Page 1

Nr. 1 2010 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 63. ÅRGANG

I denne utgave:

Beramming av bispevisitas i Frogner og Tranby side 3 · “En hellig time” side 4 · Vigsling av diakon side 5 · “Lys våken” i Sylling og Frogner side 5 og 8 · Benkevarmere og orgel i Frogner kirke side 5


Lier Menighetsblad

Lederartikkel REFLEKSJONER OM DIAKONI Når biskopen kommer på visitas i Frogner og Tranby menigheter første uka i februar, så skal hun vigsle diakon Lisbeth Olsbye til tjeneste i Lier. Hun har vært i tjeneste en stund, men nå er utdanningen sluttført, og hun skal høytidlig innvies til tjenesten. Gjennom vigslingen uttrykker kirken at tjenesten er viktig. Vår kirke har nylig fått en ny diakoniplan for hvordan denne tjenesten skal utformes. Både vigslingen og arbeidet med å innpasse planen i menighetenes arbeid er viktige begivenheter i våre menigheter. Mange forbinder diakoni først og fremst med nestekjærlighet og ikke minst med den barmhjertige samaritan. Men nestekjærlighet er

ikke medfødt. Den må læres. Den handler om å vise medfølelse og må hele tiden holdes ved like. Plan for diakoni sier ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet”. De fire områdene i planen reflekterer alt det mennesket er, – det vi står ovenfor av smerte og lidelse, men også av kjærlighet og nåde. Kjærlighet er en del av et inkluderende felleskap. Det er ikke alltid lett. I vår kommune har vi et statlig ventemottak for asylsøkere som har fått avslag på oppholdstillatelse og venter på uttransportering. Der er det mye fortvilelse og smerte. Men hver uke i snart to år har diakonatet i Tranby og Frogner sammen med engasjerte personer, hatt hyggetreff for asylsøkere i Lierskogen

Søndag er kirkedag Søndag 24. januar Frogner kirke kl. 11.00 v/Kristiansen. Dåp. Tranby kirke kl. 18.00 Familiegudstjeneste v/Sommerseth og Flatland. Trabagos deltar. Tranby m-hus kl. 16.00. Gudstjenesteverksted. Kl. 17.00 Storfamiliemiddag. Søndag 31. januar Gullaug kirke kl. 11.00 v/Kristiansen. Nattverd. Dåp. Sylling kirke kl. 11.00 v/Blaasvær. Nattverd. Dåp. Lierskogen kirke kl. 11.00 v/Sommerseth og Nowak. Nattverd. Dåp. Torsdag 4. februar Frogner kirke kl. 19.30. Visitas. Vigsling av diakon. Frogner kirkekor Ansvarlig redaktør: Kjetil Mørk Sveaas Mob: 95 17 02 59 Lier Menighetsblad v/Sveaas Postboks 215, 3401 Lier E-post: ksveaas@c2i.net

2 Lier Menighetsblad - nr. 1 2010

deltar Fredag 5. februar Tranby amfi ca. kl. 18.30 Visitas. Fakkelgudstjeneste. Søndag 7. februar Tranby kirke kl. 11.00 Visitasgudstjeneste. Tranby Kantori og Trabagos deltar. Sjåstad kirke kl. 18.00 Familiegudstjeneste v/Bugge og Søbstad. Nattverd Søndag 14. februar Frogner kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/Kristiansen. Dåp. Frogner minigospel deltar. Dåp av konfirmanter etter gudstjenesten. Tranby kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/Kvidaland og Nowak. Dåp. Bibelutdeling til 5. klassHenvendelser vedr. distribusjon: kirkens.service-kontor@lier.kommune .no eller tlf. 32 22 02 70 Layout: Kjetil Mørk Sveaas Forsidebilde: Biskop Laila Riksaasen Dahl Gavekontonr. 2260 20 05058

