Page 1

Nr .1-2010 - 31/1 - 28/3 Årgang 42

Kyrkjelydsblad Kyrkjelydsblad for Hå Av innhaldet i bladet:

Guds bod aktuelle i dag?

Orientering om konfirmantopplegget

Barneside

Minne og takk frå 24 hours-fesivalen

Ungdomsside

Faste-innsamling

Når eg ser din himmel, eit verk av dine fingrar, månen og stjernene som du har sett der, kva er då eit menneske, sidan du kjem det i hug, eit menneskebarn, sidan du tek deg av det?

Salme 8, 4-5


Kyrkja i Hå

Kyrkjelydsbladet for Hå

Heimeside: www.haa.kyrkja.no

Utgjevar: Sokneråda i Nærbø,Varhaug og Ogna Medarbeidarar: Ellen Marie Harbo, Liv Blindheim, Terje Lindtveit Redaktør: Kari Ingfrid Hatteland Redaksjonsadresse: Bjørkevn. 14, 4365 Nærbø Telefon (privat): 51 43 38 68 Stoff kan sendast digitalt til jorgen@risdal.org Bladet vert sendt fritt till alle husstandane i kommunen. Gåver kan betalast på bankgiro 3335.05.21483 Redigering og trykking. Tubb Myklebust, Lura Trykkeri

Kyrkjelydsbladet kan også lesast og skrivast ut på heimesida.

Hå kyrkjekontor Nærbø kyrkje Store Ring 53 4365 Nærbø Telefon 51 43 62 10 Telefaks 51 43 62 11 E-post:.kontoret@haa.kyrkja.no Kontortid tysdag – fredag kl. 0930 – 1500

Ogna kyrkjekontor

Kyrkjeberget 1 4364 Sirevåg Telefon 51 43 37 70 Kontortid: tors kl 17.00 – 18.30

Trefftider, telefon, e-post Kyrkjeverje Tor Syvert Aass Telefon 992 14 814 E-post: kyrkjeverge@haa.kyrkja.no Kateket i Hå Helge Gabrielsen Telefon 992 14 815 E-post: kateket.haa@haa.kyrkja.no

Nærbø

Sokneprest Jan Roald Dahlstrøm Tys. 09.30 – 11.30 Telefon 992 14 819 E-post: sokneprest.nerbo@haa.kyrkja.no Ungdomsprest Knut Svindland Tys. 09.30 – 11.30 Telefon 470 11 317 E-post: ungdomsprest@haa.kyrkja.no Prosjektleiar søndagsskule Gjertrud Lervik tys 09:30 – 11:30 E-post: sundagsskule@haa.kyrkja.no Familiearbeidar Åslaug Lindland tys 09:30 – 11:30 E-post: familiearb@haa.kyrkja.no Sekretær Kari Torland Noas ark open barnehage Styrar Gunn Auestad Stokka E-post: noas.ark@haa.kyrkja.no Musikar Bjarte Lending tys 09:30 – 11:30 Telefon 992 14 824 E-post: organist.nerbo@haa.kyrkja.no Kyrkjetenar Nærbø gamle kyrkje og kyrkjegard Joleif Hobberstad Telefon 992 14 828 E-post: kyrkjetenar.nerbo@haa.kyrkja.no Kyrkjetenar og vaktmeister Nærbø kyrkje Stein Johnsen Telefon 992 14 827 E-post: vaktmester.nerbo@haa.kyrkja.no Soknerådsleiar, Nærbø:

Magnus Østby Telefon 918 45 157

Varhaug

Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen Tys. 09.30 – 11.30 Privat telefon 51 43 03 26 Telefon 992 14 820 E-post: sokneprest.varhaug@haa.kyrkja.no Kateket Turid Boganes Telefon: 992 14 823 E-post: kateket.varhaug@haa.kyrkja.no Tys. 09.30 – 11.30 Sekretær Anna Bergitte Skårland Organist Morten Jostein Helvig Telefon 992 14 825/993 77 399 E-post: organist.varhaug@haa.kyrkja.no Kyrkjetenar Eivind Waldeland Telefon 909 62 998 E-post: kyrkjetenar.varhaug@haa.kyrkja.no Reinhaldar Marit Skrettingland Jakobsen Soknerådsleiar, Varhaug: Arild Aarsland Telefon 900 61 973

Utgjevingsplan 2010 Blad nr. 2 3 4 5

Periode

Innleveringsfrist stoff

28.3. – 30.5. 30.5. – 5.9. 5.9. – 28.11. 28.11. – 30.1.

9.3. 11.5. 17.8. 9.11.

Me oppmodar lesarane til å gjera Kyrkjelydsblad for Hå ennå meir innhaldsrikt og aktuelt! Del dine tankar og idear med ein i redaksjonen.

Skifte i redaksjonskomiteen Me har hatt gleda av å ha med oss Tor Olav Varhaug i redaksjonskomiteen eit par år. Han har no fått prestestilling i Suldal, og familien er flytta til Sand. Som ny representant frå Varhaug sokn har me no fått med oss Terje Lindtveit frå Vigrestad. Takk for at du sa ja! Så TAKK til Tor Olav, og VELKOMMEN til Terje! Me er glade for dykk begge to! KIH

Ogna

Sokneprest Roald Byberg Telefon 992 14 821 E-post: sokneprest.ogna@haa.kyrkja.no Organist Geir Palle Haarr Telefon 51 43 65 35 Organist ved gravferder Morten J. Helvig Telefon 992 14 825/993 77 399 Klokkar Svein Olav Blindheim

Leiarar og nestleiarar i råda Sokneråda og fellesrådet har valt leiar og nestleiar for 2010: Nærbø sokneråd Ogna sokneråd Varhaug sokneråd Hå kyrkjelege fellesråd

Leiar Magnus Østby Olav Tangen Arild Aarsland Oddmund Gravdal

Nestleiar Brikt Goa Lillian Sirevåg Oddmund Gravdal Tron Gudmestad

Kyrkjetenar Magnar Mathiassen Telefon 992 14 829 og Norvald O. Person Telefon 992 14 819 E-post: kyrkjetenar.ogna@haa.kyrkja.no

Om eg må seia: «Min fot er ustø,»

Reinhaldar Kari Olsen og Aslaug Gravdal

så held din truskap meg oppe, Herre.

Soknerådsleiar: Olav Tangen Telefon 51 43 55 50

Er mitt hjarta fullt av urolege tankar, så er di trøyst til glede for meg.

