Page 1

Nr. 2 - 2009


For lite penger og for dårlig organisering. Det kunne vært overskriften. I år skal de kirkelige valgene avholdes samtidig med fylkestingsog stortingsvalget. I tillegg også i tilstøtende lokaler og ikke i kirkene, som praksis har vært til nå. Det krever opplæring av valgkorps og i det hele tatt gode forberedelser. Dersom årets valg til menighetsråd og bispedømmeråd går bra, er det i alle fall ikke kirkedepartementets og de sentralkirkelige råds ære. Mye tyder på at demokratireformen vil ramme den allerede sterkt anstrengte kirkelige økonomien. I alle fall lokalt. Det er ille. I Tromsø vet ennå ikke kirkevergen hvor mye penger hun kan bruke på valget. Når man skal avholde valg samtidig med øvrige valg, kan man ikke låne stemmeurner og avlukker av kommunen. Disse må kjøpes inn, og selv om det vil være en engangsinvestering, er det ikke penger til dette på allerede skrapte budsjetter. Urner produseres ikke hvor som helst, og er derfor heller ikke billige. I demokratisk forstand kommer kirken haltende etter samfunnet for øvrig, men på ett område tar den et langt skritt som bringer den foran det sivile samfunnet. Ved årets kirkevalg har 15-åringene stemmerett. Eneste kriterium er at de er medlemmer av kirken.

2|

KirkeNytt FOR TROMSØ

Dette gjelder både ved valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Der politikere ellers drøfter stolper opp og vegger ned om 16-åringer er modne nok til å stemme ved valg til kommunestyrene, har dette overhodet ikke vært noe kontroversielt tema i kirken.

«Ved årets kirkevalg får 15-åringene stemmerett. Eneste kriterium er at de er medlemmer av kirken.» Bakgrunnen er enkel. I kirken konfirmeres man når man er i sitt 15. år. Vi husker fra gammelt av at når man var konfirmert, var man også blitt voksen, og for mange var dette i riktig gammel tid også tiden da man måtte ut i arbeidslivet og skulle forsørge seg selv. Fortsatt er det slik i kirken at man regnes som voksen fra den dagen man har latt seg konfirmere. Etter kirkeretten kan man fra dette tidspunkt være fadder – gudmor eller gudfar – for et dåpsbarn, med alle de plikter det innebærer. Derfor er det helt naturlig at man også da kan være med og bestemme hvem som skal styre og stelle i kirken. Dessverre er 15-åringene ennå ikke valgbare til de kirkelige rådene. Her lever kirken med en inkonsekvens den bør kvitte seg med. Mye av konfirmasjonstiden brukes i kirkene. Konfirmantene lærer menighet og gudstjenesteliv å kjenne gjennom obligatorisk oppmøte,

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Den norske kirke står i startblokkene. Den største demokratireformen siden reformasjonen i 1537 skal gjennomføres nå i høst. De leke medlemmene av bispedømmerådene – det vi kan kalle kirkens fylkesting – skal nå velges ved direkte valg. Den gamle ordningen innebar at menighetsrådene utpekte disse medlemmene.

Har du tenkt på det?

Ungdom får stemme – kirken går foran

Redaktør Svenn A. Nielsen

og mange av dem er sterkt søkende mennesker som ønsker å finne sin plass i kirken. De er fulle av virketrang og langt modnere og mer ansvarsbevisste enn mange tror. En mulighet til også å delta med fulle rettigheter i kirkens styre og stell ville også berike konfirmasjonstiden, gjøre den til en opplæringstid også i demokratisk forstand og gi den en ny og positiv og mer moden dimensjon. I dag finnes det ungdomsråd i mange menigheter. Råd som kan få observatørstatus i menighetsrådene, men ungdommene tas ikke så alvorlig at de gis fulle rettigheter, til tross for at de er myndige i kirkelig forstand. Om to år skal det igjen være valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Da bør denne demokratiske reformen være tatt enda et skritt videre, og ikke bare stemmerettsalderen, men også valgbarhetsalderen, i alle fall til menighetsrådene, bør da være 15 år. Kirkens valgordning er ikke like enkel som den til stortings-, kommune- og fylkestingsvalg. Nord-Hålogaland bispedømme består av 11 medlemmer. Biskopen er selvskrevet medlem av rådet. I tillegg kommer syv som nå skal velges gjennom valget den 13. og 14. september. Disse er leke medlemmer, som altså ikke er ordinert til prester i kirken. I tillegg skal rådet ha ett medlem valgt blant prestene, ett medlem valgt blant de leke ansatte og ett medlem fra den nordsamiske befolkningen. Det er også viktig å ha for seg at valget ikke bare er et valg til menighetsråd rundt om og til bispedømmeråd. De 11 bispedømmerådene vi har i Norge, utgjør til sammen kirkens høyeste organ, Kirkemøtet. Derfor har årets valg også stor betydning for sammensetningen av Kirkemøtet.


Kirkevergen uten valgbudsjett

– Alle som er glade i kirka må stemme Frustrasjon Ett frustrasjonsmoment er medlemsregisteret. Ennå er ikke det på plass, og fristen for å få det i orden er satt til 15. juni. Det er dette registeret som vil danne grunnlag for utsendelse av valgkortene, og kirkevergen håper at utsendelsen av valgkort til alle som har stemmerett, vil føre til at flere deltar i valget. Det vil styrke det kirkelige demokratiet. Et annet moment ved dette er at alle som mottar valgkort, ser at de er registrert som medlemmer av. Ønsker de ikke å være kirken det, kan de melde seg ut, og gjennom dette vil medlemsregisteret endelig kunne bli korrekt.

Valgkort Kristin Stang Meløe, her sammen med sokneprest Leif Bremer i Grønnåsen, er glad for økt demokrati i kirken, men kritisk til en hesblesende gjennomføring av reformen. Foto: Svenn A. Nielsen

Kirkeverge Kristin Stang Meløe i Tromsø fortviler over forsinkelser og mange uavklarte spørsmål rundt valgreformen i kirka. Men i ett spørsmål er hun klar: Alle som er glade i kirka, må stemme ved valget til høsten. For valg skal det bli. Det skal foregå i et tilstøtende lokale til stortings-, sametings- og fylkestings-valget. Med andre ord bare non få skritt fra der vi llers skal gå og stemme, og det

KirkeNytt for Tromsø

kommer ut fire ganger årlig. Utgiver: Tromsøysund, Ullsfjord, Kroken, Grønnåsen, Elverhøy og Domkirkens menigheter Ansvarlig redaktør: Svenn A. Nielsen, svenna@svenna.no Mobil 926 73 399 Annonser: Olaf Figenschau, olafige@online.no Mobil 957 56 152 Opplag: 25.000 Grafisk utforming: Lundblad Media AS, Tromsø Forretningsadresse: KirkeNytt, Hans Nilsens vei 41, 9020 Tromsdalen Frivillige gaver: kto 7050 06 32001 Forside: Foto: Darin Elvemo

skal foregå på samme dag og til samme tid, den 13. og 14. september.

Valgtest

– Det er også slik at om noen mener de er medlemmer, men ikke får valgkort, kan de melde seg inn. Det kan skyldes en feil, men det kan også skyldes at de ikke er døpt. Medlemskap i kirken får man jo gjennom dåpen, sier kirkevergen. Men fortsatt er valg til menighetsråd de fleste steder litt «nordkoreansk» i og med at det sjelden forekommer flere lister.

Dette valget er en test. Om to år skal den endelige valgordningen for kirken være på plass med erfaringene fra dette valget som bakgrunnsteppe, og kirkevergen er slett ikke bare fornøyd. – Økonomisk er dette et ganske høyt spill. Vi har ikke penger til dette inne på vårt budsjett, og jeg tenker at det kanskje ikke hadde gjort noe om vi hadde brukt de to årene frem til kommunevalget på å skape en god og permanent ordning med de riktige rammene rundt. Nå opplever jeg det som gambling, i alle fall i økonomisk forstand.

Vil ha flere lister

Hesblesende

Faresignal

Kristin Stang Meløe snakker om at valget nå oppleves som et hesblesende eksperiment som kan komme til å bli dyrt. Likevel er hun imponert over innsatsen lokalt i menighetene. Hun forteller om en holdning som sier at «dette må vi bare få til». – Men når de spør om hva de kan få støtte til, må vi dessverre ennå bare si at det vet vi ikke, og jeg skjønner frustrasjonene dette gir, sier hun.

