Page 1

NR. 5 OKT/NOV. 2009

40. ÅRG.

for Dyrøy og Sørreisa

menighets bladet


HP - noe for enhver smak ... ! Når høstværet blir vintervær er det ofte godt å tenke, håpe på noe annet: Ei god bok, skiturer i marslyset, en bytur kanskje, syden.. eller mer dypere verdier: «Min framtidsdag er ljus och lång…» heter den i en gammel svensk vekkelsessang. Noe bedre, større, utover livet her… Sanne og troverdige kilder for håp, kan hjelpe oss til to ting, tror jeg: Enten bedre å lære å slå oss til ro i livet, mangfoldig og tvetydig, slik det er. Eller: Å få kraft og mot til å gå nye veier, gå framover. Jeg tror det kristne håp, som vi leser om i 1.Pet.1, 3, kan være slik. Det står der at Jesu oppstandelse har gitt oss et levende håp vi kan få bygge på. Dette ordet omslutter egentlig livet til mange av oss: Det blir gjerne lest både ved barnedåp og ved graven, i begge ender av livet. En håpets sirkel om livet vårt. Noen ganger trenger vi hjelp til å slå oss til ro, få bebodde øyne, forsone oss med livet..slik det ble. Det kristne håpet kan gi oss hjelp til realitetsorientering. Jeg er ikke gud, kan ikke få til alt, en god Gud holder meg i gode og onde dager. Positivt akseptere at livet mitt er livet, ufullkomment, med et spruckent halleluja, som forfatteren Tomas Sjødin sier, slik livet ble..der ligger det skatter gjemt for oss. Og se gleden der jeg ikke så den, og der gleden er, er Gud ikke langt unna, sier Narniabøkenes far, C. S. Lewis. Men vi kan også få håpets forandringskraft: Kraft og mot til å bryte grenser, prøve noe nytt, ta tak i en side ved oss sjøl, reise et nytt sted, kanskje et nytt sted i forhold til meg sjøl, eller andre, lære å spille et instrument, lære matlaginga jeg alltid drømte om, flytte….. Ja, Gudshåpet tror jeg er konkret og hverdagslig. Jordnært, med himmelfeste. Håp for enhver smak… Sokneprest Per Gustav Nilsen, DyrøyMenighetsbladet for Dyrøy og Sørrisa Nr. 5 - 2009

menighets Dyrøy bladet ogforSørreisa E-post: menighetsbladet@dnett.no

Redaktør: Sigurd Skollevoll (sisk) E-post: sigurd.skollevoll@online.no

Layout: Trygve Skipenes Østrem E-post: trygve.ostrem@online.no

Bankkonto: 4776 14 70597

Fellesbetjening:

Sokneprest Rolv Jakob Bruun tlf. 77861069 Hjemmeside: www.rolv.info Sokneprest Per Gustav Nilsen tlf. 47859165 Kateket Reidar Strømme tlf. 77863232 Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm tlf. 77861132

Sørreisa Menighet Kapellveien 26 - 9310 Sørreisa Prestekontor og menighetskontor tlf. 77 87 52 90/fax. 77 87 52 91

E-post: menighet@sorreisa.kirken.no Kontortid: tirsdag - torsdag 0900-1200 Kantor (vakant) Kirketjener Odd Lockertsen tlf. 77861377 Leder i menighetsrådet Kristian Erik Bakkland tlf. 77861598

Dyrøy Menighet

Postboks 23 - 9316 Brøstadbotn Prestekontor og menighetskontor tlf. 77 18 83 28/fax. 77 18 83 91

E-post: dyroy.menighet@dnett.no Kontortid: mandag og onsdag 0900-1400 Organist Michael Martin tlf. 99403768 Kirketjener Boye Skoglund tlf. 77187160 Kirkegårdsarbeider Per Inge Rask Krogh tlf. 954 84622 Leder i menighetsrådet Anne Larsen tlf. 77188375 Trykk: Grafisk Nord, Postboks 23, 9305 Finnsnes