2

Salme 94, 18-19


Energikjelder Den 21. eller 22. desember har vi solvending. Det er den kortaste dagen i året målt med talet på lystimar. Sola er eit av dei livgivande elementa for alt som veks og gror og for mange menneske svært viktig som kjelde til energi i kvardagen. Vi kan nyta synet både av ein fargesprakande soloppgang og solnedgang. Og lyset som sola gir frå seg, sjølv på ein kort vinterdag, kan vera det som skal til for å yta optimalt. Humøret vert betre, og ein kan kjenna seg opplagt til å gjera ”det lille ekstra”. Når det gjeld talet på soltimar etter at vi byrja å skriva 2010, må vel vi som kjenner oss ekstra avhengige av sollys, ha kome oss godt på plussida! Dagane har vore lyse, og vi har jamvel kunna kjenna varme frå sola, sjølv når gradestokken har sokke godt under 0. Sjølv om sola lyser for oss nokre tilmålte timar kvar dag, tenkjer eg nok på ein dag som tidsrommet frå eg står opp til eg legg meg. Kva fyller eg denne tida med? Eller kva vert tida fylt med? For meg vert ein stor del av dagen fylt med arbeid, på arbeidsplassen min og heime.Visst treng eg lys og energi for å kunna yta det eg skal i arbeidet mitt, lys og energi frå sola, styrke frå mat og drikke og god og frisk luft å pusta i. Men eg treng i tillegg lys og energi frå andre kjelder. Eg treng ei rettesnor, ein vegvisar og kunnskap om rett og gale. Jesus sa om seg sjølv: ”Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys”. Joh 8,12.

Jesus er den største og viktigaste energikjelda mi. Og denne kjelda vert aldri tom! Å få byta Jesu rettferdige liv mot mitt syndeskuldige liv kvar dag, det er eit mysterium og ei gåte som eg slett ikkje kan korkje fatta eller skjøna, men bare ta imot i tru. Nattverden er for meg ein av stadene der himmel og jord møtest.Vi syng i ein salme:

”Jesus, livets sol og glede, her i brød og vin til stede, av din helhets fylde gi oss! Fra vårt eget mørke fri oss! Livets sønderbrutte deler bringer vi deg når vi kneler. La vår altergang få være oss til frelse, deg til ære.”

Gjenbruksbutikken på Nærbø har vore i drift i ni månader. Både varetilgang, varesal og besøkjande er gledeleg! Og når året 2009 er slutt, viser kassa-apparatet kr 938.546,- i innkome! Takk til alle som på forskjellig vis er med og gjer dette flotte resultatet av midler til misjonen mulig! Kari Ingfrid Hatteland PS: Har du tid og lyst til å vera med i butikken---? Så har me bruk for deg!

Så får nattverden vera som ein ny start der eg kan be Jesus hjelpa meg med å fylla livet mitt vidare med det som kan vera meiningsfullt for både nesten min og meg sjølv. Like avhengig som eg er av sollyset, er eg av å koma til dette møtepunket jamnleg. Så blir bønna mi at einkvan rundt meg må kunna sjå og kjenna at eg har vore der – i kryssingspunket mellom himmel og jord, der skuld og nåde har bytta plass. Den siste delen av salmen vert vår:

”Vi skal seire ved å tape, vi skal dø, og du skal skape i vårt liv ditt eget bilde, Jesus, livets grunn og kilde!”

Glede i NMS Gjenbruk Hå

Liv Blindheim

Gjevarteneste ungdomsarbeidar/prest i Nærbø kyrkje Vil du vere med og finansiere ein ungdomsarbeidar/prest i kyrkjelyden vår? Du kan gje eit eingongsbeløp eller binde deg til ein fast sum i månaden. Ta kontakt med Nærbø kyrkjekontor eller betal inn på konto nr. 3295.59.13425. Oppgi personnummeret ditt dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølmeldinga. Nærbø sokneråd

KIA våren 2010 KIA står for kristent interkulturelt arbeid og er ein landsomfattande organisasjon med arbeid over heile landet. I Hå har KIA samlingar ein lørdag i månaden. Leiar i styret her er Reidun Iren Haugland. KIA ønskjer å samla menneske til ein kristen fellesskap på tvers av kulturgrenser. Likeverd, omsorg og venskap er verdiar KIA står for. Samlingane har ein andakt, fellessong, mat og god tid til å snakkast saman. På samlingane kjem både

asylsøkjarar, nordmenn med innvandrarbakgrunn og andre norske. KIA-samlingar våren 2010: Lørdag 13. februar: Nærbø kyrkje kl.14.30 Lørdag 13. mars:Varhaug Misjonshus kl.15.00 Lørdag 17. april: Tur til Egersund

Arne Reidar Hæåk

3

Orgel i Nærbø kyrkje

Dersom du har lyst å bidra med pengegåve til orgel, kan du nytta orgelkontoen vår, 3295.20.73299. Oppgi personnummeret ditt dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølmeldinga. Nærbø sokneråd


Guds bod – aktuelle i dag? Nokre har opplevd Guds bod som tunge bører. Nokre tenkjer at Guds bod er bare for kristne. Andre har dei som gode uttrykk for Guds vilje, eit vegkart for livet. Og det er slik dei er meint. Det er ingen god ide å parkera boda på sidelinja. Det er om lag som å oppheva trafikkreglane og seia: Eg føler sjølv kva som er rett. Det som er rett for deg, treng ikkje vera rett for meg. Guds gode vilje Vi trur at Gud har skapt oss og at han har sagt noko om livet vi skal leva. Difor er dei ti boda Guds vilje for alle menneske til alle tider. For kyrkja er dei uttrykk for den kristne etikk. Jesus sa at det største bod i lova er kjærleik til Gud og til nesten. Det er sjølve summen av dei. Dei 10 boda konkretiserer dette. Gud meiner alvor med sine bod. Brot på dei er synd. Synd går ut over menneske og set oss i skuld hos Gud. Oppnår vi frelse ved å halda boda? Ingen blir frelst ved å halda boda. På den vegen kjem alle til kort. Livet med Gud er ei gåve som vi får ta imot ved dåp og tru på Jesus. Tilgjeving for synd gjer at vi kan starta på nytt. Det skjer gjennom heile livet. Kraft til trua og livet får vi gjennom det Gud gjev i Ordet, bøna og nattverden. Luthers vesle katekisme Katekisma er ei av kyrkja sine vedkjenningskrifter. Ho var kyrkja si lærebok i etikk og truslære i mange år. Nå for tida blir den dessverre lite brukt. Katekisma

