Page 1

Nr. 2-2011 - 14/4 - 15/6 Årgang 42

Kyrkjelydsblad Kyrkjelydsblad for Hå Gaute i Bangladesh side 10-11

Orgelstatus side 12

Min fineste påskesalme side 14

Konfirmantar 2011 Side 18

www.haa.kyrkja.no

side 8


Kyrkja i Hå

Kyrkjelydsbladet for Hå

Heimeside: www.haa.kyrkja.no Kyrkjelydsbladet kan også lesast og skrivast ut på heimesida.

Hå kyrkjekontor

Telefon

E-post

Nærbø kyrkje Telefon 51 43 62 10 kontoret@haa.kyrkja.no Store Ring 53 Telefaks 51 43 62 11 4365 Nærbø Kontortid tysdag – fredag kl. 9.30 – 15.00

Ogna kyrkjekontor

Kyrkjeberget 1 51 43 37 70 4364 Sirevåg Kontortid: torsdag kl 17.00 – 18.30 Trefftider, telefon, e-post Kyrkjeverje Tor Syvert Aass 992 14 814 Kateket i Hå Helge Gabrielsen 992 14 815 Nærbø Sokneprest Jan Roald Dahlstrøm 992 14 819 Tysdag 9.30 – 11.30 Sekretær Kari Torland Ungdomsprest Knut Svindland 470 11 317 Tysdag 9.30 – 11.30 Sundagsskulen Gjertrud Lervik 906 44 839 tysdag 9:30 – 11:30 Familiearbeidar Åslaug Lindland 930 07 208 tysdag 9:30 – 11:30 Noas ark open barnehage Styrar Gunn Auestad Stokka Musikar Bjarte Lending 992 14 824 tysdag 9:30 – 11:30 Kyrkjetenar Nærbø gamle kyrkje og kyrkjegard Joleif Hobberstad 992 14 828 Kyrkjetenar og vaktmeister Nærbø kyrkje Stein Johnsen 992 14 827 Soknerådsleiar, Nærbø: Tron Gudmestad Varhaug Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen 992 14 820 Tysdag 9.30 – 11.30 Sekretær Anna Bergitte Skårland Kateket Jostein Husveg 992 14 823 Tysdag 9.30 – 11.30 Organist Morten Jostein Helvig 992 14 825 Kyrkjetenar Eivind Waldeland 909 62 998 Reinhaldar Borgny Ånestad Skretting Soknerådsleiar Varhaug: Siri Aarsland Ogna Sokneprest Roald Byberg 992 14 821 Sekretær Norvald O. Person 992 14 818 Organist Geir Palle Haarr 51 43 65 35 Klokkar Svein Olav Blindheim Kyrkjetenar Norvald O. Person 992 14 818 Reinhaldar Kari Olsen Soknerådsleiar Ogna Olav Tangen 51 43 55 50

Utgjevar: Sokneråda i Nærbø,Varhaug og Ogna Adresse: Nærbø kyrkje, Store ring 53, 4365 Nærbø Redaksjon: Magnus Østby (fungerande redaktør) tlf: 91845157 e-post: magnus@askmedia.no

kyrkjeverge@haa.kyrkja.no kateket.haa@ haa.kyrkja.no

Ellen Marie Harbo tlf: 97191033 e-post: ellen.harbo@lyse.net

sokneprest.nerbo@haa.kyrkja.no nerbo.sokneraad@haa.kyrkja.no ungdomsprest@haa.kyrkja.no sundagsskule@haa.kyrkja.no familiearb@haa.kyrkja.no noas.ark@haa.kyrkja.no organist.nerbo@haa.kyrkja.no

kyrkjetenar.nerbo@haa.kyrkja.no vaktmester.nerbo@haa.kyrkja.no

sokneprest.varhaug@haa.kyrkja.no varhaug.sokneraad@haa.kyrkja.no kateket.varhaug@haa.kyrkja.no organist.varhaug@haa.kyrkja.no kyrkjetenar.varhaug@haa.kyrkja.no

sokneprest.ogna@haa.kyrkja.no ogna.sokneraad@haa.kyrkja.no

Terje Lindtveit tlf: 41532638 e-post: terje.lindtveit@ha.kommune.no Annonsar: Kjartan Reime tlf: 98220860 e-post: kjartan@kreime.no Mottak av stoff: Jørgen Risdal tlf: 48270977 e-post: jorgen@risdal.org Layout: Tubb Myklebust Trykk: Lura Trykkeri Bladet vert sendt fritt till alle husstandane i Hå kommune. Gåver kan betalast til konto: 3335.05.21483

Utgivingsplan 2011: Nr. 3 Materiellfrist: 23. mai Utgiving: 16. juni. Tema: Ferie og frihet Nr. 4 Materiellfrist: 6. juni, fast stoff 27. juli, anna stoff. Utgiving: 18. august Tema:Valg og fri vilje Nr. 5 Materiellfrist: 31. oktober Utgiving: 24. november. Tema: Jul og forventningar

ogna.sokneraad@haa.kyrkja.no

NB! Noas ark, Mini-mer og Sundagsskulen har fått nytt kontonr: 3295 20 05560 2


Gjevarteneste:

Påskeljos Jesus som sa ”eg er ljoset for verda” (Joh 8,12), har ved mange høve vist at alt som dreier seg om han, er representert ved ljos. Då han vart fødd i Betlehem opplevde gjetarane at ”Herrens herlegdom lyste kringom dei” (Luk 2,9). Då Jesus vart forklara for Peter, Jakob og Johannes, etter å ha teke dei med opp på eit høgt fjell, skjedde det at ”andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som ljoset” (Matt 17,2). Ved oppstoda høyrer me også om engelen som velta steinen frå grava ”var som lynet å sjå til, og kleda hans var kvite som snø” (Matt 28,3). Og då Jesus møtte Saulus på vegen til Damaskus, ”stråla det brått eit ljos frå himmelen ikring han”. Kristus er ljos. Og dei som har vært i nærleiken av Kristus er prega av ljoset. For han som er den oppstadne, skaper ljos i våre hjarte. Påsken med langfredagens mørke, som går over til påskedagens oppstode og ljos, gjer at det same ljoset skin også for oss i vår verd og i våre hjarte. Den kanskje sterkaste påskeopplevinga eg har hatt til no, var i Kina. Eg var i Hunan provins, der eg vitja medarbeidarar i det kyrkjelege arbeidet kor Det norske misjonsselskap (NMS) i si tid arbeidde. Frå provinshovudstaden Changsha reiste me ned til byen Yiyang påskeaftan i pøsande regn på skitne vegar. Sjølv om det var midt på dagen var det tungt og mørkt ute. Me gjekk tidleg til sengs den påskeaftan. Me rulla ned blendingsgardinet på det hospitset me overnatta. Påskedagmorgon famla eg meg i mørkret fram til vindauga. Idet eg rulla opp blendingsgardinet, slo eit intenst ljos og skin mot meg, som eg aldri før eller sidan har opplevd. Sola skein rett inn gjennom vindauga frå knallblå himmel. Solstrålane gjekk samstundes gjennom millionar av

Kyrkja i Hå er avhengige av frivillig gjevarteneste, og fleire stillingar må finansierast med innsamla midlar.Vil du bli fast gjevar, ta kontakt med Hå kyrkjekontor. Du kan også gje enkeltbeløp. Bruk då oppgitte kontonummer. Dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølvmeldinga, må du oppgi personnummeret ditt. vassdråpar som hang på greinene på det enorme tuntreet.Vassdråpane skein intenst mot meg som funklande diamantar i alle regnbogens fargar. Det var som eit syn ovanfrå. Eg måtte skjerma augo mine for dette intense ljoset. For ei fantastisk oppleving det var å møta dette ljoset på sjølve påskedagmorgonen. Det var ei estetisk vakker oppleving, men endå meir eit syn som drog tankane mine til Jesu oppstode og påskedagen sitt ljos og glede. Eg vart fylt med stor takksemd for gleda og håpet Jesu oppstode har gjeve oss. - Sterkt var det då me etter å ha kome tilbake til Changsha, kunne delta på sjølve påskedaggudstenesta. I kyrkja gleda me oss saman med kyrkjelyden over at 8 personar vart døypte. Sanneleg, ljoset skin i mørket, og me får lov til å ta imot det. Kvar sundag feirar me Jesu oppstode og at ljoset skin i vår verd. Ljoset møter vi i Guds ord, i gudstenesta og i møte med nesten vår. Også i dåpen i våre gudstenester, når born, unge og vaksne vert døypte, vert ljoset stadig tent i nye hjarte. ”Kristus er ljoset for verda” seier vi idet eit dåpsljos vert tent i globen. Jesus lever, og han er ljoset som skin og gjer oss håp og framtid. Samstundes seier han: ”De er ljoset i verda”. Difor, kom i påsken til gudstenestene i din kyrkjelyd. Då vil du få sjå meir av Han som er Ljoset, og ver du sjølv eit ljos for andre. Ei velsigna og god påske til kvar einskild. Kjell Børge Tjemsland prost Jæren prosti

Ungdomsprest i Nærbø kyrkje Ungdomspresten i Nærbø jobbar med barn, ungdom og familiar. Stillinga er finansiert ved kommunal støtte og frivillig gjevarteneste. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd Orgel i Nærbø kyrkje Pipeorgelet i Nærbø kyrkje er bestilt, og skal vera på plass i 2012. Orgelet er i sin heilhet finansiert ved innsamla midlar. Kontonummer: 3295.20.73299. Nærbø Sokneråd Musikar Nærbø kyrkje Deler av denne stillinga er finansiert med frivillig gjevarteneste. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd Nærbø kyrkje Innsamla midlar til Nærbø kyrkje brukast til ferdiggjering av uteområde, diverse investeringar i og utanfor kyrka og vedlikehald som ikkje blir dekka av kommunale midlar. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd Familiearbeidar i Varhaug kyrkje Familiearbeidaren lagar familiegudstenester i Varhaug kyrkje. Stillinga er lønna av gåvemidlar. Kontonummer: 3335.20.88507. Varhaug sokneråd

