Page 1

Nr .4-2010 - 5/9 - 28/11 Årgang 42

Kyrkjelydsblad Kyrkjelydsblad for Hå Av innhaldet i bladet:

Haust-takkegudsteneste

Omsorg for kvarandre

Boda - gode vegvisarar

24 Hours festival

Høsttakkesalme Vår Gud som gir grøde og fullmoden frukt,et under av allmaktens hender,når sommerens skinnende soltid er slukt, en tone av takk vi deg sender. Vær lovet, vår Far i det høge! Vi kastet vårt korn i den vårvarme muld,det ble til den fagreste grøde. Og grenen av solmodne frukter ble full,til glede og gavn og til føde. Vær lovet, vår Far i det høge!

Kyrkjemodell byggjar på Varhaug

Trygve Bjerkreim


Kyrkja i Hå

Kyrkjelydsbladet for Hå

Heimeside: www.haa.kyrkja.no Kyrkjelydsbladet kan også lesast og skrivast ut på heimesida.

Hå kyrkjekontor

Telefon

E-post

Nærbø kyrkje Telefon 51 43 62 10 kontoret@haa.kyrkja.no Store Ring 53 Telefaks 51 43 62 11 4365 Nærbø Kontortid tysdag – fredag kl. 9.30 – 15.00

Ogna kyrkjekontor

Kyrkjeberget 1 51 43 37 70 4364 Sirevåg Kontortid: torsdag kl 17.00 – 18.30 Trefftider, telefon, e-post Kyrkjeverje Tor Syvert Aass 992 14 814 kyrkjeverge@haa.kyrkja.no Kateket i Hå Helge Gabrielsen 992 14 815 kateket.haa@ haa.kyrkja.no Nærbø Sokneprest Jan Roald Dahlstrøm 992 14 819 sokneprest.nerbo@haa.kyrkja.no Tysdag 9.30 – 11.30 Sekretær Kari Torland nerbo.sokneraad@haa.kyrkja.no Ungdomsprest Knut Svindland 470 11 317 ungdomsprest@haa.kyrkja.no Tysdag 9.30 – 11.30 Prosjektleiar søndagsskule Gjertrud Lervik sundagsskule@haa.kyrkja.no tysdag 9:30 – 11:30 Familiearbeidar Åslaug Lindland familiearb@haa.kyrkja.no tysdag 9:30 – 11:30 Noas ark open barnehage Styrar Gunn Auestad Stokka noas.ark@haa.kyrkja.no Musikar Bjarte Lending 992 14 824 organist.nerbo@haa.kyrkja.no tysdag 9:30 – 11:30 Kyrkjetenar Nærbø gamle kyrkje og kyrkjegard Joleif Hobberstad 992 14 828 kyrkjetenar.nerbo@haa.kyrkja.no Kyrkjetenar og vaktmeister Nærbø kyrkje Stein Johnsen 992 14 827 vaktmester.nerbo@haa.kyrkja.no Soknerådsleiar, Nærbø: Magnus Østby 918 45 157 Varhaug Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen 992 14 820 sokneprest.varhaug@haa.kyrkja.no Tysdag 9.30 – 11.30 Sekretær Anna Bergitte Skårland varhaug.sokneraad@haa.kyrkja.no Kateket Jostein Husveg 992 14 823 kateket.varhaug@haa.kyrkja.no Tysdag 9.30 – 11.30 Organist Morten Jostein Helvig 992 14 825/993 77 399 organist.varhaug@haa.kyrkja.no Kyrkjetenar Eivind Waldeland 909 62 998 kyrkjetenar.varhaug@haa.kyrkja.no Reinhaldar Borgny Ånestad Skretting Soknerådsleiar Varhaug: Arild Aarsland 900 61 973 Ogna Sokneprest Roald Byberg 992 14 821 sokneprest.ogna@haa.kyrkja.no Sekretær Norvald O. Person 992 14 818 ogna.sokneraad@haa.kyrkja.no Organist Geir Palle Haarr 51 43 65 35 Klokkar Svein Olav Blindheim Kyrkjetenar Magnar Mathiassen 992 14 829 kyrkjetenar.ogna@haa.kyrkja.no og Norvald O. Person 992 14 818 Reinhaldar Kari Olsen og Aslaug Gravdal Soknerådsleiar Ogna Olav Tangen 51 43 55 50

2

Utgjevar: Sokneråda i Nærbø,Varhaug og Ogna Medarbeidarar: Ellen Marie Harbo, Terje Lindtveit Redaktør: Kari Ingfrid Hatteland Redaksjonsadresse: Bjørkevn. 14, 4365 Nærbø Telefon (privat): 51 43 38 68 Stoff kan sendast digitalt til jorgen@risdal.org Bladet vert sendt fritt till alle husstandane i kommunen. Gåver kan betalast på bankgiro 3335.05.21483 Redigering og trykking. Tubb Myklebust, Lura Trykkeri

Utgjevingsplan 2010 Blad nr. Periode 5

28.11. – 30.1.

Innleveringsfrist stoff 2.11.

Me oppmodar lesarane til å gjera Kyrkjelydsblad for Hå endå meir innhaldsrikt og aktuelt! Del dine tankar og idear med ein i redaksjonen.

Stundom Stundom møter vi menneske som hentar fram det beste i oss. Menneske som opnar for våre kjelder, som lokkar fram våre fargar som aukar varmen i våre liv. Stundom møter vi menneske som ser bak våre skal, så vi gløymer vi har dei og glitrar fram i vår prakt. Menneske som vi ber i oss etterpå med takksemd. Bente Bratland Mæland


Marta og Maria Det er i evangeliet etter Lukas vi les denne forteljinga om desse to systrene. Marta strevar med alt som skal og må gjerast. Maria set seg ved Herrens føter. Det er lett for oss å setja seg inn i Marta sin situasjon. Ho vert nok litt varm og oppkava, og etter kvart ganske irritert. Det får då vera måte på! Her så mykje som skal gjerast, og så sit berre Maria der og gjer ingenting: - Herre, bryr du deg ikkje … - syster mi let meg vera åleine om alt arbeidet … - sei til henne … Slikt går då ikkje an! Dei får høyra det begge to, både rabbien og den fromme, kvinnelege læresveinen hans. Her er det disharmoni, negative kjensler og konflikt. Og så i denne heimen, der Jesus kom for å finna ro og kvile. Kunne ikkje Maria ha sett systera si og strevet hennar og vore med? Var ho omsynslaus eller beint ut lat? Og Marta kunne vel ha vore litt

Gjevarteneste ungdomsarbeidar/prest i Nærbø kyrkje

mindre kvass? Nei, dette var utriveleg. Ja, vi som les dette i dag, kan vel tenkja at akkurat denne hendinga kunne Lukas ha late vore å ta med i forteljinga om Jesu liv. --Marta gjer det ho skal og må. Ho er vertinne, og ho gjer teneste for Herren.Vel og bra. Rett og riktig. Ære vere Marta! Maria set seg. Ved Herrens føter. Lydde på orda hans. Der er poenget! - ho sette seg ved Herrens føter og lydde på orda hans. --Vi har lag og organisasjonar, møte og aksjonar, dugnader og mykje arbeid av mange slag. ”Det har vore stor aktivitet i laget vårt det siste året.” (Sitat frå ei årsmelding). Vi gløymer vel ikkje noko midt i alt vårt strev?

Terje Lindtveit

Vil du vere med og finansiere ein ungdomsarbeidar/prest i kyrkjelyden vår? Du kan gje eit eingongsbeløp eller binde deg til ein fast sum i månaden. Ta kontakt med Nærbø kyrkjekontor eller betal inn på konto nr. 3295.59.13425. Oppgi personnummeret ditt dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølmeldinga. Nærbø sokneråd

Orgel i Nærbø kyrkje

Dersom du har lyst å bidra med pengegåve til orgel, kan du nytta orgelkontoen vår, 3295.20.73299. Oppgi personnummeret ditt dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølmeldinga. Nærbø sokneråd

Foreldrekveld i Varhaug kyrkje onsdag 27. oktober kl. 20.00: Jarle Haugland, dagleg leiar i Familie & Medier vil snakke om: “Korleis kan ein vere foreldre og oppdra borna våre i kristen tru i den mediaverda som me lever i?” Det vil vere eit bokbord med aktuelle bøker, både for foreldre og for born mellom 7 og 14 år. Målgruppa er foreldre til born mellom 7 og 14 år. Dei borna som er yngre vil ein dag bli 7-åringar, så alle foreldre som ønskjer å oppdra borna sine i den kristne

tru er velkomne. Familie & Medier ønsker å gi kunnskap om hvordan positivt bruke mediene og bidra til å utruste deg og din familie i mediehverdagen. Gjennom BarneVakten ønsker vi å gi råd til voksne om barn og medier.Videre setter vi fokus på ungdom og deres forhold til mediene gjennom Ungdom og Medier. Slik kan vi sammen gi barn og unge det beste. Familie & Medier ønsker å prege det som i stadig større grad preger oss.Vi vil representere en mediekompetanse med kristne verdier som rettesnor.

