Page 1

Nr .4-2009 - 19/9-09 - 28/11-09 Årgang 41

Kyrkjelydsblad Kyrkjelydsblad for Hå Av innhaldet i bladet:

Nytt om personalet

Eitt-åring i Osaka

Barnefestival

Konfirmant-week-end

Ny biskop

Dåp i kyrkjene

Klar for 24H - les meir s. 5


Kyrkja i Hå Heimeside: www.haa.kyrkja.no Kyrkjelydsbladet kan også lesast og skrivast ut på heimesida.

Hå kyrkjekontor

Nærbø kyrkje Store Ring 53 Postboks 133 4367 Nærbø Telefon 51 43 62 10 Telefaks 51 43 62 11 E-post: haa.kyrkjekontor@hesbynett.no E-post: nerbo.kyrkjekontor@hesbynett.no E-post: varhaug.kyrkjekontor@hesbynett.no E-post: ogna.kyrkjekontor@hesbynett.no Kontortid tysdag – fredag kl. 0930 – 1500

Ogna kyrkjekontor Kyrkjeberget 1 4364 Sirevåg Telefon 51 43 37 70 Telefaks 51 43 37 70 Kontortid: tors kl 17.00 – 18.30

Trefftider, telefon, e-post

Kyrkjeverje Tor Syvert Aass Telefon 992 14 814 E-post: kyrkjeverje.haa@hesbynett.no Kateket i Hå Helge Gabrielsen Telefon 992 14 815 E-post: kateket.haa@hesbynett.no

Nærbø

Sokneprest Jan Roald Dahlstrøm Tys. 09.30 – 11.30 Telefon 992 14 819 E-post: sokneprest.haa@hesbynett.no Ungdomsprest Knut Svindland Tys. 09.30 – 11.30 Telefon 470 11 317 E-post: ungdomspresten@hesbynett.no Prosjektleiar søndagsskule Gjertrud Lervik tys 09:30 – 11:30 E-post: sundagsskule.nerbo@hesbynett.no Familiearbeidar Åslaug Lindland tys 09:30 – 11:30 E-post: familiearb.nerbo@hesbynett.no Sekretær Kari Torland Noas ark open barnehage Styrar Gunn Auestad Stokka E-post: noas.ark@hesbynett.no Musikar Bjarte Lending tys 09:30 – 11:30 Telefon 992 14 824 E-post: organist.nerbo@hesbynett.no Kyrkjetenar Nærbø gamle kyrkje og kyrkjegard Joleif Hobberstad Telefon 992 14 828 Telefaks 51 43 49 93 E-post: kyrkjetenar.nerbo@hesbynett.no Kyrkjetenar og vaktmeister Nærbø kyrkje Stein Johnsen Telefon 992 14 827 E-post: nerbo.kyrkje@hesbynett.no

Varhaug

Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen Tys. 09.30 – 11.30 Privat telefon 51 43 03 26 Telefon 992 14 820 E-post: sokneprest.varhaug@hesbynett.no Kateket Turid Boganes Telefon: 992 14 823 E-post: kateketen.varhaug@hesbynett.no Tys. 09.30 – 11.30 Sekretær Anna Bergitte Skårland Organist Morten Jostein Helvig Telefon 992 14 825/993 77 399 E-post: organist.varhaug@hesbynett.no

Kyrkjelydsbladet for Hå Utgjevar: Sokneråda i Nærbø,Varhaug og Ogna Medarbeidarar: Ellen Marie Harbo, Tor Olav Varhaug, Liv Blindheim Redaktør: Kari Ingfrid Hatteland Redaksjonsadresse: Bjørkevn. 14, 4365 Nærbø Telefon (privat): 51 43 38 68 Stoff kan sendast digitalt til jorgen@risdal.org Bladet vert sendt fritt till alle husstandane i kommunen. Gåver kan betalast på bankgiro 3335.05.21483 Redigering og trykking. Tubb Myklebust, Lura Trykkeri

Utgjevingsplan 2009 Blad nr.

Periode

Innleveringsfrist stoff

5

29.11. - 2.2. -2010

11.11.

Me oppmodar lesarane til å gjera Kyrkjelydsblad for Hå ennå meir innhaldsrikt og aktuelt! Del dine tankar og idear med ein i redaksjonen.

Kyrkjetenar Eivind Waldeland Telefon 909 62 998 Telefaks 51 43 10 62 E-post: kyrkjetenar.varhaug@hesbynett.no Reinhaldar Marit Skrettingland Jakobsen Soknerådsleiar, Varhaug: Arild Aarsland Telefon 900 61 973

Ogna

Sokneprest Roald Byberg Telefon 992 14 821 E-post: kapellan.ogna@hesbynett.no Organist Geir Palle Haarr Telefon 51 43 65 35 Organist ved gravferder Morten J. Helvig Telefon 992 14 825/993 77 399 Klokkar Svein Olav Blindheim Kyrkjetenar Magnar Mathiassen Telefon 992 14 829 og Norvald O. Person Telefon 992 14 819 Telefaks 51 43 37 70 E-post: kyrkjetenar.ogna@hesbynett.no Reinhaldar Kari Olsen og Aslaug Gravdal Soknerådsleiar: Liv Blindheim Telefon 51 43 83 33

Nytt om personalet Helge Gabrielsen, kateket i Hå, er tilbake etter endt permisjon. Dag Øivind Østereng som har vore vikar for Helge, er tilsett som vikar for soknepresten i Høle. Lars Erling Friestad, kateket/administrasjonssekretær i Varhaug sokn har slutta. Turid Boganes er fast tilsett som kateket i Varhaug (50 %) frå 1.8.09. Ho har vore vikar for Lars Erling frå desember 2008. Anna Bergitte Skårland er fast tilsett som sekretær på Hå kyrkjekontor med hovudansvar Varhaug sokn (50 %) frå 1.8.09. Ho har vore vikar for Lars Erling frå oktober 2008. Magnar Mathiassen, kyrkjetenar Ogna, har gått ned i 50 % stilling av helsemessige årsaker Diakonstillinga er inndratt pga dårleg økonomi. Norvald O. Person sluttar 5.9.09. Han har tatt mot 50 % stilling som kyrkjetenar i Ogna frå 6.9.09 Jolaug Våge, sekretær Ogna har slutta. Anne Kjærvoll Olseth er tilbake som assistent i Noas ark, open barnehage etter 5 mnd. permisjon Birgit Moberget Haugland, som har vore assistent i Noas ark siste året, har slutta. Vi vil takka Norvald for stor innsats som diakon i Hå og ynskja lukke til som kyrkjetenar.Vidare vil vi takka Dag Øivind, Lars Erling, Jolaug og Birgit for stor innsats i kyrkja i Hå og ynskja lukke til med nye oppgåver. Vi vil vidare ynskja Anna Bergitte og Turid velkomne som fast tilsette og Anne og Helge velkommen tilbake. Kyrkjeverje Tor Syvert Aass

