Page 1

Som den gylne sol frembryter Gjennom den kullsorte sky Og sin stråleglans utskyter, Så at natt og mulm må fly, Så min Jesus av sin grav Og det dype dødens hav Oppstod ærefull av døde Imot påskemorgenrøde. 1

Nr. 1

Mars 2012

8. årgang


Innhold:

Side

Såmannssøndag i kirka 4 Gudstj.reform Tveit 4 Tveit støtter Haydom 5 Hjelp til funksjoshemmede 5 Påsken i Hånes kirke. 6 Gudstj.estens skattkammer 6 Ny liturgi Hånes menigh.. 7 Strategimøte Hånes 7 Bokanmeldelse. 8 Takk til March 9 Tankestreken 10 Det lurer jeg på 10 Slik leser jeg Bibelen 11 Fra julens agenda: Tveit og Hånes: 12-16 7års klubben 17 Takk Gud for supporterne 18 Kuul medarbeiderfest 19 Dette skjer 21 Fra kirkebøkene 22

Forsiden:

Redaksjon: Redaktør Øyvind Laundal 38 04 51 20 e post adr.: olaun@broadpark.no 38 04 44 82 38 04 58 39 915 60 339 906 86 562 468 89 809

Har du stoff til Bladet vårt kan du ta kontakt med en i redaksjonen, eller bruk e-post:

bv@saltis.net Neste utgivelse er 5. juni Siste innlevering av stoff til Nr. 2 er 14. mai

2

Kjære Gud jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått. Du er god du holder av meg, Kjære Gud gå aldri fra meg. Pass på liten, pass på stor. Gud bevarer Far og Mor og alle Barn på Jord

Jeg liker denne fordi da jeg var liten pleide jeg å si dette sammen med bestemor før jeg skulle legge meg når jeg overnattet der. Når jeg sier den alene hjemme får jeg et levende bilde av meg som liten sammen med bestemor. Noe som er en grei følelse. Christian Falander Sørbø

Vår Far i himmelen!

”Som den gylne sol frembryter” Salme av Thomas Kingo

Sigrunn Mjøs Blakseth Svein Sætren Ingrid Wisløff Jæger Asle Jøssang Karen Melhus

Mitt bilde fra en bønn

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.


TuppenoglillemorGUD land. Den veltet under føttene mine. Vi var 89 som kom fra det med livet, 123 omkom. Påfølgende søndag gikk jeg til kirke. Og presten fornektet seg ikke. Dette var Guds straff for folkets frafall. Denne gangen hadde jeg kunnskap til å reise meg opp og gå. Jeg tror jeg gråt, men vet at jeg tenkte: Tulleprest, har du kjøpt eksamen i Nye testamentet? 1989: Ny sokneprest i Valle. 17. søndag etter pinse, høstens påsDet var vel en snau måned siden. kedag. Teksten var Jesus som vekRadioen meldte fra et møte i Kriste- ker opp Lasarus. Salmene var utelig folkeparti i Sarpsborg. En av ta- lukkende oppstandelsessalmer og lerne sa da at tragedien på Utøya jeg skulle døpe tre barn og gledet var Guds straff for Norges etter meg som en unge. Predikanten var hvert lunkne forhold til Israel. fra Indremisjonen. Troll au, tenkte jeg. Kvelden før hadde Partnair- ulykken krevd 55 mennesker livet. Og predikanten går opp på min preTre vitnesbyrd med ti års melkestol og forteller at dette gjorde lomrom: Gud for å vekke det norske folk til 1970: Pappa omkom i en brann. Vi omvendelse. Nå hadde jeg myndigfikk besøk av en velmenende nabo. het til å ringe Indremisjonsselskapet Han ville trøste. Herrens veier er og si at hvis jeg fikk en slik tulleuransakelige, men vi måtte vite at predikant året etter, var det siste dette var Guds vilje. Jeg var ikke gang de fikk bestige prekestolen der mer enn 15 år, men trodde jo ikke jeg var prest. hva ørene hørte. Mener du at dette Gjett om han som kom året etter var var Guds aktive vilje? At Mamma nervøs? skulle bli enke og fem barn farløse? Ikke en spurv til jorden uten at Gud Fra Nytt på Nytt vil det, var svaret. Jeg hadde ingen Prester, predikanter og kristne ledekunnskap eller tyngde til å møte det, re har opp gjennom tidene sagt mye men bestemte meg prompte for at vilt. Og en del av dem som har moten slik gud ville jeg ha minst mulig tatt beskjed har hatt lite å møte det å gjøre med. Etter hvert lærte jeg å med. Det stikker i menneskers hjerkjenne min himmelske far. Det var ter. en Gud jeg ville ha med å gjøre. Og Den beste kommentaren til Sarpingenda bedre. Han ville ha med meg å en kom fra Knut Nærum i Nytt på gjøre. Nytt; Vet da ikke vedkommende at Gud ble så lei av å straffe at han for omTeologistudier next. 1980: 7. mars var jeg om bord på trent to tusen år siden sendte sin enboreplattformen Alexander L. Kiel- bårne Sønn for å frelse verden.

Gud er i det gamle testamentet litt Tuppen og Lillemor; Hvis jeg ikke får komme i din bursdag, får du ikke komme i min. Hvis dere ikke holder mine bud, vil jeg ikke være deres Gud. Fra GT og NT Men det kunne ikke holde på sikt. I GT hører vi om en Gud som av og til straffer og dreper. I NT hører vi om Gud som sender sin sønn til verden, ikke for å straffe og drepe, men for å frelse og gi nytt liv. Det fjerde vitnesbyrdet Og nå kommer det fjerde vitnesbyrdet. Hentet fra profeten Jesaia kapittel 53 og vers 5: Men Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred og ved Hans sår har vi fått lægedom. God vår Mvh Theis

3


Søndag 5.februar var det en noe spesiell gudstjeneste i Tveit. Det var konfirmantenes gudstjeneste og de hadde ansvar for alt som skjedde i kirkerommet denne søndagen. Theis var blitt erstattet av en «vikarprest» ved navn Daniel. En annen konfirmant holdt prekenen og siden det var såmannssøndag var gudstjenesten gjennomsyret av dette budskapet. Tekstlesningen ble fremført som et skuespill av en flott bukett konfirmanter og handlet også om såing av Guds ord. Det var også dramatisering av Kyrie og også dette var det en flott bukett konfirmanter som fremførte. En sur og kald søndags formiddag skapte konfirmantene god stemning i kirka. Fotos og tekst: KHBM

Gudstjenestereformen i Tveit menighet Det foregår nå en gudstjenestereform i Den norske kirke, og dette er et arbeid som også er i gang i Tveit menighet.

Denne reformen gir større mulighet for lokal utforming, og noen nøkkelord er involvering, stedegengjøring, samt nye musikalske uttrykk og estetikk. I Tveit menighet har vi tatt i bruk noen noe av endringene, og vi prøver ut andre ledd der vi skal velge mellom ulike varianter. En merkbar forandring er at vi har tatt i bruk ny form av Fader vår, altså Vår Far. Nye musikalske uttrykk vil komme etter hvert. Velkommen til en spennende tid i vår kirke, velkommen til å delta i reformen og gjerne gi respons underveis til gudstjenesteutvalg og stab! Ruth L. Sandvik

