Page 1

Preikestolen Nr. 6 DESEMBER 2011 • 72. årg.

KYRKJEblad for HJELMELAND • STRand • forsand


Nr.6 / 2011 Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland

Bygdadag på Fister…..............3

Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 16. februar Frist for innlevering av stoff er 20. januar

G2 -kva er det?.........………... 7

Redaksjon: Redaktør Annbjørg Haukalid Tlf. 99476436 ahaukali@online.no

Barnehage på kyrkjebesøk...14

Anbjørg Røyneberg Hia Magne Nag Elise Norland Sørheim Liv Åse Gaard Anita Grødem Olav Frantzen Siv Fossan

Møte med Marit på Idse…..…5 Julehelsing frå biskopen……..8 Min julesalme………................9 Julehelsing frå Tailand……...12 Klar for nye utfordringar….....14 Forsand kyrkje…....................16 Hekta på strengespel…….....19

Om det er nokon som ikkje får PREIKESTOLEN i postkassa, kan ein kontakte posten eller kyrkjekontora.

Bankgiro: 3205.30.06158 Grafisk formgjeving: Anita Grødem anitgr2@online.no Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Opplag: 5950 Framsidefoto: Forsand kyrkje

2

Side 14

Håpets røst...………...............18

Kyrkja sin kontaktperson: Liv Åse Gaard kyrkja@strand.kommune.no

Abonnementsprisar: For dei som bur utanfor prostiet kr. 150,For dei som bur i prostiet er det frivilleg abonnementpris pr. år kr. 150,-

Side 5

Jula 2011 Og Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss. Og vi såg hans herlegdom, ein herlegdom som den einborne Sonen har frå Far sin, full av nåde og sanning. Johs.1,14. Redaksjonen i Preikestolen ynskjer alle lesarane ei gledeleg julehelg! Annbjørg

Side 18


Bygdadag på Fister Tekst og foto: Anne Berit Verpe

Den 10. september hadde me Bygdadag på Fister skule. Mange møtte opp og me hadde ein triveleg ettermiddag med mange aktivitetar. I kafèen vart det servert pølser og lapskaus, kaker og kaffi og salet gjekk godt. For barna – og dei vaksne òg sjølsagt – var me så heldige at tryllekunstnaren Trono hadde tatt turen frå Strandalandet og trylla for oss, det sette me stor pris på! Han imponerte stort med finger-ferdighetene sine. Elles var det lykkehjul, bowling, ansiktsmaling, Nintendo Wii å vera med på. Bygdadagen har nå vorte ein tradisjon, og starta etter at soknerådet på Fister inngjekk avtale med NMS. Dei siste åra har pengane som vert samla inn, gått til Collège Protestant i Ngaoundèrè. Collège Protestant er ein ungdoms- og videregåande skule i byen Ngaoundéré

i Kamerun. Elevane på skulen er i alderen 12-20 år. Nokre av dei bur på skulens internat. Skulen er eigd og vert driven av Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og feira sitt 60-års jubileum i 2009. Skulen tildeler stipend til elevar frå landsbygda, foreldrelause barn og barn frå fattige familiar. Stipenda er behovsprøvde. For mange av ungdommane er dette den einaste muligheita dei har til å fullføra ungdoms- og vidaregåande skule. Soknerådet har eit godt samarbeid med Fister Bondekvinnelag og misjonsforeningane til NMS om bygdadagen. Me har kafè, basar og åresal, og overskotet denne laurdagen vart kr 32 500 som vert sendt til Kamerun. Tusen takk til alle som møtte opp, ga gevinstar, selde mat og rydda!!

3


Møte med Marit Tekst: Annbjørg Strøm Haukalid Foto: Trond Hjorteland

Marit Dirdal Idsø er ei sprudlande, flott dame på Idse. I mai i år feira ho 90-årsdag. Marit har vore lærar på Idse i mange år og har vore aktiv innan misjonsarbeid og kyrkjelydsarbeid saman med mannen sin. Preikestolen inviterer seg på besøk for ein prat, og kaffibordet er dekka når me kjem.

4

Marit bur i huset ho og mannen Sveinung bygde seg på garden deira på Idse med panorama-utsikt til fjord og fjell. Sveinung døydde for tre år sidan. Sonen Jostein driv garden og bur heime. – Me et middag saman, og då har me eit langt måltid der me samtalar om alle slags tema, seier Marit. – Eg voks opp på gard på Randaberg. Eg var eldst heime, og eg måtte vera med på mykje tungt arbeid på garden. Eg lova meg sjølv at eg aldri skulle bli gardakone. Men det vart eg jo likevel! Men eg har hatt nok med skulen og alt inne i huset. Så eg har vore lite med i arbeidet på garden. – Eg tok realskulen før krigen og handelsgymnaset etter krigen. Så jobba eg på kontor i Hillevåg då eg møtte Sveinung. I 1951 gifta me oss, og eg flytta hit til Idse. Me fekk tre gutar.

Lærargjerning

Etter krigen var det mangel på utdanna lærarar. Eg vart beden om å ta lærarjobb, og sommaren 1962 gjekk eg på eit innføringskurs for slike som ville gå inn i skulearbeid. Eg tok til som lærar den hausten. Då var minstemann bare to år, men Sveinung stilte opp som barnepassar. Eg underviste i 13 år utan lærarskule. Då var eg annakvar dag her på Idse og på Jørpeland dei andre dagane. Det var godt å koma bort dit i eit litt større miljø – eg vart så åleine her med alt. Mange av åra var det skule på laurdagane og. Men eg hadde ikkje heilt full post – hadde gjerne ein dag fri. – Så kom departementet med eit tilbod om ei intensiv lærarutdanning på eitt år i Oslo og Bergen. Dette var bare for slike som hadde praktisert som lærarar i minst 10 år. Sveinung støtta meg på å ta den utdanninga, og eg fekk plass i Bergen

hausten 1975. Hadde ikkje Sveinung vore så positiv, hadde det aldri gått. Me fekk faster mi til å koma og stella her heime det året. Ho og Sveinung kamperte i lag og reiste ein gong i veka for å handla. Dei hadde ein meny på sju faste middagar kvar veke, så slapp dei å spekulera på middagsvalet. – Eg hadde eit flott år i Bergen, frykteleg travelt, men svært kjekt og interessant. Og utdanninga gav meg sjølvtillit. Det vart noko heilt anna å vera lærar etter lærarskule-året. Då haldt eg fram her på Idse og på Jørpeland fram til eg var 67 år. Eg var i alle år veldig glad i skulen! Første hausten etter at eg slutta, opplevde eg som vanskeleg. Ingen hadde bruk for meg meir! Men etter nyttår fekk eg spørsmål om vikartimar. Eg var ikkje gløymd likevel!

Misjonsarbeid sidan 1951

– Eg har vore med i Idse misjonsforening for Det Norske Misjonsselskap (NMS) sidan eg kom hit i 1951. I fjor la me ned. Då var me blitt så gamle og skrøpelege. Eg var formann dei fleste åra – dei andre ville ikkje. Me hadde basar kvart år, men me slutta med det ein gong på 90-talet. I staden ga me dei pengane til misjonen som me tidlegare brukte på basaren. Me prøvde oss og med misjonsfestar og adventsfest. Adventsfesten vart etter kvart til adventsgudsteneste med NMSoffer. – Sveinung var kontaktmann for NMS. Me reiste i alle år på kretsårsmøte og generalforsamling for NMS. Me var og på bibelhelger på Furutangen og på Strandleiren på Sola. Me måtte rusta oss til vinteren kom! Me hadde same interesser og var i lag om misjonsarbeidet. Ja, me stod saman om det meste og støtta kvarandre.


på Idse det alltid gudsteneste 2.-dagane både til jul, påske og pinse og elles nokre til utover i året. Det har kome bra med folk på gudstenestene, så det er svært trist at gudstenestetalet er så redusert hos oss. Her er liten kristen aktivitet på Idse i dag.

Turar

– Eg kjører heldigvis bil ennå, så eg kjem meg litt ut. Nå er eg med i Jørpeland pensjonistforening der me har det triveleg saman. Av og til kjem eg meg til kyrkja. Det blir jo nokre småturar på meg elles og. – Men me farta meir før! Som familie reiste me 13 somrar på rad til Skottevig på bibel-camping. Før me fekk bil, tok me fly til Kjevik og vart henta der. Det var kjekke feriar! Men det var herleg då me kunne kjøra i eigen bil like fram til hytta me leigde!

Eg gleder meg over det eg har opplevd, seier Marit Idsø.

