Page 1

sola menighetsblad Nr. 1 februar/mars 2012 53. årgang

Søte englerbarn synger søt englesang i Ræge Kirke!

Åpningen av påbygget på Sørnes kirke skjer 12. februar kl.11.00

Sigvart Dagsland Konsert i Sørnes kirke Torsdag 8/2 kl.19.30

Geir Munthe-Kaas som ny kantor i Sola menighet.


Sola kirkelige fellesråd -

kirkevergeadministrasjon

Kirkeverge

Trygve Torgersen

k: 51 75 53 75

p: 51 80 00 75

trygve.torgersen@sola.kirken.no

www.sola.kirken.no

Ass. kirkeverge

Tore J. Aas

k: 51 75 53 84

m: 908 41 153

tore.aas@sola.kirken.no

Konsulent

Sidsel Holmsen

Koordinator Kirkens Sykevaktsordning

Jodi Niday

k: 51 65 34 42 k: 51 75 53 74

sidsel.holmsen@sola.kirken.no

m: 915 66 468

jodi.niday@sola.menighet.no

Ny bibel

Sola Menighet - Postboks 82, 4097 Sola - Menighetskontor: Soltunv. 6 - Kontortid: mandag–fredag: kl. 09.00–15.00 Kontor

t: 51 75 53 70

Sogneprest

Bjørn Brakestad

k: 911 03 210

Menighetsprest

Sigve Vidnes

k: 51 75 53 77

Diakon

Solveig Håland

k: 51 75 53 78

Kirketjener

Ottar Vigdel

k: 51 65 08 31

Menighetsråd v/leder

Turid Eikeland Tjora

Styrer Åpen Barnehage

Elisabeth Velde

post@sola.menighet.no p: 51 65 17 77

bjoern.brakestad@sola.menighet.no

m: 928 59 527

solveig.haaland@sola.kirken.no

sigve.vidnes@sola.menighet.no otvigdel@online.no

m: 932 59 315

elisabeth@velde.as p: 51 65 20 80

tetjora@online.no

Kantor

Geir Munthe-Kaas

k: 51 75 53 79

Sekretær

Mia Sande

k. 51 75 53 72

m. 971 82 585

mia.sande@sola.menighet.no

Trosopplæringsleder

Gøran Byberg

k: 51 75 53 85

m. 489 97 109

g.byberg@sola.menighet.no

Daglig leder

Siri Lindtveit

k:51 75 53 76

m: 915 61 232

siri.lindtveit@sola.menighet.no

randi.tveit@tananger.menighet.no

Me har fått ei ny bibel-omsetjing i haust. Det har vorte stilt mange spørsmål om nødvendigheten av dette. Mange kjenner seg usikre på nye ord og formuleringar. Fader vår som har blitt til Vår Far, jomfrua i Jes.7,14 har vorte til ung jente. Maria vert framleis omtala som jomfru. Herberge vert til husrom. For meg har ny omsetjing skapt ny lesarglede. Kva er dette omsett med? Den eine sida er å lesa Bibelen, den andre sida er at Bibelen lese meg. Nye ord gjev meg ny forståelse og skaper ny ettertanke. Slik har den vorte til velsignelse. Det viktigaste er at Bibelen talar til meg også i ny språkdrakt. Bibelen er eit kjærleiksbrev til den enkelte. Denne kjærleiken spring ikkje fram av det me duger til. Kor fine eller vellukka me er. Han elskar oss som me er. Guds kjærleik vart openberra mellom oss då han sendte sin einbårne Son til verda for at me skulle ha liv ved han 1.joh.4,9. Han kjenner det me har mislukkast med. Han kjenner tankar og handlingar eg vonar ingen andre nokon gong får vita om. Han elskar oss. Bibelen lese meg som verdig til å bli elska av Gud. Bibelen er også ein god veivisar. Det er mange reglar og råd om korleis du skal leva i Bibelen. Dei står der ikkje for å gjera livet kjedeleg, men for at me skal ha det bra. Det som er litt plagsomt med Bibelen som vegskilt, er at den mange gonger peikar på ein vei som ikkje er lett å gå. Eg er god til å gå utanom. Det fine er at den lovar hjelp. Jesus veit korleis det er å vera forfulgt, urettferdig anklaga, håna og spota. Han vil vera med oss på den vanskelege vegen. Bibelen er også næring for vår sjel. Det får menneske i oss til å veksa. Eg tenkjer lett at vekst er noko som høyrer ungdommen til. Etter det er det vekst i breidde. Guds ord skaper ny innsikt etter som verda og eg forandrar meg. Bibelvers er ofte til undring og grubling , og gjennom det veks det fram ny innsikt. Slik vert Bibelen til vekst i mitt liv. Bibellesing høyrer til i ein kristen sitt liv. Me har også bibelgrupper der ein kan dela tankar og spørsmål til teksten. Å finna ein plass i ei slik gruppe er til stor hjelp. Grupper kan startast på eige initiativ eller ein tar kontakt med menighetskontor som kan vera til hjelp i formidling av navn. Lukke til i di bibelvandring.

marianne.weibell@tananger.menighet.no

Bjørn Brakestad.

Ræge Menighet - Postboks 38, 4054 Tjelta - Menighetskontor: v/Ræge kirke - Kontortid: Tirsdag til torsdag kl. 09.00–13.00 Kontor Menighetsprest

t: 51 75 53 70 Sindre A. Eskedal

post@rege.menighet.no

k: 51 75 53 63

m: 975 44 554

sindre.eskedal@rege.menighet.no

m: 936 52 805

cecilie.skreting@rege.menighet.no

m: 975 05 635

marianne.sundvoll@rege.menighet.no

Daglig leder

Cecilie Skretting

k: 51 75 53 62

Menighetsråd v/leder

Maghild Ø Klungland

p: 984 01 226 k: 51 75 53 64

Barnepastor

Marianne Sundvoll

Musikkpastor

Kristian Lie-Bjelland

m: 916 65 168

Kirketjener/vaktmester

Per Skretting

m: 958 10 844

Administrasjonsmedarbeider

Berit Kristin Edvardsen

k: 51 75 53 65

bke@rege.menighet.no

Sørnes Menighet - Mortensarmen 1, 4052 Røyneberg - Menighetskontor: Sørnes kirke - Kontortid: Tirsdag–fredag kl. 09.00–13.00 Kontor

t: 51 75 53 70

post@sornes.menighet.no

Sokneprest

Berit Espeset

k: 51 75 53 54

p: 51 64 50 85

berit.espeset@sornes.menighet.no

Daglig leder

Johan Jensen

k: 51 75 53 52

p: 51 65 59 56

johan.jensen@sornes.menighet.no

Kantor

Turid Evje Jensen

k:51 75 53 56

p: 51 95 98 89

turid.evje.jensen@sornes.menighet.no

Sekretær

Kristine Byberg

k: 51 75 53 53

Styrer Åpen Barnehage

Ingvild Pettersen

kristine.byberg@sornes.menighet.no m: 45 24 54 61

Menighetsråd v/leder

Ole Andreas Gundersen

p: 51 65 61 27

m: 982 47 591

Trosopplæringsleder

Marit Mælum Nordal

k: 51 75 53 57

m: 90 83 82 66

marit.malum.nordal@sornes.menighet.no

Trosopplæringsleder

Marianne Lindefjell

k: 51 75 53 58

m: 90 16 60 03

marianne.lindefjell@sornes.menighet.no

Tananger Menighet - Postboks 120, 4098 Tananger - Menighetskontor: Risavika havnering 100, Tananger Kirke - Kontortid: Tir–fre kl. 09.00–13.00 Kontor