4


Tveit menighet støtter Haydom

Hjelp til funksjonshemmede

Olav Espegren skriver fra Haydom: Som noen av dere vet hadde Turid en kneskade og satt i rullestol da vi forlot Kjevik i september 2010. Denne stolen, som kom fra Astrid Stålesen, er blitt ”resirkulert”. Felles trening på fysioterapiavdelingen førte til et spesielt blikk på trening og rehabilitering. Det er mange som sliter med fysiske og psykiske skavanker. Vi har derfor Haydom sykehus i på sykehuset satt et spesielt fokus på Tanzania er det nye dette. Turid trente sammen med en misjonsprosjektet til Tveit menighet. I alle år har økonomien vært en stor pike på 13 år. Hun var lam i begge En viktig faktor for valg av prosjekt utfordring. I motsetning til sykehus i bena, hadde ingen kontroll på urinen er at menigheten har en nær tilknyt- Norge som mottar offentlig støtte gjenpga lammelse. Dette skyldtes en tuberning til det, og det gjelder i tilfelle nom skattesystemet, har dette sykehus i kulose i ryggraden. Hun fikk medikaHaydom. Tanzania måttet klare seg på egen menter, muligheter for trening i form hånd. Grunnlaget for drift av institusjo- av en ”gå-støtte, tilrettelagt seng, toaOlav Espegren fra Drangsholt er i dag ner er en helt annen i Tanzania. Fortsatt lett, rullestol. Det er forholdsvis lett å sykehusets leder. Det var hans onkel, er Haydom i stor grad avhengig av støt- endre ting i lave jordhus. Etter 5 månemisjonær Finn Espegren fra Ve, som te fra det norske bistandssystemet. Etter der på sykehus og 1 års fravær fra skovar byggeleder for oppstarten i 1953. over 50 års drift synes kritikere i Norge len, kom hun hjem igjen. Ble trillet til Gjennom kollekter i gudstjenesten og at sykehuset i Tanzania burde klare seg skolen, fikk trening, leste lekser og hun andre tiltak som er under planlegging, selv, men her bør en huske på at vilkåkan nå gå. Rullestolen har en annen tar menigheten sikte på å samle inn mi- rene for drift er annerledes. fått. Hun gjør det kjempebra på skolen. nimum kr. 15,000 i løpet av året. PengFor noen måneder siden kom vi i konene skal gå til den diakonale delen av Ingen pensjonisttilværelse takt med en fattig familie. Far var alkosykehusets drift som særlig forsøker å Haydom betjener en befolkning som er holisert og mor stort sett alene med de hjelpe funksjonshemmede. nesten like stor som Kristiansands be5 barna. Den eldste var en sønn på 10 folkning. Sykehuset har omlag 500 år, utviklingshemmet. Han lå stort sett Mot alle odds sengeplasser og 35 leger. Haydoms på en matte på gårdsplassen. Mor og Haydom sykehus ble virkelig kjent på årsbudsjett tilsvarer omtrent hva det barna sov på en brisk på kjøkkenet, Sørlandet gjennom en innsamlingsak- koster å drifte sykehuset i Kristiansand grue i jordgulvet. Gutten hadde noen år sjon som Fedrelandsvennen hadde for én dag. tidligere vært undersøkt på sykehuset, noen år siden. I sammenheng med sy- Olav Espegren tok på seg lederoppgamen det ble ikke noe av videre oppfølkehusets 50 års jubileum utga avisens ven i Haydom i 2010 for en seks års ging. Gutten er nå såpass stor at det er forlag den spennende boken Eventyret i periode. Egentlig hadde han og kona vanskelig for mor å bære ham. Etter jul Haydom, skrevet av journalisten Bjørn Turid sett fram til å nyte pensjonisttiler gutten blitt undersøkt av en besøkenEnes. Også på Sørlandet har Stiftelsen værelsen på Drangsholt. Men så kom de nevrolog fra Sørlandet, han har fått Haydoms Venner har mange nye givere det en telefon fra biskopen i Den luen rullestol som passer for små og man og støttespillere. therske kirken i Mbulu i Tanzania, som har laget en oppfølgingsplan for ham. Haydom er sykehuset som i alle år har er sykehusets eier. Turid og Olav hadBil fra sykehuset kjører hjem og henter kjempet mot alle odds. For det første de tjenestegjort på Haydom tidlig på 70 ham til trening 3 ganger pr. uke. ble det bygd i et folketomt område. -tallet, og har fulgt sykehuset tett selv Vi har tenkt at støtten fra menigheten i Området var noen år tidligere blitt ryd- da de tilbrakte mange år i misjonens Tveit kunne gå til arbeid blant funkdet for å bli kvitt tse-tse fluen, som for- tjeneste i Hong Kong. Biskopen visste sjonshemmede pasienter. Det er mange årsaker sovesyke. De britiske kolonihvorfor han ville ringe nettopp til av dem, både store og små. Små midler myndighetene ga ikke Norsk Luthersk Drangsholt. kan rekke langt for mange her i HayMisjonssamband andre muligheter for å Onsdag 25. april blir det en presentadom, og alt går direkte til pasienten starte sykehusdrift enn Haydomsjon av Haydom i menighetshuset på eller mottakeren. området, som de ønsket skulle befolkes Hamresanden. av det jordbruksdyrkende Iraqw-folket. Asle F. Den målsettingen slo til, og i dag bor ca. 50, 000 mennesker i Haydom og omegn.

5


Påsken i Hånes kirke Gudstjenestene i påskeuken i Hånes kirke vil i år både romme noe kjent og noe nytt. Skjærtorsdag: Felleskapsmåltid og nattverd Det kjente og kjære er at menigheten også i år på skjærtorsdag inviteres til å feire et skjærtorsdagsmåltid på samme måte som Jesus og hans venner gjorde den siste kvelden før han døde. Denne kvelden er det vakkert dekket til måltid inne i kirkerommet, og gjennom ord, toner og fellesskap åpnes påskens drama for oss og vi får være med på Jesu vandring mot korset. Måltidet avsluttes med et nattverdmåltid. Langfredag: Jesu lidelseshistorie Det nye for Hånes menighet er at

det skal feires gudstjeneste i Hånes kirke også på Langfredag. Dette har ikke vært tradisjonen i Hånes tidligere, men i år har menigheten ønsket å legge til rette for en slik gudstjeneste. Gudstjenesten på Langfredag er en stillferdig og enkel gudstjeneste hvor vi vender vår oppmerksomhet mot Jesu lidelseshistorie som leses i sin helhet. Det vil ikke være vanlig preken i denne gudstjenesten, men i stedet noen korte meditasjoner. Det vil også være høymesse i kirken på Palmesøndag og høytidsgudstjeneste på Påskedagen. Hjertelig velkommen til Hånes kirke i påsken! OTr

Fra gudstjenestens skattkammer: Kyrie eleison I dette nummeret av Bladet Vårt starter vi en ny serie som vi har kalt «Fra gudstjenestens skattkammer». Under denne overskriften vil vi i hvert nummer ta for oss ett ledd i gudstjenesten og forsøke å forklare hva som er bakgrunnen for og innholdet i det. På den måten ønsker vi å åpne gudstjenestens rikdom for flere. Det første leddet vi vil se nærmere på er: Kyrie eleison Kyrie eleison er et av de aller eldste ledd i den kristne gudstjenes-

te. Vi finner ropet flere steder i Det nye testamentet. Den blinde Bartimeus satt i veikanten og ropte da Jesus gikk forbi: Kyrie eleison! ”Jesus du, Davids sønn, forbarm deg over meg.” (Mark 10,46 -52). Slik var det mange som ropte til Jesus om hjelp – blinde, spedalske, stumme og andre som hadde det vondt. En kananeisk kvinne med en syk datter ropte om og om igjen. Hun ga seg ikke, og Jesus hørte også hennes rop, (Matt 15, 21-28). Mennesker roper fra sin dypeste nød i dag også. Når Kyrie lyder i gudstjenesten, løftes ropet fram for den Gud som hører når vi roper. Kyrie eleison er både et nødrop og et hyllingsrop. ”Jesus Kristus er Herre (Kyrios), til Gud Faders ære” (Fil 2,11). Kyrieropet kan også være fylt av tillit og lovprisning av den treenige Gud som har omsorg for oss og hele sitt skaperverk. Det første vitnesbyrd om kyrie eleison i en kristen gudstjeneste er fra en gudstjeneste i Jerusalem på 300-tallet. Det fortelles at det var en stor flokk barn som brøt inn med kyrie eleison etter hvert bønneledd i menighetens forbønn. Fremdeles i dag er dette leddet et viktig gudstjenesteledd også for barn, og i tillegg er det et ledd som du vil finne igjen i de aller fleste kristne kirker over hele jorden og som binder oss sammen som verdensvid kirke. OTr

6


Forsøk med ny liturgi i Hånes menighet Hånes menighet vil i løpet av 2012 innføre ny liturgi som en del av gudstjenestereformen i Den norske kirke. Den nye ordningen skal gi mulighet til større bredde og variasjon i gudstjenesten, og det legges opp til at flere skal kunne være med og prege gudstjenestelivet. Vi kan velge blant en rekke ulike bønner, menighetssvar og ulike musikalske og visuelle uttrykk i gudstjenesten.

prege gudstjenestelivet i hele året som ligger foran, og menigheten vil merke at det med jevne mellomrom kommer nye elementer inn i gudstjenesten, slik at gudstjenesten gradvis og ledd for ledd vil endres. Utprøving Disse endringene er i første runde bare forsøk med nye elementer, altså ting som gudstjenesteutvalget vil prøve ut for å se om det fungerer hos oss. Derfor er det veldig viktig at alle i menigheten er aktive og gir tilbakemelding til gudstjenesteutvalget på de endringene som gjøres, slik at den gudstjeneste-ordningen som vi til slutt ender opp med, er best mulig tilpasset Hånes menighet.