Jarle Haugland Marit Orstad Waldeland. Leiar i trusopplæringsutvalet i Varhaug sokn

Tlf.: 51 79 89 90 - Fax: 51 43 78 28

Stavanger – Lura – Jæren Egersund – Lyngdal - Sørlandsparken 3


Hausttakkefest I mange kyrkjer kallar ein saman til hausttakkefest kor me takkar for at Gud har lete jorda bere si grøde, og bed om at me må bruke desse gåvene til beste for kvarandre og for dei menneska som lid naud i verda. Også denne hausten vil me fylgje opp denne tradisjonen i kyrkjene i Hå. Det er verkeleg ein fest! Kvinner pyntar kyrkja med mykje av jorda si grøde - eit flott syn for dei som kjem til gudsteneste denne dagen. Under gudstenesta er det ofte også dåp og offeret mange stader den dagen går til Rogalandsgarden i Kamerun. Eit prosjekt som også lokale 4H grupper støttar. Hausttakkefesten er ein kyrkjeleg fest kor innhausta jordbruksprodukt som kornnek, grønsaker, frukt og blomar vert pynta med i kyrkjene. Denne dagen feirar me at innhaustinga er over og dagen er sjølvsagt viktigare i eit jordbrukssamfunn kor innhaustinga er hardt arbeid og svært viktig for alle. Hausttakkefesten, slik me kjenner den i dag, har me feira i den norske kyrkja sidan 1899. Det er for å understreke at det er Gud som har gitt oss livet. Det er Gud som har gitt oss jorda. Det er Gud som

gir oss den maten jorda ber fram. Det daglege brødet, alt det me får av Gud, er små under i kvardagen. Hausttakkefesten vil me takke for det. Til Gud kan me kome både med sorg, glede, skuffelse, klage og takk. Han tek imot alt. Men sjølv om me treng å kome til Gud med alt som er vanskeleg, så trur eg det er viktig å leite etter kva me kan takke Gud for også. Eg trur me treng å takke, og eg trur me treng å ha nokon å takke. ”Gje oss kvar dag vårt daglege brød”.. Det er ei av bønene i Fader vår, i Lukas sin versjon. Ofte er det preiketekst på hausttakkefesten. Det er Gud som gir oss det me leve av, og det er nødvendig at han gir oss det kvar dag. Me ber: Gje oss kvar dag vårt daglege brød. Og her

hos oss er det få som ikkje blir bønhøyrt, når det gjeld å få det me treng for å overleve. Men det er verdt å leggje merke til at det heldigvis ikkje står ”Gje MEG kvar dag MITT daglege brød”. Det er ikkje ei egoistisk bøn som berre handlar om meg og mine behov. Det er Jesus, som har lært oss Fadervår, og gjennom denne bøna lærer han oss å tenkje på oss sjølve som ein del av fellesskapet på jorda. Når me ber: gje oss kvar dag vårt daglege brød, skal det også minne oss om å gjere det me kan for dei som strevar kvar dag med å overleve. Slik har dagen ein dobbelfunksjon. Retta vår takk til Gud, men også vise solidaritet med alle hans barn. Roald Byberg

Kvalbein , 4363 Brusand tlf. 51 43 94 94 - www.jaergarden.no

Ole G. Nord-Varhaug & Co as, Postboks 14, 4368 Varhaug Tlf. 51 79 35 50, faks 51 79 35 51

4


Du skal ikkje…. Det er ei misforståing at kristen tru bare er ”bud og krav”. Boda fører ingen til himmelen. Det gjer derimot evangeliet om Jesus Kristus, om Guds nåde, ufortent til kvar den som tek imot. Men boda er viktige. Gud vil ikkje at vi skal øydeleggja oss sjølve eller kvarandre. Moralsk anarki – det fører til at menneskeverdet blir redusert og kulturen forvitrar. Dei ti boda er grunnlag for kristen etikk og moral. Gud vil oss vel gjennom boda. Tek vi boda på alvor, oppdagar vi fort at vi har trong for tilgjeving. Summen av Guds bod er å elska Gud av heile vårt hjarta og nesten som oss sjølve. Matt.22,37-40. Tidlegare har vi sett på dei seks første boda. Her kjem dei fire siste: 7. bodet: Du skal ikkje stela Dette handlar m.a. om å respektera skilnaden på ”mitt” og ”ditt”. Vi skal ikkje stela verken i butikken, i sjølvmeldinga, i rekneskapa, eller lura unna noko som ikkje er vårt. Bodet kan ha noko å seia i forhold til naturvern og miljø. Stel vi som nasjon frå komande slekter, driv vi med økologisk tjuveri? Tek vi frå dei fattige? Katekismeforklaringa seier: ”Vi skal ottast og elska Gud, så vi ikkje tek noko frå nesten vår eller narrar det frå han, men hjelper han til å verja det han eig, og betra sine kår” 8. bodet: Du skal ikkje lyga Å lyga litt er vel ikkje så farleg? Det er vel bare greitt å smørja litt ekstra på? Bodet legg oss på sinne å vera ærleg. Baktale og sladder har samanheng med

løgn. Likeeins fusk og unnasluntring av arbeid. Katekisma: ”Vi skal ottast og elska Gud, så vi ikkje svik nesten vår, ikkje baktalar han eller spreier vonde rykter om han, men orsakar han, talar vel om han og tek alt i beste meining”. 9. og 10. bodet: Du skal ikkje trå etter det som høyrer til hjå nesten din Dei to siste boda er ganske like.Vi ser dei under eitt her. Dei vil seia oss at tjuveri og vonde handlingar byrjar i tankane våre. Å trå etter er å misunna veldig sterkt. Eit ord som ”havesykje” er også relevant. Katekisma: ”Vi skal ottast og elska Gud, så vi ikkje lokkar eller trugar nokon til å forlata nesten vår, men minner dei om å vera trufaste”. JR.D

Dei ti bodorda 1. Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. 2. Du skal ikkje misbruka namnet åt Herren din Gud. 3. Kom kviledagen i hug, så du held han heilag. 4. Æra far din og mor di. 5. Du skal ikkje slå i hel. 6. Du skal ikkje bryta ekteskapet. 7. Du skal ikkje stela. 8. Du skal ikkje vitna rangt mot nesten din. 9. Du skal ikkje trå etter huset åt nesten din. 10. Du skal ikkje trå etter kona åt nesten din, tenaren eller tenestkvinna hans, oksen eller eselet hans eller noko anna som høyrer nesten din til.

Tlf. 51 79 36 10 - E-mail: post@vm-maskinering.no

Skogateigen 35, 4362 Vigrestad

Hegelstad AS Nordra Subag. 35 Postboks 64, 4369 Vigrestad 51 43 74 05 E-post:ghegelst@online.no

Urmaker Christen Øygard, v/Edvard Sandsmark Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43. ”Ur, kikkerter, reparasjoner”

5


Varhaug Misjonshus

BARNAS SIDE Min beste vits! Guro Reime, 10 år frå Nærbø: Det var Ingen og Dummen som skulle på båttur. Så fall Ingen i vatnet. Dummen ringte politiet og sa: ”Ingen har falt i vatnet!”. Då sa politiet: ”Er du dum, eller?”

Åslaug Lindland er familearbeidar.

Gunn A. Stokka er Gjertrud Lervik er styrer i Noas Ark prosjektleiar Skattekista

”Velkommen til barnefestival lørdag 11. september kl. 14.00”

Kaninens hjørne! kl. 8.30-13.50

Noas Ark fylgjer skuleruta, siste dag før ferien er fredag 18. juni. Me startar opp igjen måndag 16. august.

Sundagsskulen i Nærbø Kyrkje. Du kan møta til gudsteneste kl 11.00, eller møta direkte i kjellaren kl 11.30. 5. sept 11. sept.: Barnefestival 19. sept.: Fam. gudsteneste 26. sept. 3. okt. 17. okt. 24. okt.: Fam.gudsteneste

7. nov.: Fam. gudsteneste Loen 14.nov. 21. nov. 5. des. 12. des.

Mini Mer Onsdag i oddetalsvekene kl. 18-20 15. sept. 29. sept. 27. okt.

24. nov. 8. des.: Juleavslutning

Dansegruppa Gloria Gloria Nærbø Kl. 16.30-17.30 9. sept. 23. sept. 2. okt.: Danseseminar 7. okt. 21. okt. 4. nov. 18. nov.

Gloria Varhaug Kl. 18.00-19.00 30. aug. 13. sept. 27. sept. 2. okt.: Danseseminar 25. okt. 8. nov. 22. nov.

Nå gler kaninen seg til at alt startar opp igjen! Han har hatt ein flott ferie! Han har høyrt snakk om at det nå begynner å bli tøft å leika ute rundt kyrkja på Nærbø – kanskje kjem det ein ballbinge snart? Det vert nok mange kjekke aktivitetar utover hausten – kaninen har tenkt å få med seg alt! Han gler seg spesielt mykje til barnefestivalen, då pleier det å vera stappfullt i kyrkja! Jammen godt at han har kort veg! Kaninen håpar at du er klar – både til å leika ute og inne – og til å læra meir om Jesus!

