Page 1

Med de beste ønsker for en fin adventtid og en velsignet jul

Nr.6

Desember

2009

5.ĂĽrgang

1


Innhold: Hvordan leser jeg Bibelen………….4 Min jul……………………………...5 Menighetsbladet 40 år……………...6 Menighetsfest på Admiralen………..7 Betraktninger i en juletid…………...8 Utdeling av 4-årsbok, Hånes………..9 Hånes barnekor…………………….10 Julenøtter…………………………..11 Giverkveld Hånes………………….12 Tankestreken……………………….13 I en fantasiverden………………….14 Gjenbruk !........................................15 For 28. gang, kalender……………..16 Dette skjer………………………….17 Fra kirkebøkene………………..…..18 Adresser………………….………...19 Vi samles til gudstjeneste………….20

Min salme Det er makt i de foldede hender Det er makt i de foldede hender I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktiens Gud du dem vender, Han har lovet at svar skal du få. Kor: Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få! Du som ber for ditt barn, dine kjære, Er i forbønn fra år og til år, Om du tålmodets lekse må lære, Himlens bønnesvar engang du får.

Det er makt i de foldede hender Når i Frelserens navn du får be, Og engang når du livsløpet ender, Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Når jeg skulle velge en salme, blir det den enk-

Forsiden:

le, lett fatelige salmen av Trygve Bjerkreim som blir mitt valg. Den beskriver bønnen på en enkel måte. Det er noe spesielt med bønn! Det er vanskelig å forklare, men det blir på en måte noe en ”legger fra seg” i bønnen; bekymringer, ønsker, lengsler og takk. Jeg kan få råd og ikke minst styrke og trøst akkurat der jeg er i livet. Det er betingelsesløst å be.

Hånes kirke, foto Helge Dyrholm

I salmen står det at ”løftenes trofaste Gud” gir svar og hjelp. Redaksjon: Redaktør Øyvind Laundal 38 04 51 20 e post adr.: olaun@broadpark.no Sigrunn Mjøs Blakseth Sigmund Skjerve Ingrid Wisløff Jæger Tomas D. Gabrielsen Annonser Thor Hardeland

38 04 44 82 38 04 60 77 38 04 61 17 38 06 38 02 38 04 72 46

Det er det ikke alltid lett å merke. Det har vist seg at svarene kan være skremmende enkle. Andre ganger hadde jeg ønsket tydeligere svar. Svarene kan være helt konkrete, de kan også være mer som en ”ledelse” eller følelse.

Jeg er ikke alltid like flink til å be selv.

Jeg er så heldig at jeg også har andre som ber for meg. Foreldre, er viktige aktører her. Jeg og mine nærmeste blir bedt for med navns nevnelse hver dag. Menighet, og ikke minst venner, er også viktige forbedere for meg. Jeg opplever det som at noen bryr seg om meg og ønsker meg alt godt. Åse Loland Fredheim

Har du stoff til Bladet vårt kan du ta kontakt med en i redaksjonen, eller bruk e-post:

bv@saltis.net Neste utgivelse er 9. februar 2010 Siste innlevering av stoff til

nr.1 er 26. januar.

2

Bladet vårt

Kommer ut 6 ganger i året. Opplag 3100: 1400 til Tveit - 1700 til Hånes. Trykk: Bjorvand & Skarpodde Distribusjon Hånes: NorPost.

Datoer for utgivelser i 2010 Nr.1:Ut 09.02. Innlev. av stoff Nr.2: ” 23.03. ” ” Nr.3 : ” 11.05 ” ” Nr.4 : ” 14.09. ” ” Nr.5 : ” 26.10. ” ” Nr.6 : ” 07.12 ” ”

26.01 09.03 27.04 31.08 12.10 23.11


Tenk om hun ikke var der

D

et bor 2800 mennesker i Tveit. På en allmindelig gudstjeneste ørtende søndag etter pinse, er det ca to prosent som møter frem. I landsmålestokk er det ikke så dårlig, men selvfølgelig er det det likevel. Menighetsråd og prest arbeider med saken, her bør ligge et stort forbedringspotensiale.

Til dette huset kommer vi med alt som ligger oss på hjertet. Snart lovsang over livets og kjærlighetens under. Snart klagerop over sykdom og død. Hvor skulle vi ellers vende oss?

Kirken er et bygg og et symbol. Gud har ikke glemt sitt folk og Han elsker alle i Hånes og Tveit – de snille og de slemme. Og i alle livets situaJeg husker jeg snakket med en kar sjoner møter vi Han der Han er i sitt jeg hadde konfirmert et par år før. hus. Evig og uforanderlig, opphøyd Han hadde tydelig ikke glemt det åttende bud: Du skal ikke lyve. Der- og nær, majestet og far. for sa han det ærlig, at jeg ikke måtte påregne å se så mye til ham i kir- I snart tre år har jeg vært prest i Tveit. Og i kirka har jeg hatt kjemka. Så la han til, forhåpentlig like ærlig, men presten skulle vite at de pemange gode og gøye opplevelser. gangene han likevel var i kirka, syn- Skrikende og smilende babyer som tes han det var et godt sted å være. I skal døpes. Konfirmanter som syngkonfirmasjonen, fadder i dåp, jule- er falskt. Brudefolk som ikke får på kvelden og i begravelser. seg ringene. Nattverdsamlinger som har gitt gløtt av Himmel. Gud gleder Jeg tror gutten har mye til felles med seg med de glade. I snart tre år har de fleste tofdøler i Hånes og Tveit. jeg altfor mange ganger gått til kirka Som ikke renner ned kirkedørene, for å si farvel til en jeg så gjerne men som samtidig er glad for at den skulle si goddag til i enda mange år. er der. For tenk om hun ikke var Gud sørger med de sørgende. Den der? Tenk om det ikke hadde vært svake får styrke, den fortvilte får noen kirke i sone øst, i Kristiansand, håp, den nedbøyde reises opp, den i Norge! Hva da? urolige finner fred, den bundne settes fri, den ensomme får fellesskap,

den døende får Livets ord. I kirka får vi Gud. Tenk om kirka ikke var der. For konfirmanten og meg en stusselig tanke. Men helt unødvendig å dvele for lenge ved. For den er der. På Hånes ved skolen. I Tveit ved Kvales minne. Og den er der for deg. Kirka er der alltid for alle. Velkommen til jul og på nyåret. Mvh Theis

3


Hvordan leser jeg Bibelen? Hallvard Hagelia ved Ansgar Teologiske Høgskole tar denne gang frem sider ved Salmenes bok i Det gamle Testamentet. Dette er 3. artikkelen i vår veiledning i å lese Bibelen og Hagelia vil forsette denne artikkelserien fremover i kommende utgaver av Bladet vårt.

