__MAIN_TEXT__

Page 1

Les om

. Historisk...........................................side 3 Sommer, sorg og ensomhet..... side 6 Supertirsdager i kirken............... side 10 Ballongen som fløy.......................side 13 m.m

Nr. 3 - 59. ĂĽrg - juni - september 2012 - - informasjon


Ansatte Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no

Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: 23629904 Oyvind.maeland@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 Tor.Torbjornsen@gmail.com Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf. 23 62 99 09 Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00 Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019

2

Design: Mediekunstnerne.com

Tlf. 23 62 99 02 ingeborg.hjertaker@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Menighetsrådsleder Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com

Barnearbeider (20%) Gunnlaug Himle Nordstrandveien 85D, 1164 Oslo gunnlaug.himle@oslo.kirken.no

Kirketorget

kan kontaktes i forhold til dåp, bryllup og gravferd utenom kirkens kontortid som er kl. 10-14. Kirketorgets tlf.nr. er 23 62 90 09. E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Redaksjon for dette nummer Ingeborg Hjertaker (ansvarlig redaktør) Helen Fjeld Langgrind Wenche Ripland

Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 27. august 2012.

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Forsidebildet er tatt av Henrik Westby. Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet

Bønn

Historisk Dette ordet ble brukt flittig i Stortingssalen mandag 21. mai. Da endret Stortinget Grunnloven slik at vi ikke lenger har en Statskirke. Dermed er en 500-årig tradisjon brakt til opphør. Da Reformasjonen ble innført i Danmark-Norge i 1536 under kong Christian III, ble den lutherske kirke (som den eneste tillatte kirke i Riket) styrt av Staten. Enda tydeligere ble dette da eneveldet ble innført av kong Fredrik III i 1660; da ble Kirken en del av statsapparatet. På tross av alle de radikale impulser Eidsvoldsmennene hentet fra samtidens revolusjonære strømninger, ønsket de ikke at Norge skulle bli en ”ugudelig” stat. Derfor ble det i Grunnlovens §§ 2 hetende: «Den evangelisklutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.» Nå er dette endret til: «Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv». Dermed har Staten sagt fra seg å holde seg med et offisielt religionsvesen. I stedet er vår lutherske kirke nå en fri folkekirke, og et viktig skritt er tatt på veien mot full likestilling mellom tros- og livssynssamfunn. Noen er bekymret over denne endringen i Grunnloven fordi man har levd i den tro at en enkelt Grunnlovsparagraf skulle kunne sikre «Jesus i Grunnloven». Man kunne kanskje tenke slik i tider da vi snakket om «enhetskulturen». Men allerede ved innføringen av parlamentarismen i 1884 svekket man muligheten for å sikre et samsvar mellom evangeliskluthersk lære og statens lovgivning. Og henter vi f.eks fram endringene av ekteskapslovgivningen i Norge i 1918, 1991 og 2009 ser vi et godt eksempel på hvordan lovgivningen avviker fra Kirkens ekteskapsforståelse. Allerede i 1969 slutten Grunnskolen å være Kirkens dåpsopplæring. Nok et eksempel på avstandene er striden om abortlovgivningen. I en sum: Lovparagrafer, selv ikke Grunnlovens, sikrer «den rette lære». Denne Grunnlovsendringen er ikke gjort med et enkelt pennestrøk. §§ 112 beskriver hvordan slike endringer

i Grunnloven skal foregå: Det må være minst to Storting som behandler saken, og det kreves 2/3 flertall for endringen. Det var slett ingen selvfølge da man i 2008 arbeidet seg fram til det som ble et politisk kirkeforlik. Hele saken kunne lett ha blitt usatt, og man måtte dermed ha ventet enda en Stortingsperiode. Men omtrent med samme dramatikk som meklingen ved et lønnsoppgjør kom man til enighet den gang. Dette er nå bekreftet gjennom vedtakene 21. mai. Grunnloven er endret. Vil så det vanlige kirkemedlem og ”mannen i gata” merke noen forskjell? Faktisk veldig lite; om noe i det hele tatt. Kirken selv vil i første omgang merke det ved at den selv skal utnevne sine biskoper og proster. Det skjer altså ikke lenger i Statsråd, og de er følgelig heller ikke embetsmenn. Dernest skal det gjøres et viktig arbeid i å utarbeide og innføre en ny organisasjonsmodell for Den norske kirke. Her skal det både handle om hvordan vi ut fra de to arbeidsgiverlinjene, den statlige via Bispedømmene og den kommunale via Fellesrådene, skal forme en arbeidsgiverlinje, og med hvilken sjef. Så vil det også handle om på hvilket nivå/nivåer ansettelsene skal finne sted og dermed hvor i organisasjonen den viktige personalkompetansen må forefinnes. Her vil vi ansatte og våre demokratisk valgte organer og råd merke endringene. Men under alt dette gløder den aller viktigste utfordringen: Hvilken kirke skal vi være? Fortsatt bærer Den lutherske kirke i Norge samme visjon: ”I Kristus, nær livet. En bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.” Utfordringen vår både lokalt og sentral tror jeg vil bestå i at vi ikke blir så opptatt av vår egen organisasjon at vi glemmer oppdraget. Nettopp nå, når vi som den fortsatt dominerende folkekirke, skal ha en stemme i koret av mange livssynsstemmer, blir det viktig å forsterke nærheten til de menneskene vi er satt til å tjene lokalt.

