Page 1

Nr. 2 2010 12 årgang

I dette nr. kan du bl. a. lese om: Nytt medlem i MR. Arild K. Wåle. Side 2 Andakt om påske ved Knut Roberg. Side 3 Om årets konfirmanter Side 10 Vi besøker en av våre annonsører, denne gang H. Klemmetsby. Side 11 Karneval i Semsløkka barnehage, se siste side. Barkåker Misjonsforening Siste side.

Faste spalter Adresser, tlf.nummer og bankkontoer. Side 4 Gudstjenestelisten. Side 5 Faste aktiviteter. Side 6 Menighetsrådets- og kantorens hjørne. Side 7 Slekters gang. Side 8


siden. Biskop Thomas driver Anaforasenteret, med skole for kvinner, kalt Anastacia. Domkirken menighet støtter dette senteret økonomisk. Ellers forteller Knut at de skal besøke Katarinaklosteret i Sinai, samt Mosesfjellet, hvor man skal se på soloppgangen.

1-11. mars arrangerer Domkirken menighet tur til Egypt. Over tjue har meldt seg på, blant dem Knut Roberg. Vår tidligere sogneprest får dermed muligheten til å få et gjensyn med biskop Thomas, som for øvrig besøkte vår menighet for tre – fire år

Alle 8 jentene i koret var med å forme julespillet, hva som var viktig å formidle. De 6 jentene som kunne komme, hadde alle rollene: Iselin og Ingrid som Maria og Josef, Victoria og Camilla som hyrder og Grete og Mari Elise som engler. I tillegg deltok Julie Horpestad som dansende engel og Nora Johannessen på violin. Vi fikk hjelp av folk i benkene som ”vertshus” der hele benkeraden forsikret at ”her er det helt fullt.” Denne kvelden innviet vi også de nye kortrabulantene, slik at alle kunne se dem. Det nye lysanlegget farvet julehimmelen blå. Stor takk til alle som var med! Ref. AMRL.

Selvsagt skal man også besøke Mokattan, eller: ”fjellet som flyttet seg”. Dvs ”Søppelbyen”, der folk bor på en søppelhaug. Og selvsagt blir det en tur for å se sfinx og pyramider. Knut Roberg har, som vi ser på bildet, vært i Egypt før. Kanskje han bidrar med noen inntrykk i et senere nummer av Semstikka..? Semstikkas redaksjon ønsker god tur.

Magnus Grødem: Først tenker jeg på at det var da Jesus døde og stod opp igjen. Og så tenker jeg på påskeegget jeg får 1. Påskedag. Inni egget pleier det å ligge små cola- flasker og sjokolade. Mm!

Janett Kolstad: Jeg forbinder påske med fri fra jobben og god tid til familie og venner. Vi pleier å dra til fjells, til Gaustablikk for å gå på ski.

Med hjerte for nestekjærlighet Arild Wåle er ny i menighetsrådet – og jeg har fått gleden av å ta en prat med han. Slik jeg kjenner Arild, er det først og fremst bank og mange ulike verv i Sem IF jeg tenker på. ”Neimen, skal du skrive om meg” sier Arild når jeg spør om å få skrive litt om han. Det er en aktiv og tilstedeværende kar som kommer hjem til meg på en kaffekopp. Arild forteller at han egentlig er fra Arnadal, men som 15-åring meldte seg inn i Sem IF, fotball. Da han starta skolegang i Fortsetter på side 8

2

Erling Klausen: Jeg tenker på Jesu død og oppstandelse. Vi tror ikke på en død gud, men en levende Jesus! Da kona mi levde, feiret vi påske på Strand leirsted. Nå pleier jeg å gå i Sem kirke i påska. Anne Berit


” Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne , som deg ,frelsens fyrste bar ……..”(NOS 158v.6) Er påskebudskapet gått ut på dato? Orker folk å høre mer av lidelse og død enn det som daglig serveres gjennom utallige mediakanaler? Drap, krig, overgrep og naturkatastrofer er sikre gjengangere i nyhetsbildet. Det tar visst aldri slutt. Så er det mange som flykter fra denne virkelighet inn i rusen, underholdningen og festen – ”vi vil ha det gøy ” er livsønsket fra utallige av avisenes ”tre på gata ” intervjuer. Det er ikke vanskelig å samstemme i lengselen etter det problemfrie og glade liv. Men en dag, før eller siden, møter vi livets alvor. Ingen slipper unna! Hva da? Er det noe å ta tak i som holder midt i livets største påkjenninger? Den kristne kirkes enkle svar, som samtidig er det aller vanskeligste, er budskapet om Jesus Kristus, som døde på korset og sto opp tredje dag! Korset Moderne mennesker kan knapt forestille seg den skandale det var i den antikke verden når de kristne forkynte at deres guddommelige Herre, Guds egen sønn, døde ved korsfestelse. I den verden de levde i , var en korsfestelse ikke et fjernt minne og et religiøst symbol , som for oss . Nei, mange visste ved selvsyn hva dette var. Og derfor finner vi i de første fem hundre år av kirkens historie ikke en eneste avbildning av korset eller den korsfestede. Hendelsen var for grusom og for nær til at man orket å avbilde den. På denne bakgrunn er det en erkjennelse man vanskelig kan komme forbi, når man tenker over kristendommens tilblivelse rent historisk: For dem som trodde på ham, kunne Jesu død på et romersk kors aldri bli en tilfeldig biting. Til det var døden på korset altfor vanærende, grusom og skammelig. Det måtte bli et enten – eller: Enten måtte man helt fortie denne forsmedelige slutt på Jesu liv – eller også ble man overbevist om at nettopp denne død hørte med til det helt sentrale i Jesu liv. Mange hadde nok gjerne sett at krusifikset over korbuen i Sem kirke ble tatt bort. Ødelegger det høytidsstemningen? Men korset hører med som Guds svar på all lidelse og død i verden til alle

