Page 1

God sommer!


Aktiviteter i menigheten for deg

Sælen menighet V ar deveien 9 5141 Fy llingsdalen Tlf: 55 36 22 10 Faks: 55 36 22 19 E-post: saelen.menighet @ber gen.kir ken.no Web: ber gen.kir ken.no, klikk på ”Finn din menighet” v elg ”Sælen” Bankgir o: 3625.58.59565 Or ganisasjonsnr : 976 994 256 Laksevåg pr ostikontor er nedlagt fr a 9.mai 2011. Sælen kir ke har der for ikke lenger fast åpningstid. Det er vanligvis ansatt e tilst ede i tidsr ommet kl 10.00 – 14.00.

Menighetskonsulent / Frivillighetskoordinator Nina Jæger Rønneseth Tlf: 55 59 71 95 nina.jaeger .r onneset h @ber gen.kir ken.no

Organist Bjør n Lien Tlf: 55 36 22 14 bjor n.lien@ber gen.kir ken.no

Kirketjener Lar issa Ustad lar issa.ustad@ber gen.kir ken.no

Res.kapellan Ketil Nødtvedt Tlf: 55 36 22 13 Tlf. privat: 55 12 43 55 ketil.nodtvedt@ber gen.kir ken.no

Sokneprest Fr ode Øglænd Tlf: 55 36 22 12 Tlf. privat: 55 16 86 41 fr ode.oglaend@ber gen.kir ken.no

Menighetsrådsleder Kar i Dyr øy Tlf. privat: 55 16 03 71

Diakonatet Leder Aagot Tombr e V ar desvingen 50 A Tlf: 55 16 42 24

Forsidefoto Håvar d Wasbø

BABYSANG Sosial sang – og musikkstund for for eldr e med bar n i alder en 0 til 12 måneder +. Det er samli nger hver torsdag kl 12.00 – 14.00 fr emover . Oppstart 30. august. Kontakt: Sælen menighet, tlf: 55 36 22 10, e-post: saelen.menighet@ber gen.kir ken.no SØNDAGSSKOLEN Søndagsskole under gudstjenesten c a en gang i måneden. Følg med på menighetens nettsider på www.ber gen.kir ken.no, klikk på ”Fi nn din menighet” velg ”Sælen”. Kontakt: Ellen Wasbø, tlf: 90 53 59 51, e-post: ellen@wasbo.no FAMILIEMIDDAG V i spiser middag sammen og avslutter med en liten s angst und i kir ker ommet. V elkommen ti l fami liemiddag ca en torsdag i måneden kl 16.30: Følg med på menighetens nettsider på www.ber gen.kir ken.no, klikk på ”Fi nn din menighet” velg ”Sælen”. Påmelding i nnen tir sdagen før til: Eir in Elise Stop le River tz, tlf: 95 13 04 47, e-post: eir inelise@gmai l.com SPEIDERE Sælen KFUK-KFUM. Tir sdager kl. 18.00 – 19.30 Kontakt: Her leik O Johnsen og Malin Undem e-post: saelen.speider en@gmai l.com NATTCAFÉ Fr a konfir masjonsalder og oppover . Siste fr edag i måneden, fr a kl 19.00 – 24.00 Kontaktper son: Thor bjør n Eeg Ustad, t lf: 41 12 35 10 ORGELKLUBBEN FERDINAND Or gelspill for bar n og unge. Kontakt: Amund Dahlen, t lf: 92 23 76 35, e-post : amund.dahlen@gmail.com FREMAD Samtalegr uppe for menn med samlivsbr udd. Kontaktper son: Fr ode Øglænd, tlf : 55 36 22 12, e-post: fr ode.oglend@bkf.no SÆLENKLUBBEN Samli ng for pensjonister annen hv er onsdag kl 12.00. Det er en kor t andakt i kir ker ommet, og vider e en sosial samling i menighetssalen. Møteplan, høsten 2012: 29. aug, 12. sept, 26. sept, 10. okt, 24. okt, 7. nov, 21. nov og 5. des. Kontaktper son: Leder for diakonatet: Aagot Tombr e, tlf: 55 16 42 24 ARBEIDSKLUBBEN Samli ng for voksne som liker håndar beid. All ut legg ved kjøp av mater iale blir dekket av diakonatet. Pr oduktene er en del av gevinstene ti l diakonatets basar . Møteplan, høsten 2012: Annen hver onsdag kl 11.00 – 13.00 5. sept, 19. sept, 3. okt, 17. okt, 31. okt, 14. nov og 28. des. Kontaktper son: Leder for diakonatet, Aagot Tombr e, tlf: 55 16 42 24. DALEN TEN SING Kor for ungdommer fr a 9. klasse og oppover . Øvelse i Fy lli ngsdalen kir ke mandager kl 19.00 – 21.00 Kontakt: Kateket T or finn Wang, tlf: 41 10 42 84, e-post: tor finn.wang@bkf.no