Soknerådsleiar, Nærbø: Magnus Østby Telefon 918 45 157

2


Ka e poenge? En sommerkveld vi ble sittende i avslappende drøs med noen venner kom spørsmålet; Du – kristendommen – ka e poenget? - Øh..det e… Hva ville du ha svart? Ka e poenget? Hvilke erfaringer vi har med kristne, hvem vi har hørt presentere kristen tro, våre gode og vonde livserfaringer og mange flere enkeltfaktorer, vil være med å prege våre svar. Svarene våre forteller derfor ofte mye om oss… Gud som har laget oss, elsker og gleder seg over oss – Han lengter etter at vi skal ta ut enda mer av evnen til å elske og bruke det han har gitt oss, fordi det gjør oss og andre godt. Da mennesket begynte å gå egne veier, uten å ta hensyn til de livslover som er lagt ned i det, førte dette til at det skadet forholdet til Gud, seg selv og hverandre. Gud så at mennesket i seg selv ikke hadde mulighet til å ta seg sammen. Jesus kom da for å gjøre opp for våre brister, slik at fellesskapet med Gud kunne gjenopptas, og på en praktisk og konkret måte vise oss at sann kjærlighet, gjennom

Den første torsdagen i måneden har vi fellesskapskvelder i Ogna kirke. Samlingene starter kl. 19.30.Vi har et emne for kvelden, synger litt sammen, spiser kveldsmat og samtaler ut fra kveldens emne. De som ønsker å få melding på SMS om disse kveldene, kan sende en melding til tlf. 913 31 708. Alle er hjertelig velkommen! 1. oktober: Fokus på Samemisjonens arbeid på Kola. 5. november: Kjell Børge Tjemsland. 3. desember: Stein Ødegård. For fellesskapskveldene i Ogna Kirke Svein Olav Blindheim

ekthet og tilgivelse, kan redde både oss og våre fellesskap. For meg er dette poenget. Send gjerne spørsmål eller kommentarer til ungdomspresten@hesbynett.no Knut Svindland, ungdomsprest

Gjevarteneste ungdomsarbeidar/prest i Nærbø kyrkje Vil du vere med og finansiere ein ungdomsarbeidar/prest i kyrkjelyden vår? Du kan gje eit eingongsbeløp eller binde deg til ein fast sum i månaden. Ta kontakt med Nærbø kyrkjekontor eller betal inn på konto nr. 3295.59.13425. Oppgi personnummeret ditt dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølmeldinga. Nærbø sokneråd

Dåp i Hå Mange stussar over at dei ikkje får ha dåp den dagen dei vil. Det gjeld særleg i Nærbø og Varhaug kyrkjer der det er mange dåpsbarn. Vi gler oss når foreldra kjem med barna til dåp, og vi vil gjera det vi kan for at dei skal få den dagen som høver. Men det er ikkje alltid at vi kan oppfylla deira ønskje. Når foreldre ønskjer dåp for barna sine, må dei ta kontakt med kyrkjekontoret så snart råd etter at barnet er født. På førehand skal dei ha fått melding om kva søndagar det er dåp og invitasjon til samtale. Foreldra må tenkja på to eller tre søndagar det kan høva for dei. Grunnen til det er at det kan vera fullt den søndagen dei vil ha dåp. Når vi seier det er fullt, er det tidleg planlagt kor mange dåpsbarn det kan vera på dei ulike gudstenestene. På nokre gudstenester ønskjer vi ikkje fleire enn 6 - 8 dåpsbarn, på andre ikkje fleire enn

Fellesskapskvelder i Ogna kirke

2 - 4. Det er noko vi som arbeider med dette må ta stilling til ut frå kva type gudsteneste det er og kva som elles skjer i gudstenesta. Det er naturleg at barna blir døypte så snart som mogeleg, gjerne mellom 2 og 12 veker etter fødselen. Barna er velkomne til dåp! Men det er slik i kyrkja som det er på mange andre område, at ein ikkje alltid kan få utført det ein bed om den dagen ein mest ønskjer det. J.R.D. 3

Orgel i Nærbø kyrkje

Dersom du har lyst å bidra med pengegåve til orgel, kan du nytta orgelkontoen vår, 3295.20.73299. Oppgi personnummeret ditt dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølmeldinga. Nærbø sokneråd


Varhaug Misjonshus

BARNAS SIDE Min beste vits! Henrik Harbo 12 år Lille Per hadde vore uheldig og trødd på foten til ein gammal mann. Mor: ”kva gjorde du då?” Lille Per: ”eg sa unnskyld” Mor: ”kva gjorde mannen då?” Lille Per: ”han ga meg ein 50-øring” Til neste Kyrkjelydsblad ynskjer med ein ny favorittvits! Mor: ”kva sa du då?” Send vitsen, og bilde av deg sjøl på e-post til vits@hesbyLille Per: ”eg sa ingenting, eg trødde nett.no, så finn me ein heldig som får koma i bladet! bare mannen på den andre foten!”

Åslaug Lindland er familearbeidar. Sundagsskulen i Nærbø Kyrkje. Du kan møta til gudsteneste kl 11.00, eller møta direkte i kjellaren kl 11.30.

Høstprogrammet:

30. aug 6. sept 20. sept 27. sept Fam.gudst. 4. okt 17. okt Barnefestival 18. okt

1. nov 8. nov 22. nov Fam. gudst. i Loen 29. nov Fam. gudst. 6. des 13. des 24. des Fam gudst.

Mini Mer Program høsten 2009 9.sept: Bli kjent, inne og uteleker 23.sept: Gitarheroturnering og Lagedag. 7.okt: Høstferie 21.okt: Tur i skogen. Møt på Bø skole kl.18.00 Ta med lommelykt, grillmat og varme klær 4.nov: 21-22 nov: 2.des:

Gunn A. Stokka er styrer i Noas Ark

Gjertrud Lervik er prosjektleiar Skattekista

Kaninens hjørne! Kaninen har hatt ein flott ferie, med telttur og trampoline – og han har vore ganske heldig med veret der han har vore. Einaste han er litt lei seg for, er at han hadde så lyst å vera med på fotballskule, men uheldigvis var ikkje fotballskulen for kaninar…. Han har tenkt litt på dette, og han er veldig glad for at Gud ikkje gjer forskjell! Det han også er glad for, er at han i pausen på fotballskulen, fekk lov til å spela litt, dei andre ungane var greie med han då. Kanskje det utover hausten på sundagsskulen vert meir å læra om korleis Gud er, kaninen gler seg i alle fall til å læra mykje, og kanskje det vert fotball også?

