Page 1

vår menighet MENIGHETSBLAD FOR SPJELKAVIK MENIGHET

NR. 3 - 2010 - 31. ÅRG.

Soulchildren Oppstart av nytt kor på Lerstad skole s. 9

Ja til

Konfirmantane Veronika Hjelseth og forprosjekt Mia Aasestrand las tekstane for dagen. Prest Odd Arne Skogen leia gudstenesta. Hatlehol kirke

s. 6

Ny prest med satsing på ungdom s. 7


Sommerminner ”En sommer er over … - men minnene om den består!” synges det i

radioen. Det er blitt høst, og jeg håper du har noen gode sommerminner enten fra denne sommeren eller kanskje noen gode barndomssommerminner! Jeg tenker tilbake på 5000 speidere på leir samlet til leirbål og bibelaction, hoppende og dansende med speiderskjerfet snurrende over hodet – mens de sang leirsangen for full hals ennå en gang. Da er det umulig å ikke bli revet med! Et annet sommerminne er en vakker dag med havblikk i gode venners lag på Ona eller det lille koselige feriehuset på stranda i Danmark. Mitt forrige Ona-besøk var i tåke og regn. Forrige feriehussommer var verken varm eller til et koselig hus. Bare slik det er sagt! Barndommens sommerminner er for min del knyttet til arbeid på gården der jeg vokste opp. Hesjing og arbeid i siloen – for det meste i solskinn, det er i alle fall det jeg husker. Det beste var pausene; matpausene med niste ute på markene eller pausene mellom silolassene da jeg ”slukte” bøker i ungdomstida. Arbeidsfellesskapet sammen med de voksne og andre på egen alder opplevdes godt, en var regna med og viktig. Vi hørte til. Jeg tenker at det er dette vi vil med kirka vår også; skape gode minner – tilhørighet gjennom trosopplæring, gudstenester, kirkekaffi og ellers. Mange organisasjoner er kjempeflinke på nettopp dette – skape fellesskap om en sak enten det er idrett, friluftsliv eller andre formål. På disse arenaene har vi felles opplevelser, gode minner om noe vi gjorde sammen. De skaper tilhørighet og opplevelse av å være en viktig brikke i fellesskapet. Men noen ganger er livet vanskelig. Sykdom og andre utfordringer møter oss. Min kreftsyke venninne som døde vel 40 år gammel sa det slik på slutten av livet: ”Jeg samler på gode minner” – og det trengte ikke være så store opplevelser. Det kunne være et fjell hun ville se enda en gang, en lydbok hun hørte eller å klare å hekle ennå et par med grytekluter som noen skulle få. Hun lærte meg noe viktig om at gode minner og opplevelser kan være små skatter å gjemme i hjertet – skatter å finne frem i tunge tider og brolegge livet med. Å sette ting i perspektiv og tenke over hva som er viktigst i livet kan være en utfordring i en travel hverdag. Ungdomstidens sommerjobb ga tid til å tenke – rutinepreget var nok arbeidet mange ganger, men det ga en ro til å dvele litt ved livets utfordringer. Jeg håper du denne høsten kan finne tid til å tenke og undre deg,- og at du har et sted der du kjenner tilhørighet. God høst!

vår menighet Menighetsblad for Spjelkavik menighet Vestmoa 20, 6018 Ålesund. www.kirken-aalesund.no/spjelkavik og www.tru.no Bankgiro: 3900.33.07577 Redaksjon: Kari Vatne, Johan Behrentz, Birgitte Ulstein Kvangarsnes, Dag T. Henriksen, Magnhild Nerheim Andersen. Produksjon: Spirdesign | Trykk: NordvestTrykk Kyrkjelydskontoret Spjelkavik kyrkje, Vestmoa 20, 6018 Ålesund Tlf: 70 16 53 70 Fax: 70 16 53 79 E-post: spjelkavik@kirken-aalesund.no Kontortid:mandag-fredag kl.09.00-15.00 Soknerådsleiar: Liv Strømmen. Tlf: 40 47 25 64 Dagleg leiar: Dag Tostrup Henriksen. Tlf: 70 16 53 71 epost: dag.tostrup.henriksen@kirkenaalesund.no Sokneprest: Olav Gading. Tlf: 70 16 53 72 Mob: 918 46 026 e-post: olav.gading@kirken-aalesund.no Kapellan: Ingebrigt Huse Austnes. Tlf: 70 16 53 83 Mob: 926 04 762 e-post: ingebrigt.austnes@kirken-aalesund.no Knut Bjune. Tlf: 70 16 53 82 Mob 476 24 061 e-post: knut.bjune@kirken-aalesund.no Bjarte Hove tlf. 70165384 e-post: bjarte.hove@kirken-aalesund.no Kontorsekretær: Tove Hagerup. Tlf: 70 16 53 70 e-post: tove.hagerup@kirken-aalesund.no Organist: Ola Eide. Tlf: 70 16 53 75 e-post: ola.eide@kirken-aalesund.no Arvid Havåg. Tlf: 70 16 53 76 Kateket: Jon Ivar Tønnesen Tlf: 70 16 53 73 e-post: jon.ivar.tonnesen@kirken-aalesund.no Soknediakon: Aud Romslo Schistad Tlf: 70 16 53 74 e-post: aud.schistad@kirken-aalesund.no

Peters trosbekjennelse I Kirken har vi flere trosbekjennelser. Den mest kjente er Den apostoliske trosbekjennelsen. Den begynner slik: ”Jeg tror på Gud Fader, den almektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn…” Trosbekjennelsen har et viktig formål. Den skal si noe veldig tydelig om troen. Og dens funksjon er at den skal hjelpe oss å uttrykke det sentrale innholdet i vår tro. Men når vi fremsier disse ordene så kan det oppleves som å lese en tekst vi ikke helt skjønner. Min opplevelse er at dybden og forståelsen av det vi bekjenner øker etter hvert som vi lærer mer om troen – etter hvert som vi blir mer kjent med Jesus. Men når vi da etter hvert begynner å oppfatte innholdet i bekjennelsen, så oppleves det fremdeles som å bare lese opp tomme ord, som fra et ark. Slik opplever jeg det mange ganger. Det er i seg selv helt greit. Slik er vi skrudd sammen. Likevel er det mulig å erfare at trosbekjennelsen kan fungere som et ekte uttrykk for vår egen tro. På bergensk bruker man ofte uttrykket ”bejae”. Det brukes for eksempel når vi skal si at noe er ”livsbejaende”. Å bejae noe vil si å slutte seg til noe: – jepp, ja visst, enig, eller for å bruke et hebraisk ord: AMEN. AMEN betyr: ”Ja, sannelig”. Å bekjenne troen er å holde den fast – for seg selv, for de som er rundt – i fellesskapet, kirken, familien – og ovenfor Gud selv. I Johannesevangeliets 6.kapittel har vi en forunderlig tekst. Jesus har nettopp gjort et stort under. Fem brød og to fisker ble mat nok til 5000

mann, foruten kvinner og barn. Etter dette brødunderet holdt Jesus en lang lang tale for sine disipler. Talen førte til at mange av de som hørte på (også mange av Jesus sine egne disipler) begynte å murre. Etter hvert kokte det over for folk: De sa: ”Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?” Og mange av de som hadde vært Jesus sine disipler sluttet!! De ble forarget, de ble støtt av det Jesus sa – de trodde ham ikke. Så de stakk. Og da – etter at mange av disiplene sluttet å følge Jesus, da spurte Jesus de som ble tilbake; de tolv disiplene, de som valgte å bli hos Jesus: ”Vil dere også gå bort?” Men Simon Peter svarte: ”Herre, hvem skal vi gå til?” Dette er også en trosbekjennelse. Det er Peter sin trosbekjennelse. Den er ikke en kløktig formulering med masse innhold. Den har ikke alle svarene. Den er ikke en oppramsing av en lang remse dogmer. Den er helt kort: Herre, hvem ellers skulle vi gå til?