Vigrestad - Tlf. 93 697 500

3


Ein redaktør ser seg tilbake Kari Ingfrid Hatteland har nesten alle nummera. Ho var redaktør av Kyrkelydsbladet frå 1998 til 2010. – Det har vore ei stor utvikling, seier ho. Vi sit heime i stova hennar på Nærbø. På bordet ligg bunkene med årgangane heilt frå 1969. Det første nummeret er eit lite blad med einsfarga, blått trykk på åtte sider, trykt hos Jærbladet. Øvst på framsida er det teikningar av to kyrkjer, Nærbø kyrkje og Varhaug kyrkje. Så ser vi på det siste nummeret, nr.1, 2011, årgang 43. Formatet er A4, og bladet har 16 sider med alle fargar. Dataalderen har sett sitt tydelege preg. På side to vert det vist til Kyrkja i Hå si heimeside på nettet, og medarbeidarane står oppført med mobiltelefonnummer og e-post-adresser. Innhaldet i bladet er svært variert. Her er barnas side og ungdomssida som heiter Youth. Bedehusa har sine sider med møteprogamma for ettervinteren og våren, og sjølvsagt har gudstenestene i dei tre kyrkjene sin faste plass. På framsida er det foto av heile fire kyrkjer. Den nye kyrkja på Nærbø og Ogna kyrkje er med. – Ja, Ogna kyrkje kom med i Hå prestegjeld på 1970-talet. Då sat eg i soknerådet, fortel Kari Ingfrid. Ho vart med i redaksjonskomiteen i Kyrkjelydsbladet i 1995 og starta som redaktør i 1998. – Og det vart tretten år! Det var eit utfordrande og interessant arbeid. Eg har alltid likt oppgåver og ansvar, og eg kom i kontakt med mange gilde menneske, både medarbeidarar og bidragsytarar elles.Vart bladet forseinka, ringde folk og etterlyste bladet. Gode tilbakemeldingar er ei drivkraft. Men det kunne av og til

Kari Ingfrid Hatteland har vore redaktør i Kyrkjelydsbladet i 13 år, og har vært med å utvikle bladet til dagens A4-utgåve med farger. verta svært travelt og hektisk når tidsfristen nærma seg, og det kom inn stoff i siste liten, seier ho. Kari Ingfrid er ei aktiv kvinne. Ho har hatt leiande stillingar i helsetenesta i Hå i mange år. I desember 2008 vart ho pensjonist etter 35 års teneste. Då var det slutt med løna arbeid, men ikkje med arbeidsgleda. I tillegg til engasjementet i kyrkja har ho vore aktiv i NMS, i fleire periodar har ho vore leiar i styret. I mars 2009 opna NMS sin gjenbruksbutikk i dei tidlegare butikklokala til Ådnesen på Nærbø. Sidan då har ho vore dagleg leiar der. Kari Ingfrid Hatteland trivst framleis med ansvar, leiarskap og teneste i meiningsfullt arbeid.Vi ønskjer henne lukke til vidare. Terje Lindtveit

Kvalbein , 4363 Brusand tlf. 51 43 94 94 - www.jaergarden.no

4

Skriveverksted Torsdag 28. april, kl. 15:00 – 19:30, blir det skriveverksted i Nærbø kirke for alle som på ulike vis kan tenke seg å jobbe med Kyrkjelydsbladet. Forelesere fra Mediehøgskolen Gimlekollen blir med og gir tips og rettledning om hvordan vi skriver og presenterer stoffet. Det blir noe å bite i, og vi ber derfor om at du sender en SMS til 91845157 hvis du vil være med. Velkommen! Hilsen redaksjonen


Vellykket mediekveld Ca. 40 personer fant veien til Nærbø kirke da Kyrkjelydsbladet arrangerte mediekveld 16. februar. Der fikk vi blant annet lære om mediesamtid, og redaksjonen fikk mange gode innspill for det videre arbeidet. Margunn Serigstad Dahle og Lars Dahle fra mediehøgskolen Gimlekollen startet kvelden med et spennende og inspirerende foredrag med temaet “Mediemangfaldet – velsigna mulegheiter. Om samtid, media og kristen formidling i lokalmiljøet”. De reflekterte blant annet om målgruppe og målsetning for Kyrkjelydsbladet, og kom eksempler på hvordan film og media påvirker livssyn og livsførsel. Mange tekster og filmer i populærkulturen har et religiøst innhold, og de to påpekte hvordan dette gir materiale til livssynsdanninga. Lady Gaga snakker åpent om Jesus, men er det “vår” Jesus hun snakker om? En av de mest populære filmene sist år var Avatar, en film full av religiøsitet. I møte med slike artister og filmer er det viktig å være bevisste på hva en ser og hører. Hva samsvarer med det Bibelen sier, og hva samsvarer ikke? Etterpå var det samling rundt bordene. Det manglet ikke på råd og gode tips til redaksjonen. Litt kritikk var det også. Råd og ideer ble notert på gule lapper, og her er noen av innspillene.

am folk som Viktig å få fr am i fokus. aldri kjem fr s r nok av foku ”Kjen disar” få likevel barns- og Hjelp til små re / anbefalt ungdomsforeld litteratur på kornet” ”Fengen de og r – gjerne – overskrifte uventa. 2011 fenger Forside nr. 1/ fra Kirkens ikke (oppgulp Nødhjelp)

Kreativitet på høyt nivå

d er pr definMenighetsbla for en liten isjon smalt, og gruppe. ge iere for å fan Vi må bli bre r ”vennlige” opp de som e det blir uten at innhol utvaska. t meir Gjør bladet lit ”tabloid”

Gjennomfør NYN ORSK som bladmålform. Nyn orsk er også offisielt ky rkjemålform Altfor mykje sam mensurium av nynorsk og bo kmål – spesielt bør stab en og kontoret vera nøye med nynorsk

Formidla go de hi storier Tema med henvis ning til nettsider med ut fyllende tekster/dypere Lage årshjul. Tenk langsiktig, det vil letta arbeidet. Våg å få an dre meninger i bladet

5

Visa enhet blant de kristne i Hå Spennande å tenk a på tvers – eit blad for kr istenheten i Hå Felles internettportal for organisasjoner/l ag Tenke heile krist enlivet i Hå

ikler: Forslag til art konfirmant” – ”Tett på ein intervju Ungdom i Familieside – Oppdrag ordfører Intervju me d å noen av Reportasje fr Nærbø, huskirkene på gna Varhaug og O


Varhaug Misjonshus

BARNAS SIDE Kongenes Konge!

Åslaug Lindland er familearbeidar.

Gunn A. Stokka er Gjertrud Lervik er styrer i Noas Ark prosjektleiar Skattekista

kl. 8.30-13.50

Noas Ark fylgjer skuleruta, siste dag før ferien er fredag 18. juni. Me startar opp igjen måndag 16. august.

Sundagsskulen i Nærbø Kyrkje. Du kan møta til gudsteneste kl 11.00, eller møta direkte i kjellaren kl 11.30.

10. april 17. april – familiegudsteneste 24. april 29. mai - Barnas misjonsdag

Mini Mer 13. april: Sommaravslutting

Jeg har vært på ferie, og gjett hvem jeg traff? Egentlig visste jeg ikke helt hvem jeg traff med det samme. Men, jeg fikk høre at han hadde vært sjefen for Norge, og da trodde jeg at det var kong Harald de mente! Jeg gikk bort og knelte for kong Harald og sa ”Deres Majestet, har du lyst på en gulrot?” Han smilte og sa at han var ikke kong Harald, men han het ehh… Kjell Magne Bondegård, og hadde vært statsminister. Og vet dere hva? Han har vært på besøk hos kongen mange ganger! Tenk det! Jeg fortalte at jeg hadde sååå lyst til å besøke kongen. Jeg spurte han om han trodde at en søndagsskolekanin fikk komme på besøk til kongen? Da svarte Kjell Magne: ”Hvis du er søndagsskolekanin, da kjenner du kanskje Kongen over alle kongene? Han er den aller beste Kongen!” Kjell Magne fortalte at han er kong Harald sin konge også. Til og med kong Harald trenger en Konge! Da kom jeg på det vi har lært på søndagsskolen!! Sukk, trege meg! ”Jeg, Kjell Magne og kong Harald har den samme Kongen! Og Kongen er sammen med meg hver dag! Kongenes Konge er MIN venn! Hans navn er J-E-S-U-S, Han er kongen min, Han er konge i universet, i jungelen og på sjøen!”

Sett av dagen 29. mai! Då blir det Barnas misjonsdag

og avslutning på Skattekista. Det blir salg av mat og mange gilde aktivitetar for små og store i og rundt kyrkja etter gudstenesta. Inntektene går til misjonsprosjektet på Madagaskar. Dette blir ein god dag :).

4 6 Sjekk ut nettsida www.nettsprell.no – her er det mykje kjekt å finna på!


Takk til Magnar Mathiassen Magnar Mathiassen har gått over i pensjonistrekkene. Han har vore kyrkjetenar og kyrkjegardsarbeidar med særskilt ansvar for Ogna kyrkje og kyrkjegard sidan1.2.1999. Magnar har stått på både tidleg og seint og han gjort ein kjempeinnsats med å halda kyrkja og kyrkjegarden fin. Vi takkar for stor innsats og ynskjer Guds signing over framtida!

Felles gudsteneste og pilegrimsvandring for all kyrkjelydane i Jæren prosti 2. påskedag 2. påskedag, 25. april 2011 kl. 11.00, vert det gudsteneste og pilegrimsvandring langs Kongevegen. Me møter fram ved Stefanuskyrkja, og har ei kort gudsteneste der, før vi går langs Kongevegen til Kristkrossen på Njærheim.