I Det gamle Testamente er det Salmenes bok som leses mest. Det finnes 150 salmer i Salmenes bok. Blant de apokryfe finnes det en ekstra salme. Men i salmens innledning understrekes det at den ikke regnes med blant de øvrige 150 salmer. I Det gamle Testamentes finnes det også en rekke andre salmer og poetiske tekster i andre bibelbøker, alt fra korte salmestrofer til lengre salmer. F. eks. har vi en klagesalme i Jesaja 63,7-64,11. Salmer finnes i ulike lengder, fra de to vers i Salme 117 til de 176 vers i Salme 119. Salmene telles på ulike måter i den hebraiske og den gamle greske oversettelsen Septuaginta, fordi Septuaginta slår sammen og deler opp forskjellige salmer, f. eks. at Salme 9 og 10 er slått sammen til en salme. At nettopp disse to salmer er slått sammen, er ganske naturlig, fordi de på hebraisk er alfabetsalmer: Første vers i Salme 9 begynner

med første bokstav i det hebraiske alfabet, alef, andre vers fortsetter med andre bokstav, beth, osv. Slik fortsetter det inn i Salme 10, hvor alfabetiseringen slutter i siste vers.

rer, og han opphøyer.” Her blir utsagn satt opp mot hverandre. Speilvendt parallellisme, også kalt kiasme, finnes f. eks. i Salme 1,6: ”For Herren kjenner veien de rettferdige går, / men de gudløses vei fører vill.” Her er versets siste ledd speilDet er flere slike alfabetsalmer, f. vendt i forhold til første ledd på foreks. Salme 119, hvor de 8 første melen verb – substantiv – substantiv vers begynner med alef, de neste 8 – verb. Verset er også en antitetisk fortsetter med beth, osv. Slik får parallellisme. Det finnes også andre salmen de 176 versene. Dermed er typer parallellismer, som ikke alltid vi inne på salmenes form. Den heb- er like lett å oppdage i oversettelser. raiske teksten har ikke rim, at ord Det samme gjelder hebraiske ordrimer på hverandre. Det mest frem- spill og alliterasjoner. tredende er at linjer parallelliseres Salmetekster ble både brukt og med hverandre. Det finnes flere gjenbrukt i Salmenes bok. Derfor slags parallelliseringer. finner vi mange uinterne paralleller, f. eks. at Salme 14 og 53 er identiske, eller at deler av en salme er Synonym parallellisme finnes f. identisk med deler av en annen saleks. i Salme 19,1-2: ”Himmelen me, f. eks. er Salme 70 identisk med kunngjør Guds ære, /hvelvingen Salme 57,8-12 og 60,7-14. forteller hva hans hender har gjort.” Dette viser at salmetekstene ikke Her sier de to leddene det samme. var helt fastlagt, salmevers kunne Antitetisk parallellisme finnes f. settes sammen på ulike måter til nye eks. i 1 Sam 2,7: ”Herren gjør fatsalmer. tig, og Herren gjør rik, / han forned-

til Bibelen. Septuaginta: Den eldste greske oversettelse av Det gamle Vi slo opp i Store norske leksika Testamente. for å forstå enda bedre: Antitetisk: Motsetningstolkning, Apokryfe: Apokryfiske bøker; dvs. når for eksempel en lovtolkskrifter som minner om bibelbøker ning gir regel for et bestemt tilfelle og er anerkjent som et slags tillegg er det samtidig bindende for at Var det noen ord i artikkelen du stusset på ?

4

andre forhold ikke er undergitt samme regel. Kiasme: Retorisk figur hvor setnings-ledd står i omvendt rekkefølge i to påfølgende setninger: ”Kari er dyktig, men dyktigere er Else.”


i stampen på kjøkkenet slik vi pleide om lørdagskveldene, det var utsatt til lille juleaften. Baderom hadde vi ikke. Heller ikke fikk vi rene klær på skittensøndag. Det var ikke som nå, et til to skift til dagen. Så mange klær hadde vi ikke, og klesvasken var et kapittel for seg og egentlig verd en egen historie. Ingen vaskemaskin, det er sikkert!

MIN JUL Ingrid Wisløff Jæger henter frem minner fra sine barndoms julefeiringer i Birkenes prestegård. Den gang luktet jula granbar og hjortetakk, persesylte og nellikspiker

Da jeg var barn, var jula ikke som nå. Den var kaldere og hvitere. Den luktet granbar og hjortetakk, persesylte og nellikspiker, og så hadde den no som het skittensøndag. Slakt ble brakt inn på kjøkkenbordet, behørig oppdelt, stekt og hermetisert, og når vi kom hjem fra skolen i desember, luktet det himmelsk over hele huset etter all den vidunderlige maten som var blitt produsert. Det var steker og koteletter, persesylte og leverpostei, og mye, mye mer. Og så kom antiklimaks: Vi fikk grøt til middag. Alt det gode, det var til jul. Vi bakte julekaker, og det var alle mann i arbeid. Et eget fat ble satt til side, det var de brente og de som ikke sto for sensuren når det gjaldt perfekthet. Det var kakene til bud og barn. Og ettersom det var få bud som kom innom på prestegården i Birkenes, ble det plenty på oss. Hva betydde vel et svidd hjørne – kake var kake. Under bakingen trente vi på julesangene. Vi lærte dem utenat alle sammen, for det ble bakt masse kaker og vi holdt på kveld etter kveld.

Juletreet fant vi fram til tidlig på høsten etter mye leting og prøvesynging. Omsider var vi fornøyd, og en sløyfe ble bundet til treet så høyt vi fikk det til. Det var snøvintre den gangen. Lille julaften gikk vi ut med øks og slede og hentet treet. Det var fars jobb å fote det, og hans største utfordring i den forbindelse var å finne ut hvor han gjorde av foten i fjor. Men opp kom det, og lille juleaften, når vi hadde lagt oss, pyntet far og mor treet. Etter det var det ikke lov å gå inn i bestestua før julekvelden ble erklært. Det meste av pynten var hjemmelaget, lenker i glanspapir, julekurver, engler i papp som bestefar hadde laget, nisser i ullgarn med hender og føtter dyppet i postlakk, noen kuler av uviss opprinnelse, og så levende lys. Og høyt i toppen, der var stjerna i glitter, det var et praktfullt tre, hvert år.

Så kom julekvelden. Det var ikke gudstjeneste den kvelden, folk hadde lang veg, og reiste mest med hest og slede (dette var under krigen) så julegudstjeneste var ikke aktuelt. Men kirkeklokkene var i sving. De ringte og ringte og fylte huset og jordene rundt og hele livet med en skinnende ny og ubrukt jul som var klar til å foldes ut. Nybadet og stivpynta i det fineste vi hadde, sto vi utenfor døra til bestestua og sloss om plassen Huset ble vasket og skurt. De dagene det luktet grønnsåpe når vi kom hjem ved nøkkelhullet mens far og mor tente fra skolen, da gikk vi stille i dørene, da alle lysene. Så ble døra slått opp.. ”ÅÅÅÅÅ-” sa vi i kor, for så fint julevar lunta kort hos de som sto for den tre hadde vi jobben. Men så skinte det også over aldri sett før. hele huset. Siste søndag før jul var skittensøndag. Det var morsomt. Da badet vi ikke i tur Vi gikk rundt juletreet, og fordi det

