__MAIN_TEXT__

Page 1

Les om Det er sant! Livet vant! ................. side 3 Hjemmep책ske...... .. ...... ................. side 5 En herlig gjeng konfirmanter ....... side12 m.m

Nr. 2 - 59. 책rg - april - juni 2012 - - informasjon


Ansatte Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no

Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: 23629904 Oyvind.maeland@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 Tor.Torbjornsen@gmail.com Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf. 23 62 99 09 Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00 Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019

2

Design: Mediekunstnerne.com

Tlf. 23 62 99 02 ingeborg.hjertaker@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Menighetsrådsleder Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com

Barnearbeider (20%) Gunnlaug Himle Nordstrandveien 85D, 1164 Oslo gunnlaug.himle@oslo.kirken.no

Kirketorget

kan kontaktes i forhold til dåp, bryllup og gravferd utenom kirkens kontortid som er kl. 10-14. Kirketorgets tlf.nr. er 23 62 90 09. E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Redaksjon for dette nummer Ingeborg Hjertaker (ansvarlig redaktør) Helen Fjeld Langgrind Wenche Ripland

Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 21. mai 2012.

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

FORSIDEBILDET ER TATT AV HELEN FJELD LANGRIND Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Tanker i påsketiden

Det er sant! Livet vant! I Johannesevangeliet kap. 20 står min favorittpåskehistorie:

”T

idlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem.

J

Joh 20,1-10

eg digger denne historien hos Johannes. En viktig grunn er at det er en del detaljer her som er så fabelaktige. Ja, altså, jeg skal ikke nevne navn, men favorittdisippelen til Jesus, vet dere...

J

ohannes er halvveis-beskjeden. Han vil ikke si at det er seg selv han skriver om, men alle skjønner at ”den andre disippelen” er ham. Og når han så legger til om denne disippelen, ”han som Jesus hadde kjær”, blir det ganske søtt.

E

nda bedre er det hvor mye rart Johannes har tatt med av uvesentlige og rare detaljer. Her skal han fortelle at graven er tom og Jesus er stått opp, så roter han seg bort

i hvem som løp fortest (ham selv, for øvrig) og hvordan tøystykkene i graven var bretta og lagt. Men disse detaljene gjør fortellingen. En av de tingene som først og fremst preger annenhånds viderefortelling er at detaljene blir borte. Men dette er ikke løse rykter eller noe han har hørt av en kar fra Hamar. Johannes var der og han forteller, i detalj, hva han opplevde og så. Derfor er det viktig hvem som løp fortest og hvordan hodekledet til Jesus lå pent sammenbretta for seg selv. Det gjør vitnesbyrdet om den tomme graven troverdig. Det gjør at jeg tror på Johannes – at han var der, og at han forteller det han så selv.

S

å er selvsagt hovedpoenget i historien til Johannes at graven faktisk er tom. Det ble raskt spekulert i om noen kunne ha stjålet den døde. Kanskje nettopp derfor holder det for Johannes det han ser i den tomme graven. Et pent sammenrullet hodeklede og at linklærne Jesus var rullet inn i lå der, som viktige indikasjoner på at han ikke var røvet vekk. Hvem ville turt å ”pakke opp” liket før man stjal det? Og enda mer å ta seg bryet med å rydde pent etter seg?

J

ohannes konkluderer for egen del – han så og trodde. Han trodde at Jesus er Gud og menneske, og at Jesus er veien til evig liv med Gud. Gjennom alle de underlige og usannsynlige detaljene trer et troverdig vitnesbyrd fram. Og det var målet til Johannes.

”J

esus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.” Joh. 20,30-31

M

ålet hans er at vi skal få se det samme som ham, og tro. Ikke fordi det er så gøy i seg selv, men fordi troen gir liv.

Hvis graven virkelig var tom og Jesus sto opp fra de døde, så betyr det at Jesus hadde rett, hans ord forteller oss sannheten, han ER sannheten. Han var ikke gal, han er Gud! Det gjør Jesus til den eneste som virkelig er verdt å følge og det viktigste menneske som noen gang har levd. Livet har vunnet. Jeg ønsker deg en velsigna påske.

Espen Andreas Hasle (nestleder i menighetsrådet)

Vi ber for

* Alle frivillige i Lambertseter menighet og alt arbeid som gjøres * Gjennomføringen av den nye gudstjenesteliturgien * Konfirmantene våre * Stefanusalliansen og våre søstre og brødre i troen i Egypt som opplever forfølgelse * Alle som ble berørt av de grusomme handlingene 22. juli 2011 og som nå står foran en tid med rettsak og store påkjenninger. Vi ber også for alle som gjennom dette blir påminnet om og sliter med vonde opplevelser og overgrep. * Vi ber for alle som sørger

Vi takker for

* At Jesus overvant døden og gav oss håp og frelse * Alle frivillige i Lambertseter menighet og alt arbeid som gjøres * At mange opplever kirken og frivillighetssentralen som et godt sted å komme til og for de mange som gjør dette mulig * Alle trofaste givere som bidrar til at menighetens arbeid kan nå mange i vår bydel

Kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager når Frvilligsentralen holder åpent.