Siste rgang? I det første nummeret av denne 40. årgang av Menighetsbladet for Dyrøy og Sørreisa, skrev jeg i denne spalte noe om usikkerhet rundt fortsatt utgivelse av Menighetsbladet. Men usikkerheten ble parkert da menighetene tidlig på året gjorde vedtak om at de ønsket å fortsette samarbeidet om Menighetsbladet. Videre var vi i gang med en glidende overgang til ny redaktør av bladet. Men nå er usikkerheten kommet tilbake igjen. Den direkte årsak til dette er at menighetsbladet ligger an til å gå med et stort underskudd i år. Dette kan det leses om annet steds i bladet. Hvordan løser en så utfordringen med et stort underskudd? De ganger dette har inntruffet tidligere, har en henvendelse til våre lesere og andre støttespillere ryddet opp i saken. Men denne gang ser det ut til at særlig Sørreisa menighetsråd ønsker å benytte anledningen til å avslutte samarbeidet med Dyrøy om utgivelse av et felles menighetsblad. Valget står nå mellom et fortsatt samarbeid mellom Sørreisa og Dyrøy om utgivelse av et felles menighetsblad, andre samarbeidsløsninger, utgivelse av eget blad eller kanskje å ta steget ut i den digitale verden og heller satse på jevnlig oppdaterte sider på internett? Hva mener leserne? Etter 40 år med felles menighetsblad mellom Sørreisa og Dyrøy menigheter, kan det nå være på tide å spørre våre lesere. Hva mener dere? Mener dere noe om bladet og en eventuell fortsettelse? Om noen vil, kan man sende sin mening på e-post til menighetsbladet@dnett.no eller til adressen: Postboks 23, 9316 Brøstadbotn. sisk
Ordinasjon i Brøstad kirke 27. september 2009 For tredje gang i historien ble en person vigslet til prest i Dyrøy menighet. Og denne gangen var det vår egen nye sogneprest, Per Gustav Nilsen, som på denne måten ble innsatt til tjeneste i kirka. Det var godt frammøte i Brøstad kirke av medlemmer både av egen menighet og besøkende fra våre nabosogn. Salmesangen lød ekstra fin og fyldig ved hjelp av Dyrøy korforening og vår nye organist Michael Martin. Den høytidelige prosesjon av biskop, prost, ordinand og prester satte oss alle i en egen stemning – til og med sola skinte skarpt og klart inn gjennom vinduene og trosset regnet. Prost Sigurd Skollevoll ledet første del av gudstjenesten fram til selve ordinasjonen. Biskop Per Oskar Kjølaas, som selv har røtter fra Bjørkebakken, overtok regien og skriftlesinga ble framført av de deltakende sogneprester fra Salangen og Berg og Torsken, samt diakon Per Gustav Nilsen ble ordinert av biskop Per Grete Glemmestad og rektor ved Oskar Kjølaas. Kirkelig Utdanningssenter i Nord, Stig Lægdene. Så kunne vår nye sogneprest holde dagens preken og overta ledelsen av Biskopens tale til ordinanden var en gudstjenesten, med takkoffer, nattverd, opplevelse å høre på. Tenk om vi alle takkekollekt, velsignelse og utsendelse. kunne fått med oss slike gode råd og Biskopen hadde ordet til slutt, før koret påminnelser, framført med slik kjærlig avsluttet med postludium «Nå la oss omtanke når vi gikk inn i en ny tjeneste. takke Gud», der menigheten sang med Man blir både rørt og berørt av vigslings- i tredje vers. handlingen når biskop, prost og prester foretar håndspåleggelsen for å fullføre Etter gudstjenesten var vi alle invitert ordinasjonen. til kirkekaffe og festsamvær i Norda-Menighetsbladet for Dyrøy og Sørrisa Nr. 5 - 2009

vindshagen. Nå kunne man vel heller kalle det kirkemiddag ettersom vi fikk servert nydelig lapskaus fra Dyrøymat. Det passet jo bra både for de med lang vei heim og for oss som trives i godt selskap. Menighetsrådet hadde fått hjelp av Grete Moan og noen unge jenter fra Dyrøy Motorklubb, og de sørget for at det var mat, kopper og asjetter framme, og de ryddet kjøkkenet etterpå.

