__MAIN_TEXT__

Page 1

Foto: Helen Fjeld Langrind

Les om «Din beste dag» .......................side 3 Tanker i fastetiden ... ..................side 5 Langsommere – dypere – modigere konfirmanter 2012 ...... ................. side 7 m.m

Nr. 1 - 59. årg - februar - mars 2012 - - informasjon


Ansatte Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no

Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: 23629904 Oyvind.maeland@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 Tor.Torbjornsen@gmail.com

Menighetsrådsformann Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com

Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf. 23 62 99 09 Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Barnearbeider (20%) Gunnlaug Himle Nordstrandveien 85D, 1164 Oslo gunnlaug.himle@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00 Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019

2

Tlf. 23 62 99 02 ingeborg.hjertaker@oslo.kirken.no

Design: Mediekunstnerne.com

Kirketorget

kan kontaktes i forhold til dåp, bryllup og gravferd utenom kirkens kontortid som er kl. 10-14. Kirketorgets tlf.nr. er 23 62 90 09. E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Redaksjon for dette nummer Wenche Ripland Ingeborg Hjertaker Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 31. oktober 2011.

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Layout Asbjørg Øxseth Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet

«Din beste dag»

N

år dette leses, har vi for lengst vendt oss til å skrive 2012. Samtidig har ikke 2011 sluppet taket i oss; til det ble året altfor ladet med mørk historie for vårt folk.

J

eg står ved det jeg tidligere skrev i denne spalte: «Vi må ikke glemme». Men vi skal heller ikke glemme alt det positive vi opplevde – jeg tenker da veldig lokalt til Lambertseter kirke og aktiviteten knyttet til kirkebyggets mange rom.

D

et er med stor glede og takknemlighet jeg ser tilbake på en adventstid med flotte konserter der julens sterke budskap klart tonet fram i sang og spill. Mange fikk oppleve dette! På samme måte ser jeg tilbake på mange samlinger der bordets og fellesskapets gleder ble virkelighet for svært mange.

60

mennesker spiste middag her i huset 2. juledag – gleden over å være her stod å lese i alle ansikt – stor takk til de som bærer slike arrangement. Og for ikke å glemme: Gode og flotte gudstjenester i kirkerom, på Lambertseter senter – til og med på radio fra kirken vår for hele vårt folk 1. nyttårsdag. Jeg gjemmer på mange gleder fra alt dette!

S

å tar vi med oss de store kontrastene inn i det ennå nye året. På den ene siden optimisme hva norsk økonomi angår. Oljesektoren jubler over gigantiske nye funn. Måtte vi da ikke glemme å forvalte naturen forsvarlig! Samtidig henger tunge skyer over den internasjonale økonomi. Også til vårt land kommer «Euro-flyktninger» i økende antall. Unge, godt utdannede mennesker i mange europeiske land har mistet alle tro på framtiden, for arbeid får de ikke. Når man selv har barn under utdanning og vet at de sannsyn-

ligvis får de jobbene til sikter mot, da beveges jeg av så mange unge menneskers håpløshet.

O

ver det internasjonale kirkelandskapet henger det også mørke og truende skyer, og det er vel ikke til å undres over at denne skribent ytrer sin betydelige bekymring i den sammenheng. Vi har medkristne i Nigeria og i flere av landene i Midt-Østen som i disse uker og måneder forfølges og likvideres for sin tros skyld. Og man tenker: Blir 2012 et enda mørkere år enn 2011? Fører «den arabiske våren» til sprengkulde for mange? Skal vi aldri lære at vold bare avler vold?

D

et er lett å havne med ryggen først inn i 2012, men det gagner jo ingen. Jeg henter opp en strofe fra vår nasjonale høvding Erik Bye, fra en sang som mange tok til sitt hjerte siste år: «Dagen i dag kan bli din beste dag». Kjære lesere: Vi rår over så utrolig store ressurser, i oss selv, i fellesskapene våre, i samfunnet vårt, at vi ikke må la hendene falle.

D

et mest tungtveiende for meg er: Jeg får stole på den erfaring Bibelen formidler til oss og inviterer til å gjøre til vår egen. Om dette skriver salmekongen David: «Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren» (Salme 40, 3b-4). Så kan også Paulus stemme i: «Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og

ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.»

D

et å finne at dette solide fundament skal være det livet hviler på, gir en trygghet – som igjen skaper den positive tilnærming til livet som sier «Dagen i dag kan bli din beste dag». Det å stole på at livet hviler i hendene på Ham som både kom oss helt nær i Julens under og åpnet veien inn i gudsfelleskapet for oss i påskens store drama, det gir livsenergi og framtidshåp «i Jesu navn».

E

nnå er 2012 i hendene våre som myk leire; vi kan forme våre dager. Nynn gjerne da på Erik Byes strofe: «Dagen i dag kan bli din beste dag.»

Vi ber for • • • •

Årets konfirmantkull Misjonsprosjektet Anastasia Barne- og familiearbeidet vårt Kulturuken

Vi takker for • •

Alle de gode gudstjenestene og samlingene vi har opplevd i julen All frivillig innsats ved samlinger og arrangementer

Kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager når Frvilligsentralen holder åpent.

3


Aktuelt Det er behov for deg Lambertseter menighet har mange og trofaste frivillige som gjør en innsats for fellesskapet vårt! Jo flere frivillige vi er, jo bedre! Å være frivillig i Lambertseter kirke er også en fin måte å bli kjent med andre på. Kanskje en eller flere av disse oppgavene passer for nettopp deg!?

Besøksvenn

Det er mange på Lambertseter som er flinke til å besøke naboer og venner som trenger litt ekstra støtte på ulike vis. Men ikke alle kjenner noen som har anledning til å stille opp når de trenger det. Andre igjen har tid og lyst til å gjøre en innsats for sine medmennesker, men vet ikke riktig hvor de skal begynne. Derfor har vi organisert besøkstjeneste. Vi prøver å koble mennesker som kan ha glede av hverandres nærvær. Kunne du tenke deg å bli besøksvenn?

Kirkekaffen

Etter gudstjenester inviteres det til kirkekaffe. Dersom du kan tenke deg å bli med og ta ansvar for å stelle til kirkekaffen en gang i halvåret, er du svært ønsket til dette. Dette innebærer å sjekke at bordene er klare, koke kaffe og lignende før gudstjenesten. Det trengs i tillegg kakebakere til kirkekaffen.