tider. Verdens smerte er ikke likegyldig for Gud, men korset sier noe om at all lidelse som rammer hans skapninger, rammer Guds hjerte. Den japanske teologen, Kazoh Kitamori, utga for en del år siden en bok med tittelen: ”Guds smertes teologi ” Han påpeker der hvordan Bibelens Gud er en lidende Gud, en smertens Gud og på korset synliggjøres denne medlidelse” Faderen lider Sønnens død i sin egen kjærlighets smerte”.

ørkentiden og i tempelet i Jerusalem. (Se om dette i Hebreerbrevet kap. 810) For menneskers gudsforhold kan ikke bare plasseres innenfor et enkelt tosideig forhold mellom den enkelte og Gud men at både forgåelse og skyld hele tiden må tenkes innenfor et trekantforhold: Jeg- mitt medmenneske – og Gud. Ved soningen går Gud inn og frigjør det skyldige mennesket – deg og meg – ved å ofre seg selv til vår frelse . Ved dåpen og troen knyttes vi til Ham som ga seg selv for vår skyld for at vi skal tilhøre Ham i tid og evighet. Dette er aldri noe vi ”kan” eller blir ferdig med, men vi får lov å leve med den levende Frelser hver dag så lenge vi lever. For å styrke vår tro kommer vi sammen i kirken og spesielt i påskens gudstjenester kommer vi sammen for å leve oss inn i --- ”hva vår frelse kostet har”.Der finner vi også vårt livs dypeste mening. VEL MØTT I KIRKEN I PÅSKEN ! Deres Knut prest.

Oppstandelsen Fra et historisk synspunkt er det interessant å legge merke til at den aller første kristne forkynnelse synes å ha vært fattig på ord som tolket døden på korset – isolert sett – som en seier. Det er ikke korset, men oppstandelsen som står i sentrum for Peters første tale på pinsedagen. Gjennom Jesu oppstandelse hadde Gud vendt kortene.” Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort til både Herre og Messias!” (Apgj. 2,36) Men det er nettopp i lys av oppstandelsen også korset har sin dype mening. Den ene er medlidelsen som nevnt ovenfor og som Kitamori fokuserer på. Men den eldste og første modellen, og den som gjennom alle tider har vært kristnes hovednøkkel til forståelse av korset, er det vi kunne kalle stedfortredertanken. Det vil si: Når Jesus døde, var det ikke for sin egen skyld, men for vår skyld, i stedet for oss! Denne tanke har sin bakgrunn i Det gamle testamentes offerinstitusjon både i teltet i

3

I stramme vers har Arnold Eidslott uttrykt den klassiske kristne stedfortredertanke. I første strofe former han et spørsmål til det kristne mennesket. Hvordan kan du føle deg trygg på å stå for Gud som rettferdig? Svaret gis med et minimum av ord: Paradokset Hvilke ytelser førte deg frem til Den rettferdiges krans Ingen ytelser førte meg frem til rettferdighet for Hans åsyn Dommen falt men jeg ble utvekslet Dommen ble lagt på Dommeren


E-post til Semstikka Den norske Kirke i Tønsberg Sem menighet Ekspedisjon 33 37 47 00 Faks 33 37 47 01 Kirkeverge 33 37 47 00 Kontorfullmektig Lene R. Masternes er i permisjon. Vikar er Marit Maarud 33 37 47 04 sekretaer1@tonsberg.kirken.no Sem menighetssenter Storgaten 52, 3126 Tønsberg Besøksadresse: Sem Menighetssenter Faks 33 33 20 99 Internett: www.tonsberg.kirken.no Fung. sogneprest Inger Marie Andersen Tlf 33 37 47 30 Mobil 41 04 69 34 sogneprest.sem@tonsberg.kirken.no Prostiprest Frode M. Andersen prest for Vear- og Hogsnesområdet Tlf 99 62 87 37 vear-arbeidskirke@vear-arbeidskirke.no Kateket Vigulf Sollie Tlf 33 37 47 32 Mobil 91 76 84 95 kateket.domkirken@tonsberg.kirken.no Kantor Tonny Krokengen Tlf 33 37 47 33 Mobil 40 21 31 30 kantor.sem@tonsberg.kirken.no

Redaksjon Semstikka: Odd Bjørnstad, red. Anne Berit Andersen, Sverre Wold, Grete Søgård Inger Marie Andersen Vigulf Sollie. E-post: odd.bjoernstad@c2i.net Tlf. 994 44 507 Olav Digresv. 13, 3170 Sem Bankkonto: 1594 46 82756 Ansvarlig utgiver av Semstikka er Sem menighetsråd. Neste blad kommer i uke: 22 Leveringsfrist for stoff: 14. mai Sem kirke. Foto Hilde Marianne Lien Nede: Påskeforberedelser i Semsløkka barnehage. Se side 12!

