Page 1

VOKSeN

MENIGHETSBLADET FOR VOKSEN MENIGHET

MARS 2012

NR 1

27. ÅRGANG

l

God vår - med vekst og velsignelse! Å så vakkert ! Voksen kirke var fullpakket den søndags ettermiddagen da 60 barn framførte deler av musikalen ”Å så vakkert” under en stor familiegudstjeneste. Se bildene! Side 14

Hallvard redningsmannen Oslos skytshelgen har mye til felles med påskens hovedperson - Jesus. Begge ofret sine liv for å berge mennesker i stor nød. Side 6

Skjer i ditt nærmiljø Menighetskalenderen i dette nummeret gir deg oversikten over alt som skjer i kirkens regi helt fram til september, når neste nummer kommer. Se sidene 10-12


Nye utfordringer for Voksen menighet Jarbakken 7, 0767 Oslo Eksp.tid: Man-tors kl 10-14, fre kl 10-12 Oslokirkenes sentralbord (kl 08-15.30): Epost: post.voksen@oslo.kirken.no www.oslo.kirken.no/voksen

23 62 94 50

Redaktør Ida F. Tønnessen.

23 62 90 00

Menigheten står overfor store omstillinger etter en betydelig utskifting og reduksjon av staben etter at Kirkelig Fellesråd fattet vedtak om omorganisering av Kirken i Oslo.

Ansatte – direkte innvalg

Kristine Thorstvedt - menighetsforvalter 23 62 94 52 Anne Pettersen - sokneprest 23 62 94 53 Roald Eskildsen - kapellan 23 62 94 54 Espen Rakli - soknediakon 23 62 94 56 Ådne Svalastog - kantor 23 62 94 57 Audhild O J Engeland - barnearbeider 23 62 94 50 Kirkegården, henv. Gravferdskontoret Vest: 22 13 31 80 Bankkonto Voksen menighet: 7087.05.02719 Bankkonto Givertjenesten: 3000.15.75127

Menighetsrådet

Kari Winger Karlsen, leder Bjørn Erik E. Mathiesen, nestleder Carl Henning Damsgaard Bjørn Gjefsen Randi Selmer Knut Aarbakke Anne Pettersen

986 48 895 936 02 788 992 88 397 951 53 259 996 40 502 900 69 484 23 62 9453

Ansatte utenom ordinær kontortid Sokneprest Anne Pettersen Kapellan Roald Eskildsen Menighetsforvalter Kristine Thorstvedt Soknediakon Espen Rakli Kantor Ådne Svalastog

Voksen menighetsblad

Redaktør: Ida Fossum Tønnessen Redaksjon: Anne Pettersen, Walborg H. Svendsen, Johs Lodberg Layout: Magnhild Landrø Media Trykk: Prinfo Unique Larvik Opplag: 6 100 Innleveringsfrist til nr 2/2012: Forsidefoto: Ida F. Tønnessen Scilla Hoff Gård

2

22 49 19 07 917 55 356 986 09 010 922 13 663 482 86 299 22 14 86 79

25.05.2012

En av utfordringene vi står overfor er å ta vare på kirkebygget vårt. De større vedlikeholdsarbeidene tas sentralt, men alle de mindre oppgavene må vi i større grad ta selv. Utfordringene ligger i å mobilisere våre egne krefter til frivillig arbeid. Dette berøres i en artikkel inne i bladet, hvor menighetsrådet inviterer til dugnad. Her lister vi opp hvilke arbeidsoppgaver det trengs aktiv innsats på. Menighetsrådets leder Kari Winger Karlsen ser på hvilke utfordringer menigheten nå står overfor. Rådets nestleder Bjørn Erik E. Mathiesen har gjennom flere år vært leirleder påmenighetens ungdoms- leire. I dette nummeret oppsummerer han sine erfaringer. Det er besluttet å reduserer antall utgivelser av menighetsbladet fra 4 til 3 pr. år. Det vil si at sommerprogrammet er tatt inn i dette bladet. Neste nummer blir høstnummeret, så kommer julenummer og påskenummer. Menighetsbladets lesere ønskes en riktig god påske! Staben i Voksen kirke: Fra venstre diakon Espen, sokneprest Anne, barnearbeider Hilde, kantor Ådne, menighetsforvalter Kristine og kapellan Roald


Påsketanker Påskefortellingen er full av dramatikk og symboler. To av skikkelsene som berører meg mest er Peter og Maria Magdalena, Sokneprest Anne Pettersen og hvordan Jesus møter dem.

Døden må vike for Gudsrikets krefter! Du som var død, er vår Herre i dag! Kristus, du lever og står ved vår side her hvor vi rammes av jordlivets slag.

Peter hadde forsikret Jesus om at han ville dø med ham om nødvendig, men natt til langfredag var alt motet borte. Tre ganger fornektet Peter og bannet på at han ikke kjente Jesus. Det må ha vært en følelse av bunnløs fortvilelse og svik.

Selv om vi føler oss svake i verden, bærer vi i oss et grunnfestet håp: Livets oppstandelse påskedagsmorgen, underet, skjedde på ny i vår dåp.

Det er sterkt å lese videre om englebudskapet til kvinnene ved graven tre dager senere: ”Vær ikke forferdet! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestende. Han er stått opp, han er ikke her. Gå og si til disiplene hans og til Peter : Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham.” Peter fikk en ekstra hilsen fra engelen! Han ble sett i sin fortvilelse. Ellers ville han vel ikke våget å dra med de andre til Galilea. Og, til tross for Peters svik, kalte Jesus ham til å bli leder for den første menigheten. Kanskje fordi nettopp Peter visste for alltid at han bygde sitt liv på Jesu kjærlighet og tilgivelse.