3


Aktuelt Sammen om gudstjenesten Den norske kirke innfører en ny ordning for hovedgudstjeneste fra 2011. Den nye ordningen gir mulighet til større bredde og variasjon i den lokale gudstjenesten. Flere skal være med og prege gudstjenestelivet i menigheten. Dette gir menighetene økt frihet. Flere muligheter for lokale valg betyr imidlertid ikke at det skal velges nytt for hver gudstjeneste. Gleden over gjenkjennelse og gjentakelse er noe av liturgiens hemmelighet. Lambertseter menighet har opprettet et gudstjenesteutvalg som arbeider med å utarbeide en lokal grunnordning i samarbeid med prest, kirkemusiker, ansatte og frivillige i menigheten. Før den lokale grunnordningen blir fastsatt og sendt til biskopen for godkjenning, skal menighetsmøtet få uttale seg. I den lokale grunnordningen avgjør menigheten hvordan høymessen og eventuelt andre typer hovedgudstjenester skal feires i sognet. I forbindelse med innføringen av den nye ordningen var Lambertseter menighets stab, menighetsråd og medlemmer av gudstjenesteutvalget nylig på seminar hvor vår sogneprest Fredrik Ulseth innledet med temaet: Hva er egentlig gudstjeneste? Liturgi betyr Tjeneste, at Guds folk trekker seg til side for å tilbe Gud. De kristne flyttet opprinnelig sin helligdag fra sabbaten til søndagen for å feire Kristi oppstandelse. Om vi er få eller mange tilstede i Lambertseter kirke en vanlig søndag, er vi allikevel samtidig en del av en gigantisk økumenisk feiring av Frelseren. Vi er i lag med alle som feirer gudstjeneste rundt om i alle Norges og verdens kirker og gudshus. Hensikten med gudstjeneste er lovsang. At vi lovpriser Gud sammen for Guds ansikt. Lovprisningen og takknemligheten er gudstjenestens dypeste hensikt. At vi får oppleve gleden over frelsen og får føle oss fri. Derfor avsluttes gudstjenesten med de urgamle ordene: «Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.» 4 Mos 6, 24-26 I kirken er det lagt ut brosjyre med tittelen «Sammen om gudstjenesten» hvor du kan lese mer om den nye gudstjenesteordningen. Du kan også finne mer informasjon på www.kirken.no/gudstjeneste. Menighetsbladet vil komme med mer informasjon i neste nummer.

Frivillig stilling ledig Lambertseter menighet har i forbindelse med innføringen av ny gudstjenesteordning behov for å organisere

Gudstjenesteteam

Hvert gudstjenesteteam skal i tillegg til prest, organist og klokker bestå av 3 frivillige medhjelpere og 2 som har ansvar for tilrettelegging av kirkekaffen. Sistnevnte kan gjerne også være med i bakelauget vårt. Menigheten har i mange år hatt trofaste og dyktige frivillige som vi er svært glade for. Nå er det i tillegg behov for enda flere til denne tjenesten, da det i den nye gudstjenesteordningen legges enda større vekt på mangfoldig deltagelse og involvering. Vi har nå derfor en del ledige frivillige stillinger både som

medhjelpere, kirkekaffeansvarlige og deltagere i bakelauget. Du må kunne:

• Binde deg til deltagelse minimum 2 søndager i halvåret (medhjelpere og kirkekaffeansvarlige) • Stå foran en forsamling og bistå prest, eller gjøre tjeneste ved inngangsdør (medhjelpere) • Bake kaker/boller el. (bakelaug) • Være praktisk anlagt i forhold til borddekning, kaffekoking og rydding (kirkekaffeansvarlige) Det er gledelig, men ikke et krav, om du også kan bidra som: • Forsanger under gudstjenesten

Vi kan tilby:

• Opplæring av og med godt erfarne frivillige samt ansatte • Et godt og hyggelig fellesskap med høy takhøyde og lav terskel • Gleden over å få bidra til fellesskapet og i Guds tjeneste

Er dette noe for deg:

Send en mail til: post.lambertseter@oslo.kirken. no, eller du kan ringe menighetsforvalter på tlf.23 62 99 02 Husk å spesifisere om du ønsker frivillig stilling som gudstjenestemedhjelper, kirkekaffeansvarlig eller deltager i bakelauget, og hvor mange søndager pr halvår du har mulighet til å binde deg til tjenesten. Søknadsfrist: Snarest, men dog uten utløpsfrist

4


Hjemmepåske Hjemmepåske på Lambertseter byr på mange muligheter TEKST: WENCHE RIPLAND FOTO: HELEN FJELD LANGRIND

Ut på tur, aldri sur

Denne tiden har klar og frisk luft. Alle bør la seg friste til en runde i marka. Nøklevann rundt er for eksempel en flott tur. Hvis du for eksempel starter på parkeringsplassen på Haraløkka på Bøler eller Rustad skole og går hele runden rundt er det cirka 8-9 km. Det er en fin tur også med barnevogn eller på sykkel. Du kan finne fine bålplasser på veien og grille pølser med barna. Men en stopp på Rustadsaga sportsstue for å lukte eller smake på en av de rykende ferske hjemmelagde bollene er et «must». Inngangspartiet er tilrettelagt for bevegelseshemmede og inne er det også toalett forbeholdt rullestolbrukere. For deg som ikke har helse til å gå lange turer, er det herlig å gå de 400 meterne fra Skullerud skole og inn til Rustadsaga. Buss nr 79 går fra Lambertseter til Skullerud skole, så du trenger heller ikke ha tilgang til bil. En enda mer lokal friluftsfornøyelse er å gå på oppdagelsesferd i lysløypa på Lambertseter. Du kan for eksempel starte ved gangveien som går inn fra Pynten barnehage i Mellombølgen, og følge lysstolpene gjennom skogen, dersom du ikke er kjent. Kan hende har hvitveisen sneket seg ekstra tidlig frem i år og står på lur mellom trærne..? Også i lysløypa er det tilrettelagte bålplasser hvor man kan grille pølser eller koke påskeegg i kjele på bålet. Friområdet på Lambertseter byr på mange muligheter for både barn og voksne. En aktivitet som man kanskje ikke ser så ofte er drageflyging. Men dersom været byr på gode vindforhold, er friområdet perfekt for dette formålet. Du kan kjøpe en drage på butikken, men enda morsommere er det å lage den selv. Kanskje bestemor eller bestefar laget drager da de var små? Du kan også finne oppskrift på nettet, http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvhans/a3-oppskrift.html

Frisk luft og åndelig påfyll

Østmarkskapellet er et skogskapell (Se program på eget sted i menighetsbladet). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Det er Sportsgudstjeneste i Østmarkskapellet både Palmesøndag og 2. påskedag så her har du muligheten til å kombinere friluftsliv og påskebudskapet. Dersom du føler større tilhørighet til

asfalt og brolegging enn til mosedekte stier, kan du trekke ned til sentrum på langfredag og delta i den årlige Korsvandringen. Oppmøtetidspunkt og sted annonseres i pressen og på http://www.bymisjon.no/no/Byer/Oslo/

Kirkeliv

Som du kan se av programmet for kirken i påsken er det rikelig med muligheter for gudstjenester i påsken. Skjærtorsdag kan du delta på den tradisjonsrike påskemåltidsgudstjenesten og 2. påskedag blir det påskejazz i Lambertseter kirke. Se for øvrig kirkens program.