Kirketjener Endre Djupvik Tlf. Sem krk 33 36 93 99

Permisjon Diakonimedarbeider Ellinor Rise Tlf 33 38 05 77 Mobil 90 97 01 09 Leder i menighetsrådet Hilde Marianne Lien Tlf Mobil himli@online.no

33 31 54 53 90 67 73 16

Sem menighetssenter Pedell Utleie, kontakt Stein Rui: Tlf: 41 04 16 08 Barkåker menighetshus Kontakt: Solfrid Kvam Tlf. kj-horpe@online.no Semsløkka barnehage Styrer: Liz Iren Milton Tlf. Mobil

40 20 04 25

33 30 09 30 92 62 30 89

Solstua på Smørberg: Sem KFUK-M v/Hans Kaupang Tlf. 33 33 26 34 Mobil 90 69 15 37

Givertjenesten Sem menighet – bankkontoer og merking: Sem menighet og kultursenter har k.nr.: 2400 08 07474 Merk hhv. - Sem menighet gave - Kultursenter Begge disse har adresse: Sem menighet Storgt. 52 3126 Tønsberg Diakonatet: k.nr.: 2400 23 95831

Start.no melder at de legger ned sin e-posttjeneste. Vi mister dermed adressen vår fra 1. mai (semstikk@start.no). Inntil videre sender dere post til:

odd.bjoernstad@c2i.net

Sang og musikkveld på Sem Menighetssenter Søndag 18. april kl.1800 Dette er en sangkveld som skulle passe for alle aldersgrupper. Vi har sangkvelder vekselvis på Sem og på Barkåker. Sist ble det presentasjon av nye og gamle salmer i Sem kirke i høst, der vi hadde besøk av Borre Vocale, godt besøkt av 65 personer. Denne kvelden har vi lettere stoff, og presenterer andre lokale musikere. Programmet er noe underholdning, noe allsang, samt saft, kaffe og litt å bite i. Foruten barnekoret kommer Jan Olav Berulfsen på cello sammen med sine jenter Line og Mari som spiller violin. Vi håper riktig mange kommer til sangkvelden! Arr: Sem kirkemusikalsk Utvalg.

LØRDAGSKAFE I TEIE KIRKE VÅREN 2010

v/Sem Diakonat v/ Inger Marie Johansen Torvmyrvn. 64 3170 SEM

Dette er et sted der utviklingshemmede, deres venner og andre interesserte er hjertelig velkommen til et varmt og godt fellesskap.

Det gis skattefradrag for gaver over kr. 500,- pr. år og maksimalt kr. 12 000,- pr. år. Personnummer må oppgis for å få fradrag.

Sted: Teie kirke Tidsrom kl. 11.30 til 13.30. Datoer vår våren: 23.1 - 6.2 - 20.2 6.3 - 20.3 - 10.4 og 8.5.

Takk for din gave til arbeidet i Sem menighet.

4

Annlaug Wold Tlf. 33 38 01 50


Fellesgudstjeneste 1. april Skjærtorsdag Kl 19.00 Sem kirke Nattverd 2. april Langfredag Felles gudstjeneste med Slagen 4. april 1 påskedag Sem kirke Høytidsgudstjeneste Dåp/nattverd Offer til Søndagsskolen

09. mai 5.s.e.påske Barkåker Menighetshus Gudstjeneste med dåp og nattverd Offer til barne og ungdomsarbeidet 13. mai Kristi Himmelfartsdag Sem kirke. Felles gudstjeneste med Slagen. Dåp og nattverd. Offer til menighetsarbeidet

5. april 2.påskedag Barkåker Menighetshus Emmaus messe Kirkekaffe Offer til menighetshuset

16. mai 6.s.e.påske Eik kirke. Felles gudstjeneste med Slagen. Familiegudstjeneste med aktiviteter etter gudstjenesten.

11. april 1.s.e.påske Sem kirke Samtalegudstjeneste med konfirmanter Offer menighetens misjonsprosjekt

23. mai 1.pinsedag Sem kirke. Høytidsgudstjeneste Dåp og nattverd. Offer til NMS

18. april 2.s.e.påske Barkåker Menighetshus Gudstjeneste med nattverd Kirkekaffe offer til menighetshusets drift 25. april 3.s.e.påske Sem kirke Konfirmasjon Offer : Barne og ungdomsarbeidet i Sem menighet 02. mai 4.s.e.påske Sem kirke Konfirmasjoner Offer: Barne- og ungdomsarbeidet på Sem

Fellesskapskveld i Vear Arbeidskirke torsdag 11. mars torsdag 8. april torsdag 6. mai torsdag 10. juni. Alle kveldene møtes vi kl 19.30 Vi ønsker å invitere til en uformell kveld hvor vi samles for å synge sammen og for å dele Guds ord. Enkel bevertning.

