Page 1

GUDSTJENESTELISTE s 4

MENIGHETSRÅDENE s 5

OLE ANDREAS REISER HEIM s 13

MENIGHETSBLAD F O R S TA D S B Y G D P R E S T E G J E L D N U M M E R

5

2 0 0 9

5 9 .

Å R G A N G

”Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld, og tusene barnehender mot himmelen ljosa held” Jakob Sande


MENIGHETSBLAD

F R I V I L L I G E V E RV

FOR STADSBYGD PRESTEGJELD Menighetsbladet for Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør-Stjørna menigheter Utgiver: Rissa kirkelige fellesråd Redaksjon: Knut Inge Blix Furuseth - redaktør, Terje Breivold, Tone Larsen, Laila Øyen Kasserer: Andreas Myran, 7100 Rissa Postgiro: 0536.30.62999 Bankgiro: 4213.30.13681

Menighetsrådsledere: Stadsbygd: Torbjørn Hermstad tlf 936 04 278 Rissa: Harald Sommerseth tlf 73 85 14 52 Hasselvika: Lena Sivertsvik tlf 73 85 42 17 Sør-Stjørna: Dag Håvard Askim tlf 73 85 38 43 Rissa kirkelig fellesråd:

Kontakter for blomsterfondene Rein: Rissa:

Produksjon: Mediaprofil AS, Berkåk, 7391 Rennebu

Stadsbygd:

Innlevering av stoff: menighetsbladet@rissa.kommune.no Rissa kirkekontor, 7100 Rissa Frist: 28. januar for bladet som skal komme ut 14. febr.

Hasselvika:

Kirkekontoret i Rissa Rådhuset, Rissa Tlf 73 85 28 97, fax 73 85 14 90 E-post: kirkekontoret@rissa.kommune.no Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl.09.00-14.00 Torsdag: kl. 10.00 – 14.00

Ansatte: Prost Sven Tysdal Kontor: 73 85 27 62 Privat: 73 85 55 77 Sokneprest for Rissa og Hasselvika: Vikarprest Helge Schistad Kontor: 73 85 27 60 Sokneprest for Stadsbygd og Sør-Stjørna: David Vogel: Kontor: 73 85 26 26 Privat: 98 84 28 82 Fung. kirkeverge Svanhild Sveaas Skrødal Kontor: 73 85 28 48 Soknediakon Terje Breivold Kontor: 73 85 27 64 Privat: 73 85 18 83 Menighetssekretær Aage Stoen Kontor: 73 85 28 96 Privat: 73 85 17 59 Kontorsekretær Sonja Brødreskift Kontor: 73 85 28 97 (Ekspedisjonen) Organist Ole Andreas Fossan Kontor: 73 85 26 25 Privat: 90 04 20 53 Kirketjenere/gravere: Rissa og Rein: Oddleiv Grønning: 91 14 30 87 Frengen og Ramsvik: Ann-Britt Dyrendahl, 73 85 39 02 / 93 82 59 54 Husby kirkegård: Leif Tørstad, 73 85 56 48 / 90 50 90 58 Stadsbygd og Hasselvika: Margareth Solli Askjemshalten 93 64 49 23

2

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

Frengen: Selnes: Råkvåg: Sørfjorden:

Astrid Kojen, tlf 73 85 12 36 Konto: 4202.15.74907 Midt-Norge Regnskap, tlf 73 85 48 50 Konto: 4213.30.47640 Stadsbygd Sparebank, tlf 73 85 50 00 Konto: 4336.20.04900 Elsa Wean, tlf 73 85 41 84 Astrid Elvebakken, tlf 73 85 42 51 Konto: 0530.30.35631 COOP Fevåg, tlf 73 85 38 20 Konto: 0530.05.77395 Elin Dahlen, tlf 73 85 39 75 Konto: 0530.05.77395 FOSAM Råkvåg, tlf 73 85 31 37 Konto: 4212.57.11272 Mary Fiksdal, tlf 73 85 31 68 Konto: 0530.50.06531

Barnearbeid Skaugdal, Unge røster Kjersti N. Furuseth, tlf 73 85 40 84 Barnelaget i Hasselvika, Hasselvika skole Bergmyran søndagsskole Petter Aune, tlf 73 85 46 19 Barnekor, Soul Children og Kefas, Fissa misjonshus Narve Langmo, tlf 922 52 336, hovedleder Katrine Vogel, tlf 480 77 516, barnekoret Marianne B. Langmo, tlf 971 90 041, Soul Children Jorun Bårli Berg, tlf 984 10 867, Kefas Den minste kvist, Modalen Dagrun Rokseth, tlf 73 85 01 31 Håpet barneforening, Sunde Kristin Sve Bratseth, tlf 905 29 513 Noas Ark, Stadsbygd Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54 Noaklubben, Stadsbygd Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54

Ungdomsarbeid Krik, Stadsbygd (Kristen Idrettskontakt), Aage Stoen, tlf 992 59 762 Rissa Kr. Skolelag (NKSS), Solveig Brørs (u.skolen), tlf 73 85 35 02 Stjørna Fritidsklubb, Mælan Aage Stoen, tlf 922 59 762


ORD TIL ETTERTANKE

Stille natt - heilage natt (T: Joseph Mohr O: Erik Hillestad M: Franz Gruber)

Stille natt, heilage natt. Alt har svevn og mørker tatt. Trufast vaker dei heilage to. Varsamt voggar dei barnet til ro. Jorda tar himlen i famn, jorda tar himlen i famn

I ein nydeleg og varsam julesalme høyrer vi at ”jorda tar himlen i famn”. Det er eit stort mysterium. Gud kan ingen skjøna seg på, gripe eller fange. Han er fri. Men julenatta kom han sjølv. For han kan ikkje vera forutan oss. Han søkjer fellesskap med sine, for vi er av han. Og han blir som oss. Han blir eit barn, liten, vever, sårbar. Det minst farlege som finst. Legg seg i hendene til Maria og Josef. Dei gav den vesle guten det alle menneske treng mest, kjærleik. Utan kjærleik døyr mennesket.