Livet og døden, ja, alt er forvandlet! Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt. Troen er gitt oss: Guds rike skal seire! Mørket som binder oss, mister sin makt. Løftet står fast når vår fremtid er truet: Ingen skal rive oss ut av Guds hånd! Engang skal Gud få sin skapning tilbake. Verden blir frigjort fra fiendens bånd. Døden må vike for Gudsrikets krefter! Livet er gjemt i et jorddekket frø. Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve. Se, i oppstandelsens lys skal vi dø. Svein Ellingsen 1975

Maria Magdalena sto ved Jesu grav og gråt. Hun trodde det var gartneren som snakket til henne. Først da Jesus sa navnet hennes: ”Maria!” kjente hun ham igjen. Hun ble sett i sin sorg. Hun løp til disiplene for å fortelle:”Jeg har sett Herren!” Men, de trodde ikke på henne. De måtte se ham selv for å tro. Påskebudskapet er ufattelig! Den gang og nå. Det er lov å tvile, stille spørsmål og undre seg. Er det virkelig sant at Jesus sto opp fra de døde? Kjenner Jesus mitt navn? Gjelder påsken mitt liv… og min død? Den beste påskepreken for meg hvert år er Svein Ellingsens salme ”Døden må vike for gudsrikets krefter!” Jeg gir den videre som påskemeditasjon til menighetsbladets lesere. God påske! Anne Pettersen sokneprest

3


Leir - det er viktige minner for livet! Av Bjørn Erik E. Mathiesen

Det har nå gått 15år siden jeg selv var konfirmant. Med trillrund skalle som var klipt en gang for alle, på vei til sommer'ns konfirmantleir på Risøya. Den gang var Røa og Voksen menigheter på konfirmantleir sammen på Risøya som ligger i Tvedestrands skjærgård. Nå reiser Voksen menighets konfirmanter på egen leir til Tjellholmen leirsted på Hvaler. Leirene har hatt temaet ”Jesus – vår medvandrer”, og det er et gjennomtenkt og godt innarbeidet konsept, som konfirmantene synes er ”kjempekult”. Målet med konfirmantleirene er å være der for konfirmantene, vise nestekjærlighet og presentere det kristne budskapet i en form som ungdommene kjenner seg igjen i.

Etter konfirmanttiden får ungdommene tilbud om å være med på SULT-kurs. SULT står for ”SVURR Ungdoms Leder Trening” .Dette er et tilbud til ungdommer over konfirmantalder, som vil bli ledere i menigheten og kunne dra på konfirmantleir som ledere.

Når jeg nå trekker meg fra ”leirsjef”-ansvaret ved Voksen menighets konfirmantleir, er det for å overlate ansvaret til nye og yngre ungdomsledere. Jeg gir meg ikke med ungdomsarbeid, men føler at jobben min som leder av Voksen menighets konfirmantleir er over. Jeg ser frem til og gleder meg til nye utfordringer i menigheten og nå også i menighetsrådet.



4


Bruk muligheten! - Innsparinger trenger ikke å bety mindre aktivitet, sier menighetsrådets nye leder. Hun tror på en økt felles innstas for fellesskapet. Og helt konkret drømmer hun om et splitter nytt flygel til Voksen kirke! Av Kari Winger Karlsen menighetsrådets leder I skrivende stund har jeg, sammen med flere representanter fra gudstjenesteutvalget og menighetsrådet i Voksen, nettopp deltatt på kurs i lokal grunnordning for gudstjenestereformen. Dette høres kanskje kryptisk ut for noen, men jeg tror vi går spennende tider i møte der vi får være med å forme kirken og gudstjenesten slik vi vil ha den her i Voksen. Arbeidet er allerede i gang og alle inviteres til å delta og å gi respons på forslagene en prøver ut. Bruk muligheten! Det nye menighetsrådet møttes for første gang i november 2011. Vi vil takke for tilliten dere har vist oss ved å stemme i Kirkevalget!

Vi er en engasjert gjeng med ulike mennesker som vil det beste for Voksen. Ta tak i en av oss dersom du har noe på hjertet.

Menighetsrådet vil arbeide for å kunne styrke tilbudene ved å jobbe med givertjenesten, Voksenmessen og økt frivillig innsats.

I løpet av den korte tiden vi har fungert som menighetsråd, har vi allerede vært gjennom behandling av flere saker, blant annet budsjettet for 2012. Som andre steder i verden, er også vi berørt av finanskrisen, og ønsker derfor å jobbe for et regnskap som går i balanse. Noen innsparinger må derfor til.

Økt frivillighet er en sentral, nødvendig forutsetning, både for gudstjenestereformen og for veien videre i menigheten vår. Ønsker du å være med og forme menigheten ved å bidra på den ene eller andre måten, er det bare å ta kontakt.

Vi håper at innsparinger ikke betyr det samme som mindre aktivitet. Voksen har et bredt spenn av ulike tilbud for alle aldersgrupper, og det vil det fortsatt være.

Flygel til Voksen kirke! Menigheten ønsker flygel til kirkerommet for å styrke sangen og musikklivet i menigheten. Menighetsrådet, gudstjenesteutvalget og kantor arbeider nå med saken og forbereder en flygelaksjon denne våren!

En stor takk til Bjørn Erik for trofast innsats som leirleder og ungdomsarbeider for barn og unge fra Voksen (bildene) gjennom mange år.