Sokneprest

p: 51 69 97 99

ingunn.hoivik@tananger.menighet.no

Sara Rachel Loka

k:51 71 96 63

m: 918 06 301

sara@tananger.menighet.no

Randi Lundberg Tveit

Trosopplæringsleder

Marianne Bøe Weibell

Sekretær

Inger Marie Nordhagen

Organist/ungdomsleder

Magnhild Mo

Menighetsråd v/leder

Knut Erik Hollund

Menighetsbarnehage / SFO v/Styrer

Guri Haarr

Kirketjener/vaktmester

Emil Rott

k: 51 71 96 61 k: 51 71 96 66

k: 51 71 96 77

k: 51 71 96 65

k: 51 71 96 64

m: 971 47 133

m: 993 07 770

m: 900 77 409

magnhild.mo@tananger.menighet.no

m: 91 36 40 79

knut.hollund@me.com

m: 412 58 237

m: 938 43 379

Etter Skoletid

k: 51 71 96 73

m: 918 03 433

Knøttetreffen Knøttene

k: 51 71 96 71

m: 918 08 852

k: 51 71 96 72

ingermarie.nordhagen@tananger.menighet.no

m: 928 11 629

k: 51 71 96 74

Lekeklossen

post@tananger.menighet.no

k: 51 71 96 62

Daglig leder

Kateket

t: 51 75 53 70

Ingunn Aarseth Høivik

m: 976 49 376

emil.rott@tananger.menighet.no

guri.haarr@tmb-sfo.no


Frivillig abonnementspris: Kr. 200,- pr. år. Bankgiro: 3206.20.02238 Tidsfrister: nr. 2/12 utgis 28. mars. Og varer til 30. april. Stoff sendes til: menighetsbladet@sola.menighet.no Frist for stoff : 8. mars Skal dekke april og mai.

sola menighetsblad

SOLA MENIGHETSBLAD Utgiver: Menighetsrådene i Sola E-post: menighetsbladet@sola.menighet.no Adresse: Postboks 82, 4097 Sola Lay-out: Venke Eiane Sæther Trykk: Jærprint Annonser: Torleif Oftedal tlf: 93 23 29 90 to-ofte@lyse.net

KIRKENS SYKEVAKTSORDNING I SOLA KOMMUNE En avlastningsordning for pårørende bosatt i Sola kommune Mange mennesker ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, selv om de trenger pleie og omsorg daglig. Hjemmetjenesten i kommunen er med på å gjøre dette mulig, sammen med pårørende som stiller opp og gjør en uvurderlig innsats. Kirkens sykevaktsordning skal ikke erstatte noe av dette. Den er ingen erstatning for hjemmetjenesten i kommunen, men er ment å være et supplement til hjemmetjenesten. Dette er en tjeneste hvor frivillige medarbeidere, kalt sykevakter, mot en liten timegodtjørelse, kommer hjem og er tilstede hos den syke for å avlaste pårørende. Sykevaktene skal ikke utføre sykepleie eller stell, men kun være til stede. Dette kan skje på dagtid, om kvelden eller om natten. Tjenesten koster kr. 20,-pr time og kr. 200,- for en natt. Natten regnes fra kl.22:00 til kl. 07:00 neste morgen. Hjemmetjenesten vil selvsagt fortsette å komme innom etter de avtaler som gjelder. Ta direkte kontakt med leder, Jodi Niday, telefon: 915 66 468 Tildelingen av tjenester skjer etter tilgang på sykevakter

SOLAKIRKENES SERVICETORG Telefon: 51 75 53 70 E-post: post@sola.menighet.no Åpent mandag – fredag 09.00 – 15.00 Du kan fortsatt ringe til en ansatt på hans/hennes kontor og du får svar dersom vedkommende er til stede. Servicetorget finner du i Menighetssenteret i Soltunveien 6 i Solakrossen Vi jobber for god service!

Mitt nabolag – nå en del av Sola menighet Mitt nabolag ble startet av noen familier på Skadberg høsten 2009. Bakgrunnen var et sterkt ønske om å få i gang en bevegelse preget av glede og positive møter mellom mennesker. Håpet var å bidra til å skape nabolag som blir enda bedre, tryggere og mer positive å bo i. I Mitt nabolag ønsker en å oppdage og bli kjent med andre mennesker som har fokus på naboskap. Derfor tester en ut ulike måter å møtes på. Dette er for tiden nabokveldser, nabofester og nabodag. Mer informasjon om disse møtepunktene og programmet for våren kan leses på www.mittnabolag.no Mitt nabolag var fra starten av knyttet til Bymenigheten i Sandnes og ble deretter en selvstendig bevegelse. Men fra 1.1.2012 er dette en del av Sola menighet. Aktiviteten i Mitt nabolag skal fortsette med samme profil som nå, men ledet av et utvalg under Sola menighetsråd. Det betyr at det juridiske og økonomiske ansvaret nå ligger hos Sola menighet. Sola menighets givertjeneste danner grunnlaget for at menigheten har tatt på seg dette ansvaret. En god videreføring av dette spennende utviklingsarbeidet forutsetter derfor at mange vil være med og støtte satsingen økonomisk ved å bli med som faste givere til menigheten. Jeg er overbevist om at det samspillet som en nå legger opp til mellom Mitt nabolag og Sola menighet vil ta oss som menighet og lokalsamfunn lenger i arbeidet med å skape gode relasjoner mellom mennesker og legge til rette for at flere skal bli kjent med Jesus. Turid E. Tjora Leder Sola menighetsråd


Nå også kp!å Faceboo

D. DANIELSEN

FØRERKORT

TANANGER

Bil - Bil med henger - Motorsykkel - Moped

KIWI MINI PRIS SKIPSHANDEL Storhusholdning JERNVARE MIX TANANGER

Påmelding: 51 65 26 89 og e-mail: post@sola.trafikkskole.no Gaver for enhver anledning.

SOLAGÅRDEN - 4050 SOLA Telefon: 51 65 28 96

tlf. 51 64 88 50 tlf. 51 64 88 00 tlf. 51 64 88 40 tlf. 51 64 88 30

Kransebinderi Eget sløyfetrykkeri

Åpningstider mand.–fredag 09.00-19.00 Lørdag 09.00-17.00

Når du trenger elektriker …

Åpningstider mand.–fredag 08.00-22.00 Lørdag 08.00-21.00

Støtteannonsører:

MX SPORT Sola Tlf.: 51 65 03 19

Man - Fred 09.00 – 18.00 Lørd. 09.00 – 15.00

Gulv og Tak A/S Solbergvn. 5 – P.B. 170 4050 SOLA Tlf.: 51 64 64 94

THORO – forhandler. PERGINOL/PERAN – forhandler. PROTAN – takog membram-systemer.

Sande Gård Seland Optikk Sola Sola Elektro


Møtene starter kl.19.00 hvis ikke annet tidspunkt er oppgitt.

Emmaus bedehus

01. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 08. 11. 12. 15. 15. 16. 17. 19. 26. 29. 29. 04. 05. 05. 06. 07. 07. 08. 09. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 21. 24. 25. 28. 28.