24. mai 2.pinsedag Felles gudstjeneste på Slottsfjellet. 30. mai Treenighetssøndag Diakonatets dag. Nattverd Kirkekaffe i kirkestua. Offer til Sem diakonat 06. juni 2.s.e.pinse Barkåker menighetshus Gudstjeneste med nattverd Offer til menighetshuset på Barkåker 13. juni 3.s.e.pinse Sem kirke Familiegudstjeneste Offer: Barne og ungdomsarbeidet

Får du ikke Semstikka? Kontakt Inger Marie Andersen 410 46 934 Mob. E-post: sogneprest.sem@tonsberg.kirken.no

Du er hjertelig velkommen! Mvh. Åshild Røed ashild.roed@sf-nett.no tlf: 93 01 29 84

5

for Domprostiets menigheter 2.pinsedag (24. mai) kl. 11.00 Tema: ”Fellesskap og misjon” på Slottsfjellet (Tallakamfiet ved Seterkafeen). Tale av redaktør i Misjonstidende Eivind Hauglid. Domprost David Gjerp og medarbeidere i prostiet. Thaidans, musikk under ledelse av Anders Rønningen og Marie Relling. Misjonsoffer til Det Norske Misjonsselskap – Nattverd Kirkekaffe m/tilbehør fra Seterkafeen. Legg pinseturen til Slottsfjellet 2. pinsedag med nistekurv og campingstol! (ved regn flyttes gudstjenesten til Domkirken) Bli med og bidra til fellesskap i Domprostiet! ”Sammen vil vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt!”


For barn og unge

For voksne

Babysang Barkåker Hver tirsdag kl.11.00 – 13.00 på Barkåker menighetshus. Kontakt: Ellinor Rise Tlf. 33 38 05 77 / 909 70 109

Fellesskapskvelder Siste torsdag i måneden kl. 19.30–21.30 Vekselvis Sem menighetssenter og Barkåker menighetshus. Kontakt: Hilde Marianne Lien Tlf: 33 31 54 53 / 906 77 316

Barkåker miniklubb på menighetshuset annenhver torsdag kl. 17.30 – 19.00. Alle barn fra 4 år er velkommen. Kontakt Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00 / 917 68 495 Sem miniklubb På Sem menighetssenter annenhver tirsdag kl. 17.30 – 19.00 Alder fra 4 til 9 år. Kontakt: Anne Berit Andersen Tlf: 33 33 33 46 Pusur Annenhver fredag kl. 18.00 – 20.15. Sem menighetssenter. Kontakt: Anna Marie Johannessen Tlf. 33 33 32 88 / 480 38 952 Semsløkka Barnehage Barnehage med 4 avdelinger i Semsbyen. Kontakt: Virksomhetsleder Liz Milton Tlf: 33 30 09 30 Sem Kirkes Barnekor Barn 4.- 7. klasse Øvelse hver onsdag etter skoletid mellom kl. 14.00 – 16.00 på Sem menighetssenter. Dirigent: Kantor Tonny Krokengen Tlf: 33 37 47 33 / 402 13 130 Konfirmantundervisning Kontakt: Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00

Sem KFUK-M Kontakt: Leder Hans Kaupang Tlf. 33 33 26 34 / 906 91 537 Hyggetreff for eldre Barkåker menighetshus: Første onsdag i måneden Kl.11.00-13.30 Kontakt: Diakonimedarbeider Ellinor Rise Sem menighetssenter: Tredje onsdag i måneden Kl.11.0013.30 Kontakt: Diakonatet v/Aslaug Fadum Tlf: 33 38 00 85 Andakter på Sem boog servicesenter Hver torsdag kl. 11.00 Kontakt: Inger Marie Andersen Tlf: 410 46 934 Sem kirkes venner Kontakt Anne-Marie Johannessen Tlf.: 928 08 566 Barkåker misjonsforening 1. mandag i mnd. Kl. 11.00-13.00 Kontakt: Ellinor Rise. Tlf: 33 38 05 77 / 909 70 109

Viktig De ansvarlige for aktivitetene må melde inn eventuelle endringer til Semstikka.

6


NY SOKNEPREST Når søknadsfristen gikk ut 12. februar, var det 12 søkere.18. februar var det referansemøte hvor de søkerne som skulle innkalles til intervju ble plukket ut. Intervjuene foretas 12. mars. Menighetsrådet skal gi sin uttalelese innen 9. april og sette opp sine 3 prioriterte søkere. Ansettelsen skjer på Bispedømmerådets møte 28. april. Menighetsrådets leder er medlem av tilsettingsutvalget. Prosessen er i rute slik at det vil være sannsynlig at ny sokneprest tiltrer sist i august.

Konserter ”Året 1810 – på vei mot 1814” i Sem kirke tirsdag 11. mai kl.18.30 Vi følger vi opp suksessen fra i fjord med en kveld viet Hermann Wedel Jarlsberg i Sem kirke. Historiker og forfatter Karsten Alnæs holder foredrag om året 1810 – på vei mot 1814, med spesiell vekt på grev Hermanns rolle. Sang av Tønsberg domkor under ledelse av Brit Karin Wetteland. Etter arrangementet i kirken blir det bekransning av minnebautaen og servering av kaker og kaffe på kirkebakken. Arrangementet er et samarbeid mellom Jarlsberg historielag, Sem menighet, Jarlsberg hovedgård og Klingende kirkelandskap.

