__MAIN_TEXT__

Page 1

Les om Søndagssørvis? .............................side 3 Gir rikdom også ”det gode liv”?............................side 10 Julefeiring i Norge og Mali ..........side 12 Stadig flere på Sprell levende ...side 13 m.m.

Nr. 5 - 55. årg - desember 2009 - januar 2010 - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Kapellan Asle Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 tor.torbjørnsen@getmail.no Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Diakon Trygve Nordby Bergland 50% stilling. Faste dager tirsdag og onsdag Suhms gt. 6, 0362 Oslo Tlf. 23 62 99 08 trygve.nordby.bergland@oslo.kirken.no Menighetsforvalter Bjørnar Nome Grusveien 24, 1158 Oslo Tlf. 23 62 99 02 / 92 65 52 91 bjornar.nome@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Ormøybakken 12, 0198 Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691

E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no

menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00

2

Menighetspleien e-post (ny):

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Ansvarlig redaktør: Bjørnar Nome

Menighetsrådets leder Borgny Vestli

Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90

Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019

Redaksjon Liva Vågane (red.sekr.) Asbjørg Øxseth (layout) Marta Halvorsrud Berit Hoff

Design: Mediekunstnerne.com

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 25. januar.

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom tre ulike formål: Arbeid blant barn og unge Diakoni Øvrig menighetsarbeid Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Presten har ordet Søndagssørvis? De flotteste opplevelsene jeg har i kirken er de øyeblikkene når ufattelige avstander i tid og rom blir visket ut, og fellesskapet med øst og vest, nord og sør, fortid og fremtid kjennes fra topp til tå. AV LARS KRISTIAN GJONE

D

et har med kirkens hellighet å gjøre. Som da vi midt i oktober feiret Sprell levende dåpsgudstjeneste, og lille Selmer Lesego var ett av dåpsbarna. Vi sang ”hamba nathi mkululu wethu”, en sang som denne høsten brukes mye i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi synger den på norsk også: ”Gå du med oss for veien er lang”. Sangen er fra Sør-Afrika, som også er Selmer Lesegos første hjemland.

D

da trenger vi et fellesskap som kan styrke oss i Ånd og sjel, og ikke bare i kropp, helse og karriere. Det folket som opprinnelig stemte opp Hamba nathi har hatt sine behov i tankene. Hvis noen av dem dukket opp på våre gudstjenester i høst kunne vi sikkert oppdage mange forskjeller, men også mange likheter.

D

ere som leser dette skal vite at å komme til gudstjenester er å få en omsorg som gir styrke til å gå videre på din livsvei, en kraft som virker uavhengig av tid og sted. Når du har avtale hos lege, tannlege, kiropraktor og fysioterapeut så går du nesten automatisk for å ta imot den behandlingen som du trenger. Men når kom du sist til behandling hos Gud som skapte deg og vil befri deg fra alt ondt?

G

ud behandler mennesker mange steder, på mange måter, og slett ikke bare på søndager. Men av pedagogiske, sosiale og praktiske grunner innstiftet han regelmessige behandlinger med det vi kaller nådens midler, som er Ordet, dåpen og nattverden. Derfor kaller han oss sammen til å lese, synge og be på ukens første dag, oppstandelsesdagen. ... å komme “ Noen skjønner ange andre ekr er til gudstjeneste gir ikke helt poenget sempler kunne m få en omsorg so e på med gudstjeå vært nevnt, men dette der styrke til å gå vi ft som nester. Kanskje a ble for meg et spesikr din livsvei, en ig av g burde vi heller gå elt høydepunkt i høst. virker uavhen .” ed over til å annonst g Det er akkurat slike o tid sere gudsbehandlinhøydepunkt vi trenger å ger? Engelskmennene hekte resten av dagene våre på. Når veien er lang, når høsten bruker det greie ordet ”service”. Skal det være en Søndagssørvis, er tung og mørk, og lengselen etter sol, varme og ferie er sterk, kanskje? et som slo meg så sterkt var opplevelsen av at en slik enkel sang viser at vi hører sammen i Guds menighet på jorden, uavhengig av fødselsår, opprinnelse og tilhørighet. Gud har gitt oss den sangen for at vi skal bli knyttet sammen som et nytt folk. Den gir en herlig forsmak på det fellesskapet som alt vokser frem iblant oss.

M

K

om og få dine egne, hellige øyeblikk, og styrke til å gå videre dag for dag: Guds nådige behandling til alle som kommer med oppriktige forventninger

Vi takker -

for 50 år som egen menighet på Lambertseter for det gode samarbeidet med frivillighetssentralen for alle frivillige medarbeidere som gir av sin tid i tjeneste for menighetspleien og alle besøkerne, for deres frivillige tjeneste overfor sørgende, eldre, ensomme og syke

Vi ber: -

-

-

om at alle må oppleve å SE JESUS og BLI SETT AV HAM slik visjonen for Lambertseter menighet sier for alle syke og ensomme, og for alle som er i sorg etter å ha mistet noen som stod dem nær for alle som er døpt i 2009, og for deres foreldre og faddere. Vi ber om at de må få vokse opp nær Jesus. for advents- og juletiden, for alle gudstjenester og arrange menter i tiden som kommer for familien Fosse, våre utsendinger i Sjømannskirken i Singapore for alle nye som kommer innom kirken, at de må kunne føle at de blir sett og ivaretatt av menigheten

Husk

at kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager i kontortiden.

3


Aktuelt Menighetsrådsvalget 2009 AV BJØRNAR NOME 13. og 14. september ble det avholdt bispedømme- og menighetsrådsvalg. Det var bra oppmøte og vi fikk inn over 370 stemmer til menighetsrådsvalget. Det er en meget god økning fra tidligere valg. Hjelpsomme vaktmestere på både Lambertseter skole og Lambertseter videregående skole gjorde at vi fikk et fint samarbeid om lokalene. Så en stor takk til dem! En stor takk også til alle som stilte opp som valgfunksjonærer slik at vi fikk bemannet lokalene på en god måte. Følgende ble valgt: 6 faste medlemmer:

Fra venstre: Ingvild Kronstad Aatlo, Tone Iren Lund, Robert August Pedersen,

Frivillighetssentralen Gave fra Lambertseteralliansen inviterer: 2. juledagsmiddag Menighetens barne- og ungdomsarbeid ble i forbindelse med bydelsdagene i september tildelt kr 15 000,- fra Lambertseteralliansen. AV LARS KRISTIAN GJONE

Hva prispengene har gått til skal du kunne se på flere av bildene i dette bladet. Stikkordene er klatreutstyr, rockekonsert, leirhelg, bandysett og enda litt til overs.

Det er spennende å kunne prøve ut noen nye idéer. Og vi tror det er viktig at beboerne her ser hva kirken betyr som leverandør av kulturliv og livsglede i lokalmiljøet på Lambertseter.

På vegne av barne- og ungdomsrådet tok jeg imot sjekken, og takket for at Lambertseteralliansen er med på å synliggjøre og realisere gode tiltak i menigheten.

