__MAIN_TEXT__

Page 1

Velkommen innom!

Les om Helt uten sidestykke ....................side 3 Nytt misjonsprosjekt .....................side 5 V책rens program ....................... side 7-10 Blanke ark i konfirmantarbeidet side 12 m.m.

Nr. 1 - 56. 책rg - februar - mars 2010 - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 tor.torbjørnsen@getmail.no Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Diakon Trygve Nordby Bergland 50% stilling. Faste dager tirsdag og onsdag Suhms gt. 6, 0362 Oslo Tlf. 23 62 99 08 trygve.nordby.bergland@oslo.kirken.no Menighetsforvalter Bjørnar Nome Grusveien 24, 1158 Oslo Tlf. 23 62 99 02 / 92 65 52 91 bjornar.nome@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Ormøybakken 12, 0198 Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691

E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no

menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00

2

Menighetspleien e-post (ny):

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Ansvarlig redaktør: Bjørnar Nome

Menighetsrådets leder Borgny Vestli

Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90

Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019

Redaksjon Liva Vågane (red.sekr.) Asbjørg Øxseth (layout) Øystein Endal

Design: Mediekunstnerne.com

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 1. mars.

Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Les mer på side 14. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet Helt uten sidestykke! Jeg verken overdriver eller er den første til å si det når jeg kommer med følgende påstand: Norge hadde nærmest stoppet opp uten den enorme frivillige innsats som legges ned hvert eneste år.

D

a tenker jeg ikke bare på de mer spektakulære innsamlingsaksjoner vi er så gode på. Heller går tankene til den jevne innsatsen i organisasjons- og idrettsliv som bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Jeg tenker på alle som står på for våre eldre i diakonalt arbeid, på sykehjem og eldresentre, i Frivillighetssentraler og liknende arbeid. Vi hadde vært så utrolig mye fattigere i vår livsutfoldelse uten!

I

midlertid er det truende skyer i horisonten, og den mørkeste heter rekruttering. Det er tegn som tyder på at den generasjonen som nå takker for seg i frivilliginnsatsen etter utrolig mange år med en innsats langt ut over det de fleste kan fatte, de etterfølges ikke uten videre av de yngre som fikk nyte godt av innsatsen. ”Feel-good-kulturen” overtar på mange arenaer. Er man først hjemme etter dagens innsats på arbeidsplassen, skal det en god del til før man farer ut igjen. Det blir for slitsomt. Foreldregenerasjonen må nok ut, men veldig ofte for å kjøre barna til en eller annen aktivitet. Takk og pris for dem som står for denne aktiviteten og tar imot de barna som kommer! Et fåtall av dem er betalt for innsatsen.

L

ambertseter menighet har også betydelige utfordringer foran seg her. Ennå har vi en fenomenal gruppe frivillige som av og til ser ut som de bor i kirkebygget. Like fullt trapper et økende antall av de trofaste sakte, men sikkert ned. Det er dem vel unt! Vi er grenseløst takknemlige for innsatsen de ga, og vi må øve oss i å synliggjøre at vi er dem stor takk skyldig. Men hvem tar da utfordringen etter dem? Jeg tror det er på høy tid at vi igjen blankpusser det verdibegrepet som heter frivillighet.

S

amtidig må vi helt sikkert finne nye måter å kommunisere utfordringene på. Vi har ikke lov til å regne med at mennesker av i dag stiller opp på livstids frivilligkontrakt. Kanskje vi heller må spørre hva man har lyst til å bidra med, eller være tydelige på at innsatsen godt kan avgrenses både i tid og omfang. Her trenger vi gode innspill og friske ideer!

M

ålet er like fullt klart: I lys av den glassklare bibelske tanke om at vi er satt til å forvalte felles ressurser og bruke vår gode utrustning til beste for hverandre, har jeg en klar målsetting i det nye året: Vi skal løfte fram frivilligheten som noe stort, enestående og verdifullt. Vi skal bli gode til å oppmuntre til og takke for innsats. Slik vil arbeidet vårt utvikle seg og fortsatt bli til glede for utrolig mange mennesker. Norsk frivillighet har vært helt uten

sidestykke. Den er fortsatt like umistelig! Her ser jeg gjerne at Lambertseter menighet er best i klassen.

Vi takker

- for det gode samarbeidet med frivillighetssentralen - for alle frivillige medarbeidere som gir av sin tid i tjeneste for oss - for menighetspleien og alle besøkerne, for deres frivillige tjeneste overfor sørgende, eldre, ensomme og syke - for et flott gjennomført år 2009

Vi ber

- om at alle må oppleve å SE JESUS og BLI SETT AV HAM slik visjonen for Lambertseter menighet sier - for alle syke og ensomme, og for alle som er i sorg etter å ha mistet noen som stod dem nær - for alle som er døpt den siste tiden, og for deres foreldre og faddere. Vi ber om at de må få vokse opp nær Jesus. - for barne- og ungdomsarbeidet og arbeidet rundt trosopplæringen, at yngre mennesker kan oppleve et eierskap til menigheten - for årets konfirmanter, at de må oppleve konfirmanttiden som fin og meningsfull - for familien Fosse, våre utsendinger i Sjømannskirken i Singapore - for alle nye som kommer innom kirken, at de må kunne føle at de blir sett og ivaretatt av menigheten

Husk

at kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager i kontortiden.