SEM KIRKE

overføringer fra kommunen som gjør vedlikeholdsarbeidet mulig. Det ytre vedlikeholdet er prioritert først. I 2009 er følgende utført: - Drenering rundt kirken - Utbedring av tak mv på sakristi - Reparasjon av fuktskader i utvendig kalkpuss - Omlegging og festing av takstein på deler av taket

Som dere sikkert har lagt merke til er vedlikeholdsarbeidet godt i gang. Kirken er gjennomgått fra kjeller til tårn og det ble laget en tilstandsrapport i starten av 2009. Det er Tønsberg kirkelige fellesråd som har sørget for dette etter sin plan for vedlikehold av kirkene og kapellene mv. Det er økonomiske

”Middelalderkonsert” I samarbeid med middelalderfestivalen i Tønsberg blir det søndag 6. juni kl. 19.00 en «Middelalderkonsert» i Sem kirke med vokalensemblene Schola Gothia fra Gøteborg og Lilja fra Tønsberg.

Billettsalg ved inngang.

7

Det ytre vedlikeholdet fortsetter i 2010 med ytterliggere arbeid med vegger, tak, vinduer og dører. Deretter tas innvendige vegger, gulvet og renovering av våpenhus og sakristi m/WC. Etter hvert vil også gamle rørovner med mer skiftes ut. Hilde Marianne Lien Leder

Denne konserten blir avslutningsarrangementet under årets middelalderfestival. Schola Gothia er et vokal-ensemble bestående av fire sangere. Ensemblet jobber med å levendegjøre musikk fra ulike klostermanuskript og har siden de ble etablert i 1999 deltatt på en rekke festivaler og gitt mange konserter rundt om i Europa. Arr. :Klingende kirkelandskap i samarbeid med middelalderfestivalen i Tønsberg Billettsalg ved inngang


Fortsettelse intervju med Arild Wåle fra side 2. Tønsberg traff han mange Semsgutter, og fotballen bidro til at han i 1972 flyttet til Sem med kona Aud. Han jobbet allerede da i Sems Sparebank, senere Sparebanken Vestfold, Gjensidige NOR og DnB NOR. Det har vært mye fotball for Arild, men han har også vært ivrig i friidrett. Faktisk har han også vært innom både foreningstropp (turn), ski og håndball i tillegg til friidrett og fotball. Arild har en lang merittliste med ulike verv i hovedstyre og undergrupper som fotball og friidrett. Han ble i 1996 utnevnt til æresmedlem i Sem Idrettsforening. Nå er Arild pensjonist – og han er aktiv med blant annet styreverv i pensjonistklubben DnB NOR Vestfold. Dette nye vervet til Arild Wåle, menighetsrådet, er jeg nysgjerrig på – hvorfor sa du ja til dette vervet? Arild forteller at det har ligget litt i kortene at han kan være med i menighetsrådet ”en gang”. Han har blitt spurt tidligere, men har hatt andre gjøremål med blant annet idrett for funksjonshemmede. I fjor fikk han henvendelse både fra Bjørn Hem og tidligere prest, Knut Roberg, angående å stille til valg i Sem menighetsråd, og han tok utfordringen. ”Når jeg sa ja, tenkte jeg at dersom jeg og min person kan bidra til hyggelige opplevelser for de som er knyttet til nærmiljøet og Sem menighet, kan jeg stille til valg. I tillegg ønsker jeg å være med å ta vare på Sem kirke. Vi har en historisk og flott kirke.” Under valget i høst ble Arild valgt inn i menighetsrådet, med nest mest stemmer. Dette har resultert i at Arild er nestleder. Når jeg spør om hvordan

det har vært å bli kjent med arbeid og oppgaver svarer han; ”Hilde Marianne som er leder og jeg som er nestleder har funnet god arbeidsfordeling hvor jeg tar meg av del økonomiske ting. Tidligere i ettermiddag har vi faktisk sett over budsjettet for inneværende år. Jeg opplever vi er et godt team. Det er også veldig trygt og godt å ha Hilde Marianne som leder. Hun har svært god oversikt, masse engasjement og har god kontinuitet i rådet da hun har vært med tidligere!!” Når det gjelder menighetsrådet forøvrig? ”Jeg treffer engasjerte mennesker, vi er en flott gjeng som er med i menighetsrådet. Det er tilfredsstillende at vi alle sier det vi mener og står for det. Det er mye nytt for meg å sette seg inn i, men det går fint. Jeg opplever at fungerende sokneprest Inger Marie har en fin gjeng rundt seg.” Har du noen andre oppgaver, spør jeg, utover det å være nestleder? Arild er høyst tilstede i samtalen, han kommuniserer med hele seg. ”Jeg har valgt å bidra i diakoni- og misjonsutvalget. Når det gjelder diakoni er dette nestekjærlighet og det å bry seg om mennesker rundt oss. Dette med nestekjærlighet og bry seg om ligger i min natur, og jeg vil bidra til å opprettholde Sem diakonat, og vi jobber for å få flere frivillige til å hjelpe til. Så her er det bare å ta kontakt!! Arild er en positiv kar som byr på mye av seg selv, og jeg tenker at dette med diakoni og nestekjærlighet må være noe der Arild har masse å bidra med! Arild er nå spent på hvem som blir neste sogneprest. Menighetsrådet er nå i gang med ansettelsesprosess. Jeg ønsker Arild lykke til med dette vervet – og takker for praten! Borhild Them