Slik skal vi få lov til å tenke om det å tro også idag. Noen ganger kan det å være kristen oppleves som den selvfølgeligste eller den enkleste tingen i verden. Men slik trenger det ikke å være, og slik var det slettes ikke alltid selv for disiplene. Den gangen – like etter brødunderet – tok Peter enkelt og greit til takke med fraværet av alternativer. Det var ingen brukbare alternativer. Og for Peter ble det å følge Jesus en kronglete vei like fra begynnelsen. Han sviktet Jesus rått kvelden før Jesus ble korsfestet. Men etter oppstandelsen, når han fikk se den oppstandne Jesus, da var all tvil som feid bort. Peter ble lederen blant apostlene, og han dro etter hvert til hovedstaden i Romerriket. Der ble han og de andre kristne forfulgt. Peter og Paulus ble henrettet på grunn av at de fortalte om Jesus til folket der. De ville ikke avlevere en trosbekjennelse til de romerske gudene. Trosbekjennelsen deres kostet dem livet. Men Peter sin første bekjennelse var like sann og rett, da som nå: Herre, hvem ellers skulle vi gå til? Bjarte Hove

Prosjektmedarbeidar - Trusopplæring: Odd Arne Skogen. Tlf: 70 16 53 85 e-post:odd.arne.skogen@kirken-aalesund.no Kari Vatne. Tlf: 70 16 53 86 epost: kari.vatne@kirken-aalesund.no

Kari Vatne fung. red.

Kyrkjetenar: Solrun Teigen Berstad. Tlf. 70 16 53 78 e-post: solrun.teigen.berstad@ kirken-aalesund.no Melding om tenestegjerande prest tlf: 70 16 53 18

2

Konfirmantarbeidet Nytt i år er at vi har UT-konfirmantar og KN-konfirmantar. UT-konfirmantane blir i konfirmasjonstida ein del av UT (ungdommens turgruppe), er med på turane der og har samtalegruppe som undervisningsform. KN-konfirmantane får ein god del av si undervisning gjennom eit opplegg i regi av Kirkens Nødhjelp i Møre, og har nokre samlingar lokalt. I tillegg har vi ei gruppe speidarkonfirmantar også i år.

Resten av konfirmantane blir fordelt på våre hovudopplegg VANLIG, FRILUFT, KLATRE og KRIK. Må også nemne at vi har 5 konfirmantar med spesielt tilpassa opplegg, også kalla MINI. Med rundt 250 konfirmantar har vi eit av dei største konfirmantkulla i landet og dermed mykje å ta tak i. På hovudopplegga våre har vi til saman rundt 15

grupper, så kyrkjelyden har eit stort behov for konfirmantlærarar også utanom dei fast tilsette. I haust har det drygd litt med å få nok folk på plass, men innan dette er på trykk så har vi forhåpentlegvis fått starta opp alle gruppene. Utfordringa er like vel den same neste år: å finne dei som kan ha si teneste som konfirmantlærar i kyrkjelyden. JIT

3


tru.no

å ormen. ematisk 18 år. namnet ruppa

on

I 2004 vart Spjelkavik kyrkjelyd plukka ut til å vere forsøkskyrkjelyd for trusopplæringsreformen. Framleis får vi midlar til å vidareutvikle ei systematisk trusopplæring for alle døypte i alderen 0 - 18 år. Dette arbeidet vart kalla ”tru.no” som er blitt namnet på kyrkjelyden sitt samla arbeid for aldersgruppa 0 - 18 år. Meir informasjon finn de på: • www.kirken.no • www.tru.no eller • www.kirken-aalesund.no/spjelkavik.

inge

A

et

Har du spørsmål, kan du anten gå inn på heimesidene våre og finne mail adressene, eller ringe kyrkjekontoret på tlf 70 15 86 60 som har ope man-fredag fra kl 9 – 15. Revidert august 2008.

Til kvart av tiltaka vert det sendt ut invitasjon med ein påmeldingsfrist.

Tre om kveldsbøn

Har du spørsmål, kan du anten gå inn på heimesidene våre og finne mail adressene, eller ringe kyrkjekontoret på tlf 70 15 86 60 som har ope man-fredag fra kl 9 – 15. Revidert august 2008.

Til kvart av tiltaka vert det sendt ut invitasjon med ein påmeldingsfrist. Har du spørsmål, kan du anten gå inn på heime-

Hausten 2010

sidene våre og finne mail adressene, eller ringe kyrkjekontoret på tlf 70 15 86 60 som har ope

man-fredag fra kl 9 – 15.

24.9 Revidert august Aktivitetsklubben fra 7. klasse og oppover 2008. kl. 19.30-22.15

eime- 26.9

ope

på kyrkjelyden sitt samla arbeid for aldersgruppa 0 - 18 år. Meir informasjon finn de på: • www.kirken.no • www.tru.no eller • www.kirken-aalesund.no/spjelkavik.

DEN NORSKE K YRKJAviktig tradisjon Kveldsbøn – en Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege Spjelkavik kyrkjelyd fellesrådet

Postboks 7561, Spjelkavik, 6022 Ålesund Tel: 70 15 86 60 | Fax: 70 15 86 61 | spjelkavik@kirken-aalesund.no

Ungdomsgudsteneste Spjelkavik kl. 19

Tr u s o p p l æ r i n g

Solveig Kvamme Jeg kan ikke huske at det ble bedt kveldsbønn sammen med meg da jeg var liten. Kjennskapen til bønn og bibelfortellinger fikk jeg først og fremst gjennom søndagsskolen.

2.10 Turgruppa UT ( for ungdom) til Skopphornet 5.10 Småbarnstreff 10.30-12.15 15.10 Aktivitetsklubb

DEN NORSKE K YRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege Spjelkavik kyrkjelyd fellesrådet

Postboks 7561, Spjelkavik, 6022 Ålesund Tel: 70 15 86 60 | Fax: 70 15 86 61 | spjelkavik@kirken-aalesund.no

18.10 Foreldrekurs 3-åringer – tema førstehjelp 19.10 Småbarnstreff

DEN NORSKE K YRKJA

Postboks 7561, Spjelkavik, 6022 Ålesund Tel: 70 15 86 60 | Fax: 70 15 86 61 | spjelkavik@kirken-aalesund.no

Nov. UT klatrer i Sunnmørshallen ( dato ikkje avklart)

Tr u s o p p l æ r i n g

2.11 Småbarnstreff

Kan du ei kveldsbøn? Mange svarer ja på det. ”Kjære Gud jeg har det godt” er i følge nokre av deltakarane på babysang den mest brukte. Kveldsbøna er det første trusuttrykket som møter eit barn og det er med på å danne basisen i gudsbildet.