Spill og påskekrim

Å spille sammen er en hyggelig avveksling til TV’n. Både Ludo, Monopol og andre brettspill skaper hygge og spenning for alle aldre. Hos oss er favoritten Cluedo. Dette spillet er beregnet for 2-6 deltagere fra 8 år, og går ut på å løse en mordgåte. Mordgåter blir også løst i krimbøker og krimserier på tv i påsketiden. Påskekrim synes å være et særnorsk fenomen, som visstnok skyldtes en meget vellykket reklamekampanje for kriminalromanen «Bergenstoget plyndret i natt». Den ble med brask og bram lansert i Aftenposten Lørdag 24. mars 1923, en uke før palmesøndag. Her ble utgivelsen avertert med store overskriftstyper rett under tittelen, som om det dreide seg om en viktig nyhetsoverskrift. Det lille (avert) plassert i annonsen var det få som la merke til, og avisredaksjonen ble nedringt av fortvilte mennesker som hadde familie og venner som passasjerer på toget. Den vellykkede markedsføringen hadde visse elementer av aprilspøk, og fulgte i grunnen opp plottet fra kriminalromanen, hvor ranet nettopp skulle finne sted natt til 1. april. Dermed var det lesende publikums forventninger om krim i påsken skapt, og ga direkte opptakten til fenomenet «påskekrim».

påskesolen. Sett gjerne en potte påskeliljer på bordet for å få den rette stemningen. Inviter gjerne naboen med!

Påskeegg

Mal et påskeegg hjemme eller ta med en kjele ut og kok egg på bål. Å farge egg eller male egg er en gammel tradisjon som forekommer i de fleste land i Europa, og andre deler av verden. Egget som påskesymbol kan du lese mer om under «Påskens symboler» i menighetsbladet. Du kan bruke vannfarger eller tusj for å dekorere egg. Men til ekte eggefarging, bruker vi naturfarger: • Grønne egg, får man av å koke dem i spinatvann. • Røde egg, får man av å koke dem sammen med rødbeter. • Lyseblå egg, får man av å koke dem sammen med rødkål. • Kraftige gule egg får man av å koke dem sammen med gurkemeie. • Vanlige gule egg, får man av det brune skallet på løken. Litt eddik i kokevannet skal visstnok få fargen til å sitte bedre.

Påskekort

Å sende påskekort er ikke så vanlig lenger, men i det forrige århundre var det like vanlig som det i dag er for oss å sende julekort. Butikkene selger påskekort, så du har kanskje sett dem i butikkene. Hvorfor ikke glede noen med en liten påskehilsen, enten du kjøper et kort eller lager det selv!

God påske!

Påskesol

Et hjemmekoselig alternativ til påskesolen i hytteveggen er å ta med en god bok, kakao og appelsin på balkongen og nyte

5


Påskens symboler Symbolenes tale Påske

Kirkens påskefeiring bygger på den jødiske påskefeiringen, som er til minne om israelsfolkets utferd fra Egypt (2 Mos 12,13). Påsken er kirkens største og viktigste høytid. Det er fordi Jesu død og oppstandelse er de mest sentrale ledd i kristendommen. På 300tallet fikk påskeuken også navnet «den stille uke».

TEKST: WENCHE RIPLAND OG LARS KRISTIAN GJONE

U

ken varer fra palmesøndag til natt til påskedag (midt under påskenattsmessen), og skal være fredet til meditasjon over Jesu lidelse, død og oppstandelse. Påsketiden innledes med palmesøndag og avsluttes med Kristi himmelfartsdag. Kristi himmelfartsdag faller alltid på en torsdag fordi Jesus etter kristen tradisjon fòr opp til himmelen den førtiende dagen etter påske (Apg 1,3). Der man feirer påskenattsmesse er dåpspåminnelse en viktig del av liturgien. Helt tilbake til oldkirken har dåpen blitt knyttet til overgangen fra påskenatt til påskemorgen, fra Jesu død til oppstandelse med Kristus. Mange av symbolene i påsken er felles for store deler av verden.

Korset

Korset er det fremste symbolet i kristendommen, og fungerer som et Kristus-symbol. Korset minner om Jesu død til soning for menneskenes synder. Som sann Gud (korsets loddrette akse) og sant menneske (den vannrette aksen) forsonte han mennesket med Gud og gjenopprettet den brutte forbindelsen mellom himmel og jord. Det tomme korset forteller om Jesu seier over døden og om Jesu oppstandelse på påskedagen. Det finnes kanskje mer enn 400 forskjellige typer kors rundt i verdens kirker!

Tornekrone/tornekrans

6

Tornekrone/ tornekrans minner oss om Jesus lidelse og død. Som kristent symbol ble tornekronen utbredt i senmiddelalderen, en tid da mange var

Lammet

Lammet er det eldste påskesymbolet. Dette var opprinnelig en offergave, og jøder har som tradisjon å slakte lam som ofring. I vår kristendom, er påskelammet et symbol på at Gud ofret sin sønn for oss.

Sommerfugl opptatt av at det ikke skulle være noen lettvint sak å få tilgivelse og oppreisning for synder man hadde begått. Sorg og anger og lidelse måtte til. Den korsfestede og lidende Kristus ble det største forbildet og symbolet på det åndelige livet kirken oppfordret folk til å leve. Frem til da hadde kirken vært mest opptatt av å fremstille Kristus som den suverene Kongen over universet, som tronet over alt og alle.