Bli med å be for årets konfirmantleir! Tirsdag 14. - lørdag 18. august drar Lambertseters konfirmanter på leir. Hjelpeledere og voksenledere drar ned på mandagen og gjør alt klart. Vi reiser nok en gang til skjærgårdsidyllen på Oksøya utafor Brevik. Nytt i år er at vi ikke reiser alene. Holmlia menighet er også med. Vi er 10 konfirmanter og 15 ledere. De er 17 konfirmanter og 15 ledere. Det blir spennende og lærerikt å lage leir sammen med prest, ungdomsarbeider og hjelpeledere fra Holmlia. Husk på oss i dine bønner dennne uken. Be om: - At Gud må velsigne og bevare hver enkelt denne uka - Godt samhold mellom menighetene - At konfirmanter og ledere opplever å blir mer kjent med seg selv, hverandre og med Gud.

Vi ber også for

* de som sørger og er syke i menigheten for tiden * våre vennskapsmenigheter, St Anns og St Christopher i Luton og sokneprest Peter Budgell. * for alle frivillige som er aktive i menigheten og for den flotte innsatsen de gjør for oss. Be om at vi klarer å verve flere frivillige

Vi takker for

* Alle frivillige i Lambertseter menighet og alt arbeid som gjøres * for Frivilligsentralen og for vårt gode samarbeid * Alle trofaste givere som bidrar til at menighetens arbeid kan nå mange i vår bydel

Fortsettelse side 4

3


Aktuelt Innkalling til menighetsmøte søndag 9. sept. 2012 rett etter gudstjenesten Sak 04/2012: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05/2012: Uttalelse til forslag til ny ordning for hovedgudstjenesten for lambertseter menighet. Menighetsmøte skal uttale seg om ny ordning for menighetens hovedgudstjeneste. Menighetsrådet legger fram forslag til ny ordning på møtet. Menighetsrådets forslag med menighetsmøtets kommentarer skal sendes via prost til biskop for endelig godkjenning i løpet av høsten 2012. Ny ordning tas i bruk fra 1. søndag i advent 2012.

«Vi vil gjerne døpe barnet vårt i sommer...» For dere som vil døpe i løpet av sommeren, bes dere om å ta direkte kontakt med menighetskontoret tlf 23 62 99 00 mellom kl 10-12 eller send epost til post. lambertseter@oslo.kirken.no for å avtale med ansvarlig prest for aktuell søndag (gjelder søndager fra og med 01.07.20102 til og med 12.08.2012.). Merk at alle gudstjenester i Lambertseter kirke er kveldsgudstjenester som starter kl 18 i denne perioden. Søndag 24.juni og 19.august er søndager hvor man uansett kan registrere seg for dåp. Første ordinære tidspunkt for dåpssamtale er satt til onsdag 15.august ved Fredrik Ulseth. Se ellers menighetens hjemmesider for registreringsskjema og informasjon.

4

Forts. fra side 3: Sognepresten har ordet

Historisk Selv om framtidens kirke i Oslo nok vil se endringer i menighetsgrenser og antallet menigheter, tror jeg ikke vi på Lambertseter vil bli berørt av akkurat det. I så fall blir det nok noen å se på barrikadene! Som kirke på Lambertseter og for de menneskene som bor der vil vi bruke vår nye identitet til nettopp å være tydelige i vår nærhet til lokalmiljøet; tydelige med omsorg og tydelige i at vi har et oppdrag i å bringe Guds nåde og kjærlighet til menneskene. Alle endringer kan man se på som enten en utfordring eller en fare. Vi velger å se den som en utfordring så vi kan forbli en folkekirke i ordets beste forstand. I dette har vi masse god tradisjon å bygge på og mye spennende fornyelse å bringe inn. Staten er den instans som vil merke Grunnlovsendringen sterkest. Den kan nå ikke styre kirken gjennom sin personalforvaltning og politikk; selv om den fortsatt i overskuelig tid skal sikre kirkens økonomi; bl.a. betale prestenes lønninger som før. Dernest skal Staten se til at de store omleggingene som kommer, skjer i trygge rammer; ikke minst økonomisk. Og så skal den finne ut av hvordan den skal føre samtaler med alle tros- og livssynssamfunn på en likestilt måte. §§ 2 gjelder jo fortsatt; Staten har valgt seg et verdigrunnlag. Og her skal vår lutherske kirke være en medspiller i forvaltningen.

Vi trenger deg Vi har behov for frivillige i sommer: Praktisk bistand og baking til kirkekaffen på sommergudstjenester kl.18.00. Dersom du kan tenke deg å bidra: Send en mail til post.lambertseter@oslo.kirken. no, eller du kan ringe menighetsforvalter på tlf.23 62 99 02/932 58 614

Sist, men ikke minst vil Staten få merke at kirkens stemme stundom vil høres ganske så mye friere og mer kritisk enn før; også i politiske spørsmål. Særlig der tunge etiske problemer berøres. Aktuelt nå er for eksempel spørsmålet om Statoils olje-sandprosjekt i Canada. Heller ikke kirken har et fasitsvar på alt. Men der menneskeliv og livskvalitet trues og naturen ødelegges for godt, der kan vi ikke tie. Ei heller lokalt. Jeg håper vi våger å stå opp for dem som trenger oss. Historisk. Ja, det var dagen i Stortingets plenum mandag 21. mai. Det er vårt håp som lokal kirke at historiekapittelet som ble skrevet denne dagen blir mer enn for bøkene. Kirkens intensjon er at vi skal bli bedre i stand til å sette visjonen vår ut i livet. På Lambertseter vil vi enda ivrigere arbeide for at mennesker skal føle seg sett, at de selv får se Jesus og tro at de blir sett av ham. At dette skrives rett før Pinsen, som jo handler om at Gud utruster oss til å nå slike mål, gir betydelig optimisme i vår daglige streben etter å realisere målene. Den beste og viktigste historien skrives jo når mennesker opplever at livene deres får gode vekstvilkår.