5.11 Aktivitetsklubb

nd n-aalesund.no 6. og 13.11

Tr u s o p p l æ med r i n g familie kl. 10-12 Undretur for 4-åringer

7. 11. Utdeling av 4-årsbok; Emblem bedehus – gudsteneste kl. 11 og kirkekaffi/saft 12-13.11 Nattcup for konfirmanter 14. 11

Utdeling av 4- årsbok på Blindheim bedehus og i Spjelkavik kirke. Gudsteneste kl. 11 med kirkekaffi/saft. Familiekoret blir med i Spjelkavik

16.11 Småbarnstreff 21.11 Ungdomsgudsteneste 22.11 Småbarnssang for 1-åringer 26. 11 Aktivitetsklubb 27-28.11 Lysvåken – overnatting i kirka for 6. klassinger. Barnekoret deltar søndagen på gudstenesten. 30.11

Tr u s o p p l æ r i n g Småbarnstreff

12. 12 Lysmesse med speiderne 14.12 Småbarnstreff 17. 12 Aktivitetsklubb 19.12 Ungdomsgudsteneste Volsdalen kl. 19 – UT har bildekveld med kveldsmat etterpå 28.12 Julefest kl. 17 for hele familien 8-9. 1 Felles ungdomstur til Bondalseidet med UT Faste tiltak: UT er navnet på turgruppa for ungdom. Interesserte kan få informasjon ved å kontakte Odd Arne Skogen tlf. 70 16 53 85. Gruppa har ei mail-liste der alle interesserte ungdommar kan få tilsendt informasjon frå.

4

To søstre som ber kveldsbøn. Illustrasjonsfoto

Sjølv huskar eg godt mor mi bad ”Nu lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye” kvar kveld då eg var liten. Seinare bad eg den på eiga hand, og når eg sjølv fekk barn var det naturleg med kveldsbøn i heimen vår. Det finst ulike bøner og ein kan både lese og/eller synge. Alle dåpsforeldre fra Spjelkavik menighet får no eit kveldsbønbilde og eit hefte med kveldsbøner på dåpssamling. Utfordringa er å bruke den. Vi veit frå forskning at dei viktigste påverknadane kjem frå mor og far. Våre haldningar og truspraksis – eller fråvær av dette påverkar barn si tru. Det vi brukar tid på og gjer, viser kva vi er opptekne av og kva som er viktig for oss. Å ta vare på kveldsbøna som eit uttrykk for tru og tradisjon er verdifullt. Ord og tonar skaper ro i sinnet til og med hos dei aller minste, og eit ritual som vert gjenteke kveld etter kveld, skaper tryggleik. Sjølvom barnet ikkje forstår orda, fomidlar kveldsbøn verdiar som det tek med inn i sitt vaksne liv. I Selje arbeider dei med å lage eit kveldsbønhefte i trusopplæringa. Dei har samla lokale kveldsbøner. Det hadde vore fint å samle kveldsbøner her i vårt område også, så har du lyst å dele di kveldsbøn med andre kan du sende den til Kari Vatne, Vestmoa 20, 6018 Ålesund eller på e-post kari.vatne@kirken-aalesund.no. Det vi samlar inn vil i første omgang bli lagt inn på www.tru.no si nettside. Nokre kveldsbøner ligg allereie der under overskrifta: I heimen/kveldsbøner. Fortel gjerne kven som lærte deg kveldsbøna du kan.

Etter den siste strofa blei det alltid lagt til familiemedlemmer og husdyr. Deretter ba vi den neste: “Nå lukker seg mitt øye”.

Evy Larsen Ja, jeg vekslet mellom to de sangene ‘Kjære Gud jeg har det godt’ og denne: “Kjære Gud Fader i himmelens slott, takk for i dag jeg har hatt det så godt. Jesus vil du nå igjen tilgi meg at jeg i dag har bedrøvet deg. Send dine engler og la dem passe på, alle de store og alle de små. Så kan jeg sove så trygt og så godt. Kjære Gud Fader i himmelens slott.”

Send ungane på leir

Tr u s o p p l æ r i n g

20.10 Det aktuelle Trusopplæringskonferansen på Lillestrøm soknerådet/kyrkjelege Spjelkavik kyrkjelyd fellesrådet

Janne Bjune Ja, jeg ba kveldsbønn som liten. Hadde to faste kveldsbønner. Den ene var “Kjære Gud jeg har det godt”. Den sang vi alltid først.

Det er mykje god trusopplæring som finn stad på leir, og vi er så heldige å ha mange leirstader nært oss. Brusdalsheimen, Orreneset og Kjeldsund berre for å nemne nokre. Det er viktig å slutte opp om arbeidet på leirstadane og barna får i tillegg til trusopplæring mange gode opplevingar på kjøpet. Nye vennskap – kanskje for livet. Organisasjonane sender ut brosjyrer og du finn meir informasjon på nettsidene deira. Sjekk www.ungmisjon.no og www.nmsu.no Her er ei lita oversikt over leirar i haust: Kjeldsund: 4.-6. oktober: 6.-8. oktober: 8.-10. oktober:

Haustleir 2.-4.klasse Tenleir 7.-10.klasse MMS-leir (Musikk, moro og sport), 5.-7. klasse

På Brusdalsheimen: 9.-10. oktober: Minileir 2.- 4. klasse 29-31. oktober: Haustleir 5.-7. klasse 19.-21. november: Ten-Treff 8.-10. klasse 27.-28. november: Minileir Advent 2.-4. klasse På Orreneset: 16.-17. oktober: Minileir 2.-4. kl

Spjelkavik-speiderne var så heldige på få biskopen vår Ingeborg Midttømme på frokostbesøk på landsleiren på Lista. Her er det leder Thor Ingar Tholvsen som skjenker kaffi. De 50 speiderne hadde en flott leir med bl.a. strandhaik på 22 km. Blindheimsspeiderne bodde like ved og var også 50 i tall.

Utdeling av 4- årsbok Det blir utdeling av 4-årsbok og undretur i november. Undretur 6. og 13. november der 4 åringene tenner lys og blir kjent i kirken. Bokutdeling på Emblem bedehus 7. nov. Spjelkavik kirke og Blindheim bedehus 14. nov. Familiene kan velge tid og sted som passer best. Boka Linda og den lille kirka deles ut i år.

5


Urnelund ved kirka

Forprosjekt Hatlehol kirke endelig vedtatt

Den 29. august kalla soknerådet inn til soknemøte i kyrkjekjellaren for å informere og be om råd og innspel i høve planane om urnelund ved kyrkja. Det møtte 25 personar. Både dagleg leiar Dag Tostrup Henriksen og kyrkjeverje Atle Sandnes informerte om saka. Det er på området sørvest for kyrkja, sør for Pplassen og nord for Moa Park ein planlegg til urnelund. Der er 3 innkomne forslag til utforming. Både soknerådet og Ålesund Kirkelige Fellesråd har gått inn for det same forslaget av desse tre. Einaste innvending frå både Soknemøte og sokneråd var at P-plassen ikkje må krympast, og at inngangspartiet må ha ei universell utforming.