De medvirkende ber for den nye presten. (over). Sokneprest Per Gustav Nilsen åpner kakeslaget. (til venstre). Middagen smakte fortreffelig, og som ettermat var det kaffe og et utvalg av deilige kaker. Under kaffen var det gratulasjonstaler og hilsener med overrekkelse av gaver, så nypresten følte seg nesten som en konfirmant, sa han. Og i motsetning til den høytidelige og varme opplevelsen i kirka, må man vel kunne si at her ble det både hett og latterlig. I alle fall satt latteren løst og alle så ut til å trives. Vi fikk også hilse på prestefrua Hilde og på døtrene som om ikke lenge flytter inn i presteboligen på Moan. Da blir de en del av nabolaget hos oss, og jeg håper de vil føle seg velkommen og får gode venner i si nye heimbygd. Velkommen skal dere være! Åse Kristiansen/Geir Skoglund (foto)
Kirkevalget 2009 Da er kirkevalget 2009 ferdig, og det vil gå over i historien som et valg der valgdeltakelsen økte radikalt. Valgresultatet følger på påfølgende sider.

Fra Ordinasjonen i Brøstad kirke søndag 27. september 2009. Fra venstre: Leder i Dyrøy menighetsråd Anne Larsen, sokneprest i Salangen Christian Andersen, prost Sigurd Skollevoll, rektor ved KUN Stig Lægdene, biskop Per Oskar Kjølaas, sokneprest i Berg og Torsken Ingunn Rinde, ordinert sokneprest Per Gustav Nilsen og diakon Grete Glemmestad. (foto: Geir H. Skoglund)

Nord-Hålogaland bispedømmeråd lek medlemmer:

Arnhild Andreassen (40) - Nordreisa Ole Danbolt Mjøs (70) - Tromsøysund Eirik Junge Eliassen (39) - Kroken Ingrid Røstad Fløtten (55) - Vardø Nils Mathis Nilsen Eira (65) - Kautokeino Anne Marie Bakken (64) -Kvæfjord Andreas Gotliebsen (21) - Kanebogen Varamedlemmer: Henning André Østvoll Norbakken (29) - Grønnåsen Anne Marie Gjerdrum (70) - Tromsøysund Ottar Grimstad (73) - Alta Ragnhild Hellemo (67) - Berg Hilda Kristine Hanssen (37) - Elverhøy Gunvor Olsen Bjørklund (63) - Nesseby Det nye bispedømmerådet trer i funksjon 1. januar 2010 og blir sittende i to år. Fulltallig vil rådet også bestå av en representant fra presteskapet, en repr. fra andre kirkelige tilsatte, en samisk repr. og biskopen.Menighetsbladet for Dyrøy og Sørrisa Nr. 5 - 2009

Som et resultat av Stortingsforliket om forholdet mellom stat-kirke, ble det vedtatt at de kirkelige valg skulle avvikles samtidig med de borgerlige valg. I 2009 skulle valget legges sammen med Stortingsvalget, men som et unntak fra det normale skulle valgperioden kun være 2 år. Deretter blir det 4 års valgperioder igjen, og valgene på menighetsråd og bispedømmeråd skal da legges samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Før valget ble det blant annet her i Menighetsbladet gitt informasjon om det forstående valget. I tillegg ble det sendt ut stemmekort til alle stemmeberettigede. I både Dyrøy og Sørreisa ble det gitt mulighet til å avgi forhåndsstemme i mange uker før valget. Begge menigheter er svært takknemlig for at kommunene sa ja til å ta seg av forhåndsstemmegivningen på kommunehusene. Menighetsrådsvalget i Dyrøy Ved valget i Dyrøy ble valgdeltakelsen mer enn tredoblet i forhold til valget for fire år siden. Valgdeltakelsen gikk opp fra 9,7 % til 31,2 %. Det finnes nok flere årsaker til dette gode resultatet. Dyrøy kommune hadde valgt å ha bare ett stemmested i kommunen, og det ble dermed enkelt å avvikle kirkevalget. I tillegg hadde det kirkelige valglokale en bra plassering i samme hus som Stortingsvalget fant sted. Gratulerer til Dyrøyværingene med denne valgdeltakelsen!

