Page 1

1

3/2-23/3

2010

64.책rgang

4-책ringer i Guds hus

Noen av fire책ringene som fikk kirkeboka i Evje kyrkje 17.januar.


2

Guds ord og min tro.

Guds Ord er ikke som et hvilket som helst ord: Hebr 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Joh 1,1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Vi møter Jesus i Guds ord, og han selv er Ordet. Guds Ord er et åpenbaringsmiddel, der vi får se evangeliet. Derfor leser vi i Bibelen, derfor forkynner vi Ordet, og derfor vitner vi om Jesus: Rom 10,17 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Nøkkelen til å få innsikt i, og gripe tak i evangeliet, er å lese og høre om Jesus slik det er fortalt om ham i Bibelen. På samme måte forstår vi Bibelen først når vi skjønner at den er fortellingen om Guds frelse gjennom Jesus. Her er sammenhengen mellom juleevangeliet om Jesus som ble født inn i verden og påskebudskapet om at han døde i vårt sted. Noen ganger blir vi bedt om å fylle ut en egenmelding om et eller annet, og andre må da stole på at vi skriver sant om oss selv. Andre ganger må vi få andre til å skrive en attest som går god for oss. Det kan være om helse, økonomi, eller vår egnethet i arbeid osv. Da er det andres ord om meg som gjel-

der. Kanskje at det kan bli til å synliggjøre vårt forhold til Gud. Du kan saktens skrive en god egenattest om din tro, ditt kristenliv, din ærlighet og mye annet, og det kan se bra ut på papiret og i andres øyne også. Men det som er skrevet av deg selv gjelder ikke for Gud eller som billett til Himmelen. Du trenger en attest der det står at Jesus går god for deg, at han gjelder i ditt sted, at han garanterer for deg. En slik attest finner du i Bibelen, og den er beskrevet flere steder som her i Romerbrevet kap.3,23-24: Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Av Guds nåde, uforskyldt. Ta tak i det! Ole Kjell Gundersen

Oppmuntringen: FEBRUAR Alle i prostiet oppfordres til å sende et oppmuntringsbrev til en det er lenge siden du har truffet. MARS Alle oppfordres til å besøke tilflyttere i sitt nærmiljø. Ta en sjanse!! BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE.


3

ÅRSMØTE EVJE KYRKJELYD

14.februar vert det halde årsmøte i Evje kyrkjelyd. Vi begynner med forenkla gudsteneste kl 18.00 og held fram med matservering og lysbilete frå året som er gått. Så følgjer årsmøtesakene: årsmelding for 2009, rekneskap, informasjon om planar for 2010, og rikeleg høve til innspel frå salen. Vil du vite kva som foregår i kyrkjelyden din? Har du idear og innspel til soknerådet?. Då bør du kome på årsmøtet! Ingunn Fonneløp Tveit, soknerådsleiar

Ljosglimt

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 24.mars For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 9.mars Redaksjonsarbeidet for dette bladet er avslutta 20012010

Trykk:Setesdalstrykk AS

Av Siri Moi

Hva er misjonsalliansen? Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal misjonsorganisasjon som driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Hovedsatsingene er mikrokreditt, helse og hiv/aida, skole, vann og arbeid blant funksjonshemmede. Organisasjonen jobber i nært samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og foreninger for at mennesker selv skal kunne skape en bedre fremtid for seg selv og landet de lever i. Misjonsalliansens arbeid drives med støtte fra givere i Norge, og støtte fra den norske stat gjennom NORAD. Organisasjonen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene. Fra januar til juni i år skal jeg bo på Filippinene, nærmer bestemt på en øy som heter Marinduque. Her skal jeg delta i frivillig arbeid for Misjonsalliansen, hovedsakelig på media.Jeg skal dokumentere arbeidet som gjøres på Filippinene ved hjelp av bilder og film, og så skal jeg skrive artikler for organisasjonens nettsider og for bladet ”Tsjili”. I tillegg skal jjeg delta i helsearbeid på øya, men her er ikke min rolle helt klarlagt enda. Takk for at dere vil bidra med offer i Hornnes kyrkje 21. februar.


