Page 1

Nr .1-2011 - 1/2 - 17/4 Årgang 43

Kyrkjelydsblad Kyrkjelydsblad for Hå Ny liturgi side 7

Open kyrkje side 9

Frå Nærbø til Peru side 12

Mediekveld Nærbø kyrkje 19:00 16. februar kl. lsigna Mediemangfald – ve muligheter og kristen - om samtid, media et iljø lm formidling i loka

side 8

www.haa.kyrkja.no


Kyrkja i Hå

Kyrkjelydsbladet for Hå

Heimeside: www.haa.kyrkja.no Kyrkjelydsbladet kan også lesast og skrivast ut på heimesida.

Hå kyrkjekontor

Telefon

E-post

Nærbø kyrkje Telefon 51 43 62 10 kontoret@haa.kyrkja.no Store Ring 53 Telefaks 51 43 62 11 4365 Nærbø Kontortid tysdag – fredag kl. 9.30 – 15.00

Ogna kyrkjekontor

Kyrkjeberget 1 51 43 37 70 4364 Sirevåg Kontortid: torsdag kl 17.00 – 18.30 Trefftider, telefon, e-post Kyrkjeverje Tor Syvert Aass 992 14 814 kyrkjeverge@haa.kyrkja.no Kateket i Hå Helge Gabrielsen 992 14 815 kateket.haa@ haa.kyrkja.no Nærbø Sokneprest Jan Roald Dahlstrøm 992 14 819 sokneprest.nerbo@haa.kyrkja.no Tysdag 9.30 – 11.30 Sekretær Kari Torland nerbo.sokneraad@haa.kyrkja.no Ungdomsprest Knut Svindland 470 11 317 ungdomsprest@haa.kyrkja.no Tysdag 9.30 – 11.30 Prosjektleiar søndagsskule Gjertrud Lervik 906 44 839 sundagsskule@haa.kyrkja.no tysdag 9:30 – 11:30 Familiearbeidar Åslaug Lindland 930 07 208 familiearb@haa.kyrkja.no tysdag 9:30 – 11:30 Noas ark open barnehage Styrar Gunn Auestad Stokka noas.ark@haa.kyrkja.no Musikar Bjarte Lending 992 14 824 organist.nerbo@haa.kyrkja.no tysdag 9:30 – 11:30 Kyrkjetenar Nærbø gamle kyrkje og kyrkjegard Joleif Hobberstad 992 14 828 kyrkjetenar.nerbo@haa.kyrkja.no Kyrkjetenar og vaktmeister Nærbø kyrkje Stein Johnsen 992 14 827 vaktmester.nerbo@haa.kyrkja.no Soknerådsleiar, Nærbø: Tron Gudmestad Varhaug Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen 992 14 820 sokneprest.varhaug@haa.kyrkja.no Tysdag 9.30 – 11.30 Sekretær Anna Bergitte Skårland varhaug.sokneraad@haa.kyrkja.no Kateket Jostein Husveg 992 14 823 kateket.varhaug@haa.kyrkja.no Tysdag 9.30 – 11.30 Organist Morten Jostein Helvig 992 14 825 organist.varhaug@haa.kyrkja.no Kyrkjetenar Eivind Waldeland 909 62 998 kyrkjetenar.varhaug@haa.kyrkja.no Reinhaldar Borgny Ånestad Skretting Soknerådsleiar Varhaug: Siri Aarsland Ogna Sokneprest Roald Byberg 992 14 821 sokneprest.ogna@haa.kyrkja.no Sekretær Norvald O. Person 992 14 818 ogna.sokneraad@haa.kyrkja.no Organist Geir Palle Haarr 51 43 65 35 Klokkar Svein Olav Blindheim Kyrkjetenar Magnar Mathiassen og Norvald O. Person 992 14 818 ogna.sokneraad@haa.kyrkja.no Reinhaldar Kari Olsen Soknerådsleiar Ogna Olav Tangen 51 43 55 50

2

Utgjevar: Sokneråda i Nærbø,Varhaug og Ogna Adresse: Nærbø kyrkje, Store ring 53, 4365 Nærbø Fungerande redaktør: Magnus Østby tlf: 91845157 e-post: magnus@askmedia.no Journalist: Ellen Marie Harbo tlf: 97191033 e-post: ellen.harbo@lyse.net Journalist: Terje Lindtveit tlf: 94791147 e-post: terje.lindtveit@ha.kommune.no Annonsar: Kjartan Reime tlf: 98220860 e-post: kjartan@kreime.no Mottak av stoff: Jørgen Risdal tlf: 48270977 e-post: jorgen@risdal.org Layout: Tubb Myklebust Trykk: Lura Trykkeri Bladet vert sendt fritt till alle husstandane i Hå kommune. Gåver kan betalast til konto: 3335.05.21483

Utgivingsplan 2011: Nr. 2 Materiellfrist: 21. mars Utgiving: 14. april Nr. 3 Materiellfrist: 23. mai Utgiving: 16. juni Nr. 4 Materiellfrist: 6. juni, fast stoff 27. juli, anna stoff Utgiving: 18. august Nr. 5 Materiellfrist: 31. oktober Utgiving: 24. november

NB! Noas ark, Mini-meir og Sundagsskulen har fått nytt kontonr: 3295 20 05560


Gud kan lese!

Gjevarteneste: Kyrkja i Hå er avhengige av frivillig gjevarteneste, og fleire stillingar må finansierast med innsamla midlar.Vil du bli fast gjevar, ta kontakt med Hå kyrkjekontor. Du kan også gje enkeltbeløp. Bruk då oppgitte kontonummer. Dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølvmeldinga, må du oppgi personnummeret ditt. Ungdomsprest i Nærbø kyrkje Ungdomspresten i Nærbø jobbar med barn, ungdom og familiar. Stillinga er finansiert ved kommunal støtte og frivillig gjevarteneste. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd

Pedro er gatebarn i Brasil, 10 år. En søndag går han inn i kirken. Det er gudstjeneste og Pedro blir stående bak en søyle og betrakte det som skjer. Prester som leser fra bøker. Folk som synger fra bøker. Pedro kan verken lese eller skrive. Han blir lei seg og tenker: ”Jeg har ingen ting å gi til Gud. Jeg hører ikke hjemme her.” Mens han står og betrakter og glemmer seg litt bort under prestens langtekkelige messing, begynner han å synge på en av de sangene han kan: ALFABETSANGEN; abcd-efg- …. En dame i benkeraden ser strengt på Pedro, som smetter videre til neste søyle og fortsetter sangen med ny styrke: abcd-efg-hijk-lmnop-…. En av hjelpeprestene kommer ned og fører Pedro ut gjennom en av sidedørene. ”Nå blir jeg kastet ut herfra også,” tenker Pedro, og kjenner det kraftige håndtrykket til presten rundt overarmen. I siderommet setter presten seg ned og spør Pedro hva han synger. ”Jeg synger alfabetsangen, abcd… Jeg kan ikke lese og skrive,” svarer Pedro og senker

blikket, ”men alfabetsangen kan jeg. Gud kan lese!”, hvisker Pedro og ser opp, ”jeg synger bokstavene, så kan Gud sette dem sammen til ord. Slik hører Gud mine bønner.” Presten blir stille. Så går de sammen inn i kirken og fram i koret på slutten av gudstjenesten. Presten forteller historien til Pedro og ber hele menigheten bli med på en spesiell lovsang: ”Vi synger alfabetsangen og lar Gud sette sammen bokstavene til en lovsang fra hver enkelt av oss.” Gud blir menneske. Jesus er den ”usynlige Guds bilde” (Kol. 1). Alt vi er som mennesker er vår kontaktflate med Gud. Ikke oppe i himmelen, ikke i en åndelig verden. Men her og nå, i vårt hjerte, i våre tanker, i vår fantasi, i det vi puster inn og ut, er vi i kontakt med Gud. ”I Ham er det vi lever og rører oss og er til. Jesus ble menneske og tok bolig iblant oss.” (Apg.17/ Joh. 1).

Oddbjørn Stangeland

Orgel i Nærbø kyrkje Pipeorgelet i Nærbø kyrkje er bestilt, og skal vera på plass i 2012. Orgelet er i sin heilhet finansiert ved innsamla midlar. Kontonummer: 3295.20.73299. Nærbø Sokneråd Musikar Nærbø kyrkje Deler av denne stillinga er finansiert med frivillig gjevarteneste. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd Nærbø kyrkje Innsamla midlar til Nærbø kyrkje brukast til ferdiggjering av uteområde, diverse investeringar i og utanfor kyrka og vedlikehald som ikkje blir dekka av kommunale midlar. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd Familiearbeidar i Varhaug kyrkje Familiearbeidaren lagar attraktive familiegudstenester i Varhaug kyrkje. Stillinga er lønna av gåvemidlar. Kontonummer: 3335.20.88507. Varhaug sokneråd

Vigrestad - Tlf. 93 697 500

3


Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

– No er livet betre Då mamma fekk lån til å starte ei grønsaksbu, fekk Yohana (14) eit heilt nytt liv. Yohana (14) er i si eiga verd medan han traskar ved sida av mor si. Det er tidleg om morgonen, og han er trøtt. Dei skal gå langt for å hente grønsaker til bua på torget. – Eg hjelper mamma med jobben morgon og kveld. Det er ei glede. Ho gir meg skulepengar, slik at eg kan få utdanning, fortel Yohana. Han bur saman med mor si og tre søsken i landsbyen Chunya i Tanzania. For to år sidan vart mora med i ei VICOBA-gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp. – Då vart livet betre. No har vi råd til mat, klede og skule, fortel den unge guten. Skaper forandring VICOBA (Village Community Banks) er spare- og lånegrupper der medlemmene sparer små beløp kvar månad. Pengane blir samla i ein pott, og medlemmene får høve til å ta opp smålån for å investere i inntektsgivande arbeid og ei betre framtid. – Vi starta arbeidet med VICOBA i 2006. I dag er det over tusen registrerte VICOBA-grupper, fortel Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver i Tanzania. Det er medlemmene sjølve som eig “banken”. Rentene på låna som blir tekne opp, kjem alle eigarane til gode. Slik går overskotet frå prosjektet tilbake til lokalsamfunna. Kirkens Nødhjelp støtter VICOBA-gruppene med opplæring i tillegg til bankboksar og anna materiell.

Yohana (14) hjelper mamma i grønnsaksboden. Foto: Greg R. Buick/Kirkens Nødhjelp. – Eg blir stadig imponert av menneske som før ikkje har hatt ressursar til å gjere noko ut av livet sitt, men som no reiser seg på VICOBA-møta og fortel den eine suksesshistorien etter den andre: om at dei kan halde barna i skulen, om at dei har skapt seg eit levebrød, og at dei tener pengar, fortel Walalaze.

prosjekt på tvers av religionar. - VICOBA gir menneske styrke til å tenkje gjennom kva dei treng, og korleis dei kan få tak i det. Ansvaret blir lagt i hendene deira, men vi kan gi dei kunnskap og støtte til å stå opp for sitt eige liv.Vi opplever at VICOBA-gruppene tenner voner, seier Walalaze.

Viktige forsamlingar I Tanzania er kyrkja ein naturleg stad å møtast for å ta tak i utfordringar i kvardagslivet. Mange som har vorte med i ei VICOBA-gruppe har hørt om arbeidet gjennom den lokale forsamlinga si, og mange VICOBA-grupper har òg møta sine i kyrkja, sjølv om VICOBA er eit

Salatblad og utdanning Yohana og mora er framme hos bonden der dei skal hente grønsakene. Den unge guten har draumane klare for framtida: – Ettersom mor mi er med i VICOBA, kan eg studere, viss eg jobbar hardt for det. Eg har lyst til å bli politi. Eller jobbe for at landet skal bli meir rettferdig.

Kvalbein , 4363 Brusand tlf. 51 43 94 94 - www.jaergarden.no

4


Fakta:

Ballbinge ved Nærbø kirke

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 12. april Over éin milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Urettferd tek menneskeliv kvar dag. I år set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon søkjelyset på økonomisk rettferd. Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. Dersom du vil være med som bøssebærar, ta kontakt med Hå kyrkjekontor. Pengane som blir samla inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Støtt aksjonen ved å ta godt imot konfirmantane når dei bankar på døra den 12. April mellom kl 1800 og 2100

Nærbø Sokneråd fikk for flere år siden spillemidler til ballbinge. Dessverre ble bygginga utsatt fordi plassen den skulle være på ble brukt som anleggsvei i ved bygginga av Rosktoppen barnehage. Ballbingen skal ligge øst for kirka, mellom kirkebygget og barnehagen. Prosjektet har en kostnadsramme på drøyt 400 000 kroner. Halvparten finansieres med spillemidler, mens resten må finansieres med dugnad og sponsormidler. Husstyret i Nærbø kirke, med Svein Helge Harbo i spissen, er nå gang med å planlegge bygginga av ballbingen. Målet er at ballbingen skal være ferdig til påske. Området er grovplanert av kommunen, men grunnen må dreneres og det må tilkjøres store menger grus som bærelag. Det skal også lages to støttemurer.