MER LEIR PÅ SIDE 18



5


Hallvard av Huseby Oslos skytshelgen Av Bjørn Gjefsen

Hvis du kjører en av hovedveiene inn til Oslo, dukker skiltet opp som forteller at nå er vi i Oslo. Ser du nærmere på skiltet, ser du Oslos byvåpen. I byvåpenet er det en tegning av en mann med piler i den ene hånden og en rund møllestein i den andre. Mannen er Sankt Hallvard, Oslos skytshelgen. St. Hallvard pryder Oslodrakten, han er på bilene til Oslo kommune og han finnes til og med på kumlokkene i byen. Men hvem var denne Hallvard? Og hvorfor ble han viktig for Oslo? Historien forteller at Hallvard ble født på Huseby gård i Lier. Årstallet må ha vært rundt 1025, altså for neste 1000 år siden. Huseby gård var en stor gård, og faren Vebjørn en mektig mann. Moren til Hallvard het Thorny og var av en spennende slekt. Sagaen forteller at hun var søster til Aasta, moren til kong Olav den Hellige. Hallvard og kong Olav var altså fettere, slik legenden forteller det. Som slektning av helgenkongen, var det naturlig for Thorny å oppdrabarna sine i den kristne tro. Hallvard tok troen og livet som kristen på alvor. Allerede som liten gutt var han kjent for å hjelpe andre. En vårdag i 1043 var Hallvard på vei til robåten sin ved fjorden. Hallvard var i ferd med å skyve båten ut , da han så en kvinne som kom løpende mot ham. Hun burde ikke løpe slik, tenkte Hallvard med seg selv. Han så på den store magen hennes at hun var gravid. Kvinnen kastet seg ned foran Hallvard. Hun var så redd at hun skalv, og hun bønnfalt Hallvard

6

om å få bli med i båten. "Nådige herre! La meg få være med i båten! Ro meg over til den andre siden så fort du kan," tagg hun. Hallvard lot henne sette seg foran i båten. Selv satte han seg bak og rodde utover. Hallvard rodde med kraftige tak, men kvinnen bad ham stadig om å ro fortere. De var kommet et stykke utpå, da Hallvard oppdaget tre menn som løp langs stranden. De fant en båt og satte kursen mot Hallvard og kvinnen. "Kjenner du de tre mennene?" spurte Hallvard. Kvinnen svarte at hun gjorde det. Det var Aslak fra Reistad og den frigitte slaven Gorm. Hallvard visste at Aslak var kjent for å være hensynsløs og brutal. "De sier jeg har stjålet, men jeg er så uskyldig som markens liljer. For Guds skyld, herre, redd meg ellers kommer de til å drepe meg og det ufødte barnet mitt," bønnfalt kvinnen. Selv om Hallvard var vant til å ro og tok i det han kunne, halte den andre båten innpå dem. Mennene ropte til Hallvard: "Hva kommer det av at du vil hjelpe et så elendig kvinnfolk? Du er av fin slekt, og burde ikke gjøre slikt."


Ny gudstjeneste "Hva galt har hun gjort?", ropte han over til mennene. "Hun har stjålet fra broren vår," ropte de tilbake. "Hun har brutt seg inn i huset hans!" Nå så Hallvard bort på kvinnen. Den spinkle kroppen med den tunge magen kunne vel ikke ha gjort innbrudd. "Hvordan brøt hun seg inn, da?" spurte han. De rasende mennene skrek tilbake: "Hun brøt av beslaget i dørstolpen som holder bommen på plass foran døren." "Det kan hun ikke ha klart!" ropte han over til den andre båten. "Har dere vitner som har sett at hun har gjort det? Har noen sett henne inne i huset? Når det ikke er så sikkert at hun ikke er tyven, kan dere vel ikke slå henne i hjel? Hun må få vise at hun er uskyldig hvis hun kan!" Hallvard fortsatte: "Hvis hun er skyldig og fortjener å dø, skal jeg betale bøtene for henne. Ser dere ikke at hun går med barn? Det barnet får dere ikke lov til å ta livet av!" Men mennene var opphisset etter jakten på kvinnen og sinte fordi Hallvard ikke ville la dem få kvinnen. De skrek tilbake, og en dem grep buen sin. Pilene fløy gjennom luften, og en av dem traff Hallvard i halsen. Han falt død om. Forskrekket så mennene hva de hadde gjort. Denne forbrytelsen måtte de skjule. Raskt rodde de bort til båten med den døde Hallvard og kvinnen. For å skjule forbrytelsen, slo de kvinnen i hjel også. De to morderne rodde til lands, og på stranden gravde de kvinnen ned.

I adventstiden startet vi opp med utprøvingen av den nye dåpsliturgien. Noen har gitt sine tilbakemeldinger i responskassen i våpenhuset, eller direkte til gudstjenesteutvalget. Vi takker for alle bidrag! Fra 26. februar prøver vi så ut ny nattverdliturgi, og fra 22. april kommer utprøving av gudstjenesten som helhet, med ny liturgisk musikk. Gudstjenesteutvalget ønsker fortsatt tilbakemeldinger utover våren! Flere søndager vil det dessuten bli anledning til samtale om temaet ved kirkekaffen. Over hele landet jobbes det nå med utarbeidelse av lokale grunnordninger for søndagens gudstjeneste. I løpet av september skal hver menighet sende inn sine forslag til prosten for godkjenning for en prøveperiode. Stikkord for reformen er fleksibilitet, menighetsinvolvering og stedegengjøring. Gangen i gudstjenesten vil bli gjenkjennelig fra kirke til kirke, men bønner, musikk og måter å gjøre ting på vil nå variere. To kvelder denne våren er satt av til å øve på ny musikk: l Onsdag 21. mars kl 19 Salmenes bok. Bibelske salmer l i gudstjenesten Tirsdag 17. april kl 19 Ny musikk i gudstjenesten Kantor Ådne Svalastog og sokneprest Anne Pettersen er ansvarlig for kveldene. Voksen kirkes ”blandakor” (bildet) deltar. Det blir ”liturgisk gjærbakst” og kaffe. Spennende og utfordrende arbeid ligger foran oss. Bli med på utformingen av vår lokale grunnordning i Voksen! Hilsen gudstjenesteutvalget

Men Hallvard våget de ikke å grave ned. Folkene på Huseby ville lete over alt når de oppdaget at Hallvard var borte. Mennene fant en møllestein og bandt den rundt halsen på den døde. Så rodde de ut på fjorden og senket liket. Nå var det umulig å finne spor etter mordet. Ingen på Huseby forstod hvor Hallvard var blitt av.

Fortsettelse i neste nr.