Dei vaker i den heilage natta. Heilag var ho for dei. For dei ana kven som kom. Dei lyttar etter pusten og dei små klynka, høyrer dei raske hjarteslaga, Guds hjarteslag på jord. Dei undrar seg. Er det slik han ser ut? Heilt sidan engelen Gabriel besøkte Maria har ho i spenning gått og venta på å få sjå han. Og no er han her. Heile himmelen og alt det Gud eig og har, er med denne gutungen til jorda. Så alminneleg kan det heilage vera. Jesus Kristus kom for å vise oss at kjærleiken er det sterkaste mellom oss. Ingen kan leva utan kjærleik. Heller ikkje Gud. Julenatta var det nok kjærleik for han. For Maria og Josef var der og tok imot Jesus. På Langfredag var det ikkje nok. Då vart han åleine. Men det var då han tok med seg kjærleiken inn i døden. Og sidan den dagen finst det noko som er sterkare enn døden. Gud er der i Jesus Kristus med sin kjærleik som strøymer gjennom alt. Julenatta kom han for at ikkje noko menneske, eller nokon stad lenger skulle vera utan Gud. Guds kjærleik leitar seg fram til alt og alle.

Velsigna jul!

Tor Singsaas, biskop i Nidaros MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

3


Gudstjenesteliste 29. november 2009 – 14. februar 2010 29. november, 1. søndag i advent STADSBYGD KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. LysVåken-barna deltar. Ofring til Kirkens Bymisjon, Trondheim. 6. desember, 2. søndag i advent STADSBYGD KIRKE kl. 19.30 Lysmesse ved sokneprest David Vogel. Ofring til hjelpeprosjektet i Albania. 13. desember, 3. søndag i advent RISSA KIRKE kl. 11.00 Høymesse ved vikarprest Helge Schistad. Ofring til menighetsarbeidet. 16. desember, onsdag FRENGEN KIRKE kl. 17.00 Barnehagegudstjeneste.

26. desember, 2. juledag RÅKVÅG SYKEHJEM kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Helge Schistad. 27. desember, søndag etter jul STADSBYGD ELDRESENTER kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Helge Schistad. 31. desember, Nyttårsaften REIN KIRKE kl. 23.00 Midnattsmesse ved sokneprest David Vogel. 1. januar, Nyttårsdag Ingen gudstjeneste i prestegjeldet. 3. januar, Kristi åpenbaringsdag RISSA KIRKE kl. 19.30 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Offer.

20. desember, 4. søndag i advent RISSA SYKEHJEM kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Helge Schistad.

10. januar, 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag STADSBYGD KIRKE kl. 11.00 Høymesse ved vikarprest Helge Schistad.

24. desember, Julaften HASSELVIKA KIRKE kl. 14.00 Familiegudstjeneste ved prost Sven Tysdal. Ofring til Kirkens Nødhjelp.

17. januar, 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag RISSA KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Utdeling av bok til 6-åringene. Offer.

RAMSVIK KIRKE kl. 14.00 Familiegudstjeneste ved vikarprest Helge Schistad. Ofring til Kirkens Nødhjelp.

HASSELVIKA KIRKE kl. 16.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Utdeling av bok til 6-åringene.

REIN KIRKE kl. 14.30 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Ofring til Kirkens Nødhjelp.

24. januar, Vingårdssøndagen REIN KIRKE kl. 11.00 Høymesse ved vikarprest Helge Schistad. Offer.

RISSA KIRKE kl. 16.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Ofring til Kirkens Nødhjelp. STADSBYGD KIRKE kl. 16.00 Familiegudstjeneste ved prost Sven Tysdal. Ofring til Kirkens Nødhjelp. FRENGEN KIRKE kl. 16.00 Familiegudstjeneste ved vikarprest Helge Schistad. Ofring til Kirkens Nødhjelp. 25. desember, Juledag STADSBYGD KIRKE kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Ofring til Sanitetsforeningen. RISSA KIRKE kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved vikarprest Helge Schistad. Ofring Lys til verden

4

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

31. januar, Såmannssøndagen STADSBYGD KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Utdeling av bok til 6-åringene. Offer. 7. februar, Kristi forklarelsesdag RISSA KIRKE kl. 11.00 Høymesse ved vikarprest Helge Schistad. Offer. STADSBYGD KIRKE kl. 19.30 Kveldsgudstjenste ved vikarprest Helge Schistad. 14. februar, Fastelavenssøndag STADSBYGD KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjenste ved sokneprest David Vogel. Utdeling av bibler til 5. klassingene. Offer. RAMSVIK KIRKE kl. 16.00 Familiegudstjenste ved sokneprest David Vogel. Utdeling av bok til 6-åringene.