Til menighetsbladets lesere vil jeg gjerne legge til en viktig ting: Noen velger å støtte økonomisk, og takk Gud for det. Men enda viktigere er det med bønnens støttende fellesskap, og aktiv deltakelse i små og store gjerninger. Her kan alle være med!

kl. 15.00 på 2. juledag.

Under 2. juledagssammenkomsten i kirkestua blir det julemiddag med riskrem til dessert, kaffe og kaker. Barn fra Lambertseterskolenes kor synger for oss og det blir gang rundt juletreet. Tradisjon er det også at vi får besøk av en prest eller diakon som leser en julefortelling. Arrangementet starter altså klokka 15 og varer ca 3 timer. Har du lyst på selskap i julen med alle disse ”ingredienser” som neimen ikke er vanlig ”i de tusen hjem”, så kan du melde deg på til denne julesammenkomsten. Kanskje noen også trenger å bli hentet og brakt hjem igjen? Vi har bra kapasitet på kjøringen. Si fra ved påmelding om transportbehovet ditt. Påmelding skjer til frivillighetssentralen (“Nye LambertHjørnet”), tlf. 22 29 19 00 innen 15. desember. Prisen kr. 80,- betales ved ankomst.

Jubileumsgaven Fra venstre: Borgny Vestli, Steinar Andersen, Øystein Endal. 4 varamedlemmer: Merete Ødegaard Thommesen, Harald Krüger Larsen, Lisbeth Adamson, Per Jørgen Wang. Rådet er allerede i full gang. Nytt i år er at det nye menighetsrådet trer i kraft allerede 1. november og ikke ved årsskiftet slik det var tidligere. Vi ønsker det nye rådet velkommen til mange spennende oppgaver og lykke til med beslutningene de neste to årene.

4

AV BJØRNAR NOME

Gang rundt juletreet har vi også på 2. juledag i kirkestua.

”Romjulshygge”

Onsdag 30. desember kl. 1300 i kirkestuen (innslipp 30 min før)

I skrivende stund er det kommet inn rundt 80-90 000 kroner. Det er veldig bra! Men vi mangler fortsatt litt for å komme helt i mål med en skikkelig restaurering. Den vil koste i overkant av 100 000.

Rett før 2009-året ebber ut hygger vi oss med: ✓ En forfriskning ved ankomst ✓ Minikonsert – Sang av Tone Hilleren og Johan Wallace på piano ✓ Lapskaus og lettøl/mineralvann og så . . . ✓ blir det kaffe og julekaker

Vi håper at det fortsatt finnes noen som har lyst til å bidra slik at vi kommer i mål med jubileumsprosjektet!

Pris: kr. 80,-. Påmelding fra 10. desember på tlf. 22 29 19 00

Først en stor takk til alle som har bidratt til innsamlingen til restaurering av flygelet vårt.


Aktuelt Menighetspleiens årlige julemesse styrte helikopter i kirkerommet. Etter at det ordinære julemesseprogrammet er ferdig, vil rockebandet Monokadet ha konsert i kirkestuen, med Robert Vendetta som oppvarmingsband.

Familie- og barneaktiviteter På lørdag formiddag blir det familierebusløp, fiskedam og smykkeverksted. Også da vil Bjørnar stille med helikopteret sitt.

Som normalt er hovedaktivitetene åresalg, hovedtrekning på lørdagen, kafé, salg av håndstrikkede produkter, hjemmelaget matvarer og loppebord. Lørdagen blir det andakt ved kapellan Asle Rossavik og musikalsk innslag ved blant annet Lambertseter knøttekor. TEKST: DIAKON TRYGVE N. BERGLAND. BILDE: BJØRNAR NOME

Ungdommelige aktiviteter Menighetspleien ønsker å gjøre julemessa mer attraktiv for alle generasjoner. Derfor legges det til rette for ungdommelige aktiviteter på fredagskvelden, som amerikansk auksjon og smykkeverksted. Videre vil Bjørnar Nome ha konkurranser med sitt fjern-

Også tradisjonell julemesse Det som er viktig å bemerke er at det som er nytt i år er i tillegg til det ordinære programmet. For de som ønsker en mest mulig tradisjonell julemesse så blir hovedprogrammet omtrent som før, begge dagene. Årets høydepunkt sosialt sett Det som er flott med å arrangere julemesse, er at dette kanskje er årets høydepunkt i menighetspleien, sosialt sett. Mennesker fra de yngste til de eldste kommer og lager en god stemning hele helga. Det å være med på å skape et godt samvær for alle, er noe av det mest diakonale man kan være med på. Og julemessa lager rom for det. En oppfordring Til slutt vil jeg oppfordre alle som har anledning å hjelpe til på en eller annen måte. Vi trenger stadig folk til å være

Program for julemessa i Lambertseter kirke 20. - 21. nov.

Fredag:

kl. 16-20: Vanlig julemesse kl. 19.00: Amerikansk auksjon med ungdomsvennlige premier kl. 20.30: Ungdomskveld med konsert med bl.a Robert Vendetta. Entré kr. 30,-.

Lørdag kl. 10-16:

kl. 11.00: Familievennlig program Lambertseter knøttekor synger. Andakt ved kapellan Asle Rossavik kl. 11.30: Familierebusløp kl. 12.00: Fiskedam for barn og unge kl. 15.00: Hovedtrekning Dette skjer under hele julemessa: Loddtrekninger. Kafé, Salg av hjemmestrikkede produkter, julebakst, syltetøy mm. Loppebord, smykkeverksted, konkurranse med fjernstyrt modellhelikopter

med å hjelpe til under selve julemessa, til å strikke eller sy produkter til salgsbordet, til å bake kaker og julebakst, og så trenger vi gevinster. Dersom du vil bidra, så er det fint om du kontakter kirken. Alt mottas med stor takk!

Julekonsert med Nordstrand kirkekor

Hold av søndag kveld 6. desember! Da blir det julekonsert med Nordstrand kirkekor i Lambertseter kirke kl. 18.00 og i Nordstrand kirke kl. 20.00. Dette er kirkekorets store høstprosjekt, og konserten kan anbefales alle som ønsker å få nye krefter i en travel og slitsom førjulstid. Det er lenge siden Nordstrand kirkekor sist holdt en tradisjonell julekon-

sert. I år blir det konsert med gamle, kjære norske, nordiske og anglikanske julesanger i til dels nye arrangementer. I tillegg til julestoffet står også komponister som Gerald Finzi og Peteris Vasks på programmet. Vikar for koret i høst er Oddgeir Kjetilstad. Pianist Torgeir Koppang, som også ved flere tidligere anledninger har samarbeidet med Kjetilstad, blir med for å sette en ekstra spiss på konserten.

“Dette blir spennende og vakkert”, sier Harald Gaarder Sandøe til menighetsbladet. “Vi er heldige som har fått en så dyktig vikar. Han sørger for at koret yter maksimalt. Vi håper at riktig mange vil ta seg tid til litt musikalsk og åndelig føde i en travel førjulstid. ”Jeg er sikker på at dette blir en god og stemningsfull opplevelse som kommer til å gi inspirasjon og glede i adventstiden”, avslutter Sandøe.