Søndagsskolen

På søndagsskolen møtes barn i alderen 2 til ca 9 år. Vi trenger flere medarbeidere til søndagsskolen! Det er ferdig Sprell levende opplegg for søndagsskolen som brukes.

Menighetsbladet

Lokalstoff til menighetsbladet er alltid svært velkomment! Dersom du har lyst å skrive eller ta bilder til/for menighetsbladet er dine ideer ønsket!

4

Menighetsrådet

Menighetsrådet fikk ny sammensetning etter valget høsten 2011. I Lambertseter menighet stiller både fast valgte representanter og varamedlemmer til alle møter. Møtene avholdes månedlig i kirken.

Faste medlemmer:

Espen Helen Borgny Vestli Andreas Fjeld (leder/fellesHasle (nestl.) Langrind rådsrep.)

Åshild Samset Randgaard

Mads Horn

Wenche Ripland

Varamedlemmer:

Jostein Vist

Steinar Andersen

Arvid Juland Svein Olav Harald Kruger Larsen Throndsen

Samtlige medlemmer ble presentert i menighetsbladet i forbindelse med valg i høst. Presentasjonene kan du fortsatt finne på Lambertseter menighets nettsider eller i Menighetsblad nr. 4-2011 som du fikk i postkassen din i høst. Du må gjerne ta kontakt med et av medlemmene i menighetsrådet dersom du har ønsker, spørsmål, noe

Babysang

Kan du tenke deg å handle inn og stelle til hyggelig lunch?

Sprell levende tirsdager

Annenhver tirsdag møtes småbarnsfamilier for samling og middag i kirken. Kan du tenke deg å ta ansvar for å handle inn til middag, og lage middag til en av disse samlingene?

Forbønnstjeneste

Det er behov for deg som kan tenke deg å ta ansvar for forbønnsemner, be for navngitte konfirmanter i konfirmasjonstiden osv.

Hvordan blir jeg frivillig?

Du kan enten sende en mail til: post. lambertseter@oslo.kirken.no Eller du kan ringe menighetsforvalter på tlf.23 62 99 02

du lurer på eller noe du ønsker å bidra med i menigheten. Menighetsrådet har møter følgende dager våren 2012 kl. 19.30 i kirken: 13.februar, 26.mars, 23.april, 21.mai og 18.juni.

Menighetens årsmøte Lambertseter menighetsråd avholder årsmøte søndag 18. mars, rett etter gudstjenesten Saker til behandling: Sak MM 01/2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak MM 02/2012 Årsmelding for 2011 Årsmeldingen blir presentert og det blir mulighet for spørsmål Sak MM 03/2012 Økonomisk orientering for 2011 Regnskapet for 2011 gjennomgås


Faste Tanker i fastetiden AV WENCHE RIPLAND Det er ikke lenge siden vi feiret nyttår og mange gav seg selv nyttårsløfter som kanskje allerede er brutt... Ytringer på Facebook tyder i alle fall på at mange treningsløfter og «ikke-spise-mer-sjokolade»-løfter ikke har holdt særlig lenge.

teksten er for meg en bønn som stadig dukker opp i tankene mine i møte med andre mennesker, men også i møte med meg selv.

Nyttårsaften er en tid hvor mange på denne måten tenker litt over livet sitt slik det var i året som gikk, og forsøker å korrigere kursen i møte med det nye året. Tiden før påske kaller vi faste.

av Ingvar Hovland

Fasten er en tid hvor vi gis rom og tid for en dypere ettertanke og undring, og tid til å stille oss selv noen grunnleggende spørsmål: • Hva i mitt liv ønsker jeg å gi størst plass? • Hva trenger jeg å gi avkall på, eller fylle dagene mine med, for å kunne leve mer helhjertet og sant? Fastetiden er en tid for undring og å la tankene søke. Skjerpe sansene, lydhørheten, få øye på mitt eget liv, menneskene rundt meg, og Gud. Jesus fastet i ørkenen i førti dager før han begynte å virke blant folket. Kirkens fastetid varer også i førti dager. Faste kan for eksempel bety at jeg skrur av TV’en og internett. Kanskje jeg skal bruke tiden min på andre ting enn det jeg vanligvis gjør? På noe som er mer verdifullt for meg selv og andre? Kanskje jeg skal ta imot en ny utfordring og dele av min tid eller mine ressurser. Kanskje noen trenger meg? Du kan i menighetsbladet lese om at det er behov for deg til forskjellige oppgaver i menigheten. Kan du for eksempel gi av din tid til en av disse oppgavene? I min barndomsby, Egersund, bor tekstforfatter Ingvar Hovland, som har skrevet tekster for bl.a. Vamp og Elle Melle. Han har gitt tillatelse til å trykke en av hans tekster «Din frie tanke» i vårt menighetsblad. Denne

DIN FRIE TANKE

Måtte det alltid vær’ stripe av lys øve veien du går. Måtte du alltid ha krefte te bæra den motgang du får. Måtte du lykkas når terningen kastes og alt står på spel. Måtte du alltid vær’ varme og åpen og unge i sjel. Måtte din frie tanke undras og søka som før. Og måtte du, når du banke, finna ei åpen dør. Måtte du alltid ha någen som blir når du trenge di mest, någen som e der og dele en kværdag så vel som en fest. Ja, måtte din ensomhed aldri bli større enn det du kan ta. Og måtte du sjøl vær’ en venn som, for andre, e goe å ha. Måtte din frie tanke undras og søka som før. Og måtte du, når du banke, finna ei åben dør. Måtte du alltid få styrke og mot te reisa deg opp kvær gong et sviande nederlag brenne i sjel og i kropp. Måtte du alltid ha evne te elska og evne te gje, då he du sjøl fått en gave i livet. Då kan du ha fre’. Dette er bønnen jeg går inn i fastetiden med! God undrende og søkende faste!

Givertjenesten «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» Joh 6,9

Menigheten er helt avhengig av gaver for å kunne videreføre og videreutvikle sitt arbeid. Mange i menigheten er trofaste givere gjennom ofringer og blanketter, som trykkes i menighetsbladet.