77


ner

m du

Dugnad 9. mai - et felles prosjekt Tekst: Menighetsforvalter Kristine Thorstvedt Foto: Ida F. Tønnessen Så er det vår igjen! Vi kjenner gleden over lengre dager, mer sol, vårblomster og sommeren som nærmer seg. Vårsola titter inn gjennom vinterskitne ruter, og vi ser behovet for et felles tak for kirken. I løpet av det siste året har det vært mange endringer i menigheten. Utskiftninger i staben og omorganisering i kirkene i Oslo. Dette gjør at vi ikke lengre har den faste kirketjeneren som fulgte opp smått og stort i og rundt kirken. Derfor blir utfordringen å ta et felles tak for at alle kan ha glede av kirken og aktivitetene her i Voksen. Nå står vårdugnaden for tur. Det er behov for opprydding og vedlikehold både ute og inne.

Alle kan være med, både små og store. Oppgavene strekker seg fra rundvask av kjøkken, rydding av lager, tørking av lysekroner inne, til raking og feiing, klipping av busker ute. Kanskje har du sett eller tenkt noe som du skulle ønske ble fikset som vi andre ikke har sett? Onsdag 9. mai bruker vi ettermiddagen sammen her. Vi håper at så mange som mulig kan sette av noe tid. Velkommen til et godt fellesskap og noe å bite i. Vi starter opp fra kl 17. Har du anledning til å starte tidligere på dagen, er du velkommen til det!

Over: Kåre Svendsen, Berit Olsen og Mette Jelmert sørget for mat til sultne arbeidsfolk. Nederst til venstre: Turid, Einar, Elisabeth, Liv, Anne og Erling rydder og planter utenfor dørene. Under: Voksens dyktige organist behersker mer enn bare tangenter!

Bildene er fra fjorårets dugnadsinnsats i og rundt kirken

8


Leie av lokaler

Påske i Voksen

Voksen kirke kan tilby lokaler i ulike størrelser, og for forskjellige behov:

selskaper møter & kurs minnesamvær mm Velutstyrt kjøkken. Fredelige omgivelser. Røyk- og alkoholfritt miljø. Gode parkeringsforhold Kontakt Voksen menighetskontor på tlf 23 62 94 50

Palmesøndag

Langfredag

Søndag 1.april : Høymesse kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Organist: Eilev Groven Myhren Dåp. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Fredag 6. april: Pasjonsgudstjeneste kl 11 Kapellan Roald Eskildsen, kantor Ådne Svalastog Mari Øyrehagen sang Kåre Svendsen flygelhorn

Skjærtorsdag

Påskedag

Torsdag 5. april: Kveldsgudstjeneste kl 19 Kapellan Roald Eskildsen Diakon Espen Rakli Kantor Ådne Svalastog Sang: Reidun Sørem og Odd Eilertsen. Kveldsmåltid. Nattverd.

Søndag 8. april: Høytidsgudstjeneste kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Kantor Ådne Svalastog Mari Øyrehagen sang Kåre Svendsen flygelhorn Dåp. Nattverd. Ofring.

Menighetsbladet på cd / som lydfil Visste du at du også kan tegne deg som abonnent på menighetsbladet innlest på cd / som lydfil? Abonnementet er gratis og kan tegnes ved henvendelse til

25. – 27. mars foregår Norges nest største dør-til-dør-aksjon rundt om i landet. I år setter fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag.

Voksen kirke Jarbakken 7 Tlf 23 62 94 50

I Voksen er aksjonsdagen tirsdag 27. mars. Ønsker du å være med som bøssebærer, er det bare å møte opp i kirken kl 18. Sammen kan vi arbeide for en fremtid uten fattigdom.

Sammen for en rettferdigere verden

9


MARS

MENIGHETSK

Tirsdag 20. Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Babysang Onsdag 21. Temakveld kl 19 Salmenes bok. Bibelske salmer i gudstjenesten v/ Anne Pettersen, Ådne Svalastog, Voksen kirkes ”blandakor” Torsdag 22. Åpen kirkestue kl 12 Søndag 25. Fastegudstjeneste kl 11 Kapellan Roald Eskildsen. Konfirmantene deltar. Ådne Svalastog med kor og solister. Menighetens fasteaksjon. Dåp. Nattverd. Ofring: Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe. Maria budskapsdag Luk 1,46-55 Tirsdag 27. Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Babysang Tirsdag 27. Menighetens fasteaksjon kl 18 Torsdag 29. Åpen kirkestue kl 12

Søndag 1.

Torsdag 5.

Fredag 6.

Søndag 8.

10

APRIL

Høymesse kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Dåp. Nattverd. Organist Eilev Groven Myhren. Ofring: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Palmesøndag Matt 26, 6-13 Kveldsgudstjeneste kl 19 Kapellan Roald Eskildsen, diakon Espen Rakli, kantor Ådne Svalastog, sang Reidun Sørem og Odd Eilertsen. Nattverd. Kveldsmåltid Skjærtorsdag Luk 22, 14-23 Pasjonsgudstjeneste kl 11 Kapellan Roald Eskildsen, kantor Ådne Svalastog, Mari Øyrehagen (sang), Kåre Svendsen (flygelhorn) Langfredag Mark 14,26- 5,37 Høytidsgudstjeneste Sokneprest Anne Pettersen.

Mandag 9. Tirsdag 10 . Torsdag 12. Søndag 15.

Tirsdag 17. Tirsdag 17.

Torsdag 19. Lørdag 21. Søndag 22.

Tirsdag 24. Torsdag 26. Lørdag 28.

Søndag 29.