Gradvis endring Den nye gudstjenesteordningen kommer ikke til menigheten som ferdig «pakke» som vi bare må bruke slik den er, men i større grad enn tidligere skal menigheten selv få være med i å utarbeide sin egen lokale grunnordning for gudstjenesten. Dette er en møysommelig proTilbakemelding sess som gudstjenesteutvalget i menigheten vil lede. Prosessen vil Vi håper alle er frimodige og sier

hva de tenker om de endringene som vil gjøres i gudstjenesten i løpet av dette året. Vi trenger å høre hva du tenker! Gi dine tilbakemeldinger til sokneprest Olav på telefon (3819 6913) eller mail (olav.tromborg@kristiansand.komm une.no). OTr

Strategimøte i Hånes menighet En innsatsvillig forsamling fra kirkestab og frivillige medarbeidere var samlet til strategimøte lørdag 21. januar. Det ble en god og spennende jobbelørdag ledet av sokneprest Olav Trømborg. De inviterte var både menighetsråd, frivillige medarbeidere og stab. Strategikomiteen, bestående av Rune Mørland og Stian Rønvåg fra MR samt sogneprest Olav Trømborg, ledet oss gjennom et spennende og tankevekkende arbeid.

Det var en aktiv forsamling som også fulgte interessert med når menighetsrådets leder, Rune Mørland, ( til v. og førest til h.:) Stian Rønvåg fra MR og sokneprest Olav Trømborg foreleste om muligheter og utfordringene i menigheten fremover.

samlinger/MR, det kommer vi tilbake til når kommunikasjonsstrategien, visjon og handlingsplan er helt ferdig og Gruppearbeid, diskusjoner og forelesning. Vi er i en prosess endelig vedtatt». Tone S. og hva som kom ut av denne samlingen, og flere påfølgende

7


Tveit- og Hånes Kirkekor i Ansgarskolens kapell Torsdag kveld 3.mai holder kirkekorene konsert i Ansgarkapellet. Historien bak Ansgarkapellet er lang og spennende og rommet har fått en flott akustikk, noe som er et spennende utgangspunkt i forhold til korsang. Vi gleder oss til å fylle dette spesielle rommet med toner fra norsk folkemusikk, bedehustradisjon, visesang og negro spiritual.

Mer info kommer senere og vi ønsker å synge for fullt hus denne kvelden!

Bokanmeldelse

”Vem kan segla førutan vind, vem kan ro utan åror ”… Alle kan vel nynne med i denne litt mollstemte vuggesangen fra den svenske viseskatten. Jeg leste nylig en liten, men desto vakrere bok, med tittelen:

”RO UTEN ÅRER. En bok om livet og døden.” Det er ikke så underlig at jeg begynte svensk denne gangen. Boken er skrevet av den kjente Tv profilen Ulla Karin Lindkvist, i Rapport redaksjonen. Den handler om tiden på ca år fra hun fikk en sikker diagnose til hun døde. Det er små refleksjoner om dagene som har skiftet karakter fra en sprek 50 åring, til det å oppdage at flere og flere funksjoner som vi tar for gitt faller ut. Vendepunktet Hun snakker om vendepunktet som inntrer når man opplever umåtelig vanskelige ting. Det kan være mennesker som trår til, som man ikke regnet med og som gir kjærlighet og trygghet. Det er tre personer som berørte meg, og som alle bidrar med sin ærlige tilstedværelse til at Ulla kan møte utfordringene som befinner seg i overgangen mellom liv og død.

Det er den åpne, ærlige dialogen som hele tiden er de to imellom. Den andre er den kvinnelige sykehuspresten som møter Ulla i hennes smerte. Hun kommer syklende første gang på en sportslig sykkel medbringende en rose. Ulla spør ”Hva skje når man dør.?” og presten svarer ”at for henne har døden to ansikter. Det ene er sorg, smerte og redsel. Men iblant, nettopp ved disse overgangene mellom liv og død, skjer noe annet. Noe umåtelig vakkert. Fredfylt. Smerten tar slutt.” Den tredje er hennes yngste datter, som hun en gang fører en dialog med på nettet. Datteren som tidligere har hatt et voldsomt tenåringsopprør. Hun forteller om moren som trodde hun hadde superkrefter til å ordne opp, men som var en ømtålig fredsdue. Så sier datteren så nydelig: ”Av duen fødtes en ørn. Ørnen er sterk, stolt og beskyttende. Den løfter sine vinger og bærer deg over landet, verden, havene, noen stormfulle, andre rolige. Vingene skal bære deg helt inn i evigheten”. Datteren har sett vendepunktet som inntrådte i morens liv. Der moren er stadig mer tilstedeværende og som blir et eksempel for oss, og for datteren, på hvordan livet også kan leves. Der vi stopper opp, vi lytter og ser hverandre. Vi kan tåle å smake på savn, sorg, redsel og død. Otto P

Den første er bestevenninnen som forblir bestevenninnen. Hun bidrar hele veien og er med på sykehus undersøkelser, på hverdager og festdager.

RIBE’s elektro as Tlf. 37 27 41 34

8

Mobil 908 45 790


Under kirkekaffen etter Ungdoms og Tweens gudstjenesten søndag 5.jan. takket Hånes menighet kirkas populære ungdomsarbeider gjennom nærmere 7 år, Marc Schneider. Han slutter nå i tjenesten for å konsentrere seg helt for avslutnings-studiene ved Ansgar Teologiske Høgskole

Gode Marc. Hånes menighet har vært heldige

som har hatt deg så lenge som ungdomsarbeider. I løpet av de snart 7 årene du har jobbet i Hånes kirke har mange hatt stor glede av ditt arbeid. En av dine mange oppgaver har vært å bidra til å ”pakke sekken” til våre håpefulle til de skal stå på egne bein. Når du nå skal takkes av før du går videre med nye oppgaver, har jeg spurt noen ungdommer i menigheten om; ”Hva er spesielt med Marc og hva har han betydd for deg?” Her er svarene jeg fikk. De unge sang, hedret og takket sin populære leder. Soul Children sang i gudstjenesten, Harald Hansen var solist m/band under kirkekaffen og Andreas Marc er snill og morsom. Jeg føler meg Mørland takket og overrekte gaver fra ungdommene. alltid sett og inkludert – ikke bare i kirleve i lang lang tid fremover. ka men også på skoleveien, i butikken Tusen takk han har fortalt oss masse om – eller fotballbanen. Marc er omsorgsfull Rune Mørland Det er Jesus. og setter alltid andre foran seg selv. Leder Hånes menighetsråd Vi kommer til å savne Marc… Han har gjort kirka åpen for meg. Han elsker godteri og er spesielt glad i sjoMarc, som pappa vet jeg også litt om kolade. Marc er god å snakke med. Han hva du har betydd for våre tre barn, så lytter til meg. Marc finner på jeg har lyst til å takke deg. Takk for alle morsomme ting og digger å leke. Marc sporene du har etterlatt deg i menighestår på og er alltid i farta men har alliten og i våre ungdommer. De er tydelikevel alltid tid til meg. Han har lært oss ge, vakre og varme. om viktige ting – å ta vare på oss selv og på andre. Marc er alltid blid og ler Og kanskje viktigst av alt vil sporene masse. Marc har ett stort forbilde som

9


Tankestreken Vis meg hva du leser og jeg skal si deg hvem du er. Det er ikke nødvendig å ta overskriften helt bokstavelig. De bøkene du leser vil ligge som et bakteppe, som en resonansbunn, for en del av dine drømmer, dine tanker og dine fantasier. De vil utvide din horisont både horisontalt og vertikalt. Hvor mye mer vil ikke dette gjelde bøkenes bok, som nettopp er kommet i ny språkdrakt. Jeg gleder meg som et barn til å holde det nye eksemplaret i hendene mine. Noen innledende betraktninger: I dette arbeidet er det trukket inn fagfolk fra ulike fagområder, der jeg velger å kommentere to områder og lar det teologiske være opp til fagteologene. Språkrefleksjoner. Språk og språk fru Blom. Språk vil fortone seg ganske ulikt i ulike faglige sammenhenger. I sosial konstruktivismen vil ord skape virkelighet. Virkeligheten lar seg ikke måle objektivt, men er en språklig konstruksjon laget av den som observerer. I en naturvitenskapelig sammenheng vil det være nødvendig å lage mest mulig presise definisjoner der man går lengre og lengre inn i stadig mindre detaljer. Det er ikke rart at kjønnsforskere med statsviter bakgrunn front kolliderte med biologer / utviklings psykologer i programmet: ”Født sånn, blitt slik”. Oversetterperspektivet. Noen som vet noe om dette er oversettere. Det er ofte lett

