Page 1

Nr. 4

Redaksjonen av ”Menigheten Vår” ønsker alle leserne en gledelig jul og et godt og fredf u l l t nytt år!

2011 55. årg.

MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM _______________________________________________________________________________________

Brøttum Skolekor 30 år

Jubileum for Kari

For 30 siden, i 1981, tok Astrid Moren Rømo initiativet til å blåse nytt liv i barnekorsangen på Brøttum. Bildet under viser aspirantkoret fotografert på Brøttum bo- og aktivitetssenter. (Foto: Eleanor Brenna) Mer om koret side 7

Kari Borud, bosatt noen få steinkast fra Vingrom kirke, har 10-årsjubileum i år som kirkemusiker i Brøttum menighet. Side 10

_______________________________________________________________________________________

Eleanor ble valgt

Olav Thorstad og Bodil Klausen ble takket for hhv. 10 og 6 års innsats i Brøttum menighetsråd. Det nye menighetsrådet presenteres på side 5

Bispedømmerådene styrer det kirkelige arbeid på bispedømmeplan, og utgjør Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste organ. Både menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøte har altså viktige oppgaver som krever dyktige og engasjerte folk. Bispedømmerådet består av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, og sju andre leke. Blant disse sju ble Eleanor Brenna fra vår menighet valgt inn som fast medlem ved valget 11. og 12. september.

_______________________________________________________________________________________ Menighetsrådet er svært takknemlig for Lions Club Ringsaker penger fra Lions. Noe av disse pengene er brukt til å oppgradere den nedre veien på arbeidet som er gjort og pengene som er Nord kirkegården. Menighetsrådet vil komme gitt. Uten slike gaver ville det ikke vært Da gjerdet som ble satt opp rundt kirkegården i vår ble rimeligere enn først antatt, har Brøttum menighetsråd fått en del

tilbake til hvordan det resterende beløpet skal benyttes.

mulig å få gjennomført slike prosjekt.


2 MENIGHETEN VÅR ______________________________________________________________________________________

Levende julekrybbe ”- en okse der og asen sto”, synger vi i julesalmen. Det luktet av dyr og høy der Jesus ble født. Himlens store stjerne lyste inn gjennom sprinkelvegger, mens ”gjetergutta der omkring dom kute tel og frå” Under en reise i høst i fotsporene til Frans av Assisi, fikk jeg oppleve å se stedet i Italia hvor han julenatten i 1223 laget den første julekrybbe med levende dyr. Alt ble plassert ute i en grotte. Der var en fórkrybbe full av høy, en okse og et esel. Så lot Frans kirkeklokkene ringe, og alle strømmet til grotten, der det ble holdt messe. Han forkynte juleevangeliet, og tradisjonen sier at mens han gjorde det, syntes en av dem som stod og hørte på ham at det lå et barn i Frans’ armer. Etter denne hendelsen, ble Jesu fødsel fremstilt med statuer eller figurer mange andre steder. I dag er vi fortrolige med julekrybber i alle former og størrelser. Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten levendegjorde juleevangeliet og gjennom dette også synliggjorde noe viktig som vi ikke alltid tenker på: Gud kom julenatten og ble forent med mennesker, men også med alle skapninger og hele jorden. Jesus-

barnet og vi er laget av stoff som uopphørlig strømmer gjennom oss og gir oss livet sekund for sekund. Ved å bli menneske påtar Gud seg livets sårbarhet, lidelse og døden. Mon tro om det ikke er vår forståelse av livets sårbarhet og menneskets totale avhengighet av å bli gitt livet, som er avgjørende for den verdighet vi kan gi både til hverandre og selve livet? Dette gjelder i forhold til naturen. Og hvor sterkt vi er avhengig og berørt av andre mennesker, kjenner vi når vi mister våre kjære. ”Jesus gråt” – det korteste verset i Det nye testamentet – forteller om hans sårbarhet. Kristus skapte et livsrom for oss så vi kan leve med og i både livets sårbarhet og styrke, og som gjør at vi ved våre julekrybber kan synge i håp: ”Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt”. Velsignet julehøytid! Biskop Solveig Fiske

_______________________________________________________________________________________

SLEKTERS GANG DØPTE

04.09 11.09 09.10 09.10 09.10 16.10 16.10 27.11 04.12

Hanna Tonette Torgersen Undbekken Lucas Volden Lund Ola Lindstad Charlotte Thygesen Stormoen Ida Sæterlid Sæterbakken Mayah Isabell Jøraholmen Fredriksen Vikshåland Ella Sveinhaug-Arnestad Theodor Lundgård Heggelihaugen Erlend Aleksander Ludvigsen-Brenden

JORDFESTEDE

16.09 27.09 18.10 28.10 18.11

VIGDE 01.10

Brøttum kirke Brøttum kirke Brøttum kirke Brøttum kirke Brøttum kirke Mesnali kirke Mesnali kirke Mesnali kirke Brøttum kirke

Agnes Haugen Synnøve Lillebo Ella Olstad Arne Johannes Sveen Anna Synnøve Sand

Mesnali kirke Mesnali kirke Mesnali kirke Brøttum kirke Brøttum kirke

Therese Halvorsen og Jørgen Honningsåg

Sjusjøen fjellkirke

_______________________________________________________________________________________ ”KIRKEROTTENE” I MESNALI

Filmkveld for hele familien i Mesnali kirke søndag 29. januar kl. 17.00. Mesnali barnekor synger, det blir all-

sang, lystenning og litt å spise. Filmen ”Kirkerottene” handler om de to rottene Vesle og Fredo som en kveld kommer til en gammel kirke – og alt det spennende de opplever der.

Den passer for ”barn i alle aldere” – fra fire år og oppover. Kari Borud og Siri Sunde leder kvelden – i samarbeid med trosopplæringsutvalget i Brøttum menighet.

_______________________________________________________________________________________


3 MENIGHETEN VÅR _______________________________________________________________________________________

Blå salme V i tar her med Erik Byes vakre dikt Blå salme som var et av høydepunktene under høsttakkegudstjenestene i Brøttum og Mesnali kirker 9. og 16. oktober. Siri Sunde flettet inn tankevekkende og fine synspunkter fra diktet, og Marit Stave sang det etterpå vakkert og med innlevelse akkompagnert av Kari Borud. Jeg synger meg en blå, blå salme når dagen svinger hatten til farvel og ror med sakte åretak mot strender dit alle dager ror når det blir kveld.

Da søker jeg min hvile ved treets trygge rot mens sankthansormer gløder grønt i gresset ved min fot. Da synger jeg min salme. Jeg synger meg en blå, blå salme og takker for all grøde som ble min. For lyse døgn, for barneskritt i tunet, og dine gode kjærtegn mot mitt kinn. Men og for våkenetter som aldri unte ro, men ga min dag et dunkelt drag jeg aldri helt forsto. Nå synger jeg min salme.