Menighetsrådsvalget i Sørreisa I Sørreisa ble ikke resultatet så bra, men valgdeltakelsen gikk opp også her - fra 7,9 % til 14,0 %. Grunner til at resultatet ikke ble bedre kan nok være at man i Sørreisa kun avholdt kirkevalg på valgets 2. dag, og at man i tillegg ikke hadde tilbud om kirkevalg på alle stemmesteder i kommunen. Dermed ble det nok en del stemmeberettigede som ikke tok seg bryet med å finne et stemmelokale for de kirkelige valg en annen dag og/eller et annet sted enn da de ellers stemte. Bispedømmerådsvalget i Nord-Hålogaland Bispedømmerådsvalget fikk nok ikke riktig så høy valgdeltakelse, da det var noen som lot være å stemme ved dette valg fordi de opplevde stemmemåten komplisert. Valgforsker Årebrot har kritisert dette forhold, og det faktum at noen har misforstått stemmegivningsprosedyren. Saken var at listene var satt opp som forholdstallsvalg. Dette betyr at listen settes opp alfabetisk og uprioritert, og så blir det opp til velgerne å krysse av for hvem de ønsker å stemme på. Denne måten å gjøre det på flytter makten over fra en nominasjonskomité til velgeren, og er slik sett mye mer demokratisk enn mange andre valg. Når det så viste seg at det kun var 5 % av stemmesedlene som ble underkjent, og altså 95 % av valgsedlene telte med, gir dette en god legitimitet for bispedømmerådsvalgene.
Ved senere valg blir det viktig å få ut bedre informasjon om hva kandidatene står for, både når det gjelder menighetsrådsog bispedømmerådsvalget. Noen få og

treffende stikkord hadde gjort stor nytte her, og vi må forsøke å gjøre denne biten bedre ved de neste kirkelige valg. sisk

Menighetsrådsvalget i Sørreisa menighet 2009 Medlemmer: Ståle Bjørklund, Hemmingsjord Inger-Johanne Larsen, Gottesjord Rigmor Steinkellner, Gottesjord Per Eirik Mathisen, Gottesjord Brynhild Thoresen, Bakkejord Harald Helling, Sørsia

399 stemmer 396 stemmer 382 stemmer 381 stemmer 355 stemmer 354 stemmer

Varamedlemmer: Vigdis Martinsen, Sørsia Jan Kjetil Skogheim, Bakkejord Odd Nergård, Smørsgård Martha Øvermo, Straumen Rigmor Rasmussen, Skøelv

351 stemmer 338 stemmer 279 stemmer 249 stemmer 179 stemmer

Kr. 25 000 i minus! Nedenfor følger oversikt over bladpenger som er kommet inn fra påske og fram til nå og redaksjonen takker for alle bidrag! Men med tillegg av det som kom inn de tre første måneder i år, ligger det nå an til at Menighetsbladet vil gå med kr 25 000 i underskudd i 2009. Inntektene ligger an til å bli 25 % lavere enn budsjettert, og det er bladpenger fra dere, kjære lesere, som svikter. I forhold til i fjor ligger Reisværingene kr 13 000 under det som kom inn da, Dyrøyværingene kr 5 000 under og de som bor utenbygds ligger kr 7 000 under. Når så også trykking, men aller mest portoutgiftene øker, ligger det an til et stort underskudd. Men det er ikke for sent for våre lesere å gjøre rette opp i dette. Så skulle noen komme på at de ikke har bidratt med bladpenger i år og vil gjøre noe med det, kan man finne frem giroen som var stiftet fast i blad nr 1-2009 og betale en sum. Finner du ikke giroen, er kontonummeret 4776 14 70597. Red

B L A D P E N G E R

Valg gjennomført 14. september 2009. Stemmeberettige: 2 387 - Avgitte stemmer: 336 - Valgdeltakelse: 14%.   