4 6 Sjekk ut nettsida www.nettsprell.no – her er det mykje kjekt å finna på!


Dansar til ære for Gud I fjor haust starta mange jenter opp på den nye aktiviteten i Nærbø kyrkje, dansegruppa Gloria. Gloria I fjor haust starta me opp dansegruppa Gloria i Nærbø kyrkje. Namnet Gloria betyr ære til Gud, og me leiarar ville at dette skulle vere ei gruppe der me kunne danse til ære for Gud. Gruppa er for alle som går i 3.-7. klasse, og me hadde stort oppmøte. Måtte dele Etter tre torsdagar i Nærbø kyrkje såg me som var leiarar at det blei alt for mange på ein stad, og me måtte dele gruppa. Første gong i haust hadde me heile 40 ungar i frå Nærbø,Varhaug og Vigrestad i Nærbø kyrkje. Etter jul har me hatt dansegruppe både i Nærbø og i

Varhaug utanom i mai då me hadde øving saman. Flinke jenter Dei fleste som var med på Gloria var òg med og dansa på familiegudstenestene både i Varhaug og i Nærbø kyrkje. Me har fått mange kompliment etter å ha opptredd der og mange synest at jentene i Gloria er finke. Me som er leiarar er stolte over jentene våre. Oftare Me har fått litt klager på at Gloria ikkje har hatt øvingar oftare. Me hadde det 3 gonger i haust og no i vår hadde me 2 gonger i Varhaug og Nærbø kyrkje før ei samla øving i mai i Nærbø kyrkje. No har me bestemt at til hausten vil me ha ein time kvar torsdag frå 16.30 til 17.30 på Nærbø og måndagar frå 18.00 til 19.00 i Varhaug kyrkje. Då kan me kanskje opne for litt meir avanserte dansar fordi me har meir tid til å øve på. Me kan òg ha

24 Hours Festival i Nye Loen Nå braker det løs igjen i Nye Loen! Lørdag 6. til søndag 7.nov inviterer Nærbø kyrkje til ny 24 Hours Festival for alle 5.-7.klassinger i Hå. I et døgn skal 300 barn få et skreddersydd opplegg med gode opplevelser og mye moro. I fjor hadde vi Bungee-run, sklier, Suomobryting, radiostyrte biler og helikopter, bruskasseklatring, fotball laser, Nintendo Wii, storfotball, håndklebasket, parbandy, diabolokurs, dansegruppe, lagebord, sang og musikk, show, film, ishall, svømmehall, gymsal, lek, konkurranser, god mat m.m DET BLIR ENDA BEDRE I ÅR!

fleire dansar. Elles på øvingane vil me ha det same som i år. Me vil òg halde fram med å dele gruppa så det blir ei øving i Nærbø og ei i Varhaug kyrkje. Danseseminar 2. oktober blir det arrangert danseseminar i Nærbø kyrkje. Me som er leiarar vil gjerne lære dei som går i 3.-7. klasse meir om dans og ha eit danseseminar den dagen. Meir informasjon vil kome ut om dette etter kvart. Mai Lene Fløysvik Hæåk

6.-7. november 2010

Vi har plass til 300 barn fra hele kommunen. Festivalen koster kr 400.-. Påmelding skjer via nettet, www.haa. kyrkja.no, fra 6.oktober. Førstemann til mølla. Følg også med på nettsiden for oppdatert informasjon. Som en flott avslutning på festivalen blir det familiegudstjeneste i Nye Loen søndag kl.11.00. Her blir det bidrag fra deltakere. Vi gleder oss! Knut Svindland, Gjertrud Lervik og Åslaug Lindland

Tlf.: 51 43 46 55 - Boks 143, 4365 Nærbø

Tannlege

Karleif Taksdal

Jadarvegen 15. Timebestilling Nærbø - Tlf. 51 43 46 86

Gudmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf. 51 79 18 00 - www.jaerbetong.no 7


OMSORG FOR HVERANDRE Ensomhet er den mest utbredte av alle sykdommer i vår tid Dette er godt, og vi vil alle at det skal være en del av vårt eget livsprosjekt.Vi har en dyp lengsel etter å få den omsorgen vi trenger, og de fleste bærer nok på savn på dette området. Filosofer hevder at “ensomheten er vårt største problem, vår dypeste lidelse”, og at ”ensomhet er den mest utbredte av alle sykdommer i vår tid”. Og ensomhet er nettopp å ha følelsen av at ingen ser meg eller har omsorg for meg. - For over 100 år siden, før en hadde kunnskap om de følelsesmessige behovene hos mennesker, oppdaget barnehjemspersonale noe oppsiktsvekkende: Nyfødte foreldreløse som ble plassert på barnehjem, og som hadde alt de trengte, men manglet en spesiell person å forholde seg til, viste svært dårlig trivsel - og dødstallene blant disse barna var skremmende høye. De spebarna derimot, som hadde en slik person å forholde seg til, hadde en mye større sjanse for å overleve. Dette er blitt bekreftet gjennom studier og forskning: For å leve trenger alle mennesker en relasjon, et forhold på et dypere plan, til et annet menneske! Wilfrid Stinissen sier det sterkt: “Relasjonen er det primære i vår tilværelse”. Før vitenskapen oppdaget dette, hadde diktere skjønt det. John Donne, (d.1631), sa noe som ofte blir sitert den dag i dag: “Intet menneske er en øy, hel og ubeskåren i seg selv. Hvert menneske er et stykke av Fastlandet, en del av det Hele“.

Men ingen som jeg kjenner til, har beskrevet denne sannheten så tydelig og vakkert som Paulus i Bibelen. Her omtaler han hver enkelt av oss som lemmer på det samme legemet. Han peker videre på hvor nødvendig hvert enkelt forskjellig lem er, og så formulerer han en sannhet eller en mulighet, som er så vakker at den lyder som en visjon og en drøm: “For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.” - Et eksempel fra kroppen vår belyser dette: Viss jeg brenner meg på en finger, går det straks signaler til hjernen om dette, og derfra

sendes signaler til øynene om å se etter vannkranen, til føttene om å løpe til vasken, til den uskadde hånda om å skru opp kranen og til armmusklene på den brente hånda om å løfte fingeren opp under vannstrålen, så smertene kan lindres. Minst 4 andre lemmer trer straks i funksjon for å hjelpe til når en finger blir skadet! Og viss fingeren ikke hadde fått hjelp av andre lemmer, hadde skaden økt i omfang, og smerten i fingeren forblitt ulindret… Her har vi en god illustrasjon på hvordan livet er. Alle “brenner vi oss” av og til, alle opplever vi lidelse og smerte, og alle trenger noen som kan hjelpe. Ingen er helt selvforsynte eller selvhjulpne. - Og vi har alle noen med “brannsår” i vår nærhet, noen som trenger hjelp. Ylva Eggehorn uttrykte seg treffende da hun sa: “Vi er utrustet med hverandre”. Den gode livsloven heter gjensidighet: Gi og ta imot, yte og få! Det gjelder for alle mennesker. - Det er ikke riktig

at noen er sterke og alltid må gi, mens andre er svake og bare må få. Det veksler i livet. “Alt har sin tid”, sier Forkynneren. Noen ganger har vi store behov, andre ganger har vi mye overskudd. Vår utrustning er også forskjellig. Noen kan yte praktisk omsorg, mens andre har evne til innlevelse og medfølelse. - Og ethvert menneske har alltid noe å gi - f eks et smil. Vi har alle opplevd hvor velgjørende et vennlig ansikt med et varmt smil kan være! Mor Teresa, nonnen som hadde sin tjeneste blant de fattigste i Calcuttas slum, formante sine medarbeidere: “Følg etter Jesus med et smilende ansikt!” Smilet var, etter hennes mening, en del av den omsorgen de skulle vise de fattige. Det er en form for omsorg også vi rike sårt trenger, - og som vi alle kan gi! Men la oss gå tilbake til illustrasjonen om fingeren som fikk brannsår. Hvilke “sår”,

er det som rammer oss, og gjør at vi trenger andres omsorg? 1) Sorg.- Vi har sorg når noen vi er glad i dør, eller når et vennskap ryker.Vi kan miste