Kantor Ådne Svalastog, Mari Øyrehagen (sang), Kåre Svendsen (flygelhorn). Dåp. Nattverd. Ofring. Påskedag Matt 28, 1-10 NB! Ikke gudstjeneste i Voksen kirke 2. påskedag Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Babysang Åpen kirkestue kl 12 Familigudstjenste kl 11 Kapellan Roald Eskilden Borge barnegospel deltar. Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe 2.s. i påsketiden Joh 21,15-19 Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Foredrag Temakveld kl 19 Ny musikk i gudstjenesten. Anne Pettersen, Ådne Svalastog, Voksen kirkes ”blandakor”. Åpen kirkestue kl 12 Mannsfrokost kl 8.30–10 Høymesse kl 11 med utprøving av ny liturgi Sokneprest Anne Pettersen. Ådne Svalastog og Voksen kirkes ”blandakor”. Dåp. Nattverd. Ofring. Søndagsskole. Kirkekaffe 3.s. i påsketiden Joh 10, 1-10 Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Babysang. Åpen kirkestue kl 12 Maisha Mema-dag Aktiviteter for små og store. Innsamling til et barnehjem i slummen i Nairobi, Kenya Høymesse kl 11 Kapellan Roald Eskildsen og Jonny Mydland, leder for Maisha Mema. Dåp. Nattverd. Ofring: Maisha Mema. Søndagsskole. Kirkekaffe. 4. s. i påsketiden Joh 13, 30-35


TSKALENDEREN Torsdag 3. Søndag 6.

MAI

Åpen kirkestue kl 12 Høymesse kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. Søndagsskole. Kirkekaffe &

Tirsdag 29. Torsdag 31.

JUNI

menighetens årsmøte

Tirsdag 8.

Onsdag 9. Torsdag 10. Søndag 13.

Tirsdag 15. Søndag 20.

Tirsdag 22. Onsdag 23. Torsdag 24. 25.-28. mai Søndag 27.

Mandag 28.

5.s. i påsketiden Luk 13,18-21 Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Foredrag: Barn og tannhelse v/ Monica Nyquist DUGNAD - UTE OG INNE! Fra kl 17. Pølseservering! Kaffe og kaker. Åpen kirkestue kl 12 Høymesse kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. Søndagsskole. Kirkekaffe 6. s. i påsketiden Matt 7,7-12 Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Babysang Keltisk messe kl 11 Kapellan Roald Eskildsen. Dåp. Nattverd. Ofring: P22 – rehabiliteringssenter for rusavhengige. Søndagsskole. Kirkekaffe Søndag før pinse Joh 3,16 -21 Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Babysang Menighetens sommerfest kl 18 Minikonsert med Voksen kirkes ”blandakor” og solister. Åpen kirkestue kl 11 (NB tiden!) Gudstjeneste med Hovseterhjemmet. Konfirmantleir til Tjellholmen leirsted, Hvaler Høytidsgudstjeneste kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. Pinsedag Joh 14,15-21 Prostigudstjeneste kl 11 ved Maridalsruinene. Ikke gudstjeneste i Voksen 2. pinsedag

Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Babysang Åpen kirkestue kl 12

Søndag 3.

Tirsdag 5. Torsdag 7. Søndag 10.

Tirsdag 12. Torsdag 14. Søndag 17.

Torsdag 21. Søndag 24.

Torsdag 28.

Høymesse kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. Treenighetssøndag Luk 10,21-24. Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Babysang Menighetens sommertur til Hurum (Ikke Åpen kirkestue) Friluftsgudstjeneste kl 11 Skaperverkets dag. Kapellan Roald Eskildsen og diakon Espen Rakli. MiniVox. Ofring: Kirkens Bymisjon. Grilling og lek. 2.s. i treenighetstiden Joh 3,26-30 Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre. Sommeravslutning Sommeråpen kirkestue kl 12 Sommergudstjeneste kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 3.s. i treenighetstiden Joh 1,35-51 Sommeråpen kirkestue kl 12 Sommergudstjeneste kl 11 Sokneprest Anne Pettersen. Preken v/ diakon Espen Rakli. Nattverd. Kirkekaffe. 4.s. i treenighetstiden Matt 16,24-27 Sommeråpen kirkestue kl12

Kirkeskyss til gudstjeneste? Ring 23629452 (søndag mellom kl 10 og 10.15). Dessverre intet transporttilbud i ferieperioden 17/6 til 26/8

11


Sommer i Voksen Søndag 1.

JULI

Sommergudstjeneste kl 11 med norske folketoner. Sokneprest Anne Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe 5.s.i treenighetstiden Matt 7. 21-29 Torsdag 5. Sommeråpen kirkestue kl 12 Søndag 8. Sommergudstjeneste kl 12 Salmer av Lina Sandell. Anne Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. (Fellesgudstjeneste for Røa og Voksen). Aposteldagen Matt 16,13-20 Torsdag 12. Sommeråpen kirkestue kl 12 Søndag 15. Høymesse kl 11 i Røa kirke NB! (Fellesgudstjenste for Røa og Voksen. Ingen gudstjeneste i Voksen kirke) 7.s.i treenighetstiden Luk 19,1-10 Torsdag 19. Sommeråpen kirkestue kl 12 Søndag 22. Sommergudstjeneste kl 11 Salmer av Svein Ellingsen. Lystenning m/markering av 22.7.11 Sokneprest Anne Pettersen. Dåp.Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. (Fellesgudstjeneste for Røa og Voksen). 8.s.i treenighetstiden Mark 12,37-44 Torsdag 26. Sommeråpen kirkestue kl 12 Søndag 29. Olsokgudstjeneste kl 11 i Holmenkollen kapell NB! (Fellesgudstjeneste for Ris og Voksen) 9.s. i treenighetsiden Joh 8, 2-11

Torsdag 2. Søndag 5.

12

AUGUST

Sommeråpen kirkestue kl 12 Sommergudstjeneste kl 11 Syng håp! Sanger fra den verdensvide kirke. Kapellan Roald Eskildsen. Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 10.s.i treenighetstiden Matt 18.21-35

Torsdag 9. Sommeråpen kirkestue kl 12 Søndag 12. Sommergudstjeneste kl 11 Musikk av Bach. Kapellan Roald Eskildsen. Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 11.s. i treenighetstiden Mark 2,23-28 Torsdag 16. Sommeråpen kirkestue kl 12 Søndag 19. Sommergudstjeneste kl 11 Gudstjenesteutvalget. Ofring. Kirkekaffe. 12.s. i treenighetstiden Luk 8,1-3 Torsdag 23. Sommeråpen kirkestue kl 12 Søndag 26. Høymesse kl 11 Kapellan Roald Eskildsen Ofring. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe 13.s. i treenighetstiden Luk 12,41-48 Tirsdag 28. Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre Torsdag 30. Sommeråpen kirkestue kl 12

Søndag 2.