– Et faresignal i samfunnet. Alt skal liksom kretse rundt meg og mitt. Det minner meg om Margareth Thatcher, den britiske statsministeren som sa: «There is no such thing as society, only individuals» – det finnes ikke noe som heter samfunnet, bare individer. AV SVENN A. NIELSEN

– Jeg hadde gjerne sett at det hadde vært flere lister. Det ville vært fint. På den andre siden vet vi at der det oppstår flere lister, er det gjerne i forbindelse med en konflikt. Det er ikke alltid like bra, men det skaper tross alt engasjement, sier Kristin Stang Meløe. Likevel ser kirkevergen at det ikke er så enkelt å mobilisere kandidater til valglistene. Hun ser dette som en bekymringsfull trend i samfunnet. Enten det er idrettslag, velforeninger eller menighetsråd, sliter de med å rekruttere ledere.

KirkeNytt FOR TROMSØ

|3


DOMKIRKEN

Kandidater for Domkirken 1. Tom Tyholdt (61) Tomasjordnes Brenner for at kirken skal være åpen og inkluderende.

2. Geir Ludvigsen (40) Skogåsveien Jeg vil at kirken skal være en solidarisk, åpen og inkluderende kirke.

3. Øystein Lund (50) Skogåsveien Brenner for at menigheten skal være et sted hvor barn og unge føler seg hjemme, og at gudstjenesten gjør alle til deltagere.

4. Hanne Stenvaag (38) Rektor Steens gate Brenner for at Domkirkens barne­ hage skal være en del av menig­ hetens arbeid.

5. Øystein Sivertsen (60) Grønnegata Brenner for å skape aktivitet som gjør at folk kommer til kirka.

4|

KirkeNytt FOR TROMSØ

6. Per Trygve Kongsnes (58) Petersborggata Jeg ønsker å bidra i fellesskapet med et ordentlig stykke arbeid ut fra de evner og egenskaper jeg har.

7. Kai Krogh (60) Parkgata Jeg vil arbeide for relasjonsbygging på tvers av aldersgrensene. Bygge fellesskap med sosial samvittighet. At menneskene skal kjenne seg omsluttet av Guds kjærlighet.

8. Marte Kristine Valle (21) Forhåpningen Jeg kan tenke meg å jobbe med barn og ungdom. Ønsker at kirka skal være et møtested også utenom gudstjenestene. (Vi trenger ordentlig kjøkken).

9. Hege Widnes (25) Rektor Stens gate Jeg brenner for en åpen, solidarisk og inkluderende kirke.

10. Anna Christine Meyer (49) Dramsveien Brenner for unge, barn   og miljø. Vil synliggjøre den globale,  kristne kirkes mangfold.


11. Vilgunn Gregusson (72) Petersborggata Brenner for en åpen, velorganisert og kulturåpen kirke.

15-åringer kan stemme

Det året du fyller 15 kan du stemme ved valget på menighetsråd og bispdømmeråd, så fremst du er medlem av Den norske kirke, det vil i praksis si døpt. Valgbar er man likevel ikke før man fyller 18. Årets valg skal foregå i tilknytning til stortingsvalget, og i Tromsø betyr det at stemmestedene blir i de samme bygningene som det avholdes stortingsvalg. På valgkortet som blir sendt ut før valget, vil det foruten personlig informasjon også stå hvor, til hvilket stemmelokale man skal gå for å stemme. Er man forhindret fra å møte opp der, men likevel ønsker å stemme, kan man avgi sin stemme utenfor krets. Prosedyren for dette er litt mer komplisert, men man får veiledning av valgmedarbeiderne på stedet.

Flott og unikt teppe Heklet med store ruter i Susannagarn

Ekstrem oppussing? Mange elsker å pusse opp og gjøre boligen enda litt bedre. Mens andre bare er nødt til å starte fra grunnen av. Uansett har byggavfallet en egen tendens til å hope seg opp. Gjør det enkelt. Bestill avfallscontainer. Vi leverer og henter. Ta kontakt for informasjon og priser.

Støtt våre annonsører

Tel: 77 60 19 00 www.remiks.no

KirkeNytt FOR TROMSØ

|5


ELVERHØY

Kandidater for Elverhøy 1. Gunvor Kongsvik (67) representant for NMS Etiopia Jeg ønsker en raus og romslig menighet der vi kan hjelpe hverandre til å leve som Guds barn.

2. Hilda Kristine Hanssen (37) regionkonsulent Pretsvannveien 3

7. Vigdis Jakobsen (60) pensjonist Tuftebakken 138

3. Helle Langhaug (40) førskolelærer Alveveien 7

8. Torill J. Alvheim (49) lærer Conrad Holmboes vei 69

4. Knut Skjærgård (63) advokat Hagaveien 6

9. Gabriele Engh (46)

5. Åslaug Boge (65) pensjonist Hagaveien 53

6|

KirkeNytt FOR TROMSØ

6. Svanhild Posti (57) lærer/prosjektleder Mellomveien 73a

10. Martha Olsen (69) pensjonist Strandveien 104b


11. Kari Nedgård (55) prest Strandveien 85

15 år?

Du har stemmerett! 12. Tom Espen Hellesvik (32) økonomikonsulent Workinnmarka

13. Maria Edvardsen student Thorshaugvegen 42

13. og 14. September er det valg på menighetsråd og bispedømmeråd. Alle som er døpt og som fyller 15 år i 2009 kan stemme Bruk stemmeretten! Godt valg! For mer informasjon: www.kirken.tromso.no

2500

DAGLIGVARER

NOR DIESEL A.S LEVERANDØR AV ALT TIL BILEN OG INDUSTRIEN

ÅPENT: 10–23 MA–LØ • 12–23 SØN

• Diesel-, skips- og bilelektrisk spesialverksted • Autorisert Bilverksted BOSCH Servicesenter Nor-Mat AS, Dramsveien 153 • Telefon: 77 65 61 85

Stakkevollvn. 69 • 9292 Tromsø Tlf. sentralbord 77 61 56 00 Verksted 77 61 56 09 Se våre hjemmesider: www.nordiesel.no

Vi utfører gulltrykk på bibler. - Bokhandelen midt i Storgata -

Storgt. 86 | tlf 77 68 30 36 bokhuset@libris.no | www.bokhusetlibris.no

KirkeNytt FOR TROMSØ

|7


TROMSØYSUND

Kandidater for Tromsøysund 1. Jan Magnus Henriksen (66) pensjonist Menighetsrådet skal støtte opp om gudstjenestelivet i menigheten. Dette er viktig og det skal sørge for at økonomien i rådet er slik at menigheten har den nødvendige handlefrihet i sitt arbeide.

2. Kari Sørheim Mjøs, (65) pensjonist

6. Geir Hartvigsen (36) daglig leder Jeg har stor interesse for kirken, og mener det er viktig med en  åpen folkekirke som møter folket,  og  samtidlig holder fast på de gode tradisjonene som kirken bærer.

7. Ingrid Bjørgo (41) førstesekretær

Jeg vil at kirka vår skal ha «lav terskel og stor takhøyde». Jeg vil arbeide for at stadig flere barn, unge og voksne i alle aldre skal oppleve at kirka er deres og at vi alle har noe å bidra med til et godt fellesskap.

3. Anne Marie Gjerdrum (70), pensjonist Tromsdalen kirke er nesten blitt den perlen den var. Jeg ønsker fortsatt å være med for å engasjere unge og unge voksne i menighetsarbeidet. Jeg ønsker å se at flere – mange  – opplever kirken som sitt andre hjem.

4. Dag Sæter (54) prest/daglig leder Det er stort å være i Tromsøysund. Håper vi kan fortsette å få til alt det som går fint. Håper å gjøre slik at ungdom, særlig konfirmantene våre, har gode opplevelser i kirka.

5. Sigrid Karine Andersen (20) student Hvis jeg kommer med i menighetsrådet, ønsker jeg å jobbe for at kirken kan være et sted der Guds ord settes foran menneskers meninger og lyst til underholdning.

8|

KirkeNytt FOR TROMSØ

8. Kim Jonas Zahl (32) student Jeg håper å kunne bidra til en mer levende gudstjeneste og en økt interesse for kirken og kirkelivet i Tromsdalen.

9. Birgit Evensen (72) pensjonist Jeg vil arbeide for en aktiv og inkluderende kirke som gjenspeiler sin verdi i samfunnet og som folk ser betydningen og verdien av å søke til.

10. Jan Gunnar Fredriksen, (70) pensjonist Menighetsrådet bør i tillegg til et fortsatt sterkt engasjement for barne- og ungdomsarbeidet, prioritere å engasjere aldersgruppa vi stort sett mangler; 25 - 60 år.


11. Arnfinn Hasselberg (66) pensjonist

14. Torberg Torbergsen (71) lege

Spennende, men ønsker meg  oversikt før jeg kan si mere.

12. Asrunn Solberg Benjaminsen (61) pensjonist Jeg ser på menighetsrådet som en mulighet til å gjøre noe for nærmiljøet. Jeg ser Kirka som svært viktig i samfunnet, ikke bare ved dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser, der skjer så mye annet som ikke er så synlig.

