Page 1

“Informasjon”

Vang Menighetsblad

Nr 3/2012. 69.årg.

Påfuglblomst

Mogop

Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror. Nå rører solens armer ved alt som før var dødt, de blide stråler varmer og alt på ny blir født.

Rose

Pinselilje

De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger og trær som skyter blad, hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot det lys som alltid skinner fra Gud, vår Skaper god.


ANDAKT:

Pinsetiden / Trefoldighetstiden Dette skrives i uka etter pinse. Vi kaller denne tiden trefoldighetstiden/treenighetstiden. Trefoldighet eller treenighet som jo er betegnelsen på den treenige Gud: Fader, Sønn og Hellig Ånd. Den katolske nettsiden sier om treenighetstiden: «Rett nok faller ingen av de tre største kirkelige fester i denne tiden, men trefoldighetstiden er på mange måter å regne som en eneste lang etterfeiring av jul, påske og pinse. Gud som ble menneske i Jesus Kristus, Jesu død og oppstandelse og utgytelsen av Ånden er forutsetningene for de ulike trefoldighetssøndagenes budskap og utgjør en nødvendig bakgrunn for disse.» Treenighetstiden begynner søndag etter pinse, på treenighetssøndag. I treenighetstiden blir ulike sider ved den treenige Gud og det kristne livet belyst gjennom bibeltekstene som leses i gudstjenesten. Treenighetssøndagen har dåpsbefalingen / misjonsbefalingen som en av hovedtekstene. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Evangeliet etter Matteus 28. 18-20) Treenighetstiden har preg av å være en vekst- og modningstid, noe som også symboliseres ved at tiden 2

har den grønne liturgiske fargen. Vekst og modning blir som en overskrift for perioden. Vekst og modning som menneske og som kristen. Det siste innebærer vekst og modning i livet med Jesus, livet som kristen. Lære mer om Jesus, ta til oss bibelens budskap. La Bibelen være en åpen bok. Etterfeiringen er også å gjøre de store festenes budskap kjent. Jesu liv og gjerning er for alle. Julens, påskens og pinsens budskap skal formidles: Foreldre til barn. Faddere til fadderbarn. Konfirmantundervisning. Ved aktiviteter i kirken og i annen møtevirksomhet. Videre er det også å delta i å gjøre Jesus kjent for dem som aldri har hørt om ham. Dåp er egentlig en fantastisk handling (se salmen på siste side). Ikke prestens handling, men Guds. I dåpen tar Gud barnet, ungdommen eller den voksne inn i Jesu Kristi kirke på jord. Troen er lagt ned i hjertet som et lite frø. Det skal spire og vokse lik frøet som legges i jorda, spirer og vokser. Denne veksten har som mål å bli kjent med Jesus. Ha en fin treenighetstid! KS Treenighetstiden – vekst og modning


REDAKTØREN

Redaktørens spalte: LIV – DØD Vi opplever nå en rettssak som gjør sterkt inntrykk. En rettssak som ikke skulle ha vært. For hendelsen 22. juli skulle ikke ha skjedd. Dagen går inn i historien som den verste ugjerning siden krigen. Det er vel slik at vi ikke forstår at det kunne skje. En mann - 77 mord og mange fysisk skadede, ved siden all psykisk smerte. Umenneskelig. Ondskapen viste seg. Sorgen og savnet for de berørte er det vanskelig å sette seg inn i. Rettssaken bringer savnet fram i lyset på ny og sikkert i en forsterket utgave. Opplevelsene både for de som var nær regjeringskvartalet, og i særdeleshet de som var på Utøya, kan vi andre ikke leve oss inn i. Deres familier opplevde også sine livs verste timer. Den «nasjonale» sorgen gjennomleves på nytt. Det som skjedde 22. juli skal ikke glemmes – heller ikke av Norge som fellesskap. I Vang kirke har det i vår vært 3 gravferder med ungdom i 20 års alderen. Plutselige dødsfall. Uventet og brått. Ulykker med fatale følger. 3 familier har fått sjokk. De fikk livet snudd opp ned på sekunder ved at presten kom på døren og fortalte det som ingen foreldre vil høre: Ditt barn døde. For deres familier er det ingen nasjonal sorg. Men vi tror og håper at de opplever støtte i sine miljø, fra familie og venner. For dem er sorgen, fortvilelsen, savnet like stor som om døden var kommet ved en stor katastrofe. Det var en glede da ordføreren fortalte at han ønsker at kommunens kriseteam stiller opp også i slike sammenhenger. Han mente at dette fungerte godt. Den faglige hjelp er viktig, men også den hjelp som både det nære og litt fjernere fellesskap gir er viktig. La oss støtte de som opplever sorg og savn uansett hvordan dødsfallet har skjedd. KS