5


Det gode liv Gir rikdom også ”det gode liv”? Vi er allerede inne i forberedelse til jul. Mylderet av varer og tilbud på varer møter oss i alle samfunnets rom, ikke minst i høyttalerne. Kanskje setter flg. sitat ord på tanker som kan dukke opp i denne travle førjulstiden: ”... Så lå det definitivt gode liv fortsatt et stykke unna, bak neste store anskaffelse? Lengslene fant ny næring. Drømmene trengte ned i underbevissheten, der de formet oss innenfra. Ja, for om jeg selv ikke finner glede i å skaffe meg ting, så kan det legges mye omsorg i det: Barna skal jo unnes det aller beste... ”. AV ASBJØRG ØXSETH Vi har spurt Lise Simpson om å reflektere litt omkring “det gode liv”

Lise Simpson 17 år, skoleelev 2. kl Kristelig Gymnasium (KG)

I

ungdomstiden er det mange som spør seg hva det gode liv er. Jeg tror selv at mye av svaret på dette ligger i ordene trygghet og kjærlighet. Denne tryggheten og kjærligheten opplever de fleste å finne hos familie og venner. For mange er venner en spesielt viktig del av det sosiale nettverket i ungdomstiden. Det er både godt og viktig å vite at man har venner rundt seg for eksempel i en travel skolehverdag. For oss som er kristne finnes det i tillegg en venn i Jesus, en venn som gir trygghet og kjærlighet, også når livet oppleves vanskelig. Selv om de fleste er enige om at det er de menneskelige relasjonene som er det sentrale for å få et godt liv, er det dessverre alt for lett å la seg rive med i bølgen av materialisme, spesielt nå som vi etter hvert går inn i adventstiden. Vi vet at det ikke burde være slik, men det er vanskelig å stå imot. For unge mennesker som for de litt eldre, ligger det et stort press på at du skal kjøpe fine gaver til venner og familie, det skal være ditt tegn på takknemlighet og kjærlighet. Jeg tror likevel at et julekort med varmende ord fra en god venn sier vel så mye som en dyr gave.

6

Det gode liv er etter mine erfaringer et liv i trygghet og kjærlighet hos hverandre og hos Gud. Derfor burde vi først og fremst bruke advent- og juletiden til å vise kjærlighet og skape trygghet for hverandre.

samles rundt et måltid med kjøtt som hovedrett, ja, da ble det virkelig feststemning.

Det ble det også når julen kom. Da var kirken sprengfull av glade barn og voksne. De gikk rundt juletreet og sang av full hals, mens varmen var så sterk at stearinlysene bøyde seg tvekroket. Diktlesning, korsang, julespill. Alt foregikk i løpet av de to til tre timene gudstjenesten varte. Men høydepunktet kom til slutt: Da fikk alle årets eneste julegave: Noen klissete drops eller karameller.

Vi har også spurt Simon Høimyr om å reflektere litt omkring ”rikdom er å ha det godt, fattigdom er å ha det fælt”.

D

Simon Høimyr har vært misjonær på Madagaskar. Mange kjenner han fra tiden han var sogneprest på Lambertseter.

et stemmer ikke alltid at “rikdom er å ha det godt, fattigdom å ha det fælt”. Jeg tror vi ofte forveksler materiell rikdom med menneskelig og åndelig rikdom. På Madagaskar møtte jeg mennesker som syntes de hadde det godt når de hadde råd til ett måltid mat om dagen. Og når de en sjelden gang kunne

”Jesus er selv den rikdom som setter all annen rikdom i forlegenhet. Penger og gods gjelder ikke som pant på den fullkomne gave: den gave en fattig, ugift mor svøpte og la i et flisete trau i en stall i Betlehem.”

Jul i Betel kirke, Morondava Evangeliet om Jesus Kristus skaper et nytt og varig fellesskap mellom mennesker som tidligere var delt i stammer og klaner, og som ofte lå i fiendskap med hverandre. Fellesskap, menneskelig og åndelig, det er en rikdom som varer. Den rikdommen kan ingen finanskrise ødelegge. Sitatene er hentet fra “Men gleden er et annet sted”. Asle Finseth Kirkens Nødhjelp 1994.


Julefeiring Julefeiring i Norge og Mali

Vi dro på et av supermarkedene og kjøpte inn mye god mat til julen. Faktisk så mye at jeg hadde ganske dårlig samvittighet da vi bar varene inn i bilen rett foran nesen på noen av byens tiggere.

Juleforberedelser

Fam Aatlo har vært misjonærer i Mali. De er nå i Norge og bor på Lambertser. Her på tur ved Nøklevann

AV INGVILD AATLO

Den første adventshelgen i 2005, var jeg i Paris. Vi hadde nettopp avsluttet vår andre runde med språkstudie i Frankrike og skulle tilbake til Mali. Året før hadde jeg feiret min først jul hjemmefra, min første jul i Mali. Vi gikk rundt i gatene i Paris. Det snødde litt og vi så på alle de flotte juleutstillingene som preget gatene og butikkene. Vakkert var det, og litt julestemning fikk jeg nok, men det eneste jeg tenkte på var at jeg ville tilbake til Mali. Det var faktisk nesten så jeg ble kvalm av all overfloden jeg så. Jeg ønsket meg vekk fra materialiseringen av julen og var sjeleglad for at jeg skulle få feire nok en jul i Mali.

Tilbake til Mali

Da vi landet på flyplassen i Bamako var det som å puste inn frisk luft, enda så forurenset den var. Kroppen slappet av, tempoet roet seg. Supermarkedene i hovedstaden hadde juleutstilling og i pressen gikk debatten heftig om hvorvidt muslimske kjøpemenn med god samvittighet kunne tjene penger på den kristne julefeiringen. Utover dette var alt som det pleide å være, og ingenting som tydet på at julen var rett rundt hjørnet.

Vel framme i Bafoulabé, landsbyen der vi bodde, var juleforberedelsene i kirken i full gang. Kvinnene forberedte julespill, barna og ungdommene øvede inn sanger den store festen og lederen i kirken samlet inn penger til kirkens festmåltid første juledag. I de kristne familiene var juleforberedelsene også i gang. Stoff var kjøpt inn og nye klær ble sydd.

Banjo har på seg juleklær. Hvert år ble det trykt opp julestoff med forskjellige kristne motiver og tekst. Julaften

det var at Jesusbarnet var blitt født den første julenatten for 2000 år siden. Etter gudstjenesten stod menighetens kvinner for tilbredingen av maten, før alle kunne spise seg mette på ”same”, en nydelig rett bestående av ris kokt i olje med masse deilig kjøtt og grønnsaker.

Ikke glorifisere fattigdommen

Når jeg sitter her og skriver og mimrer, kjenner jeg at jeg savner Mali og den maliske julefeiringen. Det var noe ekte over det, noe som så lett blir borte i nisser og gaver her i Vesten. Likevel skal vi ikke glorifisere fattigdommen. Det var ganske tøft for de kristne familiene i Mali som ikke hadde råd til nye klær til barna sine til jul. Materialisme finnes også i fattige land, men det er bare i en helt annen skala enn i Norge.