De nye menighetsrådene Ved kirkevalget i september ble det valgt nye medlemmer til alle menighetsrådene. De nye rådene har nå konstituert seg og ser slik ut: Stadsbygd menighetsråd: Torbjørn Hermstad (leder), Hallvard Hvitstein (nestleder, kassererer), Brit Brevik Oldren, Martha Hermstad, Ola D. Askim, Jorun Bårli Berg. Varamedlemmer: Margrethe Bakken Haaverstad, Anne Berit Berg, Møyfrid Tungtrø, Inger Anita Andresen, Astrid Kirkemyr Nilsen Rissa menighetsråd: Harald Sommerseth (leder), Sissel Godal (ny, nestleder), AnnKristin Eidsvåg Rostad (sekretær), Ragnar Hermstad (kasserer), Solveig Brørs, Oddrun Stolpnes Stoen, Sverre Skalmerås (ny), Margot Pallin Thomassen (ny), Judith Hassel (ny), Arnhild Brandhaug Olsøy (ny). Varamedlemmer: Ronny Fissum, Anton Kvithyll, Olga Berg, Aase Flataunet, Helga Marit Myran. Hasselvika menighetsråd: Lena Sofie Sivertsvik (leder), Roald Meier Kjelsli (nestleder), Oddrun Aasarød Hassel (sekretær), Kristin Hassel (kasserer). Varamedlemmer: Jorid Nebb, Per A. Mælan, Gerd J. Rødsjø, Marianne M. Wean, Marvel Mauseth.

Sør-Stjørna menighetsråd: Dag Håvard Askim (leder), Kirsten Frengen Gangstøe (nestleder), Anne-Lise Gjerdet (sekretær), Kristin Dypvik (kasserer), Tone Alseth Larsen, Arnt Kjelsli. Varamedlemmer: Mona Mittet, Lars Bromstad, Laila Øyen, Heddy Jacobsen Aune, Aud Stormo. Fellesrådet for kirkene i Rissa kommune: Sverre Skalmerås, Margot Thomassen, Halvard Hvitstein, Martha Hermstad, Tone Larsen, Arnt Kjelsli, Lena Sofie Sivertsvik, Kristin Hassel. Fellesrådet er enda ikke konstituert. Valgdeltakelsen Kirkevalgene ble i år samordnet med stortingsvalget slik at folk kunne stemme samtidig i et nærliggende lokale. Stemmeretten var utvidet til ungdom fra 16 til 18 år. Svært få i denne alderen benyttet retten sin. Ellers ble det en merkbar økning av stemmer i forhold til tidligere år. Valgdeltakelsen i Stadsbygd ble 17 %, Rissa 21 %, Hasselvika 35 % og Sør-Stjørna 28 %. Ved menighetsrådsvalget har en stor del benyttet seg av anledningen til å stryke og kummulere kandidatene. Det førte til store rokkeringer på

de oppsatte listene. I de minste soknene med størst valgdeltakelse, kunne kandidater som sto nedafor varamannsplass komme inn. I Rissa sokn ble akkurat det umulig ettersom en så stor del av velgerne leverte urettet liste at det gav en stor fordel for de 10 første på lista. Ordningen med direktevalg til bispedømmerådet medførte at kjente politikere og folk med etternavn på tidlige bokstaver i alfabetet fikk en fordel. Ettersom kandidatene for mange var ukjente, hadde et kjent navn mye å si. Folk leser lister ovenfra, og det ga de som sto øverst på listene en fordel. Nidaros Bispedømmeråd: I første valgomgang ble følgende valgt: Solveig Bratseth, Anne Kathrine Slungård, Ola T. Lånke, Petter Normann Dille. Menighetsrådene, prester og kirkelige ansatte velger i løpet av november måned enda fem personer til rådet. Hele sammensettingen av bispedømmerådet er altså ikke klar før dette nummer av menighetsbladet blir trykket.

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

5


DÅP 12.07. Sander Eintrø, Stadsbygd kirke. 02.08. Gøran Leander Grøtting Helseth, Håkon Grønning, og Kristine Asora Mathilassi Moe, Stadsbygd kirke. 09.08. Viljar Tengel Wei Stavnes, Julia Sannan Rissa kirke. 16.08. Rikke Amdal-Edvardsen, Sofie Sørli Lamøy, Rein kirke. 23.08. Selma Skjønhaug Andresen, Leona Meyer Leistad, Theodor Gjævran Grønning, Stadsbygd kirke. 30.08. Anna Moen Wesche, Marcus Andre Skånøy, Rissa kirke. 30.08. Silas Holm, Tea Wean, Hasselvika kirke. 06.09. Ingrid Stordahl Foss, Unni Stordahl Foss, Petter Gustad Hellesvik, Sindre Bjørnerås, Stadsbygd kirke. 13.09. Maja Halvorsen, Frengen kirke. 20.09. Julian Grande, Ramsvik kirke. 27.09. Veronica Emilie Dahle, Eirik Dahle Borstad, Emil Dahle Borstad, Rissa kirke. 04.10. Filip Kristoffer Eriksen, Noah Brandli Høgnes, Rissa kirke. 11.10. Lone Kjeldsli Ersøybakk, Nina Kilen, Ingeborg Vårum Dahle, Einar Holten, Heine Elias Fenstad, Stadsbygd kirke. 18.10. Felix Salseggen Tranekær, Ådne Hjelen Østraat, Henrik Refsnes Løvseth, Rein kirke. 6