3


Aktuelt Takk for innsats og bidrag på julemessa

Kirkens diakonale arbeid skal være for alle Etter ei slik helg, med mye forberedelse og mye arbeid i forkant, underveis og i etterkant, er det på sin plass og takke alle som var med og gjorde julemessehelga mulig. Dette er igjen et levende bevis på hvor avhengige vi i Menighetspleien er av frivillig arbeid. Nærmere 25 personer var i aksjon for at julemessa skulle bli gjennomført. Flere stod på med forhåndssalg på Lambertseter senter, mens andre solgte lodd på eget initiativ. På selve julemessa stod alle på fra fredag formiddag til lørdag ettermiddag. Dere er de viktigste faktorene for at julemessa går så bra. Vi i Menighetspleien ønsker at kir-

kens diakonale arbeid skal være for alle. Derfor gjorde vi noen tiltak for å forsøke å trekke flere yngre folk til julemessa. På fredagskvelden hadde vi noen aktiviteter rettet mot ungdom og en konsert med bandet Robert Vendetta og Dan Kristoffersen. På lørdag deltok kirkens knøttekor med sang, og deretter arrangerte vi familie- og barneaktiviteter. Selv om vi ikke fikk den store økningen i antall besøkende ungdommer til julemessa, var i alle fall julemessa svært godt besøkt mellom kl. 11 og kl. 13 på lørdagen. Det var den perioden på lørdagen der knøttekoret sang og familieaktivitetene foregikk. Dette forteller at barnefamilier må vi fortsette å jobbe mer med for å inkludere

Etter forhåndssalg og selve julemessa står vi igjen med et godt resultat vi er fornøyde med. Det totale beløpet ble på 41 398 kr brutto. Drøye 10 000 kr ble samlet inn ved forhåndssalget. Dette forteller hvor viktig forhåndssalget er. Tusen takk for all hjelp til julemessa, både dere som la igjen klingende mynt, men ikke minst dere som stod på fra morgen til kveld, som virkelig gjorde julemessa mulig i år igjen.

Sorggrupper

Kvinnenes internasjonale bønnedag

En støtte i sorgen gjennom å møte andre i liknende situasjoner. Vi har gruppe for dem som har mistet ektefelle eller samboer. Vi er behjelpelige med å formidle kontakt med grupper tilpasset andre sorgsituasjoner.

Tema: Alt som har ånde, skal love Herren Program for dagen er utarbeidet av kvinner i Kamerun Offergave til Bibelselskapets arbeid i Kamerun Bevertning. Velkommen!

Fasteandakter

Menighetssalen i Lambertseter kirke Fredag 5. mars kl. 1200

“Skal det være en søndagssørvis, kanskje?” Setningen ovenfor er sakset fra ”Presten har ordet” i forrige nummer av Menighetsbladet. Lambertseter menighet er så heldig å ha flere som tar på seg oppgaven å være kirkeskyss-sjåfører. Derfor tilbys du denne flotte ”søndagssørvisen”: skyss til gudstjeneste!

Bestill kirkeskyss til de gudstjenestene som oppført nedenfor - tlf. 98 67 80 89 dagen før eller senest 2 timer før gudstjenesten begynner. 07.02.10 11.00 Gudstjeneste med nattverd og dåp. Fredrik Ulseth. 21.02.10 11.00 Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd. Fredrik Ulseth, 28.02.10 11.00 Gudstjeneste. Diakoniens dag. Nattverd. Asle Rossavik, Trygve N. Bergland. Årsmøte menighetspleien. 07.03.10 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Asle Rossavik. 14.03.10 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Simon Høymyr. 14.03.10 19.00 “Det står skrevet”- forestilling ved Svein Tindberg 28.03.10 11.00 Palmesøndag. Gudstjeneste. Dåp og nattverd. Fredrik Ulseth I neste nummer av menighetsbladet kommer ny oversikt for søndagene videre utover våren.

4

i julemessa. Når det er sagt så skal det absolutt sies at den aldersgruppa som legger igjen mest innsats og klingende mynt er den eldre generasjon. Det er vi svært takknemlige for.

Se også http://sorggrupper.blogspot. com. Kontakt: Trygve N. Bergland, tlf. 23 62 99 08. sykehjemmet kl. 11.30 hver onsdag i fastetiden. Andakter både for sykehjemsbeboere og menigheten forøvrig.

Unge voksne

Foreløpig ikke planlagt egne samlinger. Meld gjerne interesse til kirkevertene ved gudstjenestene, staben, eller ta kontakt med Lars Kristian Gjone. Det etableres nye smågrupper/husfellesskap etter behov. Kontakt: Lars Kristian Gjone, tlf. 23 62 99 09.

Menighetsmøte Det blir menighetsmøte den 21. februar rett etter gudstjenesten. Møtet skal uttale seg om menighetsgrenser.


Misjonsprosjekt Nytt misjonsprosjekt:

Anastasia – et senter for unge koptere Lambertseter menighetsråd har valgt et av Norsk Misjon i Østs prosjekter – ANASTASIA – som vårt nye misjonsprosjekt. Vi synes dette er et spennende prosjekt, og vi tror og håper det vil skape et stort engasjement blant alle aldersgrupper. Hvis du ønsker å være med på å gi gaver til prosjektet via vår givertjeneste, kan du kontakte menighetskontoret v/Bjørnar Nome for ytterligere informasjon. Her følger litt informasjon om prosjektet, samt noen bilder, hentet fra Norsk Misjon i Østs hjemmeside www.nmio.no

Biskop Thomas…

Anastasia ligger på Anafora

og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Skolen ble oppført i 2007/2008 og har kapasitet til 50100 heltidselever som bor på skolens internat.

Mål og visjon med skolen:

Gi fattig koptisk ungdom yrkesutdanning og kunnskap, slik at disse kan finne seg en fremtid i landsbyen og i det egyptiske storsamfunnet. ✓ Skoleopplegget rettes særskilt inn mot unge kvinner, slik at disse kan ta del i utformingen av sitt eget liv på linje med mennene. ✓ Gi kristne basiskunnskaper, slik at koptisk ungdom kan motstå presset fra storsamfunnet og ikke forlate kristen tro. ✓ Kurssenter for prester, lekfolk og ungdom på ad-hoc basis gjennom hele året.