En lengsel

I fjor feiret jeg norsk jul, for første gang på fem år. Det var utrolig godt å være tilbake i Norge. I skrivende stund har jeg allerede begynt å glede meg til nok en norsk jul, men samtidig kjenner jeg at dypt inni meg er det en lengsel etter noe annet. En lengsel etter å bo et sted der jul er å feire Jesu fødsel, men hvor alle også har penger til nye klær og masse god mat.

Plutselig var julaften der. På ettermiddagen feiret vi en koselig norsk jul før vi utpå kveldinga gikk til kirken. Der var det mye folk og stor stemning. Barna sang og etterpå var det visning av Jesusfilmen, til glede for både de kristne og deres naboer, venner og kjente. Men den store festen var første juledag, og her var ”alle” invitert. Det startet med en flott gudstjeneste hvor så vel sanger som dans, drama og preken fortalte hvilken glede

Lambertseter Legesenter

Legene Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic og Charlotte Widerøe. Vi har ledig kapasitet på våre lister. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid. God kapasitet på Ø-hjelp. Tlf. 22749050. Cecilie Thoresens vei 12. alle virkedager året rundt. Vi har flyttet til brakke like ved. www.lambertseterlegesenter.no

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØR S E LS U N DE R SØKE LS E R O G HØR E APPA RAT T I LPA S N I NG

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester / Konserter / Julearrangement Lambertseter kirke

26. des. - andre juledag

Kl. 11: Gudstjeneste. Dåp. Prest: Asle Røhne Rossavik. Ofring til Norsk misjon i øst. Gang rundt juletreet etter gudstjenesten. Jes 50,4-7; Apg 7,52-60; Matt 10,32-39.

26. des. kl. 15:

2. juledagssamvær i kirkestuen. Arr: Menighetspleien og Frivillighetssentralen på Lambertseter. Se egen omtale s. 4.

27. des. - søndag etter jul.

Kl. 11: Gudstjeneste på sykehjemmet. Prest: Tor Torbjørnsen. Jes 2,2-5; Kol 2,8-10; Joh 1,16-18.

Onsdag 30. des. kl. 13

Romjulshygge i kirkestua /frivillighetssentr. Musikk v/Tone Hilleren og Johan Wallace. Se egen omtale s. 4.

31. des. nyttårsaften

Kl. 23: Midnattsmesse i Nordstrand kirke.

1. januar – nyttårsdag/Jesu navnedag

Kl. 11: Prostigudstjeneste i Lambertseter kirke, for Søndre Aker prosti. Nattverd. Prest: Asle Røhne Rossavik. Prester og diakoner fra prostiet deltar. Ofring til Østmarkskapellet. Sal 103,13-18; Hebr 13,5b-8; Matt 1,20b-21. Etter gudstjenesten: Stor kirkekaffe.

3. jan. - Kristi åpenbaringsdag

Kl. 16: Julevandringsgudstjeneste for store og små, med påfølgende juletrefest. Prest: Lars Kristian Gjone. Gang rundt juletreet. Bevertning. Underholdning. Sal 72,8-17; 1 Tim 3,14-16; Joh 8,12.

(Stefanusdagen)

22. nov. – siste s. i kirkeåret (domssøndag)

Kl. 11: Gudstjeneste. Nattverd. Prest: Jostein Vist Ofring til menighetsarb. Jes 65,17-19; Åp 20,11-13; Matt 25,31-46. Kirkeskyss Kl. 11.15: Søndagsskole.

29. nov. – 1. s. i advent

Kl. 11: SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små. Prest: Asle Røhne Rossavik. Utdeling av kirkebok for 4-åringer. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Sal 24; Åp 5,1-5; Luk 4,16-22a. Kirkeskyss Etter gudstjenesten: Juletretenning/gløgg og pepperkaker.

6. des. - 2. s. i advent 6. des. kl. 19:

Kl. 11: Gudstjeneste. Nattverd. Prest: Fredrik Ulseth. Ofring til Israelsmisj. Joel 3,3-5; Hebr 10,35-39; Luk 12,35-40. Kirkeskyss Konsert med Nordstrand kirkekor. Se egen omtale s. 5.

9. des. kl. 19:

Julekonsert LIONS

12. des. kl. 18:

Jule- og jubileumskonsert med Nordstrand Skoleorkester og Nordstrand Ungdomssymfoniorkester

Menighetspleiens juletrefest i menighetssalen. Andakt. Gang rundt juletreet. Bevertning. Underholdning.

13. des. - 3. s. i advent

Torsdag 7. jan. kl. 17

Kl. 12.30: Kjøpesentergudstjeneste. Merk tid og sted! Prest: Lars Kristian Gjone. Gospelkoret Reflex deltar. Eget opplegg for barna. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Kirkeskyss 2. Pet 1,19-21; Matt 11,11-19; Jes 40,1-8;.

10. jan.

Kl. 11: Misjonsgudstjeneste. Nattverd. Prest: Fredrik Ulseth. Offer til og presentasjon av nytt misjonsprosjekt. Kirkeskyss Jes 12,1-6; Ef 1,7-12; Joh 1,29-34.

13. des. kl. 17:

Lucia-julekonsert ved Bryn mannskor. Se annonse side 5

18. des. kl. 18:

Konsert med orgel og trompet. Øystein Stensen med venner.

20. des. - 4. s. i advent

Kl. 11: Julesanggudstjeneste. Prest: Fredrik Ulseth. Jes 40,9-11; 1 Pet 1,10-13; Joh 3,26-30. Kirkeskyss Kl. 16: Gudstjeneste for store og små. Prest: Asle Røhne Rossavik. Lambertseterskolenes kor. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Mika 5,1-4a; Luk 2,1-14.

24. des. - julaften

25. des. - første juledag

8

Kl. 12 (merk tiden!): Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Prest: Asle Røhne Rossavik. Ofring til menighetsarbeidet. Jes 9,2-3 og 6-7; Hebr. 1,1-5a; Joh 1,1-14.

– 1. s. e. Kristi åpenbaringsdag

17. jan. – 2. s.e. Kristi åpenbaringsdag 24. januar – Vigårdssøndagen

Kl. 11: SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små. Dåp. Prest: Asle Røhne Rossavik. Presentasjon av konfirmanter. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Jer 17,12-14; Åp 22,16b-17; Joh 4,5-26 Kirkeskyss Kl. 11: Gudstjeneste. Dåp. Prest: Asle Røhne Rossavik. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 5 Mos 8,7 og 11-18; Luk 17,7-10 .Kirkeskyss Kl. 11.15: Søndagsskole.

31. januar Kl. 11: Gudstjeneste. Nattverd. – Såmanns- Ofring til Bibelselskapet. Jer 20,7-9; Hebr 4,12-13; Mark 4,26-32. . søndagen Kl. 11.15: Søndagsskole.