(Ikke et tradisjonelt, sentralt symbol) Sommerfuglen er et mindre kjent symbol. Sommerfuglen er et symbol på at døden ikke er en avslutning, men en fortsettelse. Sommerfuglens livssyklus gir oss et godt bilde på dette. Først lever vi som mennesker på jorden i hjelpeløshet, slik som åmen. Siden dør vi i både sjel og legeme, noe som sammenlignes med puppestadiet til sommerfuglen. Etter døden eller puppestadiet, skal vi oppstå helt ny og vidunderlig, i fullkommen nyskapelse slik som sommerfuglen.

Egg

Påskelilje

Egget har til alle tider vært et symbol for nytt liv, og har vårens styrke og kraft i seg. Egg som symbol på liv, skapelse og fruktbarhet er kjent fra nesten alle kulturer fra lang tid tilbake. Blant de kristne kirkesamfunn har den ortodokse kirke sterkest tradisjon med egget som symbol på Jesus oppstandelse og nytt liv. Likesom egget brister og kyllingen bryter ut til nytt liv og fritt rom, slik brøt Jesus Kristus gjennom dødens «skall» på påskedagen. Etter kristen tro skal de kristne på samme måte bryte gjennom dødens stengsel til evig liv på oppstandelsens dag. Egg hører med på frokostbordet påskedag!

Kylling

Kyllingen er symbol på nytt liv. Kyllingen som bryter ut av skallet brukes også som symbol på Jesus som brøt ut av graven.

Påskeliljene er et symbol på det nye som vi får del i gjennom Jesus. De er også et symbol på at det var i hagen Jesus møtte kvinnene første påskemorgen etter oppstandelsen. Liljen er symbolet på et rent liv. Det er dette som er den tradisjonelle påskeblomsten i Europa og USA.

Påskefarger

Gult er den viktigste folkelige påskefargen her i Norge og i resten av Nord-Europa. Gult er solens farge og lenge før vi begynte å feire Jesu død og oppstandelse feiret vi solfester rundt påsketider. Vi pynter til påske med gule servietter, gule lys, gule påskeliljer og gule påskekyllinger. Fiolett/lilla er fargen for forberedelse, bot og sorg og brukes av kirken under fasten forut for påsken, frem til og med skjærtorsdag og langfredag. Hvitt er kirkens festfarge, det er gledens farge som symboliserer nettopp glede, fest, renhet og det hellige. Hvitt brukes fra første påskedag til søndag før Pinse.


Pinsens symboler Pinse Pinse (pentekoste) betyr femti, og feires femti dager etter påske. I Det gamle testamente er pinse en takkefest for kornhøsten (3 Mos 23,15–21, 5 Mos 16,9–12), senere også knyttet til minnet om mottakelsen av Lovens tavler på Sinai-fjellet femti dager etter utgangen av Egypt.

I

kirken har pinsen vært feiret siden først på 200-tallet til minne om Den hellige Ånds komme og kirkens grunnleggelse. I Apg 2,1 ff. fortelles det at apostlene ble fylt av Den hellige ånd, og at «de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne». Folk fra mange forskjellige land som oppholdt seg i Jerusalem, hørte apostlene snakke på deres hjemlands språk. Mange lot seg døpe. Vi regner derfor ofte pinsen som kirkens fødselsdag, og da tenker vi ikke på kirkebygningen, men på starten på den kristne menighet.

Due

Den hellige ånd blir oftest symbolisert ved en due (som henspiller på Jesu dåp i Jordan). Da Jesus ble døpt av Johannes, kom Guds Ånd ned over Jesus som en due (Matt 3,16 og Luk 3, 21-22 ).

Ildtunger

På pinsedagen i Jerusalem fikk apostlene Den Hellige Ånd, synliggjort gjennom ildtunger. Ilden som symbol henspeiler på Den Hellige Ånds ankomst pinsedag.

Pinseliljer/blomsterkrans

Blomstene symboliserer det nye liv som vokser fram, det nye liv i Kristus. De peker også på at den våren vi opplever nå, minner oss om den våren som representerer

«den nye himmel og den nye jord». Blomster i ring/krans symboliserer fellesskapet og enheten - alle kristne i en stor familie.

Vinden

Ånd og vind er det samme ord både på gresk og hebraisk, Den hellige ånd – Livsvinden, Åndsvinden. Da Jesus samtalte med fariseeren Nikodemus, sammenlignet han ånden med vinden: En kan ikke se vinden, men merke dens virkning. Slik er det også med den hellige ånd.

Ny fast spalte Frivillig Du har kanskje sett en blid dame komme kjørende i gatene på Lambertseter i sin motoriserte rullestol? I Lambertseter kirke er hun et kjent ansikt med lang tilknytning som kirkegjenger og frivillig. Hun er i dette bladet «første kvinne ut» i vår nye faste spalte med presentasjon av frivillige.

Misjonskorset

Korset på toppen av en rund kule er misjonskorset. Alle mennesker i hele verden har rett til å få høre om Jesus, Verdens frelser.

Pinsens farger

Fargen rød, som symboliserer glede og ilden fra Den hellige ånd, kirken, blod og martyrium, er pinsens farge. Prester bærer i pinsen røde liturgiske plagg. Røde bannere blir noen steder hengt på veggene eller fra taket for å symbolisere den «stormende, mektige vind» og Den hellige ånds frie utfoldelse. På disse bannerne kan det være brodert symboler for Den hellige ånd, som en due eller flammer. Vil du vite mer? Vi anbefaler boka: Kristne Symboler. En elementær innføring (Verbum forlag 2002) av Ragnar Skottene.