Tirsdag 4. Torsdag 6. Søndag 9.

SEPTEMBER

Samtalegudstjeneste kl 11 Kapellan Roald Eskildsen. Sokneprest Anne Pettersen. Konfirmantene. Ofring: KRIK. Kirkekaffe. Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 Lunsjtreff kl 11-13 for småbarnsforeldre Åpen kirkestue kl 12 Konfirmasjon med gudstjenester kl 11 og kl 13.30 Kapellan Roald Eskildsen og sokneprest Anne Pettersen. Ofring. 15.s. i treenighetstiden Luk 10,38.42

Sommerkaffe hver torsdag kl 12

Fra torsdag 14. juni til og med 30. august har Åpen kirkestue et enklere sommerpreg. Kaffe, te og kjeks serveres – ta gjerne med matpakke. Sommerkaffen ledes av menighetens stab. Det er ikke noe fast program, men et lite ”ord på veien”. Velkommen!


Forsommerturen Torsdag 7. juni går menighetens årlige busstur av stabelen. Årets tur går til Holmsbu-traktene ved Drammensfjorden. Dette er et sjarmerende område som gir mange muligheter for fine opplevelser. Hovedavreise blir kl 10 fra krysset Pilotveien/Landingsveien, men før det har bussen tatt en tur oppom Grindbakken og Olaf Bullsvei. Retur blir ca kl 18.30 til de samme steder. Vi kjører først gjennom Holmsbu og ut til Finnmarkslagets sted ”Hygga” på Rødtangen - der blir vi tatt imot til formiddagsmat på deres koselige eiendom. Etter å ha tatt det rolig og kanskje spasert ned til sjøen, er det mulig vi ser innom et sjarmerende og lite kapell på stedet. Deretter kjører vi litt innover langs sjøen til maleren Henrik Sørensens sted, som i dag bl a er et flott galleri. Her blir det omvisning med guide. Til sist blir det middag på hotellkomplekset Quality Spa & Resort, som ligger nydelig til ved sjøen. Påmelding skjer fortløpende til menighetskontoret, tlf 23 62 94 50. Det er plass til 52 personer. Send gjerne en mail til post.voksen@oslo.kirken.no. for mer informasjon. Kontakt Espen Rakli – diakon. Prisen vil ligge på maks kr 500, alt inkludert. Dette betales på bussen.

Konfirmantene

Det blir samtalegudstjeneste med konfirmantene søndag 2. september kl 11. Konfirmasjonssøndagen er 9. september med gudstjenester kl 11 og kl 13.30.

Temakveldene

Husk vårens temakvelder onsdag 21. mars og tirsdag 17. april kl 19. Se egen omtale på side 7 Husk også dugnaden 9. mai (side 8).

Frokosttreff for menn

Velkommen til hyggelig lørdagsfrokost for menn 21. april fra kl 08.30 til 10 i Voksen kirke. Vi spiser frokost og har en gjest som deler med oss fra eget liv/egne interesser. Pris kr 50 (ingen påmelding). Vennlig hilsen Leif Thore Jelmert, Johannes Søfteland, Carl Henning Damsgaard og Espen Rakli

Åpen kirkestue Kaffe kl 12 og program kl 13 Torsdag 19. april: Elisabeth Stang Nyquist: ”Engang lærer alltid lærer!” Torsdag 26. april: Marianne Haugerud fra Stefanusalliansen (tidl Norsk misjon i Øst): Et møte med ”det kristne Egypt” Torsdag 3. mai: Røapensjonistenes sanggruppe Torsdag 10. mai: Quiz Torsdag 24. mai: Gudstjeneste med Hovseterhjemmet NB kl 11. Kirkekaffe. Torsdag 31. mai: Ønskekonsert Sommerkaffe Torsdag 7. juni: Vi drar på busstur. torsdager kl 12 fra 14. juni og Torsdag 6. september starter ut august Åpen kirkestue opp igjen etter ferien.

Menighetens årsmøte 2012 Menighetens årsmøte avholdes rett etter gudstjenesten søndag 6. mai . Det blir gjennomgåelse av menighetens årsmelding og regnskap for 2011. Årsmeldingen legges ut i kirken 14 dager før.

Velkommen med!

13


Å, så vakkert! Musikalmesse med et viktig budskap Tekst: Hilde Trætteberg Serkland Foto: Camilla Oulie Eskildsen /Magnhild Landrø Belysningen er dempet. Framme ved alteret står det en tom vugge. Fortelleren, Sander (11), ser utover kirkerommet som er fylt til randen av folk: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: ”Det bli lys!” Og det ble lys. Bandet begynner å spille, dørene åpner seg og inn kommer barna i lang, lang, rekke mens de sender en stor jordklode fra hånd til hånd før den til sist blir lagt i vuggen. Gudstjenesten er i gang!

Dette skjedde søndag 5. februar,og det var duket for en annerledes gudstjeneste i Voksen kirke. Musikalen ”Å så vakkert” av Hans Inge Fagervik ble gjort som familiegudstjeneste – en musikalmesse med band, film, dans og drama. Foruten barn fra Voksen og Røa menigheter var Sørkedalen barnekor invitert med, og til sammen var mer enn 50 barn i alderen 3-13 år i aksjon. Menigheten deltok aktivt underveis gjennom allsang, liturgi og bønn. Temaet var miljø og bærekraftig utvikling: Vi må ta vare på den fantastiske jorden Gud har skapt! Og mens barna sang ”Å, så vakkert, alt er bare godt!” fikk vi se film av Skapelsen bygget i lego av Brickbuilders. Og barna lærte oss: Jorda er vakker, men vi glemmer at vi bare låner den (Låne-sangen), og vi tenker mer på oss selv enn andre (Ego-sangen).

