__MAIN_TEXT__

Page 1

Alterteppet i Nordberg kirke

Les om Kulturuke ........................................ side 5 Püske............................................... side 6 Pasjonsspillet i Oberammergau..side 10 En annerledes besøkstjeneste...side 14 m.m.

Nr. 2 - 56. ĂĽrg - april - mai 2010 - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 tor.torbjørnsen@getmail.no Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Diakon Trygve Nordby Bergland 50% stilling. Faste dager tirsdag og onsdag Suhms gt. 6, 0362 Oslo Tlf. 23 62 99 08 trygve.nordby.bergland@oslo.kirken.no Menighetsforvalter Bjørnar Nome Grusveien 24, 1158 Oslo Tlf. 23 62 99 02 / 92 65 52 91 bjornar.nome@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Ormøybakken 12, 0198 Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no

menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Hjemmesider www.lambertseterkirke.no.

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd

Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01

E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no

Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00

Ansvarlig redaktør: Bjørnar Nome

Menighetsrådets leder Borgny Vestli

Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90

Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019 Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691

2

Menighetspleien e-post (ny):

Design: Mediekunstnerne.com

Redaksjon Øystein Endal

Layout Asbjørg Øxseth Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 24. mai.

Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Forsidebildet:

Alterteppet i Nordberg kirke. Tittel: ”Oppstandelse”. Kunstner: Kari-Bjørg Ihle År 1992

Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet ”En Første Påskedagskirke”! Så lenge jeg kan huske har jeg møtt den påstanden at vår lutherske kirke er ”En langfredagskirke” – i den forstand at vi er så opphengt i synd, skyld og soning. Og det er visst ikke bra.

J

a, vi legger vekt på det bibelske faktum at Jesus dør på korset for å sone vårt brudd med Gud. Vi tror, sammen med alle andre kristne kirker at Jesus gjør dette i vårt sted. Kort og godt stedfortredende. Like fullt blir en slik påstand så riv ruskende gal. Fordi den forteller ikke hele sannheten. Like lite som påsken stopper med langfredag! Som kirke tror vi med frydefull jubel på triumfens budskap fra Første Påskedag: Jesus beseirer døden – det vil si: Døden som straff. Vi er slett ikke langfredagens og dødens kirke; vi bekjenner oss til det livet Gud skaper på ny en påskemorgen. Var han som gav sitt liv, forblitt i dødens fengsel, hva var vel da vår tro? Men se, vår Frelser lever! Han lever! Han lever! Han oppstod og han lever! Det er Svein Ellingsen som former en salmestrofe slik. Rett nok handler påskedramaet om hvordan Gud beseirer alle de kreftene som står ham imot gjennom det største offer som tenkes kan: Jesu liv ofret på et kors. Men enda mer handler påsken da nettopp om seieren som vinnes: Det nye livet. Det livet som rekkes alle som vil ta imot det. Fra dåpen av. I tro. Så enkelt. Så entydig. Så fullt av glede. Så breddfullt av det glade budskapet om Guds grenseløse kjærlighet til oss mennesker.

Paulus skriver i en av Bibelens vakreste tekster: Så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.(1. Kor. 13,13) Bare med basis i påskens budskap om at Guds kjærlighet er sterkere enn døden, kan dette være sant. Bare med utgangspunkt i påskedagens jubel kan vi som kirke med troverdighet si at vi vil stå på barrikadene der menneskelivet trues og kues. Bare i lys av oppstandelsen tør vi døpe barn, gi dem kunnskap og erfaringer om det kristne livet, og drive diakonalt arbeid, forkynnelse og misjon. Påskedagens budskap alene gir oss mot til å tro at det fins en nådig og kjærlig Gud! Uten Jesu oppstandelse ville verken troen, håpet eller kjærligheten bli stående – alt ville rase. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, skriver Paulus i triumf til de usikre mennesker i Korint – og til oss. Det skal Lambertseter kirke få stå her som et tydelig tegn for – inntil den ikke trengs mer når Gud gjør alle ting nye. Inntil da vil vi være langt mer enn ”En Langfredagskirke” – andre får si hva de vil om oss. Vi er i høyeste grad ”En Første Påskedagskirke”! Gledelig påske!

Vi takker

- for det gode samarbeidet med frivillighetssentralen - for alle frivillige medarbeidere som gir av sin tid i tjeneste for menigheten - for menighetspleien og alle besøkerne, for deres frivillige tjeneste overfor sørgende, eldre, ensomme og syke - for et økt gjennomsnitt på våre gudstjenester, og for det gode arbeidet rundt Sprell levende gudstjenester og søndagsskolen - for våren og dens påminnelse om Guds fantastiske skaperverk

Vi ber

- om at alle må oppleve å SE JESUS og BLI SETT AV HAM slik visjonen for Lambertseter menighet er, og at alle som kommer til kirken føler seg sett og ivaretatt av menigheten - for alle syke i menigheten, om lindring og at Gud er dem nær - for alle som er døpt den siste tiden, og for deres foreldre og faddere. Vi ber om at de må få vokse opp nær Jesus. - for barne- og ungdomsarbeidet og arbeidet rundt trosopplæringen, at yngre mennesker kan oppleve et eierskap til menigheten - for årets konfirmanter, at de må oppleve konfirmanttiden som fin og meningsfull - for påsken, påskegudstjenestene, at de som besøker kirken får oppleve det sterke påskebudskapet om Jesu død og oppstandelse - for kulturuken og for arrangementene i den forbindelse - for familien Fosse, våre utsendinger i Sjømannskirken i Singapore

Husk

at kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager i kontortiden.