Dette er vi takknemlig for, men til alle som kan tenke seg å gi noenlunde fast så anbefales det å registrere seg i givertjenestesystemet. Man får da et fast givernummer, og alle gaver knyttes til dette nummeret og registreres separat i regnskapet slik at det er mulig å få skattefradrag. Det er mulig å øremerke gavene til forskjellige formål i tillegg til generell menighetsstøtte. Du kan øremerke hele eller bare deler av det beløpet du gir. Dette går da til den delen av arbeidet vårt som du har bestemt deg for å støtte. Det som ikke øremerkes til noe spesielt, benyttes på samme måte som alle andre gaver vi mottar som ikke er øremerket. Det vil si at de inngår i finansieringen av de aktiviteter vi har utover ordinære gudstjenester og kirkelige handlinger. Midlene har særlig vært brukt til barne- og ungdomsarbeidet, videreutvikling av gudstjenestelivet og investeringer i kirkebygget. Vi har nå et spesielt behov for å sikre vårt diakonale arbeid. En stabil Givertjeneste vil gi menighetsrådet økt handlingsfrihet og bedre mulighet for å planlegge og legge budsjetter.

Les mer om menighetens givertjeneste i vår givertjenestefolder eller på våre hjemmesider, www.lambertseterkirke.no. Dersom du lurer på noe eller vil bli fast giver, ta kontakt med menighetsforvalter på menighetskontoret (kontaktdetaljer på side 2). Ingen gave er for liten!

5


Dåp Dåpsfeiringen er over – hva nå?

D

(Ill. foto)

et er gått ett, to, tre år siden den store dåpsdagen. Dagen da familie og venner var samlet i kirken for å se den lille sjarmøren få vann over hodet, bli bedt for og være midtpunkt. For noen er dette ikke så mye mer enn en tradisjon, en selvfølgelig begivenhet i en familie. For noen betyr det at man blir et Guds barn. Utgangspunktene kan være forskjellige, men mange ønsker å markere dåpsdagen. Men hvordan kan man gjøre det?

AV ÅSHILD SAMSET RANDGAARD Tips og erfaringer

Her kommer noen tips og erfaringer fra barnefamilier som ønsker å markere denne dagen. Familien Aatlo på Lambertseter med Neema på 3 år har gjort litt forskjellige ting på dåpsdagen, men synes det er viktig og fint å markere

Fadder

dagen. De synes det er en fin tradisjon å ta frem dåpslyset som hun fikk i dåpsgudstjenesten og tenne det. De har også funnet frem bildene fra dåpsdagen og snakket om hva som skjedde i dåpen. Familien Enger på Munkelia med barna Vemund (4) og Solveig (2) har også tradisjonen med å tenne dåpslyset. De forteller at barna har faddere som ofte har gitt en kristen bok eller et kristent aktivitetshefte til dåpsdagen, som har gjort at de på dåpsdagene til barna lett har kunnet ha fokus på det kristne budskapet. Familien Randgaard på Lambertseter med barna Markus (3) og Miriam (2) tar alltid fram bildene fra dåpsdagen, og spiller også en sang som ble spilt i dåpen deres, som på en måte er blitt barnas «dåpssang». Også der har barna fått dåpsgaver av fadderne i form av kristen musikk, plakat med en bønn, bøker og lignende.

Barnebibel

Mange barn får en barnebibel i dåpsgave. Hvis dette er en bok man ellers ikke tar frem så ofte kan dåpsdagen være en god anledning.

Som fadder har man et ansvar ”be for barnet, lære han/hun selv å be, og hjelpe han/hun til å bruke Guds ord og Herrens nattverd,” som det heter i dåpsliturgien. Dette ansvaret har man sammen med menigheten, men som fadder har man mulighet til å gjøre dette på en nærere og mer tilpasset måte. Som fadder må man ikke føle noe press for å gi gaver på alle dåpsdagene til fadderbarnet, men det er en fin dag å minne barnet på hva som skjer i dåpen. Om det betyr å komme på besøk, sende/gi en gave, ringe eller annet, må man føle seg helt fri til. Noen velger å gi barnet et medlemskap i dåpsklubben «Tripp trapp». Der kan barnet få inntil tre alderstilpassede pakker i året, fra 0-12 år.

Utveksle erfaringer

Det kan være fint å snakke med andre barnefamilier for å høre hva de gjør på dåpsdagen. Det er fint å kunne utveksle erfaringer, tanker og tips.

Spørsmål

Og kanskje sitter man selv igjen med spørsmålet; «hva er det egentlig som skjer i dåpen»? Hjertelig velkommen i kirka for å finne ut akkurat det! Skal du melde dåp i Lambertseter kirke finner du skjema for dette på våre hjemmesider.

En glad kamel på juletrefest

K

amelen Eivind dukket opp i Lambertseter kirke på hellige tre kongers dag. Den hadde gått den lange veien på leting etter stedet der Jesus var født. Sammen i følget til kamelen Eivind var det tre konger og to dronninger. Og jammen fant de veien til stallen der Jesus var. Lukten av røkelse fylte stallen og kirken, og Jesus fikk også gull og myrra av kongene og dronningene. Kamelen Eivind var så glad for å ha funnet veien at han tilbød rideturer for barna på juletrefesten etter gudstjeneste, og løp en runde rundt juletreet med alle barna som hadde lyst på en kameltur.

6

Julenissen hadde også tid til å stikke innom, selv om han var litt sliten etter å ha delt ut julegaver hele julen.

Sekken var full av godteposer til alle barna. Kamelen Eivind fikk ikke godteri av nissen, for kameler er mest glad i grønfôr. Men hvem vet: kanskje han tok en jafs av det fristende grønne juletreet isteden...?


Konfirmanter Fasteaksjon og konfirmanter I Lambertseter er kirkens nødhjelps innsamlingsaksjon i fasten en fast del av konfirmantopplegget. Vår lokale aksjon er tirsdag 27. mars fra kl.17.30. Konfirmantene og foreldrene stiller opp og går med bøsser. Foreldrene er også med og arrangerer aksjonen ved å sitte i registreringen og ved å bake boller og koke kakao til frosne bøssebærere. I tillegg til å delta i aksjonen er lærer konfirmantene om den og om kirkens nødhjelps arbeid. Vi inviterer representanter fra Changemaker, kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon, til å komme og ha et opplegg med konfirmantene. Konfirmantene lærer om hva årets aksjon går til, om changemaker og kirkens nødhjelp og blir utfordret til å aktivt være med å kjempe for en mer rettferdig verden og for å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

konfirmanter 2012 Vår tids motto kan sier å være raskere – høyere – sterkere. Vi mennesker måles etter dette og samfunnet blir på mange måter et prestasjonssamfunn der det er vinn eller forsvinn som bestemmer. Som motkraft til dette vil konfirmantopplegget i Lambertseter fokusere på verdiene langsommere – dypere – modigere.