Til venstre: Musikalen ”Å så vakkert” handler om å ta vare på jordkloden. Over: Matilde og Podja var to av solistene fra Sørkedalen Barnekor. Til høyre: Det var stappfullt i Voksen kirke da ”Å, så vakkert” ble fremført av barn fra Voksen, Røa og Sørkedalen - inkl rappere, prest, kor, solister og band.

14


BA R NA T RI VE S Jordkloden i vuggen ble dekket av søppel mens vi sang: ”Først meg selv og så meg selv og så meg selv igjen!” Så var det tid for preken, og Roald prest innrømmet at han noen ganger kaster melkekartongen i restavfallet i stedet for papirsøpla. Både han og barna var enige om at det ikke er bra, og at man må kaste ting i rett søppelbøtte og at man må dele med andre. Og Roald fortalte om ”En vis mann som en gang sa no veldig, veldig bra”, nemlig at man skal gjøre mot andre som man vil at andre skal gjøre mot seg. Barna visste hvem denne mannen var, og de sang, rappet og danset videre for menigheten ”Ennå er det tid, slik at alle vi kan gå sammen om å gjøre drømmen virkelig” (Drømmesangen). Deretter fikk vi høre bønner og drømmer for jorda vår (Ønskesangen), før barnetegninger ble

I

KI R K E N

vist på prosjektoren framme i kirken, og barna tok ansvar for å minne de voksne på at de aldri må slutte å jobbe for en bedre verden: ”Hei, hei, her kommer vi! Vi er de minste, vi er de største!” Helt til sist i gudstjenesten gikk forteller Sander fram til vuggen, løftet jordkloden opp og sendte den rundt i menigheten, fra hånd til hånd, mens alle sang: ”Gud, pass på vår jord, hjemmet her vi bor, alt det som du skapte, alt som ennå gror”. Og da barn og voksne gikk ut av kirken, og inn til miljø-kafé og mini-loppemarked i kirkestua, var det nok flere som tenkte at de hadde blitt minnet på noe viktig. Neste gang kaster de melkekartongen i rett søppelbøtte. Og musikal-messe i Voksen kirke – det må bli en tradisjon!

15


§

Skal du selge eller kjøpe bolig? Ring OBOS eiendomsmeglere på Røa

Advokat ROLAND KJELDAHL mna

Strafferett og sivil rettergang. Skifterett, arv og testament. Familie-og barnerett. Avtalerett og int. kontraktsrett. Forretningsavtaler. Boligrett. Forbrukerforhold. Inkasso. Forhandlinger og prosedyre. Og for øvrig alm. praksis. Utleie av feriebolig - Costa del Sol

22 86 83 60 Vækerøvn 205 0751 Oslo Fax 22 52 14 70

Grensen 18, 0159 Oslo 24140300 / 91368764 kjeldahl@prolegal.no

Rune Mannsåker as Aut. takstfirma. Takstmann NTF. Tømrermester NBF AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Verdi- og lånetaksering Tilstandsrapporter Boligsalgsrapporter Næringstakster Ferdigbefaringer Våtromskontroll

Hoffsveien 14, 0275 Oslo Mob: 92 22 01 01 Tlf: 22 06 08 20 Fax: 22 06 08 21 rune@takstmannen.com

solglimtsolglimt

KOLDTBORD TAPAS MIDDAGER SNITTER FINGERMAT LUNSJ KAKER GRILLING KOKKER @daYiWdgY™iVeVh™b^YYV\Zg™hc^iiZg™[^c\ZgbVi™ajch_™`V`Zg™\g^aa^c\™`d``Zg

6ai^ccZcXViZg^c\i_ZcZhiZg IV`dciV`ie€''(,.%%. 16

HZk€gZbZcnZge€lll#hda\a^bi#cd Ji`_³g^c\VaaZYV\Zg


Støtt våre annonsører! De støtter oss

På Statoil på Bogstad gir vi deg den servicen du leter etter!

RØRLEGGERMESTER

Røa Haven

7-23 (8-23)

RØA SeNTRUM 22 50 18 28

Ankerveien 117

• • • •

23 25 30 30

Dekk-reparasjoner Skifte av lyspærer og vindusviskere Utleie av tilhenger Ny vaskemaskin med polering!

Harald Larsen a/s Stasjonsveien 51/53 0771 Oslo 22 14 24 81

ALLE TYPER RØRLEGGERARBEID Ingeniør

Knut Larsen Aut. rørleggermester i Oslo, Asker og Bærum

Sørkedalsvn. 238 0754 Oslo Tlf 22 13 18 20 www.knutlarsen.no

Mye lekkert til barn og dame www.daisyshop.no 21 01 33 55 Støtt våre annonsører De støtter oss!

Klær til hele familien utstyr og garn

BRILLER KONTAKTLINSER

Røa Optikk Vækerøvn 197, 0751 Oslo Tlf 22500515 Fax 22734512 post@roaoptikk.no www.coptikk.no

Nærbutikken med størst utvalg i Oslo vest midt i sentrum av Røa

22134350 www.nordeng.net

Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo alt i rørleggerarbeid utføres raskt og rimelig Telefon: 22 50 05 15, telefaks: 22 73 45 12 vi når vi lover! Epost: kommer post@roaoptikk.no www.coptikk.no

Ingeniørene Holst og Hjelseth as AUT. RØRLEGGERFIRMA Nordbergvn 43, 0875 Olso Tlf.ktr 22 02 00 20 Mobil 907 75 185

fagkunnskap gir trygghet

GULLSMED RØA

FORRETNING

Vækerøvn 193a Eget verksted Gravering Tlf 22505651 Omarbeidelser Fax 23294747

Reparasjoner Modellarbeide

Rørlegger & VVS-forretning til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ NØKKELFERDIGE BAD

HARALD MELGÅRD AS Luftfartsveien 18, 0770 Oslo tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Vil du annonsere i Voksen-bladet? Ring 23629450

17


BA R NA T RI VE S SØNDAG 10. JUNI:

Skaperverkets dag Søndagsskole & Brickbuilders i Voksen kirke

Stor familiegudstjeneste i det fri kl 11: Vi markerer semesteravslutning og sommerstart med familiegudstjeneste ute på kirkebakken. Fokus settes på diakoni – og tema for søndagen er SKAPeRVeRKeTS DAG. Glad sang av MiniVox og Voksen kirkes ”blandakor”! Grilling og lek etter gudstjenesten. Ta med egen grillmat, drikke og gjerne også noe å sitte på.

