Page 1

MENIGHETSBLAD FOR BRUNLANES

r. 3 55 årgang • juni• 2009

Innhold:

❖ Andakt

s. 2

❖ Ny kirketjener i Berg s. 3 ❖ Presten har ordet

s. 4

❖ Møt en fagentusiast ❖ på Jordet skole

s. 5

❖ Ra siden

s. 6

❖ Livsnære grupper

s. 7

❖ MR valget 2009

s. 8

❖ Oppslagstavla

s. 14

❖ Slekters gang

s. 17

❖ Søndag er kirkedag

s. 20

❖ GOD SOMMER!

Fagentusiast på Jordet skole ❖ Engasjement og kunnskap. se side 5

VALG ❖ Stort valgbilag for høstens MR- og bispedømmerådsvalg se side 8

VALGBILAG


❖ Såmannens redaksjon Ivar Nicolay Hvatum Kristine Marie Gutterød Egil Thorvaldsen Karen-Signe og Asle Zimmermann

S Å M A N N E N

❖ Annonser og stoff Ivar Nicolay Hvatum Mobil 917 77 520 inhvatum@online.no

Hva vi har fått i Jesus.

❖ Kasserer: Brunlanes Regnskapskontor v/Leif-Inge Gusland Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik Bankgiro: 2510 22 36729

N R . 3 / 2 0 0 9

Som troende har det vært en lang vandring å gå. Vi opplever både motgang og medgang i hverdagen. Jeg liker å se på eksempelet med Moses. Moses er et flott bilde på oss kristne på mange måter. I 2. Mos. 12 kan vi se hvordan denne historien peker fram mot Jesus og Det Nye Testamentet. Vi kan se hvordan blodet de måtte stryke på dørkarmen reddet Moses og israelittene fra å dø. På samme måte er vi også frelst fra døden gjennom Jesus. Han måtte dø for at menneskene kunne få gjenopprettet forholdet til Gud slik det var ment å være. Israelittene blir som et bilde på oss kristne.

❖ Brunlanes Prestekontor Kontoradresse: Larvik kirkekontor, Rombergsgt. 4, 3256 Larvik Tlf.: 33 17 30 00 Åpent daglig: 09.00-15.00 Prester, organist og kateket treffes ellers etter avtale. ❖ Sokneleder Tone Vestmoen Nalumruta, 3294 Stavern Mobil 98253309 ❖ Sokneprest i Berg Audun Haga Skolev. 7, 3296 Nevlunghavn Mobil 992 80 472 ❖ Sokneprest i Tanum og Kjose Asle Zimmermann Tanum prestegård, 3267 Larvik Mobil 928 25 209 ❖ Diakon i Berg (trosopplæring) Astri Olga Tretterud, tlf 92250141

❖ Kateket Britt Mari Omsland Zakariassen, Torstrands Torg 5, Mobil 97 57 51 07 ❖ Organist i Kjose Inger Johanne Lavoll Agnesåsen 25, 3290 Stavern Telefon 33 19 96 90 ❖ Kantor i Berg og Tanum Jan Ivar Eikeland Tiurveien 10, 3258 Larvik Mobil 982 53 341

Moses sin vandring etter å ha forlatt Egypt var ikke bare lett. Han måtte prøve og feile på samme måte som vi. I første del av sitt liv rømmer han ut i ørkenen og må lære seg å adlyde Gud og legge sin egen vilje til side. Å lede hebreerne ut fra fangenskap måtte gjøres på Guds måte. Etter å ha fått åpenbaringen i den brennende busken får Moses beskjed om å bruke gjeterstaven sin. I 2. Mos 3:17 får han befaling om å bruke staven til å vise Guds kraft i Egypt. Det er ikke lenger Moses sin stav men Gud sin stav.

❖ Pedagog i Tanum (trosoppl.) Ingvild Strømsvik Dalslåen Mobil 920 23 797 ❖ Kirketjener Tanum: Unni Lindhjem Furuåsveien 10, 3282 Kvelde Mobil 992 80 475 ❖ Kirketjener Berg: Rolf Aarøe Arnesen (vikar). Amundrødveien 57, 3295 Helgeroa. Mobil 916 37 871 ❖ Kirketjener Kjose: Sverre Farstad Omsland, 3268 Larvik Telefon 33 18 02 36 ❖ Ukentlig fridag Prestene har fri mandager og lørdager.

ANDAKT

Moses skal ikke gjøre noe i seg selv, men i Gud. Han har fått autoritet fra Gud til å bruke staven. Dette mener jeg er et fint bilde på det vi har fått i Jesus. I Jesus har vi fått kraft og nåde til å gjøre det Gud leder oss inn i. Det kan være alt av vanskelige og gode ting som vi møter på i livet. Gud ønsker at vi skal bruke den kraften vi har fått gjennom Jesu frelse. Vi trenger ikke sitte passive og se på omstendighetene rundt oss. Om noen har det vanskelig har vi fått kraft i Jesus til å kunne hjelpe. I 2. Mos. 14:15-16 leser vi at Gud ikke ønsker at vi skal stoppe opp og bli overmannet av våre omgivelser. I dette avsnittet roper Moses til Gud og ber Han om hjelp i en «umulig» situasjon. Men Gud svarer: «hvorfor roper du til meg?(...) løft nå din stav». Gud trenger oss til å handle. Moses har fått kraft gjennom staven til å gjøre det Gud ledet han inn i, nå må han bruke den. Vi trenger å være klar over hvem som er vår stav - det er Jesus. Vi har kraft gjennom Jesus til å stå i enhver situasjon vi kommer i. Bønn er viktig, samtidig må vi være klar over hva vi har fått tilgang til. Som kristne kan vi bruke Jesu navn og si: Jeg kan gjøre alle ting gjennom han som styrker meg, slik det står i Paulus brev til filipperne 4:13. «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det.» Joh. 15:17.

Neste utgivelse

❖ Grafisk design & produksjon: Richard Løwe, 905 27 368 Løwe Design, Larvik

av Såmannen er planlagt til å være i postkassene i slutten av september. Stoff til denne utgivelsen må varsles redaksjonen innen 20. august. Ta kontakt med redaksjonen via mail eller telefon (se kolofon side 2).