3


Aktuelt Frivillighetshjørnet

Lambertseter menighet har mange frivillige som tar et tak og tusen takk for det! Hva hadde menighetslivet vært uten frivillige i alle aldrer som stiller opp, stiller seg til disposisjon og sier ja til råd, utvalg, komiteer, klubber, aktiviteter, gjøremål og utadrettet virksomhet? Det er nesten skummelt å begynne å ramse opp, for det er så lett å glemme noen. AV ØYSTEIN ENDAL

Å

glemme noen eller å forårsake at frivillige som ofrer tid, krefter og andre ressurser til fellesskapets beste ikke føler seg sett, er noe vi for all del må unngå! Menighetsrådet har tatt noen tak for å kvalitetssikre oppfølging av frivillige. Vi vil fordele oppgaver oss i mellom med hensyn til å holde kontakt med de ulike grupper og funksjoner. Vi vil også gjøre et fremstøt for å fylle enda flere plasser med inspirerte og engasjerte frivillige, så kanskje du også er en av dem som i fremtiden er frivillig i Lambertseter menighet? Det er ei arbeidsgruppe som nå jobber med dette. En av de tingene vi jobber med er å arrangere en fest for alle frivillige i menigheten. Det skal virkelig bli en fest med takk og inspirasjon!!

Dette ”Frivillighetshjørnet” er også en del av denne helheten. Her skal vi vie plass til frivilligheten, f.eks en presentasjon av grupper eller personer som gjør noe for menigheten, om hva de gjør og hvorfor. Her blir det nok også annonsert hva vi trenger av frivillige og til hva, så ..følg med, følg med! Vi må heller ikke glemme at dere som stiller opp for fellesskapet i menigheten, samme hva det er, faktisk er Den Hellige Ånd som virker iblant oss!! Se stort på det.

”Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige slags virksomhet, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.” 1 Kor 12, 5-7

Margaretakirken i Maridalen

Gudstjeneste på tur Kristi Himmelfartsdag Ja, det er riktig som det står – også i år holder vi kirkedøra i Lambertseter kirke lukket på denne spesielle høytidsdagen. I stedet drar vi på tur – til Maridalen. Der holder vi gudstjeneste i ruinen etter Margaretakirken. Margaretakirken

Denne steinkirken fra ca. 1250 har faktisk gitt navn til hele dette vakre dalføret. Her bodde det fram til Svartedauden sannsynligvis mer enn tusen innbyggere, men pesten avfolket dalen så å si helt. Dette gjorde også sitt til at bruken av kirken som var viet til de gifte kvinners skytshelgen, Margareta av Antiokia, falt drastisk og falt etter hvert bort. Siste gudstjeneste her ble holdt 3. pinsedag 1643. Og fra litt inn på 1800tallet lå den i ruiner. Da hadde steiner fra murverket havnet i grunnmurene på gårdsbygningene i dalen.

Livet rundt kirken blomstrer

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

4

I nyere tid har livet rundt kirken igjen blomstret opp. Siden 1974 har de tre Maridals-spillene, skrevet av Carl Fr. Engelstad blitt fremført her, og både 2. pinsedag og Olsokdag feires det gudstjenester. Etter hvert har tallrike brudepar feiret bryllup her

også. Maridalens Venner gjør et strålende arbeid med å holde landskapet i hevd.

Et utsøkt reisemål

Med andre ord – det er et utsøkt reisemål vi velger oss denne dagen. Og når vi legger til at både gammelpresten Simon og sokneprest Fredrik har svært mange års tjeneste i dalen bak seg, da er det meste sagt!

Sesongstart ”Tur i det blå”

I år benytter vi også denne flotte muligheten til å starte sesongens ”Tur i det blå”. I samarbeid med Frivillighetssentralen setter vi opp transport fra Lambertseter kirke. Det er bare å møte fram til vanlig kirketid kl. 11.00 og å være kledd etter forholdene. Så vet du ikke ordet av det før du er i den vakre Maridal. Selvsagt blir det vafler og kaffe etter gudstjenesten, og vi skal ikke se bort fra at lokale krefter gir oss en orientering om området. Årets konfirmanter blir også med. Her gjelder det som i eventyret: Vil du være med, så heng på!


Kulturuke

En av årets store satsinger i Lambertseter Kirke er en uke full av kulturelle innslag, med noe på programmet hver dag. Det hele starter lørdag 24. april med en konsert av Sofiemyrkoret og avsluttes søndag 2. mai med Sprell Levende Barnegudstjeneste. Hver aldersgruppe har fått en dag å boltre seg på.

24 april til 2. mai På programmet står blant annet en konsert med en av operahusets fiolinister Siv Grønli i samarbied med Johan Wallace. Vi får også en konsert basert på vår tidligere organist og komponist Jan Elgary etterfulgt av ett foredrag om hans virke. Mandag fortsetter suksessen fra i fjor med Frivillighetssentralens filmfremvisning. Tirsdag blir det fullt fokus på barna med proft band og aktiviteter. Se side 11.

Fredag får ungdommen sin Spinn Ville kveld. I år står Lambertseters egne rocker Mads Horn for konsertkonseptet Bach møter Zeppelin i samarbeid med Johann Wallace. Så i år skal også orgelet få rocke seg på Spinn Vill. Kvelden avsluttes med en filmnatt i regi av (A)larm.

Program 24. Lørdag, 1800: Konsert med Sofiemyrkoret, kr 100,25. Søndag, kl 1800: Flygelkonsert med Johan Wallace og Mads Andre Soli. 200,26. Mandag, 1200: Frivillighetssentralens filmfremvisning. 50,27. Tirsdag, 16:30: Sprell levende barnedag. Se side 11. 50/pers 200/fam 28. Onsdag, 1200: Andakt på Sykehjemmet. fri entre 28. Onsdag, 1800: Konsert og foredrag med Jan Elgarys musikk. 200,29. Torsdag, 1200: Vårfest, fri entre 30. Fredag, 2000: Spinnvill ungdomskveld og konserten Bach vs Zeppelin, fri entre 1. Lørdag, 1800: Konsert med Siv Grønli og Johan Wallace, 200,2. Søndag, 1100: Sprell levende gudstjeneste, fri entre Nytt av i år er at man kan kjøpe festivalpass for 500 kroner og dermed få med seg alle konsertene som ellers ville ha kostet 750 kroner. Festivalpass selges på kontoret til menighetsforvalter Bjørnar Nome. Festivalpasset inkluderer ikke barnedagen.