Åpningstider for menighetskontoret sommeren 2012:

Resepsjonen i kirken er betjent mellom kl 10-12 hovedsakelig mandag, tirsdag og fredager i hele skolens ferie.

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m Tlf er 23 62 90 09 eller epost til kirketorget@oslo.kirken.no .


5


Sommer, sorg og ensomhet venn eller en bekjent som kanskje kan ha det ekstra vanskelig nå denne lyse sommertiden. Dette lyset som gir så stor kontrast til den mørke ensomheten man kan føle inni seg. Hva med å plukke en bukett markblomster og gi bort, eller invitere noen med i kirken på gudstjeneste i sommer, eller på en rusletur i solen med medbrakt kaffe på termos? Til deg som kjenner deg alene, eller ikke har noen å finne på noe sammen med i sommer: Du er velkommen til våre sommerturer (se egen informasjonsplakat annet sted i bladet). Frivillighetssentralen har også åpent i sommer. Det er også alltid en prest til stede som man kan snakke med.

Sommer, sorg og ensomhet Å fokusere på temaet sorg nå som lyse dager, sommersol, lek, ferie og moro står for døren, virker muligens merkelig på noen. Men det er kanskje nettopp nå når ferien slår til, når alle vante gjøremål stilner av, at mange får tid til å tenke og kjenne etter hvordan man har det. Sorgen og ensomheten kan da kjennes ekstra tung. Av Wenche Ripland 22. juli i fjor ble landet vårt rammet. Vi opplevde en nasjonal sorg. For mange har livet gått videre og tilbake til slik det var før terroren rammet. Å finne tilbake til fotfestet, til trygg grunn under føttene, er menneskets måte å håndtere vanskeligheter. Det er riktig og sunt. Men for alle er det ikke slik at livet er det samme som det var 21.juli 2011. Man mangler noen eller noe. Enten den det gjelder eller det det gjelder, ble fratatt 22.juli eller en annen dag i en annen situasjon. En vid definisjon er at sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser. Et betydningsfullt tap er et tap som i vesentlig grad virker inn på en persons grunnleggende livssituasjon og opplevelse av hva livet

6

handler om. Et slikt tap kan utløses av så mye: Tap av en nær person, en relasjon (ved f.eks. skilsmisse, Alzheimers), funksjon (evnen til utfoldelse blir innskrenket), fremtid (slik den var tenkt), trygghet, verdighet osv. Sorg er også en måte å betegne de mestringsprosessene den sørgende benytter for å håndtere den situasjonen som tapet har satt vedkommende i. En småbarnsmor som brått mistet sin ektefelle fortalte at hun av omgivelsene ble oppfattet som om hun «flyktet» inn i gjøremål i stedet for å ta seg tid til å sørge. Mens selv opplevde hun at alle gjøremålene hjalp henne til å omdefinere livssituasjonen, og til å slippe ut følelsene i passe porsjoner uten at hun brøt sammen. «Jeg kunne jo ikke bryte sammen, noen måtte jo ta seg av barna». Det er ikke mulig å bare skru på krana med tårer, eller å ta seg sammen og ta det pent. Det er vondt å miste noen eller noe vi er glad i, og noen ganger kan tilværelsen føles meningsløs: «Ingen forstår hvordan jeg har det». I slike situasjoner kan en utstrakt hånd, et vennlig smil, en omsorgsfull handling, gjøre en stor forskjell. Som medmennesker kan vi tenke litt over om vi har en nabo, en slektning, en

Salige er de som sørger, for de skal trøstes. (Matteus 5:4) Den som sprer velsignelse trives godt, den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv. (Ordspr.11:2) Vil du lese mer

om vanlige reaksjoner i forbindelse med sorg, kan du finne mer info på f.eks. disse nettstedene: http://www.ung.no/sorg/1091 Hva er sorg, og hvordan sørger man.html www.sinnetshelse.no/artikler/leve i sorg.htm

Bøker:

Per Arne Dahl: Å reise seg etter en rystelse. Schibsted 2011 Steinar Ekvik: Den undervurderte sorgen. Når gamle foreldre dør. Verbum 2000 Ta det som en mann. Når menn og kvinner sørger forskjellig. Verbum 2002 Tårer uten stemme. Når barn er blant de som sørger. Verbum 1996 Se meg. Verbum 1998 Trøste og bære. I livets motbakker. Verbum 2007

Kirkens SOS’ krisetelefon:

Krisetelefonen 815 33 300 er en døgnåpen krisetelefon bemannet av lyttende frivillige, som tilbyr støtte og trøst i møte med den smerte som formidles. Kirkens SOS forsøker å lindre menneskelig nød som ensomhet, fortvilelse og depresjon.

Du kan ringe anonymt, alle medarbeiderne på Kirkens SOS har taushetsplikt.


Fast frivillig spalte Du er vakkert skapt!

Frivillig

Det står i 1 Mosebok 1:26:

Da sa Gud: La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss. Etterpå står det i 1.Mosebok 1:31: Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Bruk sommeren til å se etter skjønnheten rundt deg og i deg selv! Du er vakkert skapt! God sommer!