Den Hellige Ånd fra Paris

til ettertanke

Soknepr est Fr ode Øglænd Visste du at Den Hellige Ånd kommer fra Paris? Hvis du vil vite mer om dette, må du lese videre, selv om du kanskje ikke alltid liker å lese sånne religiøse skriverier. Det gjør i gr unnen ikke alltid jeg heller . Av og til er det lett er e for meg å skr ive enn å lese. Men nok om det. La oss begynne med begynnelsen. Følgende sms tikket inn på mobilen min i pinsen: «Hei Fr ode! V i er noen som sitter her og diskuter er hva pinsen er , men ingen av oss vet sikker t, men vi tr or det er noe med Den Hellige Ånd.» Svar et mitt (hvordan svar e kor t på sms hva pinse er ?) ble følgende: «Hei! Der e har r ett, det dr eier seg om Den Hellige Å nd. Det var 10 dager etter Kristi himmelfar t og Jesus «for svant» ti l himmelen at Den Hellige Å nd kom, som en usy nlig kr aft for at vi ikke skal glemme J esus og som en «hjelp» ti l å tr o. Uten Den Hellige Ånd kunne ingen hatt tr oen, selv ikke vi pr ester (smilefjes).» Og hva har dette med Par is å gjør e? Den som kan si n bibelhistor ie vet at Den Hellige Å nd kom ti l Jesus si ne disipler , som var samlet i Jer usalem etter Jesu himmelfar t. Der satt de, helt vanlige mennesker fr a enkle kår , fisker e de fleste, og fikk denne kr aften som gjor de at de kunne beholde tr oen på Jesus og for telle om det til andr e. Og sånn begy nte kr istendommen å spr e seg både i og utenf or Jer usalem og Isr ael. Pinse er på en måte både misjonens, kir kens og tr oens fødselsdag. På tr oss av sin usynlighet, så har Den Hellige Å nd fått sitt synlige symbol: Duen. Ingen som er innom Sælen kir ke kan unngå å legge mer ke ti l den vakr e duen som sv ever over døpefonten. Den er laget av kir kens kunstner Sør en Ubisch, som fant pr ismene - som funkler så nydelig i både sollys, dagslys og lampelys - i, ja nettopp: Paris. To lysekr oner kjøpte han, på et mar ked og i en antikvitetsbutikk i Por te de Clignancour t, nord i Par is ved den stor e r ingveien r undt byen, Boulevar d Per ipher ique. Så plukket Ubisch alle pr ismene fr a lysekr onene, og festet de på en tr åd av en spesi ell leger ing som ikke oksider er, og som han fikk et ver ksted nær Place de la Nation (for tsatt i Par is) til å lage. Og så ble tr åden med pr ismene fest et til r ammen, duens «kr opp.» Altså kommer duen, Den Hellige Å nd i Sælen kir ke, fr a Par is. For at helt vanlige mennesker , som vi alle (også pr esten) er , enten vi er fisker e eller ikke, skal kunne tr o og beholde tr oen. Den Hellige Ånd f lyr høyt og lavt - og langt. Helt fr a Jer usalem via Par is til Fylli ngsdalen og Sælen menighet – og r ett inn i vår t liv og vår tr o. Som en usynlig kr aft som minner oss på Jesus og hjelper oss til å tr o.