Svært undertrykte .... er koptisk-ortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt. Han er en uredd talsmann for sosial rettferdighet og religiøs frihet. Han har talt makter og myndigheter imot gjennom flere år.

Retreatsenter og skole

Biskop Thomas driver blant annet et stort retreatsenter, Anafora Farm, og på samme område har han startet Anastasia - en skole, eller et treningssenter, der ubemidlede ungdommer fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening

Kopterne er svært undertrykte i det egyptiske samfunn. Det er forbudt å undervise i koptisk i skolen. De utsettes hele tiden for et massivt press fra omgivelsene for å oppgi sin tro og kulturelle identitet. Noe må gjøres for at de ikke skal assimileres og bli arabisert, og på veien miste sin tro. Anastasia er biskop Thomas’ svar på denne utfordringen.

å stå imot presset som aggressive grupper utsetter dem for. Det er ikke nok å hjelpe mennesker ut av fattigdommen, de trenger også ideologisk utrustning til å stå i mot alle dem som sier de er på feil vei. «I want to build a culture of excellence», sier biskop Thomas. Dette handler ikke bare om konservering av tradisjoner. Biskop Thomas er en person som er opptatt av å bringe et verdig og rettferdig liv til alle.

Skolesenteret Anastasia (= «oppstandelse») skal, som ordet antyder, løfte unge koptere ut av fattigdom og uvitenhet.

Et verdig og rettferdig liv til alle Senteret ligger på Anafora utenfor Kairo. Unge mennesker trenger en ideologisk og kulturell ballast for

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

5


Tekstleserkurs / forestilling ”Som skrevet står”

Tekstleserkurs i fastetiden

Svein Tindbergs forestilling ”Som skrevet står” kommer i tilknytning til et tekstleserkurs i Lambertseter kirke.

Lambertseter menighet inviterer til fire samlinger med fastestund i kirken med tekstleserkurs ledet av Vera Dahlen. Hun vil ta utgangspunkt i ulike lesetekster, og sier klart at deltakerne ikke må være redde for å ”dumme” seg ut.

Forbereder seg:

– Fortellingen om Apostlenes Gjerninger krever tid til forberedelse, sier Svein Tindberg (bildet).

Alle samlingene begynner kl 19 med fastestund og deretter undervisning.

Svein Tindberg var nylig i Høybråten kirke, og den var bortimot fullsatt av folk som hadde kommet for å høre de velkjente tekstene. – Bibelen er en fantastisk fortelling, og den blir ikke mindre fantastisk av å bli framført av en eminent skuespiller, sa sogneprest Gro Golimo Simonsen etter forestillingen.

Historien om historien

Lavmælt, nesten litt unnskyldende, kommer Svein Tindberg sakte inn og opp foran alterringen. Men etter bare noen få åpningsord har han folkets fulle oppmerksomhet: – Fint å være skuespiller. Komme inn her og få applaus uten å ha gjort noe som helst. Og han fortsetter: – Nå kan dere kle av dere “kirkeansiktene”. For nå skal jeg fortelle bibeltekstene på min måte. Jeg hadde gjort Markusevangeliet, og Apostlenes Gjerninger er en slags fortsettelse. Den handler om kultur og kulturkollisjoner, forteller en svært så opplagt Svein Tindberg.

Datoene blir: 24. februar, 3. mars, 10. mars og oppsummering av kurset 17. mars. (Forestillingen med Svein Tindberg blir en del av kurset, søndag 14. mars) Han gir tilhørerne et innblikk i den lange prosessen fra en idé til en ferdig forestilling. Og historien om historien han skal fortelle, blir like spennende som originalen. I alle fall var den ny og ukjent.

I utgangspunktet er det 30 plasser på kurset som er åpent for alle, men faste og nye (unge) tekstlesere i Nordstrand, Bekkelaget, Ormøy, Ljan og Lambertseter menigheter vil få en spesiell invitasjon.

Forteller

Påmelding: til kontoret innen 10. februar.

Konsentrert, smågående fram og tilbake på bakrommet sier Svein Tindberg dette om forestillingen: – “Som skrevet står” er en fortelling, ikke en forestilling, som er knyttet opp til kirken. Men for meg fungerer den uavhengig av sted, da i tradisjonen til den muntlige overlevering av historien. Det bor en historie i disse tekstene, en det virkelig er verdt å fortelle.

Lambertseter Legesenter

Legene Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic og Charlotte Widerøe. Vi har ledig kapasitet på våre lister. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid. God kapasitet på Ø-hjelp. Tlf. 22749050. Cecilie Thoresens vei 12. Alle virkedager året rundt. Vi har flyttet til brakke like ved. www.lambertseterlegesenter.no

6

Kursavgift: kr 200,- inkludert servering og forestilling.

Velkommen til forestilling i Lambertseter kirke søndag 14. mars kl 1900. Entré kr 100,-.

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØR S E LS U N DE R SØKE LS E R O G HØR E APPA RAT T I LPA S N I NG


VÅR 2010 Fasteaksjon

Dato 23.03 18.00 Kl Sted Kirkestua

Kulturu

Him gud melfar ts stje n Dato est e

Kirkens Nødhjelps årlige innsamling. Bli med som bøssebærer

Dato

Eget pr

ke

25.04 - 0

2.05

ogram k

ommer

Sted 13.05

Mar idale Vi ta n r fell esre Mari ise da uteg len og h til udst jene ar ste

Nattvolleyball

Dato 30.01 - 31.01 Kl 20.30 - 07.00 Sted Kfuk/m hallen - Ek eberg

Ski-hyttetur

OAKs nattcup i regi av kfuk/k fum inviterer lekne og seriøse ungdom fra 13 til 100 år til å vise seg frem på banen.