å gjennomskue et engelsk uttrykk laget av en norsk person som oversetter ord for ord fra norsk. Det er rett og slett ikke engelsk. Ofte er det nødvendig å omskrive hele uttrykket for å få det til å gi mening på det andre språket. Det er nok å minne om kunsten å skrive nynorsk. Vår sønn nærmet seg det svenske i et forsøk på å skrive nynorsk. Jeg som er oppvokst i et nynorsk område kunne, si at dette må du rett og slett omformulere for at det skal bli god nynorsk. Dette er noen refleksjoner i møte med de som bare skal ha ”skriftens rene og klare ord.” For noen år siden ble det utgitt en bibel som nettopp tok mål av seg til å være nettopp det. En umulig oppgave, spør du meg. Utfordringer Det vi travle mennesker heller trenger er noen utfordringer, eller triks til heller å få orden på den daglige bibellesning enn å diskutere ”pavens skjegg.” En vekker for meg ble en preken av ”Asle prest” der han utfordret oss konkret på nettopp å lese regelmessig. Jeg har brukt ” årsbibelen” i noen omganger med godt utbytte. Jeg vil nok møte den nye utgaven med en bibel leseplan. Jeg vil avslutte med noen poetiske uttrykk som viser hvor flott ordene kan brukes. Jeg siterer fra Jesu samtale med den samaritanske kvinne. Jesus svarte: ”Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli til en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.” (PS. Dette er hentet fra den forrige bibelutgaven.) Otto P

Det lurer jeg på.. Det gjelder Bibelutgaven fra 1978.

Redaksjonen fikk et spørsmål som gjaldt et ”manglende” vers 37 i kpt.8 i Apostlenes gjerninger. Spørsmålsstilleren ville vite hva grunnen er til at et så læremessig viktig vers kan utelates i en bibeloversettelse som i dette tilfelle gjelder 1978 utgaven. Det er tatt med i 1930 og 2001 utgavene. Vi fant det tryggest å spørre vår faste spaltist i ”Hvordan leser jeg Bibelen”, professor Hallvard Hagelia ved Ansgar Teologiske Høgskole. Her følger hans svar:

Apostelgjerningene 8,37 er et gammelt kjent tekstproblem, som derfor er kommentert i en fotnote i 1978-utgaven: ”Verset mangler i de eldste og beste håndskriftene”. Spørsmålet er om det skal stå: ’Filip svarte: ”Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje”. Da sa han: ”Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn”’. I 2011-oversettelsen er dette satt i parentes. Det er ikke snakk om å skalte og valte med bibelteksten. Det dreier seg om å oversette ”de eldste og beste håndskriftene”, og i noen tilfeller er det ikke helt klart hva som da er ”eldst og best”. Vi har, som kjent, ingen bibeltekster i original, bare avskrifter og avskrifter av avskrifter. Hallvard Hagelia

10


Hvordan leser jeg Bibelen? Veiledning til bibellesning Av Hallvard Hagelia

Denne gang har vi spurt Hallvard Hagelia om å orientere leserne om den nye bibeloversettelsen 2011 skjellene så i øyenfallende. Men språket er strammet opp en del i 2011, slik at teksten er blitt mer kortfattet. Mange har påpekt at 1978oversettelsen var litt ”pratsom” og forklarende i sin form. Ikke minst har 2011 bevart bedre Bibelens metaforikk, dens billedspråk. Dette var et av hovedmotivene for å lage den nye oversettelsen.

Bibel 2011 Å oversette Bibelen er noe svært få blir forunt å være med på. Det er et av de mest avanserte oversettelsesprosjekt man kan gi seg i kast med. Sylfest Lomheim, som er professor i oversettelsesvitenskap ved Universitetet i Agder, skal ha sagt at bibeloversettelse er oversettelsenes ”Mercedes”. Lomheim var selv involvert i oversettelsesprosjektet som språkkonsulent, og har lagt viktige språklige føringer for arbeidet. Bibelen oversettes fra hebraisk og gresk. Noen avsnitt fra Daniels bok og Esras bok oversettes fra arameisk, et språk som er beslektet med hebraisk omtrent som skandinaviske språk er beslektet med tysk og nederlandsk. Gresk og hebraisk er like forskjellig fra hverandre som disse er forskjellig fra norsk. Selv om mange vil hevde at gresk er et mer komplisert språk enn hebraisk, er gresk bedre dokumentert enn hebraisk, fordi den totale mengde av klassisk gresk som foreligger er større enn den totale mengde vi har av klassisk hebraisk. Dette innebærer at vi har større mulighet til å gi en presis oversettelse fra gresk enn fra hebraisk. Store ressurser er lagt ned i den nye bibeloversettelsen, som også kalles Bibel 2011 og kom ut sist høst. Det er brukt over 30 millioner kroner og nærmere 50 personer har vært involvert. Ingen annen norsk bibeloversettelse har vært gjenstand for et så grundig arbeid. Selv sitter jeg i Oversettelsesutvalget, som er det mest sentrale organet i oversettelsesprosessen. Oversettelsesutvalget består av teologer og filologer, nynorsk- og bokmålsbrukere, pluss prosjektlederne fra Bibelselskapet. Prosessen var omtrent som følger:

Primæroversettere utarbeidet oversettelsesforslag for Bibelselskapets redaksjonskomite, som bearbeidet forslagene før de ble oversendt til oss i Oversettelsesutvalget. Vi har diskutert oss gjennom alle bibeltekstene, så å si vers for vers. Våre innstillinger har så gått tilbake til redaksjonskomiteen, som i neste omgang har sendt tekstene til styret i Bibelselskapet for endelig godkjenning. Innimellom har tekstene også vært lest også av stilister, det vil si forfattere, og vanlige bibellesere. Det som opprinnelig var ment å bli en lett revisjon av oversettelsen fra 1978 ble i virkeligheten en helt ny og selvstendig oversettelse. Hvis man sammenligner 1978-oversettelsen med 1930oversettelsen vil man umiddelbart se store forskjeller, særlig fordi alle danske ”I” og ”eder” er borte. Sammenligner man 1978 med 2011 er ikke for-

For å nevne noen enkeltsaker, så er høytidelige og danske ”Fader” nå som oftest gjengitt med ”Far”, ”brødre” er gjengitt med ”søsken” på de steder hvor tekstsammenhenger viser til en menneskegruppe som må ha omfattet både kvinner og menn. Det er blitt noen endringer i Fadervår, som nå innledes med ”Vår Far i Himmelen”, ”led oss ikke inn i fristelse” er blitt til ”la oss ikke komme i fristelse” og ”forlater våre skyldnere” er blitt til ”tilgir våre skyldnere”. I Jesaja 7,14 er ”jomfru” erstattet med ”den unge jenta”, men ”jomfruen” er bevart i Matteus 1,23, som er et sitat fra den greske teksten i Jesaja 7,14. Bibel 2011 har i ukesvis ligget øverst på salgslistene, den har fått en overveldende mottakelse og er gitt mye spalteplass også i sekulære media. Hallvard Hagelia Professor Ansgar Teologiske Høgskole

Sørlandsparken

bbaarree l laavvee pprri isseerr 08.0 08.0--22.00 22.00(09.00 (09.00--20.00) 20.00) 11


Da årets først utgave av Bladet vårt kommer først nå i mars valgte vi å slå sammen referatene fra våre to menigheter under denne felles overskriften. Julefeiring betyr mange aktiviteter. Både i Tveit og Hånes menigheter har mange innsatsvillige medarbeidere vært i sving fra julemesser, grøtfester og juleavslutning før juleferie til høytidsfeiring og juletrefester.