AV

KAPELLAN

ASLE RØHNE ROSSAVIK Langsommere handler om å ha tid til å bli kjent med seg selv, hverandre og med det vi kaller Gud.

Konfirmantene våre er dessverre ikke mange nok til å dekke alle rodene. Vi trenger mange bøssebærere i tillegg. Meld deg som bøssebærer til post. lambertseter@oslo.kirken.no eller ring 23 62 99 00 mellom 10 og 14.

Dypere handler om å forsøke å trenge dypere inn i den kristne tradisjonens skatter - i Bibelens fortellinger, i helgenlegender, i samtidsfortellinger som hjelper oss å trenge dypere inn i hva det vil si å være menneske i sin fulle helhet av kropp og ånd.

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er tirsdag 27. mars fra kl.17.30.

Modigere handler om livsmot. Mot til å leve og å være levende menneske i møte med andre mennesker. Mot til å være ærlig og være seg selv. Mot til å se og til å handle i møte med utfordringer i eget liv, men også i møte med globale utfordringer rundt klimaendringer, verdens urettferdighet og skjevdeling av goder, krig og undertrykking.

Se artikkel side 11.

Vi trenger mange bøssebærere i tillegg til konfirmantene. Meld deg som bøssebærer til post.lambertseter@oslo. kirken.no eller ring 23 62 99 00 mellom 10 og 14.

Som hjelpemidder bruker vi et opplegg knyttet til Kristuskransen. Kristuskransen er en bønnekrans utviklet av den svenske biskopen Martin Lönnebo. I løpet av året blir man ført inn i tema knyttet til de ulike perlene i kransen. Hver samling inneholder tid avsatt til bønn og ulike former for meditative øvelser. Perlene setter

også tema for undervisningen hver gang. Temaheftet «Global konfirmant» fra KFUK-KFUM brukes for å sette fokus på globale utfordringer som klima, fattigdom, krig og undertrykkelse. Konfirmantene og konfirmantforeldrene deltar også på kirkens nødhjelps aksjon i mars (fasteaksjonen). Les mer om aksjonen i egen artikkel i dette menighetsbladet. Konfirmanttiden strekker seg fra januar til september. Konfirmantene deltar på 8 gudstjenester i løpet av året. På flere av gudstjenestene er konfirmantene med som ministranter. Det vil si at de er medhjelpere under gudstjenesten. De går i prosesjon, assisterer ved dåp og nattverd, tar inn kollekt m.m. I tillegg til undervisning på torsdagskvelder drar konfirmantene på overnatting til Østmarkskapellet første helgen i februar og på konfirmantleir til sommeren. Tur og leir er kanskje den viktigste og mest opplevelsesrike delen av konfirmanttiden. På leir har vi god tid til å bli kjent, ha det gøy sammen og til å både høre om og erfare hva det vil si å leve langsommere – dypere og modigere.

Konfirmantundervisning på week-end

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke

88

29.01.12 kl 1100

4. søndag i åpenbaringstiden. Misjonsgudstjeneste. Nattverd. Fredrik Ulseth og gjestetaler fra Stefanusalliansen: Ingvar Isene. Offer til misjonsprosjektet Anastasia. 2 Mos 3,10-12; 4,10-16; Rom 9,20-24 Joh 9,1-7. 35b-38

05.02.12 kl 1100

Såmannssøndag og Bibeldag! Høymesse. Dåp og nattverd. Fredrik Ulseth. Jer 20,7-9; Rom 10,13-17; Mark 4,26-34

18.03.12 kl 1100

4.søndag i fastetiden Høymesse, nattverd. Fredrik Ulseth. Musikalsk innslag som del av Oslo kirkemusikkfestival. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 4 Mos 21,4-9; 2 Kor 5, 18-21; Joh 3,11-16.

18.03.12 kl 1800

Hele prostiet synger – fellessamling for Søndre Aker prosti i Lambertseter kirke

21.03.12 kl 1900

4.onsdag i fastetiden Fastestund. Asle R Rossavik

25.03.12 kl 1100

Maria Budskapsdag Sprell levende gudstjeneste for store og små. Dåp og nattverd. Lars Kristian Gjone. Luk 1,26-38

12.02.12 kl 1100

Kristi Forklarelsesdag. Høymesse med dåp. Øyvind Mæland. 2 Mos 3,1-6; 2 Pet 1,16-18; Mark 9,2-13

19.02.12 kl 1100

Fastelavnssøndag. Sprell levende gudstjeneste for store og små. Nattverd. Asle R Rossavik. Verksted fastelavnsris på kirkekaffen Mark 8, 27-38

28.03.12 kl 1900

5.onsdag i fastetiden Fastegudstjeneste med nattverd. Asle R Rossavik. Gudstjenestekurs etter samlingen

22.02.12 kl 19.00

Askeonsdag Fastestund ved Asle R Rossavik

01.04.12 kl 1100

26.02.12 kl 1100

1.søndag i fastetiden. Høymesse med dåp. Fredrik Ulseth. 1 Mos 4,1-7; 1 Kor 10,10-13; Matt 16,21-23

Palmesøndag. Høymesse med dåp. Fredrik Ulseth. Jes 56, 6-8; Rom 3,21-26; Matt 26,6-13

05.04.12 kl 1800

29.02.12 kl 1900

1.onsdag i fastetiden Fastestund ved Fredrik Ulseth

Skjærtorsdag. Påskemåltidsgudstjeneste Asle R Rossavik. Luk 22,14-23

04.03.12 kl 1100

2.søndag i fastetiden Tro og Lys-gudstjeneste . Nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til Tro og Lys 1 Mos 3,8-15; Rom 5,17-19; Luk 7,36,50

06.04.12 kl 1030 kl 1100

Langfredag Orgelmeditasjon Pasjonsgudstjeneste ved Asle R. Rossavik. Mark 14,26-15,37

07.03.12 kl 1900

2.onsdag i fastetiden Fastestund ved Asle R Rossavik

08.04.12 kl 1100

11.03.12 kl 1100

3.søndag i fastetiden. Høymesse med dåp. Asle R Rossavik. Job 2,1-10; Ef 6,10-18; Mark 9, 17-29

1.påskedag. Høytidsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik Jes 52,7-10; Rom 14,7-9; Matt 28,1-10

09.04.12 kl 1900 (merk tiden)

14.03.12 kl 1900

3.onsdag i fastetiden Fastestund. Fredrik Ulseth Gudstjenestekurs om ny hovedgudstjeneste etter samlingen.