5


Påske Påskens bakgrunn Noen ganger leser man i avisen fra spørrerunder blant folk i gata om hva påske, Kristi himmelfartsdag og pinse står for. Svarene er ofte nedslående lesning. Ofte vet man ikke og man forbinder de kjærkomne fridagene med noe helt annet enn de bibelske fortellingene. Kirken har her en oppgave å formidle dette som tross uvitenhet er en viktig del av vår historie og kultur. Nedenfor skal vi gi en kort gjennomgang av påsken dag for dag slik det er fortalt i Markusevangeliet. Men først litt om høytidene i forhold til kalenderen. AV ØYSTEIN ENDAL Bevegelige helligdager

Påske, Kristi himmelfartsdag og pinse er de såkalte bevegelige helligdager, tidspunktet endrer seg fra år til år. Rekkefølgen er slik de står nevnt. Første påskedag, da Jesus stod opp igjen av graven, kommer 40 dager før Kristi himmelfartsdag, da Jesus for opp igjen til himmelen. Ti dager etter Kristi himmelfartsdag (50 dager etter påske) kommer første pinsedag, da Den hellige Ånd blir sendt fra himmelen til Jesu disipler. (de 40 dagene før påske er fastetiden) Påskens drama i Jerusalem begynner med palmesøndag, en uke før første påskedag. Dagene etter palmesøndag

kalles den stille uke. I denne uka kommer skjærtorsdag og langfredag som de dramatiske dagene, og så kommer påskeaften. Første påskedag er selve merkedagen. Jesus står opp av graven og jubelen bryter ut. Denne dagen er fastsatt som første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn (som kommer midt mellom vintersolverv og St.Hans). Vanskelig? I år er vårjevndøgn 20. mars, fullmånen etter det kommer 30. mars og første søndag etter den er 4. april.

Påskens bakgrunn

Påsken er i vår kristne tro er knyttet til Jesu død og oppstandelse. Mye folk var samlet i Jerusalem den gangen. Hvorfor? Jo, fordi de feiret påske. Jødene valfartet til Jerusalem til høytiden. De feiret påske til minne om utferden fra Egypt. I 2.Mos 12-14 kan vi lese om det. Gud ville befri israelittene som var i slaveri. Blod av småfeet som ble slaktet og ofret ble strøket på dørbjelkene på israelittenes hus. Ulykken skulle da ikke ramme de som var i huset. Den skulle gå forbi, -pasjha på hebraisk, derav navnet påske. I Det nye Testamentet kalles Jesus for Guds lam. Han som er Guds Sønn blir det nye påskelammet som blir ofret. I stedet for menneskers offer av småfe til soning for feiltrinn og synd, ofrer Gud sin sønn for oss i stedet. Jesus er et offer for alle og èn gang for alle.

Lambertseter Legesenter

Legene Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic og Charlotte Widerøe. Vi har ledig kapasitet på våre lister. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid. God kapasitet på Ø-hjelp. Tlf. 22749050. Cecilie Thoresens vei 12. Alle virkedager året rundt. Vi har flyttet til brakke like ved. www.lambertseterlegesenter.no

6

En ny tid skal ta til. Palmesøndag og frem til påskedag er et drama om hvordan dette skjedde.

Hva skjer så i påsken?

Markusevangeliet kap 11- 16, forteller om hendelsene denne uken i Jerusalem. I dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag skjer det mange ting som er viktige og som gir oss forståelse av at Jesus er den Messias som skal komme.

Tre anbefalinger:

· Se i oversikten i bladet eller på hjemmesiden over hva som skjer i påsken, og bli med i dramaet på din måte. · Ta deg tid noen dager før eller i påsken og les kapittel 11-16 i Markusevangeliet. · Få en fyldig, lett og interessant innføring i jødisk og kristen påske ved å lese boken ”Åtte dager i Jerusalem” av biskopen vår Ole Chr. M. Kvarme.

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØR S E LS U N DE R SØKE LS E R O G HØR E APPA RAT T I LPA S N I NG


Påskemåltid Påske dag for dag

En annerledes kveld ”Hva skiller denne kvelden fra alle andre kvelder?”

Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem. Han blir hyllet som Davids sønn og konge.

Mandag:

Jesus renser templet. Den nye tilbedelse skal begynne.

Tirsdag:

Jesus taler til folket. Tale på Oljeberget om de siste tider.

Onsdag:

Skjærtorsdag:

Langfredag:

Påskeaften:

Jesus blir salvet i Betania. Judas tilbyr seg å forråde Jesus

Jesu siste måltid med disiplene. Innstiftelse av nattverden. Jesu kamp i Getsemane hage.

Jesus arresteres. Jesus ligger i graven Rettergangen mot ham begynner, han blir korsfestet og dør.

Slik har den yngste gutten ved bordet spurt sin far opp gjennom skiftende tider når jødene feirer sitt påskemåltid ”sederaftenen”. Kristustroende jøder har fulgt opp denne viktige tradisjonen for enhver jødes selvforståelse. Men de har utvidet innholdet til kveldens budskap til å omhandle Jesu påskeoffer i vårt sted, evangeliet om oppstandelsen og håpet knyttet til Jesu gjenkomst. Vår kristne kirke har dype røtter i sin jødiske bakgrunn. Derfor er det også helt grunnleggende å se de lange linjene som tegnes opp i denne jødisk-kristne måten å feire påske på.