Bru og bedehus

– Sveinung hadde stort samfunnsengasjement, og han var svært interessert i utviklinga av bygda vår. Han stod i spissen for arbeidet med bedehusbygginga. Idse bedehus stod ferdig i 1989. Det var ein glad dag for oss då det vart tatt i bruk. Sveinung var og aktiv i arbeidet for å få bru til Idse. Hausten 1975 kunne me kjøra over den. Før den tid hadde me ikkje bil. Men Sveinung hadde tatt sertifikat, og me hadde kjøpt bil i god tid før bru-åpninga. Eg hadde sertifikat

og eigen bil før me gifta oss. Men det var ikkje vits i å ta med bilen hit til øya i 1951. Og sertifikatet mitt gjekk ut på dato. Så eg tok nytt sertifikat i 1978. Kan tru eg har vore glad for det! – Sveinung var med i soknerådet i årevis. Eg var med ein periode då han slutta. Dei første åra etter eg kom hit, kom presten og klokkaren frå Tau med rutebåten om morgonen når det var gudsteneste. Etter gudstenesta var det heim til oss på middag. Så tok dei rutebåten attende om kvelden. Seinare vart det skyssbåt til brua kom. Her var

Sveinung og eg reiste ein del på utanlandsturar då borna var vaksne. Me var to gonger i Israel. Og me reiste både med buss og fly til ulike land i Europa. Dei tre siste turane var til Solgården i Spania. Me tykte det var gildt å reisa. Men tida har forandra seg på godt og vondt. Nå kan eg ikkje reisa meir. Eg gleder meg over det eg har opplevd! Eg har hatt eit spanande liv! Det har vore rike år, og eg har alltid trivest så godt her på Idse. Så har eg fått sju barnebarn og tre oldebarn. Eg har mobiltelefon og har kontakt med familien på SMS også. Det er kjekt å få fylgja med dei! Og kjekt å få besøk av dei! Me takkar for oss etter hyggeleg prat ved kaffibordet. Og me ynskjer Marit gode dagar vidare og Guds rike velsigning!

5


2 G 2 G

G2 -hva er det? Tekst: Camilla Skappel Vidnes

I Jørpeland kirke ble det søndag kveld 23. oktober arrangert G2. Jeg tok turen dit for å se hva dette var for noe.

Da jeg kom inn i kirkerommet, ble jeg møtt med musikk og sang fra forsangerteamet. Ute på kjøkkenet var kjøkkengruppen i full gang, og lukten av nystekte lapper spredte seg i kirken. Skilleveggene i kirken var trukket for, og det ble en intim atmosfære for de rundt 70-80 fremmøtte. Margit Haver var prest, og Martha W.Nag ledet gudstjenesten. I løpet av gudstjenesten hadde Jon Vogt Engeland en andakt, og Arne Dalehaug ble intervjuet om sin kristne tro.

6

- Hva er G2? Jeg spør Martha Wersland Nag som er barne- og ungdomsarbeider.

Martha Wersland Nag

- G2 er en gudstjeneste nr 2, og alltid søndag kveld. G2 blir arrangert ca. en gang i måneden. Det er en kort gudstjeneste med ungdommelig preg. Vi kaller det ikke en ungdomsgudstjeneste, for den er åpen for alle! Forskjellen fra en gudstjeneste kl. 11.00, er at presten ikke har kjole på seg, og at liturgien er litt annerledes. Fordelen med å ha gudstjeneste på kveldstid, er at da kan de som vil, sove lenge om morgenen og samtidig få med seg en gudstjeneste. Søndagskveld er og ofte en kveld der ikke så mange


2 G

så ofte tid å gå i kirken. Jeg går når jeg kan. Vil du komme igjen? Ja! Det var kjekt med mye sang og musikk. Jeg synes og at innholdet i gudstjenesten var direkte, og jeg opplevde at de som snakket, hadde noe å si til meg. Dette var litt nytt og annerledes enn en vanlig gudstjeneste. Vil du anbefale G2 til andre? Ja!

har fullt opp med planer, og har da anledning til å komme i kirken.

Hvem arrangerer G2? Ungdommer fra Strand er med i komiteen, i lovsangsteamet og ellers i programmet. I tillegg er det alltid en prest med. Hva vil dere oppnå med G2? Vi ønsker å få flere ungdommer knyttet til kirken. Kirken er et fint sted, her er det litt høytidelig. Her kan de som vil, delta i en gudstjeneste som har en litt friere form enn ordinære gudstjenester. Vi har og en sosial del etter gudstjenesten der vi tar en kopp kaffe sammen.

Elise Heng Steen er deltaker på G2. Hva gjorde at du kom hit i kveld? Jeg fikk høre om G2 tidlig i høst av presten. Og jeg ble invitert til å være med på facebook. Det passet fint for meg å gå i dag. Jeg har ikke

Elise Heng Steen

Gitarist Oddbjørn Mihle Strand. Hva vil dere med lovsangen i G2? Vi ønsker å ha lovsang i bolker i stedet for å ha en og en sang hver for seg. Vi ønsker at folk skal få oppleve at de deltar i sangen og lovpriser Gud på den måten. Alle som vil skal få komme hit. Voksne får være sammen med ungdom, og ungdom får være sammen med voksne. G2 skal være et sted der det deles fra livene våre, og der vi får høre om Jesus.

Oddbjørn Mihle Strand

7


Julehelsing frå biskopen Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Orda frå Johannesevangeliet sitt første kapittel vart sungne for første gang frå Bibel 2011 i Skåre kyrkje i Haugesund under den store lanseringa av ny bibelomsetjing i oktober. Eg sat og lytta til Arne Hadland sitt verk Ordet ble menneske og vart gripen både av framføringa og av den nye omsetjinga: mørkret har ikkje overvunne det. Dette er det som vi i ein sum treng for å kunne møte dei mørke dagane med håp og tru for framtida.

8

Joh 1,5

framstilling om det største vi har å dele: Kjærleiken. Ein kjærleik som fekk ansikt i Jesus Kristus. Ein kjærleik som lyser så sterkt at ein av verdslitteraturen sine vakraste perler, første kapittel i Johannesevangeliet, vert vårt vern mot vald og vondskap. Eg kan ikkje tenkje meg nokon betre gåve i mørketida enn trøysta og håpet i desse orda: Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det.

Vi kjenner oss alle på ulikt vis ramma av det som hende i landet vårt 22.juli. I Stavanger bispedømme mista vi tre ungdomar, og for mange familiar vil denne julehøgtida verte prega av sakn og sorg. Ein av dei overlevande AUF-arane sa til meg at han hadde sett vondskapen i auga på Utøya. Men han la til med overtyding at hat og vondskap ikkje skulle knekke kampen for rettferd, fred og forsoning.

Velsigna julehøgtid!

Når ungdomane sjølv så sterkt peikar på kjærleiken sitt eige språk, kan vi stadfeste det ut frå Bibelen si samla

Erling J. Pettersen er biskop i Stavanger


Min julesalme Då eg fekk spørsmålet om ”Min julesalme”, fall valet snøgt på ”Fra fjord og fjære”, skriven av salmediktaren og presten Magnus Brostrup Landstad. Eg vaks opp i bygda Ølve i Kvinnherad kommune, heilt ytterst i Hardangerfjorden. Ei sak var det at Kyrkjebladet for Sunnhordland hadde namnet ”Frå fjord og fjære”. Men viktigare er det at denne salmen målber ein bibelsk grunnbjelke i juleevangeliet: At Gud vart menneske i Jesus Kristus, vår Frelsar. Salmen skildar på ein førebiletleg måte korleis julebodskapen banar seg veg til folket vårt, ved sjøen og høgt til fjells. Han vitnar om at evangeliet har bærekraft både i glede og sorg gjennom livet: Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best. På sorgens steder, vår Herre selv vær gjest!”. Unge og eldre er omfatta av det glade evangelium. Sjølv om påske ikkje er nemnt i salmen, merkar vi gjennom heile salmen det fulltonande evangeliet, kor jul og påske høyrer uløyseleg saman. Då fyllest hjarto våre med takk til Gud, som i sin kjærleik sende oss Frelsaren: ”Ha takk, som treder, til armods hytter ned. Ha takk som gleder oss med din søte fred”. Men – det som har gjort aller mest inntrykk på meg, er det som står på slutten av vers 4: ”La ingen miste hva godt din fødsel spår!”. Her merkar vi salmediktaren si omsorg for sjelene: At alle må bli frelst! Ei viktig påminning til oss i dag om kva som er sjølve SAKA blant alle viktige saker i kyrkja vår: At vi blir frelst og når fram til himmelen. Først då har julebodskapen nådd dit han skal: Til glad tru på Jesus i hjarta. Signa jul! Arne O. Øystese. Prost Arne O. Øystese i Sauda har vore prost i Nordre Ryfylke prosti sidan 1992. Frå 1.sept. i år er han og fungerande prost i Søre Ryfylke prosti. Han har deltatt nokre gonger ved gudstenester i Søre Ryfylke i haust, og har planar om fleire besøk i vinter.

Fra fjord og fjære Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal, et ære være i dag gjenlyde skal. Fra kirketårne i fryds basuner støt for Guds enbårne som er i dag oss født! Vi var forlorne, nå er vi frelst av nød! Til kirken samle seg fra hver gård og grend. De unge, gamle av kvinner og av menn. Vi ønsker eder så glad en julefest, Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best. På sorgens steder vår Herre selv vær gjest! Guds store under! Vi har hans engler hyst. Krist hos oss blunder, Guds fred på jord er lyst! Ja, la kun høres Guds barns “Halleluja”, La strengen røres for Krist i Davids stad! Nå skal vi føres med ham til himlen glad! Ha takk, som treder til armods hytter ned! Ha takk, som gleder oss med din søte fred! Kom inn, o Kriste, tenn lys i hvermanns gård! La isen briste, gi varme snart og vår! La ingen miste hva godt din fødsel spår! Her ute kulde er nå med is og sne, Guds himler fulle av stjerner dog å se. For oss opptennes en deilig nådens sol, Guds åsyn vendes til oss fra himlens stol; når allting endes, vi der skal holde jul!