2.påskedag. Påskejazz ved Asle Røhne Rossavik og Sverre Bang m/band. Luk 24,36-45

15.04.12 Kl 1100

2.søndag i påsketiden. Sprell levende påskegudstjeneste for hele familien ved Lars Kristian Gjone. Joh 20,24-31 (F)


Hva skjer i menigheten? Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl. 12.00. Kafé med enkel servering fra kl. 11 - 14 (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. www.ostmarkskapellet.no 8. januar: 15. januar: 22. januar: 29. januar: 5. februar: 12. februar: 19. februar: 26. februar: 4.. mars:

Gunleik Seierstad Silje Sørebø Torleiv Austad Karl Olav Sandnes Asle Rossavik Per Anders Nordengen Tore Laugerud Finn Wagle Sunniva Gylver

11. mars: 18. mars: 25. mars: 1. april: 9. april: 15. april:

Ragna Dahlen Liv Sjøflot Dag Høyem. Nattverdgudstjeneste. Pål Torkildsen Gyro Sølvsberg (2. påskedag) Inge Lønning

Bibellesning i kapellet

Hver torsdag kl 1100. Vi leser fra gamle testamentet i ny oversettelse denne våren.

Frivilligsentralen

Hverdager kl. 08 -17; lørdager 10-15 i Kirkestuen.

Tro og Lys

Lørdager kl. 14.00 - 17.00. 18.feb, 17.mar, 21.apr, 12.mai, 09.juni (Mariahuset) Tro og Lysgudstjeneste: Søndag 4. mars kl. 11.00, Lambertseter kirke. Kontakt: Toril Slettner.

Torsdagstreff

Alle torsdager kl. 12.00 -14.00. Skjærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag: Se gudstjenestelisten. Kontakt: Jørgen Meier

Sykehjemsandakt

Særlige aktiviteter vår 2012 Gudstjenestekurs

Den norske Kirke er i ferd med å innføre ny ordning for hovedgudstjenesten. Du inviteres til informasjon og øving på dette. Oppstart onsdag 14.mars etter fastestund kl. 1900 i kapellet, onsdag 28.mars etter fastestund kl. 1900, torsdag 19.april kl. 17 (merk tiden) med middagsservering først.

Dåpssamtale

For dere som skal døpe barn våren 2012 og bor i Lambertseter menighet, er det mulighet for dåps-samtale med prest følgende dager kl. 18: 15.februar, 14.mars, 11, april 9.mai, 13.juni. Ta kontakt med menighetskontoret eller post.lambertseter@oslo. kirken.no. Du finner også skjema for dåp på våre hjemmesider

Dugnad

i og rundt kirken tirsdag 24.april fra kl 10-22. Det blir kaffe og litt mat for flinke frivillige.

Onsdager kl. 12.00 Kontakt: Tor Torbjørnsen.

Fastestund i kapellet

Hver onsdag i fastetiden fra og med askeonsdag 22.02. kl.19.00 vil det være en enkel bønnesamling i kapellet hvor de gammeltestamentlige fastesalmene blir brukt. Fastestundene avsluttes onsdag før palmesøndag 28.03. med fastegudstjeneste.

Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 2. mars Vi deltar på nabomenighetens samling: kl. 12:00: Nordstrand kirke Lunch etter samlingen (Det planlagte fellesarrangement i Manglerud kirke avlyses grunnet sykdom.)

KULTURUKE 11. - 18. mars

– se eget program på hjemmesidene og i lokalpressen. Søndag 11/3 Onsdag 14/3 Lørdag 17/3 11:00: Gudstjeneste m/dåp Mads Horn spiller el-gitar.

Mandag 12/3 19:00: Åpen øvelse med Nordstrandkoret (i menighetssalen)

Tirsdag 13/3

17:00: Sprell levende tirsdag med middag og barneaktiviteter. 18:00: JrKIKK for tweens

19:00: Fastestund i kapellet 19:30: Liturgikveld i kirkestuen. Nye kirkemusikalske serier.

19:00: Konsert Konsert med Solfrid Molland.

Torsdag 15/3:

Søndag 18/3

12:00: Torsdagstreff 21:00: Spinnvill

Fredag 16/3

20:00: Konsert med NOSUS (Nordstrand Ungdomssymfoniorkester)

Se side 14.

11:00: Kirkemusikkfestivalgudstjeneste. Messingkvartett med NMH studenter. Etterfulgt av menighetens årsmøte. 18:00: Hele prostiet synger Se side 13.

9


Hva skjer i menigheten?

Barn - familier - unge Familietirsdag erstattes med

Sprell levende tirsdager Se eget oppslag.

Vil du ha SMS-varsel

før hver kirketirsdag? Send navn og mob.nr til Gunnlaug Himle (babysang@lambertseterkirke.no)

Søndagsskolen

Hver søndag bortsett fra når det er sprell levende- gudstjenester eller skoleferie. Kontakt: Lars Kristian Gjone.

Våren 2012 Våren 2012 Fra 24.01.11 - 20.03.12

Fra 24.01.11 - 20.03.12 år Kontakt: V Fra 24 en 20 Tirsdager kl:(3-6 12.30-14.30 kl 12.30 til 13.15 mnd) .01.1 1

Tirsdager

2 1 - 20 GunnlaugTirsdHimle. Tirsdager .03.12 ager Felles lunsj kl 13.15 - 13.45 kl: 12.30-14.30 kl: 12.30-13.15 (3-6mnd) kl: 12 .30-14 Felles .3 kl 0 : 1 lunch (3-6mnd) kl 13.45-14.30 mnd) kl: 12.30-13.15 : kl: 2.30-13.15 13.15 (3-6m Felles lunch: (6-12 kl: 13.15-13.45 Påmelding til: -1 n Felles lunch: kl: 13.15-13.45Kr 50 pr gan Kl: 13.45-143.3.405 (6-12m d) g babysang@lambertseterkirke.no. nd) so Kl: 13.45-14.30 (6-12mnd)P m bet ales ve d opp (6-12mnd) Det kreves ikke at foreldre skal Kl: 13.45-14.30 åm møte. elding 23 62 90 babys 00 til: an 23 62 g@lamber prestere sangferdigheter. Vi har fokus (eller bare tseter 9 0 kirke.n (Eller 9 0kom ...) o bare ko m ... ) 50 pr og gang betales ved oppmøte. på Kr babyene det som sosiale! Kr 50 pr gang som betales ved oppmøte.