Gudstenesta vert ved Kjell Børge Tjemsland. Pilegrimsvandringa vert leia av Thomas Peter Randulff. Turen passar også for større born og vogn. Ta med mat og drikke, samt gode klede.

Bi-Pi-Ki-kveld i Varhaug kyrkje Fredag 18. mars var 50 6.-klassingar frå Varhaug og Vigrestad samla i Varhaug kyrkje til Bi-Pi-Ki-kveld. Desse ”løgne ” forkortingane står for: Bibel- Pizza og Kino, og i løpet av dei fem timane vi var saman var det innføring i bruk av ”Godt Nytt”, bli kjend-leikar, bibelaktivitetar, pizza og ”kino” med ein fin bibelfilm. Midt i alt dette hadde me og ei sam-

ling med utdeling av Godt nytt, andakt, allsong godt hjelpt av gode forsongarar, og besøk av dansegruppe frå Varhaug minikor. Takk til alle som var med, og ei oppfordring til alle om å bruke Det Nye Testamentet! Helge Gabrielsen

Tor Syvert Aass Kyrkjeverje

Frå kyrkjekontoret Opningstider i påska Hå kyrkjekontor er stengt i påskeveka. Reguleringsplan for Varhaug kyrkje - plan nr. 1109 Planen har vore ute til offentleg høyring. Høyringsfristen er ute, og det har kome merknader til planen. Etat for tekniske saker og næring i Hå kommune arbeider med merknadane. Planen vil bli lagt fram for politisk handsaming seinare. Mulig endring av tilkomst til Nærbø kyrkje og Rosktoppen barnehage. Etat for tekniske saker og næring i Hå kommune arbeider med forslag til endra tilkomst til Nærbø kyrkje og Rosktoppen barnehage. Målet med dette er å få til ein sikrare tilkomst der gåande og kjørande trafikk blir meir skilde. Forslaget vil bli lagt fram for politisk handsaming seinare.

Tor Syvert Aass kyrkjeverje

Tlf.: 51 43 46 55 - Boks 143, 4365 Nærbø

Tannlege

Karleif Taksdal

Jadarvegen 15. Timebestilling Nærbø - Tlf. 51 43 46 86

Gudmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf. 51 79 18 00 - www.jaerbetong.no 7


Hemmeleg toppmøte i Va Hemmeleg toppmøte i Va Ein ettermiddag i slutten av januar køyrde me forbi Varhaug og Nærbø kyrkjer. Me høyrde spenningsmusikk og blei nysgjerrige på kva som skjedde seint ein lørdag. Då me kom inn i kyrkja, møtte me mange 8-åringar som sprang rundt med forstørrelsesglas og lommelykt. ”Kva er det som skjer?” lurte me på. ”Me er tårnagentar og løyser mysterier”, svarte dei. ”For å verta ein agent med må me ha fylt 8 år. Så må ein ta ein opptaksprøve. Då me hadde klart den, fekk me utdelt agentkoffert, agentnummer og agentbevis.” ”Kva gjer ein tårnagent?” ”Ein tårnagent hjelper andre!” Med eitt begynte musikken igjen, det begynte å røyka, og ein agent kom ut. ”Nytt mysterium, me må på plass!” Redaksjonen i kyrkjelydsbladet har fått eit mysterium som me lurer på om nokre tårnagentar kan hjelpe oss me. Me har funnet ein mystisk lapp med ein kode. Kan nokon hjelpe oss? Svaret sender du til: sundagsskule@haa.kyrkja.no Vi trekker ein premie av alle innsendte. Vinnaren vert kontakta.

Møllev. 12, 4360 Varhaug Tlf.: 51 79 85 79

Autorisert rekneskapsførarlag

Varhaug Hud og Fotterapi

Telefon 51 79 36 60 www.hgrl.no

Stasjonsv. 20, 4368 Varhaug Tlf.:51 43 13 69 N Æ R B Ø - W W W. S TAV N H E I M . N O

8


rhaug og Nærbø kyrkjer rhaug og Nærbø kyrkjer Fakta om tårnagenthelga Tårnagenthelgen er en opplegg der Den norske kirke i samarbeid med Søndagsskolen inviterer 8-åringer til en spennende dag og kveld i kirka. Gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier. Oppdragene skal gi positive ringvirkninger for én eller flere personer i lokalmiljøet, og bibelfortellingene skal knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag. Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke lenger er bare noe vi skimter eller hører langt, langt borte? Hva om det i kirkene våre finnes engasjerte barn som får oss rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært?

Besøk vår butikk i Jærvegen 67 Åpningstider: Man-fre 10-16, tors 10-18

Vigrestad Servicesenter Tlf 51 79 12 00

9


Misjonstur til India og Like etter gudstjenesten i Varhaug kirke søndag 6. februar satte jeg meg på flyet på Sola, og så bar det østover via Amsterdam og Bangkok til Bangladesh sin hovedstad, Dhaka. Fra 1979 til 1991 bodde jeg i Bangladesh sammen med familien min og nå var jeg på en måneds visitt i landet for å møte venner og se til misjonsarbeidet og menighetene blant khasifolket,- et lite stammefolk som bor i nord-øst-Bangladesh i jungelområdene henimot grensen til India. Misjonsstasjonen i Brahmanbazar brukte jeg som overnattingssted og utgangspunkt for daglige reiser ut til menighetene og landsbyene. Transportmiddelet var motorsykkel, jeep eller bil, og der den kjørbare veien sluttet, tok jeg mine egne føtter fatt. Til noen landsbyer var det et par timers spasertur i jungelen. Februar og mars er vintertid i Bangladesh, slik som i Norge, så temperaturen var ikke over 28 grader på dagtid, mens nattetemperaturen kunne tippe ned i 14 grader. Skjønt de kaller ikke årstiden vinter, men tørketid. Regnet ventes ikke tilbake igjen før i april, og da har det ikke regnet siden oktober. Helga 12.-13. februar hadde khasi-kirken sitt årlige presbyteriemøte. Under det far-

gerike telttaket som var strukket over et skjelett av bambusstenger, var 2000 samlet. Det var mye frisk sang. Jeg traff igjen mange khasivenner. Det ble drukket mange kop-

Gaute på vei inn i jungelen

Langgata 23, 4362 Vigrestad Tlf: 51 43 78 00 - www.vigrestad-buss.no E-post: post@vigrestad-buss.no

Dublandv. 35A, 4360 Varhaug Tlf.: 51 43 59 00 - www.vph.no E-post: post@vph.no

10

per te og ført mange gode samtaler, og så skulle alle to tusen ha rismåltid med sterk karrysmak. Jeg merket, til stor glede, at antall kirkemedlemmer hadde vokset og at den unge generasjon hadde tatt ansvar i kirkene. Og på en av søndagsgudstjenestene ble to personer vigslet til menighetsledere. Da siste møtet var ferdig søndag kveld og jeg skulle prøve å få meg litt søvn i landsbyen, ble den vanskeliggjort av to grunner: Senga var knallhard. Jeg måtte legge et håndkle tredobbelt i senga under hoftene mine. Dessuten har khasiene den skikk når de har vært på større møter at de sitter i grupper rundt i alle hus og synger sanger og salmer helt til det gryr av dag. Jeg var med i sangen så lenge stemmen bar. I grålysningen fikk vi et temåltid, og så var det farvel, og møtedeltakerne forsvant i grupper hver sin vei inn i jungelen, - hjem til sin egen landsby. Vi hørte dem synge bortetter stien. Da jeg kom ”hjem” til misjonsstasjonen fra menighetsbesøk sent søndag 20. februar, var kona mi, Solvor, kommet fra Norge, - så resten av turen fikk vi ha sammen.


Bangladesh

I møteteltet 13. februar

Solvor blant khasi-venner Helga 26.-27. februar møtte 85 kvinner til kvinneseminar på misjonsstasjonen i Brahmanbazar. Det ble ei flott helg med mye sang. Temaet var om kvinners plass i kirken og i Bibelen. Khasiene er et matrilinært folkeslag, d.v.s. at barna får mors stammenavn, yngste datter har arveretten og det er kvinnene som styrer familiens økonomi og er eiere av eiendom. Vi møtte stor gjestfrihet hvor vi kom. Og språket deres, som vi ikke hadde brukt på lenge, kom tilbake til våre lepper. Trekkspillet jeg hadde med fra Varhaug ble godt mottatt og Mannar var ivrig i å øve. Han hadde ikke spilt på trekkspill siden det han hadde ble ødelagt for 6 år siden. De to motorsyklene som Varhaug menighet ga khasiprestene i 2007 var fremdeles i god stand. Den ene brukte jeg en del på vei til og fra khasi-landsbyer. Hjelmene derimot var slitte så prestene fikk hver sin nye hjelm. Mitt i glede og gjensyn var der også nedturer.Vi fikk høre om flere medarbeidere som var døde siden sist vi var på besøk for 2 år siden, -og det gjorde inntrykk da jeg på misjonssykehuset traff en khasi-pasient som var lam fra livet og ned etter å ha falt

Deltakere på kvinneseminar

ned fra et tre under arbeid og brukket ryggen. Han var familiefar til to små barn, og han hadde fått et stygt liggesår. Framtiden for ham så ikke god ut. Solvor og jeg fikk oss også en tur over grensen til India nord for Bangladesh. I delstaten Meghalaya, som er khasienes egen stat er den kristne kirke sterk. Søndag 6. mars var vi på ungdommens synodemøte der. Ute på en stor slette var det samlet ca. 35 tusen personer til møter. Sangen ljomet kraftig når alle stemte i, og når solsteiken ble for intens kom det tusenvis av paraplyer fram. Det var en stor opplevelse å få være med på dette stormøtet.