Navn: Asbjørg Øxseth

Frivillig som: Layoutansvarlig for Menighetsbladet

- Hvorfor er du frivillig? - Menighetsbladet er en fin mulighet til å nå ut med hva kristendom og trosliv er. - Hvor lenge har du vært frivillig? - Jeg har vært fast frivillig i Menighetsbladet siden jeg flyttet til Lambertseter i 1991. I starten var jeg blant annet sekretær for redaksjonen og hadde kontakt med bidragsytere. - Hvorfor vil du anbefale andre å bli frivillig? - Det å utføre oppgaver, alene eller sammen med andre, er meningsfylt og gir glede. Ja, det kan rett og slett være morro! Det handler ikke om den mestringsfølelsen som prestasjoner kan gi, men den indre gleden det gir å få være med! Det handler om å bruke de gaver og den utrustning Gud har gitt. For mitt vedkommende har arbeidsoppgavene blitt forandret på grunn av helsesituasjonen. Etter å ha blitt redusert i helsen savner jeg mere av gleden jeg opplevde da jeg kunne delta i flere arbeidsoppgaver. Mange av oss som opplever at helsa svikter opplever motløshet. Helsesituasjonen kan medføre bortfall eller sterk endring av muligheten til å utføre frivillige oppgaver. Dette kan være vondt. Da er det viktig å legge vekt på at de ”små” arbeidsoppgavene kan være like viktige og til like stor glede som de ”store”! Kanskje det også kan være en viktig oppgave bare å være en del av et fellesskap?

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke Påske: 01.04.12 kl 1100

88

Palmesøndag Høymesse med dåp. Fredrik Ulseth. Jes 56, 6-8; Rom 3,21-26; Matt 26,6-13

05.04.12 kl 1800

Skjærtorsdag Påskemåltidsgudstjeneste Asle R Rossavik. Luk 22,14-23

06.04.12 kl 1030 kl 1100

Langfredag Orgelmeditasjon Pasjonsgudstjeneste ved Asle R. Rossavik. Mark 14,26-15,37

08.04.12 kl 1100

1.påskedag Høytidsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik Jes 52,7-10; Rom 14,7-9; Matt 28,1-10

09.04.12 kl 1900 (merk tiden)

2.påskedag Påskejazz Asle Røhne Rossavik , The Real Fake Band og Christine Thune Luk 24,36-45

15.04.12 kl 1100

2.søndag i påsketiden Sprell levende påskegudstjeneste for hele familien ved Fredrik Ulseth. Joh 20,24-31 (F)

22.04.12 kl 1100

3. søndag i påsketiden Gudstjeneste med dåp ved Lars Kristian Gjone Esek 34, 23-31 eller Apg 3,12-21; Hebr 13,20-21; Joh 10,1-10

29.04.12 kl 1100

4. søndag i påsketiden Høymesse med nattverd ved Asle Røhne RossavikJes 43,16-21 eller Apg 9,1-19; Åp 2,1-7; Joh 13,30-35

06.05.12 kl 1100

5.søndag i påsketiden. Sprell Levende gudstjeneste for store og små ved Lars Kristian Gjone. Mark 5,21-24, 35-43.

13.05.12 kl 1100

Høymesse ved Jostein Vist. Sykehjemmets - og frivillighetssøndag Dan 7,17-19; 3 Joh 11; Matt 7,7-12

20.05.12 kl 1100

Pinse: 27.05.12 kl 1100

Søndag før pinse Gudstjeneste med dåp ved Fredrik Ulseth. Sak 14,6-9 eller Apg 26,1-3. 20-29; Åp 21,22-27; Joh 3,16-21 Første pinsedag Høytidsgudstjeneste med nattverd ved Fredrik Ulseth. 1 Mos 1,1-5; Apg 2,1-11 eller 1 Kor 12,12-13; Joh 14, 15-21

28.05.12 kl 1100

Andre pinsedag Økumenisk samling i Bøler kirke. Joh 6,44-47

03.06.12 kl 1100

Treenighetssøndag Høymesse med dåp ved Fredrik Ulseth. Gjestetaler fra Misjonsalliansen 1 Mos 18,1-8; Rom 11,33-36; Luk 10,21-24

10.06.12 kl 12.15 (merk tid og sted)

2. søndag i treenighetstiden Friluftsgudstjeneste i Maridalsruinen ved Fredrik Ulseth. Avreise fra Lambertseter kl. 11.00. Konfirmantene deltar. Salme 67,2-6; Gal 3,23-29; Joh 3,36-30

17.06.12 kl 1100

3.søndag i treenighetstiden Sprell Levende Misjons-gudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik med påfølgende misjonstivoli. Besøk fra Stefanusalliansen Mark 10,13-16 (F)

24.06.12 kl 1100

4.søndag i treenighetstiden (Sankthansdag) Gudstjeneste med dåp ved Fredrik Ulseth Mal 4,5-6; Apg 13,16-26; Matt 11,7-14

01.07.12 kl 1800 (merk tiden)

5.søndag i treenighetstiden Sommergudstjeneste kl. 18.00 Ordsp 7,1-3; 1 Kor 3,10-18; Matt 7,21-29


Hva skjer i menigheten? Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl. 12.00. Kafé med enkel servering fra kl. 11 - 14 (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. www.ostmarkskapellet.no 1. april: Pål Torkildsen 9. april: Gyro Sølvsberg 15. april: Inge Lønning 22. april: Bjørn Mathiesen 29. april: Tore Kopperud 6. mai: Per Olav Vangen

13. mai: Anne Austad Familiedag med grilling og leker 20. mai: Dag Aulie 28. mai: Gunnar Kagge 3. juni: Øystein Larsen 10. juni: Elisabeth Torp 17. juni: Karl William Weyde

Bibellesning i kapellet

Hver torsdag kl 1100. Vi leser fra gamle testamentet i ny oversettelse denne våren.