M. B. Landstad 1856

9


10


Barnehagen i Forsand

på kyrkjebesøk før jul Astrid Haukelid i aksjon som vertinne i herberget.

Kjersti Høllesli og Brit Tove Fossan.

Barnehagejentene Rebekka, Emilie og An Magritt.

Av Annbjørg S. Haukalid

barna møta kyrkja på. Kyrkja tilhøyrer like mykje barna som oss vaksne! – Me syng julesongar også som barna har øvd på i barnehagen, fortel Siv. Og når programmet inne er ferdig, har det og blitt tradisjon at barnhagen blir med og tenner det store juletreet utanfor kyrkja. Så går me rundt treet og syng vidare. Me avsluttar med servering på kyrkjetrappa: Kakao og pepparkaker. Det brukar å vera populært.

evangeliet til borna på ein veldig fin måte. Dei får borna så godt med seg. Borna opplever gjenkjenning. Det er så flott og viktig med slike tradisjonar. Borna vil ha om att gode opplevingar som dei har hatt før. Så er det veldig kjekt å tenne den store julegrana ute og gå rundt den å synge julesongar etterpå. Og så til slutt - kakao og pepparkaker på kyrkjetrappa. Det er koseleg, seier Brit Tove.

Kjersti Høllesli og Brit Tove Fossan arbeider i barnehagen. - Me i barnehagen syns det er eit kjempefint opplegg. Dei på kyrkjekontoret er jo skuespelarar! Borna huskar det dei har vore med på frå gong til gong, snakkar om det og gleder seg til kyrkjebesøket. Juleevangeliet blir fortalt på ein enkel måte slik at det fenger borna og dei får med seg innhaldet, fortel Kjersti. - Dei tilsette i kyrkja bringer jule-

Barnehagejentene Rebekka, Ingrid Emilie og An Magritt, alle snart 5 år, har snakka med prest Ole Wollert. Det er lenge sidan jul og barnehagesamlinga i kyrkja i advent i fjor. Men jammen huskar jentene ein heil del: - Det var skuespel i kyrkja om då Jesus vart født. Så var me med å tenne juletreet utanfor kyrkja og så song me julesongar. “Et barn er født i Betlehem” Me fekk kakao og julekake også!

Det har blitt tradisjon i Forsand kyrkjelyd at barnehagen blir invitert til kyrkja ein dag tidleg i desember. Dette året blir det tysdag 8.desember. I kyrkja møter barna alle dei tilsette i kyrkjelyden som dramatiserer julebodskapen for dei. - Målet for kyrkjebesøket er at ein vil formidla juleevangeliet til barna, og at dei skal få ei god oppleving i kyrkja, fortel Siv Fossan. Me brukar både handdokker og oss sjølve. Her møter ein både engelen Gabriel, gjetarar, Maria, Josef og Jesusbarnet og endå nokre til. Juleevangeliet blir presentert på ein enkel måte som dei minste og skal forstå. - Barna er så konsentrerte og fylgjer så godt med! Det er veldig kjekt for oss å møta både barn og vaksne frå barnehagen, seier prest Ole Wollert. Og me tykkjer dette er ein positiv måte å la

Ingrid

11


I’m dreaming of a

white Christmas….

Charlotte og Andreas Frantzen fra Forsand og de tre barna deres er utsendinger for Ungdom i Oppdrag på Filippinene. Her kommer en stemningsrapport fra dem. Hva skal du gjøre når “-ber” månedene starter (september til desember…)? Begynne med TRAN selvfølgelig… – Håper du er flinkere enn vi har vært. Men så bor jo vi på Filippinene der sola alltid skinner, himmelen alltid er blå og hvor ALLE er brune!! Så her kjører de en litt annen vri: Når ”-ber” månedene begynner, begynner jula!! Så ”Jingle bells” og ”I’m dreaming…” spilles jevnt og trutt fra 1. september, og innimellom kan du høre ”Happy advanced christmas” selv før høstbladene i Norge begynner å skifte farge eller falle ned.

Velkommen til et annerledes land!

Vi er jo så velsigna med en jevn temperatur året rundt. Jo da – vi fryser innimellom, når gradestokken synker ned mot 24-tallet noen morgener. Men noen ting forandrer seg ikke. Vel, vi opplevde forresten høst, vår og sommer på en gang da et tre skiftet farge på bladene, mistet bladene og fikk nye i løpet av en uke! Men hanen galer like trofast hver morgen, og hundene uler like trofast hver kveld. Palmene strekker seg like trofast opp mot himmelen og vitner om en utrolig trofast Gud som er med oss alle fem helt til jordens ende!

Men hvordan er det å feire jul her da?

Tenk at Jesus kom fra himmelen. Fra det ytterste av det perfekte. Fred og harmoni dagen lang. Så ville Gud sende ham til det fattigste hølet, midt i et land i undertrykkelse, under litt skeive omstendigheter – som om han blei født i vårt nabolag. Vi har nå flyttet til byen Davao, men de 10 første månedene bodde vi på ei øy utenfor byen, uten stekeovn til å steke julekalkunen eller pepperkakene. Vi så på nært hold hvordan det må ha vært å være Jesus når han vokste opp. Det var ikke helt lett å pakke opp de fine gavene for barna, og det var i alle fall ikke naturlig å vise frem hva de hadde fått til jul til barna i nabolaget som gjerne ikke fikk noen presang. Kanskje hadde foreldrene fått skrapet sammen noen ekstra mynter sånn at de kunne spise loff og peanøttsmør når det nærmet seg nyttår. Eller guttene hadde gjort noen ekstra ærend sånn at de kunne kjøpe litt kinaputter å smelle de i tide og utide. Eller kanskje man spanderte på seg en ekstra tur til nærmeste karaokemaskin og sang litt mer Celine Dion eller Mariah Carrey sanger. Jo, jula i fjor var virkelig annerledes.

Thea Millianne, 10 år, Frida Martine, 6 år, Mikael Andreas, 3 år.

12

Ingen kan hjelpe alle – men alle kan hjelpe noen

Det må vi leve med. Så for oss var det naturlig å invitere våre venner på helgrilla gris – baboy lechon. Da var det fest – og alle restene gikk med. Du tror kanskje at vi skar vekk alt fettet – men nei du. Det er det beste, synes de. Ikke rart høyt kolesterol er altfor vanlig her. Men i jula tenker man ikke på slikt! Vi gjør vel noe lignende i år. For alle setter pris på å bli satt pris på. Kanskje vi får lage litt ”mango float” også. En slags iskake med krem og kjeks og skivet mango. I år, da? Jo, i år blir det litt annerledes. Vi takker Jesus for at vi nå har stekeovn, så i år skal vi bake pepperkaker. Og siden onkel Kjelli kommer på besøk i november, har vi bestilt marsipan og dronningsjokolade og masse annet. Plastjuletreet skal opp, og vi skal kose oss ordentlig. Vi kan jo late som at vi ikke savner farmors waldorfsalat og mimmis ribbesaus, eller samværet med de gode familiene våre, men det er klart vi savner dem. Men heldigvis er det ikke så lenge nå til vi ser de igjen. I slutten av februar kommer vi til Norge for en femmånedersperiode.


Juleselskap med helgrilla gris. Da har vi vært i dette annerledeslandet i ca. 20 måneder og lært en helt ny kultur å kjenne. Og for Andreas sin del, har han lært det lokale språket. Dette var målet vårt for de to første årene. I tillegg har vi fått se at mennesker har tatt imot og blitt forvandlet av Jesus.

med oss for å være en reell frelser som kunne redde oss fra alt ondt, også frå vår åndelige fattigdom, og få oss over til hans gode lys, som er rikt på glede og fred. Tusen takk spesielt til Forsand menighet som jevnlig nevner oss i bønn. Vi vet

at deres bønner bærer oss igjennom de tøffeste dagene, hjelper oss til å nyte varmen, bli glad i folket og at vi kan starte hver dag med en fred om at vi gjorde et riktig valg da vi dro fra tryggheten i Norge for å følge Guds kall.

Men tenk at vi har overlevd! Ja, det har vært på nære nippet flere ganger – og det er ikke fordi bombene har gått av for nære huset vårt, eller flommene har rammet oss personlig. Men rett og slett fordi overgangen har vært veldig stor, og det styggeste inni oss har blitt presset opp til overflaten av stresset som følger med å leve så tett innpå andre som tenker og oppfører seg forskjellig fra oss. (Hvorfor skal ikke de nysgjerrige barna få lov til å presse nesene sine inntil vinduene våre for å se at vi kan spise loff med peanøttsmør hver dag hvis vi vil? Hvordan kan de skjønne at hvis vi gir dem kjeks hver dag, så har ikke vi nok penger til å betale skolepengene til våre egne barn?) Så god jul, alle der hjemme! Kos dere i skinnet fra stearinlysene og varmen fra peisen. Og kanskje du etter å ha lest dette, vil takke Gud nok en gang for din familie, for hus å bo i, og for at Jesus ville forlate sin luksus for å komme til jorda for å kjenne på kroppen hvordan alle har det, ikke bare de fattigste på Filippinene, men også deg og meg. At han var villig til å identifisere seg

Ut på tur med familiemotorsykkelen Hvis du ønsker å gi en julegave til vennene våre på øya ved å støtte et prosjekt som kan hjelpe fattige familier å starte forretningsvirksomhet, eller ønsker å gi penger til bibler/barnebibler eller søndagsskoleressurser, kontakt redaksjonen i Preikestolen.