Salte Lakkering Alt i nybygg, påbygg og rehabilitering. www.hersdal.no

Nærland, 4365 Nærbø 51 43 06 60

11

Selv om språk, hudfarge, melodier, matvaner og kultur er forskjellig fra hvordan vi er og har det, så bandt det viktigste oss sammen:Vi hadde samme tro, samme frelser og vi var på vei mot samme mål. Khasikirkens ledere og de 31 ungdommene som bodde på skoleinternatet i Brahmanbazar uttrykte stor glede over kokehuset og spisesalen som Varhaug menighet ga dem for 4 år siden. Nå kunne alle guttene spise måltider sammen, og i regntiden hadde de tett tak. Alt i alt hadde vi er opplevelsesrik misjonstur og vi sitter igjen med mange gode og sterke minner fra menigheter og enkeltpersoner. De fleste khasier lever under svært enkle kår sett med norske øyne, men de utstråler en glede og takknemlighet for det de har og for at de får være Guds barn. Gaute Øgreid Rasmussen


Troens rom består ikke av meninger, men av nærvær

f o r

a l l e

u n g d o m a r

Knut Svindland Ungdomsprest i Hå

Finnes det ennå noen som trur på noe sånn?

ungdomsprest@haa.kyrkja.no Helge Gabrielsen, kateket i Hå

Jostein Husveg, Kateket Varhaug. kateket.varhaug@haa. kyrkja.no

Nærbø UK (Ung Kirke) og KAIROS http://kairosungdom. blogspot.com Nærbø Kristelige Ungdomslag, www.ungdomslaget.no KRIK, Nærbø (følg med på plakater) Varhaug Varhaug Kristelige Ungdomslag, www.vakru.com Vigrestad Unges, www.unges.org Andre: IMPULS www.impulsweb.no KRIK www.krik.no Normisjon www.acta.as Misjonssambandets ungdom www.itro.no Misjonsselskapets ungdom www.nmsu.no Ogna, Brusand og Sirevåg Kr Ungdomslag: www. ungdomslaget.org

i

H å

- Er du sånn religiøs du, spurte ein gut ei av jentene i studiegruppa si. – Ja, eg er ein kristen, viss det er det du tenkjer på, svara ho. Det blei stilt ei stund, og dei byrja å snakke om noko anna. Etter at guten hadde fått summa seg, såg han med eit svært forunderleg blikk på jenta. – Eg trur du må vera den siste gjenlevande som trur på noe sånn, fortsatte han. Blikka frå dei andre og kommentaren frå guten, gjorde at ho såg seg sjølv sitjande på eit museum med eit skilt i panna der det stod: ”Kristen den siste gjenlevande!” Dette er en humoristisk men sann forteljing frå ei studiegruppe i Stavanger. Historia seier kanskje noko om utviklinga av den kristne trua dei siste åra. Er det slik at den kristne tru held på å døy ut? Er me kristne gjenstandar som burde vore stilt fram på museum? Er me dei siste gjenlevande som trur på det kristne bodskapen? Har trua ikkje noko med nåtida og verkelegheita å gjera? Er det slik at me kristne bare adopterer trua til foreldra våre, utan å ha eigne tankar og meiningar om det me trur på? Er det me kristne trur på heilt bak mål eller ulogisk? I mange diskusjonar og samtalar eg har hatt med ungdommar kjem ofte slike tankar og spørsmål opp. Kva er det eigentleg som gjer at me trur? Kvifor trur me på kristendommen? Kva er det som er avgjerande? Desse spørsmåla er vanskelige å svare på, og det finns ikkje lette og eintydige svar. Eg vil likevel prøve! Kva er det i Kristendommen som overtyder meg? 12

k y r k j e l y d

For meg er det fleire argument som vert avgjerande. Eg har her valt ut tre hovudargument, som eg vil gå litt nærare inn på. Ja, desse grunnane kan diskuterast, og sikkert kvelast i hel med motargumenter og logiske resonnementet. Trass dette prøver eg meg: 1. Ingen tilfeldighet For det første klarar eg ikkje å sjå for meg at alt rundt oss, heile tilværet, vår eksistens er tilfeldigheit utan mål og meining. Eg trur vi er her fordi det var ein som ville noko med det! For meg gir ein Gud betre svar på eksistensielle spørsmål som korleis jorda blei til og kva som skjer når me dør, enn at Gud ikkje finst. 2. Jesus Den andre faktoren som er avgjerande for meg er ein ”person”. Det er ”personen” som er grunnlaget for heile kristendommens opprinning, Jesus Kristus! Men kven var, eller er han eigentleg? Ein opprørar? Ein healer? Ein stor morallærar? Ein psykisk ustabil person? Eller den han sjølv sa han var: Guds son. Gud sjølv? Noko enkelt svar finnes heller ikkje her, men skal me finna ut noko meir om Jesus må vi leita etter svar! Kva sa folk som levde nær han, om han? Kva underviste han om? Kva bodskap kom han med? Kunne hans gjerningar underbyggje noko av det han stod for? For å få svar på desse spørsmåla må vi gå til skrifter som er funne om han. Det finnest både ”kristne” og vanlig histor-


iske skrifter der han er omtalt. Dei skriftene som kanskje seier mest om han står i bibelen. Desse skriftene blei valt ut etter viss kriterium, og er derfor etter ein kristent ståstad dei mest pålitelige skriftene som er funnet om han. Eg vel å tru at det som står i Bibelens skrifter om Jesu bodskap er sant. Eg trur det er som Bibelen seier at Jesus var Guds son, det vil si Gud sjølv, og at han aleine kan tilgje synd. Eg trur og at han verkelig lever i dag, og at trua på Han er avgjerande for kva som skjer når dette livet tar slutt. Eg skal innrømme at det ikkje alltid lett å forstå alt dette med Jesus, eg har sjølv mange spørsmål, men for meg er likevel skriftene overtyding nok til at eg i dag trur at dette er sant! 3. Min eigen overtyding Den tredje faktor en som er avgjerande for meg er min eigen overtyding om at Gud faktisk eksisterer og er til. Dette baserer eg på mine eigne erfaringar med “Han”. Dette er eit argument som truleg kan få nokon til å seia: ”Ja, er det ikkje slik at som du roper i skogen får du svar?” Det vil sei at når du søkjer etter noko, så konstruerer du sjølv svaret ut i frå dei ønskjer og behov du har. Bønnesvar blir dermed bare eigne konstruerte eller innbilte svar på bønner du ber. Kanskje stemmer dette? Kanskje ikkje? Eg trur Gud er ein realitet og at Han eksisterer! Dette kan jo ikkje bevisast i eit laboratorium eller gjennom forsking. Men ein kan heller ikkje motbevisa at erfaringane som me kristne har ikkje er sanne! Me må velja kva tru me meine gjev dei beste svara på dei eksistensielle spørsmåla. Er det me trur, ei tru som held? Er det ei tru som er sann nok til å kunna byggja livet sitt på? For meg gjer kristendommen dei beste svara. Eg trur Gud lever og bryr seg om akkurat meg og alle andre menneske! Eg er stolt over å kunne kalla meg ein kristen, sjølv om nokon meiner me kanskje er dei siste gjenlevande :-) Eg meiner me kristne skal ha grunn til å heva hovudet og sei: Me er kristne, me er mange , og med god GRUNN! Jostein Husveg, kateket

Dåp av familie frå Iran Det er alltid stort når nokon vert døypte. Men ein spesiell dag var det for dei tre asylsøkjarane frå Iran som vart døypte i Nærbø kyrkje søndag 6. mars. Det var mor, far og sonen deira som har kome til tru på Jesus Kristus og bestemte seg for å verta døypte. Alt før dei kom til Norge hadde dei byrja å verta kjende med den kristne trua. Etter at dei kom til Nærland, har dei delteke på KIA (Kristent Interkulturelt arbeid) Nærbø, på gudstenester og nokre månader gått til undervisning ut frå Bibelen. Lat oss hugse på dei i bøn. Lat oss heller ikkje gløyma å be for forfølgde kristne. I mange land er det for kristne stengte vegar til utdanning og arbeid, truslar, fengsel, ja ein risikerer å bli drepen om ein vedkjenner trua. I desse dagane er det også aktuelt å hugsa på det japanske folket som har opplevd så stor katastrofe og naud. I kyrkjebøna heiter det: ”Vi bed deg for dei som lid, for heimlause, krigsherja og flyktningar, for dei som svelt, for dei som har kome ut for ulykker….Vær nær hjå dei, og gjev oss alle evne og vilje til å hjelpa”.

“Ja, jeg tror på korsets gåte” Det er salmediktaren Grundtvig som seier det slik i eit vers i påskesalmen “Hill deg, Frelser og forsoner!” Korset er jo sentrum i kristendommen.Vi vil aldri fullt ut forstå kva som skjedde då Jesus døydde. Men korset er avgjerande fordi der er Guds kraft til frelse for kvar den som trur.Rom 1, 16. Var det ved menneskeleg makt, visdom, gode gjerningar eller ved meditasjon vi kunne vinna fram til Gud, - då ville skilnadene bli store. Då ville det stå på det kvar einskild av oss kunne få til. Vi forkynner den krossfeste Kristus, seier apostelen. 1. Kor. 1,22. Då kastar vi djupast sett vrak på å gripa eller forstå Gud. Eg overlet til han å frelsa meg. Korset tyder at synda er sona, at det er ei tilrekna rettferd, guddommeleg kjærleik og ufortent nåde. Korset er ikkje lenger ein dødsstad, men ein sigerstad og tilfluktsstad. Eg kan ikkje prova det eller heilt forstå det, men kor godt det er å få tru det. Jan Roald Dahlstrøm.