8

16.11 09 11.12.09 15.12.09 08.01.10 08.01.10 08.01.10 14.01.10

29.11 09

29.11.09 29.11.09 06.12.09

Døde (dødsdato) Elvira Frøderberg Joachim Rasmus Bing Strømme Elsa Alise Berg Solvår Undem Fordelsen Else Main Wichstrøm Larsen Halvor Myrvoll Sveistrup Einar Ludvig Eliassen (DELK) Døpte Omar Alexander Bartolome Falk (Tjøme kirke) Leah Eide Da Cruz (Slagen kirke) Helle Haugland (Domkirken) Mathilde Larsen Ohrem

Viede 12.12.09: Liss Berit Pedersen og Rune Gjelsås.


Ungdomsklubber Sprell levende Misjonskirken har søndagsskole annenhver søndag kl. 11.00 – i partallsuker. Vi holder til i Bjellandsveien 16 (over Puls trenings-senter). For mer info, ring 984 00 616. Frik Frik hver fredag kl 19.30 for ungdomsskoleelever og eldre. Sjekk hjemmesiden http://www.smootown.no/frikerne/ for informasjon. Kontaktperson er ungdomspastor i Frikirken, Kristoffer Stokke. Mob: 91 85 01 23, Mail: kristoffer@getfocused.no Arr: Norsk luthersk frikirke i Tønsberg

Kafe Quasimodo Lavterskeltilbud til ungdom fra 15 år og oppover i Kjelleren på Storgt. 52. Fredag kl. 15.00 – 21.00 Lørdag kl. 18.00 – 24.00 Kontaktperson for Quasimodo og Ung i Dom er diakon i Domkirken Bente Plassen tlf. 33311870 / 91540719 e-mail: b.plads@online.no www.quasimodo.no

   

Kirkevalg 2009 Det nye Bispedømmerådet i Tunsberg / Medlemmer til Kirkemøtet 3- tre – leke medlemmer ble valgt direkte av kirkens medlemmer ved valget 13.sept 2009. 4 – fire- leke medlemmer ble valgt av medlemmene i de nyvalgte menighetsrådene i Tunsberg. 1 medlem for prestene valgt av prester i off. stillinger i Tunsberg. 1 medlem for andre ansatte valgt av ansatte i fellesrådene i Tunsberg.

Faste medlemmer • Askeland, Harald, fra Torød, Domprostiet • Bjerkestrand, Helene, fra N. Eiker i Eiker prosti • Bratsberg, Ingjerd Sørhaug, fra Sande i Nord-Jarlsberg prosti • Dekko, Kjellfred, kirkeverge i Ål, Hallingdal prosti ( de andre ansattes medlem) • Fonk, Terje, prost i Larvik prosti ( prestenes medlem) • Hedberg, Ingjerd Breian, fra Sem i Domprostiet • Ihle, Hilde Nygård, fra Kongsdelene i Lier prosti • Thorset, Maria Nødland, fra Hemsedal i Hallingdal prosti • Wirgenes, Kjell Rune, fra Nanset i Larvik prosti • Biskop Laila Riksaasen Dahl

Ungdomsklubben Alfred Klubben møtes på Hogsnes skole hver fredag i oddetallsuker også utover våren fra uke 3. Kl. 19.30 – 22.30. Vi har PS2, kiosk, kreativ krok, gymsalen med ballaktiviteter, bordtennis. Samling rundt kl. 20.30 med kveldens gjest. Klubben er fra 7. kl. og oppover. Kontaktperson er Runhild W. Breen 33332868 / 92838317. Arr. Tønsberg Misjonsmenighet i Hogsnesåsen

Varamedlemmer • 1.vara (leke medlem): Thoresen, Stina Frøvoll,Tangen i Drammen prosti • 1.vara (prest): Lewin, Sølvi, Ramnes i N-Jarlsberg prosti. • 1.vara (lek kirk tilsatt): Johnsbråten, Stig, Nes i Hallingdal prosti

9


Så er det bar et par måneder igjen før ungdommene blir konfirmert i Sem kirke. 25. april er det 14 flotte ungdommer fra Sem, og 2. mai er det ungdommer fra Barkåker og Hogsnes som skal knele på alterringen og bli bedt for. Det er alltid store øyeblikk. Men før det skal ungdommene ha litt forskjellig program. Det nærmeste, utenom undervisning og aktiviteter er fasteaksjonen. Den foregår tirsdag 23. mars. Der trenger vi sjåfører og gjerne flere bøssebærere. Klimaendringer og negative konsekvenser er i fokus under årets aksjon. Vi starter kl 17 og det er bare å møte opp på Barkåker menighetshus, Sen menighetssenter eller i Vear-kirken. Til sistnevnte: ta kontakt med presten: Frode Magnar Andersen. Ha pengene klare når bøssebærerne kommer. La oss være med og løfte dette til et godt tak for kloden vi lever på. En gave til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er på sett og vis også en gave til deg selv og til kommende generasjoner. Vigulf Sollie

MØTEPLAN VÅREN 2010 Torsdag 4. mars kl. 18.00 på Nauen Vi starter med ÅRSMØTE kl. 18.00. Forslag må være styret i hende før 20.2.2010. Vi regner med å være ferdig med årsmøtet i god tid før kl. 19.00. Da kommer Roar Skarsholt for å fortelle oss videre om bebyggelse og veier i tiden da Semsbyen vokste fram. Torsdag 8. april kl. 19.00 på Nauen ”Mat og drikkeskikker i Vestfold” – et interessant tema som ekspert på området – Torunn Solberg fra Holmestrand vil fortelle oss om denne kvelden.