Trosopplæring i Ringsaker prosti Ringsaker prosti har fått trosopplæringsmidler, og i årene fremover er målet å utvikle en helhetlig plan for trosopplæringen i prostiet. Barn og unge vil gjennom trosopplæringen få tilbud om å delta på spennende aktiviteter som skal gi barna hjelp til å bli kjent med den kristne tro. Det er utnevnt et råd for trosopplæring i prostiet, alle de 6 menighetene er representert i rådet. Dette rådet vil sammen med ansatte i trosopplæringen og trosopplæringsutvalgene i de 6 menighetene være selve motoren i planarbeidet. Trosopplæringstemaet består av leder for trosopplæringen Eldbjørg Leinebø Ekre( kateket i Ringsaker og Åsmarka menigheter), Elisabeth Kofoed Kongelstad (kateket i Brumunddal/Veldre), Kirsten Bjerkestrand Tschudi (menighetspedagog i hele prostiet), Kari Borud (kirkemusiker og ansvar for fellestiltak innen sang og kor) og Lisabeth Kvalevaag-Holm (diakon og leder for babysang i alle menighetene). Det vil i løpet av 2012 bli ansatt en 100% menighetspedagog i tillegg. De neste 2 årene vil være en fase for menighetene med mye kreativt utviklingsarbeid innenfor arbeidet blant barn og unge. Det vil være planarbeid både på prostinivå og i den enkelte menighet, og forskjellige tiltak vil bli prøvd ut i menighetene. Noen tiltak vil være like i alle menighetene, noen tiltak vil være forskjellige og tilpasset forholdene i hver menighet. De fleste tiltakene vil skje lokalt, men noen tiltak kan være felles (som trosopplæringsleir på Mesnali leirsted, konserter, festivaler, ungdomsarbeid m.m.) Parallelt med innføringen av den nye trosopplæringen skjer det mye nyskapende også innenfor liturgi og kirkemusikk. Dette gir menighetene muligheten til å fornye seg på flere måter, og her kan mye positivt skapes i fellesskap. Det er å håpe at vi i Ringsaker prosti kan oppleve gode “trosopplæringsgudstjenester” med aktiv medvirkning av barn og unge i årene fremover. Tilbudene i trosopplæringen vil henvende seg mot bredden av de døpte i et årskull. Vi har allerede startet opp babysang i 4 av menighetene, Nes og Åsmarka menighet vil få tilbud om babysang på nyåret. Vi kan fortelle om god oppslutning om babysangen, så godt som fulle kurs i alle menighetene. Alle kursene avsluttes med en babysang-

Jeg synger meg en blå, blå salme til deg, du Hånd som sanker og som sår og senker deg med signing over jorden og legedom for alle våre sår. Som bryr oss rette ryggen stå opp og gå i strid. Med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens tid. Så synger vi vår salme.

gudstjeneste. “Slagordet” for trosopplæringen er Størst av alt. Jesus selv løftet frem barnet og kjærligheten som det største, og for det lokale trosopplæringsarbeidet kan det være et ideal å strekke seg mot. Vi ønsker gjennom trosopplæringen først og fremst å formidle tro, håp og kjærlighet til barn og unge i Ringsaker. Dersom du ønsker å følge trosopplæringen i Ringsaker prosti og på nasjonalt plan vil jeg anbefale følgende 2 nettsider: www.kirken-ringsaker.no, se under fanen barn/unge www.storstavalt.no

Trosopplæringsteamet består av f.v. Eldbjørg Leinebø Ekre, Elisabeth Kofoed Kongelstad, Kirsten Bjerkestrand Tschudi , Kari Borud og Lisabeth Kvalevaag-Holm.

_________________________________________

Distribusjonen av menighetsbladet

Det har i den senere tid vært en del kluss med distribusjonen av menighetsbladet. Vi har en avtale med Lillehammer Distribusjon om at bladet skal legges i postkassene sammen med annen post til alle husstandene i prestegjeldet vårt når det kommer ut. Dessverre har vi registrert at så ikke alltid har skjedd. Noen områder er blitt utelatt. Dette er distribusjonsselskapet sitt ansvar. Vi har tatt det opp med de ansvarlige, og de beklager det inntrufne. Vi som er ansvarlige for bladet, gjør det vi kan for å få det ut til alle. Vi er takknemlige om du kontakter Astrid S. Thorstad, tlf. 623 60 361, hvis bladet heretter mangler i postkassa di. Ellers kan vi opplyse at bladet legges ut på hjemmesiden til kirken i Ringsaker. Du finner det på www.kirken-ringsaker.no Menighetsbladet er også lagt ut i kirken og på kirkekontoret. Vi nytter her anledningen å rette en stor takk til alle som gir sitt bidrag til utgivelsen av bladet. Noen har kanskje glømt det, men vil så gjerne. Vi er derfor takknemlige for alle bidrag som betales inn på Brøttum menighetsråds konto til driften av ”Menigheten Vår”. Konto nr. 2000.24.20318. Redaksjonen

______________________________________________________________________________________


4 MENIGHETEN VÅR ______________________________________________________________________________________

Høymesse med konfirmantjubileum og presentasjon av årets konfirmanter Søndag den 23. oktober fikk vi overvære ei fin gudstjeneste i Brøttum kirke, der 32 av konfirmantene fra 1961, innbudt av menighetsrådet, var samlet for å feire sitt 50-årsjubileum. Kullet dette året var stort – 67 ungdommer fra hele menigheten. 46 av dem ble konfirmert i Brøttum kirke og 21 i Mesnali kirke. Soknepresten den gangen het Herlof Andersen. Minnene hos jubilantene var mange, og etter presentasjon og fotografering i kirken, var de av menighetsrådet innbudt til koldtbord pluss kaffe og kaker på Brøtheim. Det ble ei meget koselig stund. Praten gikk lystelig, og mange gode minner ble trukket fram. Sokneprest Siri Sunde deltok i samlingen, som ble ledet av Olav Thorstad.

Under gudstjenesten samme dagen ble årets konfirmanter presentert, og sammen med 50-årsjubilantene fikk de en løk av Siri Sunde som de ble anmodet om å plante. Som et muntert innslag sa presten at nå kunne jubilantene se på de unge konfirmantene og tenke på hvordan de så ut for 50 år siden. Så motsatt veg: De unge kunne titte på 61-årsutgavene og prøve å forestille seg hvordan de kan komme til å se ut om 50 år. Vi ønsker alle lykke til videre på livsvegen! Tekst: Jarle Rømo.