Jan Roald Dahlstrøm

Fredag 25 mars starter det opp en kveldscafè på ungdomsloftet på Nærbø bedehus. Datoene denne våren er: 25. mars, 29. april, 27. mai og 24. juni. KveldsCafèen er åpen fra klokka 20.00 til 24.00 Aldersgrense er 16 år. For mer info, gå inn på: kveldscafeen. blogspot.com

Vigde Nærbø sokn Dato 15.1.2011 19.2.2011 19.3.2011

Kor Nærbø gamle kyrkje Nærbø gamle kyrkje Nærbø gamle kyrkje

Kven Janne Sikveland og Jan-Ingve Nærland Rolv Engen og Tsvetanka Zankova Chuchukova Kurt Hadland og Liana Menezes da Fonseca

Varhaug sokn 12.2.2011 Varhaug kyrkje 26.2.2011 Varhaug kapell

13

Caroline Vold og Rune Friestad Siv Skretting og Oddvar Tengesdal Anders Glette og Nadiya Fedoryshyn


Min fineste påskesalme D eg v ær e ær e , H e rre ov e r d ød e ns ma kt! E v i g s ka l d ød e n v ær e Kristus underlagt. L ys e t fyll e r ha v e n, s e , e n e ng e l kom, å p n e t d e n s t e n g t e g ra v e n , Je s u g ra v e r tom! R e f r. : D eg v ær e ær e , H e rre ov e r d ød e ns ma kt! E v i g s ka l d ød e n v ær e K ri s tus und e rl a g t. Se , H e rre n l e v e r! S a l i g mor g e n s t u n d ! M ø r ke t s ma k t e r b e v e r. Tryg g e r troe ns g runn. Ju b e l rop e t r u n g e r : F re l s e re n e r he r! Pri s ha m, a ll e tung e r, K ri s tus H e rre e r! Den påskesalmen som gir meg den største opplevelsen, er “Deg være ære”! Den er mektig og vakker, og formidler storheten i påskens budskap. Ingen annen salme får kirketaket og hårene i nakken min til å reise seg som den! Den må synges og spilles med lyd og kraft. Det var en stor opplevelse på gudstjenesten i Loen etter 24 Hours i fjor høst. Den ble spilt med skikkelig band, trommer og elgitarer; rått og flott. En vakker salme fikk som fortjent!

F r y k t i k ke me r e ! E v i g e r h a n me d . Troe ns øye s e r d e t: H a n g i r l i v og f r e d . K ri s ti na vn e r ære , seier er hans vei, e vi g s ka l ha n reg j e re , a l d ri frykte r j eg.

Ina Elisabeth Bøgh Vigre

Tlf. 51 79 12 60 P.B 118, 4367 Nærbø

Dåpskjolar til utleige Nærbø bygdekvinnelag Ring Maria Opstad tlf. 51 43 35 65 14


Farlig flørt på Facebook og sms Hva er en uskyldig kontakt og når blir det utroskap? – Det du ikke kan fortelle åpent om til din partner er i grenseland, sier klinisk sexolog Hanna Mollås. De sosiale mediene har skapt helt nye muligheter for å holde kontakt med gamle kjente, og stifte nye bekjentskaper. Vi kan chatte eller sende sms til tidligere kjærester, uten at våre respektive partnere vet om det.Vi begrenses ikke lenger av tid og sted. Ingen uskyldig lek Klinisk sexolog, Hanna Mollås, som foreleser i religion og seksualitet, uttaler til Dagen.se, at hun har vanskelig for å se på flørt som kun en uskyldig lek. – Det du ikke kan fortelle åpent om til din partner er i grenseland. Hun etterlyser tydeligere grenser, og ser motivet bak handlingen som det viktigste. – Gifte som flørter bør tenke etter hvorfor de søker bekreftelse hos andre. Kanskje hadde det vært bedre om de flørtet med sin egen partner istedet.

Bispedømmerådet oppfordrer til samling i kirken Stavanger Bispedømmeråd har drøftet situasjonen etter at biskop Erling Pettersen har avsluttet samtalene med gruppen som repre-

Etisk refleksjon – Kjennskap til det kristne livssyn er et godt hjelpemiddel når ny teknologi utfordrer oss til etisk refleksjon. Kristendommen kan tilby gode og viktige grenser som hjelper oss å handle rett når vi kommer opp i nye problemstillinger, sier Eivind Algrøy i Damaris Norge. Damaris arbeider med kristen tro og tanke i et samtidsperspektiv og gir blant annet ut tidsskriftet Theofilos. Algrøy mener etikk burde få mer fokus både i utdanning og i arbeidsliv, ikke minst med tanke på utfordringene ny teknologi fører med seg. – Bibelens lære om integritet og ærlighet utfordrer oss for eksempel til å la de samme etiske retningslinjene gjelde på nettet, som for livet generelt, sier Algrøy. Familie & medier www.fom.no

senterer Carissimi. Bispedømmerådet har i den forbindelse sendt brev til menighetsråd, prester og tilsatte i Stavanger bispedømme der de oppfordrer til samling i kirka. Deler av innholdet i brevet er publisert i Stavanger Aftenblad. De som ønsker å lese brevet i sin helhet kan kontakte kirkekontoret eller bispedømmekontoret.

Fuglestad, 4363 Brusand - Tlf. 900 75 500

Tlf.:51 43 76 22 Langgata 32 - 4362,Vigrestad

Tlf.: 51 43 65 55 15

Bør barn være på Facebook? Aldersgrensen for Facebook er 13 år. Likevel har en av fire 9-12-åringer profil på Facebook. – Det er en grunn til at Facebook har 13-års aldersgrense, sier leder for Trygg bruk-sentere til Medietilsynet, Stian Lindbøl. Over 2,5 millioner nordmenn er på Facebook. De fleste brukerne er under 29 år, og det er også de som bruker mest tid på nettstedet. Blant de som er mellom 9-16-år og bruker sosiale medier så er det over 80 prosent som bruker Facebook: – Aldersgrenen brytes titt og ofte. I Norge har en av fire 9-12-åringer en Facebookprofil, sier Elisabeth Staksrud, som forsker på medier og nettbruk, til Forbrukerinspektørene på NRK.no. Noe som er negativt med at barn er på Facebook er at innstillingene er tilpasset eldre brukere: – Det er vanskelig å forstå hvordan man kan endre personverninnstillingene på Facebook. Over 40 prosent av 9-12-åringene sier at de ikke vet hvilke innstillinger profilen deres har eller hvordan de kan endre det, sier Staksrud. – Det er en grunn til at Facebook har 13-års aldersgrense, og det er en grunn til at spillprodusenter setter 16-års aldersgrense på et spill.Vi bør følge aldersanbefalingene, sier Stian Lindbøl, som er leder for Trygg bruk-senteret til Medietilsynet. – Facebook preges av ungdom- og voksenkultur, ikke barnekultur. Facebook baserer seg på at man deler personlig informasjon og fremstår med ekte identitet. Man må med andre ord regne med at barn vil møte mangt og mange om og når de etablerer profil der. Mobbing og trakassering, publisering av bilder uten samtykke, forum med tvilsomt innhold og tidsbruk/konsentrasjonstyveri er de største utfordringene barn kan møte på denne arenaen, sier leder for Barnevakten, Øystein Samnøen. Familie & medier www.fom.no


Høgare kor i Nærbø kyrkje?

Heilt sida opninga av Nærbø kyrkje har det kome tilbakemeldingar om at at dei som er framme i koret, ikkje er synlege for kyrkjelyden. Problemet er spesielt stort på gudstenester og konsertar med mykje folk. I mars 2012 får vi nytt orgel, og ei eventuell heving av koret må gjerast før orgelet kjem inn i kyrkjerommet. Dette på grunn av fare for støvdanning og dyrt vedlikehaldsarbeid. Hå kyrkjelege fellesråd har difor sett ned ein komité som på svært kort tid har utarbeidd eit forslag til løysing. Komitéens forslag inneber ei utforming

som inspirerer til kreativ og allsidig nytting av kyrkjerommet og kreativ deltaking på gudstenester. Dei første teikningane og skissene er fleire år gamle, og komitéen med arkitekt Gunnar Fossen har teke utgangspunkt i dei. Komitéen har utarbeidd et forslag som alle brukarar av kyrkja har fått høve til å sjå og drøfte, for å kome med tilbakemeldingar til komitéen. Komiteen foreslår at koret blir løfta 50 cm, frå 30 cm som i dag, til totalt 80 cm. Koret går då jamt med toppen på stolane i kyrkjerommet. Nedste trinn begynner som i dag, mens toppen blir

større. På midten framme og på høgre side er teikna inn trappar. Rullestolrampe er foreslått plassert på venstre side, og delvis skjult bak orgelet. Mellom trapper og rampe blir det kortrapper. Både Nærbø sokneråd og Hå kyrkjelege fellesråd støttar forslaget. Neste skritt er å søke biskopen om byggetillatelse. Både sokneråd og fellesrådet håpar biskopen ser behovet for ombygging og gir snarlig godkjenning av forslaget. Vi gjer for ordens skuld merksam på at orgelet på teikningane bare er illustrasjon, og ikkje viser korleis det til slutt vil sjå ut.

Paul Håland Maskinstasjon AS Småhaugsv. 123, 4362 Vigrestad

Tlf: 51 43 75 47 - Kantslått - Høypressing - Greinklipping - Snøbrøyting

Graving og transport Erik Håland Maskin AS Tlf. 51 43 12 99 Mob. 970 555 00

Tlf.: 51 43 65 80 - www.vigrestad-bk.no

16


Fra fem til fire utgaver Styret og årsmøte for Kyrkjelydsbladet har vedtatt å redusere antall utgivelser fra fem til fire, med fast utgivelse hver tredje måned. I praksis er det utgave nr. 1, februarutgivelsen, som utgår. Endringen trer i kraft fra nr. 5/2011. Det er flere årsaker til endringen. For det første er det problemer med å rekruttere redaksjonelle medarbeidere, noe som gir ekstra stor arbeidsbelastning på de som i dag lager bladet. Ved å ha færre utgaver blir den totale Nr 1.

arbeidsmengden mindre, samtidig som styret håper det blir lettere å skaffe folk. For det andre kommer utgivelsene i første halvår svært tett, og påskenummeret som i dag har variabel utgivelsesdato gir trøbbel i maskineriet. Nå får vi fire faste utgivelser, uavhengig av påsken. Sist, men ikke minst, vil færre utgivelser gi reduserte utgifter, spesielt til distribusjon.