kirke. Dette arbeidet kan de som driver det uke etter uke være stolte av! Midt i debatten og ordskiftet om hva og hvordan, om konsekvenser og uenighet, er det altså noen som i det stille har tatt seg tid til å være medmennesker. De har stekt vafler og kokt kaffe og skapt et pustehull, har vist i handling at diakoni er å stille opp og gjøre hverdagen litt lysere. Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet er to andre av de fire fokusområder i diakoniplanen. Her har biskopen vår stått fram for naturen og reist til klimatoppmøte i København. Hun oppfordrer til klimarettferdighet for de fattige gjennom fasteaksjonen. Dette skal vi spørre henne ut om under visitasen og skrive om en annen gang. Asle Kristiansen inger. Tranby Skolekorps juniorkorps deltar. Sylling kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste v/Blaasvær og Søbstad. Dåp. Kirkeovernatting og bibelutdeling. Søndag 21. februar Gullaug kirke kl. 11.00 v/Blaasvær og Flaten. Nattverd. Dåp. Sjåstad kirke kl. 11.00 v/Bugge og Søbstad. Nattverd. Dåp. Tranby kirke kl. 11.00 /Kvidaland og Nowak. Nattverd. Søndag 28. februar Tranby kirke kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Lier v/Kristiansen og Flaten. Dåp. Øverskogen samfunnshus kl. 11.00 v/Sommerseth og Søbstad. Fortsettes på side 3 Lier menighetsblad er også å finne på: www.menighetsbladet.no Annonseansvarlig: Dorothy Lillerud fam.lillerud@hotmail.com Trykk: Lier Kopi & Trykk AS Lier Menighetsblad eies av menighetsrådene i Lier kommune og utgis gratis til alle husstander.


Beramming av bispevisitas i Frogner og Tranby 3. – 7. februar 2010.

gudstjenesten søndag 7. februar i Tranby kirke, vil foreligge skriftlig til interesserte medier hos kirketjener ved gudstjenestens begynnelse. Foredraget vil også bli lagt ut på bispedømmets hjemmeside, www.kirken.no/tunsberg.

Kl.10.30: Spørretime på Lierbyen ungdomsskole. Kl.12.00: Bedriftsbesøk hos Lier Asvo. Kl.18.00: Mottakelse i anledning vigsling av diakon Lisbeth Olsbye. Sted: Frogner prestegård. Kl.19.30: St.Hallvard-gudstjeneste i Frogner kirke. Vigsling av diakon Lisbeth Olsbye.

På vegne av Tunsberg biskop har jeg gleden av å gjøre kjent programmet for den forestående visitasen i Frogner og Tranby sokn i Lier prosti i dagene onsdag 3.– søndag 7. februar 2010. Som prost er det min oppgave å forestå planprosessen og gjennomføringen av visitasen på biskopens vegne og i samråd med sokneprestene, menighetsrådene og kirkesjefen.

Program for bispevisitas i Tranby og Frogner 3. – 7. februar 2010. (Kun åpne arrangement, red.anm)

Fredag 5. februar

Programmet er blitt til gjennom samarbeid med ulike instanser i kirken og lokalsamfunnet, og i nær kontakt med biskop Laila Riksaasen Dahl. Programmet gjenspeiler viktige sider ved menighetenes liv og deres kontaktpunkter med kommunen og lokalmiljøet. Lokale medier er velkommen til å være tilstede ved de åpne arrangementene. Biskopens visitasforedrag, som holdes ved avslutningen av selve visitasFortsettelse av Søndag er kirkedag Fredag 5. mars Frogner menighetshus kl. 19.00 Kvinnenes internasjonale bønnedag v/Olsbye og Kristiansen. Søndag 7. mars Frogner kirke kl. 11.00 v/Blaasvær, Kristiansen og Flaten. Dåp. Årsmøte etter gudstjenesten. Lierskogen kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste v/Kvidaland, Flatland og Nowak. Utdeling av 4-årsbok. Sylling kirke kl. 18.00 Ung Messe v/Bugge og Søbstad. Nattverd. Søndag 14. mars Frogner kirke kl. 11.00 v/Blaasvær og Flaten. Frogner minigospel deltar. Nattverd. Tranby kirke kl. 11.00 v/Kvidaland og Nowak. Nattverd. Årsmøte etter gudstjenesten. Med forbehold om endringer. Følg med i avisen.

Onsdag 3. februar Kl. 11.00-1230: Åpent Hus på Tranby menighetshus. Biskopen er Dagens gjest. Kl.13.00: Besøk i bofellesskap i Brattromveien på Tranby. Andakt ved biskopen. Kl.19.00 - 2130: Inspirasjonssamling for menighetsråd, andre frivillige medarbeidere og ansatte. Tema: Kirken i lokalsamfunnet. Fokus på frivillig arbeid i kirke og menighet. Innledning ved biskopen. Innspill fra lokale medarbeidere. Samtale. Sted: Lierskogen kirke.