har ei ypperleg utlegging av boda. Gjennom mange slektsledd har skulebarn og konfirmantar lært boda og forklaringa. Det kunne vera eit pugg og eit slit. Nå har det gått andre vegen, det er få som kjenner til katekisma. Når vi nå skal ta for oss boda, vil katekisma verta sitert. I dette kyrkjelydsbladet ser vi litt på to første boda. I neste blad det tredje og fjerde. Første bodet ”Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg”. Menneska har ein lengt i seg til å finna meining og samanheng i tilværet. Det er slik at vi søkjer etter noko utafor oss sjølve. ”Guds har skapt oss og sjela er uroleg inntil ho finn kvile hos Gud”, sa kyrkjefaderen Augustin. I vår tid er det ein stor religiøs marknadsplass rundt oss: Engledyrking, New Age, sjelevandring, mange religionar er tett på. I vekeblad, radio og tv blir det eine framstilt som like bra som det andre. Dette gjev oss mange utfordringar. Ingen har nokon gong sett Gud. Men Jesus har vist oss kven han er, seier Bibelen. Kristendommen er ein openberringsreligion. Det er fordi Gud har talt og gitt seg til kjenne i Jesus Kristus. Han kjem i møte med vår lengt, fortviling og skuldkjensle. Første bodet talar om Gud, han som skapte himmel og jord og har gjeve oss livet i gåve. Katekismeforklåringa seier: ”Vi skal ottast og elska Gud over alle ting og setja

all vår lit til han”. Ottast tyder ikkje at vi skal vera redde for Gud, men det har med respekt å gjera, både for den han er og for hans vilje. Og så skal vi stola på han! Det er ei innbyding og eit løfte! -Får Gud vera Gud i mitt liv? Lever eg nær han og gjev han takk og ære? Andre bodet ”Du skal ikkje misbruka Guds namn”. Namnet er viktig for oss. Det høyrer saman med personen. Guds namn er viktigare enn alle andre. Det er heilagt fordi Gud er heilag. Han vil at vi skal bruka namnet hans rett. Det gjer vi når vi ber til han, syng om han, lovpriser han, i ord og handling vedkjenner oss hans namn. Katekisma seier det slik: ”Vi skal ottast og elska Gud, så vi ikkje bruker namnet hans til å banna og sverja, lyga og svika, men kallar på Gud i all vår naud, bed, lovar og takkar”. -Korleis bruker eg Guds namn? Har eg noko å be om tilgjeving for? Jan Roald Dahlstrøm


Bibelsk Konfirmantar Nærbø kunnskap

og populær del av konfirmantopplegget. I staden vil kateket og ungdomsprest ha eit opplegg denne tida. Tema i vår er mellom anna ”Misjon”, ”Dei ti boda” og etikk, WWJD ”Kva ville Jesus ha gjort?”, arbeid med bibeltekstar og spesielt tema knytta til påske. Konfirmantane vil og vere med som bøsseberarar ved fasteaksjonen 23.februar der temaet er ”Fattige i møte med klimaendringane” I tillegg til konfirmantundervisninga skal konfirmantane gå på eit visst tal gudstenester og på ungdomsklubben i kyrkja (UK) Me er heldige her på Nærbø som har ein så fin flokk med ungdom mellom oss!!!

Helge Gabrielsen kateket

Det gamle testamenet: 1.Kven var Akab? 2.Kva seier det 7. bodet? 3.Kva er ”omer”? 4.Kva heitte faren til Abraham? 5.Kva er ”Torah”? Det nye testamentet: 1.Kva tyder det arameiske ordet ”Abba”? 2.Kva var Blodåkeren? 3.Kven av læresveinane til Jesus vart kalla ”tvilaren”? 4.Kva heitte Paulus sin heimby? 5.Nemn tre blåseinstrument som er omtala i NT.

SVAR: Geografi: 1. Nord for Dødehavet, aust for elva Jordan. 2. Aust for Dødehavet 3. Til Egypt 4. I Syria 5. Frå Jerusalem Det gamle testamenet: 1. Konge i Israel om lag år 874 – 852 f.Kr. 2. ”Du skal ikkje stela.” 3. Eit holmål, 3,644 liter. 2. Mos. 16, 16 4. Tarah 5. Mosebøkene Det nye testamentet: 1. ”Far” eller ”far min” 2. Eit jordstykke som Judas kjøpte for dei pengane han fekk for å svika Jesus. 3. Tomas 4. Tarsus 5. Trompet, basun og fløyte

Dette året har me 99 konfirmantar på Nærbø, og det er eit stort kull og utgjer så og seie 100% av medlemane i dette årskullet. I løpet av eit konfirmantår er ein innom ulike tema, og dette året bruker me ”Kristuskransen” som” raud tråd” for opplegget. I denne kransen finn me m.a. Gudsperla, dåpsperla, kjærleiksperlene, natteperla, oppstodeperla m.fl., og på den måten tek me opp viktige tema i livet og den kristne trua. Året starta med ein konfirmanttur, og elles er det undervisning annakvar veke i 7 grupper, me har vore heime hjå kateket, i den gamle kyrkja på Skjærpe, og framfor alt i den nye kyrkja. Ofte har det vore konfirmantgrupper i private heimar i januar/februar, men dette året har me ikkje fått nok folk til å ta imot konfirmantane, noko me tykkjer er leit, då dette har vore ein viktig

Geografi: 1.Kvar låg landområdet Gad der stamma Gad heldt til? 2.Kvar var området til Ruben si stamme? 3.Kvar rømde Josef med Maria og Jesusbarnet då Herodes sine soldatar kom for å drepa gutebarna i Betlehem? 4.Kvar er Damaskus hovudstad? 5.Kvar starta Paulus den første misjonsreisa si?

5


Varhaug Misjonshus

BARNAS SIDE Kaninens hjørne!

Åslaug Lindland er familearbeidar.

Gunn A. Stokka er Gjertrud Lervik er styrer i Noas Ark prosjektleiar Skattekista

kl. 8.30-13.50

Kaninen har hatt ei fin jul! Han kjenner i grunnen at han er stappmett ennå, han har fått så mykje god mat, og han har og vore heldig og fått nokre julepakkar. Han var i kyrkja på julaftan, og han synst at alle hadde så fine klede på seg! Han har tenkt på det, at det var nok fordi det var Jesus sin fødselsdag at alle hadde pynta seg sånn, alle har jo fine klær på seg når dei skal i selskap.