Torsdag 9. september møtte mange fra Spjelkavik opp i bystyresalen og det var spent stemning. Etter opprop, bysang og nokre andre saker var det klart for ”Forprosjekt Hatlehol kirke”. Mindretallet i bystyret var godt forberedt og meldte med en gang ny inndekning av dei 2,5 mill. forprosjektet ville koste. Litt av stridens kjerne hadde vore om desse pengane skulle gå av skulepotten. Stemninga var til å ta og føle på, men da vi i salen skjønte at partiblokkene kom til å sprekke fekk vi nytt håp om at dette kunne gå vår veg. Rådmannen mana til sparing og ville seie nei, og det ville nokre andre også. Fleirtalet av innlegga påpeika den viktige rolla kirka har i lokalsamfunnet vårt som verdigrunnlag, i glede og sorg, og ikkje minst den frivillige innsats som blir gjort. Så vi vil seie TAKK til politikarane i bystyret for gode ord og for dei 28 stemmene saka fekk. Særleg vil vi takke Ap-representant Svein Rune Johannessen for innsatsen med å fronte denne saka og få den i hamn! Dei andre partia som er i mindretal i bystyret ga også si klare støtte. Frå kirka si side har Arvid Brevik, Arne Vinnes og komiteen for ny kirke på Hatlehol stått på for saka i mange år.

TAKK

Sandvolleyballbane og leikeplass Mange har registrert at det er graving ved kyrkja for tida. Det er nærmiljøanlegget med sandvolleyballbane, bocciabane og leikeplass som er under arbeid. Arealet er til allmenn bruk, og det er også tenkt at aktivitetsklubben og anna barne- og ungdomsarbeid kan bruke dette området. Finansieringa er enno ikkje heilt på plass,

Nye utvalg

“Fra vann til lys”, vinnerutkastet av Arkitektfirmaet Cornelius + Vöge fra København,

Kyrkjebasar 20. nov. Basar til inntekt for ny kyrkje på Hatlehol blir på Flisnes skule laurdag 20. november frå 11-15. Det blir som vanleg loddsal, matservering, kyrkjesild, sal av heimelaga handarbeid, lefser og anna bakst. Litt program vert det også – både andakt og kulturelle innslag.

6

Husvarm i Spjelkavik

Barne-og ungdomsutvalg: Trude Løvoll Ødegaard, Kurt-Inge Sjåvåg, Hellen Myrstad, Grete Eklund og Birgitte Ulstein Kvangarsnes (fra soknerådet). I tillegg møter kateket Jon Ivar Tønnesen, Odd Arne Skogen, Bjarte Hove og Kari Vatne som tilsette etter behov. Kulturutvalg Lidvard Måseide, leder Magni Sæter Stavseng Tore Johan Øvstebø Liv Ulstein Røyseth Ola Eide, kantor Diakoniutvalg Sveinung Remøy; leder Bjørg Rabbevåg Nils Beite Torill Morton Aud Schistad, diakon

men mange bedrifter i området har støtta tiltaket. Vi trur dette vil bli eit godt aktivitetsområde som kan brukast av mange. Anlegget er planlagt ferdig no i haust. Kan du tenke deg å støtte tiltaket, set du pengar inn på konto 3900.33.07577 og merker det med ”Nærmiljøanlegg”.

Kyrkjekaffi Denne hausten har vi lagt opp til kyrkjekaffi i kyrkjelydssalen oftare enn vanleg. (Datoar finn ein i preikelista i lørdagsavisa). Vi ønskjer å styrkje fellesskapet i kyrkjelyden vår. Difor vil vi ha ei lita stund etter gudstenesta der vi kan treffast og snakke saman, ikkje berre vaksne, men også borna og dei unge som har lyst. Vi lagar til eige bord for borna. For at kyrkjekaffien skal bli ein samlingsplass etter gudstenesta, må vi ta kvarandre med til ei stund i kyrkjekjellaren etter gudstenesta. Hjarteleg velkommen !

Takk for bladpengar som er komne inn – i skrivande stund er det kome inn 44000 kr. Vi takkar alle som har betalt inn. Det hjelper oss å dekke mykje av utgiftene vi har med trykking av bladet.

Takk til avtroppende redaktør

Tore Johan Øvstebø har slutta som redaktør fordi han no har begynt i ny jobb som diakonrådgivar på bispedømmekontoret i Molde. Vi takkar for innsatsen med bladet og ynskjer lukke til i den nye jobben.

Forsøk med eigne dåpsgudstenester

Sidan det er stor folkevekst og mange fødslar i området vårt, er det til tider stor etterspørsel etter dåp. Det kan vere vanskeleg å finne nok dagar til dåp i periodar, derfor har ein i haust sett av 2 gudstenester som eigne dåpsgudstenester. Dette er korte gudstenester der ein kan ha mange dåpsbarn. Den første gudstenesta var no i september ein søndag etter den ordinære gudstenesta og den andre blir 21. nov. kl.13. I Borgund har dei hatt slike dåpsgudstenester i mange år. Tidspunkta er valde ut etter ei rundspørring blant dåpsforeldre om kva tidspunkt dei kunne ønske seg.

Bjarte Hove er glad han får arbeide i Spjelkavik menighet

Eg kjenner meg som heime i Spjelkavik, seier Bjarte Hove (27). Den nye kapellanen er i ferd med å bli husvarm etter at han tok til på jobben i sommar. Heilt framand er han ikkje i menigheten. Bjarte hadde praksisperioden sin her, og kom i god kontakt med medlemmer i kyrkja.

Godt fellesskap

- Det er ein fantastisk kyrkjelyd med eit godt kollegialt fellesskap, seier ungkaren. - Kvifor vart du prest? - Eg opplever ikkje meg sjølv som spesielt utadvent, og rekna med at det skulle bli ein jobb bak kontorpulten for meg. Men tanken om presteyrket vakna då eg forstod at det var stor mangel på prestar, seier Hove.

Presteslekt

Som prest er han også noko arveleg belasta. Både faren og farfaren var prestar. Faren var inntil nyleg ansvarleg redaktør i den kristne avisa Dagen i Bergen. Farfar kom frå Stordal, og farmor frå Haramsøya. Dermed er han halvt Sunnmøring. - Eg trur ikkje det var avgjerande for at eg vart prest sjølv, seier Bjarte, som vedgår at han var usikker også då han var i praksisteneste.

God oppleving

- Ein dag kom det ei kvinne og gav meg ei flott gåve. Ho gav meg tre stolaer, eit klede som skal henge over prestekjolen. Ein stola symboliserer det lette åket, som Jesus gjev oss, når han seier `Kom til meg, alle de som slit og har tunge byrder, hjå meg skal de få kvila dykk ut.` Handarbeidet hadde ho laga sjølv. Det vart sterkt for meg, for det var ei flott gåve, og det var ei av hendingane som ga meg ro for at det er prest i Den norske kyrkja eg skal vere, seier Bjarte.

Ungdomsarbeid

Bjarte vart ordinert til feltprestteneste for eitt år sidan, og vart innsett som kapellan under semesteråpningsgudstenesta i Spjelkavik kyrkje i august. I kyrkjelyden skal han ha eit spesielt ansvar for ungdomsarbeidet, til dømes arbeid etter konfirmanttida. - Eg er like opptatt av kva tilbod vi gir dei unge både før og etter konfirmasjonen. Eg har tankar om korleis vi som kyrkjelyd kan arbeide med dette, men her er det viktig at vi også lyttar til kva ungdomane sjølv ynskjer, seier den nye kapellanen.

7


Soul så det svinger

“Vi-er her-for-å-prise-Guds-navn”, synger 40-50 Soul Children. Det er tredje øvelsen og sangen og rytmene går så det svinger.

Preikestol I forbindelse med nytt kirkegulv som ble lagt i fjor sommer, ble det besluttet å ikke ta inn igjen den gamle preikestolen, men erstatte den med en ny og mindre som kan flyttes på etter behov. I et år nå, har vi brukt lesepulten stående på deler av kortribuna som preikestol. Utkast til preikestol

Vidar Åsebø er dirigent for det nye koret.