Velkommen til å feire påskemåltid med nattverd i Lamberseter kirke De siste årene har vi skjærtorsdag, benyttet sjansen til å gjøre 1. april dette i Lambertseter kirke kl. 18.00. skjærtorsdag aften. Det

vil vi gjøre også i år, og vi kan så absolutt si at det blir en kveld som skiller seg fra andre kvelder! Vi dekker langbord i kirkens midtgang og feirer på denne måten Jesu innstiftelse av den kristne kirkes nattverd i lys av Mesterens egen bakgrunn: Den jødiske påske. Vi leser påskefortellingene både fra Det Gamle og Det Nye Testamentet, vi spiser et godt måltid sammen, drikker de fire beger vin sammen, hvorav nattverdens beger er det tredje. Dermed er det også sagt at vår egen nattverd feires i denne rammen. Vi tror skjærtorsdagkvelden feiret på denne måten er en handling som både skaper ettertanke og gir en helt spesiell opplevelse av fellesskap. Kvelden kaster et viktig lys over de øvrige gudstjenester i påskekretsen.

.

Påskedag:

Jesus står opp av graven. Han viser seg for disiplene.

”Seder-fatet” som inneholder deigen av frukt/nøtter, persille, saltvann, kokt egg, lammeknoke, bitre urter – og dessuten usyret brød.

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter Lambertseter kirke kirke

24. mars

Kl. 19: Fastegudstjeneste i kirken.

28. mars - Palmesøndag

Kl. 11: Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Prest: Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. 2 Mos 12,21-28; Hebr. 2,14-18; Joh 12,12-24. Kirkeskyss

1. april - Skjærtorsdag

Kl. 18: Påskemåltidsgudstjeneste. Nattverd. Prest: Asle Røhne Rossavik. Diakon: Trygve N. Bergland. Jes 53,1-5; 1 Kor 11,23-29; Joh 13,1-15. Se side 7.

2. april - Langfredag

Kl. 11: Pasjonsgudstjeneste Prest: Asle Røhne Rossavik Matt 14,26 – 15,37.

4. april - Påskedag

Kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Nattverd Prest: Asle Røhne Rossavik. .Jes 25,8-9; Rom 6,9-11; Joh 20,1-10.

5. april – 2. påskedag

Kl. 19.30: Påskejazzgudstjeneste. Nattverd. Prest: Asle Røhne Rossavik. Påskekaffe etter gudstjenesten. Kirkeskyss

11 april – 1. s. e. påske

18. april – 2. s. e. påske 25. april – 3. s. e. påske

8

Kl. 11: SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små. Nattverd. Prest: Lars Kristian Gjone. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Sal 116,1-9; 1 Kor 15,12-21; Joh 21,1-14. Kl. 11. Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Prest: Fredrik Ulseth. Kl. 11.15: Søndagsskole. Sal 23; Hebr. 13,20-21; Joh 21,15-19. Kirkeskyss Kl. 11: Kulturgudstjeneste. Nattverd. Prest: Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Kl. 11.15: Søndagsskole. Sal 126; 2. Kor 4,14-18; Joh 14,1-11. Kirkeskyss

2. mai – 4. s. e. påske

Kl. 11: SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små. Nattverd. Prest: Asle Røhne Rossavik. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Jes 1,18-20; 1 Joh 4,10-16; Joh 15,10-17.

9. mai – 5. s. e. påske

Kl.11: Tro og Lys-gudstjeneste. Nattverd. Prest: Fredrik Ulseth. Offer til Tro og Lys. Kl. 11.15: Søndagsskole Dan 6,4-12; Rom 8,24-8; Matt 6,6-13 .Kirkeskyss

13. mai – Kristi himmelfartsdag

Kl. 13 : Friluftsgudstjeneste i Maridalsruinene. Prest: Fredrik Ulseth. Felles transport fra kirken kl. 11. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Sal 110,1-4; Ef. 1,17-23; Apg 1,1-11. Se side 4.

16. mai – 6. s. e. påske

Kl. 11: Gudstjeneste. Dåp. Prest: Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Sak 14,7-9; Ef 4,1-6; Joh 17,18-26. Kirkeskyss

23. mai Pinsedag

Kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Prest: Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetsarbeidet. Joel 3,1-2; Ef. 2,17-22; Joh 14,15-21. Kirkeskyss

24. mai – 2. pinsedag

Kl. 11: Fellesøkumenisk gudstjeneste i Mortensrud kirke.

30. mai - Treenighetssøndag

Kl. 11: Gudstjeneste. Dåp. Prest: Espen Andreas Hasle Kl. 11.15: Søndagsskole Jes 6,1-18; Tit 3,4-7; Matt 28,16-20. Kirkeskyss

6. juni – 2. s. e. pinse

Kl. 11: Gudstjeneste. Nattverd. Prest: Fredrik Ulseth. Taler fra Misjonsalliansen. Offer til Misjonsalliansen. Kl. 11.15: Søndagsskole. Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12; Luk 12,13-21. Kirkeskyss

13. juni – 3. s. e. pinse

Kl. 11: SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små. Misjonstivoli. Prest: Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens misjonsprosjekt. 2 Mos 7,6-8; 1 Kor 1,26-31; Luk 19,1-10. Se side 11.

Østmarkskapellet

- eies og drives av menighetene i Søndre Aker prosti - har sportsgudstjeneste søndager kl.12.00 - 12:45 21. mars: Ragna Dahlen 28. mars: Hans Jacob Finstad 5. april (2. påskedag): Gunleik Seierstad 11. april: Inge Lønning 18. april: Bjørn Mathiesen 25. april: Tore Kopperud 2. mai: Marit Halvorsen Hougsnes 9. mai: Familiedag Anne Austad. 16. mai: Nattverd. Dag Høyem. 24. mai (2. pinsedag): Øystein Larsen 30. mai: Elisabeth Torp 6. juni: Per Olav Vangen 13. juni: Per Anders Nordengen

Bestill kirkeskyss

til de gudstjenestene i Lambertseter kirke som er avmerket i oversikten. Tlf. 98 67 80 89 Bestll dagen før eller senest 2 timer før gudstjenesten begynner.


Hva skjer i menigheten? Andre aktiviteter: Voksne / Barn / Unge / Familier Unge voksne

Foreløpig ikke planlagt egne samlinger. Meld gjerne interesse til kirkevertene ved gudstjenestene, staben, eller ta kontakt med Lars Kristian Gjone. Det etableres nye smågrupper/husfellesskap etter behov. Kontakt: Lars Kristian Gjone, tlf. 23 62 99 09.