Nr 2.

Nr 3.

Nr 4.

Nr 5.

2011

2012

Desember Januar Februar

Mars April Mai

Juni Juli August

September Oktober November

Tlf. 51 79 36 10 - E-mail: post@vm-maskinering.no

Skogateigen 35, 4362 Vigrestad

Hegelstad AS Nordra Subag. 35 Postboks 64, 4369 Vigrestad 51 43 74 05 E-post:ghegelst@online.no

Urmaker Christen Øygard, v/Edvard Sandsmark Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43. ”Ur, kikkerter, reparasjoner”

17


Konfirmantar 2011 - Konfirmantar 2011 - Konfi Ogna kyrkje lørdag 30. april kl. 13.00:

Varhaug kyrkje lørdag 7. mai kl. 12.30 (Varhaug):

Varhaug kyrkje lørdag 14. mai kl. 10.30 (Vigrestad):

Kevin Kaeso Haver Einar Johan Oltedal Kristian Aamodt Omland Livar Stokkeland Harald Friestad Robert Haver Julie Michelle Kverme Joakim Monge Omland Julie Omland Leif-Sigve Stokkeland Åse-Marie Myhre Henriette Ødegård

Silje Moi Lise Petersen Kris Mjølhus Reinertsen Leif Egil Siqveland Marianne Skretting Raimond Skretting Alice Skrettingland Johanna Stueland Dennis Tjemsland Ane Ueland Lene Varhaug Jonar Varhaug Linda Veen Høien Amalie Ødegård Even Malmin Aamodt Lasse Ånestad Stian Skåra Aase Solveig Bergersen

Aleksander Aniksdal Lars Erik Sør-Reime Bore Kristine Fuglestad Randi Haugstad Mari Haugstad Karoline Helland Mads Høien Lillian Høien Sara Dorthea Jensen Lina Marie Jensen Victoria Knutsen Fjermestad Geir Einar Nærland

Ogna kyrkje søndag 1. mai kl. 11.00: Oline Søyland Bø Ine Søyland Bø Bjørn Ivar Stølen Grøsfjeld Eirik Sirekrok Hadland Terje Kråkenes Einar Madland Petur Sævar Sigurdarson Lene Stokkeland Therese Hatteland Sundvor Anthony Egeland Ole Johan Friestad Maren Kleven Richard Moi Jone Nygård Benjamin Sirevåg Steffen Stokkeland Malin Ueland Varhaug kyrkje lørdag 7. mai kl. 10.30 (Varhaug): Simen Emil Dominique Andersen Jhun Marvin Arntsen Ida Hauge Auestad Maren-Kristin Bore Kent Ove Salte Dubland Glenn Bjarte Hagesæter Garvik Brian Danielsen Haugsdal Mariell Helleren Harald Hetland Aleksandra Hobberstad Svein Kristian Fredrikson Holtet Eline Ueland Horpestad Lene Ueland Horpestad Marthine Høiland Lode Ole Moi jr.

Varhaug kyrkje søndag 8. mai kl. 10.30 (Varhaug): Hanne Borsheim Atle Bratland Helga Bøe Benjamin Aarsland Erikstad Stian Flåten Jens Teodor Grude Glenn-Stian Kydland Glenn Moi Roy Even Mæland Martine Nord-Varhaug Enevald Varhaug Søyland Sondre Arne Vervik Magnar Ueland Anette Sleire Varhaug kyrkje søndag 8. mai kl. 12.30 (Varhaug): Fredrik Sikveland Johan Skretting Rakel Tunheim Skretting Andrea Torland Thomas Ueland Mary Ueland Mari Varhaug Anna Aanestad Malin Årdal Sigrid Aarrestad Erik Årsland Ida Hobberstad Marit Håland

Varhaug kyrkje lørdag 14. mai kl. 12.30 (Vigrestad): Arild Kydland Johanne Løge Dan Olav Nordskog Kåre Obrestad Abraham Rugland Årne Tjemsland Christoffer Tjåland Marta Tuen Lars Even Vold Kristin Vold Bjørn Ole Voll Jonas Øvrehus Ismael Odin Årthun Johan Hølland Varhaug kyrkje søndag 15. mai kl. 11.00 (Vigrestad): Charlotte Flåten Marton Holen Jone Håland Benedicte Lea Sollid Marthe Mæland Olav Omland Stine Osnes Mari Osnes Kjell Ove Særheim Pia Søiland Margrethe Søyland Solveig Seline Ueland Erik Vold Marcus Hafver Øen Helene Håland Nærbø kyrkje lørdag 7. mai kl. 13.00: Lasse Skjærpe Aksnes Trygve Bø Bakke Miriam Berge Katrine Braut Kjersti Domke

18


firmantar 2011 - Konfirmantar Magnus Fuglestad Espen Gjellestad Samuel Ogbai Habte Karoline Håland Helene Marie Knudsen Tonje Torland Kvia Andre Lilleland Maria Engtrø Mikelsen Katrine Nærland Ole Martin Nærland Stine Olseth Jostein Refnes Runar Reiestad Sebastian Salte Reiestad Ole Sandsmark Martin Schau Michelle Schau Lars Storhaug Elise Søyland Alf Inge Tjåland Kevin Todnem Kjartan Torland Leif Erik Risvold Varhaug Anne Gry Vigre Iselin Reime Vigre Marius Vigre Mona Våge John Våland Susanne Waldeland Silje Wiig

Ingrid Vervik Salte Henriette Skjæveland Monica Salte Skretting Annbjørg Ueland Karoline Varhaug

Nærbø kyrkje søndag 8.mai kl. 11.00:

Nærbø kyrkje søndag 15. mai kl. 11.00:

Krister Berentsen Aron Broek Maren Hadland Bø Marie Engelsvoll Adriane Erga Ragnhild Espeland Sven Andre Viste Flem Thor Henning Fuglestad Andreas Grødem Cathrine Emilie Haver Tom Rune Høiland Mathias Kvia Henning Lende Mathilde Mellemstrand Ola Moi Møyfrid Njærheim Elias Nærland Linn Nærland Maren Nærland Mathilde Nærland Morten Nærland Odd Harald Olsen Mari Fidje Pollestad Ane Rosland Reime Glenn Severin Rimestad Harald Rimestad Karine Sach

Rebekka Aarsland Aud Tove Berge Idar Haver Eriksen Kenny Andre Holen Mai Lene Fløysvik Hæåk Martin Hobberstad Høyland Alexandra Bjorland Knudsen Therese Reime Håvard Nærland Kristine Nærland Roger Nøst Richard Reime Truls Reime Mari Risa Kristine Salte Maren Bratland Sikveland Mari Skjærpe Arve Sæther Eirin Undheim Karoline Handegård Viste

Bokomtaler: B&M Bok & Media

Nærbø kyrkje lørdag 14. mai kl. 13.00: Aleksander Bø Sigrid Fossen Catrine Haaland Torbjørn Harbo Daniel Andreassen Haugvaldstad Ruben Mikal Helmsgård Helmsgård Elisabeth Henriksen Anders Helleren Henriksø Kristoffer Helleren Henriksø Kim Andre Skjæveland Ikdahl Emil Kjersem Krag Ruth Kristine Kleven Lea Marte Moi Bjarte Mæland Gry Elise Risa Even Lode Sviland Ole Kristian Sør-Reime Ane Thunshelle Sindre Alejandro Tunheim Silje Tegle Vigre Berit Elise Østby

19

Få et nytt barn før helgen Leman, Kevin

Forlagets omtale Er du lei av opprørske holdninger og maktkamper mellom deg og de små trassige eller de respektløse tenåringene? Få et nytt barn før helgen er en fem-dagers handlingsplan som faktisk fungerer! Dr. Kevin Leman, en internasjonalt anerkjent familieekspert, viser med humor og allmenn psykologi hvorfor barna dine oppfører seg som de gjør og hva du kan gjøre med det - akkurat nå. Tar du utfordringen? En dag vil barna dine takke deg for det.

B&M Bok & Media

Bibelen personlig Nordgård, Asbjørn

Bokomtale Boka er ment å være en hjelp til å se sammenhengen i Bibelens historier. De fleste av de mest omtalte personene er med og fremstillingen er ordnet kronologisk. Forlagets omtale Mange kristne sliter med bibellesningen, ikke minst med å få sammenheng i det man leser. Denne boka er en håndsrekning til den som kjenner seg igjen her. Det er spennende og fascinerende å lese om bibelske personer. Dessuten gir det en fin mulighet til å lese Bibelen i sammenheng.