Øving både på bevegelser og tekst må til får å gi en god konsertopplevelse.

Lesepult

Glade toner

I høst startet et nytt tween- (10-12 år) og tenåringskor med base på Lerstad barneskole. Gutter og jenter i rette alder kommer fra store deler av Ålesund for å synge og svinge seg etter glade toner og tekster. Soul Children er et konsept som har grepet om seg som en epidemi, men denne gangen med et stort positivt fortegn. Bare på Sunnmøre er det blitt tre slike kor, og på landsplan over 70. Normisjon og Frikirken står bak opplegget.

Bevegelser

- Dere er flinke. Dette går bra, roser dirigent Vidar Åsebø, mens han selv beveger seg etter rytmene fra stereoanlegget. Mer inspirerende dirigent kunne de neppe ha fått. Play-backen

8

ljomer gjennom sangsalen, men når dirigenten ber de unge ta riktig godt i, er det ikke behov for drahjelp fra cdspilleren. Teksten lyser på veggen, og med rytmer og rette bevegelser ser og høres det profesjonelt ut. Og fortsatt er det noen uker til første offentlige opptreden.

Mange voksenledere

- Når vi skulle starte et slikt kor, ville vi gjøre det skikkelig, sier dirigenten i en liten pustepause. Han fikk ideen fra en god kjenning som var opphavet til det som nå er blitt en bevegelse i store deler av landet. På øvelsene fordeler åtte voksne oppgavene seg imellom. Noen styrer teknikken, andre koker kaffe eller aktiviserer barna i pausen. Koret har egen hjemmeside med mye informasjon.

Nei til mobbing

- Vi skal ha det moro. Her er null-toleranse for mobbing, sier dirigenten og menger seg blant noen av barna som har satt seg i ring for en lek. Andre drikker saft og spiser kjeks eller spiller mini-biljard med en av lederne. Like etter pause er det ord til ettertanke. En korfilm blir satt på, og fra lerretet får barna høre om Gud som skaper og som har skapt hver og en av oss, også de med oppstoppernese.

Øve, øve

Så er det innspurt på øvelsen. Barna får vite at det ligger mye slit bak en opptreden som de ser på scena eller i tv, og de skjerper seg ekstra. Musikken ljomer. Bevegelsene sitter stadig bedre. Et kor er født.

Barn fra 5. til 10. klasse kan være med i Soul Children. I pausen er det ulike aktiviteter, og lederne er med. Utsmykkingskomiteen har i samråd med kunstner Kjell Gunnar Overøye kommet fram til et utkast til ny preikestol som både soknerådet, fellesrådet og biskopen har godkjent. Dette har tatt tid, men preikestolen er nå satt i produksjon, og vil forhåpentligvis bli ferdig i løpet av høsten. I tillegg vil det også bli laget ny lesepult som ligner preikestolen, men den vil bli en del mindre.

9


Stort misjonsjubileum i oktober

Inger Honningdal Grytten er ikkje vanskelig å provosere til ei kraftsalve om det eine eller andre. Ho er ei dame som nektar å brenne inne med meiningane sine. Og framfor alt har ho meiningar om dei mektige i samfunnet. Inger Grytten har ein ibuande skepsis til ekspertar og ”profetar”. Dersom det dei seier ikkje stemmer over ens med sunn fornuft og med Inger sin eigen magefølelse for kva som er godt og rett – så kan dei vere så kloke og lærde dei berre vil – Inger Grytten lar seg uansett ikkje imponere. - Det som er riv ruskande galt og urettferdig vert ikkje rett berre fordi hundrevis av ekspertar og forståsegpåarar hevdar at slik må det vere. Det som er løgn og reinhekla tullprat kan aldri bli noko anna, om det så vert pakka inn i reint gull. På same måten som god gammaldags nestekjærleik alltid skin som diamant, sjølv om den kan vere både puslete og haltande, seier Inger med ettertrykk.

Inger mot straumen

Sjefpsykolog kalte de han Du og du for en mann! Tull og tøys bare spruta ut av hans trimma og flittige trut. Hodet mitt verka og magen blei kvalm, det svimla for meg, jeg ble simpelt hen harm.

Jeg ombestemte meg valgte å le. Jeg begynte å se at psykologi er reinhekla pratemani. Bedre med hverdagens folkevett blanda med kjærlighet - rett og slett! Varme, engasjement og tydelig tale – det er Inger Honningdal Grytten i eit nøtteskal.

- Eg hadde ein tom album ståande i hylla som eg ville bruke til noko. Eg synes eg høyrde så mykje dumt i radioen og på TV – for ikkje å snakke om alt eg las i avisa – at eg berre måtte skrive ned reaksjonane mine. Eg var som ein liten trykkokar og spruta ut meiningane mine i små korte vers som vart limt inn i albumen. Utanpå skreiv eg: ” Jeg kan ikke la være å syntes at verden er gal.” Seinare har eg spøkefullt lagt til: ”bare jeg er helt riktig”.

10

Blanda drops I 1999 kom boka ”Blanda drops” der Inger har samla mange av lappane som havna i albumen frå 1990 og utover. Her kjem den eine tydlige meldinga etter den andre. - Eg prøver å unngå å trakke på nokon – men vil gjerne sette eit kritisk søkelys på dei som har makt og mynde både i ”kirka”, i lokalsamfunnet og i verda elles. Makt og posisjon har ein tendens til å fortrenge naturlig sjølvironi, meiner Inger. – Gode leiarar er litt audmjuke i forhold til si eiga rolle – og har evnen til å gi plass til andre. Utan ein viss porsjon sjølvkritikk har leiarar både i samfunnet og i kyrkjelydane ein tendens til å utvikle altfor store tankar om sin eigen person – og då står dei i fare for å misse evnen til å lytte. Det er skummelt, meiner Inger.

- Det verste er at i mange kristne fellesskap kan slike leiarar få store tilhengarskarar fordi dei står fram som sterke og visjonære - men ofte vil dei etter kvart ta altfor stor plass, og bli svært dominerande i fellesskapet. Med tida har eg blitt veldig glad i ”kirka”. Og ein av grunnane er at Den norske kyrkja er demokratisk og mangfaldig. No er det så mange andre som jobbar i kyrkjelydane enn presten – og der finst så mange fora der vanlige folk får seie kva dei meiner. Alt dette medverkar til sunne fellesskap, meiner Inger.

Det var i Edinburgh i 1910 at verdens kirker møttes og vedtok å stå sammen i misjonsstrategi. Der var 1300 delegater, og dette møtet gav støtet til moderne misjon og den økumeniske bevegelsen. Her i Møre har bispedømmerådet med biskop Ingeborg Midttømme i spissen bestemt at 100-års jubileet skal markeres over hele bispedømmet. Vi er ikke alene: Dette markeres også over store deler av verden forøvrig. Hovedtemaet til 100 årsjubiléet er “Å sette mennesker fri”. Møre bispedøme valgte å ha fokus på og støtte et prosjekt fra HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) ved dette jubileet.

Sjølv har ho og ektemannen Johan engasjert seg som medhjelparar i ”Kyrkjeklubben”, og der trivst ho godt. - Eit supert fellesskap med masse humor og glede, smiler Inger Grytten.