På Hånes begynte det med årets julemesse 26. november. Det var første året hvor Hånes kirkering ikke sto for arrangementet.. Men denne meget viktige del av menighetsarbeidet skulle føres videre og da stilte kirkestab og menighetsråd opp med forsterkninger både fra kirkeringen og andre villige

Vi er fulle av beundring for hvilken kreativitet, stå på vilje og evne til å spre glede rundt seg slik som de engasjerte i de forskjellige sammenheng beriket julefeiringen for så mange av oss. Her bringer vi de enkelte initiativtakere og medhjelpere vår unisone og hjerteligste takk!

hjelpere i alle aldre. Der var nesten ikke et rom i kirkebygget, fra kjeller til loft, hvor det ikke var aktiviteter. Fra blomster arrangementer ,til salg av varer fra kirkering og juleverksted, åresalg, guttenes

gitarensemble, Kafé, korsang og barneaktiviteter. Det ble en stor suksess. Da aktivitetene ble avsluttet samlet alle seg i kirkesalen for å lytte til barnekorene, Soul Schildren og solosang. En meget vellykket julemesse var i mål! Øyv.L

Tweens i Hånes menighet Juleavslutningen for Tweens var 9. desember. Både gitargruppen og band var med og skapte fantastisk god stemning. DERE ER FLINKE! På programmet hadde vi morsomme leker, servering av pølser og spesial lagde drikker. Men vi fikk mer enn det kulinariske denne kvelden. Vi hørte på Leo Tolstoj’s julehistorie om skomakeren som fikk Jesus på besøk. Det var en koselig kveld med god stemning og en verdig og fin avslutning for Tweens første semester. Denne klubben i Hånes kirke er for alle 5.-7.

12

Dette er bandet som Sølve leder (8. klassinger). Fra v.: Harald, Lasse, Andreas og Asbjørn . klassinger. Vi samles annenhver fredag kl 18:0019:30. Vil du bli med? Hilsen Marc Til venstre er fra v. Georg, Mathilde, Magnus, Håkon og William (Sølve i forkant). Disse musikerne er 5. klassinger.


Stor adventkonsert i Tveit kirke Andre søndag i advent var det førjulkonsert i Tveit kirke. Frikirkens Barnekor, Soul Children, Julekoret og Veterankorpset bidro med flott sang og musikk.

Det ble en koselig førjuls kveld i Tveit kirke 04. 12. 2011, andre søndag i advent. Benkeradene var fylt til randen

Megaklubbens juleavslutning 9.desember 2011 samlet vi gjengen i Megaklubben og hadde vår årlige juleavslutning i kjelleren på Menighetshuset. Tradisjon tro byttet vi julegrøten ut med taco. Dette til stor glede for ungdommene. Svein holdt en kort andakt før de fikk

av glade mennesker som kom for å lytte til den store julekonserten. Kor og korps bidro med flott musikk og sang og fylte oss med deilig julestemning. Sokneprest Theis holdt

andakt. Barna som sang solo spredte glede, og barna som strakte seg over kanten oppe på galleriet for å se, var tydelig engasjerte. Smilende, glade barn som løp rundt, skapte liv i kirka. En herlig førjulskveld som sendte oss ut i kvelden med smil og varme hjerter Fotos og tekst: KHBM

kaste seg over tacoen. Maten falt virkelig i smak, for den var borte før vi fikk sagt taco. Takk til den

lille trofaste og hjelpsomme gjengen som hjalp til på kjøkkenet og stelte i stand

den deilige maten for oss. Den var virkelig en koselig avslutning på en flott høst sammen med ungdommene og vi ser fram til en ny vår sammen med dem. Fotos og tekst: KHBM

13


Knertekor og Soul Kids fra Hånes på ”Sangturné” i Dyreparken Tur til dyreparken med Knerter og Kids! 4.12.2011 Andre søndag i advent drog vi avsted med Knerter og Kids for å synge på julemarked i dyrepaken. Første stopp var Skomagergada neste stopp var Kjuttaviga. Barna var superflinke og superfine der de stod og sang i nisseluer og vinterdresser. Sølve spilte trekkspill på et par sanger ellers hadde vi singback. Det var mange som stoppet opp og hørte på koret men det var synd ikke parken kunne stille med mikrofoner....da hadde lyden bært leng-

Badetur til Skien Lørdag 10.desember reiste Megaklubben på tur til Skien. Årets julebad sto for tur og lørdags morgen fylte vi opp en buss og reiste av sted. Som alle andre turer med ungdomsklubben merker man at det er ung-

er. Uansett, det var strålende innsats fra alle i koret denne kalde føjulssettermiddagen! Tone

dommer som er på tur. Relativt stille og rolige – trøtte var de også. Da vi ankom badelandet var det bare å hive på seg badetøyet og stupe uti. Alle koste seg. Noen trivdes best

i fritt fall, mens andre fore-

14

Når Sølve Eggebø med trekkspill, May Britt Johansen og dirigent Tone Schalla gir kraft til tonene blir det barnesang av god kvalitet.

trakk varmtvannsbassenget. Det ble mange spennende hopp fra alle høyder. Mange var så tøffe at de slapp seg ut fra 7,5 meteren. Matpause og påfyll av energi var også nødvendig før de fortsatte å boltre seg i vannet. Tida fløy og det var snart tid for å reise hjem igjen. Mange var slitne og hadde problemer med å holde øynene oppe på bussturen hjem. Andre hadde mer energi og holdt livet gående i bussen – til stor irritasjon hos noen av oss. Men før vi visste ordet av det var vi hjemme i Tveit igjen og gikk hver til vårt enige om at det hadde vært en vellykket tur. Fotos og tekst: KHBM


flott andakt for oss om bildet på Gud. Den hadde sammenheng med skuespillet «Den gamle skomakeren» som vi hadde fått fremført tidligere. Det var flotte ung-

Søndag 8.januar brakte det løs med juletrefest på Menighetshuset. Først var vi samlet oppe i salen for sang, skuespill, andakt og juletregang. Jeg(Karen) hadde fått æren av å lede gjestene gjennom kvelden og sokneprest Olav Trømborg, Hånes, holdt en

dommer som deltok i skuespillet, men det var også fine ungdommer som bidro med nydelig solosang – Malene, Silje og Katarina framførte flotte sanger. Til juletregangen ble det fineste korpsmusikk av Veterankorpset og Jakob var forsanger.

Da vi var ferdige oppe fortsatte det nede i kjelleren hvor det ble servert pølser og is. Vi hadde en lek – Henteleken som gikk ut på at salen ble delt i to og deltakerne skulle så få tak i ulike objekter fortest. Etter dette kom julenisse på besøk helt fra Nordpolen! Med seg i sin sekk hadde han godteri til alle de snille barna. Det var en flott kveld, så tusen takk til alle som på en eller annen måte bidro til å gjøre dette til en fantastisk kveld.

Tekst: KHBM Fotos: Sigmund Skjerve

TAKK! En stor takk til dere som fikk i stand Juletrefest for Tveit Menighet på Menighetshuset. Takk for at dere tok initiativ og fikk i stand et flott program for oss som fikk lov til åvære deltakere.

GAMLE TVEIT KALENDER 2012

Takk til dere som var på kjøkkenet og ga oss all den gode maten. Hilsen Per Svein Staalesen

Samtidig tar Tveit kalenderen vare på gamle

30 års jubileums kalenderen "Gamle Tveit kalenderen 2012" innbrakte netto for salget kr. 9500,00 som vil bli for- kulturminner i Tveit. delt på Soul Children og barne De hadde kanskje ellers blitt - og ungdomsarbeid i Tveit. borte. Takk til alle dere som på denne måten tar del i arbeidet som gjøres for våre barn og ungdom i bygda.

Per Svein Staalesen tar fra nå av imot flere bilder fra en svunnen tid. Og de behøver ikke å være "så" gamle.

Telefon nummeret er 926 53 393. Så bare ring så gjør vi en avtale. Og så en STOR TAKK til Ingrid W. Jæger som nå forlater arbeidet med kalenderen etter 30 år. En flott jobb har du gjort. Hilsen Per Svein Staalesen

LANT ERNEN Telefon: 38 09 29 60

Ta turen om Hamresanden Middag, grillretter, smørbrød

Det intime spisested i maritimt miljø

15


Nisse– kvartett, blanda kor og herlige solister!

Det var en stooor gjeng, omkring 150 stk, som møtte opp på Knertekoret og Soul Kids sin juleavslutning 28.11.2011. Foreldre, søsken og mange sangglade barn. Selv om det ikke var blitt desember ennå så hadde vi i hvert fall nådd å tenne det første adventslyset dagen før. Og med juletre, risgrøt og en mengde nissekledde barn ble det riktig julestemning i festsalen denne mandagsettermiddagen. De større sangerne i Soul Children ble også med på festen.