Det nye orgelet i Nærbø kirke Deleproduksjonen til det nye orgelet i Nærbø kirke er full gang. Om et år skal det være på plass. Orgelet bygges etter den norske klassiske orgeltradisjonen, men også med tysk og fransk barokk og romantisk stil. Det får 23 stemmer, det vil si 23 forskjellige ”lyder”, fra dype, fyldige til ”spisse” og høye. Hver stemme har 53 piper, slik at orgelet totalt sett får 1288 orgelpiper. Alle disse lages for hånd av tinn, tinn/bly-legeringer og furu. Det blir to manualer på spillebordet pluss pedalverk. I tillegg vil det bli montert en MIDI (Musical Instrument Digital Interface standard). Det vil si at det er mulig å kople til en digital lydkilde som kan spilles over kirkens høyttaleranlegg, dersom organisten ønsker det. Dermed er det mulig å gjøre seg bruk av alle slags lydeffekter. Klart våren 2012 Opprinnelig var planen å starte monteringen i høst dette året. Men for å slippe presset mot jul, foreslår en å legge opp til montering over nyttår 2012. I alle tilfelle må orgelprosjektet fullføres innen 16. mars 2012. Det er den grensen Husbanken har satt som betingelse for den rentekompensasjonen som er innvilget og som er helt avgjørende for finansieringen av orgelet. Det er en gammel tradisjon i kirken at orgler innvies på Maria budskapsdag. Det er en dag preget av glede og lovsang. Neste år blir det 25.mars. Dette passer fint, dersom tidsplanen holder. I monteringsperioden må kirkerommet stilles

Illustrasjonsfoto

Våre medarbeidere på Jæren: Oddbjørn Folde, Runar Apeland, Brikt Goa og Borgny Ånestad Skretting

Døgnvakt: 51 97 29 00

helt til disposisjon for orgelbyggeren på ukedagene, og med en bestemt temperatur. I helgene vil kirken kunne benyttes til vanlige aktiviteter. Trøndersk håndtverk Orgelet bygges av Br.Torkildsen Orgelbyggeri A/S på Åsen ved Levanger, et gammelt firma etablert i 1882 av “instrumentmager” Iver Torkildsen og hans yngre bror Peder. Starten var pfysharmonika/harmonium/husorgel. Over 2000 instrumenter ble produsert fram til 1914. I 1888 ble det første pipeorgelet levert til Åsen kirke. Siden er 165 nybygg og større restaureringsarbeider levert til kirker og institusjoner. Firmaet har i dag fem medarbeidere, og er medlem av Forening av Norske Orgelbyggere. Nils H. Torkildsen har vært leder for foreningen siden starten i 1986. Fire millioner Kontraktsummen for orgelet er kr. 3 940 000. MIDI (ca.50 000), indekstillegg og merverdiavgift kommer i tillegg. Merverdiavgiften får vi refundert, men blir likevel kalkulert inn i den rentekompensasjonen vi får fra Husbanken. Ved utgangen av januar var det samlet inn og gitt løfter om 2,1 millioner kroner. Rentekompensasjonen fra Husbanken vil utgjøre ca. 1,8 mill. kr. Konsulenthonorar, lånerenter i tiden før rentekompensasjonen mottas og forberedende arbeider er ikke inkludert, så en må regne med at det fortsatt trenges ca. 400 000 kroner for å fullfinansiere prosjektet. Thomas Peter Randulff

Tlf 51 43 46 10 - Mob. 908 37 365 www.kays.no

www.krogedal.no

GRAVMONUMENT

Salg, reparasjon og navntilføyelse på gravsteiner i distriktet. Inskripsjon på større steiner (gardsteiner) utføres også.

JÆRSTEIN

Eivind Waldeland Mob. 909 62 998 - Tlf. 51 43 74 90

20


Døde

Døypte

Nærbø sokn 11.1.2011 Malena Salte f. 16.3.1916 22.1.2011 Grete Nærland f. 6.8.1952 30.1.2011 Mary Djøseland f. 7.6.1920 1.2.2011 Inger Søiland f. 1.4.1910 1.2.2011 Kjellaug Salte f. 11.10.1934 4.2.2011 Ole Johannes Lindal f. 24.11.1940 8.2.2011 Gudrun Serina Håland f. 15.6.1934 14.2.2011 Oline Gudmestad f. 14.2.1916 12.2.2011 Kari Tjelta f. 4.3.1916 16.3.2011 Astri Kvia f. 2.1.1914

NÆRBØ KYRKJE 23.1.2011 Live Aastvedt Amalie Borlaug Halvor Horpestad Sondre Kverneland Robin Kleppe Tengs Tobias Tveit Vikeså 30.1.2011 Milla Lode-Ånestad 19.2.2011 Jonas Stokka (Nærbø gamle kyrkje) 27.2.2011 Pauline Pollestad 6.3.2011 Gheya Ghotbi Shariar Ghotbi Masumeh Gahemi Khalkhali Ida Andersen Stangeland 20.3.2011 Noah Gausland Friestad Bo Gravdal Edvard Slettebø

Varhaug sokn 11.1.2011 Jon M. Efestad f. 10.9.1929 28.1.2011 Ingrid Sigfrida Håland f. 27.6.1925 3.2.2011 Arthur Ødegård f. 4.11.1937 12.2.2011 Reidar Ødegård f. 20.3.1921 15.2.2011 Kjetil Dubland f. 1.9.1967 17.2.2011 Reidar Salte f. 16.7.1943 20.2.2011 Maria Waldeland f. 21.3.1916 22.2.2011 Vigdis Våland f. 27.9.1949 22.2.2011 Kjellaug Asborg Høien f. 13.9.1916 5.3.2011 Margit Varhaug f. 30.12.1921 Ogna sokn 2.2.2011 Anna Bøe f. 20.2.1916 6.2.2011 Amund Egil Stølen f. 4.1.2011

VARHAUG KYRKJE 23.1.2011 Sofi Elise Kendall Daniel Stokkeland

30.1.2011 13.2.2011 27.2.2011 13.3.2011

Christina Viste Markus Vold Casper Hadland Forsmo Mathias Haarr Brit Annika Haarr Veronika Haarr Teodor Liene Silje Middelthon Skretting Leander Skretting Oda Ueland Elise Hobberstad Marija Nord-Varhaug Bjøran Fuglestad Haugstad

OGNA KYRKJE 16.1.2011 Rikka Oline Våge 30.1.2011 Martine Mattingsdal 20.2.2011 Anders Sørskog Monge 06.3.2011 Amalie Qvalbein Oda Fjellheim Svihus 13.3.2011 Richard Moi 20.3.2011 Kevin Varhaug Buraas

Vågen 42, 4364 Sirevåg, Tlf.: 51 43 55 37 E-post: staleh@sir-regn.no, www.sir-regn.no

Christen Øygard AS Gull og sølv v/Gunnbjørg Lode Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43

Lars Gaute Sport AS Stasjonsveien 14 4360 VARHAUG

Tlf: 5143 2880 Leirsted Kurs Konferanser Tlf.:51 79 38 88 E-mail:post@ognatun.com www.imf.no/rogaland

21

Kryddergarden på Jæren AS Vigrestad Tlf 51 43 35 02 www.kryddergarden.no


Nærbø bedehus

Vigrestad misjonshus

Varhaug Misjonshus

April

April

April

24.

17.00: Sundagssamling, påskefest

25.

Påskemøte, NLM

28.

Basar, Tenåringsgruppa NLM

30.

Møte, Flymisjonen

13-16. 17. 20. 21. 22. 25. 29.

16. 17. 21. 22. 23. 24. 28. 30.

20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR Påskemøte m/nattverd, NLM Påskemøte, NLM 20.00: Ungdomslag, NKUL 19.00: Påskemøte, NLM Møte, Muslimmisjonen 20.00: Ungdomslag, NKUL

Mai 1. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 14. 15. 17. 21. 22. 26. 28. 29

11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte m/nattverd, NLM 20.00: Lovsangfest, IMF/NOR 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Medlemsmøte, NLM Møte, IMF/NOR 20.00: Ungdomslag, NKUL 19.00: Møte, NLM 18.00: Nasjonalfest, IMF/NOR 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Møte, NLM 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR

Juni 2. 3. 4. 9. 11. 12. 16. 18.

Møte, NLM 20.00: Lovsangfest, IMF/NOR 20.00: Ungdomslag, NKUL Møte m/nattverd, IMF/NOR 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR 19.00: Møte, NLM Møte, NLM 20.00: Ungdomslag, NKUL

Mai 5.

Bibeltimar, Kurt Urhaug

8.

Søndagsmøte

12.

”Kraft og kvile”-samling

17.

19.00: Nasjonalfest

22.

15.00: Song- og musikkmøte,

Sunnhordalandsmusikken

Søndagsmøte

26.

”Vi over 60” på tur

Bibeltimar. Kurt Urhaug

29.

Sundagssamling

Juni 5.

13.30: Stemne hjå Ragnhild og Einar,

Norges Samemisjon

Søndagsmøte

12.

Evangeliske sanger i sør

13.

Sundagssamling

18.

Møte, NLM

19.

13.30: Stemne på Årsland, NLM

- Taxi

- Minibusser tilrettelagt for rullestolbrukere

Hå Taxisentral BA Torggata 6, 4365 Nærbø Tlf 51 43 33 25

22

Offerveke, Normisjon 19.00: Palmesøndagsfest, Normisjon 14.00: ”Vi over 60”-treff 14.00:Nattverdmøte Langfredagsmøte, IMF 18.30: Påskedagsmøte, NLM 18.00: Peru-kveld, NLM

Mai 4. 11. 15. 17. 18. 22. 29. 31.

14.00: ”Vi over 60”-treff Nattverdmøte nytt søndagsmøte, felles 19.00: nasjonaldagsfest 14.00: ”Vi over 60”-treff 18.00: familemisjonsmøte, NLM nytt søndagsmøte, felles inspirasjonssamling, IMF

Juni 1. 8. 12. 13. 15.