Påskevandring

Barnehagene inviteres til påskevandring i uke 11 og 13. Påmelding til lars.kristian. gjone@oslo.kirken.no

til: Påmelding Påmelding til:

babysang@lambertseterkirke.no babysang@lambertseterkirke.no 23 62 99 00 23 62 99 00 (Eller bare kom...) (Eller bare kom...)

TIRSDAGER Sprell levende tirsdag er et møtested for familier på Lambertseter. Her har barna det gøy, de leker, hopper på madrass og trives i hverandres selskap. For foreldre er SL-tirsdag et pusterom i hverdagen. Her får man servert middag og hygget seg sammen med andre småbarnsfamilieri et inkluderende og sosialt miljø.

Datoer vinteren 2012

17. januar 31. januar 14. februar 28. februar 13. mars

Vi møtes i kirken annenhver tirsdag fra kl 16.30-18.30. Supertirsdag koster 50 kr per familie (for alle typer familier). Kl. 17.00 samles vi rundt middagsbordet. Kl. 18.00 er det en liten samling.

10

Bildet er fra julevandring

Dåpsskole for 6-åringer De første tre tirsdagene etter påske. Omtales i neste nr. Kontakt: Lars Kristian Gjone

Sommerleir for barn i 5.-7. trinn

Helgen 1. -3. juni. Mer info kommer i neste nr og på web. Kontakt: Lars Kristian Gjone

KIKK

Hver torsdag kl. 18.00-20.00 utenom skolens ferier. Kontakt: Bjørnar Nome. TimeOut: Hver torsdag etter KIKK, fra kl. 20.00 til ca 20.30.

JuniorKIKK

Hver tirsdag kl. 18.00-20.00 utenom skolens ferier. Kontakt: Lars Kristian Gjone.


Fasteaksjon En fryd å se hvor fint det blir - nytt og nye farger – oppussing av bomberommet

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012

De livsviktige grønnsakene Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang. - Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på matvarer som selges på markedet har skutt i været.

På nyåret har det blitt satt i gang oppussing av bomberommet.

Bomberommet brukes til klubbene JR.KIKK og KIKK og til søndagsskole. Det er mange som bidrar. Ungdommene maler, voksne bidrar med gulvlegging og montering.

Det er en fryd å se hvor fint det blir. Det blir også kjøpt inn ordentlige dansematter i metall til playstation og egen pc til ungdomslokalet. Under ser dere noen bilder fra oppussingsarbeidet. Stikk gjerne innom en dag selv og så og se hvor fint det har blitt.

En stor takk til alle som har bidratt!

- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. – Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de kan få en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene betale selv. - Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra konfliktens dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda med ansvaret for familien. - For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset vårt, forteller Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble det 20 agurker på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk vi ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene.

Foto: Laurie MacGregor Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker i drivhus. Nå gir hun døtrene næringsrik mat og tjener penger nok til at jentene kan gå på skole. Catarina tror en fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun sammen med datteren Anabella (14). FAKTA - Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. - Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Lambertseter menighet arrangerer aksjon tirsdag 27. mars og trenger bøssebærere. Ta kontakt med kirkekontoret på 23 62 99 00 eller epost post. lambertseter@oslo.kirken.no dersom du vil være med. Kontaktperson er Jørgen Meier. - Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. - Støtt aksjonen direkte ved å o Benytte kontonummer 1594 22 87493 o Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner) o Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner) - Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd.

11


Misjonsprosjektet ANASTASIA – Lambertseter menighets misjonsprosjekt i Egypt Anastasia Training Center er et kurs- og utviklingssenter for unge koptiske kristne. Ved Anastasia får de yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet.

A

nastasia ble startet av den koptisk-ortodokse biskop Thomas, og ligger i ørkenen utenfor Kairo. Tanken er at unge mennesker trenger ideologisk og kulturell ballast for å stå imot presset de utsettes for fra storsamfunnet. Biskop Thomas vil ikke bare hjelpe unge koptere ut av fattigdommen, men også gi dem ideologisk og åndelig utrustning til å stå imot presset og kjenne stolthet over sin koptiske identitet. Skolesenteret Anastasia («oppstandelse») skal, som ordet antyder, løfte unge koptere ut av fattigdom og uvitenhet. Biskopen sier: – Det er stort å få se forandringen hos den enkelte student. Unge kommer hit fra en håpløs livssituasjon og uten fremtidsdrømmer. Her får de hjelp til å

oppdage og utvikle sine evner og talenter, og etter hvert erfarer de sannheten i ordene: «Jeg kan!» De får nytt håp for Anastasia er også opptatt av styrking og fremtiden. bevisstgjøring av kvinners rettigheter i Egypt, som er et land som har et annet Men studentene på Anastasia preges kvinnesyn enn det vi er vant til her i også av uroen og den uavklarte poliNorge. De unge kvinnene får opplæring tiske situasjonen i Egypt. i hvordan være gode forbilder for yngre Anastasia er dynamisk og tilpasser seg jenter. situasjonen i landet. De har grepet Studentene forberedes på at de skal ut utfordringen som Egypt nå står overfor. igjen i samfunnet, tilbake til hverdagen. Det er opprettet nye kurs som tar sikte Målet er at de skal bli ressurspersoner i på opplæring i demokrati, menneskesine lokalmiljøer. rettigheter og forsoning. – Dypest sett handler det om å lære seg å se andre mennesker med Guds øyne, å se Egypt er et land uten demokratisk ser dem. Det er en god erfaring, og trenger den kunnskap og dem slik Gud oss alle, erfaring som biskop Thomas sitter på, øvelse for Her får d forteller Kristin Storaker, menneskeret- sier biskop e hjel til å op pdage p tighetsrådgiver ved Stefanusalliansen. Thomas.

utvikle og og tale sine evner nte hvert e r, og etter sannhe rfarer de te «Jeg ka n i ordene: n!» nytt hå De får p fremtid for en.

Det vil fremover være ekstremt viktig med en trygg organisasjon, som kan være en aktør og mentor i forhold til å holde frem menneskerettigheter, demokrati, og behovet for stemmerett i et land uten mye erfaringer på dette.