Nytt fra Mali

misjon

Ber it Bakke Alle misjonærer fra Norge er nå tilbake i Norge, inkludert Normisjon. Hva skjer med misjonærene? Oddbjør g Der iaz med familie kommer ikke til å dr a tilbake til Mali på gr unn av sikker heten for bar na. Det er behov for misjon i Mali som aldr i før , sier dir ektør i Mali Roar Flacké Meldingene fr a Mali er gode om kir ken og pr osjekter som etter for holdene funger er br a. Hvordan går det med kvinneprosjektet i Bamako nå? Oddbjør g kan for telle at N´Tomikor obougou, bydelen hvor kvinnepr osjektet dr ives, er ”omgitt” av mi litær -leir. Det har før t til at pr osjektkontor et har vær t stengt fler e dager ved ur o i Bamako. Samlingene i kvinnegr uppene pleier å vær e på etter middag/kveld, men ustabi liteten har før t til at mange ikke har møter . Møtene kan også b li avlyst pga at leder ne ikke kan delta for di de må komme seg hjem f ør det er mør kt. Det har også i tillegg vær t mye str ømbr udd, som har før t til at det har vær t vanskelig å få gjor t kontor ar beid og dår lig inter netttilgang.

Hva skjer med kirken uten misjonærenes nærvær? Selv om det hør es ut som det går br a, kjenner vi kir kas styr ker og svakheter til å vite at det er viktig at vår t fr avær ikke blir langvar ig, for teller Roar Flacké. Hvorfor er det ikke misjonærer i Mali nå? Det er “r eiser ådene” til nor ske myndighet er som gjør at Nor misjon måtte sende alle misjonær er hjem, sier Roar Flacké. Nor misjon har nær kontakt med ambassaden og utenr iksdepar tementet og håper at en kan ett er hver t få til en differ ensier t r eiser åd så snar t det er for svar lig. Hvordan er den delen av Mali som Normisjon rammet av uroen i Mali? Det er stor for skjell fr a Nor domr ådende til Bamak og v est - Mali hvor Nor misjon jobber . Selv om det oppleves tr ygt å bo i Oussoubidiagna, Bafoulabé og Tambaga vi l den gener elle situasjonen i landet og politisk ustabi litet i Bamako ti l en viss gr av påvir ke sikker heten også der , for teller Roar Flacké. Livet går med andr e or d nesten som nor malt. Det mest pr oblematiske nå er matvar esituasjonen i stor e deler av dette omr ådet. Det

Bilde: Juntaen ønsker å dele M ali. Prosjektet går videre? Pr osjektet går vider e uten misjonær ene, for teller Oddbjør g. I apr il star tet det opp med hekle-under visning for hushjelper . Det var lese-og skr iveopplær ing for disse i fjor, og de ønsket å lær e fler e ting. Å lær e å hekle kan gi disse jentene en mulighet ti l bi-inntekt v ed siden av jobben som hushjelp. De hekler luer og duker . Målet er å lær e kvinnene også om r ettigheter , seksualitet og HIV og helse etc. Foto: M ilitære synlig i Bamako meldes om at mange ikke har mat nok til mer enn t o måltider om dagen for tiden.

Foto: Juntaen

Hva kommer til å skje med misjonens nærær i den nærmeste fremtid? Det vil nok sannsy nligvis gå en stund før myndighetene åpner for at vi kan flytte tilbake ti l Mali. V iser der for for oss en mulighet for å kunne et abler e en base i Kedougou i Senegal. Der fr a vil vi kunne gi en viss oppfølging av ar beide i en over gangsfase. I dette omr ådet finner vi malinkéer , et av folkeslagene fr a Mali som vi jobber blant. Det kan også blir aktuelt å jobbe nær mer e gr ensen