Februar

Rege barnegospel kl.17.00-17.45 Møteaksjon: Se Fellesmøter Møteaksjon: Se Fellesmøter Møteaksjon: Se Fellesmøter Møteaksjon: Se Fellesmøter Møteaksjon: Se Fellesmøter Gutte/Jentelaget kl18.00-19.30 (klubbhuset) Rege barnegospel kl.17.00-17.45 Trim for voksne på Håland skole kl.19.30-20.30 Hits kl.20.00 Søndagsmøte Onsdagsklubben kl.17.00-17.45 Trim for voksne på Håland skole kl.19.30-20.30 Årsmøte kl.18.00 Barnebasar kl.17.00 Søndagsåpent kl.11.00 Nattverdmøte Rege barnegospel kl.17.00-17.45 Trim for voksne på Håland skole kl 19.30-20.30

Mars

Søndagsåpent kl.11.00 Gutte/Jentelaget kl.18.00-19.30 (klubbhuset) Bønnesamling kl.20.00 NLM møteuke Rege barnegospel kl.17.00-17.45 NLM møteuke NLM møteuke NLM møteuke NLM møteuke Hits kl.20.00 NLM møteuke Bønnesamling kl.20.00 NLM møteuke Onsdagsklubben kl.17.00-17.45 NLM møteuke NLM møteuke NLM møteuke NLM møteuke Søndagsåpent m/NLM møte kl.11.00 Gutte/Jentelaget kl18.00-19.30 (klubbhuset) Regebarnegospel kl.17.00-17.45 Trim for voksne på Håland skole kl.19.30-20.30 Hits kl.20.00 Sangkveld/Konsert kl.19.00 Rege barnegospel kl.17.00-17.45 Trim for voksne på Håland skole kl.19.30-20.30

Hvis ikke annet blir kunngjort begynner alle torsdagsmøtene kl. 19.30

Ljosheim bedehus Februar

Tirsdag 07.02 Kl 11.00 Formiddagstreff. Normisjon. Taler og sang av Kåre og Astrid Vølstad. Bevertning. Utlodning. Torsdag 09.02 Normisjon. Taler Arne Monsen. Emne: Hvordan kan jeg bli fylt av Ånden? Sang Kjell Stangeland. Onsdag 15.02 – søndag 26.02 Misjonsuke Samemisjonen. Taler: Odd Eivind Høyvik og Erling Yrkje, Sangere Onsdag 15.02 Elisabet Hauge og Brit Skjørestad Torsdag 16.02 Forsand Musikklag Fredag 17.02 Nærbø Musikklag Lørdag 18.02 kl.11.00. Bibeltime Søndag 19.02 kl.18.00. Randaberg Mannskor Onsdag 22.02 Varhaug Musikklag Torsdag 23.02 Bjerkreim Syngende Kamerater Fredag 24.02 Anna og Olene Årsland Søndag 26.02 kl.18.00. Misjonsfest. Sola Mannskor Onsdag 29.02 Årsmøte for Ljosheim bedehus. Mars Torsdag 01.03. Bibeltime ved Per Tjøstheim på Ljosheim bedehus. Emne: Guds menighet er jordens største under (Felles med Salem og Vonheim.) Fredag 02.03 Kvinnenes internasjonale bønnedag. Torsdag 08.03 Bibeltime ved Per Tjøstheim på Ljosheim bedehus. Emne: Guds menighet er jordens største under (Felles med Salem og Vonheim.) Torsdag 15.03 Bibeltime ved Per Tjøstheim på Ljosheim bedehus. Emne: Guds menighet er jordens største under (Felles med Salem og Vonheim.) Søndag 18.03 Kl. 20.00. Nattverdmøte. Onsdag 21.03 – 25-03. Møteuke – Norsk Luthersk Misjonssamband. Taler Martin Lindhjem. Sangere: Onsdag 21.03 Riskakamerastene Torsdag 22.03 Steinar Trefjord Fredag 23.03 Bore musikklag Lørdag 24.03 kl.11.00 Bibeltime Søndag 25.03 kl.17.00. Fest. Sang DeKor, Flekkefjord. Torsdag 29.03. Norsk Gideon Bibelmisjon.

Vonheim bedehus Februar

Søn. 05. kl.19.00 Møte v/Lærerakademiet. Ons. 08. kl.20.00 Bønn- og samtalemøte. (O.Bergjord) Søn. 19. kl.19.00 Møte v/Åpne Dører. Eva Stray taler og synger.

Mars

Tors. 01.kl.19.00 Bibeltime v/Per Tjøstheim på Ljosheim. Tors.08. kl.19.00 Bibeltime v/ Per Tjøstheim på Ljosheim. Tors.15. kl.19.00 Bibeltime v/ Per Tjøstheim på Ljosheim. Bibeltimene holdes sammen med Salem og Ljosheim. Søn. 25. kl.19.00 Påske i ord og toner.

Salem bedehus Februar

Tirsdag 31. jan. kl 19.30 Onsdag 1. feb. kl 19.30 Torsdag 9. feb kl 19.30 15. -26. 1.,8. og 15. kl 19.00 Fredag 2. kl 18.00 Søndag 11. kl 18.00 Torsdag 22. kl 19.30 Søndag 25. kl 19.00 Torsdag 29. kl 19.30

Møteaksjon: Se Fellesmøter Møteaksjon: Se Fellesmøter Indremisjonsforbundet, Taler fra misjonen. Møteaksjon på Ljosheim, Taler: Erling Yrkje og Odd Eivind Høyvik Fyldig program senere.

Mars

Bibeltimer på Ljosheim, Taler: Per Tjøstheim. Kvinnenes internasjonale bønnedag på Ljosheim Syng med oss i Tananger kirke. Flymisjonen, Taler fra misjonen. NMS, Misjonsfest Taler: Lars Sigurd Tjelle. Sang: Jærklang Normisjon, Taler: Torleiv Bru.

Betania bedehus Februar

1. 19.30 8. 19.30 12. 16.00 15. 19.30 22. 11.00 23. 19.30 24. 19.00 26. 11.00 29. 19.30

Onsdagsmøte NLM Onsdagsmøte NorMisjon IMI Tananger Onsdagsmøte IndreMisjonsForbundet Betania årsmøte Nattverdmøte Horvebasar, TaBaGo synger Betaniasøndag, Odd Dubland Onsdagsmøte Det Norske Misjonsselskap

6-9. 19.30 11. 14. 19.30 20. 19.30 21. 19.30 25. 11.00 25. 16.00 28. 19.30 29. 19.30

Bibeluke NLM IMI Tananger “Ut på tur” Onsdagsmøte NorMisjon NLM Årsmøte Onsdagsmøte IndreMisjonsForbundet Betaniasøndag, Ola Sandland IMI Tananger Onsdagsmøte Det Norske Misjonsselskap Nattverdmøte

Mars

Fellesmøter Fellesmøter på bedehusene: Dysjaland, Emmaus, Salem, Ljosheim og Vonheim. Taler Magne Birkedal Onsdag 01.02 kl. 19.00 på Salem , sang: Arve Bergsagel Torsdag 02.02 kl. 19.00 på Ljosheim, sang: Børge Tjessem m/venner Fredag| 03.02 kl. 19.00 på Ljosheim, sang: Ingibjørg og Arild Melberg Lørdag 04.02 kl. 17.00 på Emmaus, sang: Sigmund Frøyland og Christian Sjøtun kl. 19.00 på Emmaus, sang: Søndag 05.02 kl. 11.00 på Emmaus, sang: sanggruppa ”Renana”