4

EKTESKAPSKURS – ET TILBAKEBLIKK

Høsten 2009 arrangerte menighetene i Iveland, Evje og Hornnes ekteskapskurs. Kurset som ble holdt på Moisund bedehus gikk over 4 kvelder. Ekteparet Ellen og Roar Tønnesen fra Nodeland sto som kursansvarlige. Kursholderne har etter hvert fått en lang erfaring med å holde slike kurs. I det daglige jobber Ellen som lærer, og Roar som pastor i frikirka på Nodeland. Ellen og Roar gjennomførte kurset på en god måte. Ikke minst våget de å bruke seg selv på en måte som gjorde at det de underviste ble lett gjenkjennelig, og lett anvendbart – en kort vei fra teori til praksis. Innholdet i kurset var fordelt over temaene: 1/ Kommunikasjon – aktiv lytting 2/ De fem kjærlighetsspråkene - ( På hvilke måte kommunisere mann og kvinne i et parforhold kjærlighet til hverandre. Gjennom anerkjennende ord, ved å gi gaver, fysisk berøring, kvalitetstid eller gjennom hjelpsomme handlinger) 3/ Konflikthåndtering 4/ seksualitet I etterkant av slike kurs er det nyttig å spørre hvordan dette gikk, og om menighetene ønsker å holde flere slike kurs. Etter siste kvelden fikk kursdeltagerne utdelt et evalueringsskjema for kurset. Dette ble en overveldende og inspirerende lesing. De aller fleste ga en svært god tilbakemelding på kurset. Kurset hadde en god veksling mellom undervisning og parsamtale. Til hver kurskveld kom deltagerene til pynta bord med levende lys, musikk og et deilig lite varmt måltid.

Av de fire kurskveldene, var det tema kommunikasjon / aktiv lytting og ”de fem kjærlighetsspråkene” som deltagerne hadde mest igjen for. På spørsmålet - ” Er det noe dere har lært på kurset som har styrket forholdet?”, var svarene mange. Samtidig ga svarene også et klart uttrykk for at kurset hadde vært nyttig for både de nygifte såvell som for dem som hadde vært gift i mange år. For mange hadde kurset hjulpet dem med å samtale om ting de aldri før hadde snakket om. Og for flere fikk denne gode samtalen fortsette også hjemme. Flere opplevde at parsamtalene på kurset hadde hjulpet dem til våge å åpne seg for partneren. Å lytte til den andres meninger og problemløsninger uten å bryte inn med det en selv tenkte som en god løsning, var også en viktig ting som mange ble bevisstgjort på. Ingen kan bli en ”profesjonell” ektefelle, på den måten at en kan bli utlært om alt som har med det å leve i et parforhold. Men med enkle grep, og repetisjon av ting vi kanskje allerede vet, og en bevisstgjøring og en vilje til dette, kan et parforhold styrkes. I et samfunn hvor 40-50% av alle inngåtte ekteskap ender i skilsmisse, er det vell anvendt tid å delta på et slikt kurs – som en hjelp til å ”elske, ære og være trofast”. Anette Vognild sokneprest


Nålens Hvile

Basar Tryggheim bedehus 5.februar Mange flotte gevinstar til inntekt for Blåkorsarbeidet i Evje og Hornnes. Blåkorsforeninga driv eit svært omfattande speidararbeid. Den store oppslutningen frå born og unge har mellom anna ført til at det var nødvendig å utvide bygningsmassen. Dugnadsarbeidet held fram inne i bygget, men det må kjøpast inn stolar, bord og anna innreiing. Midlar trengst slik at ein ikkje skal slite med stor gjeld når tilbygget står klart i løpet av året.

Evje Blå kors

Skal ha årsmøte måndag 8. februar kl. 20 i Blåkorshuset. Det blir vanlege årsmøtesaker og samtale om arbeidet vidare. Diakonikonsulent Erik Ryger held andakt.

Søndag 21. februar Kontakten frå Vennesla med leiaren Yngvar Bakken i spissen kjem til Evje. Dei skal stå for programmet på Tryggheim bedehus kl. 1930. Då blir det mykje fin musikk, vitnesbyrd og tale. Det blir tatt opp kollekt til arbeidet i Kontakten.