var så stort ble ringen forlenget med mors søndagsforkle, seks små og store par armer var ikke nok til å rekke rundt. Så leste far juleevangeliet og sang ”Deilig er jorden – “. Det var en høytidelig stund. Og SÅ kom pakkene. Når og hva vi spiste husker jeg ikke, det var uvesentlig. Pakkene, ja, de var ikke som nå. Det var barnebøker, som jeg elsket, ullsokker fra bestemor, flanellsunderbukser med strikk i beina – som jeg hatet, det var kanskje et nytt klesplagg eller noe, og en jul fikk vi rattkjelke på deling. Det var en flott presang! Spill fikk vi og, og når alle pakker var pakket ut og vi hadde beundret hverandres gaver, så spilte vi. Vi fikk ikke alltid det vi ønsket oss mest, ikke alt var å skaffe den gangen, men vi fikk plenty. Og så var det liksom en egen høytid og verdighet over det hele. Nesten hele tiden. Hvis noen stakk hårluggen bort i et levende julelys, for eksempel, bare for å se hvor nærme en kunne holde håret før det tok fyr, da ble det alltid litt oppstandelse, for det tok fyr. Og da var liksom hverdagen der med ett. I romjula var det juletrefester og besøk hos naboer, men beste likte jeg de dagene vi var hjemme og lekte ”Skjære, skjære havre”, “Enerbærbusken” ”Jeg gikk meg over sjø og land-” eller vi for huset rundt og skrålte ”Nå er det jul igjen og nå er det jul igjen..!” Jula er fin nå og, men kanskje det er noe spesielt med barndommens jul.

5


40 ÅR! Da Per Svein Staalesen fant at Tveit menighet ikke Pers Svein Staalesen med Kongens hadde sitt eget menighetsblad i 1969 , fortjenestemedale i gull juni 2008 gjorde han noe med det. tet med ”gammel” boktrykkerkunst – til dagens data og offsettrykk. Fra å trykke i en eller annen farge eller kom ut til jul 1969. Det var ikke menighetsblad for Tveit Menighet da Per bare i sort, til dagens flotte blad i farger. Jo utviklingen Svein Staalesen og familien flyttet til Moneheia i 1969. har ikke stått stille. Som den handlingens mann han er syntes han at det måtte det gjøres noe med. Tanken ble realisert og Tveit Per Svein Staalesen lanserte sin tanke med å etterlyse menighetsblad så dagens lys for første gang i den mør- et slik informasjonsblad. Det ble positiv reaksjon i Menighetsrådet som høsten 1969 ga han lov til å sette i ke årstid. gang. Biskop Kaare Støylen ønsket det nye bladet velkom- Han klarte som nevnt, å få den første utgaven ut til jul men og skrev i sin hilsen til bladet at et menighetsblad samme året. Det krevet innsatsvilje og gode ideer, og ikke minst få med gode medarbeidere og skribenter. skaper kontakt: ”Et menighetsblad skal formidle kontakt på det lokale Han forteller at det kunne han glede seg over hele tiden plan. Det skal kunngjøre møter og fortelle hva som er han var redaktør, hele 15 år! I redaksjonen var han til hendt i kirke- og foreningsliv i bygda. Vi skal vite om sammen 19 år. En fin og god tid husker han, en tid han ser tilbake på med glede. hverandre og få interesse for hverandres tiltak og arSenere var Per Birkeland redaktør, etterfulgt av Svein beid. Det skal formidle kontakt.” Raen og Tomas D. Gabrielsen. Sistnevnte er fremdeles Videre skrev han: ”Det heter om de unge i bryllupsmed i redaksjon for bladet som nå dekker begge mesangen: nighetene, Tveit og Haanes. ”Gud signe eders vandring til livets sol går ned, det lyser på veien at Gud er kjærlighet.” – Jeg istemmer det ønske for dette bladet som nå skal Staalesen sier til slutt at det har vært fint å følge blagå sin stille vandring fra hjem til hjem i Tveit. Må det dets utvikling: få bringe bud om Guds kjærlighet, slik at den kan lyse ”Det er godt at bladet har en inspirerende redaktør og inn i manges hjem og hjerter og skape den kontakt som gode medarbeidere. De gjør en flott jobb. Og til dere alle – støtt opp om ”Bladet vårt ” – som vi trenger.” det heter nå. Det begynte i det små. Et A4 ark brettet til A5, altså Det er et flott blad.” fire sider. Men det var en begynnelse. Trykkmetodene Øyv.L har også forandret seg opp gjennom tiden. Fra det star-

Nå er det 40 år siden det første Tveit Menighetsblad

Befaring / info:

Geir Sundstøl

6

Panasonic Varmepumpe Telf. 90895634


Humørfylt menighetsfest på Admiralen Komiteen for givertjenesten I Tveit inviterte til Giverfest på Admiralen 14. oktober. 44 feststemte deltakere opplevde en koselig og på alle måter vellykket kveld

Giverfesten på Admiralen ble på alle måter en vellykket aften. Bjarne Bjorvatn med god sjarmerte hele mat og et forsamlingen fint program. Det var fin korsang av Tveit og Hånes kirkekor, opplesing av Astrid Staalesen og ikke minst fikk vi høre professoren og legen, Bjarne Bjorvatn, som sjarmerte alle med sine lune og morsomme historier

fra Birkenes og de indre bygder på Agder. Kåseriet var av ypperste klasse. Og sannelig hadde han også opplevd mye rart i de store utland, bl. a i Tanzania og Etiopia. Festforsamlingen var i godlag denne kvelden og kjøpte mye lodder, og giverkomiteen kunne notere kr 11.500 i overskudd. Et Laila Aasen og Ruth Loland Sandvik, flott resultat!! Pengene kommer bidrog til en hyggelig fest godt med bl, a. til ungdomsarbeidet som Tveit menighet driver. Takk for en koselig fest, som Laila Aasen ledet på en fin måte, og takk til giverkomiteen som jobber godt. Vi sier: STÅ PÅ ! S.S.

Bjarne Bjorvatn og Turid Bøhn (begge Birkenesinger) hadde mye å prate om

Det er trivlig rundt slike bord

LANT ERNEN Telefon: 38 09 29 60

Ta turen om Hamresanden Middag, grillretter, smørbrød

Det intime spisested i maritimt miljø

7


Noen betraktninger rundt advent og jul…..

Alle går rundt og gleder seg til jul. Allerede et par måneder før jul, begynner folk å løpe hit og dit for å ”krafse” til seg det flotteste pinnekjøttet og for å tømme hyllene i butikkene for drikkevarer. Ungene hyler og skriker. Foreldrene svetter og hysjer på de små mens de travelt drar plastkortet gjennom den grå upersonlige kortterminalen. Når folk har løpt beina av seg og er så å si ferdige med julehandelen, så setter de seg ned og klager over hvor dyrt alt er, selv om de har brukt et par tusen kroner for en liten elektrisk sak som irriterer omgivelsene rundt, nemmelig en mobiltelefon.