Livets Gang Døpte Tananger

Magnus Goa Noah-Sebastian Systello Jekteberg Mathias Svendsen Caspian Undem Einar Hasle Sigvathsen Cornelia Hettervik Røkbuvold Hennie Ulevåg Kiønig Oline Ragnhildsdatter Valhammer

Ræge

Audun-Andrè Haugen Jåsund Tor Skjæveland Harveland Emma Høyland Sara Byberg Julie Jåsund Løvik

Sørnes

Martin Vestvik Ludvig Berge Noah Eiane Thoresen Emrek Skår Lexau Lucas Melin Joa Kasper Gimre Slettemo Marie Aslaksen Elina Upendo Bechstrøm Fossaa Tomie Mateo Dagan Eriksson Thea Sofie Bakke Johannessen

Sola

Emma Watts Kasper Vorland Oda Nilsen Ingrid Sømme Natalie Holmen Kassam Colin Natanael Helland Raphael Tsiresy Ranjeva Caline Tahiry Mats Ranjeva Caline Mathea Sanne Phillip Forgaard Emil Jean Andreassen Zofia Ingrid Sigler

Vigde Sola

Silja Malde / Tore Anfinsen Lisa Wold / Audun Lie Trine Louise Vevle / Tom Kjetil Christensen Jane Ranveig Berge Hansen / Bjørn Magnussen

på Dysjaland, Salem, Ljosheim og Emmaus bedehus 28. januar til 5. februar 2012 Taler Steinar Handeland Tema fra Hebreerbrevet – En fullkommen frelse – Han skal komme igjen

Gravlagd

Taler Magne Birkedal

Tananger

Tema fra Efeserbrevet.1.

Ingvar Ellingsen Per-Leo Roalsvik

Ræge

Ingeborg Larsen Gudmund Dysjaland

Lørdag

28. jan. kl.19.00 på Dysjaland. Steinar Handeland. •

Søndag

29. jan. kl.19.00 på Dysjaland. Steinar Handeland. •

Sola

Arne Christensen Aud Johanne Langeland Lars Herrem Rune Normann Lovra Bergliot Elise Pedersen Jan Kolnes Liv Bjørg Rønsberg Ragnvald Johan Tapper

Sang av Frode Hegle

Sang av Torhild Lura

Tirsdag 31. jan. kl.19.00 på Salem. Birkedal. Onsdag

01. febr. kl.19.00 på Salem. •

Torsdag

Sang av Arve Bergsagel

Sang av Børge Tjessem m/venner

03. febr. kl.19.00 på Ljosheim Magne Birkedal. •

Sang av Ingibjørg og Arild Melberg

Bibelhelg: Lørdag Lørdag Søndag Døgnvakt tlf.: 51 97 29 00 Oalsgaten 75, 4316 Sandnes

Tlf. 51 82 00 50

Magne Birkedal.

02. febr. kl.19.00 på Ljosheim. Magne Birkedal. •

Fredag

Sang av Sola Mannskor

Magne

04. febr. kl.17.00 på Emmaus

Magne Birkedal.

Sang av Sigmund Frøyland og Christian Sjøtun

Sang av Sigmund Frøyland og Christian Sjøtun

04. febr. kl.19.00 på Emmaus 05. febr. kl.11.00 på Emmaus

Magne Birkedal. Magne Birkedal.

Kollekt på møtene

Sang av ”Renana”

Du er hjertelig velkommen!


Treffen sin årlige julefest! Fredag 9. desember hadde Treffen sin årlige juleavslutning. Det var da dekket til fest, og fest ble det. Vi startet med julevandring i kirken hvor Ingunn prest ledet oss gjennom juleevangeliet. Det var en flott begynnelse på julefesten og det var nesten magisk når vi hørte juleevangeliet inne i kirken. Så fikk vi servert grøt av konfirmanter i fra Sola menighet – det var som alltid veldig god grøt. I år har vi fått laget noen krus til Treffen sine deltagere, det var litt til overs og vi kunne gi til venner og familie av Treffen sine deltager. Takk til alle som kom og gjorde festen til det den var i år; Treffen sine deltagere og ledere, de som hjalp til på kjøkkenet og konfirmantene fra Sola menighet. Ingunn prest og musikere Atle og Håkon, og Karen som leste fra Ajax. Tusen takk for en flott kveld! Diakon Solveig Håland

Møteuke på Ljosheim bedehus 15.-19. og 22.-26. februar vert det to møteveker på Ljosheim i regi av Norges Samemisjon. Det er Salem og Ljosheim bedehuskretser som er saman om dette. Dei same talarane som var i fjor , Odd Eivind Høyvik og Erling Yrkje, vert også med i år. Odd Eivind Høyvik er kretssekretær og Erling Yrkje som kjem frå Tysvær, har reist som forkynner i mange år. Me har fått med gode sangkrefter kvar kveld. (Sjå annonse under Ljosheim). Me vil gjerne ynskje deg velkommen til møtene.


RÆGE R ÆG E M E N I G H E T

Hva skjer i Ræge Menighet

Februar 05.feb Kl 19.30 Gudstjeneste v/ Ungkjerkå v/ Sindre A Eskedal 12.feb Kl 11.00 Gudstjeneste v/ Sindre A Eskedal Dåp Barnemenighet Offer går til Menighetsbladet 19.feb Kl 11.00 Gudstjeneste v/ Sindre A Eskedal Nattverd Barnemenighet Offer går til Trosopplæring i Ræge menighet 26.feb Vinterferie

Kafè i Ræge kirke! Annenhver mandag er det åpen kafe på kirketorget i Ræge kirke! Kafeen ble opprettet når dugnadsarbeidet i forbindelse med Ræge kirke nærmet seg slutten, og drives av menn fra menigheten med Ole Bernard Eriksen i spissen. Det er servering av vafler og kaffe. 6.feb - 20.feb-5.mar- 19.mar – 2.apr – 16.apr – 30.apr – 14.mai – 28.mai – 11.jun

Nytt kor i Ræge Liker du å synge og har lyst å bli med i nytt kor i Ræge menighet? Dirigent blir Gunnlaug Gilje Svela. Koret er for voksne i alle aldrer. Vi starter opp mandag 16. januar 2012 i Ræge kirke kl 20.00 – 21.30 og har øvelser annenhver mandag. Kontingent kr. 500,- pr. semester Kontaktperson: Aud Marit Byberg 90505316

Mars 04.mar Kl 11.00 Gudstjeneste v/ Sindre A Eskedal Dåp, Barnemenighet Offer går til Åpne Dører 11.mar Kl 11.00 Gudstjeneste v/ Sindre A Eskedal og Marianne Sundvoll 1.klassebok Offer går til Redd Barna 18.mar Kl 19.30 Gudstjeneste v/ Ungkjerkå v/ Sindre A Eskedal 25.mar Kl 11.00 Gudsteneste v/ Morten Hodne og Liv Heidi Lie-Bjelland Nattverd Barnemenighet Offer går til Trosopplæring i Ræge menighet

Årsmøte Det avholdes årsmøte for Ræge menighet onsdag 28.mars kl 20.00 i Ræge kirke Enkel servering Vel møtt!