50-årsjubilantene 2011 1. rekke f.v: Turid Wardberg, Aslaug Bakke, Ragnhild Baardseth, Inger Stormoen, Ingund Strømmen, Karin Helene Andersen, Oddbjørg Havik, Steinar Afseth, Else Hammerseng Fossen. 2. rekke: Prest Siri Sunde, Andreas Lier, Ståle Haugerstuen, Svein-Erik Edvardsen, Gerd Dalsveen, Karin Eline Kolloen, Astrid Leine, Solveig Granseth, Karin M. Stenberg, Asbjørn Solli, Erik Haugen, Hans Asskildt. 3. rekke: Arild Haug, Halvard Magne Storlien, Finn Olav Holten, Øystein Hesjesveen, Steinar Finstad, Oddvar Myhren, Jørgen Hauger, Hans Nordhagen, Knut Sogstad, Trygve Olsen, Bjørn Håkenstad, Magnar Sortåsløkken. (Foto: Øistein Lind)

_______________________________________________________________________________________

Utdeling av bøker til 4-åringer og 6-åringer Årets 4-åringer og 6-åringer fikk invitasjon til å komme i Brøttum kirke søndag 13. november. Da skulle de få Min kirkebok 4 og Tre i et tre. Onsdags kveld skulle de øve på prosesjon og lystenning som en forberedelse til søndagen. Det møtte 19 fireåringer og 11 seksåringer - og søndagen var det enda flere. Onsdag kveld ble dukken, som for anledningen het Marie, døpt. Barna var preget av stundens alvor. Siri fortalte om tolleren Sakkeus som klatret opp i et tre, og som Jesus kom på besøk til. Etterpå spilte foreldre og barn Kirkelotto, og tilslutt fikk alle knaskegulrot, sukkererter og bokstavkjeks. Søndagens ”barnekor” sang flere sanger, bl a Du er du og du duger.Dagen med avsluttet med kirkekaffeog saft til alle. (Tekst: Astrid S. Thorstad)

Onsdag kveld ble dukken, som for anledningen het Marie, døpt. Foto: Astrid S. Thorstad

Fra utdelingen av Min kirkebok til 4-åringer i Mesnali kirke søndag 27.11.2011. Fotograf: Andrine Kvaalshagen Fauskrud

_______________________________________________________________________________________


5 MENIGHETEN VÅR _______________________________________________________________________________________

Nytt menighetsråd for Brøttum sokn

Vi mener at det er viktig at folk engasjerer seg og er glade i kirka si. Derfor håper vi at de som tilhører Brøttum menighet, viser engasjement og deltar i menighetsarbeidet for Brøttum sokn. Vi har nå valgt nytt menighetsråd som har konstituert seg. Menighetsrådet har en viktig funksjon. I lokalsamfunnet er rådet et offentlig organ i likhet med kommunestyret. Noen vet kanskje lite om hva et menighetsråd steller med. Derfor nevner vi noen av oppgavene: I Brøttum menighet har vi et aktivt diakoniutvalg. Diakoni betyr i praksis å formidle nestekjærlighet og å hjelpe de i menigheten som virkelig trenger omsorg og støtte. Trosopplæringen blir et viktig tema for menighetsrådet. Store oppgaver i den forbindelse venter dem. Menighetsrådet har innstillingsrett ved tilsettinger. Det skal ivareta det du mener om kirken. Det kan påvirke det som skal skje i kirka og menigheten. Representantene i rådet er åpne for innspill og meninger fra deg som tilhører Brøttum menighet. Kirka ønsker å arbeide videre med å utvikle seg som en folkekirke – å være inkluderende for alle. Vi har alle bruk for den – ved dåp, konfirmasjon, vigsler og begravelser/ bisettelser. Det er dit vi søker når viktige ting i livet skal skje, men også mange finner veien til kirka si ved vanlige gudstjenester og ved kulturelle arrangementer som skjer. Ved vårt engasjerende menighetsråd og ved vår inkluderende og inspirerende sokneprest har vår menighet kommet et godt stykke på vei. For å trekke fram noen viktige ting som har skjedd, vil vi nevne: Menighetens engasjement da vi fikk nytt orgel i Brøttum kirke i 1981, mange gaver til kirkene, dugnader (ikke minst nå i det siste ved dugnaden for nytt kirkegårdsgjerde rundt kirkegården på Brøttum, og maling og vedlikeholdsarbeider ved Mesnali kirke), kirkegårdsarbeid hver vår ved begge kirkene, et aktivt og allsidig menighetsblad, samt på mange andre områder. Dette viser at de fleste av oss er opptatt av kirka og viser glede og takknemlighet for det den står for. Økonomisk må menighetsrådet stort sett greie seg sjøl. Inntektene er offerpenger, en egenandel fra konfirmantene, renter fra to ganske store fond, noen sponsorgaver, gaver til menighetsbladet og andre mindre inntekter. Kommunalt tilskudd forekommer ikke. Soknepresten lønnes av staten, mens de andre tilsatte får sin lønn fra Ringsa-

ker kirkelige fellesråd. Rådet opererer med et budsjett på rundt 350 000 kroner pr. år. Vi ønsker vårt nye Brøttum Menighetsråd lykke til med verdifullt arbeid. Redaksjonen av Menigheten Vår

Nytt menighetsråd: Åse Sletvold, Randi Sætherstuen, Brit Laila Kvaalshagen Fauskrud, Rønnaug Lagmandsveen, Siri Sunde. Bak Liv Løvholm, Svein Erik Sigurdsen, Dag Bjørnar Mork og Gurid Torill Solberg. (Foto: Olav Thorstad)

Alle er velkommen til følgende arrangementer før jul: VI SYNGER JULEN INN Hagatun, Lismarka onsdag 14. desember kl 19.00 Julen synges og spilles inn v/Lismarka/Mesnali Brass og Næren mannskor. Sokneprest Siri Sunde deltar. Servering. Brøttum kirke 4.søndag i advent, 18.desember, kl.18.00 Brøttum korforening, Brøttum skolekorps og speiderne deltar sammen med organist Kari Borud og sokneprest Siri Sunde GUDSTJENESTER FOR BARNEHAGENE FØR JUL Onsdag 14.desember kl.10.00 Førjulsgudstjeneste i Mesnali kirke Onsdag 14.desember kl.12.00 Førjulsgudstjeneste i Brøttum kirke FØRJULSGUDSTJENESTER FOR SKOLENE Fredag 16.desember kl. 09.30 Skolegudstjeneste i Mesnali kirke for Lismarka skole.

Gurid Torill takker Guri Lagmandsveen og Bodil Fauskrud for 2 år i menighetsrådet. (Foto: Astri S. Thorstad)

Tirsdag 20.desember kl. 09.30 Førjulsgudstjeneste i Brøttum kirke for Brøttum barne- og ungdomsskole. Tirsdag 20.desember kl. 18.00 Førjulssamling i Mesnali kirke Messenlia skole.