❖ Trykk: Prinfo Unique, Larvik

•Vi mottar gjerne tips og innspill – HUSK: Såmannen er deres talerør! 2

Magnar Holm


S Å M A N N E N

N R . 3 / 2 0 0 9

❁❁

Kirketjenerskifte i Berg. 1. august 2009 starter Rolf Aarøe Arnesen som ny kirketjener i Berg i en 70% stilling. Arbeidet hans vil være relatert til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt annet praktisk menighetsarbeide. En vesentlig del av stillingen er knyttet til Berg arbeidskirke.

inne. Mange mennesker har møtt tjener spiller også på mange strenger Magnar på kirkegården og slått av en (!) – og vi ser fram til samarbeidet god prat med ham. med ham. Magnar har vært en god person for arbeidsgiver, han er løsningsorientert, og har fikset mange kinkige situasjoner. Som elektriker har han ordnet opp ikke bare i Berg. Vår nye kirke-

Vi ønsker Rolf VELKOMMEN som fast ansatt kirketjener i Berg – og vi TAKKER Magnar for 15 års tjeneste samme sted. Tone Vestmoen

Rolf Aarøe Arnesen har bakgrunn fra industrien, bl.a. Norsk Hydro. Han har drevet salg av musikkinstrumenter og lydutstyr hos Larvik Yamaha Center AS, og han har drevet eget firma, Larvik Musikk AS, med salg av det samme. Fra 2008 har han vært kirketjenervikar i Berg. Imidlertid er han nok mest kjent som billedkunstner med utstillinger i Nevlunghavn og i Lofoten – flotte naturskildringer fra Brunlaneskysten og fra Nord-Norge og med ulike uttrykk og former. Magnar Holm sluttet i sin stilling som kirketjener 1. januar 2009, etter å ha arbeidet i 15 år i Berg, først i mange år med ansvar både ute og inne, og deretter som kirketjener

❁❁ 3


S Å M A N N E N

N R . 3 / 2 0 0 9

PRESTEN HAR ORDET

Historisk kirkelig valg til høsten. ta på seg tillitsverv for de varige verdier. Kirken er avhengig av engasjerte mennesker som vil forvalte kirkearven, og som har visjoner og ideer for morgendagens kirke. Det er summen av det lokale engasjementet som får hele kirkehjertet til å slå. Takk til dere som stiller til valg og takk til dere som har tenkt å stemme ved valget. Vi er alle skapt forskjellige. Gud har utrustet oss med forskjellige gaver og forskjellige evner. Derfor skal ikke alle sitte i menighetsråd, men vi kan hjelpe hverandre til å finne vår plass i kirken. Kanskje kan denne lille artikkelen om valg minne deg om din tilhørighet til menigheten din. Du er viktig og har en plass som står tom når du ikke er tilstede. Og kanskje er det en liten eller stor oppgave du ville trives med å si ja til. Å delta ved arrangementer og møte opp til gudstjenester er viktig for flere enn deg selv! Fellesskapet formes av alle, også av de som uteblir. Dåpen gjør deg til kirkemedlem og 15 år er alder for stemmerett. Har du tanker, drømmer eller savn for din menighet kan du kontakte noen i ditt menighetsråd for å fremme dine drømmer. La oss be for valget, for menighetsrådene våre og for hele bygda vår.

Du sitter og leser menighetsbladet med ekstra mange sider denne gangen. Grunnen er at det er kirkelig valg til høsten, og vi vil at du skal engasjere deg i det. Lokalt skal ditt menighetsråd velges og sentralt skal kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøte også velges. Valget 13. og 14. september foregår samtidig med stortingsvalget og er historisk. For første gang kan alle statskirkemedlemmer stemme direkte på kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøte. Kirkemøtet er å regne som kirkens storting og nå kan din stemme avgjøre hvem som blir valgt inn! Kirken er viktig for oss på flere forskjellige måter. Og for deg som er medlem i statskirken og har meninger om den, så er herved oppfordringen Godt valg og god sommer! gitt. Bruk stemmeretten din og synliggjør ditt engasjement for deg selv og for omgivelsene! Å sitte i menighetsråd eller bispedømmeråd er å

Audun Haga

Status for aksjonen ”Nytt orgel i Tanum kirke” Nå kan vi alle være med på å gi en gave til Tanum kirke. Tanum menighet har forpliktet seg til å bidra med kroner 1000.000. DIN gave er derfor verdifull!! Send din gave i dag til Tanum menighetsråd, konto nr. 2510.16.83675. Husk å merke giroen med personnummer (11 siffer) dersom du ønsker mulighet for skattefradrag. 4


S Å M A N N E N

N R . 3 / 2 0 0 9

Fagentusiast på Jordet skole Da den eldste sønnen vår starta på Jordet skole i 1992 som sjetteklassing, fikk han Svein Bringaker som klassestyrer. Ved middagsbordet fikk vi høre om en lærer som ikke på alle vis var så finpolert i formen. Men kanskje ikke minst av den grunn satte gutten stor pris på ham. Særlig lå naturfag Bringakers hjerte nær, kom det fram. Her var både engasjement og kunnskap.

Vi som ferdes i båthavna i Stavern, veit for øvrig at Bringaker har detaljkunnskap om hvor hummerteinene bør settes ut. Det gjør han aleine... Kystovervåking er en aktivitet som flere av Brunlanesskolene er med på. 5, 6 og 7. årstrinn på Jordet har ansvar for 2,5 kilometer fra Grevle og vestover. Her lærer elevene seg å kjenne og registrere en mangfoldighet av planter og dyr. Ikke bare blæretang og grisetang, men også noe som heter japansk drivtang, i tillegg til snegler, muslinger, maneter, sjøstjerner, vadefugler, sel, mink og mye annet.