Torsdagstreff i kirken 2.februar: ”Bures boahttin” velkommen til minner fra Kautokeino. Elisabeth Vigre forteller. 1.mars: En reise fra Vietnam til Tjelta. Minh Michael Nguyen forteller. 12.april: Glimt fra oljeeventyret. Arvid Bærheim forteller. 3.mai: Program ved elever fra Håland skole. Alle samlingene varer fra 11.00 til ca 13.00. Sang, ord for dagen og servering av lunch hver torsdag. Kollekt ved utgangen. Alle er hjertelig velkomne!

Takk for gaven!

Annerledes Julemarked 2011

På julaften kunngjorde vi at menigheten hadde fått en flott julegave!

Hjertelig takk til alle som bidro til julemarkedet i Ræge kirke! Dette ble en flott dag som i tilegg innbragte mange penger til menighet og misjon. Over 100.000 kroner i netto overskudd er ikke verst! Det kom mange folk til merkedet, til tider var det trangt inne, da været virkelig vendte vangsiden til. Likevel klorte utemarkedet seg fast på nedsiden av kirken, men vi var nervøse for at det skulle ta helt av, bokstavelig talt! Målet med julemarkedet var å skape en god førjulsopplevelse i kirken, og at julespillet i kirkerommet skulle formidle juleevangeliet på en stemingsfull og fin måte. Det håper vi at de besøkende fikk erfare.

Olav, Sølvi, May og Reidun Stangeland med familier gav Ræge kirke én million kroner til et arrangementsfond. Fantastisk! Hjertelig takk! Ræge kirke er en kirke med stor aktivitet, men nå kan vi tenke enda videre og mer kreativt rundt dette med arrangementer for alle aldersgrupper. Arrangementer som formidler tro og liv på en innsiktsfull, morsom og kreativ måte og som kan samsvare med menighetens visjon “ FOKUS PÅ LIVET “. Menighetens råd og utvalg vil i vår jobbe med å finne gode arrangementer, og å finne en tjenelig struktur rundt bruken av fondet, slik at dette kan være en viktig kapital for menigheten også i fremtiden. Vi gleder oss!

Barnegudstjeneste i Ræge kirke

Søndag 11. mars kl 11.00 Utdeling av boken: ”Den usynlige vennen” til alle 1.klassinger tilhørende Ræge sokn. Alle er hjertelig velkomne! Lørdag 10.mars arrangerer vi kino i kirken. ”Kirkerottene” vises på storskjerm sammen med popkorn og annet kinogodt. Dette er bare for 1.klassinger. Invitasjoner kommer i februar. Dersom du har spørsmål vedrørende dette så ta kontakt med: marianne.sundvoll@rege.menighet.no

Mange har strikket, heklet, sanket, snekret, klippet, limt, rigget bord, pyntet, bakt og organisert - hjertelig takk til alle sammen! Tillegg til private bidrag har vi fått støtte fra disse: Rimi - Tjelta Rema 100 - Sola Stor Cash Floriss - Kilden Sandnes Bakeri Lisi Design - Klepp Bok og Media - Sandnes Candy King Su Renhold og Catering - Tjelta Juletregården på Ræge Gevinster til lotteriet sponset av: Xait Velde Pukk

! S L U P å p d e Bli m

asse som går i 5-7 kl Puls er for deg e rk Ræge ki Puls holder til i 0 – 21.00 ver lørdag 19.0 nh ne an ca Puls er ap med bl.a: sk lle og sosialt fe lig de ån et , bingo, bretter ls Pu erm, fotballspill kj rs sto a, på ii w evandring, dram Salg i kiosk, gskvelder, bønn an vs lo e, ok ra spill, ka r, kreative kvelde urranser m.m filmkvelder, konk gent 50 kr pr. år Medlemskontin 4 februar 3 mars 24 april 14 mai 12 juni

kontakte spørsmål kan du Dersom du har eller 5 63 05 75 :9 tlf voll Marianne Sund no et. igh en ll@rege.m marianne.sundvo


Hva skjer i Sørnes Menighet Februar 05.febr kl 11.00 Barnas Misjonssøndag Ved: Berit Espeset og Marit M. Nordal Sang: Frida Tystad. Orkester. Lys Våken deltar Offer: Menighetens misjonsprosjekt 12.febr kl 11.00 Jazzgudstjeneste Ved: Berit Espeset og prost Kjetil Aano. Ernst Monsen med orkester. Sang: Grete Jensen og Ingvill H. Foss Nattverd Offer: Påbygg Sørnes Kirke 19.febr. Ikke gudstjeneste 26.febr kl 11.00 Gudstjeneste Ved: Berit Espeset Dåp Offer: Kirkens Bymisjon

Åpen Kafé Følgende onsdager kl.11.00- 13.00 i Sørnes kirke: 15/2 og 29/2. 7/3. 14/3 og 28/3 Velkommen til kaffe og vafler!

Pensjonisttreff I Sørnes kirke følgende onsdager kl.11.00: 8/2 Besøk av Håkon Ræge. Sang av mannskvartett. 18/3 Knut Vindfallet fra Stav.Aftenblad. Foto fra fjern og nær. God servering, utlodning og andakt. Vel møtt!

Mars 04.mars Kl 11.00 Gudstjeneste Ved: Håkon Kessel Sang/musikk: Kor Z Nattverd Offer: Menighetsarbeidet Søndagsskole. 11.mars kl 19.00 Ung Messe Ved: Berit Espeset og Marit M. Nordal Sang: Confession Nattverd Offer: KFUM / KFUK 18.mars kl 11.00 Gudstjeneste Ved: Berit Espeset Sang: Børge Tjessem. Dåp. Offer: Misjonshøyskolen Søndagsskole Årsmøte etter gudstjenesten søndag 18. mars i Sørnes. 25.mars

kl 11.00 Familiegudstjeneste Ved: Berit Espeset og Marit M. Nordal Sang: Gospelgjengen. Dåpsskole. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet Middag etter gudstjenesten.

Familiesamling

Lørdag 10.mars kl.15.30 i Sørnes kirke:

Menighetsuke i Sørnes 5. – 12. februar - Barnas Misjonssøndag. Søndag 5/2 kl.11.00 Familieg. v/Berit Espeset og Marit Mælum Nordal. Lys våken deltar. Sang: Frida Tystad. Orkester. - Pensjonisttreff Onsdag 8/2 kl.11.00 Besøk av Håkon Ræge. Sang av mannskvartetten. Middag. Vel møtt! - Konsert Onsdag 8/2 kl.17.00 Tananger barnegospel. Tabago. Salem barnekor og Gospelgjengen fra Sørnes. - Konsert Torsdag 9/2 kl.19.30 Konsert v/Sigvart Dagsland med 3 musikere. Entre kr. 200,- Basar Lørdag 11/2 Kl.13.00 Kafè. Grøt. Loddsalg. Kl.13.30 Sang av Gospelgjengen. Andakt. Kl.14.30 Hovedtrekning.

Pølsesang Minigospel og Gospelgjengen inviterer til pølsesang. Ta med venner og familie og møt opp følgende onsdager kl.16.30: 15/2 og 14/3.

Keltisk kveldsbønn I Sørnes kirke følgende onsdager kl.20.00: 1. februar og 7. mars Vel møtt !