Kl.9.00-10.00: Spørretime på Stoppen ungdomsskole. Kl.12.00-13.00: Besøk på Nøstehagen sykehjem. Andakt ved biskopen. Kl.17.00-19.30: Middagstreff med Lier TenSing og fakkelgudstjeneste. Sted: Tranby menighetshus og kirkegårdssamfi. Søndag 7. februar Kl.11.00: Visitasgudstjeneste i Tranby kirke. Biskopen holder sitt visitasforedrag mot slutten av gudstjenesten. Kirkekaffe i menighetshuset. Jeg ser fram til biskopens visitas i Frogner og Tranby med glede og forventning. La oss omslutte både menighetene og visitasdagene med forbønn!

Torsdag 4. februar Lier, 7. januar 2010 Ellen Martha Blaasvær Prost i Lier

Kl.9.00: Spørretime på Tranby ungdomsskole.

Frogner menighets oppmuntringspris til Svein Lærum Frogner menighets oppmuntringspris for 2009 er tildelt Svein Lærum. Overrekkelsen skjedde på menighetens medarbeiderfest med over 60 til stede. Reaksjonen fra salen var at det var en fortjent pris. Svein Lærum er alltid villig til å ta i et tak. Han var den første kasserer i menighetshusets styre. På alle samlinger og tilstelninger hvor han er til stede, stiller han opp både før og etter. På formiddagstreffene er han aktiv, og Gullaug kirke har han særlig omsorg for. Loppemarkedet ville ikke hatt så mange Svein Lærum overrekkes Frogner lopper hvis ikke han hadde vært med hele året og hentet og menighets oppmuntringspris av Hans lagret de gavene menighetshuset får. Bernhard Justad Typisk er det at da Hans Bernhard Justad ringte for å forsikre seg om at han kom på festen, så var svaret: - ”Ja, jeg kommer. De trenger vel noen til å rydde etterpå”.

Kateket/miljøarbeider Kommunestyret i Lier bevilget før jul kr. 150 000 ekstra til Lier kirkelige fellesråd med tanke på en kateket/miljøarbeider i Sylling, Sjåstad og Frogner sokn. Planen er at det skal opprettes en stilling i samar-

beid med Tunsberg bispedømmeråd, som allerede nå lønner en konfirmantmedarbeider i Frogner. Stillingen vil bli utformet med tanke på oppstart fra høsten 2010, trolig som en 50 % stilling. Dette har vært et ønske fra menighetene i flere år, og det er svært gledelig at det nå kan bli realisert.

Lier Menighetsblad - nr. 1 2010 3


Slekters gang FROGNER DØPTE: Christina Galleberg Laheld (Gullaug), Erik Sjølie-Wilhelmsen, Jonas Hovland Granly, Eirik Tanum, Eirik Stormo, Tobias Tufte Sagvik, Jonas Vela-Sie (Bragernes), Christoffer Dokken Fremgård, Rikke Vilhelmshaugen, Selma Granlund, Linus Lønning Gruffman, Philip Emil Mydske, Theodor Stoud Platou, Elise Vestre, Julie Hasseldokk Falch-Nevand, Mia Marielle Kjellmann Simensen, Nora Susanne Koren VIGSEL: May Gunn Kastbakken og Roy Ingard Hansen DØDE: Ragnar Larsen, Jens Olaf Strøm Hansen, Ragnar Rokke, Kjell Erik Østvand, Steinar Sand Engerud, Elsa Anette Aronsen, Aud Melum Mannsåker, Helge Olaus Andersen, Gustav Kornerud, Anstein Foss, Thor Harsem TRANBY DØPTE: Daniel Ekeberg Sjøl, Isabella Nome Thorstensen, Bettina Axelson, Maren Emilie Jacobsen Sørstrøm, Mats Kirkenær Trygsland, Silje Holdorf Torset, Linnea Berger, Julian Haugvik Tonheim, Oliver Lundaas, Sofie Vik Gjendahl, Bendik Torgrimsønn Fossnes, Milla Sletten Sandström, Oda Kristine Hovi Johansen, Sindre Haakseth, Victoria Feness Berger (Stavern kirke) DØDE: Randi Knutsen, Ingjerd Wego, Willy Arild Bergskaug, Liv Anne Thoresen, Gerd Aale, Edel Viola Askland, Jan Eilif Rolstad, Eivind Rype, Knut Johannessen, Steinar Aale Fortsettes på side 5