Vi fikk kluss med fotoene fra festen. Dette er arkivbilder fra julemessen.

Alle korene sang en minikonsert, vi gikk rundt juletreet og selvsagt kom nissen! Det var en kjempeflott fest! Takk til alle snille korforeldre som er med å hjelper til slik at vi kan ha slike flotte fester! Tone

Tweens-klubben i Hånes kirke har startet opp igjen. Første samling i år var fredag 13. januar. Kveldens tema var å lære å ta bilder med fotokamera. Som dere kan se, var det mange entusiastiske «fotografer» i kirken denne kvelden. Humøret var på topp og stemningen likedan, mye latter og mange morsomme, stilige, detalj- og oversiktsbilder fra kirkerommet og deltakerne som var med. Tweens klubben er forresten for både ”fotografer” og ”ikke-fotografer”; bare du går fra 5.-7. trinn og synes det er moro å treffe andre i samme alder, da er du hjertelig velkommen. Vi har et variert program som du kan lese om på vår hjemmeside

16

www.kristiansand.kirken.no (velg Hånes menighet i menyen). Vanligvis har vi en kort andakt, og kiosk.

Vi møtes annenhver fredag kl 18-19.30. Snakkes i kirken? Hilsen Marc


Tradisjonen tro har vi også i år hatt 7 årsklubb på Hånes. Denne gangen med 20 deltakere. En fantastisk herlig gjeng, her var det liv, engasjement, smil og latter! Vi hadde 5 samlinger i kirka i januar og februar Tema for klubben var denne gangen «Hvem er Jesus?» Gjennom å leke og å spille dåp av ei dokke, fikk vi høre om hvordan Jesus tar imot barna.. Bildene er fra da vi spilte historien om kvinnen som berørte Jesu kappe og ble frisk. Vi var også innom da Jesus stilte stormen og Sakkeus. Et annet viktig innslag i 7 års klubben er bønn. Vi snakket om at vi kan be over alt, om hva som helst og på mange måter. I klubben tente vi lys, sang bønnesang og brukte barnas bønnekrukke. Hver samling ble avsluttet med bønn for barna. På første samling laget vi et perlekjede der alle barna fikk navnet sitt skrevet på ei perle. Perlekjedet ble brukt som symbol på at vi er Guds perler - Guds skatter, og i denne avslutningsbønnen ble alle nevnt med navn. Vi hadde også litt formingsaktivitet, barna laget flotte lyslykter med perler på.

For mange av barna var nok høydepunktet måltidet. Vi hadde deilige, hjemmelagede boller, og mens vi spiste ble det fortalt historier. Odd Byremo sine historier om dyr han har møtt var særdeles populært. Vi leste fra Runar Bangs bok «3 i et tre» om tre barn som har en hemmelig klubb. Vi ble på langt nær ferdig med boka og håper den kan leses i hjemmene. Barna fikk boka utdelt på familiegudstjenesten 19. februar som avsluttet 7 års klubben. Vi hadde en flott familiegudstjeneste med 3 barn til dåp, Knertekor, 5 åringene som hadde vært på kirkerotte kino var invitert, 7 års klubben og Soul Kids. Det var et stort øyeblikk da alle barna sto i kortrappene og sang «Kroppen min er skapt av Gud, det er fantastisk».

Takk til alle barna som kommer og alle familiene som stiller opp. Gleder meg til neste gang! Anne

PS Takk til Else, Odd, Tone Lise, Gitte, Karsten og Tone for god hjelp.

Telefon 47 61 18 47

17


”Takk Gud for supporterne”

rialer, og vet verdien av en skikkelig grunnmur. De som lager middag på onsdagene, baker boller til søndagene, reparerer stoler og maler vegger, stiller på komitémøter og menighetsråd, og vasker opp etter fest og fellesskap. De som står i døren og ønsker velkommen inn til dette hellige huset der vi alle er levende steiner i veggene som holder bygget sammen. Takk Gud for byggerne! +++ Takk Gud for gartnerne! De som lever livene sine sånn at Ordet blir menneske igjen og igjen. De som sår, vanner og passer på, så frø vokser og blir sterke trær under himmelen. De som skjønner seg på god jord, og som ser spennende muligheter i mennesker som ingen andre legger merke til. De som nesten umerkelig luker bort misnøye og ord som ikke bærer frukt. De som trofast stiller på ukens mange aktiviteter. Barnekor, speider, søndagsskole, tensing, konfirmasjonsopplegg... Fordi de vet at vekst krever. Tid og krefter. Innsats. Og håp. Takk Gud for gartnerne! +++ Takk Gud for trøsterne! De som ikke er så bekymret for morgendagen, og som smitter sin trygghet over på andre. De som orker å være tilstede med stille bønn og varm omsorg når det trengs. De som kan gråte, rope, klage og slåss sammen med den som tror at vi sterke må holde ut alt alene. De som inviterer til sofakroker, kjøkkenbord, hagefester og søndagsturer. De som finner sin egen trøst hos Han som har oversikt over milliarder av hårstrå,

av Idunn Strøm Sefland. Denne takkebønnen ble fremført som vekselbønn av kirkens stab under medarbeiderfesten på Hånes 25. januar. Takk Gud for supporterne! De som heier entusiastisk, også når det er en lang og slitsom vei igjen mot mål. De som våger å elske en neste, og som tar ordene på alvor om ikke å dømme så kjapt. De som stadig gjør ting mot andre som man kunne trenge at noen hadde gjort mot en selv. De som tar en telefon uten å ha noen grunn – og som gjør dagen lettere og gladere for noen. De som husker. Navn, ansikter og fortellinger om levd liv. Takk Gud for supporterne! +++ Takk Gud for vandrerne! De som går langt for å finne den som har gått seg bort. De som alltid tar med seg noen dit de skal. De som langs veien raust gir videre til alle de møter av det de selv har fått. De som kan bruke kart og kompass, og som ikke mister motet når tåken grumser til sikten. De som har sterke ben og rygg nok til å bære bagasjen et stykke for oss andre når vi ikke orker selv. Takk Gud for vandrerne! +++ Takk Gud for byggerne! De som med krefter, guts og kunnskap bruker alt de er og har for å bygge et rike som er annerledes. De som langsomt og noen ganger usynlig snekrer gulv og vegger av tro som ingen kan rive ned. De som bruker ulike verktøy og ulike mate-

og som hjelper andre å finne frem til Trøstens Gud. Takk Gud for trøsterne! +++ Jeg lukker øynene og ser supportere, vandrere, byggere, gartnere og trøstere. Mennesker som på en eller annen måte har vist meg en liten bit av hvem jeg selv er, og hvem Gud er. Mennesker som kanskje uten å vite det selv har en plass i livet mitt. Mennesker som har gjort og sagt ting som har satt gode spor i meg for alltid. Takk Gud for dem. For uten dem vet jeg ikke hvor jeg hadde vært. Antagelig ikke her. Jeg åpner øynene og ser supportere, vandrere, byggere, gartnere og trøstere. Dere er her, i dette rommet. Mennesker som hjelper andre å finne seg selv - og Gud. Mennesker som kanskje uten å vite det selv har en viktig plass i en annens liv. Mennesker som gjør og sier ting som gjør denne kirken til en levende kirke, og som setter gode spor der dere er. Mennesker som sørger for en åpen dør. Inn til det hellige - så vi kan få glimt av han som ser oss. Ut til andre - så vi ikke blir selvsentrerte og fristet til å gjemme oss. Mennesker som speiler Gud. Takk Gud for supporterne, vandrerne, byggerne, gartnerne og trøsterne. For uten dere er det jammen ikke godt å si hva – eller hvem – Hånes menighet hadde vært. Så tusen takk, Gud.

Hånes menighet trenger DEG! Har du lyst å bli med å gi litt av din tid som frivillig medarbeider i Hånes menighet? Det er mange små og store oppgaver ledig og sikkert noe som passer for nettopp deg! Kanskje kunne du for eksempel tenke deg å bake boller til barne/ungdomssamlinger? Eller kanskje har du lyst til å bli med i teknikergruppa eller hjelpe til på pensjonisttreff? Mulighetene er mange -. Du er hjertelig velkommen til å kontakte Tone på kontoret i kirka for en uformell prat. Ring tlf 3819 6910, send en mail haanes.menighet@kristiansand.kommune.no eller kom bare innom en dag!