- Gudstjeneste Innvielse av påbygget Søndag 12/2 kl.11.00 v/Berit Espeset. Taler: Prost Kjetil Aano Gladjazz v/Ernst Monsen og 3 musikere. Sangere: Grete Jensen og Ingvill H. Foss. Middag etter gudstjenesten.

Ny omgang med dåpsskole i Sørnes Snart fylles den nye menighetssalen i Sørnes kirke med viltre seks-åringer. Fra første tirsdag i februar løper den store gjengen inn i kjerka, klar for seks nye samlingsstunder. Dåpsskolelærerne Marianne Lindefjell Sætre og Marit Mælum Nordal ønsker den viltre seksåring-gjengen fra Grannes og Røyneberg velkommen til variert program: Først er det bibel-stund for ivrige ører før bordverset runger som klarsignal til enten varm-mat eller boller. Barna skal i tillegg kose seg med lesestund fra boka “Tre i et tre” og animert Jesus-film på storskjerm.

Februar-utgave av LYS VÅKEN Før jul var menighetssalen alt annet enn klar for en LysVåken-helg i Sørnes. “Sovesalen” til jentene var massivt dekorert med glava-matter, malingsbokser, stilaser og skrutrekkere. Dermed ble adventsutgaven av Lys Våken, flyttet til den første helgen i februar. I samspill med Barnas Misjonsgudtjeneste, får Lys Våken-deltagerne denne søndagen med seg startskuddet til årets Menighetsuke.


Nytt påbygg til Sørnes kirke Endelig begynner påbygget å komme på plass. Som bildene viser blir Sørnes kirke nå en flott kirke. (Selv om det er litt rot utenfor enda.) Hele påbygget er bygget i rød murstein slik eksisterende bygg er utvendig. Det ser meget bra ut. En kan nesten ikke se hva som er nytt og hva som er fra 1977 da Sørnes kirke ble bygd. I forbindelse med påbygget settes det inn nye vinduer og hovedtaket skiftes. Dette var helt nødvendig da det har vært flere lekkasjer i kirken. Nå gleder vi oss til at bygget snart skal bli ferdig. Det har vært mye arbeid og det er mye som er blitt forandret og innvendig. Det har vært en utfordrende byggeprosess siden bygget hele tiden skulle være i bruk som kirke. Og det har gått, søndagene har det vært gudstjeneste og det har til og med blitt servert kirkekaffe hver søndag. Midt i ukene har menigheten måttet ta litt mer hensyn til byggningsarbeiderne. Vi har vært uten ordentlig kjøkken en tid. Slik at Åpen kaffe med kaffe og

vafler ikke har blitt servert i desember og januar. Nå håper vi at det meste er klart til 1.februar og at vi kan ha menighetsuke i gode nye lokaler. Vi ønsker alle velkommen til å besøke kirken i menighetsuken, uke 6. Da er det mulig å få en omvisning i de nye lokalene. Inne i kirken får vi nytt kjøkken på 49m2. Det blir flott i forhold til kjøkkenet vi har i dag. Selve kjøkkenet skal monteres nå i januar. Så vi er spente på hvordan det hele blir. Vi får og nytt dåpssakesti og nye kontorer i kirken. Vi gleder oss til at alt dette snart blir ferdig.

Påbygg Sørnes kirke. Bilder tatt 7. januar 2012

Nå i julen sto den nye menighetssalen nesten ferdig. Den ble tatt i bruk og det var helt nødvendig. Først hadde vi skolegudstjeneste her og det var flott. Når ungdomsskolen kommer er de ca 550 stk. og da er det godt med god plass, og det hadde vi år takket våre ny menighetssal med 200 nye stoler. Julaften hadde vi og sitteplass til ca. 550, men det ble for lite på den første gudstjenesten. Julaften var det ca. 600 tilstede på den første gudstjenesten og 450 på den andre. Da er det kjekt med nytt påbygg. Når alt kommer i orden nå så kan vi love sitteplasser til alle 600 kommende jul. Vi gleder oss til Menighetsuken i Sørnes 5-12 februar. Da blir det offisiell åpning av påbygget. Selv om kanskje ikke alt er helt ferdig. Det offisielle åpningen skjer på gudstjenesten 12. februar kl.11.00

Hjertelig velkommen til Sørnes kirke.

Se programmet for menighetsuken her i menighetsbladet.

Julespill er og fra Julaften og viser Jesusbarnet, Josef og Maria som fikk besøk av hyrdene og de 3 vise menn.


Etter at vi ha fått midler til trosopplæring har vi begynt med flere aktiviteter her i kirken. Vi begynte blandt annet i fjor med gjenger for 5. og 6. klasse. De begynte med å samles en gang i måneden for å være sammen, leke, ha aktiviteter, spise og høre et ord fra bibelen. Da ungdommene syntes det var for lite treffest de nå 3. hver uke. Disse går nå i 6. og 7. klasse, og i år skal vi begynne en ny gjeng for 4. og 5. kl Vi begynte også med speideren igjen i fjor, etter noen år med opphold. Vi møtes ved Sørnes kirke hver tirsdag fra 17.30-18.30. Vi er for det meste ute, men avogtil kan det være greit å ha et oppholdssted i kirken:) i år skal temaet være sjørøvertokt. Ellers har vi hatt Tårnagent-helg som er for 3. klassinger, det var utrolig spennende og gøy, og vi gleder oss veldig til neste gang som blir 21. og 22 april.

Sigvart Dagsland Konsert i Sørnes kirke Torsdag 8/2 kl.19.30 Han kommer sammen med Geir Sundstøl, gitar. Johnny Sjo, bass og Julian Berntzen, fele og mandolin. Dette ser vi frem til. Ikke gå glipp av denne opplevelsen.

Han har fått sine sanger arrangert og spilt i ulike genrer, fra argentinsk tango i Buenos Aires til symfoniske toner i Stavanger. Han har arbeidet sammen med flere fremstående norske og utenlandske produsenter En konsertopplevelse med Sigvart Dagsland og musikere; bl.a Erik Hillestad, (Kari er et møte med en artist som behersker Bremnes, Bjørn Eidsvåg), Georg Wadenius publikumsrommet til fulle. (Blood, Sweat & Tears, Simon & Garfunkel), Gjennom sin totale tilstedeværelse og uoGulleiv Wee (The September When) og David vertrufne stemme tar han mennesker med Rhodes (Peter Gabriel). Alle disse har, i samarseg fra det sårbare menneskelige til kraftbeid med Dagsland selv, tilført uttrykket hans fulle stemninger og vokale prestasjoner. stadig nye og ulike dimensjoner. Alltid med et skrått og humoristisk blikk på tilværelsens mange fasetter, alltid med en Vi gleder oss til konsert med dyp respekt for de bånd som binder artist Sigvart Dagsland i Sørnes kirke. og publikum, forteller og lytter, sammen. Velkommen til konsert! Sigvart Dagsland er en artist i stadig bevegelse og utvikling, som i løpet av sin karriere Entre kr. 200,hele tiden også har søkt å tøye rammene for sitt popmusikalske og tekstlige uttrykk.