Kaninen gler seg til sundagsskulen nå i vår, han trur det vert mykje gildt å læra. Han håpar at du også kjem! Denne gongen har kaninen spurt om han kan få fortelja sin beste vits – han syntest den passa så godt nå når me har hatt lange tider med snø og glatte vegar. Den handlar om lille Per som kom altfor seint til skulen: Læreren: - Hvorfor kommer du så sent på skolen? Per: - Det var så glatt at hver gang jeg tok ett skritt fram, sklei jeg to tilbake. Læreren: - Men hvordan kom du hit da? Per: - Jeg snudde meg og gikk baklengs. Har du ein vits, send den og bilde av deg sjølv til vits@hesbynett.no. Så vert det kanskje din tur neste gong!

Sundagsskulen i Nærbø Kyrkje. Du kan møta til gudsteneste kl 11.00, eller møta direkte i kjellaren kl 11.30. 7. feb 14.feb Fam.gudstj 7. mars 21. mars Fam.gudstj

4. april 11. april 6. juni Fam.gudstj

Mini Mer 5.-7. klasse, Nærbø Kyrkje 18-20 3. feb – Skattejakt Møt 18.00 på Bø 17.feb – Racerløp PS3 3. mars - Filmkveld 17. mars - Sykkelløp 14. apr – Uteleker 28.apr Tur til Eventyrlandet

Dansegruppa Gloria Dansegruppe Gloria, for alle barn 3.-7. klasse.Vi er blitt så mange at vi må dele oss. Øvelsesdatoer Varhaug: 4.feb, 27.mai (fellesøvelse i Nærbø Kyrkje) Dansegruppa Gloria – Nærbø: 11.feb, 27. mai 16.30-18.00

I sist utgave hadde me ein konkurranse om å gjetta kor kaninen hadde vore på besøk, og det var 3 bilder. Rett svar var i Kongeparken på sundagsskulen 125 år, på Barnefestival i Nærbø kyrkje, og hjå ordføraren i Hå, Terje Mjåtveit.Vinnaren som er trekkt ut, heiter Geir Lervik, som sende mail til kaninen@hesbynett.no. Premie kjem!

4 6 Sjekk ut nettsida www.nettsprell.no – her er det mykje kjekt å finna på!


Minner og TAKK fra 24 Hours 2009! Takk til alle barna som var med oss på 24 Hours! Dere er noen fantastisk flotte barn hver og en av dere! Husk det! Tusen takk til alle foreldre som sendte barna på 24 hours! V i hadde 24 supre timer sammen med dem! Takk til alle sponsorer som hjalp oss med kule t-skjorter, Takk til alle frivillige som svettet, jobbet og koste seg med alle barna. Det var bånn gass, full trøkk. Kjekt å se dere var like ”høye” som barna. Takk til sponsorer for mat, annonser i bladet, lyd/ lys. Takk til band, forsangere, lyd/lysfolk, kjøkkengjeng, kioskdamer, bakere til kvelden. Takk til dere som hadde dansekurs, diabolokurs, svømming og var i ishallen med barna. Takk til nattevakten! Takk til Loen, flott å være på lag med dere! Uten alle dere hadde ikke dette vært mulig! Vi fikk mange tanker og innspill på at Gud er til å stole på – han er trofast og hos oss, uten stopp. Hva sa du - sa du? Gud er Non-stop! Med vennlig hilsen Gjertrud, Åslaug og Knut På Vigrestad bor den en flott dame som heter Hilde Dæhlen Aniksdal. Hun har laget mange flotte prologer og dikt. Da vi skulle ha 24 Hours-festival, så hadde vi så lyst å ha vår egen sang. Vi spurte Hilde om hun kunne skrive en tekst til ”Shackles”-låten av Mary Mary. Noen dager etter ringte hun og sa den var klar. Denne sangen er vi veldig stolte av og for alle dere som var med på 24 Hours.

Her er festivalsangen:

? Dårlig bibelkunnskap – Presten var på besøk i småskolen. Han stilte klassen noen spørsmål fra bibelhistorien og spurte bl.a. Ola: ”Hvem var det som rev ned Jerikos mur?” Ola satt i egne tanker og svarte forfjamset ”Det var ikke meg!” Da presten litt senere traff faren til Ola, fortalte han den muntre historien, hvorpå faren svarte: ”Har Ola sagt at det ikke var han, så er det ikke han heller. Du kan stole på Ola!” Litt senere kom presten i samtale med ordføreren, og han syns han fikk meddele ham hvor dårlig bibelkunnskapen var i bygda. Da presten hadde fortalt sin historie, sa ordføreren: ”Vel, hvis vi ikke får greie på hvem som har gjort det, så får kommunestyret bevilge penger og få bygget opp igjen den muren!” Fra boka ”Lutter smil og glede” 7

Shackles/Du ser meg tekst: Hilde Dæhlen Aniksdal mel: Mary Mary Refr: Du ser meg, Gud, du vet jo alt om meg Jeg vil takke deg, Jeg vil prise deg! Alene, ensom, redd, men trygg hos deg Jeg vil takke deg, Jeg vil prise deg! 1. Mine tanker leser du, mine veier kan du snu. Du meg leder, gir meg trøst, får floker løst. Du min Gud som skapte alt engang. Jeg vil gi deg min sang. Takk at Du bryr deg om hvert liv på jord! Takk at Du vår Far, vår venn, - vår bror! 2. Jeg går feil så ofte, Gud, snubler, sklir, bryter bud, vil så gjerne leve rett, jeg makter ikke rett og slett. Men, jeg vet du har fortalt – du er glad i meg, tross alt. Du gir mening, Gud til mitt liv, skaper himmelperspektiv 3. Livet er både vondt og godt, lys og mørke, sol og grått. Men Gud er med, i alt som skjer og Han hører når vi ber.