01.11. Aurora Kilsti-Hermstad, Nils Terje Pukstad, Stadsbygd kirke. 08.11. Vebjørn Sønderengen Bjørkvik, Ramsvik kirke

VIELSER 08.08. Marianne Nybro og John Trygve Haaverstad, Stadsbygd kirke. 15.08. Tina Sund og Knut Einar Askim, Rein kirke. 15.08. Merete Skjærvik og Frode Hansen, Rein kirke. 15.08. Monica Larsen og Sigurd Aalberg Torvik, Hasselvika kirke. 12.09. Vibeke Sivertsvik og Thorstein Lein, Stadsbygd kirke. 19.09. Gry Anita Johnsen og Rasmus Ersøybakk, Rissa kirke. Velsignelse av ekteskap: 22.08. Kristin Sund og Adam Van Asperen, Rissa kirke.

BEGRAVELSER 15.07. Marie Myhr, f. 1916, Frengen kg. 05.08. Magnhild Frengen, f. 1934, Frengen kg. 05.08. Arnt Halvard Hassel, f. 1953, Hasselvika kg. 14.08. Kåre Arnold Solli, f. 1944, Rissa kg. 19.08. Ingrid Selven, f. 1929, Hasselvika kg. 28.08. Einar Gangås, f. 1921, Stadsbygd kg. 04.09. Terje Hassel, f. 1933, Hasselvika kg. 04.09. Esther Jakobsen, f. 1929, Rein kg. 18.09. Olav Olsøybakk, f. 1919, Rissa kg. 23.09. Sondre Olsøy, f. 2009, Rissa kg.

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

23.09. Isak Olsøy, f. 2009, Rissa kg. 07.10. Jan Arild Jensen, f. 1956, bisatt i Rissa kirke. 14.10. Daniel Askim, f. 1918, Stadsbygd kg. 23.10. Gudrun Johanne Berg, f. 1918, Rein kg. 23.10. Jarle Margido Sivertsvik, f. 1927, Hasselvika kg. 28.10. Leif Askim, f.1932, Husby kg. 28.10. Nikoline Bratseth, f. 1924, Rissa kg. 29.10. Sigrid Bakken, f. 1906, Rein kg. 06.11. Kari Hammer, f. 1921, Stadsbygd kg. 11.11. Minda Olise Larsen, f. 1925, Frengen kg.

TAKKEANNONSER Hjertelig takk for oppmerksom-heten i anledning konfirmasjonen. Stein Erik, Sigrid og Steinar Kråkmo Takker for oppmerksomheten i anledning Aurora sin konfirmasjon Signe Lise og Svein Olav Nilsen Tusen takk for all varm omtanke, alle hilsener og blomster, samt minnegaver på til sammen 18 300,- i forbindelse med Isak og Sondres fødsel og bortgang. Arnhild og Håvard Olsøy Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved min mann og vår pappa Kåre Sollis bortgang og begravelse. Takk for alle besøkene, blomstene og klemmene. Takk for telefoner og SMS. Takk for pengegaven til luftambulansen og blomsterfondet. Takk til Brita, Ole Andreas, Asbjørn, Ragnar, Kine og alle dere andre som gjorde dagen fin. Marie. Kjell-Morten, Tore og Leif Helge m/familier

forts. side 8


STADSBYGD KIRKE KONSERT Søndag 6. desember kl.16.00 Arr.: Skaugdal Songlag.

NYTTÅRSKONSERT Søndag 31. januar kl. 19.30 Avslutning for organist Ole Andreas Fossan. Lokale sangere og musikere deltar.

SKOLEGUDSTJENESTE Onsdag 16. desember kl.19.00

HASSELVIKA KIRKE ADVENTSKONSERT Søndag 6. desember kl. 16.00 Korps og solister deltar.

BARNEHAGEGUDSTJENESTE Torsdag 17. desember kl. 11.00 JULEKONSERT Søndag 20. desember kl. 15.00 Arr.: Rissa musikk- og teaterråd. REIN KIRKE BARNEHAGEGUDSTJENESTE Tirsdag 15. desember kl. 10.00 Skogly barnehage deltar.

SKOLEGUDSTJENESTE Fredag 18. desember kl. 09.00 STADSBYGD BEDEHUS ADVENTSFEST Fredag 4. desember kl. 19.00 Sang av Stadsbygd Songlag. Tale ved Martha Stormo. Arr.: Normisjon.

RISSA KIRKE KONSERT Søndag 6. desember kl. 19.00. Arr.: Skaugdal Songlag.

BARNEJULETREFEST Onsdag 30.desember kl.15.00. Gang rundt juletreet. Opptrinn og sang av barn. Bevertning, utlodning og overraskelse til barna. Arr.: Noas ark og Noaklubben.

JULEVANDRINGER Tirsdag 8. desember kl. 09.30 og kl.12.15 1. klasse ved Åsly skole.

FAMILIEFEST Søndag 24. januar kl.16.00 Arr.: Normisjon.

Mandag 14. desember kl. 10.00 Skaugdal barnehage.

NOAS ARK Noas ark er et treffsted for barn i alderen 0 – 9 år i følge med foreldre eller annen voksen. Ledere er Jorunn Bårli Berg og Johanne Karlsaune Tung. Noas ark møtes annenhver onsdag på Stadsbygd bedehus kl. 1030 – 1300. Ta med matpakke. Pris: Kr 50,- pr semester. Møtedager: 6. jan., 20. jan., 3. febr., 17. febr.