Dato 05.03 - 07.03 Sted Fastsettes i jan.

Kikk og (A)larm inviterer ungdom fra 15år og oppover, til ski-hyttetur. Mer info kommer senere

For

estillin Dato g 04.03 Sted L

amb Svein ertse ter k T ir “Som indbergs fores ke skrev tilkny t tning et står” ko illing mme til tek ri stlese r kurs et

Soul o l s kshop r O o w ren Child 1 .0 Dato 30 mbertseter kirke La Sted r alle g konsert fo o d e st rk e Korv på 4 år. Mer info mellom 6-1 o .n e rtseterkirk www.lambe

Tekstleser kurs Dato 17.02, 03.03, 10.03, 17.03

17.30 Kl Lambertseter kirke Sted Kurset ledet av Vera Dahlen, har 30 plasser og er åpent for alle

11-14års leir Dato Juni Sted Ikke fastsatt

TØFF & Konf. weekend

Dato 05.02 - 07.02 Sted Kløverabben

TØFF og Konfirm antene drar på weekend sammen. Konfirmanter er m ed fra lørdagen av

Lis

Da

to

eb

erg

Jr. KIKK inviterer 11-14åringer på Lambertseter

Kik 12 .06 og k inv i o t un ppo ere gd r om ver. Ung sa Påm do rbe m ide eldin fra r R g t 15 år ob il ert

tur

dring Påskevan21.03

Dato 15.03 seter kirke Sted Lambert

n på Barnehager og 1. trin ter skole tse er mb La Karlsrud og ndre inviteres. Barna får va gen som llin rte efo gjennom påsk r. deltagere i ulike rolle

7


GUDSTJENESTEPLAN

April

Mars

Februar

Januar

Dato

8

Kl

Beskrivelse

01.01.10

11.00

Prostigudstjeneste. Nattverd. Ansvar: prost Tore Kopperud og Asle Røhne Rossavik. Offer til Østmarkskapellet Matt 1,20b-21; Sal 103,13-18; Hebr 13,5b-8

03.01.10

11.00

Julevandringsgudstjeneste. Kl 1600. Lars Kristian Gjone. Juletrefest etterpå.

10.01.10

11.00

17.01.10

11.00

24.01.10

11.00

31.01.10

11.00

07.02.10

11.00

14.02.10

11.00

17.02.10

19.00

Fastestund i kirken

21.02.10

11.00

Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd. Fredrik Ulseth, Offer til menighetsarbeidet Job 2,1-10, Jak 1,12-15; Matt 16,21-23

24.02.10

19.00

Fastestund i kirken

28.02.10

11.00

Gudstjeneste med Diakoniens dag. Nattverd. Asle Rossavik, Trygve N. Bergland. Årsmøte menighetspleien. Offer til menighetspleien Luk 7,36-50; 1 Kong 21-26.36-39; Jak 5,13-20

03.03.10

19.00

Fastestund i kirken

07.03.10

11.00

Gudstjeneste. Dåp. Asle Rossavik. Offer til menighetsarbeidet Luk 4,31-37; 2 Sam 22,1-7; 2 Kor 12,7-10

10.03.10

19.00

Fastestund i kirken

14.03.10

11.00

Gudstjeneste. Nattverd. Simon Høymyr. Offer til menighetsarbeid. Kveld: “Det står skrevet” - forestilling ved Svein Tindberg kl 19.00 Joh 6,24-36; 2 Mos 16,11-18; 1 Kor 10,1-6

17.03.10

19.00

Fastestund i kirken

21.03.10

11.00

SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små. Dåp. Lars Kristian Gjone. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

24.03.10

11.00

Faste gudstjeneste i kirken

28.03.10

11.00

Gudstjeneste. Dåp og nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Palmesøndag Joh 12, 12-24; 2 Mos 12,21-28; Hebr 2,14-18

01.04.10

18.00

Påskemåltidsgudstjeneste med nattverd. Asle Rossavik og Trygve N. Bergland Skjærtorsdag

02.04.10

11.00

Pasjonsgudstjeneste ved Asle Rossavik.

04.04.10

11.00

05.04.10

19.30

11.04.10

11.00

18.04.10

11.00

25.04.10

11.00

02.05.10

11.00

Misjonsgudstjeneste. Nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til presentasjon av nytt misjonsprosjekt Joh 1,29-34; Jes12,1-6; Ef 1,7-12 SRELL LEVENDE gudstjeneste. Asle Rossavik. Presentasjon av konfirmanter. Offer til barne- og ungdomsarbeidet Dåp. Fredrik Ulseth. Offer til barne- og ungdomsarbeidet Luk 17,7-10; 5 Mos 8,7.11-18;1 Kor 3,4-11 Gudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til Bibelselskapet Mark 4,26-32; jer 20,7-9; Hebr 4,12-13 Gudstjeneste med nattverd og dåp. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet Joh 17,1-8; 2 Mos 3,1-6; 2 pet 1,16-18 SPRELL LEVENDE Gudstjeneste for store og små. Nattverd. Asle Rossavik. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

Mark 14,26 - 15,37 Høytidsgudstjeneste med nattverd ved Asle Rossavik Joh 20,1-10; jes 25,8-9; Rom 6,9-11 1. påskedag Påskejazzgudstjeneste med nattverd ved Asle Rossavik. Påskekaffe etter gudstjeneste. 2. påskedag SPRELL LEVENDE påskegudstjeneste for store og små med nattverd ved Lars Kristian. Offer til barne- og ungdomsarbeidet Gudstjeneste med nattverd og dåp. Fredrik Ulseth