18


Staben takker de frivillige:

Kuul Medarbeiderfest En stor flokk av menighetens frivillige medarbeidere på Hånes tok imot invitasjonen til en flott rekefest i festsalen på kirka.

Til bildene fra venstre: Daglig truppleder Tonlaug. Søster Lillaug, tusenkunstner og kveldens effektmaster! Blåser såpebobler. Sangfuglen Oluf er reisende i sang og glede. Søster Annlaug, alltid beredt i ord og toner. Marculf i støtteapparatet – alltid på pletten om noen skulle besvime! Innfeld til h.: Broder Sølvulf ved pianoet og med trekkspillet, stødig som fjell! Her på veg ut etter konser-

”Ingen dager er like..” heter det og det kan sies om selskapsfester i Hånes menighet også. Vår sokneprest Olav sendte sammen med hele staben ut innbydelse til de mange som er med i frivillighetstjenesten i menigheten til medarebeiderfest 25.januar. Det ble en humørfylt kveld hvor ca. et halvt hundre gjester kunne glede seg over et herlig rekebord m/ tilbehør. Men ikke nok med det, ingen av gjestene fikk ikke lov til å yte noe som helst. Ikke rydding, ikke oppvask. Denne kvelden var vi alle gjester! Staben takker. Kontorleder Tone ønsket velkommen og ga uttrykk for den takknemlighet de i staben følte over for alle de medarbeidere som stilte opp til de ulike oppgaver i kirka. Kateket Anne understreket dette. Hun minnet om hvor viktig den frivillige innsats er og hvilken betydning den har for alt det gode vi kan vise til i vårt menighetsarbeid. En ser mulighetene for å nå lengre, men også begrensningene. Alt avhengig av hvilke resurser en har av frivillighet i menigheten. Vi fikk også kaker og kaffe med rikelig anledning til samtaler.

*

ten! De frivilliges hender ble ekstra livlige ved rekebordene. Skråblikket til naboens ferdigheter, replikkene og latteren som sitter løst er kjennetegn på det gode lag. FOR et syn, ja for et selskap!!!! De frivillige i rad på rad på rad! Hva var vel Hånes uten dere – vi hyller dere her i dag. Nytt blandet kor Så trådte ”Stabskoret” til. Det består av Nei, aldri klaging, sure miner. Blide den totale stab med ”Kunstner navn” i fjes og smil på lur! DERE er den store rikdom, vi hyller billedteksten. (Vi går ut fra at leseren dere her i dag. kan tolke navnene til originalutgaven.) Ny sang. Tone presenterte en helt nydiktet ”tøysesang” som vi syntes var så fin at den gjengir vi her: Vi er søsknene Sangfugl. Født på ny ved Fader Vår. Til et liv i tro og tillitt, der hvor stien måtte gå. Vi reiser rundt og sprer litt glede – med vår sang og vårt humør! I kveld så er vi her med dere – ja, våre hjerter gleder seg.

Husk ditt arbeid gir et glimt av Himmel – DU er viktig der DU er. Hva var vel kirka uten dere – Et HURRA for deg og deg og deg og deg og deg og deg og deg. HURRA!!!!! Lai lai ….. Ditt arbeid gir et glimt av Himmel TAKK at DU er den DU er!

Kveldens gjester takker hjertelig for omtanke og fellesskap. Øyv. L.

19


Lørdags verkssted for alle barn!

I Tveit menighetshus våren 2012.

Kom og bli med på lagedag i Hånes kirke! Lørdag 14.4. kl.11-13 samles vi igjen til verksted! Vi skal lage fine og gøye ting, vi skal få høre en liten historie og vi skal få litt frukt å spise. Verkstedet koster 30 kr pr barn. Det er ingen påmelding, bare møt opp på lørdagen. Verksted i høst samlet over 70 barn! Så ta med en venn og kom du også! Håper vi sees! Hilsen Kathrine, Gitte, Anne og Tone

Kafeen for godt voksne, holder åpent mellom kl.11 til kl.13, følende dager: 19. mars, 2., 16. og 30. april. Det legges vekt på koselige sosiale samvær, med gode samtaler, og det serveres kaffe og god mat. Margot og Kjellfrid ønsker “gamle” og nye gjester velkommen!

9-20

Fasteaksjonen i Tveit Konfirmantenes innsamling er 27. mars fra kl. 17.00 Ta vel imot bøssebærerne ! Har du lyst til å synge i kor?

Hånes- og Tveit Kirkekor inviterer nye medlemmer til koret. Vi øver torsdager kl.1930-2130. Er du interessert så ta kontakt med Ruth L.Sandvik mob.98482629/ Sølve Eggebø mob.95814291

Meglerhuset Sædberg as

Statsautorisert eiendomsmeglerfirma MNEF

Markensgt. 4b 4610 Kristiansand Telefon 38 17 89 00 www.sedberg.no

Befaring / info:

Geir Sundstøl

20

Panasonic Varmepumpe Telf. 90895634

11-20


...Dette skjer... i Tveit:

på Hånes:

Mandag: Mandagskafe For godt voksne i Tveit menighetshus annenhver uke fra kl. 11 00 til kl.1300 Tveit Soul Children Koret er for barn i 4. – 9. klasse. Øvelse hver mandag fra kl. 18.00-19.30 i Tveit menighetshus. Onsdagsmøter begynner kl 20.00 Se annonser i dagspressen Vi har også samtalegrupper (Våre Hjem). Spennende små grupper for voksne.

Torsdag: Tveit kirkekor Som regel er korøvelsen annenhver torsdag i Tveit kirke fra kl. 20.00-22.00. Fredag: Åpen barnehage i Tveit menighetshus hver onsdag, fra kl. 09.30 – 15.30

Megaklubben Hver fredag, ikke i skolens ferier, fra kl. 19.00-22.00 Stedet er Forpakterboligen, ved Tveit kirke Alderstrinn: 8. – 10. klasse

Mandag: Hånes Knertekor øver hver mandag Kl. 17.30 - 18.00. Hånes Soul Kids øver hver mandag kl.18.00 -19.45. Hånes Soul Children øver annenhver mandag kl. 18.30 - 20.00

Hånes kirkekor har øvelse Kl. 20.00 – 22.00 Fredag: Arena Tweens Oddetalsuker Kl.18.00— 19.30

Tirsdag: Søndags Gudstjenestene. Siste tirsdag i måneden; forLes siste omslagsside i middagstreff for ”Vi over 60” Bladet vårt og den ukentlige kl. 11.00 –13.00 annonse i Fædrelandsvennen Lørdagsutgaven. Onsdager: Partallsuker; Parafinklubben kl. 17.30 – 19.30. Oppmøte Timenesveien 46. Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder

Telefon: Hamresanden

Torsdag: Bazbysang dropp in tilbud Kl.10.30

38 09 43 30 Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

Telefon: 38 10 70 00

Velkommen til vår 1000m2 bokhandel

Åpent Åpent 9-20(18) 9-22(20)

B&M Bok & Media Markensgt 42

Skaff Skaffdeg degmedlemskort. medlemskort. Da Dablir blirdu dumed medpå pååå dele deleoverskuddet overskuddetii butikken. butikken.

Vakt: 982 82 959

Ryen

Tlf 38 12 05 60

Gaven som varer et helt år ! Coffe Deal – Kun kr. 99 21


Fra kirkebøkene Hånes

Tveit

Døpte Døpte

Døde

Sophia Sagen Daviél Nicolaas Cornelis Verkerk Daniel Lunden Djuphagen Hanna Ringstad Maria Kjær Hansen Tina Abrahamsen Marken Ingrid Hauso

Vigd

Harry Bernander Kjell Mardon Lundevold Solveig Adelheid Valseth Inger Marie Åsene Astrid Espegren Bjarne Georg Gundersen Gudmund Berås

Aina Kvanneid og Jan Kristian Olesen

Forespørsel om kirkelige handlinger som dåp, vigsel, gravferd, inn/utmelding og annet:

Leon Akselsen Lea Vik Linus Walle Noah Mørkesdal Haugland Sara Emilie Bjaaland-Tørå

Johanna Slettedal Håkon Eidem Trømborg Oda Greibesland Fredheim Lily Grevsen Kristian Roos

Døde Magda Jensine Torun Johnsen Lidia Torres Cortes Mona Bårtvedt Jan Aabel Edit Synnøve Jørgensen

Kirkens servicetorg 38 19 68 00 Mandag til fredag 09.00-15.00 e-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

Årsmøte for Hånes menighet avholdes søndag 22.4. etter gudstjenesten og kirkekaffen. Det vil i forkant av årsmøte markeres at kirketjener Lillian Haanes har vært ansatt i Hånes kirke i 25 år.