form for byttehandel det. Det kan jo fort bli litt feil når man kjøper en gave for en tusenlapp og får en gave tilbake som er kjøpt på Nille eller Europris til halv pris. Også barna da. De gleder seg helt vilt til jul, men er det fordi de vet at de får det de ønsker seg eller for å feire Jesus fødsel? Barna i dag er ikke så veldig opptatt av Jesus og Bethlemsstjerna. Jeg tror de er mer opptatt av om de får store gaver, med stort innhold. Jula ja, den er koselig den, bare man ikke lar seg rive med av kjøpepresset. Det er ikke lett og ikke la seg friste når kjøpepresset blir puttet ned i postkassa i form av store brosjyrer. Også har vi jo maten da. Det er jo så mye godt man kan lage i stand, ifølge alle ukebladene som forteller om skikkelig tradisjonell jul på alle vis. Det er jo fint med pynt til jul, i hvert fall så synes jeg adventsstaken og julestjerna i et eller to vinduer hører med. Når disse ukebladene og butikkene lokker med alt fra glasskuler med glitter, engler som synger og som blinker i alle slags farger, får jeg litt avsky. Hva har dette med jul å gjøre da? Til og med elektrisk juletrefot så jeg på en butikk her om dagen, slik at man kan se treet fra alle kanter. Er det ikke meningen man skal gå rundt juletreet å synge " O`jul med din glede"? I de siste årene virker det som julen har fått et mer ”Amerikansk” preg over seg. Det er synd at den lune gode julefeiringen har blitt erstattet av all mulig stormannsgalskap og stress. En skikkelig jul der man baker noen slag julekaker med barna er hva jeg kaller jul.

I gamle dager laget man julegavene selv og det ble alltid satt ekstra stor pris på og tatt vare på. De fikk jo som regel ting som de trengte, votter, luer, duker og forskjellige tre-ting. Det er kanskje på tide at vi setter oss ned å tenker etter hva det egentlig er som betyr noe for oss; kosen med famiNår den store forventningsfulle dagen lien og gleden av å få være sammen kommer og alle er tilsynelatende glade, med dem som står oss nær er vel mye så koser de seg med all den dyre maten mer enn å bruke penger på alt mulig og gavene de har løpt rundt og slitt seg som reklamene vil lure oss til å kjøpe. ut for. Når man snakker om gaver, det er en Nå må vi få øynene opp for en skikkelig

8

tradisjonsrik jul igjen og la barna våre lære dette. For barn i dag er det jul året rundt egentlig, alt det de vil ha får de, det er ikke snakk om å love de et par sko til 17. mai eller en ny genser til jul, åneida, de skal ha det med en gang, helst samme dag. Er det da noe rart at de ikke setter prisen på gaven du så iherdig har tråkket rundt en kald travel førjulsdag for å kjøpe? Jaja, verden går videre og årstidene like så, men jula skal vel være noe spesielt? La oss glede oss til jul, kjenne på stemningen og lukten av nystekt ribbe eller kokt juletorsk. La lukten av tente lys og klementiner få slippe inn i neseborene. Men først og sist la Julen være det den skulle være: En hyllest og et minne om den dagen Gud ble menneske. "For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste..." En riktig God jul ønskes dere alle. sbp

God natt min venn gå til din seng, og legg deg ned i ro og fred. Guds engler små skal passe på så Per får sove godt i natt. God natt...god natt!


Der var sterke inn-

Vi leser om tomme kirker, men opplever også fullsatte stoler og smilende mennesker der. Familiegudstjenesten på Hånes var slik. Det er høytid over barnedåpen, noe vart og villet. 4 år senere kommer hjelpemiddelet fra kirken til å følge opp de oppgaver foreldre og faddere har. Kateket Anne Øvensen talte til barna, en appell til barnas fantasi- verden: Sjiraffen har lang hals med hodet så høyt at han ser

trykk å hente i Hånes kirke under familiegudstjenesten 15. november. 3 barnedåper, utdeling av 4 års boka og barnekoret sang. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i festsalene. over det meste. Han har et utrolig stort hjerte og alle sjiraffer er ulike. Gud vil at vi skal se hver andre, ha et stort og varmt hjerte for hverandre selv om vi er aldri

Fotografen var mer Fotografen var spennende mer spennende

så ulike.. Giraffsporene i våpenhuset stusset vi over, men de ledet oss rett inn i Annes billedbruk . Etterpå delte hun ut miniatyrgiraffer til de små.

Bildene får tale for seg. Soknepresten sang med barna, barnekoret smeltet alle hjertene. Vi måtte ha med en fin representant for stolte foreldre som hadde en sanger i koret.

9


Det er kult i Hånes barnekor!

Et lite stilstudie av de tre solister søndag 15. november Kristine Egeland, Vilde Bjorvatn og Ena Mørland

Hånes barnekor er for sangglade gutter og jenter fra 4 år og opp til og med 4.klasse. Vi øver i kirka hver onsdag, fra kl.17.30 til 18.15. Foreløpig er der flest jenter! Innimellom har vi ”øvelse med kos”. Da pleier vi holde en liten konsert for foreldrene, ha noe å spise og så kommer gjerne Arilds venn Timoteus på besøk!

Vi synger på gudstjenester og andre møter i menigheten. I høst har vi også hatt en mini-konsert på et av byens sykehjem. Det var veldig hyggelig og det kommer vi til å gjøre igjen J.

Adventtid Hun sto på tunet og ventet og stillheten var hvit av fallende snø. Bak henne suste skogen og fjellene ventet som hun. Og timen kom da klokkene hentet julen til jord. Skinnende fylte den dalens dype skål. Og den steg over fjellene og fylte alle jordens sletter og daler, og klokkene klang i himmelen mellom stjernene og sang og sang og knyttet en sløyfe rundt jorden og ga den til Gud i julegave. Og Gud holdt igjen jorden i sin hånd og ga den til sønnen at han skulle ha den som sin. Da lo den lille piken, høyt i den skinnende stillheten lo hun, og med armene fylte av jul sprang hun inn til de blinde. Kari Bakke.

10

og julestjerne hører sammen. Det tegnet Karoline Timenes med første advent lyset tent. Vi ble betatt av lysestakens menneskelige trekk der den så levende strekker seg mot julestjernen… Takk skal du ha, Karoline!


Er det noen lyse hoder her? Juleavslutning

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Mubeen, Vilde , Marlene (øverst) og Kristine (til høyre) lager engler på Megaklubben, mens Angela holder på med vaffelrøra. Slik har vi det på Megaklubben, som er hver fredag utenom skoleferier i Forpakterboligen ved Tveit kirke. Klubben er for alle i ungdomsskolen, og holder på fra kl. 19-22

Betlehem Lukas 2, v 1-20. Augustus Nasaret i Galilea Fordi Josef var av Davids slekt Et trau dyrene kan spise fra. Herodes.(Mat.2,v.16) Kaspar, Melkior og Baltazar Gull, røkelse og myrra. Maria. Tømmermann. Frelseren; ”..han skal frelse sitt folk fra deres synder” Mat. 1,v.21.

Juleforberedelser på MEGA-klubben !

Svar:

3.

1. 2. 3. 4. 5.

2.

Hva heter byen hvor Jesus ble født? Hvor i Bibelen kan vi lese juleevangeliet? Hvem var keiser på den tiden Jesus ble født? Hva het byen Josef og Maria kom fra? Hvorfor dro de derfra? Hva er ei krybbe? Hva het kongen som planla å ta livet av Jesusbarnet? Hva het de tre vise menn som kom for å hylle Jesusbarnet? Hvilke gaver hadde de tre vismennene med seg? Hva het Jesu mor? Hvilket yrke hadde Josef? Hva betyr navnet Jesus?