15. Jon Birkelund (69) pensjonist Jeg ønsker spesielt å videreutvikle samarbeidet med Kirkens Nødhjelp og med vår vennskapsmenighet i Arkhangelsk.

13. Per Håvard Rasmussen (40) banksjef Mitt ønske er at flere unge inspireres til å delta aktivt i menigheten. Jeg vil også jobbe aktivt for at renoveringen av Ishavskatedralen blir sluttført i henhold til de planer som foreligger.

Du kjøper vel der du får service? Eneste forhandler med eget verksted

RØRLEGGEREN TROMSØ A.S Solstrandveien 25 9020 Tromsdalen TLF.: 77 63 50 10 - 77 63 52 90

Stakkevollv. 110 9010 Tromsø TLF: 77 69 61 44

KirkeNytt FOR TROMSØ

|9


GRØNNÅSEN

Kandidater for Grønnåsen 1. Marit Stavnes Mørck (46 år) ergoterapeut Dette brenner jeg for: At Grønnåsen menighet skal være en menighet hvor flest mulig kan føle seg hjemme og inkludert.

2. Kristian Nyvoll (39 år) gartner Dette brenner jeg for: Frelsen i ­Jesus Kristus til alle. Evangeliet ut til alle folkeslag - også i Tromsø - men hvordan møter vi personer fra andre kulturer?

3. Marit Østrem Ditlevsen (27 år) sivilingeniør Dette brenner jeg for: Hvordan rådet kan legge til rette for å skape en menighet hvor enhver som kommer, vil føle seg velkommen og sett.

4. Sigmund Nesset (61 år) universitetsbibliotekar Dette brenner jeg for: Fortsette å utvikle gudstjenesten i pakt med intensjonene i gudstjenestereformen. Styrke samarbeidet mellom kirken og det øvrige kulturliv.

5. Guro Gunnarssen (21 år) tannlegestudent Dette brenner jeg for: At Grønnåsen menighet skal være et fellesskap hvor det er plass for alle aldersgrupper.  Mitt hjerte brenner særlig for ungdommer,  at flere ungdommer må  finne tilhørighet i  menigheten og slik komme til tro.

10 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

6. Einar-Arne Drivenes (62 år) førsteamanuensis Dette brenner jeg for: Gjøre Grønnåsen menighet til et inkluderende felleskap hvor dørterskelen er lav og det er høyt under taket – og sam­ tidig holde fokus på Jesus Kristus.

7. Rachel Issa Djesa (44 år) informasjonsleder Dette brenner jeg for: Jeg ønsker å fremme dialog og solidaritet på tvers av kulturelle grenser i møtet mellom mennesker og i forholdet mellom samfunnene..

8. Randolf Lindegård (70 år) pensjonist Dette brenner jeg for: Jeg var medlem av Grønnåsen menighetsråd for en 20-års tid siden. Den gang besto mye av arbeidet å få reist Grønnåsen kirke. Nå blir det vel å få de nødvendige driftsmidler slik Kirkeloven forutsetter.

9. Anny Mortensen (54 år) sosionom Dette brenner jeg for: Jeg har et sterkt ønske om at kirken skal møte mennesker i alle aldre med kristen forkynnelse og et inkluderende fellesskap.

10. Johnny-Leo Ludviksen Jernsletten (41 år) post doktor

Dette brenner jeg for: At Kirken i større grad skal støtte opp om samisk- og urfolksrelaterte problemstillinger, samt arbeidet med barn og ungdom.


11. Jorid Hjulstad Junttila (61 år) universitetslektor Dette brenn eg for: Kanskje særleg viktig for meg er liturgien, som speglar av kyrkjeåret med ledd som eg kjenner att frå søndag til søndag. Grønnåsen er høringsmenighet for liturgireformen, og eg ønskjer å ta del i samtalen om liturgiforsøka.

12. Bernhard Sætre (58 år) universitetslektor Dette brenner jeg for: Grønnåsen skal fortsatt være en inkluderende og levende menighet hvor alle føler seg velkommen og opplever det kristne fellesskapet. En menighet som ikke stivner og blir seg selv nok.

14. Gry Navas Billvik (33 år) lærer Dette brenner jeg for: Viktig for meg er først og fremst miljøvern, natur- og dyrevern, hjelpearbeid, bekjempelse av kjønnsskjeve mønster i samfunn, trygg skolegang/ arbeidsplass for alle (kamp mot mobbing).

15. Bjarnhild Marie Vevik (70 år) pensjonist Dette brenner jeg for: Jeg har mitt hjerte i diakoniarbeidet. Ikke minst ved å bygge på det grunnleggende fra barndommen av; se helhet, en større sammenheng hvor medmennesket står sentralt i et arbeid hvor alle mennesker er like verdifulle.

13. Birgit Møller (41 år) bioingeniør Dette brenner jeg for: Jeg vil gjerne være med og utvikle samarbeidet med St. Peter’s Parish i Malawi. Det er også viktig å arbeide videre med gudstjenestereformen og ikke minst følge den opp.

Totalleverandør av fisk og skalldyr. Spesialist på ferske skallreker.

Mobil: 41 61 45 55

Fax: 776 31711 - E-post: karl@karlsfiskogskalldyr.no

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 11


KROKEN

Kamp om plassene i Kroken Kroken menighet skal velge seks faste og fem vararepresentanter og har 13 kandidater å velge mellom. Valg­ komiteen har lagt frem en liste med 11 nye navn denne gang. Av de som har vært med tidligere har nummer en, Hugo Smith-Meyer hatt to perioder, og nummer to, Ingrid Berntsen 1 periode. Resten av kandidatene er nye folk som har lyst til å gjøre en innsats for menigheten.

1. Hugo Smith-Meyer (66) psykolog Jeg vil være med og støtte det betydelige diakonale arbeidet som drives av menigheten. Realisering av ny gravlund og krematorium.

2. Ingrid Berntsen (41) bibliotekar Jeg vil at kirka i Kroken skal være en del av livet til de som bor her. Den nye kirka er fylt med aktiviteter, og drømmen er at menigheta vokser enda mer. Søndagsskole og høstmarked er prioriterte oppgaver.

3. Arild Albrigtsen (43) prosjektleder Jeg vil videreutvikle barne- og ungdomsarbeidet, og spesielt få utkantene med.

4. Kristin Mellem (44) musiker Jeg brenner for en hellig, alminnelig kirke. Både hellig og alminnelig. Løft vekk kirkens tak, sag bort alle dørstokker. Gjør døren høy, gjør porten vid, og fyll Guds hus med levende musikk og levende mennesker.

12 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

5. Kåre Larsen (48) finanskonsulent Brenner for at barn og unge får et bredt og godt fritidstilbud. Dette håper jeg å kunne være med på å videreutvikle gjennom menighetsarbeidet.

6. Cecilie Jenssen (37) førskolelærer Brenner for: Som gammel speider brenner jeg for barne - og ungdomsarbeid, og at kirka skal fylles med aktiviteter. Kirka skal være en integrert del av bydelen, der alle føler seg hjemme.

7. Ingrid Brattfjell (69) pensjonist Brenner for å styrke forbindelsen kirke – periferi og utvikle kirkens arbeid mot utkanten.

8. Petter Andersen (68) pensjonist Brenner for å styrke og videreføre kirken som en viktig del av nær­ miljøet

9. Sten Leonardsen (49) tidligere fisker Jeg brenner for budskapet om Jesus. Jeg vil gjøre kirka til en sann og god møteplass og styrke barne- og ungdomsarbeidet.


10. Sissel Sobstel (37) økonomimedarbeider Brenner for en kirke som er til for lokalsamfunnet. En kirke som er aktiv med arrangementer som fenger de ulike menighetsgrupper. Folk skal kunne komme i kirken og ­tenke; «her vil jeg være».

11. Morten Leivseth (38) psykiatrisk sykepleier Jeg brenner for at kirken skal være åpen, inkluderende og tilgjengelig, og en plass hvor alle følger seg godtatt.

12. Berit Braathen (55) regnskapssjef Brenner for en åpen, inkluderende kirke.

13. Leif Bernhard Marjavara (46) vaktmester Brenner for å gi de unge en tilhørighet til kirken, slik at de kan ta med den følelsen inn i fremtiden.

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 13


Velkommen til

SOMMEROASE I TROMSØ 19.-22.juni 2009

REGN MED GUD!