______________________________________________________________________________________


6 MENIGHETEN VÅR ______________________________________________________________________________________

Arne Sørlien – en kulturpersonlighet En dag sist i september nå i høst hadde vi et koselig besøk hos skolemannen, lyrikeren og maleren Arne Sørlien, som av helsemessige årsaker for det meste sitter i stolen sin nå med en rullator ved siden av som et viktig hjelpemiddel når han skal opp å gå. Han bor i en av trygdeboligene på Brøttum. Jeg er på grunn av lårhalsbrudd og svimmelhet dårlig til å bevege meg, og i tillegg er jeg blitt så glømsk, sier han, men vi ble enige om at sammen kan vi leite fram ting fra tidligere tider. Jeg har valgt å starte med et av hans beste dikt: På glømte stier. Å rusle rolig på glømte stier, å finna fæler og gamle far, å kjinne nærhet teill fjerne tier, få væte nytt i frå gamle dar’. Å fara stille – og sjå og lye, så gammalt, glømt kæinn bli ditt og mitt. Ein væg, eit hus kæinn førtelja mye, ei klunderrøys kæinn sea sitt. Få væta mangt som vi itte visste om liv og bærjing førr folk og fe, å råke skjebner så grå og triste, men møte dæinsen bak neste le. Å høre spellmæinn med ”arvefela”, som lokke’ toner frå trøullstemt streng, å kåmmå tett innåt folkesjela, det æ ei nærhet vi æille treng. Å rusle rolig på glømte stier, bak bærj og blåner, i tronge skar, i svarte skuggen, i ljøse lier … - og vil vi spørja, så får vi svar. Å leite fram det vi nesten glømte, å finna røtten’ som ga oss liv, å bli bevisst det vi lett forsømte: Å sjå oss sjølve i perspektiv!

Etter hvert som samtalen skred fram, viste det seg at han Arne likevel husket utrolig mye fra et rikt liv – han kunne sjå seg sjøl i perspektiv. Han bar fram en varm takknemlighet for det rike livet han til nå har opplevd – og ikke å forglemme ei særdeles god og omsorgsfull hjelp fra sine fire døtre, Ellen Toril, Ragnhild, Berit og Karen, som han ofte har besøk av. Han minnes også med stor takknemlighet sin kjære avdøde kone, Julie, som han fikk den glede å bygge opp en god heim sammen med. Arne er ekte lismarking, født i Sørlien den 20. juli 1926. Som den eldste av tre søsken, var det han som var arving til garden og skulle altså bli gardbruker. Etter realskole og eksamen artium gikk han på Jønsberg Landbruksskole. Om sommeren måtte elevene der ut i praksis, og han minnes godt den sommeren han var praktikant på Nordre

Mæhlum på Brøttum. Jeg viste liten interesse for gardsdrift – det passet liksom ikke for meg, sier han. Han hadde fra ungdomsåra syslet med tanken om å bli lærer. Hans interesse for barn, ungdom og boklig lærdom var så sterk at han søkte seg inn ved Hamar lærerskole og tok eksamen der i 1963. Etter ei kort tid som lærer ved Kringsjå skole i Lillehammer, kom han til Messenlia skole som lærer, seinere som rektor. I 1975 overtok han rektorstillingen ved skolen i Lismarka. Nevnes må at han hadde garden Sørlien i 12 år før han overdro den til eldste dattera si og svigersønnen. Arne Sørliens interesser og evner spenner over et vidt felt. Hans arbeid var alltid preget av grundighet, klokskap og et godt hjertelag med omsorg. Han var rektor i heimbygda si i ei meget skiftende tid for skolen. Den gamle skolen, Elverhøy, var moden for nedriving. Ny skole måtte bygges, sentraliseringsspøkelset kom for fullt, men takket være Arne Sørliens sterke engasjement tok politikerne til fornuft, som han sa, og grenda fikk ny skole som ble innvidd i 1981. Arne Sørlien hadde alltid god tid til samvær og drøftinger med sine medarbeidere på skolen, og han viste dem stor tillit. Et lagarbeid med elever og lærere tuftet på gjensidig respekt var for ham det grunnleggende for all god utvikling. Hans sans for omsorg og trygghet i hverdagen preget hans samarbeid både med kolleger, elever og foreldre. Arne Sørliens engasjement og interesser omfatter en rekke områder ved sida av skolegjerninga. Han er meget interessert i historie, og hans lokalhistoriske viten har blant annet ført til en rekke artikler i årbøkene som gis ut, og han var en meget god skribent og medarbeider ved utgivelsen av den lokalhistoriske delen av Brøttumsbøkene. Han skreiv historia om Brøttum kirke i anledning 200-årsjubileet i 1990. Dessuten har han skrevet 100-årsberetninger om Messenlia og Lismarka skoler og beretninger om Hagatun og Lismarken Musikkforening, Han var også redaktør for Menighetsbladet i Brøttum menighet i flere år. Arne Sørlien er ofte blitt brukt som forfatter av prologer, og hans lyriske åre har ført til en rekke fine dikt. Det han har skrevet, viser en uvanlig god språksans, skriveglede og innlevelse, Han har også gode evner innen malerfaget. En rekke fine tegninger og akvarellmalerier fra hans hand bærer preg av det. Som medlem av Mesnaliens Dramatiske Selskab i flere år, fikk han vise sine evner og dyktighet som amatørskuespiller. Det var ei rik tid for meg, sa han. Sang og musikk hører også med til interessefeltet hans. I sine yngre år tok han på seg flere sangsolistoppgaver, og han var en ivrig korsanger. Denne arven har han overført til flere av sine døtre og til og med sine barnebarn. To av barnebarna hans har nådd meget langt som musikere. Arne Sørlien har gjennom åra tatt på seg mange oppgaver for grenda si. Lismarkingene vet å verdsette det. Grendas anerkjennelse og takknemlighet gav de til kjenne i sterk grad da han sluttet som rektor i 1993. Kretsen laget i den anledningen til et fint arrangement på Hagatun, der det var takketaler fra mange hold og et rikt kulturelt innsalg. Jeg kunne ha skrevet flere sider om Arne Sørlien, men plassen i bladet vårt tillater ikke det. Han avsluttet den koselige samtalen vår med følgende: Jeg har følt en sterk til-

_______________________________________________________________________________________


7 MENIGHETEN VÅR _______________________________________________________________________________________ hørighet til Lismarka i heile livet mitt. Beskjedent tilføyer han at han er spesielt glad og takknemlig for sitt bidrag til at grenda fikk beholde skolen sin i 1980 og for kampen mot sentralisering som også dukket opp 10 år seinere. Det betyr aller mest for meg, Til slutt en stor takk til familien min! Jeg avslutter denne artikkelen med Arnes vakre dikt Takk! Takk førr frøet som grodde mæ evne teill store ting! Takk førr æilt det som bodde så bortgjømt – mæ skal omkring. Takk førr sola og varmen som væint over tæla og is, som mjukne på vinterbarmen brat skalet – på flere vis. Takk førr sammar’n vi hadde førr blommer og frukt og bær! I boka om livet vi bladde, kom Skapelsen veldig nær! Takk førr livet – ein nåde så rik og uendelig stor! Takk førr de frøa du sådde som fækk spire i fruktbar jord! Tekst: Jarle Rømo. Foto: Arvid Rognhaugen.