13


Klar for nye utfordringer

Aleksander står her utenfor den skolen han arbeidet på i Oakland. Av Anita Grødem

I høst har jeg ofte møtt Aleksander Krogevoll på Kiwi på Tau. Han har i sommer og høst jobba både på Kiwi og på Tautunet for å tjene seg opp litt penger. Aleksander reiste i fjor høst til Oakland, og tilbrakte 11 måneder i denne byen som ligger i nærheten av San Fransisco. Nå reiser han på en ny spennende tur som skal vare i seks måneder. I Oakland var han tilknyttet en organisasjon som heter “Mission Year”. Her levde han for to dollar

14

dagen, og ga en tiendedel av dette til kirken. Han har derfor lært seg å leve av lite. Han og tre andre fra teamet han jobbet i arbeidet gjennom YMCA (KFUM) på en High School fem dager i uka. Kveldene og lørdagene ble brukt blant de som bodde i området rundt kirken de bodde i. Ofte tok de imot hjemløse som trengte en matbit og en prat. Ellers var de ute på gata og traff ungdommer som de brukte tid sammen med. Søndagene var de i kirken. I Oakland er det tre ulike gjenger.

Disse gjengene ligger i konflikt med hverandre, og det er mye slåssing og skyting i gatene. Ved skolen Aleksander arbeidet på var alle medlemmer av en av disse gjengene. Det gikk ca. 1000 elever på skolen, to av disse var hvite, de fleste var fargede med bakgrunn fra ulike nasjonaliteter. Det var alltid fire væpnede vakter ved skolen. På skolen kunne elevene ta en prat med ungdommene fra “Mission Year”. De drev en slags SFO etter skoletid med ulike fritidstilbud. Mottoet for “Mission Year” er: “Love God,


love people, nothing else matters”. Målet med alt det de gjorde var å være medmennesker, og forkynne evangeliet med livet sitt. Samtidig studerte de sosial urettferdighet og rasisme. I løpet av oppholdet leste Aleksander 14 pensumbøker om emnet. Mange av ungdommene han møtte hadde ikke noe forhold til sin egen far. Enten visste de ikke hvem han var, eller så var han i fengsel eller bodde ikke sammen med resten av familien. Kirken engasjerte seg i de sosiale problemene på en aktiv måte, og fokuset var rettet utover mot samfunnet og ikke så mye innover i menigheten, forteller Aleksander. De var tre stykker som delte ett rom, egentlig et søndagsskolerom i kirken. Kjøkken og bad delte de med 11 andre, og både kjøkken og bad lå i et bygg på den andre siden av gaten. Aleksander forteller at det var et travelt år, med for lite tid til å være privat. Samtidig angrer han ikke på at han brukte nesten ett år i Oakland. “Jeg har opplevd ting som jeg ellers aldri hadde gjort,” forteller han.

Nå er Aleksander på veg ut i den store verden på ny. Henning Mæhle, Lars Kristian Nordbø og Aleksander skal tilbringe fem og en halv måned i 15 ulike land. De skal starte med en uke i Taize, her er bønn det viktigste på programmet. De har tatt kontakt med misjonærer og andre som arbeider på ulike plasser for å være med og forkynne og bidra til å utbre evangeliet. I Calcutta skal de jobbe på Moder Theresa-senteret og i Egypt skal de bo på Anafora, klosteret i Kairo som Biskop Thomas driver, for å nevne noe. Hvis du vil følge dem på turen, kan du gå inn på www. verdarundt.net. Der vil de legge informasjon om hva de opplever etter hvert. Hvorfor gjør de dette, mon tro? Aleksander forteller at de har lyst til å møte mennesker fra ulike land og kulturer for å få et større bilde av hvem Gud er. Han opplevde i Oakland at de hjemløse lærte han å se mer av Gud på en annen måte enn han hadde gjort tidligere. De håper at de både kan bli inspirert og gi inspirasjon til de menneskene de vil møte, og lære mer om hvem de selv er og hvem Gud er.

Her er kirken ”Regeneration Church” som Aleksander bodde og arbeidet i.

Jesus blir født Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. Luk. 2,1-20

15


Forsand kyrkje Av Annbjørg Strøm Haukalid

Forsand kyrkje stod ferdig bygd hausten 1854. Før den tid var det Hølekyrkja som var Forsand si kyrkje. Forsandfolket var misnøgde med denne ordninga, og Hølekyrkja var i dårleg stand. I 1843 tok ein til med planlegging om å flytta kyrkja til Forsand eller byggja ny der. Mange instansar skulle uttala seg, og usemja mellom Høle og Forsand var stor. Kring 1850 tok det til å løysa seg, og i 1852 fekk ein løyve frå kyrkjedepartementet om å få eige kyrkjesokn på Forsand, og ny kyrkje kunne oppførast. Byggjekomité vart vald, kyrkjetomt og kyrkjegard vart kjøpt, og alle bruk i bygda vart pålagde ei viss arbeidsplikt under kyrkjebygginga. Vinteren 1854 vart materialet køyrt fram til kyrkjetomta, og bygginga tok til i mai. Då hadde kyrkjebyggjaren Tollak Gudmestad frå Nærbø laga teikning etter typeteikningane til slottsarkitekt Linstow. Tollak hadde med seg ti bygningsmenn utanfrå i tillegg til bygdefolket som var med på pliktarbeid.

16

… litt mere høitidsstemt …

10. oktober i 1854 vart kyrkja innvigd av biskop von der Lippe. Kyrkja vart ikkje bordkledd utanpå før neste sommar, og då vart ho også måla. Inni var kyrkja umåla og utan varme og orgel. Preikestolen og alterringen vart nok måla, men ein veit ikkje når. I staden for altertavle var det ein stor, lys kross på mørk bakgrunn. Oppå kvart sakristi var det ope galleri. Seinare vart to vedomnar installerte, og

Slik såg kyrkja ut før 1931.

i 1902 fekk kyrkja orgel med handbelg. Den første store restaureringa vart gjort i 1931. Ein ville gjera kyrkja “vakker og litt mere høitidsstemt enn hva den nu er”. Då vart korbuen bygd, galleria over begge sakristia vart kledd inne, og preikestolen senka. Målaren Frank Wathne laga altertavla som er i 1700-talsstil. Han måla og apostelbileta på preikestolen. Interiøret vart måla i varme fargar.


Ved 100-årsjubileet i 1954 gav Forsandlaget i Stavanger dei to blyinnfatta vindauga i korveggen. Desse erstatta dei gamle som var høgare. Våpenhuset vart kledd innvendig, og dei bratte trappene som gjekk til galleriet frå våpenhuset, vart fjerna. I staden bygde dei nye galleritrapper inne i kyrkja. Då måtte to benkerader fjernast. I 1952 fekk kyrkja elektrisk straum. Og i 1955 vart det gamle orgelet skifta ut med eit nytt. I det var det elektrisk vifte som skaffa luft til orgelpipene. Dermed var det slutt på handbelgpumpe-jobben. I 1963 vart korpartiet litt utvida, preikestolen senka litt til, golvet heva og isolert, og benkene ombygde. Kyrkja fekk elektriske varmerøyr under benkene, og dei gamle vedomnane kunne då takast bort.

Over: Kyrkjeklokka frå 1854.

Meir komfort

Til venstre: Interiør før siste ombygging

I 1989 vart det montert puter i benkene. Ein gong tidleg på 90-talet vart det sett inn nye vindaugsrammer. Men dei gamle glasrutene vart brukte i dei nye rammene etter krav frå riksantikvaren. Tilrettelegging for rullestol-brukarar med ny trapp og rampe ute vart laga i 1994. Året etter la ein til rette for rullestolar inne med å ta bort ein benk bak og ein halv benk lenger framme. Kyrkja vart og måla i lyse fargar innvendig i 1995 etter godkjent fargeplan.

Under: Slik møter me kyrkja i dag.

Fram mot 150-årsjubileet i 2004 vart det på ny endring. Orgelet frå 1954 var skrøpeleg og vart demontert. Det frigav både sitjeplassar og plass til eit lite søndagsskulerom på galleriet. Eit nytt flott orgel laga av orgelbyggjar Ryde, vart montert framme i kyrkja. Dette var ei gåve frå Forsand kommune. Preikestolen vart senka nok ein gong og flytta bort til vindauga. Alle apostelbileta blei tatt ned. Dei heng nå bakerst i kyrkja. Bak det eine apostelbiletet på preikestolen dukka det fram ein gamal dekorasjon, eit gullkors omkransa av to palmegreiner. Kanskje er dette meir enn 100 år gamalt. Soknerådet ynskte å ha denne dekorasjonen på preikestolen. Nokre benker på kvar side framme i kyrkja måtte bort på grunn av orgelet og plass til piano og songgrupper. I denne prosessen vart og klokkarstolen fjerna. Nye elektriske omnar vart montert under benkene.

Då Forsandkyrkja vart bygd i 1854, høyrde både Høle og Forsand til Strand prestegjeld. Men i 1864 vart eit nytt prestegjeld, Høgsfjord, utskilt frå det store Strand prestegjeld. Høle og Forsand utgjorde Høgsfjord prestegjeld som og omfatta Dirdal fram til 1965. Soknepresten budde på Høle. I 1988 vart Høgsfjord prestegjeld oppløyst, og Forsand sokn vart lagt til Strand prestegjeld. Forsand fekk eigen prest i 1989.