Kjærlighet drar - Truskap og lojalitet har alltid oppteke meg. Det er viktig at vi spør oss kven vi vil være lojale imot. I ein kyrkjelyd må vi ikkje være lojale til leiarane - men til Jesus. Det er altfor mange kristne fellesskap som er blitt øydelagde av sjølvopptekne leiarar som har fått for mykje makt og for mange tilhengarar. Ein god kristen leiar viser i handling kva han eller ho står for. Eg er så einig med Frans av Assisi som sa ”Forkynn evangeliet – om nødvendig med ord.” Jesus er den einaste eg bøyer meg for og beundrar sånn utan vidare. Alle andre må tåle å bli vurdert etter hjartelag. Hjerne utan hjerte er null verdt i mine auge, seier Inger. Inger set dei skarpe men likevel varme augene sine i meg og spør: - Er det ikkje meir enn nok av kjendiseri i verda om vi ikkje skal kopiere det same i kyrkjelydane. Det vi treng er kjærleik til Jesus. Med den kjem også omtanken og omsorga for kvarandre. Det er det folk lengtar etter trur eg. Kjærlighet drar. Slik har det alltid vore, seier Inger Honningdal Grytten.

Bimala Pokharel kommer på besøk. Hun er 35 år gammel, fra Nepal og har master i misjon og kirkevekst. Hun er en representant for moderne misjon i dag, og skal møte mange mennesker i Møre og Romsdal i oktober. Hun kjemper mot prostitusjon og slavehandel i Nepal, og lar kvinner få tilbake verdigheten sin gjennom å opprette jobber for dem. Lørdag 16. oktober deltar flere hundre konfirmanter og ungdommer i “Slavegospel”. Det er en dag med ulike aktiviteter, konsert og de møter Bimala på en samling der. På søndag 17. oktober vil mange kirker ha jubileumsgudstjenester med forbønn, taler, historier og informasjon om misjon generelt, og de fleste vil ha noe om Nepal og prosjektet Higher Ground. I Spjelkavik blir det en utvidet kirkekaffi med misjonsinformasjon.

Sterke menn Du og e skal være stum Og aller helst litt dum Så de ”forstandige” skal tale. - E kje det gale ?

Bimala Pokharel kjemper for kvinners verdighet.

TJØ

11


Reisebrev frå Ungarn

SMÅENS SAMLEDE Per Sveinos barnedikt

Denne sommaren var vi 17 ungdommar som var så heldige å få være med på ein tur til Ungarn som Møre bispedøme arrangerte. Vi var vart invitert av eit vennskapsbispedøme i Ungarn til å delta på Szelrosza (kompassrose) festivalen som internasjonale gjester, ein festival som den lutherske kyrkja i Ungarn arrangerar annakvart år.

Onsdag 3. november kl. 19.00 ”Hyllest til livet og ærbødighet for lidelsen.” Kåseri ved prest og forfatter Per Arne Dahl. Songinnslag ved Ålesund kammerkor. Inngang kr. 100,-

Vårt første inntrykk av Ungarn var at det var varmt. Veldig varmt. Vi reiste frå Gardermoen med 15 grader og ankom Budapest med 41 grader. Det var litt av ein overgang kan ein seie.

Søndag 7. november kl. 19.00 Reqiuem av Fauré

Den første vi møtte på Flyplassen var Marietta som var ein slags reiseledar/guide/ tolk for oss når vi var i Ungarn. Marietta jobba på Kyrkjekontoret i Budapest og hadde i oppgåve å gjere dette ein kjekk tur for oss alle. Noko som ho verkeleg lykkast med.

Per Sveino (1925 – 2000) var lektor ved Fagerlia Gymnas i Ålesund fra 1956 til 1991. Mange vil også huske ham som engasjert kirkegjenger, taler og avisdebattant.

Sjølve festivalen skulle være i ein liten by som heitte Szarvas, ein 3 timars togtur frå Budapest. Vi var som sagt invitert som internasjonale gjester på festivalen, men vi var ikkje dei einaste gjestane; I tilegg til oss var det to jenter frå Finland og 2 jenter frå Tyskland. for dei internasjonale gjestane på engelsk. Å kunne vakne opp og gå rett inn i skogen (festivalområdet låg midt i ein skog) og bare stille fokuset for dagen, var utrulig flott.

Reint åndeleg fekk vi ikkje like mykje ut av festivalen som vi hadde håpet. Alt foregjekk på ungarsk og dei var lite stødig i engelsk, så det var dårlig med oversetting på bibeltimar og taler. Men det var ein stor festival og med mange deltakarar og derfor var det mykje som føregjekk, så kvar dag var dag var det devotion (Andakt ) på mange steder. Deriblant i stilleteltet der det var spesielt tilrettelagt

Festivalen var ein veldig variert festival for heile familien. Det var barnepass for dei minste, det var utflukter, konserter, seminar og mykje, mykje meir. På hovudscena var det alltid noko som føregjekk, seminar og underhaldning på formiddagen, og etterkvart som ettermiddag blei kveld trakk folk til hovudscena for å få med seg konsertane. Ofte var det lovsongskonsertar og det var faktisk nokre songar som vi kjente igjen. Dei var oversatt til ungarsk, men det var inga hindring, vi gaula med så godt vi kunne på engelsk. Til og med den norske songen “Gje Meg handa di ven” opplevde vi ein kveld å få høyre på ungarsk. Det var ein merkeleg oppleving. Festivalen var over alt for fort, og vi måtte si farvel til både badebasseng og vener, før vi tok festivaltoget tilbake til Budapest. I Budapest hadde vi 4 heile dagar til rådigheit før vi måtte reise heim, og vi brukte tida til å bli litt betre kjend med byen på eiga hand.

12

Kulturdagane i Spjelkavik Kyrkje 2010

også lagt fram 20. november ved årets Flisnes-julemesse, som arrangeres til inntekt for ny kirke på Hatlehol. Inntektene av bøkene som selges via kirken går i sin helhet til Hatlehol kirke.

Dramatikar og skodespelar Morten Jostad framfører ”Over ævne I”. Musikk ved domkantor Magnus M. Myhre og song av sopran Marta Balstad Waske. Inngang kr. 100,-

Boka ventes fra forlaget i løpet av oktober/november og vil blant annet være tilgjengelig på menighetskontoret og i Kolofon forlags nettbokhandel. Den blir

Selv tapte jeg kampen om smykket. Jeg vinner så sjelden i spill. Det fins også annen slags lykke, som denne at barna er til.

Onsdag 10. november kl. 19.30 ”Den store styrkprøven”. Om vennskap, lojalitet og pågangsmot.

Sorggrupper for vaksne

(MNA)

Tysdag 9. november kl. 19.30 Bjørnsonkveld

Som pensjonist og bestefar med to små barnebarn i huset skrev han en rekke barnedikt med utgangspunkt i livet rundt ”Småen” og ”Vesla”. Diktene ble publisert i lokalpressen og utgis nå i samlet form.

Fra Diamanten, 1997

Sjølv om vi ikkje fekk så mykje ut av reisa reint åndeleg, så lærte vi mykje om ungarsk kultur. Vi fekk være med på ungarsk folkedans, vi smakte rumensk sukkerbrød, besøkte eit ungarsk bad, besøkte heile tre byar og vi åt mykje forskjellig ungarsk mat. Det var eit interessant møte med ein annan kultur. Vi lærte mykje om både kulturen, menneska som kom derifrå og kvarandre i reisefølgjet. Alt i alt ein kjempe tur som eg trur vi alle kan tenke oss å gjenta om 2 år.