Mandag 14. desember kl. 11.00 Fosnaheim barnehage. Tirsdag 15. desember kl. 10.00 Arneberg barnehage. SKOLEGUDSTJENESTE Tirsdag 15. desember kl. 18.00 Åsly 2.- 4. klasse. Mandag 21. desember kl. 09.15 Åsly 5. – 10. klasse. JULEKONSERT Søndag 20. desember kl.20.00. Arr.: Rissa musikk- og teaterråd.

NOAKLUBBEN Noaklubben er for 3. – 7. klassinger. Vi samles på Stadsbygd bedehus ca. en mandag i måneden kl. 17 – 19. Programmet består av bibelsamling, aktiviteter og noe å bite i. Leder: Jorunn Bårli Berg Møtedager: 18. jan., 15. febr. MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

7


TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og pengegave til blomsterfondet i forbindelse med Birger Adolf Sagens bortgang og begravelse. En spesiell takk til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka. Kari, Bjørn-Arne og Ragnar-Arnfinn

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved vår mor Kari Hammers bortgang og begravelse. Takk for blomster, pengegaven til Stadsbygd sanitetsforening og Blomsterfondet. Kjellrun, Arild og Gudmund.

Hjertelig takk for blomster og all vennlig deltagelse ved vår far Åge Furuseths bortgang. Takk for pengegavene til Sion i Brønnøysund og Rissa blomsterfond. Odd Kåre, Leif, Arnold, Gunnar og Gunbjørg med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse i Gudrun Johanne Bergs begravelse. Takk for blomsterhilsener, telefoner, gaver til Blomsterfondet og Rissa omsorgssone. En spesiell takk til Rissa omsorgssone for god omsorg og pleie. Hilsen Johan, Nils Aage m/fam. og Tormod m/fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet ved Anders Kråkmos bortgang og begravelse. Takk for pengegaven til Rissa sykehjem og til Stadsbygd Mandssangerforening for vakker sang i kirka. Familien

Hjertelig takk for all deltakelse og gaver i forbindelse med vår mor Esther Jakobsens begravelse. Harald, Marit, Lillian og Geir Roar med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår mor, Marie Skaugs, bortgang og begravelse. Takk for blomster, hilsener og pengegaver til Redd Barna og Rissa Blomsterfond. En takk også til Rissa Sykehjem avd. II for god pleie, samt takk til prestevikar Søvde, Ole Andreas Fossan og Snorre Johansen for en fin stund i kirka. Vigdis, Anne-Frøydis og Marna med familie

Hjertelig takk for all hjelp og vennlig deltakelse ved vår kjære Magnhild Frengens bortgang og begravelse. Takk for blomsterhilsener og pengegaver til Fevåg bedehus og Blomsterfondet. En spesiell takk til Asbjørn for nydelig solosang i kirken. Alf, Eli Ann med familie

ÅSLY SKOLE 10. klassingene ved Åsly skole inviterer til eldretreff i gymsalen onsdag 16. desember kl. 11.00 - 14.00. Vi er behjelpelig med skyss. Ring 73852870 eller 99041975 Hjertelig velkommen! AKTIVITETSROMMET RISSA SYKEHJEM JULETREFEST Søndag 10. januar kl. 16.00 Tale ved Martha Stormo. Sang og musikk. Arr.: Normisjon. RAMSØY MISJONSHUS ADVENTSMØTE Torsdag 10. desember kl. 19.30 Tale ved misjonssekretær Gudmund Eikrem. Arr.: Indre Sjømannsmisjon. 8

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

FISSA MISJONSHUS ADVENTSFEST Søndag 29. november kl. 16.00 Tale ved Inger Britt Rødberg. Barnekoret deltar. Arr.: Normisjon. BØNNEMØTER: Torsdag 3. desember kl. 20.00 Torsdag 7. januar kl. 20.00 Torsdag 4. februar kl. 20.00 SKAUGDAL BEDEHUS JULETREFEST 4. juledag – 28. desember kl. 19.00 Tradisjonell juletrefest. Skaugdal Songlag, Unge Røster, Nina Skalmerås, Ole Andreas Fossan deltar. Andakt ved Aage Stoen.


Ramsvik kirke 100 år Julian Grande ble døpt under jubileumsgudstjenesten. Sogneprest David Vogel foretok den høytidelige handlingen.

Ramsvik kirke var fullsatt da 100årsjubileet ble feiret.

Leder i Rissa kirkelige fellesråd, Torbjørn Krogh, overbrakte gave og hilsener fra de andre menighetsrådene i prestegjeldet til menighetsrådsleder Laila Øyen i Sør-Stjørna.

Eilert Bjørkvik har skrevet et interessant jubileumshefte om Ramsvik kirke.