Hva skjer i Sola Menighet Februar

Mars

04.02.2012 12:00 i Sola kirke v/ Bjørn Brakestad Dåpsgudstjeneste 05.02.2012 11:00 i Brekko v/ Bjørn Brakestad 12.02.2012 11:00 i Kulturhuset v/ Gøran Byberg naboFEST m/ungdommer og Gospel Gathering Confession deltar Kirkekaffe Ring 51 75 53 70 (man-fre) for skyss 19.02.2012 11:00 i Sola kirke v/ Bjørn Brakestad Gudstjeneste m/fokus på ekteskapet - Kirkekaffe Ring 51 75 53 70 (man-fre) for skyss

04.03.2012 11:00 i Sola kirke v/ Sigve Vidnes Sprell Levende-gudstjeneste Kirkekaffe Ring 51 75 53 70 (man-fre) for skyss 11.03.2012 11:00 på Ungdomsskolen v/ Gøran Byberg - naboFEST m/barnas bibel Salem Barnekor deltar Kirkekaffe Ring 51 75 53 70 (man-fre) for skyss 17.03.2012 12:00 i Sola kirke v/ Bjørn Brakestad Dåpsgudstjeneste 18.03.2012 11:00 i Sola kirke v/ Bjørn Brakestad Nattverd - Kirkekaffe Ring 51 75 53 70 (man-fre) for skyss 25.03.2012 11:00 på Ljosheim v/ Bjørn Brakestad Fasteaksjonsgudstjeneste Nattverd - Kirkekaffe Ring 51 75 53 70 (man-fre) for skyss

Kirkeskyssen i Sola kirke

Vi ønsker å gi deg muligheten til å komme på gudstjeneste i kirken. Vi har fem sjåfører som kjører på omgang. En av sjåførene Torger Sanne har jeg hatt en liten prat med. Hvorfor er du med som frivillig i kirkeskyssen? Jeg synes det er greit å ha en tjeneste i kirken, og jeg ser på kirkeskyssen som en verdifull tjeneste. Ved at vi har et tilbud om kirkeskyss, kan alle som vil det ha få en mulighet til å komme til kirken og det betyr mye for meg. Hvem er det som benytter seg av kirkeskyssen i dag? Per i dag, er det ikke så mange som benytter seg av tjenesten. I begynnelsen var kirkeskyssen mye brukt, i det siste har det vært litt sporadisk og det har blitt brukt av de som bor på Soltun. Hvem tenker du kan benytte seg av kirkeskyssen? Først og fremst eldre mennesker, som har nedsatt funksjonsnivå, men også yngre som ikke har tilgang til bil. Dette skal være et tilbud til alle som ønsker å komme seg til kirken på søndagen. Hvis du ønsker å benytte deg av kirkeskyssen, kan du ta kontakt med Solveig Håland diakon i Sola menighet på telefon 51 75 53 78 eller servicetorget på telefon 51 75 53 70. Så formidler vi kontakt videre til en av sjåførene i kirkeskyssen. Solveig Håland diakon i Sola menighet.

Kristen tro har lange tradisjoner på Sola. Det ser vi ikke minst av steinkorsene på Tjora. Kristen tro gjør også mye bra i livene til folk i dag, derfor har vi kalt trosopplæringen på Sola for ”Stein-bra”!! Vår visjon er at ”Vi har oppdaget at Jesus betyr noe i dag. Derfor vil Sola menighet gi barn og unge mulighet for … ”

…TILHØRIGHET …SELVSTENDIGHET …TILLIT …IDENTITET …UTPRØVING …INTIMITET

1.februar (merk datoen) 7. mars 11. april 9. mai Alle ganger kl.17.00 God mat og underholdning Velkommen!

0-2 år 3-5 år 6-10 år 11-13 år

”de stein-søde” ”de stein-goe” ”de stein-lure” ”de stein-tøffe”

14 år

”de stein-sprøe”

15-18 år

”de stein-frie”

Trosopplæring på Sola = Stein-bra!

LUG

(Ljosheim ungdomsgruppe): Me har starta opp. Møter kvar laurdag klokka 20:00 på Ljosheim bedehus. Fra 8. klasse. Fantastiske møter med musikk, tale, samt sosialt med kiosk og liknande.

Pensjonistlaget har møte på dagsenteret Sola Sjukeheim følgende dager:

til familie og Gud og ny mestring i livets relasjoner og trygt selvbilde av kunnskap og opplevelser og modning av Gudsbildet

Fredagsklubben

Ny kantor 5. mars begynner Geir Munthe-Kaas som kantor i Sola menighet. Han har en bred musikalsk erfaring. Han har jobbet i musikkforlag og som kantor tidligere. Vi ønsker Geir velkommen til Sola menighet.

5-8 klasse Ljosheim, starter opp 20. Januar Tid. 18:00 - 20:15 Sted: Ljosheim. Vi har mange aktivitetetsgrupper (hobby, spill, mat, band), felles samling og mat.

Sola KFUK/M speidere Ljosheim.

Vandrere 6-10 kl. starter opp med PEF og Rover møte 10.Jan Alle Vandrerne har oppstart 17. Januar. kl 18:00 på Ljosheim

Jubelgjengen

. Sola menighet sin åpne barnehage på Ljosheim har startet med samlinger kl 09.30-12.30 tisdager og torsdager. For barn mellom 0 og 5 år sammen med mor eller far.

Babysang

starter opp igjen 1. mars. Se www.sola.menighet.no for påmelding.


Hva skjer i Tananger Menighet Februar 5. februar: Kl. 11:00 – Gudstjeneste Ved: Sindre Eskedal Nattverd Søndagsskole Offer: Bibelselskapet 12. februar:

Kl. 11:00 – Familiegudstjeneste Ved: Ingunn Aarseth Høivik Dåp. Nattverd. Tårnagentene og TABAGO Offer: Trosopplæringen

19. februar: Kl.11:00 – Gudstjeneste Ved: Ingunn Aarseth Høivik Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Offer: Maritastiftelsen 26. februar: Ingen gudstjeneste

Mars 4. mars: Kl. 11:00 – Gudstjeneste Ved: Vikarprest. Nattverd. Søndagsskole. Offer: Menighetsarbeidet 11. mars:

Kl.11:00 – Familiegudstjeneste Ved: Vikarprest Dåp. Nattverd. Tananger Barnekor. Offer: NMS misjonsprosjekt Mukdahan

18. mars: Kl.11:00 – Gudstjeneste Ved: Sindre Eskedal Nattverd. Søndagsskole. Offer: Sola Menighetsblad. 25. mars:

Gudstjenestesatsing i Tananger! Hver 4. søndag i måneden blir det G5 i Tananger! Tradisjonen har vært å ha kveldsgudstjenester den fjerde søndagen i hver måned. Nå blir det Gudstjeneste kl.17 – eller klokken fem, derfor G5! På disse gudstjenestene satser vi på undervisning, musikk og lovsang. Det blir søndagsskole-gøy for barna under gudstjenesten. Det vil si et opplegg med bibelfortelling etterfulgt av aktivitet og lek. Programmet er i støpeskjeen, men litt av planene kan jo røpes…; Lek og spill i kirkens gymsal, LEGO og sporløype. Til slutt blir det kveldsmat for hele familien, med tid til drøs og sosialt samvær. Ungdommene applauder G5, den nye gudstjenestesatsingen. ”En grei tid å samles til gudstjeneste! Så kan vi finne på noe kjekt sammen etterpå. Gå og bowle eller samles hjemme hos noen.” Tananger ønsker å være ”En givende menighet”. Dette skal bli givende for hele familien, en mulighet for å bygge gode relasjoner. Og med en forkynnelse som går litt mer i dybden, får vi en god ”vitamininnsprøytning” til resten av uken! G5 har fokus på undervisning, musikk og lovsang. Etter gudstjenesten blir det kveldsmat og kaffedrøs. Gymsalen gir mulighet for ballspill!