Menighetsrådsvalget i Dyrøy menighet 2009 Medlemmer: Anne Larsen, Langhamn Trygve S. Østrem, Brøstad  Ove Gamst, Finnefjell  Marit Kastnes, Brøstad    Geir H. Skoglund, Sæter   Randi Sætherskar, Elvevoll    

340 stemmer 313 stemmer 306 stemmer 300 stemmer 290 stemmer 279 stemmer

Varamedlemmer: Else Andreassen, Brøstad    Håkon T. Agersborg, Brøstad   Rigmor Svendsen, Espenes   John Bruvoll, Bjørkebakken Lill-Sigrid Bergheim, Espejord 

271 stemmer 259 stemmer 233 stemmer 201 stemmer 137 stemmer

Valg gjennomført 13. og 14. september 2009. Stemmeberettige: 939 - Avgitte stemmer: 293 - Valgdeltakelse: 31%.   De nye menighetsrådene trer i funksjon fra 1. november 2009.       Menighetsbladet for Dyrøy og Sørrisa Nr. 5 - 2009

Periode: 1/4-30/9 Sørreisa: L.Frandsen, A.I.Olsen, S.og H.Evensen, H.Furøy, H.Ramberg, L.og S.Vangen,

A.og W.Karlsen, I.Kolstad, L.Mikalsen, J.Mathisen, E.H.S.Flaate, K.E.Bakkland, J.Bjørklund, W.A.Fagernes, H.Rasch, K.og O.Åsland, O.Eliassen, A.og G.Eriksen, T.og K.Thomassen, M.Vaeng, H.Hansen, A.T.Antonsen, K.H.Lundberg, A.Dahlø, S.E.Paulsen, S.Vollstad, J.Ludvigsen, O.Nilsen, A.og R.Barkli, A.Oskal, J.O.Gulbrandsen, S.og P.Mathisen, A.B.Kristiansen, K.M.Lynghaug, E.H.Martinsen, I.og S.Hanssen, G.og L.Dalseth og 1 NN.

38 stk. kr 6 400.Dyrøy: B.Hanssen, S.Skollevoll, J.Taylor, H.J.Jenssen, T.B.Paulsen, V.Olsen, E.Hind,

H.Paulsen, J.Lillegård, K.M.Sivertsen, H.Danielsen, H.Knutsen, P.M.Chruickshank, B.Dahl, B.Moen, O.I.Danielsen, E.Hals, B.Ophaug, J.Bolle, S.S.Jørgensen, M.og H.Nordahl, P.G.Cruickshank, A.Ø.Skoglund, J.M.Hansen og B.Lavik.

25 stk. kr 4 400,Utenbygds: S.Eliassen, K.I.Karlsen, H.Antonsen, A.Holmemo, K.Jakobsen, E.M.Hind,

K.Rostad, A.K.Østlund, O.H.Høgalmen, S.Andersen, S.A.Nygård, M.Brenna, R.Fossen, I.Aspeslett, A.E.Tormodsrud, H.Henriksen og R.M.Køpke.

17 stk. kr 2 800,-
T A K K E A N N O N S E R

Takk for oppmerksomheten i forbindelse med vårt bryllup 8.august 2009. Susann og Einar Nikolaisen Takk! Jeg og familien vil takke alle som bidro til ordinasjonsdagen i Dyrøy 27. september. Med vennlig hilsen Per Gustav Nilsen Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min 85årsdag. Klara Fredriksen Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning Bente Marie`s konfirmasjonen. Ingrid Johnsen og Bernt Isaksen