Kirkeskyss


Hva skjer i menigheten? Andre aktiviteter: Voksne 7. februar – Kristi forklarelses dag

Kl. 11: Gudstjeneste. Nattverd og dåp. Prest: Fredrik Ulseth. Ofring til menighetsarbeidet. 2 Mos 3,1-6; 2 Pet 1,16-18; Joh 17,1-8. Kirkeskyss Kl. 11.15: Søndagsskole.

14. februar – Fastelavnssøndag

Kl 11: SPRELL LEVENDE gudstjeneste for store og små. Nattverd. Prest: Asle Røhne Rossavik. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 4 Mos 21,4-9; 1 Tim,2,4-6; Joh 12,24-33. Kirkekaffe. Fastelavnsrisverksted. Kirkeskyss

Torsdagssamlinger

17. februar – askeonsdag

Kl. 11.30: Fasteandakt (også for menigheten) på sykehjemmet. Kl. 19: Fastestund i kirken. Jes 58,5-9a; 1 Joh 3,4-8; Matt 6,16-18.

Andakt sykehjemmet

21. februar – 1. s. i faste

Kl. 11: Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd. Prest: Fredrik Ulseth. Ofring til menighetsarbeidet. Job 2,1-30; Jak 1,12-15; Matt 16,21-23. Kirkeskyss

Sorggrupper

“Skal det være en søndagssørvis, kanskje?” Setningen ovenfor er sakset fra ”Presten har ordet” på side 3. Lambertseter menighet er så heldig å ha flere som tar på seg oppgaven å være kirkeskysssjåfører. Derfor tilbys du denne flotte ”søndagssørvisen”: skyss til gudstjeneste!

Bestill kirkeskyss til de gudstjenestene som er avmerket i oversikten - tlf. 98 67 80 89 - dagen før eller senest 2 timer før gudstjenesten begynner.

Østmarkskapellet - som eies og drives av menighetene i Søndre Aker prosti - har gudstjeneste søndager kl.12.00 - 12:45 15.11.: 22.11.: 29.11.: 06.12.: 13.12.:

Sportsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth Sportsgudstjeneste ved Torleiv Austad Sportsgudstjeneste ved Tore Laugerud Sportsgudstjeneste ved Ragna Dahlen Adventsgudstjeneste kl. 17.00 ved Gyro Sølvsberg. Fakkeltog fra Grønmo kl 16.00.

Unge voksne

Foreløpig ikke planlagt egne samlinger. Meld gjerne interesse til kirkevertene ved gudstjenestene, staben, eller ta kontakt med Lars Kristian Gjone. Det etableres nye smågrupper/husfellesskap etter behov. Kontakt: Lars Kristian Gjone, tlf. 23 62 99 09.

Kl. 12.00 - 14.00: Treff alle torsdager (unntatt jul- og nyttår-

saften) i kirkestua med kaffe og vafler, andakt, samtale, åresalg, m.m. 19. desember: Juleavslutning. NB! Juletrefest torsdag 7. januar. Kontaktperson: Trygve Nordby Bergland, tlf. 23629908.

onsdager kl. 11.30

17. februar – Askeonsdag (og hver onsdag i fastetiden): Andakt for menigheten og sykehjemmet.

En støtte i sorgen gjennom å møte andre i liknende situasjon-

er. Vi har gruppe for dem som har mistet ektefelle eller samboer. Vi er behjelpelige med å formidle kontakt med grupper tilpasset andre sorgsituasjoner. Se også http://sorggrupper.blogspot.com. Kontakt: Trygve N. Bergland, tlf. 236299 08.

Misjon * NMS

Mandager kl. 12.00 på leserommet i kirken. 18. januar, 15. februar. Kontakt: Johanne Møller, tlf. 22 74 59 81.

* Normisjon

(Santalmisjonen) Tirsdag 1. desember kl. 12.00: Husfellesskap v/Randi Buflaten hos Asbjørg Øxseth, Gråsteinveien 22.

Kirkeringene Tro og Lys

4, 5, 7 , 8. Etter avtale.

For mennesker med psykisk utviklingshemming og deres familier og venner. Vi møtes for å dele tros- og livserfaringer, feire en enkel gudstjeneste og spise sammen. Lørdagene 12. desember (adventgrøt), 23. januar, 20. februar. Kontakt: Toril Slettner, tlf. 22 28 32 14

Bønn

* Bønnesamling

Det er bønnesamling i kapellet andre tirsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00: 8. desember, 12. januar, 9. februar. Kontakt: Johanne Møller, tlf. 22 74 59 81

* Kirkerommet og kapellet

er tilgjengelig for stillhet og bønn alle dager i kontortiden. Forbønnstjeneste ved gudstjenester eller stabssamlinger er basert på innkomne ønsker om forbønn. Forbønner tas med under den vanlige forbønnsdelen, eller slik en ønsker det. Alle er velkommen til å komme med sine bønneønsker.

Gudstjenestene i 2010: Se dagspressen.

9


Barne- og ungdomsarbeid Aktiviteter : Barn / Unge / Familier BABYSANG

Annenhver onsdag kl. 11.30-13.30.

Sangstund 12-12.30. Vi synger, leker, spiser lunsj (ta med mat) og blir kjent med andre småbarnsfamilier. Kontakt: Trygve Nordby Bergland, tlf. 23 62 99 08. 18. november, 2. desember, 13. januar, 27. januar, 10. februar, 10. mars. (ikke babysang i vinterferien).

KNØTTESANG

“Babysang for viderekommende”

Knøttesang 1 - ca 3 år Hver tirsdag i kapellet 17.00 – 17.30. Sang, dans og opplevelse for foreldre med barn.

Barnekor 4 -7 år Hver tirsdag i kapellet kl. 17.30 – 18.00.

Musikkgruppe/kor. Sang, bevegelse og bruk av rytmeinstrumenter. - Pølsesalg ved frivilligsentralen i kirkestuen fra kl.16.30 – kl. 17.30. Kontaktperson: Asle Røhne Rossavik. Tlf. 23 62 99 04. Musikalsk leder: Gunnlaug Himle. Epost: knottekor@lambertseterkirke.no. 17. november, 19. januar, 26. januar, 2, februar, 9. februar, 16. februar.

SLUSH-verksted

Samlinger for medhjelpere til SPRELL LEVENDE gudstjenester. Ta kontakt for å få vite når samlingene blir. Kontakt: Tone Iren Lund, tlf. 99 24 45 22. Epost: slush@lambertseterkirke.no.

SPRELL LEVENDE SØNDAGSSKOLE

TØFF

Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmantene

AV LARS KRISTIAN GJONE

TØFF-kurset

startet opp i høst med hele 18 ungdommer. Hensikten med kurset er å fornye og vitalisere ungdomsarbeidet ved å skape rom for de som ønsker å engasjere seg her. Samtidig skal kurset hjelpe den enkelte med å finne en god plattform å vokse videre på, i livet generelt, men i menighetsarbeidet spesielt. I årets utgave bygger TØFF-kurset på at man blir kjent med en del ledere i menigheten. Webjørn Finsland i familiespeidingen, Tone Iren Lund i SLUSH, og de lønnede medarbeiderne er samtidig med å gi oppgaver til TØFF’erne.