Norsk Misjon i Øst har skiftet navn til Stefanusalliansen Hvorfor har Norsk misjon i øst skiftet navn til Stefanusalliansen? En frivillig organisasjon bør ikke skifte navn for ofte. Det kan fort skape forvirring om hvem som står bak og om formålet er endret. Likevel har vi tatt skrittet. Fra 1. januar 2012 heter vi ikke lenger Norsk Misjon i Øst, men Stefanusalliansen.

En av Stefanusalliansens samarbeidspartnere er biskop Thomas som bl.a. driver prosjektet Anastasia, som er en yrkesskole (menighetens misjonsprosjekt). Artikkelen om navneendringen er hentet fra I ROPET FRA ØST 7-2011 og gjengis i Lambertseter Menighetsblad med tillatelse. Du kan også lese mer om Anastasia og Stefanusalliansen på: http:// www.nmio.no

12 12

Artikkelen er skrevet av Jon-Geir Dittmann assisterende generalsekretær Stefanusalliansen (Norsk Misjon i Øst)

Det er grundige overveielser og en langvarig prosess som ligger bak valget av Stefanusalliansen. Mange vil ennå huske Misjon bak Jernteppet (MbJ), som organisasjonen het fra 1967 til 1990. Den gang var det en overraskende verdenshistorisk hendelse som tvang fram et nytt navn; Sovjetunionen gikk i oppløsning og Jernteppet falt. Det politiske kartet måtte tegnes på nytt, med mange nye og selvstendige stater. I en slik situasjon ble det helt feil fortsatt å hete Misjon bak Jernteppet. På en måte var ett av MbJs mål oppnådd; de kommunistiske diktaturene som drev med grov undertrykkelse av troende, hadde falt som korthus. Folk kunne igjen puste fritt, og kirkene som hadde vært så hardt presset, fikk en ny vår. De som sto bak navneskif-

tet den gang, så to viktige ting: Selv om Jernteppet hadde falt, så lå kirkene nede med brukket rygg og ville trenge støtte og hjelp i lang tid framover. Det andre var at det ikke bare var i de gamle østblokklandene at kristne ble forfulgt. Utfordringene sto i kø i mange land – særlig østover. Den nye organisasjonen fikk i 1990 navnet Norsk Misjon i Øst. Øst var den gang naturlig å ha med i navnet, fordi de største utfordringene for forfulgte kristne var i Midtøsten, Sentral-Asia og det fjerne Østen. Men i vår tid har også sør meldt seg tydelig på. På det afrikanske kontinentet opplever kristne i land som Nigeria og Sudan og flere steder i Nord-Afrika, brutal forfølgelse. I vest er det utfordringer både i Sør- og Mellom-Amerika som venter. Vi trengte derfor et navn som ikke begrenser oss til en spesiell himmelretning, men som gjør at vi fritt kan engasjere oss der behovet finnes. At ordet «misjon» nå er ute av navnet, betyr ikke at vi har sluttet å være en misjonsorganisasjon. Misjon er like viktig som før, og vi bruker mer ressurser på misjonsprosjekter enn noen gang tidligere. Men noen steder kan våre partnere få sin sikkerhet truet, dersom det blir kjent


at de samarbeider med en misjonsorganisasjon. Med et mer nøytralt navn, bidrar vi til deres trygghet. Stefanus er navnet på kirkens første kjente martyr (av gresk: martyrion = vitne). Da han forkynte at folket måtte ta imot Kristus, ble tilhørerne så provosert at de steinet ham til døde (Apostlenes gjerninger 6-7). Stefanus kan stå som representant for misjonsoppdraget vårt; at Stefanus er na evangeliet på kirkens fø vnet skal utbres rs kjente mart te også der yr det møter sterk motstand. Vår oppgave er å stå i allianse med lokale «Stefanuser» som er villige til å våge dette i dag. Stefanus står også som representant for alle dem som blir hindret i sin trosutøvelse. Når kristne og andre trosminoriteter i dag tar i bruk sin rett til trosfrihet, blir de som Stefanus utsatt for overgrep og vold. Stefanusalliansen uttrykker at vi vil stå i allianse med dem – og med alle gode krefter, hjemme og ute – som kjemper for ethvert menneskes rett til å ha en tro, uttrykke sin tro og skifte tro (artikkel 18 i Menneskerettighetserklæringen).

Vårt håp er at navnet Stefanusalliansen vil vise seg slitesterkt og godt – og gi ny inspirasjon til å stå på for våre forfulgte venner!

���� �������� ������

Sangfest

SØNDAG 18. MARS KL. 18.00 I LAMBERTSETER KIRKE

Vårens storsamling for menighetene i Søndre Aker prosti

Velkommen til vårens storsamling for menighetene i Søndre Aker prosti! Denne kvelden vil mennesker fra alle kanter i prostiet samles til sangfest. Det blir et variert sang- og allsangprogram, akkompagnert av både orgel og et sammensatt orkester. Kor fra menighetene deltar, både som allsangledere og med egne sanger. Dette blir en flott opplevelse. ����

��������

����

���

Velkommen til sangfest i Søndre Aker prosti!

Ø Y E ����� L E G E SVariert T E Iprogram. N A R Allsang, B AkorR ogE Isolister. D ������������������ Orkester og instrumentalister. Kongsveien 104, 1177 Oslo (i BestHelse Nordstrand)

Telefon 02359 og 22286364 skoreparasjon L ambertser ås- og nøkkelservice Tlf. 22292830

❍ Kopierer alle typer nøkler ❍ Låsmontering ❍ Alt av låsarbeider ❍ Skiltgravering ❍ F.G. godkjente låser ❍ Skomakerservice

* Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

LAMBERTSETER LEGESENTER

Mellombølgen 47. Tlf. 22749050. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid.