5 Er du glad i kyrkja di? Dumt spørsmål? Heilt sikkert. Eg er overtydd om at du er glad i kyrkja di. På julaftan var kyrkja i Evje fullsett på 2 gudstenester. Jaja, det er fordi folk vil ha med den stemninga før julemiddagen skal inntakast, seier kritikarane. Det også, men eg er sikker på at folk flest er glad i kyrkja si resten av året også. Kva så med frammøtet til gudstenestene elles i året? Ja, det kunne rett nok ha vore mykje større. Det kan vere mange årsaker til at oppslutningen ikkje er så god som ho kunne ha vore. På familiegudstenestene er det godt frammøte. Då er det ein enklare liturgi, og kanskje er det kyrkjekaffi, -brus og noko å bite i etterpå. Det er litt av eit tiltak å dra til kyrkja søndag føremiddag dersom ein ikkje er vant med det. Foreldre med små born er kanskje redde for at ungane ikkje skal halde seg i ro. Nå er det ein teiknekrok bakerst i kyrkja der dei kan vere, eller dei kan få med seg eit teiknebrett eller ei biletbok og sitje saman med foreldra på benken. Eller kanskje det kunne bli eit tiltak der ungane fekk vere saman med nokre vaksne til eit søndagsskuleopplegg. Ei dame fortalde meg at ho hadde vore på ei kveldsgudsteneste der dei døde skulle minnast. Ho var forskrekka over at det var så få folk til stades. Dette skuldast nok for ein stor del kollisjon med nyårsfest på bedehuset. Etter den opplevinga hadde ho bestemt seg for å gå til gudsteneste på søndag formiddag, og det gjorde ho også. Sjølv om det var kaldt og truleg litt glatt også kom ho seg til kyrkja med hjelp av to skistavar. Bil har ho, men nå kombinerte ho kyrkjebesøk med ein trimtur. Flott! Kva med deg? Blir du med på neste gudsteneste? Ingvard Østerhus.


6

Evje kyrkje 7.februar kl.19.00 LOVSANGSKVELD

Monika og Per de Lange Monica de Lange er født i 1949 i England, men har bodd i Norge siden 1971. Hun er sykepleier med utdannelse fra Loma Linda University, USA, og musikkpedagog med utdannelse fra London (Royal Academy of Music: LRAM i piano og Trinity College: ATCL i sang). Til daglig arbeider hun som sykepleier i Arendal kommune, foruten at hun har noen pianoelever, avholder kokekurs i vegetarisk mat og driver med barnearbeid. Per de Lange er født i 1948 i Arendal. Ved siden musikk og teologi har han en doktorgrad i folkehelsevitenskap, DrPH, fra Loma Linda University, USA. Til daglig er han pastor og folkehelseviter med ansvar for sosial- og helsearbeidet i Adventistsamfunnet og prosjektarbeider hos fylkeslegene i Aust- og Vest-Agder med ansvar for Røykefri-arbeidet i ungdomsskolene. Han er faglig ansvarlig redaktør for Sunnhetsbladet, Norges eldste helsetidsskrift. Som forfatter har han skrevet mange artikler om forebyggende medisin og helse, håndbøker i røykeavvenning, og boken Ha det godt -- lenger. I samarbeid med programredaktørene Solveig Tonstad og Yngvar Børresen, har laget flere serier med radio- og TVprogram om helse, mat og mellom-menneskelige tema. Han har holdt foredrag om helse og livsstil på skoler, i foreninger og organisasjoner over

Lovsangskveld i Evje kyrkje med spennende gjester Søndag 7. februar kl. 19.00 arrangeres det en stor lovsangskveld i Evje kyrkje for å markere Bibeldagen og fokusere på kristen enhet. Det blir mye sang og musikk, med lokale krefter, innbudte gjester og representanter fra ulike menigheter. Samtidig vil det være rom for ”ønskesanger”, slik at forsamlingen kan være med å bestemme salmevalg. Fra lokalmiljøet deltar tre sangsolister: Reidar Dovland, Ingeborg Paul og Renate Aasen, menighetskoret, Håvard Rosseland-orgel og Marie Nicolaysen-piano. Fra Arendal kommer ekteparet Per og Monica de Lange. De to er rutinerte musikere med en mangfolig virksomhet som inkluderer mange turneer i utlandet, flere plateutgivelser, konserter og radio og tv sendinger. De synger i vise-stil og bruker flere instrumenter, deriblant gitar, ulike fløyter og kontrabass. Per er aktiv i styret til Bibelselskapet i Agder fylkene og pastor i adventistkirken i Arendal, og han har en utrolig allsidig utdanning og virke. Han har doktorgrad i folkehelse og driver kurs i kokekunst, ernæring og helse. Monica er sykepleier og musikklærer. Sammen danner de et team med et sterkt musikalsk og muntlig budskap på mange plan. Alle de mange deltakere og alle tilhørere kan glede seg til en flott samling om Bibelens viktige plass i kristen sammenheng. Det blir kollekt til å dekke utgiftene, og overskuddet går til Bibelselskapet. Hjertelig velkommen, alle som er glad i sang og musikk! Nina hele Norge like fra Kirkenes til Mandal, foruten utenlands i Sverige, Danmark, Island. Færøyane, Russland, England, USA m.m. Per er gift med Monica. Sammen har de 3 sønner.