Telefoner Prestekontoret, Klokkergården Sentralbord: ..........................625 63 750 .......................post.vang@kirken-hamar.no Sokneprest: ............................625 63 772 ................................................95 18 25 36 ...............bjorn.narverud@kirken-hamar.no Vikarprest: .............................625 63 774 ................................................45 67 54 27 .............david.andre.tys@kirken-hamar.no Organist: .................................625 63 775 ................................................97 07 39 65 ......johan.martin.rosand@kirken-hamar.no Kirketjener Bente Hovelstuen .95 15 75 83 ...........bente.hovelstuen@kirken-hamar.no Kirketjener Aase Karin Frydenberg.46 74 51 69 Gravere:..................................625 63 770 ................................................91 67 35 84 Kirkeverge...........................625 63 751/752 Driftsleder ..............................625 63 759 ................................................41 54 04 20 Daglig leder ............................625 63 756 Privattelefoner: Leder Menighetsrådet Ole Jacob Tomter ..................97 76 59 54

MenIgheTSbladeT Postgiro: 0530 40 62675 Bankgiro: 1800 20 40790 Utgis av Vang menighetsråd med 6 nr. i året. Kontonr. til menighetsrådet: 1800 63 28837 redaksjon: Håkon Solvang, Jenny Solveig Aasbakk og Kåre Skagestad kareskagestad@gmail.com Tlf. 95 85 05 26 Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar

Innleveringsfrist til neste nr.:

20. august 3


NY KIRKEORDNING

Ny kirkeordning 21.mai 2012 ble en merkedag for den norske stat og for Den norske kirke. Den norske grunnlov er endret. § 2 har fått en ny formulering. Det er først og fremst endringen av Grunnlovens paragraf 2 som har fått mest oppmerksomhet. Formuleringen «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion» erstattes med «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv. Denne Grundlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighederne». Dessuten sier en ny formulering: Den norske kirke «forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten». Samtidig skal andre tros- og livssynssamfunn «understøttes paa lige Linje». Dette medfører at kirkelig statsråd ikke lenger eksisterer. Kongen er ikke lenger kirkens «overhode». Kirken skal utnevne alle sine ledere – noe undertegnede synes er både naturlig og nødvendig. Dessuten grunnlovfestes det at alle religions- og livssynssamfunn skal behandles likt med hensyn til økonomisk støtte. Også det er naturlig og nødvendig. Mange har ventet lenge på en endring, andre har fryktet endringen. Noen mener med dette at Jesus tas ut av grunnloven. Det er umulig for Jesus har ikke stått nevnt i grunnloven, heller ikke Bibelen har vært nevnt spesielt. Fortsatt er statens verdigrunnlag våre kristne og humanistiske verdier. Den store endringen er mer at staten ikke lenger er knyttet til et bestemt kirkesamfunn enn at kirken ikke lenger er en statskirke. 4

«Grunnlovens §2 måtte endres for å nå målet om å styrke kirkens selvstendighet», ble det sagt i Stortinget. Vi har fått en ny situasjon for kirken. Kirken får nye utfordringer, nye muligheter. Kanskje vil det også bli nødvendig å tenke litt nytt med hensyn til økonomi. Men det er nok mange som ikke vil merke noen særlig forskjell. Kirkens råd og ansatte vil fortsette å arbeide som tidligere. Kirkens oppgave er fortsatt å møte mennesker med kjærlighetens budskap slik Jesus møtte mennesker gjennom ord og handling. Ja til fargerikt fellesskap. Slik stod det på et klistermerke jeg fikk på bilen da jeg kom fra Kamerun til Norge og Hamar i 1987. Endringen av Grunnloven tar dette på alvor. Ja til mangfoldet. Ja til et inkluderende fellesskap. Ja til at Norge skal være åpent for andre enn de som tilhører Den Lutherske Kirke. Slik har det i praksis vært. Nå er det sagt også i Grunnloven at Norge er et flerkulturelt samfunn. Et samfunn som bygger på kristne og humanistiske verdier. Den grunnvollen er solid, og Grunnloven skal hjelpe Norge å ta vare på den. Ja til fargerikt fellesskap. Gud bevare og velsigne Norge med alle sine innbyggere. KS


FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN

Hilsen fra menighetsrådslederen Igjen har de gamle matklokkene ringt pinsen inn i Vang. En tradisjon vi har hatt i Vang i over 50 år. Det er høytid i det å komme ut på gardsplassen klokka 9 pinsedagsmorgen å høre at det klinger i de gamle klokkene som står på stabburene og andre høye uthus på gardstunene i Vang. Selv har jeg fått være en del av denne tradisjonen de siste 25 åra, etter at vi satte opp igjen matklokka på vedsjultaket på Nedre Tomter. Når en står og ringer, kommer en i tanker om de som i tidligere tider ”ringte til måls”. Det kunne være stuejenta eller også husmora som ringte arbeidsfolket inn til dugel’s eller mæddas. Høytidsringinga med gardsklokka eller matklokka har nå gitt liv til en ny skikk. For meg hører det også med å gå i kirka på pinsedagen. Fordi det er blitt tradisjon. Ja, og det er flott å høre alle tre kirkeklokkene i Vangskirka ringe høytidsringing den siste timen før gudstjenesten. Tradisjonen er likevel bare den ytre ramma. Trua vi bærer i oss, det at vi er Guds barn, er det viktigste. Vi går til gudstjeneste, vi konfirmeres, vi lar våre barn døpes. Av tradisjon sier du

kanskje. Ja, det tror jeg også. Vi holder oss til gode tradisjoner fordi det er godt for oss – vi blir trygge og får en god opplevelse. Men bak tradisjonen ligger et behov for å tilhøre. Tilhøre en kirke – en menighet – et fellesskap. Mange familier samles til konfirmasjon i Vang i disse dager. Slik vi har gjort det i flere århundrer bakover. Fortsatt er de unge forventningsfulle og spendte på den store dagen. Jeg liker ikke å høre at de gjør det for pengenes skyld. Jeg er overbevist om at dagens ungdom er bevisst på hva de gjør. De har mottatt kunnskap og følger en god og vakker tradisjon på konfirmasjonsdagen. Konfirmasjonstiden har gitt ekstra næring og livsvisdom til den gaven som troen er. I dåpen ble vi Guds barn og det ble plantet en spire til tro i hver enkelt av oss. Til lykke med dagen og livet! God sommer! Ole Jacob

Noe å tenke på: Forstand gjør mennesket sen til vrede, det setter sin ære i å bære over med feiltrinn. Salomos ordspråk 19.11 5


DIVERSE

Den nye kapellanen snart på plass Stig Jørund B. Arnesen vil starte opp tjenesten i Vang, enten fra den 1. august, eller den 6. Når innsettelsesgudstjenesten vil finne sted, er i øyeblikket ikke avgjort, men han er i hvert fall på plass i første halvdel av august.

Brumundmessa Også i år vil gudstjenesten på Olsok bli avholdt på Brumund Fjellstue med etterfølgende kirkekaffe. Messa starter kl.12.00. For førstegangsbesøkende kan det nevnes at det vegen vil bli skiltet fra parkeringsplassen på Gåsbu.

Sokneprestens ferie Sokneprest Narverud vil avvikle ferie i tiden: 11. juni – 30. juni og 30. juli – 12. august.

Om Guds ord: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119.106

Blomster til alle anledninger, Tlf. 62 59 52 52 2323 Ingeberg Tlf 992 10 384 hakon@hsror.no GODKJENT FOR ANSVARSRETT

6

2317 HAMAR. Tlf. 62 54 08 40

Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med Britt, tlf. 932 88611 e-mail: britt@dalby-grafisk.no Jeg setter opp annonsen for deg. annonsepriser pr. år: 1/14 del side: kr. 700,1/7 del side: kr. 1.400,-


ANNONSER

Birkebeinervegen, Hamar Tlf. 62 51 88 20

SPar SannerUd ferskvarebutikken i furnesveien loTTo TIPPIng VIKIngloTTo oddSen eXTra

Britt’s fotterapi

Kirkekonsulenten Tlf 32 83 28 43 Rådgiving, tilstandsanalyse Rådgiving, tilstandsanalyse og istandsetting

og istandsetting

Britt Sæther

byggmester

Autorisert fotterapeut med fordypning innen diabetes.

einar Kristiansen aS Strandgt. 53, 2317 Hamar

Klukstuen omsorgssenter

tlf. 62 52 38 84

Timebestilling på tlf: 625 46233 (mandag, tirsdag og onsdag)

nYbYgg – reParaSJoner – TaKTeKKIng

BRIT´S FOTKLINIKK Samfunnshuset - 2344 ILSENG Tlf. 62 58 39 23 - priv. 62 59 61 79 Off. godkjent fotterapeut Brit K. Grandum

KRINGLA BAKERI Gode og sunne bakevarer av høy kvalitet. Besøk vår kafe og utsalg i Torggt 11. Hamar. Vi kjører også ut varer på bestilling.