Lagedag og Billøpturnering 24 Hours Juleavslutning

Klubben er for alle barn fra 5-7 kl. Vi er i Nærbø kyrkje fra kl.18.00-20.00

For mer info. se. www.haa.kyrkja.no 4 det mykje kjekt å finna på! Sjekk ut nettsiden www.nettsprell.no – her er


24H Nå brakar det laus igjen – eit døgn med uforgløymelege aktivitetar og fellesskap i Nye Loen!

24 H – festivalen blir arrangert lørdag 21.11 – søndag 22.11 – og me trur det blir fullt hus også i år! Aldersgruppa er 5.-7. klasse, og det er plass til 300 ungar frå heile kommunen. Så her gjeld det å vera rask for å sikra seg plass! Påmelding skal i år skje på internett, www.haa.kyrkja.no, og påmelding startar mandag 2. november. Straks etter påmelding på nett, skal det betalast inn kr. 375,- på konto nr.

3295.20.61584 – då er alt ok. Husk å merka innbetalinga med namn og klassetrinn. Som ei flott avslutting på festivalen, vert det familiegudsteneste i Nye Loen søndag kl 11.15. Her vert det bidrag frå deltakarane, alle foreldra vert inviterte, og folk frå heile kommunen er velkomne til å delta! EMH

Barnefestival 2009 Sundagsskulane på Nærbø planlegg no for fullt årets Barnefestival – så sett av lørdag 17. oktober kl. 14.00! I fjor var nærare 800 store og små samla i kyrkja, og festivalen hadde flott samling, og aktivitetar i alle rom etterpå! Det var også matsal og kaffi til dei vaksne, så ingen ville heim! Prosjektleiar Gjertrud Lervik gler seg til årets festival, og oppfordrar alle til å koma tidleg, og å ta med seg familie og venner! Me skal ha plass til alle, og synest det er flott at me kan få samlast i kyrkja. Alle sundagsskulane på Nærbø er med som arrangør, og er sett i gang av ”Størst av alt”-prosjektet i Nærbø kyrkje. Sal av gassballongar

Njål Gunnar hjelpte ungane med fiskelukka 5


Felles turer til IMPULS, Action, Skjærgårds etc. Følg med på kairosungdom. blogspot.com

f o r

a l l e

u n g d o m a r

i

H å

UK (Ung Kyrkja fra 8.kl.) starter opp fredag 25 september kl.20.00-23.00. Aktiviteter, kiosk, spill og konkurranser, kort gudstjeneste og kveldsmat. Høstens datoer: 25/9, 2/10, 16/10, 23/10,6/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 11/12.

k y r k j e l y d

Knut Svindland Ungdomsprest i Hå

Nærbø UK (Ung Kirke) og KAIROS http://kairosungdom. blogspot.com Nærbø Kristelige Ungdomslag, www.ungdomslaget.no KRIK, Nærbø (følg med på plakater) Varhaug Varhaug Kristelige Ungdomslag, www.vakru.com Vigrestad Unges, www.unges.org

Andre: KRIK www.krik.no Normisjon www.acta.as Misjonsselskapets ungdom www.nmsu.no IMPULS www.impulsweb.no

KAIROS (Huskirke fra 10.kl.) starter opp på tirsdager fra 29/9kl.18.30 og annenhver uke. Tydelig og utfordrende undervisning (vi starter med LifeShape), enkel mat, gruppesamtale og spill/aktiviteter. Ungdom fra hele Hå er velkommen!

LONDON 2010 Opplevelsesbasert tur til London 18.-22.mars 2010. Turen er særlig tilrettelagt for deg som er leder eller har lyst til å være leder i ungdomsmiljøene i Hå. Andre kan også melde interesse! Kvelden 18.mars setter vi oss på flyet til London sammen med 60 - 70 andre ungdommer. Turen arrangeres i samarbeid med Fredheim Arena. 4 intense døgn med besøk i menighetene Hillsong og Kensington Temple, teambuilding og undervisning, besøke Buckingham palace, Hyde park, oppstigning til toppen av St. Paul, noe shopping…og for de ivrigste; London Eye, 6

Madame Tussaud, IMAX og kanskje mulighet for en fotballkamp.(Billettene er dyre!) Erfaringene fra sist har vist at mye nytt ble sett og erfart om det å være kristen - vi er meget takknemlige for alt det gode som skjedde både i oss og mellom oss på turen, fellesskapet disse dagene var supert.Vi fikk undervist praktisk kristendom med temaene; identitet, verdi, selvbilde, Guds farshjerte, verdien av trofasthet... Alvor, lek og fjas i god blanding! 22.mars kommer vi til Sola 23.45… slitne og forhåpentligvis… meget fornøyde! Aldersgrense: 10.klasse og oppover. Prisen: ca. 3000,- ( + 500,- musical) Påmelding til ungdomspresten@hesbynett.no


Påmelding til årets konfirmantweekend, 18.-20. september Selv om du er påmeldt som konfirmant i Nærbø er du ikke automatisk påmeldt til konfirmantweekenden, da den er frivillig. MEN… vi ønsker at alle blir med da gruppene starter denne weekenden! Fredag starter turen fra kaien i Stavanger. Vi starter med båt + buss, så tar teambuildingen til! Nattmanøver, tillitsøvelser, grilling, fellessamlinger + masse aktiviteter. Utfordringene er ikke ekstreme…

alle får det til sammen med gruppen… men du får sjansen til å gjøre noe nytt! Ta med vind/regntett tøy, støvler eller fjellsko, håndkle, sovepose, varmt tøy, lue og votter, ekstra tøyskift, drikkeflaske, liten sekk (bruk gjerne skolesekken) og telt. Om dere ikke har telt, så får du kanskje låne eller dele sammen med andre? Er det vanskelig å få til, ring oss så skal vi se om noen kan hjelpe! Og hvis det

er tvil– kun rene gutte- eller jentetelt! Søndag suser vi tilbake til Stavanger, hvor opplagte foreldre henter dere til presentasjonsgudstjeneste. Weekenden koster 990,-. (Er prisen en utfordring; ta kontakt – vi vil ha alle med!) Påmelding innen 10. sept til ungdomspresten@hesbynett.no Knut Svindland, ungdomsprest