6.

1.

7. 8.

Fra: “Gullkorn fra barnemunn”

Julespørsmål for hele familien

9. 10. 11. 12.

“Elevene i barneskolen var på juleavslutning i kirken. Presten snakket naturligvis om julen og at Jesus ble født da. - Er det noen av dere som har tenkt på hvordan det hadde vært dersom Jesus ikke var blitt født ? Spurte han blant annet. En førsteklassing viftet ivrig med hånden og svarte: - Da hadde ikke du hatt noen jobb ! “

11


En stor og festglad forsamling fant sine plasser rundt de nydelig dekorerte festbord i Hånes kirke 7. november. Giverkomitéen hadde lagt opp til et sterkt program som innfridde til minste detalj.

Alle faste givere og potensielle nye var invitert til årets tradisjonelle giverfest og det ble fullt ved bordene. Komiteen hadde sikret seg sterke krefter: professor Inge Lønning som festtaler, dikt ved vår sokneprest Asle Bjorvatn, musikk ved Else og Otto Aasdal, piano og klarinett, overlege Frode Gallefoss sto for kveldens store humor kåseri, Elin Kirkhus Johansen gledet oss med vakker sang. Fiskesuppe, biff og dessert var laget av Dyreparkens kokk, Roy Byremo, og rettene ble servert av 7 glade servitører fra Frikirken. Bordene var dekket av Kirsten Bjørkhaug Fauske og Eldbjørg Timenes. Det tekniske tok Knut Johansen seg av og kveldens konferansier var Øyvind Laundal.

Uten at det var satt opp et tema for

rekte med inn i dagens norske samfunn, det yngste av de ny-rike nasjoner. ”Norge er jo et av verdens rikeste land” blir gjerne nevnt som innledning til et krav om Mens de venter på hovedretten. Nærå få. Vi har forandret mest kamera fra v.: Vidar Iversen, Asle oss. I motsetning til tid- Mens de venter på hovedretten. Bjorvatn og Inge Lønning ligere, hvem i dag har Nærmest kamera fra v.: Vidar Iversen, Asle Bjorvatn og Inge Lønning anfektelse ved å ta i mot? Han viste til samfunnets ansvar for moderne pc’er og powerpointere barn og eldre og videre til mangfol- med flyteskjemaer og hele pakka. dets verdi. Mangfoldet gjør at livet Han betrodde oss at han var forer verdt å leve. Livet er ikke en still- mann i foreningen ”De som ikke stand. Det er hele tiden i utvikling. fikk tannregulering.” Videre at han Der er ingen retur. En må bevisst hadde 28 kurs i bruk av flyteskjemavedlikeholde de åndelige verdier. er og den slags + et internasjonalt. Lønning er kjent for sine klare for- Det hadde han på danskeferja.. muleringer og evne til å nå frem Han tok for seg både Hånes menigmed sitt budskap. Denne kvelden het og Giverkomitéen og dens iver var intet unntak i så måte. med oppgavene. At alt falt i god

festen, ga første fellessang likevel Gallefoss tok oss inn i ironiens vergrunntonen for kveldens innhold: den hvor han boltret seg blant de ”Å leva det er å elska det beste de sjel fekk nå; å leva det er i arbeid mot rikare mål å trå.” Vår sokneprest leste sin egen eksegese over Bibelens innhold fra 1. Mosebok til siste vers i Johannes Åpenbaring. Det var som å betrakte den gamle bok fra et helikoptersete. Det store overblikk avsluttet med: ”Si meg, hva tror du egentlig på?” Etter å ha lyttet til et stillfarende og vakkert musikkstykke, ble vi litt bedre kjent med Inge Lønning før middagen ble servert.

Festtaleren tok oss humørfylt di12

Elin Elin Kirkhus Kirkhus Johansen Johansen til beste 3 ga til ga beste 3 fine sanger fine sanger

Frode Gallefoss ironiserte bl.a. over giFrode Gallefoss ironiserte bl.a. verkomiteen. Mange årig medlem av over giverkomiteen. Mange årig den, Vidar Iversen, på 1.Vidar benk Iversen, moret seg medlem av den, på stort sammen med fru Lillian og alle de 1. benk moret seg stort sammen andre.. med fru Lillian og alle de andre..


Tankestreken Er det rom i herberget? I alle fall nærmer vi oss julens budskap når neste ”Bladet vårt” er klar til lesing. Inspirasjonen til årets siste tankestrek er unnfanget under mer sydlige breddegrader. Vi har vært aktive i Kirkesenteret for Sjømannkirken. (Den norske kirke i utlandet) i den siste tiden. Inngangsporten har vært både bred og smal, bred fra de ansatte og kirkeverter, men noen ganger smal fra de vanlige menige i en kirke som har ord på seg for å være både åpen og inkluderende. Noen erfaringer sett utenfra. Første gang vi kom dit på et kveldsarrangement, prøvde vi å sette oss ved et bord der det var akkurat to plasser ledige, men fikk beskjed: ”Her kan dere ikke sitte for her sitter vi som serverer”. Noen ganger senere satt vi ved et bord med et par ledige plasser, og da kom en av de faste og spurte:” Er det ledig her?” Vi tenkte at det tenkte var hyggelig. Stor var overraskelsen da han tok både stol og bestikk og satte seg ved et allerede overfylt bord, og det var flere slike overfylte bord. Nå er det jo ofte slik at våre særegenheter snarere blir sterkere enn svakere med alderen. Sett innenfra, fra de mer eller mindre fastboende. Vi

holder fortet, vi gjør mye og det er stadig gjennomtrekk av folk som bare er innom for noen få ganger, så da smaker det godt å være sammen med dem vi kjenner godt fra før, å slippe å bruke energi på for oss ukjente mennesker. Det er helt legitimt å tenke slik i blant, men la det ikke bli en vane eller uvane. Med andre ord nytter det lite om ledelse og tilretteleggelse ytre sett er god, hvis ikke vi vanlige lemmer i kirken omsetter dette i praksis. Det som gjorde presentasjonen av ”Menighetsrådet på Hånes” interessant var at den enkelte sa noe om sine satsingsområder. Det er flere som ønsker at kirken skal være åpen og inkluderende, der begreper som felleskap og tilhørighet vektlegges. Så derfor går utfordringen til oss menige om å virkeliggjøre de spenstige visjonene der hver og en av oss kan yte sin skjerv. Mesteren la listen høyt: ”Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg”. Ha en god adventstid.

skap og budsjett. Resultatene de kan vise til er imponerende, men selv håper de på enda flere faste givere i så vidt stor menighet. Mange på Giverkomiteen ved dens leder Vi- en Hånes gir utrykk for glede og takkdar Blakseth orienterte sammen med nemlighet for de tilbud menigheten Vidar Iversen om komiteens arbeid har til barn, tenåringer og ungdom. og oppgaver. De presenterte regnFlere givere vil gjøre det mulig å utvide tilbudene ytterligere. jord bekreftet de rungende lattersalvene rundt bordene og den taktfaste klappingen til slutt.