Allehelgenskonsert med Spjelkavik kyrkjekor og Ålesund Strykekvartett. Solistar: Lisbet Lislevatn og Andre Sjåvåg. Inngang kr. 150,Studentar og barn kr. 100,-

I Spjelkavik kyrkjelyd har vi gjennom mange år gitt tilbod til etterlatte om å delta i sorggrupper. Erfaringane frå desse gruppene har vore gode – og vi har fått mange tilbakemeldingar i ettertid om at desse gruppene var viktige for deltakarane. Sorga tar ofte lang tid - og endrar seg ettersom månadane går. Etterlatte kan oppleve at sorga tar både meir tid og krefter enn det mange trur. Derfor kan det være godt å delta i ei gruppe der alle kjenner sorga som ei byrde. I ei sorggruppe snakkar vi saman om det ein har opplevd i forbindelse med å miste eit menneske ein var svært glad i. Der er det lov å dvele ved sorga. Ikkje for å bli hengande ved den - men for å komme vidare i livet. I Spjelkavik kyrkje startar vi opp ny gruppe i slutten av september. Er du interessert i å vite meir om dette arbeidet, eller melde deg på, kan du kontakte diakon Aud Romslo Schistad i Spjelkavik kyrkje, tlf. 70165374.

Sorgstøttegrupper for barn og unge Dette er eit tilbod til barn og unge som har mist søsken eller foreldre/føresette. Her kan dei treffe andre på same alder og dele erfaringar. Dei får kunnskap om sorg, får arbeide med eigne minne og får hjelp til å mestre kvardagen. Leiarane i gruppene er fagfolk med særleg bakgrunn for å arbeide med barn og unge i sorg. Det er eigne grupper for forelder. Gruppene held til i Lærings-og mestringssenteret, like ved Ålesund sjukehus. Sjukehuspresten ved Ålesund sjukehus organiserer gruppene. Meir informasjon (også påmelding) - kontakt sjukehuspresten, tlf.70 10 53 23 eller diakonen i Spjelkavik kyrkje, tlf. 70 16 53 74.

Møt den pensjonerte politimannen Vidar Bøe og norskpakistanaren Tahir Hussain som deltok i sykkelrittet Trondheim – Oslo på tandemsykkel. ”Jeg er blind og han er gammel” (Tahir Hussein til TV2). Musikalsk innslag ved Jens Arne Molvær, klarinett og Bjørnar Myhr, flygel. Inngang kr. 100,-

Torsdag 11. november kl. 18.00 Familiekonsert med Tore Tomassen,

Spjelkavik familiekor og Spjelkavik kirkes barnekor. I samarbeid med Misjonsalliansen. Gratis inngang for barn. Vaksne kr. 100,-

Søndag 14. november kl. 19.00 Måndag 15. november kl. 11.00 ”Kvar ein dag” Konsert med Herbjørg Kråkevik, Bent Rune Stray (gitar) og Helge Lilletvedt (keyboard) der dei framfører kjende salmar i nynorsk språkdrakt. Inngang kr. 250,Barn og pensjonistar kr. 150,-

13


SELSKAPSLOKALE - CATERING Vi har selskapslokale som er godt egnet til festlige lag som åremålsdager, dåpsselskap, konfirmasjoner eller minnesamvær mm. Vi leverer koldtbord og smørbrød på bestilling. Borgund Folkehøgskole ligger ca 6 km fra Moa og 16 km fra Ålesund sentrum. (Like ved Hatlehol Gravlund.)

Alfa Begravelsesbyrå AS Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall ­ og begravelse. Personlig oppfølging. Salg av gravmonumenter. Innehaver: Odd Sverre Øie

Døgnvakt: 70169220 ­Besøksadresse: Haugveien 2, Gåseid, 6015 Ålesund. Fax 70 14 44 53

Avd. Gåseide Blomster Lerstadveien 2, 6015 Ålesund, ­ Tlf. 70151740.

selskapslokale@borgund.fhs.no Borgund Folkehøgskole - Hatleholen - 6012 Ålesund - tlf.: 70 17 76 00

www.borgund.fhs.no

Byes Eduard A. Begravelsesbyrå Etablert i 1886

tlf. 70121255 fax 70123189 Telefon etter kontortid: 913 38 519

Spjelkavik kyrkje: 13.05.10 Malin Emblem Leah Aleksandra Blindheim Lundanes Julie Sighaug 16.05.10 Vidia Fugledal Finnes Tor Nygård Solli 23.05.10 Hedda Rønsen Bekvik Heine Olsvik Grytten Simen Laabak Rasmussen 13.06.10 Elias Brevik Blengsli Simon Nordstrand Øye 20.06.10

Anna Celina Kvalsvik Noah Rødseth-Haram Benjamin Bigton Strand Ella Vadset Tennøy Nora Kristin Uri Tønnesen

04.07.10

Oline Mathea Øvrelid Hopland Håkon Wolstad Pracy Sondre Niko Preching Sæther Jakob Schistad Staff

18.07.10 Sofie Korsedal Hansen Hedda Martine Skrede Sondre Fiskerstrand Telstad

HVORDAN HAR DU DET egentlig?

815 33 300

25.07.10 Nikolai Erdal Hustad

Velkommen til oss på AMFI-Moa øst tlf.70174030 www.bokogmedia.no

01.08.10 Benjamin Nilsen Berntsen Alida Heggland Thea Otterlei Rønsen 15.08.10

Martin Furnes Benjamin Nelvik Jonas Farstad Nerland Aksel Larsen Solevåg

29.08.10 Johanne Farstad Eide Adrian Gjærde Elias Vonheim Ristesund 05.09.10 Peder Stokkan Hamnøy Nora-Sofie Sjøholt Stenseng

Indremisjonens Begravelsesbyrå Vasstandvn. 1, 6011 Ålesund

Vi ønsker å bidra til en verdig begravelse Tlf: 70 17 86 60 (hele døgnet)

14

Gudstjenester

Døypte

SEPTEMBER: 26. kl. 11.00 kl. 19.00

Høgmesse med nattverd i kyrkja Høgmesse med nattverd Flisnes skule Ungdomsgudsteneste med nattverd i kyrkja

OKTOBER: 03. kl. 11.00 11. kl. 11.00 kl. 19.00 17. kl. 11.00 24. kl. 11.00 31. kl. 11.00

Høgmesse med dåp i kyrkja Høgmesse med nattverd Blindheim bedehus Høgmesse med nattverd i kyrkja Høgmesse med nattverd Emblem bedehus Høgmesse med nattverd i kyrkja Høgmesse med dåp og nattverd Blindheim bedehus Høgmesse med dåp og nattverd i kyrkja Høgmesse med nattverd Flisnes skule Høgmesse med nattverd i kyrkja Høgmesse med nattverd Blindheim bedehus

NOVEMBER 06. kl. 18.00 07. kl. 11.00 14. kl. 11.00 21. kl. 11.00 kl. 13.00 kl. 11.00 kl. 19.00

Minnegudsteneste i kyrkja Høgmesse med dåp og nattverd i kyrkja Familiegudsteneste med dåp Emblem bedehus. 4-årsbok. Familiegudstensete i kyrkja. 4-årsbok. Familiegudsteneste Blindheim bedehus. 4-årsbok. Høgmesse med nattverd i kyrkja Dåpsgudsteneste i kyrkja Høgmesse med nattverd Flisnes skule Tomasmesse med forbønn og nattverd i kyrkja