Torsdagssamlinger

Kl. 12.00 - 14.00: Treff alle torsdager i kirkestua med kaffe og vafler, andakt, samtale, åresalg, m.m. Ikke i påskeuken.

Andakt sykehjemmet onsdager kl. 11.30

Sorggrupper

En støtte i sorgen gjennom å møte andre i liknende

situasjoner. Vi har gruppe for dem som har mistet ektefelle eller samboer. Vi er behjelpelige med å formidle kontakt med grupper tilpasset andre sorgsituasjoner. Se også http://sorggrupper.blogspot.com. Kontakt: Trygve N. Bergland, tlf. 236299 08.

M i s jon * NMS

Mandager kl. 12.00 på leserommet i kirken. 19. april, 10. mai, 21. juni. Kontakt: Johanne Møller, tlf. 22 74 59 81.

* Normisjon

(Santalmisjonen) Tirsdag 25. mai kl. 12.00: Husfellesskap v/Randi Buflaten hos Asbjørg Øxseth, Gråsteinveien 22.

Kirkeringene Tro og Lys

4, 5, 7 , 8. Etter avtale.

For mennesker med psykisk utviklingshemming og deres familier og venner. Vi møtes for å dele tros- og livserfaringer, feire en enkel gudstjeneste og spise sammen. 20. mars, 24.april, 29.mai, 19.juni. Tro og Lys-gudstjeneste 9. mai. Kontakt: Toril Slettner, tlf. 22 28 32 14

Bønn

* Bønnesamlinger tirsdager i kapellet kl. 10.00 - 11.00 andre tirsdag i måneden: 13. april, 11. mai, 8. juni. Kontakt: Johanne Møller, tlf. 22 74 59 81 og kl. 20.00 - 21.00 hver tirsdag i måneden

* Kirkerommet og kapellet er tilgjengelig for stillhet og bønn alle dager i kontortiden.

Forbønnstjeneste ved gudstjenester eller stabssamlinger er basert på innkomne ønsker om forbønn. Forbønner tas med under den vanlige forbønnsdelen, eller slik en ønsker det. Alle er velkommen til å komme med sine bønneønsker.

BABYSANG Annenhver onsdag kl. 11.30-13.30. Sangstund 12-12.30.

24. mars, 7. april, 21. april, 5. mai, 19. mai, 2. juni.

Vi synger, leker, spiser lunsj (ta med mat) og blir kjent med andre småbarnsfamilier. Kontakt: Trygve Nordby Bergland, tlf. 23 62 99 08.

S P R E L L L E V E N D E SØNDAGSSKOLE

Felles start kl. 11 i kirken eller i kirkestuen kl. 11.15.

18. og 25. april, 9. og 30. mai, 6. juni Sang og bibelfortelling, opplevelse og aktivitet. Ledere: Mari Rossavik, Eivind Mork, Heidi Mork, Espen A. Hasle. Kontakt: Asle Rossavik, tlf. 23 62 99 04. Epost: søndagsskolen@ lambertseterkirke.no

GUDSTJENESTER

Kl. 11 i kirken: 21. mars, 11. april, 2. mai, 13. juni.

SLUSH

Samlinger for medhjelpere til SPRELL LEVENDE gudstjenester. Ta kontakt for å få vite når samlingene blir. Kontakt: Tone Iren Lund, tlf. 99 24 45 22. Epost: slush@lambertseterkirke.no.

KNØTTESANG

1 - ca 3 år. Hver tirsdag i kapellet 17.00 – 17.30.

13. april, 20. april, 27. april

Sang, dans og opplevelse for foreldre med barn.

BARNEKOR

4 -7 år. Hver tirsdag

i kapellet kl. 17.30 – 18.00.

13. april, 20. april, 27. april

Musikkgruppe/kor. Sang, bevegelse og bruk av rytmeinstrumenter.

Pølsesalg ved frivilligsentralen fra kl. 16.30 – kl. 17.30. Kontakt: Asle Røhne Rossavik. Tlf. 23 62 99 04. Musikalsk leder: Gunnlaug Himle. Epost: knottekor@ lambertseterkirke.no

JuniorKIKK

Klubb for 5. - 8. klasse kl. 18 – 20 hver onsdag

Formingsaktiviteter, musikk, spill, biljard, bordtennis, gode samtaler.

Kontakt: Stine M. Olsen, tlf. 90 22 64 00. Epost: jrkikk@lambertseterkirke.no.

KIKK

(Klubben I KirkeKjeller’n) Hver torsdag kl. 18 – 20. Klubb med kristen profil for ungdom fra 9. klasse. Biljard, bord-tennis, airhockey, musikk, konkurranser, internett-kafe, Avsluttes med Time-Out i kirkerommet kl. 20. Kontakt: Robert August Pedersen, tlf. 41 61 59 63. Epost: kikk@lambertseterkirke.no.

99


Pasjonsspill Pasjonsspillet i Oberammergau

Mer enn 2200 menn, kvinner og barn deltar Påsken har hatt sin innvirkning på nærmest alle sider ved samfunnslivet – ikke minst de forskjellige uttrykkene vi skaper gjennom kunstartene. Noe av det mest særegne i europeisk sammenheng må være det store Pasjonsspillet i den bayerske byen Oberammergau. AV FREDRIK ULSETH Historien bak

Historien bak dette spillet begynner med en pest som herjet under 30-årskrigen. Pesten lignet den vi kjenner fra Svartedauden. I 1632 gjorde denne grusomme krigen sitt til at pesten spredte seg til de fjerneste avkroker, også helt opp i alpelandsbyene. Selv de strengeste tiltak for å hindre smitten hjalp ikke. Heller ikke i Oberammergau. En innbygger som arbeidet som tjener utenfor landsbyen, brakte smitten med seg, og innen et år var en stor del av innbyggerne blitt ofre for pesten.