Dette er temaet som samler oss til Oases sommerstevne i Tromsø, Nord Norge. Det er med stor glede og forventning jeg ønsker dere velkommen til Oase for andre gang i Tromsø. I år vil festivalen foregå på to områder, i Fløyahallen og i Tromsø Domkirke. Voksen Oase blir i Fløyahallen og Ten Oase, i Jesus kirka, og Barne og junior/Knøtte Oase på Grønnåsen skole. Alle tre plassene ligger nært hverandre med kort gangavstand. Tromsø er en by å bli glad i. Byen ligger plassert mellom høye fjell og store fjorder. Du vil få fine dager med forkynnelse, lovsang og bønn, men også med gode natur opplevelser som finnes overalt her. Et ord fra Jesaias. 45.8 ”La det regne ovenfra, du himmel, skyer la rettferd strømme ned!” Velsignelse til livet og hverdagen skal få strømme ned i disse dagene. Ta det med deg i dine bønner og vær velkommen.

Hilsen Jan Torrey Jensen

LOKAL LEDER I OASE NORD

Hva er Oase?

OASE er en inspirasjons- og fornyelses bevegelse for kristenfolket i Norge. Oase vil ved Den Hellige Ånd utruste kristne til å bygge livskraftige fellesskap og sende dem til verden. ”BLI FYLT AV ÅNDEN” har vært og er OASES grunnleggende budskap. Her ligger kraften. Modeller og metoder forandrer seg. Strategier og strukturer fornyes. Ytre forhold og ressurser er forskjellige. Skaldet bli varig vekst er det en ting som står fast: Vi trenger Guds nærvær og Åndens kraft.

Påmelding og informasjon: www.oase.no / www.tenoase.no eller tlf. 22 42 00 85


Program

SommerOase Tromsø

FREDAG 19. JUNI: Kl. 1900: Åpningsmøte i Fløyahallen. Tale: Einar Ekerhovd

– En opplevelse for hele familien! BOJOKO

BA R N E- , JUNIOR- OG K NØT T E OASE

BARNE-, JUNI OR- OG KNØT TEOASE

Barne- junior- og knøtteOASE (BOJOKO) er for deg som 12 år eller yngre. Lørdag og mandag formiddag møtes alle i BOJO på Grønnåsen skole, mens de voksne har egne samlinger i Fløyahallen. Her har vi egne samlinger med kreativ forkynnelse, heftig lovsang og litt tull og tøys. På BOJO har vi også gruppetid der vi snakker om små og store ting, ber sammen og leker sammen. Fra Askim kommer to glade mennesker; Marianne Strøm og Geir Braadlie m/dukker. De skal ha ansvar for undervisninga på BOJO. KnøtteOase (barn under 4 år) har egne samlinger i Fløyahallen på lørdag og mandag. På kvelden vil det være et område i Fløyahallen der ungene kan leke for seg selv, men da på foresattes ansvar. (Det vil ikke være BOJOKOledere her)

LØRDAG 20. JUNI: Kl. 1000:Formiddagsmøte i Fløyahallen. Tale: Mette Boye

BARNE-, J UNI O R - O G K N ØT TEOA S E

Kl. 1430 - 1630:

kristne tro – rettferdiggjort ved tro av nåde» – Steinar Madland B) «La barna få hele pakken! – Det finnes ingen miniutgave av DHÅ” – Anne Inghild Johnsen C) «Tid med Gud – å leve i Guds nærvær hver dag» – Mette Boye D) «Darwin 200 år – en festbrems» – Prof. Peder A. Tyvand

TenOase

Gud er nærmere enn du tror! Vi ønsker deg mellom 13 og 25 år velkommen til TenOase Nord. Vi har egne celebrations, seminarer og aktiviteter for å hjelpe deg til å leve som kristen. Gled deg til supre dager med Jesus, gamle og nye venner, rungende lovsang, aktiviteter, spennende taler og seminarer, café og masse latter og glede! Vi møtes i Jesuskirka i Fløyahallen Se hva som skjer på www.tenoase.no

Lovsang ved A rv

id Pettersen

Sanger/låtskri ver Arvid Pettersen er en norsk artist som har holdt på i ti år og har sk revet over 200 sang er. Arvid har spilt inn 7 album, i tillegg til ett sp ansk album, og har gjennomført over 700 ko nserter siden hans førs te album ble lans Sangene hans ert. er oversatt til 15-20 språk Mer info: www .arvidpetterse n.com

TenOase 08

Skien 8.-13. juli

Skien 8.-13. juli

TenOase 08

Gi Oase en gave! Bruk konto nr. 6318.56.91758

Seminarer: A) «Grunnleggende sannheter i den

Kl. 1900: Kveldsmøte i Fløyahallen. Tale: Håkon Fagervik Kl. 2300: Konsert i Tromsø Domkirke. SØNDAG 21. JUNI: Kl. 1100: Gudstjeneste i Tromsø Domkirke. Tale: Håkon Fagervik. Kl. 1600: Familiemøte i Fløyahallen. Gaute Norbye, Geir Braadlie og Marianne Strøm Kl. 1900: Kveldsmøte i Fløyahallen. Tale: Ruth Iren Grimstad Kl. 2315: Midnattsgudstjeneste på Fløyafjellet. Tale: Geir Braadlie MANDAG 22. JUNI: Kl. 1000: Formiddagsmøte i Fløyahallen. Tale: Rev.dr. Mark Stibbe. Kl. 1430 – 1630:

Seminarer: E)«Nådegavene – menighetens

arbeidsutrustning» – Einar Ekerhovd F) «Guds farshjerte»

– Rev.Dr. Mark Stibbe. G)«Læstadianisme – tro og erfaring»

– Ragnar Samuelsen H)«Hans Nilsen Hauge og vår tid»

– Alie Stibbe Kl. 1700: Avslutningsmøte i Fløyahallen. Tale: Rev.dr Mark Stibbe


Ullsfjord

Kandidatene for Ullsfjord 1. Kjellaug Leandersen (63) pensjonist, Sjursnes

7. Frode Åsli (39) Sjursnes

Som leder i Ullsfjord MR gjennom én periode har jeg blitt bedre kjent med menigheta og deres behov. Ser nødvendigheta av å variere mellom gammel og ny liturgi. Vil også at skolen og barnehagen bruker kirka mer.

2. Jorunn Steinholm (37) pleiemedhjelper, Olderbakken

8. Wiviann Alfheim (63) Laksekvbukt

Jeg har ikke tidligere vært med i menighetsrådet. Mitt ønske ar at det blir holdt flere gudstjenester, og særlig familieguds­ tjenester i Jøvik.

3. Olaf Guttormsen (33) Lakselvbukt

4. Anita Kristiansen (50) hjelpepleier, Laksekvbukt Jeg er gift, har to voksne sønner, svigerdøtre og barnebarn. Menighetsrådsarbeid er nytt for meg så jeg stiller med blanke ark og er åpen for alle forslag rådet må tas stilling til. Ellers stiller meg positiv til bruk av ny liturgi i menigheten og til kvinnelige prester.  

5. Jan Marinius Støbukt (73) pensjonist, Olderbakken

9. Henrik Kolstrøm (53) Laksekvbukt

10. Gunn Tove Henriksen (58) husmor, Jøvik Jeg vil styrke dåps- og kristendomsopplæring blant barn og unge, slik at Guds ord kan gå i arv til våre etterkommere. Jeg vil arbeide for at vi kan beholde mest mulig av den gamle liturgien og den gamle salmeskatten som vi kjenner og er vant med. ­Jøvik kapell mener jeg kan bli bevart som kapell.

11. Einar Indrevoll (59) Skarmunken

Da jeg ble spurt om å stille til valg, svarte jeg ja fordi menighetsrådet er meget nødvendig og viktig for kirka. Jeg er med i den læstadianske menigheten, og ønsker å legge mine synspunkt frem i menighetsrådet.

6. Rita Mortensen (29) Sjursnes

12. Aase Berg (46) bonde, Skarmunken Nå når kirka står ferdig restaurert og har fått en vakrere fasade, håper jeg at menigheta samles om å bruke kirka vår mer. ­Ønsker en åpnere kirke også for barna og unge.

16 |

KirkeNytt FOR TROMSØ


13. Wiktor Lorentzen (72) pensjonist, Olderbakken

15. John Elvevoll (69) Lakselvbukt

Jeg går mye i kirka, og jeg synes det er for få gudstjenster og for liten variasjon. Det burde også holdes julegudstjeneste 2. juledag her i Ullsfjord. Jeg savner et kirkekor i vårt distrikt.

14. Johanne Hjellnes (66) Jøvik

16. Klara Norbye (73) pensjonist, Olderbakken Flere gudstjenester i Jøvik kapell. Flere familiegudstjenester. Mer aktivitet /samarbeid med Lakselvbukt kirke for eksempel barne- og ungdomsarbeid.