4 Lier Menighetsblad - nr. 1 2009

En hellig time Tekst og foto v/Elisabeth Thomte Edvardsen Da vår yngste ble konfirmert i våres, anbefalte han kirketjeneren å starte ringingen til søndagsgudstjenesten mye tidligere. Han tenkte at kirkebenkene var så sporadisk besatte fordi folk ikke rakk å våkne, komme seg i klærne og hive seg i bilen for så å rekke kirken kl 11.00. Ingrid Myhrenes forklaring på fenomenet ”å kalle menigheten til kirke” satte i sving kreative reklamekampanjeideer som kunne bidra til en anelse mer slitasje på kirkelig eiendom. Generasjoner i rekke og rad Og kanskje passer kl 16.00 bedre for de fleste! I hvert fall så det slik ut på julaften 2009. I Sylling strømmet folk gjennom den svarte smijernsporten som sto vid åpen. I blaff fra fakkellys mot hvit vintersnø stavret høyhælte dameben, trippet små lakkskoføtter, trampet velskodde ”tar-ingen-sjanser” poter, og benkerad på benkerad ble innhyllet av forventninger, ribbelukt og stemning. Menighetsrådets utsendte måtte stadig benytte trikketeknikken; ” Bare trøkk på! Bare treng på! Virru væra med så heng på! Vi må ha med rubb og rake, det er plass til fler på taket!” Før preludiet strømmet fra Reiduns fingre - utover hvitkalkede vegger og fylte rommet med høytid, satt vi tett i tett inntil mann og barn og naboer og sambygdinger. Babyer, barn, ungdom, unge voksne, oss litt eldre voksne og gamle, side om side satt vi og ventet. Fortsatt hadde vi den ene foten i advent - selv om den andre hadde befunnet seg i julen en stund. Å jul med din glede…. Men så klinger endelig Frodes stemme nedover kirkegangen: ”Å jul med din glede og barnlige lyst, vi ønsker deg alle velkommen.” Da ble det plutselig jul. Alle som én reiste seg fra tresmak, pelskåper og tankene som fortsatt hang litt igjen rundt komfyren hjemme. Nå klappet vi i hendene, og jammen klarte de fleste av oss å svinge oss i kretsen mellom benker og tettsittende sidemenn også. Og vi rakk hverandre med glede ”min hånd” selv om vi ikke kjente alle

like godt, og «vi lovet å elske hinnanen». Julestemningen la seg som en eim fra lysekrone til lysekrone og dryppet ned på en feststemt menighet. Gudstjenesten denne juleaftenen rommet tradisjon og velkjente brokker som ga både sjel og stemning og ikke minst budskap om evighet. Det gir også håp når det eldgamle juleevangeliet forenes med Prøysens noe nyere ”Nå har vi vaska golvet”, og det blir mening i ”tider skal komme og tider skal henrulle”. Livet blir liksom plassert og definert. Ingeborg Soot (18), Syllings egen stemme. Kirkegjengerne kunne igjen favne toner som fikk alt annet til å vente akkurat da. Klokkeklare vibrasjoner smøg seg inn i hver eneste en av oss. Vi grøsset litt, noen åpnet veskene og fant frem kniplinger og Kleenex mens andre bare nøt med et aldri så lite smil om munnen. Høytiden ble enda mer høytidelig etter Ingeborgs nydelige fremføring av både ”Det kimer nå til julefest” og ”När det lider mot jul.” Sakte reiste vi oss. Frakker og kåper og jakker og skjerf og luer og vanter og votter ble drapert rundt nystrøket julestas. Så toget vi ut på kirkebakken der vi visste at hele Sylling sto (minusgrader til tross) for å ønske hverandre god jul og godt nytt år. Flott er det at selveste julekvelden ikke trenger et eneste reklametriks for å lokke folk til Guds Hus. I Sylling holder det med å bedrive tradisjon, møte bygdefolk og være sammen – en folkekirke full av varme og sjarme. Det var i sannhet en hellig time før gløgg og nisser og pakker og alle de sju slagene igjen fikk sin fortjente oppmerksomhet.