Om han fortsatt går under oppnavnet “Bringis”, skal være usagt, men engasjementet har Bringaker beholdt, seksten år etter. Vi sitter og snakker sammen på lærerværelset på Jordet en ettermiddag i slutten av mai. Kanskje er dette årets fineste tid for ham. Alle slags vekster spirer, strekker seg og springer ut. Som andre naturfaglærere prøver han å få elevene til å finne flest mulig planter før St. Hans. Rekorden skal være 165. Nå har det forresten på ny blitt en godkjent arbeidsmåte å lage herbarium. I mange år var det ute av skolen. Likevel skal det nok godt gjøres å slå Lista over hva Bringaker og naturfagkollegene Bringaker. Herbariet hans inneholder 1167 hans prøver å gi elevene sine kunnskap og erfaforskjellige planteslag. ring med, kan gjøres lengre: Leirskole på Arøya med dens rike planteliv, sopptur til tunInteressa for naturen har fulgt ham fra gutte- nelen ved Langevann er eksempler. Og enten dagene i Slagen. At han etter lærerutdanning de tenker over det eller ikke: De bidrar til å gi fra Notodden seinere også tok videreutdan- glede over og innsikt i det mangfoldet som ning i naturfag, er vel hva vi kunne forvente. Skaperen har gitt oss å forvalte. I den planen som gjelder for naturfag i grunnskolen, heter det blant annet at elevene skal lære om mangfoldet i naturen. De som underviser i dette faget, er privilegerte. Neppe i noe annet fag er det så mange muligheter for å gjøre praktiske ting som elevene syns er spennende. Likevel kreves det også her kunnskap og fantasi. De fleste av oss skyr brennenesle, men ikke få av elevene til Bringaker har vært med i Tanumskogen og lært at det går an å koke neslesuppe av unge skudd. NB! uten røtter. Hadde bjerka fått blader på samme tid, kunne man dessuten hatt bjerkesaft å drikke til.

Maiblom

Gjøeglerblom

ELTh

Ei annen erfaring er å dra på tur til Stavernsøya og lære om krabbefangst og krabbekoking om høsten.

5


S Å M A N N E N

N R . 3 / 2 0 0 9

Ra siden Smak!

Kallet

Med små barn i huset kan nye matretter og smaker være en utfordring. Noe har et rart navn, noe ser uvant ut, noe lukter ukjent og noe er bare nytt, og det alene kan være nok til reaksjoner som : "æsj" og "jeg liker ikke". Noen av oss voksne drar kanskje dette med oss gjennom livet; noen er bare grunnleggende skeptiske til nye smaker og lukter, mens andre blant oss igjen reagerer helt motsatt: "Så spennende! Dette har jeg lyst å prøve. Dette må bare være bra!" Tilbake til barna: Det sies at barn lettere lærer seg å like "ny" mat hvis de er delaktige i tilberedningen og ser hva retten består av og kan smake på de ulike bestanddeler. Delaktighet er et nøkkelord. Hvor mange ganger kan en ikke si: "Bare smak! Du vet ikke om du liker eller ikke liker før du har smakt!" Det samme gjelder også oss voksne. Smakssansen vår endres. Det vi ikke likte tidligere, synes vi kanskje smaker aldeles nydelig nå. Dessuten kan smakssansen vår utfordres ved at vi smaker på nye ting og øver oss i å like nye smaker. Hvem likte kaffi første gang de smakte?......

Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? Vil du trå i mine fotspor på en ukjent vei? Vil du kjennes ved mitt navn, vil du møte sorg og savn, vil du hvile i min favn og la meg bli hos deg?

Du skjønner kanskje hvor jeg vil hen? I Salmenes bok i Bibelen står det som følger: "Smak og se at Herren er god" Salme 34,9

Det er utfordringen vår i dag! Smak! "Ja, men jeg har jo smakt", sier du kanskje, eller "jeg har ikke lyst til å smake". Det er opp til deg. Det er ditt valg, men da vet du ikke hva du går glipp av! En historie forteller om en familie på ferie i England. Der er det utallige slott og flotte eiendommer. Mange er åpne for omvisning, og denne familien skulle nå bli guidet rundt i et av disse. Da de kom til inngangen, ombestemte barna seg, så det endte med at far ble vist rundt, og resten av familien ventet i hallen eller utenfor. Etterpå kunne alle i familien med rette si at de hadde vært der! Men opplevelsen den enkelte hadde var veldig ulik! Noen hadde betraktet det hele utenfra. Atter andre hadde vært så vidt innenfor, men kunne likevel ikke si at de visste hvordan de ulike rommene var og hva bygningen rommet. En hadde fått sett hva slottet inneholdt, men likevel var kjennskapet heller overfladisk. Likevel hadde han et mye bedre grunnlag å uttale seg på og ikke minst ta et valg på. "Smak og se at Herren er god". Det står ikke "om Herren er god", men "at" han er det! På Ra synger vi en sang som heter "Kallet". Den har jeg lyst å dele i dag. Den har en utfordrende og samtidig løfterik tekst.

❁ 6

❁ ❁ ❁

Vil du ta det første skrittet, vil du følge meg? Vil du gå til mine minste på en ukjent vei? Vil du tåle onde blikk, stå igjen når noen gikk? Du skal gi dem alt du fikk, for jeg vil bli hos deg. Vil du åpne blindes øyne, vil du følge meg, se at fanger får sin frihet på en ukjent vei? Vil du stelle andres sår, i det skjulte, år for år? Da er lønnen som du får, at jeg vil bli hos deg. Vil du trosse angst og uro, vil du følge meg, ta imot deg selv med nåde på en ukjent vei, la de ord som jeg har sagt, folde ut sin skapermakt tross din tvil og selvforakt? For jeg vil bli hos deg. Når du kaller, må jeg lytte. Jeg vil følge deg! Jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei. Dit du går, vil jeg gå med, Herre, la din vilje skje, for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg. T: John Bell / Graham Maule O: Hans-Olav Mørk


S Å M A N N E N

N R . 3 / 2 0 0 9

Livsnære grupper settes i gang i Berg… Tenk deg at du sitter rundt et langbord en helt vanlig kveld i uka, sammen med mennesker som du kjenner ganske godt. Praten går, og langsomt utvikles den gode samtalen som gir rom for livet slik det er, og hvor vi våger å stille de viktige spørsmålene i livene våre……

Vi har en genuin tro på at det å bygge relasjoner litt tettere med noen få mennesker kan utgjøre en viktig forskjell i livene våre, og er faktisk et bibelsk prinsipp.