Frivilligsentralen Tro og Lys

En lørdag i måneden i kirken kl. 14.00 - 17.00. Datoer framover : 21.apr , 12.mai, 09.juni (Mariahuset) Kontakt: Toril Slettner via Lambertseter menighet tlf 23 62 99 00

Torsdagstreff

Alle torsdager kl. 12.00 -14.00 utenom helligdager (Skjærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag, se gudstjenestelisten). Program: allsang, mat, utlodning og gjerne et tema): Kontakt: Jørgen Meier

Cøliaki og nattverd? Fra og med palmesøndag vil Lambertseter menighet gå over til glutenfrie oblater for alle nattverdsgjester på søndagsgudstjenestene. Dette betyr at glutenallergikere ikke lenger behøver å bekymre seg for smitte fra de tidligere ordinære oblatene.

Hverdager kl. 08 -17; lørdager 10-15 i Kirkestuen.

Sykehjemsandakt Onsdager kl. 12.00 Kontakt: Tor Torbjørnsen.

Takk for gaven Vi takker for * alle gaver til menighetens arbeid og til kirken. * gaven på kr 10.000 som ble gitt til orgelet. Det kom vel med da orgelet hadde en større reparasjon før jul. * andre gaver, som blant annet er gitt til kjøkkenet og til musikk i kirken. Vi takker denne gangen spesielt for gavene fra kirkeringene. Gaven fra kirkering nr 7 på kr 11.000 i 2011 ble benyttet til å kjøpe inn nytt lydanlegg i kirkerommet. I tillegg kjøper kirkeringene noen ganger selv inn nødvendig utstyr til kirken. et er vi også svært takknemlig for. Fra kirkering 4 og 8 fikk menigheten overført sluttoppgjørene da de ble avviklet noe tid tilbake.

Særlige aktiviteter vår 2012 Felleskirkelig pinsefest i Bøler nye kirke 2. pinsedag / 28. mai kl. 11 er det første gang (utenom vigslingsfesten) at menighetene i Søndre Aker samles i dette flotte kirkekomplekset. Og vi har flere med oss – representanter for migrantmenigheter og andre trossamfunn deltar også. Pastor i Misjonsforbundet, Erik Andreassen, taler. Tore Kopperud og Bendik Vollebæk leder. Det blir mye sang. Det gis en gave til Stefanus-alliansen (For de forfulgte).

Gudstjenestekurs – Den norske Kirke er i ferd med å innføre ny ordning for hovedgudstjenesten .Den andre av to kurskvelder er torsdag 19.april kl 1700 (starter med middag først) Du inviteres til informasjon og øving. Kom gjerne selv om du ikke fikk med deg første kurskveld i mars. Pga servering bes du om å melde deg på i forkant til menighetskontoret tlf 23 62 99 00.

Dåpssamtale

For dere som skal døpe barn våren 2012 og bor i Lambertseter menighet, er det mulighet for dåpssamtale med prest følgende dager kl 18; 11, april 9.mai, 13.juni. Ta kontakt med menighetskontoret eller post.lambertseter@oslo. kirken.no

Dugnad i og rundt kirken tirsdag 24. april fra kl 10-22. Det blir kaffe og litt mat for flinke frivillige. Menighetsrådet

har møter følgende dager våren 2012 kl 19.30 i kirken:, 23.april, 21.mai og 18.juni

9


Hva skjer i menigheten?

✔ ✔ Tirsdager

Våren 2012

kl 12.30 til 13.15 (3-6 mnd) Fra 24.01.11 - 20.03.12 Felles Tirsdager lunsj klkl:13.15 - 13.45 12.30-14.30 12.30-13.15mnd) (3-6mnd) kl 13.45-14.30kl: (6-12 Felles lunch: kl: 13.15-13.45 Kl: 13.45-14.30 (6-12mnd)

Datoer Påmelding til: Fra 08. mai - 12. juni

Kr 50 pr gang som betales ved oppmøte.

(Babysang tar pause i april.) Det kreves ikke at foreldre skal prestere sangferdigheter. Vi har fokus på babyene og det sosiale!

Våre

-14.30 kl: 1 : kl: 2.30-13.15 13.1 (3-6m nd) Kl: 13 5-13.45 .45-14 Kr 50 .30 (6 pr gan -12m g som nd) betales ved op Påme pmøte . babys lding til: ang@ lamber 23 62 tseter 9 kirke.n (Eller 9 00 o bare ko m...) lunch

Påmelding til: babysang@lambertseterkirke.no. 23 62 90 00 (eller bare kom ...)

for alle som er født i 2006 (men 2005-barn er også velkommen) tre tirsdager kl 1700-1830: 10. april, 24. april og 8.mai i Lambertseter kirke dåpsskolen deltar i Sprell levende gudstjeneste 6. mai va gjør man på en dåpsskole? Noen stikkord er: film, samtale, bibelfortelling, rottejakt, aktiviteter og måltidsfelleskap innrammet av sanger og bønn. Kirkerottene er våre gjennomgangsfigurer. Kirkerottene heter Vesla og Fredo. De har bakgrunn som sirkusartister, men forviller seg til kirken. Sammen med dem møter vi temaer som glede, tilgivelse, frykt og undring. Mens barna har samling nede, kan foreldrene kose seg med en kopp kaffe oppe.

Fra 24 n 20 Kontakt: .01.11 12 Tirsdag Gunnlaug Himle. er kl: 12.30 20.03.12 Felles

Dåpsskole for 6-åringer

H

babysang@lambertseterkirke.no 23 62 99 00 (Eller bare kom...)

Barn - familier - unge

✔ ✔

Påmelding til prest/ trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone, gjerne via epost til Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no. Man kan komme selv om man ikke har fått meldt seg på, men det er veldig kjekt å få beskjed. Beskjeder om matallergier eller tilretteleggingsbehov kan gis til Lars Kristian (epost eller telefon: 23 62 99 09).

Ledere: Lars Kristian Gjone og Gunnlaug Himle

10


Nattverd

Barn og nattverd

T

Kan barn gå til nattverd?

orsdager imeout

20: 20: 0030

18: 20: 0000

Torsdager kl. 18.00-20.00 utenom skolens ferier. Se hjemmeside og face book for nærmere informasjon. Kontakt Bjørnar Nome. TimeOut: (Pusterom med musikk, ord til ettertanke, lystenning og bønn) etter KIKK, fra kl. 20.00 til ca 20.30.