Demokrati er viktig. Eg vil vere med å gjere Tanzania til ein god stad å leve for mange. I dag er det salatblad som skal berast tilbake til torget. Flaks! Stort volum, men lett å bere.Yohana smiler og myser mot sola. Denne dagen skal bli god.

Ivrige fotballspillere ser fram til å få ballbinge ved kirka. Hvis du vil gjøre en innsats i forbindelse med bygginga av ballbingen, ta kontakt med Svein Helge Harbo.

Fortsatt ungdomsprest i full stilling Ungdomsprest Knut Svindland gleder seg over å kunne fortsette som ungdomsprest i Nærbø og Hå på heltid. Hå kommune har de siste tre årene støtta ungdomspresten i Nærbø med 100 000 kroner i året i lønnsmidler. I utgangspunktet var dette et tre-årig prosjekt som ble avslutta nå ved nyttår. For fortsatt å kunne ha en ungdomsprest i full stilling, er Nærbø sokneråd avhengige av kommunal støtte. Før jul vedtok et samla kommunestyre at støtta til ungdomspresten skal fortsette, og samtidig økes til 150 000 kroner i året. Nærbø sokneråd vil med dette takke politikerne i Hå for støtta til ungdomspresten og det viktige arbeidet han gjør, ikkje bare for ungdom, men også barn og familier.

Onsdagskaffien Første onsdag i månaden i Nærbø kyrkje kl. 13.30 – 15.00 Velkommen til å vera med oss! Vi har kaffi og noko å bita i , gild ”drøs”, besøk av ein gjest kvar gong og avsluttar med utlodding. Treng du skyss? Då kan du ringja 93019476. Datoar for våren: 2. februar, 2. mars, 6. april, 4. mai.Velkomen! Helsing diakoniutvala

Tlf. 51 79 36 10 - E-mail: post@vm-maskinering.no

Skogateigen 35, 4362 Vigrestad

Hegelstad AS Nordra Subag. 35 Postboks 64, 4369 Vigrestad 51 43 74 05 E-post:ghegelst@online.no

Urmaker Christen Øygard, v/Edvard Sandsmark Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43. ”Ur, kikkerter, reparasjoner”

5


Varhaug Misjonshus

BARNAS SIDE Tanker fra kaninen

Åslaug Lindland er familearbeidar.

Gunn A. Stokka er Gjertrud Lervik er styrer i Noas Ark prosjektleiar Skattekista

kl. 8.30-13.50

Noas Ark fylgjer skuleruta, siste dag før ferien er fredag 18. juni. Me startar opp igjen måndag 16. august.

Sundagsskulen i Nærbø Kyrkje. Du kan møta til gudsteneste kl 11.00, eller møta direkte i kjellaren kl 11.30.

13.2 6.3 20.3

10.4 24.4

Sundagsskule Varhaug kyrkje 30.1 6.2 13.2

27.2 13.3 20.3

27.3 17.4

Mini Mer 2.2 Basar 16.2 Filmkveld 2.3 Lagekveld 16.3 Billøp/Hobby

30.3 Guitarhero/ Hobby 13.4 Uteleker

Kaninen er glad for at det er så mange ungar som går på sundagsskulen i denne kommunen! Kaninen har jo ein gong vore på besøk sjå ordføraren, også han har gått på sundagsskule, men det er mange år sidan, altså. Det er ein sang som kaninen tenker mykje på etter at han har vore på sundagsskulen, den der med at Jesus elsker alle barna, same om dei er gule eller kvite eller svarte og sånn. For kaninen har sett det, at alle dei ungane som går på sundagsskulen er forskjellige. Nokre er bare så vidt fødde, og må ha tutt med seg på samlinga, mens nokre er så store at dei kanskje til og med har sminka seg litt før dei kom! Jesus elsker alle, uansett alder, hårfarge, kjolefarge, hudfarge, fattige og rike, ja til og med dei som sit i fengsel! Er ikkje det flott! Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord. Hvit og svart og gul og rød, for dem alle er han død. Jesus elsker alle barna på vår jord.  Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord. Rød og gul og hvit og svart, er det samme har han sagt. Jesus elsker alle barna på vår jord.

Dansegruppa Gloria Nærbø

16.30-17.30 10.2 24.2 27.2 Opptreden

Varhaug

18.00-19.00 31.1 14.2 20.2 Opptreden

Det er ikkje så lett å gå på ski! Her måtte kaninen ta seg ein pause og kose seg litt med ei gulrot

4 6 Sjekk ut nettsida www.nettsprell.no – her er det mykje kjekt å finna på!


Ny liturgi

Takk til Liv Blindheim Liv Blindheim begynte som redaksjonsmedarbeidar i Kyrkjelydsblad for Hå i 1993. Då ho tidleg i 2010 sa frå seg denne tenesta , kan me sjå tilbake på iderike år med dyktig teneste for bladet. Det var alltid trygt når Liv tok seg av oppgåva , punktleg og pliktoppfyllande som ho alltid har vore. Me vil retta henne ein varm takk for framifrå truskap og verdfull teneste ! Kari Ingfrid Hatteland.

Takk til Aslaug Gravdal Aslaug Gravdal har slutta hos oss. Ho har vore reinhaldar i Ogna kyrkje sidan 2006.Vi takkar for stor innsats med å halda kyrkja rein og fin. Kyrkjeverje Tor Syvert Aass

Som mange er kjent med, vart innføringa av ny liturgi vart utsett eit år. Frå 1. søndag i advent i år skal så den nye liturgien bli tatt i bruk i kyrkjene. Kyrkjerådet, biskopane og kyrkjemøtet har etter høyringsprosessen var ferdig arbeidd ut det som kyrkjelydane skal ta i bruk. I prosessen har ein del blitt endra i høve til det materialet som først kom ut.

Mellom anna er ikkje val av alternative liturgiske element så mange og sprikande som det først var forslag om. Deler av eller heile den nye liturgien vil bli tatt i bruk ved einskilde gudstenester slik at kyrkjelydane blir kjende med den før 1. søndag i advent 2011. J.R.D.