For framtida

I dag har soknerådet sett i gong ein prosess for ny utbygging ved kyrkja. Nå tenkjer

ein seg eit tilbygg utan at sjølve kyrkja vert endra. Trusopplæringsreforma som Stortinget har vedteke der kristendomsundervisninga for born og unge er flytta frå skulen til kyrkja, gjer denne utbygginga aktuell. Den gamle kyrkja er lite eigna til slik undervisning. Men kyrkja vår har stått her i 157 år, og Guds ord, lovsong og tilbeding har lydt i alle desse åra. Ytre former har nok endra seg, men innhaldet er det same. Me vonar at nye slekter stadig vil finna vegen til Forsand kyrkje for å møta Gud!

17


Håpets Røst frå Jørpeland I eitt år har radioentusiastane Øystein Nordal Idsø og Kjell Johansen frå Jørpeland laga program for stasjonen Håpets Røst i Stavanger. Nå snakkar dei om å laga direktesendingar. Tekst og foto: Trond Hjorteland I kjellaren til Jørpeland-kyrkja har dei to rigga til eit fleksibelt og hendig studio til opptak av programma. Det er her, og heime hjå Idsø og på Tungland, at programma blir til. To timar blir kvar torsdag frå klokka 19 til 21 programma sendt på frekvensen til Siddis radio, 100,5. – Har de mange lyttarar? – Det er vanskeleg å gi eit eksakt tal på det. Men dei som arbeider i Håpets røst i Stavanger trur at talet ligg på mellom 5000 og 25 000. Sendingane kan takast

18

inn mange stader i Rogaland, forklarer dei to, mellom anna i Stavanger, Sandnes, Egersund og Haugesund. Også på Strandalandet og andre plasser i Ryfylke er det råd å tuna inn stasjonen. Det enklaste er bare å prøva! Programma er ei blanding av mykje variert musikk, andaktar og intervju med aktuelle gjester. Tilbakemeldingane frå både lyttarar og Håpets røst har vore god. Nå har stasjonen i Stavanger spurt om Idsø og Johansen kan tenkja seg å senda direkte.

torsdag kveld. Idsø har sjølv investert betydelege summar i opptaks-, mikseog redigeringsutstyr. Programma blir snikra saman digitalt på PC. – Eg plar seia at eg verken røykjer eller drikk, så dei pengane har eg heller brukt på musikk- og opptaksutstyr, smiler Idsø. – Ikkje minst har eg eit ønske om å leggja til rette for at barn og unge her i menigheten på Jørpeland skal ha ein stad der dei kan få øva på gode instrument. Det er kjekt å sjå at dei blir tatt i bruk.

– Det er ikkje vanskeleg å få det til reint teknisk. Men det blir ei anna og utfordrande form å laga radio på; det er jo noko heilt anna å gå direkte på lufta enn å gjera opptak, seier dei to som uansett ikkje legg skjul på at direktesendingar er noko dei gjerne kunne tenkja seg å prøva. Nå sender dei programma som lydfiler til Håpets Røst i Stavanger som igjen får dei på lufta presis klokka sju kvar

Idsø komponerer sjølv ein del musikk. Kristen musikk, blues og jazz er blant sjangerfavorittane, og produksjonen har vore så omfattande at låtane kunne ha fylt 10 CDar. Så langt har han gitt ut eitt album. Men Idsø har også tatt initiativ til ein eigen CD for Jørpeland menighet. Den er han nå i ferd med å ferdigstilla. Kanskje årets julepresang kjem frå Håpets Røst sine korrespondentar i Jørpeland kyrkje?


Hekta på strengespel kinesisk fele, som eg kjøpte i Singapore. Det er eit spennande instrument! Ståle blir fort engasjert når han snakkar om musikken og instrumenta. Gitarrock frå 60-70 talet er favorittmusikken! Komponerer du sjølv? – Ja, eg lagar både musikk og musikalsk underhaldning! Eg syng og jodlar og brukar fantasien! Og så er eg musikalsk kokk! Går frå bord til bord på restaurantar og spelar kontrabass saman med to kameratar! Ståle er gitarist i Norges Philharmoniske Orkester. – Det er ei stund sidan me treftest nå, men der spelar me klassisk musikk, Bach, Beethoven, Grieg, med rockebesetning. Denne musikken krev ærbødighet av utøvarane. Men det er spennande!

Ståle Strømsvold spelar på mange strenger, ikkje bare instrumentstrenger. Han brukar heile seg, og krydrar musikken med ablegøyer og lun humor. Av Anbjørg Røyneberg Hia Ståle Strømsvold i Årdal er gitarist. Han er mykje anna og, men det er gitaren som er hans store lidenskap. I kjellaren heime i huset har han eit godt utval av gitarar og andre strengeinstrument. Har du spelt gitar heile livet? – Nei, eg var 11 år då eg begynte på gitarkurs i Stavanger, og brukte Lillebjørn Nilsen si lærebok. Men eg fekk gitar då eg var åtte år og hadde nok klimpra litt for meg sjølv. Sidan blei det meir og meir, og eg spelte saman med andre i grupper og band. I bandet Hekkan underhaldt me på ulike stader. Ståle og familien flytta til Årdal i 2007. Ståle hadde jobb som ingeniør i kommunen, og tok spelejobbar ved sida av. Var det ikkje meir praktisk for ein musikar å bu sentralt i byen? – Jo, men det er andre kvalitetar ved å bu her inne, me sette fordelar og ulemper opp mot einannan, og valde å flytta hit. Dessutan var me kjende i Årdal, sidan

svigerforeldra mine bur her. For eitt år sidan slutta Ståle som ingeniør, og satsa på musikken. Han fortel at han har ei slags dragning mot å driva med musikk. – Eg er på ein måte i mål no, og kan satsa på det eg helst vil. I slutten av september hadde Ståle sitt eige show på Gaffel & Karaffel i Stavanger. “Gitarshowet til Ståle Strømsvold er en lun og energisk oppvisning i rytmer og kreativ bruk av gitaren,” skreiv meldaren i Stavanger Aftenblad. Og det er slik han er når han opptrer lokalt og, full av humor og sprelske påfunn. Det er like viktig for han å skapa ein god atmosfære og få publikum til å trivast, som å visa fram sine musikalske evner. Han kan finna på å setja mikrofonen inntil brystet og få fram hjarterytmen, eller å spela tromme på magen! Eller han brukar sjølvlaga pedalar og vaierar for å kunna slå på tromme på same tid som han spelar gitar. Du spelar på mange strenger? – Å ja, eg likar veldig godt kontrabass! Og så har eg ein såkalla “erhu”, ei

I oktober dukka fjeset til Ståle opp på ein plakat med kunngjering av Bibelfest i St. Petri kyrkje i Stavanger. Det var ei markering av den nye bibeloversetjinga. – Her var eg engasjert til å vera med på den musikalske delen. Det var ei flott oppleving å opptre i Petrikyrkja. Her er det ein fantastisk akustikk, det kling annleis enn i mindre lokale. Eg likar veldig godt å spela i samklang med kyrkjeorgel. Eg var solist på “Å salige stund utan like”, framført i samanheng med ei forteljing om forfattaren av songen, Johan Halmrast. Det var fantastisk fint å vera med på! Du må “gi ut” mykje av deg sjølv ved å vera artist. Kor hentar du inspirasjon? – Eg trener mykje, spring og syklar og brukar den flotte naturen me har! Eg treng ikkje kjøra langt for å komma meg ut. Der har me ein stor fordel! For oss andre som bur her, er Ståle ein frisk og fargerik person som kan gle både unge og gamle med sitt allsidige strengespel! Ein kan finna innslag av Ståle på YouTube. Dei som er inne på Spotify, kan høyra han med Adeste Fideles, eller “Å, kom nå med lovsang” som gitarinstrumental. Det skulle passa fint når det lir mot jul!

19


OPPSLAGSTAVLA

KONSERT MED «GULLGUTANE»

Vi syng Jula inn

Søndag 18. desember kl.19.00 er tida inne for den tradisjonelle julekonserten – «Vi syng jula inn» - i Hjelmeland kyrkje. Også dette året har vi med oss gode korkrefter, - både Rygjaljom og Hjelmeland kyrkjekor vert med. Dessutan deltar gruppa Ryfylkeklang, (Kristin Bringaker Kleppa, Kristin Sandvik Halgunset, Ingebjørg Vik Laugaland og Anne-Berit Rinde Bjelland) Vi har og med oss to unge lovande trompetistar; Mathilde Jordal Breivik og Rikke Kleppa. Men det viktigaste av alt denne kvelden er at mange har lyst til å møte fram, og at vi saman kan få synge jula og julebodskapen «inn i hjerte og sinn». Vel møtt!