Tlf: 41 53 55 40.

ALT I STEIN Gravmonumenter Omsliping Navntilføying Ridabu, Tlf. 625 100 33 Fax: 625 100 34 Åpent: Man-fred. 9-15.30, Tors. 9-18 7


FASTEAKSJONEN

Fasteaksjonen Innsamlingsaksjonen som gikk av stabelen 27.mars, innbragte ca.23.500.- til Kirkens Nødhjelp, litt mindre enn tidligere år. Det er konfirmantene som er hovedaktører i dette prosjektet, men uvanlig lite kull i Øvre Vang og med litt fravær i oppslutning fra konfirmantene nede i Vang, ble det tross alt ikke så verst likevel.

forberedelse og gjennomføring også fra oss prestene og fra menighetsrådet. Stor TAKK til alle som deltok, konfirmanter, foreldre og andre. Vi får satse igjen med friskt mot neste år. BN

Dessverre var det flere roder som ikke ble dekket også, da flere av disse krever at konfirmantene har skyss. Selv om innsamlingen er en del av konfirmantopplegget, kan en ikke forvente full oppslutning fra konfirmanter og foreldre. I tillegg er det alltid noe som kan gjøres bedre når det gjelder Klar til innsats!

Bryggerivegen 12, 2322 Ridabu Tlf.: 62 52 17 12 Fax: 62 53 42 91

Optiker Stein Johannesen M.N.O.F. Kirkegaten 3, 2317 HAMAR Tlf. 62 52 55 18

Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus.

Bjørgedalen og Brynsåsen 62 53 69 70, 91 80 80 38 e-post: rune@gholth.no 8


DIVERSE

Takk for vår og sommer Det stråler fra solen, det evige bål gjennom den iskalde sfære Siste isen på vannet går En grytidlig vår er i gjære Det rene og glansfylte bildet av nordisk sommer og vår Et sanselig, åndfullt gilde etter vinter et halvlangt år Det sitrende, grønne og spede pryder en halmgrå eng Alt lever og gror i glede Snart bølger en sommerseng Ha takk, vår Herre og trofaste Gud som skaper nytt liv av øde Lik Frelseren med sine kjærlige bud sto levende fram fra de døde Jenny Aasbakk

Bokanmeldelse: En ny sangbok er på markedet!

”SANGBOKA Det er lov å være bli`” Her finner du de tradisjonsrike, kjente og kjære sangene som i årtier har vært til hygge og glede over hele landet. Boken er utformet med stor og lettlest skrift. Syng deg glad og blid! Pris: 199,-

Er du god å snakke med? Lyst til å bety noe for andre og utvikle deg selv på noe du allerede er god på? Kirkens SOS i Hedmark og Oppland trenger flere medarbeidere! Du får et gratis 40-timers innføringskurs og veiledning underveis. Du gir to 5 timers vakter i måneden tilbake. Det blir foretatt fortløpende opptak til kurset. Interessert? For mer informasjon og søknadsskjema ring 61 26 95 11 eller gå inn på www.kirkens-sos.no Kirkens SOS er landets største krisetjeneste på telefon og internett. I Hedmark og Oppland er det vaktrom både på Lillehammer, Hamar og Gjøvik.

i Hedmark og Oppland Blestervegen 5, 2618 Lillehammer e-post: hedmark-oppland@kirkens-sos.no 9


BARNESIDE V/JENNY

Ordjakt!

Sommer!

Hele 12 ord som har med sommer å gjøre, og som begynner med bokstaven s, kan du finne om du leter i rutene her.Løsningen finner du på side 15.

Har du tenkt på hvor mange ting rundt oss som er helt spesielle for akkurat sommertiden? Snøen er borte, og fram kommer det hver vår et vell av blomster, grønnsaker, digre kornåkre, strand og sjø, bekker og elver. Det er varmere temperatur, fugler kommer tilbake fra varmere land, dyr, ja, mennesker også kommer fram og ut i lyset og varmen.

S S H O r T H S

T O a V r F M N

r L M N a a N O

a S S M D S G r

N J L G E N S K

D ø S S I r c L

S K O L E F r I

S J I T O p D N

T E ø u a B E G

S J ø K r E p S

7 spørsmål fra naturen: 1) Hva er navnet på Norges vanligste flaggermus? 2) Hvilken farge er det på kornblomsten? 3) Vet du hva en vannkalv er? 4) Hva er en kjuke? 5) Har du et annet navn på planten Bergflette? 6) Hva kalles læren om dyrene? 7) Hva er navnet på svarte leoparder?