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår tante Jonette Johnsens bortgang og begravelse. Familien Takk for all vennlig deltakelse ved Irene Susanne Solbakkens bortgang og begravelse. Takk for blomster og gavekort. En spesiell takk til ansatte ved Sørreisa Sykehjem for god pleie og omsorg. Familien Takk for vennlig deltakelse i forbindelse med Hans Enok Karlsens bortgang og begravelse. Takk for blomster, gavekort og minnekort. Takk også til Dyrøy Omsorgssenter og hjemmetjenesten for god omsorg og pleie.  Elly Karlsen med familie

TV-aksjonen CARE 2009 CARE har fått TV-aksjonen for 2009. Den 18.oktober kan du være med på å gi verdens fattigste kvinner og deres familier et bedre og mer verdig liv. Kvinner og jenter rammes hardest av fattigdom. Er du født som jente i et fattig land, har du alle odds mot deg. Det er mindre sjanse for at du får gå på skole og hvis du blir syk får du kanskje ikke hjelp. Når du blir voksen har du liten innflytelse over ditt eget liv. I mange land har du for eksempel ikke rett til å eie jord eller hjem.

• •

Velkommen til vårt utsalg i Brøstadbotn Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn,  77 18 93 50

Åpningstider: Man - Tor: 10.00 - 16.00 Fre: 10.00 - 17.00 Lør: 10.00 - 14.00

10

Menighetsbladet for Dyrøy og Sørrisa Nr. 5 - 2009

Derfor kjemper CARE for verdens fattigste kvinners mulighet til å klare seg selv. Vi klarer ikke å bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor. Gjennom TV-aksjonen kan du være med å hjelpe kvinner og jenter til en bedre tilværelse.

Fakta om TV-aksjonen CARE:

Begravelsesbyrå Vi tilbyr også stell av graver  77 18 83 75 * 9311 BRØSTADBOTN

Slik kan vi ikke ha det.

TV-aksjonen CARE er 18. oktober på NRK1. Pengene går til CAREs arbeid med å gi verdens fattigste kvinner muligheten til å klare seg selv CAREs viktigste metode for å hjelpe kvinner er mikrofinans, en metode CARE kaller for spare- og lånegrupper H.K.H. Kronprins Haakon er TV-aksjonens høye beskytter. www.care.no

Et ver dig farvel

BEGRAVELSESBYRÅET I SØRREISA Begravelsehjelp

9326 Bardufoss

Finnset, 9310 Sørreisa Tlf.: 922 28 999

Gudrun Falck

Anne Marie Dahl

Tlf: 916 48 324 Alt i blomster og binderi

Vi hjelper til med praktisk støtte, og alt som trenges, for å gjøre begravelsen til et verdig farvel.

11


GUDSTJENESTER - DYRØY

22. november - siste søndag i kirkeåret Dyrøy kirke kl. 11.00 Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll Ofring: Det Norske Misjonsselskap 29. november - 1. søndag i advent Brøstad kirke kl. 19.00 Lysmesse v/sokneprest Per Gustav Nilsen og konfirmantene Ofring: Norges KFUK-KFUM 18. oktober - 20. søndag etter pinse Dyrøy kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/sokneprest Per Gustav Nilsen. Utdeling av Bibel til 5.-klasse Ofring: TV-aksjonen – CARE Norge

06. desember - 2. søndag i advent Kastnes bedehus kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/sokneprest Per Gustav Nilsen Ofring: Norsk Misjon i Øst

25. oktober - Bots- og bededag Ingen gudstjeneste

10. desember - torsdag Bålplassen, Elvetun skole kl. 1900 Mørketidsgudstjeneste v/sokneprest Per Gustav Nilsen, konfirmanter og samtalefellesskapet Fakler utdeles, lommelykt bør medtas.

01. november - Allehelgensdag Brøstad kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/sokneprest Per Gustav Nilsen og Brøstadbotn Barnegospel Ofring: Egen menighet 07. november - lørdag Brøstad kirke kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste v/sokneprest Per Gustav Nilsen, Andreas Norbye og Skolelaget Ofring: Fjellheim Bibelskole

Dyrøy Søndagsskolen Felles søndagsskole for Dyrøy menighet i

08. november - 23. søndag etter pinse Ingen gudstjeneste 15. november - 24. søndag etter pinse Brøstad kirke kl. 11.00 Høymesse/forbønnsgudstjeneste v/sokneprest Per Gustav Nilsen Ofring: Brøstad kirkeforening

12

Brøstad kirke: (kl. 11.00) 18/10, 22/11 og 13/12 Alle barn fra 4 år og oppover er hjertelig velkommen!