Hva er en livsnær gruppe?

Vi vil også ha faste gruppeledersamlinger for alle gruppeledere, som også er med i en veiledningsgruppe. Veileder blir Odd Bjørneby. Dette ser vi som helt nødvendig for å sikre en god utvikling i gruppene, og for å skape en solid støttestruktur hvor lederne også blir ivaretatt.

Hva gjorde Jesus? Han valgte seg ut 12 disipler han levde tett og nært sammen med, og slik skapte Han en stor forandring Dette håper vi vil være innholdet i de livs- i disiplenes liv som seinere ble starten på et nære gruppene som settes i gang i Berg verdensvidt misjonsoppdrag! Vi tror derfor menighet fra høsten av. Høres ikke dette at det å tilhøre en liten, livsnær gruppe har spennende ut? uvurderlig stor verdi, og vil gi styrke og mening både til livet vårt, og troen vår. Vi er tilknyttet det som heter Naturlig Menighetsutvikling (NaMu), og foretok I hver gruppe vil det være en leder og en for ca 1 år siden en menighetsundersø- medleder som har ansvaret for gruppekvelkelse. Det viste seg da at livsnære grupper dene. Vi satser på å få i gang fire grupper, var vår svakeste faktor, og derfor blir livs- og foreløpig har ca 20 personer meldt seg nære grupper nå vårt satsningsområde! på. Dette er en fantastisk start!

Det er en gruppe med 7-8 personer som møtes regelmessig, ca hver 14.dag. Dette er ingen ny aktivitet som skal sluke kreftene dine, men et sted hvor du/jeg får tilhørighet – kjenner oss hjemme – i et mindre fellesskap med noen få mennesker. Her kan du finne plassen din enten du er ung eller litt eldre, om du lever alene, er gift eller skilt. Gruppene vil settes sammen ut fra hvilken livsfase vi er i – så langt det er mulig.

Dersom du har lyst til å være med i en livsnær gruppe, eller det er noe du lurer på, så bare ta kontakt med diakon Astri Olga Tretterud, tlf 922 50 141, som er koordinator for gruppearbeidet. AOTr

En gruppe kan inneholde så mye, men den blir livsnær når det utvikles trygghet og åpenhet i gruppen slik at vi våger å snakke sant og ærlig om livet slik det er… Når vi tør å dele de utfordringer som livet byr på, deler gleder sammen – og slik opplever støtte/omsorg/delaktighet fra de andre i gruppen. 7


VALGBILAG Kirkevalgene i september 2009 De skarpøyde har sett at det står flertall i overskriften kirkevalgene. Mange av Såmannens lesere er sikkert oppmerksomme på at det er menighetsrådsvalg til høsten. Ikke få har blitt spurt om å stå på liste. Og heldigvis har et tilstrekkelig antall sagt ja. Hvem som står på dem, finner du ut ved å granske de neste sidene nøye. Men det skal være et valg til. For første gang blir det nemlig delvis direkte valg til bispedømmerådet i Tunsberg bispedømme. Siden dette er noe helt nytt, skal vi forklare litt om hvorfor og hvordan. Leserne bes derfor om å skjerpe oppmerksomheten og pusse de brilleglassa som de kanskje har. Først litt viktig politikk. For et år siden blei alle partia på Stortinget enige om å forandre grunnloven slik at Den norske kirke får mindre preg av å være statskirke. Grunnlovens paragraf 2, hvor det nå med litt gammeldags språk heter at “den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion”, forsvinner. I framtida skal det hete, fortsatt med gammeldags språkform: “Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.” Paragraf 16 skal endres til: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten.... Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.” Den norske kirke skal fortsatt ha en spesiell posisjon, men likebehandling av ulike syn og samfunn blir tydelig markert. Kongen skal likevel fortsatt tilhøre Den norske kirke.

Disse endringene skal vedtas i neste stortingsperiode. Men mange politikere forventer et sterkere demokratisk fundament for de valgte kirkelige organene enn det som har vært tilfelle hittil. Derfor blir det flere endringer i valgordninga denne gangen. Noen av de viktigste: - Valga til menighetsråd og bispedømmeråd skal skje samtidig med stortingsvalget, 13. og 14. september, og i et lokale som ligger nær det som brukes ved stortingsvalget. - Valgperioden for begge råd er denne gangen bare to år, slik at kirkelige valg for framtida kan foregå samtidig med kommune- og fylkestingsvalg. - Stemmerettsalderen ved kirkelige valg er senka til at man må fylle 15 år i løpet av valgåret. Men man må være 18 år for å kunne velges. - I vårt bispedømme skal det denne gangen være både direkte og indirekte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet. Tre skal velges direkte, slik at vi kan krysse av for dem vi ønsker på stemmeseddelen 13-14. september. Fire skal velges ved avstemming i november i de nyvalgte menighetsrådene. - Bispedømmerådsmedlemmene er automatisk utsendinger til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ. Det bør vi tenke på ved stemmegivinga. - Denne gangen kan man avgi forhandsstemme ved bispedømmerådsvalget. De som vil sette seg grundig inn i alle detaljer knytta til valga, kan klikke seg inn på internett www.kirken.no/?event=doLink&fam ID=69239 Flere detaljer om kandidatene til bispedømmerådet fins her: www.kirken.no/tunsberg/tekstsider.cfm? kid=235661&id=235676 ELTh


Kandidater til Berg menighetsråd Forslagsstillere: Audun Haga,Jan Henrik Hansen,Steinar Gilje, Bente Kjær Løvereide og Hanne Fjelltveit Rød.