Menighetsweekend for Varhaug kyrkjelyd Fredag 15.januar til søndag 17. januar er mor, far, storesøster og lillebror og alle andre frå Varhaug og Vigrestad velkomne til å vera med på tur til Tonstadli. Frå programmet kan me allereie nå nemne fylgjande: Kenneth og Magnhild Ueland leiar sangen gjennom heile helga. Lars Skjæveland skal ha familiemøte på lørdag Rita og Alf Siqveland skal ha kjærlighetskveld for dei vaksne på lørdagskvelden. I fjor var det stor interesse for å delta så det er bare å melde seg på til Helene Auestad mobil 92 82 97 81 eller mail heleneauestad@hotmail.com etter 15. sept. Pris for heile helga er: Vaksne kr. 820 Ungdom kr. 670 Barn kr. 500 Maks familiepris kr. 2900 Måltider og utvask av fellesareal er inkludert i prisen. I tillegg kjem det kanskje litt til fellesutgifter som formingsaktivitetar og snacks. Utvask av rom/hytte kan ein gjera sjølv eller betale kr. 150/200. Arrangør Varhaug sokneråd

Hei, alle 3., 4., 5., 6. og 7.-klassinger i Hå! Liker du å danse?

Vi starter nå opp dansegruppen ”Gloria”. I høst blir det tre øvelser: 17. september, 15. oktober og 19. november Øvelsene blir i Nærbø kyrkje fra kl. 16.30 til 18.00. Vi blir med og danser på: 20. september: Familiegudstjeneste i Varhaug kyrkje

27. september: Familiegudstjeneste i Nærbø kyrkje 17. oktober: Barnefestival 22. november: 24 Hours Er det noe du/dere lurer på, ta kontakt med familiearb.nerbo@hesbynett.no Hjertelig velkommen.

7


“Tro på hjemmebane” 21.oktober kl 19.30 vert det arrangert temakveld i Varhaug kyrkje. ”Tro på hjemmebane” er temaet, og Helga Fykse kjem og skal snakka om temaet. Kvelden er open for alle, og me vil oppfordra alle med både små og store barn i huset til å koma! Undersøkingar viser at foreldre har to til tre gonger sterkare påvirkning på barna sine enn eit menighetsopplegg!!! Derfor er dette ein viktig kveld å få med seg. For å vita ca kor mange me vert, er det fint med ei lita påmelding til kyrkjekontoret på telefon 51 43 62 10 eller kateketen.varhaug@hesbynett.no Temakvelden er gratis!

KYRKJEONSDAG hausten 2009 Velkommen til Kyrkjeonsdagskveldane i Nærbø kyrkje denne hausten. Kveldane startar kl. 19.30. Det kan kome endringar, så følg med på annonsering. 30. sept. Tema: «Å leve godt med tenåring i huset del 1» v/ungdomsprest Knut Svindland 14. okt Bibelundervisning. Tema: «Kven er Gud?» v/Dag Øivind Østereng. Enkel kveldsmat 11. nov. Bibelundervisning. Tema: «Natt-verden» v/Åslaug Høyland. Nattverd.

Eittåring i Osaka, Japan I byrjinga av september reiser eg, Eli Toft-Eriksen (24), frå Varhaug til Japan for eitt års engasjement for NMS. Eg har lenge hatt lyst til å prøva korleis det er å jobba med kyrkje og misjon i ein annan kultur. Som eittåring får eg moglegheit til eit veldig spennande liv. Eg ser på det med kall som eit stort privilegium for eigen del, men trur kallet til å driva misjon gjeld alle – same kor ein er. Det å fylgja Gud gir meg mest lukke og lar meg få mest ut av livet. Akkurat dette engasjementet er tidsmessig avgrensa, og dreier seg om å støtta kyrkja i Japan. I hovudsak skal eg ha ansvar for engelskundervisning i to kyrkjer. Dette er eit tilbod også til dei som ikkje går i kyrkja til vanleg, slik at dei får sjansen til å verta betre i engelsk og samtidig oppdaga evangeliet om Jesus. I helgene er me tre norske misjonærar som skal samarbeida om to gospelkor for born og vaksne. Elles er ein viktig del av rolla mi å vera til stades for dei unge i Nankai kyrkjelyd, og trekka nye ungdommar til kyrkja.

hengig av at Gud legg alt til rette, og det trur eg Han vil gjera. Følg gjerne med på bloggen min for å sjå korleis det går.

Kor og undervisning er fine oppgåver, men det at eg ikkje snakkar språket kan verta ei hindring i kontakten med japanarane. Difor kjem eg til å vera av-

Her finn du Eli sin eigen blogg: http://oesten.wordpress.com/

Helsing Eli. Eli Toft-Eriksen reiser i regi av NMS U og du kan lesa meir om eitt års engasjement på: http://www.nmsu.no/newsread/news. asp?n=5183&wce=dokument

Epost: elitofteriksen@yahoo.no

Hei alle musikkinteresserte Organistane Morten, Geir Palle og Bjarte ønskjer å koma i kontakt med instrumentalistar og songarar som kan vera med i gudstenester og andre kyrkjelege arrangement. På enkelte arrangement

kan det vera aktuelt med honorar.Vi treng og frivillige som kan spela og/eller synge på Hå sjukeheim og Heimtun. Send oss gjerne ein mail til organist. nerbo@hesbynett.no.

Allsongkor i Nærbø og Varhaug Organistane i Nærbø og Varhaug ønskjer å starte allsongkor i dei to kyrkjene. Dette er kor som møter i si kyrkje ca. 10.30 kvar søndag og syng gjennom allsong og liturgi før gudstenesta startar. Det er ikkje nødvendig med notekunnskapar. Du treng heller ikkje kunne vera med kvar søndag. I oppstartperioden 8

kjem vi ikkje til å stå som eit kor, men sit som vanleg i kyrkja. Første gudsteneste er søndag 27. september. Send mail til organist.nerbo@hesbynett. no dersom du ønskjer å vera med i allsongkor i Nærbø kyrkje, eller til organist.varhaug@hesbynett.no dersom du ønskjer å vera med i Varhaug kyrkje.


Varhaug Minikor 25 år I år er det 25 år sidan Minikoret vart starta på Varhaug. Året var 1984, og initiativtakar var Gudrun Tora Norli Husveg. Ho med fleire stod i bresjen i mange år. I 2001 gjekk stafettpinnen over til nye og yngre krefter. Minikoret er i dag ein flott og fargerik gjeng med ca. 90 medlemmar og sju leiarar. Aldersgrensa er 5-10 år. Me øver kvar måndag på Misjonshuset, og ofte er salen halvfull av foreldre, besteforeldre og søsken som er med og høyrer på. Me har det kjekt. Øvingane er korte og effektive. Det gjeld for oss leiarar å halda koken og fylgja med når nær 90 viltre ungar samlast på ein gong. Innimellom øvingar med terping og synging har me tid til kosekveldar og litt knask. Då er det alltid mange som har lyst til å delta med underhaldning. Me har ein positiv og kreativ gjeng, og dei får utfalda seg på forskjellige måtar. Det siste året har me hatt ei eiga dansegruppe for dei som går i 4. klasse. Desse har vist seg fram på rådhusplassen ved tenning av julegrana, dei har dansa på varhaugsmarken og forskjellige arrangement på Misjonshuset. Dette synest me er svært kjekt, og me har lyst til å visa at det er fleire måtar å formidla trua vår på.