Søndag 20. september ble Ramsvik kirkes 100-årsjubileum feiret i en fullsatt kirke med bygdefolk og innbudte gjester til stede. Før Ramsvik kirke ble bygd måtte folk på sørsiden av Stjørnfjorden ta sjøveien over til Høybakken når de skulle til kirke. Det kunne ofte være en lang og farefull reise. Blant annet derfor oppstod ønsket om en kirke på sørsiden av fjorden. Men den offentlige saksgangen kunne også for 100 år siden virke litt lang for driftige sjeler. Derfor vedtok bygdefolket å bygge et bedehus for egne midler. Den 20. november 1908 ble bedehuset innviet til alminnelig bruk, og den 2. desember året etter ble det innviet til kirkelig bruk. I 1964 kom bedehuset i offentlig eie, i 1966 fikk det status som kapell og i 1997 ble navnet Ramsvik kirke. I likhet med innvielsesdagen for 100 år siden hadde heller ikke nå biskopen anledning til å besøke Ramsvik. Prost Sven Tysdal som holdt dagens preken leste opp en hilsen fra biskopen i Nidaros til menigheten i Sør-Stjørna. Etter festgudstjenesten var det middag for over 100 gjester i Fritun, og mange benyttet sjansen til å si vakre ord om jubilanten og personene som har omsorg for den kvitmalte kirka.

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

9


50-års konfirmanter fra Rissa

1. rekke: Kari Denstad Ulseth, Brit Christiane Sollie Husby, Aud Denstad Lein, May Inger Trøen Sandnes, Gerd Furuseth Tombre, Eli Gomo Buaune, Kari Vangen Vårheim, Bodil Jenssen Jonsson, Mari Rokset Trøen, Solfrid Rokset Fastvold, Aud Kvitland Fallin. 2. rekke: Turid Brødreskift Bårli, Hilda Mary Haugness, Inger Denstadli Tung, Åse Bårli Besholm, Eva Berge Eide, Bjørg Aune, Inger Sand, Sølvi Kvithyll Simonsen, Åse Sve Rabben, Brit Wiggen Herstad, Margot Reinsli Kvithyll, Bjørg Sveås Sve, Inger Aune Tennås, Solveig Myran Mikkelsen. 3. rekke: Harald Sand, Olav Harald Borgen, Hans Margido Ulvang, Jarle Birger Aune, Hans Sæther, John Magne Fissum, Kåre Arnold Solli, Odd Ingemar Eggen, Åge Haugen, Hartvig Bue, Peter Dybdahl, Helge Kvithyll, Johan Kristian Skogen, Harald Søraas, Svein Moe, Magnar Pallin. Foto: Spesiellise Foto & Design

60-års konfirmanter fra Rissa 1. rekke: Ingrid Øien Samstad, Eldbjørg Berget Rennan, Oddrun Furuseth Føll, Astri Hårberg Berge, Klara Brovold Kojen, Jonetta Bjørnerås Denstad, Esther Kjelsli Haugen, Else Spakmosand Sandvik, Astrid Dybdahl Kojen, Astrid Denstadli Føll. 2. rekke: Tor Sverre Pukstad, Fridtjof Hasselvold, Paul Sigurd Stoum, Ola Dyrendal, Per Magnar Trøen

10

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009


50-års konfirmanter i Hegvik kirke 2. august 2009

1. rad fra venstre: Randi Knutsen, Mildrid Husby Moksnes, Erna Johansen Rekkavik, Randi Frengen Bromstad, Inger Helen Øvergård Karlsen, Sølvi Selven Gunnes, sokneprest Åslaug Elvebakk 2. rad fra venstre: Gerd Jensen Rabban, Helen Bærø Viik 3. rad fra venstre: Astri Selnes Mittet, Elbjørg Buan Kjøl, Edith Morken Mystad, Jorid Refsnes, Ruth Solberg Ludvigsen 4. rad fra venstre: Oddbjørn Jansen, Elsa Aune Bolme, Edny Tetli Valseth, Liv Smoland Stormo, Arvid Worpvik, Johan Karly Askim, Gerd Dypvik Mikkelhaug, Roald Antonsen, Sølvi Kiran Ørsjø, Agnar Husby, Ingvald Hagen, Fred Gjølga

60–års konfirmanter i Hegvik kirke 2. august 2009 1. rekke: Astrid Fagervold Overland, Jorun Børø Sagmyr, Aud Rødsjø Småvik, sokneprest Åslaug Elvebakk 2. rekke: Reidar Stallvik, Einar Stranden, Johannes A. Husby, Johannes T. Husby, Harald Sommerseth, Olav Jansen

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

11


Kirkens Nødhjelp

60-års konfirmanter fra Stadsbygd

teller nå ned til verdens klimatoppmøte i København i desember. 1.000 klimaaktivister fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender drar med Danskebåten for å demonstrere for en rettferdig klimaavtale. Flere biskoper deltar. Målet er å stanse global oppvarming, sikre fattige lands rett til utvikling og forplikte rike land til å ta kostnadene. Juleaksjonene satser både på symbolgaver og katastrofehjelp. Symbolgavene tar utgangspunkt i at mange av oss i Norge har alt vi trenger. Da er det meningsfyllt å gi en gave til Kirkens Nødhjelp i stedet for en gave til oss sjøl. Utviklingshjelp består mellom anna av å dele ut mange slags produkter i ulike land. Kondomer er helt nødvendig for å stanse utbredelsen av Hiv-viruset. I Laos er 90 kroner nok til å kjøpe 1500 kondomer. Derfor har KN gjort det mulig for oss å gi 90 kroner til innkjøp av kondomer. Likedan er geiter viktige dyr for fattige folk i store deler av verden. Ei geit er prissatt til 250 kr, og ved å gi 250 kroner gir du ei geit til noen som trenger det. Dette er to av mange gaveforslag som KN har og som du finner på internett under kodeord: gaversomforandrerverden. Sjøl kan du få et kort med bilde av gaven til å legge under juletreet.