Kandidat nr: 6 Navn: Elisabeth Arnesen Bosted: Helgeroa Alder: 59 Yrke: Husmor

Kandidat nr: 7 Kandidat nr: 1 Navn: Hans Fredrik Johnsen Bosted: Helgeroa Alder: 58 Yrke: Selger

Navn: Elna Britt Vrangsund Bosted: Nevlunghavn Alder: 65 Yrke: Adjunkt

Kandidat nr: 8 Kandidat nr: 2 Navn: Jan Einar Karlsen Bosted: Gubba Alder: 61 Yrke: Rektor

Navn: Bjørg Kjær Bosted: Kjær Alder: 71 Yrke: Pensjonist

Kandidat nr: 3

Kandidat nr: 9

Navn: Karin Aske Bosted: Helgeroa Alder: 62 Yrke: Pensjonist

Navn: Liv Holm Bosted: Stranda Alder: 59 Yrke: Miljøarbeider

Kandidat nr: 4

Kandidat nr: 10

Navn: Eldbjørg Evensen Bosted: Holtet Alder: 60 Yrke: Lærer

Navn: Gunn Lyngstad Bosted: Helgeroa Alder: 56 Yrke: Lærer

Kandidat nr: 5

Kandidat nr: 11

Navn: Ottar Haugen Bosted: Nevlunghavn Alder: 63 Yrke: Stats.aut.revisor

Navn: Einar Bustnes Bosted: Dolven Alder: 72 Yrke: Pensjonist


VALGBILAG Kandidater til Tanum menighetsråd Forslagsstillere: Kari Røyneberg, Marit Thorstein, Odny Perstu, Randi Malme og Anne Gro Gutterød. Forhåndsstemming i Tanum kirke søndag 30. august kl. 12.15-14.00.

Kandidat nr: 7 Navn: Eliza Maria Gudem Bosted: Ø. Gui Alder: 33 Yrke: Sykepleier

Kandidat nr: 1 Navn: Morten Thorsen Bosted: Thorsrød Alder: 44 Yrke: Daglig leder

Kandidat nr: 8 Navn: Brit Kari Kobro Bosted: Ingri Alder: 67 Yrke: Spes. ped./ pensjonist

Kandidat nr: 2 Navn: Åste Førli Bosted: Gudem Alder: 55 Yrke: Spes. ped

Kandidat nr: 9 Navn: Betsy Lykken Bosted: Kleiverhagen Alder: 63 Yrke: Hjelpepleier

Kandidat nr: 3 Navn: Marit Tanum Bosted: Tanum Alder: 52 Yrke: Lærer

Kandidat nr: 10 Navn: Elisabet Romøren Bosted: Skråvika Alder: 60 Yrke: Psykolog

Kandidat nr: 4 Navn: Morten Hannestad Bosted: Brunla Alder: 57 Yrke: Sykepleier

Kandidat nr: 11 Navn: Terje Grevle Bosted: Stavern Alder: 53 Yrke: Leder

Kandidat nr: 5 Navn: Grete Halle Bosted: Halle Alder: 52 Yrke: Barne- og ungdomsarbeider

Kandidat nr: 12

Kandidat nr: 6

Kandidat nr: 13

Navn: Liv Berntsen Lund Bosted: Solstad Alder: 57 Yrke: Sykepleier

Navn: Randi Tvetene Malme Bosted: Tvetene Alder: 52 Yrke: Hjelpepleier

Navn: Anne Gro Gutterød Bosted: Gutterød Alder: 48 Yrke: Gartner


Kandidater til Kjose menighetsråd Forslagsstillere: Randi Gundersen, Marit Dahlberg Næss, Gunn Marit Bund, Hilde Sørensen, Tor Johnsen, Siv Sleveland, Johanne Farstad Forhåndsstemming i Kjose kirke søndag 23. august kl. 12.15-14.00.

Kandidat nr: 6 Navn: Merete Omsland Bratteli Bosted: Omsland Alder: 40 Yrke: Hjelpepleier

Kandidat nr: 1

Kandidat nr: 7

Navn: Tor Johnsen Bosted: Kjose Alder: 59 Yrke: Lærer

Navn: Tove Synnøve Moland Bosted: Omsland Alder: 49 Yrke: Butikk-konsulent

Kandidat nr: 2

Kandidat nr: 8

Navn: Randi Gundersen Bosted: Kjose Alder: 61 Yrke: Kirketjener

Navn: Lars Gunnar Moland Bosted: Omsland Alder: 51 Yrke: Selvstendig næringsdrivende

Kandidat nr: 3 Navn: Gunn Marit Bund Bosted: Kjose Alder: 38 år Yrke: Industriarbeider

Kandidat nr: 4 Navn: Siv Sleveland Bosted: Eikenes Alder: 42 Yrke: Omsorgsarbeider

Kandidat nr: 5 Navn: Johanne Farstad Bosted: Omsland Alder: 64 Yrke: Sykepleier

Kandidat nr: 9 Navn: Anne Marie Larsen Bosted: Omsland Alder: 52 år Yrke: SFO-assistent

Kandidat nr: 10 Navn: Karin Andersen Bund Bosted: Kjose Alder: 38 Yrke: Barnehageassistent

Kandidat nr: 11 Navn: Jorun Jansen Farstad Bosted: Kjose Alder: 34 Yrke: Konsulent


VALGBILAG Såmannen har tatt en liten prat med de sittende lederne i de tre menighetsrådene i Tanum, Berg og Kjose. De deler med oss litt av utfordringene fra sin tid som ledere og hva de føler ligger foran av utfordringer. De tre er blitt bedt om å svare på følgende: 1. Hva har dere brukt mest tid og krefter på? 2. Hva har vært spesielt interessant å arbeide med? 3. Hva blir den største utfordringen for menighetsrådet i tida framover?

Anne Gro Gutterød Tanum menighetsråd, leder 4 år, sittet i TM i 8 år. Spørsmål 1: Den siste tiden har det vært mye jobb med å skaffe kandidater til menighetsrådsvalg. Ellers har vi brukt mye tid på organisering av forskjellige arrangementer, og gjennomgang av diverse saker som kommer til rådet. Spørsmål 2: Det har vært veldig fint å bli kjent med så mange hyggelige mennesker, både i menighetsrådet, ansatte, og folk i menigheten. Det finnes veldig mange positive mennesker her i vår menighet. En spesiell sak, som har vært spennende å være med på, var ansettelse av ny sogneprest. Spørsmål 3: Det blir å drive trosopplæring. Nå som skolene ikke lenger har så mye undervisning i kristendom, har vi et stort ansvar for å legge til rette slik at barn og ungdom kan bli kjent med den kristne tro. Dette burde være noe alle i menigheten engasjerer seg i.