Nye koster — samme kurs tebe

til orientering

Det nye menighetsrådet i Sælen overtok formelt roret 1. november 2011, og det kan allerede påberope seg en viss fartstid. Resultatet av fjorårets valg har Portal for lengst kunngjort. Likeså at Kari Dyrøy er den som overtok styringen etter Linda Amundsen. Portal har nå bedt lederen om en aldri så liten halvårsrapport. Hun forteller at det nye rådet arbeider videre på den kurs som ble staket ut av det gamle rådet. Det har ikke v ært noen grunn til å skifte kurs. Hvilke saker har menighetsrådet vært særlig opptatt i vårhalvåret?

for slag til ny lit ur gi for Sælen. Dette f or slaget skal etter planen b li lagt fr am på et menighetsmøte i oktober .

Menighetsr ådet har arbeidet med fler e tunge og viktige saker i vår halvår et. Konsekvensene av omstr uktur er ingen av Ber gen kir kelige fellesr åd (BKF) er kanskje den vi har br ukt best tid på. Den ber ør er for ståelig nok alle menighetene i Ber gen – Sælen medr egnet. V i har vær t nødt til å innsti lle oss etter den.

Flere har spurt om kunstgaven fra Tryg (Vesta) – de lurer på hva som vil skje med den. Det vil for håpent lig ikke ta så lang tid før de flotte mosaikkbildene er på plass i kir ken. Søknad om godkjenning er sendt de r ette instanser , og så snar t en godkjenning for eligger vil bildene b li hengt opp.

Foto: Kari Rådet har dessuten for hand let fr am en avtale med BKF om for valt ningen og br uken av kir ken. Det er både viktig og nødvendig at for malit etene er plass. De for enkler det daglige ar beidet og sikr er likebehandling. Økonomibiten er selvsagt også viktig. Det har vær t et akutt behov for å sikr e midler til konfir mantunder visningen. Her i Sælen kan vi glede oss over å ha mange konfir manter , og vi vil gjer ne ta oss av konfir mantene på en god måte. Det makt er vi bar e delvis med de r essur sene vi r år over i dag. Pr estene kan for ståelig nok ikke makt e å ta ansvar for ca. 90 konfir manter alene. Der for er menigheten helt avhengig av ekster ne r essur ser . Dette har menighetsr ådet nå under str eket over for de ansvar lige myndighet er , og det har sendt en velbegr unnet søknad om økonomiske mid ler . Sælen menighet har aller ede tatt i br uk deler av den ny e litur gien. Men det er slik at den enkelte menighet nå i stor gr ad kan utfor me en litur gi som både er tilpasset kir kebygget og i samsvar med menighetens egne ønsker og tr adisjoner . I september skal et utvalg legge fr am sine

Hva ser menighetsrådet som den største utfordringen i tiden framover? Det er utvilsomt å finne leder e til bar ne- og ungdomsar beidet. På dette omr ådet ligger det vir kelig stor e utfor dringer . Det er ikke bar e kir ken som sliter med å r ekr utter e fr ivillige, men vi er helt av hengige av frivillige! Mange menighet er har både kateket og menighetspedagog. Sælen har ingen av delene og lider under det. Der for vil jeg både utfor dr e og oppfordr e alle og enhver til å engasjer e seg i de ulike aktivitet ene for bar n og unge som Sælen menighet dr iver. V i skylder dem gode og meningsfy lte aktiviteter . Vi tr enger sår t til alle som kan bidr a med et eller annet. Ta kont akt med menighetskontor et. Hva har gledet dere mest så langt? Det er alle sliter ne som tr ofast holder ut år etter år. Disse finner vi i og utenfor menighetsr ådets r ekker som gudstjenest emedhjelper e og positive st øttespiller e ved ulike ar r angement er både r undt høytidene og når det skal ser ver es kir kekaffe. Menighetsr ådet vil gjer ne takk e både disse og den tr ofaste staben som gjør det mulig for menigheten å ar beide i samsvar med det som er visjonen for ar beidet: «Å tegne himmelen for små og store i Sælen menighet».