Velkommen til

Julemøte På julaften kl.16.00

Opptrinn Musikkinnslag Andakt ved Anita Grødem

FISKÅ BEDEHUS 20

Søndag 11.desember kl.16.00 blir det kor-konsert i Hjelmeland kyrkje. Då kjem mannskoret «Gullgutane» frå Suldal og framfører «Stjerna frå Aust» av Geir Lystrup. «Gullgutane» starta opp på Nesflaten for godt og vel 20 år sidan, og framleis er denne vesle bygda base for koret. Men koret rekrutterer medlemmene sine frå eit stort område, ein del av dei 40 korsongarane finn vegen både frå Røldal, Suldal og frå Sand. Også aldersmessig er spredninga god, med medlemmer like frå 20-årsalderen og opp til i 70-åra. Dirigenten har heilt frå starten vore Nils Bjarne Voll. I fleire år har koret turnert rundt om i Suldal kommune føre jul og framført «Stjerna frå Aust». I samband med

Rygjaljom sin 10 års jubileumskonsert i november i fjor (Hjelmeland kyrkje) var «Gullgutane» inviterte med, og framførte då utdrag frå dette korverket. Dette gav meirsmak for alle partar, så derfor kjem koret tilbake i år og framfører heile verket. Åshild Vetrhus (medlem av folkemusikkgruppa «Tindra») og Nils Bjarne Voll er solistar. «Stjerna frå Aust» er basert på russiske folketonar, og tekstane er ei omskriving av juleevangeliet til russiske forhold. Bodskapen er imidlertid den same som før!

Forsand kyrkje:

Forsand bedehus:

KorKult har julekonsert i Forsand kyrkje måndag 5. desember Kulturskulen har Luciakonsert i Forsand kyrkje tysdag 13. desember Nyttårsfest for heile familien på kommunehuset Forsand 31. des. Meir info – sjå plakatar og på nettsida www.forsand.kyrkje.no Arr: Soknerådet

Billettar kr 150,- Barn under 15 år går gratis. Vel møtt til ein fin ettermiddagskonsert i kyrkja!

30.des. Julefest NLM 3.jan. Kurskveld.” Ta vare på deg sjølv og andre” 10.-22.jan. Møteveker NLM 17.jan. Kurskveld -avslutning 29.jan. Temamøte- Normisjon/NMS 5.feb. Årsmøte NMS 12.feb. Årsmøte Normisjon. Ådne Berge 16.feb. Årsmøte for bedehuset 26.feb. Temamøte -Normisjon/NMS

8.jan. kl. 16. Soknerådet arrangerer julefest på bedehuset for heile familien.

Byrkjeland bedehus:

27. des. – Juletrefest for heile familien

Lyse kapell:

7.jan. Julefest i kapellkjellaren.


Fra kjente salmer til klassiske perler Tekst: Trond Hjorteland Foto: Brynhild Samuelsen Det er tittelen på den nye CDen til Morten Samuelsen fra Tau. Her finnes et variert repertoar av sanger som på ulike måter ligger Mortens hjerte nær. Blant annet How Great Thou Art, Amazing Grace, I Can Only Imagine, Bring Him Home og Nessun Dorma. Rett og slett

en salig blanding av musikal, opera, jazz, pop og salmer. Preikestolen har fått lytte til noen av sangene, og det er bare å slå fast at det er en flott produksjon Morten har laget i samarbeid med Erlend Holta i Holta Music. Innspillingen er for øvrig gjort i

bedehuskjelleren i Bjørheimsbygd. – Det har vært utrolig kjekt å jobbe med disse sangene. Jeg har virkelig fått testet ut hele stemmeregisteret mitt, og jeg håper det vil falle i smak hos publikum, sier Morten som regner med at CDen vil være i salg fra slutten av november. Mange kjenner ham nok best som “begravelsessangeren”, en tittel Morten bærer med stolthet. I tillegg arrangerer han egne konserter og deltar på andre arrangement med sin eminente stemme. “Fra kjenter salmer til klassiske perler” er Mortens andre CD. Den første (“Seier”) kom ut i 2010 og er en liveinnspilling fra en påskekonsert i Hjelmeland kyrkje. Også den nye CDen skal ut på en aldri så liten turné. Fredag 2. desember blir det julekonsert i Strand kyrkje der noen av sangene på CDen blir framført, blant annet en mektig versjon av O Holy Night. Utpå nyåret får Fiskå bedehus besøk søndag 8. januar, mens det blir konsert i Hjelmeland kyrkje fredag 13. januar. – Mange av sangene har helt spesielle historier knyttet til seg. Disse vil jeg fortelle underveis i konsertene. Jeg håper og tror at det vil gi en enda sterkere opplevelse av sangene, og at de som lytter vil bli berørt, avslutter Morten.

Electric Pearl med ny cd:

A sparrow’s hymnal Electric Pearl gav i sommer ut cd-en: A sparrow’s hymnal, og singelen: Loved by you. Musikken og tekstene er laget av Magnus Fjelde og Sven Fjelde. Tekstene henter inspirasjon fra Bibelen, og der Salmenes bok står som en viktig kilde. Bandet har i løpet av året spilt på ulike festivaler som UGÅ 2011, Skjærgårdsgospel og NuMusic. Platen kan kjøpes på iTunes.

21


Slekters gang Hjelmeland sokn

20.09.

Anna Asheim

Årdal sokn

16.10.

Ola Sie

Strand kyrkje

Jørpeland kyrkje

25.09. 09.10. 23.10.

Tuva Tungland Heng Emma Eie Jakobsen Emilie Tungland Barka Marius Brekke Alexander Helgeland Arn Nicolai Bjørheim Kirchin Olav Lorentsen Torkelsen Matilda Helen Brovold Johannesen

24.09. 05.11. 11.11. 11.11.

05.10. 07.10 14.10. 21.10.

02.10. 30.10. 13.11.

Thea Viktoria Idsø Timian Lyse Emilie Larsen Tveit Sophia Botnehagen Madelen Marthinussen Birkeland Tuva Log Halvard Matheo Steinsvik Aurora Gundersen Heng Matilda Heng Torje Hatleskog Rostøl

Tora Tjentland og Egil Voster May Peggy Dahle og Espen Henriksen Helene Vareberg Holgersen og Mikal Hodneland Bente Merete Næss og Morten Tungland

24.09. 01.10.

Hanne Voster og Frode Stangeland Anniken Heimdal Vestbø og Hans Tjøstheim

Sigfrid Grødem Ragnhild Anny Gudvangen (gr.l. Fister) Elisabeth Karlsen Svein Rønnevik

04.10. 09.10. 17.10. 26.10 . 26.10. 30.10.

Svein Nedrebø Borgny Olaug Reinertsen Kitty Solveig Aakre Ingeborg Aakre Solveig Vik Rolf Bastlid

Fister sokn

30.10.

Arn Sellevoll

Forsand kyrkje 25.09 23.10 23.10.

Petter Espedal Samuel Høllesli Olaus Løland Lilleaas

08.10 12.11

Arnhild Erevik og Egil Byberg Anne Bente Espedal og Per Morten Fløysvik

SØNDAGENS PREIKETEKST 24.09

22

Johannes Hetland

04.des. 2.s.i advent 11.des. 3.s.i advent 18.des. 4.s.i advent 24.des. julaftan 25.des. 1.juledag 26.des 2.juledag 31.des. Nyttårsaftan 01.jan Nyttårsdag 08.jan Kr. Op.b.dag 15.jan 2.s. i op.b.tida 22.jan 3.s. i op.b.tida 29.jan 4.s. i op.b.tida 05.feb Såmansssøndag 12.feb Kr. Forkl.dag 19.feb Fastelavnssøndag 26.feb 1.s. i fastetida

Luk 21,27-36 Luk 3,7-18 Luk 1,39-45 Luk 2,1-20 Joh 1,1-14 Matt 10,16-22 Joh 14,27 Matt 1,20b-21 Luk 2,40-52 Mark 1,3-11 Joh 4,4-26 Joh 9,1-7.35b-38 Mark 4,26-34 Mark 9,2-13 Joh 12,20-33 Matt 16,21-23

Dåpsskule i Forsand

I februar tek me til med dåpsskule i Forsand kyrkje. Alle born som skal begynna på skulen hausten 2012 er hjarteleg velkomne! Meir info vil koma.


Givarteneste i Hjelmeland

MILJØHJØRNET MILJØTIPS

Diakoni er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd. I Hjelmeland har me i mange år hatt diakon. Ellen Lovise Eiane Brandal har denne oppgåva, og ho er tilsett i 40 % stilling. Me ønskjer å gjera det me kan for å oppretthalda – og helst auka denne stillinga. Nå er det slik at det kommunale driftstilskotet til kyrkja har gått ned dei siste åra, og dermed også vår økonomiske handlefridom. For å kunna oppretthalda og etter kvart auka stillinga, inviterer fellesrådet og sokneråda i Årdal, Fister og Hjelmeland nå til fast givarteneste. Me håpar og trur at mange vil vera med og gje eit fast beløp kvar månad, kvart kvartal eller kvart halvår til denne viktige oppgåva. Du gjev då økonomisk støtte til eitt bestemt føremål i kyrkjelyden. Kyrkja si omsorgsteneste er viktig for mange, kanskje livsviktig. Mange i kommunen vår gjer diakoniteneste ulønna og frivillig, men det er godt å ha ein person

FRA GRO IREN HORVE

som kan ha dette som sitt daglege arbeid, som kan få andre med seg, og som veit om og kjenner dei som treng denne omsorga og kontakten. Hovudmålet for diakoniarbeidet i Hjelmeland er: «Kyrkjelydane og alle tilsette skal i samarbeid med diakon arbeida for å lindra naud og byggja gode og inkluderande fellesskap.» Diakonien er ei hovudsak for kyrkja sitt oppdrag og må gjennomsyra heile kyrkja sitt liv – heiter det i vedtak frå Kyrkjemøtet i 2007 då den sentrale diakoniplanen vart vedteken. Dersom du ikkje alt har meldt deg på givartenesta, så ta gjerne kontakt med kyrkjeverje Olav Frantzen for meir informasjon eller påmelding. Målet for givartenesta i 2012 er kr. 45 000. Takk til alle som vil vera med!