Ja. I Den norske kirke er nattverden for alle de døpte. De barna som er for små til å spise og drikke kan i stedet motta velsignelse. Småbarn bør gå i følge med en voksen som kan fortelle hvorfor vi mottar nattverd. Barn må naturligvis få stille spørsmål rundt måltidets sterke symboler. Ingen av oss forstår dybden i nattverdmysteriet. Uansett hvor mye eller lite vi forstår, mottar vi Jesu spesielle nærvær likevel.

Hvorfor har vi nattverd?

Fordi Jesus sa at vi skulle gjøre det, til minne om ham og det han har gjort for oss. Da Jesus døde og sto opp, seiret han over de vonde kreftene i verden. På grunn av Jesu oppstandelse fra de døde kan vi mennesker se bort fra ”synd, død og djevel,” som Luther sier. Kan vi finne bedre ord å bruke i dag?

Tirsdager kl. 18.00-20.00 utenom skolens ferier. Kontakt: Lars Kristian Gjone.

Weekend for barn i 5.-7.-trinn 1. - 3. juni planlegger Lambertseter menighet og Junior-KIKK helgetur til Østmarkskapellet (dette tilsvarer fjorårets leirhelg til Degernes). Både deltakere og hjelpeledere bes om å melde seg til lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no. Østmarkskapellet innbyr til en opplevelsesrik og naturskjønn leiropplevelse! Det legges opp til en svært lav deltakerpris for turen. Mer info kommer på JuniorKIKK, www.lambertseterkirke.no og i neste nr.

Noen misliker ordet synd, men å innse at man har synd er egentlig bare å innrømme at man ikke er perfekt. Å være ufullkommen, og skape ufred, hører med til det å være menneske. I nattverden mottar vi hjelp til å bli forsonet med Gud på tross av våre mangler. Men trenger barn det, da? Sier egentlig vår Mester noe om det? Brødet gis ofte i form av en oblat, som ligner på en penge. Det symboliserer at Jesus har betalt for syndene våre, fordi Gud kan og vil tilgi. I nattverdsliturgien sier vi at brødet er Jesu kropp, og vinen er Jesu blod. Poenget er bytte ut våre menneskelige mangler med hans guddommelige fullkommenhet. Hvem har vel ikke behov for det? Lars Kristian Gjone (Prest og trosopplæringsleder)

Det «nye» fadervår Som mange er kjent med kom bibelen i ny oversettelse i 2011. Hvordan er så ordlyden blitt i «Det nye Fadervår»? Her er den.

Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Matt.6,7-13

Kontakt: Lars Kristian Gjone

11


Tur til Østmarkskapellet En herlig gjeng konfirmanter TEKST OG FOTO: HELEN FJELD LANGRIND

F

redag 3. feb. dukket TØFF-leder-troppen opp på Grønmo. Alle skulle de nå kveldens mål om å komme helskinnet frem på ski til Østmarkskapellet! Noen på nivå med Northug og andre med Ole Brum. Lite visste vi om hva slags suveren tur dette skulle bli! Vi spiste god mat, feiret bursdagen til Caroline og forberedte oss til konfirmantene som skulle komme oppover på Lørdagen.

Etter en rekke latterkramper fant vi senga noen timer før vi skulle stå opp igjen. Konfirmantene ble tatt inn i varmen etter å ha gått skituren fra Grønmo i tosifret minusgrader. Helgen ble brukt til å bli kjent på tvers av konfirmanter og ledere. Vi lekte, spilte spill, lagde mat og knyttet begynnende vennskapsbånd. Å se og bli sett! Når undervisningen stod på planen fikk vi et godt avbrekk med

Kristuskrans meditasjon. Kvelden avsluttet med lystenning, bønn og sang. For en herlig gjeng konfirmanter vi har! Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at vi hadde en ekstremt vellykket tur, og vi gleder oss til neste! Og pssst: husk KIKK på torsdager fra 18.00-20.00. Det er der det skjer lzm!

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

12


Leserinnlegg

Sprell Levende Gudstjeneste AV TORILL SLETNER Søndag var jeg på Gudstjeneste i kirken min, det var Sprell Levende Gudstjeneste med masse, barn mange foreldre og, til min store glede ganske mange av de som går til vanlige Gudstjenester, nemlig oss «Hvithårete» 65+.

D

et var liv og røre, med masse barn, en del ungdom var det også. Veldig mange var engasjert i det som skjedde, og vi fikk deilige boller til kirkekaffen. Kirken var ganske full og det var en glede

å synge sammen med forsangere og alle de som kunne sangene. En god del var ny liturgi bl.a sa sang vi trosbekjennelsen, og jamen klarte vi «gamle» å følge med på melodien som var hip hop. Kjempegøy! Søndagen før var det ordinær gudstjeneste, og da satt alle vi hvithårete spredt rundt i benkeradene. Det var temmelig glissent, salmesangen var ikke spesielt god, og alle barnefamiliene glimret med sitt fravær. Riktig stusselig var det.

Velkommen til vårens storsamling for menighetene i Søndre Aker prosti! Denne kvelden vil mennesker fra alle kanter i pro-

Det synes som om det er aldersdelte gudstjenester i den forstand at de som er yngre enn ca 45, med barn, holdeseg til Sprell Levende, og glemmer at det er Gudstjenester hver søndag. Vi som er eldre, og ferdige med egne barn går både på Sprell Levende og de ordinære Gudstjenestene. Der det er mulig tar vi med barnebarna på Sprell Levende. Mitt hjertesukk er: Hvorfor kommer det så få familier på de ordinære Gudstjenestene? Er dere redde for at vi ikke skal tåle bråket? Blir vanlig Gudstjeneste for kjedelig for barna?