Fortsettelse fra forrige side

til Mali, hvor andr e folkegr upper fr a omr åder i Mali.

Hva kan vi gjøre? Det er godt å vite at mange ber for folk og søsken i Mali. La oss slå en bønner ing r undt Mali i denne tiden,oppfor dr er dir ektør for Nor misjon i Mali, Roar Flacké. Mali er r ammet av matvar ekr ise, og Nor misjon er med i matvar epr ogr ammet for de omr ådene vi jobber i, kan Roar Flacke opplyse om. Foto: M atutdeling


Farvel til statskirken tebe Første pinsedag i år ble alle landets menigheter oppfordret til å formidle en kunngjøring fra Kirkerådet, hvor det bl.a. heter: Den 21. mai vedtok Nor ges Stor ting histor iske endr inger av Gr unnloven. Relasjonen mellom stat og kir ke er endr et og det stat lige kir kestyr et avviklet. Kir kens demokr atisk valgte or ganer over tar mange av de oppgavene stat en ti l nå har hatt ansvar et for , - for eksempel ti lsetting av pr oster og biskoper . Portal har anmodet prosten i Fana, Per Barsnes, som trolig også vil bli vår nye prost, om å gjøre nærmere rede for bakgrunnen for den endringen som nå er endelig vedtatt.

ENDRINGEN Hvorfor var det ønskelig med en grunnlovsendring? Den kom dels som en konsekvens av de samfunnsfor andr ingene som har funnet sted, og dels som svar på kir kens egne ønsker . - Samfunnet er i dag helt anner ledes enn da gr unnloven ble utfor met for snar t 200 år siden. Nor ge er i dag et plur alistisk samfunn, hv or Foto: Prost ulike livssyn lev er side om side. Pr insippet om r eligionsfr ihet betr aktes Per Barsnes som en viktig mennesker ett. Det tilsi er at staten likesti ller de ulike livssyn og tr ossamfunn, og medvir ker til at alle bor ger e i Nor ge lever fr edfullt sammen. Likesti llingen kommer til uttr ykk ved at alle tr os- og livssynssamfunn får den samme medlemsst øtten fr a staten.

gr unnlovsendr ingen ikke r epr esenter er en endr ing i det ver difundament Nor ge som stat for tsatt skal bygges på.

Noe som kan tale i mot endringen? Som landsdekkende folkekir ke har Den nor ske kir ke hatt ansvar for at alle nor dmenn har fått en kir kelig betjening, uansett hvor de bor . Her skiller statskir ken seg fr a de andr e kir kesamfunn, som i sin fr ihet ikke tar slike hensyn når det gjelder hvor de skal vir ke. Her gjelder det å vær e på vakt. Den Et annet viktig uttr ykk for r eligionsfr iheten er at alle tr os- nor ske kir ke skal for tsatt vær e en og livssy nssamfunn har selvr åder ett. Her etter vil f.eks. landsdekkende folkekir ke, men det sier seg selv at tr ang utnev ning av biskoper og pr oster skje av Kir ken selv, og økonomi kan sett e en slik landsdekkende målsetting under ikke av r egjer ingen i statsr åd. Det såkalte tv err politiske pr ess. Nettopp for å ivar eta at Den nor ske kir ke skal vær e kir kefor liket i Stor tinget i 2008, som f ør te til landsdekkende, får Den nor ske kir ke som folkekir ke der for gr unnlovsendr ingen har derfor ster k støtte både i Den for tsatt en sær stilling i gr unnlov en i for hold til andr e nor ske kir ke og i de andr e kir kesamfunn i Nor ge. I tr åd kir ke- og livssynssamfunn. I den nye § 16 står det med likestilli ngen er «den evangelisk lutherske kirke» eksplisitt: « A lle Indvaaner e af Riget hav e fr i str øket i § 2, der det nå heter at: «V ærdigr undlaget forbliver vor kr istne og humanistiske Ar v. Denne Gr undlov Religionsut øvelse. Den nor ske kir ke, en evangelistskal sikr e Demokr ati, Retsstat og Mennesker ettigheder ne lut her sk kir ke, for bliver Nor ges Folkekir ke og under støttes som saadan af Staten. Nær mer e Bestemmelser om dens ». Forbliver er et viktig or d som under str eker at Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tr os- og Livssynssamfund skal under støttes paa lig Linje». Hva vil grunnlovsendringen bety for menighetene i Fana prosti? I pr aksis vil den menige mann og kvinne ikke mer ke noen for skjell. Selv om for holdet mellom stat og kir ke er endr et, ved at vi har fått en konfesjonsfr i stat, så er vår landsdekkende folkekir ke for tsatt en for m for statskir ke, der det økonomiske ansvar for kir kens vir ksomhet i fr emtiden også deles av stat og kommune.