Velkommen til en sprek søndagsskole. Felles start kl. 11 i kirken. Det er mulig å møte direkte i kirkestuen kl. 11.15. Sang og bibelfortelling, opplevelse og aktivitet. Ledere: Mari Rossavik, Eivind Mork, Heidi Mork, Espen A. Hasle. Kontakt: Asle Rossavik, tlf. 23 62 99 04. Epost: søndagsskolen@lambertseterkirke.no 22. november, 24. januar, 31. januar, 7. februar.

LAMBERT

Klubb/kor 6-11 år.

Klubb/kor for alle barn på 2. – 7. klassetrinn, som møtes annenhver mandag kl. 18 – 19. Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Katrine H. Simpson (913 42 724) eller Christina Skrugstad (975 29 730). Epost: lambert@lambertseterkirke.no. 16. november, 28.-29. november: LysVåken, 14. desember: juleavslutning. 2010: Se nettsiden.

FAMILIESPEIDING

Friluftsliv - fellesskap – glede

Drives i regi av Lambertseter menighet og Norges KFUK/KFUM. Passer for alle familier med barn i alder 0-10 år. Vi drar på tur lørdager kl 11.00 til ca kl 14.00. På tur leker vi, klatrer, graver og utforsker naturen før vi samles rundt bålet for å grille pølser, synge og høre en fortelling fra Bibelen. Kontaktpersoner: Ingrid og Webjørn Finsland (tlf. 22 28 08 30/38 06 83 41). Epost: famspeid@lambertseterkirke.no. Lørdagene 5. des., 10. jan., 7. feb.

JuniorKIKK Juniorklubb for 6. - 8. klasse.

Hver onsdag i bomberommet kl. 18 – 20. Juniorklubb for 6. - 8. klasse, med blant annet formingsaktiviteter, musikk, spill, biljard, bordtennis, gode samtaler. Kontaktperson: Stine M. Olsen, tlf. 90 22 64 00. Epost:jrkikk@lambertseterkirke.no. Juleavslutning 9. desember. Endringer kan komme i 2010. Se nettsidene.

KIKK

10

(Klubben I KirkeKjeller’n) Hver torsdag kl. 18 – 20. Klubb med kristen profil for ungdom fra 9. klasse og oppover. Med biljard, bordtennis, airhockey, musikk, konkurranser, internettkafe og leker. Hver torsdag i bomberommene kl. 18 – 20. Avsluttes med Time-Out i kirkerommet kl. 20. Kontaktperson: Robert August Pedersen, tlf. 41 61 59 63. Epost: kikk@lambertseterkirke.no. Juleavslutning 3. desember. Første gang i 2010: 21. januar.

Ekskursjon til Ulsrudvann 13. oktober var det ekskursjon til Ulsrudvann. Der lekte vi oss i taubane, stekte pølser på bålet og nøt den klare høstkvelden i marka. Etter endt kveld kunne vi dra hjem med kalde hender, men varme hjerter. Det er slik en leder ofte har det, eller hva?


Barne- og ungdomsarbeid Spinn Vill

kvalitetsfilmer og utdelig av pris til Bjørnar som har betydd utrolig masse for ungdomsarbeidet! Det ble avsluttet av filmen «Uten deg» laget med Mats Valø i spissen.

I pausen kjøpte man seg gjerne en kake eller 10, noe godt i kiosken eller pølse for å fylle magen, før det var klart for hovedbandet «Humming people». Og som det tidligere ble sagt; dette er liveband av klasse, og det var det! Gutta satte virkelig klimakset for kvelden og jeg tror aldri publikum i kirka vår har tatt av slik. Jeg er sikker på at de fleste av oss gikk rett hjem for å finne enda mer av dem som de kunne nynne og synge etter. Som trønderne sier; Det bli itj nå’ rock uten tennissokk. Og for å si det sånn; jeg tror vi alle hadde på oss tennissokker denne kvelden.

TEKST OG BILDE: HELEN F. LANGRIND

Fredag kveld var det SpinnVill ungdomskveld i Lambertseter kirke. Dette skulle vise seg å bli en rocka kveld med høyt volum, trøkk, lys og show. Bordene var dekket av te-lys og anlegget stod klart til å fly taket av kirka.

Kvelden begynte da «No Exlie» entret scenen med masse energi etterfulgt av «Robert vendetta and the moonlight stiffs». Dette er gode liveband vi har hørt tidligere og som presterer gang etter gang. Herlig! Mellom bandene var det innslag på lerret i form av

En herlig kveld med fantastiske band, dette må oppleves igjen! Stort

takk til Robert som stod ansvarlig for arrangementet.

Bilder fra 16-18 årsweekend 23. - 25. oktober

Sent om kvelden ankom vi Nordmarkskapellet. Snø i lufta! Middagskonkurranse: Hvem lager den beste pannekaken? (Med mye “unorsk” garnityr)

Alle menighetens 10- og 11-åringer

inviteres, i år som i fjor, til å ta med sovepose og bli med på LysVåken – adventsnatt i kirken. I år er Lambert med å planlegge arangementet, som begynner på dagtid lørdag, og slutter med Sprell levende gudstjenesten 29. november. LysVåken foregår i nesten hele Norge, og er en del av trosopplæringsreformen i Den norske kirke. På programmet står leker, aktiviteter, måltider og gudstjeneste. Navnet til tross, skal det være god tid til å sove. For mer informasjon, se www.lambertseterkirke.no

Kapellvakten består av blant annet vaffelsteking, kafeteriasalg, og klokkeroppgaver i gudstjenesten.

David fra Norsk Luftambulanse gav oss grunnkurs i førstehjelp. Det var et veldig bra opplegg!

Vi startet med en real omgang paintball (lekekrig med gummikuler).

11


Søkelys på Bibelen Del 5

delige på at de kommer med ord fra Israels Gud, Jahve. Gjentatte ganger finner vi i bøkene det vi kaller ”budbærerformelen”: ”Så sier Herren:” Eller også plassert som slutten på et budskap:”… lyder ordet fra Herren. ”

Profetene Etter å ha sett på hvordan Det gamle testamentets forfattere tolket sitt folks historie, er det naturlig å begi seg inn i en annen viktig gruppe bøker – profetene.

Paktsinngåelser

AV FREDRIK ULSETH 16 bøker i denne gruppen

Hele 16 forskjellige bøker i vår Bibel fins i denne gruppen. Imidlertid er en av dem, Daniels bok, ikke å finne i den jødiske profetsamlingen. Det skyldes at boken ble til svært sent. Vi er temmelig sikre på at den må ha blitt skrevet i 164 f.Kr. Da var den jødiske skriftsamlingens profetiske bøker for lengst fiksert.