I koret får borna nye utfordringar. Døme på dette er å vera forsongar, stå framme og visa rørslene på songar, nokre får vera med å leia arrangement, andre får syngja solo. Mange veks på erfaringane, og det er flott å sjå korleis nye talent veks fram. 26. oktober kl. 17.30 skal me ha den

Ny biskop Stavanger bispedømme har fått ny biskop, Erling Pettersen. Biskopen har ein viktig leiarfunksjon i kyrkja. Han skal, slik det heiter i ordinasjonen for biskopar, ta vare på den apostoliske læra etter Bibelen og vedkjenninga, rettleia og oppmuntra tenarane i kyrkjelydane, leggja vinn på å fremja og verna einskapen i Guds kyrkje. Med denne utnemninga har Trond Giske dessverre sett bort frå kyrkja sine valde organ. Giske snakkar varmt om demokrati i kyrkja, men sette sjølv dei demokratiske spelereglane til sides. Giske har langt på veg ramma kyrkja sin identitet som trussamfunn. Alle kristne kyrkjer har forstått det monogame ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne som ramme om seksuallivet/ samlivet. Det er ei kjent sak at Pettersen seier ja til at homofilt samlevande kan bli vigsla til stillingar i kyrkja.

Pettersen blir ein god biskop, blir det sagt. Erling Pettersen er utan tvil både ein flott person, god forkynnar og dyktig leiar. Problemet oppstår når biskopane og kyrkjeleiinga er splitta i synet på sentrale spørsmål i vår tru. For mange vil det vera problematisk å godta åndeleg tilsyn av biskopar som på viktige område kjem i konflikt med bibelordet slik den universelle kristne kyrkja har forstått det og praktisert det i undervisning og sjelesorg. Men bør vi ikkje godta den nye utviklinga i kyrkja og leva i fred med det? Sjølv meiner eg at det blir ingen fred eg kan leva godt med. Saka er for alvorleg både i forhold til Guds ord og i forhold til kyrkjerettsleg praksis. I denne situasjonen vil vi trekkja ulike konsekvensar. Mange prestar og andre tilsette i kyrkja har bedt om eit alternativt biskoppeleg tilsyn som representerer kyrkja sitt tradisjonelle syn. J.R.D. 9

årlege foreldrefesten, og då vil me nytta høvet til å markera 25 års-jubileet. Tidlegare medlemmar og leiarar er velkomne til å delta. Ps: Me har bestilt ei gigantisk jubileumssjokoladekake. Det må vel vera lov!?

Linda Rosnes

Julemesse på Tryggheim 20. og 21. november Møte fredag kl. 19.00 Taler: Jan Helge Aarseth. Sang: Fiskerne Familiemøte lørdag kl. 11.00. Tale: Reidar Mosvold. Sang: Emmaus Møte lørdag kl. 19.00 Taler: Jan Helge Aarseth. Sangkrefter blir med. Matsalg, varesalg og utlodning


Skattekista klar for hausten!

Offer NÆRBØ KYRKJE 31.5.2009 Menneskeverd

4.592,50

7.6.2009 NLA

4.192,00

14.6.2009 Kyrkjelydsarbeidet

3.838,00

21.6.2009 Den indre

Sjømannsmisjonen

4.471,50

28.6.2009 Kyrkjelydsarbeidet

5.506,00

12.7.2009 Misjonsprosjektet

6.657,50

26.7.2009 Kyrkjelydsarbeidet

5.385,50

2.8.2009 IKO

3.639,00

9.8.2009 Kyrkjelydsarbeidet

7.760,00

16.8.2009 Kyrkjelydsarbeidet

5.623,50

23.8.2009 Stavanger

bispedømmeråd

5.011,50

VARHAUG KYRKJE 31.5.2009 NMS

8.981,00

7.6.2009 Kyrkjelydsarbeidet

3.557,50

14.6.2009 Normisjon

6.615,50

Oppgåva var å laga ein fin sirkel, utan å sjå kvarandre Prosjektleiar Gjertrud Lervik inviterte onsdag 19. august alle leiarane i sundagsskulen i Nærbø kyrkje til inspirasjonssamling. Til saman er det til kvar sundagsskule heile 10 hovudleiarar, så det var ein stor gjeng som var samla. Her vart det både leik og moro, god mat, og ikkje minst godt drøs! Dei ulike gruppene fekk snakka i lag, og planlagt for haustens

28.6.2009 Bibelskolen Grimstad 4.645,00 5.7.2009 Hald internasjonale

senter

19.7.2009 Menneskeverd

4.435,00 6.585,50

2.8.2009 Norsk Lærarakademi 5.906,00 16.8.2009 Gå ut-senteret

6.863,00

Ester, Marianne og Marianne går inn for oppgåva med liv og lyst!

OGNA KYRKJE 31.5.2009 Israelsmisjonen

2.213,00

7.6.2009 Norsk lærer akademi 1.285,00 21.6.2009 Kyrkjelydsarbeidet

1.225,00

28.6.2009 NLM

2.686,00

12.7.2009 Normisjon

2.574,00

26.7.2009 Kyrkjelydsarbeidet

3.302,50

9.8.2009 Israelsmisjonen

3.958,00

16.8.2009 Kyrkjelydsarbeidet

1.676,50

Gjertrud hadde omvisning i kjellaren 10

sundagar, og nå gler alle seg til å koma i gang! Det var omvising i kjellaren, her er det gjort litt justeringar på nokre rom for å betra utnyttinga. Det skal m.a. byggjast ein scene i det store rommet og som kan nyttast til opptrinn av både sundagsskulen og dei andre som bruker rommet. I eit av romma i kjellaren skal det koma prosjektor med playstation, og det er kjøpt inn ”playstation-bilstolar” med ratt og pedalar og gir! Under omvisninga viste det seg at kaninen allereie hadde vore på plass og rigga opp – han er visst klar for oppstart han og! Datoane for sundagsskulen står på den nye ”barnesida” i bladet. De er hjarteleg velkomne til å koma på gudsteneste, eller de kan møta direkte i kjellaren kl 11.30. Me gler oss!