Bibelen lærer oss at Gud er skaper, at han er tingenes opphav. Menneskene kan bygge videre på Guds skaperverk. Vi kan dyrke, foredle og lage nye ting. Det er viktig at vi tar vare på det Gud har gitt oss på en fin måte. Blant annet kan vi vise kjærlighet til dyr, våre medskapninger. Og vi skal ha respekt for naturen og ikke forurense den med søppel og skrot.

Gud har skapt alt Hvem har skapt alle blomstene, blomstene, blomstene? Hvem har skapt alle blomstene? Jo, Gud i himmelen. Hvem har skapt alle fuglene, fuglene, fuglene? Hvem har skapt alle fuglene? Jo, Gud i himmelen. Hvem har skapt alle stjernene, stjernene, stjernene? Hvem har skapt alle stjernene? Jo, Gud i himmelen.

Løsningen finner du på side 15. Forts. neste side

10


BARNESIDE V/JENNY Hvem har skapt både deg og meg, deg og meg, deg og meg? Hvem har skapt både deg og meg? Jo, Gud i himmelen.

Han lærte den å flyve høyt, høyere enn jeg er. Den har nok fuglens lyster, men ei dens dun og fjær.

Hvem har skapt alle blomstene, fuglene, stjernene? Hvem har skapt både deg og meg? Jo, Gud i himmelen.

Og alle verdens mennesker og alle kongebud ei gjøre kan en sommerfugl. Det kan alene Gud. (Henrik Wergeland)

Sommerfuglen Den prektigkledde sommerfugl er fløyet fra Guds hånd Han gav den gylne ringer og røde purpurbånd.

Kortreff i kirkestua

14. april hadde Vang jentekor besøk av sangere fra koret «Ala cantus» i Elverum. Vi møttes i Kirkestua, og vi lærte noen nye sanger før vi hadde en konsert for hverandre. Vi spiste pizza og avsluttet med å gå på konsert i Toneheim folkehøgskole i Vang kirke.

Det var et hyggelig møte, og vi kommer sikkert til å ha kontakt med koret videre. Dagen etter var Vang jentekor på plass i Øvre Vang kirke. Der var vi var med på gudstjeneste sammen med mange spente 4-åringer.

11


NY KAPELLAN

Nytilsatt kapellan i Vang sokn Vi har fått en hilsen fra menighetens nye kapellan, Stig Jørund Arnesen * I skrivende stund prøver jeg å ta farvel og takke for de årene jeg har hatt i Åmot. Og ikke minst finne et sted å bo. Begge deler er vanskeligere enn jeg liker. Akkurat nå venter vi i spenning på om noen kommer med forkjøpsretten og tar fra oss rekkehuset vi vant budrunden på. * Etter studiene ved Universitetet i Oslo begynte jeg som vikarprest i Nes prestegjeld i Hallingdal prosti i januar 2005. August samme år begynte jeg i Åmot i Sør-Østerdal. Viktige ting i livet har skjedd der som fødslene til våre to døtre Inger-Marie (5 år) og Elizabeth (2 år). * Min bakgrunn kirkelig sett er kronglete. Jeg vokste opp som tilhørende i Pinsemenigheten Filadelfia i Oslo. Der ble jeg barnevelsignet. Dåpen kom først samme år jeg skulle konfirmeres. Det valgte jeg å gjøre i Østenstad kirke i Asker som var nærmeste menighet.

* I studietiden gikk mye tid med på tillitsvalgtarbeid, og det har hengt ved også inn i yrkeslivet. Tross alt, har nok det viktigste jeg gjorde i studietiden vært studieoppholdet i Costa Rica. Der møtte jeg Rita som var utvekslingstudent fra Lima, Peru. Hun har for tiden et vikariat som spansklærer på Stange videregående skole. * Det er vanskelig å si farvel til et sted jeg har levd og arbeidet i nærmere 7 år. Bortsett fra Asker har jeg ikke bodd noe sted like lenge som på Rena. Jeg har fått møte familier i dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Mange i forskjellige sammenhenger. Vi gleder oss til å komme til et nytt sted for å bli kjent med nye mennesker. For min del også å ta fatt på nye arbeidsoppgaver på nytt sted. Jeg gleder meg til å få bli kjent med Vang og Øvre Vang og dere som bor der. I august kommer vi. Stig Jørund B. Arnesen Vi ønsker Stig Jørund, Rita, Inger-Marie og Elisabeth hjertelig velkommen!