Hver søndag, når det ikke er familiegudstjeneste, samles barna til søndagsskole og ”Brickbuilders”. På søndagsskolen hører vi bibelfortellinger, tegner, leker og synger mye sammen, og på ”Brickbuilders” (2.- 7.kl.) bygger vi bibelfortellinger med lego og har ulike aktiviteter. Har du lyst til å være med? Da er det bare å møte opp i kirken kl 11. Lurer du på noe, så ta kontakt med menighetskontoret (23629450)

LEIRLEIRLEIRLEIRLEIRLEIRLEIRLEIRLEIRLEIRLEIR

Sommerleir for ungdom 20.- 25. juli 2012 inviteres ungdom mellom 14 og 25 år til sommerleir på Tjellholmen på Hvaler. I år har leiren fått navnet Knatten 2012 – SVURRSKAPSReISeN og er for ungdom tilhørende Skøyen, Voksen, Ullern, Røa og Ris menigheter. For påmelding og info se www.knatten.com

18 18

Leir for store/små på Stenbekk Det norske Misjonsselskap (NMS) Oslo/Borg inviterer til leir på leirstedet Stenbekk (Sarpsborg). Har du vært på leir før, vet du hvor flott det kan være! Blir dette kanskje første gang på leir gled deg - du vil få mange nye og fine opplevelser! 25.-28. mai: 8. klasse-1. videregående 1.-3. juni: 2.-7. klasse 15.-17. juni: Bitteleir (4 år-1.kl. m/voksenfølge) 24.-27. juni: 2.-4. klasse-leir 29. juni-2. juli: 5.-7. klasse-leir Påmelding/info: www.nmsu.no/osloborg: 22578550


Amundsen Ruth Bergård Andersson Karl Ivar Aursnes Ivar Andreas Bergan Karin Elisabeth Bigset Ragnhild Bjerke Jan Øivind Bjørnstad Nanna Fredrikke Borge Reidun Alida Baardsen Reidun Lillian Carlsen Vally Thea Christensen Ingjerd Eide Kjell Eliassen Roy Ingolf Elvegård Maren Elisabeth Enerstad Ingrid Fossum Anne-Birgitte Frydenberg Kjell Haddeland Lillian Eugenie Husebø Ingrid Høie Ellen-Marie Isachsen Mona Johansen Inger-Marie Knutsen Kjell Henning Lagerstrøm Sven Olaf Manus Hanne Matheson Ragnvald Moen Jørgen Walter Myhre Halldis Karstad Nordby Johan Egil Nordby Leif Helge Olsen Frode Erling Opøien Kjell Arne Randers Kristine Refsnes Inger Anne Riisøen Magdalene Røe Aud Maria Femdal Skar Karin Skaug Kjell Skoglund Magne Martin Evensen Stengaard Gerd Stensheim Gabriel Solli Ulleberg Elsa Valheim Einar Ragnvald Vigtel Inger Solveig Åhlander Odd Egil Aartun Olena

DØPTE

DØDE

fra kirkeboken

Astrup Adam Kjeverud Bratli Mats Rayner-Battle Eie Lilja Gautefall Førland Charlotte Kampesæter Gravnås Tiril Amanda Prytz Grohshenning Louise Døsen Havik Oline Haukås Hellgren Isak Alexander Ødegaard Helseth Annicken Høvik Hompland Johannes Hunderi Sturla Jesnes Jesper Haugland Johansson-Håland Lovina Knutsen Fredrik Aarstrand Kaarbø Håkon Lund Aleksander Lundgard Hennie Dorthea Reinertsen Lutnæs Haakon Dalen Mikkelsen Agnes Hjortdahl Milne Lyra Nodland Motzfeldt Nicolai Alexander Olsen Camilla Sharma Otterstad Rut Iselin Baumann Parchment Jonathan Ernstsen Perstuen Lars Kind Persson Wilmer Brånå Pettersen Nilas Skum Rognehaug Kaja Emilie Hammer Røgenæs-Holmen Milian Røli Bendik Braaten Rønningen Maria Kolle Strandås Vetle Tallaksen Helene Hui Tegneby Kristoffer Kaada Tveitnes-Iversen Aksel Valdem Elisabeth Celine Wagle Henriette Hovden Ween-Foss Synne Johanne Aarnes Ola

19


Mye folk innom kirken

MINNER VERDT Å SAMLE PÅ

Ved juletider var det stor aktivitet i Voksen kirke. Ca 3000 barn, unge og voksne var med ved ulike aktiviteter og arrangementer i kirken siste uken før jul, og i selve julehøytiden: Barnehagebarn 240, skoleelever 1400, julegudstjenester 1000, advent og romjulsgudstjeneste + vi synger julen inn 314.

Voksen menighetsblad nr.1/12.  
Voksen menighetsblad nr.1/12.  

Skjer i ditt nærmiljø Å så vakkert ! MENIGHETSBLADET FOR VOKSEN MENIGHET MARS 2012 NR 1 27. ÅRGANGMENIGHETSBLADETFORVOKSENMENIGHET MARS 2012...

Advertisement