Page 1

GUDSTJENESTELISTE s 4

JUBILANTER s 6

MENIGHETSBLAD F O R S TA D S B Y G D P R E S T E G J E L D N U M M E R

4

2 0 1 0

6 0 .

Å R G A N G

BISKOPEN KOMMER s 11


MENIGHETSBLAD

F R I V I L L I G E V E RV

FOR STADSBYGD PRESTEGJELD Menighetsbladet for Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør-Stjørna menigheter Utgiver: Rissa kirkelige fellesråd Redaksjon: Knut Inge Blix Furuseth - redaktør, Terje Breivold, Tone Alseth Larsen, Margrethe Haaverstad Kasserer: Andreas Myran, 7100 Rissa Postgiro: 0536.30.62999 Bankgiro: 4213.30.13681 Produksjon: Mediaprofil AS, Berkåk, 7391 Rennebu Innlevering av stoff: menighetsbladet@rissa.kommune.no Rissa kirkekontor, 7100 Rissa Frist: 11. nov for bladet som skal komme ut 27. nov. Kirkekontoret i Rissa Rådhuset, Rissa Tlf 73 85 28 97, fax 73 85 14 90 E-post: kirkekontoret@rissa.kommune.no Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 09.00-14.00 Torsdag: kl. 10.00 – 14.00

Ansatte: Prost Sven Tysdal Kontor: 73 85 27 62 Privat: 73 85 55 77 Kontorsekretær for prosten: Birgit Høston, 73 85 27 65 Sokneprest for Rissa og Hasselvika: Brita Hardeberg Vikarprest Helge Schistad til og med sept. Kontor: 73 85 27 60 Sokneprest for Stadsbygd og Sør-Stjørna: David Vogel: Kontor: 73 85 26 26 Privat: 98 84 28 82 Fung. kirkeverge Svanhild Sveaas Skrødal Kontor: 73 85 28 48 Soknediakon Terje Breivold Kontor: 73 85 27 64 Privat: 73 85 18 83 Menighetssekretær Aage Stoen Kontor: 73 85 28 96 Privat: 73 85 17 59 Kontorsekretær Sonja Brødreskift Kontor: 73 85 28 97 (Ekspedisjonen) Organist Ronny Kjøsen Kontor: 73 85 26 25 Kirketjenere/gravere: Rissa og Hasselvika: Margareth Solli Askjemshalten 93 64 49 23 Frengen og Ramsvik: Ann-Britt Dyrendahl, 73 85 39 02 / 93 82 59 54 Husby kirkegård: Leif Tørstad, 93 60 42 78 Stadsbygd og Rein: Ola Denstad, 90 74 40 07

2

MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

Menighetsrådsledere: Stadsbygd: Torbjørn Hermstad tlf 936 04 278 Rissa: Harald Sommerseth tlf 73 85 14 52 Hasselvika: Lena Sivertsvik tlf 73 85 42 17 Sør-Stjørna: Dag Håvard Askim tlf 73 85 38 43 Rissa kirkelig fellesråd: Sverre Skalmerås, tlf 73 85 18 04

Kontakter for blomsterfondene Rein:

Astrid Kojen, tlf 73 85 12 36 Konto: 4213.20.12819 Rissa: Midt-Norge Regnskap, tlf 73 85 48 50 Konto: 4213.30.47640 Stadsbygd: Stadsbygd Sparebank, tlf 73 85 50 00 Konto: 4336.20.04900 Hasselvika: Elsa Wean, tlf 73 85 41 84 Astrid Elvebakken, tlf 73 85 42 51 Konto: 0530.30.35631 Frengen: COOP Fevåg, tlf 73 85 38 20 Konto: 0530.05.77395 Selnes: Elin Dahlen, tlf 73 85 39 75 Konto: 0530.05.77395 Råkvåg: FOSAM Råkvåg, tlf 73 85 31 37 Konto: 4212.57.11272 Sørfjorden: Mary Fiksdal, tlf 73 85 31 68 Konto: 0530.50.06531