12


SVAR / ANNONSER

Svar fra barnesidene: Løsning ordjakt: strand, sol, sjø, skolefri, sjøkreps, shorts, snorkling, sommer, seiling, sand, saft, snegl. Løsning 7 spørsmål: 1: Nordflaggermus. 2: Blå. 3: En bille som lever i ferskvann. 4: Sopp som vokser på trestammer. 5: Eføy. 6: Zoologi. 7: Pantere.

Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU

Telefon 62 52 94 21 Telefax 62 53 44 42

Minner ifrå Vang Årboka, siste årg. Kr. 150,Tidl. årganger Kr. 50,Åstdalen 1944 Kr. 100,Vang historielag, tlf 62 53 19 73

lese- og skrivevansker? dysleksi? Intensiv trening hjelper! For mer informasjon: TA KONTAKT PÅ TLF. 93447297 huslærer`n, Jenny Solveig Aasbakk www.huslareren@no

Hamar Begravelsesbyrå A/S Jacobsens begravelsesbyrå a/S Parkgt 24 - 2317 hamar

62 54 04 30 faX 62 54 04 31

Tlf. 62 53 64 40, Slemsrudvn. 8

nærbutikken i ØVre Vang

ordner alt ved kremasjoner og begravelser

Trenger De en elektrikerforbindelse? Tlf.: 62 54 11 20 – Fax: 62 54 11 21 Døgnvakt: 90 99 64 25

a lT I g l a S S

Tommelstad Gård, 2318 Hamar Tlf. 62 52 39 44 - døgnvakt 13


NYTT FRA MENIGHETSRÅDET

Klipp fra menighetsrådes protokoll fra våren 2012 Hjemmelsoverføring av kirkelige eiendommer til Vang sogn Kirkeloven fra 1996 bestemte at kirkens arealer, kirkegårdene og annen grunn skulle overføres fra kommunen, fra Opplysningsvesnets fond og andre eiere slik at sognet ble den formelle eier. Forberedelsene til disse overføringene har vært omfattende og kompliserte. På møte i februar orienterte Anita Olsen fra rettshjelpsfirmaet Dekar om hjemmelsoverføringer fra kommune til kirke for de kirkelige eiendommene i Vang sogn. Hun orienterte også om sognets eiendom Klokkergården. Menighetsrådet diskuterte hvordan man videre skal forholde seg til eierstruktur for eiendommen Klokkergården og gjorde vedtak om at det må inngås festeavtale med Hamar kommune om bruken av den delen av Klokkergården som kommunen benytter. Oppfølging av trosopplæringsutvalgets idédugnad Høsten 2011 gjennomførte trosopplæringsutvalget i menighetsrådet en idédugnad. Utvalget har arbeidet videre med forslagene i vår og på møtet i mai vedtok rådet å sette i gang med søndagsskole. Vi har allerede fått i gang ei forsangergruppe til gudstjenestene, et utvalg arbeider med planlegging av kirkekaffe. Flere tekstlesere har meldt seg. Interiørendring i Vang kirke Interiørkomiteen har foreslått en del endringer i kirkerommet, som menighetsrådet vedtok i mars: 14

1. Det legges ny løper i ”hard” kvalitet i midtgangen i kirkerommet fra våpenhus til alter. 2. Orgelspillepulten fargesettes etter kantors forslag. 3. Et rundt keramisk fat til lystenning bestilles fra ”Veldreid”. (Dette er på plass). 4. Som en prøveordning plasseres de to Stoltenbergmaleriene ved siden av hverandre i hjørnet ved prekestol. 5. Som en prøveordning plasseres middelalderalteret under det buede Stoltenbergmaleriet. Det keramiske fatet til lystenning plasseres på dette alterbordet. 6. Det monteres spotlights som på en diskret måte belyser presteportrettene bak i kirka. Endringene krever Hamar biskops godkjenning. Eksteriørendring ved Vang kirke


NYTT FRA MENIGHETSRÅDET Etter befaring vedtok rådet at det settes i gang arbeid med å reise en klokkestøpul mellom kirkegårdsmuren og Klokkergården. Den sprukne kirkeklokka som ble tatt ned for fem år siden monteres i støpulen. Støpulen skal også ha info-tavle om kirka og kirkegården og skal oppføres med natursteinsokkel og skifertak. Brev fra Hamar biskop om ”Regler for utleie av kirker” Biskopen har i brev 15.03.12 minnet oss om regelverket som sier at kirken ikke skal leies ut til organisasjoner uten kristen tilknytning. Gudstjenestereformen - utarbeidelse og godkjenning av lokal grunnordning Hamar biskop har sendt brev om utarbeidelse og godkjenning av lokal grunnordning. Gudstjenesteutvalget ble oppfordret av menighetsrådet til å ferdigbehandle gudstjenestereformen og den lokale grunnordningen så raskt som mulig slik at saken kunne behandles innefor fristen. Etter at menighetsrådet behandlet saken har det vært orientert om reformen på menighetsmøtet 29. april. Den vil også bli lagt fram til uttalelse for de kirkelig ansatte før den sluttbehandles i menighetsrådsmøte i juni og deretter sendes Hamar biskop. Innstilling til prestestillinger Menighetsrådet har gitt sine innstillinger både til domproststillingen i Hamar prosti og til kapellanstillingen i Vang. Konfirmantarbeid og organisering Trosopplæringsutvalget har utarbeidet nytt forslag til organisering av konfirmantarbeidet. Som en prøveordning deltar konfirmantene 2012/13 på leir på