Ved opprettelsen av Lambertseter menighet ble det ikke bygget permanent kirke med en gang. Det ble satt opp en interimkirke, som var en kombinasjon av kirke og velferdshus. Kirken var eiet av Oslo småkirkeforening og leid av Oslo kommune. Det var en såkalt flyttbar kirke, bygd av lemmer etter ferdighusprinsippet. Kirkebygningen ble bygget av Oslo småkirkeforening med støtte av menighetens medlemmer ved dugnadsarbeide. Kirken ble innviet skjærtorsdag 7. april 1955 av Oslo biskop Johannes Smith.

Den 27. oktober 1633 avla de eldste i byen et høytidelig løfte om at hvis landsbyen ble spart for utslettelse, skulle innbyggerne hvert tiende år vise et spill om Jesu lidelse og død – i all evighet. Antallet dødsfall i byen sank radikalt, og i pinsen i 1634 ble spillet for første gang framført på kirkegården ved soknets kirke. Siden den gang har innbyggerne framført sitt store Pasjonsspill.

Litt av et løft

Det er litt av et løft innbyggerne tar – det bor bare i overkant av 5000 innbyggere her. Men når spillet i år for 41. gang framføres hele 102 ganger fra 15. mai til 3. oktober, deltar mer enn 2200 menn, kvinner og barn; alle født i Oberammergau.

Utendørs teater med 5000 tilskuere

Forestillingen varer fra kl. 14.30 til kl. 17.00, og fra kl. 20.00 til 22.30. I pausen serveres det en treretters middag. Spillet vises i et utendørs teater

med plass til nesten 5000 tilskuere. Alle plassene er under tak. Et raskt regnestykke forteller at nesten en halv million mennesker vil få se spillet dette året. Men det er ingen ting mot etterspørselen – den er på utrolige 3 millioner! Foruten Pasjonsspillet er Oberammergau kjent for sine dyktige treskjærere med sine mange butikker i sentrumsgatene, samt for sine fargerike og karakteristiske husfasader. Flere turoperatører og organisasjoner, som f.eks Den Norske Israelsmisjon, arrangerer også i år turer til spillet. Alle som har vært der, sier at det er en opplevelse for livet!

Kirkehuset hadde stor betydning for oppbyggingen av menigheten og var et samlingssted for mange ulike tiltak i startfasen på Lambertseter. Mange husker enda kinolokale, ungdomsklubb og helsekontroll for å nevne noe.

Tegning av lemmekirken på Lambertseter av Norman Antvort. Skissen er gjengitt med tillatelse fra familien.

Kirkeskipet hadde et grunnplan på 208 kvm med et sakristi og et rom for

10

Et høytidelig løfte

diverse. Kirkerommet hadde 170 sitteplasser. I tillegg kom ”lillesalen”, et tilbygg til kirkehus øverste del til høyre.

Etter innvielsen av den nye kirken ble interimskirken tatt ned og flytt til Prinsdal, hvor den ble satt opp og brukt som menighetshus. Fritt etter kallsboken, ved Jørgen Meier, klokker


Barne- og ungdomsarbeid Kom bli med på Misjonstivoli! 13. juni er det sommerfest for barnearbeidet i kirken. Det feirer vi med Sprell levende gudstjeneste og misjonstivoli. Misjonstivoliet foregår på parkeringsplassen til kirken. Her er det ulike poster hvor man kan vinne premier. Det er loddsalg og salg av kaker, saft, kaffe m.m. Alt sammen er til inntekt for menighetens misjonsprosjekt. Postene varierer fra år til år. Det kan være brusflaske fisking, pilkast på ballonger, bowling og mer. I fjor hadde vi også taubane i hagen til presteboligen. Det som er fast er loddsalg. Misjonstivoliet avsluttes med høydepunktet: Kaste svamp med eller uten barberskum på prestene.

Misjonsprosjektet er nytt av året. Det går til å støtte koptisk-ortodoks kirkes arbeid knyttet til Anastasia skole og

Anafora farm i Egypt. Her driver Biskop Thomas blant annet et stort retreatsenter, Anafora Farm, og på samme område har han startet Anastasia - en skole, eller et treningssenter, der ubemidlede ungdommer fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Biskop Thomas er en uredd talsmann for sosial rettferdighet og religiøs frihet.

13. juni

På årets misjonstivoli deltar Marianne Haugerud fra Norsk misjon i Øst. Kanskje vi får kaste svamp på henne også? – Alle skal i hvert fall få kaste på kapellan Asle Røhne Rossavik.

Leir for menighetens 10-14-åringer Lambertseter menighet og JuniorKIKK arrangerer weekend for barn & ungdom 4. - 6. juni. 4. - 6. juni blir det også i år leir for menighetens 10-14- åringer (5. - 8. trinn). I år er det ikke lenger Fossheim som

er stedet. I skrivende stund er det faktisk ikke helt bestemt hvor turen går. Men det ordner seg, vi skal dra et sted hvor det er null stress og mye moro! De siste årene har det dessuten vært så fint vær på leiren at vi knapt trenger tak over hodet.

Sammen med en solid blanding av TØFFledere og voksne skal deltakerne få oppleve en morsom, variert og innholdsrik leir.

4. - 6. juni

Så det er bare å sette av helgen! Her bygges fellesskap som andre bare kan drømme om å være en del av. Vær med å spre invitasjonen til folk du synes bør få være med!

Kulturdag for alle barn i Lambertseter kirke Husker du Sprell levende barnejubel fra jubeluka i fjor. I år gjør vi jubelen om til tradisjon når vi oppretter egen kulturuke i kriken.

27. april

I kulturuka har barna sin egen dag. Den heter Sprell levende barnedag 27. april. Som sist starter vi med å kose oss med noe godt å spise før det hele ”sparkes av” i menighetssalen med

minikonsert. Deretter går man til ulike aktiviteter ute eller inne. Det kan være knøttesangverksted, Sprell levende søndagsskole, band/solist verksted og en uteaktivitet.