”De store” og ”de små”

De fleste som har bladd i en Bibel, kjenner noen profeter – Amos, Jeremia eller Jesaja. Noen har kanskje også merket seg at vi blant disse 16 profetbøkene snakker om ”de store” og ”de små” profetene. Dette handler på ingen måte om hvor viktige de var i sin samtid, men ganske enkelt om lengden på bøkene. Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel – de fire store – er ganske enkelt svært lange og omfattende bøker. For eksempel er den Jesaja-bokrullen man fant i Qumran ved dødehavet hele 8 meter lang. Ganske enkelt er de fire store skrevet i hver sin bokrull, mens ”de små” er samlet i felles bokrull.

Hvorfor stod de fram?

Det er god grunn til å stille et slikt spørsmål. For det er åpenbart for enhver som leser i profetlitteraturen at de fleste av disse mennene kom i konflikt med det etablerte samfunnet. Men de står fram og er helt ty-

Bakgrunnen for at de stod fram med sitt budskap, finner vi i noe av det viktigste stoffet vi fant i Mosebøkene og de historiske bøkene: Jahves forskjellige paktsinngåelser med Israelsfolket. Disse høytidelige avtalene skulle jo regulere et henholdsvis omsorgsfullt og lydig forhold mellom Jahve og folket. Tre slike paktsinngåelser finner vi: Abrahamspakten: ”Se, jeg slutter en pakt med deg, du skal bli far til mange folk … Jeg oppretter en pakt mellom deg og dine etterkommere fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og for dine ætlinger etter deg.” (1 Mos 17, 4 og 7) I dette løftet lå også løftet om landet å bo i. Den neste pakten er den vi vel kjenner best til: Pakten på Sinai. Her fikk folket De ti bud som rettesnor for hvordan de skulle leve i og med pakten. Men det følger altså en tredje pakt også: Davidspakten – der Jahve lover en gudfryktig konge og hans folk at en Davidsæting skal regjere på tronen til evig tid (2 Sam 7).

Profetene - Guds røst

Imidlertid forteller historien hvordan både folk og konger gjentatte ganger bryter pakten, enten det gjelder å dyrke andre guder eller øve vold mot andre mennesker. Profetene kom som Guds røst mot denne troløsheten. De kom med dom over det som hadde skjedd, de kalte til oppgjør og en vei tilbake til livet i pakten. Og vi finner også trøstens ord til dem som fikk føle resultatet av andres synder mot Jahve.

T e k s t l e serkurs i f a s t e t i den Besøk av Svein Tindberg Svein Tindbergs forestilling ”Som skrevet står” kommer i tilknytning til et tekstleserkurs i Lambertseter kirke.

Ingen ”dummer” seg ut Lambertseter menighet inviterer til fire samlinger med fastestund i kirken med tekstleserkurs ledet av Vera Dahlen. Hun vil ta utgangspunkt i ulike lesetekster, og sier klart at deltakerne ikke må være redde for å ”dumme” seg ut. Merk av datoene allerede nå: 24. februar, 3. mars, 10. mars og oppsummering av kurset 17. mars. (Forestillingen med Svein Tindberg blir en del av kurset, søndag 14. mars) Alle samlingene begynner kl 19 med fastestund og deretter undervisning. I utgangspunktet er det 30 plasser på kurset som er åpent for alle, men faste og nye (unge) tekstlesere i Nordstrand, Bekkelaget, Ormøy, Ljan og Lambertseter menigheter vil få en spesiell invitasjon.

Gospelgalla med Isaac Carree i Oslo Abildsø Misjonskirke 26. nov. kl 19.00.

To av USAs fremste gospelmusikere er klare for Norge. Vokalisten Isaac Carree og organisten Montage Pheloan inviterer til gospelgalla i Oslo med Oslo Soul Children, vokalgruppa Kvinneglam og bandet Safari. Isaac Carree har opptrådt med de fleste store gospelnavnene i hjemlandet, og er blant annet kjent for samarbeidet med verdenskjente Kirk Franklin. Carree er også kjent fra gruppa “Men of Standard” som herjet den amerikanske billboardlista i flere år.

12

I Abildsø Misjonskirke blir han ikke den eneste stjerna på scenen: Isaac Carree vil spille sammen med en av gospelmusikkens fremste tangentmusikere, Montage Pheloan bak hammondorgelet.

Oslo Soul Children består av barn og tenåringer fra Oslo-området. CD “Shout” er tidligere blitt kåret til årets beste barneplate. Billetter: Billettservice eller i døren. Priser: 180,- for voksne, 150,for barn, og 400,- for familiebillett.

På Lambertseter øver vokalgruppa Kvinneglam frem mot høstens konsertbegivenhet: Gruppa består av 20 kvinner som i dette gospelprosjektet dirigeres av Hans Olav Baden og Ragnhild Hiis Ånestad.


Barne- og ungdomsarbeid

Stadig flere

deltar på

!

SPRELL LEVENDE taler til alle sanser SPRELL LEVENDE

har “5 fokus”:

Siden oppstarten av Sprell levende gudstjenester og søndagsskole har vi sett en jevn økning. På forrige Sprell levende gudstjeneste var det 209 til stede. På søndagsskolen har det vært inntil 15 barn pluss voksne. AV ASLE ROSSAVIK

Hva skjer på Sprell levende søndagsskole?

Vi samles i kirken hver søndag kl.11. Noen kommer også direkte til bomberommet i kirkekjelleren kl.11.15. I kirken går søndagsskolelæreren fram sammen med dem som vil, og tenner en telyslampe med lys fra alteret. Slik har vi Guds lys med oss ned i kirke-kjelleren. Når vi kommer ned får hvert av barna sitt hjerte med navnet sitt skrevet på. Slik blir hvert barn sett og ønsket velkommen. De får henge opp hjertet sitt på veggen en og en. Etter dette synger vi åpningssangen før vi går i gang med dagens tilbedelse. Etter det er det dagens supersetning og dagens bibelfortelling.

Ordet dagens går igjen som en rød tråd i opplegget fra søndagsskolen sentralt.

Dagens tilbedelse

inneholder lystenning, trosbekjennelse og bønn. Dette semesteret innfører Sprell levende søndagsskole Kristuskransen. Kristuskransen ble laget av den pensjonerte svenske biskopen Martin Lönnebo. Den kan brukes av barn og voksne i alle aldre og er en bønnekrans som hjelper oss å be. Den har 18 perler. Hver perle betyr noe. Slik kan Kristuskransen med de enkelte perlene være et pedagogisk hjelpemiddel.

Dagens supersetning

er rett og slett det bibelordet som barna lærer utenat i denne perioden. Den gjelder for 2 måneder av gangen. Dagens supersetning akkurat nå er fra Salme 121: ”Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmelen og jorden.”

Dagens bibelfortelling

kan foregå på forskjellige måter. Noen ganger bruker vi tegneseriebilder på storskjerm., andre ganger flanellograf. Det hender også at vi bruker dukketeater eller drama. Alt dette er hentet fra de innholdsrike og gode tekstveiledningene som er gitt ut av søndagsskolen sentralt.

Synger velsignelsen

Vi slutter alltid med å synge velsignelsen mens barna ligger eller sitter på gulvet under ett blått stort tøystykke so. Det kan symbolisere himmelen eller havet. Etter dette har vi dagens aktivitet.