Menighetskoret satser stort med egen korkonsert Evje og Hornnes menighetskor arrangerer en flott konsert 21. mars i Evje kyrkje kl 19.00, med fremføring av verket ”Missa Borealis” av Robert Coates. Koret har allerede øvd mye på verket, og de er blitt veldig glade i denne vakre musikken. Robert Coates er en av de mange dyktige engelske organister som jobber i Norge. Han bor på Harøy på nordvestlandet. Coates er kjent blant kirkemusikerne for sine mange flotte komposisjoner for kor, for orgel og for ulike instrumenter; omtrent 70 stykker er det blitt. I 2003 skrev han en stor ”messe” i anledning 200-årsjubileet for Elverhøy kirke i Tromsø. Verket heter ”Missa Borealis” og inneholder de vanlige liturgiske messeledene på latin, Kyrie, Gloria, Credo , Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Coates har også flettet inn flere kjente salmer på norsk, slik som HviIken venn vi har i Jesus og Deg være ære. Det gir en spennende kontrast mellom språkene, pluss at det er artig å kombinere kjente melodier med nytt materiale. Musikken er full av fortryllende vakre melodier, artige rytmer og rike harmonier. Renate Aasen er med som sopransolist. Hun synger så utrolig nydelig på de høye diskantlinjer som svever over koret og skaper magiske klanger. I tillegg til koret er det flere instrumenter med: en strykekvartett, saksofon, orgel og pauker. Dette er en spenstig sammensatt besetning som gi mulighet for stor variasjon i klang og samspill. Det er studenter fra konservatoriet i Kristiansand som skal spille sammen med menighetkoret. Og Hildegunn Richards, organist i Bygland, spiller orgel. Nina Irslinger er dirigent.

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-Iveland

7

Kyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 15.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tyrsdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger@hotmail.com. Kyrkjetenar Torbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sokneprest Thore Oustorp: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 957 00 482 email: thore.oustorp@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526

Menighetskoret er et flott kor som står på med trofast innsats i mange sammenhenger. De var med på Hanne Krogh-konserten og den tradisjonelle julekonserten, og de stiller opp ofte på gudstjenester og ved mange andre anledninger. Medlemmene gleder seg ekstra mye til denne konserten siden de liker musikken så godt. Det er veldig givende å få fremføre slikt et verk. De Iveland kirke 37 96 26 42 ønsker seg riktig mange tilhørere så de kan dele Sokneprest Vognild har tenesteveke i veker med gleden. Gå ikke glipp av denne konserten! partal, sokneprest Oustorp har tenesteveke i veker Nina med oddetal.


8 Gudstenester 7. februar

Kristi forklarelsesdag, Joh 17,1-8 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Oustorp Nattverd Offer til Bibelselskapet Evje kyrkje kl.19.00 Lovsangskveld

14. februar

Søndag før faste (Fastelavnssøndag), Joh 12,24-33 Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Oustorp, Nattverd Utdeling av 4 årsbok Offer til trosopplæring Kirkekaffe Evje kyrkje kl.18.00 Forenkla høgmesse Vognild, Nattverd Årsmøte Offer til kyrkjelydsarbeidet Kyrkjekaffe

Fredag 19. Februar

Hornnes kyrkje kl.19.30 KRIK-messe Vognild, Nattverd Offer til KRIK

21. februar

1. s. i faste, Job 2,1-10 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Vognild Nattverd Offer til Misjonsalliansen Hornnes bedehus kl.17.00 Storsamling

28. februar

2. s. i faste, Luk 7,36-50 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Oustorp Dåp Nattverd Offer til Normisjon Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Vognild Nattverd Offer til NMS

7. mars

3. s. i faste, Luk 4,31-37 Hornnes kyrkje kl.18.00 Forenkla høgmesse Oustorp Nattverd Årsmøte Offer til kyrkjelydsarbeidet Kyrkjekaffe

14. mars

4. s. i faste (Midtfaste), Joh 6,24-36 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Vognild Nattverd Offer til kyrkjelydsarbeidet Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Oustorp/ Per Emanuelsen Diakoniens dag Årsmøte Offer til diakoniarbeidet Kirkekaffe Hornnes kyrkje kl.18.00 G2 Oustorp Lovsangsteam Nattverd Offer til Credo Kirkekaffe