Oppussing for en million

Oppussingen av Ullsfjord kirke er godt i gang. Snart står den hvit og nymalt, og ikke minst trygt. De gamle og råtne syllstokkene skal skiftes, og kirka fra 1862 skal igjen lyse opp rundt seg slik seg hør og bør. Pengene kommer fra de rundt 40 millionene Tromsø kommune fikk fra staten for å motvirke effekten av finanskrisa. Vel en million kroner av disse ble bevilget til kirkelige formål, og Ullsfjord kirke sto øverst på lista til Kirkelig fellesråd. I tillegg gikk 150 000 til nytt skinn på kirkebenkene i Tromsdalen. Lenge har kirka stått med maling som har flakket av, ny maling var malt oppå gammel maling, men nå skal det gjøres skikkelig arbeid slik at det kan vare en stund. SVENN A. NIELSEN JENS SØRENSEN FOTO

å Størst i nord p ming! er j k s l o s g o r e n gardi Novasenteret, Tromsdalen, tlf. 77 63 98 30, www.visko.no

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 17


Stiftsdirektør Oddgeir Stenersen og rådgiver Mirjam Gimsøy. Foto: Svenn A. Nielsen

18 |

KirkeNytt FOR TROMSØ


Pengemangel bekymrer De kirkelige fellesrådene har ennå ikke fått vite om de får penger nok til å betale for valgmannskapene under valget på menighetsråd og bispedømmeråd til høsten. Det bekymrer stiftsdirektør Oddgeir Stenersen. ­Likevel mener han jobben må gjøres, og at pengespørsmålet må løses med kirkedeparementet i ettertid. Sutrer ikke – Vi har valgt ikke å sutre, men prøve å bidra til at jobben blir gjort. Så får vi ta diskusjonen etterpå. Så langt har vi ikke fått mer enn vel 265 000 kroner, men meningen er at også fellsrådene skal få penger til valgutgiftene, og det direkte fra departementet, sier han. Så langt har ingen sett noe til disse bevilgningene, men ved bispedømmerådskontoret i Tromsø har Stenersen ansatt Mirjam Gimsøy. Hun er rådgiver med ansvar for valggjennomføringen, engasjert for tre år. Det har ført til at Nord-Hålogaland er det bispedømme som har best kontroll på valget.

Rotterace

10. april i fjor ble Stortinget enige i stat- kirke­ spørsmålet gjennom et tverrpolitisk forlik. 20. juni innkalte departementet direktørene i samtlige 11 bispedømmer. – Vi ble da presentert for det rotteracet som gjennomføringen av høstens valg er, og her i Nord-Hålogaland valgte vi å overholde de fristene som ble satt i stedet for å klage.

Bispedømmerådet nedsatte et valgråd og ansatte Mirjam Gimsøy som sekretær. Fra Tromsø har Britt Sofie Illguth vært medlem av valgrådet sammen med Berit Phil Johansen fra Kvalsund, kirkeverge Ivar Bjørkås fra Lenvik og Eilif Barso, leder av menighetsrådet i Tana og Polmak. I tillegg er det nedsatt en nominasjonskomité.

Spesielt valg – Valget til bispedømmeråd er spesielt. Det skal gjennomføres som preferansevalg, og antallet leke medlemmer økes fra fire til syv, forteller Stenersen. Rent praktisk betyr dette at nominasjonskomiteen har laget en liste på 21 navn etter innspill fra menighetsrådene. Disse settes alfabetisk opp på en liste. I stemmelokalet skal velgerne så prioritere de kandidatene de ønsker skal utgjøre det nye rådet.

Lang liste? I tillegg til de leke medlemmene, er biskopen selvskrevet medlem. Så skal de geistlige ha sin representant, den samiske befolkning skal ha sin og de ansatte i kirken som ikke er geistlige skal ha sin. Disse velges av og blant sine egne. Til sammen gir dette et råd på 11 medlemmer. Men det kan komme flere på lista. Såkalt suppleringsnominasjon foregår frem til midten av juni. Dersom noen ønsker seg inn i rådet, eller noen ønsker en spesiell kandidat, kan man samle til sammen 50 underskrifter

fra tre forskjellige sokn. Oppnår man dette, vil kandidaten automatisk komme på lista – i alfabetisk orden som alle andre. – Vi vet ikke, men det kan hende det blir mange navn på denne lista. Det finnes ingen maksgrense for mange som kan stå der, smiler stiftsdirektøren.

Valg til Kirkemøtet Det som også er viktig, understreker Stenersen, er at velgeren ikke må glemme at valg til bispedømmerådet i Nord-Hålogaland også er valg på de som skal representere bispedømmet i Kirkemøtet, kirkens høyeste organ.

Tromsøfolk må stemme Tromsø utgjør alene en tredjedel av de stemmeberettigete ved kirkevalget til høsten. Tradisjonelt er det større valgdeltakelse utenfor de store byene. Derfor er det mange som frykter at Tromsøs representasjon i det nye bispedømmerådet kan bli svekket. – Den eneste måten å motvirke dette på er å bruke stemmeretten, sier kirkevergen i Tromsø, Kristin Stang Meløe.

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 19


Kandidatene til bispedømmerådet

Tromsøfolk på bispedømmerådslista (fra venstre): Ole Danbolt Mjøs, leder i dag bispedømmerådet, Anne Gjerdrum, kjent dame i kirke-Tromsø, Svenn A. Nielsen, redaktør av KirkeNytt og Hilda Kristine Hansen, informasjonsmedarbeider i Kirkens Nødhjelp i Tromsø.

Fem av kandidatene til bispedømmerådet kommer fra Tromsø. Ole Danbolt Mjøs, som i dag leder rådet, satser på en ny periode, og har fått følge av Anne Gjerdrum, Hilda Kristine Hansen, Svenn A. Nielsen og Henning Norbakken. Den siste står riktignok oppført med bosted ­Lavangen, men bor og arbeider i Tromsø. Siden valget er et såkalt preferansevalg, er resultatet avhengig av at Tromsø-folk benytter seg av stemmeretten sin.

Når du kommer i stemmelokalet, vil det være to lister der: En til det lokale menighetsrådet og en til bispedømmerådet. Ved menighetsrådet kan man stemme som man alltid har gjort – kummulere og stryke. Stemmeseddelen til bispedømmerådsvalget vil ved siden av navnene, vannrett bortover ha minst fem nummererte kolonner. Her må du krysse av for den kandidaten du mener skal være nummer en, to, tre osv. De kandidatene du ikke krysser av, får ingen stemme. Etter valget skal listene til Oslo, hvor opptellingen foregår gjennom et dataprogram.

De syv på lista med flest stemmer vil så ut­ gjøre de leke medlemmene i det nye bispedømmerådet. Tromsøfolk på bispedømmerådslista: Ole Danbolt Mjøs, leder i dag bispedømmerådet, Anne Gjerdrum, kjent dame i kirke-Tromsø, Svenn A. Nielsen, redaktør av KirkeNytt og Hilda Kristine Hansen, informasjonsmedarbeider i Kirkens Nødhjelp i Tromsø.

1. Arnhild Andreassen (40) Nordreisa, husmor

6. Anne Marie Gjerdrum (70) Tromsøysund, pensjonist

2. Anne Marie Bakken (64) Kvæfjord, høgskolelektor

7. Andreas Gotliebsen (21) Kanebogen, butikkmedarbeider kirkelig arbeider

3. Gunvor Olsen Bjørklund (63) Nesseby, aktivitør

8. Ottar Grimstad (73) Alta, pensjonist

4. Nils Mathis N. P. Eira (65) Kautokeino, selvstendig næringsdrivende

9. Hilda Kristine Hanssen (37) Elverhøy, informasjonsmedarbeider

5. Ingrid Røstad Fløtten (55) Vardø, sorenskriver

20 |

Slik skal du stemme

KirkeNytt FOR TROMSØ

10. Ragnhild Hellemo (67) Berg, pensjonist


11. Kari Akselvoll Lorentsen (60) Hillesøy, pensjonist

17. Henning Ø. Norbakken (29) Lavangen, forvaltningsrådgiver

12. Arne Lundberg (41) Lavangen, daglig leder

18. Marit Reiertsen (57) Berg, spesialpedagog

13. Johanne L. Mathiassen (43) Lenvik, lærer/rådgiver

19. Anne T. Hognestad Seppola (51) Måsøy, lærer

14. Ole Danbolt Mjøs (70) Tromsøysund, pensjonist

20. Geir Harald Skoglund (52) Dyrøy, lærer

15. Anne V. Nesje (51) Salangen, ergoterapeut

21. Johan Arnt Solstad (64) Alta, pensjonist

16. Svenn A. Nielsen (54) Grønnåsen, redaktør

Støtt våre annonsører

Gruer du deg til oppussing av badet? - Ingen grunn, vi skaffer: rørlegger - elektriker snekker - flislegger - maler. Ring oss for tilbud

Vi søker etter flere oppdrag Eneboliger er vi flink på. Garasjer er vi gode på. Vedlikehold av hus kan vi. Tilbygg kan vi levere. Tak bytter vi på en to tre Vinduer leverer vi med stil 10 råd ved valg av håndtverker