Barnearbeid Skaugdal, Unge røster Kjersti N. Furuseth, tlf 73 85 40 84 Barnelaget i Hasselvika, Hasselvika skole Pre-Soul Children og Kefas, Fissa misjonshus Narve Langmo, tlf 922 52 336, hovedleder Katrine Vogel, tlf 480 77 516, Pre-SoulChildren Marianne B. Langmo, tlf 971 90 041, Soul Children Jorun Bårli Berg, tlf 984 10 867, Kefas Den minste kvist, Modalen Dagrun Rokseth, tlf 73 85 01 31 Håpet barneforening, Sunde Kristin Sve Bratseth, tlf 905 29 513 Noas Ark, Stadsbygd Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54 Noaklubben, Stadsbygd Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54

Ungdomsarbeid Krik, Stadsbygd (Kristen Idrettskontakt), Aage Stoen, tlf 992 59 762 Rissa Kr. Skolelag (NKSS), Solveig Brørs (u.skolen), tlf 73 85 35 02 Stjørna Fritidsklubb, Mælan Aage Stoen, tlf 922 59 762 Framside: Foto: Knut Inge Blix Furuseth


ORD TIL ETTERTANKE

DU TOK BORT MIN SYNDESKYLD Salme 32,1-5 Noen mennesker plages med ting de har gjort eller sagt, noe de ikke har gjort opp for. De har ikke hatt mot til å erkjenne eller bekjenne det verken for Gud eller mennesker. Det ligger nok dypt i oss dette at har vi gjort eller sagt noe galt, da vil vi nødig at det skal komme fram i lyset. Vi fylles med skamfølelse, og denne følelsen hemmer oss. Skulle noen kjenne det slik som jeg har beskrevet, kan en salme fra Salmenes bok i Bibelen være til hjelp. Salme 32 tar opp et aktuelt tema. Det er alltid vondt når det som er vondt, blir avdekket og kommer fram i lyset. Men det kan bli enda verre å gjemme på det vi kan kalle en vond hemmelighet. Det vonde presser på, og kreftene våre kan gå med til å dekke over, ja, til og med fornekte det vonde. Mange mennesker fikk hjelp ved at de fikk komme fram med det som plaget dem. De slapp å frykte for sannheten. I stedet fikk en oppleve forståelse og tilgivelse. I stedet for fornektelse, kom gleden over å vite at alle synder er tilgitt.

De fikk mot til å gå videre i livet. Noen slike erfaringer ligger bak ordene i Salme 32. Salme 32,vers 5: Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. I begynnelsen av gudstjenesten får vi bekjenne våre synder. Det er en generell syndsbekjennelse. Men det kan være nok til at vi husker på at det er godt å komme fram for Herren med det som ligger oss på hjertet. Vi får legge av oss det som tynger og plager oss. Deretter får vi lovprise Gud med gudstjenestens egne ord: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Det aller beste ville være om vi etter gudstjenesten kunne gå hjem og føle en lettelse etter å ha mottatt et ord fra Gud. Det er et ord til tilgivelse, et ord til trøst og oppmuntring. La oss hjelpe hverandre til det. Helge Schistad

MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

3


Gudstjenesteliste 29. august – 28. november 2010 29. august 14. søndag etter pinse SKYRÅSEN PÅ STADSBYGDA kl. 11.00 Bibelvandring for konfirmanter og andre. Sokneprest David Vogel og hjelpere. 5. september 15. søndag etter pinse RAMSVIK KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved vikarprest Helge Schistad. Utdeling av 4-årsbok for hele Sør-Stjørna. Offer til menighetsarbeidet. RISSA KIRKE kl. 19.30 Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Helge Schistad. Offer til Menneskeverd. 12. september 16. søndag etter pinse. STADSBYGD AMFI kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel Konfirmantgruppe deltar. 19. september 17. søndag etter pinse. FRENGEN KIRKE kl. 11.00 Høsttakkefest ved vikarprest Helge Schistad. REIN KIRKE kl. 19.30 Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Helge Schistad. Offer til Lys for verden. NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM kl. 19.00 Taizegudstjeneste ved bror Alois fra klosterfelleskapet i Taize. 26. september 18. søndag etter pinse. RISSA KIRKE kl. 11.00 Høsttakkefest ved sokneprest David Vogel. Utdeling av 4-årsbok. Offer til menighetsarbeidet. STADSBYGD KIRKE kl. 16.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Utdeling av 4-årsbok. Offer til Kirkens bymisjon. 3. oktober 19. søndag etter pinse. HASSELVIKA KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Utdeling av 4-årsbok. LysVåkenbarna deltar. Offer til menighetsarbeidet. 10. oktober 20. søndag etter pinse RISSA KIRKE kl. 11.00. Høymesse ved prost Sven Tysdal. Brita Hardeberg innsettes som sokneprest. Offer til misjonsprosjektet. 17. oktober 21. søndag etter pinse REIN KIRKE kl. 11.00 Høymesse ved sokneprest Brita Hardeberg. Offer til menighetsarbeidet.