Vi må ha mat, men kan vi ete meir miljøvennleg? Prøv dette: • Et mindre kjøtt og meir grønnsaker

Jo lågare du et i næringskjeda, jo betre er det for miljøet. Kjøttproduksjon er langt meir ressurskrevande, energikrevande og skadeleg for klimaet enn produksjon av frukt og grønt.

• Et økologisk

Økologisk landbruk bygger på naturens premisser og eit ønskje om å utvikle eit bærekraftig landbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Økologisk mat er utan tilsatte sprøytegifter, vekstfremmande stoff og kjemikalier.

• Kast mindre mat

Årleg kastar kvar av oss ca. 60 kilo med fullt brukbare matvarer. I tillegg kjem alle matvarene vi kastar fordi dei har gått ut på dato. Planlegg derfor innkjøpa dine betre og utnytt ressursane mest mogleg. Et restane dagen etter, frys dei ned, eller bruk dei som utgangspunkt for ein heilt ny rett.

Et vegetarisk ein dag i veka. Få tips på www.kjottfrimandag.no

23


Alt innen elektroarbeid - Varmepumper

Eltervaag Elektro as

Vi er til hjelp ved gravferd og minnestund. Vi har utstilling av gravsteiner i kontoret. Ryfylkeveien 1986, 4120 TAU. Tlf.51 74 87 00

Tungland, 4100 Jørpeland tel. 51 74 83 70 - 918 60 895 - fax. 51 74 91 91

www.revisjonryfylke.no

PEDERSEN RADIO & TV-SERVICE A/S Rådhusgt. - Jørpeland Tlf. 51 74 88 44 - 51 74 71 12

Jørpeland - tlf. 51 74 32 00

Jørpeland Åpningstider: 9-22(20)

Eldgammalt handverk Eldgammalt handverkog og nyskaping nyskaping GlassKjellaren Kjellaren Glass

a

www.glasskjellaren.no

www.glasskjellaren.no

Eldgammalt handverk og nyskaping

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Eldgammalt handverk og nyskaping

- Utstilling Vi har kun én, viGravmonumenter skal Tilbehørgøre - Litteraturglad...

Tlf 51 74mand-fred 90 40

Åpningstider:

Åpningstider:

Hos AutoMester har vi kun én, vi skal gøre glad. Dig. Derfor har vi lavet AutoMester ServiceSikring i samarbejde med forsikringsselskabet Lloyd’s of London.

lørdag søndag

mand-fred lørdag søndag

11 - 17 10 - 15 13 - 17

11 - 17 10 - 15 13 - 17

Glass Kjellaren

Glass Kjellaren www.glasskjellaren.no

www.glasskjellaren.no

Eldgammalt handverk og nyskaping

Velkommen til

Hvis du har spørgsmål om AutoMester ServiceSikring, er du velkommen til at ringe til AutoMester’s hovedkontor på tlf. 63 41 89 88. Du kan også besøge vores homepage på Internet. Adressen er www.automester.dk.

Steel Stavanger AS Jørpeland tlf. 51 74 91 95 Eldgammalt handverk og Scana nyskaping

Vi glæder os til at gøre dig til en gladere bilist. Velkommen.

SCHWEITZER · LARSEN & KNUDSEN 01.02

Jørpeland

SKO OG MOTE Åpningstider: FOR UNG mand-fred 11 - 17 • lørdag 10 - 15 • søndag 13 - 17 OG VOKSEN DAME

Glass Kjellaren FRA SKRAP TIL JUVEL www.glasskjellaren.no

Glass Kjellaren

Åpningstider: mand-fred 11 - 17 • lørdag 10 - 15 • søndag 13 - 17

www.glasskjellaren.no Eldgammalt Eldgammalt handverk og handverk og Stein mek. Vi leverer og bygger det du ønsker. Glass Kjellaren nyskaping nyskaping verksted as Lang erfaring og gode priser tilbys, og vi hjelper og med utvikling av eiendom. Tlf. 51 70 38 55 AutoEldgammalt Mester Eldgammalt Eldgammalt handverk Tlf 51 70 31 12 og nyskaping Flere handverk glade bilister og post@forsand-byggservice.no handverk og Fax 51 70 39 52 ®

Tlf. 51 74 14 40 - www.hagia.no

24

nyskaping

www.forsand-byggservice.no

Stort og spanande utval innan smykke, fat, bilete, lyslykter m.m. - alt handlaga i Bjørheimsbygd.

nyskaping

Stort og spanande utval innan smykke, fat, bilete, lyslykter m.m. - alt handlaga i

Glass Kjellaren

Stort og spanandehandverk utval Eldgammalt innan smykke, fat, bilete, og nyskaping lyslykter m.m. - alt handlaga i Bjørheimsbygd.


LÅSESMED

HJELME

EDB REGN

FURUTANGEN MISJONSSENTER

HAR DU LÅSE-PROBLEMER?

Aut. regnskap

Brensel, skog- & landbruk

Jeg tilbyr alt innen låse-systemer. Filing av nøkler. ÅRDAL:

Leirstad - utleige for

Tlf. 51 75 42 30weekends og leirar INTERNATER • STORKJØKKEN MØTESAL • KONFERANSEROM

Levende opptatt av det

Sandetorjå, tlf Mobiltlf. 97

Avd. Årdal • Tlf. 51 75 42 30 Årdalstunet TLF 51 75 28 27 Mand.-fred. 08.00-16.30. 4137 Årdal Tlf. 51 75 24 06 Telefon: 51 FAX 51 7575 00 118550 Lørd. 09.00-13.00Mob. 416 23 896 Salg av traktor og redskaper: Sven Lenaal • 991 68 MALER 435

OLJE

Er tanken tom?

Trenger du maler?

Gaver til alle anledninger

SJØTRAN

SKYSSB

Horvath Piano Service

Jon Arne

4167 H Tlf. 90 10

Istvan Horvath

Rådhusgt. Jørpeland

Tlf. 51 74 73 58

Tlf: 51 74 33 00 Kraftfôr – tilskuddsfôr – gjødsel – såvarer – ensilering - plantevern

- Godt gjort er bedre enn godt sagt!

Traktorer, Traktorer, redskaper, redskaper, Ring verksteder, motorsager m.m. verksteder, motorsager m.m. Ryfylke Malerservice 4137 Årdal 4137 Årdal

Oveoljeprodukter Breiland -Pianostemmer Alt iTerje olje og tlf 51 75-Tekniker 11 21/ mob 920 51 661 e-post: tebreila@online.no

Terje Ove Breiland

-Pianoentertainer Alt51 i olje og 21 oljeprodukter Tlf. 75 11 - 920 661 Hjelmeland Tlf. 924 24 51 098 tebreila@online.no Bygdaposten a.s.

telefon 957 93 757

Telefon51 5175 7526 264040 Telefon

Tannlege Finn Middelthon Tlf 51 74 77 45

4130 Hjelmeland Tlf. 51 75 07 03 / 51 75 07 44

Helge Barka

Barka, Jørpeland Tlf. 51 74 71 70/975 38 175

Stihl-butikken

• disel • fyringsolje • parafin • koks • smøringsolje • reperasjoner • plast• båtlagring

Skog og hagebruk

Jørpeland Servicenter as Tlf 51 74 14 40 - www.hagia.no

Bygg og Taksering

Ditt lokale sagbruk AltSpesialsag innen som tilbyr trelast i de fleste elektroinstallasjon dimmensjoner

Elotec brannvarsling Montering av varmepumper

Rådhusgt, Jørpeland Tlf. 51 74 00 90

Vi bringer - ring 51 74 99 10

Preikestolvn. 7 Jørpeland Johannes Egeland 404 - 4155835012 245

Ring tlf. 928 23 452.

post@jossangsag.no Georg Brellandwww: - 415jossangsag.no 35 246

SAG & HØVEL

HOVDA

Jørpeland - 51 74 99 10 Tau - 51 74 68 35

Vi utfører: Verditaksering av alle typer eiendommer, Tilstands- og boligsalgsrapport Energimerking av boliger Byggthermografering. Trykktesting av bygg for lekkasjer.