Julekurv Hjertelig takk til alle som ga gaver til julekurven 2009. Hilsen diakoniutvalg i Frogner og Tranby menigheter.


Frogner kirke Benkvarmere er nå montert i kirken.

Dette har vært et omfattende arbeid i samarbeid med Riksantikvaren og Ing. Mosness Norstad a.s. som fikk oppdraget. I tillegg måtte vi bygge ny trafokiosk og legge ny kabel utvendig. Arbeidet har gått etter planen og ble noe billigere enn forventet. I det nye systemet kan vi dele inn kirkerommet i flere seksjoner og varme opp alt etter hvor mange mennesker som er tilstede. Anlegget måler utetemperaturen og setter i gang i

samsvar med det kirketjeneren har programmert. Kontraktsarbeidet i kirkerommet har kostet ca. 560 000 eks. mva. I tillegg kommer kabelarbeid og ny trafokiosk. Parallelt med dette arbeider vi med å restaurere og utvide orgelet i kirken. Hele orgelet på galleriet er fjernet innvendig og er nå på verkstedet til orgelbygger Dietrich Johannes Buder. Hvis alt går etter planen, skal det være på plass i igjen i løpet av desember i år. Men da det fortsatt gjenstår enkelte avklaringer med Riksantikvaren, kan det hende at dette prosjektet blir forsinket. I mellomtiden er det satt opp et lite 5 stemmers orgel. Selve orgelrestaureringen er kostnadsberegnet til ca. kr 2 100 000 eks. mva.

HJELP! Hvor har vi havna?! Lierskogen kirke søndag 14. februar kl. 19 Dette er et foredrag eller kanskje heller en bruksanvisning for nye og gamle Lierskauinger. Lokalhistorikeren John W. Jacobsen og Håvard Rype har slått seg sammen for å dissekere Lierskauingens sjel. De to viser bilder og forteller historier som vel de færreste lierskauinger kjenner til. Og det hele er slett ikke uten en god porsjon humor! Samme kveld kl 18 ”Program og ideer” for Lierskogen kirke; valg av kulturkomite, kirke- og utsmykkingsutvalg. Alle velkomne

Alf Kristian Hol kirkesjef

Vigsling av diakon i Frogner Torsdag 4. februar kl 19:30 skal biskopen vigsle Lisbeth Olsbye til diakon i Frogner. Det blir en sjelden høytid som vi håper folk vil sette av tid til å få med seg. Liturgien er utarbeidet av prestene i Lier som en egen St.Hallvardgudstjeneste som for første gang blir tatt i bruk. Frogner kirkekor deltar. Velkommen til en spennende gudstjeneste.

Fortsettelse av Slekters gang

LysVåken i Sylling kirke

SYLLING

13.-14. februar inviteres alle femteklassingene i Sylling til overnatting i kirken. Vi begynner lørdag kveld, lager gudstjeneste sammen og har forskjellig program utover kvelden. Vi avslutter med familiegudstjeneste søndag, der deltakerne får overrekt en bibel fra menigheten. Invitasjon kommer i posten til barna i 5. klasse. Det er menighetsrådet som arrangerer overnattingen i samarbeid med prost Ellen Martha Blaasvær.

DØDE: Rolf Herman Wamstad

SJÅSTAD DØPTE: Tommy Nordstrand Johannessen, Melissa Wam Gifstad, Sunniva Marki Hansen Emil Granli Svere DØDE: Aase Sand

Kast dritten!