KIA – KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID

Lørdagskafé

Vel møtt til familiesamlinger med internasjonalt kristent fellesskap 12. februar kl. 14.30 i Nærbø kyrkje 19. mars kl. 15.00 på Varhaug Misjonshus 9. april: Dagstur til Vaulalid Påmelding på KIA-samlingane eller til kyrkjekontoret, Nærbø, tlf. 51 43 62 10

Vi serverer verdens beste graut, samt pølser, kake og kaffe i Nærbø kyrkje første lørdag i måneden. Kaféen er åpen kl. 12.00 – 14.00 Datoer for våren: 5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai. Velkommen! Hilsen kafévertene

Takk for juletreet i Nærbø kyrkje. Me vil med dette få takka Inge Søyland for det fine treet me har fått kvart år. Me er svært takksame. Med venleg helsing vaktmeisteren i Nærbø kyrkje

Far og sønn på samme talerstol! Håvard og Johannes Kleppe setter Misjon og Israel i fokus søndag 13. februar kl 1900 i fellessamlingen for Israelsmisjonen på Jæren i Bryne kirke. Velkommen.

Tlf.: 51 43 46 55 - Boks 143, 4365 Nærbø

Tannlege

Karleif Taksdal

Jadarvegen 15. Timebestilling Nærbø - Tlf. 51 43 46 86

Gudmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf. 51 79 18 00 - www.jaerbetong.no 7


Mediemangfald – velsigna muligheter - om samtid, media og kristen formidling i lokalmiljøet

Kyrkjelydsblad for Hå blir distribuert til alle husstandar i Hå kommune, om lag 6000 i talet. Bladet blir gitt ut fem gonger i året. Bladet kan og lastast ned som pdf-fil frå www.haa.kyrkja.no og www. kirkenorge.no. Dette gir ei fantastisk opning til å dele trua vår. Spørsmålet er om me kan gjere noko for å bruke denne sjansen endå betre! Styret for kyrkjelydsbladet har starta ein prosess med utgangspunkt nettopp i dette spørsmålet. Målsetjinga er å la bladet i endå sterkare grad vise den kristne trua sin relevans for kvardag og liv, og slik utfordre til å tru på Jesus Kristus og

til å leve ut trua i kvardagen. Samtida utfordrar oss på mange område, men gir òg mange høve til å formidle evangeliet.Vi treng likevel å hjelpe kvarandre til djupare innsikt både i samtida og i Bibelen, og her håpar me at kyrkjelydsbladet kan spele ei endå viktigare rolle framover. Tenk om vi kunne få eit blad som skaper omtanke for naboen, betre innsikt i eigen og annan kultur, djupare innsyn i Bibelen og ei levande tru på Jesus Kristus samstundes som det gir tankegods til etiske og moralske problemstillingar,, inspirasjon til personleg deltaking i byggjande tiltak i ein kristen forsamling; ja, i grunnen er det bare fantasien som set grenser for kva det som i dag ber namnet ”Kyrkjelydsblad for Hå” kan bli når

Vel møt t onsdag til me diekveld 16 kl. 19.0 . februar 0 i Nærb ø kyrkj e. Idémyl dring, t emaverksta d, ser v ering Arrang ør: Kyr k je bla det i samar lydsb e me d M e diehøg id s k Gimleko olen llen og Damari No rge. s

ein ser på det med nye auger. Vi inviterer difor til ei inspirasjonssamling for alle med interesse for mediebruk i oppgåvene med å spreie evangeliet om Jesus Kristus i bygdene våre.Vi vil gjerne nå alle som har visjonar, draumar, skrivekløe, eit akutt behov for å fortelja andre om noko godt, driv ei nettside som gjerne skulle vore litt meir spennande, …. eller kort og godt har eit ønskje om at Bibelen skal få gi eit avgjerande og utfriande ord til ein kollega, ein ven eller ein nabo. Du er velkomen til ein kveld der me ser på typiske trekk ved samtida vår og kva utfordringar og mulegheiter dette gir for formidling av kristen tru, med vekt på bruk av medier. Margunn Serigstad Dahle og Lars Dahle frå Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) vert saman med oss og deler frå sine erfaringar til inspirasjon og lærdom. Margunn er leiar for studiet Kommunikasjon og livssyn, medan Lars er rektor ved MhG. Dei er initiativtakarane til organisasjonen Damaris Norge, som er eit ressursmiljø for formidling av kristen tru i ei samtid prega av medier.

Møllev. 12, 4360 Varhaug Tlf.: 51 79 85 79

Autorisert rekneskapsførarlag

Varhaug Hud og Fotterapi

Telefon 51 79 36 60 www.hgrl.no

Stasjonsv. 20, 4368 Varhaug Tlf.:51 43 13 69 N Æ R B Ø - W W W. S TAV N H E I M . N O

8


Rekning på festeavgift for graver Vi arbeider nå med å senda ut rekningar på festeavgift. Det kostar nå kr 100,- pr år å festa ei grav.Vi sender ut rekningar for 10

år, - pålydande kr 1000,- for kvar grav. Prisen er bestemt av kommunestyret. Dersom du har fått ei rekning som du meiner er feil, må du vera grei å ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 51 43 62 10. Kyrkjeverje Tor Syvert Aass

Velkommen til open kyrkje! Mange opplever at det er godt å gå inn i ei kyrkje, sitja ned, tenna eit lys, høyra på rolig musikk. Dette vil det bli høve til å gjera i Nærbø gamle kyrkje desse dagane: 19. januar, 16. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai, 8. juni. Då vil kyrkja vera open frå kl.19.30-21.30. Innafor dette tidsrommet kan ein koma når ein vil og vera ei kort eller lengre stund. Det vil alltid vera nokon tilstades som ein kan ta kontakt med om ein skulle ønskja det. Kanskje kan det for nokon vera ein ide å kombinera kveldsturen med å gå innom kyrkja. Onsdag 9. mars er det askeonsdag og innleiing til fastetida. Då vil det bli sett opp nokre stasjonar, eller alter, rundt i kyrkja som ein kan gå til, lesa ein tekst og be ei stille bøn. Kvelden vil få eit gudstenestelig preg. J.R.D.