arbeidet eller vårt gode navn og rykte. Hvordan kan vi vise sørgende vår omsorg? Ikke først og fremst med gode og trøstende ord, men ved å tilby vårt nærvær og våre ører.Være villig til å dele smerten, ta imot reaksjonene, lytte til ordene .. Dessuten har mennesker i sorg ofte lite krefter, så ei gryte med lapskaus eller et tilbud om å slå plenen kan være fine måter å vise omsorg på. - Muligheter for de fleste av oss altså. 2) Alvorlige problemer med barna. - At det går ille for barna er noe av det vanskeligste som kan ramme foreldre. Det kan være kriminalitet, stoffmisbruk eller annet.- Ofte er det lite vi kan komme med av konkret hjelp, men igjen er det tilbudet om vårt nærvær og våre ører som er det viktigste. Og så må vi vokte ordene våre! Selvfordømmelsen og selvanklagene er ofte store fra før.. 3) Samlivsbrudd fører med seg mye lidelse, og vår omsorg for hverandre kan da være av avgjørende betydning. I mange tilfeller er det ikke mulig for oss å låne ører til, eller være nær, begge parter i en slik situasjon, men kanskje vi kan invitere barna med på kino eller på Mc Donalds? Barna har det også vanskelig i slike situasjoner, så de trenger også omsorg. Og noe godt for barna, er et håndtrykk til foreldrene også… 4) Sykdom. - Viss det dreier seg om mer enn en kraftig forkjølelse, setter sykdom ofte i gang vanskelige følelser.Vi kjenner oss hjelpeløse, små og redde: Er det noe alvorlig jeg feiler? Kommer jeg til å dø? - I en slik situasjon gjør det godt med en SMS: “Tenker på deg!” eller et kjent, smilende ansikt i dørkåpningen på sykerommet! - Livet med smerte og utfordringer gjør at vi trenger å vise omsorg for hverandre! Men Paulus-visjonen for Kristi legeme har et ledd nummer to: Om et lem blir hedret, gleder alle de andre seg, eller som Jesus selv sa: Gled dere med de glade! - Dette er vakkert og viktig men kan være vanskelig. Det er kanskje ikke så enkelt å glede seg over

Møllev. 12, 4360 Varhaug Tlf.: 51 79 85 79

Tlf. 51 79 83 10 - Opstadveien 621 - 4368 VARHAUG

Autorisert rekneskapsførarlag

Varhaug Hud og Fotterapi

Telefon 51 79 36 60 www.hgrl.no

Stasjonsv. 20, 4368 Varhaug Tlf.:51 43 13 69 N Æ R B Ø - W W W. S TAV N H E I M . N O

8


naboens nye jobb når en selv har fått avslag på tjue jobbsøknader.. Ofte er det lettere å gråte med de gråtende enn å glede seg med de glade, de vellykkede, de som får det til.

Men det er ikke bare i spesielle situasjoner vi er avhengige av hverandre. - Hele tida - hele livet - trenger vi hverandre! Stinissen hevder at riktig og sann glede alltid er frukten av en levende relasjon,. Så sier han noe oppsiktsvekkende: “Vi har en evne til å skape hverandre”, og han legger til: ” og det er enklere enn vi tror. Det trengs ingen merkverdige ting. Det er ofte nok å være med den andre, med en aktiv åpenhet og respekt.” Hva er aktiv åpenhet? - Jeg tenker at det er å sette seg selv og sitt eget litt til side for å prøve å finne ut hva den andre vil meddele. Det handler altså om å lytte, å lytte engasjert, åpent, interessert, for virkelig å få tak i hva den andre deler. - Det er rett at vilje og evne til å lytte, ikke er “en merkverdig ting”, men det er ikke så enkelt likevel. Det forutsetter nemlig at vi er villige til å tre litt til side, gi avkall på den oppmerksomheten vi liker så godt, og gi plass for den andre. - Men å lytte har en skapende kraft.Ved å lytte gir en den andre mulighet for å oppleve seg sett, respektert og verdsatt.

Noe av det vi aller mest trenger fra hverandre - den aller beste måten å vise omsorg for hverandre på - er å vise hverandre respekt. Respekt er et uunnværlig element og aspekt ved kjærligheten og derfor overmåte viktig.Vi har ikke alltid gode og varme følelser for våre medmennesker, men vi kan prøve å behandle dem respektfullt. Noen ganger er det utfordrende, spesielt i møte med mennesker som er og tenker veldig annerledes enn oss. Ikke alltid har vi klart det. Det er kanskje ikke helt uten grunn at det er blitt hevdet om oss kristne at vi formidler til folk: Kom som du er, - og bli som oss! - Videre er det viktig å vise respekt for hverandres følelser, også når vi ikke forstår dem. Et minne fra mange år tilbake: Jeg grudde meg til et eller annet, og sa til en god venn av meg: “Jeg synes det og det er veldig vanskelig” - hvorpå vedkommende svarte: “Å nei, du er jo så flink, og det går så bra!” Det var helt sikkert godt ment, men jeg

husker enda den vonde opplevelsen av ikke å bli forstått, ja faktisk av å bli avvist med mitt problem. Teologen Karl Rahner definerer kjærlighet som “fritt og bevisst å si ja til en person i hans unike form”. Et slikt ja innebærer en total og grenseløs respekt, det betyr å nærme seg hverandre med full aktelse og aksept. Gjennom dette oppstår det et rom hvor vi kan leve, vokse og utvikle oss. - Tove Houch har skrevet et lite dikt om dette, “Rom”:

Åslaug Høyland er psykiater, og har drevet Torland Senter for sjelesorg og psykoterapi i 20 år.

“Vi må gi hverandre rom - nok rom til å feile i - ikke bare en gang - men mange ganger - sytti ganger - enda flere”. Vi har nok alle både gode - og smertelige erfaringer på dette området. Og her har hver enkelt også sine utfordringer: Vi har muligheten til å vise respekt i møte med hverandre, eller vi kan møte hverandre med avvisning og kritikk! Vi kan vise omsorg for hverandre, eller vi kan overse hverandre! - Og denne form for omsorg for hverandre, denne skapende omsorgen på et dypt plan, kan vi gi hverandre selv om vi ikke har mange penger, god helse eller overflod av tid. Men det kreves en viss grad av modenhet, så her utfordres kanskje vi som har passert livets middagshøyde litt ekstra? - Og det forutsetter bevissthet og oppmerksomhet også! Jeg vil også nevne en tanke fra den nederlandske psykiateren A. Terruwe:Vi har som oppgave å bekrefte hverandre, å befeste hverandres egenverdi! Det betyr å se det gode på dypet, bak og bortenfor alt som er blitt feil. Terruwe hevder at det gode i oss ikke står til vår disposisjon før det blir befridd av en annen. Mange mennesker har et inntrykk av at de ikke betyr noe fordi ingen viser glede og takknemlighet for at de finnes. I Skriften har vi et vakkert eksempel på hva som kan skje gjennom en slik bekreftelse: Den kjente beretningen fra Lukas 19 om Sakkeus som opplevde akkurat dette: Jesus kom og sa at han ville besøke ham, noe som var en ufattelig sterk bekreftelse for han som var uglesett av de fleste. - Og underet skjedde: Godheten og rausheten flommet fram hos Sakkeus: “Halvparten av det jeg eier, gir jeg til de fattige…” . Å vise omsorg for hverandre formår å lokke fram det gode i hverandre! En stor mulighet og et stort ansvar! - Kanskje går noen i vår nærhet rundt med uforløst godhet fordi vi ikke har bekreftet dem, fordi vi ikke har lokket fram det gode?…

Vigrestad Servicesenter Tlf 51 79 12 00

Vigrestad servicesenter Langg. 50, 4362 Vigrestad 51 79 12 00

9

Jeg har prøvd å si noe om viktigheten av å vise omsorg for hverandre, men vi vet at veldig mange mennesker i dag opplever manglende omsorg og føler seg ensomme på tross av all vår kunnskap om viktigheten av relasjoner. - Det er nok mange forhold, både når det gjelder samfunnsutvikling og verdisyn, som har betydning. Det finnes nega-

tive trender i tiden, trender som skaper dårlig klima for omsorg og liknende verdier. Jeg vil nevne to faktorer som jeg tror spiller en viktig rolle, to faktorer som angår oss alle, og som vi, i alle fall i noen grad, kan påvirke viss vi er bevisst på det. Det dreier seg om materialismen og det mediasamfunnet vi er en del av. Skal vi være noe for hverandre, både dem vi lever tett sammen med og dem som står oss litt fjernere, da må vi investere tid og oppmerksomhet i hverandre. Det å bekrefte hverandre, å lytte til hverandre, å se hverandre, krever at vi fokuserer på hverandre og gir av vår tid. Og her kommer disse to forholdene inn, for disse er i stor grad tyver, både når det gjelder tid og når det gjelder fokus og oppmerksomhet! Å anskaffe seg stadig mer, og eie og ha, og vedlikeholde og bruke det alt sammen, krever mye tid og stort engasjement. Ja, ofte blir vi så travle at vi knapt legger merke til menneskene omkring oss. Og mediasamfunnet der vi bombarderes av lyd, underholdning og nyheter døgnet rundt, stjeler ofte resten av oppmerksomheten og tida, slik at relasjonene våre forsømmes og sykner hen. Kanskje vi alle kunne trenge å gå en ny runde med oss selv for å se om vi prioriterer på en god måte, eller om vi kanskje skulle satse litt mer av vår tid, våre krefter og vår oppmerksomhet på mennesker og relasjoner? Åslaug Høyland