_______________________________________________________________________________________

”STERK OG NY” Tekst og foto: Siri Sunde Konsert med Salmekameratene i Brøttum kirke søndag 16. oktober. Publikum: ca. 100 17 salmer sto på programmet, de fleste av den ”gode, gamle” sorten. Arrangementene var varierte og ofte både lekne og uventede. Vi skjønte litt av tegningen allerede i åpningsnummeret ”Alltid freidig når du går” – i sprelsk kombinasjon med Nancy Sinatra’s ”These boots are made for walking”. Nattverdsalmen ”Vårt sinn er fylt av glede” ble introdusert som et ønske om at nattverden bør være en feiring. Det ønsket ble oppfylt – og så ”utartet” også den salmen og fikk et innslag av Lill Lindfors’ ”Musik skal bygges ut av glädje”. De fem ”kameratene” var rett og slett sjarmerende da de fremførte ” Jeg vet ingen, ingen som Jesus ikke synes om”. Ofte kalles den en barnesalme, men jeg synes teksten kom mye bedre til sin rett sunget av voksne. Vi var lovet en konsert med ”trøkk”. Etter min mening var det ikke før midtveis i programmet det virkelig ble trøkk – da fikk vi ”Kjærlighet fra Gud” i kombinasjon med George Harrison’s ”My sweet Lord”. Høydepunktet for meg var ”O bli hos meg” som startet forsiktig med en enkel trekkspilltone, så kom orgelet med, så trommer – og så endte den lavmælt med ”i liv og død, o

Herre, bli hos meg”. Et utall kjente og ukjente instrumenter spilte de på. ”Denne kjøpte jeg i Tyrkia”, sa Aase da hun tok frem nok et strengeinstrument. Publikum ble også invitert med til å synge på et par av numrene. Det virket som det ble godt mottatt av forsamlingen. En del av de fremmøtte konfirmantene bemerket at det var litt mange salmer. De fleste av ”oss gamle” kjente på gjenkjennelsens glede og hadde sikkert tålt enda et par numre. Undertegnede slet med å høre introduksjonene og kommentarene mellom sangene. Kanskje var jeg ikke den eneste? Men bortsett fra det: takk for en strålende salmekveld.

______________________________________________________________________________________


8 MENIGHETEN VÅR ______________________________________________________________________________________

Siris hjørne

”DEN FØRSTE JULEN” ”Den tomme stolen”, ”den første julen”…. Det var statsminister Jens Stoltenberg som brukte disse ordene i talen sin ved minnemarkeringen etter 22.juli. Nå står vi ved ”den første julen” for de rammede etter Utøya og Oslo. Jeg tror alle skjønner hva Stoltenberg mente. Julen er tiden da alt forsterkes: gleden ekstra glad, savnet ekstra sårt. Også i år er det tid for å se rundt oss – etter den som kjenner ensomhet eller savn, som kanskje har opplevd mange juler uten sine kjære – eller av andre grunner kjenner seg utenfor fellesskapet og ”kravene” til den optimale julefeiringen. Det er tid for å se – og for å tørre å bli sett. Våge å be om noens hjelp eller støtte, melde egne behov.

Finne balansen mellom gammel tradisjon og friskt innhold. Den første julen – historien om barnet i Betlehem – minner oss om at Gud kommer til oss i et sårbart menneskebarns skikkelse. Ber oss kjenne ham igjen i oss selv og i vår neste og særlig i den som lider. Ber oss ta imot ham i våre hjerter og våre fellesskap. Se etter den minste rundt oss og i oss og elske ham der. ”Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen, som om vi bar et barn varsomt på armen” (Nordahl Grieg: Til Ungdommen)

_______________________________________________________________________________________ NY LITURGI, NY BIBELO- kan personer i alle aldere gjøre lenger kun ”be for barnet, lære det tjeneste; tekstlesning, lystenning, selv å be osv.” – men også ”vise VERSETTELSE Første søndag i advent 2012 skal alle menigheter i Den norske kirke ta i bruk ny liturgi. I 2013 får vi ny salmebok. Forrige liturgireform fant sted i 1977. Nå har vi en anledning til å gjennomgå eksisterende liturgi og nye forslag til de ulike ledd og ordninger og gjøre valg. Vi oppfordres til å gjøre gudstjenesten ”stedegen”. Hver menighet skal utarbeide en tre-fire ulike gudstjenesteordninger som kan brukes ved høymesse, familiegudstjeneste, ungdomsgudstjeneste osv. Det er utarbeidet over 20 serier med messemusikk i ulike sjangere – for eksempel gudstjenesteledd (kyrie, gloria osv.) med folkemusikkpreg, gospelpreg, klassisk preg osv. Vi skal velge – blant det nye – og blant liturgiene vi allerede har. Dette innebærer at grunnstrukturen er den samme, men gudstjenestene får litt ulik utforming i de ulike menigheter. Et annet hovedpoeng ved reformen er bruk av ”medliturger”. I tillegg til presten

preken, nattverdutdeling osv. Presten har fortsatt hovedansvaret og sammen med organisten det faglige ansvaret for gudstjenesten. Noe som illustrerer reformprosessen, er Fader Vår. Vår kirke har også fått ny bibeloversettelse der Det gamle testamente er oversatt på nytt, direkte fra den hebraiske grunnteksten, og Det nye testamente direkte fra gresk. Fader Vår heter der ”Vår Far. Uvant for alle som allerede har opplevd å bytte ut ”helliget vorde ditt navn”. Men for dagens og fremtidens unge vet jeg at det er lettere å skjønne ”som vi og tilgir våre skyldnere” enn ”..som vi og forlater våre skyldnere”. Og formuleringen ”La oss ikke komme i fristelse” i stedet for ”Led oss ikke inn i fristelse” vil være trosstyrkende for mange. Så spørs det hva vi velger og hvilke kriterier vi legger til grunn. Sammen med menighetene i hele Ringsaker tok vi i bruk nytt dåpsrituale 1. søndag i advent nå i år. Foreldre og faddere skal nå ikke

omsorg for ham/henne”. Glede og takk for barnet/den som blir døpt, uttrykkes også tydeligere nå. Brøttum menighetsråd har satt ned et gudstjenesteutvalg som arbeider med dette og legger frem forslag for menighetsrådet. Menighetsmøtet er også et viktig forum for debatt om gudstjenesten. Første menighetsmøte blir menighetens årsmøte søndag 18.mars. Spørsmålet om Fader Vår blir tema der. ”Er dette nødvendig?”, spør mange. Dette spørsmålet bør få klinge med i prosessen når vi skal gjøre gode valg fremover. Liturgi og formuleringer, kroppsspråk og ord er viktige for at budskapet om Guds kjærlighet skal komme frem. Aller viktigst er likevel nærværet, så vi opplever at gudstjenesten og forkynnelsen angår våre liv. Mer om gudstjenestereform og bibeloversettelse kan leses på www.kirken.no og www.bibel.no Siri Sunde