4

MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

RAMSVIK KIRKE kl. 19.30 Gudstjeneste ved sokneprest Brita Hardeberg. Offer til menighetsarbeidet. 24. oktober 22. søndag etter pinse STADSBYGD KIRKE kl. 11.00 Høymesse ved sokneprest Brita Hardeberg. Offer til Menighetsarbeidet. 27. oktober, onsdag RAMSVIK KIRKE kl. 09.30 Skolegudstjeneste ved sokneprest David Vogel Visitas av biskop Tor Singsaas. STADSBYGD KIRKE kl. 19.00 Gudstjeneste med nattverd ved alle prestene. Visitas av biskop Tor Singsaas. 28. oktober, torsdag RISSA KIRKE kl. 19.30 Kulturkveld. Visitas av biskop Tor Singsaas 31. oktober Bots- og bededag RISSA KIRKE kl. 11.00 Høymesse ved biskop Tor Singsaas. Bispevisitas. Offer til menighetsarbeidet. Visitasmøte med biskopens visitasberetning etter høymessen. 7. november Allehelgensdag STADSBYGD KIRKE kl 11.00 Høymesse ved sokneprest David Vogel. Offer til Misjonsselskapet. FRENGEN KIRKE kl. 16.00 Allehelgenssang. Andakt ved David Vogel. RISSA KIRKE kl. 19.30 Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David Vogel. Offer til Samemisjonen. 14. november 25. søndag etter pinse REIN KIRKE kl. 11.00. Familiegudstjeneste ved sokneprest Brita Hardeberg. Offer til menighetsarbeidet.. 21. november Siste søndag i kirkeåret RISSA KIRKE kl. 11.00 Høymesse ved sokneprest Brita Hardeberg. Konfirmantgruppe deltar. Offer til misjon i øst. 28. november 1. søndag i advent STADSBYGD KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. LysVåken barna deltar. Offer til menighetsarbeidet.


RISSA KIRKE Fredag 24. september kl. 19.00 KIRKEKONSERT Asbjørn Millerjord, orgel Frank Kristiansen, trompet Sturla Høyem, saksofon Åsmund Berget, sang Arr.: Rissa menighetsråd Søndag 14. november kl. 17.00 Konsert med Sevenjentene. Se egen notis. KIRKEUKA Det blir kirkeuke i Rissa også i år, men programmet er foreløpig ikke klart. Majoriteten av arrangementene blir i uke 45. NOAS ARK, STADSBYGD Noas ark er et barnetreff for barn i alderen 0-9 år i følge med foreldre eller annen voksen. Ledere er Jorunn Bårli Berg og Johanne Karlsaune Tung. Noas Ark møtes annenhver onsdag på Stadsbygd bedehus kl.10.30 - 13.00. Ta med matpakke. Pris: 50 kr pr barn pr år. Møtedager: 8. sept, 22. sept, 6. okt, 3. nov, 17. nov, 1. des. NOAKLUBBEN Noaklubben er for 3.-7. klassinger. Vi samles på Stadsbygd bedehus tirsdager, kl.17.30 – 19.00. Programmet består av bibelsamling, aktiviteter og kveldsmat. Leder: Jorunn Bårli Berg. Møtedager: 7. sept, 5. okt., 2. nov., 30. nov.