Den prektig kledde sommerfugl Den prektig kledde sommerfugl Er fløyet fra Guds hånd. Han gav den gylne vinger Og røde purpurbånd. Han lærte den å flyve høyt, Høyere enn jeg er. Den har nok fuglens lyster, Men ei dens dun og fjær. Og alle verdens mennesker Og alle kongebud Ei gjøre kan en sommerfugl. Det kan alene Gud. (Tekst: Henrik Wergeland 1840)

Til alle som vi har møtt og fått følge i sorg… Lambertseter menighet har denne sommeren en åpen invitasjon til å være med i sorggruppe fra høsten 2012. Vi har sendt brev til flere pårørende og har en samtalegruppe i gang allerede. Sorggruppen skal være en åpen gruppe, det vil si at vi tar imot nye deltagere underveis, etter avtale med diakonal medarbeider. Medlemmene avgjør selv når de føler det naturlig å slutte. Det er sokneprest og diakonal medarbeider som leder gruppene.

Hvis du er interessert i å være med i en sorggruppe eller ønsker mer informasjon er det bare å kontakte undertegnede som også tilgjengelig for samtale. Tlf kontor 23 62 99 06 eller 23 62 99 00

Mads Tvinnereim Horn 22 år Frivillig i: Ungdomsarbeid og musikalske innslag (sprell levende, spinnvill osv.) - Hvorfor er du frivillig i Lambertseter menighet? - Jeg er frivillig i ungdomsarbeidet fordi jeg har gode venner der, så det går på det sosiale. Folk der er og har vært såpass gode og greie med meg, så da stiller jeg gjerne opp som en tjeneste for dem om de spør. Det er dessuten en god erfaring for meg å spille med en såpass god musiker som kirkens organist Johan Wallce, vår organist. Vi er litt forskjellige som musikere, og det gjør det ekstra morsomt å samarbeide og spille sammen, samtidig som jeg lærer mye. Det er alltid morsomt og givende å spille med Johan. - Hvorfor vil du anbefale andre å være frivillig? - Andre burde være frivillige hvis de finner noe i menighetsarbeidet som de har interesse for og som er givende. Det er også sosialt, og jeg må si at miljøet i Lambertseter menighet er utrolig bra! Her er det mange mennesker med masse humor, noe som også er viktig for meg.

For dere som bruker e-post er adressen: post.lambertseter@oslo. kirken.no Fredrik Ulseth Sokneprest Jørgen Meier diakonal medarbeider

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke 10.06.12

17.06.12

24.06.12

2. søndag i treenighetstiden kl 12.15 Friluftsgudstjeneste i Maridalsruinen. Kl 10.30 oppmøte ved kirken Avreise fra Lambertseter kl 11.00. Konfirmantene deltar. Sal 67, 2-6; Gal 3,23-29; Joh 3,36-30 3. søndag i treenighetstiden Kl 11.00 Sprell levende Misjonsgudstjeneste med påfølgende misjonstivoli. Besøk fra Stefanusalliansen. Offer til misjonsprosjektet. Mark 10,13-16 (F) 4. søndag i treenighetstiden / Sankthansdag Kl 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Fredrik Ulseth. Mal 4,5-6; Apg 13,16-26; Matt 11,7-14

12.08.12

11.søndag i treenighetstiden Kl 18.00 Sommergudstjeneste ved Per Olav Vangen. 2 Mos 20,1-17; Gal 5,1-6; Mark 2,23-28

19.08.12

12. søndag i treenighetstiden Kl 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Fredrik Ulseth Jes 49, 13-16; 2 Kor 9,1-8; Luk 8, 1-3

26.08.12

13. søndag i treenighetstiden Kl 11.00 Avslutningsgudstjeneste for konfirmantene ved Asle Røhne Rossavik. Offer til trosopplæringsarbeidet. 2 Krøn 1, 7-12; Ef 4, 11-16; Luk 12, 41-48

09.09.12

15. søndag i treenighetstiden Kl 11.00 Høymesse m/dåp og nattverd ved Fredrik Ulseth. Menighetsmøte etter gudstjenesten for uttalelse om ny hovedordning for gudstjenesten. 2 Mos 19,1-6; Fil 4, 10-16; Luk 10, 38-42

16.09.12

16. søndag i treenighetstiden Kl 11.00 Sprell levende gudstjeneste for store og små v/Lars Kristian Gjone.

23.09.12

17. søndag i treenighetstiden Kl 11.00 Bydelsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth. 1 Kong 17, 17-24; 1 Kor 15, 35-45; Luk 7, 11-17

30.09.12

18. søndag i treenighetstiden Kl 11.00 Høymesse m/ dåp og nattverd ved Fredrik Ulseth 1 Kong 8, 41-43; Rom 15, 25-33; Matt 8, 5-13

NB: Sommergudstjenestene i tiden 01. juli til og med 12. august begynner kl. 18.00. 01.07.12

08.07.12

15.07.12

22.07.12

29.07.12

05.08.12

88

5. søndag i treenighetstiden Kl 18.00 Sommergudstjeneste v / Fredrik Ulseth. Ordsp 7,1-3; 1 Kor 3,10-18; Matt 7,21-29 Aposteldagen Kl 18.00 Sommergudstjeneste ved Barbro Schmedling. Jer 1,4-10; Apg 20,24-32; Matt 16,13-20 7. søndag i treenighetstiden. Ikke gudstjeneste. Se Nordstrand kirke. 8. søndag i treenighetstiden Kl 18.00 Sommergudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. 2 Mos 36,2-7; 2 Kor 8,9-15; Mark 12,37b-44 Olavsdag/Olsok Ikke gudstjeneste. Se Nordstrand. 10. søndag i treenighetstiden Kl 18.00 Sommergudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. 5 Mos 30,19-20a; 2 Kor 4, 6-11; Luk 9,23-26


Hva skjer i menigheten? Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl. 12.00. Kafé med enkel servering fra kl. 11 - 14 (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. www.ostmarkskapellet.no 10. juni: Elisabeth Torp

17. juni: Karl William Weyde

Østmarkskapellet starter ikke opp igjen før på sensommeren. Høstprogrammet kommer i neste nr.