Joh 21,15-19; Sal 23; Hebr 13,20-21 Kulturgudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth Offer til menighetsarbeidet Joh 14,1-11; Sal 126; 2Kor 4, 14-18 SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små med nattverd ved Asle Rossavik. Offer til barne- og ungdomsarbeidet


Mai

FOR VÅREN 2010 Dato

Kl

Beskrivelse

09.05.10

11.00

13.05.10

13.00

16.05.10

11.00

23.05.10

11.00

Tro og Lys gudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til tro og lys Matt 6, 6-13; Dan 6,4-12; Rom 8,24-28 Friluftsgudstjeneste i Maridalsruinene. Fredrik Ulseth. Felles transport fra kirken kl 11.00 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Apg 1,1-11, Sal 110,1-4; Ef 1,17-23 Gudstjeneste med Dåp. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet Joh 17,18-26; Sak 14,7-9; Ef 4,1-6 Høytidsgudstjeneste med nattverd. Asle Rossavik. Offer til menighetsarbeidet Joh 14,15-21; Joel 3,1-2; Ef 2,17-22 1. pinsedag

Juni

24.05.10

11.00

30.05.10

11.00

06.06.10

11.00

13.06.10

11.00

20.06.10

11.00

27.06.10

18.00

Fellesøkumenisk gudstjeneste i Mortensrud kirke Gudstjeneste med dåp. Espen Andreas Hasle

Matt 28,16-20; Jes 6,1-8; Tit 3,4-7 Gudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth. Taler fra Misjonsalliansen. Offer til misjonsalliansen. Luk 12,13-21; Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12 SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små ved Asle Rossavik. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Offer til menighetsarbeidet Gudstjeneste med dåp. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet Luk 15,11-32; Jes 65,1-2; 1Pet 5,5b-11 Sommergudstjeneste med nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet Joh 8,2-11; Sak 7,8-12a; Rom 2,1-4

www.lambertseterkirke.no - 23 62 99 00

Østmarkskapellet våren 2010

Gudstjeneste hver søndag kl 12.00. Kafeen er åpen fra kl 11 til 14 på søndager (stengt under gudstjenesten). 10.01.: Sportsgudstjeneste ved Tore Laugerud

18.04.: Sportsgudstjeneste ved Bjørn Mathiesen

17.01.: Sportsgudstjeneste ved Liv Sjøflot

25.04.: Sportsgudstjeneste ved Tore Kopperud

24.01.: Sportsgudstjeneste ved Inge Lønning

02.05.: Sportsgudstjeneste ved Marit Halvorsen Hougsnes

31.01.: Sportsgudstjeneste ved Kåre Skråmestø

09.05.: Sportsgudstjeneste ved Anne Austad. Familiedag med grilling og leker (ta med grillmat).

07.02.: Sportsgudstjeneste ved Trond Skard Dokka 14.02.: Sportsgudstjeneste ved Henning Vik 21.02.: Sportsgudstjeneste ved Gunnar Kagge 28.02.: Sportsgudstjeneste ved Kjell Magne Bondevik 07.03.: Sportsgudstjeneste ved Karl Olav Sandnes 14.03.: Sportsgudstjeneste ved Torleiv Austad 21.03.: Sportsgudstjeneste ved Ragna Dahlen 28.03.: Sportsgudstjeneste ved Hans Jacob Finstad

16.05.: Sportsgudstjeneste med nattverd ved Dag Høyem 24.05.: 2. pinsedag. Sportsgudstjeneste ved Øystein Larsen 30.05.: Sportsgudstjeneste ved Elisabeth Torp 06.06.: Sportsgudstjeneste ved Per Olav Vangen 13.06.: Sportsgudstjeneste ved Per Anders Nordengen 20.06.: Sportsgudstjeneste ved Bjørn Wegge 27.06.: Sportsgudstjeneste ved Odd Bondevik

05.04.: 2. påskedag. Sportsgudstjeneste ved Gunleik Seierstad 11.04.: Sportsgudstjeneste ved Inge Lønning 18.04.: Sportsgudstjeneste ved Bjørn Mathiesen 25.04.: Sportsgudstjeneste ved Tore Kopperud

9


g nøttesan

K

r kl 17.00 Når Tirsdage n oppstart 19. ja t Sted Kapelle + voksen år 3 Alder 1“Babysang for ”. Musikalsk viderekommende Himle. leder Gunnlaug

Tro & ly

Sprell levende søndagsskole

s

Når 23 24.04, .01, 20.02, 20 .03, 29 Kl 14-1 .05, 19.06. 7.00 Sted Menig hetss Konta alen ktpe

tlf: 40

Når Søndager kl 11.00 oppstart 24. jan Sted Lamberts eter kirke

rson 23 82 : Toril Slet tner 16

Torsdagstreff

Når Torsdager kl 12-14.00 Sted kirkestua

Konfirmant 2010 Når Torsdager kl 18-20.30 Oppstart 14.jan Sted Lambertseter kirke Alder 9.klasse

Treff for pensjoni ster i Tsa rem ffar i sa bem idar mbe edid med FFr riv ighe iviillllig hets tsse sent ntralen

Opplevelse, erfaring og kunnskap. Konfirmantene drar på weekend og leir

Lambert

Timeout

Når Torsdager 20.00 Oppstart 21.jan Sted Kirkerommet Alder Ungdom

Andakt, bønnev andring, lystenning, mus ikk og sang

Når Oppstart ikke fastsatt Sted Lamb. kirke Alder 2 - 7 trinn

Kor for alle barn på 2 - 7 trinn. Se webside for oppdatert info over nyttår

KIKK

Når Torsdager 18.00 Oppstart 21.jan Sted Bomberommet Alder 15-18

Klubben i kirkekjellern fungerer som en ungdomsklubb. Etter KIKK er det Timeout kl 20.00