STADSBYGD BEDEHUS Søndag 19. september kl. 17.00: FAMILIEFEST. Onsdag 20. oktober kl. 19.30: MØTE. Onsdag 17. november kl. 1930: MØTE Fredag 3. desember kl. 19.30: ADVENTSFEST Arr.: Normisjon

FISSA MISJONSHUS Torsdag 2. sept. kl. 20.00 BØNNEMØTE Torsdag 23. sept. kl. 19.30 MØTE ved regionleder Inger Britt Rødberg Torsdag 7. okt. kl. 20.00. BØNNEMØTE Søndag 24. okt. kl. 17.00. MISJONSFEST. Tale av tidligere Ecuadormisjonær Bergliot Dahle Svanholm. Sang av Harmonium fra Trondheim. Torsdag 4. nov. kl. 20.00. BØNNEMØTE Torsdag 18. nov. kl. 19.30. HUSMØTE hos Breivold, Åsveien 15. Tale av Martha Stormo. Torsdag 2. des. kl. 20.00. BØNNEMØTE Arr.: Normisjonen SKAUGDAL BEDEHUS 10. september kl. 19.00 TRADISJONELL BASAR med salg av riskrem. Arr.: Bedehusstyret

Øvre Rissa Misjonsforening for NLM Foreningsmøter høsten 2010 31. aug: Foreningsmøte hos Anne Cecilie og Odd Arne Sakseid, Hermstad 5. sept: Foreningstur 22. sept: Foreningsmøte hos Magnhild Rønning, Leira 26. sept kl 1800: Lovsangskveld v/Helge Gudmundsen i Sunde Misjonshus 5.-10. okt: Møteuke v/Ivar Moen i Sunde Misjonshus 9. okt: Familiesamling i Skaugdalen bedehus. Ikke møte på Sunde 10. nov: Foreningsmøte hos Oddny og Didrik Frengen, Fevåg 21. nov kl 1800: Gaither-sangkveld Tema: Himmelsangen 7. des: Foreningsmøte hos Astrid og Dagfinn Albertsen, Årnset Alle foreningsmøtene begynner kl 19.30 For de andre møtene, se egne oppslag.

forts. s 10

MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

5


50-års konfirmanter fra Rissa

1. rekke: Hallgjerd Dyrendal Vennevik, Brit Kvitland Bjørnerås, Janne Karin Skånøy, Karin Våbenø Solli, Kjellrun Bjørnerås Dretvik, Edel Haarberg, Eva Jakobsen Bakken, Kari Olsøy Rian, Elin Troseth Sørli. 2. rekke: Gjertrud Aadnekvam Fagerhaug, Svanhild Overland Hansen, Ellinor Rognhaug, Judit Ringseth Halvorsen, Andrea Stoum, Else Kojen, Vigdis Skaug Skånøy, Aud Inger Ersøy Olsen 3. rekke: Hjørdis Dyrendal Lindseth, Inger Furuseth Lohne, Haldis Myran Hjelmen, Agnes Rathe Turbækmo, Borgny Solli Hansen. 4. rekke: Jomar Kojen, Jarle Bakken, Dagfinn Kvitland, Hans Haave, Jens Fætten, Arvid Haugen, Åsmund Nesdal, Noralv Aasarød.

60-års konfirmanter fra Rissa

1. rekke: Sigrun Troseth Aune, Astrid Halten Flå, Othelie Skånøy Sæther, Kristmar Føll Berge, Oline Fætten Hopen, Othelie Skalmerås Overrein, Kari Berg Sivertsvik. 2. rekke: Edgar Moe, Paul Enebakk, Andreas Myran, Bjarne Våbenø, Elias Fallin, Johan Solli, Ole Pallin, Arvid Dyrendalsli, Asbjørn Friesland. Fotograf: Spesiellise Foto & Design, Rissa. 6 MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010 6


Kjære 4-åringer og foreldre! Alle som er født i 2006 Også i høst skal vi dele ut Min egen kirkebok til alle 4-åringene. Boka handler om Line som er 4 år og opplever mye fint både i og utafor kirka. Boka er fin å kikke i og lese fra. Alle som har fylt 4 år i 2010 eller fyller det i løpet av høsten, kan få boka, men kirkekontoret har ikke full oversikt over alle som bor her. Derfor blir det bare dere vi veit om som får innbydelser om dette. Dere som er 4 år men ikke står på listene våre, er like velkomne. Kom en halv time før gudstjenesten slik at vi kan skrive navnene inn i bøkene før gudstjenesten starter. Døpte i Ramsvik kirke: Leander Myklebust Malin Sagmyr Thea Remso Eirill Kyrresdotter Tindeland Iselin Engesbak Småvik Sivert Dypvik Aakvik Iselin Mælan Bjørkvik Ingeborg Rødsjø Haug Døpte i Frengen kirke: Aleksander Øvergård Oda Johanne Refsnes Løvseth Døpte i Rissa kirke: Magnus Olsøy Sagmo Theodor Sunde Endre Bjørkøy Tande Rebecka Melhus Helene Refsnes Nylænde Linus Digernes Dyrendahl Heike Stian Wei Stavnes Kristin Airida Haarberg Ingrid Larsen