Skattøravn. 40 -Tlf. 77 67 94 94

Rørleggermester

Svein B. Nilsen AS Alt i varme, sanitær og sprinkelanlegg Servicebil Svein B 99 79 41 84 Servicebil Ole Jørgen 99 79 41 85 Telefon 77 61 89 90 Telefaks 77 61 81 88 e-post: svein@sbnilsen.no Besøksadresse: Stakkevollvegen 61 Postadresse: Postboks 3617, Guleng, 9278 Tromsø Se vår hjemmeside: www.sbnilsen.no

1. inngå skriftlig avtale 2 Spør om foretaket har sentral godkjenning 3.Undersøk formaliteter og organisasjonstilhørighet 4. Vær tålmodig. Der er bedre å finne en god håndtverker som kan gjøre jobben i morgen enn en dårlig som kan gjøre den i dag. 5. Innhent flere tilbud 6. Be om referanser 7. Undersøk om foretaket har KS- system 8.Ha en befaring sammen med foretaket før arbeidet settes i gang. 9. Konsentrer arbeidet. - Hvis oppussing gjøres av flere yrkesgrupper, velg ut en person eller ett foretak til å stå ansvarlig for hele prosjektet. 10. Bruk hverdagene. Ikke ring håndtverkeren på en søndag hvis arbeidet kan vente til mandag. (fra mesterbrev.no)

Velg Fagfolk AS gjennom Fagf.no eller 91 84 79 84

Få det varmere inne til neste vinter- Kontakt oss for gratis rådgiving innen isolering og u-verdi.

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 21


Til høyre: St Peters sokn er stort og består av 26. Bildet er fra en av menigheten der kirken er bygget av planker og taket er dekket med strå. Til høyre står Father Andrew, sokepresten, og bak alle guttene, i midten, søster Jane Kitha.

Skolepenger til Malawi St Peter’s Catholic Parish has 26 churches under it. This just happens to be one of the communities of the cathedral. You are able to see Fr Andrew Aubrwy Chunda, Sr Jane Kitha. Behind you can see the ch urch of this poor commun ity. It is made of planks. The roof is grass tha tched. You can see the cro ss bearer, the boys carrying incense and an inc ense boat. I had mass on 08 /03/2009 in this church. This shows the inside of the church. You can see the pla nks clearly. The community is poor to bu ild a descent church. We are in a program of making a church for them. A cross section of the choir

members, alter boys and a few Christians.

This is the St Peter’s Cathe dral Church. You can see the

bell tower.

Fr Andrew Aubrey Chun da during mass celebration . This was on the third Sunday of Lent, 08/03 /2009. The next dream for the co ming 5 years is to build thi s church. We have bricks in place, new plot etc. We shall have the first Fundraising on 29/03/2009. All the 26 ch urches shall contribute tow ards the foundation. As I say, I have already ma de my contribution of M K5 000.00. If all Christians shall contribu te generously, then we sh all have a little something to begin with this September, 2009.

22 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

Nå har Grønnåsen menighet sendt over de første pengene til vennskapsmenigheten i St. Peter’s Parish i Malawi. Målet er å holde opptil femti barn på skole ved å betale skolepengene deres. Veldig mange barn i Mzuzu i det nordlige Malawi har mistet foreldrene sine i aids. Da er det ekstra viktig å kunne gi dem et skoletilbud. St. Peter’s Parish driver en egen skole, og dette koster penger. Det er umulig holde barna i skole uten en form for økonomisk støtte. En slik støtte er det Grønnåsen menighet ønsker å gi. Grønnåsen utvikler hele tiden forholdet til sin vennskapsmenighet i Malawi. Tanken var i utgangspunket at vennskapsforholdet skulle være et likeverdig forhold hvor man skulle lære av hverandre, og ikke et hjelpe- og veldedighetsprosjekt. Dette er fortsatt tanken. Men etter besøket fra Malawi sist sommer ble det klart vi i det rike Tromsø ikke kan ha noe ordentlig vennskapsforhold til denne fattige menigheten i det sørlige Afrika uten å yte økonomisk hjelp. Og da fant man i fellesskap ut at å hjelpe foreldreløse barn med skolegang ville være den beste hjelpen. Og nå er altså de første pengene sendt – riktig nok ikke uten komplikasjoner. I skrivende stund er det ennå ikke klart om pengene er kommet trygt fram Men alle regner med at det vil ordne seg, slik at pengene kan gjøre nytte for seg. SIGMUND NESSET


Barnebiskopens siste ferd Biskop Ola Steinholts båre omkranset av blomster. Foto: Svenn A. Nielsen

Biskop Per Oskar Kjølaas tok farvel med sin forgjenger i bispestolen. Foto: Svenn A. Nielsen

Elverhøy kirke var fullsatt. Ola Steinholts siste ferd ble er reise i gode minner, tross sorgen som alle var preget av. «Barnebiskopen» ble hans siste ærestittel. Buketter, kranser og blomsteroppsatser ga ramme til alle ordene. På bårens høyre side også kransen med de hvite, blekrosa og gule blomstene over lange bånd, der det kun sto «Kongen og Dronningen».

I strålende sol ble Ola Steinholts båre brakt til Tromsø gravlund. Flere hundre mennesker fulgte i et stille tog under en vakker vårsol. – Menneskelig liv slutter ikke selv om det dør. En eller annen spesiell ikke-jordisk kraft førte meg hit, for å ta farvel med et menneske som var spesielt viktig i mitt liv. En tenker at denne avskjeden er for at vi, jeg og biskop Ola, ennå en gang skal møtes i evigheten. Derfor sier jeg; på gjensyn, kjære eldre bror i Kristus, sa den russiske kirkelederen i sine gripende minneord, ved båren i den fullsatte kirken, i følge Nordlys. Og Ola Steinholt etterfølger i Nord-Hålogaland bispestol satte også ord på følelsene som ble skapt av Ola Steinholt uventede død: – Vi er rammet av stor sorg og føler at vi har mistet uendelig mye. Familien har mistet det kjæreste den har, mange har mistet en god venn, kirken har mistet en stor leder, folket i nord har mistet en engasjert veiviser, byen har mistet en ruvende skikkelse. Det er nesten uvirkelig å stå her ved Ola Steinholts båre. Han var så sterk og glad, og vi tenkte vi skulle få ha ham hos oss enda noen år.

FOTOSKRIVER Canon Selphy ES-30

blekkhuset kontorspar - alt innen kontor og data Tlf; 776 34 300 - Fax; 776 34 305

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 23


Brudestoler reparert og trukket på nytt Domkirken har hatt en kirkeforening i mange år som nå er nedlagt. I sin tid var det domprostfruen Blix som drev den med mange andre driftige damer. Formålet har vært å kjøpe inn utstyr som trengtes til domkirka, og som ikke lot seg dekke av kommuale midler uten videre. Blant annet har kirkeforeninga kjøpt pianoet i kirka. Glassmaleriene i dåpssakristiet er også bekostet av foreninga. Da kirke­foreninga ble lagt ned, for fem år siden, stod det igjen en del midler. Ruth Smeland og Borgny Pedersen, som var aktive i foreninga helt til slutt, har stilt pengene til disposisjon til samme formål fortsatt. For dette er nå brudestolene (bildet) ­trukket om, og reparert. Klar til en ny bryllupssesong for kirken i sentrum. De gjør seg virkelig. Byens bruder og brudgommer kan med god grunn sende en takk til foreninga. RAGNER AASE

Avdragsutsettelse Tromsø Kirkelige Fellesråd har fått avdragsutsettelse på sine lån i Kommunalbanken. Det vil gi fellesrådet et økonomisk pusterom og tilføre økonomien vel en million kroner per år de fire neste årene. Da saken var oppe i kommunestyret, innstilte rådmannen på at kommunen skulle akseptere avtalen med Kommunalbanken, men at kommunen skulle redusere sine bevilgninger til fellesrådet tilsvarende gevinsten. Dette ville ikke flertallet (Ap, Frp, Krf og Sp) i kommunestyret være med på, og bestemte dermed at fellesrådet får beholde gevinsten.

Bær og fisk til høstmarkedet i Kroken Vi er interessert i alle slags bær til markedet. Hjelp oss med en bærtur en godværsdag. Vi vil helst ha den pakket i ½ eller 1 kilos porsjoner. Vil du sylte til oss, blir vi veldig glad. Ring Sonja på 92 04 61 39 for avtale om plassering i fryseboks. Fra 1. september tar vi imot alle sorter fisk. Kontakt Hugo på 92 46 71 85 når fangsten er landet. Vi har fremdeles garn til de strikkeglade. Vil du strikke til oss? Ring Siri 95 40 76 91 for garn.

Byens beste utvalg til hele familien!