Få gode råd om barn og medier fra Barnevakten Det er en selvfølge at foreldre lærer barn å svømme, sykle og stå på ski. Like naturlig bør vi også forholde oss til barns mediehverdag. Barn og unge er aktive mediebrukere. Mediene kan gi barn de mest spektakulære opplevelser, og lære dem ting som ingen voksen kan formidle. Men barn trenger også noen voksne i nærheten som kan hjelpe dem å bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Barn i fokus Barnevakten er en ideell organisasjon som gir råd om barn og medier. Barnevaktens visjon er at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Organisasjonen vil hjelpe foreldre til å delta aktivt i barn og unges mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy. Barnevakten retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom. Mer kunnskap - lettere å veilede Med stadig flere medietilbud kan voksne lett miste oversikten. Barn og unge er raske til å ta i bruk nye medier, og behersker ofte disse bedre enn vi voksne. Barnevakten hjelper foreldre til å holde seg oppdatert.Vi trenger å vite mer om hvordan barn bruker mediene for å kunne gjøre dem i stand til å ta egne og gode valg. Barn og unge må ikke møtes med en viftende pekefinger, men med forståelse, kunnskap og tydelighet. Vern om barndommen Det er viktig at barn lærer å bruke ulike

medier. Samtidig slår FNs barnekonvensjon og den norske kringkastingsloven fast at barn også har rett til å bli beskyttet mot skadelig informasjon. Dette er rettigheter som Barnevakten ønsker å kjempe for. Derfor har vi en dialog med ulike medieaktører for å få dem til å ta hensyn til barn når de planlegger og sender ut sine tilbud. Nyttig, synlig og troverdig Barnevakten.no oppdateres flere ganger i uken med nyheter, anmeldelser, nyttige tips og råd samt forslag til samtalepunkter for både foreldre og barn. Barnevakten har et stort nettverk av foredragsholdere, og gjennom disse tilbyr vi temakvelder for foreldre, elevundervisn-

ing i skolen og foredrag for fagpersoner over store deler av landet. Bli medlem! Ved å bli medlem i Barnevakten er du med og støtter et viktig arbeid. I tillegg får du mye tilbake selv. Medlemsbladet ”Digital barndom” inneholder aktuelt stoff, kommentarer, spill- og filmanmeldelser og nyttige tips. Som medlem i Barnevakten er du også med og gir oss større gjennomslagskraft. Ønsker du å bli medlem, ta kontakt på post@barnevakten.no eller på telefon 53 51 93 80. Barna fortjener det beste vi kan gi dem - også i møte med mediene!

Ogna Camping AS Våre medarbeidere på Jæren: Oddbjørn Folde, Runar Apeland, Brikt Goa og Borgny Ånestad Skretting

Døgnvakt: 51 97 29 00

www.krogedal.no

Tlf : 51 43 82 42 post@ognacamping.no www ognacamping.no

GRAVMONUMENT

Salg, reparasjon og navntilføyelse på gravsteiner i distriktet. Inskripsjon på større steiner (gardsteiner) utføres også.

JÆRSTEIN

Eivind Waldeland Mob. 909 62 998 - Tlf. 51 43 74 90

SPAR VARHAUG Stasjonsvegen 16 - 4360 VARHAUG Telefon: 51430136 10

Tlf 51 43 46 10 - Mob. 908 37 365 www.kays.no


Troens rom består ikke av meninger, men av nærvær

f o r

a l l e Knut Svindland Ungdomsprest i Hå

ungdomsprest@haa.kyrkja.no Helge Gabrielsen, kateket i Hå

Jostein Husveg frå Varhaug. Han startar i jobben 1. august, og me gler oss til å få han inn i laget!

Nærbø UK (Ung Kirke) og KAIROS http://kairosungdom. blogspot.com Nærbø Kristelige Ungdomslag, www.ungdomslaget.no KRIK, Nærbø (følg med på plakater) Varhaug Varhaug Kristelige Ungdomslag, www.vakru.com Vigrestad Unges, www.unges.org Andre: IMPULS www.impulsweb.no KRIK www.krik.no Normisjon www.acta.as Misjonssambandets ungdom www.itro.no Misjonsselskapets ungdom www.nmsu.no Ogna, Brusand og Sirevåg Kr Ungdomslag: www. ungdomslaget.org

u n g d o m a r

i

H å

k y r k j e l y d

Venner – mer enn på facebook? Facebook-venner er fint, men at noen også utenom weben vil bruke tid sammen med oss, er kanskje vel så viktig. Men, et godt redskap for å knytte vennskap – det er definitivt facebook – det går an å nærme seg litt forsiktig der og bli litt kjent - kanskje uten at det blir for vanskelig om den andre ikke vil mer... Nytt skoleår er for mange knyttet sammen med det å skulle bytte skole eller klasse… hvem kan jeg stole på, hvem er venner her? Så leter vi – noen med større trygghet og positive forventninger, andre mer usikkert – ja, det kan virke som noen har bestemt seg før de starter – det er nok ingen for meg her. Også her er vi ulike – noen av oss trenger litt mer oppvarming før vi våger å knytte kontakter…, men trenger vennskap like mye som alle andre. De som fulgte Jesus fast i tre år, disiplene, var nok ganske trygge på at han var glad i dem – men vi leser at de kjempet om å skulle sitte nærmest, å være den utvalgte vennen. Hos Jesus er det ingen kamp for å bli utvalgt som venn. Tvert imot er det ikke noe Han heller vil, enn å ha en nær relasjon til ethvert menneske. Hvordan går det så an å bli venner med Jesus , som vi ikke kan se? Mange kan

Kairos – et sted for forandring Utfordrende tema, knask og diskusjon… Bli med i fellesskapet tirsdager i oddetallsuker fra 18.30-20.00. Oppstart 14. september

11

fortelle om at de ved å lese hvordan Jesus med klokskap og godhet møtte ulike mennesker, selv opplevde å; ”bli møtt og sett som menneske”. Den virkeligheten Jesus tegner opp for oss i Bibelen, gjenkjennes som ekte og troverdig. Det å delta i et fellesskap som satser på at Jesus lever i dag og vil ha et nært forhold til hver og en av oss, gir tilhørighet og styrke til å møte hverdagen slik den er med glede og sorg. Jeg har en venn som jeg vil tilhøre, og som er klar for flere venner!

Knut

UK - Ung Kyrkja Ungdomsklubb fra 8.klasse har åpent fredager kl.20.00-23. Mye spennende som skjer, følg med! Høstens datoer: 10/9, 17/9, 15/10, 22/10, 5/11, 19/11, 26/11 og 10/12.


Søndagsskule i Varhaug kyrkje Velkommen til eit nytt søndagsskuleår i Varhaug kyrkje sin søndagsskule. Me har søndagsskule i kyrkjestova, men startar og avsluttar inne i kyrkja .Gudstenesta startar kl. 11.00. Det er gratis å vera med på søndagsskulen, men om du betaler kr. 50 vert du medlem og får medlemsfordelar i tillegg til at søndagsskulen får ekstra midlar – og det er bra for alle!

Datoar for søndagsskule i Varhaug kyrkje 29. aug: Familiegudsteneste 4. og 5. sep.: Søndagsskulens dag i Kongeparken, sjå eige vedlegg 5. sep. 12. sep. 19. sep. 26. sep.: Familiegudsteneste 3. okt. 10. okt. 17. okt.: Haustferie 24. okt. 31. okt. 7. nov. 14. nov. 21. nov.: Familiegudsteneste 28. nov.: Lysmesse kl 19,00 5. des. 12. des. 19. des. 24. des.: Familiegudsteneste 25. des.: opplegg?

Vigrestad - Tlf. 93 697 500

Tlf. 51 43 05 59 Fax. 51 43 70 05 Mobil. 911 04 662 E-post. amaria@online.no Postboks 110, Årsland, 4368 Varhaug

Nybygg - Tilbygg - Rehabilitering

Salte Lakkering Nærland, 4365 Nærbø 51 43 06 60

Solfrid Berge

Paul Håland Maskinstasjon AS Småhaugsv. 123, 4362 Vigrestad

Tlf: 51 43 75 47 - Kantslått - Høypressing - Greinklipping - Snøbrøyting

4360 Varhaug - Tlf.: 51 43 61 00

Graving og transport Erik Håland Maskin AS Tlf. 51 43 12 99 Mob. 970 555 00

Tlf.: 51 43 65 80 - www.vigrestad-bk.no

12


KIA – KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID Vel møtt til familiesamlinger med internasjonalt kristent fellesskap

4.9.kl.15.00 i Nærbø kyrkje 9.10. kl.15 på Varhaug misjonshus 13.11. kl.15 i Nærbø kyrkje 11.12. kl.15 i Nærbø kyrkje

Kulturkveld med Gunnar Danbolt i Nærbø kyrkje

Vigde Nærbø sokn 22.5.2010 29.5.2010 3.7.2010 24.7.2010

Nærbø gml. kyrkje Nærbø gml. kyrkje Nærbø gml. kyrkje Nærbø gml. kyrkje Nærbø kyrkje Nærbø kyrkje