Hans Fredrik Johnsen Jeg har 3 perioder bak meg som repr. i Berg MR, herav 2 perioder som leder. Spørsmål 1: Det er klart at gjennomføringen av Berg arb.kirke har vært hovedtema i siste periode. Dette ved siden av å drive regelmessig menighetsarbeid og forberedelse på hva arbeidskirken skulle fylles med. Spørsmål 2: Oppbygging av "nye" Berg menighet. Vår visjon har stått sentralt,"Hjelpe hverandre i livet-Kjenne seg hjemme i farshuset". Se at barnearbeid, voksenarbeid vokser og at dugnadsiver og entusiasmen er like stor som tidligere. Kjempegodt forhold mellom ansatte og frivillige er med på å gjøre arbeide lettere. Spørsmål 3: Et viktig satsningsområde fremover er NAMU (Naturlig Menighetsutvikling). Dette sammen med å se på hva kan vi forbedre av aktiviteter vi allerede har og hva må endres. Rekruttere nye ledere til både barn og voksenarbeid. Bevisstgjøre oss alle på hvilket ansvar vi har for at økonomi og praktsk arbeid i menigheten. Få "nye" til å føle seg velkommen og inkludert.

Tor Johnsen Kjose menighetsråd, leder. Spørsmål 1: I tillegg til de vanlige gjøremåla med oppgaver rundt gudstjenester og kirkekaffe, har det nok vært arbeidet med kirkeklubben. I kirkeklubben er nesten alle barn mellom 5 og 0 år medlemmer. Spørsmål 2: Det mest interessante det siste året var opplegget med Lys Våken i fjor høst. Det var utrolig spennende å overnatte i kirken med 10-12 åringene. De var virkelig lys våkne og lærte om kirken vår og gudstjenestelivet, og de var med på gudstjenesteverksted og laget innslag til søndagens gudstjeneste. Spørsmål 3: Det må være å gi ungdom en tilhørighet til kirken, slik at de ikke "forsvinner" for oss etter konfirmasjonsalderen.


Kandidatliste ved valg av Bispedømmeråd i Tunsberg bispedømme (leke medlemmer). Nominasjonskomiteen for leke medlemmer i Tunsberg bispedømme har nominert følgende 21 kandidater til valget av leke medlemmer til Tunsberg bispedømmeråd: Navn Askeland, Harald Aurlien, Torbjørn Bjerkestrand, Helene Bratsberg, Ingjerd S. Dahl, Merethe T. Finch, Kirsten M.B.S Fonsdal, Berit Hardang, Arnstein Høisæter, Astrid N. Ihle, Hilde N. Karlsen, Ole Kr. Kollstrøm, Harald Reffhaug, Tom Ringøen, Svein Olav Solhjell, Kåre Olav Staalesen, Kjell G. Sundøen, Anne Lise Thoresen, Stina F. Wirgenes, Kjell R. Worren, Antonett Øhren, Jorun

Alder 46 57 23 42 25 20 58 21 69 38 60 67 44 62 66 63 58 21 43 47 61

Sokn Nøtterøy Sandefjord Nedre Eiker Sande Horten Stavern Kongsberg Tangen Slemmestad Sætre Bragernes Hønefoss Fjell Tjøme Gol Kongsberg Hole Tangen Nanset Søndre Slagen Hønefoss

Yrke / stilling Rektor Daglig leder Student/ lærer Lærer Sosialkurator Student Rektor Student Pensjonist Koordinator Lektor Pensjonist Salgssjef Seniorrådgiver Forfatter Leder for ressurssenter b/u 1. konsulent Student Sykepleier Elevassistent Helseombud


S Å M A N N E N

N R . 3 / 2 0 0 9

– OPPSLAGSTAVLA –

SMÅLOPPER

Berg s bruktmarked i en er m m so til es ønsk arbeidskirke fredag li. li og lørdag 11.ju 3.juli, lørdag 4.ju dre brukøbler, bøker og an Alt av nips, småm kirken ttes på utsiden av se an K . es sk øn g stin miteen. eller ring noen i ko 33188759 nesen Elisabeth Aarøe Ar 33188630 d ol isv R May 33188380 Karin Aske 33188099 lsen ar K . J.E og rg bo Inge e å leie ledning for privat an t de ir bl år i å Ogs kunst ol av håndarbeider, seg plass for salg

: Fredag 3 .juli kl. 1 Lørdag 4 7 - 20 . Lørdag 1 juli kl 10 - 15 1 Masse va .juli kl 10 - 14 rer av all loppepris e slag i a e Kafeteria r og dyrere ting lle prisklasser, . , hobbys alg, utlo dning.

ed , r. eid m dun Haga ahl delta b r a Sam rest Au ne D r A r p e e Sokn etsprest P ing ill gh meni ecilie Sch C Sang

STORT i Berg ar bruktmark beidskirk ed Åpnings tider e

juli . 2 1 este n e j t s sgud n kl.11.00 e g g y kirke. i v r f a Br s h e ng lan Brun Nevlu

Bryggegudstjeneste på Sydvesten 26. juli (Helgeroa brygge) kl.11.00 Samarbeid med Brunlanes frikirke. Prest Knut Møllbach, og sokneprest Asle Zimmermann.

r 6" e s e i l E " t e Betelskip nghavn Brygge Nevlu kommer tilseptember. tirsdag 1. øte ombord Det blir mSangevangelist Solfrid kl. 19.00. n deltar, sammen Nikolayse ts mannskap. med skipe og bevertning. Utlodning

n til er på ture s s la p e ig tsatt led mergau m Det er for a r e b O illet Pasjonsssptein Vestmoen, y eller Kontakt Ø 29 73 87, 2 9 om , 0 9 7 hotmail.c @ 33 19 5 n e o m t stein.ves e-post: oy

2010

FK butikken Larvik Kanalgata 10, 3263 Larvik

tlf 03520 - www.fk-butikken.no Levende opptatt av det

Såmannen er nå å finne i elektronisk utgave. Gå inn på http://www.larvik.kirken.no. Et stykke nede på forsiden ligger 14

link til ”Menighetsbladet for Brunlanes” og ”les mer”. Da kommer det fram små ikon øverst til høyre. Klikk på den utgaven du ønsker å lese.