Ina Melhus Hanne Marie Tennås Aron William Morgan Eriksen Olav Einar Rafaelsen Tobias Solem Selma Sæther Maja Vingen Døpte i Stadsbygd kirke: Sondre Lillemark Nergård Sondre Svarholt Morten Mæland Oskar Mjelde Oldren Henning Skjelvan Vikan Herman Raaken Bjørkvik Torgrim Engelbreth Steen Stranden Jørgen Vangen Frøy-Daniel Persen Andrea Grønning Martine Kilen Emma Askjem Isak Denstadli Johannes Grønning Aas Henrik Aunmo Tung Julian Oskar Hønsvik Christian Curativo Setra Joakim Pedersen Stine Sørås Viktoria Buan Osen Julie Buan Osen Elkin Antonio Tønnessen Døpte i Hasselvika kirke: Arnfinn Meier Johnssønn Rathe Andrea Serine Jonassen Skånøy Malin Mosleth Dypvik

Benjamin Berget Nilsen Magnus Rein Aleksander Berg Lea Janie Dahle Schei Amalie Hesvik Helena Moe Dahle Lukas Frøseth Solem Ove Robin Tørstad Rokseth Lukas Alexander Berg Elias Aasan Daniel Kristoffer Sand Kaja Trøa Jenssen Hanna Emilia Moen Amund Sletten Bedin Amalie Knutsen Simonsen Døpte i andre kirker: Philip Damhaug Gangåssæter Kine-Andrea-Fride Sjøli Withbro Anna Marie Gråberg Flataunet Einar Johan Rabben Johansen Utdelingene skal være: Ramsvik kirke: Søndag 5. sept. kl 11.00 Her blir det også utdeling for de som er døpt i Frengen kirke. Rissa kirke: Søndag 26. sept. kl. 11.00 Stadsbygd kirke: Søndag 26. sept. kl. 16.00 Hasselvika kirke: Søndag 3. okt. kl. 11.00 Rein kirke: Søndag 14. nov.. kl. 11.00

Døpte i Rein kirke: Sondre Sandvik Trøen Odin Fissum Rian Oliver Fissum Rian Andreas Fallin

MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

7


DÅP 27.06. Iver Karlsen Dahle, Reins kloster. 27.06. Elvira Hassel-Hermstad, Reins kloster. 27.06. Tia Helén Kvithyll Myhre, Reins kloster. 04.07. Marie Kvalshaug Storaunet, Stadsbygd 18.07. Vetle Haugen Overland, Rissa kirke. 25.07. Lovise Haug Løvlie, Rein kirke. 15.08. Nora Frøseth Schei, Stadsbygd kirke 15.08. Wilhelm Vemundstad, Stadsbygd kirke. 15.08. Karen Fenstad Kasseth, Stadsbygd kirke. 15.08. Andreas Rein, Stadsbygd kirke. 15.08. Tiril Fenstad, Stadsbygd kirke. 15.08. Isak Berg Zuniga, Stadsbygd kirke.

BEGRAVELSER

VIELSER

11.06. Erling Kristian Pedersen, f. 1942, Frengen kg. 11.06. Leif Helge Lyshaugen Olsen, f. 1960, Rein kg. 18.06. Gunhild Føll, f. 1923, Stadsbygd kg. 23.06. Bjarne Askim, f. 1923, Stadsbygd kg. 02.07. Terje Johnsen Nilsen, f. 1947, bisettelse i Stadsbygd kirke. 02.07. Harald Birger Grønning, f. 1913, Stadsbygd kg. 07.07. Olaug Skårstad, f. 1914, Frengen kg. 16.07. Jarle Berg, f. 1929, Rissa kg. 21.07. Magnhild Fætten, f. 1926, Rein kg. 23.07. Mari Helene Rønning, f. 1950, Rein kg. 29.07. Petra Marie Refsnes, f. 1916, Frengen kg. 04.08. Dagny Haugen, f. 1915, Rissa kg. 06.08. Lilli Larsen, f. 1909, Frengen kg.