Hva nå?

kirken

tebe

REAKSJONENE Både leder ne i Den nor ske kir ke og de andr e kr istenleder ne hi lser den nye gr unnlovsendr ingen velkommen. Noen kunne ti l og med ha ønsket seg en mer r adikal stat-kir ke-endr ing. Det er imidler tid br ed enighet om at vi er på vei mot en helt fr i og selvstendig kir ke. Herre i eget hus Fr a ulike hold blir det under str eket at det viktigste med gr unnlovsendr ingen er , at den gir kir ken selvstyr e. I følge BT av 22. mai under str eker biskop Halvor Nor dhaug at det nettopp er kir kens for hold ti l statens som endr es. Kir kens for hold til folket blir det samme. Den fr ihet som kir ken nå får , tilsier også at kir ken med enda st ør r e frimodighet enn før kan for kynne den tr eenige Gud, bygge menigheter og fr emme r ettfer dighet, hevder han.

spør smål som har med menneskever det å gjør e, dvs. i spør smålene om abor t, funksjonshemmedes menneskever d og konsekv ensene av lovfest ede mulighet er for ultr alydunder søkelser . Det er påfallende mange som håp er på at kir kens br udd med staten vil før e til at kir ken i langt stør r e gr ad enn før blir tydeliger e og mer fr imodig i samfunnsdebatten.

MYE GJENSTÅR

V iktige brikker har falt på plass. Det er mulig å se kontur ene av den nye folkekir ken. Men mye gjenst år før kir kens bånd og binding til staten er br utt. Statens r eligions- og livssynspolitikk er på langt nær ferdig utr edet. Statens sitter også for tsatt på pengesekken. Hvor dan den nye folkekir ken skal finansier es er ikke avklar t. Pr insippet om lik støtt e til med lemmer av alle Større ansvar tr ossamfunn vi l bli vider efør t. Hvordan den nye Mange kir keleder e er opptatt av at den maktov er før ing folkekir ken eller s skal dr iftes vil bli fastsatt ved lov. Hv a som nå skjer vil mane ti l stør r e bevissthet om det ansv ar det innebær er vet ingen. Statens penger sitter ikke løst, det enkelt e kir kemedlem har . Kir ken kan ikke lenger og økonomi en vi l vær e helt avgjør ende for den nye betr aktes som et offent lig ser viceor gan som kan benyttes folkekir kens vekst og utvikli ng. Det er slett ikke utenkelig ved høytidelige anledninger som bar nedåp og vielser . Hvis om det fr a politisk hold med tiden vi l bli hevdet at det er kir ken skal vir ke og vokse må alle nå vær e villige ti l å yt e lite r imelig at staten skal finansier e dr iften av den kir ken noe – slik mange har gjor t i alle år . den har br utt med. Det er lov å håpe på det beste og gr unn til å fr ykte det ver ste. Utviklingen i vår e naboland Lange ønskelister viser at fr iheten har sin pr is! Det er en utbr edt oppfatning at kir kens br udd med staten vil sti lle kir ken i en fr ier e posisjon som ti lsier at den vil kunne tale med enda stør r e fr imodighet i et utvidet på kir kelig hand lingsr om. Biskop Er ling Petter sen i Stavanger HELGATUN FJELLPENSJONAT ved foten av V ikafjellet. har aller ede utfor dr et politiker ne og sagt at de bør innsti lle seg på at kir ken ikke vil ti e, selv om båndet med NMS Bjør gvin inviter er til Seniorhelg på Helgatun Fjellpensjonat staten er br utt. Tver t i mot. Han har for sin egen del i tida 30. august – 2.september . aller ede utfor dr et statsr åd Ola Bor ten Moe i str iden om Rikhaldig pr ogr am både inne og ut e Statoils oljesandpr osjekt. med høv e til å gå lange eller kor te tur ar i dei vakr e fjellomr åda r undt Helgat un. Avisen V år t Land gjengir i sin utgave fr a 23. mai en r ekke Bibeltimar v/ Per Fimr eite og ønsker fr a sentr ale kr istenleder e. Daglig leder for Kir kens Etiopia-infor masjon ved Bymisjon i Ber gen, Leif Jar le Theis, ønsker at kir ken Rannveig og Tor Dag Kjosavik. her etter vil utvikle et enda st er ker e engasjement for alle Pr is kr 1900,- i dobbeltr om som faller utenfor velfer dsor dningene i samfunnet. Kir ken og kr 2150,- i enkeltr om. bør ha Jesus som for bilde og solidar iser e seg med de Påmelding til Alvhild Vassel Eide, fattige og utst øtte, hevder han. Han får støtte fr a leder en mob. 404 06 044 , e-post: ave@nms. no for Stefanusalliansen, Bjør n Wegge, som mener at kir ken For tløpande påmelding. bør bli enda f linker e til å solidar iser e seg med Nær ar e or ienter ing om leir og r eisemåte minor itetsgr upper og støtte for fulgte. Leder en for kan ei n få ved å kontakta den same. Menneskev er d, Liv Kjer sti Skjeggestad, håper at kir ken i V ELKOMEN år ene som kommer vil engasjer e seg enda st er ker e i til langhelg og gi ldt fellesskap!