Søndagsskolen er sentral trosopplæring. Alle døpte får tilbud om trosopplæring fra menigheten. Dette er menighetens bidrag til det som i dåpsliturgien kalles ”å oppdras i den kristne forsakelse og tro”. Dette har foreldre og faddere r for lovet at de vil Jesus e kjede gjøre sammen viktig til å ed! m barna med menigheten. Vårt ønske og drøm er at alle barn som er døpt, og alle andre som vil, kommer på søndagsskolen.

Vår visjon: Jesus til barna Vårt hovedmål er at barna skal få bli kjent med Jesus, Barnet Vi vil sette barna i sentrum. De fortjener det aller beste. Derfor vil vi at alt som skjer skal være tilpasset barna og være til deres beste. Bibelfortellingen Alle samlingene i SPRELL LEVENDE har sitt utgangspunkt i bibelfortellingene. Bibelfortellingene er en skattkiste! Fortellingene skaper liv og undring i møte med barna. Og de kan formidles på mange måter! Vekst Åndelig vekst for det enkelte barn innebærer å vokse i kunnskap, kjennskap, fellesskap og etterfølgelse. Opplevelse SPRELL LEVENDE taler til alle sanser. Barna skal ha det spennende, trivelig og trygt på samlingene.

LAMBERTSETER

Langbølgen 5, 1150 Oslo Tlf. 22 28 66 47 13


Annonser Konfirmanter høsten 2009

Bakerst fra venstre: Truls Naas, Christoffer Voll, Dennis Larsen Grüner, Stian Nyborg, Camilla Marie R. Hansen, Pernille Sletten Leivseth, Rekke 2 bakfra: Asle Rossavik (prest), Jørgen Bekkemellem, Mathilde Fjeldstad, Silje K. Jahren, Martine Vatvedt, Marte Christina Tandberg, Nora Homleid, Jenny Marie Talsnes, Lars Kristian Gjone (prest). Rekke 3: Hedda Sofie M. Engen, Joakim Karlsen, Andrea M. E. Camacho Rekke 4: Johannes Rannem Solem, Tonje Amanda Eriksen, Tonje Helene Evensen, Astrid Serine Hoel, Lena Næss Evensen, Tim Thorbjørnsen. Foran:Daniel Kristiansen, Kristian Torp Halbakken, Oliver O. Breen, Jonathan Barabim Bendu, Louis Andre Myhre Claasen

Jon Andreas Sørensen

14 14


Slekters gang

Annonser

Slekters gang Døpte

Maya Isabelle Hansen, Kitty Lise Vatle Buajordet, Emilie Folkestad, Emma Celine Haugstad Berg, Vilde Sofie Øye Bøe, Mathea Qvigstad-Larsen, Sunniva Irene Wold, Ingri Sofie Engebretsen, Selma Stensås, Tale Aulaund Moen, Lilly Bangfield Lund, Emilie Minde, Maiken Bjerkely Thorkildsen, Live Milea Aukrust-Udvang, Theo Christiano Biong-Kampourangelos, Trym Bondø Fossen, Christopher Roede Skevik Bassutti, Matteo Steen Glendrange, Niclas Otterbech, Theo Tønder Smith, Konrad Joshua Bolstad Korsveien, Magnus Eik Gabestad, Alexander Melås, Jonathan Hjertum, Selmer Lesego Engelsen, Joachim Skaug Lynga, Hans Marius Evenstuen Wilmo.

Døde

Gerd Kristoffersen, Lilly Fredrikke Scheibler, Mette Karina Mathisen, Ingrid Tordis Strand, Eva Marie Ryen, Aslaug Edin, Edith Svendsen, Else Margrethe Pettersen, Edith Carlsen, Jenny Marie Fredriksen, Aase Enger, Elin Dagmar Viktoria Søvik, Ester Schau, Elisa Karin Røshol, Helfrid Eline Engebretsen, Ingeborg Snellingen, Liv Ruth Beck, Esther Amalie Pedersen, Bergljot Dahl. Øyvind Korsmo, Kåre Thomassen, Finn Bratlie Christensen, Leif Fossum, Egil Henry Nilsen, Per Christensen, Birger Karsten Andersen, Leif Paul Hellevik, Benny Aasheim, Alf Bærø, Arild Otto Syversen.

NORDSTRAND BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

CATERING Middager - Gryteretter- Overtidsmat Grillarrangement - Fingermat - Snitter Koldtbord - Baguetter - Rundstykker

For meny og bestilling

23 30 25 00

Norderhovsgt. 7 www.gunnarruud.no

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

15


Fra bomberommet

D

a var det min tur til å skrive noen ord her fra bomberommet – og det kunne vel ikke passet bedre for meg ettersom jeg er veldig mye i bomberommet. Hvis du skulle lure så er jeg han med det lange håret, brillene og alle dressene, med navn Robert August. Jeg har frydet meg de siste ukene over alt som har skjedd i ungdomsarbeidet utenom det ”vanlige.” Vi har hatt 16+ weekend med en liten og meget pliktoppfyllende gjeng. Vi har hatt Spinn Vill med tre ganger så stort opp-

møte som sist og veldig høy temperatur. Og vi hadde en fin tur ut med tøfferne ut i skogen sammen med Webjørn fra familiespeidingen. Alt dette minner meg om noen kjente ord som vi ansatte i ungdomsarbeidet ble fortalt på noe som heter ”trosopplæringskonferansen.” Forkynn evangeliet – om nødvendig med ord! Det er noe jeg ser mye i ungdomsarbeidet her i Lambertseter og som jeg fryder meg over! Robert August Koestøl Pedersen Ungdomsarbeider Tlf: 41 61 59 63 Epost: Robert.August.Pedersen@gmail.com

Oppslagstavle Julemiddag og romjulshygge Se side 4

Gudstjenester, konserter og andre arrangementer i advents- og juletiden står etter dato i kalenderen

Se side 8

LysVåken - adventsnatt i kirken for 10- og 11-åringer Se side 11

Tekstleserkurs Se side 12

industri lambertseter

Åpningstider i kafeen:

mandag - torsdag: 11-16 fredag: lukket, kun møter og selskaper lørdag: 11-15 søndag: 11-16 Vi arrangerer møter, selskaper og andre begivenheter alle dager. Vi leverer også catering og selskapsmat (rikelig og kvalitet). Tlf. 22 29 82 82 Olaf Helseths vei 2, 0621 Oslo

E post: post@skullerudstua.no E mail: www.skullerudstua.no Stig Klemetsen

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

Timebestilling * Briller * Kontaktlinser 22 28 02 41 * Synsundersøkelse

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

16

Julemesse Lambertseter kirke 20. - 21. nov. Se side 5.

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad 5/09.  

Nr. 5 - 55. årg - desember 2009 - januar 2010 - informasjon Søndagssørvis? .............................side 3 Gir rikdom også ”det gode liv...

Lambertseter menighetsblad 5/09.  

Nr. 5 - 55. årg - desember 2009 - januar 2010 - informasjon Søndagssørvis? .............................side 3 Gir rikdom også ”det gode liv...

Advertisement