Fredag 19.mars

Hornnes kyrkje kl.10.00 Skulegudsteneste Oustorp

Lørdag 20.mars

Evje kyrkje kl 19.30. Gospelnight, Kollekt Kirkepizza på ”kraftverket” på Tryggheim bedehus

21. mars

Maria budskapsdag, Sal 113 Hornnes kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste Vognild Nattverd Søndagsskolens dag Offer til søndagsskolen lokalt. Evje kyrkje kl.19.00 Konsert ved Evje og Hornnes menighetskor. Kollekt


Slekters gang Evje Dåp 11/10-2009, Malin Berg Ramse 6/12-2009, Sindre Borgi Gravferd 13/11-2009, Asbjørn Stray 20/11-2009, Magne Galteland 30/12-2009, Thomas Gøsta Svensson 5/1-2010, Anna Rosef Hornnes Dåp 18/10-2009, Marion Bærheim, Henning Stenersen Haugland 22/11-2009, Jakob Gavuora Bygland Gravferd frå Hornnes, gravlagt på Evje 16/10-2009, Signe Skåre

Hornnes bedehus Diakoniutvalget i Evje og Hornnes arrangerer

temakveld 11/3 kl.19.00 Valborg Nomeland deler med oss tanker om livskunst. Sang av Stig Skarstein Per Emauelsen blir med. Enkel bevertning Du er hjertelig velkommen

9

Iveland Dåp 08.11. Christoffer Treldal-Moy Begravelse 21.10. Anne Risdal 06.11. Inga Synnøve Thortveit 19.11. Åshild Dalane 02.01. Anne Tomine Mjåland 07.01. Selma Hegvig Frigstad 08.01 Trygve Håverstad

Vielse 12.12. Veronica Ivedal og Thomas Undeland 29.12. Lise Tamara Grosås Nilsen og Tom Sand 09.01. Vigdis Syvertsen og Odd Rune Dahlslier Velsignelse av ekteskap: 02.01. Kristina Undheim og Per Eirik Undheim

Kyrkjeskyss Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42 Iveland: Åse Gudrun Knutsvik tlf 37962613/91685159 eller Frivillighetssentralen v/Lalla tlf 37962610/ 91700849

Ny klokker i Iveland

Hanne Vidnes har begynt som klokker i Iveland fra nyttår og avløser Solveig Eikild.


10 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne fra Evje, Hornnes og Iveland menigheter med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam vekket av at vannet bare steg og steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres fem barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast. - Vannet kom så fort, og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren i familien tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i vannmassene og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høyereliggende område. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt og de mistet mange av sine eiendeler. I to måneder, mens de ventet på at vannet skulle synke igjen, måtte de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent vann og barnas helse ble til daglige bekymringer.


11 - Det var en vanskelig tid for oss, forteller Thuy. – Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av naboen. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris med krydder, sier fembarnsmoren. Trygg hems I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av storflom i kjølevannet av tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp familien Tran å flykte fra huset sitt. Denne gangen stod de rustet til å møte flommen. Som én av mange familier i nærområdet har familien Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. I stuen er det en hems i taket. Her kan familien lagre matvarer, og når vannet stiger på ny, er veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem klatrer opp stigen i raske byks og demonstrerer hva hun skal gjøre hvis det kommer en ny flom. Der oppe kan hun og resten av familien sitte til hjelpen kommer. Hyppigere og mer flom? De fleste forskere er i dag enige om at økning av kraftig nedbør er tegn på global oppvarming, forårsaket av menneskelige klimagassutslipp. - Vi bor i et lavtliggende område og er vant til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007 kom én meter med vann som ble liggende i to måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung. Konsekvensene av klimaendringer har ført miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen betegner selv landet som ett av de mest sårbare når det gjelder klimaendringer. Familien Tran må trolig forberede seg på flere og hyppigere flommer i fremtiden. Ta godt imot bøssebærerne fra når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493.


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Elg på kyrkjegarden

Foto:Torbjørn Leifsen

STØTT OFRENE PÅ HAITI: Kontonummer 100 Kirkens nødhjelp

- tro, trivsel og tjeneste - må bare ha det

Er du med?

Ljosglimt nr.1/10.  

2010 64.årgang 3/2-23/3 Noen av fireåringene som fikk kirkeboka i Evje kyrkje 17.januar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you