SOS frå sør

Offer NÆRBØ KYRKJE 8.11.2009 Misjonsprosjektet

9 523,50

15.11.2009 Norsk Misjon i Øst

8 690,00

29.11.2009 Søndagsskoleforbundet 5 831,50 6.12.2009 Ungdomsarbeidet

4 752,50

13.12.2009 Kyrkjelydsarbeidet

7 450,00

20.12.2009 Sjømannskirken

1 655,00

24.12.2009 Kirkens Nødhjelp

30 201,00

25.12.2009 Misjonsprosjektet

8 310,00

27.12.2009 Kyrkjelydsarbeidet

3 026,00

3.1.2010 NMS

5 737,50

VARHAUG KYRKJE 8.11.2009 Normisjon

7 930,00

15.11.2009 Kyrkjelydsarbeidet

7 803,00

22.11.2009 Misjonshøgskolen

8 630,50

29.11.2009 Kyrkjelydsarbeidet

2 950,50

6.12.2009 Åpne Dører

7 371,00

13.12.2009 Misjonsalliansen

5 044,50

20.12.2009 Institutt for sjelesorg 1 441,50 24.12.2009 Kirkens Nødhjelp og kyrkjelydsarbeidet

21 198,00

25.12.2009 Sjømannsmisjonen

11 230,00

27.12.2009 NMS

5 180,50

3.1.2010 NMS

10 847,50

OGNA KYRKJE 8.11.2009 Kyrkjelydsarbeidet

2 451,50

15.11.2009 Søndagsskulane

3 064,00

22.11.2009 Normisjon

2 400,00

29.11.2009 Kyrkjelydsarbeidet

2 798,00

6.12.2009 Kyrkjelydsarbeidet

2 386,00

13.12.2009 Normisjon

1 350,00

24.12.2009 Kirkens Nødhjelp

6 936,00

25.12.2009 Kyrkjelydsarbeidet

2 017,00

27.12.2009 Kyrkjelydsarbeidet

1 250,00

Kvart år kjem konfirmantane på dørene i bygdene våre med bøsser i slutten på mars. Det har dei gjort i mange år nå, og det kjem dei til å gjera i år og. Pengane går til Kirkens Nødhjelp sin årlege fasteaksjon, som i år har tema SOS frå sør. SOS er eit kjent nødsignal, og symboliserer her nødsignalet frå fattige i møte med klimaendringane. Endringar som me på Jæren kanskje ikkje erfarer er så problematiske i kvardagen, men som fattige erfarer som livskrise. Matjorda vert øydelagt av for lite vatn eller for mykje vatn. Plantene som står langs elva vert øydelagde og gjer at jord raser ut ved kvar flaum og landområdet vert mindre og mindre. Mindre plass å dyrka mat på, mindre plass å bu på. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon i 2010 set fokus på fattige menneske i møte med klimaendringane. Flaumen i fjor var den største eg kan hugse.Vatnet steig her på øya og folk sat på taka og ropte på hjelp.Viss naturkatastrofane blir fleire og sterkare, vil det råke oss hardt, seier Asha frå Bangladesh. Medan vi i den rike delen av verda kan førebyggje og forsikre mot naturens øydeleggingar, står menneske i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen råkar. Difor går pengane frå fasteaksjonen i år til å gjere fattige i stand til å møte meir ekstremt ver. I flaumutsette område som Bangladesh inneberar det blant anna treplanting, som hindrar at verdifull jord blir vaska bort når flaumen råkar. Dessutan blir hus sikra mot flaum og det blir sette i gang lokale krisegrupper som har ansvar for flaumvarsling og bergingsarbeid når katastrofen skjer. Tysdag 23. mars kjem konfirmantane rundt på alle dørene i bygdene våre. Dei har merka og plomberte bøsser som dei samlar inn pengar til SOS frå sør i. I fjor sette me ny innsamlingsrekord i Hå med

rundt 180.000 kr. Målet for 2010 er å slå denne. Håper du vil vera med å støtta prosjektet når konfirmantane ringer på døra di. For meir informasjon om fasteaksjonen og kva pengane går til kan du gå inn på www.kirkensnodhjelp.no . Har du spørsmål om den lokale aksjonen kan du ta kontakt med kyrkjekontoret på 51 43 62 10 så vil me svara så godt me kan.

Hå senioruniversitet har møte på Jærmuseet, Kvia torsdag 25. febr. 2010, kl 13.00-15.00. Overlege Leik Woie held foredrag om: ?Kva skal eg gjera for å ta vare på helsa.? Alle velkomne. 8

Senioruniversitet har og møte på Kulturtorget,Vigrestad, torsdag 29. april 2010 kl. 13.00 Program ikkje fastsett. Alle velkomne her og.


Troens rom består ikke av meninger, men av nærvær

f o r

a l l e Knut Svindland Ungdomsprest i Hå

u n g d o m a r

i

H å

k y r k j e l y d

Høytidelig åpningsseremoni av kjelleren i Nærbø Kyrkje

ungdomspresten@haa.kyrkja.no Scenen ble åpnet med 100 party poppers og konsert med Tommy, Eirik, Sondre og The Retards. Flere fikk anledning til å bidra med sang på ”Mercy”. Tommy har tatt et år fri fra skolen for være artist, og gå på skolebesøk for å fortelle andre om Jesus. Fredag snakket han om at det måtte være noe personlig som hadde skapt noe personlig som oss – det er ikke tilfeldig at vi er her – det står en personlig Gud bak.

Helge Gabrielsen, kateket i Hå

Turid Boganes, kateket i Varhaug

Fredagene utover vil vi ha åpen scene slik at du kan slippe til. UK starter kl.20.00 med kafe, spill og aktiviteter. Fra 21.45 har vi åpen scene. Ta utfordringen og send en sms til 47011317! Ca. 22.00 starter en enkel gudstjeneste.Vi ønsker å benytte kor, band, film, etc. Har du forslag eller vil delta selv… send en epost/sms til ungdomspresten. UK har åpent 5/2, 12/2, 5/3, 12/3, 19/3, 9/4 og 16/4.

Praksiskandidat Odd Inge Elemy, 26 år, fra Nærbø. Er opprinnelig tømmermann, men holder for tiden på med en bachelor i praktisk tologi på Ansgarskolen. I den forbindelse skal han ha praksis i Nærbø kirke i 6 uker fra 22.februar. Han er glad i kombinasjonen idrett-menighetsliv og er aktiv i Krik arbeid. Odd Inge er kjent for ungdommene bla. fra konfirmantweekenden.Vi gleder oss til å ha han med oss!

Ski-

KAIROS Alpint i Sauda

weekend

KAIROS – huskjerke fra 10.klasse. Tirsdager i oddetallsuker kl.18.30-20.00.Vi har alltid plass til flere i fellesskapet. Undervisning, knask og samtale! Send sms til 47011317 så blir du oppdatert.