Andakt

I skrivende stund har sønnen min 5 måneders dag, og kona og jeg har blitt ganske drevne i bleieskift på denne korte tiden. Det er viktig for babyer at de ikke blir gående for lenge med dritt i bleia. Jeg vet ikke hva som egentlig skjer hvis bleia ikke blir bytta og stumpen vaska, men det er hvert fall ikke noe bra. Hallvar er ennå ikke så gammel at han prøver å skjule eller benekte at det har kommet noe i bleia, så vi oppdager det ganske fort, og fjerner det uten at han ber om det. Alle gjør vi av og til ting mot oss selv, eller andre som ikke er bra. Vi synder rett og slett. Vi får dritt i livene våre. Denne dritten bør vi ikke gå for lenge med. Jeg vet ikke i detalj hva som skjer hvis denne dritten blir i livene våre, men det er hvert fall ikke noe bra. Denne selvforskyldte dritten kan Jesus ta bort for oss. I motsetning til småbarnsforeldre som uoppfordret fjerner dritt, gjør Jesus det bare hvis vi ber han om det. Selv om han vet at det er der. Vi har jo fått fri vilje. Vi kan velge å skjule det, eller benekte at det er der. ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.” (1 Joh 1, 9) Helge Rotevatn

Det nye Bispedømmerådet i Tunsberg / Medlemmer til Kirkemøtet Harald Askeland, Torød, Dom-prostiet Helene Bjerkestrand, N. Eiker i Eiker prosti Ingjerd S. Bratsberg, Ingjerd Sørhaug, Sande i NordJarlsberg prosti Kjellfred Dekko, kirkeverge i Ål, Hallingdal prosti (de andre ansattes medlem) Terje Fonk, prost i Larvik prosti (prestenes medlem) Ingjerd Breian Hedberg, Sem i Domprostiet Hilde Nygård Ihle, Kongsdelene i Lier prosti Maria N. Thorset, Hemsedal i Hallingdal prosti Kjell Rune Wirgenes, Nanset i Larvik prosti Biskop Laila Riksaasen Dahl Varamedlemmer Stina Frøvoll Thoresen, Tangen i Drammen prosti Sølvi Lewin, Ramnes i N-Jarlsberg prosti Stig Johnsbråten, Nes i Hallingdal prosti Lier Menighetsblad - nr. 1 2010 5


AKTIVITETER I FROGNER MENIGHET Torsdag 11. februar Formiddagstreff kl. 11.00 kl. 13.00 i Frogner menighetshus Knut A. Andersen tar oss med... “På kirkevei i det norske Amerika”! 2. helg i februar, fredag og lørdag Bokmesse på Frogner menighetshus. Torsdag 11. mars Formiddagstreff kl. 11.00 kl. 13.00 i Frogner menighetshus Berit Basmo Kvidaland, prest Tranby, gjester oss!

AKTIVITETER I TRANBY MENIGHET Søndag 31. januar. Tranby m-hus ”Etter 18”. Konfirmant-reunion for 91 – kullet. Onsdag 3. februar.. Tranby m-hus kl. 11.00. Åpent hus. Gjest: Biskop Laila Riksaasen-Dahl. Lierskogen kirke kl. 19.00. Inspirasjonssamling mellom biskop, menighetsråd, andre frivillige medarbeidere og ansatte. Lørdag 13. februar. Tranby kirke. ”Lys Våken”. Kirkeovernatting for 5.klassinger.

Stor utstilling, omsliping, navnetilføyelser og bolting.

Lørdag 6. mars Lierskogen kirke. ”Blikjent-med-kirka-dag” for 4åringer.

Fire generasjoners erfaring. 3400 Lier

AKTIVITETER I SYLLING MENIGHET

Tlf. 32 84 00 48 - 32 84 07 95

Lørdag 13. februar. Sylling kirke. ”Lys Våken”. Kirkeovernatting for 5.klassinger.

Dronninggt. 17, Drammen (v/sykehuset)

Egen parkering

32 83 38 20 - hele døgnet

www.busk-beg.no

Lier Bilopphugging as Etablert 1970

Tlf: 32 24 21 21

Advokat

Gravstener

Onsdag 3. mars. Tranby m-hus kl. 11.00. Åpent hus. Besøk av tidligere biskop i Tunsberg Sigurd Osberg.

Søndag 14. februar. Lierskogen kirke kl. 19.00. ”Dette tror jeg på”. Hjelp!

Det er kun lov å gjøre trykk fra bladet etter tillatelse. Dåpskjole med lue til leie på Tranby menighetshus

Hvor har vi havna? v/John W. Jacobsen og Håvard Rype.