Vi avslutter igjen i menighetssalen med å vise fram det vi har laget i de ulike gruppene. Arrangementet starter kl.16.30 og er ferdig kl.18.30. Arrangementet koster kr.50 per person eller kr.200 per familie. Dette betales ved oppmøte.

Påskevandringer i Lambertseter kirke

AV ASLE RØHNE ROSSAVIK - For andre gang har vi påskevandringer for 5 og 6 åringene på Lambertseter. I vandringen får barna være med å delta selv i påskefortellingen som Jesus, disiplene, engler, kvinnene med graven og ikke minst soldatene som passer på graven.

Barna kommer fra barnehager på Lambertseter og fra Lambertseter skole. Hver vandring består av inntil 15 barn. Vandringen tar barna med gjennom palmesøndag med inntoget i Jerusalem og vifting med palmegrener, til skjærtorsdagsmåltidet, til langfredag og til slutt påskedag.

- Det er viktig for oss at dette er ren fortellingsformidling. Vandringen er ikke ment som forkynnelse, men som en innføring i og opplevelse av påskeevangeliet. Mange voksne er litt redde for langfredag og korsfestelsen og synes det er vanskelig å snakke med barn om dette. Vi forteller om korsfestelsen og illustrerer den enkelt med å blåse ut et lys for å symbolisere at Jesus dør. Kulissene viser Golgata med de tre korsene. Slik formidler vi på en ufarlig måte det som skjer slik at verken barn eller voksne blir redde eller støtt. I fjor var 13 grupper med fra 4 barnehager og fra Lambertseter skole. I år tror vi det er enda flere som blir med. For de som går glipp av disse vandringene fordi deres barnehage eller skole ikke er med, så har vi en påskevandringsgudstjeneste søndag 11. april kl.11 i kirken hvor vi bruker nesten identisk vandring.

Påskevandringsgudstjeneste søndag 11. april

11


Ungdomsarbeid Lambertsetermaurene bar preg av nyoppdagede ferdigheter, energi og ballglede. Løpet var til slutt kjørt, men Såpekyllingene tok seg til semifinalen nok et år. Nå gjenstod det bare å slå et lag vi tidligere på natta hadde slått. Selvsikre om å få møte Langhus i finalen, entret vi banen like fort som vi forlot den, konsentrasjonen og energien holdt rett og slett ikke mål. Men ingen sure miner!

Nattvolleyball

(A)

TEKST OG FOTO: HELEN larm har herved hatt sin første happening i 2010!

Siste helgen i januar hvert år arrangerer ungdomsutvalget i OAK hos KFUK-KFUM en nattvolleyballcup, og stedet er som alltid KFUM-hallen på Ekeberg. I år som i fjor trappet (A)larm opp med sporty ungdom med et felles mål: å ha det gøy (les: vinne). Helen designet t-skjortetrykk som skulle strykes på draktene og så var vi klar til kamp. Vi stilte med to lag,

* Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

ett i hver kategori. Ungdomslederlaget under navnet Såpekyllingene i Goliat - her spiller man for å vinne. Og Konfirmantlaget under navnet Lambertseter-maurene i David – her spiller man for moroskyld. Gruppespillet gikk radig for Såpekyllingene og poengene trillet inn.

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

12

En liten stund før sola stod opp dro 17 av 230 ungdommer hjem fra en herlig nattcup med høylytte sprell fra sidelinjens heiagjeng, tap og seier, lagpresentasjoner, mingling, leking, synging, soving (?), og veldig mye brøling, samt skriking. Noen som ikke hadde stemme et par dager senere?

STEINAR BAREID SPESIALIST

Lege

I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg. 1162 Oslo Timebestilling på tlf. 22 28 63 64 Tlf. tid hverdager: 10.00-11.00 og 13.00- 14.00


Tro og lys Superhelg

Brobyggerprisen 2010 til Tro og Lys

TEKST: TONE IREN LUND FOTO: HELEN LANGRIND

Norske kirkeakademier har tildelt årets Brobyggerpris til Tro og Lys Norge og begrunner det slik:

Når:

5. - 7. februar 2010

Hva?

Leir i Østmarkskapellet

Hvem: · · · ·

årets konfirmanter TØFF-ere ungdomsledere voksenledere

Hvorfor?

· For konfirmantene: å bli kjent med hverandre og ungdommer og voksenledere i menigheten, pluss en oppstart med undervisningen. · For TØFF-erne: å få utfordringer og lederoppgaver. · For ungdomslederne: å bli kjent med det nye konfirmantkullet, være forbilder for TØFF-erne i forhold til det å være leder. · For voksenlederne: å bli bedre kjent med ungdommene, og å se hvordan nye ledere vokser fram

Hvordan?

Fredag kveld reiste 4 voksenledere, 5 ungdomsledere, 7 TØFF-ere og en hund opp til Østmarkskapellet for å sammensveise oss litt og forberede oss. Vi oppdaget et fint kapell, en fin peis og en hel masse nugatti. Lørdag morgen dro noen morgenfriske tilbake til Grønmo for å plukke opp 21 konfirmanter mens vi andre spiste frokost. Noen konfirmanter var litt veldig smarte og tok en ”snarvei”, men ellers kom alle fram i tide. Konfirmantene fikk i løpet av helga gjennomført tre undervisningsbolker samt en obligatorisk gudstjeneste. I tillegg lærte vi masse navn, og glemte dem sikkert igjen like fort. Vi spiste nugatti på brødskiva og vi spilte Ligretto. Vi hentet en del rare ting og vi hadde TimeOut i kapellet. Vi stekte vafler og vi vasket utedo. Vi sees på KIKK!