Menighetsrådets leder, Åse Fredheim uttrykte til slutt menighetens

Otto P.

takk for komiteens store arbeid og hva den faste givertjeneste betyr for arbeidet i Hånes menighet. Øyv.L

På bildet til venstre intervjuer Vidar Blakseth to viktige medarbeidere som delvis lønnes av giverkomiteen, kateket Anne B. Øvensen og ungdomsarbeider Marc Schneider. Så følger roser til Eldbjørg Timenes og Kirsten B. Fauske og Frikirkens servitører.

Meglerhuset Sædberg as

Statsautorisert eiendomsmeglerfirma MNEF

Markensgt. 4b 4610 Kristiansand Telefon 38 17 89 00 www.sedberg.no

13


Det ble en spennende kveld i Hånes kirke da Terje Formo tok oss med inn Sabeltans underlige sjørøverliv på verdens 8. hav, Grashavet ved Dyreparken

Etter å ha forlatt lærerstillingen ble

Uten å gjengi hele den interessante vandring i 20 åringen Kaptein Sabeltans historie, tar vi med noen notater som ga gode grunner til refleksjoner og ettertanke. Formo sa at disse 20 år var år med begivenheter. Sabeltann var hans ”mest suksessrike barn..” Han ville bli tegner, men ble lærer. Hvor kom fantasiene fra? En eldre kunstmaler fra hans oppvekst hadde alltid tid for gutten. Han ga næring til barnets fantasi.

DVD-er. Det nevnes tall i million det diktning, sang, gitar og 7 magre klassen for hver kategori, besøkstall år. Så kom sangen om Julius og an- på 50-60 000. Vi noterer og blir settelse i Dyreparken. Han introdu- revet med. serte kunstnere og programmer og høstet erfaringer: Fenger ikke fore- Hovedmålet er å være stor for barn. stillingen barn i løpet av 3 minutter, Det er også viktig at barna skal vite forlater familien sin plass i amfiet! at Sabeltann er venner med hverandre. Han er nå en internasjonal Sabeltann, verdens verste sjørøver, figur som opptrer på flere språk. Da Formo skulle få sønnen med på ble født i 1989 og Formo skrev tekster og melodier og plukket ut de å kvitte seg med smukken, ble de enige om å legge den i Sabeltanns skuespillere som kunne bekle de skattekiste. ulike roller. 3 år senere, etter en del motforestil- En ny ide var unnfanget. Alle ble linger, ble den første ”Natt forestil- invitert til å forsøke den utveien. Nå har de et større antall plastsekker ling” lansert; 14 netter med fulle hus. Fra 1992 tok suksessen av med fulle av tåtesmukker og alle avsendere kan forvente kvittering fra Sasolgte billetter, bøker, CD-er og beltann!

Hva har grunnleggeren lært? Svaret var presist: Motstanden betyr sikkerhet for at du er på rett vei. Det viktigste er ikke å komme på topp, men det forbli der! Hovedmålet er å skape fryd, samhold, lærelyst og fantasi.

Sabeltan handler om verdivalg. Ulike mennesker gjør ulike valg. I Norge blir barndommen kortere og kortere. Derfor er det så vesentlig å gi hjelp til barna slik at de kan gjøre de rette valg.

Samtalene gikk livlig i pausen

Øyv. L. Velkommen til vår 1000m2 bokhandel

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

Telefon: Hamresanden

14

38 09 43 30

Telefon: 38 10 70 00

Vakt: 982 82 959

RIBE’s elektro as Tlf. 37 27 41 34

Mobil 908 45 790

B&M Bok & Media Markensgt 42

Tlf 38 12 05 60


BRUKT PÅ NYTT! REDESIGN! GJENBRUK!

Eksemplene var mange og fine.

Det var jentekveld i Hånes kirke da Kathrine Gregersen med sprudlende fryd appellerte til gleden over å kunne bruke de forskjellige materialer om igjen. Gjenbruksgleden må dyrkes frem!

Kåsøren selv i fri dressur

oppklippede bæreposer! Eller ei diger, rund fillerye heklet Kathrine Gregersen, lærer med utdannelse som bl.a. fagav gamle klær eller lærer i forming, har i lang tid vært opptatt av å finne må- Så fint det kan bli... lakener? Glass eller blikkter å ombruke de tingene på som vi ellers ville ha kastet. bokser kan brukes til flott lykter og hva med alle knappene Redesign eller gjenbruk betyr å bruke tingene lengre,- på en ny måte. Med stort engasjement holdt hun et foredrag i fra gamle plagg? De kan bli til pynt mange steder. Hånes kirke, der vi fikk se bilder fra den siste boka hun har I tillegg til nytten, så får en også den effekten at tingenes historie lever videre. Hva med et handlenett av bestemors skrevet: «Brukt på nytt» (Samlaget forlag). gamle gardiner, eller ei pute satt sammen av fars gamle I tillegg hadde hun med mange flotte eksempler på dette. F. skjorter? I vår oppstykkede tid er det godt å oppleve at noe har lange linjer. Ideene poppet opp, og vi som var til eks så kan man bruke restegarn til f. eks: kjøkkenkluter, stede ble veldig inspirert til å sette i gang sjøl. morsomme lapper til å reparere klær med, bamser, barneSMB gensere og ullbukser. Hva med en stor, stilig kurv laget av Dersom du ønskjer hankar, lagar du eit hol i kvar side øvst oppe langs kanten. Form strengen rundt boksen for å få laga ein fin boge. Vri endane inn 90 grader Lyslykter med ei tong. Træ endane inn i boksen . Bøy dei opp igjen Av hermetikkboksar kan du lage fine lyslykter som kan pyn- mot hanken og så ned att. Du kan òg vri dei rundt over bokte opp ut og inne i adventstida og til jul. Lage fleire og gi i sen, slik at hanken blir festa i ein runding. Du kan gjerne julegåve. træ perler på hanken før du festar den. Dekorer gjerne med ein streng med perler på som du trer inn og opp av Du treng: Hermetikkboksar, Hammar Skrujern, spikar, hola i lykta . skruar, kniv til å stikke hol med Ev. Streng og perler til hank og dekor. Kanskje har du perTekst og foto er ler liggjande etter diverse prosjekt. Eg gjekk igjennom smykkesamlinga mi og klipte opp smykke eg ikkje bruker. henta frå boka Brukt på nytt Knappar og paljettar kan òg nyttast. av Kathrine For at ikkje boksen skal bulke seg medan du hamrar hol, er Gregersen det best om den er fylt med is: Fyll hermetikkboksen med (Samlaget 2008). vatn og frys den ned. Når vatnet er frose, kan du byrje: Legg boksen i fanget ditt på eit samanbretta handklede, slik at boksen ligg støtt. Slå hol ved å banke reiskapen mot boksen med ein hammar. Det kan vere lurt å teikne på kor du vil ha hola med ein tusj før du byrjar å slå. Jo større hola er, jo meir lys skin gjennom. Høgare boksar treng fleire/større hol for å gi effekt.

Idé til julegåve?