Lillehammer i februar 2013. Hedmark KFUK/KFUM med Åse Mari Kessel står bak konfirmantopplegget. Den nye kapellanen i Vang, kateketen og konfirmantpresten i Hamar vil gjennomføre opplegget for det kommende konfirmantkullet. Endring av musikkutvalgets instruks Musikkutvalgets instruks endres slik utvalget nå består av kantor, et medlem fra menighetsrådet, et medlem fra gospelkoret og et fra barnekoret. Navnet endres til Vang kirkemusikk. Vi har hatt mange saker til behandling som ikke er nevnt her, men dette er et innblikk i vår virksomhet våren 2012. Ole Jacob

15


DIVERSE

Om å gjøre det riktige Den unge mannen skrådde gaten ved Østre Torg og inntok gågata.

de nådde henne, andre bare så en annen vei.

Så fikk han se henne.

Han hadde sett et Tv-program om fattige fra Romania som lånte penger for å komme seg til Norge og bli ”rike”. Han syntes så inderlig synd på familien. I ett tilfelle ble eldste søsteren overlatt ansvaret for fire mindre søsken mens mor og far tigget på gaten i Oslo. Påstander om organisert kriminalitet og bakmenn som brukte andre til å tigge, for så å ta hele eller mesteparten av fortjenesten selv, var jevnlig oppe i media. En slik kynisk virksomhet var det vel direkte umoralsk å gi sin støtte til, tenkte han.

Som så mange ganger før, ble han også nå i tvil. Den gamle konen som satt og tigget i gågata gjorde at han måtte stoppe opp og tenke. Mange ganger før hadde han gjort seg hard og gått forbi. Han kjente de skuffende øynene til den gamle i ryggen, og resten av byturen ble preget av dårlig samvittighet. Han ble stående en stund og observere den gamle og alle som passerte henne. Han falt i tanker. I oppveksten hadde han stadig blitt minnet om hvor viktig det var å dele med seg. ”Elsk din neste som deg selv, del med hverandre”. Det poppet opp ord i ham som barmhjertighet, nestekjærlighet, empati, gavmildhet, medfølelse. Enkle bibelsitater og salmevers, holdninger og forankringer han hadde fra sin oppvekst og oppdragelse. Alle sto de på geledd og argumenterte mot de grunnene han måtte ha for å la være å gi. Enn om det var han selv som hadde havnet i en slik situasjon. Tanken gjorde ham uvel. Den gamle med pappkruset foran seg så føtter gå forbi. Noen skrådde gaten før 16

Han gikk mot henne, bøyde seg ned og slapp et par mynter i koppen. To brune, ydmyke øyne så på ham og sa: ”God bless you”. I det samme tenkte han: - Nå bekreftet jeg din plass på rangstigen. Du der nede får litt av min overflod her oppe, og på mine premisser. Han visste med seg selv at neste gang han gikk gjennom gågata, ville han oppleve det samme dilemmaet igjen. Det fantes ingen fasit på hva som er det riktige å gjøre. Kanskje ville han se en annen vei, krysse gaten og late som han ikke ser. Eller kanskje ville han legge en slant i koppen. Jenny


DIVERSE

Øvre Vang sangkor har konsert i Vang kirke onsdag 20. juni kl. 19.00 Dirrigent og musikalsk leder: Tore Mortensen Solist : Marthe W. Holmern Orgel : Johan Martin Røsand Det blir presentasjon av konsertprogrammet vi skal bruke på vår tur til Finmark / Murmansk i sommer. Missa Brevis av Audun Røberg er hovedverket, + Herrens bønn..., Precious lord...., Fågel Fenix..., Velsignelse..., Ave Maria... Det blir også solosang ved Marthe W. Holmern. Alle ønskes velkommen til en sommerlig konsert i vår vakre Vang kirke! Håkon S

Vi tar imot: gjenbruksbutikk Føniks er en gjenbruksbutikk som drives av Kirkens Sosialtjeneste, og vi holder til i Hamar sentrum. Adresse: Strandgata 65 – inngang fra Bekkegata.