Torsdagstreff

kl. 12.00 -14.00 alle torsdager fram til og med 21. juni i kirkestuen. Program: allsang, mat, utlodning og gjerne et tema.

Tro og Lys

En lørdag i måneden i kirken kl 14.00 - 17.00. Datoer framover : 09. juni (Mariahuset), 25. august og 15. september. Kontakt: Toril Slettner via Lambertseter menighet tlf 23 62 99 00

Sykehjemsandakt Onsdager kl 12.00 Kontakt: Tor Torbjørnsen.

Menighetsrådet

har siste møtet før sommeren 18. juni kl 19.30 i kirkestuen.

Nedsatt hørsel?

Det er teleslynge ytterst på vindussiden i kirkerommet. Dersom du har høreapparat med mulighet for å benytte teleslynge, anbefaler vi deg derfor om å benytte de ytterste sitteplassene på kirkebenkene under gudstjenesten.

Cøliaki og nattverd?

Lambertseter menighet har gått over til glutenfrie oblater for alle nattverdsgjester på søndagsgudstjenestene.

Torsdager i sommer: Fra og med torsdag 28. juni til og med 9. august blir det ikke ordinære torsdagstreff. Frivillighetssentralen ønsker velkommen til åpen kafé på Lambertseter gård med mulighet for sosialt samvær, også på torsdager. Fra og med 16. august startes det opp igjen med torsdagstreff i kirkestuen fra kl 12.00 -1400. Kontakt: Jørgen Meier

Innsamling til misjonsprosjektet: Misjonstivoli søndag 17. juni Umiddelbart etter Sprell levende misjonsgudstjeneste kl 11.00 blir det leker, konkurranser, misjonsquiz, eksotisk mat, kaker, kaffe og svampekasting på prestene. Alt dette koster penger som gis videre til misjonsprosjektet. Muligens får vi møte koptiske kristne som selv kan fortelle om utfordringene som har meldt seg i kjølvannet av den såkalte «arabiske våren».

Kom og bli engasjert du også!

Misjonsprosjektet

Formålet med et misjonsprosjekt i Egypt:

* Informasjon om prosjektet og forholdene for kristne i Egypt * Forbønn * Innsamling til prosjektet

Informasjon:

Anafora & Anastasia
 Biskop Thomas (bildet ovenfor) er koptisk-ortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt. Han er en uredd talsmann for sosial rettferdighet og religiøs frihet. Biskop Thomas driver blant annet et stort retreatsenter, Anafora Farm, og på samme område har han startet Anastasia – et kurssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Biskop Thomas mottok Stefanusprisen i 2005. Han har deltatt på en rekke arrangementer i Norge de siste årene, både menighetskvelder, gudstjenester, retreat og seminarer.

Bønn for Egypt: «Vi ber for den koptiske kirken, og om at dens ledere får styrke og visdom til å veilede menighetene i denne vanskelige tiden. Hjelp befolkningen til å avstå fra vold, og gi dem styrke til å vise nestekjærlighet overfor hverandre. Vi ber om respekt for alle menneskers verd og om full trosfrihet i Egypt. Vi ber om at diskriminering må ta slutt, og at alle – uavhengig av tro – kan leve sammen i rettferdighet og fred.» Tekst og foto er hentet fra www.stefanus.no.

9


Hva skjer i menigheten?

Barn - familier - unge

Supertirsdager i kirken – ny ordning etter sommerferien

G

jennom det siste året har både barnefamilier og andre benyttet seg av «familiemiddagsklubben» Sprell levende tirsdag. Her har vi kommet til ferdig servert, barnevennlig middag i menighetssalen kl 17, leker, og til slutt en liten sangstund. En stor takk til Gunnlaug for velsmakende mat og mange hyggelige samlinger! For å fortsette tiltaket etter sommerferien (det er planen!) trenger vi at brukergruppen overtar de praktiske oppgavene som kreves. I skrivende stund har to husstander allerede meldt seg på til en turnusordning. Senest 4. september (oppstartsdag etter sommeren) må noen flere melde seg for at tiltaket skal fortsette i en

eller annen form. Konkret dreier det seg om at to husstander settes opp som vertskap hver gang, og tar hånd om alt det praktiske fra innkjøp, matlaging, oppvask og opprydning. I praksis vil mye av dette gå «av seg selv» fordi mange står klare til å hjelpe til. Programmet skal ellers være på barnas premisser, gjerne helt enkelt med hoppemadrasser, leker og kanskje en sangstund. Lars Kristian er kontaktperson, og ansvarlig for den overordnede husholdning/ økonomi. Vil du bidra, så ta kontakt med han, eller skriv deg på listen som henger bak i menighetssalen. Alle husstander er velkommen til å være med, enten det er som vertskap eller gjest!