Døde

Døypte

Nærbø sokn

NÆRBØ KYRKJE

18.5.2009 28.5.2009 23.6.2009 29.6.2009 4.7.2009 13.7.2009 15.7.2009 31.7.2009 31.7.2009 7.8.2009 7.8.2009 13.8.2009 15.8.2009

Steffani Greiner f. 14.11.1984 Børre Rasin Norland f. 25.9.1915 Dagny Reime f. 12.3.1942 Ingvar I Bø f. 27.12.1947 Hans J Bjorland f. 22.12.1921 Eli Gudmestad f. 20.7.1935 Randi Olivia Vigre f. 17.6.1927 Aslaug Kvia f. 20.4.1926 Susan Elizabeth Eaves Olsen f. 11.5.1935 Guri Ødemotland f. 30.4.1921 Torlaug Bru f. 12.6.1934 Liv Våland f. 25.7.1926 Marta Bø f. 13.7.1914

Varhaug sokn 28.5.2009 24.6.2009 3.7.2009 1.8.2009 9.8.2009

Daniel Nordskog f. 6.2.1941 Elise Haugland f. 24.6.2009 Thea Rugland f. 3.7.2009 Judit Kristine Haugstad f. 27.10.1944 Inghild Ueland f. 9.10.1927

Ogna sokn 10.6.2009 Hans Kvadsheim f. 3.3.1927 19.7.2009 Magne Antony Johansen f. 8.5.1938

Samlivskurs I haust vil det verta arrangert ekteskapskurs på Holmavatn på Varhaug 4 torsdagskveldar i november. Både ”To på samme kurs” og ”Et annerledes språkkurs” vil verta arrangert desse kveldane. Det er kveldsmat og samtalar kvar kveld. Å leva saman i eit parforhold har utfordringar. Ofte er det små filleting som kan irritera i kvardagen.Ved å investera tid på eit samlivskurs kan ein læra å snakka saman om desse utfordringane. Ofte tenkjer ein at problema tek ein når dei kjem. Og dette er ein av tankane med dette samlivskurset. Det er ikkje for dei som alt har store problem i samlivet, men for dei som ynskjer å førebyggja - læra korleis ein kan handtera utfordringane etterkvart som dei kjem. Ynskjer de meir informasjon om samlivskursa kan de ta kontakt med kyrkjekontoret. Kurset kostar kr. 600,- per par og inkluderer kveldsmat og kursmateriell. Påmelding til kyrkjekontoret på 51 43 62 10 eller på kateketen varhaug@hesbynett.no.

Turid Boganes

14.6.2009 28.6.2009 12.7.2009 26.7.2009 9.8.2009

Silje Moen Malena Bratland Scheie Imre Vigre Robin Flodin Mathias Njærheim Øie Mari Stålesen Matheo Salte Horpestad Helmine Bore Rangen Hedda Eikeland Sivertsen Amalie Krag Linnea Gauksås Hedda Høiland Auestad Kristoffer Frost Fuglestad Samuel Sømme Christoffer Skimmeland Kirkeng Dennis Thu Langholm Leander Svanes Alma Sundvor Egeland Mari Askvik Malene Hilmen Bø Rasmus Vigre Kine Frafjord Noah Eriksen Leah Heskja Frida Slettebø Sander Haugland Jacob Smith-Jacobsen Bekkeheien Dennis Lerbrekk Gausland Ulrik Vigre Birger Bratland Regine Undheim

VARHAUG KYRKJE 14.6.2009 5.7.2009 19.7.2009 2.8.2009 23.8.2009

Benedicte Eaves Rosenskjold-Olsen Linea Kristensen Filip Kyllingstad Silje Vagle Varg Våland Mia Jelsa Madeleine Bratland Teoline Braut Jon Engelsvoll Suzanne Helen Hobberstad Johan Vagle Mathea Matnisdal Sander Haugstad Deline Hafver Ueland William Hafver Ueland Magli Varhaug Jone Klausen Sarah Rugland Karen Jellestad Asbjørn Helgevold Skretting Tora Marie Dalen-Håland Karoline Skjæveland Rasmus Hobberstad

OGNA KYRKJE 28.6.2009 26.7.2009 16.8.2009

Abraham Auestad Anna Othilde Sandvik Maria Sikveland Hanna Friestad Lena Fuglestad

Vigde Nærbø sokn 6.6.2009 Nærbø kyrkje 13.6.2009 Nærbø gml. kyrkje 27.6.2009 Nærbø gml. kyrkje 4.7.2009 Nærbø gml. kyrkje 11.7.2009 Nærbø kyrkje Nærbø gml. kyrkje Nærbø kyrkje 18.7.2009 Nærbø gml. kyrkje 8.8.2009 Nærbø gml. kyrkje Nærbø gml. kyrkje Nærbø kyrkje Nærbø gml. kyrkje 15.8.2009 Nærbø gml. kyrkje 22.8.2009 Nærbø gml. kyrkje

Varhaug sokn 6.6.2009 20.6.2009 27.6.2009 11.7.2009 18.7.2009 1.8.2009 8.8.2009 15.8.2009 22.8.2009

Varhaug kyrkje Varhaug kapell Varhaug kyrkje Varhaug kapell Varhaug kyrkje Varhaug kapell Varhaug kapell Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje

Ogna sokn 15.8.2009

Ogna kyrkje

11

Ingunn Botnen og Hans Kristian Waarum Synnøve Fotland og Johnny Omland Linn Håland og Tommy Mellemstrand Monica Haugland og Torkel Lode Anne-Kirsti Fossen og Magnus Haugan Åselinn Sirevåg og Odd Magne Lode Kjersti Wold og Runar Slettebø Janne Gro Askvik og Kim Stian Jonassen Beate Salte og Arild Johan Carlsen Kirsten Marie Kvia og Håkon Oma Synnøve Torvund og Ola Tunheim Elisabeth Ueland og Roger Malmin Gunn Kristin Eikeland og Dag Jøran Sivertsen Kristina Solheim Bekkeheien og Alf Terje Bekkeheien Kristi Håland og Bjørn-Emil Mattingsdal Elin Garvik og Pål Horpestad Mona Helen Aarsland og Per Arvid Thu Brita Gudmestad og Sigmund Nilssen Kjellaug Lerbrekk og Kjetil Røynås Janne Fuglestad og Kennet Hadland Kristine Obrestad og Cato Høyland Solfrid Catharina Haugstad og Morten Andersen Ina Husveg og Jørn Aarsland Brit-Elin Tanche-Larsen og Terje Vik Birte Varhaug og Per Kristian Skretting Astrid Hovland og Asgeir Ree Elisabeth Aarsland og Vidar Haus Anne Haugstad og Thomas Wilhelmsen Monica Vold og Oddvar Raugstad Turid Espedal og Nils Morten Espedal

Ann Kristin Tønnessen og Lars Endre Haugland


Varhaug Misjonshus

Vigrestad misjonshus

September

September

16. 16.-27. 29.-30.