22


Elektrotema Agder AS Barstølveien 36 4636 KRISTIANSAND Telefon 38 04 10 00 Telefax 38 04 08 91 E-post: ole@elektrotema.com elektrotema@elektrotema.com Web:http://www.elektrotema.com

W.SÆLLMANN eftf. FLYGEL- OG PIANOSENTER SØRLANDETS ENESTE FAGHANDEL: •Autoriserte pianostemmere •Pianoverksted •Kjøp/salg av brukte piano og flygel •Eneforhandler for: •Schimmel, Yamaha, Kawai, Bösendorfer, Samick

Åpent 12-17 (Torsd. 12-19) Barstølv. 5B, 4636 Kristiansand Sørlandsparken (”Borgen”) Tlf. 38 04 77 36 Mobiltlf. 959 89 399

Hånes menighet

Tv e i t me n i g h e t

Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Telefax: 38 19 69 61 haanes.menighet@ kristiansand.kommune.no

Tveit menighetskontor Balchens vei 3 4656 Hamresanden

Hjemmeside: www.kristiansand.kirke.no ( Velg Hånes på underenhet) Ekspedisjonstid: Tirsdag - fredag 10.00-14.00. Daglig leder Tone Schalla Telefon 38 19 69 10 tone.schalla@krisitansand.kommune.no Sokneprest Olav Trømborg Telefon 38 19 69 13 Organist Sølve Eggebø Telefon 38 19 69 16

Hydro Texaco Håneskrysset DøgnÅpent Telefon 38 04 87 77

Kateket Anne B. Øvensen Telefon 38 19 69 12 Ungdomsarbeider Marc Schneider Telefon 38 19 69 15 / 415 86 547 Kirketjener Lillian Haanes Telefon: 38 19 69 15 Menighetsrådet Rune Mørland Telefon 957 72 606

Rørleggeren i Tveit og Randesund

tveit.menighet@ kristiansand.kommune.no Telefax 38 19 69 59 Daglig leder Erling Justnes Tirsdag og onsdag 09.00-13.00 Telefon 38 19 68 90 erling.justnes@kristiansand.kommune.no Sokneprest Theis Salvesen Etter avtale Telefon 995 63 376 theis.salvesen@kristiansand.kommune.no

Kantor Ruth Loland Sandvik Telefon 38 19 68 96 ruth.loland.sandvik@kristiansand.kommune.no

Menighetsarbeider Svein Børge Pedersen Telefon 38 19 68 95 / 455 05 558 svein.b.pedersen@kristiansand.kommune.no

Kirketjener Tomas Drangsholt Gabrielsen Telefon 950 62 183 tomas.d.gabrielsen@gmail.com Diakoniutvalget Marit Salvesen Telefon 918 84 378 Menighetsrådet Torgny Bøhn Telefon 913 34 702

Datoer for utgivelser i 2012 Nr.2 ut 5.juni. Frist for artikler 14.5. Kommer ut 5 ganger i året. Opplag 3100: 1400 til Tveit - 1700 til Hånes. Trykk: Bjorvand & Skarpodde Distribusjon Hånes: NorPost.

Nr.3 ut 18.september. Frist 3.9. Nr. 4 ut 30. oktober. Frist 8.10. Nr.5 ut 4.desember. Frist 12.11..

Gaver til Bladet vårt kan sendes til Konto nr. 3000 07 70120

23


Vi samles til gudstjeneste! Hånes 25. mars - Kveldsgtj.v/ Olav Trømborg kl.19.00. Nattverd. Tveit og Hånes Kirkekor. Offer: Kirkens SOS i Agder.

etter gudstjenesten m/ kirkekaffe og markering av at Lillian Haanes har vært ansatt i Hånes kirke i 25 år. Offer: Bibler til 5.trinn.

1.april- Palmesøndag. Høymesse v/ Olav Trømborg kl.11.00. Dåp. Nattverd. Enkl kirkekaffe. Offer: Menighetens trosopplæring.

29.april - Kveldsgtj. v/ vikarprest kl.19.00. Nattverd. Offer: Menighetsarbeid.

5.april Skjærtorsdagssamling v/ Olav Trømborg kl.19.00. Nattverd. Offer: Menighetsarbeid. 6.april - Langfredagsmesse v/ Olav Trømborg kl.11.00. Hånes Kirkekor. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Søndagsklubben. 8.april – Påskedag. Høytidsgtj. v/ Olav Trømborg kl.11.00. Dåp. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetsfakultetet. 15. april - Familiegtj. v/ Olav Trømborg og Anne B Øvensen kl.11.00. Parafinklubben, Musikkverksted, Knertekoret og Soul Kids deltar. Nattverd. Dåp. Stor kirkekaffe. Offer: Menighetens misjonsprosjekt. 22.april - Høymesse v/ Olav Trømborg kl.11.00. Soul Children deltar. Nattverd. Dåp. Søndagsklubb. Årsmøte

24

5.mai -Konfirmasjonsgtj. v/Olav Trømborg og Anne B Øvensen. kl.11, 13 og 15.00 06.mai - Ingen gudstjeneste i Hånes kirke 13.mai - Kveldsgtj. v/ Theis Salvesen kl.19.00. Nattverd. Offer: Menighetens trosopplæring. 20.mai – Høymesse v/ Olav Trømborg kl.11.00. Sang v/ Finnmarksvennene. Nattverd. Dåp. Søndagsklubb. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetsbladet. 27. mai - Pinsedag. Høytidsgtj. v/ Olav Trømborg kl.11.00. Nattverd. Dåp. Enkel kirkekaffe. Offer: Normisjonen. 3.juni - Høymesse v/ Olav Trømborg kl.11.00. Dåp. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetsarbeid 1 0.juni – Høymesse v/ vikarprest kl.11.00. Dåp. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

Tveit Søndag 25. mars Maria budskapsdag Luk.1, 46-55 Tveit kirke kl. 11.00: Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Nattverd,offer til Kikrens SOS. Enkel kirkekaffe. Søndag 1.april, Palmesøndag Matt.26, 6-13 Tveit kirke kl. 11.00: Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Nattverd, offer til Diakoniutvalget. Enkel kirkekaffe. Torsdag 5.april, Skjærtorsdag Luk.22, 14-23 Tveit kirke kl. 19.00: Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Nattverd, offer til Gideon. Fredag 6.april, Langfredag Mark.14, 15-37 Tveit kirke kl. 11.00: Langfredagsgudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Søndag 8.april, Påskedag Matt 28, 1-10 Tveit kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Offer til Kirkens nødhjelp.

Søndag 29. april, 4.s.i påsketiden. Joh.13,30-35 Tveit kirke kl.11.00: Overhøringsgudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen.Offer til trosopplæringen. Enkel kirkekaffe. Søndag 6.mai, 5.s.i påsketiden. Luk.13,18-21 Tveit kirke kl.11.00: Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Nattverd, offer til Kirkens bymisjon. Enkel kirkekaffe. Søndag 13. mai, 6.s. i påsketiden. Matt.7,7-12 Tveit kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Offer til Givertjenesten. Tveit kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Offer til Givertjenesten. Torsdag 17.mai, Grunnlovsdag/ Kristihimmelfartsdag. Tveit kirke kl.09.45: Familiegudstjeneste ved sokneprest Theis salvesen. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 20.mai, søndag før pinse. Joh.3,16-21 Tveit menighetshus kl. 19.00: Høymesse ved Olav TrømSøndag 15.april, 2.s.i påsketiden. Joh.21, 15-19 borg. Nattverd, offer til KRIK Tveit kirke kl. 11.00: Påskefest ved Ole Jørgen Sagedal. Megaklubben deltar. Kirkeskyss Nattverd, offer til Megaklubben. Søndag 22.april, 3.s.i påsketiden. Joh.10,1-10 Tveit menighetshus kl. 11.00: Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Nattverd, offer til Bladet Vårt. Enkel kirkekaffe.

Tur-retur Hamresanden -Tveit kirke : Kontakt Øivind Harket 38 04 62 25 Sigmund Skjerve : 38 04 60 77

Bladet Vårt nr.2/12.  
Bladet Vårt nr.2/12.  

Som den gylne sol frembryter Gjennom den kullsorte sky Og sin stråleglans utskyter, Så at natt og mulm må fly, Så min Jesus av sin grav Og d...

Advertisement