5-7.mars er det skiweekend sammen med Varhaug ungdomslag. Turen koster ca. 1000,+ heiskort. Kun 15 plasser. Se kairosungdom.blogspot.com. Påmelding til ungdomspresten@haa.kyrkja.no.

9

Sauda lørdag 20 mars.Vi tar ekspress skibåt til Sauda lørdag 27.februar. Avgang fra Skagenkaien kl.08.00- tilbake ca.18.30. Pris 520,- for båt og heiskort. Supre bakker – gled deg! Påmelding til ungdomspresten@ haa.kyrkja.no.


Pensjonistfest søndag 7. februar kl. 13.00 på Brusand bedehus Middag m/dessert, kaffi og fløytekake. Jan Roald og Karin Dahlstrøm fortel frå tida i Nord-Noreg m.m. Musikk og song v/Liv Klepp og Kåre Varhaug. Kollekt til Misjonsalliansen og Heidi Fai Enconado sine prosjekt i Manila, Filipinane Inngangspengar kr. 100. Påmelding til: Sigrun Kleven tlf. 51 43 91 91. Hjarteleg velkommen til fest! Norges Kvinne- og Familieforbund, Ogna Vi har fleire kurs som før. Ring for informasjon

Temakveld/felleskapskvelder i Ogna kirke 2010 Vi starter opp vårsemesteret torsdag 4. februar kl. 19.30 med en temakveld der konfirmantforeldrene i Ogna er spesielt invitert. Da kommer ungdomsprest Knut Svindland og snakker om ”Å leve godt med tenåringer i huset”. Enkel bevertning. Samtale. Når det gjelder programmet videre er ikke alt klart når det gjelder navn og emner, men programmet videre ser slik ut: 4. mars: Jan Roald Dahlstrøm 8. april: Kåre Mjølhus 6. mai: Magnar Mathiassen 3. juni: Svein Olav Blindheim 2. september: Roald Byberg 7. oktober: Geir Myklebust m.fl. 4. november: 2. desember:

På fellesskapskveldene har vi gjerne et tema/emne. Etter et måltid med god tid til ”drøs” prøver vi å samtale om kveldens tema/emne. Samlingene er i menighetssalen i Ogna kirke kl. 19.30. De som ønsker å bli minnet om disse samlingene på SMS kan sende en melding til 91 33 17 08. Vel møtt! Svein Olav Blindheim

Velkomen til fest i Nærbø kyrkje laurdag 13. februar kl. 20.00 •Servering av reker / ost + kaffi og kaker •Kåseri ved Knut Svindland •Musikk ved Torvald Tjåland med venner •Prisen er kr 150,- pr person •Set av kvelden •Påmelding til Hå kyrkjekontor, tlf. 51 43 62 10, e-post: kontoret@haa.kyrkja.no eller på liste i kyrkja innan sundag 7. februar. Arr. Kyrkjeringen for menn

ONSDAGSKAFFIEN går av stabelen i Nærbø kyrkje fyrste onsdag i månaden kl. 13.30 - 15.00. Me inviterer ein gjest til samlingsstund. Elles er det drøs, kaffi og kaffimat og utlodding. Til utloddinga tek me med ein liten ting til 15 - 20 kroner. Då vert det gevinst til alle! Datoane første halvår 2010: 3. februar, 3. mars, 7. april, 5. mai og 2. juni. Dersom du treng skyss, ring tlf. 930 19 476. Vel møtt! Arr.: Kyrkjelydane i Hå v/ diakoniutvala

10


Kyrkjeonsdag i Nærbø kyrkje Velkommen til Kyrkjeonsdagskveldane i Nærbø kyrkje denne våren. Programmet startar kl. 19.30. Det kan kome endringar, så følg med på annonsering. Bibelundervisninga vert i underetasjen i kyrkja. 10. februar Bibelundervisning 10. mars Misjonskveld med NMS Nærbø 24. mars Bibelundervisning

Døde Nærbø sokn 10.11.2009 Torgeir Salte f. 4.4.1945 17.11.2009 Eli Mathisen f. 31.5.1916 30.11.2009 Lars Både Johnsen f. 19.3.1931 4.12.2009 Alstein Skeie f. 17.5.1931 9.12.2009 Ranveig Johnsen f. 10.11.1914 13.12.2009 Magnhild Ree Lode f. 7.12.1912 10.12.2009 Taletta Nærland f. 2.1.1920 16.12.2009 Astrid Rangen f. 27.4.1921 27.12.2009 Tora Haugland f. 25.12.1913

Varhaug sokn 14.11.2009 Rannveig Voll f 28.04.1933 29.11.2009 Magne Vigrestad f. 15.10.1927 3.12.2009 Nuel Haugstad f. 20.10.1924 4.12.2009 Sven Mæland f. 16.2.1920 7.12.2009 Bente Bratland f. 25.2.1968 20.12.2009 Gerda Henriksen f. 29.11.1930 20.12.2009 Mildrid Skrettingland f. 13.11.1916 17.12.2009 Lars Kjetil Flørli f. 17.12.2009 27.12.2009 Ingvald Ueland f. 4.2.1922 6.01.2010 Ingrid Sofie Hoff f. 12.12.1918

Ogna sokn 5.12.2009 Gjertrud Sebilla Høien f. 7.10.1921

Døypte Nærbø kyrkje 29.11.2009 Melina Topdal Salte Henriette Skjæveland Lid Casper Tendenes 6.12.2009 Gina Salte Frida Tengs Vårdal 13.12.2009 Vetle Nærland 10.1.2010 Oline Otto Gudmestad Iven Jensen Bjøran Bøe Salte Julie Sand Erie Vestly VARHAUG KYRKJE 15.11.2009 Ovidia Haugstad Adrian Høiland Henrik Bruntveit Madland Markus Skrettingland Elisabeth Vagle Ingrid Våge Jonah Aanestad Helene Aarsland 12.12.2009 Telma Miranda Andersen 13.12.2009 Tore Grødeland Birk Svendsen Lode Birger Omland Tord Risdal 3.1.2010 Noah Midttun Ingrid Tofte Skartveit 10.1.2010 Ingeborg Hovland Borgen Mali Lien Ida Marie Varhaug OGNA KYRKJE 15.11.2009 Mathias Aslaksen Fuglestad Malin Skaarthun Hansen 22.11.2009 Marius Fjellheim Svihus

Brusand bedehus

Januar 29. 31.