T

orsdager imeout

20:0 20:3 00

18:0 20:0 00

Søndagsskolen, Jr. kikk og Kikk tar sommerferie i skolens ferie. Se vår hjemmeside www.lambertseterkirke.no etter ferien for oppstartstidspunkt og program for høsten.

Å være ministrant Ny ministrant–kappe er på plass, her vist frem av en av årets konfirmanter, Martin L. Olsen. Til venstre står organisten med sin nye kappe. Les mer om det side 13. En ministrant er en som hjelper presten med det praktiske i en gudstjeneste. Begrepet kommer fra den katolske kirke. Ministranter er foreløpig ikke veldig vanlig i Den norske kirke, men noen menigheter, deriblant Lambertseter menighet, tilbyr barn, tweens eller konfirmanter denne muligheten.

10

Babysang høsten 2012 Våren 2012

Fra 08.05.12 - 12.06.12

Gunnlaug Tirsdager Himle kl:har i nærmere 3 12.30-14.30 kl: 12.30-13.15 (3-6mnd) år ledet Babysang i Lambertseter Felles lunch: kl: 13.15-13.45 Kl: 13.45-14.30 (6-12mnd) menighet. Etter sommeren skal en ny Kr 50 pr gang som betales ved oppmøte. person overta den rollen. I skrivende stund er det ikke avklart hvem det Påmelding til: babysang@lambertseterkirke.no blir. Dag og 23 62tid 99 00for babysang-oppstar(Eller bare kom...) ten er derfor ikke avklart, men vil bli informert på web og plakater så snart som mulig. Vi takker Gunnlaug for hennes omsorgsfulle og dyktige arbeid med Babysang, og ønsker henne alt godt når hun nå trapper opp til fulltidsarbeid i barnehagen. For å videreføre og sikre et fortsatt godt miljø rundt Babysang trenger vi nå frivillige medarbeidere som vil dekke til et lunsjbord for babysangerne. I utgangspunktet er tirsdager mest aktuelt. Denne oppgaven vil løses i samarbeid med Lars Kristian og Jørgen i staben, som bistår med innkjøp og rutiner. Dette er en viktig, diakonal oppgave som vi håper at noen kjenner kall/ lyst til å gå inn i. Meld deg selv eller send tips om andre til Lars Kristian.

MISJONSTIVOLI søndag 17. juni Umiddelbart etter Sprell levende misjonsgudstjeneste kl 11 blir det leker, konkurranser, misjonsquiz, eksotisk mat, kaker, kaffe og SVAMPEKASTING på prestene. Alt dette koster penger som gis videre til misjonsprosjektet vårt i Egypt (Stefanusalliansen). Kom og bli engasjert du også! Se mer side 9.


Bildeglimt Glimt fra påskefeiringen Joh. 3,16 er et vers i Johannesevangeliet. Verset blir også kalt «Den lille Bibelen», fordi det oppsummerer noen av de viktigste prinsippene i vår tro. Joh.3-16: «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv»

Lambertseter menighet har i noen år nå hatt St.Anns og St. Christophers menigheter i Luton som sine vennskapsmenigheter. Noen har vært på besøk i Luton og noen har besøkt Lambertseter fra Luton.

I påsken feiret vi at Jesus stod opp fra graven etter å ha dødd på korset for å sone vår synd og skyld. Han gjorde dette slik at vi skulle få muligheten til å få evig liv. I Lambertseter kirke ble dette symbolisert med den tomme graven og ved å blomsterpynte det tomme korset.

Vennskapsmenigheter

Under årets besøk til Luton i mai fikk staben fra Lambertseter et innsyn i deres flotte treningsprogram for frivillige og hvordan de organiserer sitt frivilligarbeid. Best av alt var det å bare bli enda bedre kjent med hverandre og oppleve at vi er

Staben fra Lambertseter sammen med prest Peter Budgell og venner fra en grasrotbevegelse i Luton som blant annet jobber med dialog og økt forståelse mellom ulike religioner og kristne kirker i området. Her sammen med muslimske ledere utenfor en moske.

en del av et større fellesskap. Og tenk at alle gode krefter og frivillige hender i Lambertseter menighet bidro til at det ble holdt gudstjeneste også der selv om staben var borte. Takk for all hjelp med det.»

Staben ble tatt med ut på tur i parken av vertene våre og utstyrt med ekte engelsk fish and chips til lunsj.  

11


Annonser Viser vei til kirken

www.lambertseterkirke.no Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Firmaet Text-let på Ryen har fornyet skiltet som viser innkjørselen til kirken for dem som kommer fra Nordstrandsiden. Vi takker Text-let på Ryen for positiv innstilling og fint utført arbeid!

Velkommen innom!

Lambertseter Vask & Renseri Øyelege Steinar Bareid Ko n g s v e i e n 1 0 4 , 1 1 7 7 O s l o

Vi har flyttet til nye lokaler ved T-banen på gamle senteret. Tlf 22289846

(i BestHelse Nordstrand)

Te l e f o n 4 7 2 3 4 9 1 9 * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

skoreparasjon L ambertser ås- og nøkkelservice Tlf. 22292830

m Kopierer alle typer nøkler m Låsmontering m Alt av låsarbeider m Skiltgravering m F.G. godkjente låser m Skomakerservice

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

12

KIWI


Nytt fra orgelkrakken

Ballongen som fløy Du holdt den i hyssingen nettopp - og nå er den bare en ørliten prikk i det blå. Å sveve der oppe - hva tror du man ser? Du skulle vært med som ballong-passasjer. Kan du tenke deg noe så barskt og så stolt som en flukt i en ballong? Dersom hyssingen holdt? Tenk, ingen i verden av barn eller menn har funnet de rømte ballonger igjen. Det er vel et spennende luft-eventyr: hvor blir det av alle ballonger som flyr?