_______________________________________________________________________________________ MENIGHETENS ÅRSMØTE

finner sted i Brøttum kirke søndag 18. mars 2012 like etter gudstjenesten. Menighetsrådet gjennomgår sin årsmelding og sine regnskap og presenterer sine planer for arbeidet fremover. I tillegg inviteres alle til en samtale om Fader Vår

som i Bibel 2011 foreligger i ny oversettelse fra gresk. Hvilken versjon skal vi bruke i vår menighet ? Mer om dette på www.kirken.no/reformer . Ta også gjerne kontakt med prest Siri Sunde eller menighetsrådets leder, Gurid Torill Solberg.

_______________________________________________________________________________________


9 MENIGHETEN VÅR _______________________________________________________________________________________

Brøttum Skolekor 30 år For 30 siden, i 1981, tok Astrid Moren Rømo initiati- kor skal arbeide med, og så øver de hver for seg. I vet til å blåse nytt liv i barnekorsangen på Brøttum. mars 2012 skal alle korene ha stor konsert i teatersaHun ble også leder og dirigent for dette koret. len i Brumunddal. I starten var tilbudet en del av valgfagstilbudet i barKari forteller at hun trives meget godt i arbeidet sitt neskolen. Seinere gikk en bort fra det, og koret ble en for barnekorsangen i Brøttum. sjølstendig institusjon med eget styre, men med nær Interessen er nå i jubileumsåret meget god, og ved tilknytning til skolen. mange anledninger gleder koret brøtningene fortsatt Interessen for koret vokste. Et samarbeid med mu- med vakker sang. Hun vil med glede fortsette med sikkskolen i Ringsaker kom i gang, og flere av san- koret. Det er jo en viktig del av arbeidet mitt, sier den gerne tok vokalopplæring der. Nivået i koret ble etter entusiastiske og flinke lederen. hvert meget bra, og de fikk bl.a. to førstepriser i korGjennom alle de årene koret har eksistert, har sankonkurranser. Foruten konserter som koret arran- gerne vært med på å formidle god og glad sang. De gerte, sang de ofte ved gudstjenester i kirka og ved har ved sin sangglede og sammen med dyktige og andre tilstellinger på Brøttum og i nærmeste omegn. inspirerende dirigenter fått med seg fine og positive Ved et par anledninger gjorde N.R.K opptak av koret, verdier som trolig vil prege dem hele livet. Vi gratuog resultatet ble sendt over lokalradioen. lerer Brøttum Skolekor med 30-årsjubileet og ønsker Skolekoret hadde flere konserter sammen med Brøt- koret lykke videre. tum Korforening. Nevnes må at de i 1986 sammen med Korforeninga arrangerte ”Alltid på en søndag” Tekst: Jarle Rømo. Foto aspirantkoret: Siri Sunde. Fotoet i Store Maihaugsal. Dessuten samarbeidet de to ko- av koret fra 1991 er hentet fra Brøttumsbøkene bind 2. rene om ”Syng med oss – kvelder” på Brøtheim. Brøttum Skolekor fikk ærefulle oppgaver i forbindelse med OL-94. I 1992 ble sangerne med i et OLprosjekt som fikk navnet ”1000 barn i kor”. Deltakere var barnekorsangere fra Hedmark og Oppland. I forbindelse med dette oppdraget fikk de være med på å synge OL-hymnen under åpningen av lekene i 1994. Høsten 1994 ble Snefrid Reutz Berg ny dirigent for koret. Hun dirigerte koret bare i ett år, og den nye organisten i Brøttum menighet, Kari Irene Lien, tok da over ansvaret som leder og instruktør. Under hennes ledelse gjennomførte koret flere korprosjekter som de framførte på en god måte. Kari Irene Lien sluttet som organist i Brøttum Menighet i 2001, og koret sto da uten dirigent. Men den nye organisten. Kari Borud, som tiltrådte samme året, sa seg villig til å lede koret, og hun har nå i jubi- Brøttum skolekor 1991 som tiårsjubilant leumsåret vært instruktør og dirigent i 10 år. Som lita jente var hun glad i å synge, forteller hun, og hun ble med i et barnekor på Vingrom. Hennes interesse for barnekorsang bare økte opp gjennom åra. Hun ledet også barnekor før hun kom til Brøttum. Brøttum Skolekor består nå i jubileumsåret av 32 sangere – 20 i aspirantkoret og 12 i det videregående koret. De opptrer ofte ved arrangementer i kirkene i menigheten, men de er også opptatt av å opptre på forskjellige andre arenaer. Ofte synger koret på eldretreff og på Brøttum Bo- og Aktivitetssenter. Det er eget styre for koret, og foreldreengasjementet er meget bra. Kari Borud har nå fått utvidet stillingen sin, som innebærer at hun er blitt leder for barnekorarbeidet i Ringsaker prosti – Ringsaker korforum. Hun har inspirasjonsmøter med lederne for de ulike korene Aspirantkoret til Brøttum skolekor i prostiet. De setter opp program som de respektive ______________________________________________________________________________________


10 MENIGHETEN VÅR ______________________________________________________________________________________

Jubileum for organisten vår – Kari Borud Kari Borud, bosatt noen få steinkast fra Vingrom kirke, har 10-årsjubileum i år som kirkemusiker i Brøttum menighet. Etter organisterfaring fra Vingrom kirke og ved kirkene i Nordre og Søre Ål, ble hun i 2001 tilsatt som kirkemusiker i Brøttum prestegjeld, der hun først og fremst gjør tjeneste ved Brøttum og Mesnali kirker. Hun ble tilsatt i 70 % stilling, men nå er den blitt utvidet til 100 %. For tillegget skal hun lede Ringsaker Korforum. som består av lederne for barnekorene i Ringsaker prosti, samt ha organisttjeneste i Åsmarka og Ringsaker kirker når behovet melder seg der. Et utmerket teamarbeid skal til for å skape gode gudstjenester, sier Kari, og hun kan ikke få fullrost godt nok det gode samarbeidet hun har med Siri Sunde, soknepresten vår. Det er så inspirerende kan hun strålende fortelle. Kari gleder seg til hver gudstjeneste. Hun tar også ofte initiativ til å få med andre sangere og musikere i et samarbeid for å berike musikkopplevelsen i kirkene. Samarbeidet med blåsegrupper fra Brøttum skolekorps og Brøttum Brass beriker, sier hun. Hun er også en meget god sanger sjøl, og hun tar gjerne en soloopptreden med eget pianoakkompagnement ved gudstjenester og ved andre anledninger. Hun har bl.a. tatt sangopplæring hos Gerd Tordsdatter Rindal og Åse Normo Løvberg. Mine beste år som kirkemusiker har jeg hatt her i Brøttum menighet, forteller Kari. Jeg trives fantastisk