17.07. Mari Thung og Stefan Hansen, Stadsbygd kirke. 31.07. Gry Ellevset og Karl Johan Haugerø, Stadsbygd kirke. 31.07. Marita Dypvik og Raymond Sletten, Ramsvik kirke. 07.08. Hege Holten og Thomas Bergo, Stadsbygd kirke.

Hjertelig takk for all deltagelse, blomster og minnegaver til Stadsbygd Eldresenter i anledning vår mor Olaug Skårstads bortgang. Takker også for godt stell på Stadsbygd Eldresenter i alle år. Terje og Odd Skårstad m / familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved min mann og far Jarle Bergs bortgang og begravelse. Takk for hilsninger, blomster og minnegaver. Takk også til Asbjørn Mosleth og Øvre Rissa Songlag for fin sang i kirka. Anna, Grete, Tove, Eli, Kari og Steven med familier.

TAKKEANNONSER Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og blomsterhilsener ved min kjære mann og vår kjære stefar, Leif Helge Lyshaugen Olsens bortgang og begravelse. Og takk for gaver til Rissa sanitetsforening og god hjelp ved minnesamværet. Kristin med familie. Hjertelig takk for all oppmerksomhet ved min kjære mann og gode far, Harald Birger Grønning sin bortgang og begravelse. Takk til Rissa Sykehjem avd. II for god pleie og omsorg. Klara, Kari, Kjell, Bodil, Jens med familier. 8

Tusen takk for all vennlig deltakelse, blomsterhilsener, minnegaver til Blomsterfondet og til Råkvåg Sykehjem ved Petra Marie Refsnes’ bortgang. En spesiell takk til Råkvåg Sykehjem for god pleie og omsorg. Jorid, Anders og Olav Arild med familier.

MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

Takk for oppmerksomheten i anledning Tina Meretes konfirmasjon. Irene og Magne Tung.


Bibelkurs på Stadsbygd ”Vandring gjennom Bibelen, Det gamle testamentet.” er et 6 timers bibelkurs der de viktigste bibelfortellingene i Det gamle testamentet blir fortalt slik at vi ser helheten av innholdet i Det gamle testamentet. Kursholderen fra Bibelselskapet bruker bevegelser og huskeord slik at læringen blir lett og variert. Det er ingen pugging eller notater, men humor gir kurset en avslappet atmosfære. Kurset passer best for deltakere over 15 år og er gratis for alle.

Sted: Stadsbygd bedehus. Tid: Fredag 1. oktober kl 19.00 – 21.30 Lørdag 2. oktober kl 10.00 –15.00 Påmelding innen 24. september til Torbjørn Hermstad, tlf 936 04 278, hermstad@netcom.no Arr.: Stadsbygd Menighetsråd

Kjempegospelfest med Sevenjentene Søndag 14. november kl. 17.00 i Rissa kirke. Jentegruppa Seven består av sju jenter i alderen 9-13 år som reiser landet rundt og holder konserter med kristne sanger. Seven-jentene synger og danser med stor innlevelse og har blitt svært populære der de har opptrått. De har solgt over 40.000 CD-er og DVD-er. Seven-jentene kommer fra ulike deler av landet og opptrer så ofte at de har ei egen reservegruppe som heter Seven-aspirantene. Det er stor konkurranse om å bli med i gruppa, og en gang i året har gruppa audition. På konserten i Rissa vil de lokale barnekorene delta sammen med Seven-jentene. Vi håper på en flott opplevelse og fullsatt kirke. Entré: Barn: 50 kroner, voksne: 100 kroner, familie 200 kroner. Eventuelt overskudd går til innkjøp av utstyr til Soul Children korene i Rissa. Ønsker du å vite mer om SEVEN, kan du besøke følgende nettsider: www.seven-jentene.com www.7seven7.wordpress.com

Bojerfondet

Tur til Bessakerfjellet

Rissa menighetsråd er styre for Johan Bojers fond for vedlikehold av Rein kirke.