15


For 28. gang! Ja det er faktisk den 28. gang at Gamle Tveit kalenderen kommer ut. Det har blitt presentert mange flotte bilder i alle disse årene. Mange bilder som ikke bygdefolket hadde fått sett, om ikke kalenderen hadde kommet ut. Og flott er jo det at andre vil dele Ellers inneholder kalenderen som av sin bilderikdom, slik at flere får vanlig et variert og godt bildemase hva som har skjedd i bygda vår teriell. gjennom tidens tann. Kalenderens overskudd går som Bilde vi presenterer i Bladet vårt vanlig til barne- og ungdomsarbeidenne gang, er fra den gamle Boen det i Tveit Menighet. bro, ”Bu-brua”, som ble bygget i Den er som vanlig å få tak i byg1841 og revet i årene 1970-71. das butikker. Et kjært minne for mange.

Takker for 30.000 kroner. Misjonsforeningen “Nyskudd” takker gode hjelpere Misjonsforeningen “Nyskudd” sender en hjertelig takk til alle som kjøpte lodder og til alle som hjalp til på mange måter, slik at den årlige høstbasaren i Tveit menighetshus ble så vellykket. Overskuddet ble ca 30.000 kr. Vi synes dette var et flott resultat! Misjonsforeningen “Nyskudd” støtter arbeidet som Norsk Luthersk Misjonssamband driver.

Hilsen Ingrid og Per Svein

JULETREFEST Vi inviterer menighetens små og store barn m/ foreldre, besteforeldre tanter og onkler, annen familie og venner til årets julefest i Tveit menighetshus onsdag 6.januar 2010 kl 17.00 Av programmet kan nevnes: Gang rundt juletreet, Sang av Tveit Soul Schildren Astrid Staalesen leser litt fra egen bok. Andakt v/Megaklubben. Besøk av ;(Hemmelig)

Bevertning (Pølse i brød e.t.c.)

Pris: Barn: kr 30,- pr snute, Voksne: kr 50,-pr snute Maks kr 100,- pr familie. Hilsen Tveit soul children,B-tween,Megaklubben og Søndagskolen vTveit kirke

MANDAGSKAFEEN I 2010 Mandagskafeen for godt voksne i Tveit menighetshus. Den er åpen kl 11-13 på følgende dager: 18. januar, 1. og 15. februar. 1., 15. og 29. mars. 19. april. Velkommen til kaffe og mat - og en god prat! Hilsen Margot & Kjellfrid 16

Sitatet: “Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen som ørnen.” Salmenes bok. Salme 103, vers 1-5.


Dette skjer i Tveit: Mandag: Mandagskafe For godt voksne i Tveit menighetshus en gang i mnd. fra kl. 11 00 til kl.1300 Tveit Soul Children Koret er for barn i 4. – 9. klasse. Øvelse hver mandag fra kl. 18.00-19.30 i Tveit menighetshus. Onsdag: Småbarnstreff for foreldre og små barn. Tveit menighetshus kl. 10.30 – 12.30 . Alle onsdager i partalls uker. Maxiklubben Forpakterboligen kl. 18-20 onsdag. Alderstrinn 5. – 7. klasse. Onsdagsmøter begynner kl 20.00 Se annonser i dagspressen

på Hånes: Vi har også samtalegrupper (Våre Hjem). Spennende små grupper for voksne. Torsdag: Tveit kirkekor Som regel er korøvelsen annenhver torsdag i Tveit kirke fra kl. 20.00-22.00. Fredag: Åpen barnehage i Tveit menighetshus hver fredag, fra kl. 09.30 –15.30 Megaklubben Hver fredag, ikke i skolens ferier, fra kl. 19.00-22.00 Stedet er Forpakterboligen, ved Tveit kirke Alderstrinn: 8. – 10. klasse Søndag: Gudstjenester kunngjøres i dagspressen

Tirsdag: Siste tirsdag i måneden; formiddagstreff for ”Vi over 60” kl. 11.00 –13.00 Onsdag: Kl. 17.30 – 18.15; Øvelse med Hånes Barnekor. Kl. 18.30 –20.00; Øvelse med Hånes Soul Children. Torsdag: Partallsuker; Parafinklubben kl. 17.30 – 19.30. Oppmøte Timenesveien 46. Hånes kirkekor Kl. 20.00 – 22.00; Øvelse Fredag: Kl. 19.30; Arena Søndags Gudstjenestene. Les siste omslagsside i Bladet vårt og den ukentlige annonse i Fædrelandsvennen

Gå inn på Hånes kirkes hjemmeside på adresse: http:www. kristiansand.kirken.no/ hanes for å få mer informasjon om aktivitetsplanen for den enkelte uke!

NB! Gudstjenester i Hånes kirke etter nyttår 2010: Gudstjenester feires i festsalen ut februar pga vedlikehold av kirkerommet!

http://www. kristiansand.kirken.no/tveit

Åpent Åpent 9-20(18) 9-22(20) Skaff Skaffdeg degmedlemskort. medlemskort. Da Dablir blirdu dumed medpå pååå dele overskuddet dele overskuddetii butikken. butikken.

Ryen

Gaven som varer et helt år ! Coffe Deal – Kun kr. 99 17


Fra kirkebøkene Tveit

Hånes

Døpte Emma Aurora Røyland Sordal Helene Krossen Aagren Julian Håbesland Una Folden Hauge Ida Marie Nygaard Levi Leander Suvatne Andersen Leon Fossdal Heilberg William Falander Mortensen

Døpte Vilde Sofie Fiskvik Juline Vang Omestad Mathilde Linde Røed Maria Greibesland Fredheim Iselin Østrem Trønnes Johnsen Frida Larsson Pedersen

Magnhild Kristine Egerhei Pedersen Thorleiv Voll Kåre Hauso Torvald Ravnevann

Svein Ivar Møllersen Gyda Sørli

Forespørsel om kirkelige handlinger som dåp, vigsel, gravferd, inn/utmelding og annet:

Døde

Kirkens servicetorg 38 19 68 00 Mandag til fredag 09.00-15.00 e-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

Kulturforum Hånes På vei hjem. Pilgrimsvandring Kateket i Sogndalen, Erlend Waade, viser bilder og forteller fra pilgrimsvandringer Hånes kirke onsdag 20.januar kl.19.30

MISJONSVERKSTEDETS HØSTMESSE ble arrangert for 6. gang lørdag den 7. november på Tveit menighetshus. Også denne gangen var vi strålende fornøyde med resultatet, kr. 46.000,- ble talt opp og vi kan igjen sende en fin pengesum til Misjonsalliansens arbeid i Bolivia. Vi i Misjonsverkstedet vil gjerne få takke alle som bidro til dette flotte resultatet. Tusen takk til familien Beisland og Tveit Soul Children, takk til alle som har støttet oss med gevinster og salgsvarer og som hjalp oss med praktiske oppgaver på messedagen, og sist men ikke minst takk til alle dere som kom med velfylte lommebøker! Vi gleder oss allerede til neste år :-) Hilsen oss i Misjonsverkstedet

18

Døde

Kjærlighetens ansikt

I den hellige natten jubler englene når Kristus fødes Gir kjærligheten et ansikt på jorden

Andås

BEGRAVELSESBYRÅ AS Etablert 1933

Tove Houck


Elektrotema Agder AS Barstølveien 36 4636 KRISTIANSAND Telefon 38 04 10 00 Telefax 38 04 08 91 E-post: ole@elektrotema.com elektrotema@elektrotema.com Web:http://www.elektrotema.com