14.00: ”Vi over 60” treff Fellesmøter i Varhaug kyrkje 19.00: Bibeltimar, IMF

Oktober 1. 2. 6.-8. 7. 7. 9. 11. 14.-18. 17. 21. 21.-25. 26. 28.-31.

19.00: Bibeltimar, IMF 19.00: Basar, NMS y.kv.for Møter, Flymisjonen 14.00: ”Vi over 60” treff Nattverdmøte 19.00: Basar, Misjonshuset 18.00: NLM Fokus, NLM Møteveke, Normisjon 14.30: Familiemøte, KIA 14.00: ”Vi over 60” treff Møteveke, Lekmannsmisjonen 18.00: Minikorjubileum Møteveke, NMS

November 1. 4. 4.-8. 8. 11. 13.-14. 18. 27.-28.

19.00: Allehelgenfest, NMS 14.00: ”Vi over 60” treff Møteveke, Israelsmisjonen 18.00: ”På kross og tvers” Nattverdmøte Julemesse, NLM 14.00: ”Vi over 60” treff Julemesse, NMS

Brusand bedehus

September 27.

19.00: Søndagsmøte NLM

Oktober 14.-18. 18. 22. 28.- 1.

2. Møte med besøk frå Den evangeliske turistkyrkja på Grand Canari 3. Inspirasjonssamling NLM 4. Basar Vigrestad Indremisjon 5. 15.00: Familiebasar Vigrestad Indremisjon 5. Møte Vigrestad Indremisjon 6. Søndagsmøte 9. Møte Normisjon 10. 14.00: ”Vi over 60” 10. Møte Normisjon 11. Møte Normisjon 12. Møte NLM 13. Sundagssamling 16.-27. Fellesmøter i Varhaug kyrkje

Oktober

2. 15.00: Eldrefest 4. Haustfest Vigrestad Indremisjon 11. Sundagssamling 12. 19.00: Den store kvinneforeningsfesten 14.-18. Møteveke NLM 15. 14.00:Vi over 60 23. Basar NMS 24. 15.00: Familiebasar NMS 25. Sundagssamling 30. Basar Samemisjonen 31. 15.00: 30-års jubileumsfest for Ole Brumm

November

1. 19.00: Bøssefest NMS 4. Hå historielag – ”Krigen” 6. Misjonssalg Normisjon 7. 11.00 og 13.30: Misjonssalg Normisjon 8. Sundagssamling 11.-15. Bibelveke Vigrestad Indremisjon 12. 14.00:Vi over 60 14. 15.00: Basar ”Fyrlyktå” 22. Sundagssamling 27. Julemesse NLM 28. 11.00 og 13.30: Julemesse NLM 29. Søndagsmøte

Høyland bedehus

Møteuke NLM. 17.00: Søndagssamling Basar, Frelsesarmeen. Møteuke, IMF

November 15. 20. 21.

19.00: Søndagsmøte NLM 19.00: Julemesse. Basar 11.00: Julemesse. Åpningsmøte 14.00: Familiemøte

Oktober 22.

Basar

6.

Ukeslutt

November

12

Nærbø bedehus

September 19. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Møte, NLM 17.00: Barnebasar, NMS Basar, NMS Møte, NLM 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR

Oktober 1. 2. 3. 4. 8. 10. 11. 15. 17. 18. 22. 23. 24. 25. 29. 30. 31.

Møte, IMF Weekend, IMF/NOR 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Møte m/nattverd, NLM 14.00:Vi over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte, NMS 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Møte, NLM Bedehusbasar, Bedehusstyret 14.00: Bedehusbasar, Bedehusstyret 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte, NLM Møte, Israelsmisjonen Møte, NLM 20.00: Ungdomskveld, NKUL

November 1. 5. 6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. 19. 21. 22. 26. 28.

11.00: Søndagssamling, NLM 17.00: Barnemøte, NLM Møte, Muslimmisjonen 17.00: Barnemøte, NLM 15.00: Barnemøte, NLM 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte, NLM Møte m/nattverd, IMF Møte, Lekmannsmisjonen 14.00:Vi over 60, Bedehusforeninga Møte, Lekmannsmisjonen 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Møte, Lekmannsmisjonen Møte, NMS 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte , NLM 20.00: Ungdomskveld, NKUL


Tlf.: 51 79 89 90 - Fax: 51 43 78 28

Stavanger – Lura – Jæren Egersund – Lyngdal - Sørlandsparken

Tlf. 51 79 36 10 - E-mail: post@vm-maskinering.no

Skogateigen 35, 4362 Vigrestad

Urmaker Christen Øygard, v/Edvard Sandsmark Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43. ”Ur, kikkerter, reparasjoner”

Tlf. 51438006

E-post. post@bm-sl.no

Rh Blikk Reinertsen & Høyland Bjorhuagslettå 25, 4365 Nærbø Tlf 982 35 239 - Tlf 382 35 237

“Alt innen blikkenslagarbeid”

Kvalbein , 4363 Brusand tlf. 51 43 94 94 - www.jaergarden.no

Alt i nybygg, påbygg og rehabilitering. www.hersdal.no

Langgata 23, 4362 Vigrestad Tlf: 51 43 78 00 - www.vigrestad-buss.no E-post: post@vigrestad-buss.no

Ole G. Nord-Varhaug & Co as, Postboks 14, 4368 Varhaug Tlf. 51 79 35 50, faks 51 79 35 51

www.norskprotein.no

Dublandv. 35A, 4360 Varhaug Tlf.: 51 43 59 00 - www.vph.no E-post: post@vph.no

13

4360 Varhaug Tlf.: 51 43 09 59 - Fax 51 43 11 61 Mob: 975 40 520


Tlf.: 51 43 46 55 - Boks 143, 4365 Nærbø

Tannlege

Karleif Taksdal

Jadarvegen 15. Timebestilling Nærbø - Tlf. 51 43 46 86

Gudmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf. 51 79 18 00 - www.jaerbetong.no

Møllev. 12, 4360 Varhaug Tlf.: 51 79 85 79

Opstadveien 621 - 4368 VARHAUG

Varhaug Hud og Fotterapi Stasjonsv. 20, 4368 Varhaug Tlf.:51 43 13 69 N Æ R B Ø - W W W. S TAV N H E I M . N O

TKS Mekaniske AS Torlandsv. 3, 4365 Nærbø Tlf.: 51 43 63 00 - www.tksmek.no

Ogna Camping AS Våre medarbeidere på Jæren: Oddbjørn Folde, Runar Apeland, Brikt Goa og Borgny Ånestad Skretting

Døgnvakt: 51 97 29 00

www.krogedal.no

Tlf : 51 43 82 42 post@ognacamping.no www ognacamping.no

GRAVMONUMENT

Salg, reparasjon og navntilføyelse på gravsteiner i distriktet. Inskripsjon på større steiner (gardsteiner) utføres også.