Velg riktig undertøy for deg. Vi gir deg personlig service og veiledning! www.annelise.no

Sentrum: Storgt. 68,Tromsø tlf. 77 68 35 95 Jekta Storsenter,Tromsø tlf. 77 67 66 60 Amfi Pyramiden,Tromsdalen tlf. 77 61 14 00 www.skoringen.no

24 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

Strandgt. 34, Tromsø Tlf. 77 68 28 55


KIRKELIGE HANDLINGER Døpte Tromsøysund 10.03.2009 Sivert Severin Skogheim 22.03.2009 Runar Waage Nybakken Michelle Berg Lunde Julie Hannevig Torvanger Adrian Simonsen Eliseussen Isabella Efraimsen 29.03.2009 Jermund Elias Johnsen Leah Elida Mathiassen Maria Pihl‑Lauveng Markus Nilsen Figenschou 05.04.2009 Markus Kroer Myrvoll John Gunnar Baardsen Gustav Wilhelm Sigvaldsen Ingeborg‑Oline Meyer Trana Ole Simen Johnsen Johanne Marie Revold Gabriel Solli Camilio 13.04.2009 Magner Johan Solli 19.04.2009 Hanna Dalsbø Hummelsund Adam Sixten Sivertsen Alva Sofie Lindberg Anna Eaulalie Einseth Haugen 26.04.2009 Ulrik Eilertsen Lucas Lyshaug Markussen Sander Austlid Ella Isadora Mortensen 03.05.2009 Luna Marie Jacobsen Greiner 24.05.2009 Evert Berg‑Johansen 31.05.2009 Tobias Hovland Emil Nilsen Scherffenberg Oda Thomassen Maiken Hovland Ida Moland Robertsen Fredrik Brox Mathisen Døpte Ullsfjord 12.04.2009 Mathilde Mortensen 01.06.2009 Odd‑Vetle Mortensen Sjursnes

Døpte Elverhøy 08.03.2009 Niklas Sakkariassen Aksel Øseth‑Pettersen Niklas Munkvold Mia Oppheim 15.03.2009 Mathias Ronde Johansen Lucas Strand Andreassen 21.03.2009 Brage Andersen Viberg 22.03.2009 Niklas Sørensen Ada Emilie Solberg Jensen Steinar Antonius Jakobsen Johanne Hafstad Emmeli Blåka 29.03.2009 Ola Bones Alette Vangen Heiskel 05.04.2009 Gustav Wilhelm Sigvaldsen Emil Blikfeldt Robertsen Edvarda Norden Elise Viktoria Overelv Lukas Mortensen Sundet Anna Bøckman Gschib Lucas Johansen Viktor Johansen 12.04.2009 Ingvild Elise Magnus Lindekleiv Deena Johanne Henriksen Eliassen Teodor Reinholdtsen Abel Hall Håkon Elde 13.04.2009 Madelen Haugland 19.04.2009 Emilie Reinholtsen Johanne Serine Breiland Live Johanne Gjernes Isaksen Sarah Marie Breiland 24.04.2009 Hedda Lu Øynes Frank Normann Bjerkan Emma Lu Øynes 21.05.2009 Sindre Soleng Jakobsen Frida Fykse Lomås Lærke Elise Leibach Elisabeth Odden Kvamme

23.05.2009 24.05.2009 27.05.2009 31.05.2009

Signe Lien Schulerud Ole Markussen Njord Schive Mattis André Elvenes Joshua Leander Engen Farstad Lucas Aleksander Engen Farstad Isak Vidjelund Samuelsen Leonard Rafaelsen Theo Høybakk Lien Linnea Michelle Aasheim Sivert Svalastog Noort Kyrre‑Johann Konradsen Kine Johanne Robertsen Julie Malnes Fredriksen

Døpte Kroken 07.03.2009 Anton Bernhard Olaussen 08.03.2009 Linnea Briskemyr Rognli Martin Andre Nermo Lila Sofi Simonsen 22.03.2009 Brynhild Marie Nilsen Natalie Linnea Balsvik 29.03.2009 Sebastian Soto Daniel Rørtveit Quni Denni Rørtveit Quni Elena Elvenes Andreassen 05.04.2009 Hanna Ovedie Westby 12.04.2009 Christel Martine Haugen Johannes Krag‑Mikkelsen 22.04.2009 Filip Langgård 26.04.2009 Julie Jeanett Bakkehaug Aksel Brage Dahl 21.05.2009 Amanda Hansen Tennvassås 24.05.2009 Emiljan Jørgensen Saga Jonsdatter Vilde Angell Åsli Døpte Tromsø domkirke 22.03.2009 Jan Magnus Jacobsen Jonathan Koren Hermandsen

Eget verksted og gravering. Spesialarbeid. Badeanlegget

Kirkeg. 14, 9008 Tromsø Tlf 77 60 24 90

åpent 20. juni - 20. August 11.00 – 18.00 Værforbehold

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 25


KIRKELIGE HANDLINGER 22.03.2009 04.04.2009 05.04.2009 12.04.2009 03.05.2009 21.05.2009 01.06.2009

Selma Olaisen Skjoldvær Jesper Wahl Norum Kristian Sjøtun Haugen Hannah Espendatter Lydersen Synne Karlsen Cornelis Strøm Nordling Stormer Arntsen Runa Linnea Sandanger Svein Michael Zwarg O’donoghue Jesper Andreas Blixt Olav Batalden Celine Hansen‑Salin Johannes Sørensen Manin William Eilertsen Wilsgaard Gabriel Skjærven‑ Eilertsen Kristine Sandnes Hansen

Døpte Grønnåsen 08.03.2009 Nora Seline Thomassen Christiane Evertsen Jenni Marie Kristiansen 15.03.2009 Tobias Johnsen‑Kræmer Emma Louise Hodal Lødemel Elias Ødynn Ingrid Anthonsen 22.03.2009 Jonah Alkesander Eira Endresen Ida Victoria Trosten Kristiansen Isak Martin Schrøder Leiros 29.03.2009 Oda Langva Sjåvik 05.04.2009 Matteus Nymo Trulsen Leander Eliassen Linus Wilhelm Eliassen 11.04.2009 Nora Bolsøy Emma Bolsøy 12.04.2009 Hjarand Solum Dahlberg Oskar Johannes Karlsen 19.04.2009 Johanne Sundquist Knut Andreas Thunestvedt

03.05.2009 10.05.2009 31.05.2009 01.06.2009

Sebastian Jørgensen‑Sørensen Helle Karoline Holte Hanna Sander Emaus Erik Kroken Maiken Kristiansen Figenschau Martin Amundsen Mitra Andersen Amalie Bergvoll Martin‑Agnar Larsen Serine Ripman Haldorsen Emilian Salo‑Larsen Kristian Andreas Gullbakk From Mariell Manusa Eliassen

Vigde Tromsøysund 04.04.2009 Veronica Larsen og Hallvar Magnus Mathisen 04.04.2009 Trude Pettersen og Svein Toralf Åsheim‑Olsen 04.04.2009 Eva Stene Ryeng og Stian Bendiksen 18.04.2009 Anna Mac Dougall og Jon Rikard Sørensen 18.04.2009 Marita Fossås Skjerlie og Guntars Skabs 02.05.2009 Ane Live Gunnes Utnes og Eirik Linaker Berglund 02.05.2009 Anniken Beate Jensen og Fatih Özoglu 30.05.2009 Brit‑Elin Valset og Odd Inge Isaksen 30.05.2009 Eva Irene Hanssen og Ero Johansen Vigde Elverhøy 22.03.2009 Karine Simonsen og Hugo Jakobsen 28.03.2009 Kjersti Huseby Skoglund og Tommy Mikalsen

28.03.2009 28.03.2009 18.04.2009 09.05.2009 09.05.2009 30.05.2009

Viktoriya Kosheleva og Cato‑Andreas Myrstad Lisa Nilsen og Odd‑Helge Pedersen Grethe Louise Karlsen og Pål Kristiansen Kristine Marthinsen og Bård Jørgen Nilsen Pirjo Hannele Bragge‑Jansson og Arne‑Helge Andreassen Bente Simonsen og Rune Johansen

Vigde Kroken 07.03.2009 Ann‑Olaug Eilertsen og John Wiggo Olaussen Vigde Tromsø domkirke 06.03.2009 Dagny Olsen og Helge Ivar Andersen 23.05.2009 Lena Skaue og Cato Joar Moan 23.05.2009 Tone Lorentsen og Anders Nicolaisen Begravelser Tromsøysund 13.03.2009 Edvin Harald Berg Hansen 20.03.2009 John Olai Kronvald 24.03.2009 Tor Gunnar Olufsen 26.03.2009 Jan Fredrik Hansen 27.03.2009 Kirsten Marie Dyngeland 01.04.2009 Ole‑Roger Olsen Linda Anett Hansen 02.04.2009 Wilfred Inge Johansen 07.04.2009 Odd August Arnesen 15.04.2009 Sigurd Johan Berntsen Thorvald Andreas Kristiansen 21.04.2009 Rune Morten Sørem

Gravmonumenter

Geir

Gunnar

Jøran

Stor ny utstilling. Døgnvakt 776 41000 OLIVA SANDVIK Vestregt. 3 - 9008 Tromsø Tlf. 77 65 70 51

Utfører også oppussing/inskripsjon. Geir i Norge for Gunnar Produsert vårt klima.