SLUSH-kurs

Babysang

Når 13.0 1, 27.01 , 10.02 10.03, 2 4.03, 07 .04 05.05, 1 9.05, 02 , 21.04 .06 kl 11.30 1 3 . 3 0 Sted L amberts ete Alder Barn med r kirke foreldre

alen tssentr

he Frivillig

7.00 ger 10-1 00 a d r e v . Når H r 11-15 Lørdage a irkestu Sted K

10

Når 03.03, 10.03, 17.03 Kl 18-20.00 Sted Kirke stua Alder 11-14

Sprell Leven de Unge SøndagsHje lpere. Påmelding til Lars Kristian Gjone

nsda Når O rt 13.jan a met Oppst Bomberom Sted 11-14 Alder

Bønnegrupper Sted Kapellet Når Tirsdager Kl 20-21.00 Bønn for menigheten

Barne

kor

Når 2. tirsdag i mnd Kl 10-12.00

Når Tir sd Sted K ager kl 17.3 0 apellet Alder 4 7 år San

g, bev rytmein egelse og bruk str av leder G umenter. Musik unlaug a lsk Himle

Misjonsforeninger

NMS 15 NM 05.02, 05 15.0 .03, 3, 19 19.0 .04,4, 10.0 5 kl 1200 10 kl 12.00 Normis No isjo jonn 223 .0 3 3, .0 3 , 225 5.0.0 kl 12.00 55 kl 12

00

Jr. KIKK .00 ger 18

Sykehjemsandakt

Når Onsdager Kl 11.30

Midtsidene er designet av

Lambertseter kirke Helen Fjeld Langrind. Napp Tlf: 23 62 99 00 dem gjerne ut og ta vare på E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no dem www.lambertseterkirke.no


Barne- og ungdomsarbeid Advent = LysVåken & Sprell levende AV LARS KRISTIAN GJONE FOTO HELEN FJELD LANGRIND

D

en første helgen i advent var kirken vår et herlig, kaotisk sted. Den lokale danseskolen Step Up hadde oppvisning på lørdagen, og fylte menighetssalen med dans og jubel. LysVåken-barna fikk være med og se, og deltok ivrig i jubelen da en kjendis fra X-faktor entret scenen, spilte gitar, sang og gav autografer til de vilt begeistrede ”kidsa”.

De ni deltakerne fra 5. og 6. trinn fikk være med på et variert og lærerikt opplegg, bl.a. med SLUSH- gudstjenesteverksted. Korpartiet i kirken ble etter hvert omgjort til sovesal, og det hele ble avrundet med en flott Sprell levende gudstjeneste på søndagen.

Kapellet er et rom for stillhet, andakt og bønn, men rommet også barnas bli-kjent-lek. En del av LysVåken-opplegget dreide seg om å utforske kirken vår. Hvor mange rom er det egentlig i dette bygget, og hva brukes de til? Kapellet ble et viktig rom for oss, for det egnet seg godt både til lek og stillhet.

”Tenk å få være med få være med og ”Tenk tilhøreåslik et sted” og tilhøre slik et sted”

TV2 var på plass og dekket kjendisbesøket

Begynnelsen av fjoråret markerte en ny start for søndagsskolen i Lambertseter menighet: Oppstarten av Sprell Levende Søndagsskole, som du kunne lese om i forrige menighetsblad. Denne førte også med seg en reform av familiegudstjenestene i kirken i form av Sprell Levende Gudstjeneste. For omtrent et år siden arrangerte Lambertseter menighet for første gang SLUSH-kurs i regi av Norsk Søndagsskoleforbund. Alt dette er i tett sammenheng med hverandre; SLUSH er nemlig Sprell Levende Unge SøndagsskoleHjelpere! 10- til 14-åringer tilknyttet menigheten fikk et brev med tilbud om å delta på et hjelpelederkurs. Det var 7 delta-

kere på kurset. På kurskveldene fikk vi mat, litt undervisning, litt leking og litt slush (egentlig var det vel smoothie da...). Målet var å begynne å utvikle nye, ferske, unge hjelpeledere i kirken! Kurset avsluttet med «praksis»: En Sprell Levende Gudstjeneste laget av SLUSH-deltakerne. For en flott opplevelse! Flere av kursdeltakerne fikk mersmak, og har vært med på SLUSH videre, gjennom et helt år snart. I forkant av Sprell Levende Gudstjeneste holdes et gudstjenesteverksted. Der bruker vi god tid på alt vi gjør i gudstjenesten: sangene som skal synges, en dans eller bevegelser som hører til, nøye gjennomgåelse av teksten som ligger til grunn for «dagens fortelling» og vi øver på «dagens supersetning». Det er mange faste poster som gjentas. I disse dager starter et nytt SLUSHkurs opp, ta gjerne kontakt med meg

eller Lars Kristian (ungdomsprest) dersom du kjenner noen mellom ti og fjorten år som kunne hatt lyst til å bli med! Vi tror at SLUSH-kurset er viktig for å rekruttere nye ledere. Velkommen innom på en Sprell Levende Gudstjeneste for å oppleve hva SLUSH er! Datoene i vår er onsdagene: 10. februar, 3. mars og 10. mars + deltakelse i Sprell levende gudstjeneste 21. mars.

AV TONE IREN LUND SLUSH-LEDER (99244522)

11 11


Nytt konfirmasjonsopplegg Blanke ark i konfirmasjonsarbeidet

Et spennende konfirmantår! Inspirert av tv-serien Blanke Ark blir konfirmasjonsundervisningen fornyet i 2010. – Vi bruker pedagogikken bak tv-serien for at undervisningen skal bli både morsommere og mer lærerik, sier kapellan Asle Røhne Rossavik.

bekymringsfullt at de sier det. Derfor ble jeg også veldig fascinert av Blanke ark og den pedagogikken som ligger bak den.