Vigde Varhaug sokn 27.11.2010 18.12.2010 30.12.2010 08.01.2010

Varhaug kyrkje Nadja Svendsen og Lars Vetrhus Lode Varhaug kyrkje Judith Håland og Lars Kristian Haaland Varhaug kyrkje Janne Gravdal og Sverre Tjåland Varhaug kyrkje Anne Gro Aarsland og Joar Solås

Skilt på grava Det hender at vi set opp skilt på enkelte graver. Dette gjer vi av ulike grunnar: • fordi vi treng opplysningar om kven som er ansvarleg for grava • fordi gravsteinen må sikrast • fordi vi ynskjer kontakt med den ansvarlege av andre grunnar Den som er ansvarleg for grava, skal sørgja for at gravsteinen er sikra mot velting. Dersom du har fått eit slikt skilt på ei grav som du har ansvar for, ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 51 43 62 10 Du kan finna meir om dette på www. haa.kyrkja.no under ”Kyrkjelege handlingar/Gravferd”.. Du kan også få fleire opplysningar ved å venda deg til kyrkjekontoret

Besøk vår butikk i Jærvegen 67 Åpningstider: Man-fre 10-16, tors 10-18

Vigrestad Servicesenter Tlf 51 79 12 00

Vigrestad servicesenter Langg. 50, 4362 Vigrestad 51 79 12 00

9


Støtt våre annonsører

Fuglestad, 4363 Brusand - Tlf. 900 75 500

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

Tlf.:51 43 76 22 Langgata 32 - 4362,Vigrestad

Tlf.: 51 43 65 55

Paul Håland Maskinstasjon AS Småhaugsv. 123, 4362 Vigrestad

Tlf: 51 43 75 47 - Kantslått - Høypressing - Greinklipping - Snøbrøyting

Graving og transport Erik Håland Maskin AS Tlf. 51 43 12 99 Mob. 970 555 00

Tlf.: 51 43 65 80 - www.vigrestad-bk.no

Tlf. 51 79 12 60 P.B 118, 4367 Nærbø

Tlf. 51438006

E-post. post@bm-sl.no

Salte Lakkering Alt i nybygg, påbygg og rehabilitering. www.hersdal.no

Langgata 23, 4362 Vigrestad Tlf: 51 43 78 00 - www.vigrestad-buss.no E-post: post@vigrestad-buss.no

Nærland, 4365 Nærbø 51 43 06 60

Dublandv. 35A, 4360 Varhaug Tlf.: 51 43 59 00 - www.vph.no E-post: post@vph.no

10


Troens rom består ikke av meninger, men av nærvær

f o r

a l l e Knut Svindland Ungdomsprest i Hå

ungdomsprest@haa.kyrkja.no Helge Gabrielsen, kateket i Hå

Jostein Husveg, Kateket Varhaug. kateket.varhaug@haa. kyrkja.no

Nærbø UK (Ung Kirke) og KAIROS http://kairosungdom. blogspot.com Nærbø Kristelige Ungdomslag, www.ungdomslaget.no KRIK, Nærbø (følg med på plakater) Varhaug Varhaug Kristelige Ungdomslag, www.vakru.com Vigrestad Unges, www.unges.org Andre: IMPULS www.impulsweb.no KRIK www.krik.no Normisjon www.acta.as Misjonssambandets ungdom www.itro.no Misjonsselskapets ungdom www.nmsu.no Ogna, Brusand og Sirevåg Kr Ungdomslag: www. ungdomslaget.org

u n g d o m a r

i

H å

k y r k j e l y d

”Har du ikke med deg cider, får du ikke komme!” Å bli regnet med er viktig for oss enten vi er unge eller eldre...Vi trenger dessverre å øve på å være inkluderende, de fleste av oss gjennom hele livet… Å trene evnen til å vise varme og respekt, samt viljen til innlevelse i andres liv, er avgjørende for å kunne bygge sterke relasjoner til andre mennesker. Slik øker muligheten for å kunne ta imot andre, og selv oppleve seg inkludert og tatt imot. Dette er også egenskaper som arbeidslivet etterspør: vi trenger arbeidstakere med disse karaktertrekkene, både for å holde på kunder, få nye kunder, avklare uoverensstemmelser i kundeforholdet… kort sagt: vi har alt å vinne på å øke disse ferdighetene. Det er ikke disse karaktertrekkene som står på vitnemålet, – men vi vet av erfaring og forskning at de betyr mest i relasjoner. Kurset, som starter 8.februar kl.19.30-22.00, har i tillegg til dette, også noe fokus på problemeierskap og sunne grenser. De 2 siste kurskveldene er 22.februar og 8.mars. Kurset koster kr.300,- for voksne og kr.100,- for ungdom. Enkel bevertning. Kurset er for alle, uansett livsyn. Det vil bli benyttet sitater fra filosofi og litteratur, og likeens av kristne kjerneverdier og enkelte bibelsitater. (kurset holdes også i bedrifter) Kurset er tilrettelagt både for ungdom og voksne. Vi legger vekt på å gi kunnskap, men vel så viktig er det å øve på nye ferdigheter. Ta med arbeidskollegaer, husfelleskap, etc, men kom gjerne alene! Kurset er basert på forskning, som kan vise til at flere ekteskap, familier, arbeidsplasser etc. blir sunnere ved å benytte denne metoden. Den øker også fagfolks mulighet til å kunne få brukt sin fagkompetanse…. Velkommen til kurs… Ungdomsprest Knut Svindland

UK

Datoer i vår 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3 , 25/3, 8/4. 11

Kurstittel: Relasjonsbygging 1 - Størst er kjærligheten
(et Teleios kurs) Kurset gir innføring og øvelse i hvordan vi kan kommunisere bedre med våre medmennesker, familie, venner og kolleger.Vi lærer å vise hverandre mer oppmerksomhet ved å lytte med varme, respekt og innlevelse. Det gir hjelp til å bygge opp gode relasjoner og bli gode hjelpere for hverandre. Kjærligheten er en frukt, som skal modnes fram i våre liv. Men kjærligheten må praktiseres om den skal bli til hjelp for andre. Til det trenger vi øvelse. Kurset gir hjelp til dette og derfor heter det: Størst er kjærligheten. Oppstart: 8 februar kl.19.30-22.00. De to siste kveldene er 22/2 og 8/3 Pris: 300,- for voksne og 100,- for ungdom. Kursholder: Knut Svindland, tidl. leder av Teleios Norge.

Kairos

Hver tirsdag i partallsuker kl.18.00. 8/2, 22/2 og 8/3 deltar vi på kurset ”Relasjonsbygging 1”.