Tirsdag, torsdag og fredag: morgonbøn i kyrkja kl. 08.30. Onsdag: Morgonmesse i kyrkja kl. 08.30

gravlagde 14.05.10 19.05.10 21.05.10 26.05.10 28.05.10 03.06.10 10.06.10 11.06.10 15.06.10 16.06.10 17.06.10 18.06.10 25.06.10 30.06.10 02.07.10 06.07.10 09.07.10 13,07.10

Eva Brune Nylenna Astrid Evelyn Sunde Marion Florvaag Ingunn Marie Nedregotten Harald Bernhard Buseth Gudmund Morken Kåre Adolfsen Lund Arne Birger Olsvik Liv Gunnhild Græsdal Gunvor Aslaug Marie Jensen Petra Storlykken Oddbjørg Navelsaker Karsten Furnes Ida Karen Ørjasæter Martinius Eidhammer Johan Henry Ødegård Karen Heggem Odd Birger Viddal Anne Sofie Vestnes

16.07.10 21.07.10 22.07.10 23.07.10 27.07.10 28.07.10 29.07.10 30.07.10 04.08.10 10.08.10 13.08.10 17.08.10 20.08.10 24.08.10 25.08.10 07.09.10

Lillian Sunde Peder Laurits Breivik Oddny Olsen Margit Skagøy Knut Gotaas Sigurd Rekdal Torbjørg Clausen Søvik Ove Helge Humblen Liv Flem Kitty Roth Tone Lorgen Lübbe Randi Kaaresen Inger Margrethe Hareide Sigfred Petter Blindheim Per Olav Slinning Solveig Berit Breivik Brit Helle Olav Marinius Peder Karlsen

15


Kulturdagane i Spjelkavik Kyrkje Kulturdagane 2010 i Spjelkavik kyrkje har eit vidtfemnande program der til og med dei sportsinteresserte får litt. Per Arne Dahl, Herborg Kråkevik, Tahir Hussain og Vidar Bøe er nokre av dei du kan møte på kulturdagane i år. Herborg Kråkevik har laga salme-CD, og søndag 14. november held ho konsert i Spjelkavik kyrkje saman med handplukka musikarar. Konserten har same namn som CD-en: ”Kvar ein dag”. Tittelstrofa er henta frå den den kjende salmen til Lina Sandel ”Varje dag, et ögonblick i sänder” som er omsett til nynorsk av Johannes Gjerdåker. - Eg har sunge salmar heile livet, og no gjer eg det også offentlig, seier Herborg Kråkevik til avisa Dag og Tid. Ho held fram slik: ”Ofte handlar salmane om det vesle mennesket som er godt nok som det er. Difor kan eg også syngje salmar utan å snakke om tru, men eg er også ein kristen som finn styrke på det grunnlaget. Eg har skrive ein song om det, som berre heiter «Salme». (Dag og Tid 3.09. 2010) På piano har Kråkevik med seg bergensaren Helge Lilletvedt som har utdanninga si frå Bergen Musikkkonservatorium. Han er ein allsidig utøvar som mellom anna har vore knytta til Den Nationale Scene i Bergen som utøvar, kapellmester, komponist og arrangør.

Lisbet Lislevatn

Herborg Kråkevik

Andre Sjåvåg

Tore Tomassen

som overrekte prisen for Vidar sin 40 årige innsats i Østmarka IL. Også Tahir har fått pris Gitaristen heiter Bent Rune Stray og er utdanna etter sykkelrittet – og vart i november 2009 utnevnt til årets norsk-pakistaner på Litterved Høgskolen i Agder avdeling for rytmisk musikk. Han er produsent, arrangør og låtskri- aturhuset i Oslo. var, og har jobba saman med fleire av dei mest Onsdag 10. november kjem dei begge til kjende artistane i pop-verda. Spjelkavik kyrkje der dei gjennom filmklipp og eigne kommentarar fortel om sykkelrittet, Konserten med Herborg Kråkevik går også si felles interesse for sport, om trening og måndag 15. november – men då på føresmerte, om å sette seg høge mål – og mest av middagen. alt om venskap og lojalitet til kvarandre. Styrkeprøven To lokale musikarar deltek også denne kvelden. Vi var mange som fekk tårer i augene når vi såg dokumentaren på TV2 om den pensjonerte Jens Arne Molvær på klarinett og Bjørnar Myhr på piano. politimannen Vidar Bøe (60) og den blinde Tahir Hussein som gjennomførte sykkeløpet Trondheim Oslo på tandemsykkel. Tahir hadde Per Arne Dahl Presten og forfattaren Per Arne Dahl samlar sett seg eit mål – og Vidar som ville gjerne gi alt for at draumen til den unge Tahir kunne gå i mange lesarar kvar gong det kjem ei ny bok. oppfylling – sjølv om han var redd Tahir ikkje Han er også ein svært ettertrakta forelesar, og vi er svært glade for at han kjem innom heilt forstod kva ein samanhengande sykkelSpjelkavik kyrkje 3. november. Ein temakveld tur på 54 mil eigentlig kom til å koste. ”Dette som kan gjere oss litt klokare på oss sjølve betyr meir for oss saman enn for andre som og på kvarandre. Kvelden har fått tittelen set seg mål om å ta OL-gull” sa Vidar til TV2 ”Hyllest til livet og ærbødighet for lidelsen.” før rittet. I ettertid fekk Vidar Bøe prisen for Ålesund kammerkor deltek også med nokre ”Årets ildsjel” under idrettsgallaen i Håkonshallen i Lilllehammer. Det var dronning Sonja songinnslag.

16

Vidar Bøe og Tahir Hussain

Bjørnstjerne Bjørnson Sidan det er 100 år sidan Bjørnstjerne Bjørnsom døde – vert det over heile Noreg sett eit særskilt fokus på denne diktarhovdingen i år. Under kulturdagane i Spjelkavik presenterer dramatikaren og skodespelaren Morten Jostad ”Over ævne I” frå 1883. Kvelden er sett saman av utvalde scener og monologar så vel som dikt og artikkelstoff, samt song og musikk ved Marta Balstad Waske og domkantor Magnus M. Myhre. Requiem av Fauré På allehelgensdag, søndag 7. november framfører Spjelkavik kyrkjekor Gabriel Fauré sitt ”Requiem” saman med Ålesund strykekvartett og andre musikarar. Solistar er Lisbet Lislevatn og Andre Sjåvåg. Dirigent, kantor Ola Eide har lenge hatt eit ynskje om å framføre Fauré sitt mesterverk i Spjelkavik kyrkje. Familiekonsert I år er det trubadur og låtskrivar Tore Tomassen som er trekkplasteret på familiekonserten torsdag 11. november. Dette vert garantert ein gladkonsert, der også Spjelkavik familiekor og Spjelkavik kirkes barnekor deltek.

Vår menighet nr. 3/10.  

Oppstart av nytt kor på Lerstad skole s. 9 Ny prest med satsing på ungdom s. 7 forprosjekt Hatlehol kirke s. 6 JA til MENIGHETSBLAD FOR SPJE...

Vår menighet nr. 3/10.  

Oppstart av nytt kor på Lerstad skole s. 9 Ny prest med satsing på ungdom s. 7 forprosjekt Hatlehol kirke s. 6 JA til MENIGHETSBLAD FOR SPJE...

Advertisement