Pedagogikken bak Blanke ark er den samme som ligger bak søndagsskoleforbundets opplegg SPRELL LEVENDE. Det er basert på Howard Gardners pedagogiske teori om flere intelligenser og Dunn og Dunns læringsstiler. Grunntanken er enkel. Vi er alle ulike og har ulike sterke og svake sider. Dette gjør at vi lærer best Kapellan på ulike måter også. Ved Asle Røhne å kartlegge ens sterke Rossavik sider (intelligenser) Konfirmaog hvordan man sjonstiden skal lærer best vil hjelpe konfirmanten et har skjedd mye læreren kunne gi et stykke på vei til å med konfirmatilpasset undervistolke og forstå sitt liv sjonsundervisninning som treffer ut ifra den kristne gen i kirken siden foreldre-, bedre. Eleven blir tro. for ikke å si besteforeldregeogså selv bevisstgjort nerasjonen, var konfirmanter. på hvordan han/hun lærer Overhøringen er borte og leir har best og kan velge oppgaver ut fra blitt høydepunktet. Kirken har klart å dette. gjøre det mer gøy å være konfirmant, men lærer konfirmantene noe, eller er - Mange av metodene som finnes det bare gøy? innenfor konfirmantarbeid i dag er varierte og erfaringsAsle Røhne Rossavik forteller at det baserte. Det vil si at ikke er uvanlig å høre konfirmanter si man allerede gjør mye til andre ungdommer at konfleir var for å lage morsom og gøy, men at de ikke husker eller har variert konfirmasjonslært noen ting. opplegg.

D

– Nå tror jeg nok at de som sier dette overdriver, men det er likevel

* Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

- Kort sagt, både konfirmanten selv og jeg som prest skal vite hva man har lært i løpet av året. Konfirmanten skal kunne gjengi det og også anvende det i eget liv. Målet er å gå fra å bare erfare til å integrere. Ordet livstolkning er blitt et moteord de senere årene. Livstolkning handler om å forstå og lese sitt liv ut fra en større sammenheng. Konfirmasjonstiden skal hjelpe konfirmanten et stykke på vei til å tolke og forstå sitt liv ut ifra den kristne tro. Det er et stort og hårete mål. Men det er et mål som det er verdt å strebe etter. Asle Røhne Rossavik avslutter med å si at dette er et opplegg under utvikling. 2010-kullet vil på mange måter være prøvekaniner og mye vil bli til underveis. Det blir et spennende konfirmantår!

Det som mangler, ifølge Asle Røhne

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

12

Rossavik, er et systematisk opplegg som ikke bare fokuserer på variasjon og erfaring, men som samtidig gir målbare resultater.

STEINAR BAREID SPESIALIST

Lege

I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg. 1162 Oslo Timebestilling på tlf. 22 28 63 64 Tlf. tid hverdager: 10.00-11.00 og 13.00- 14.00


Fasteaksjon Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010

Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne fra Lambertseter menighet med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær.

- Det var en vanskelig tid for oss, forteller Thuy. – Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av naboen. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris med krydder, sier fembarnsmoren.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam vekket av at vannet bare steg og steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres fem barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast.

I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av storflom i kjølevannet av tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp familien Tran å flykte fra huset sitt. Denne gangen stod de rustet til å møte flommen.

- Vannet kom så fort, og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren i familien tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i vannmassene og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høyereliggende område. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt og de mistet mange av sine eiendeler. I to måneder, mens de ventet på at vannet skulle synke igjen, måtte de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent vann og barnas helse ble til daglige bekymringer.

Tran Thi Thun Kim (5) viser hvordan familien kan klatre opp på hemsen når flommen rammer.

Trygg hems

Som én av mange familier i nærområdet har familien Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. I stuen er det en hems i taket. Her kan familien lagre matvarer, og når vannet stiger på ny, er veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem klatrer opp stigen i raske byks og demonstrerer hva hun skal gjøre hvis det kommer en ny flom. Der oppe kan hun og resten av familien sitte til hjelpen kommer.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010

Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder.

Om fremtiden:

FNs klimapanel (IPCC) regner med at havnivået i gjennomsnitt vil stige med mellom 9 og 88 cm frem til 2100. Dersom beregningene treffer, vil dette skape store utfordringer for mennesker som bor i spesielt sårbare områder.

Hyppigere og mer flom?

I slutten av september 2009

Konsekvensene av klimaendringer har ført miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen betegner selv landet som ett av de mest sårbare når det gjelder klimaendringer. Familien Tran må trolig forberede seg på flere og hyppigere flommer i fremtiden.

Flommen i Vietnam:

De fleste forskere er i dag enige om at økning av kraftig nedbør er tegn på global oppvarming, forårsaket av menneskelige klimagassutslipp. - Vi bor i et lavtliggende område og er vant til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007 kom én meter med vann som ble liggende i to måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung.

Ta godt imot bøssebærerne fra Lambertseter menighet når de banker på din dør 23. mars! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493

herjet tyfonen Ketsana deler av Sørøst-Asia og satte store områder under vann. Mange måtte på ny flykte fra hjemmene sine. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp hadde familien Tran bygget nytt, flomsikkert hus etter storflommen i 2007 og stod dermed sterkere rustet da vannmassene trengte innover landet. Familien kunne bli boende i hjemmet sitt og skadene forårsaket av flommen var minimale.

Mellom oktober og november i 2007 ble Thua Thien Hue provinsen i sentral-Vietnam rammet av fire flommer. Nesten 30 000 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine, 83 400 hus ble oversvømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22 mennesker døde.