godt. Å kjøre 2 mil fra Vingrom til tjeneste for menigheten gjør meg ingen ting. Jeg er mye borte fra mannen og de tre barna våre – det fjerde barnet er på vei. Takket være en god ektemann går alt fint, smiler hun. Hun røper på tampen av intervjuet sitt neste prosjekt: Å starte en forsangergruppe av ungdom som kan møtes når det passer, og som kan delta ved enkelte gudstjenester. Hun vil bli glad hvis det lykkes! Vi gratulerer Kari med 10-årsjubileet og ønsker henne lykke til videre som kirkemusiker i Brøttum menighet! Tekst: Jarle Rømo. Foto: Arvid Rognhaugen

______________________________________________________________________________________

Romjulstoner i Sjusjøen Fjellkirke 6.dag jul Konserten ble første gang holdt i 2000 som et samarbeid mellom Næren Mannskor og Brøttum Korforening mens brøtningen Arild Haug dirigerte begge korene. Flere av de mannlige korsangerne har også sunget i begge kor, så samklangen var der fra første stund. Det er den fortsatt selv om besetningen og leder har skiftet med årene som har gått. I dag er det Jon Birger Fløtre som dirigerer Næren Bilde fra konserten i Sjusjøen Fjellkirke i 2010. Jon BirMannskor. Arild Haug dirigerer fortsatt koret i hjembygda ger Fløtre dirigerer. (Foto: Lene Sæther) __________________________________________ si, Brøttum Korforening. For begge korene er Sjusjøen et naturlig utfartssted. Romjulstoner har blitt en god tradisjon både for publikum Vakker konsert i Brøttum kirke og kor. Tilslutningen har de seinere åra vært så vidt stor at alle ikke har kommet inn. For å møte denne hyggelige Brøttum Korforening og vegvesenets kor, R-Øst-er, holdt interessen for korsang i romjula ble det i 2010 satt opp to en meget stemningsfull og vakker førjulskonsert i Brøttum konserter. Slik blir det i år også, og vi ønsker vel møtt både kirke 1. søndag i advent. Programmet var fint sammensatt. kl 1830 og kl 2030. På parkeringsplassen blir det delt ut Dirigent var Arild Haug, og begge korene ble akkompagfakler til de som ønsker det. Det er et vakkert syn og god nert av Eli Kristin Aaseth Nordhagen. Foruten felleskor julestemning når fjellfolket går mot kirka med brennende sang korene også hver for seg. Konserten var godt besøkt. __________________________________________ fakler i snøen eller i hånda. Konsertprogrammet vil ha noen gjengangere og noe nytt, Lørdagsklubb (Søndagsskole på lørdag) slik det bruker være. Avslutningen der begge kor med so- Vi starter opp igjen med Lørdagsklubb i Mesnali kirke i 2012! lister sammen framfører Julemotett av Eivind Alnæs, ser Vi møtes kl 11.00 og avslutter 12.30. På lørdagsklubben hører vi bibelhistorier, synger sanger og lager noe. Opplegget vi mange fram til. bruker, er beregnet på barn i alderen 4-10, men alle barn er hjerVel møtt til en god romjulskveld! Kan vi innby deg med telig velkommen! en lett omskriving av en gammel salmestrofe: Det koster 20,- pr gang for å dekke materialer til hobbyting. Her kommer fjellfolk, store, små og vil til sang i kirka Datoer for våren 2012 er: 28 januar, 11 februar, 17 mars, 28 april, gå. 2 juni, Opplys enhver i sjel og sinn, som finner veien til deg Hilsen Inger Marie Rignsbu og Marit Stave inn. _______________________________________________________________________________________


11 MENIGHETEN VÅR _______________________________________________________________________________________

Våre annonsører: Brøttum:

Kiwi Brøttum Brøttum Fysioterapi Aamot, Lars, gartneri Brøttum Taxi A/L Brøtheim, begravelser, selskaper Samuelstuen Camping Brøttum Camping Nedre Berg Gård, selskaper/jubilèer Brøttum Byggservice A/S 48 24 37 77 Barlis Kyllingoppdrett.hbarli@online.no. John Alex Hulleberg, maskinentreprenør e-mail: Johhulle@bbnett.no Moelven Treinteriør AS Helge Sletmoen, snekker Monssveen Gaard

62 36 01 20 62 36 04 36 62 36 01 37 62 36 03 10 62 36 02 47 62 36 03 90 62 36 02 75 62 36 01 08 62 34 34 35 908 67 964 906 80 904

Mesnali Ungdomssenter og leirsted Messenlien, Bård, snekkerverksted PIHL AS (Pihlske Sameie) Rosendahl frisør Joker Mesnali, post - tipping Håkon Rogstad, maskinentreprenør 958 75 120 Mesnali Fotklinikk

62 35 93 30 62 36 32 38 62 36 33 50 62 36 32 69 62 36 32 33 62 36 31 26 62 36 32 00

Mesnali:

62 35 97 77 901 35 955 62 36 48 97

Viktige telefonnummer:

Kirketjener Brøttum:

Brøttum kirkekontor Brøttumsvegen 2 2372 Brøttum www.kirken-ringsaker.no

Telefon 62 35 10 60 Telefax 62 35 10 61 E-post: post.broettum@kirken-ringsaker.no

Kontortid:

Tirsdag kl.09.00-14.00 Wenche treffes i Moelv onsdag og fredag kl. 10.00-14.00 tlf: 62 33 07 70

Sokneprest:

Siri Sunde Boligtelefon Mobil

Sekretær:

Wenche Aasen

Organist:

Kari Borud

62 35 10 62 62 34 50 20 47 29 99 89 62 35 10 60 95 88 36 86

JULETREFEST FOR SMÅ OG STORE 6.JANUAR I MESNALI

Fredag 6.januar kl.17.30, inviterer Brøttum menighet og Mesnali Leirstad til juletrefest for små og store på Mesnali Ungdomssenter og Leirskole. Gang rundt juletre - Sang av Mesnali barnekor - Andakt - Underholdning - Ta med litt julekaker/biteti - Servering av kakao/kaffe - Utlodning Alle ønskes velkommen til juletrefest!