Søndag 12. september kl 14.00: Oppmøte ved Langløftet skihytte som ligger ved veien til vindmølleparken. Derfra kjører vi inn i vindmølleparken. Deretter blir det samling i Langløftet skihytte der det blir: • Salg av pølser, kaffe og vafler • Salg av lys • Misjonsinformasjon • Gudstjenstlig møte

Årsregnskapet for 2009 viser følgende hovedtall: Bankinnskudd: Aksjer: Sum kapital: Utbetalinger 2009: Overskudd 2009:

3.979 039,1.605 215,5.584 244,30 259,352 470,-

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! Arr.: Fosen område av Det Norske Misjonsselskapv/ Anne Turid Strøm, tel. 72 53 75 35 MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

9


Min salme Det er mange salmer jeg er svært glad i, så det kan være vanskelig å velge en å presentere i menighetsbladet. Noen er flere hundre år gamle og får meg til å tenke på at selv om ytre rammer skifter, har menneskene alltid hatt samme behov for å tro på noe større enn det vi kan forstå med tankene våre. Jeg har likevel stoppet opp ved en bønnesalme av nyere dato. Både tekst og melodi er laget av Stavangerbiskopen Sigurd Lunde og finnes i Salmer-97. Hver gang jeg synger den, kjenner jeg: Ja, dette er min bønn, dette kunne jeg ha formulert slik om jeg hadde greid å skrive på den måten. Melodien passer godt til teksten, og salmen er god å synge. Det er fint å starte en bønn med lovprisning og kjenne seg elsket og sett, selv om det ikke alltid er like enkelt å kvile i det. Vi er avhengig av Den Hellige Ånd for å kunne ta til oss budskapet i evangeliet, og det får forfatteren fint fram. Lengselen etter å få vandre i de gjerningene som Gud har lagt ferdig for meg i hverdagen min, har Lunde også satt ord på. Egentlig trenger jeg å be bønnen i denne salmen hver dag.

Dine løfter er mange, din trofasthet stor, vi vil takke, vi vil lovprise deg. Du vår Skaper som elsker oss alle på jord, og vet nøye om vår vandring og vei. Kor: Herre led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd! Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk. Vis oss synden så vi ser den er vår! Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden gjør sterk, at den rettferd som vi får, den består! Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt, at han lever nå og er her i dag! At hans død og oppstandelse, slik han har sagt vil gi kraft og mot til den som er svak. Dine gaver er mange, din nåde er rik. Herre, velg for oss de gaver du vil. Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik at det merkes vi er tent av din ild! Lær oss elske hverandre og se hva det er du har ment med at vi bor der vi bor. Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær, la ditt ord nå ut til hele vår jord! Til neste nummer av bladet har jeg utfordret Oddny Bliksås Frengen til å presentere en salme som betyr mye for henne. Ruth Rein

10

MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

Forts fra s 5

Rissa Pre-SoulChildren, SoulChildren og Kefas. Etter en pause i sommer, starter korøvelsene på Fissa Misjonshus, Rissa tirsdag 31. august. PreSoulChildren koret og SoulChildren koret har øving fra kl. 17.30 – 19.00. Kefas øver kl. 19.00 – 21.00. Øvingsdagene blir: 14. sept., 28. sept., 12. okt., 26. okt., 9. nov., 23. nov.

Skolelaget og KRIK Oppstart 3. september hos Marit Vemundstad

Stjørna fritidsklubb, Mælan Oppstart: 27. august.

Søndagsskole på tirsdager. Nytt tilbud til barn i førskolealder. Sted: Biblioteket i Rissa. Oppstart: 31. august kl. 17.15

Er jødene Guds utvalgte folk? Lørdag 11. sept. kl. 10.00 – 13.00. Seminar i Heimdal kirke ved gen.sekr. Rolf Gunnar Heitmann Lørdag 11. sept. kl. 18.00 Israelsfest i Sommerveiten misjonshus Tale ved gen.sekr. Heitmann. Arr.: Israelsmisjonen


Bispevisitas i Stadsbygd prestegjeld

Rissa menighetsråd arrangerer busstur med handicapbuss til Ørland 16. september. Start fra busstasjonen kl. 10.00. Det blir guiding i Austråttborgen, andakt i Austråttkapellet og servering av fiskesuppe på Ørland kysthotell. Pris: 250 kr pr. person. Påmelding til soknediakon Terje Breivold, tlf 73 85 27 64 innen 10. september.