“Norske kirkeakademier tildeler Tro og Lys årets Brobyggerpris for det viktige arbeidet som gjøres for å inkludere mennesker med utviklingshemning i kirke og samfunn. Organisasjonens virksomhet understreker alle menneskers verd og rett til medvirkning og trosutøvelse - uavhengig av bakgrunn og prestasjonsevne. Dette er spesielt viktig i en tid da samfunnet i økende grad preges av konkurranse og jakten på det perfekte.” Tro og Lys på Lambertseter er med på å få denne prisen. Vi har hatt vår gruppe i over 10 år, og føler at vi er inkludert i menighetens liv. Det er mange frivillige i menigheten vår som er med i i Tro og Lys. De opplever det utrolig meningsfylt å være med på lørdagstreffene. Prestene er med og holder gudstjeneste, og vi deltar aktivt i høymessen to ganger i året. Dette er det viktigste engasjementet i mitt liv. De som er med i Tro og Lys blir gode venner. De gir av seg selv, uten å kreve noe til gjengjeld. Samværet med dem får oss til å stoppe opp og se at verdiene i livet ikke bare er fremgang og suksess, men snarere det å være sammen, og å dele gleden over at vi er mennesker med ulike evner og talenter. Det er med dyp takknemlighet og ydmykhet at Tro og Lys på Lambertseter takker for prisen! Toril Slettner Leder

13 13


Diakoni går på besøk til noen faste og det er opp til den enkelte hvor mye tid og arbeid man vil gjøre ut av dette.

EEn annerledes besøkstjeneste

Normalt sett når man hører ordet besøkstjeneste, tenker man auto-

matisk at det handler om å dra på hjemmebesøk til eldre mennesker og andre som trenger det. Besøkstjenesten i Lambertserter består av en slik fast besøksordning til andre, men Menighetspleien har også en annen variant.

Den andre typen besøkstjeneste er en blomsterutdelingsvariant. Vi har i en årrekke hatt en tradisjon å gi blomster til jubilanter som fyller 90, 95 og 100 år. Videre deler vi ut ca 70 julestjerner i forkant av hver jul til folk på Lambertseter. Dette er en tjeneste som er uforpliktende i den grad at man ikke

Det ene man forplikter seg til er å ta turen innom diakonens kontor hver tredje måned etter for å hente konvolutter og kort med navn, adresse og telefon, til dem som er jubilanter i menigheten. Vi har gjort det slik at besøkerne legger selv ut for blomster, tar vare på kvittering og får pengene igjen av Menighetspleien. Det andre man forplikter seg til er å være med å dele ut julestjerner ca ei uke før jul. Her har vi kjøpt inn julestjerner på forhånd, slik at det bare er å komme og hente. Vi trenger flere medarbeidere til denne typen besøkstjeneste. Er du interessert så ta kontakt med diakon Trygve N. Bergland, tlf 23 62 99 08, e-post: Trygve.Nordby. Bergland@oslo.kirken.no.

Jon Andreas Sørensen

14


Slekters gang

Annonser

Slekters gang Døpte

Olivia Tandsether Jensen, Lene Johnsen Granberg, Astrid Helen Kvamme, Tuva Sand Rønning, Thea Berg Silden, Kristine Halvorsen Schreiner. Daniel Rakfjord Annaniassen, William Inglingstad, Sverre Haug Stenbeck, Bjørn Barreth Wegge, Jonas Sellevold, Jonas Fimreite Christensen, Liam Larsen, Sebastian Sand Goksøyr, Nikolai Papadopoulos, Johannes Fuglehaug Aasheim.

Døde

Jenny Moen, Borghild Marie Mathisen, Turid Tallaksen Brødholt, Marit Synøve Werner, Lovise Andreassen, Evy Helene Karlsen, Solveig Theodora Nysleth, Else Sophie Dige Røsholm, Loull Johanne Vinden, Erica Cecilie Krohn, Randi Fredriksen, Eva Aagot Heier, Kari Mabel Marie Jacobsen, Lillian Othilie Furuknap, Anette Mathilde Østengen., Arne Klavestad, Hans Kristian Kristansen, Finn Amdahl, Ole Bjørgan, Jan Bjørn Anker Furset, Egil Oskar Fridholm, Leif Selmer, Erling Brenden, Alf Olsen, Odd Johan Lothe og Jon Fredrik Naur.

NORDSTRAND BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Ring oss på tlf:

22 67 64 90

er engasjert på mange områder i vårt lokalsamfunn, men det er de uføre og eldre som står sentralt i tjenesteyting til enkeltmennesker. Selv om vi har mange flotte mennesker som stiller opp og tar oppgaver, ønsker vi gjerne flere som kan bruke litt tid. Kontakt: daglig leder Kai Adelsøn tlf. 22291961 / 91824668

15


Fra bomberommet Denne gangen vil jeg bruke anledningen til noe veldig viktig: Jeg vil takke dere ungdommer fordi dere alltid minner meg om noe: Hvor viktig tillit og omsorg er i ungdomsarbeidet og i alt annet som skjer i kirken. De to tingene var nøkkelelementer i alt hva Jesus gjorde, og de er nøkkelelementer hvis man skal jobbe med mennesker. Jeg er ansatt for å være en slags leder, men i praksis så er jeg en medvandrer. Det er ikke bare jeg som har noe å lære vekk.

Vi løfter hverandre, akkurat slik Jesus vil det. Alle husker vel historien om fotvasken? Uansett: jeg føler meg beæret over at dere slipper meg til i deres liv. Så derfor vil jeg takke dere ungdommer og alle andre i Lambertseter Kirke som bidrar og dere som har bidratt. Dere har alle lært meg noe.

Robert August Koestøl Pedersen Ungdomsarbeider Tlf: 41 61 59 63 Epost: Robert.August.Pedersen@gmail.com

Oppslagstavle Gudstjeneste på tur

En annerledes kveld

Side 4

Side 7

Misjonstivoli Side 11

Leir for 10-14-åringer Side 11

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.2/10.  

Alterteppet i Nordberg kirke Nr. 2 - 56. årg - april - mai 2010 - informasjon Kulturuke ........................................ side 5 Påsk...

Lambertseter menighetsblad nr.2/10.  

Alterteppet i Nordberg kirke Nr. 2 - 56. årg - april - mai 2010 - informasjon Kulturuke ........................................ side 5 Påsk...

Advertisement