัน.2) มทบ.24 (ป.พัน.13) จทบ.ส.ร.

E/55 E/55 E/55 E/55 E/55 E/55

แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 ตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41 ตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 เครื่งอตรวจค้นทุน่ ระเบิดชนิดโลหะ

แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000

หน่วยรับตรงจาก กช.

4 เรือน 17 ก.ย.55 3 รายการ 17 ก.ย.55

16 มทบ.23 ( ร.8 พัน.2 ) 17 มทบ.23 ( ร.8 พัน.3 ) 19 20 21 22 23 24 25 26

หมายเหตุ

หน่วยรับตรงจาก กช.

หน่วยรับตรงจาก กช. หน่วยรับตรงจาก กช.

หน่วยรับตรงจาก กช. หน่วยรับตรงจาก กช.


35 จทบ.ส.ร. (กรม.ทพ.23) 36 จทบ.ส.ร. (ร.23 พัน.3)

E/55 E/55

143497 แผนที่ 1/250,000 143567 แผนที่ 1/250,000

378 378

แผ่น แผ่น

8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56

1 378

เรือน แผ่น

17 ก.ย.55 8 เม.ย. 56

37 จทบ.น.พ. 38 จทบ.น.พ.

อตม./55 E/55

130561 เข็มทิศเลนเซติกซองพร้อม 144281 แผนที่ 1/250,000

39 40 41 42 43

อตม./55 อตม./55 อตม./55 อตม./55 อตม./55

130581 130582 127073 127095 129225

แผนที่ 1/50,000 L 7018

2 เรือน 17 ก.ย.55 1 เรือน 17 ก.ย.55 10 รายการ 17 ก.ย.55 1,935 แผ่น 17 ก.ย.55 1,475 แผ่น 17 ก.ย.55

44 จทบ.น.พ. (ร.พัน.3) 45 จทบ.ส.น.

E153/55 E126/56

128642 ตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41 141118 สีและอุปกรณ์ผสมสี

7 รายการ 17 ก.ย.55 5 รายการ 17 ก.ย.55

46 47 48 49

จทบ.ส.น. จทบ.ส.น. จทบ.ส.น.(ร.3) จทบ.ส.น.(ร.3 พัน.1)

E127/56 E128/56 E/55 E/55

141119 141122 143499 143500

สีและอุปกรณ์ผสมสี

50 51 52 53

จทบ.ส.น. จทบ.ส.น. กอง สพบ.พล.3 กอง สพบ.พล.3

E129/56 E160/56 E42/55 E42/55

141130 143919 126838 126838

สีและอุปกรณ์ผสมสี

สีและอุปกรณ์ผสมสี

20 รายการ 17 ก.ย.55 442 ใบ 30 เม.ย.56 13 รายการ 17 ก.ย.55 2 รายการ 17 ก.ย.55

54 กอง สพบ.พล.3 55 กอง สพบ.พล.3

E43/55 E27/56

127780 สีและอุปกรณ์ผสมสี 140803 สีและอุปกรณ์ผสมสี

8 รายการ 17 ก.ย.55 1 รายการ 2 เม.ย.56

56 พัน.ร.มทบ.21

E83/56

140745 สีและอุปกรณ์ผสมสี

1 รายการ

57 58 59 60 61 62 63 64

ศปภอ.ทบ.2 ศปภอ.ทบ.2 ร้อย.ปจว.2 ส.พัน.3 ป.พัน.3 พล.ร.3 ร้อย.ลว.ไกล.3 ร้อย.สห.พล.ร.3

E22/56 E70/56 E07/55 E28/56 E51/56 E7/56 E30/56 E29/56

136194 142570 136326 140732 145749 145746 145734 145532

65 ร้อย.สห.พล.ร.3 66 พัน.สร.3

E8/56 E92/56

146006 แผนที่ 1/250,000 145954 แผนที่ 1/250,000

67 68 69 70 71 72

E275/56 E273/56 E39/56 E504/56 E9/56 E43/56

145745 145419 145921 145817 146203 146028

ร้อย.จทบ.น.พ. หน่วยฝึก นศท.จทบ.น.พ. จทบ.น.พ. จทบ.น.พ. (ร.พัน.3) จทบ.น.พ. (ร.พัน.3)

ม.พัน.8 ม.พัน.8 ส.พัน.3 ร.23 พัน.2 ร้อย.บ.พล.ร.3 ป.พัน.23

เข็มทิศเลนเซติกซองพร้อม เข็มทิศเลนเซติกซองพร้อม สีและอุปกรณ์ผสมสี แผนที่ 1/50,000 L 7018

สีและอุปกรณ์ผสมสี แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 กระสอบทรายใยสังเคราะห์ (สีเขียว) สีและอุปกรณ์ผสมสี

สีและอุปกรณ์ผสมสี สีและอุปกรณ์ผสมสี สีและอุปกรณ์ผสมสี สีและอุปกรณ์ผสมสี แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 สีและอุปกรณ์ผสมสี

แผนที่ 1/250,000 ไฟฉายหัวงอ แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000 แผนที่ 1/250,000

1 รายการ 17 ก.ย.55 9 รายการ 17 ก.ย.55 378 แผ่น 8 เม.ย. 56 378 แผ่น 8 เม.ย. 56

2 เม.ย.56

2 1 2 2 432 1,350 108 4

รายการ รายการ รายการ รายการ แผ่น แผ่น แผ่น กป.

2 เม.ย.56 30 เม.ย.56 2 เม.ย.56 2 เม.ย.56 11 มิ.ย. 56 11 มิ.ย. 56 11 มิ.ย. 56 13 มิ.ย. 56

54 324

แผ่น แผ่น

11 มิ.ย. 56 11 มิ.ย. 56

1,944 แผ่น 11 มิ.ย. 56 13 กระบอก 13 มิ.ย. 56 162 แผ่น 11 มิ.ย. 56 378 แผ่น 11 มิ.ย. 56 1,080 แผ่น 13 มิ.ย. 56 432 แผ่น 13 มิ.ย. 56

หน่วยรับตรงจาก กช.


73 ช.2 74 ป.3

E57/56 E59/56

146288 แผนที่ 1/250,000 146074 แผนที่ 1/250,000

378 378

แผ่น แผ่น

13 มิ.ย. 56 13 มิ.ย. 56

75 พัน.กระสุน.22 บชร.2 76 ฉก.กรม.ทพ.23

E80/56 E190/56

145817 แผนที่ 1/250,000 145629 ถุงมือจับลวดหนาม

432 24

แผ่น คู่

13 มิ.ย. 56 13 มิ.ย. 56

ตรวจถูกต้อง ร.อ. ( ณรงค์ สุกรินทร์ ) ผบ.มว.คลัง.สป.2,4 มิ .ย. 56

02 line c  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you