Ådnanes 4100 JØRPELAND Tlf: 412 86 086

Her er det plass til

Barkved Tlf. 51 74 83 71

• Regnskap • Firmaregistrring • Årsoppgjør • Datatilkobling • Scanning av bilag Jørpeland - 51 74 14 00 Årdal - 51 75 42 50

Sivilingeniør

SK Langeland as

Vikaneset Sør

DIN ANNONSE

Ådnaneset, 4100 Jørpeland

Telefon 412 86 086 0410 Visittkort Jorunn.pdf

Din lokale

4130 Hjelmeland Moderne sag - matrialtørke - høvel Tlf.: 51 75 00 50 Magnus Hovda viganeset@automester.no tlf. 51 75 28 40 - 976 23 237 www.hovdasagoghovel.no 20-04-10 11:00:46

Din lokale TANGO HÅR OG TERAPI

TANGO HÅR TERAPI Osa bru - 4130 OG Hjelmeland

Murer

blikkenslager Refleksolog

OsaJorunn bru - 4230 Hjelmeland Alvær Hauge Jorunn Alvær Hauge Tlf 51752210 - mob 90571332

Jørpeland Bilverksted as 4100 Jørpeland Tlf- 51 74 08 80

Tlf.: 51 75 22 10 Murmester Mob.: 905 71 332 Kontonr.: 32111001471 Jan E. Bjørnstad E-post: jorunaha@online.no Kvalitetssikring Sentralgodkjenning

Bilverksted - bildeler - rekvesita

regnskapskontor 4130Autorisert Hjelmeland

Tlf. 51 75 03 65 - 992 40 907 murmjan@gmail.com

VELKOMMEN

Healer Frisør

Kontor Forsand og Tau Telefon: 51 74 48 80 post@tf-regnskap.no www.tf-regnskap.no Lokal kontaktperson: Kjetil Jakobsen 975 58 994

25 Din lokale

lå sm

Ha

J S

Ja


Hjelmeland prestegjeld

Strand prestegjeld

Hjelmeland KYRKJEKONTOR

Strand KYRKJEKONTOR

Kyrkjeverje: Kontortider: Telefon: Telefaks: e-post: Nettside:

Olav Frantzen , tlf. 404 39 241, mob. 97755271 Måndag-fredag 08.00 – 14.00 40 4392 40 51 75 07 13 kyrkjeverje@hjelmeland.kyrkja.no www.hjelmeland.kyrkja.no

Kyrkjeverje: Kontortider: Telefon: Telefaks: e-post: Nettside:

Sokneprest:

Ole Dagfinn Østhus, 40439241 mob. 41 556 705

Strand kyrkjelyd

Hjelmeland, Fister og Årdal sokn

Kantor: Diakon/trusopplærar: Oppsynsmann:

Anne-Berit Rinde Bjelland, 40439244, mob. 992 48 683 Ellen Lovise Eiane Brandal, 40439242, mob. 92482812 Åsmund Thomsen, mob. 41556461

Kyrkjetenar Hjelmeland: Ola Dale Kyrkjetenar Årdal: John Leikvar Nessa Kyrkjetenar Fister: Åsmund Thomsen Kyrkjetenar Jøsenfjorden: Tore Geir Østerhus Soknerådsleiar Hjelmeland: Trygve Brandal Soknerådsleiar Fister: Grete Haugen Sandvik Soknerådsleiar Årdal: Jon Andreas Tjentland

Strand og Jørpeland sokn

Sokneprest: Adm.leiar: Organist: Kateket: Ungdomsarbeidar: Kyrkjetenarar: Soknerådsleiar:

Trond Hjorteland Mand.-onsd. og fred. 09.30-14.00 51 74 11 30 51 74 11 31 kyrkja@strand.kommune.no www.strand.kyrkja.no

Margit Haver Liv Åse Gaard Geir Arve Helvig Bodil Sande Turøy Anita Grødem Jan Guttorm Sædberg og Wenche Krogevoll Harald Nesvåg

Jørpeland kyrkjelyd

Sokneprest: Geir Øy, mob. 988 24 359 Menighetsforvaltar: Gro Wersland Nag Organist: Janne Kristin Berge Barne- og ungdomsarbeidar: Martha Wersland Nag Kateket/Ungdomsarbeidar: Laila Larsen Kyrkjetenarar Jan Guttorm Sædberg og Wenche Krogevoll Soknerådsleiar: Jon Vogt Engeland

FORSAND KYRKJEKONTOR Forsand sokn

Fungerande kyrkjeverje: Kontortider: Telefon: Telefaks: e-post: Nettside:

Finn ein skatt PÅ NMS GJENBRUK Pynteting, bruksting, bilder m.m. Varer kan leverast i butikken Opningstider på TAU: måndag - fredag 10.00-17.00 laurdag 10.00 - 14.00

26

FRI-KRAFT PÅ JØRPELAND

Vi tar små oppdrag for deg som ikke har noen til å hjelpe deg. Vakttelefon alle hverdager fra kl. 10.00 - 14.00: 930 20 738

Alt i innramming

Årdal Rammeverkstad tlf. 51752636

Siv Fossan Månd. - fred. 09.00-14.00 51 70 01 70 51 70 00 06 kyrkjekontoret@forsand.kommune.no www.forsand.kyrkja.no

Forsand kyrkjelyd Sokneprest: Kyrkjelydsarbeider: Organist: Ungdomsarbeidar: Soknerådsleiar:

Ole Wollert Meyer, mob. 415 61 737 Irene Idland Thu Hege Tungland Langbakk Johannes Pettersen Ragnhild Rettedal

Beredskapstelefon for prest: 948 32 880

for å få kontakt med prest mellom kl.17.00-08.00

PASSER BEST DER MENNESKER MØTES OG TRIVES www.aksel.no


Gudstenester i Hjelmeland prestegjeld

HJELMELAND KYRKJE

ÅRDAL KYRKJE

FISTER KYRKJE

Søndag 4. desember kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus. Nattverd. Offer: Kyrkjelydsarbeidet

Julafta 24. desember kl. 14.30: Familiegudsteneste v/ Østhus Offer: Misjonsprosjektet i Mali

Søndag 18. desember kl. 19: «Vi syng jula inn»

Nyttårsafta 31. desember kl. 23.15: Midnattsgudsteneste v/ Østhus

Søndag 11. desember kl. 11: Gudsteneste v/ prostiprest. Nattverd Offer: Redd Barna

Julafta 24. desember kl. 16: Familiegudsteneste v/ Østhus Offer: Misjonsprosjekt Israel 1. Juledag 25. desember kl. 11: Høgtidsgudsteneste v/ Østhus Offer: Misjonsprosjekt Nepal Søndag 22. januar kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus

Søndag 15. januar kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus Søndag 5. februar kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus Søndag 26. februar kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus

Søndag 12. februar kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus

Julafta 24. desember kl. 16: Familiegudsteneste v/ prostiprest Offer: Kyrkjelydsarbeidet Søndag 8. januar kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus Søndag 29. januar kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus Søndag 19. februar kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus

JØSENFJORDEN BEDEHUSKAPELL: Søndag 4. desember kl. 16.30: Lysmesse v/ Ole Dagfinn Østhus. Offer: KRIK 2. juledag 26. desember kl. 11: Gudsteneste v/ Østhus. Nattverd. Offer: Misjonsprosjekt Israel Søndag 29. januar kl. 16.30: Gudsteneste v/ Østhus

Med atterhald om endringar

Sjå også våre heimesider: www.hjelmeland.kyrkja.no


Full distribusjon

Returadresse: Preikestolen Pb. 188 4126 Jørpeland

Gudstenester i Strand prestegjeld

STRAND KYRKJE

JØRPELAND KYRKJE

FORSAND KYRKJE

Søndag 4.des. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 4.des. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 18.des. kl.16: Vi syng jula inn.

Søndag 11.des. kl.11: Gudsteneste. Dåp.

04. des. kl. 11: Gudsteneste m/nattverd. Søndagskule/søndagsgjengen

Julaftan kl.13.30 – 15. – 16.30: Gudstenester.

Søndag 18.des. kl.20: Vi syng jula inn.

Søndag 25.des.kl.11: Gudsteneste. Dåp.

Julaftan kl.13.30 – 15. – 16.30: Gudstenester.

Nyttårsaftan 31.des. kl.18: Gudsteneste.

Søndag 25.des.kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 8.jan. kl.11: Gudsteneste. Dåp.

Nyttårsaftan 31.des. kl.23: Gudsteneste.

Søndag 15.jan. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 8.jan. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 22.jan. kl.11: Gudsteneste. Dåp.

Søndag 15.jan. kl.11: Gudsteneste. Dåp.

Søndag 29.jan. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 22.jan. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 5.feb. kl.11: Gudsteneste. Dåp.

Søndag 29.jan. kl.11: Gudsteneste. Dåp.

Søndag 12.feb. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 5.feb. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 19.feb. kl.11: Gudsteneste. Dåp.

Søndag 12.feb. kl.11: Gudsteneste. Dåp.

Søndag 4.mars kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Søndag 26.feb. kl.11: Gudsteneste. Nattverd.

Med atterhald om endringar

18.des. kl. 18: Vi syng jula inn 24.des. kl. 14.45: Julegudsteneste 24. des. kl. 16: Julegudsteneste 25.des. kl. 12: Høgtidsgudsteneste. 31.des. kl. 23: Midnattsgudsteneste 8.jan. kl.16: Julefest på bedehuset 22.jan.kl.11: Gudsteneste 29.jan.kl.11: Gudsteneste 5.feb. kl.11: Gudsteneste 12.feb. kl.11: Gudsteneste

Sjå også våre heimesider: www.strand.kyrkja.no og www.forsand.kyrkja.no

Preikestolen nr. 6/11.  
Preikestolen nr. 6/11.  

KYrKJEBlaD for HJElMElaND • STraND • forSaND Nr. 6 DESEMBEr 2011 • 72. årg.

Advertisement