14.00: ”Vi over 60”-treff Nattverdmøte nytt søndagsmøte, felles 19.00: pinsedagsmøte, Israelsmisjonen 14.00: ”Vi over 60”-treff - tur


Offer NÆRBØ KYRKJE 9.1.11 Kyrkjelydsarbeidet 7 273,00 16.1.11 Israelsmisjonen 7 981,50 23.1.11 Ungdomsarbeidet 9 563,50 30.1.11 Kyrkjelydsarbeidet 9 126,50 6.2.11 Åpne Dører 9 600,00 13.2.11 Kristen idrettskontakt 5 234,50 20.2.11 Bibelselskapet 7 822,50 27.2.11 Kyrkjelydsarbeidet 7 677,50 6.3.11 Misjonssambandet 8 824,50 13.3.11 Strømmestiftelsen 6 450,00 VARHAUG KYRKJE 9.1.11 Det Norske Misjonsselskap 16.1.11 Menighetsfakultet 23.1.11 Sundagsskulen 30.1.11 Skulelaget 6.2.11 Misjon i Bangladesh 13.2.11 Israelsmisjonen 20.2.11 Bibelselskapet 27.2.11 Kyrkjelydsarbeidet 6.3.11 Bibelskolen Bildøy 13.3.11 Kyrkjelydsarbeidet OGNA KYRKJE 9.1.2011 Kyrkjelydsarbeidet 16.1.2011 Normisjon 23.1.2011 Kirkens SOS 30.1.2011 KRIK 6.2.2011 Misjonshøgskolen 20.2.2011 Bibelselskapet 27.2.2011 Normisjon 6.3.2011 Kyrkjelydsarbeidet 13.3.2011 Høgskolen i Staffeldtsgate

6 592,00 8 006,00 8 048,00 8 901,50 11 466,50 5 070,00 4 473,00 5 891,00 3 595,00 4 896,00

Sirevåg bedehus

April 22.

19.00: Påskemøte, NLM

27.

20.00: Onsdagsmøte

Mai 4.–8.

Møteveke, IMF

11.

20.00: Onsdagsmøte

25.

20.00: Onsdagsmøte

Ogna Bedehus

April 17.

11.00: Søndagsmøte, IMF/NLM

24.

18.00: Påskefest, IMF

Mai 17.

18.00: Nasjonalfest

18.

Møte, NMS

20.-22.

Misjonshelg, NLM

29.

11.00: Søndagsmøte IMF/NLM

Misjonærar frå Hå Du kan kontakta dei på desse post- eller e-postadressene

2 324,50 1 930,00 2 414,00 2 331,00 1 460,00 3 238,00 1 760,00 1 640,00

Brith - Jorunn og Sverre Hovda Apartado 1387, Arequipa, Peru hovdabj@yahoo.no eller miluno@star. com.pe Gabriel Lende MCM. P.o.Box 15478 Addis Ababa, Ethiopia Gabriel_lende@hotmail.com

Kathrine og Alf Kåre Eggebø Casiila 1519, Cochabamba, Bolivia ak.eggebo@lyse.net Toril Bø Norwegian Lutheran Mission Postb 5540 Addis Abeba Ethiopia torilbo@hotmail.com

4 850,00 Hugs at forbønn gir dei hjelp og styrke i eit viktig arbeid!

Vigrestad Fysioterapi tlf. 51791170 - e-post: post@elektrofag.no En god kontakt på Jæren

23

Ognav. 13. 4364 Sirevåg Telefon: 51 79 13 90 - Telefax: 51 79 13 99 www.ognainstallasjon.no


Gudstenester NÆRBØ KYRKJE 17. april Familiegudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm og Helge Gabrielsen Avslutting av dåpsskulen. Offer til kyrkjelydsbladet. Kyrkjekaffi 21. april Kl. 19.00: Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Menneskeverd 22. april Pasjonsgudsteneste Roald Byberg 24. april Høgtidsgudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Søndagsskule. Offer til misjonsprosjektet

VARHAUG KYRKJE Palmesøndag Gudsteneste med dåp Gaute Øgreid Rasmussen Offer til Norsk misjon i øst. Søndagsskule. Kyrkjekaffi Skjærtorsdag Kl. 19.00: Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til Normisjon Langfredag Pasjonsgudsteneste Jan Roald Dahlstrøm Påskedag Høgtidsgudsteneste med dåp Gaute Øgreid Rasmussen Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

26. april

1.s.e. påske Gudsteneste med dåp og nattverd. Jan Roald Dahlstrøm Offer til Instituttt for Kristen Oppseding (IKO)

1. mai Gudsteneste med nattverd Gaute Øgreid Rasmussen Offer til Kirkens SOS. Kyrkjekaffi 4. mai Kl. 19.00: Samtalegudsteneste Helge Gabrielsen 7. mai Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudsteneste Knut Svindland og Helge Gabrielsen Offer til kyrkjelydsarbeidet 8. mai Konfirmasjonsgudsteneste med dåp Knut Svindland og Helge Gabrielsen Offer til kyrkjelydsarbeidet 11. mai Kl. 19.00: Samtalegudsteneste. Helge Gabrielsen 14. mai Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudsteneste Knut Svindland og Helge Gabrielsen Offer til kyrkjelydsarbeidet 15. mai Konfirmasjonsgudsteneste med dåp Knut Svindland og Helge Gabrielsen Offer til kyrkjelydsarbeidet 17. mai Kl. 10.15 i Idrettshallen: Familiegudsteneste Jan Roald Dahlstrøm Skulekorpset. Speidarane.

5. juni Gudsteneste med dåp Gaute Øgreid Rasmussen Offer til Sjømannskirken. Kjeks og kaffi 12. juni Høgtidsgudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi 13. juni

OGNA KYRKJE Joh 12, 1-13 Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Bispedømekontoret Luk 22, 14-20 Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til Livsrett og Menneskeverd. Matt 26, 30-37 Pasjonsgudsteneste Gaute Øgreid Rasmussen Matt 28, 1-8 Kl. 10.00: Påskefrukost Kl. 11.00: Høgtidsgudsteneste med dåp Roald Byberg. Offer til Normisjon. Opplegg for barna

Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudsteneste Roald Byberg, Offer til kyrkjelydsarbeidet Joh 20, 19-31 Konfirmasjonsgudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi

Kl. 19.00: Samtalegudsteneste. Jostein Husveg, Roald Byberg og Gaute Øgreid Rasmussen. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kl. 10.30 og 12.30: Konfirmasjonsgudstenester Varhaug Gaute Øgreid Rasmussen og Jostein Husveg Offer til kyrkjelydsarbeidet 2.s.e. påske Kl. 10.30 og 12.30: Konfirmasjonsgudsteneste Varhaug Gaute Øgreid Rasmussen og Jostein Husveg Offer til kyrkjelydsarbeidet

Familiegudsteneste med dåp. Barnas Misjonsdag. Knut Svindland og Evy Torunn Nyvoll frå NMS. Offer til Det norske misjonsselskap. Avslutning søndagsskule. Salg av mat og aktiviteter etter gudstenesta.

2. juni

Gudstenestene tek til kl. 11.00 om ikkje anna er nemnt

Kl. 19.00: Gudsteneste, Roald Byberg Fest for konfirmantane etterpå

30. april

22. mai Gudsteneste med nattverd. Roald Byberg Offer til misjonsprosjektet. Kyrkjekaffi 29. mai

FULL DISTRIBUSJON

Kl. 10.30 og 12.30: Konfirmasjonsgudsteneste Vigrestad Roald Byberg og Jostein Husveg Offer til kyrkjelydsarbeidet 3.s.e. påske Konfirmasjonsgudsteneste Vigrestad Roald Byberg og Jostein Husveg Offer til kyrkjelydsarbeidet Grunnlovsdagen Kl. 10.30 i Vigrestad idrettshall: Familiegudsteneste Gaute Øgreid Rasmussen. Offer til Kirkens Nødhjelp Kl. 11.45 i Varhaug idrettshall: Familiegudsteneste Gaute Øgreid Rasmussen. Offer til Kirkens Nødhjelp 4.s.e.påske Gudsteneste med dåp. Vikarprest Søndagsskule. Offer til Misjonshøgskolen. Kyrkjekaffi 5.s.e. påske Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Søndagsskule. Offer til KIA. Kyrkjekaffi Kristi himmelfartsdag Gudsteneste på Synesvarden, Roald Byberg (fellesgudstjeneste) 6.s.e. påske Gudsteneste med dåp Roald Byberg Søndagsskule. Offer til Bibelskolen i Staffeldtsgt. Kyrkjekaffi 1. pinsedag Høgtidsgudsteneste med nattverd Gaute Øgreid Rasmussen Søndagsskule. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi 2. pinsedag

Joh 10, 11-16 Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Normisjon

Joh 16, 16-22 Kl. 19.30 G2-gudsteneste Ungdomsprest Knut Svindland Band. lovsang, nattverd. Offer til Misjonsalliansen Luk 1, 50-53 Kl. 9.45: Familiegudsteneste Roald Byberg Offer til Sjømannskirken Joh 16, 5-15 Gudsteneste med dåp og nattverd. Jan Roald Dahlstrøm Offer til Norsk Lærarakademi Ef 3, 14-21 Gudsteneste med dåp Gaute Øgreid Rasmussen Offer til Bibelskolen i Grimstad Joh 15.26-16.4 Kl. 09.30 Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Offer til Normisjon Apg 2, 1-11 Høgtidsgudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Den norske Israelsmisjon. Opplegg for barna Joh 3, 16-21

Friluftsgudsteneste Varhaug gamle kyrkjegard. Gaute Øgreid Rasmussen. Ta med campingstol. (fellesgudstjeneste) 19. juni Gudsteneste med dåp. Jan Roald Dahlstrøm Offer til Normisjon

Treeiningssøndag

Joh 3, 1-15 Familiegudsteneste i Åsane. Roald Byberg Offer til KA. Ta med mat og stol. Grill på plass.

Kyrkjelydsblad for Hå nr. 2/11.  
Kyrkjelydsblad for Hå nr. 2/11.  

Orgelstatus Min fineste påskesalme www.haa.kyrkja.no Nr. 2-2011 - 14/4 - 15/6 Årgang 42 side 10-11 Side 18 side 12 side 14 side 8

Advertisement