18.00: Årsmøte Brusand Bedehus 10.00: Søndagsskolefrokost

Februar 10. 12.

Årsmøte IMF Møte, Flymisjonen

Mars 17.-21. Møteveke, IMF 18. blir møtet på Ogna 25. Basar, IMF

Vigrestad misjonshus

Januar

31. 31.

11.00: Søndagsskule – middag etterpå Søndagsmøte

Februar

3. Årsmøte Normisjon 5. Misjonshusbasaren 6. 16.00 og 19.00: Misjonshusbasaren 7. Sundagssamling 8. Årsmøte NLM 10. Årsmøte Misjonshuset 11. Årsmøte NMS 12. Basar, NLM 13. 15.00: Familiebasar, NLM 14. Søndagsmøte 17.-19.Møte, Normisjon 18. 14.00: ”Vi over 60” 21. Sundagssamling 26. Jubileumsfest, NMS 28. Søndagsmøte

Mars

Vigde Nærbø sokn

14.11.2009 Nærbø gml. kyrkje Mari Horve og Kjetil Sølve Reite 12.12.2009 Nærbø gml. kyrkje Vigdis Birkeland og Arnfinn Horpestad

Varhaug sokn

21.11.2009 Varhaug kapell Hazel Ybanez Medalle og Arne Varhaug 28.11.2009 Varhaug kyrkje Ingebjørg Tveiten og Anders Serigstad 12.12.2009 Varhaug kyrkje Henriette Miranda Andersen og Runar Mellemstrand

11

5. Basar, Sjømannsmisjonen 7. Sundagssamling 10.-14. Offerveke Vigrestad Indremisjon 15. 19.00: Kvinnestevne, IMF Rogaland 19. 19.00: Ukrainakveld 20. 15.00: Basar, Solrenning NMS 21. Sundagssamling 23. Årsmøte Norforsamlinga 24.- 28. Offerveke, NLM 25. 14.00: ”Vi over 60”


Nærbø bedehus

Varhaug Misjonshus - Taxi

- Minibusser tilrettelagt for rullestolbrukere Januar

Januar 30. 31.

20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM 19.00: Møteveke, NLM

Februar 1. 4. 6. 7. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 21. 25. 27. 28.

14.00: kvinnestemne, Israelsmisjonen Møte m/nattverd, IMF 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR 19.00: Årsmøte, Bedehuset Årsmøte, NMS Møtehelg, NLM 14.00: Me over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM 19.00: Møtehelg, NLM 18.00: Årsmøte, NLM Møte, NLM 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte, IMF 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM

Mars 4. 6. 7. 13. 14. 18. 19. 20. 21. 24. 25. 27. 28.

Møte m/nattverd, NLM 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR 19.00: Møte, NLM 14.00: Me over 60, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM Bibeltime, IMF Bibeltime, IMF 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR 18.30: Basar, NLM Møte, Muslimmisjonen 20.00: Ungdomslag, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM

26.-31.

Møteveke, NLM

Februar 1. 3. 3. 2.-4. 4. 5.-6. 8. 9.-13. 14. 16.-18. 17. 19. 24.-28.

19.00: Årsmøte, NMS 14.00: ”Vi over 60” treff Nattverdmøte Møter, Flymisjonen 16.00: Konsert, Hå kulturskule Basar, NLM kv.for. Kvinneforeningssamling, Normisjon Møteveke, IMF 19.00: Fest, IMF Bibeltimer, NMS 14.00: ”Vi over 60” treff 19.00: Basar, Samemisjonen Møteveke, lekmannsmisjonen

Hå Taxisentral BA Torggata 6, 4365 Nærbø Tlf 51 43 33 25

Leirsted Kurs Konferanser Tlf.:51 79 38 88 E-mail:post@ognatun.com www.imf.no/rogaland

Mars 3. 3. 4. 7. 8. 10.-12. 13. 13. 14. 17. 18. 21. 21. 24.-27. 28.

14.00: ”Vi over 60” treff Nattverdmøte 18.00: konsert, Hå kulturskule. Felles søndagsmøte Kvinneforeningsfesten Basarveke, Israelsmisjonen 13.00: Basar, Israelsmisjonen 15.00: KIA-samling Møte, Samemisjonen 14.00: ”Vi over 60” treff 19.00: Årsmøte for Misjonshuset 17.00: NLM Fokus, NLM Felles søndagsmøte Offerveke, Normisjon 19.00: palmesøndagsfest, Normisjon

Tlf. 51 79 12 60 P.B 118, 4367 Nærbø

Vågen 42, 4364 Sirevåg, Tlf.: 51 43 55 37 E-post: staleh@sir-regn.no, www.sir-regn.no

Christen Øygard AS Gull og sølv v/Gunnbjørg Lode Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43

Dåpskjolar til utleige Nærbø bygdekvinnelag Tlf. 51438006

Ring Maria Opstad tlf. 51 43 35 65

E-post. post@bm-sl.no

12


Tlf.: 51 79 89 90 - Fax: 51 43 78 28

Stavanger – Lura – Jæren Egersund – Lyngdal - Sørlandsparken

Tlf. 51 79 36 10 - E-mail: post@vm-maskinering.no

Skogateigen 35, 4362 Vigrestad

Hegelstad AS Nordra Subag. 35 Postboks 64, 4369 Vigrestad 51 43 74 05 E-post:ghegelst@online.no

Urmaker Christen Øygard, v/Edvard Sandsmark Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43. ”Ur, kikkerter, reparasjoner”

Kvalbein , 4363 Brusand tlf. 51 43 94 94 - www.jaergarden.no

Ole G. Nord-Varhaug & Co as, Postboks 14, 4368 Varhaug Tlf. 51 79 35 50, faks 51 79 35 51

Dublandv. 35A, 4360 Varhaug Tlf.: 51 43 59 00 - www.vph.no E-post: post@vph.no

4360 Varhaug Tlf.: 51 43 09 59 - Fax 51 43 11 61 Mob: 909 86 620

Alt i nybygg, påbygg og rehabilitering. www.hersdal.no

Langgata 23, 4362 Vigrestad Tlf: 51 43 78 00 - www.vigrestad-buss.no E-post: post@vigrestad-buss.no