Menighetsbladet for Dyrøy og Sørrisa Nr. 5 - 2009

20. desember - 4. søndag i advent Moen bedehus kl. 11.00 Høymesse v/sokneprest Per Gustav Nilsen Ofring: Menighetens misjonsprosjekt

13. desember - 3. søndag i advent Dyrøy kirke kl. 18.00 Julekonsert med Dyrøy korforening, Brøstadbotn Barnegospel, Dyrøy Kulturskole, Oktetten og Blanke Messingen

Den gode samtalen I samtalefellesskapet er det rom for den. Der kan du dele tanker og spørsmål med andre, eller bare være lyttende til stede. Vi benytter ei bok som utgangspunkt. Men alltid lar vi det som opptar oss komme først. Det kan for eksempel være tro, tvil, lykke, ulykke, glede eller sorg. Du er velkommen til Brøstad kirke hver tredje torsdag kl.19.30-21.15. Vi starter alltid med et måltid. Ønsker du å være med, men ikke finner rom for det alle gangene, er du like fullt velkommen. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne Larsen (95945318) eller Karin Storvoll (95822974). Datoer for høstens samlinger er: 17.september / 8.oktober / 29.oktober / 19.november / 10.desember Siste, altså 10.desember, avslutter vi med mørketidsgudstjeneste kl.19.00 ute i det fri, som selvsagt er åpen for alle.

Kafé - møter - selskap Lefser - hjembakte kaker på bestilling Tverrveien 14, 9311 Brøstadbotn

 77 18 71 00

Åpningstider: 09.00 - 15.00 (09.30 - 14.00)

menighets Dyrøy bladet ogforSørreisa

FORSIDEN: Fra ordinasjonsgudstjenesten i Brøstad kirke. Foto: Geir Harald Skoglund Neste nummer kommer ut ca 15. desember og stoff må være redaksjonen i hende senest 1. desember.

13


GUDSTJENESTER - SØRREISA

18. oktober - 20. søndag etter pinse Sørreisa kirke kl 11.00 Høymesse v/prestevikar Cato Thunes Ofring: TV-aksjonen – CARE Norge 25. oktober - Bots- og bededag Straumen kapell kl 11.00 Bots- og Bededagsgudstjeneste v/prost Sigurd Skollevoll og Egil Ellingsen Ofring: Normisjon

LYSGLIMT - BLÅ KORS MOTORKLUBB

01. november - Allehelgensdag Sørreisa kirke kl. 11.00 Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll og sokneprest John Daniel Solhaug Ofring: Egen menighet 08. november - 23. søndag etter pinse Ingen gudstjeneste 15. november - 24. søndag etter pinse Straumen kapell kl 11.00 Misjonsgudstjeneste v/sokneprest Rolv Bruun og Gunvor Kongsvik Ofring: Menighetens misjonsprosjekt 22. november - siste søndag i kirkeåret Skøelv kapell kl. 11.00 Høymesse v/sokneprest Rolv Bruun Ofring: Norsk Luthersk Misjonssamband 29. november - 1. søndag i advent Straumen kapell kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/sokneprest Rolv Bruun og speiderne Ofring: Norges KFUK/KFUM-speidere

Annenhver fredag (oddetallsuker) kl. 18.30 - 20.30 i Gottesjord Forsamlingshus, Leirbogvn. 114 - 9310 SØRREISA Mekking, hobbyarbeid, spill utlodning, miniatyrskyting, samlingsstund. Gutter og jenter fra 5. klasse og oppover er velkommen! ***