13


Givertjenesten Givertjeneste til Lambertseter menighet Lambertseter menighet er en menighet med et høyt aktivitetsnivå. Den spiller en viktig rolle for store og små i lokalmiljøet. Det å holde alle disse hjulene i gang koster naturlig nok penger. Viktig inntektskilde

Pr i dag har vi ca 35 faste givere. Disse personene står for ca 25 % av menighetens totale inntekter. Det sier seg derfor selv at givertjenesten er en svært viktig inntektskilde, og et vesentlig grunnlag for og bidrag til alt av menighetens arbeid. Vi er avhengig av gaver for å kunne videreføre og videreutvikle vårt arbeid, så vi trenger flere nye givere! Vi har tidligere hatt 3 spesifikke givertjenester; Misjon, Trosopplæring/Ungdomsarbeid, og generell.

Én givertjeneste med undergrupper

”Øremerking”

Vi har nå valgt å gå over til én givertjeneste, med disse undergruppene: ✗ Diakoni - Babysang, ”Torsdags treff”, julemesse, besøkstjeneste, sorggruppe, Diakon

✗ ✗ ✗

✗ ✗

Misjon - Menighetens nye misjonsprosjekt: Anastasia yrkesskole i Egypt. Se side 5. Kultur - Korvirksomhet, konserter og andre kulturarrangementer Barnearbeid - Knøttesang, StoreKnøtt, Sprell Levende Søn dagsskole, Familiespeiding, Lambert, SLUSH-verksted, JuniorKikk, leirer, turer Ungdomsarbeid - KIKK, TimeOut, konfirmantarbeid, TØFF, (A)larm, band, leirer, turer Voksenarbeid - Unge voksne, bønnegrupper, bibelgrupper, kurs

Du har muligheten til selv å fordele gaven slik du ønsker. Du kan øremerke hele eller deler av din gave til ett eller flere formål.

Ulike betalingsmåter

Du kan velge mellom ulike betalingsmåter; ved ofring under gudstjenesten, giroinnbetaling, avtalegiro, nettbank.

Skattefradrag

Du kan få skattefradrag for gaver på inntil kr 12.000,-. Det vil si at for hver tusenlapp du gir får du noe ”tilbake” ved at du kan trekke fra kr 280,- på skatten.

Hvordan bli giver?

Dersom du vil bli giver eller ønsker mer informasjon kan du kontakte menighetskontoret v/Bjørnar Nome. (Kontonummer 1644.20.73019)

Jon Andreas Sørensen

14


Slekters gang

Annonser

Slekters gang Døpte Miriam Randgaard, Lykke Celine Skrettingland, Wilhelmina van der Zande, Ida Anuglen, Hannah Torkildsen Kjørri, Hannah Sandstad Skogbakken, Linnea Maria Isabelle Cedervall, Frida Elinor Gromholt, Andreas Rippis, Marius Leroy-Ekeberg, Kristoffer Stenvik, Mirko Amaru Sertic.

Døde

Anne-Lise Andersen, Sonja Wålberg, Marit Syvertsen, Gyda Bergljot Holm, Emilie Elise Hansen, Gerd Hansine Ekeberg, Ingrid Louise Strømseng, Karoline Mostue, Evelyn Alvilde Westerhagen, Aasta Kville, Berit Melheim, Inger Lise Biseth-Michelsen, Evelyn Einarsen, Bjørg Irene Hansen og Einar Torbjørn Olsen.

NORDSTRAND BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Ring oss på tlf:

22 67 64 90

er engasjert på mange områder i vårt lokalsamfunn, men det er de uføre og eldre som står sentralt i tjenesteyting til enkeltmennesker. Selv om vi har mange flotte mennesker som stiller opp og tar oppgaver, ønsker vi gjerne flere som kan bruke litt tid. Kontakt: daglig leder Kai Adelsøn tlf. 22291961 / 91824668 for nærmere samtale.

15


Fra bomberommet Over all forventing Dette var KRIKs leirmotto på nyttårsleiren Explore, der 1600 ungdommer med brask og bram gikk inn i 2010. Så vidt jeg vet var det ingen fra Lambertseter der, og det betyr at dere ungdommer kan være med å skape en ny trend her på huset. KRIK er en ungdomsbevegelse som bare vokser og vokser. Det henger sammen med at den bygges av sunne, glade folk som er interessert i en sann tro. Heldigvis er også vi i Lambertseter velsignet med slike folk iblant oss.

En god leir gir alltid mye livsglede og trosglede. Det skjønner alle som liker å dra på leir. Men det skjer noe rart når man samler 1600 av dette slaget på en leir. Det ble visst en opplevelse over all forventning. Alle kan vi ha små eller store forventninger til halvåret som ligger foran oss - hva skal jeg få oppleve? En ting tør jeg påstå: Den som leter etter livsglede og trosglede, og er interessert i en sann tro, skal få et halvår over all forventning. Håper du blir med på letingen – explore! Vennlig hilsen Lars Kristian, barne- og ungdomsprest Mob.: 986 22 439 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Oppslagstavle Forestilling med Svein Tindberg 14. mars

Se side 6

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, 23. mars

Se side 13

Menighetsmøte Søndag 21. februar etter gudstjenesten. Tema: Menighetsgrenser

Kvinnenes internasjonale bønnedag, 5. mars Se side 4

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.1/10.  

Les om Nr. 1 - 56. årg - februar - mars 2010 - informasjon Helt uten sidestykke ....................side 3 Nytt misjonsprosjekt ...............

Lambertseter menighetsblad nr.1/10.  

Les om Nr. 1 - 56. årg - februar - mars 2010 - informasjon Helt uten sidestykke ....................side 3 Nytt misjonsprosjekt ...............

Advertisement