Olav Bekken og Brit Moe Høyem

50-års konfirmanter fra Stadsbygd

Den store katastrofen akkurat nå finner vi i Kenya og Somalia. Massiv tørke truer millioners liv og helse. Klimaendringene er en del av årsaken. Vi oppfordres til å ta i bruk konto 100 som går til katastrofehjelp i Øst-Afrika. Foran fra venstre: Petra Bulie Thoresen, Elna Vikan Elvemo, Turid Selbekk, Åshild Fenstad, Ruth Finserås Reinkind, Åshild Langmo Kulvik. Bak fra venstre: Anton Brovold, Leiv Arnvid Engdal, Annar Bakken, Amund Rein. 12

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009


Ole Andreas reiser heim Etter 12 år som organist i Stadsbygd prestegjeld, forlater Ole Andreas Fossan orgelkrakken i kirkene våre og reiser heim til Leksvik for å akkompagnere salmesangen i Leksvik og Stranda kirker. I tillegg håper han å få mer tid til å komponere. - Jeg må innrømme at det satt langt inne å si ja da jeg fikk tilbud om organiststillingen i Leksvik. Men jeg begynner å bli litt mer sliten, og da stillingen ble ledig søkte jeg. Det er bare en 60-prosentsstilling. Da kan jeg ta AFP i resten av tiden. Dessuten er mora mi som bor hjemme på gården i Leksvik 87 år, og hun trenger også mer hjelp etter hvert. Ole Andreas har vært fødselshjelper for svært mange unge musikere i Rissa de 12 årene han har vært her, og samarbeidet med dem er noe han vil savne når han nå forlater oss. - Jeg synes det har vært veldig trivelig å få spille i lag med så mange hyggelige og flinke ungdommer. Det er noe av det jeg vil savne mest når jeg slutter her, sier han. - Det

Ole Andreas Fossans største øyeblikk i løpet av de 12 årene i Rissa var da han fikk kommunenes kulturpris i 2005. vil jeg derfor satse på i Leksvik også. Men jeg har mange flere hyggelige minner fra årene i Rissa. - Prosessen rundt arbeidet med å skaffe nye orgler til Rein og Frengen samt restaureringen av orgelet i Rissa kirke er noe jeg minnes med glede. Og så setter jeg pris på alle de gode tilbakemeldingene jeg har fått fra folk jeg har samarbeidet med i bedehusmiljøet, kor og korps. Naboskapet på Kvithylla, hvor jeg har bodd de senere år, og de fine veiene å sykle etter her i Rissa, er noe jeg vil savne når jeg flytter tilbake til Leksvik, sier han. Ikke alt har vært bare positivt

de 12 årene han har vært organist i Rissa. - Det har vært litt belastende at det har vært så mange vikarprester og prestevikarer her. Det har tatt mye tid både å lære dem opp og å gå seg sammen med dem, innrømmer han. Men han er ikke i tvil om hva som har vært den største opplevelsen i løpet av de 12 årene i Rissa. - Det var konserten da jeg fikk Rissa kommunes kulturpris. Jubelen da jeg gikk fremover kirkegolvet for å ta i mot prisen glemmer jeg aldri. Jeg ble formelig løftet fremover på en bølge av jubel, forteller han.

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

13


Soknepreststillingen i Rissa er ledig

Orgelrestaurering

Nidaros bispedømmeråd lyser ut stillingen i februar. Søker kan derfor tidligst bli tilsatt i aprilmøtet, og med en oppsigelsestid på 3 måneder, kan vi ikke vente at presten er på plass før til sommeren. Ny prestebolig er vedtatt bygget i det nye boligfeltet i Årnsetmarka. Vi antar at boligen blir ferdig til nypresten kommer. I mellomtida vil sokneprest David Vogel ha ansvaret for konfirmantene i alle menighetene våre. Vikarprest Helge Schistad vil holde gudstjenester, begravelser, andakter, vigsler og gjøre annet prestearbeid fram til 30. juni 2010. Vikarprest Helge Schistad er født i 1950 i Molde og startet sin prestetjeneste som kallskapellan i Ørskog prestegjeld på Sunnmøre i 1980. Helge er gift med Aud og har fire barn. Tre av barna har flyttet ut, men resten av familien bor på Flisneset i Spjelkavik. Aud arbeider som diakon der. Etter stillingen som kallskapellan, har Helge Schistad vært vikarprest i 7 år i Nordre Sunnmøre prosti. Det omfatter Ålesund med omland. Fra 2003 hadde han et langt vikariat på Harøya utenforfor Mørekysten. I Fauske prestegjeld har han vært vikarprest med særlig ansvar for Valnesfjord og Sulitjelma. Siste arbeidsforhold før tjenesten her i Rissa, var ti måneder som vikarprest i Sør-Odal og Skarnes i Hedemark fylke.