23/10, 6/11, 20/11 og 4/12

14

06. desember - 2. søndag i advent Sørreisa kirke kl. 18.00 Lysmesse v/sokneprest Rolv Bruun, Roy Frode Løvland og konfirmantene Ofring: Egen menighet 10. desember - torsdag Sørreisa sykehjem kl. 16.30 Gudstjeneste m/nattverd v/sokneprest Rolv Bruun Menighetsbladet for Dyrøy og Sørrisa Nr. 5 - 2009

13. desember - 3. søndag i advent Straumen kapell kl 11.00 Høymesse v/sokneprest Rolv Bruun Ofring: Den Indre Sjømannsmisjon

TORSDAGSKLUBBEN

20. desember - 4. søndag i advent Ingen gudstjeneste

Vi samles i kapellkjelleren, Straumen kapell, annen hver torsdag i partallsuker kl. 17.30 - 18.30. Barn fra 4 år og oppover er velkommen!

Tlf. 815 33 330 Kirkens SOS er kirkens egen krisetelefon. Et åpent takvindu når alle dører er stengt eller føles stengt. Et sted en kan ringe anonymt og uten å møte moralske pekefingre, «ta deg nå sammen-utsagn» eller velmente bagatelliserende råd. En trenger ikke snakke om Gud for å ringe, og ingen ting er så forferdelig at det ikke kan snakkes om. Det er fullstendig taushetsplikt.

Kommer du? 22/10, 5/11, 19/11 og 3/12

Vi har åpent hele døgnet!

JULEMESSA

Sørreisa Misjonsforenings julemesse arrangeres i Sørreisa Kulturhus lørdag 14. november. Kl. 10.30 Åpning av messa. Salg av varer, utlodning og kaffesalg Eget opplegg for barn

Kl. 12.30 Innslag av gladsang Kl. 13.00 Misjonsmøte m/trekning Tale v/Gunvor Kongsvik. Sang og musikk

Alle hjertelig velkommen! Sørreisa Misjonsforening

15


INFORMASJONSBLAD SLEKTERS GANG

Døpte

SØRREISA: 02.08. Thor Olav Voigt-Johnsen - døpt på Fossmotunet i Målselv 09.08. Mariell Lorentsen - døpt i Brøstad kirke 06.09. Jasmin Gomes Lund 09.09. Maia Julianne Rørslett Haugan 13.09. Helene Stensrud Gulbrandsen 13.09. Nicolai Kolstad 04.10. Sander Dalseth Pedersen DYRØY: 09.08. Amalie Jakobsen Johansen 09.08. Mariell Lorentsen 13.09. Sindre Nikolai Årsandvik - døpt i Ibestad kirke 20.09. Lovise Agersborg 04.10. Sander Dalseth Pedersen - døpt i Skøelv kapell

SØRREISA: 08.08. Susann Helen Svendsen og Einar Roger Nikolaisen

Vigde

Døde

SØRREISA: 14.07. Haldis Johnsen Eriksen 16.08. Irene Susanne Solbakken 21.08. Sigrid Lilly Larsen 23.08. Gunnar Egil Andersen 29.08. Karin Olaug Johnsen 02.09. Tuva Jensdotter 04.09. Jonette Johnsen 08.09. Øyvind Olav Normann 10.09. Terje Bjarnold Berg

f. 1919 f. 1925 f. 1934 f. 1940 f. 1958 f. 1958 f. 1923 f. 1945 f. 1927

DYRØY: 09.08. Sigvart Aleksander Jørgensen 02.09. Marie Johanna Kristiansen 24.09. Torvald Angel Broks 27.09. Ruth Harriet Isaksen

f. 1926 f. 1918 f. 1917 f. 1925

16

Menighetsbladet for Dyrøy og Sørrisa Nr. 5 - 2009

Menighetsbladet for Dyrøy og Sørreisa nr.5/09.  

bladet for Dyrøy og Sørreisa NR. 5 OKT/NOV. 2009 40. ÅRG.

Menighetsbladet for Dyrøy og Sørreisa nr.5/09.  

bladet for Dyrøy og Sørreisa NR. 5 OKT/NOV. 2009 40. ÅRG.

Advertisement