LEGENE Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic, Ruchika Sarna og Charlotte Widerøe. Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: www.lambertseterlegesenter.no

13


Konsert «Katedral for Tapte Drømmer»

– en poetisk og musikalsk reise med Solfrid Molland Romfolkets musikk kan kalles Europas blues i betydningen et undertrykket folks stemme. Solfrid Molland selv synger og spiller piano og trekkspill. Platen ble utgitt i samarbeid med Kirkens Bymisjon som arbeider for å løfte frem romfolkets verdighet og styrke. Her en noen sitater fra to konsertanmeldelser:

V

i er så heldige å få besøk av Solfrid Molland Lørdag 17. Mars, som en del av årets kulturuka. Hun er fantastisk artist som i fjor ga ut platen Katedral for tapte drømmer. Platen er et musikalsk portrett av artisten og musikeren Solfrid Molland. På denne debutplaten setter hun bl.a. søkelys på Europas største minoritet, Romfolket, og hun har fått med seg ingen ringere enn den rumenske gruppa Taraf de Haidouks og den fransk-russiske sangeren og

ss for o t k a t kon liktende p r o f u en ering d r u iv d ver bolig! in d v a <

gitaristen Pascal de Loutchek. Resultatet er en vakker musikalsk reise til katedraler og landsbyer i Europa – en reise Solfrid også har gjennomført under innspillingen. Produsent er Erik Hillestad. Solfrid Molland har vokst opp med europeisk klassisk musikk, russisk folkemusikk og sigøynermusikk. Hun har valgt ut en samling sigøynermusikk og sigøynerpoesi som hun synger innrammet av egne komposisjoner. Disse komposisjonene er instrumentalstykker skrevet til ulike katedraler i Europa. I tillegg har Ingvar Hovland skrevet tekster med temaer om hjemløshet, levd liv og håp til melodier av Molland.

– Dette varmet virkelig i vintermørket. Vi hadde bare lyst til å reise oss opp og danse. Veldig flott konsert! – Hva var det med musikken som var så fint? – Den var lidenskapelig og full av følelser. Og tekstene tok tak i virkeligheten, viste hvordan livet er, med mye glede og vemod, avsluttet de to fornøyde publikummerne. (Sarpsborg arbeiderblad) Sangene er visst ikke så fortvilte som albumtittelen kan gi inntrykk av. For etter hvert setter kvartetten opp tempoet, og musikken blir plutselig full av liv og lyst. Den smilende og trekkspillspillende Molland slår seg gjerne sammen med de Loutchek, og sammen skaper de flotte duetter som får gåsehuden til å melde seg mer enn én gang. Vi har gått fra fortvilelse til fest på et knips. (Oppland arbeiderblad)

Mer info finner du på hjemmesiden vår: www.lambertseterkirke.no

Konsert i Lambertseter Kirke lørdag 17. mars kl 1900, inngang kr 120,-

Hvem tror du kan OBOS best? Ingen selger flere OBOS-boliger på Lambertseter enn oss!

Nils Tore Gjone

Kristin Ø. Svendsen

Jon Andreas Sørensen

Torstein Bruvik

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

14

Vibeke Pedersen


Slekters gang Julemessen 2011 Tusen takk til alle frivillige som har bidratt på julemessen!

Vi holder til på nye Lambertseter Senter.

Julemessen 2011 ble avholdt i Lambertseter kirke lørdag 3. desember. I forkant av messen har det vært hektisk aktivitet. Det har vært forberedt gevinster, kaker til kafeen, aktiviteter for barn og mye mye mer. Loddselgere har holdt til på Lambertseter senter i dagene i forkant.

P ARFYMELLE L AMBERTSETER

fører alle de mest kjente merkene som ✓ Dior ✓ Chanel ✓ Lancôme ✓ Biotherm ✓ Ysl ✓ Shiseido ✓ Clarins ✓ Clinique mm Kom også innom

PARFYMELLE LAMBERTSETER HUD OG FOTPLEIE

Totalt kom det inn kr. 24.223,- på selve julemessen. I tillegg kom det inn en flott gave fra Lambertseter Røde Kors på kr 10.000 i forbindelse med menighetens julemesse.

hvor du kan få gjort de deiligste behandlinger.

S

Ek press ystue

Menigheten vil gjerne si tusen, tusen takk til alle som har bidratt med gevinster, hjemmelagede produkter, bakst, pengegaver, kjøp av lodd, og alle frivillige oppgaver. Inntektene går til drift av menighetens diakonale arbeid.

Tlf. 22 29 28 30

Holder til i gamle sentret på Lambertseter, tidligere urmakerbutikken.

SKREDDERSALONG MED STOR KOMPETANSE TIL GODE PRISER. Vi tilbyr en mengde tjenester; alt fra nytt til omsøm. skifting av glidelås, gardinsøm etc.

Slekters gang Døpte

Vilde Tordal Skar, Norah Gaaserud Skulbørsmo, Kristine Elinda Dela Pena Småriset, Elvira Kolstad Hafredal. Alva Madelene Foss Aamodt, Mari Haraldsen Iversen, Mathilde Brunvoll Johnsen, Mali Hellum Rustad, Ludvig Oskar Andersen, Trym Løvås, Kasper Sørum, Jonathan Myhre, Victor Alexander Østen Martinsen, Nordahl Hattelid Melvold, Marius Wilhelm RUland, Ole Jørgen Evenstuen Wilmo, Storm Leander Olsen, Sebastian Versterby Fusto, William Gamkinn Martinsen, Raphael Øgaard Bergh, Nickolai Sødal Kabanda.

Døde

Unni Størkersen, Karin Vatne, Anni Oline Knudsen, Valborg Synnøve Holt, Wenche Bakke, Trond Tollefsen, Knut Rudmoen, Ivan Sverre Sandaas, Alf Disberg, Oddvar Peder Hvamstad.

NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 Avd Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå)

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

15


Fra bomberommet «Dugnad»

selv og har glemt hva dugnad, solidaritet og å stå sammen handler om.

- Et ord som høres litt gammaldags ut på lik linje med andre tapte ord som stensil, telegram, vedmelsbukse og andre. Det klinger som om det kommer fra etterkrigsgenerasjonenes tid når de skulle bygge landet.

Slik er det ikke med ungdommene som har pusset opp bomberommet. De vet hva dugnad er. Jeg tror de er glad i dette rommet fordi her kan de være sammen – være et fellesskap som bryr seg om hverandre, - og som når det trengs løfter sammen og tar en dugnad.

Den samme generasjonen klager kanskje også over dagens ungdommer som bare tenker på seg

Av Asle Røhne Rossavik

Oppslagstavle Konsert

Supertirsdag

«Katedral for Tapte Drømmer» – en poetisk og musikalsk reise med Solfrid Molland

Se side 10

Se side 14

KIKK og JuniorKIKK Se side10

Gudstjenestekurs Se side 9

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.1/12.  

Nr. 1 - 59. årg - februar - mars 2012 - - informasjon «Din beste dag» .......................side 3 Tanker i fastetiden ... ...................

Lambertseter menighetsblad nr.1/12.  

Nr. 1 - 59. årg - februar - mars 2012 - - informasjon «Din beste dag» .......................side 3 Tanker i fastetiden ... ...................

Advertisement