Kl.17:00 – Prosjektgudstjeneste for konfirmanter Ved: Ingunn Arseth Høivik og Sara Loka Offer: Ungdomsarbeidet

Velkommen til Inspirasjonssamlinger i Tananger kirke Torsdag 16. februar kl. 20.00 Jan Torland fra Ungdom i oppdrag. Tema: ”La dine tjenere tale ditt ord med frimodighet” Ap.gj. 4,29 Torsdag 22.mars kl. 20.00 Marit Myklebust fra Frelsesarmèens gatehospital i Oslo. Tema: Se hvor de elsker hverandre.” Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre” Joh. 13,35 Arr. Undervisningsutvalget for Tananger menighetsråd

SOM  DAGEN  ER -­‐ skal  din  styrke  være    

       

                             

Velkommen til  kveldskonsert  med  toner,  ord  og  bilder  fra  boken   ”Som  dagen  er”  av  Helge  Bøe                                  Dagfin  Egeland,  solo        Marianne  Bøe  Weibell,  solo      

 Magnhild  Mo,  cello  

   Bjørn  Stornes,  piano                      Tananger  kirke  

         Søndag  4.  mars  kl  19.00                                        Gratis  inngang  


Tananger barnekor

- et kor for deg mellom 3 og 7 år Vi øver torsdager kl 17.15-18.00 i Tananger kirke • Sang • Sangleker • Andakt Etter korøvelsen vises Barne-TV på storskjerm og kveldsmat blir servert.

ENTER

STED: Tananger kirke TID: Mandager fra kl. 9.30 – kl.12.00 Torsdager fra kl. 9.30 - kl.12.00

Velkommen til et sosialt kristent fellesskap hver fredag kl 20.

Et samlingssted for barn 0-6 år sammen med foreldre/foresatte

(Pris for kveldsmat: 20,- pr.barn/ 50,- pr.familie)

Tabago

- et kor for deg i 2.-7.klasse

Vi øver torsdager kl 17.15-18.30 i Tananger kirke • Sang • Dans • Andakt Etter korøvelsen blir det servert kveldsmat.

PROGRAM: • Samlingsstund med bibelsamling/musikk • Ulike aktiviteter • Fri lek • Ta med niste og innesko • Pris: Kr. 20,- pr. fam. pr. gang. VELKOMMEN

(Pris for kveldsmat: 20,- pr.barn/ 50,- pr.familie)

BABYSANG I TANANGER KIRKE Dette er et tilbud for baby sammen med mor og/eller far.Det blir et variert repertoar av kjente, kjære sanger, nye sanger, rim, regler, dans og kos! Etterpå blir det tid til skravling og spising (ta med niste). Oppstart: torsdag 9.februar Tid: kl. 12:00 Sted: Tananger kirke Pris: 20,- pr. gang. Vårens samlinger blir: 9., 16. og 23.februar 1., 8., 15. 22. og 29.mars 12., 19. og 26.april Leder: Marianne Bøe Weibell Meld din interesse til: marianne.weibell@tananger. meinghet.no eller 99307770

Jesha

Knøttetreffen Åpen Barnehage

SMÅBARNSSANG I TANANGER KIRKE Dette er et tilbud for barn mellom 1-3 år sammen med mor og far. Vi samles for å synge, danse, finne rytmen og leke med musikken. Etterpå blir det vist barne-TV på storskjerm, og kveldsmat blir servert.

- Klubben for deg som går i 8.klasse og oppover

Kiosken er åpen, forskjellige aktiviteter er planlagt og sofakroken venter på deg! I løpet av en mnd kan du få oppleve dette: 1. fredag Shalom 2. fredag Tema m/utkledning og premiering 3. fredag Tastaturandakt 4. fredag KRIK Stikk innom da vel!

TREFFEN 3/2 17/2 2/3 16/3 30/3 19/4 27/4 11/5 17. mai. 2. juni.

Spillekveld. Andakt. Hamburger Bingo. Andakt. Kveldsmat Bursdagsselskap. Andakt. Pølse. Påskeverkssted. Andakt. Varme ostesmørbrød. Påskevandring i kirken. Pizza og påskegodt. Tur til Sofus i Randaberg. Vårfest. Avreise Tananger kl 18.00. Bønnevandring hos Jan. Grilling. Vær forbehold. Vi øver på 17.mai. Andakt. Pizza. Vi går i tog. Pølse og brus på dagsenteret, Sola sykeheim etterpå. KONGEPARKEN.

Vårens samlinger: 5. og 19. januar 2. og 16. februar 1., 15. og 29. mars 12. og 26. april 10. mai Ledere: Sara Loka og Marianne Bøe Weibell sara@tananger.menighet.no - 91806301 marianne.weibell@tananger.menighet.no - 99307770

Annenhver fredag samles vi i Tananger kirke fra kl 18-20. Her kan man gjøre mange forskjellige aktiviteter som bl.a: tv-spill (Nitendo Wii) på storskjerm, luftgevær,fotballspill, airhockey, hobbyaktiviteter, innebandy, bordtennis. Det er også mat, kiosk, premieutdeling og en samlingsstund til slutt. Pris: 10,- v/inngang. Medlem 60,or et halvår. Program for våren 2012 10. februar 9. og 23. mars 20. april 4. Mai 1. og 15. juni

TÅRNAGENT helg Vi ønsker alle 3-klassinger velkommen til en spennende helg. Sted: Tananger Kirke Data: Lørdag 11.februar Tid: 15.00-19.00

Nye og gamle Treffen deltagere er hjertelig velkomne på klubbkveldene. En klubb for utviklingshemmede fra 13 år og oppover, vi holder til i Tananger kirke. Hvis det er noen spørsmål så ta kontakt med diakon Solveig Håland på tlf: 51755378.

Vi samles også på søndag kl 09.30 for å forberede oss til gudstjenesten. Det blir spenning, mat, aktiviteter og masse gøy!

PENSJONISTTREFF TABO KL.14:00

Kom og bli med!

(Pris for kveldsmat: 20,- pr.barn/ 50,- pr.familie)

Oppstart: torsdag 5.januar Tid: kl. 17:30-18:00 Sted: Tananger kirke

Klubben for deg i 5.-7. klasse

Torsdag 16. februar: Andakt: Arne Monsen Utlodning, servering. Torsdag 15. mars: Andakt: Ove Haga Elisabeth Vigre forteller fra tiden som lærer i Kautokeino. Utlodning, servering.


I Din skygge I Din skygge

Strål og skinn

hold meg evig fast

Hellige Ånd

i Din nåde

Slipp meg aldri

Du kjære Herre ta over helt

ut av skyggen

La meg være

i fra Deg

i Din nåde

i fra lyset

i Din skygge i Din fred

Sola menighetsblad nr.1/12.  

Søte englerbarn synger søt englesang i Ræge Kirke! Geir Munthe-Kaas som ny kantor i Sola menighet. Sigvart Dagsland Konsert i Sørnes kirke T...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you