Søndagsskolen lider også under at så få familier kommer til vanlig Gudstjeneste, to-tre barn går med ut til Søndagsskolen, og da sammen med foreldre som skal være søndagsskolelærere den dagen. Min utfordring til småbarnsforeldre og de som er i den aldersgruppen: Kom til vanlig Gudstjeneste og vær med på å løfte den opp så det blir mer liv der også!!!

ØYELEGE STEINAR BAREID KIWI

Ko n g s v e i e n 1 0 4 , 1 1 7 7 O s l o (i BestHelse Nordstrand)

Te l e f o n 0 2 3 5 9 o g 2 2 2 8 6 3 6 4 skoreparasjon L ambertser ås- og nøkkelservice Tlf. 22292830

❍ Kopierer alle typer nøkler ❍ Låsmontering ❍ Alt av låsarbeider ❍ Skiltgravering ❍ F.G. godkjente låser ❍ Skomakerservice

* Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

LAMBERTSETER LEGESENTER

Mellombølgen 47. Tlf. 22749050. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid.

LEGENE Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic, Ruchika Sarna og Charlotte Widerøe. Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: www.lambertseterlegesenter.no

13


Påskeoppgaver

Påskenøtt! Hvem er dette? Hint: Lokal Lambertseter-personlighet fotografert for en tid tilbake... Har også en viss tilknytning til Lambertseter kirke... Send svar med navn og tlf.nr. til redaksjonen@la mbertseterkirke.no, eller lever ditt svar i resepsjonen i kirken innen 15. april. Det vil bli trukket 1 vinner blant innkomne riktige svar. Vinneren vil bli offentliggjort i sommernummeret av menighetsbladet som kommer i postkassene i løpet av juni. Premien vil være søt og god!

ss for o t k a t kon liktende p r o f u en ering d r u iv d ver bolig! in d v a <

Hvem tror du kan OBOS best? Ingen selger flere OBOS-boliger på Lambertseter enn oss!

Nils Tore Gjone

Kristin Ø. Svendsen

Jon Andreas Sørensen

Torstein Bruvik

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

14

Vibeke Pedersen


Slekters gang

Vi holder til på nye Lambertseter Senter.

P ARFYMELLE L AMBERTSETER

fører alle de mest kjente merkene som ✓ Dior ✓ Chanel ✓ Lancôme ✓ Biotherm ✓ Ysl ✓ Shiseido ✓ Clarins ✓ Clinique mm Kom også innom

PARFYMELLE LAMBERTSETER HUD OG FOTPLEIE hvor du kan få gjort de deiligste behandlinger.

S

Ek press ystue

Tlf. 22 29 28 30

Holder til i gamle sentret på Lambertseter, tidligere urmakerbutikken.

SKREDDERSALONG MED STOR KOMPETANSE TIL GODE PRISER. Vi tilbyr en mengde tjenester; alt fra nytt til omsøm. skifting av glidelås, gardinsøm etc.

NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 Avd Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå)

Slekters gang Døpte

Mariam Eggen Sjølyst, Martine Bredvold Benasie, Julie Eik Gabestad, Maliln Tveraaen Ekstrøm, Mia Brenna Hanæs, Lilly Sandnes, Erle ResalandKaas, Olivia Hatlevold Lohne. Colin Elijah Ford, Adrian Braathen Swaan, Leo Aleksander Johansen, Noah Andersen Pausekert, Theo Aleksander Svenningsen Gundersen, Moah Alexander Baldvinsson, Henrik Solberg Halnes, Emil Spjutøy Persen, Jostein Ritter-Johansen, Sebastian Haga-Orvedal, Peter Edward Gibbons, Liam Alexander Ekornseter, Emilian Christopher Johannessen.

Døde

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Borgny Stangnes, Eva Randi Olsrud, Randi Skogsrud, Randi Gerd Jakobsen, Lilly Marie Eriksen, Eva Synnøve Thoren, Bjørg Dahl, Mona Karina Haugstad, Ingrid Knudsen, Reidun Aasmundrud, Synnøve Ellinor Kristiane Ritlef, Laila Synøve Neubert, Rolf Madsen, Egil Harry Lilleby, Karsten Arvid Sørensen, Knut Edvard Dokka, Odd Magnus Markeng, Albert Mathias Østli.

15


Fra bomberommet «Lydspor til ditt liv»

fungere slik lydsporet på en film kan gjøre. Da blir det lydsporet til ditt liv.

Musikk er en viktig del av livene våre. Mange av oss hører på musikk nesten hele tiden. Noen ganger får enkelte sanger eller musikkstykker en helt spesiell betydning.

I konfirmasjonsundervisningen bruker vi dette for å bli bedre kjent med hverandre og for å gi hverandre en mulighet til å fortelle noe om seg selv som betyr noe eller bare for å dele noe musikk en er glad i.

Det kan være den sangen som du og kjær’sten fikk som deres sang. Det kan være den sangen som ble din da det ble slutt. Det kan være en sang som for deg er sommeren 2011. Eller det er sangen som du husker mormor sang og som ble ekstra viktig for deg da hun døde. Musikk og sanger kan noen ganger

Hvilke sanger har betydd noe i ditt liv eller er knyttet til bestemte hendelser eller opplevelser i ditt liv? Hva er ditt lydspor? Kanskje det skal være dagens utfordring til deg? Av Asle Røhne Rossavik

Oppslagstavle Hva skjer i påsken og pinsen? Se side 8 og 9

Besøk av kirkerottene Vesla og Fredo Se side 10

Weekend for barn i 5.-7.-trinn

Dugnad

Se side11

Se side 9

Felleskirkelig pinsefest i Bøler nye kirke Se side 9

2. påskedag Påskejazz kl. 19.00. Se side 8

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.2/12.  

Nr. 2 - 59. årg - april - juni 2012 - - informasjon Det er sant! Livet vant! ................. side 3 Hjemmepåske...... ........ ..............

Lambertseter menighetsblad nr.2/12.  

Nr. 2 - 59. årg - april - juni 2012 - - informasjon Det er sant! Livet vant! ................. side 3 Hjemmepåske...... ........ ..............

Advertisement