Varhaug sokn 15.5.2010 29.5.2010 5.6.2010 12.6.2010 19.6.2010 3.7.2010 10.7.2010 24.7.2010 30.7.2010 7.8.2010

Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kapell Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kapell Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kapell Varhaug kapell Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kapell

Ogna sokn 29.5.2010

Ogna kyrkje Ogna kyrkje

Velsignelse 26.6.2010 10.7.2010 17.7.2010 24.7.2010

Ogna kyrkje Ogna kyrkje Ogna kyrkje Ogna kyrkje Ogna kyrkje Ogna kyrkje

Tonje Nærland og Atle Kloster Paula Veronica Lopez Lozano og Erik Levang Borghild Wold og Kjetil Tveit Reidun Marie Høiland og Stig Morten Mjølsnes Maiken Grannes og Patrick Serikstad Ann Kristin Vestly og Arve Friestad Gry Hatteland og Einar Opstad Ellen-Marie Aksdal og Magnus Ånestad Siv Elin Midttun og Alf Våland Elin Nærland og Johnny Rosland Siv Varhaug og Ronny Gudmestad Ann Helen Vigrestad og Brynjar Helleland Østrem Maria Esther Ramos Puma og Eivind Øen Silje Auestad og Asbjørn Herikstad Anne Kristin Odland og Roger Jansson Eskeland Margaret Aarsland og Tom Kenneth Naglestad Randi Jelsa og Kenneth Skrettingland Tone-Lise Johansen og Ingve Håland Cathrine Austbø og Terje Johansen Marianne Undheim og Willy Warming Oddfrid Tveita og Ingve Gilje Johanne Reiestad Lerbrekk og Harald Nygård Bergh Elisabeth Hodne og Stian Bjørnvik Linda Varhaug og Ronny Stokkeland Thi Bach Dung Nguyen og Jan Ingolf Nilesen Therese Blindheim og Eirik Haraldseide Gunn Renate Fjeld og Tore Høien Ann Elin Bøe og Tom Larsen Siv Tone Olsen og Trond Atle Amundsen Karina Mattingsdal og Helge-Arild Kindervåg Siri Sirevåg og Morten Østebø

Innsamlingsnemnda for orgel arrangerer ny kulturkveld i Nærbø kyrkje søndag 14.november. Professor i europeisk kunsthistorie Gunnar Danbolt, kjend formidlar både bak kateter og i media (NRK P2 Kunstreisen) kjem attende til Nærbø kyrkje. Han var her i samband med vigslinga av den nye kyrkja for fem år sidan. Då var det Gunnar Torvund sin kyrkjekunst som var tema. Danbolt er kjend som ein glimrande formidlar på sitt fagområde og vart i 2007 utnemnd til riddar av 1. klasse av St. Olavs orden for sin innsats som kunstformidlar. Tema denne gongen er ikkje endeleg fastsett idet bladet går i trykken, men sett av datoen og fylg med i annonseringa i dagspressa. Thomas Peter Randulff

Landbruk/Byggmix Fuglestad, 4363 Brusand - Tlf. 900 75 500

Nærbø, Tlf: 51 79 11 42

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

Tlf.:51 43 76 22 Langgata 32 - 4362,Vigrestad

Tlf.: 51 43 65 55 13


Byggjer modell av kyrkja Heime i stova på Varhaug har Torbjørn Ueland ein modell av Varhaug kyrkje. Modellbygging er ein hobby han har. For fleire år sidan var han med og utførte reperasjonsarbeid på kyrkja på Odland. Det var kan hende alt då ideen så smått begynte å veksa fram, fortel Ueland. Seinare fotograferte han kyrkja, og fekk teikningane frå kommunen, og las også i jubileumsskriftet i høve kyrkjejubileet i 2004. I hobbyrommet vaks modellen fram gjennom fleire hundre timar over to år. Materialet er i hovudsak styrenplast, og viktigaste reiskapen var skalpell. Modellen er i målestokk 1:50 og så nøye laga at talet på rutene i vindaugo stemmer med originalen. Der er lys i kyrkjemodellen. Når det vert sett på, kjem det vakre fargespelet i dei mangefarga vindaugo fram. Og i hobbyrommet på Varhaug står det snart ferdig endå ein modell, denne av den gamle kyrkja på Nærbø. Terje Lindtveit

Alt i nybygg, påbygg og rehabilitering. www.hersdal.no

Langgata 23, 4362 Vigrestad Tlf: 51 43 78 00 - www.vigrestad-buss.no E-post: post@vigrestad-buss.no

Dublandv. 35A, 4360 Varhaug Tlf.: 51 43 59 00 - www.vph.no E-post: post@vph.no

14

4360 Varhaug Tlf.: 51 43 09 59 - Fax 51 43 11 61 Mob: 909 86 620


Døde

Døypte

NÆRBØ SOKN

NÆRBØ KYRKJE 23.5.2010 Tomine Håland Ruben Rugland Erik Kvia Bekkeheien 13.6.2010 Dennis Tjelta Pedersen Oliver Tønnessen Obrestad Mille Ulriksen Rygg Mille Osland Mikkel Osland Nickolai Wulvig Djøseland Liam Bakkeli Ruben Bruheim Johnsen (døypt i Julebygda kapell) 27.6.2010 Jone Helgøy Fuglestad Jonas Røyland Torland Kasper Grini Martine Edland Undheim Benedicte Nordvik Salte Alvin Eie Fagereng Lina Tapken 11.7.2010 Emilio Marcello Kyvik-Nærland Tobias Versland Nærland 8.8.2010 Eline Bekkeheien Lars Fredrik Skailand Amalie Vårdal Viggen Andreas Kyllingstad Abelsnes Horpestad Tuva Andersen Tobias Byberg Mathias Njærheim Jakobsen Nora Horpestad Victor Eriksen Haugstad

3.5.2010 7.5.2010 24.6.2010 12.7.2010 16.7.2010 15.7.2010 18.7.2010 21.7.2010

Knut Matre f. 24.4.1943 Kjell Egil Sør-Reime f. 16.1.1953 Maria Kvia f. 2.8.1928 Astrid Dubland Torland f. 23.11.1927 Oddveig Risa f. 11.11.1939 Gudrun Matingsdal f. 23.12.1911 Tora Elise Søiland f. 29.11.1944 Georg Risa f. 28.12.1915

VARHAUG SOKN 13.4.2010 18.5.2010 31.5.2010 1.6.2010 3.6.2010 26.6.2010 1.7.2010 2.7.2010 6.7.2010 8.7.2010

Leiv Aniksdal f. 12.5.1939 Enevald Tunheim f. 15.7.1926 (gravlagt på Varhaug gml kyrkjegard) Elfinn Vold f. 27.9.1926 Linas Dziovenis f. 30.5.1986 (gravlagt på Hetland kirkegård) Elise Marie Håland f. 26.10.1911 Egil T. Kverme f. 14.8.1947 Jakob Emil Haugstad f. 7.10.1918 Bothild Elisabet Ødegård f. 9.6.1922 Martha Stoksund f. 14.3.1918 Trygve Søiland f. 17.9.1925

OGNA SOKN 6.6.2010 18.6.2010 13.7.2010 21.7.2010

Arnfinn Hølland f. 25.5.1932 Ingvald Søyland f. 1.1.1935 Tordis Karoline Ueland f. 2.2.1924 Alf Lorentz Grimstad f. 25.5.1944

Atelier Nordlys Glassverkstaden på Vigrestad

13.6.2010 27.6.2010 18.7.2010 8.8.2010

Kristian Lima Olsen Evalill Varhaug Emrik Høiland Andreas Stokkeland Simone Ekroll Sofie Håland Oskar Mæland Harald Boganes Trym Lyng Lea Elida Ridola Herikstad Håvard Mæland Maren Matnisdal Ole Johan Skårland Henrik Skretting Andresen Joakim Rugland Lisa Håland Nedrebø William Warming Tobias De Araujo Lauritsen Nora Aarsland Thayanne Sthephanie De Araujo Nunes Linn Sæbø-Haugen Phillip Warming Hermine Obrestad Cédric Waldeland Hanna Sofia Rygh Austbø

OGNA KYRKJE 6.6.2010 Christoffer Nielsen Aniksdal 4.7.2010 Oliver Sirevåg Hognestad 1.8.2010 Othelia Fuglestad

VARHAUG KYRKJE 16.5.2010 Helge Skrettingland Oleiv Reiersen Varhaug Ruben Sundvor Våland Arian Lerbrekk Stian Mæland 30.5.2010 Evenia Kristensen Nedrebø Vilje Eivindson Aarsland Ane Siqveland Casper Isdal Bjaanes Mathias Varhaug Ingrid Vold

Gro Irene H. Kalheim Mobil: 982 13 496 www.ateliernordlys.no

Leirsted Kurs Konferanser Tlf.:51 79 38 88 E-mail:post@ognatun.com www.imf.no/rogaland

15

Kryddergarden på Jæren AS Vigrestad Tlf 51 43 35 02 www.kryddergarden.no


Menighetsweekend til Tonstadli 14. – 16. januar 2011

Oberammergau

På programmet vil det blant anna vera sosialt fellesskap for store og små, familiemøte, kjærleikskveld med Rita og Alf Siqveland, refleksløp, god mat m.m.