BARKÅKER: Kristine Bakke, Åkersvingen 7c, 3157 BARKÅKER Frida Kristine Jansen Broen, Bertes vei 28, 3123 TØNSBERG Marius Øyhaugen Dahlen, Nyveien 2e, 3157 BARKÅKER Bjørn Kristian Folvik Eilerås, Jarlsberggata 9, 3125 TØNSBERG Anine Grorud Gaasholt, Nyveien 19, 3157 BARKÅKER Charlotte Louise Haraldsen, Hortensveien 62, 3157 BARKÅKER Lasse Larsen, Hortensveien 277, 3157 BARKÅKER Truls Langaas Nilsen, Nyveien 32B, 3157 BARKÅKER Rebecca Mollatt Skarpås, Barkåkerveien 85, 3157 BARKÅKER Marit Michelle Jørstad Strand, Barkåkerveien 67, 3157 BARKÅKER Alice Svalestad, Vestre Ekeberg 22, 3157 BARKÅKER Benedicte Sørensen, Barkåkerveien 54, 3157 Barkåker Stian Thune, Hortensveien 160, 3157 BARKÅKER Andrine Vamlestad, Romsdalsveien 14, 3114 TØNSBERG

Tirsdag 11. mai (evt. 5. mai) kl. 19.00 i Sem Kirke Vi gjentar suksessen fra i fjor og er så heldig at Karsten Alnæs igjen kommer til oss! Denne kvelden vil han snakke om året 1810, for 200 år siden, et dramatisk og avgjørende år i Norden, hvor grev Herman Wedel Jarlsberg også spilte en avgjørende rolle. Videre detaljer samt nøyaktig dato er ikke helt klart enda og sendes ut senere. Torsdag 10. juni kl. 17.00 på Vallø På Vallø har historielaget laget et flott museum over Valløs interessante historie og vi er invitert til å besøke det i kveld. Vi møter opp kl. 17.00 ved porten til Esso og blir vist rundt på

SEM: Camilla Agathe Adamsrød, Hageveien 6, 3170 SEM Kamilla Bartnes, Broen 14, 3170 SEM Katrine Teien Bergseter, Semsbyveien 58, 3170 SEM Mads Tomasgård Bjørgan, Ellingsvei 15, 3170 SEM Marte Hvarnes Evensen, Ramnesveien 79, 3171 SEM Camilla Horn Fogstad, Semsbyveien 30, 3170 SEM Anders Grødem, Ellingsvei 13, 3170 SEM Ole Kristian Løvås Isdahl, Olav Digres vei 46, 3170 SEM Nicklas Andrè Kjeksrud Myhre, Viksveien 6, 3170 SEM Marcus Røed, Gamle Kongevei 46, 3170 SEM Kristin Eide Stensvoll, Olav Digres vei 22, 3170 SEM Marthine Vermelid, Ramnesveien 131a, 3171 SEM Hege Engen Vetrhus, Elisvei 4, 3170 SEM Mari Ihlebæk Østby, Torvmyrveien 20, 3170 Sem

Batteri-odden for så å dra tilbake å se museet deres og få servert kaffe og vafler der. Det er Reidar Christoffersen som skal fortelle oss om stedet, som jo også har tilknytning til Jarlsberg. Grevinneveien gikk helt fra Jarlsberg og ut til Vallø og grevinnen dro denne veien og videre med båt til Danmark. Besøket m/kafeteria koster kr. 50 og vi må vite hvor mange vi blir, så si ifra til Marit i løpet av tirsdag 8.6. Loppemarked på Nauen lørdag 29. og søndag 30. mai kl. 12-16 Det er Vestfold Slektshistorielag som arrangerer dette koselige markedet med kafeteria og kos. Det hadde vært veldig hyggelig hvis noen av våre medlemmer hadde lyst til å hjelpe til litt her, det trengs og det er veldig sosialt og hyggelig! VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG OG INNHOLDSRIK VÅR! For mer informasjon, kontakt: Marit Jorde – 917 06 946 marit.jorde@c2i.net

10


PUSUR våren 2010 H. Klemmetsby begravelsesbyrå har sitt hovedkontor i Halfdan Wilhelmsens alle 3, Tønsberg. Firma har opprettet 3 avdelingskontorer, Nøtterøy, Re- og Stokke begravelsesbyrå. Totalt har firma 10 ansatte. Daglig leder er Svein Erik Klemmetsby, med hjelp fra 3. generasjon Heidi Klemmetsby.

imøtekomme de etterlattes behov og ønsker for gjennomføring av en betydningsfull og verdig gravferd, og være behjelpelig med å ordne alt det praktiske ved et dødsfall. En av våre ansatte, Frode Bergsholm, bor i Hageveien på Sem, sammen med kone og to små jenter. Frode har