Taizégudstjeneste i Nidarosdomen 19.september

Biskop Tor Singsaas kommer på visitas til menighetene våre 27. – 31. oktober. Under visitasen vil han delta i ulike arrangementer i regi av menighetene, møte tillitsvalgte og ansatte i menighetene, ha møter med barn og skolefolk og med den kommunale ledelsen. På den måten ønsker han både å skaffe seg overblikk over forholdene i prestegjeldet, og oppmuntre den kristelige virksomheten hos oss. Mange vil få personlige invitasjoner til en eller flere av arrangementene, men en rekke arrangementer er åpne for alle. Hit ønsker vi alle hjertelig velkommen både til å høre, se og komme med reaksjoner til vår kirkelige leder i Trøndelag. Visitasen avsluttes med visitasmøte og visitasberetning i Rissa kirke etter høymessen søndag 31. oktober kl. 12.30.

Unge mennesker fra Norge og Nord-Europa samles helga 17.- 19. sept. til Taize-treff i Oslo og Trondheim. Vi kan få en smak fra Taize i gudstjenesten i Nidarosdomen kl 19.00 søndag 19. september. Flere kirkeledere fra Trondheim deltar sammen med leder for fellesskapet i Taize, bror Alois. Gudstjenesten vil bli i god Taizestil med varme, stillhet, lys og sang. Den gir god mulighet for bønn og ettertanke og sangene synges gjerne flere ganger flerstemt. Etter gudstjenesten blir det mulighet for samtale. Taize er en liten landsby i Frankrike der kristne fra ulike kirkesamfunn har dannet et klosterfellesskap.(kommunitet). Dette tverrkirkelige klosterfellesskapet har hvert år besøk av over 100.000 unge mennesker fra hele verden. Der får de noe som gjør noe med dem! Fra Rissa blir det satt opp busstur for konfirmanter og andre. Pris for andre deltakere blir 100 kroner pr .person. Bussene går fra Busstasjonen i Rissa om Stadsbygd til Nidarosdomen.. Retur umiddelbart etter gudstjenesten. Bussavganger og program vil bli kunngjort i kirkene eller ved henvendelse til Kirkekontoret.

Åpne samlinger: Onsdag 27. oktober kl. 09.30: Skolegudstjeneste i Ramsvik kirke. Onsdag 27. oktober kl. 19.00: Gudstjeneste med nattverd i Stadsbygd kirke. Torsdag 28. oktober kl. 19.30: Kulturkveld i Rissa kirke. Søndag 31. oktober kl. 11.00: Høymesse i Rissa kirke. Søndag 31. oktober kl. 12.30: Visitasmøte i Rissa kirke.

Hasselvika og Stadsbygd kirker 11- åringer fra Hasselvika, Fevåg og Stadsbygd inviteres til å bo et døgn i kirkene sine. Barn fra Hasselvika og Fevåg samles 2.-3. oktober, og barn fra Stadsbygda samles 27.-28. november. Barna får lære om alt som foregår i kirka, det blir leikeaktiviteter, måltider, sang og forberedelse til gudstjeneste. De overnatter i kirka, og på søndag morgen spiser de frokost sammen før de deltar i gudstjenesten. Invitasjonsbrev kommer i posten.

MENIGHETSBLADET NUMMER 4 - 2010

11


Informasjon

Menighetsbladet for Stadsbygd Utgis av menighetsrådene i Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør-Stjørna Returadresse: Kirkekontoret, 7100 Rissa

Klostergudstjeneste 2010 Søndag 27. juni var 160 mennesker samla til friluftsgudstjeneste i Reins gamle kirkeruiner. Temperaturen var litt lav, men det var oppholdsvær. Vikarprest Helge Schistad ledet gudstjenesten og holdt prekenen. Organist Ronny Kjøsen spilte på elpiano og ledet ei sanggruppe. Etter gudstjenesten planta soknediakon Terje Breivold Rissa menighets klimatre ved Alléburet i Reinshaugen. Iver Karlsen Dahle, Elvira Hassel-Hermstad og Tia Helén Kvithyll Myhre ble døpt i gudstjenesten. Takk til museumslaget og bygdekvinnelaget for hjelp med kjøring av stoler og for kirkekaffe! Foto: Tor Elvebakken.

Stadsbygd menighetsblad nr.4/!0.  

NUMMER 4 60. ÅRGANG 2010 GUDSTJENESTELISTE s 4 BISKOPEN KOMMER s 11JUBILANTERs6 ● ●