SENIORHELG


Fortau ved Sælen kirke

den smale sti

Menighetskonsulent Ni na Jæger Rønneseth I oktober 2011, mottok Bergen kirkelige fellesråd (BKF) henvendelse vedrørende trafikkforholdene ved Sælen kirke/ Varden skole, fra trafikkgruppen ved skolens foreldreutvalg (FAU). Det er mye tr afikk til og fr a kir ken, både om mor gningen og om etter middagen når elever blir hentet, noe som gjør det tr afikkfar lig langs v eien men også f.eks. ved bar nedåp, konfir masjon, vigsler , julaften og møter .

Det ble nedsatt en ar beidsgr uppe med r epr esentanter fr a BKF, FAU, r ektor på V ar den skole og konsulent i Sælen kir ke.

Foto: Fortauet ser ut til å bli bredt og fint Illustrasjon: Skisse av plantegningen for nytt fortau Under pr osjekter ingen av Sælen kir ke ble det fr a menigheten ytr et ønske om både br eder e vei og for tau, men dett e ble avvist fr a byggherr e, noe det i etter tid viser seg at det ikke bur de vær t.

Nå er ar beidet med for tauet godt i gang og anleggstiden vil vær e på ca. 3 uker . Finansi er ingen av pr osjektet er for eløpig inter nt i BKF.