Fredag 12.mars kl 18 til 20 Filmkveld på Sem menighetshus Fredag 9.april kl 18 til ca 20 Sykkeltur til Solstua på Smørberg (ved Jarlsberg travbane). Væravhengig (blir på m.huset hvis det regner). – og behov for 2 ekstra voksne Vi hadde en flott høst med mye variert program og fantastisk oppmøte. Nå ligger våren foran oss, og vi ønsker å fortsette med klubben vår selv om vi har store utfordringer i forhold til ledere og plass med en så stor gjeng flott medlemmer. Derfor blir det bare tre samlinger nå i vår, dessverre…

Vårt byrå er medlem av Begravelsesbyråenes forum Norge (BFN) og Gruppen av samarbeidende byråer (GSB) som setter de etiske rettningslinjer og normer innenfor bransjen øverst på dagsorden. Sorg kan være sammensatt av mange følelser og gi mange ulike reaksjoner, og må bearbeides over tid. Derfor er vårt byrås fokus å

vært ansatt i byrået siden 1996 og gjennomført kurser i regi av BFN. Han er å treffe på kontoret i Tønsberg og ute i seremonier. «Å være gravferdskonsulet er en varierende og meningsfull jobb. Du treffer mennesker med forskjellige ønsker og behov» sier han. «En jobb jeg trives godt i.» Våre byråer er tilgjengelig på telefonen hele døgnet. Vårt kontor i Tønsberg har åpningstid fra kl. 8.30 til 16.00, Nøtterøy, Re og Stokke fra kl. 10.00 til 14.00 fra mandag til fredag. Vil du vite mer om oss så besøk våre hjemmesider, www.klemmetsby.no

11

Tidligere hadde vi tre klubber på menighetshuset fordelt fra 4 år og opp til og med 7. klasse. De siste åra har vi ikke hatt nok voksne til å drive slik og har prøvd forskjellige løsninger. Det er krevende å finne gode løsninger når vi egentlig ikke er nok til å drive dette arbeidet. Vi har hatt veldig god hjelp av foreldre til kjøring og annet når vi har spurt – og tusen takk for det! Dersom det er noen foreldre eller andre som kan tenke seg å bidra mer og bli med i et lederteam, så ta kontakt! Hilsen Elin Liknes Borge Tlf: 92890362 Anna Marie Johannessen Tlf: 48 03 89 52 Klubben er tilsluttet Sem Menighet / Sønsdagsskoleforbundet.


På bildet ser dere barna i Semsløkka barnehage feire karneval. Det var stor sats, fredag 12. februar. Mange flotte barn i artige kostymer. Ordet ”karneval” betyr ”farvel til kjøttet”. Nå innledes fasten, som er en førti dagers forberedelsestid til påske. Like før påske kommer barna til å delta i påskesamling der hele påskemysteriet blir gjennomgått og der noen av barna får på seg kostymer og skal være disipler, soldater, Pontius Pilatus, Simon fra Kyrene eller kvinnene ved graven. I samarbeid-splanen mellom kirken og barnehagen er det også satt av tid til høytidsguds-tjenester. Slik blir det i år også. Vigulf Sollie

Barkåker Misjonsforening 132 år men fortsatt livskraftig… Barkåker Misjonsforening er knyttet til Det Norske Misjonsselskap(NMS). Jeg går opp trappene til Ellinor på Barkåker og blir varmt tatt i mot. Damene som de fleste er i godt voksne er allerede kommet og praten

Jeg spør hva er det viktigste med forening? Damene understreker viktigheten av å tilhøre et fellesskap og ha omsorg for hverandre og kunne be sammen og spise sammen. Og de er med på det viktigste nemlig å gi videre Jesus til dem som ikke kjenner ham. Fra stua på Barkåker og like til Bilde: fra venstre: Marta Helene Våge, Anlaug Wold, Berit Lima, Ellionor Riise, Anne Rudland Larsen,Marie Øverås Ranveig Horpestad.

går livlig. Temaene er mange som helse, barn og barnebarn og annet en er opptatt av en mandag i desember. Det er et pent pyntet adventsbord som venter oss med påsmurte brødskiver og kaker og lefser så det blir et koselig måltid.

verdens ende. En av damene sier det slik 1. Mandagen i måneden er avsatt til misjon og vi er jo med på å gjøre Jesus kjent helt til jordens ende. Og misjonsforeningen har hatt sine egne utsendinger søstrene Jorunn Barland(Japan) og Tove Barland

12

Larsen(Madagaskar). To av damene Marta Helene Våge og Ranveig Horpestad har vært med i foreningen siden 1950. Det var da de kom til Barkåker og de ble invitert med og siden er de blitt der. Snakk om langtidsengasjement , for disse damene er misjon en viktig del av livet. Damene vil gjerne ha med seg flere og jeg vet de som kommer blir godt tatt i mot. Da jeg går derfra er det en setning som sitter igjen etter å ha snakket med damene og lyttet til livshistoriene deres: Gud har så mange veier til oss. Inger Marie Andersen

Semstikka nr.1/10.  
Semstikka nr.1/10.  

Barkåker Misjonsforening Siste side. Andakt om påske ved Knut Roberg. Side 3 Vi besøker en av våre annonsører, denne gang H. Klemmetsby. Sid...

Advertisement