Steinar Afseth Brøttum kirke Boligtelefon

Kirketjener Mesnali: Ivar Klundby Mesnali kirke

Rudshøgda:

Vekstra Ringsaker BA Regnskap, budsjettering, driftsplanlegging, eierskifte

Moelv:

NOTABENE Moelv DnB NOR Bank Willy Berg Trykkeri A/S O. Johansen Trevarefabrikk A/S Elektro Øst A/S Mjøsfrukt Hagia Maskinsenter Elektriker’n Ringsaker Moelv Rørservice AS

62 36 73 60 04800 62 35 66 80 62 33 06 40 62 36 90 66 62 36 73 38 62 36 77 75 62 34 02 71 62 36 61 20

Kiwi Sjusjøen

62 35 16 60

Sjusjøen

Lillehammer:

Nordea Bank DnB NOR Bank Lillehammer Bil A/S Arkitektkontoret Atelier 4, A/S Interoptik Andresen, Strandtorget Interoptik Andresen, Storgata

Menighetsrådets leder: Gurid Torill Solberg Holtev. 361 2372 Brøttum

61 22 19 20 04800 61 25 55 13 61 25 47 00 61 05 76 60 61 05 76 70

90 99 46 38 62 36 06 17 62 36 01 25

91 53 18 52 62 36 30 24

Kirketjener Sjusjøen fjellkirke: Kent Are Holm Boligtelefon

62 36 29 20

46 84 07 55 62 78 06 20

62 36 01 02

Menighetsrådets kasserer: Rønnaug Lagmandsveen Holtevegen 240 2372 Brøttum

Redaksjonskomite:

Jarle Rømo Eleanor Brenna Astrid S. Thorstad Åse Marie Hamnes Sletvold Torbjørn Hovde

Kirkevergekontoret: Telefon

Har du bruk for litt støtte av og til? Ring Gurid Torill Solberg 62360102 / 92623439, eller Randi Sætherstuen 62360432 /91175941 Diakonigruppa for Brøttum sogn kan yte hjelp.

48 11 33 43

62 36 02 97 97 12 11 47 97 11 62 32 62 36 08 21 62 36 48 51

62 33 07 70

Konsert Brøttum korforening holder sin første jubileumskonsert sammen med Swingtetten fra Lillehammer, søndag 11.mars om kvelden i Brøttum kirke. Samme konsert vil bli å høre i Sjusjøen fjellkirke palmesøndag 2012 om kvelden.

______________________________________________________________________________________


12 MENIGHETEN VÅR ______________________________________________________________________________________ VI MØTES I KIRKEN DESEMBER 18.desember – 4. søndag i advent Brøttum kirke kl.18.00 Vi synger julen inn Brøttum bass og Brøttum skolekor deltar 24.desember – Julaften Mesnali kirke kl.14.00 Gudstjeneste Sigfrid Lohnbakken deltar. 24.desember – Julaften Brøttum kirke kl.16.00 Gudstjeneste Brøttum skolekor m.fl. deltar 25.desember – Juledag Brøttum kirke kl.11.00 Gudstjeneste Nils Kristian Afseth deltar 26.desember – 2.juledag Mesnali kirke kl.11.00 Familiemesse JANUAR 1.januar – Nyttårsdag Brøttum kirke kl.11.00 Høytidsgudstjeneste 6.januar – fredagHellige tre-kongersdag Mesnali leirsted kl. 17.30 Juletrefest Mesnali barnekor deltar

15.januar – 2.s. i åpenb.tiden Brøttum kirke kl.11.00 Høymesse m/internasjonalt preg Swingtetten, Brøttum seniordans og Brøttum babysang deltar

Sjusjøen fjellkirke kl. 11.00 Gudstjeneste

22.januar – 3.s. åpenb.tiden Mesnali kirke kl. 11.00 Høymesse m/internasjonalt preg Swingtetten og Mesnali seniordans deltar

18.mars - 4.s. i fastetiden Brøttum kirke kl. 11.00 Høymesse Utdeling av NT til 5.kl. Menighetens årsmøte

29.januar – 4.s. åpenb.tiden Mesnali kirke kl. 17.00 Familiemesse, filmkveld «Kirkerottene» vises. Mesnali barnekor deltar

24.mars – lørdag Mesnali kirke Konsert v/Tore Thomassen

FEBRUAR 5.februar – Såmannssøndag Åsmarka kirke kl. 11.00 Fellesgudstjeneste for Nordre Ringsaker 12.februar – Kristi forklarelsesdag Sjusjøen fjellkirke kl. 11.00 Gudstjeneste 19.februar – søndag før faste Brøttum kirke kl. 11.00 Høymesse 26.februar – 1.s. i fastetiden Mesnali kirke kl. 11.00 Høymesse MARS 4.mars - 2.s. i fastetiden

13.mars - 3.s. i fastetiden Brøttum kirke kl. 11.00 Høymesse

25.mars – Maria Budskapsdag Mesnali Leirsted, skogskirken kl. 11.00 Familiemesse Utdeling av NT til 5.kl. GUDSTJENESTER I SJUSJØEN FJELLKIRKE 24. desember Julaften Gudstjeneste kl. 14.30 og 16.00 v/Kjell Markset 31. desember Nyttårsaften kl. 16.00 Gudstjeneste v/Ragnar Granaasen Det er gudstjeneste i Sjusjøen fjellkirke hver søndag kl. 11.00 fra og med 29.janaur til og med 1.søndag etter påske.

_______________________________________________________________________________________

Slektene i Mesnali og Sjusjøen i bokform I midten av september kom den siste slektsboka i serien Brøttumsbøkene ut. Det ble ei fin og god bok som omhandler slektene i Messenlia krets og på Sjusjøen. Boka gir gode opplysninger, og den har mange utsøkte og flotte bilder. Knut Fineid, som redaktør for slektsbøkene og Arvid Rognhaugen som fotoredaktør, kan puste ut etter et stort og krevende arbeid med hele 5 slektsbøker. De fortjener en stor takk. Slektsboka for Messenlia og Sjusjøen har også med fine artikler om seterlivet på Sjusjøen skrevet av Thor Even

Tomter. Artiklene gir et oversiktlig og godt bilde av hvordan seterteigene var ordnet og om hvem som har/hadde eiendomsretten. Brøttumsbøkene består nå av tolv bind. Høsten 2012 kommer det siste bindet i serien, som er ei kartbok med tekst og illustrasjoner fra hele Brøttum sokn. Brøttum Historielag kan være stolt av det imponerende arbeidet med Brøttumsbøkene, og vi retter en stor takk til alle som har bidratt. Jarle Rømo

_______________________________________________________________________________________

Brøttum menighetsblad nr.4/11.  

Nr. 4 Redaksjonen av ”Menigheten Vår” ønsker alle le- serne en gledelig jul og et godt og fred- fullt nytt år! 55. årg. ____________________...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you