Nærbøjente arbeider med fattige i Perus jungel

Ragnhild Otto og et lokalt dovendyr. Ragnhild Otto er student ved Hald Internasjonale senter i Mandal, der hun går på Strømmestiftelsens utvekslingsprogram, Act Now. Nå er hun sju måneder i Peru, og har sendt oss noen inntrykk derifra. Først var jeg i Lima i en måned der jeg gikk på språkkurs. Nå er jeg i Iquitos og skal være her til slutten av april, seks måneder totalt. Her er jeg sammen med min teampartner, Marit Sjelmo, fra Trondheim. Sammen jobber vi på et av Strømmestiftelsens prosjekt, La Restinga. La Restingas motto er ”Creo en ti”, Som oversatt til norsk er: ”Jeg tror på deg”.Vi jobber med barn og ungdom i Belen som er en

fattig bydel i Iquitos. Belen ligger lavere enn selve byen og i regntiden når Amazonas stiger, er Belen oversvømt av vann. Dette gjør at husene mister første etasje og menneskene blir boende på små øyer av hus. De aller fleste som bor i Belen er fattige og har ikke råd til å flytte opp til Iquitos. Det er store sosiale problem som regjerer i Belen. Et stort problem er hygiene, Belen ma gler kloakk, innlagt vann og skikkelige toalett fasiliteter. Det gir store problemer i regntiden fordi, vannet som er rett utenfor døra blir brukt til alt; matlaging, toalett, søppeltømming for å nevne noe. Dette får konsekvenser, særlig for barna. Diaré er et utbredt problem, det samme er bendelorm. Andre sosiale problem er alkoholisme og tenåringsforeldre. La Restinga jobber med opplysning til innbyggerne i Belen. Hver måned jobber vi med et nytt tema, alt fra hvorfor det er viktig å vaske hendene, seksuelle overgrep og HIV/AIDS. Et annet viktig område er å lære barna hvilke rettigheter de har. I Belen bor de familier der barna ikke har fødselsattester og dermed ikke ”eksisterer”. Dette gjør at de ikke har rett til å gå på skole eller motta annen hjelp fra de offentlige. La Restinga hjelper disse familiene i prosessen med å skaffe

Våre medarbeidere på Jæren: Oddbjørn Folde, Runar Apeland, Brikt Goa og Borgny Ånestad Skretting

Døgnvakt: 51 97 29 00

papirer slik at barna for eksempel kan få en skolegang. Etter å ha vært i Peru i tre måneder sitter jeg igjen med flere inntrykk. Det gir et stort inntrykk å ha fattigdommen så nært inn på seg. Å se små barn tigge etter penger, eller med blåveis du vet de ikke har gitt seg selv. For meg som barnevernspedagog er det hardt og ofte frustrerende å sende et barn hjem når jeg vet de blir møtt av en voldelig far eller beruset mor. Det er hardt å kjenne mennesker som må klare seg med det minimale, men å se livsgleden og deres smil er derimot helt fantastisk.

Tlf 51 43 46 10 - Mob. 908 37 365 www.kays.no

www.krogedal.no

GRAVMONUMENT

Salg, reparasjon og navntilføyelse på gravsteiner i distriktet. Inskripsjon på større steiner (gardsteiner) utføres også.

JÆRSTEIN

Eivind Waldeland Mob. 909 62 998 - Tlf. 51 43 74 90

12


Døde

Døypte

Nærbø sokn

NÆRBØ KYRKJE 21.11.2010 Nathalie Gudmestad Håland Sture Håland Loke Underhaug Kvia Regine Lea Ine Lunde Tobias Torland Robin Ueland 12.12.2010 Selma Bech Birkeland Leander Bjorland Haglund Lars Håkon Haveland Maren Nærland Gausland Oline Erland Reime Sanne Sinnes Ånestad Dennis Smevold 9.1.2011 Isabella Bekkeheien Skeie Jone Gausland Brede Sola Gimre Filip Gudmestad Sina Salte Horpestad Eilén Leidland Kvitvær

28.10.2010 Harald Rangen f. 29.1.1932 2.11.2010 Harald Håland f. 9.5.1934 8.11.2010 Ingvald Kornelius Vigre f. 20.5.1918 11.11.2010 Jorunn Regine Risa f. 4.3.1925 17.11.2010 Ruth Bø f. 29.2.1920 22.12.2010 Kristian Rangen f. 25.11.1924 23.12.2010 Randi Håland f. 29.3.1930 26.12.2010 Wenche Haugland f. 1.9.1945

Varhaug sokn 26.11.2010 Leiv Haugland f. 18.9.1934 22.12.2010 Ingfrid Skretting f. 24.7.1934 3.1.2011

Magnhild Ueland f. 16.11.1929

Ogna sokn 27.10.2010 Anita Sandvik f. 2.7.1967 4.11.2010 Karen Marie Gjersdal.f. 27.4.1927 9.11.2010 Egil Kjell Nielsen f. 5.6.1918 20.11.2010 Jonas Nord-Varhaug f. 6.12.1920 17.11.2010 Alma Nygård f. 18.9.1917 20.11.2010 Harald Steinsland f. 5.1.1942 18.12.2010 Gabriel Valskår f. 18.12.2010

VARHAUG KYRKJE 14.11.2010 Adrian Håland Caroline Haver Amelia Hobberstad Oliver Kristensen Peder Undheim 12.12.2010 Karoline Viste Bø Amanda Haugland Synneva Vagle 25.12.2010 Eskil Tjensvoll 9.1.2011 Ernst Ove Auestad Bjørnar Bjorheim Henriette Eaves Rosenskjold-Olsen OGNA KYRKJE 14.11.2010 Nicolle da Silva Ueland 25.12.2010 Vetle Kleven 2.1.2011 Oliver Sirevåg Jakob Østebø

28.12.2010 Ruth Signe Simonsen f. 27.5.1923

Vågen 42, 4364 Sirevåg, Tlf.: 51 43 55 37 E-post: staleh@sir-regn.no, www.sir-regn.no

Christen Øygard AS Gull og sølv v/Gunnbjørg Lode Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43

Leirsted Kurs Konferanser Tlf.:51 79 38 88 E-mail:post@ognatun.com www.imf.no/rogaland

13

Kryddergarden på Jæren AS Vigrestad Tlf 51 43 35 02 www.kryddergarden.no


Nærbø bedehus

Vigrestad misjonshus

Varhaug Misjonshus

Januar

Januar

Januar

Februar

25.-30. 31.

30.

19.00: Møteveke, NLM

Februar

3. 4. 5. 6. 7. 12. 12. 13. 13. 17. 19. 20. 23. 24. 25. 26. 27. 27.

Mars

3. 4. 5. 6. 10. 12. 12. 13. 17. 18. 19. 20. 20. 24. 26. 27. 30.