Kreativt Mangfold S Å M A N N E N

STRANDKAPELLET

2009

Alle er velkommen til teltet som står på Sukkerstranda ved Fiskebrygga i Stavern. Muligheter for stillhet og refleksjon Tenn et lys Be gjerne om en samtale Kjenn på hvor godt det er å bare være. Kapellet er ment som et sted der du blir møtt med respekt, åpenhet og varme. Kapellvertene er tilgjengelige for deg hvis du ønsker det. Strandkapellet er åpent fra 29.juni til 26.juli. Hver kveld fra kl.20-00.

N R . 3 / 2 0 0 9

UTSTILLING Merete Mikkelsen , tidl.org. i Brunla nes, viser glasskunst, malerier, skifer. Edna Napstad vise r kunstuttrykk av brutte materialer og malerier i olje, akvarell med tem a:

Inspirasjonsmøte for Strandkapellet tirsdag 6. juni kl.19.00 i Kirkestua i Stavern. Bernt Christensen fra Kapellprosjektet Norge kommer for å informere og inspirere. Alle er velkommen.

”FÆRØYENE I M ITT HJERTE” 26.juni og hele ju li fr hver dag untatt m a kl.14-20 and. og torsd. VELKOMMEN

Nevlunghavn Indre Sjømannsmisjon har foreningsmøte hver 1. mandag i måneden - unntatt juli - kl. 19.00 på Nevlunghavn Bedehus. Andakt og litt utlodning. Ta med mat - kaffe serveres. En liten utlodningsgevinst er også kjærkommen. Møtene er åpent for alle!

Grønt på timen!

Tlf 33 12 24 60 15


S Å M A N N E N

N R . 3 / 2 0 0 9

– OPPSLAGSTAVLA –

HALLE MØLLE

BRUNLANES HISTORIELAGS BYGDETUN SOMMEREN 2009 23. juni ST. HANSAFTEN Tirsdag Start kl. 18.00. Kl. 19.00: Grillene tennes. Salg av rømmegrøt og grillpølser.

28. juni HUSFLIDSDAG Søndag Larvik husflidsdag stiller ut og demonstrerer tradisjonelle husflidsteknikker. kl. 14.00: musikkunderholdning. Salg av rømmegrøt

5. juli HAGE OG SENIORDANS Søndag kl. 13.15: Mette Stensholt Skau gir gode råd om hage. Representanter fra Larvik og Brunlanes hagelag er til stede. Smaksprøver fra hagen. Utstilling på Kraftverksplassen. kl. 15.00: Oppvisning av seniordanserne ledet av Frøydis Haugene.

12. juli HVALFANGSTDAGEN Søndag kl. 13.15: Sven Einar Hansen holder foredrag om hvalfangst. Intervju av gamle hvalfangere. Musikk fra hvalfangertida. Salg av rømmegrøt

19. juli GUDSTJENESTESØNDAG OG TURN Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste ved Asle Zimmermann. kl. 14.00: Oppvisning av turngruppa Stag. Salg av rømmegrøt.

26. juli MØLLESØNDAG Salg av rømmegrøt

2. august MØLLESØNDAG kl. 16.00: Trekning av sommerens utlodning. Halle Mølle har åpent søndager kl. 12 – 17. Program: kulturelle innslag, historiske orienteringer, salgsutstillinger, alle bygninger er åpne, salg av rømmegrøt, vafler, kaffe m.m. og loddsalg. Halle Mølle ligger ved Hallevannet, mellom Larvik og Helgeroa (RV 302). Vell møtt til trivelige søndager på Halle Mølle! Det kan bli noen forandringer.

16

Tirsdag 21. juli 2009 kl.19.30 blir det konsert med operasangerne Arild Bakke, Jan Erik Fillan og Anders Vangen. De vil holde en kirkekonsert hvor de fremfører utdrag fra opera, musikal og kirkemusikk. Trond Akerø-Kleven sitter ved klaveret. OperaGutta har gjort seg godt kjent i Grenlandsområdet ved å holde sommerkonserter gjennom en årrekke! På Kafé K har de holdt konserter med humoristisk preg, mens gjennom turneen med kirkekonserter har de presentert vakre og sommerlige toner. I år ønsker de å holde konsert i Berg arbeidskirke, og kanskje kan det bli en fast post på sommerprogrammet?

OperaGutta i Berg arb. kirke


S Å M A N N E N • N R . 3 / 2 0 0 9 S Å M A N N E N • N R . 1 / 2 0 0 2

SLEKTERS GANG DØPTE I TANUM 08.03.2009 Anton Vestby Ulvær 29.03.2009 Mathias Lindhjem Lars-Martin Gasmann Martinius Harra Larsen 05.04.2009 Mickail GuttormsenHolmsen 10.04.2009 Julie Hemnes Larsen 12.04.2009 Truls Adrian Gulbrandsen Nøsterud Kasper Berge Ivar Rykkelid 19.04.2009 Stener Andreas Sørum 03.05.2009 Lykke Omlid Wisth Milla Sofie Øhman Christensen 10.05.2009 Niklas Haugen-Eide 21.05.2009 Henrik Dolven Pedersen Celine Holhjem Jensen Oliver Rhoads Nilsen Sander Svartdal Andersen

Amalie Josefine Ringdal Nielsen 24.05.2009 Joachim Øyen Ulseth DØPTE I BERG 01.03.2009 Amelia Kristin Lerbak 22.03.2009 Sanna Langmo Wold 29.03.2009 Emilie Gusland Skou Emma Kristiansen Hafstad 05.04.2009 Maiken Berger-Nordal Leah Aske Johannesen Kristian Berger-Nordal 03.05.2009 Sebastian Ulrik Atkinson Jouan Carlos Ramiro Kristensen-Finsrud VIET I BERG 16.05.2009 Irene Jocolanka Tambs og John Vidar Olsen DØDE I TANUM

18.03.2009 Astrid Foldvik 31.03.2009 Ellen Foldvik 28.03.2009 Jonas Gaarder 12.04.2009 Annie Solbakk 02.05.2009 Alf Karlson 09.05.2009 Helene Kathrine Gudmundsen 19.05.2009 Berit Marie Enger DØDE I BERG 10.04.2009 Anne Mæland 13.04.2009 Ellen Jacobsen 04.05.2009 Nora Helene Hansen 07.05.2009 Signe Marie Vaalekalv DØDE I KJOSE 17.03.2009 Signe Næss

17.03.2009 Jens Rolf Bjerke

❖ Sigrid Stensrød(t.v.)