13


Tlf.: 51 43 46 55 - Boks 143, 4365 Nærbø

Tannlege

Karleif Taksdal

Jadarvegen 15. Timebestilling Nærbø - Tlf. 51 43 46 86

Gudmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf. 51 79 18 00 - www.jaerbetong.no

Møllev. 12, 4360 Varhaug Tlf.: 51 79 85 79

Tlf. 51 79 83 10 - Opstadveien 621 - 4368 VARHAUG

Autorisert rekneskapsførarlag

Varhaug Hud og Fotterapi

Telefon 51 79 36 60 www.hgrl.no

Stasjonsv. 20, 4368 Varhaug Tlf.:51 43 13 69 N Æ R B Ø - W W W. S TAV N H E I M . N O

Ogna Camping AS Våre medarbeidere på Jæren: Oddbjørn Folde, Runar Apeland, Brikt Goa og Borgny Ånestad Skretting

Døgnvakt: 51 97 29 00

www.krogedal.no

Tlf : 51 43 82 42 post@ognacamping.no www ognacamping.no

GRAVMONUMENT

Salg, reparasjon og navntilføyelse på gravsteiner i distriktet. Inskripsjon på større steiner (gardsteiner) utføres også.

JÆRSTEIN

Eivind Waldeland Mob. 909 62 998 - Tlf. 51 43 74 90

SPAR VARHAUG Stasjonsvegen 16 - 4360 VARHAUG Telefon: 51430136

Tlf. 51 43 05 59 Fax. 51 43 70 05 Mobil. 911 04 662 E-post. amaria@online.no Postboks 110, Årsland, 4368 Varhaug

Nybygg - Tilbygg - Rehabilitering

Vigrestad - Tlf. 93 697 500

14

Tlf 51 43 46 10 - Mob. 908 37 365 www.kays.no


Landbruk/Byggmix Fuglestad, 4363 Brusand - Tlf. 900 75 500

Nærbø, Tlf: 51 79 11 42

Vigrestad servicesenter Langg. 50, 4362 Vigrestad 51 79 12 00

Paul Håland Maskinstasjon AS Småhaugsv. 123, 4362 Vigrestad

Tlf: 51 43 75 47 - Kantslått - Høypressing - Greinklipping - Snøbrøyting

4360 Varhaug - Tlf.: 51 43 61 00

Graving og transport Erik Håland Maskin AS Tlf. 51 43 12 99 Mob. 970 555 00

Tlf.: 51 43 65 80 - www.vigrestad-bk.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

Tlf.:51 43 76 22 Langgata 32 - 4362,Vigrestad

Tlf.: 51 43 65 55

Vigrestad Fysioterapi tlf. 51791170 - e-post: post@elektrofag.no En god kontakt på Jæren

15

Ognav. 13. 4364 Sirevåg Telefon: 51 79 13 90 - Telefax: 51 79 13 99 www.ognainstallasjon.no


Gudstenester NÆRBØ KYRKJE 31. januar Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Bibelselskapet. Kyrkjekaffi 7. februar Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til ungdomsarbeidet. Skattekista. Kyrkjekaffi 14. februar Familiegudsteneste med dåp Knut Svindland og Åslaug Lindland Offer til misjonsprosjektet. Kyrkjekaffi 17. februar Kl. 19.00: Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm 21. februar Gudsteneste med nattverd Jan Gossner Offer til Normisjon. Kyrkjekaffi 28. februar Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm, talar frå Åpne dører Offer til Åpne dører. Kyrkjekaffi 7. mars Temagudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til kyrkjelydsarbeidet. Skattekista. Kyrkjekaffi 14. mars Gudsteneste med nattverd Kåre Stølsnes Offer til Norsk Lærarakademi. Kyrkjekaffi 21. mars Familiegudsteneste med dåp Avslutting av dåpsskulen Gaute Ø. Rasmussen, Helge Gabrielsen. Påskevandring. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi 28. mars Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Offer til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Kyrkjekaffi

Kyrkjeskyss

FULL DISTRIBUSJON Gudstenestene tek til kl. 11.00 om ikkje anna er nemnt

VARHAUG KYRKJE Såmannssøndag Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen og Asbjørn Kvalbein. Offer til Bibelselskapet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi Kr. forklaringsdag Familiegudsteneste med dåp Jonas Skrettingland og Åslaug Lindland Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi

OGNA KYRKJE Mark 4, 26-32 Gudsteneste med dåp Roald Byberg. Offer til Bibelselskapet Kyrkjekaffi

S. før faste Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Menighetsfakultetet. Kyrkjekaffi. Søndagsskule Oskeonsdag

Joh 12,24-33 Gudsteneste med dåp Roald Byberg. Sang av Hananja Offer til Normisjon. Kyrkjekaffi

1. s. i faste Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen og Gunnar Prestegård Offer til Høyskolen i Staffeldtsgt. Kyrkjekaffi 2. s. i faste Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til Norsk Misjon i Øst. Kyrkjekaffi 3. s. i faste Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til NMS. Kyrkjekaffi og søndagsskule Årsmøte etter Gudstenesta 4. s. i faste Familiegudsteneste med dåp Avslutting av dåpsskulen Gaute Ø. Rasmussen og Turid Boganes Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi Maria bodskapsdag Gudsteneste med nattverd Prest frå Sjømannsmisjonen Offer til Hald internasjonale senter. Kyrkjekaffi

Job 2,1-10 Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet

Palmesøndag Gudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen Offer til kyrkjelydsarbeidet. Søndagsskule. Kyrkjekaffi

Joh 12,12-24 Gudsteneste med dåp Roald Byberg Offer til bispedømerådet

Joh 17,1-8 Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til kyrkjelydsarbeidet

Matt 6,16-18

Luk 7,36-50 Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Offer til Misjonshøgskolen Luk 4,31-37 Gudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Offer til Normisjon. Årsmøte etter Gudstenesta. Servering Joh 6,24-36 Familiegudsteneste med dåp Avslutting av dåpsskulen, Påskevandring Roald Byberg Offer til søndagsskulane. Kyrkjekaffi Sal 113 Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til kyrkjelydsarbeidet

– spør kyrkjeverten! Dei som vil ha liste tilsendt i posten: Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf. 51 43 62 10. Så få tak i di liste, og ver velkommen til gudsteneste!

Kyrkjelydsblad for Hå nr.1/10.  

Ungdomsside Guds bod - aktuelle i dag? Nr .1-2010 - 31/1 - 28/3 Årgang 42 Barneside Faste-innsamling Minne og takk frå 24 hours-fesivalen Av...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you