April

2. 3. 7. 8. 9. 9. 10. 14. 16. 17.

Møte m/nattverd, IMF/NOR 20.00: Lovsangfest, IMF/NOR 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR 14.00: Kvinnestemne, Israelsmisjon 14.00: Me over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Årsmøte, Bedehuset Årsmøte, NMS 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR 18.30: Årsmøte (Kjeller), NLM Møte, IMF/NOR Møtehelg, NLM 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM 19.00: Møtehelg, NLM Møte m/nattverd, NLM 20.00: Lovsangfest, IMF/NOR 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte, Samemisjonen 14.00: Me over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Møte, IMF/NOR Drottningborgmøte, NLM 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR 19.00: Møte, NLM Møte, Muslimmisjonen 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM 18.30: Basar, NLM 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte, Israelsmisjonen 20.00: Lovsangfest, IMF/NOR 14.00: Me over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Møte, Samemisjonen 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR

30.

1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 16. 17. 17. 18. 20. 23. 25. 27.

Sundagssamling Årsmøte Normisjon Misjonshusbasaren, 16.00: Familiebasar, 19.00: Kveldsbasar med hovedtrekning Søndagsmøte Årsmøte NLM Årsmøte Norforsamlinga Årsmøte NMS Småmøte, ”Kraft og kvile” Sundagssamling Møte, Normisjon Møte, Normisjon 14.00: ”Vi over 60” Møte, SI-reiser Søndagsmøte Årsmøte for Misjonshuset Basar, Normisjon Fellesmøte (tidspunkt: sjå plakat)

Mars

4. Basar, Sjømannsmisjonen 6. Søndagsmøte 12. Kretsmøte for Norges Samemisjon: 13.15: Bibeltime, 18.00: Festmøte 13. Sundagssamling 16.-20. Offerveke, IMF 17. 14.00: ”Vi over 60” 25. 19.00: Ukraina-kveld 26. 15.00: Basar, Solrenning NMS 27. Sundagssamling 30. Møte, Samemisjonen 31. Møte, Samemisjonen

April

1. Møte, Samemisjonen 2. Søndagsmøte 7. Småmøte, ”Kraft og kvile” 8.- 10. Møter, Unges og Sundagssamling 13.-17. Offerveke, NLM 14. 14.00: ”Vi over 60”

14

17.30: Familemøteveke, NLM 19.00: Årsmøte, NLM

Februar 2. 2. 4. 5. 6. 8.-12. 16. 18. 20. 23.-25. 26.

14.00: ”Vi over 60”-treff Nattverdmøte 19.00: Basar, NLM Kv.for 11.00: Basar, NLM Kv.for nytt søndagsmøte, felles Møteveke, IMF 14.00: ”Vi over 60”-treff 19.00: Basar, Samemisjonen nytt søndagsmøte, felles 19.00: Møter, Israelsmisjonen 14.00: Basar, Israelsmisjonen

Mars 1. 1. 1.-5. 5. 6. 7. 13. 16. 17. 15.-20. 22.-27.

14.00: ”Vi over 60”-treff Nattverdmøte Møteveke, Lekmannsmisjonen 15.00: KIA-samling, KIA nytt søndagsmøte, felles Kvinneforeningsfesten 19.00: Møte, Samemisjonen 14.00: ”Vi over 60”-treff 19.00: Misjonshusets årsmøte Møteveke, flymisjonen Møteveke, NLM

April 1-3. 6. 6. 10. 13. 13.-16. 17.

Normisjon, møter 14.00: ”Vi over 60”-treff Nattverdmøte 17.30: familiemøte, NLM 14.00: ”Vi over 60” treff Offerveke, Normisjon 19.00: Palmesøndagsfest, Normisjon


Offer NÆRBØ KYRKJE 7.11.10 Tryggheim skular 6 350,00 14.11.10 KRIK 5 927,00 21.11.10 Misjonsprosjektet 8 115,50 28.11.10 Kyrkjelyden sitt barnearbeid 4 467,50 5.12.10 Norsk Mosjon i Øst 6 365,00 12.12.10 Kyrkjelyden sitt ungdomsarbeid 7 666,50 19.12.10 Sjømannskirken 4 676,00 24.12.10 Kirkens Nødhjelp 30 961,00 25.12.10 Menneskeverd 6 213,00 2.1.11 Det norske misjonsselskap 8 387,00 VARHAUG KYRKJE 24.10.10 Indremisjonsforbundet 7 710,50 7.11.10 Normisjon 6 466,00 13.11.10 Varhaug ungdomslag misjonsprosjekt 1 223,00 14.11.10 Åpne Dører 8 346,00 21.11.10 Kyrkjelydsarbeidet 8 753,00 28.11.10 Kyrkjelydsarbeidet 6 518,50 5.12.10 Misjonshøgskolen 6 231,00 12.12.10 Søndagsskoleforbundet 5 372,00 24.12.10 Kirkens Nødhjelp 26 578,50 25.12.10 Sjømannskirken 11 027,50 2.1.11 Det norske misjonsselskap 7 295,00 OGNA KYRKJE 24.10.2010 Menighetsfakultetet 7.11.2010 Kyrkjelydsarbeidet 14.11.2010 Søndagsskulane i Ogna 21.11.2010 Norsk Misjon i Øst 28.11.2010 Normisjon 5.12.2010 Kyrkjelydsarbeidet 12.12.2010 Normisjon 24.12.2010 Kirkens Nødhjelp 25.12.2010 Det norske misjonsselskap 2.1.2010 Det norske misjonsselskap

2 382,00 3 105,00 3 105,00 1 426,50 1 601,00 2 035,50 1 601,00 8 923,50 2 120,00 2 058,00

Sirevåg bedehus

Februar 1. 1. 8. 9. 15. 15. 16.-20. 20. 22.

Middagsservering for eldre Treff Kvinne- og familieforbundet Middagsservering for eldre Årsmøte ImF Middagsservering for eldre Treff Kvinne- og familieforbundet Møteveke, NLM 17.00: Søndagssamling Middagsservering for eldre

Mars 1. 1. 8. 15. 15. 22. 29.

Middagsservering for eldre Treff Kvinne- og familieforbundet Middagsservering for eldre Middagsservering for eldre Treff Kvinne- og familieforbundet Middagsservering for eldre Middagsservering for eldre

Ogna Bedehus

Januar 30.

11.00: Søndagsmøte, IMF/NLM

Februar 24. 27.