Åpningstider: man - fre 10–15 torsdag 12–18 (fra 1.3.)

Velkommen til en hyggelig handel!

Brukbare møbler som; stoler, bord, kommoder, skap, hyller og lignende. Bøker, lamper, serviser, husgeråd, småmøbler, speiler mm. Vi er interessert i det meste. Vi kan være behjelpelig med henting.

Ta kontakt om du har noe du ønsker å gi bort. Tlf. 930 61 232 17


MESSELISTE Med forbehold om endringer.

VI MØTES I KIRKEN 01.07.

5.s. i treenighetstiden Matt.7,21-29

øvre Vang kirke kl.11.00 Narverud Nattverd

08.07.

aposteldagen Matt.16,13-20

15.07.

7.s. i treenighetstiden Luk.19,1-10

22.07.

8.s. i treenighetstiden Mark.12,37b-44

29.07.

Olsok Luk.9,23-26

05.08.

10.s. i treenighets- Vang kirke kl.11.00 tiden vikar Matt.18,21-35 Nattverd

12.08.

11.s. i treenighetstiden Mark.2,23-28

19.08.

12.s. i treenigheten Vang kirke kl.11.00 Luk.8,1-3 Narverud ofr. Vang røde kors

26.08.

13.s. i treenigheten Luk.12,41-48

02.09.

Vingårdssøndagen Vang kirke kl.11.00 Luk.17,7-10 Narverud Nattverd ofr. Israelsmisjonen

Vang kirke kl.11.00 Narverud Nattverd øvre Vang kirke kl.11.00 Narverud ofr. Modum bad Vang kirke kl.11.00 vikar ofr. Modum bad Brumundsetra kl.12.00 Narverud

øvre Vang kirke kl.11.00 arnesen Nattverd

øvre Vang kirke kl.11.00 arnesen ofr.Vang røde kors

Kirken på nett: www.kirken.no, www.kirken-hamar.no og www.kirkeaktuelt.no

18


S L E K T E R S G A N G I VA N G I perioden 04.03 2012 til 30.05.2012

DØPTE:

DØDE

• Sofie Alice BakkenByenstuen • Fredrik Berntsen Vold • Jørgen Edelsteen • Arion Hekne Herskedal • Eline Bø Ulen, Sør-Fron kirke • Sigurd Bakke Lunde • Elias Sæhlie • Millian Nedgård • Mia Neråsen - Aasheim • Leah Sofie Gleditsch Hansen, Hamar domkirke • Mathilde Støen Dagsgård • Sofie Gregersen Fredriksen • Henrik Platou-Mørch, Furnes kirke • Olav Liberg Skadsdammen, Lundersæter kirke, Brandval

• Kristian Fredrik Borud • Remy André Lishaugen Nordli, Sand kirke • Selma Tollan • Ann Julie Hagen • Anna Fjøsne • Emma Libekk Jensen • Sander Johansen • Sindre André Dahl Engen, Ottestad kirke • Otilie Marie Knaben

lopper hentes året rundt til vårt store loppemarked i oktober. Pengene fra klubbens arbeid går 100% til humanitært arbeid, støtte til barn og unge i bygda, samt tiltak for eldre og trengende. Send oss gjerne en e-mail om du lurer på noe om vårt arbeid eller om du ønsker medlemskap.

lions Club Vang http://lions.no/vang

Til tjeneste! e-mail: vang@lions.no

• Signe Alhaug • Jarle Moen • Kristian Busterud • Johanne Kay • Reidar Bakken • Ingrid Aaboen • Sondre Noreng • Dag Duklæt Johansen • Odd Wiig • Oddmund Strugstad • Jorunn Larsen • Sigrid Røsand • Lars Kirkeby • Knut Finstad • Lovise Katrhine Zahl Presthus • Even Kristoffer Tofastrud • Inger Grethe Neegård • Greta Christine Hagemann

MERCEDES OG PEUGEOT

Hedmark og Oppland AS Tlf. 62 59 55 00

BUSTERUD TREVARE AS 2323 Ingeberg Tlf. 62 59 80 65

19


En vakker dåpssalme Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Omkved: Ingen på jorden er himlen så nær /:som barnet han tar i sin favn,:/ Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet. Omkved Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord. Omkved

Maleri: Jenny Aasbakk

Vang menighetsblad nr.3/12.  

Mogop Pinselilje Påfuglblomst Rose Nr 3/2012. 69.årg. De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger og trær som skyter bl...