Andrè Bjerke

Hvor blir det egentlig av alle ballonger som flyr? Tekst: Wenche Ripland

V Som gudstjenestegjengere kanskje har sett har vår kjære organist Johan Wallace anskaffet seg en sort cassock, soutane, eller kaftan som den kalles i Sverige. I tidligere tider var den prestens hverdagsantrekk (i dag erstattet av presteskjorten). Cassock alene har ingen status som liturgisk plagg, på lik linje med en korkappe. På gudstjenester skal det være en hvit surplice over. Denne kalles også rochette, og er et liturgisk plagg som brukes i flere kirkesamfunn. Den er ment å være en mindre versjon av en alba (prestekjole), og er et symbol på dåpskjolen. Den brukes gjerne under liturgiske handlinger av prester dersom de ikke bærer alba og messehagel, samt av andre som har en funksjon slik som for eksempel ministranter, og korsangere. Dette tydeliggjør rollen og funksjon på linje med prest, og ministranter. I tillegg gir det et preg av høytidelighet i gudstjenesten.

i har vel alle opplevd å se en ballong stige mot skyene med tråden hengende som en hale etter seg. Og du har kanskje tenkt som meg: Oisan, nå står det nok en sørgende liten gutt eller jente på bakken og ser etter den. Du har kanskje også opplevd en liten gutt eller jente med tårer i øynene fordi den fine ballongen ikke svever når barnet valgte å slippe tråden.

enn 1000 m. Når en ballong går til værs, stiger den opp gjennom stadig tynnere luft. Det betyr at innholdet av helium begynner å utvide seg inne i ballongen. Derfor vil ballongen vokse helt til trykkforskjellen til slutt får den til å sprekke. Lokale vindforhold kan få ballongen til å drive litt, men ikke nok til å hindre oppstigningen. Det vil bare ta litt lengre tid.

Jeg møtte en liten gutt på 4 år i dag. Han hadde fått ny ballong. En stor rød ballong festet til en liten tråd. Den var fylt med helium. Han tviholdt i tråden med øynene festet til ballongen. Litt beundrende, litt undrende, litt tvilende. Hvis jeg slipper den, vil den fly da? lurte han, redd for å miste den. Eller, tenk om den ikke flyr, da får jeg ikke se at den svever opp til skyene og inn i himmelen… Redselen for å miste ballongen, og den samtidige redselen for at den skulle bli værende på bakken hvis han slapp den, gjorde at han fortsatt tviholdt i tråden da jeg forlot ham. Jeg fikk ikke svaret på om ballongen hans kunne fly.

Dette er fantastisk bilder på å slippe taket. Som når vi som foreldre må slippe taket i barna våre, og stole på at det vi har lært dem bærer, at de kan fly. Stole på at vindene blåser dem bortover, slik at det tar lang tid før de stiger til værs og forsvinner, slik vi alle skal en gang.

Hvor blir det egentlig av en tivoliballong med helium når den blir sluppet? I Illustrert Vitenskap har jeg lest at helium er lettere enn luften i atmosfæren. Derfor stiger en ballong med helium til værs når den blir sluppet. Nøyaktig hvor høyt den stiger, avhenger av hvor stor den er, hvor mye den veier og hvor hardt den er pumpet opp med ballonggass, men det blir sjelden mer

Å våge å tro at kjærligheten kan fly og stige til værs sammen med dem. Det er også et fantastisk bilde på å slippe taket i den vi har mistet. Å stole på at sjelen flyr opp, opp, opp… Men hvor blir det egentlig av alle ballonger som flyr? Er det slik, som Illustrert vitenskap sier, at de sprekker når trykkforskjellen blir for stor? Eller er det slik som 4-åringen trodde: at ballongene reiser langt opp og inn i himmelen? Når det gjelder tivoliballonger må jeg nok slutte meg til vitenskapen. Men når det gjelder oss flyvende, svevende, stigende mennesker, ja da velger jeg å tro som 4-åringen: vi reiser langt opp og inn i himmelen! Det er en vakker trøst når taket i snoren glipper!

13


Frivilligsentralen innbyr Kom til Lambertseter gård i hele sommer ! På bildet ser vi sommermøblene står og venter. Vi ser frem til mange flotte sommerdager på gården. Vi tar med oss vaffeljernet og oppdragsboka, så enten du trenger oss bare for å hygge deg litt, eller skal bestille tjenester til å følges til legebesøk, ønsker hjelpemidler fra Oslo kommunes hjelpemiddellager, et handleoppdrag eller annet så er vi der fra 25. juni til 15. august, også lørdagene. Vi har også med oss vårt faste telefonnummer 22 29 19 00. Dit skal du melde deg hvis du vil være med på . . .