JÆRSTEIN

Eivind Waldeland Mob. 909 62 998 - Tlf. 51 43 74 90

SPAR VARHAUG Stasjonsvegen 16 - 4360 VARHAUG Telefon: 51430136

Tlf. 51 43 05 59 Fax. 51 43 70 05 Mobil. 911 04 662 E-post. amaria@online.no Postboks 110, Årsland, 4368 Varhaug

Nybygg - Tilbygg - Rehabilitering

14

Tlf 51 43 46 10 - Mob. 908 37 365 www.kays.no


Landbruk/Byggmix Fuglestad, 4363 Brusand - Tlf. 900 75 500

Nærbø, Tlf: 51 79 11 42

Vigrestad servicesenter Langg. 50, 4362 Vigrestad 51 79 12 00

Paul Håland Maskinstasjon AS Småhaugsv. 123, 4362 Vigrestad

Tlf: 51 43 75 47 - Kantslått - Høypressing - Greinklipping - Snøbrøyting

4360 Varhaug - Tlf.: 51 43 61 00 Visste du at mer enn hver 9. kylling som blir spist i Norge kommer fra Jærkylling? Jærkylling er et moderne anlegg for filetering og foredling av kylling. I lokalene i Kviamarka arbeider 120 personer med å dekke en stadig økende etterspørsel etter kyllingprodukter.

Smedabråtet 20, 4362 Vigrestad Tlf.: 51 43 65 80 - www.vigrestad-bk.no

Jærkylling as Næringsvegen 23, 4365 Nærbø Tel. 51 79 85 80

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

Tlf.:51 43 76 22 Langgata 32 - 4362,Vigrestad

Vigrestad Fysioterapi

Tlf.: 51 43 65 55

Tlf.:51 79 11 70 Industrigt. 2 4362 Vigrestad

15

Ognav. 13. 4364 Sirevåg Telefon: 51 79 13 90 - Telefax: 51 79 13 99 www.ognainstallasjon.no


FULL DISTRIBUSJON

Gudstenester

Gudstenestene tek til kl. 11.00 om ikkje anna er nemnt

NÆRBØ KYRKJE

OGNA KYRKJE

20. september Temagudsteneste med dåp Knut Svindland og Helge Gabrielsen Presentasjon av konfirmantane Offer til ungdomsarbeidet Skattekista. Kyrkjekaffi 27. september Hausttakkefest Familiegudsteneste med dåp Knut Svindland/Åslaug Lindland Offer til kyrkjelydsarbeidet Kyrkjekaffi 4. oktober Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm 50-års konfirmantane Offer til kyrkjelydsarbeidet Skattekista. Kyrkjekaffi 11. oktober 9.30: Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Offer til nytt orgel 18. oktober Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til Care Skattekista. Kyrkjekaffi

25. oktober Gudsteneste Roald Byberg Kyrkjekaffi 1. november 11.00: Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til KIA Skattekista. Kyrkjekaffi 19:00: Minnegudsteneste Jan Roald Dahlstrøm 8 november Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til misjonsprosjektet Skattekista. Kyrkjekaffi 15. november Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Norsk Misjon i Øst Middag

16. s. e. pinse Hausttakkefest. Familiegudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen og Åslaug Lindland Offer til Gadjiwan-prosjektet Kyrkjekaffi 17. s. e. pinse Sanggudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Frimenn deltek Offer til Bibelselskapet. Kyrkjekaffi 18. s. e. pinse Gudsteneste med nattverd. Gaute Ø. Rasmussen Offer til Normisjon Kyrkjekaffi 19. s. e. pinse Gudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen 50-års konfirmantane Offer til kyrkjelydsarbeidet Kyrkjekaffi 20. s. e. pinse 10.30: Familiegudsteneste Utdeling av 4-års bok,Vigrestad Gaute Ø. Rasmussen Offer til kyrkjelydsarbeidet 12.00: Familiegudsteneste Utdeling av 4-års bok,Varhaug Gaute Ø. Rasmussen Offer til kyrkjelydsarbeidet Bots og bededag Gudsteneste Jan Roald Dahlstrøm Sundagsskule. Kyrkjekaffi Allehelgensdag Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Vigsling av kateket Turid Boganes ved fung. biskop Berit M. Andersen Offer til NMS Sundagsskule. Kyrkjekaffi 23. s. e. pinse Gudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen og Knut Hjemdal Offer til Normisjon Sundagsskule. Kyrkjekaffi 24. s. e. pinse Gudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen Offer til kyrkjelydsarbeidet Sundagsskule. Kyrkjekaffi

22. november Familiegudsteneste for heile Hå i Nye Loen Knut Svindland, Åslaug Lindland, Gjertrud Lervik Avslutning 24 hours-festivalen

Kyrkjeskyss

VARHAUG KYRKJE

Siste søndag i kyrkjeåret Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Misjonshøgskulen Sundagsskule. Kyrkjekaffi

Matt 6: 24-34 Hausttakkefest. Familiegudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Gadjiwan-prosjektet Kyrkjekaffi Joh 11:17-27, 37-44 Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til kyrkjelydsarbeidet Rom 14:1-8 Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet Mark 12,28-34 Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet Mark 2,1-12 Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Normisjon Kyrkjekaffi

Mat,3, 7-12 Gudsteneste Vikar 11.00: Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet 19.00: Minnegudsteneste Roald Byberg Kyrkjekaffi Fil 1,6-11 Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet 1.Tim 2,1-6 Familiegudsteneste med dåp Vikarprest Utdeling av 4 årsboka Offer til søndagsskolane Kyrkjekaffi Matt 25,31-46 Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Normisjon

– spør kyrkjeverten! Dei som vil ha liste tilsendt i posten: Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf. 51 43 62 10. Så få tak i di liste, og ver velkommen til gudsteneste!

Kyrkjelydsblad for Hå  
Kyrkjelydsblad for Hå  

Konfirmant-week-end Ny biskop Nytt om personalet Av innhaldet i bladet: Dåp i kyrkjene Barnefestival Eitt-åring i Osaka Nr .4-2009 - 19/9-09...

Advertisement