Stakkevollvn 49 www.harbeg.no

Tlf. 776 4141000 000 Døgnvakt 776 Stakkevollvn 49

26 |

KirkeNytt FOR TROMSØ


08.05.2009 12.05.2009 15.05.2009 22.05.2009

Ninni Jørgine Årnes Einar Marin Jensen Anne Dorthea Bangsund Sylvi Merethe Stien Jenny Marie Alvilde Hansen

Begravelser Ullsfjord 07.04.2009 Hans Ingvar Lingrasmo 27.05.2009 Hilly Andrea Småland Begravelser Elverhøy 10.03.2009 Karin Maria Holst 24.03.2009 Margareth Johanna Dybwad Robertsen 03.04.2009 Erling Marinius Nordnes 07.04.2009 Simon Hagbart Johan Larsen 08.04.2009 Kari Nanna Knudsen Nelly Johanne Stenanger 16.04.2009 Geir Pedersen 17.04.2009 Ruth Edvarda Rognli 22.04.2009 Ingrid Johanne Karlsen Per Øivind Mikalsen 07.05.2009 Helene Bergland Brøndbo 08.05.2009 Ruth Synnøve Karlsen 12.05.2009 Olav Øyvind Kaasen Wold 14.05.2009 Bjørg Helene Nilsen Begravelser Kroken 10.03.2009 Torleif Nilsen 24.03.2009 Gudrun Johanne Johnsen 03.04.2009 Edgar Inge Jeremiassen 14.04.2009 Petra Synnøve Wåhlberg 16.04.2009 Elsa Anette Davidsen Annfrid Andora Elde 28.04.2009 Terje Steingrim Lian 12.05.2009 Paula Marie Mortensen

28.05.2009 Magna Sofie Helene Brox 29.05.2009 Jenberg Edvard Elstad Begravelser Tromsø domkirke 12.03.2009 Randi Rønnaug Sundberg 17.03.2009 Willy Ferdinand Andresen Sigrun Marie Lavine Jensen 20.03.2009 Marit Christoffersen 27.03.2009 Nora Kitty Lundvang 31.03.2009 Tora Bjørkhaug 01.04.2009 Ragna Elida Christensen 03.04.2009 Ulf Lambrekt Vinje 07.04.2009 Arne Kolbjørn Pettersen 16.04.2009 Jan Arne Hindberg 21.04.2009 Irene Agnethe Falung 23.04.2009 Halfie Johanne Sørensen 24.04.2009 Arvid Ingvald Jakobsen 30.04.2009 Ola Markus Steinholt 04.05.2009 Bjørn Cort Christoffer Henriksen 05.05.2009 Anny Synnøve Kristiansen Aud Hoem Urdal Begravelser Grønnåsen 06.03.2009 Jørn Wåhlberg Arne Rikardsen Aud Jensen 19.03.2009 Judith Sofie Widding 01.04.2009 Haldis Johanne Oliva Stensjø 14.04.2009 Ragnhild Elise Magnus Lindekleiv 15.04.2009 Agnes Johanne Berglund Haldis Pauline Marie Martinsen 21.04.2009 Ferdis Aliva Hansen 29.04.2009 Birger Johannes Næss Aase Marie Løvland 28.05.2009 Anna Kristine Norbye

Nord-Norges rimeligste GRAVSTEINER GRAVSTEINER Benytt ditt lokale steinhuggeri.

GRAVMONUMENTER! Unngå fordyrende mellomledd! Høy kvalitet - stort utvalg. Tilpasning etter kundens ønsker. Vi leverer fraktfritt i Nord-Norge. 40 steiner utstilt - Ring for katalog

LYNGEN STEIN & SKIFER

Tlf. 77 61 67 00 Bruvegen 9, 9020 Tromsdalen GRATIS PARKERING

-vi tilbyr deg en lang erfaring innen yrket, god kvalitet og et bredt spekter av varer.

Blomster til alle anledninger

Storgt 71 • Markedsplassen Tel 77 68 40 84 • post@lilleblomst.no

BASiS BYGGSERVICE - Tromsø

NYBYGG – RENOVERING – OMBYGGING

TØMRER – SNEKKER – FLISLEGGER – MALER - MURER Store eller små oppdrag? Be om tilbud på telefon: 400 04 286 eller: post@basisbyggservice.no Lang erfaring –solide referanser!

IMI www

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 27


INFORMASJON/FULLDISTRIBUSJON

Sommermusikk i kirkene

Noen av musikerne som skal i aksjon i sommer. Foto: Yngve Olsen Sæbbe.

Sommeren er blitt den store konsertsesongen i kirkene. Hver dag hele sommeren i gjennom, ja flere ganger om dagen, er det konsert i Troms­dalen kirke og i Tromsø domkirke.

redaksjonen

Midnattssolkonsertene i Tromsdalen er en mangeårig tradisjon. Et tilbud til så vel hurtigrutepassasjerer og andre turister som til byens befolkning. Disse konsertene har faktisk gjort Tromsdalen til den kirken i landet som har det tetteste konsertprogrammer, langt foran Nidarosdomen. To konserter hver kveld/ natt. Først en åpen konsert for alle og deretter en konsert som først og fremst er beregnet på passasjerene på sørgående hurtigrute – som et lite åndelig påfyll mens båten ligger ved kai. Det er forskjellige grupper av musikere som bidrar på konsertene. Likevel skal kon-

sertene ha en felles profil. Programmet skal inneholde samisk musikk, nordnorsk musikk, klassisk musikk, religiøse folketoner fra Norge og internasjonalt velkjent musikk. Ikke lite i løpet av en halv time! Til sammen skal dette gi tilhørerne et lite løft før de igjen går ut i midnattssola. Gruppa Cantus Polaris med kantor i Tromsdalen, Kristian Paulsen, i spissen er en av gruppene som bidrar mest. En annen gruppe, med Robert Frantzen, Harald Bakkeby Moe, Adelinn Fønnebø, og Øyvind Bakkeby Moe, inneholder noen av veteranene i midnattssolkonsertene. Disse to gruppene av musikere tar det største løftet i løpet av sommeren. Men også Grønnåsen kirkekor og en gruppe med Matthias Anger, Ola Rokkones og Jardar Westvik slipper til. Vokal Nord har allerede hatt sine konserter. Hver dag klokka to om ettermiddagen er

Redaktør: Svenn A. Nielsen, svenna@svenna.no Mobil 926 73 399 Domkirken: Ragnar Aase, ragnar.aase@kirken.tromso.no Tlf. 77 66 25 87, Mobil 970 40 159 Elverhøy: Laila Jernsletten Mobil 476 01 039

det også orgelkonsert. Tromsdalens egne kantorer og andre av byens organister spiller en liten halvtime hver dag på kirkens nye orgel. Også utenlandske gjesteorganister blir det plass til i løpet av sommeren. Og har man ikke fått nok musikk, kan man dra inn til byen, til Domkirken. Klokka halv seks hver dag kan man høre sang, soloinstrumenter og orgelspill – i litt varierende sammensetninger og repertoar i løpet av sommeren. Inntektene av konsertene i Domkirken går uavkortet til restaurering av kirkens historiske orgel, et fint instrument som har vært gjenstand for hard og uvettig modernisering. Det er den entusiastiske fungerende domkantor Hijoo Moon som står i spissen for disse konsertene. Sigmund Nesset

Kroken: Olaf Figenschau olafige@online.no Tlf. 77 63 02 09 (priv) - Mobil 957 56 152

Tromsøysund og Ullsfjord: Jan Gunnar Fredriksen jan.fredriksen@c2i.net Tlf. 77 63 67 08 - Mobil: 950 89 192

Grønnåsen: Sigmund Nesset sigmund.nesset@ub.uit.no Tlf. 77 64 41 55 Tlf. 77 63 80 11 (priv.)

Aileen Zahl aileen.zahl@kirken.tromso.no Tlf. 77 75 34 49 Mobil 974 83 316

Kirkenytt for Tromsø  

Nr. 2 - 2009 Har du tenkt på det? Den norske kirke står i startblokkene. Den største demokratireformen siden reformasjonen i 1537 skal gjenn...

Kirkenytt for Tromsø  

Nr. 2 - 2009 Har du tenkt på det? Den norske kirke står i startblokkene. Den største demokratireformen siden reformasjonen i 1537 skal gjenn...

Advertisement