Bildeler, bilgummi, vrakpant

Liv V. Urdahl MNA Alminnelig praksis

Tlf. 32 84 23 00

i Meierigården LIERBYEN Tlf.: 32 84 88 10

Alt i elektrisk anlegg, tyverivarsling og brannvarsling

YIT  AS

Kjellstad Næringssenter, 3400 Lier Tlf. 32 84 26 00

E-mail: liv@advokat-urdahl.no

Blomster til begravelse Vi leverer alt av sorgbinderi og kondolansebuketter. Se vårt utvalg på www.mestergronn.no eller ring vårt kundesenter på grønt nummer 800 80 111 for profesjonell veiledning.

Tollbugata 21, Strømsø Haugesgate 24, Bragernes Solbergsenteret, Nedre Eiker Vestsidevegen 5B, Lier 24t: 32 80 75 80 www.jolstad.no

6 Lier Menighetsblad - nr. 1 2010


Fyringsolje, diesel, parafin eller smøremidler?

Lier, Røyken og Hurum BegravelsesbyrĂĽ Avd. Røyken Røyken Menighetshus

Avd. Hurum SĂŚtre Blomst 32 79 16 80

Ring din lokale forhandler:

Vakttelefon: 32 89 05 45

Waal Drammen Olje AS

Telefonvakt hele døgnet

Treffes i Lier, Røyken, Hurum og Drammen Kommer om ønskes til konferanse hos dere

A/S Børresen Tronstad 3410 Sylling

SKogBRuK uTMARK - KRAfT

Tranby menighetshus har til leie hvite duker.

Jan Hasse Utengen

5LQJ‡

Juels Petroleumsservice

Ferdig vasket og rullet, kr.35,00 pr meter i leie. Henv.til:Bjørg Kjos Nordal tlf.32 85 16 22.

Juel Fuglerud Transport Innehaver: Juel Fuglerud

SkaPbiler - TiPPbiler Tankbiler - HJullaSTere Amtmannssvingen - Lierbyen Tlf. 03000

3410 Sylling Telefon: 32 85 60 83 Mob. tlf. 92 800 500

Den norske Kirke i Lier KIRKENS SERVICEKONTOR

kirkesjef Alf Kristian Hol mobil: 913 83 678

vikarprest Dagfinn Bugge (Sylling og SjĂĽstad) mobil:

prost Ellen Martha BlaasvĂŚr mobil: 922 84 822

kateket Joar Morten Flatland (Tranby) mobil: 941 34 884

sokneprest Solveig Aass Kristiansen (Frogner) mobil: 977 35 867

soknediakon Lisbeth Olsbye (Frogner) mobil: 957 29 600

Fosskvartalet, Lierbyen Mandag - fredag kl. 9 - 15 Tlf: 32 22 02 70 Kirkens.service-kontor@lier.kommune.no FROGNER MENIGHETSHUS Klokkersvingen 1, Lierbyen Man, tir, og tor kl. 10 - 14 Tlf: 32 22 07 33 TRANBY MENIGHETSHUS Kirkesvingen 7, Tranby Tir-fre kl. 10 – 14 Tlf: 32 24 21 21 SYLLING OG SJÅSTAD PRESTEKONTOR Modumveien 31, Sylling Tlf: 32 85 33 45

sokneprest Berit Basmo Kvidaland (Tranby) mobil: 917 73 490

Kontakt kirkens servicekontor ved behov for kontakt med seniorprest, kirketjenere, organister eller andre ansatte. Ved bruk av e – post: fornavn. mellomnavn.etternavn@lier.kommune.no

Lier Menighetsblad - nr. 1 2010 7


Onsdagsklubbens juleutlodning er i Frogner menighetshus, Lierbyen trukket. Gevinstene er Fredag 12. februar kl. 16.00 - 20.00 levert. Takk for god Lørdag 13. feburar kl. 11.00 - 15.00 støtte. Veldig stort og variert utvalg Kafeteria Hilsen onsdagsklubbhttp://frognermenighetshus.no en i Frogner menighet.