Livets gang Døpte

Begravelser

25.03.2012

LINNEA RØDBOTTEN

JAN HENRIK THOMASSEN

13.03.2012

25.03.2012

ISAK STOKKEN ØSTERBØE

GRO ZACHARIASSEN FJÆRESTAD

20.03.2012

15.04.2012

NICOLAI KAPSTAD STOKKE

LILLIAN MARGRETHE AUSTGULEN

23.03.2012

15.04.2012

ODA SYLTA HAUGLAND

ROLF INGV ALD OTTESEN

23.03.2012

22.04.2012

THEA TOMBRA FALBACH

ESTHER MARIE KNUDSEN

23.03.2012

20.05.2012

NIKOLINE JENSEN RØDSETH

KRISTINE MARIE SV ELLINGEN

26.03.2012

27.05.2012

THEO LILLEMORK-MATTSON

ESTHER WALLE

30.03.2012

RONNY BUR Y SAMUELSEN

24.04.2012

PER YNGV AR NEV ERDAL EDV ARTSEN 03.05.2012 KJELL SIMONSEN

10.05.2012

INGA HOPLAND

11.05.2012

JOHANNA HERNAR

15.05.2012

JENNY REED

24.05.2012

ELI KARIN HOPE

01.06.2012

Vielser 24.03.2012 V IVIAN WING LAAM MUI OG TOR ARNE KRAKELI 19.05.2012 JEANETTE HOLM SKOG OG REIDAR LØV AAS 26.05.2012 ELLEN MERETHE MELINGEN HA UG OG OTTO ROBERT FRANS SMITH 26.05.2012 MERETE NILSEN OG WALTER STANLY ANLEY DYER 02.06.2012 ELISABETH ASKVIK OG KJELL OV E LILLEEIDE

annonse REGNSKAP

Menighetsblad for Sælen menighet Adresse: Vardeveien 9, 5141 Fyllingsdalen. Redaksjon: Trygve Bergem (tebe) Berit Bakke (beba) Håvard Wasbø (layout)

926 57 787 996 04 561 958 05 866

Med fokus på verdier Spelhaugen 20, 2. etg., Fy llingsdalen Mobil: 414 69 242 e-post: tr ond@1plus1r egnskap.no


Annonser

GRAVSTEINER - stort utval g - høy kvalitet - gratis m ontering K ontak t Mor ten Sn ekk evik Tlf

957 80 757

Eilif Andersen DØGNVAKT: 55 20 23 00 Natlandsveien 8, Landås


Velkommen til gudstjeneste i Sælen kirke Juni 10.6 2.s i tr eenighet

11.00 Dåp. Nattver d

Ketil Nødtvedt

17.6 3.s i tr eenighet

11.00 Fyllingsdalen kirke (ikke gudstjeneste i Sælen)

24.6 4.s. i tr eenighet

11.00 Fyllingsdalen kirke (ikke gudstjeneste i Sælen)

Juli 1.7

5.s i tr eenighet

11.00 Dåp. Nattver d

Ketil Nødtvedt

8.7

6.s.i tr eenighet

11.00 Fyllingsdalen kirke (ikke gudstjeneste i Sælen)

15.7 7.s.i tr eenighet

11.00 Dåp. Nattver d

Fr ode Øglænd

22.7 8.s.i tr eenighet

11.00 Fyllingsdalen kirke (ikke gudstjeneste i Sælen)

29.7 Olsok

11.00 Dåp. Nattver d

Jar le V eland

August 5.8

10.s i tr eenighet

11.00 Fyllingsdalen kirke (ikke gudstjeneste i Sælen)

12.8 11.s.i tr eenighet

11.00 Høymesse. Dåp. Nattver d

Fr ode Øglænd

19.8 12.s.t tr eenighet

11.00 Fyllingsdalen kirke (ikke gudstjeneste i Sælen)

26.8 13.s.e. pinse

11.00 Dåp. Nattver d

Ketil Nødtvedt

September 2.9

V ingår dssøndag

11.00 Dåp. Nattver d

Ketil Nødtvedt

9.9

15.s i tr eenighet

11.00 Dåp. Nattver d

Ketil Nødtvedt

16.9 16.s.i tr eenighet

11.00 Presentasjon av konfirmanter

Ketil Nødtvedt

23.9 17.s.i tr eenighet

11.00 Presentasjon av konfirmanter

Fr ode Øglænd

30.9 18.s. i tr eenighet 11.00 Dåp. Nattver d

Ketil Nødtvedt

Søndagsskole

Portal - Sælen menighetsblad 2/12.  
Portal - Sælen menighetsblad 2/12.  

God sommer! Menighetskonsulent / Frivillighetskoordinator FAMILIEMIDDAG Vi spiser middag sammen og avslutter med en liten sangstund i kirker...

Advertisement