Årsmøte Ogna Bedehus 11.00: Søndagsmøte, IMF/NLM

Mars 17. 23.-26. 27.

Møte, Samemisjonen Møteveke, NLM 11.00: Søndagsmøte, IMF/NLM

April 17.

11.00: Søndagsmøte, IMF/NLM

April 5. 5. 12.

Middagsservering for eldre Treff Kvinne- og familieforbundet Middagsservering for eldre

Misjonærar frå Hå Du kan kontakta dei på desse post- eller e-postadressene Brith - Jorunn og Sverre Hovda Apartado 1387, Arequipa, Peru hovdabj@yahoo.no eller miluno@star. com.pe Kathrine og Alf Kåre Eggebø Casiila 1519, Cochabamba, Bolivia ak.eggebo@lyse.net

Vigrestad Fysioterapi tlf. 51791170 - e-post: post@elektrofag.no En god kontakt på Jæren

Gabriel Lende MCM P.o.Box 15478 Addis Ababa, Ethiopia Gabriel_lende@hotmail.com Hugs at forbønn gir dei hjelp og styrke i eit viktig arbeid!

Ognav. 13. 4364 Sirevåg Telefon: 51 79 13 90 - Telefax: 51 79 13 99 www.ognainstallasjon.no

Ja, da er du kommet til endes. Synes du bladet var tynt, må du mer enn gjerne bidra med tekst og bilder slik at neste utgave blir tjukkere. Hei og Hå, hilsen redaksjonen i Kyrkjelydsbladet i Hå :-) 15


Gudstenester

FULL DISTRIBUSJON Gudstenestene tek til kl. 11.00 om ikkje anna er nemnt

NÆRBØ KYRKJE 30. januar Familiegudsteneste med dåp Gaute Øgreid Rasmussen Åslaug Lindland Tårnagentane. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi 6. februar Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Åpne Dører. Kyrkjekaffi 13. februar Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til KRIK Rogaland. Søndags¬skule. Kyrkjekaffi

VARHAUG KYRKJE 4 s e Kristi openberringsdag Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Skulelaget. Søndagsskule. Kyrkjekaffi

OGNA KYRKJE Matt 8,23-27 Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Offer til KRIK

5 s e Kr openberringsdag Gudsteneste med nattverd Gaute Øgreid Rasmussen Offer til misjon i Bangladesh. Søndagsskule. Kyrkjekaffi Vingardssøndag Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Israelsmisjonen. Søndagsskule. Kyrkekaffi

20. februar Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Bibelselskapet. Kyrkjekaffi 27. februar Familiegudsteneste med dåp Knut Svindland, Åslaug Lindland Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi

Såmannssøndag Familiegudsteneste med nattverd Åslaug Lindland, Knut Svindland Offer til Bibelselskapet. Kyrkjekaffi Kristi forklaringsdag Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Offer til kyrkjelydsarbeidet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi

6. mars Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband. Søndagsskule. Kyrkjekaffi 13. mars Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til Strømmestiftelsen. Kyrkjekaffi Årsmøte kl 19.00 20. mars Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til kyrkjelydsarbeidet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi

Søndag f faste Fastelavenssøndag Kl. 9.30: Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Bibelskolen Bildøy. Kyrkjekaffi

Matt 13,24-30 Gudsteneste med dåp Jonas Skrettingland Offer til Misjonshøgskulen Matt 20,1-16 Kl 1700: Myldremesse saman med Babysong Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet Kveldsmat i etterkant Luk 8,4-15 Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Bibelselskapet Matt 17,1-9 Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til Normisjon Årsmøte etter gudstenesta. Kyrkjekaffi Luk 18,31-43 Gudsteneste med dåp Harald Vikse Offer til kyrkjelydsarbeidet

27. mars Gudsteneste med dåp Gaute Øgreid Rasmussen Offer til Norea. Kyrkekaffi 3. april Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Evangeliesenteret. Kyrkjekaffi 10. april Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til kyrkjelydsarbeidet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi 17. april Familiegudsteneste med dåp Roald Byberg, Helge Gabrielsen Avslutning av dåpsskulen. Offer til kyrkjelydsbladet. Kyrkekaffi

Kyrkjeskyss

1 s i faste Gudsteneste med dåp Harald Vikse Offer til kyrkelydsarbeidet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi. 2 s i faste Gudsteneste med nattverd Gaute Øgreid Rasmussen og Harald Vikse Hananja-koret. Offer til Normisjons internasjonale arbeid. Søndagsskule. Kyrkjekaffi. Årsmøte etter gudstenesta. Maria bodskapsdag Gudsteneste med dåp Roald Byberg, tale: Egil Sjaastad Offer til Speidaren. Søndagsskule. Kyrkjekaffi 4 s i faste Familiegudsteneste med dåp Gaute Øgreid Rasmussen og Jostein Husveg. Avslutning dåpsskulen Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi 5 s i faste Kl 9.30: Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til Bibelskolen i Grimstad. Kyrkjekaffi Palmesøndag Gudsteneste med dåp Gaute Øgreid Rasmussen Offer til Norsk misjon i øst. Søndagsskule. Kyrkjekaffi

Matt 4,1-11 1 Gudsteneste med nattverd Jan Gossner med elevar frå Høgskolen i Staffeldtsgate Jan Roald Dahlstrøm Offer til Høgskolen i Staffeldtsgate Matt 15,21-28 Gudsteneste med dåp Roald Byberg Avslutting av dåpsskulen. Offer til søndagsskolane. Kyrkjekaffi Luk 1,26-38 Gudsteneste med nattverd Thomas Peter Randulff Offer til IMF Joh 6,1-15 Gudsteneste med dåp Vikarprest Offer til kyrkjelydsarbeidet Joh 11,45-53 Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til Normisjon Joh 12,1-13 Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Offer til bispedømmerådet

– spør kyrkjeverten! Dei som vil ha liste tilsendt i posten: Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf. 51 43 62 10. Så få tak i di liste, og ver velkommen til gudsteneste!

Kyrkjelydsblad for Hå nr. 1/11.  

Open kyrkje Ny liturgi Frå Nærbø til Peru Nr .1-2011 - 1/2 - 17/4 Årgang 43 side 8 side 12 Nærbø kyrkje 16. februar kl. 19:00 side 7 side 9...

Kyrkjelydsblad for Hå nr. 1/11.  

Open kyrkje Ny liturgi Frå Nærbø til Peru Nr .1-2011 - 1/2 - 17/4 Årgang 43 side 8 side 12 Nærbø kyrkje 16. februar kl. 19:00 side 7 side 9...

Advertisement