Bokmarked

LysVåken i Frogner kirke Frogner menighetshus Lierbyen Velkommen til Fellesskapskveld! Tirsdag 9. februar kl. 19.30 i salen 2. etasje. Besøk: Wenche Yamamoto Tema: ”Bibelens engler”

6. - 7. mars 2010 blir det overnatting i Frogner kirke for alle femteklassinger i Frogner menighet. Vi begynner lørdag kl. 18 og avslutter med gudstjenesten som er ferdig ca. kl.1215 på søndag. Det blir spennende opplevelser, bibelfortelling, film, mat, sang og lek, og litt soving... Invitasjon blir sendt alle døpte 10-åringer som bor i menigheten. Andre interesserte i samme alder er også velkommen! Nærmere opplysninger ved sokneprest Solveig Aass Kristiansen, tlf. 97735867. E-post: solveig.kristiansen@lier.kommune.no

Arbeidsmøte på Tranby menighetshus Etter en vellykket julemesse er arbeidsmøtet i gang med å forberede årets julesalg i november. Vi samles annenhver torsdag formiddag i lillesalen på menighetshuset kl 10, og spiser formiddagsmat sammen ca kl 11. Vi er rundt 20 -25 stykker som holder på med håndarbeid av ulike slag. Det siste året har flere nye kommet til, men det er god plass, så vi ønsker flere hjertelig velkommen. Menighetshuset kjøper inn forskjellig materiale, så hver kan holde på med det en selv liker. Vi bruker mye garn og stoff, og noen er svært interessert i å brodere.

Hvis noen har garn eller stoffrester som de kan tenke seg å gi bort er det kjempefint. Påbegynt strikketøy, broderier og nye ideer er også kjærkomment. Har du noe å avse, kan dette eventuelt leveres på menighetshuset når vi har arbeidsmøte, eller fredager mellom kl. 11-13. Følgende torsdager (kl.10) er det arbeidsmøte: 14. og 28. januar 11. og 25. februar 11. og 25. mars 15. april Hvis noen har spørsmål så ring Torild Rusås tlf 32850679 eller Astrid Munkerud Lohne tlf. 32851431

Frode Askekjær avslutter i disse dager sin prestegjerning i Sylling og Sjåstad. Søndag 10. januar og 17. januar var det avslutningsgudstjeneste med tilhørende avslutningsfest på henholdsvis Sjåstad og i Sylling. Mange var møtt frem for å ta avskjed med den populære presten. Menighetsbladet takker også for jobben som redaktør i bladet, og ønsker lykke til som sokneprest i Stokke. Foto: Alf Kr. Hol. Frode har mottatt et flott bilde av Sjåstad kirke. Fotografert av Ingrid Brun.

LOPPER Frogner menighetshus. Vi tar imot lopper 1. mandag i hver måned kl. 17.00 - 19.00. Ikke hvitevarer og TV. Møbler o. lign. etter avtale med Bjørg N. Hellem 32 84 56 05 480 73 269

Prestens beste...

Mark Twain sa en gang: Ryktene om min død er betydelig overdrevne. Presten Christoffer Kobro som for en del år siden oppdaget sin egen nekrolog i avisa (det var broren som var død), ga sin versjon; nemlig en klage til avisa hvor han fortalte at han ikke var fornøyd med omtalen. Selv har jeg ett behov for å vri sitatet til: Ryktet om at jeg har sluttet som prest er betydelig overdrevet. Som seniorprest jobber jeg 100 % og trives med det. Presten Kobro kom for øvrig med flg replikk til en som ringte prestekontoret og som altså fikk ”avdøde” selv i telefonen: ”Det er Kobro. Jeg er ikke der de tror”. Seniorpresten synes han kunne spandere en time på senioruniversitetet i Frogner m.hus da NRKs Bjørn Hansen foreleste om Barak O’Bama. Han var knapt begynt da politiet sto i døra og rapporterte om feilparkerte biler. Noen sjåfører fikk farta på seg, og Hansen sa tørt at det var første gang politiet hadde klart å stoppe han. Selv mintes jeg da 50-60 politifolk hadde seminar på Tranby m.hus. Jeg ba om ordet og sa at å ha bilnøkler i jakkelomma på gangen ikke var spesielt lurt. Siden vi akkurat hadde hatt ett par bilinnbrudd på parkeringsplassen. Interessant å se 10-15 politifolk på full fart ut. Rolf H. Sommerseth

Neste nummer

!

Stoffrist: 9. februar I din postkasse: 22. februar

Lier Menighetsblad nr.1-10.  
Lier Menighetsblad nr.1-10.  

Nr. 1 2010 I denne utgave: UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 63. ÅRGANG

Advertisement