14

Espen Selbæk har restaurert orgelet i Rissa kirke. Orgelet i Rissa kirke har blitt restaurert, og det totale lydbildet er noe forandret. Restaureringsarbeidet har Espen Selbæk (25) utført. Han går på Musikkonservatoriet i Trondheim hvor han studerer til organist. - Jeg fikk menighetsrådet med på å bevilge 25 000 kroner fra Orgelkontoen, og så sa jeg til Selbæk at han måtte gjøre det han kunne for disse pengene, sier organist Ole Andreas Fossan. Selbæk har fått tak i noen gode brukte orgelpiper, og piper med dårlig klang er byttet ut. Han har forandret klang på noen piper, og det er satt inn fem nye stemmer. Lufttrykket er også økt på orgelet. - Den siste stemmen i denne omgang er kanskje på plass til. Den finansieres på annen måte. Orgelet er blitt som nytt. Jeg synes det er utrolig hva han har fått til for disse pengene. Han har sagt at han vil ha dette orgelet som demonstrasjonsorgel og ta med seg folk hit som ønsker å høre det, sier Ole Andreas Fossan.

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009


Nonnoprosjektet

KABB

Den etiopiske Mekane Yesus kirka driver utviklingsarbeid i flere områder i Vest Etiopia. Denne kirka er et resultat av protestantisk misjonsarbeid og har omtrent 5 millioner medlemmer. Mange av dem er flinke og ivrige folk som tar ansvar for å utvikle hjemlandet. Norad(90%) og Misjonsselskapet(10%) støtter i 2009 fire prosjekter. Rissa og Sør-Stjørna menigheter har inngått avtale om å bidra til dette, og landsbyen Nonno er den vi har hørt mest om. Der er det fokus på vannforsyning, økt og modernisert birøkt og mikrokreditt for kvinner.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en medlemstyrt organisasjon som jobber for og med synshemmede i Norge. Vi har et stort arbeid som blir til glede for medlemmene våre.

Albaniaprosjektet Stadsbygd menighet støtter et hjelpeprosjekt i fjellandsbyen Bishnica i Albania. Prosjektet drives av en kristen, tysk hjelpeorganisasjon med utgangspunkt i metodistmenigheten i Wismar. (Christelicher Hilfsverein Wismar e. V.) Albania er et av de mest fattige landa i Europa, og metodistene har en liten menighet i Bishnica. Prosjektet har utdannet pleiere som både er med på å pleie funksjonshemmede i distriktet og gir støtte til fattige. Pleierne har opplevd å finne et hjem uten senger til barna. De lå på tøyer på jordgolv. Med økonomisk støtte fra Tyskland og Stadsbygd kan de gi hjelp i slike situasjoner. Hjelpeprosjektet driver også et internat for barn som ikke kan bo heime når de går på skole.

Andakter på P-5 Fosen Fra nyttår vil det bli ukentlige andaktssendinger på P-5 Fosen. Sendingene vil være på 15 minutter og vil gå hver fredag klokken 17.05 med reprise lørdag klokken 08.45. Programmet har fått tittelen ”Mot helg” og vil i tillegg til en andakt inneholde musikk og bekjentgjørelser av gudstjenester og religiøse møter og tilstelninger en uke fremover. Sverre Pukstad og Harald Sommerseth vil være programledere for ”Mot Helg”. Initiativet til dette programmet kommer fra Rissa menighetsråd. P-5 Fosen finner du på 105,4 Mhz (Vardheia) og 103,5 Mhz (Kopparn). Senderen på Kopparn vil gi de bestemottaksforholdene for lyttere i Stjørna, mens senderen på Vardheia vil være best for resten av kommunen. Men alle lyttere bør prøve seg frem for å finne den frekvensen som er best der de bor.

Hvis du synes det blir vanskelig å lese det som står i avisen, eller at det er vanskelig å lese annen informasjon, kan det være at det hadde vært positivt for deg å bli med oss. Vi kan tilby mange tilbud hvis du blir med. Vi kan nevne: - Norges største lydbibliotek med kristen litteratur som har gratis utlån direkte hjem til deg. - Lydaviser som inspirerer deg og holder deg oppdatert. - Arrangementer for å treffe mennesker som er i lignende livssituasjon. - Tilrettelegger materiell for synshemmede - Å være en samtalepartner for den som trenger det. Ta en telefon til oss, på 69 81 69 81, å snakk med oss slik at du kan få førstehåndskunnskap om KABB. Bli medlem og få alle de goder som følger med. Medlemskontingenten er 300 kr pr. år for dem som er over 16 år og 150 kr for dem som er under 16 år.

MENIGHETSBLADET NUMMER 5 - 2009

15


Informasjon

Menighetsbladet for Stadsbygd Utgis av menighetsrådene i Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør-Stjørna Returadresse: Kirkekontoret, 7100 Rissa

Bok til fireåringene

Alle fireåringer som ble døpt i Rissa kirke for fire å siden, pluss noen som ble døpt i andre kirker fikk kirkeboka si under familiegudstjenesten i Rissa for litt siden.

LysVåken i kirka

LysVåken har etter hvert blitt et populært tilbud til 11-åringene, og flere menigheter i prestegjeldet vårt har invitert denne aldersgruppen til overnatting i kirka. Men de gjør mer enn bare å sove. LysVåken-ungene i Rissa kirke øvde inn LysVåken-sangen som de fremførte under gudstjenesten dagen etter.

Stadsbygd menighetsblad nr. 5/09  
Stadsbygd menighetsblad nr. 5/09  

Jakob Sande N U M M E R 5 5 9 . Å R G A N G GUDSTJENESTELISTE s 4 OLE ANDREAS REISER HEIM s 13 MENIGHETSRÅDENE s 5 2 0 0 9 ● ●

Advertisement