17 17


N R . 3 / 9 9

SØNDERSRØD Tlf. 33 11 80 60

S Å M A N N E N

Per Firing Begravelsesbyrå A.s

Larvik

LARVIK

Kontaktperson Birger Johansen Kontaktperson DØGNVAKT 33 12 57 00 Birger Johansen

DØGNVAKT 33 12 57 00

Vi har alltid godt utvalg i grønne og blomstrende planter!

Bjørn Larsens

G A RT N E R I U TS A LG

KLEVER V/VELDREFELTET – TLF. 33 18 32 62

18


Forretningen med det store utvalg

HELGEROA FYSIKALSKE INSTITUTT Søndersrødtunet

Tlf.: 33 18 88 70 Oscar Ridder-Nielsen Tore Fjelltveit mobil 90 77 80 25

Tlf. 33 13 19 00

VVS & INTERIØRHUSET PÅ BREKKE

AUT. RØRLEGGERFIRMA VVS – INTERIØR – FLIS – TERRAKOTTA Brekke, Larvik Tlf. 33 19 11 36 – Vakttlf.: 92 25 70 00 Internett: www.tea.no Åpn. tid: Man.-fred.: 09.00.-15.30. Lørd.: 10.00.-14.00. RØRLEGGER OG FLISLEGGERE MED VÅTROMSSERTIFIKAT

Helgeroa Tlf.: 33 13 53 50

DIN FLIS- OG RØRLEGGERFORRETNING

Vestfold@oljesenter.com

www.oljesenter.com

Dronningensgate 2 3290 Stavern

Tlf. 33 19 89 41

FARRISEIDET Tlf. 33 18 21 95


FULLDISTRIBUSJON

S Å M A N N E N

N R . 3 / 2 0 0 9

S Ø N DA G E R K I R K E DA G

Foto: Gunnar Berven

Forkortelser: Spr. = sokneprest Men.pr = menighetsprest Kat. = kateket

23. august 12. s. e. pinse

Matt 5,20-24 Halle mølle kl.11.00 Friluftsgudstjeneste Spr Zimmermann

Luk 18,9-14 Kjose kirke kl.10.30 Spr Zimmermann

21.juni 3.s. e. pinse

26. juli 8. s. e. pinse

Luk 14,16-24 Kjose kirke kl.10.30 Spr Zimmermann Nattverd

Mark 8,1-9 Helgeroa brygge kl.11.00 Samarbeid m.Brunlanes frikirke Prest Møllbach, spr. Zimmermann

Berg arb.kirke kl.11.00 Spr Haga

Berg arb.krk kl.11.00 Spr Haga

Matt 6,24-34 Tanum kirke kl.11.00 Familiegudstj. Barnelaga deltar Kat Zakariassen Spr Zimmermann. Berg kirke kl.19.00 Spr Haga Nattverd

Luk 22,24-27 Berg steinkrk kl.20.00 Spr Zimmermann

Berg Nesjarbanen kl.12.00 Bygdedag Spr Haga

28.juni 4.s. e. pinse

2. august 9. s. e. pinse

Luk 15,1-10 Tanum kirke kl.11.00 Spr Haga.

Matt 7,15-20 Tanum kirke kl.19.00 Kveldsbønn. Nattverd Spr Zimmermann

Ra U-skole kl.11.00 Familievennlig gudstj. Nattverd Men.pr Larsen 6. september 14. s. e. pinse

Jak 4,11-12 Tanum kirke kl.11.00 Spr Haga Nattverd

Kjose krk kl.10.30 Spr Zimmermann. Nattverd

12. juli 6. s. e. pinse

Sal 8,4-10 Berg arb.krk kl.11.00 Spr Zimmermann

Berg arb.krk kl.11.00 Konfirmantpresentasjon Spr Haga

16. august 11. s. e. pinse

Sportskapellet kl.11.00 Morten Hannestad

Sportskapellet kl.11.00 Bjørn Larsen 27. september 17. s. e. pinse

Joh 11,17-27.37-44 Ra U-skole kl.11.00 Familievennlig gudstjeneste Sportskapellet kl.11.00 Kristen Strømsvik

NB! Følg med i dagspressen. Forandringer kan forekomme.

13. september 15. s. e. pinse

Sal 116,12-16 Kjose kirke kl.11.00 Vikar Nattverd

Kjose kirke kl.18.00 Spr Haga

Luk 10,25-37 Tanum kirke kl.11.00 Spr Zimmermann. Nattverd

9. august 10. s. e. pinse

Luk 19,41-48 Tanum kirke kl.11.00 Spr Oddrun Pedersen Nattverd

Sportskapellet kl.11.00 Jan Eilert Aakre

Mark 7,31-37 Tanum kirke kl.11.00 Konfirmantpresentasjon Kat Zakariassen Spr Zimmermann

Tirsdag 29.juli Olsok

Luk 5,1-11 Nevlunghavn brygge kl.11.00 Samarbeid m.Brunlanes frikirke Spr Haga, men.pr P.A. Dahl

Ra U-skole kl.11.00 Misjonsgudstj. Nattverd Men.pr. Larsen

20. september 16. s. e. pinse 30. august 13. s. e. pinse,

Tanum kirke kl.17.00 Biskop Dahl, prost Fonk mfl. Ordinasjon av Kristin Stensrød.

5.juli 5. s. e. pinse

20

19. juli 7. s. e. pinse

Såmannen  

VALG O Stort valgbilag for høstens MR- og bispedøm- merådsvalg O Engasjement og kunnskap. O Oppslagstavla s. 14 O Slekters gang s. 17 O MR v...

Såmannen  

VALG O Stort valgbilag for høstens MR- og bispedøm- merådsvalg O Engasjement og kunnskap. O Oppslagstavla s. 14 O Slekters gang s. 17 O MR v...

Advertisement