Bilete frå Dresden framfor Frauenkirchen

Alle velkomne!

Påmelding til Helene Auestad, frå 15. september kl. 10.00

I juni drog ein buss med 46 personar frå Hå og andre stader i landet til Oberammergau i Tyskland for å vera med på pasjonsspelet, eit spel denne landsbyen har framført kvart tiande år frå 1633. I juli drog to bussar frå Hå same vegen. Nokre har reist i mindre grupper også. Så mange frå Hå har vore med på dette. Junituren varte i 11 dagar så me fekk med oss mykje anna også, m.a. byen Augsburg med omvisning av Berd Fischer, ein tysk prest, som snakka norsk etter studier på MF. Mest på dagen 480 år etter at Confessio Augustana vart opplesen for første gong framfor domkyrkja i Augsburg , stod me på same plassen. Dette spelet er historia om ”Vår Herre Jesu Kristi liding , død og oppstode”. Her møter me dei kjente personane i all sin svakhet, feighet og avmakt i Peter, Maria, Judas, Kaifas, Pontius Pilatus og Herodes. Kor skal mennesket gå med si skuld og avmakt? Pasjonsspelet sitt svar er klart: Sjå opp til Han, som Gud har sendt for å vise sin kjærleik til menneska. Spelet viser oss det forunderlege med heile evangeliet: Guds kjærleik gjennom Jesu liding, død og oppstode. Sterkt og brutalt. Alt vert brodert ut for å understreka og formidle at dette gjorde han for oss. Roald Byberg

Tlf. 51 79 12 60 P.B 118, 4367 Nærbø

Tlf. 51438006

E-post. post@bm-sl.no

16


Bokomtaler Da jorden ble flat Davidsen, Bjørn Are Denne boken tar for seg myter og vandrehistorier i spenningsfeltet mellom tro og vitenskap. Her konfronteres mytene med virkeligheten. © DnBB AS Forlagets omtale Med imponerende kunnskap, morsom penn og treffende formuleringer går forfatteren på jakt etter myter og vandrehistorier om kirkens forhold til fremskrittet. Han er lite opptatt av å forsvare kirken i ett og alt, men derimot synes han det er viktig å konfrontere mytene med virkeligheten. Og det er jo til å bli klokere av! Levert av © DnBB AS

Min bildebibel CATE, MARIJKE TEN (ILL) Forlagets omtale En stor bildebok med bibelfortellinger. Historiene er fortalt i et enkelt og moderne språk som er lett for barna å forstå, og som egner seg godt for høytlesning. Varme og fargerike illustrasjoner fulle av detaljer som er lett for barna å forstå. Min bildebibel er laget med tanke på barn i alderen 4 til 7 år.Levert av © DnBB AS

Velkomen til takkegudsteneste og avvigsling av Stefanuskyrkja, Nærland sundag 5. september 2010 kl. 17.00. Kyrkjekaffi.

Vågen 42, 4364 Sirevåg, Tlf.: 51 43 55 37 E-post: staleh@sir-regn.no, www.sir-regn.no

Christen Øygard AS Gull og sølv v/Gunnbjørg Lode Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43 17


Nærbø bedehus

Vigrestad misjonshus

Sirevåg bedehus

September 4. 20.00: Ungdomslag, NKUL 5. 11.00: Storsamling, IMF/NOR 9. Møte m/nattverd, IMF 11. 14.00: Me over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomslag, NKUL 12. 11.00: Søndagssamling, NLM 16. Møte, NLM 17. Møte, Lekmannsmisjonen 18. Møte, Lekmannsmisjonen 20.00: Ungdomslag, NKUL 19. 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte, Lekmannsmisjonen 22. 17.00: Barnebasar, NLM Basar, NLM 23. Møte, Muslimmisjonen 24. Møtehelg, NLM 25. 20.00: Ungdomslag, NKUL 26. 11.00: Søndagssamling, NLM 19.00: Møtehelg, NLM 29. 17.00: Barnebasar, NMS Basar, NMS 30. Møte, IMF

September 5. Søndagsmøte 7. Møte, Samemisjonen 8. Møte, Samemisjonen 9. Møte, Samemisjonen 10. 17.00: Familiebasar, IMF 10. 19.30: Basar, IMF 12. Sundagssamling 15. Møte, Normisjon 16. Møte, Normisjon 16. 14.00:Vi over 60 17. Møte Normisjon 19. Søndagsmøte 24, Basar, NLM 25. 15.00: Familiebasar, Waama NLM 26. Sundagssamling

September 1.-5. Misjonbåten Elieser i Sirevåg hamn 7. Hå Kulturtorg 15.-19. Møteveke, NLM Oktober 13. Møte, NMS November 26.-28. Møtehelg, NLM

Oktober 2. 20.00: Ungdomslag, NKUL 3. 11.00: Storsamling, IMF/NOR 7. Møte, NMS 9. 14.00: Me over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomslag, NKUL 10. 11.00: Søndagssamling, NLM 14. Møte m/nattverd, IMF 16. 20.00: Ungdomslag, NKUL 17. 11.00: Storsamling, IMF/NOR 19.00: Møte, NLM 21. Møte, NLM 22.-24. Weekend IMF/NOR 23. 20.00: Ungdomslag, NKUL 24. 11.00: Søndagssamling, NLM 27. 19.00: Medlemsmøte Holmavatn, NLM 28. Møte, Israelsmisjonen 29. Basar, Bedehusstyret 30. 14.00: Basar, Bedehusstyret 20.00: Ungdomslag, NKUL 31. 11.00: Storsamling, IMF/NOR

Oktober 3. Haustfest, IMF 6.-10. Møteveke, NLM 7. 14.00:Vi over 60 17. Sundagssamling 18. Den store kvinneforeningsfesten 22. 17.00: Familiebasar, NMS 22. 19.30: Basar, NMS 24. Søndagsmøte 29. Basar, Samemisjonen 30. 15.00: Basar, Fyrlyktå – Sjømannsmisjonen 31. Familiesamling November 7. 19.00: Bøssefest, NMS 12. 19.00: Misjonssalg, Normisjon 13. 11.00 og 13.30: Møte – misjonssalg, Normisjon 17.-21. Bibelveke, IMF 18. 14.00:Vi over 60 26. 19.30: Kveldsmøte – julemesse, NLM 27. 11.00 og 14.00: Møte – julemesse, NLM

November 4. Møte m/nattverd, NLM 5. Møte, NLM 6. 20.00: Ungdomslag, NKUL 7. 11.00: Søndagssamling, NLM 19.00: Møte, NLM 10. 19.00: Barneuke, NLM 11. 19.00: Barneuke, NLM 12. 19.00: Barneuke, NLM 13. 14.00: Me over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomslag, NKUL 14. 11.00: Storsamling, IMF/NOR 20. 20.00: Ungdomslag, NKUL 21. 11.00: Søndagssamling, NLM 25. Møte, Muslimmisjonen 27. 20.00: Ungdomslag, NKUL 28. 11.00: Storsamling, IMF/NOR 19.00: Møte, NLM

18

Ogna Bedehus

September 26. 11.00: Søndagsmøte, IMF Oktober 20.-21. Møteveke, NLM 22. 19.00: Storbasar Ogna Bedehus 23.-24. Møteveke, NLM November 7. 11.00: Søndagsmøte, NLM 10.-13. Møteveke, IMF 14. 17.00: Søndagssamling, IMF 21. 11.00: Søndagsmøte, IMF


Varhaug Misjonshus

Møteprogram september til november 2010. Møtetid 19.30 dersom annen tid ikke er gitt. September 1. 14.00: ”Vi over 60” treff 1. Nattverdmøte 3. 19.00: basar, NLM kv.for. 5. 14.00: møte, NLM 5. nytt søndagsmøte, felles 7.-12. basarveke, IMF 15. 14.00: ”Vi over 60” treff 17. 19.00: Misjonshusbasar 19. nytt søndagsmøte, felles 21.-26. møteveke, NLM Oktober 1. 19.00: basar, NMS y. kv.for. 3. nytt søndagsmøte, felles 6. 14.00: ”Vi over 60” treff 6. Nattverdmøte 5.-10. møteveke, lekmannsmisjonen 9. 14.00: KIA-samling 13.-16. Møteveke, Normisjon 17. nytt søndagsmøte, felles 20. 14.00: ”Vi over 60” treff 20.-24. møteveke, Israelsmisjonen 26.-30. møteveke, IMF 31. nytt søndagsmøte, felles November 3. 14.00: ”Vi over 60” treff 3.-6. møteveke, NMS 7. 19.00: Allehelgensfest, NMS 10. Nattverdmøte. 14. nytt søndagsmøte, felles 17. 14.00: ”Vi over 60” treff 19.-20. Julemesse, NLM 26.-27. Julemesse, NMS 28. nytt søndagsmøte, felles

Sorg

Offer

”Vi vet så lite om livet” Ansikt til ansikt med døden Blir det så stille rundt meg, Blomstene står og visner Urørt i hjertets have – Ikke en får jeg gi deg. Sorg er en ensom smerte. Trøst har så tung en vandring. Likevel må jeg mene: Øyne kan møte øyne – Hender kan ta om hender – Ingen er alene. (Ingeborg P.Fougner)

Noko av det verste som kan ramma oss menneske, er å mista ein av våre kjære. Det kan opplevast som om livet mistar meining. Tap er smertefullt. Sorg varer lenge. Noko av sorgarbeidet er å setja ord på sorga på nytt og på nytt. Det er godt om ein kan ha nokon å dela følelsar og tankar med. Det kan vi også med Gud, sjølv om ein kan oppleva det som om Gud er langt borte. ”Eg ropar høgt til Herren og bed han audmjukt om nåde. Eg renner ut mi klage for han, legg fram for han min nød”. Salme 142. Jesus seier: ”Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile”. Midt i natt og mørke kan ingenting skilja oss frå hans kjærleik.