Fest tirsdag 14. august kl. 17.00

Denne tirdsdagen den 14. august skal vi oppsummere turer og oppholdet der med en liten fest på tidlig kveldstid Da serveres det rømmegrøt og spekemat m/ øl eller mineralvann , kaffe og kaker. Forfriskninger blir å få kjøpt utover i noen kveldstimer. Det blir også et lotteri og ikke minst : Combos kommer! Underholdning og allsang blir det også, samt en svingom for den som har

det i dansefoten. Når disse kara kommer så vet vi at det blir svingende rytmer og trivelig allsang. Over kaffekoppem skal vi se bilder fra turene og oppholdet på gården, det vi satser på at skal bli gode minner å ta vare på. Velkommen skal du være, enten du har vært med på turene våre eller ikke. Deltakerpris her er kr. 80,-

Lambertseter Legesenter

Mellombølgen 47. Tlf. 22749050. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid.

Legene Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic, Ruchika Sarna og Charlotte Widerøe. Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: www.lambertseterlegesenter.no

ss for o t k a t kon liktende p r o f u en ering d r u iv d ver bolig! av din <

Hvem tror du kan OBOS best? Ingen selger flere OBOS-boliger på Lambertseter enn oss!

Nils Tore Gjone

Kristin Ø. Svendsen

Jon Andreas Sørensen

Torstein Bruvik

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

14

Vibeke Pedersen


Slekters gang Løsning og vinner av påskenøtt i menighetsblad nr.2-2012

Vi holder til på nye Lambertseter Senter.

P arfymelle L ambertseter

Den kjekke unge mannen på bildet på påskenøtten var som flere fant ut: Jørgen Meier, Lambertseter kirkes diakonale medarbeider og klokker. Uttrukket vinner ble: Kristin Danielsen. Hun vant en stor pose med diverse påskegodt! Takk for alle innkomne svar!

S

Ek press ystue

fører alle de mest kjente merkene som 3 Dior 3 Chanel 3 Lancôme 3 Biotherm 3 Ysl 3 Shiseido 3 Clarins 3 Clinique mm Kom også innom

Parfymelle Lambertseter Hud og Fotpleie hvor du kan få gjort de deiligste behandlinger.

Tlf. 22 29 28 30

Holder til i gamle sentret på Lambertseter, tidligere urmakerbutikken.

Skreddersalong med stor kompetanse til gode priser. Vi tilbyr en mengde tjenester; alt fra nytt til omsøm. skifting av glidelås, gardinsøm etc.

NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 Avd Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå)

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Slekters gang Døpte

Milla Larsen-Pettersen, Oliwia Patrick, Nora Stensås, Ella Reiningen, Mie Selnak Briem, Thea Sofie Martinsen, Emilie Falkenhaug Ranvig, Thea Brandstadnoen, Cornelia Furseth Banke,Lukas Warid Hangsalad-Larsen, Matteo Tobias Feraco, Martin Johnsen Hindøy, Theo Hermansen Lund.

Døde

Aase Elvira Thoresen, Margrethe Elvemo, Ingrid Andrea Larsen, Marion Helena Storm, Helga Karin Kolstad, Aud Hilleborg Gunstrøm, Ragnhild Synøve Jøller, Ella Elfrida Larsen, Ruth Jacobsen, Magda Hansen Syversen, Reidun Eriksen, Allis Larsen, Gerd Olsen, Solveig Karlsen, Britt Eva Johannessen, Ellinor Arnesen, Erna Reidun Frøberg, Ingrid Norman Pedersen, Gerda Ingrid Pretorius, Cissy Rilang, Else Ambjørg Hartnes, John Martin Larsen, Erling Aaserud, Odd Johannesen, Henrich Enger, Kartsen Bernhard Wilhelmsen, Arne Lindahl Sørby, John Gustav Nordstrøm.

15


Fra bomberommet Snart sommer! Jeg sitter og skriver dette fredag kveld 25. mai inne i kjøkkenet. Klokken er 21.41. I dag har det vært over 30 grader i skyggen. Og det er mai!!! Det er helt sprøtt, men veldig deilig. Det får meg til å føle at det er midt i juli og jeg sitter i en leilighet ved middelhavet et eller annet sted, mens jeg egentlig befinner meg midt på Lambertseter. Og så tenker jeg på klimaendringer og om dette egentlig er så bra at vi får slikt ekstremvær… Jeg tenker også på sommeren. Hvordan blir den for deg? Gleder du deg? Gruer du deg? For mange ungdommer er sommeren veldig lang. For noen er det bare deilig, med dager på ferie på hytta eller andre steder. For andre er den ikke fullt så bra. Kanskje det blir mange og lange dager mens foreldrene dine jobber med ikke så mye å finne på for deg? Noen opplever også at feriene blir ødelagt av at de voksne får litt for mye godt i glasset. Rus ødelegger mange barns og unges ferier. Barn og unge har rett til å slippe å oppleve foreldrene sine fulle. Jeg håper at du slipper det, og om du opplever det så håper jeg du har noen å snakke med det om. Hvis du ikke vet om noen du kan snakke med så kan du ringe 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge. Eller du kan ringe kirkens-sos på 815 33 300 Jeg håper og ber om en god sommer for alle barn og unge på Lambertseter.

Av Asle Røhne Rossavik

Oppslagstavle Sommerturer Se side 5

Menighetsmøte søndag 9. sept

Se side 4 Bydelsgudstjeneste

Se side 8 Torsdagstreffene i sommer

Se side 9 Misjonstivoli

Se side11

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.3/12.  

Nr. 3 - 59. årg - juni - september 2012 - - informasjon Historisk...........................................side 3 Sommer, sorg og ensomhet....

Lambertseter menighetsblad nr.3/12.  

Nr. 3 - 59. årg - juni - september 2012 - - informasjon Historisk...........................................side 3 Sommer, sorg og ensomhet....

Advertisement