W.SÆLLMANN eftf. FLYGEL- OG PIANOSENTER SØRLANDETS ENESTE FAGHANDEL: •Autoriserte pianostemmere •Pianoverksted •Kjøp/salg av brukte piano og flygel •Eneforhandler for: •Schimmel, Yamaha, Kawai, Bösendorfer, Samick

Åpent 12-17 (Torsd. 12-19) Barstølv. 5B, 4636 Kristiansand Sørlandsparken (”Borgen”) Tlf. 38 04 77 36 Mobiltlf. 959 89 399 Faks 38 04 38 48

Hånes menighet

Tveit menig h et

Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Telefax: 38 19 69 61 haanes.menighet@ kristiansand.kommune.no

Tveit menighetskontor

Hjemmeside: www.kristiansand.kirke.no ( Velg Hånes på underenhet) Ekspedisjonstid: Tirsdag - fredag 10.00-14.00. Daglig leder Tone Schalla Telefon 38 19 69 10 Sokneprest Asle E. Bjorvatn Telefon 38 19 69 13 Organist Sølve Eggebø Telefon 38 19 69 16

Hydro Texaco Håneskrysset DøgnÅpent Telefon 38 04 87 77

Rørleggeren i Tveit og Randesund

Kateket Anne B. Øvensen Telefon 38 19 69 12 Ungdomsarbeider Marc Schneider Telefon 38 19 69 15 / 415 86 547 Kirketjener Lillian Haanes Telefon: 38 04 15 55 Menighetsrådet Åse L. Fredheim Telefon: 38 04 67 46

Balchens vei 3 4656 Hamresanden tveit.menighet@ kristiansand.kommune.no Telefax 38 19 69 59 Daglig leder Øyvind Hope oyvind.hope@kristiansand.kommune.no

Tirsdag og onsdag 09.00-13.00 Telefon 38 19 68 90 / 926 34 783 Sokneprest Theis Salvesen theis.salvesen@kristiansand.kommune.no

Telefon 38 19 68 93 / 995 63 376 Kantor Ruth Loland Sandvik ruth.loland.sandvik@kristiansand.kommune.no

Telefon 38 19 68 96 Menighetsarbeider Svein Børge Pedersen svein.b.pedersen@kristiansand.kommune.no

Telefon 38 19 68 95 Kirketjener Tomas D. Gabrielsen tomasdg@start.no Telefon 950 62 183 Menighetsrådet Marit Espegren Jøssang Telefon 38 08 54 92

Provence og den franske riviera

Antibes- helårs reisemål Fin, nyrestaurert to-roms leilighet med sengeplass til 4(5)til leie i Antibes Stor terrasse med fin utsikt mot Nice. Svømmebasseng og tennisbane. Mulighet for ukeleie og månedsleie. Kort avstand til sentrum og badestrand. Butikk og baker 2 min. gange, gode kommunikasjonsmuligheter med buss og tog like i nærheten. 20 min. fra flyplassen i Nice.

Henvendelser og bestilling til torgny.bohn@c2i.net eller 91 33 47 02

19


Vi samles til gudstjeneste! Hånes .Søndag 13.12. kl.17.00 Julekonsert med Hånes Soul Children og Hånes barnekor. Liturg: Asle Bjorvatn. Offer: Menighetens barnearbeid. Søndag 20.12. kl.20.00 Lysmesse med Hånes kirkekor. Vikarprest. Offer: Menighetsbladet. 24.12. Julaften Kl.14.00 Gudstjeneste ved Asle Bjorvatn. Hånes barnekor deltar. Offer: Kirkens Nødhjelp Kl.15.30 Gudstjeneste ved Asle Bjorvatn. Sang ved Linn Mørland. Offer: Kirkens Nødhjelp 25.12. kl.12.00 Gudstjeneste ved Asle Bjorvatn. Nattverd. Dåp. Offer: Strømmestiftelsen ***

17/1 kl 1100: Høymesse ved vikarprest. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Bibler til 5.trinn 24/1 kl 1100: Høymesse ved Asle Bjorvatn. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Den Norske Israelsmisjon 31/1 kl 2000: Høymesse ved Asle Bjorvatn. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetsbladet 7/2 kl 1100: Høymesse ved vikarprest. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Kirkens Bymisjon 14/2 kl 1100: Høymesse ved Asle Bjorvatn. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetens dåpsopplæring

21/2 kl 1100: Familiegudstjeneste ved Anne B. Øvensen og Gudstjenester vinter 2010 Asle Bjorvatn. 7års klubben Gudstjenester feires i fest- blir med. Nattverd. Kirkekafsalen ut februar pga vedli- fe. Offer: Vest Agder Søndagsskolekrets kehold av kirkerommet! 3/1 kl 1100 Høymesse ved Asle Bjorvatn. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetsarbeid

28/2 kl 2000: Høymesse ved Asle Bjorvatn. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Kirkens Nødhjelp

10/1 kl 1100: Høymesse ved Asle Bjorvatn. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Sjømannskirken, Norsk kirke i utlandet

7/3 Vinterferie

20

Åpning for dåp etter avtale!

Tveit Søndag 13. desember, 3.s.i advent. Matt.11, 11-19 Tveit kirke kl. 19.00: Lysmesse i samarbeid med Ve skole. Søndag 20. desember, 4.s.i advent. Joh.3, 26-30 Tveit kirke kl. 11.00: Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Nattverd, offer til menighetsbladet. Torsdag 24. desember, julaften. Luk. 2,1-14 Tveit kirke kl. 14.30: Familiegudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Offer til Kikrens Nødhjelp. Tveit kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Offer til Kikrens Nødhjelp. Fredag 25. desember, 1.juledag. Joh. 1,1-5(6-8)9-14 Tveit kirke kl. 12.00: Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Veterankorpset spiller. Fredag 1. januar Nyttårsdag. Matt.1,20b-21 Tveit kirke kl. 12.00 Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen.

Søndag 10. januar, 1.s.e.Kristi åpenbaring Joh. 1, 29-34 Tveit kirke kl. 11.00: Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Dåp, nattverd. Søndag 17. januar, 2.s.e.Kristi åpenbaring Joh. 4,5-26 Tveit kirke kl. 18.00: Kveldsmesse, konfirmantene deltar. Nattverd. Søndag 24. januar, vingårdssøndag. Luk.17, 7-10 Tveit menighetshus kl. 11.00:

Høymesse ved sokneprest theis Salvesen. Nattverd. Søndag 31.januar, Såmannssøndag. Mark. 4, 26-32 Tveit kirke kl. 18.00: Familiegudstjeneste ved Theis Salvesen. Søndag 7. februar, Kristi forklarelsesdag. Joh.17, 1-8 Tveit kirke kl. 11.00: Høymesse ved vikarprest. Søndag 14. februar, søndag før faste. Joh.12, 24-33 Tveit kirke kl. 11.00: Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen.

Bladet Vårt nr.6-09.  
Bladet Vårt nr.6-09.  

Nr.6 Desember 2009 5.årgang 1

Advertisement