J.R.D.

Kyrkjeonsdag i Nærbø kyrkje

NÆRBØ KYRKJE 8.5.2010 Kyrkjelydsarbeidet 9.5.2010 Kyrkjelydsarbeidet 23.5.2010 Misjonsprosjektet 30.5.2010 Kyrkjelydsarbeidet 6.6.2010 NMS 13.6.2010 Kyrkjelydsarbeidet 20.6.2010 Kristens Fengselsarbeid 27.6.2010 Orgel

6 122,00 6 749,50 6 800,00 3 965,00 6 116,50 6 278,00 4 841,50 6 935,50

VARHAUG KYRKE 8.5.2010 Kyrkjelydsarbeidet 2 546,50 9.5.2010 Kyrkjelydsarbeidet 3 626,00 16.5.2010 Bibelskolen Grimstad 7 195,50 17.5.2010 Varhaug Kirkens Nødhjelp 21 130,50 17.5.2010 Vigrestad Kirkens Nødhjelp 15 196,50 23.5.2010 Normisjons internasjonale arbeid 6 955,00 30.5.2010 NMS 7 208,00 6.6.2010 Sjømannskirken 9 174,50 13.6.2010 KIA-Rogaland 6 194,00 27.6.2010 Kyrkjelydsarbeidet 5 893,50 4.7.2010 NMS 8 162,00 18.7.2010 KRIK 5 553,50 OGNA KYRKJE 25.4.2010 Normisjon 1.5.2010 Kyrkjelydsarbeidet 2.5.2010 Kyrkjelydsarbeidet 9.5.2010 Normisjon 17.5.2010 Den Norske Kirke i utlandet 23.5.2010 Israelsmisjonen 30.5.2010 Kyrkjelydsarbeidet 6.6.2010 Normisjon 13.6.2010 Kyrkjelydsarbeidet 20.6.2010 Kyrkjelydsarbeidet 4.7.2010 Normisjon

2 761,50 1 628,00 3 237,50 1 170,00 2 619,00 2 421,50 1 048,00 1 483,00 1 590,00 2 035,00 2 145,00

17.11. Jens Olav Mæland: Israel og landløfta

Vigrestad Fysioterapi tlf. 51791170 - e-post: post@elektrofag.no En god kontakt på Jæren

19

Ognav. 13. 4364 Sirevåg Telefon: 51 79 13 90 - Telefax: 51 79 13 99 www.ognainstallasjon.no


Gudstenester NÆRBØ KYRKJE 5. september Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Presentasjon av konfirmantane Offer til ungdomsarbeidet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi 12. september 9:30: Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Offer til kyrkjelydsarbeidet 19. september Hausttakkefest Familiegudsteneste med dåp. Åslaug Lindland, Knut Svindland Offer til Gadjiwan-prosjektet. Kyrkjekaffi 26. september Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til KIA Søndagsskule. Kyrkjekaffi 3. oktober Gudsteneste med dåp. Jan Roald Dahlstrøm 50- års konfirmantar. Offer til nytt orgel. Søndagsskule. Kyrkjekaffi 10. oktober 9:30: Gudsteneste med nattverd Roald Byberg 17. oktober Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til kyrkjelydsarbeidet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi. 24. oktober 10.30 og 12.00: Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm og kateket. Utdeling av 4-årsboka. 10.30: Offer til Søndagsskoleforbundet 12:00: Offer til kyrkjelydsarbeidet Kyrkjekaffi 31. oktober Gudsteneste Roald Byberg Offer kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi 7. november 11.00: Gudsteneste med nattverd. Jan Roald Dahlstrøm Offer til Tryggheim skular. Kyrkjekaffi 11.00: Familiegudsteneste Nye Loen Knut Svindland, Åslaug Lindland, Gjertrud Lervik Avslutning av 24-hours-festivalen 19.00: Minnegudsteneste Nærbø gml. kyrkje Jan Roald Dahlstrøm 14. november Gudsteneste med nattverd. Gaute Ø. Rasmussen Offer til KRIK Søndagsskule. Kyrkjekaffi 21. november Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til Misjonsprosjektet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi 28. november 19.00: Gudsteneste ”Lys vaken” Kateket Helge Gabrielsen Offer til kyrkjelyden sitt barnearbeid

Kyrkjeskyss

FULL DISTRIBUSJON Gudstenestene tek til kl. 11.00 om ikkje anna er nemnt

VARHAUG KYRKJE 15. s. e. pinse Gudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen og kateket Jostein Husveg. Konfirmantpresentasjon Varhaug. Søndagsskule. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi 16. s. e. pinse Gudstenest med dåp Roald Byberg og kateket Jostein Husveg. Konfirmantpresentasjon Vigrestad. Søndagsskule. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi 17. s. e. pinse Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm. Søndagsskule. Offer til Det norske misjonsselskap. Kyrkjekaffi 18. s. e. pinse Hausttakkefest Familiegudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen og Åslaug Lindland. Offer til Gadjiwan. Kyrkjekaffi 19. s. e. pinse Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Søndagsskule. Offer til Norsk Gideon. Kyrkjekaffi 20. s. e. pinse Gudsteneste med dåp. Jan Roald Dahlstrøm Søndagsskule. Offer til Hald internasjonale senter. Kyrkjekaffi 21. s. e. pinse Gudsteneste med dåp. Gaute Ø. Rasmussen 50-års konfirmantane. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. 22. s. e. pinse Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Søndagsskule. Offer til Indremisjonsforbundet. Kyrkjekaffi

OGNA KYRKJE Joh 5,1-15 Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Normisjon

Bots- og bededag Gudsteneste Gaute Ø. Rasmussen Søndagsskule. Kyrkjekaffi Helgemessesøndag Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Søndagsskule. Offer til Normisjons internasjonale arbeid. Kyrkjekaffi

Luk 13,23-30 Gudsteneste Jan Roald Dahlstrøm

25. s. e. pinse Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Søndagsskule. Offer til Åpne dører. Kyrkjekaffi

Joh 37-40 Familegudsteneste med dåp Roald Byberg Utdeling av 4 årsboka. Kyrjkjekaffi

Siste s. i kyrkjeåret 10.30 og 12.00: Familie¬gudsteneste Gaute Ø. Rasmussen og kateket Utdeling av 4-årsboka. Offer til kyrkjelydsarbeidet 1. s. i advent 19.00: Lysmesse Gaute Ø. Rasmussen og Jostein Husveg Offer til kyrkjelydsarbeidet

Hebr 3,12-14 Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til Norsk misjon i øst Matt 21,1-9 Familiegudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm ”Lys vaken” og utdeling av NT. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi.

Luk 10,38-42 Gudsteneste med dåp Gaute Ø Rasmussen Offer til Kyrkjelydsarbeidet Luk 7,11-17 Hausttakkefest Familiegudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Gadjiwan-prosjektet. Kyrkjekaffi. Joh 8,31-36 Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til Misjonsalliansen. Mark 10,17-27 9.30: Gudsteneste med nattverd Gaute Ø Rasmussen Offer til Bildøy bibelskole 1 Mos 9,8-17 Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Normisjon. Kyrkjekaffi Mark 10,13-16 Gudsteneste med dåp Roald Byberg 50 års konfirmantane. Offer til Kyrkjelydsarbeidet Matt 11,25-30 Gudsteneste med nattverd Gaute Ø Rasmussen Offer til MF

Matt 5,13-16 11.00: Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet. 19.00: Minnegudsteneste Roald Byberg Kyrkjekaffi

– spør kyrkjeverten! Dei som vil ha liste tilsendt i posten: Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf. 51 43 62 10. Så få tak i di liste, og ver velkommen til gudsteneste!

Kyrkjelydsblad for Hå nr. 4/10.  

Omsorg for kvarandre Boda - gode vegvisarar Haust-takkegudsteneste Nr .4-2010 - 5/9 - 28/11 Årgang 42 Av innhaldet i bladet: 24 Hours festiv...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you